ČSN pren ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS XXX.XX, YYY.YY 1. Návrh Březen 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČSN pren 16214-1. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS XXX.XX, YYY.YY 1. Návrh Březen 2011"

Transkript

1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS XXX.XX, YYY.YY 1. Návrh Březen 2011 Udržitelná produkce biomasy pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé pro biopaliva a biokapaliny - Část 1: Terminologie ČSN pren Sustainability produced biomass for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers for biofuels and bioliquids - Part 1: Terminology Biomasse produite de facon durable pour des utilisations énergétiques - Principes, critéres, indicateurs et vérificateurs pour bio-essences et bio-liquides - Partie 1: Terminologie Nachhaltig produzierte Biomasse für Energieanwendungen - Prinzipen, Kriterien, Indikatoren und Verifikatione für Biokraftstoffe und Bio-flüssigkeiten - Teil 1: Terminologie Český normalizační institut, 2011 XXXXX Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

2 Národní předmluva Informace o citovaných normativních dokumentech ČSN EN ISO Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova ČSN ISO Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace ČSN ISO Skleníkové plyny - Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty ČSN ISO Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro validaci a ověření výroků o skleníkových plynech ČSN P CEN/TS Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis ČSN EN ISO/IEC Posuzování shody - Slovník a základní principy ČSN EN ISO Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník Citované předpisy Upozornění na národní poznámky Upozornění na národní přílohu Vypracování normy Zpracovatel: Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., IČ , Centrum technické normalizace TÜV NORD Czech, s.r.o., IČ , RNDr. Alice Kotlánová Technická normalizační komise: TNK 139 Biomasa pro energetické využití Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá 2

3 EVROPSKÁ NORMA EN EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM Březen 2011 ICS XX.XXX Nahrazuje CEN :RRRR Udržitelná produkce biomasy pro energetické využití Zásady, kritéria, ukazatelé a ověřovatelé pro biopaliva a biokapaliny Část 1: Terminologie Sustainability produced biomass for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers for biofuels and bioliquids - Part 1: Terminology Biomasse produite de facon durable pour des utilisations énergétiques - Principes, critéres, indicateurs et vérificateurs pour bio-essences et bio-liquides - Partie 1: Terminologie Nachhaltig produzierte Biomasse für Energieanwendungen - Prinzipen, Kriterien, Indikatoren und Verifikatione für Biokraftstoffe und Bio-flüssigkeiten - Teil 1: Terminologie Tato evropská norma byla schválena CEN RRRR-MM-DD. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN. Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze. Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska. CEN Evropský výbor pro normalizaci European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN :2011 jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 3

4 Obsah Strana Národní předmluva...2 Úvod 6 1Předmět normy...6 2Citované normativní dokumenty...6 3Termíny a definice...6 Příloha A...21 Annex A...21 Příloha B...22 Annex B...24 Příloha C...26 Annex C...27 Příloha D...28 Literatura...31 Index 32 4

5 Předmluva Tento dokument (pren :2010) byl připraven technickou komisí CEN/TC 383 Udržitelná produkce biomasy pro energetické využití, jejíž sekretariát zajišťuje NEN. Tento dokument je v současné době předložen CEN k veřejnému připomínkování. 5

6 Úvod Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES [1] o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, označovaná jako směrnice o obnovitelné energii (RED), zahrnuje zdokonalený závazný režim udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny pro evropský trh. Směrnice o obnovitelné energii (RED) obsahuje závazná kritéria, týkající se snížení emisí skleníkových plynů, území s vysokým stupněm biologické rozmanitosti, půd s vysokou zásobou uhlíku a agro-environmentální praxe. Několik článků směrnice uvádí požadavky na členské státy EU a hospodářské subjekty v Evropě. Kritéria udržitelnosti jsou rovněž závazně stanovena ve směrnici 98/70 ES [8] o jakosti benzinu a motorové nafty, která je novelizovaná směrnicí 2009/30/EC [9] (pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů a zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů). Směrnice 98/70/ES je uváděna jako směrnice o kvalitě paliv (FQD). V květnu 2009 požádala Evropská komise CEN o zahájení práce na standardech. Jak ES tak CEN souhlasily s tím, že tyto standardy mohou hrát roli při zavádění strategie EU v oblasti udržitelnosti biopaliv a biokapalin. Ve sdělení Komise o praktickém zavádění systému udržitelnosti biopaliv a biokapalin v EU a pravidlech výpočtu pro biopaliva je uvedena připravenost CEN na tuto práci (2010/C 160/02, [17]). Obecně se uznává, že udržitelnost zahrnuje obecně ekologické, sociální a ekonomické aspekty. Evropské směrnice obsahují několik závazných kritérií udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny. Tato evropská norma byla vypracována s cílem pomoci členským státům EU a hospodářským subjektům při zavádění požadavků udržitelnosti biopaliv a biokapalin nařízených v evropských směrnicích. Kde je to na místě, tam části této normy obsahují přílohu ZA, která informuje uživatele o spojení mezi požadavky v evropské směrnici a požadavky v normě CEN. To předpokládá, že jestliže uživatel splňuje tuto evropskou normu, pak bude splňovat také závazný požadavek uvedený v evropské směrnici. V téže příloze ZA je uvedena také informace o tom, na co už se nevztahují závazné požadavky obsažené v evropské směrnici. 1 Předmět normy Tato evropská norma definuje termíny, které mají být použity v oblasti udržitelné produkce biomasy pro energetické aplikace. To se týká zejména biopaliv a biokapalin. Tato evropská norma konkrétně bere v úvahu některé důležité termíny a definice používané ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES [1], označované jako směrnice o obnovitelné energii (RED), nebo v jiných evropských předpisech. 2 Citované normativní dokumenty U datovaných odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního dokumentu (včetně změn). pren :2010 Sustainably produced biomass for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers for biofuels and bioliquids - Part 2: Conformity assessment including chain of custody and mass balance (Udržitelná produkce biomasy pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé pro biopaliva a biokapaliny - Část 2: Posuzování shody včetně řetězce dohledu a hmotnostní bilance) EN ISO 14001:2004 Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2004) (Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití (ISO 14001:2004) 3 Termíny a definice Pro záměry tohoto dokumentu jsou použity následující termíny a definice. 3.1 akreditace potvrzení vydané třetí stranou vztahující se k orgánu posuzujícímu shodu, kterým je 3.1 accreditation third-party attestation related to a conformity assessment body conveying formal demonstration 6

7 oznamováno formální potvrzení jeho odborné způsobilosti provádět specifické úlohy v oblasti posuzování shody [ČSN EN ISO/IEC 17000:2005] 3.2 akreditační orgán pravomocný orgán provádějící akreditaci POZNÁMKA Zmocnění akreditačního orgánu je zpravidla odvozeno od ústředních orgánů státní správy. [ČSN EN ISO/IEC 17000:2005] 3.3 skutečná hodnota úspora emisí skleníkových plynů u některých nebo všech fází konkrétního procesu výroby biopaliva vypočítaná v souladu s metodikou vyhovující platným předpisům POZNÁMKA 1 Podle směrnice EP a Rady 2009/28/ES [1]. POZNÁMKA 2 Viz také standardní hodnota (3.23), rozložená standardní hodnota (3.26), typická hodnota (3.72). 3.4 zemědělská surovina primární nebo druhotný materiál zemědělského původu, který se používá k výrobě nějakého výrobku POZNÁMKA Druhotný materiál zahrnuje také recyklovaný materiál. 3.5 agrobiodiverzita přítomnost specifických, místně vzniklých a přizpůsobených druhů a odrůd pěstovaných rostlin a druhů domácích zvířat 3.6 audit systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazu z auditu a jeho objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu POZNÁMKA 1 Interní audity, někdy nazývané audity první stranou, jsou prováděny organizací nebo jejím jménem pro přezkoumání systému managementu a jiné vnitřní účely a smí být základem pro vlastní prohlášení této organizace o shodě. V mnoha případech, zejména v malých organizacích, nezávislost může být demonstrována tím, že auditoři nenesou odpovědnost za činnosti, které mají být auditovány. POZNÁMKA 2 Převzato z ČSN EN ISO 19011:2003 [3]. of its competence to carry our specific conformity assessment tasks [EN ISO/IEC 17000:2004] 3.2 accreditation body authoritative body that performs accreditation NOTE The authority of an accreditation body is generally derived from government. [EN ISO/IEC 17000:2004] 3.3 actual value greenhouse gas emission saving for some or all of the steps of a specific biofuel production process calculated in accordance with a methodology compliant with applicable regulations NOTE 1 As per 2009/28/EC [1]. NOTE 2 See also default value (3.23), disaggregated default value (3.26), typical value (3.72). 3.4 agricultural raw material primary or secondary material of agricultural origin that is used to produce a product NOTE Secondary material includes recycled material. 3.5 agro-biodiversity presence of specific, locally developed and adapted species and varieties of cultivated plants and domesticated animals 3.6 audit systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled NOTE 1 Internal audits, sometimes called first-party audits, are conducted by, or on behalf of, the organization itself for management review and other internal purposes, and may form the basis for an organizations self-declaration of conformity. In many cases, particularly i smaller organizations, independence can be demonstrated by the freedom from responsibility for the activity being audited. NOTE 2 Adapted from EN ISO 19011:2002 [3]. 7

8 3.7 biopalivo kapalné nebo plynné palivo používané pro dopravu a vyráběné z biomasy POZNÁMKA 1 Podle směrnice EP a Rady 2009/28/ES [1]. POZNÁMKA 2 Následující definice je použita v ČSN EN 14588:2011 (2. návrh) [4]: palivo vyrobené přímo nebo nepřímo z biomasy. 3.8 výroba biopaliva přeměna biomasy nebo meziproduktu odvozeného z biomasy na biopalivo 3.9 výrobce biopaliva organizace nebo jednotka odpovědná za výrobu biopaliva POZNÁMKA Převzato z ČSN EN 14588:2011 (2. návrh) [4] biokapalina kapalné palivo používané pro energetické účely jiné než dopravu, včetně výroby elektřiny, vytápění a chlazení, vyráběné z biomasy POZNÁMKA 1 Podle směrnice EP a Rady 2009/28/ES [1]. POZNÁMKA 2 Včetně viskózních kapalin jako jsou odpadní kuchyňský olej, živočišný tuk, palmový olej, surový tallový olej a tallové olejové pryskyřice výroba biokapaliny přeměna biomasy nebo meziproduktu odvozeného z biomasy na biokapalinu 3.12 biomasa biologicky rozložitelná část produktů, odpadu a zbytků biologického původu ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), z lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví včetně rybolovu a akvakultury, jakož i biologicky rozložitelná část průmyslových a komunálních odpadů POZNÁMKA 1 Podle směrnice EP a Rady 2009/28/ES [1]. POZNÁMKA 2 Následující definice je použita v ČSN EN 14588:2011 (2. návrh) [4]: materiál biologického původu s výjimkou materiálu uloženého v geologických útvarech a/nebo materiálu přeměněného ve fosilní 3.13 zpracování biomasy 3.7 biofuel liquid or gaseous fuel for transport produced from biomass NOTE 1 As per 2009/28/EC [1]. NOTE 2 The following definition is used in EN [4]: fuel produced directly or indirectly from biomass. 3.8 biofuel produced transformation of biomass or of an intermediate product derived from biomass into a biofuel 3.9 biofuel producer organization or unit responsible for the production of the biofuel NOTE Adapted from EN [4] bioliquid liquid fuel for energy purposes other than for transport, including electricity and heating and cooling, produced from biomass NOTE 1 As per 2009/28/EC [1]. NOTE 2 Includes viscous liquids such as waste cooking oil, animal fats, palm oil, crude tall oil and tall oil pitch bioliquid production transformation of biomass or of an intermediate product derived from biomass into a bioliquid 3.12 biomass biodegradable fraction of products, waste and residues from biological origin from agriculture (including vegetal and animal substances), forestry and related industries including fisheries and aquaculture, as well as the biodegradable fraction of industrial and municipal waste NOTE 1 As per 2009/28/EC [1]. NOTE 2 The following definition is used in EN [4]: material of biological origin excluding material embedded in geological formations and/or transformed to fossil biomass processing 8

9 přeměna biomasy na meziprodukt nebo konečné biopalivo nebo biokapalinu 3.14 mísení definované cílené mísení biopaliva s fosilním palivem nebo biopaliva s biopalivem 3.15 certifikát osvědčení vydané třetí straně a dovolující hospodářskému subjektu přenést dokumenty nebo prohlášení o produktu 3.16 řetězec dohledu systém vytvářející vazbu mezi informacemi nebo tvrzeními, která se týkají surovin nebo meziproduktů a tvrzeními týkajícími se konečných výrobků, přičemž jsou zahrnuty všechny stupně od produkce suroviny až po uvolnění paliv ke spotřebě 3.17 posouzení shody prokázání, že specifikované požadavky vztahující se k produktu, procesu, systému, osobě nebo orgánu jsou splněny POZNÁMKA 1 Převzato z ČSN EN ISO/IEC 17000:2005 [2]. POZNÁMKA 2 Viz také činnost první strany v posuzování shody (3.31), činnost druhé strany v posuzování shody (3.64), činnost třetí strany v posuzování shody (3.71) orgán posuzující shodu orgán, který vykonává služby v oblasti posuzování shody POZNÁMKA Akreditační orgán není orgánem posuzujícím shodu. [ČSN EN ISO/IEC 17000:2005 [2]] 3.19 souvisle zalesněné oblasti půda o rozloze větší než jeden hektar se stromy vyššími než pět metrů a porostem koruny tvořícím více než 30 %, nebo se stromy schopnými dosáhnout těchto limitů in situ (na místě) POZNÁMKA 1 S vyloučením půdy, která se převážně využívá jako zemědělská nebo zastavěná. POZNÁMKA 2 Zemědělsky využívaná půda v této souvislosti znamená stromové porosty v zemědělských výrobních systémech, jako jsou plantáže ovocných stromů, plantáže palmy olejné a zemědělsko-lesnické systémy, ve kterých jsou plodiny pěstovány pod stromy. transformation of biomass into an intermediate product or a finished biofuel or bioliquid 3.14 blending defined intentional mixing of a biofuel with a fossil fuel or of a biofuel with a biofuel 3.15 certificate authorisation delivered to a third party allowing an economic operator to transfer documents or product declarations 3.16 chain of custody method by which a connection is made between information or claims concerning raw materials or intermediate products and claims concerning final products, including all the stages from the raw material production up until the release of the fuels for consumption 3.17 conformity assessment demonstration that specified requirements relating to a product, process, system, person or body are fulfilled NOTE 1 Adapted from EN ISO/IEC 17000:2004 [2]. NOTE 2 See also first-party conformity assessment activity (3.61), second-party conformity assessment activity (3.64), third-party conformity assessment activity (3.11) conformity assessment body body that performs conformity assessment services NOTE An accreditation body is not a conformity assessment body. [EN ISO/IEC 17000:2005 [2]] 3.19 continuously forested area land spanning more than one hectare with trees higher than five meters and a canopy cover of more than 30 %, or trees able to reach those thresholds in situ NOTE 1 Excludes land that is predominantly under agricultural or urban land use. NOTE 2 Land under agricultural use in this context refers to tree stands in agricultural production systems, such a s fruit tree plantations, oil palm plantations and agroforestry system when crops are grown under tree cover. 9

10 3.20 koprodukt (druhotný produkt) látka nebo předmět vzniklé při výrobním procesu, jehož prvotním cílem není výroba této látky nebo tohoto předmětu, lze považovat za koprodukt (druhotný produkt) a nikoliv za odpad pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky: a) další využití látky nebo předmětu je jisté; b) látku nebo předmět lze využít přímo bez dalšího zpracování jiným než běžným průmyslovým způsobem; c) výroba látky nebo předmětu je nedílnou součástí výrobního procesu; a d) další využití je zákonné, tj. látka nebo předmět splňují všechny příslušné požadavky, pokud jde o výrobek, životní prostředí a ochranu zdraví u konkrétního použití a nepovedou k celkovým nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví POZNÁMKA 1 Termín koprodukt (druhotný produkt) je definován na základě definice pro vedlejší produkt použité ve směrnici o odpadech (směrnice EP a Rady 2008/98/ES [5]). POZNÁMKA 2 Následující definice je použita v ČSN EN ISO 14040:2006 [6]: kterýkoliv ze dvou nebo více produktů vycházejících ze stejného jednotkového procesu nebo produktového systému kritérium stav nebo vlastnost jako prostředek posouzení, zda je či není dodržena zásada (udržitelnosti) POZNÁMKA Viz také kritéria udržitelnosti (3.70) dohled (nad dodavatelských řetězcem) fyzické vlastnictví nebo kontrola POZNÁMKA Převzato z ISO 16165:2001 [7] standardní hodnota úspora emisí skleníkových plynů odvozená z typické hodnoty použitím předem určených faktorů, které mohou být použity namísto skutečné hodnoty, jak je uvedeno v platných předpisech POZNÁMKA 1 Podle směrnice EP a Rady 2009/28/ES [1]. POZNÁMKA 2 Viz také skutečná hodnota (3.3), rozložená standardní hodnota (3.26), typická hodnota (3.72) distribuce distribuce biopaliv nebo směsných biopaliv od jejich vydání do palivového průmyslu až ke 3.20 co-product substance or object resulting from a production process, the primary aim of which is not the production of that item, may be regarded as not being waste but as being a co-product only if the following conditions are met: a) further use of the substance or object is certain; b) the substance or object can be used directly without any further processing other than normal industrial practice; c) the substance or object is produced as an integral part of a production process; and d) Further use is lawful i.e. the substance or object fulfils all relevant product environmental and health protection requirements for the specific use and will not lead to overall adverse environmental or human health impacts NOTE 1 The term co-product is defined based on the definition used in the Waste Directive (Directive 2008/98/EC [5] for by-product. NOTE 2 The following definition is used in EN ISO 14040:2006 [6]: any of two or more products coming from the same unit process or product system criterion state or property as a means of judging whether or not a principle has been fulfilled NOTE See also sustainability criteria (3.70) custody physical possession or control NOTE Adapted from ISO 16165:2001 [7] default value greenhouse gas emission saving derived from a typical value by the application of pre-determined factors, which may be used in place of an actual value as specified in applicable regulations NOTE 1 As per 2009/28EC [1]. NOTE 2 See also actual value (3.3), disaggregated default value (3.26), typical value (3.72) distribution distribution of biofuels or blended biofuels from their delivery to the fuel industry up to the final 10

11 konečnému zákazníkovi 3.25 ústřední (dálkové) vytápění nebo chlazení distribuce tepelné energie ve formě páry, teplé vody nebo chlazených kapalin z centrálního zdroje výroby prostřednictvím sítě do více budov či míst za účelem použití k vytápění nebo chlazení prostoru nebo určitého procesu 3.26 rozložená standardní hodnota standardní hodnota emisí skleníkových plynů pro stanovenou část dodavatelského řetězce POZNÁMKA Viz také skutečná hodnota (3.3), standardní hodnota (3.23), typická hodnota (3.72) hospodářský subjekt (subjekt) jednotlivec nebo organizace, které mají vlastnickou nebo fyzickou kontrolu biomasy, meziproduktů, polotovarů a výrobků z nich vyrobených, od původu až po jejich dostupnost na trhu s biopalivy nebo biokapalinami pro jeden nebo několik kroků (biopaliva nebo biokapaliny) v řetězci dohledu POZNÁMKA Organizace (určení) má být použita, jak je uvedeno v ČSN EN ISO 14001: ekosystém oblastní přírodní jednotka sestávající ze všech rostlin, živočichů a mikroorganismů (biotické faktory) společně fungujících se všemi fyzikálněabiotickými faktory životního prostředí 3.29 přeprava ke konečné spotřebě přeprava zásilky biopaliva nebo biokapaliny produkovaných hospodářským subjektem až po dodání této zásilky ke spotřebě 3.30 energie z obnovitelných zdrojů energie z obnovitelných nefosilních zdrojů, jmenovitě energie větrná, solární, aerotermální, geotermální a energie oceánů, vodní energie, energie z biomasy, ze skládkového plynu, z kalového plynu čistíren odpadních vod a z bioplynů 3.31 činnost první strany v posuzování shody činnost posuzování shody, jež je vykonávána osobou nebo organizací, která poskytuje předmět POZNÁMKA 1 Výraz "předmět posuzování shody" nebo "předmět" je v této normě používán k pokrytí všech jednotlivých materiálů, produktů, instalací, customer 3.25 district heating or cooling distribution of thermal energy in the form of steam or hot water, or chilled liquids, from a central source of production through a network to multiple buildings or sites, for the use of space or process heating or cooling 3.26 disaggregated default value greenhouse gas emission default value for a specified part of the supply chain NOTE See also actual value (3.3), default value (3.23), typical value (3.72) economic operator individual or organisation which has ownership or physical control of biomass, intermediate products, semi-finished products, and products produced thereof, from the origin to their market availability of the biofuel or bioliquid for one or several steps in the (biofuel or bioliquid) chain of custody NOTE Organisation is to be used as defined in EN ISO 3.28 ecosystem natural unit consisting of all plants, animals and micro-organisms (biotic factors) in an area functioning together with all of the physical abiotic factors of the environment 3.29 end transport transport of a biofuel consignment or a bioliquid consignment from the economic operator that produces it up to the delivery of this consignment for consumption 3.30 energy from renewable sources energy from renewable non-fossil sources, namely wing, solar, aerothermal, geothermal and ocean energy, hydropower, biomass, landfill gas, sewage treatment plant gas and biogases 3.31 firs-party conformity assessment activity conformity assessment activity that is performed by the person or organization that provides the object NOTE 1 The expression object of conformity assessment or object is used in this standard to encompass any particular material, product, installation, 11

12 procesů, systémů, osob nebo orgánů, u kterých se posuzování shody používá. POZNÁMKA 2 Převzato z ČSN EN ISO/IEC 17000:2005 [2] les půda o rozloze více než 1 ha 1, se stromy vyššími než 5 m s porostem koruny tvořícím více než 10 %, nebo se stromy schopnými dosáhnout těchto limitů na místě (in situ), nezahrnující pozemky, které jsou převážně využívány jako zemědělské nebo zastavěné POZNÁMKA 1 Les je charakterizován jak přítomností stromů tak nepřítomností převládajícího využití půdy. Stromy by měly být schopny dosáhnout minimální výšky 5 m na místě (in situ) minimální výšky 5 m. POZNÁMKA 2 Zahrnuje oblasti s mladými stromy, které dosud nedosáhly, ale očekává se, že dosáhnou výšky 5 m a porostu koruny tvořící 10 %. To také zahrnuje oblasti, které jsou dočasně nezalesněny kvůli vymýcení jako součást praxe lesního hospodářství nebo přírodních katastrof, a u kterých se předpokládá, že budou regenerovat do pěti let. Místní podmínky mohou ve výjimečných případech doložit použití delšího časového rámce. POZNÁMKA 3 Zahrnuje lesní cesty, protipožární průseky a jiné malé otevřené oblasti; lesy v národních parcích, přírodních rezervacích a jiných chráněných oblastech, jako jsou oblasti zvláštního ekologického, vědeckého, historického, kulturního nebo duchovního zájmu. POZNÁMKA 4 Zahrnuje větrolamy, ochranné lesní pasy a lesní průseky s plochou větší než 0,5 ha a šířce více než 20 m. POZNÁMKA 5 Zahrnuje nevyužívanou zemědělskou půdu (v úhorovém hospodářství), kde dochází ke zmlazování dřevin, které mají nebo se očekává, že dosáhnou porostu koruny tvořícím 10 % a výšky stromů 5 m. POZNÁMKA 6 Zahrnuje území z mangrovů v přílivových zónách bez ohledu na to, zda je nebo není tato oblast klasifikována jako plocha pozemku. POZNÁMKA 7 Zahrnuje kaučukovníky, korkový dub a plantáže vánočních stromků. POZNÁMKA 8 Zahrnuje oblasti s bambusem a palmami za předpokladu, že jsou splněna kritéria využití půdy, výšky a porostu koruny. POZNÁMKA 9 Nezahrnuje porosty stromů v systémech zemědělské výroby, jako sady ovocných stromů, plantáže palem olejných a zemědělskolesnické systémy, kdy jsou plodiny pěstované pod krytem stromu. Poznámka: Některé zemědělskolesnické systémy, jako je "Taungya" systém, kde jsou pěstovány plodiny jen v prvních letech rotace lesa, by měly být klasifikovány jako les. process, system, person or body to which conformity assessment is applied. NOTE 2 Adapted from EN ISO/IEC 17000:2004 [2] forest land spanning more than 1 ha 2 with trees higher than 5 m and a canopy cover of more than 10 %, or trees able to reach these thresholds in situ not including land that is predominantly under agricultural or urban land use NOTE 1 Forest is determined both by the presence of trees and the absence of other predominant land uses. The trees should be able to reach a minimum height of 5 m in situ. NOTE 2 Includes areas with young trees that have not yet reached but which are expected to reach a canopy cover of 10 % and tree height of 5 m. It also includes areas that are temporarily unstocked due to clear cutting as part of a forest management practice or natural disasters, and which are expected to be regenerated within five years. Local condition may, in exceptional cases, justify that a longer time frame is used. NOTE 3 Includes forest reads, firebreaks and other small open areas; forest in national parks, nature reserves and other protected areas such as those of specific environmental, scientific, historical, cultural or spiritual interest. NOTE 4 Includes windbreaks, shelterbelts and corridors of trees with an area of more than 0.5 ha and width of more than 20 m. NOTE 5 Includes abandoned shifting cultivation land with a regeneration of trees that have, or is expected to reach, a canopy cover of 10 % and tree height of 5 m. NOTE 6 Includes areas with mangroves in tidal zones, regardless whether this area is classified as land area or not. NOTE 7 Includes rubber-wood, cork oak and Christmas tree plantations. NOTE 8 Includes areas with bamboo and palms provided that land use, height and canopy cover criteria are met. NOTE 9 Excludes tree stands in agricultural production systems, such as fruit tree plantations oil palm plantation, oil palm plantations and agroforestry system when crops are grown under tee cover. Note: Some agroforestry systems such as the Taungya system where crops are grown only during the first years of the forest rotation should be classified as forest. 1 Zdroj dokumentu FAO [10] uvádí hodnotu 0,5 ha. Hodnota byla převzata podle RED [1]. 2 The FAO source document [10] contains a value of 0.5 ha. The value has been adapted according to the RED [1]. 12

13 3.33 referenční fosilní palivo (GHG pro referenční fosilní palivo) poslední známé průměrné hodnoty emisí skleníkových plynů z fosilního podílu v (motorovém) benzinu a (motorové) naftě spotřebovaných ve Společenství, jak je uvedeno v předpisech 98/70/ES [8] a 2009/30/EC [9] 3.34 palivo fosilní palivo, biopalivo a biokapalina 3.35 skleníkový plyn GHG plynná složka atmosféry přírodního nebo antropogenního původu, která pohlcuje a emituje záření určitých vlnových délek uvnitř infračerveného spektra záření emitovaného zemským povrchem, atmosférou a mraky POZNÁMKA 1 Pro účely této normy skleníkové plyny zahrnují oxid uhličitý (CO 2 ), methan (CH 4 ), oxid dusný (N 2 O). POZNÁMKA 2 Převzato z ČSN ISO :2006 [10] emise skleníkového plynu hmotnost skleníkového plynu uvolněného atmosféry po určité časové období do POZNÁMKA Převzato z ČSN ISO :2006 [10] úspory emisí skleníkových plynů procentuální podíl úspory emisí skleníkových plynů dosažené použitím biopaliva nebo biokapaliny ve srovnání s referenčním fosilním palivem 3.38 skupinové auditování kolektivní posuzování shody třetí stranou pro podobné hospodářské provozovatele (subjekty), zvláště drobných zemědělců, organizací producentů a družstev POZNÁMKA 1 Skupinové auditování souladu pozemku se souvisejícími kritérii je přijatelné pouze, pokud jsou dotyčné oblasti blízko sebe a mají podobné vlastnosti. POZNÁMKA 2 Skupinové auditování pro účely výpočtu úspor skleníkových plynů je přijatelné pouze, pokud jednotky mají podobné produkční systémy a výrobky záruka původu 3.33 fossil fuel comparator latest available actual average greenhouse gas emissions from the fossil part of petrol and diesel consumed in the Community as reported under 98/70/EC [8] and 2009/30/EC [9] 3.34 fuel fossil fuel, biofuel and bioliquids 3.35 greenhouse gas GHG gaseous constituent of the atmosphere, both natural and antropogenic, that absorbs and emits radiation at specific wavelengths within the spectrum of infrared radiation emitted by the earths surface, the atmosphere, and clouds NOTE 1 For the purpose of this standard, GHGs include carbon dioxide (CO 2 ), methane (CH 4 ), nitrous oxide (N 2 O). NOTE 2 Adapted from ISO :2006 [10] greenhouse gas emission mass of a greenhouse gas released to the atmosphere over a specified period of time NOTE Adapted from ISO :2006 [10] greenhouse gas emission savings percentage of greenhouse gas emission saved by the use of a biofuel or bioliquid as compared to the fossil fuel comparator 3.38 group auditing collective third party conformity assessment for similar economic operators, in particular for smallholder farmers, producer organisations and cooperatives NOTE 1 Group auditing for compliance with land related criteria is only acceptable when the areas concerned are near each other and have similar characteristics. NOTE 2 Group auditing for the purpose of calculating greenhouse gas savings is only acceptable when the units have similar production systems and products guarantee of origin 13

14 elektronický dokument, jehož jediným úkolem je poskytnout konečnému spotřebiteli doklad o tom, že daný podíl či dané množství energie byly vyrobeny z obnovitelných zdrojů POZNÁMKA Podle směrnice EP a Rady 2009/28/ES [1] přírodní prostředí (biotop) přírodní prostředí, které je obýváno (ovlivňováno a využíváno) určitým druhem živých organismů 3.41 vysoce biologicky rozmanité původní travní porosty travní porosty, které by bez lidského zásahu zůstaly zachovány jako takové a které vykazují přirozené složení druhů a ekologické charakteristiky a procesy 3.42 vysoce biologicky rozmanité nepůvodní travní porosty travní porosty, které by bez lidského zásahu nezůstaly zachovány jako takové a které jsou druhově bohaté a neznehodnocené, ledaže je prokázáno, že získávání surovin je nezbytné k uchování statusu travních porostů 3.43 ukazatel kvantitativní nebo kvalitativní parametr pro posuzování kritéria 3.44 meziprodukt výstup z jednotkového procesu, který je vstupem do jiných jednotkových procesů, které vyžadují další přeměny uvnitř systému POZNÁMKA Převzato z ČSN EN ISO 14040:2006 [6] půda s velkou zásobou uhlíku mokřady; souvisle zalesněné oblasti, půda o rozloze větší než jeden hektar se stromy vyššími než 5 metrů a porostem koruny tvořícím 10 až 30 %, nebo se stromy schopnými dosáhnout těchto limitů na místě (in situ) 3.46 hmotnostní bilance systému systém, v němž "charakteristiky udržitelnosti" zůstávají přiděleny "dodávkám" POZNÁMKA 1 V systému hmotnostní bilance sleduje každý hospodářský subjekt v rámci členského státu EU nebo třetí země množství udržitelné biomasy, biopaliva nebo biokapaliny a zdroje udržitelné biomasy, biopaliva nebo biokapaliny, které dodává tak, jak je definováno v bodě 5.1 a následujícím pren electronic document which has the sole function of providing proof to a final customer that a given share or quantity of energy was produced from renewable sources NOTE As per 2009/28/EC [1] habitat natural environment that surrounds (influences and is utilized by) a species population 3.41 highly biodiverse natural grassland grassland that would remain grassland in the absence of human intervention and which maintains the natural species composition and ecological characteristics and processes 3.42 highly biodiverse non-natural grassland grassland that would cease to be grassland in the absence of human intervention and which is species-rich and not degraded, unless evidence is provided that the harvesting of the raw material is necessary to preserve its grassland status 3.43 indicator quantitative or qualitative parameter for the assessment of a criterion 3.44 intermediate product output from a unit process that is an input to other unit processes that require further transformation within the system NOTE Adapted from EN ISO 14040:2006 [6] land with high carbon stock wetlands; continuously forested areas; land spanning more than one hectare with trees higher than 5 m and canopy cover of between 10 % and 30 %, or trees able to reach those thresholds in situ 3.46 mass balance system system in which sustainability characteristics remain assigned to consignments NOTE 1 In the mass balance system, each economic operator within an EU member state or third country keeps track of the amount of sustainable biomass, biofuel or bioliquid it sources and the amount of sustainable biomass, biofuel or bioliquid it delivers as 14

15 2:2010. defined in pren :2010, 5.2 and following. POZNÁMKA 2 Na základě (směrnice) RED čl. 18(1) hospodářské subjekty musí používat systém hmotnostní bilance, který stanovuje následující: 1) dodávky surovin nebo biopaliv s rozdílnými parametry udržitelnosti mohou být míseny; 2) informace ohledně parametrů udržitelnosti a objemů dodávek uvedených v bodě 1 potvrzuje, že zůstávají spojeny se směsí; a 3) je zajištěno, že součet všech dodávek odebraných ze směsi se vyznačuje stejnými parametry udržitelnosti ve stejných množstvích jako součet všech dodávek přidaných do směsí. Metoda hmotnostní bilance řetězce dohledu se vztahuje na výrobně-obchodní procesy, ve kterých jsou udržitelné suroviny smíseny dohromady s jinými kategoriemi surovin. NOTE 2 Based on RED Art. 18(1) economic operator are required to use a mass balance system providing for the following: 1) consignments of raw material or biofuel with differing sustainability characteristics can be mixed; 2) information about the sustainability characteristics and sizes of the consignments referred to in point 1 remains assigned to the mixture: and 3) it is ensured that the sum of all consignments withdrawn from the mixture is described as having the same sustainability characteristics, in the same quantities, as the sum of all consignments added to the mixture. The RED mass balance method of the chain of custody applies to production / trading processes where RED sustainable raw material is mixed together with other raw material categories směs směs látek (zemědělských produktů, meziproduktů biopaliv a biokapalin) z různých dodávek, mající jakoukoli formu, kdy dodávky by normálně byly v kontaktu, například v kontejneru, při zpracování nebo v logistických zařízeních nebo na místě (in situ - definováno jako přesně ohraničená zeměpisná poloha, v nichž produkty mohou být míseny) a kde oddělené velikosti dodávek s parametry udržitelnosti zůstávají spojeny ve směsi 3.48 původní travní porosty viz jako vysoce biologicky rozmanité původní travní porosty 3.47 mixture mix of substances (either agricultural products, intermediate products of biofuels and bioliquids) from different consignments, having any form where consignments would normally be in contact, such as in a container, processing or logistical facility or site (defined as a geographical location with precise boundaries within which products can be mixed) and where separate sizes and sustainability characteristics of each consignment remain assigned to the mixture 3.48 natural grassland see under highly biodiverse natural grassland 3.49 chráněná přírodní oblast 3.49 nature protection area oblast pro účely ochrany přírody area for nature protection purposes POZNÁMKA Viz "chráněná oblast". NOTE See under protected area bilance živin přehled o živinách přicházejících do zemědělského-lesnického systému (zvětrávání, ukládání, hnojení) a těch, které ho opouštějí (sklizeň, vyluhování) 3.51 organizace společnost, sdružení, firma, podnik, orgán nebo instituce, nebo jejich část nebo kombinace, uvedené nebo neuvedené v rejstříku, veřejné nebo soukromé, které mají své vlastní funkce a správu POZNÁMKA U organizací s více než jednou provozní jednotkou může být jako organizace 3.50 nutrient balance balance of nutrients coming into the farming/forestry system (weathering, deposition, fertilizers) with those leaving (harvest, leaching) 3.51 organization company, corporation, firm, enterprise, authority or institution, or part or combination thereof, whether incorporated or not, public or private, that has its own functions and administration NOTE For organizations with more than one operating unit, a single operating unit may be defined as 15

16 definována jedna provozní jednotka. [ČSN EN ISO 14001:2005] 3.52 rašelina usazený nahromaděný materiál složený alespoň z 30 % (suché hmotnosti - sušiny) z odumřelého organického materiálu POZNÁMKA 1 Materiál se nahromadil na místě (in situ) v důsledku růstu rostlinného materiálu a nasycení vodou, které zpomaluje rozklad. POZNÁMKA 2 Rašelina sama o sobě není považována za biomasu. POZNÁMKA 3 Převzato z [12]. an organization [EN ISO 14001:2004] 3.52 peat sedentarily accumulated material consisting of at least 30 % (dry mass) of dead organic material NOTE 1 Material has accumulated in situ as a result of the growth of plant material and water saturation slowing down the decomposition. NOTE 2 Peat itself is not considered biomass. NOTE 3 Adapted from [12] rašeliniště oblast s nebo bez vegetace s povrchovou vrstvou přirozeně nahromaděné rašeliny a hloubkou alespoň 30 cm 3.53 peatland area with or without vegetation with a naturally accumulated peat layer at the surface of at least 30 cm depth POZNÁMKA Definice z [12]. NOTE Definition from [12] místo sběru bod, ze kterého mohou být odpad nebo zbytky ze zpracování přímo použity jako surovina pro výrobu biopaliv nebo biokapalin POZNÁMKA Pokud je nutný další proces regenerace (obnovy) odpadu nebo zbytků před následným použitím, materiál zůstává odpadem nebo zbytkem ze zpracování až po dokončení procesu recyklace nebo regenerace (obnovy) původní les a jiné původní zalesněné plochy les a jiné zalesněné plochy s původními druhy, kde nejsou žádné viditelné známky lidské činnosti a kde nejsou významně narušeny ekologické procesy 3.56 zásada základní pravidlo, cíl nebo postoj 3.57 proces soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy POZNÁMKA Převzato z ČSN EN ISO 9000:2006 [13] produkt zboží nebo služby POZNÁMKA Převzato z ČSN EN ISO 14040:2006 [6] point of collection point from which a waste or residue from processing can be directly used as raw material for biofuel or bioliquid production NOTE If an additional recovery process for a waste or residue is required before further use, the material is a waste or residue from processing until the recycling or recovery operation has been completed primary forest and other primary wooded land forest and other wooded land of native species where there is no clearly visible indication of human activity and the ecological processes are not significantly disturbed 3.56 principle essential rule, goal or attitude 3.57 process set of interrelated or interacting activities that transforms inputs into outputs NOTE Adapted from EN ISO 9000:2005 [13] product goods or service NOTE Adapted from EN ISO 14040:2006 [6]. 16

17 3.59 prohlášení o produktu dokument předaný dalšímu hospodářskému subjektu v řetězci dohledu stanovující vlastnosti, parametry z hlediska udržitelnosti a údaje o emisích skleníkových plynů definované dodávky 3.60 chráněná oblast oblast právně určená zákonem nebo jiným kompetentním zákonodárným orgánem pro dlouhodobou ochranu přírody spojenou s udržováním ekosystému a hodnot biodiverzity POZNÁMKA 1 V MCPFE klasifikaci dlouhodobý znamená minimálně 20 let pro lesy a může být odlišný v jiných ekosystémech a regionech [14]. POZNÁMKA 2 Některá ustanovení nebo prvky klasifikačního systému (schématu) by mohly vypadnout z této definice, například IUCN systém (schéma) [15] suroviny primární nebo sekundární materiály, které jsou použity k výrobě produktu POZNÁMKA Druhotná surovina zahrnuje recyklovaný materiál. [ČSN EN ISO 14040:2006 [6]] 3.62 zbytek látka nebo předmět, který není cíleně vyroben ve výrobním procesu a není ani koproduktem (vedlejším produktem), ani odpadem; včetně zemědělských zbytků, zbytků pocházejících z akvakultury, rybolovu a lesnictví a zpracovatelských zbytků POZNÁMKA 1 Pokyny pro identifikaci v případě, že látka nebo předmět je zbytek, jsou uvedeny v Příloze A. POZNÁMKA 2 Zemědělské zbytky, zbytky pocházející z akvakultury, rybolovu a lesnictví jsou přímo produkované zemědělstvím, rybolovem, akvakulturou a lesnictvím; a neobsahují zbytky ze souvisejících odvětví nebo zpracování. POZNÁMKA 3 Zpracovatelský zbytek je látka, která není konečným produktem, jenž má výrobní proces za cíl vytvořit. Není hlavním cílem výrobního procesu a proces nebyl záměrně upraven tak, aby jej produkoval. POZNÁMKA 4 Definice zbytků biomasy v ČSN EN 14588:2011 (2. návrh) [4]: "Biomasa pocházející z dobře definovaných toků ze zemědělství, lesních a souvisejících průmyslových operací " product declaration document passed on to the next economic operator in the chain of custody specifying properties, sustainability characteristics and GHG emission data of a defined consignment 3.60 protected area area legally designated by law or other equivalent competent legal authority for the long-term conservation of nature with associated ecosystem services and biodiversity values NOTE 1 Within MCPFE classification long-term is minimum 20 years for forest and can be different in other ecosystems and regions [14]. NOTE 2 Some clauses or elements of classification schemes might fall out under this definition, for example IUCN scheme [15] raw material primary or secondary material that is used to produce a product NOTE Secondary material includes recycled material. [EN ISO 14040:2006 [6]] 3.62 residue substance or object that is not deliberately produced in a production process and that is neither a co-product nor a waste; includes agricultural, aquaculture, fisheries and forestry residues and processing residues NOTE 1 Guidance on the identification if the substance or object is a residue is given in Annex A. NOTE 2 Agricultural, aquaculture, fisheries and forestry residues are directly produced by agriculture, fisheries, aquaculture and forestry; they do not include residues from related industries or processing. NOTE 3 A processing residue is a substance which is not the end product that a production process directly seeks to produce. It is not a primary aim of the production process and the process has not been deliberately modified to produce it. NOTE 4 Definition for biomass residues in EN ISO 14588:2010 [4]: Biomass originating from well defined side streams from agricultural, forestry and related industrial operations přezkoumání review ověření vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti verification of the suitability, adequacy and 17

18 vybraných a stanovených činností a výsledků těchto činností s ohledem na plnění specifikovaných požadavků předmětem posuzování shody effectiveness of selection and determination activities, and the results of these activities, with regard to fulfilment of specifies requirements by an object of conformity assessment [ČSN EN ISO/IEC 17000:2005 [2]] [EN ISO/IEC 17000:2004 [2]] 3.64 činnost druhé strany v posuzování shody činnost posuzování shody, jež je vykonávána osobou nebo organizací, která má uživatelský zájem na předmětu POZNÁMKA 1 Výraz "předmět posuzování shody" nebo "předmět" je v tomto standardu používán k pokrytí všech jednotlivých materiálů, produktů, instalací, procesů, systémů, osob nebo orgánů, u kterých se posuzování shody používá second-party conformity assessment activity conformity assessment activity that is performed by the person or organization that has a user interest in the object NOTE 1 The expression object of conformity assessment or object is used in this standard to encompass any particular material, product, installation, process, system, person or body to which conformity assessment is applied. POZNÁMKA 2 ČSN EN ISO 17000:2005 [2]. NOTE 2 Adapted from EN ISO/IEC 17000:2004 [2] místo přesně ohraničená zeměpisná poloha, kde produkty mohou být míseny, včetně kontejnerů a logistických zařízení POZNÁMKA Termín je používán v rámci hmotnostní bilance pufrační kapacita půdy schopnost půdy vyrovnávat kyselost a tím neutralizovat vodu na její cestě do vodních ekosystémů a spodních vod 3.65 site geographical location with precise boundaries within which products can be mixed, including containers, processing and logistical facilities NOTE Term is used in the context of mass balance soil buffering capacity capacity of the soil to buffer acidity and thereby neutralizing water on its way to water ecosystems and groundwater 3.67 tuhé biopalivo tuhé palivo vyrobené přímo nebo nepřímo z biomasy [ČSN EN 14588:2011 (2. návrh) [4]] [EN 14588:2010 [4]] 3.67 solid biofuel solid fuels produced directly or indirectly from biomass 3.68 skladování uchovávání biomasy, biopaliv, biokapalin nebo meziproduktů buď venku nebo uvnitř (typicky v silech, nádržích nebo kulových zásobnících) k dalšímu využití nebo zpracování 3.68 storage keeping of biomass, biofuels, bioliquids or intermediate product either outdoors or indoors (typically in silos, tanks or spheres) for further use or processing 3.69 dozor systematické opakování činností posuzování shody jako základu pro udržování platnosti prohlášení o shodě 3.69 surveillance systematic iteration of conformity assessment activities as a basic for maintaining the validity of the statement of conformity [ČSN EN ISO/IEC 17000:2005 [2]] [EN ISO/IEC 17000:2004 [2]] 3.70 kritéria udržitelnosti stavy nebo vlastnosti jako prostředky posouzení, zda je či není dodržena zásada udržitelnosti 3.70 sustainability criteria states or properties as a means of judging whether or not a sustainability principle has been fulfilled 18

19 3.71 činnost třetí strany v posuzování shody činnost posuzování shody, jež je vykonávána osobou nebo orgánem, který je nezávislý na osobě nebo organizaci poskytující předmět a na uživatelském zájmu na tomto předmětu POZNÁMKA 1 Výraz "předmět posuzování shody" nebo "předmět" je v tomto standardu používán k pokrytí všech jednotlivých materiálů, produktů, instalací, procesů, systémů, osob nebo orgánů, u kterých se posuzování shody používá. POZNÁMKA 2 Ověření je ekvivalentem k činnosti třetí strany v posuzování shody third party conformity assessment activity conformity assessment activity that is performed by the person or organization that is independent from the person or organizations that provide or have a user interest in the object NOTE 1 The expression object of conformity assessment or object is used in this standard to encompass any particular material, product, installation, process, system, person or body to which conformity assessment is applied. NOTE 2 Verification is equivalent to third party conformity assessment activity. POZNÁMKA 3 ČSN EN ISO/IEC 17000:2005 [2]. NOTE 3 Adapted from EN ISO/IEC 17000:2004 [2] typická hodnota odhad reprezentativní úspory emisí skleníkových plynů u konkrétního způsobu výroby biopaliv POZNÁMKA 1 Podle směrnice EP a Rady 2009/28/ES [1]. POZNÁMKA 2 Viz také skutečná hodnota (3.3), standardní hodnota (3.23), rozložená standardní hodnota (3.26) neodvodněné rašeliniště rašeliniště nevysušené před 1. lednem 2008 nebo neovlivněné předchozím odvodněním ke dni 1. ledna 2008 POZNÁMKA Na základě směrnice EP a Rady 2009/28/ES [1] ověřovatel zdroj informací nebo metod ke kvantitativnímu nebo kvalitativnímu posouzení ukazatele POZNÁMKA Výraz "ověřovatel" může být použit také pro osobu, která ověřuje dobrovolný systém soubor pravidel, vyvinutý soukromou iniciativou v souladu s požadavky udržitelnosti biopaliv, včetně kritérií a metodiky potřebné k provedení schváleného systému ověřování. To může zahrnovat část nebo celé požadavky udržitelnosti POZNÁMKA 1 Dobrovolný systém musí být schválen Evropskou komisí. POZNÁMKA 2 Směrnice EP a Rady 2009/28/ES [1] stanovuje systém ověřování, včetně dokumentace řízení, přiměřenou úroveň nezávislého auditu a systému hmotnostní bilance. POZNÁMKA 3 Sdělení 2010/C 160/01 Komise [16] poskytuje podrobné informace o pozadí specifikací pro 3.72 typical value estimate of the representative greenhouse gas emission saving for a particular biofuel production pathway NOTE 1 As per 2009/28/EC [1]. NOTE 2 See also actual value (3.3), default value (3.23), disaggregated default value (3.26) undrained peatland peatland not drained before 1 January 2008 or not affected by previous drainage on 1 January 2008 NOTE Based on 2009/28/EC [1] verifier source of information or method to quantitatively or qualitatively assess an indicator NOTE verifies. Verifier may also be used for a person who 3.75 voluntary scheme set of rues developed by private initiative in conformity with the biofuel sustainability requirements, including criteria and methodology required to conduct an approved verification system. It can cover part or the entire sustainability requirements NOTE 1 A voluntary scheme has to be approved by the European commission. NOTE 2 Directive 2009/28/EC [1] specifies a verification system including documentation management, adequate standard of independent auditing and mass balance system. NOTE 3 Communication 2010/C 160/01 from the Commission [16] provides detailed background 19

20 dobrovolný systém v souladu se směrnicí EP a Rady 2009/28/ES [1] odpad látky nebo předměty, kterých se držitel (vlastník) zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něho požaduje, aby se jich zbavil POZNÁMKA Převzato z ČSN EN ISO 14040:2006 [6]. (Převzato ze směrnice EP a Rady 2008/98/ES.) 3.77 mokřad půda pokrytá nebo nasycená vodou trvale nebo po významnou část roku information regarding specifications for a voluntary scheme according to Directive 2009/28/EC [1] waste substance or objects which the holder discards or intends or is required to discard NOTE Adapted from EN ISO 14040:2006 [6] wetland land that is covered with or saturated by water permanently or for a significant part of the year 20

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.020.30; 01.040.23 2008 Lahve na plyny - Terminologie ČSN EN ISO 10286 07 8301 Únor Gas cylinders - Terminology Bouteilles à gaz - Terminologie Gasflaschen - Terminologie idt

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.030.50; 55.020 2005 Obaly - Opakované použití ČSN EN 13429 77 0147 Únor Packaging - Reuse Emballage - Réutilisation Verpackung - Wiederverwendung Tato norma je českou verzí

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.200.10 2008 Měřidla tepla - Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba ČSN EN 1434-6 25 8511 Září Heat meters - Part 6: Installation, commissioning,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.060.50 Leden 2010 Zemědělské stroje Sběrací lisy Bezpečnost ČSN EN 704+A1 47 0621 Agricultural machinery Pick-up balers Safety Matériel agricole Ramasseuses-presses Sécurité

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.080.20; 13.310 Březen 2012 Letištní a letecké bezpečnostní služby ČSN EN 16082 31 0440 Airport and aviation security services Offre de services de sureté aéronautique Flughafen-

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.10 Říjen 2011 Stavební vápno Část 3: Hodnocení shody ČSN EN 459-3 72 2201 Building lime Part 3: Conformity evaluation Chaux de construction Partie 3: Evaluation de la conformité

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.100.20 Únor 2012 Geometrické specifikace produktu (GPS) Základy Pojmy, principy a pravidla ČSN EN ISO 8015 01 4204 idt ISO 8015:2011 Geometrical product specifications (GPS)

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 79.040 2007 Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky ČSN EN 942 49 2104 Listopad Timber in joinery - General requirements Bois dans les menuiseries - Exigences générales

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.040.01 Únor 2012 Geometrické specifikace produktu (GPS) Charakteristiky a podmínky Definice ČSN EN ISO 25378 01 4124 idt ISO 25378:2011 Geometrical product specifications (GPS)

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 71.100.80 2005 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-hydroxid-křemičitan hlinitý ČSN EN 885 75 5817 Červenec Chemicals used for treatment

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 73.020; 91.100.15 Říjen 2012 Přírodní kámen Hrubé desky Požadavky ČSN EN 1468 72 1866 Natural stone Rough slabs Requirements Pierre naturelles Tranches brutes Exigences Naturstein

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.13; 01.040.55; 13.030.01; 55.020 2001 Obaly - Obaly a životní prostředí - ČSN EN 13193 77 0003 Červen Packaging - Packaging and the environment - Terminology Emballage

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.50 2006 Clony a okenice - Tepelná a zraková - Funkční charakteristiky a klasifikace ČSN EN 14501 74 6074 Březen Blinds and shutters - Thermal and visual comfort - Performance

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.55;55.020 2003 Obaly - Terminologie - Základní termíny a definice ČSN EN 14182 77 0004 Listopad Packaging - Terminology - Basic terms and definitions Emballage - Terminologie

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 2007 Vlákna do betonu - Část 1: Ocelová vlákna - Definice, specifikace a shoda ČSN EN 14889-1 72 3434 Květen Fibres for concrete - Part 1: Steel fibres - Definitions,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.30 2007 Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky - Část 3: Řízení výroby (u výrobce) ČSN EN 12966-3 73 7033 Duben Road vertical signs - Variable message traffic

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Furniture Assessment of the ignitability of upholstered furniture Part 1: Ignition source smouldering cigarette

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Furniture Assessment of the ignitability of upholstered furniture Part 1: Ignition source smouldering cigarette ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.140; 13.220.40 Listopad 2015 Nábytek Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku Část 1: Zdroj zapálení doutnající cigareta ČSN EN 1021-1 91 0232 Furniture Assessment of the ignitability

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.020.20 2001 Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 1: Návody k používání ČSN EN 12644-1 27 0036 Listopad Cranes - Information for use and testing - Part 1: Instructions

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 71.100.30 2005 Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - ČSN EN 13631-16 66 8140 Květen Explosives for civil uses - High explosives - Part 16: Detection and measurement

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.30 Listopad 2014 Ochranné prostředky dýchacích orgánů Stlačené plyny pro dýchací přístroje ČSN EN 12021 83 2282 Respiratory equipment Compressed gases for breathing apparatus

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.060.40 Říjen 2013 Zemědělské a lesnické stroje Environmentální požadavky pro postřikovače ČSN EN ISO 16119-1 47 0410 idt ISO 16119-1:2013 Agricultural and forestry machinery

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.55 2005 Neinvazivní tonometry - Část 4: Zkušební postupy k určení celkové přesnosti systému automatických neinvazivních tonometrů ČSN EN 1060-4 85 2701 Únor Non-invasive

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.17; 17.060 2005 Pístové objemové odměrné přístroje - Část 1: Termíny, všeobecné požadavky a doporučení pro uživatele ČSN EN ISO 8655-1 70 4255 Červenec idt ISO 8655-1:2002

Více

EN :2014 zavedena v ČSN EN :2014 ( ) Slévárenství Technické dodací podmínky Část 2: Doplňkové požadavky na ocelové odlitky

EN :2014 zavedena v ČSN EN :2014 ( ) Slévárenství Technické dodací podmínky Část 2: Doplňkové požadavky na ocelové odlitky ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.140.80 Listopad 2015 Slévárenství Oceli na odlitky pro obecné použití ČSN EN 10293 42 0952 Steel castings Steel castings for general engineering uses Aciers moulés Aciers moulés

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.060.99 Duben 2010 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti Část 8: Nosníky ČSN EN 15080-8 73 0869 Extended application of results from fire resistance

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv chránící před chemikáliemi - Část 1: Terminologie a metody zkoušení ČSN EN 13832-1 83 2520 Duben Footwear protecting against chemicals - Part 1: Terminology

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.040.20 2006 Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Ponorné smažiče ČSN EN 203-2- 4 06 1901 Březen Gas heated catering

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.200; 93.080.30 2008 Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla ČSN EN 1317-5+A1 73 7001 Listopad Road restraint

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.080.20; 79.080 2005 Dřevěné konstrukce - Vrstvené dřevo na nosné účely - Požadavky ČSN EN 14374 73 2839 Květen Timber structures - Structural laminated veneer lumber - Requirements

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 83.180; 91.100.10 2008 Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení přídržnosti cementových malt tahovou zkouškou ČSN EN 1348 72 2466 Leden Adhesives for tiles -

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 Červenec 2011 Injektážní malta pro předpínací kabely Základní požadavky ČSN EN 447 73 2410 Grout for prestressing tendons Basic requirements Coulis pour câble de précontrainte

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.140.30; 77.140.50 Leden 2010 Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely Část 4: Oceli legované niklem s předepsanými vlastnostmi při nízkých teplotách ČSN EN 10028-4 42 0937

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.040.40 2006 Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkového obsahu rtuti: automatizované měřicí systémy ČSN EN 14884 83 4762 Září Air quality - Stationary

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 55.160 2001 Přepravní obaly - Opakovaně použitelné tuhé plastové přepravky - Část 2: Všeobecné specifikace pro zkoušení ČSN EN 13117-2 77 2000 Červen Transport packaging - Reusable,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.10 Říjen 2009 Požární ochrana Hasiva Technické podmínky pro prášky (kromě prášků pro třídu požáru D) ČSN EN 615 38 9030 Fire protection Fire extinguishing media Specifications

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.81; 81.040.20 Duben 2012 Sklo ve stavebnictví Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo Část 1: Definice a popis součástí ČSN EN ISO 12543-1 70 1015 idt ISO 12543-1:2011

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.200.40 Leden 2009 Zařízení a povrch dětského hřiště Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky ČSN EN 1176-2 94 0515 Playground equipment

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.53; 53.080 Leden 2011 Ocelové statické skladovací systémy Termíny a definice ČSN EN 15878 26 9638 Steel static storage systems Terms and definitions Systeme de stockage

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 71.100.70 Duben 2008 Kosmetika - Správná výrobní praxe (SVP) - Směrnice pro správnou výrobní praxi ČSN EN ISO 22716 68 1503 idt ISO 22716:2007 Cosmetics - Good Manufacturing Practices

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.0; 27.200; 91.140.30 2007 Klimatizátory vzduchu a jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory a s elektricky poháněnými kompresory pro chlazení prostoru - Termíny,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.100.01; 45.020 2006 Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 4: Výměna dat ČSN EN 15016-4 28 0305 Říjen Technical drawings - Railway applications - Part 4: Data exchange

Více

Floor heating - Systems and components - Part 2: Determination of the thermal output

Floor heating - Systems and components - Part 2: Determination of the thermal output ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Prosinec 1998 Podlahové vytápění Soustavy a komponenty Část 2: Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 1264-2 06 0315 Floor heating - Systems and components - Part 2: Determination

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.10 2005 Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 2: Metoda zkoušení pro stanovení průniku aerosolů jemných částic dovnitř oděvu ČSN EN ISO 13982-2

Více

Solid biofuels Determination of total content of carbon, hydrogen and nitrogen

Solid biofuels Determination of total content of carbon, hydrogen and nitrogen ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 Leden 2016 Tuhá biopaliva Stanovení obsahu celkového uhlíku, vodíku a dusíku ČSN EN ISO 16948 83 8216 idt ISO 16948:2015 Solid biofuels Determination of total content

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.040.01 2005 Kovová průmyslová potrubí - Část 7: Návod na používání postupů posuzování ČSN 13 0020 Květen idt CEN/TR 13480-7:2002 Metallic industrial piping - Part 7: guidance

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 79.080 Červen 2010 Dřevěné podlahoviny Parketové vlysy s perem a/nebo drážkou ČSN EN 13226 49 2130 Wood flooring Solid parquet elements with grooves and/or tongues Planchers en

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.10; 91.100.30 200 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - ČSN EN 480-5 72 2325 Duben Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods -

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.300; 45.060.20 Listopad 2011 Železniční aplikace Cisternové vozy Část 6: Průlezy ČSN EN 12561-6 28 0701 Railway applications Tank wagons Part 6: Manholes Applications ferroviaires

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 71.100.30 2003 Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 13: Stanovení hustoty ČSN EN 13631-13 66 8140 Říjen Explosives for civil uses - High explosives - Part

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.060.20 2005 Spojovací součásti - Povrchové vady - Část 2: Matice ČSN EN ISO 6157-2 02 1016 Únor Fasteners - Surface discontinuities - Part 2: Nuts Éléments de fixation - Défauts

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 2008 Volně stojící komíny - Část 2: Betonové komíny ČSN EN 13084-2 73 4220 Leden Free-standing chimneys - Part 2: Concrete chimneys Cheminées indépendantes - Partie

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.70; 01.040.11 2004 Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Slovník - Část 1: Kontaktní čočky ČSN EN ISO 8320-1 19 5200 Květen idt ISO 8320-1:2003

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.10 Srpen 2010 Metody zkoušení cementu Část 8: Stanovení hydratačního tepla Rozpouštěcí metoda ČSN EN 196-8 72 2100 Methods of testing cement Part 8: Heat of hydration Solution

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.190; 75.160.10 Leden 2015 Tuhá biopaliva Specifikace a třídy paliv Část 5: Tříděné palivové dřevo ČSN EN ISO 17225-5 83 8202 idt ISO 17225-5:2014 Solid biofuels Fuel specification

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.91; 91.100.10 Březen 2011 Stavební vápno Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody ČSN EN 459-1 ed. 2 72 2201 Building lime Part 1: Definitions, specifications and

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.150.10 2008 Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 2: Mechanické vlastnosti ČSN EN 755-2 42 4086 Listopad Aluminium and aluminium alloys - Extruded

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2009 Tepelné soustavy v budovách Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy Část 4-4: Výroba tepla na vytápění, kombinovaná výroba

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.55; 55.200 2000 Bezpečnost balicích strojů - Část 1: Terminologie a klasifikace balicích strojů a souvisících zařízení ČSN EN 415-1 26 7600 Prosinec Packaging machines

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.20 2006 Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu - Klasifikace ČSN EN ISO 24034 Duben 05 5327 idt ISO 24034:2005 Welding

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 1999 Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.190; 75.160.10 Leden 2015 Tuhá biopaliva Specifikace a třídy paliv Část 2: Tříděné dřevní pelety ČSN EN ISO 17225-2 83 8202 idt ISO 17225-2:2014 Solid biofuels Fuel specifications

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 79.060.01; 91.080.20 Červen 2010 Desky na bázi dřeva Stanovení charakteristických 5% kvantilů a charakteristických průměrů ČSN EN 1058 73 1715 Wood-based panels Determination

Více

Biocombustibles solides Détermination de la longueur et du diametre des granulés

Biocombustibles solides Détermination de la longueur et du diametre des granulés ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.190; 75.160.10 Červen 2016 Tuhá biopaliva Stanovení délky a průměru pelet ČSN EN ISO 17829 83 8229 idt ISO 17829:2015 Solid biofuels Determination of length and diameter of

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.080.20 2006 Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek ocelí ČSN EN 10027-1 42 0011 Duben Designation systems for steels - Part1: Steel names Systèmes de désignation

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 43.160 Říjen 2012 Zařízení pro zimní údržbu Sněžné pluhy Část 1: Popis a požadavky na výrobek ČSN EN 15583-1 27 8329 Winter maintenance equipment Snow ploughs Part 1: Product

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.100.30 Červenec 2010 Hořáky spalující pelety pro kotle malých výkonů Terminologie, požadavky, zkoušení, značení ČSN EN 15270 06 1231 Pellet burners for small heating boilers

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.100.30 2005 Sýry a tavené sýrové výrobky - Stanovení obsahu tuku - Gravimetrická metoda (Referenční metoda) ČSN EN ISO 1735 57 1007 Únor idt ISO 1735:2004 Cheese and processed

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 2008 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 11: Zeminy upravené vápnem ČSN EN 14227-11 Březen 73 6156 Hydraulically bound mixtures - Specifications

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 81.00.30 200 Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 8: Stanovení sypné hmotnosti po setřesení ČSN EN 725-8 72 7515 Září Advanced technical

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.160.01; 97.220.10 Srpen 2008 Světlo a osvětlení - Osvětlení sportoviš» ČSN EN 12193 36 0454 Light and lighting - Sports lighting Éclairagisme - Éclairage des installations

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.060.10; 21.060.20 Červen 2011 Spojovací součásti Šrouby a matice Značky a popis rozměrů ČSN EN ISO 225 02 1001 idt ISO 225:2010 Fasteners Bolts, screws, studs and nuts Symbols

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.140.20, 77.140.80 Září 2010 Odlitky z oceli odolné korozi ČSN EN 10283 42 0957 Corrosion resistant steel castings Aciers moulés résistant a la corrosion Korrosionsbeständiger

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.03; 03.100.10 2006 Přepravní služby - Logistika - Slovník ČSN EN 14943 76 2000 Srpen Transport services - Logistics - Glossary of terms Services de transport - Logistique

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.140 Květen 2014 Nebytový úložný nábytek Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu ČSN EN 16121 91 0414 Non-domestic storage furniture Requirements for safety,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.110; 35.240.10 2003 Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a základní pravidla ČSN EN ISO 13567-1 01 3104 Leden idt ISO 13567-1:1998

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 33.040.50; 35.110 Duben 2008 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory ČSN EN 50173-2 36 7253 Information technology - Generic cabling

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.140.65 2008 Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 10: Spirálová lana pro všeobecné konstrukční účely ČSN EN 12385-10+A1 02 4302 Prosinec Steel wire ropes - Safety - Part

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Leden 2013 Tepelné soustavy v budovách Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné soustavy ČSN

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 2006 Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva ČSN EN 1354 73 1316 Březen Determination of compressive strength of lightweight aggregate concrete

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.30 2003 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 8: Stanovení zanášení dolomitovým prachem u filtrů proti částicím ČSN EN 13274-8 83 2205 Srpen Respiratory

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 2002 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 1: Všeobecné zásady ČSN EN ISO 9934-1 01 5046 Listopad idt ISO 9934-1:2001 Non-destructive

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.100.30 2005 Sýry a tavené sýry - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda) ČSN EN ISO 5534 57 1003 Leden idt ISO 5534:2004 Cheese and processed chesse - Determination

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.77; 77.080.20 2001 Definice a rozdělení ocelí ČSN EN 10020 42 0002 Červen Definition and classification of grades of steel Définition et classification des nuances d acier

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 2002 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda zkušebního plynu ČSN EN 13185 01 5041 Duben Non-destructive testing - Leak testing - Tracer gas method Essais

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.91; 91.100.10 Září 2009 Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky Požadavky, hodnocení shody, třídění a označování ČSN EN 13888 72 2471 Grouts for tiles Requirements,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.77; 77.160 2001 Prášková metalurgie - Slovník ČSN EN ISO 3252 42 0049 Červenec idt ISO 3252:1999 Powder metallurgy - Vocabulary Métallurgie des poudres - Vocabulaire Pulvermetallurgie

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.180 2006 Metody trojrozměrného snímání (3 D) pro mezinárodně srovnatelné antropometrické databáze ČSN EN ISO 20685 83 3513 Červen idt ISO 20685:2005 3-D scanning methodologies

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.140.25, 77.140.65 Květen 2012 Ocelové dráty na mechanické pružiny Část 3: Ocelové pružinové dráty z korozivzdorné oceli ČSN EN 10270-3 42 6481 Steel wire for mechanical springs

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.15 Červen 2008 Umělý kámen - Zkušební metody - Část 8: Stanovení odolnosti při upevnění (tržné zatížení u otvoru pro čep) ČSN EN 14617-8 72 1450 Agglomerated stone - Test

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.060.30; 27.100 2003 Válcové kotle - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem ČSN EN 12953-2 07 7853 Březen Shell boilers - Part 2: Materials for

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.060.30; 27.100 2003 Válcové kotle - Část 6: Požadavky na výstroj kotle ČSN EN 12953-6 Červen 07 7853 Shell boilers - Part 6: Requirements for equipment for the boiler Chaudières

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.250; 97.040.40; 97.040.60 2006 Mechanická odolnost nádobí pro domácnost v myčkách na nádobí - Část 5: Rychlá zkouška keramických předmětů pro catering ČSN EN 12875-5 94 4305

Více

Rubber hoses and hose assemblies Textile reinforced hydraulic type Specification

Rubber hoses and hose assemblies Textile reinforced hydraulic type Specification ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.100.40; 23.040.70 Říjen 2015 Pryžové hadice a hadice s koncovkami Hadice pro hydrauliku s textilní výztuží Specifikace ČSN EN 854 63 5405 Rubber hoses and hose assemblies Textile

Více

Direct gas-fired washing machines, of nominal heat input not exceeding 20 kw Part 2: Rational use of energy

Direct gas-fired washing machines, of nominal heat input not exceeding 20 kw Part 2: Rational use of energy ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.060 Březen 1999 Pračky s přímým ohřívacím systémem na plynná paliva s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 20 kw Část 2: Racionální využití energie ČSN EN 12 244-2 06 1418

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.020.30 2002 Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 6: Články - Třída 4 ČSN EN 1677-6 27 1910 Březen Components for slings - Safety - Part 6: Links - Grade 4 Accessoires

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.120.01; 77.140.01; 77.150.01 Srpen 2008 áropevné oceli, niklové a kobaltové slitiny ČSN EN 10302 42 0917 Creep resisting steels, nickel and cobalt alloys Aciers et alliage

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 2004 Zálivky za horka - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení penetrace kuželem při 25 C ČSN EN 13880-2 73 6182 Listopad Hot applied joint sealants - Part 2: Test method

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 71.100.80 Září 2014 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě Roztok dihydrogenfosforečnanu zinečnatého ČSN EN 1197 75 5823 Chemicals used for treatment

Více