GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE"

Transkript

1 A TTM RZPTM KÉ RPBKY GRAKÝ K DTTÌ PRJKT R R GD ZPRAVAA HRÌ GRAK DA 2007, mail:

2 DPRVDÝ KMTØ Projekt ociální firma luneènice je složitì strukturovaný a nebylo jednoduché vymyslet symboliku, která by vystihla všechny jeho aspekty. To se nakonec podaøilo ztvárnìním tøí skøítkù, kteøí jdou ve skupinì spoleènì za svým cílem, kterým je práce v sociální firmì. V takto navrženém logu jsou zakódovány informace v nìkolika úrovních: 1. Každý skøítek zachycuje jeden specifický prvek projektu. První skøítek jdoucí s lucernou symbolizuje hlavního podporovatele projektu, kterým je (pøináší slìtlo - tedy umožòuje vzniknout novému modelu sociální firmy). Druhý velký skøítek symbolizuje realizátora projektu - sdružení luneènice, tøetí skøítek symbolizuje partnera projektu - sdružení a Køižovatce). 2. ociální podstatu projektu vyjadøuje skupina všech tøí postavièek, tzn. jedná se o kolektivní zámìr pro harmonicky (jedním smìrem jdoucí týmy) nikoliv pro individualisty. kupina vyjadøuje pospolitost. Postavy jsou v pohybu což symbolizuje pøirozenou a potøebnou dynamiku. 3. vìtlo v ruce prvního trpaslíka je dùležitý prvek. ymbolizuje skuteènost, že jde o zatím ojedinìný projekt, který pøináší nové svìtlo do spoleènosti - nový model sociální firmy. V propagaèních materiálech tohoto projektu je toto svìtlo rùznì modifikováno pole potøeby (napøíklad samotná ruka s lampou). 4. ávrh trpaslíka byl použit ze dvou dùvodù. Trpaslík je symbol pracovitosti a také symbol shromažïování bohatství, což jsou dva dùležité faktory pro budoucí prosperitu vznikající sociální firmy. 5. ogo je snadno pochopitelné a obsahuje jasné sdìlení i pro lidi s jednodužším chápáním. a první pohled je zøejmé, že jde pøedevším o pracovní skupinu (náøadí) a že se jedná o firmu, která se zabývá užiteènou prací a nikoliv spekulativními obchodními operacemi. 6. eoobvyklé grafické øešení, na kterém se spolupracoval výtvarník Pavel edinský, má potenciál se rychle zažít pozitivním zpùsobem do vìdomí veøejnosti. Vyboèuje z øady nicneøíkajících grafických prvkù, které se dnes s oblibou užívají (rùzné vlnovky obdélníky a ètvereèky). Takto pojatá loga ztrácejí informaèní hodnotu. 7. ogo je možné aplikovat v barvì, ve škálách šedi i v èernobílém provedení. Barevná verze se zkládá ze dvou barev, které jsou blízké barvám symbolù - pantove reflex blue a žlutá MYK: 0,15,100,0. Tím je vyjádøeno napojení projektu na zdroje. 8. V rámci projektu ociální firmy luneènice doporuèujeme logo používat v souladu s pravidly použití symbolù, to znamená, že pokud to jde, mìlo by být logo na materiálech nahoøe vlevo, logo projektu na stejné úrovni vpravo a pøibližnì stejnì velké, jako logo. GD ZPRAVAA HRÌ GRAK DA 2007

3 P VRZ GTYP R BARVÉ PRVD: 2 barvy Modrá Pantone reflex blue - procesní ekv. MYK: 100, 90, 0, 20 Žlutá Pantone D5-1 MYK: 0, 15, 100, 0 R PRVD V ŠK ŠD: 2 úrovnì (bez pøechodù) erná 100% Šedá 25% JDBARVÉ PRVD Barvy lze modifikovat podle aktuální potøeby. Použito licencované písmo Myriad Pro bold (fontset Adobe) GD ZPRAVAA HRÌ GRAK DA 2007

4 GRAKÝ DPÌK - VÝTAŽK Z GA BARVÉ PRVD: 2 barvy Modrá Pantone reflex blue - procesní ekv. MYK: 100, 90, 0, 20 Žlutá Pantone D5-1 MYK: 0, 15, 100, 0 R R PRVD V ŠK ŠD: 2 úrovnì (bez pøechodù) erná 100% Šedá 25% R R JDBARVÉ PRVD Barvy lze modifikovat podle aktuální potøeby. R R R R R Použito licencované písmo Myriad Pro bold (fontset Adobe) GD ZPRAVAA HRÌ GRAK DA 2007

5 JDDHÝ YMB PR P ŽT (napøíklad pøi radikálním zmenšení) R BARVÉ PRVD: 2 barvy Modrá Pantone reflex blue - procesní ekv. MYK: 100, 90, 0, 20 Žlutá Pantone D5-1 MYK: 0, 15, 100, 0 PRVD V ŠK ŠD: 2 úrovnì (bez pøechodù) erná 100% Šedá 25% R JDBARVÉ PRVD Barvy lze modifikovat podle aktuální potøeby. R R R R R Použito licencované písmo Myriad Pro bold (fontset Adobe) GD ZPRAVAA HRÌ GRAK DA 2007

6 BARVT V AD DTRM R R R M A Barevnost symboliky projektu ociální firma luneènice je nastavena tak, aby byla v souladu s barevností symboliky hlavního donátora projektu - tedy, èímž je vyhovìno smluvním požadavkùm grafické identity donátora. GD ZPRAVAA HRÌ GRAK DA 2007

7 PØKADY ŽT GRAKÉ ZAKY V PRAX (v souvislosti s projektem) pøíklady vizitek: Kateøina chmidtová asistentka projektu, obèanské sdružení Hudeèkova 1, Dìèín 1 mobil: mail: web: Kateøina chmidtová asistentka projektu, obèanské sdružení Hudeèkova 1, Dìèín 1 mobil: mail: web: Pavlína Šafusová koordinátorka projektu A KØŽVAT, obèanské sdružení árodní 499, Varnsdorf tel.: , mail: web: Pavlína Šafusová koordinátorka projektu A KØŽVAT, obèanské sdružení árodní 499, Varnsdorf tel.: , mail: web: A KØŽVAT, o. s. árodní 499, Varnsdorf tel.: , mail: web: razítko: R, o.s. Hudeèkova 1, Dìèín 1 tel.: , mob.: mail: : , Ú: /0600 GD ZPRAVAA HRÌ GRAK DA 2007

8 A TTM RZPTM KÉ RPBKY GD ZPRAVAA HRÌ GRAK DA 2007, obèanské sdružení, Hudeèkova 1, Dìèín 1 telefon: , mobil: , mail: web: : , èíslo úètu: /0600

9 A TTM RZPTM KÉ RPBKY GD ZPRAVAA HRÌ GRAK DA 2007 A KØŽVAT, obèanské sdružení, árodní 499, Varnsdorf telefon: , mobil: , mail: web: èíslo úètu projektu: /0600

10 baner pro elektronickou poštu: R nový model zamìstnanecké organizace, o.s., tel.: , mob.: , mail: web: pøelepky: GD ZPRAVAA HRÌ GRAK DA 2007

11 pøenosný panel 800 x 620 mm: A TTM RZPTM KÉ RPBKY R GARAT PRJKT:, obèanské sdružení, Hudeèkova 1, Dìèín 1, telefon: , mobil: , mail: web: PARTR PRJKT: A KØŽVAT, obèanské sdružení, árodní 499, Varnsdorf telefon: , mobil: , mail: web: GD ZPRAVAA HRÌ GRAK DA 2007

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

Cestovní kanceláø - manuál

Cestovní kanceláø - manuál Cestovní kanceláø - manuál Spravujte svou cestovní kanceláø rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení cestovní kanceláøe...3 1.1 K èemu slouží cestovní kanceláø?...3 1.2.

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

VI. pøehlídka diplomových prací

VI. pøehlídka diplomových prací VI. pøehlídka diplomových prací OBSAH Katalog VI. roèníku Pøehlídky diplomových prací Datum expedice: 4. 10. 2005 Náklad: 800 ks Vydavatel: Èeská komora architektù Josefská 34/6 118 00 Praha 1 IÈO: 457

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

POJEM SEKTÁØSTVÍ V KONTEXTU PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ

POJEM SEKTÁØSTVÍ V KONTEXTU PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ 4. POJEM SEKTÁØSTVÍ V KONTEXTU PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ Právì tak jako porozumìní dynamice vývoje náboženských skupin (3. kapitola) je pro pastoraèního poradce v oblasti sekt a sektáøství dùležité i pochopení

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit.

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Výroční zpráva 2001 Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Slovo pøedsedy výkonného výboru Vážení pøátelé, TACENT: SATIS LAUDANT -

Více

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší ZPRAVODAJ č. 3/2006 Děčín Město čtrnáctideník DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU 25 000 KS Jednání na úøadì bude pohodlnìjší Nová pravidla

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII Dick Francis: AŽ ZA HROB Dotisk 2. vyd., 240 s., cena brož. 299 Kè Samotáøský podivín Alexander Kinloch žije ve zchátralé pastoušce na úboèí skotského pohoøí, kde maluje obrazy.

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 2 2001 zemìdìlské aktuality ze svìta Z OBSAHU Krátké zprávy 1 Zemìdìlská praxe 4 Poradenství7 Poznatky ze svìta 9 Životní prostøedí 23 Lidská výživa 25 Zahradnictví29 Kyselina mléèná v pitné vodì mùže

Více

Èíslo 3-2012/2013 POHÁR JOSEFA MASOPUSTA NA JAØE POKRAÈUJE DALŠÍMI KOLY

Èíslo 3-2012/2013 POHÁR JOSEFA MASOPUSTA NA JAØE POKRAÈUJE DALŠÍMI KOLY Èíslo 3-2012/2013 POHÁR JOSEFA MASOPUSTA NA JAØE POKRAÈUJE DALŠÍMI KOLY Kompletní florbalové vybavení pro školy a organizace www Sady florbalových holí Salming Campus 32 zdarma 10 holí + 10 míèkù + šortky

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více