ČSN pren ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS XXX.XX, YYY.YY 1. Návrh Březen 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČSN pren 16214-1. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS XXX.XX, YYY.YY 1. Návrh Březen 2011"

Transkript

1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS XXX.XX, YYY.YY 1. Návrh Březen 2011 Udržitelná produkce biomasy pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé pro biopaliva a biokapaliny - Část 1: Terminologie ČSN pren Sustainability produced biomass for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers for biofuels and bioliquids - Part 1: Terminology Biomasse produite de facon durable pour des utilisations énergétiques - Principes, critéres, indicateurs et vérificateurs pour bio-essences et bio-liquides - Partie 1: Terminologie Nachhaltig produzierte Biomasse für Energieanwendungen - Prinzipen, Kriterien, Indikatoren und Verifikatione für Biokraftstoffe und Bio-flüssigkeiten - Teil 1: Terminologie Český normalizační institut, 2011 XXXXX Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

2 Národní předmluva Informace o citovaných normativních dokumentech ČSN EN ISO Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova ČSN ISO Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace ČSN ISO Skleníkové plyny - Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty ČSN ISO Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro validaci a ověření výroků o skleníkových plynech ČSN P CEN/TS Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis ČSN EN ISO/IEC Posuzování shody - Slovník a základní principy ČSN EN ISO Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník Citované předpisy Upozornění na národní poznámky Upozornění na národní přílohu Vypracování normy Zpracovatel: Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., IČ , Centrum technické normalizace TÜV NORD Czech, s.r.o., IČ , RNDr. Alice Kotlánová Technická normalizační komise: TNK 139 Biomasa pro energetické využití Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá 2

3 EVROPSKÁ NORMA EN EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM Březen 2011 ICS XX.XXX Nahrazuje CEN :RRRR Udržitelná produkce biomasy pro energetické využití Zásady, kritéria, ukazatelé a ověřovatelé pro biopaliva a biokapaliny Část 1: Terminologie Sustainability produced biomass for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers for biofuels and bioliquids - Part 1: Terminology Biomasse produite de facon durable pour des utilisations énergétiques - Principes, critéres, indicateurs et vérificateurs pour bio-essences et bio-liquides - Partie 1: Terminologie Nachhaltig produzierte Biomasse für Energieanwendungen - Prinzipen, Kriterien, Indikatoren und Verifikatione für Biokraftstoffe und Bio-flüssigkeiten - Teil 1: Terminologie Tato evropská norma byla schválena CEN RRRR-MM-DD. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN. Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze. Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska. CEN Evropský výbor pro normalizaci European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN :2011 jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 3

4 Obsah Strana Národní předmluva...2 Úvod 6 1Předmět normy...6 2Citované normativní dokumenty...6 3Termíny a definice...6 Příloha A...21 Annex A...21 Příloha B...22 Annex B...24 Příloha C...26 Annex C...27 Příloha D...28 Literatura...31 Index 32 4

5 Předmluva Tento dokument (pren :2010) byl připraven technickou komisí CEN/TC 383 Udržitelná produkce biomasy pro energetické využití, jejíž sekretariát zajišťuje NEN. Tento dokument je v současné době předložen CEN k veřejnému připomínkování. 5

6 Úvod Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES [1] o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, označovaná jako směrnice o obnovitelné energii (RED), zahrnuje zdokonalený závazný režim udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny pro evropský trh. Směrnice o obnovitelné energii (RED) obsahuje závazná kritéria, týkající se snížení emisí skleníkových plynů, území s vysokým stupněm biologické rozmanitosti, půd s vysokou zásobou uhlíku a agro-environmentální praxe. Několik článků směrnice uvádí požadavky na členské státy EU a hospodářské subjekty v Evropě. Kritéria udržitelnosti jsou rovněž závazně stanovena ve směrnici 98/70 ES [8] o jakosti benzinu a motorové nafty, která je novelizovaná směrnicí 2009/30/EC [9] (pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů a zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů). Směrnice 98/70/ES je uváděna jako směrnice o kvalitě paliv (FQD). V květnu 2009 požádala Evropská komise CEN o zahájení práce na standardech. Jak ES tak CEN souhlasily s tím, že tyto standardy mohou hrát roli při zavádění strategie EU v oblasti udržitelnosti biopaliv a biokapalin. Ve sdělení Komise o praktickém zavádění systému udržitelnosti biopaliv a biokapalin v EU a pravidlech výpočtu pro biopaliva je uvedena připravenost CEN na tuto práci (2010/C 160/02, [17]). Obecně se uznává, že udržitelnost zahrnuje obecně ekologické, sociální a ekonomické aspekty. Evropské směrnice obsahují několik závazných kritérií udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny. Tato evropská norma byla vypracována s cílem pomoci členským státům EU a hospodářským subjektům při zavádění požadavků udržitelnosti biopaliv a biokapalin nařízených v evropských směrnicích. Kde je to na místě, tam části této normy obsahují přílohu ZA, která informuje uživatele o spojení mezi požadavky v evropské směrnici a požadavky v normě CEN. To předpokládá, že jestliže uživatel splňuje tuto evropskou normu, pak bude splňovat také závazný požadavek uvedený v evropské směrnici. V téže příloze ZA je uvedena také informace o tom, na co už se nevztahují závazné požadavky obsažené v evropské směrnici. 1 Předmět normy Tato evropská norma definuje termíny, které mají být použity v oblasti udržitelné produkce biomasy pro energetické aplikace. To se týká zejména biopaliv a biokapalin. Tato evropská norma konkrétně bere v úvahu některé důležité termíny a definice používané ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES [1], označované jako směrnice o obnovitelné energii (RED), nebo v jiných evropských předpisech. 2 Citované normativní dokumenty U datovaných odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního dokumentu (včetně změn). pren :2010 Sustainably produced biomass for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers for biofuels and bioliquids - Part 2: Conformity assessment including chain of custody and mass balance (Udržitelná produkce biomasy pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé pro biopaliva a biokapaliny - Část 2: Posuzování shody včetně řetězce dohledu a hmotnostní bilance) EN ISO 14001:2004 Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2004) (Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití (ISO 14001:2004) 3 Termíny a definice Pro záměry tohoto dokumentu jsou použity následující termíny a definice. 3.1 akreditace potvrzení vydané třetí stranou vztahující se k orgánu posuzujícímu shodu, kterým je 3.1 accreditation third-party attestation related to a conformity assessment body conveying formal demonstration 6

7 oznamováno formální potvrzení jeho odborné způsobilosti provádět specifické úlohy v oblasti posuzování shody [ČSN EN ISO/IEC 17000:2005] 3.2 akreditační orgán pravomocný orgán provádějící akreditaci POZNÁMKA Zmocnění akreditačního orgánu je zpravidla odvozeno od ústředních orgánů státní správy. [ČSN EN ISO/IEC 17000:2005] 3.3 skutečná hodnota úspora emisí skleníkových plynů u některých nebo všech fází konkrétního procesu výroby biopaliva vypočítaná v souladu s metodikou vyhovující platným předpisům POZNÁMKA 1 Podle směrnice EP a Rady 2009/28/ES [1]. POZNÁMKA 2 Viz také standardní hodnota (3.23), rozložená standardní hodnota (3.26), typická hodnota (3.72). 3.4 zemědělská surovina primární nebo druhotný materiál zemědělského původu, který se používá k výrobě nějakého výrobku POZNÁMKA Druhotný materiál zahrnuje také recyklovaný materiál. 3.5 agrobiodiverzita přítomnost specifických, místně vzniklých a přizpůsobených druhů a odrůd pěstovaných rostlin a druhů domácích zvířat 3.6 audit systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazu z auditu a jeho objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu POZNÁMKA 1 Interní audity, někdy nazývané audity první stranou, jsou prováděny organizací nebo jejím jménem pro přezkoumání systému managementu a jiné vnitřní účely a smí být základem pro vlastní prohlášení této organizace o shodě. V mnoha případech, zejména v malých organizacích, nezávislost může být demonstrována tím, že auditoři nenesou odpovědnost za činnosti, které mají být auditovány. POZNÁMKA 2 Převzato z ČSN EN ISO 19011:2003 [3]. of its competence to carry our specific conformity assessment tasks [EN ISO/IEC 17000:2004] 3.2 accreditation body authoritative body that performs accreditation NOTE The authority of an accreditation body is generally derived from government. [EN ISO/IEC 17000:2004] 3.3 actual value greenhouse gas emission saving for some or all of the steps of a specific biofuel production process calculated in accordance with a methodology compliant with applicable regulations NOTE 1 As per 2009/28/EC [1]. NOTE 2 See also default value (3.23), disaggregated default value (3.26), typical value (3.72). 3.4 agricultural raw material primary or secondary material of agricultural origin that is used to produce a product NOTE Secondary material includes recycled material. 3.5 agro-biodiversity presence of specific, locally developed and adapted species and varieties of cultivated plants and domesticated animals 3.6 audit systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled NOTE 1 Internal audits, sometimes called first-party audits, are conducted by, or on behalf of, the organization itself for management review and other internal purposes, and may form the basis for an organizations self-declaration of conformity. In many cases, particularly i smaller organizations, independence can be demonstrated by the freedom from responsibility for the activity being audited. NOTE 2 Adapted from EN ISO 19011:2002 [3]. 7

8 3.7 biopalivo kapalné nebo plynné palivo používané pro dopravu a vyráběné z biomasy POZNÁMKA 1 Podle směrnice EP a Rady 2009/28/ES [1]. POZNÁMKA 2 Následující definice je použita v ČSN EN 14588:2011 (2. návrh) [4]: palivo vyrobené přímo nebo nepřímo z biomasy. 3.8 výroba biopaliva přeměna biomasy nebo meziproduktu odvozeného z biomasy na biopalivo 3.9 výrobce biopaliva organizace nebo jednotka odpovědná za výrobu biopaliva POZNÁMKA Převzato z ČSN EN 14588:2011 (2. návrh) [4] biokapalina kapalné palivo používané pro energetické účely jiné než dopravu, včetně výroby elektřiny, vytápění a chlazení, vyráběné z biomasy POZNÁMKA 1 Podle směrnice EP a Rady 2009/28/ES [1]. POZNÁMKA 2 Včetně viskózních kapalin jako jsou odpadní kuchyňský olej, živočišný tuk, palmový olej, surový tallový olej a tallové olejové pryskyřice výroba biokapaliny přeměna biomasy nebo meziproduktu odvozeného z biomasy na biokapalinu 3.12 biomasa biologicky rozložitelná část produktů, odpadu a zbytků biologického původu ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), z lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví včetně rybolovu a akvakultury, jakož i biologicky rozložitelná část průmyslových a komunálních odpadů POZNÁMKA 1 Podle směrnice EP a Rady 2009/28/ES [1]. POZNÁMKA 2 Následující definice je použita v ČSN EN 14588:2011 (2. návrh) [4]: materiál biologického původu s výjimkou materiálu uloženého v geologických útvarech a/nebo materiálu přeměněného ve fosilní 3.13 zpracování biomasy 3.7 biofuel liquid or gaseous fuel for transport produced from biomass NOTE 1 As per 2009/28/EC [1]. NOTE 2 The following definition is used in EN [4]: fuel produced directly or indirectly from biomass. 3.8 biofuel produced transformation of biomass or of an intermediate product derived from biomass into a biofuel 3.9 biofuel producer organization or unit responsible for the production of the biofuel NOTE Adapted from EN [4] bioliquid liquid fuel for energy purposes other than for transport, including electricity and heating and cooling, produced from biomass NOTE 1 As per 2009/28/EC [1]. NOTE 2 Includes viscous liquids such as waste cooking oil, animal fats, palm oil, crude tall oil and tall oil pitch bioliquid production transformation of biomass or of an intermediate product derived from biomass into a bioliquid 3.12 biomass biodegradable fraction of products, waste and residues from biological origin from agriculture (including vegetal and animal substances), forestry and related industries including fisheries and aquaculture, as well as the biodegradable fraction of industrial and municipal waste NOTE 1 As per 2009/28/EC [1]. NOTE 2 The following definition is used in EN [4]: material of biological origin excluding material embedded in geological formations and/or transformed to fossil biomass processing 8

9 přeměna biomasy na meziprodukt nebo konečné biopalivo nebo biokapalinu 3.14 mísení definované cílené mísení biopaliva s fosilním palivem nebo biopaliva s biopalivem 3.15 certifikát osvědčení vydané třetí straně a dovolující hospodářskému subjektu přenést dokumenty nebo prohlášení o produktu 3.16 řetězec dohledu systém vytvářející vazbu mezi informacemi nebo tvrzeními, která se týkají surovin nebo meziproduktů a tvrzeními týkajícími se konečných výrobků, přičemž jsou zahrnuty všechny stupně od produkce suroviny až po uvolnění paliv ke spotřebě 3.17 posouzení shody prokázání, že specifikované požadavky vztahující se k produktu, procesu, systému, osobě nebo orgánu jsou splněny POZNÁMKA 1 Převzato z ČSN EN ISO/IEC 17000:2005 [2]. POZNÁMKA 2 Viz také činnost první strany v posuzování shody (3.31), činnost druhé strany v posuzování shody (3.64), činnost třetí strany v posuzování shody (3.71) orgán posuzující shodu orgán, který vykonává služby v oblasti posuzování shody POZNÁMKA Akreditační orgán není orgánem posuzujícím shodu. [ČSN EN ISO/IEC 17000:2005 [2]] 3.19 souvisle zalesněné oblasti půda o rozloze větší než jeden hektar se stromy vyššími než pět metrů a porostem koruny tvořícím více než 30 %, nebo se stromy schopnými dosáhnout těchto limitů in situ (na místě) POZNÁMKA 1 S vyloučením půdy, která se převážně využívá jako zemědělská nebo zastavěná. POZNÁMKA 2 Zemědělsky využívaná půda v této souvislosti znamená stromové porosty v zemědělských výrobních systémech, jako jsou plantáže ovocných stromů, plantáže palmy olejné a zemědělsko-lesnické systémy, ve kterých jsou plodiny pěstovány pod stromy. transformation of biomass into an intermediate product or a finished biofuel or bioliquid 3.14 blending defined intentional mixing of a biofuel with a fossil fuel or of a biofuel with a biofuel 3.15 certificate authorisation delivered to a third party allowing an economic operator to transfer documents or product declarations 3.16 chain of custody method by which a connection is made between information or claims concerning raw materials or intermediate products and claims concerning final products, including all the stages from the raw material production up until the release of the fuels for consumption 3.17 conformity assessment demonstration that specified requirements relating to a product, process, system, person or body are fulfilled NOTE 1 Adapted from EN ISO/IEC 17000:2004 [2]. NOTE 2 See also first-party conformity assessment activity (3.61), second-party conformity assessment activity (3.64), third-party conformity assessment activity (3.11) conformity assessment body body that performs conformity assessment services NOTE An accreditation body is not a conformity assessment body. [EN ISO/IEC 17000:2005 [2]] 3.19 continuously forested area land spanning more than one hectare with trees higher than five meters and a canopy cover of more than 30 %, or trees able to reach those thresholds in situ NOTE 1 Excludes land that is predominantly under agricultural or urban land use. NOTE 2 Land under agricultural use in this context refers to tree stands in agricultural production systems, such a s fruit tree plantations, oil palm plantations and agroforestry system when crops are grown under tree cover. 9

10 3.20 koprodukt (druhotný produkt) látka nebo předmět vzniklé při výrobním procesu, jehož prvotním cílem není výroba této látky nebo tohoto předmětu, lze považovat za koprodukt (druhotný produkt) a nikoliv za odpad pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky: a) další využití látky nebo předmětu je jisté; b) látku nebo předmět lze využít přímo bez dalšího zpracování jiným než běžným průmyslovým způsobem; c) výroba látky nebo předmětu je nedílnou součástí výrobního procesu; a d) další využití je zákonné, tj. látka nebo předmět splňují všechny příslušné požadavky, pokud jde o výrobek, životní prostředí a ochranu zdraví u konkrétního použití a nepovedou k celkovým nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví POZNÁMKA 1 Termín koprodukt (druhotný produkt) je definován na základě definice pro vedlejší produkt použité ve směrnici o odpadech (směrnice EP a Rady 2008/98/ES [5]). POZNÁMKA 2 Následující definice je použita v ČSN EN ISO 14040:2006 [6]: kterýkoliv ze dvou nebo více produktů vycházejících ze stejného jednotkového procesu nebo produktového systému kritérium stav nebo vlastnost jako prostředek posouzení, zda je či není dodržena zásada (udržitelnosti) POZNÁMKA Viz také kritéria udržitelnosti (3.70) dohled (nad dodavatelských řetězcem) fyzické vlastnictví nebo kontrola POZNÁMKA Převzato z ISO 16165:2001 [7] standardní hodnota úspora emisí skleníkových plynů odvozená z typické hodnoty použitím předem určených faktorů, které mohou být použity namísto skutečné hodnoty, jak je uvedeno v platných předpisech POZNÁMKA 1 Podle směrnice EP a Rady 2009/28/ES [1]. POZNÁMKA 2 Viz také skutečná hodnota (3.3), rozložená standardní hodnota (3.26), typická hodnota (3.72) distribuce distribuce biopaliv nebo směsných biopaliv od jejich vydání do palivového průmyslu až ke 3.20 co-product substance or object resulting from a production process, the primary aim of which is not the production of that item, may be regarded as not being waste but as being a co-product only if the following conditions are met: a) further use of the substance or object is certain; b) the substance or object can be used directly without any further processing other than normal industrial practice; c) the substance or object is produced as an integral part of a production process; and d) Further use is lawful i.e. the substance or object fulfils all relevant product environmental and health protection requirements for the specific use and will not lead to overall adverse environmental or human health impacts NOTE 1 The term co-product is defined based on the definition used in the Waste Directive (Directive 2008/98/EC [5] for by-product. NOTE 2 The following definition is used in EN ISO 14040:2006 [6]: any of two or more products coming from the same unit process or product system criterion state or property as a means of judging whether or not a principle has been fulfilled NOTE See also sustainability criteria (3.70) custody physical possession or control NOTE Adapted from ISO 16165:2001 [7] default value greenhouse gas emission saving derived from a typical value by the application of pre-determined factors, which may be used in place of an actual value as specified in applicable regulations NOTE 1 As per 2009/28EC [1]. NOTE 2 See also actual value (3.3), disaggregated default value (3.26), typical value (3.72) distribution distribution of biofuels or blended biofuels from their delivery to the fuel industry up to the final 10

11 konečnému zákazníkovi 3.25 ústřední (dálkové) vytápění nebo chlazení distribuce tepelné energie ve formě páry, teplé vody nebo chlazených kapalin z centrálního zdroje výroby prostřednictvím sítě do více budov či míst za účelem použití k vytápění nebo chlazení prostoru nebo určitého procesu 3.26 rozložená standardní hodnota standardní hodnota emisí skleníkových plynů pro stanovenou část dodavatelského řetězce POZNÁMKA Viz také skutečná hodnota (3.3), standardní hodnota (3.23), typická hodnota (3.72) hospodářský subjekt (subjekt) jednotlivec nebo organizace, které mají vlastnickou nebo fyzickou kontrolu biomasy, meziproduktů, polotovarů a výrobků z nich vyrobených, od původu až po jejich dostupnost na trhu s biopalivy nebo biokapalinami pro jeden nebo několik kroků (biopaliva nebo biokapaliny) v řetězci dohledu POZNÁMKA Organizace (určení) má být použita, jak je uvedeno v ČSN EN ISO 14001: ekosystém oblastní přírodní jednotka sestávající ze všech rostlin, živočichů a mikroorganismů (biotické faktory) společně fungujících se všemi fyzikálněabiotickými faktory životního prostředí 3.29 přeprava ke konečné spotřebě přeprava zásilky biopaliva nebo biokapaliny produkovaných hospodářským subjektem až po dodání této zásilky ke spotřebě 3.30 energie z obnovitelných zdrojů energie z obnovitelných nefosilních zdrojů, jmenovitě energie větrná, solární, aerotermální, geotermální a energie oceánů, vodní energie, energie z biomasy, ze skládkového plynu, z kalového plynu čistíren odpadních vod a z bioplynů 3.31 činnost první strany v posuzování shody činnost posuzování shody, jež je vykonávána osobou nebo organizací, která poskytuje předmět POZNÁMKA 1 Výraz "předmět posuzování shody" nebo "předmět" je v této normě používán k pokrytí všech jednotlivých materiálů, produktů, instalací, customer 3.25 district heating or cooling distribution of thermal energy in the form of steam or hot water, or chilled liquids, from a central source of production through a network to multiple buildings or sites, for the use of space or process heating or cooling 3.26 disaggregated default value greenhouse gas emission default value for a specified part of the supply chain NOTE See also actual value (3.3), default value (3.23), typical value (3.72) economic operator individual or organisation which has ownership or physical control of biomass, intermediate products, semi-finished products, and products produced thereof, from the origin to their market availability of the biofuel or bioliquid for one or several steps in the (biofuel or bioliquid) chain of custody NOTE Organisation is to be used as defined in EN ISO 3.28 ecosystem natural unit consisting of all plants, animals and micro-organisms (biotic factors) in an area functioning together with all of the physical abiotic factors of the environment 3.29 end transport transport of a biofuel consignment or a bioliquid consignment from the economic operator that produces it up to the delivery of this consignment for consumption 3.30 energy from renewable sources energy from renewable non-fossil sources, namely wing, solar, aerothermal, geothermal and ocean energy, hydropower, biomass, landfill gas, sewage treatment plant gas and biogases 3.31 firs-party conformity assessment activity conformity assessment activity that is performed by the person or organization that provides the object NOTE 1 The expression object of conformity assessment or object is used in this standard to encompass any particular material, product, installation, 11

12 procesů, systémů, osob nebo orgánů, u kterých se posuzování shody používá. POZNÁMKA 2 Převzato z ČSN EN ISO/IEC 17000:2005 [2] les půda o rozloze více než 1 ha 1, se stromy vyššími než 5 m s porostem koruny tvořícím více než 10 %, nebo se stromy schopnými dosáhnout těchto limitů na místě (in situ), nezahrnující pozemky, které jsou převážně využívány jako zemědělské nebo zastavěné POZNÁMKA 1 Les je charakterizován jak přítomností stromů tak nepřítomností převládajícího využití půdy. Stromy by měly být schopny dosáhnout minimální výšky 5 m na místě (in situ) minimální výšky 5 m. POZNÁMKA 2 Zahrnuje oblasti s mladými stromy, které dosud nedosáhly, ale očekává se, že dosáhnou výšky 5 m a porostu koruny tvořící 10 %. To také zahrnuje oblasti, které jsou dočasně nezalesněny kvůli vymýcení jako součást praxe lesního hospodářství nebo přírodních katastrof, a u kterých se předpokládá, že budou regenerovat do pěti let. Místní podmínky mohou ve výjimečných případech doložit použití delšího časového rámce. POZNÁMKA 3 Zahrnuje lesní cesty, protipožární průseky a jiné malé otevřené oblasti; lesy v národních parcích, přírodních rezervacích a jiných chráněných oblastech, jako jsou oblasti zvláštního ekologického, vědeckého, historického, kulturního nebo duchovního zájmu. POZNÁMKA 4 Zahrnuje větrolamy, ochranné lesní pasy a lesní průseky s plochou větší než 0,5 ha a šířce více než 20 m. POZNÁMKA 5 Zahrnuje nevyužívanou zemědělskou půdu (v úhorovém hospodářství), kde dochází ke zmlazování dřevin, které mají nebo se očekává, že dosáhnou porostu koruny tvořícím 10 % a výšky stromů 5 m. POZNÁMKA 6 Zahrnuje území z mangrovů v přílivových zónách bez ohledu na to, zda je nebo není tato oblast klasifikována jako plocha pozemku. POZNÁMKA 7 Zahrnuje kaučukovníky, korkový dub a plantáže vánočních stromků. POZNÁMKA 8 Zahrnuje oblasti s bambusem a palmami za předpokladu, že jsou splněna kritéria využití půdy, výšky a porostu koruny. POZNÁMKA 9 Nezahrnuje porosty stromů v systémech zemědělské výroby, jako sady ovocných stromů, plantáže palem olejných a zemědělskolesnické systémy, kdy jsou plodiny pěstované pod krytem stromu. Poznámka: Některé zemědělskolesnické systémy, jako je "Taungya" systém, kde jsou pěstovány plodiny jen v prvních letech rotace lesa, by měly být klasifikovány jako les. process, system, person or body to which conformity assessment is applied. NOTE 2 Adapted from EN ISO/IEC 17000:2004 [2] forest land spanning more than 1 ha 2 with trees higher than 5 m and a canopy cover of more than 10 %, or trees able to reach these thresholds in situ not including land that is predominantly under agricultural or urban land use NOTE 1 Forest is determined both by the presence of trees and the absence of other predominant land uses. The trees should be able to reach a minimum height of 5 m in situ. NOTE 2 Includes areas with young trees that have not yet reached but which are expected to reach a canopy cover of 10 % and tree height of 5 m. It also includes areas that are temporarily unstocked due to clear cutting as part of a forest management practice or natural disasters, and which are expected to be regenerated within five years. Local condition may, in exceptional cases, justify that a longer time frame is used. NOTE 3 Includes forest reads, firebreaks and other small open areas; forest in national parks, nature reserves and other protected areas such as those of specific environmental, scientific, historical, cultural or spiritual interest. NOTE 4 Includes windbreaks, shelterbelts and corridors of trees with an area of more than 0.5 ha and width of more than 20 m. NOTE 5 Includes abandoned shifting cultivation land with a regeneration of trees that have, or is expected to reach, a canopy cover of 10 % and tree height of 5 m. NOTE 6 Includes areas with mangroves in tidal zones, regardless whether this area is classified as land area or not. NOTE 7 Includes rubber-wood, cork oak and Christmas tree plantations. NOTE 8 Includes areas with bamboo and palms provided that land use, height and canopy cover criteria are met. NOTE 9 Excludes tree stands in agricultural production systems, such as fruit tree plantations oil palm plantation, oil palm plantations and agroforestry system when crops are grown under tee cover. Note: Some agroforestry systems such as the Taungya system where crops are grown only during the first years of the forest rotation should be classified as forest. 1 Zdroj dokumentu FAO [10] uvádí hodnotu 0,5 ha. Hodnota byla převzata podle RED [1]. 2 The FAO source document [10] contains a value of 0.5 ha. The value has been adapted according to the RED [1]. 12

13 3.33 referenční fosilní palivo (GHG pro referenční fosilní palivo) poslední známé průměrné hodnoty emisí skleníkových plynů z fosilního podílu v (motorovém) benzinu a (motorové) naftě spotřebovaných ve Společenství, jak je uvedeno v předpisech 98/70/ES [8] a 2009/30/EC [9] 3.34 palivo fosilní palivo, biopalivo a biokapalina 3.35 skleníkový plyn GHG plynná složka atmosféry přírodního nebo antropogenního původu, která pohlcuje a emituje záření určitých vlnových délek uvnitř infračerveného spektra záření emitovaného zemským povrchem, atmosférou a mraky POZNÁMKA 1 Pro účely této normy skleníkové plyny zahrnují oxid uhličitý (CO 2 ), methan (CH 4 ), oxid dusný (N 2 O). POZNÁMKA 2 Převzato z ČSN ISO :2006 [10] emise skleníkového plynu hmotnost skleníkového plynu uvolněného atmosféry po určité časové období do POZNÁMKA Převzato z ČSN ISO :2006 [10] úspory emisí skleníkových plynů procentuální podíl úspory emisí skleníkových plynů dosažené použitím biopaliva nebo biokapaliny ve srovnání s referenčním fosilním palivem 3.38 skupinové auditování kolektivní posuzování shody třetí stranou pro podobné hospodářské provozovatele (subjekty), zvláště drobných zemědělců, organizací producentů a družstev POZNÁMKA 1 Skupinové auditování souladu pozemku se souvisejícími kritérii je přijatelné pouze, pokud jsou dotyčné oblasti blízko sebe a mají podobné vlastnosti. POZNÁMKA 2 Skupinové auditování pro účely výpočtu úspor skleníkových plynů je přijatelné pouze, pokud jednotky mají podobné produkční systémy a výrobky záruka původu 3.33 fossil fuel comparator latest available actual average greenhouse gas emissions from the fossil part of petrol and diesel consumed in the Community as reported under 98/70/EC [8] and 2009/30/EC [9] 3.34 fuel fossil fuel, biofuel and bioliquids 3.35 greenhouse gas GHG gaseous constituent of the atmosphere, both natural and antropogenic, that absorbs and emits radiation at specific wavelengths within the spectrum of infrared radiation emitted by the earths surface, the atmosphere, and clouds NOTE 1 For the purpose of this standard, GHGs include carbon dioxide (CO 2 ), methane (CH 4 ), nitrous oxide (N 2 O). NOTE 2 Adapted from ISO :2006 [10] greenhouse gas emission mass of a greenhouse gas released to the atmosphere over a specified period of time NOTE Adapted from ISO :2006 [10] greenhouse gas emission savings percentage of greenhouse gas emission saved by the use of a biofuel or bioliquid as compared to the fossil fuel comparator 3.38 group auditing collective third party conformity assessment for similar economic operators, in particular for smallholder farmers, producer organisations and cooperatives NOTE 1 Group auditing for compliance with land related criteria is only acceptable when the areas concerned are near each other and have similar characteristics. NOTE 2 Group auditing for the purpose of calculating greenhouse gas savings is only acceptable when the units have similar production systems and products guarantee of origin 13

14 elektronický dokument, jehož jediným úkolem je poskytnout konečnému spotřebiteli doklad o tom, že daný podíl či dané množství energie byly vyrobeny z obnovitelných zdrojů POZNÁMKA Podle směrnice EP a Rady 2009/28/ES [1] přírodní prostředí (biotop) přírodní prostředí, které je obýváno (ovlivňováno a využíváno) určitým druhem živých organismů 3.41 vysoce biologicky rozmanité původní travní porosty travní porosty, které by bez lidského zásahu zůstaly zachovány jako takové a které vykazují přirozené složení druhů a ekologické charakteristiky a procesy 3.42 vysoce biologicky rozmanité nepůvodní travní porosty travní porosty, které by bez lidského zásahu nezůstaly zachovány jako takové a které jsou druhově bohaté a neznehodnocené, ledaže je prokázáno, že získávání surovin je nezbytné k uchování statusu travních porostů 3.43 ukazatel kvantitativní nebo kvalitativní parametr pro posuzování kritéria 3.44 meziprodukt výstup z jednotkového procesu, který je vstupem do jiných jednotkových procesů, které vyžadují další přeměny uvnitř systému POZNÁMKA Převzato z ČSN EN ISO 14040:2006 [6] půda s velkou zásobou uhlíku mokřady; souvisle zalesněné oblasti, půda o rozloze větší než jeden hektar se stromy vyššími než 5 metrů a porostem koruny tvořícím 10 až 30 %, nebo se stromy schopnými dosáhnout těchto limitů na místě (in situ) 3.46 hmotnostní bilance systému systém, v němž "charakteristiky udržitelnosti" zůstávají přiděleny "dodávkám" POZNÁMKA 1 V systému hmotnostní bilance sleduje každý hospodářský subjekt v rámci členského státu EU nebo třetí země množství udržitelné biomasy, biopaliva nebo biokapaliny a zdroje udržitelné biomasy, biopaliva nebo biokapaliny, které dodává tak, jak je definováno v bodě 5.1 a následujícím pren electronic document which has the sole function of providing proof to a final customer that a given share or quantity of energy was produced from renewable sources NOTE As per 2009/28/EC [1] habitat natural environment that surrounds (influences and is utilized by) a species population 3.41 highly biodiverse natural grassland grassland that would remain grassland in the absence of human intervention and which maintains the natural species composition and ecological characteristics and processes 3.42 highly biodiverse non-natural grassland grassland that would cease to be grassland in the absence of human intervention and which is species-rich and not degraded, unless evidence is provided that the harvesting of the raw material is necessary to preserve its grassland status 3.43 indicator quantitative or qualitative parameter for the assessment of a criterion 3.44 intermediate product output from a unit process that is an input to other unit processes that require further transformation within the system NOTE Adapted from EN ISO 14040:2006 [6] land with high carbon stock wetlands; continuously forested areas; land spanning more than one hectare with trees higher than 5 m and canopy cover of between 10 % and 30 %, or trees able to reach those thresholds in situ 3.46 mass balance system system in which sustainability characteristics remain assigned to consignments NOTE 1 In the mass balance system, each economic operator within an EU member state or third country keeps track of the amount of sustainable biomass, biofuel or bioliquid it sources and the amount of sustainable biomass, biofuel or bioliquid it delivers as 14

15 2:2010. defined in pren :2010, 5.2 and following. POZNÁMKA 2 Na základě (směrnice) RED čl. 18(1) hospodářské subjekty musí používat systém hmotnostní bilance, který stanovuje následující: 1) dodávky surovin nebo biopaliv s rozdílnými parametry udržitelnosti mohou být míseny; 2) informace ohledně parametrů udržitelnosti a objemů dodávek uvedených v bodě 1 potvrzuje, že zůstávají spojeny se směsí; a 3) je zajištěno, že součet všech dodávek odebraných ze směsi se vyznačuje stejnými parametry udržitelnosti ve stejných množstvích jako součet všech dodávek přidaných do směsí. Metoda hmotnostní bilance řetězce dohledu se vztahuje na výrobně-obchodní procesy, ve kterých jsou udržitelné suroviny smíseny dohromady s jinými kategoriemi surovin. NOTE 2 Based on RED Art. 18(1) economic operator are required to use a mass balance system providing for the following: 1) consignments of raw material or biofuel with differing sustainability characteristics can be mixed; 2) information about the sustainability characteristics and sizes of the consignments referred to in point 1 remains assigned to the mixture: and 3) it is ensured that the sum of all consignments withdrawn from the mixture is described as having the same sustainability characteristics, in the same quantities, as the sum of all consignments added to the mixture. The RED mass balance method of the chain of custody applies to production / trading processes where RED sustainable raw material is mixed together with other raw material categories směs směs látek (zemědělských produktů, meziproduktů biopaliv a biokapalin) z různých dodávek, mající jakoukoli formu, kdy dodávky by normálně byly v kontaktu, například v kontejneru, při zpracování nebo v logistických zařízeních nebo na místě (in situ - definováno jako přesně ohraničená zeměpisná poloha, v nichž produkty mohou být míseny) a kde oddělené velikosti dodávek s parametry udržitelnosti zůstávají spojeny ve směsi 3.48 původní travní porosty viz jako vysoce biologicky rozmanité původní travní porosty 3.47 mixture mix of substances (either agricultural products, intermediate products of biofuels and bioliquids) from different consignments, having any form where consignments would normally be in contact, such as in a container, processing or logistical facility or site (defined as a geographical location with precise boundaries within which products can be mixed) and where separate sizes and sustainability characteristics of each consignment remain assigned to the mixture 3.48 natural grassland see under highly biodiverse natural grassland 3.49 chráněná přírodní oblast 3.49 nature protection area oblast pro účely ochrany přírody area for nature protection purposes POZNÁMKA Viz "chráněná oblast". NOTE See under protected area bilance živin přehled o živinách přicházejících do zemědělského-lesnického systému (zvětrávání, ukládání, hnojení) a těch, které ho opouštějí (sklizeň, vyluhování) 3.51 organizace společnost, sdružení, firma, podnik, orgán nebo instituce, nebo jejich část nebo kombinace, uvedené nebo neuvedené v rejstříku, veřejné nebo soukromé, které mají své vlastní funkce a správu POZNÁMKA U organizací s více než jednou provozní jednotkou může být jako organizace 3.50 nutrient balance balance of nutrients coming into the farming/forestry system (weathering, deposition, fertilizers) with those leaving (harvest, leaching) 3.51 organization company, corporation, firm, enterprise, authority or institution, or part or combination thereof, whether incorporated or not, public or private, that has its own functions and administration NOTE For organizations with more than one operating unit, a single operating unit may be defined as 15

16 definována jedna provozní jednotka. [ČSN EN ISO 14001:2005] 3.52 rašelina usazený nahromaděný materiál složený alespoň z 30 % (suché hmotnosti - sušiny) z odumřelého organického materiálu POZNÁMKA 1 Materiál se nahromadil na místě (in situ) v důsledku růstu rostlinného materiálu a nasycení vodou, které zpomaluje rozklad. POZNÁMKA 2 Rašelina sama o sobě není považována za biomasu. POZNÁMKA 3 Převzato z [12]. an organization [EN ISO 14001:2004] 3.52 peat sedentarily accumulated material consisting of at least 30 % (dry mass) of dead organic material NOTE 1 Material has accumulated in situ as a result of the growth of plant material and water saturation slowing down the decomposition. NOTE 2 Peat itself is not considered biomass. NOTE 3 Adapted from [12] rašeliniště oblast s nebo bez vegetace s povrchovou vrstvou přirozeně nahromaděné rašeliny a hloubkou alespoň 30 cm 3.53 peatland area with or without vegetation with a naturally accumulated peat layer at the surface of at least 30 cm depth POZNÁMKA Definice z [12]. NOTE Definition from [12] místo sběru bod, ze kterého mohou být odpad nebo zbytky ze zpracování přímo použity jako surovina pro výrobu biopaliv nebo biokapalin POZNÁMKA Pokud je nutný další proces regenerace (obnovy) odpadu nebo zbytků před následným použitím, materiál zůstává odpadem nebo zbytkem ze zpracování až po dokončení procesu recyklace nebo regenerace (obnovy) původní les a jiné původní zalesněné plochy les a jiné zalesněné plochy s původními druhy, kde nejsou žádné viditelné známky lidské činnosti a kde nejsou významně narušeny ekologické procesy 3.56 zásada základní pravidlo, cíl nebo postoj 3.57 proces soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy POZNÁMKA Převzato z ČSN EN ISO 9000:2006 [13] produkt zboží nebo služby POZNÁMKA Převzato z ČSN EN ISO 14040:2006 [6] point of collection point from which a waste or residue from processing can be directly used as raw material for biofuel or bioliquid production NOTE If an additional recovery process for a waste or residue is required before further use, the material is a waste or residue from processing until the recycling or recovery operation has been completed primary forest and other primary wooded land forest and other wooded land of native species where there is no clearly visible indication of human activity and the ecological processes are not significantly disturbed 3.56 principle essential rule, goal or attitude 3.57 process set of interrelated or interacting activities that transforms inputs into outputs NOTE Adapted from EN ISO 9000:2005 [13] product goods or service NOTE Adapted from EN ISO 14040:2006 [6]. 16

17 3.59 prohlášení o produktu dokument předaný dalšímu hospodářskému subjektu v řetězci dohledu stanovující vlastnosti, parametry z hlediska udržitelnosti a údaje o emisích skleníkových plynů definované dodávky 3.60 chráněná oblast oblast právně určená zákonem nebo jiným kompetentním zákonodárným orgánem pro dlouhodobou ochranu přírody spojenou s udržováním ekosystému a hodnot biodiverzity POZNÁMKA 1 V MCPFE klasifikaci dlouhodobý znamená minimálně 20 let pro lesy a může být odlišný v jiných ekosystémech a regionech [14]. POZNÁMKA 2 Některá ustanovení nebo prvky klasifikačního systému (schématu) by mohly vypadnout z této definice, například IUCN systém (schéma) [15] suroviny primární nebo sekundární materiály, které jsou použity k výrobě produktu POZNÁMKA Druhotná surovina zahrnuje recyklovaný materiál. [ČSN EN ISO 14040:2006 [6]] 3.62 zbytek látka nebo předmět, který není cíleně vyroben ve výrobním procesu a není ani koproduktem (vedlejším produktem), ani odpadem; včetně zemědělských zbytků, zbytků pocházejících z akvakultury, rybolovu a lesnictví a zpracovatelských zbytků POZNÁMKA 1 Pokyny pro identifikaci v případě, že látka nebo předmět je zbytek, jsou uvedeny v Příloze A. POZNÁMKA 2 Zemědělské zbytky, zbytky pocházející z akvakultury, rybolovu a lesnictví jsou přímo produkované zemědělstvím, rybolovem, akvakulturou a lesnictvím; a neobsahují zbytky ze souvisejících odvětví nebo zpracování. POZNÁMKA 3 Zpracovatelský zbytek je látka, která není konečným produktem, jenž má výrobní proces za cíl vytvořit. Není hlavním cílem výrobního procesu a proces nebyl záměrně upraven tak, aby jej produkoval. POZNÁMKA 4 Definice zbytků biomasy v ČSN EN 14588:2011 (2. návrh) [4]: "Biomasa pocházející z dobře definovaných toků ze zemědělství, lesních a souvisejících průmyslových operací " product declaration document passed on to the next economic operator in the chain of custody specifying properties, sustainability characteristics and GHG emission data of a defined consignment 3.60 protected area area legally designated by law or other equivalent competent legal authority for the long-term conservation of nature with associated ecosystem services and biodiversity values NOTE 1 Within MCPFE classification long-term is minimum 20 years for forest and can be different in other ecosystems and regions [14]. NOTE 2 Some clauses or elements of classification schemes might fall out under this definition, for example IUCN scheme [15] raw material primary or secondary material that is used to produce a product NOTE Secondary material includes recycled material. [EN ISO 14040:2006 [6]] 3.62 residue substance or object that is not deliberately produced in a production process and that is neither a co-product nor a waste; includes agricultural, aquaculture, fisheries and forestry residues and processing residues NOTE 1 Guidance on the identification if the substance or object is a residue is given in Annex A. NOTE 2 Agricultural, aquaculture, fisheries and forestry residues are directly produced by agriculture, fisheries, aquaculture and forestry; they do not include residues from related industries or processing. NOTE 3 A processing residue is a substance which is not the end product that a production process directly seeks to produce. It is not a primary aim of the production process and the process has not been deliberately modified to produce it. NOTE 4 Definition for biomass residues in EN ISO 14588:2010 [4]: Biomass originating from well defined side streams from agricultural, forestry and related industrial operations přezkoumání review ověření vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti verification of the suitability, adequacy and 17

18 vybraných a stanovených činností a výsledků těchto činností s ohledem na plnění specifikovaných požadavků předmětem posuzování shody effectiveness of selection and determination activities, and the results of these activities, with regard to fulfilment of specifies requirements by an object of conformity assessment [ČSN EN ISO/IEC 17000:2005 [2]] [EN ISO/IEC 17000:2004 [2]] 3.64 činnost druhé strany v posuzování shody činnost posuzování shody, jež je vykonávána osobou nebo organizací, která má uživatelský zájem na předmětu POZNÁMKA 1 Výraz "předmět posuzování shody" nebo "předmět" je v tomto standardu používán k pokrytí všech jednotlivých materiálů, produktů, instalací, procesů, systémů, osob nebo orgánů, u kterých se posuzování shody používá second-party conformity assessment activity conformity assessment activity that is performed by the person or organization that has a user interest in the object NOTE 1 The expression object of conformity assessment or object is used in this standard to encompass any particular material, product, installation, process, system, person or body to which conformity assessment is applied. POZNÁMKA 2 ČSN EN ISO 17000:2005 [2]. NOTE 2 Adapted from EN ISO/IEC 17000:2004 [2] místo přesně ohraničená zeměpisná poloha, kde produkty mohou být míseny, včetně kontejnerů a logistických zařízení POZNÁMKA Termín je používán v rámci hmotnostní bilance pufrační kapacita půdy schopnost půdy vyrovnávat kyselost a tím neutralizovat vodu na její cestě do vodních ekosystémů a spodních vod 3.65 site geographical location with precise boundaries within which products can be mixed, including containers, processing and logistical facilities NOTE Term is used in the context of mass balance soil buffering capacity capacity of the soil to buffer acidity and thereby neutralizing water on its way to water ecosystems and groundwater 3.67 tuhé biopalivo tuhé palivo vyrobené přímo nebo nepřímo z biomasy [ČSN EN 14588:2011 (2. návrh) [4]] [EN 14588:2010 [4]] 3.67 solid biofuel solid fuels produced directly or indirectly from biomass 3.68 skladování uchovávání biomasy, biopaliv, biokapalin nebo meziproduktů buď venku nebo uvnitř (typicky v silech, nádržích nebo kulových zásobnících) k dalšímu využití nebo zpracování 3.68 storage keeping of biomass, biofuels, bioliquids or intermediate product either outdoors or indoors (typically in silos, tanks or spheres) for further use or processing 3.69 dozor systematické opakování činností posuzování shody jako základu pro udržování platnosti prohlášení o shodě 3.69 surveillance systematic iteration of conformity assessment activities as a basic for maintaining the validity of the statement of conformity [ČSN EN ISO/IEC 17000:2005 [2]] [EN ISO/IEC 17000:2004 [2]] 3.70 kritéria udržitelnosti stavy nebo vlastnosti jako prostředky posouzení, zda je či není dodržena zásada udržitelnosti 3.70 sustainability criteria states or properties as a means of judging whether or not a sustainability principle has been fulfilled 18

19 3.71 činnost třetí strany v posuzování shody činnost posuzování shody, jež je vykonávána osobou nebo orgánem, který je nezávislý na osobě nebo organizaci poskytující předmět a na uživatelském zájmu na tomto předmětu POZNÁMKA 1 Výraz "předmět posuzování shody" nebo "předmět" je v tomto standardu používán k pokrytí všech jednotlivých materiálů, produktů, instalací, procesů, systémů, osob nebo orgánů, u kterých se posuzování shody používá. POZNÁMKA 2 Ověření je ekvivalentem k činnosti třetí strany v posuzování shody third party conformity assessment activity conformity assessment activity that is performed by the person or organization that is independent from the person or organizations that provide or have a user interest in the object NOTE 1 The expression object of conformity assessment or object is used in this standard to encompass any particular material, product, installation, process, system, person or body to which conformity assessment is applied. NOTE 2 Verification is equivalent to third party conformity assessment activity. POZNÁMKA 3 ČSN EN ISO/IEC 17000:2005 [2]. NOTE 3 Adapted from EN ISO/IEC 17000:2004 [2] typická hodnota odhad reprezentativní úspory emisí skleníkových plynů u konkrétního způsobu výroby biopaliv POZNÁMKA 1 Podle směrnice EP a Rady 2009/28/ES [1]. POZNÁMKA 2 Viz také skutečná hodnota (3.3), standardní hodnota (3.23), rozložená standardní hodnota (3.26) neodvodněné rašeliniště rašeliniště nevysušené před 1. lednem 2008 nebo neovlivněné předchozím odvodněním ke dni 1. ledna 2008 POZNÁMKA Na základě směrnice EP a Rady 2009/28/ES [1] ověřovatel zdroj informací nebo metod ke kvantitativnímu nebo kvalitativnímu posouzení ukazatele POZNÁMKA Výraz "ověřovatel" může být použit také pro osobu, která ověřuje dobrovolný systém soubor pravidel, vyvinutý soukromou iniciativou v souladu s požadavky udržitelnosti biopaliv, včetně kritérií a metodiky potřebné k provedení schváleného systému ověřování. To může zahrnovat část nebo celé požadavky udržitelnosti POZNÁMKA 1 Dobrovolný systém musí být schválen Evropskou komisí. POZNÁMKA 2 Směrnice EP a Rady 2009/28/ES [1] stanovuje systém ověřování, včetně dokumentace řízení, přiměřenou úroveň nezávislého auditu a systému hmotnostní bilance. POZNÁMKA 3 Sdělení 2010/C 160/01 Komise [16] poskytuje podrobné informace o pozadí specifikací pro 3.72 typical value estimate of the representative greenhouse gas emission saving for a particular biofuel production pathway NOTE 1 As per 2009/28/EC [1]. NOTE 2 See also actual value (3.3), default value (3.23), disaggregated default value (3.26) undrained peatland peatland not drained before 1 January 2008 or not affected by previous drainage on 1 January 2008 NOTE Based on 2009/28/EC [1] verifier source of information or method to quantitatively or qualitatively assess an indicator NOTE verifies. Verifier may also be used for a person who 3.75 voluntary scheme set of rues developed by private initiative in conformity with the biofuel sustainability requirements, including criteria and methodology required to conduct an approved verification system. It can cover part or the entire sustainability requirements NOTE 1 A voluntary scheme has to be approved by the European commission. NOTE 2 Directive 2009/28/EC [1] specifies a verification system including documentation management, adequate standard of independent auditing and mass balance system. NOTE 3 Communication 2010/C 160/01 from the Commission [16] provides detailed background 19

20 dobrovolný systém v souladu se směrnicí EP a Rady 2009/28/ES [1] odpad látky nebo předměty, kterých se držitel (vlastník) zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něho požaduje, aby se jich zbavil POZNÁMKA Převzato z ČSN EN ISO 14040:2006 [6]. (Převzato ze směrnice EP a Rady 2008/98/ES.) 3.77 mokřad půda pokrytá nebo nasycená vodou trvale nebo po významnou část roku information regarding specifications for a voluntary scheme according to Directive 2009/28/EC [1] waste substance or objects which the holder discards or intends or is required to discard NOTE Adapted from EN ISO 14040:2006 [6] wetland land that is covered with or saturated by water permanently or for a significant part of the year 20

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.17; 17.060 2005 Pístové objemové odměrné přístroje - Část 1: Termíny, všeobecné požadavky a doporučení pro uživatele ČSN EN ISO 8655-1 70 4255 Červenec idt ISO 8655-1:2002

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.050 2008 Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Metody založené na stanovení proteinů ČSN EN ISO 21572 56 9901 Leden idt

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.70; 01.040.11 2004 Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Slovník - Část 1: Kontaktní čočky ČSN EN ISO 8320-1 19 5200 Květen idt ISO 8320-1:2003

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 33.040.50; 35.110 Duben 2008 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory ČSN EN 50173-2 36 7253 Information technology - Generic cabling

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.65 2004 Metody měření funkce elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a podobné účely ČSN EN 60379 36 1060 Listopad mod IEC 379:1987 Methods for measuring

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 2004 Zálivky za horka - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení penetrace kuželem při 25 C ČSN EN 13880-2 73 6182 Listopad Hot applied joint sealants - Part 2: Test method

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.260; 45.040 Květen 2009 Železniční aplikace Řízení procesu tření ve vztahu kolo/kolejnice Mazání okolků ČSN EN 15427 28 0555 Railway applications Wheel/rail friction management

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.320 2003 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 1: Systémové požadavky ČSN EN 50134-1 33 4590 Březen Alarm systems - Social alarm systems - Part 1: System requirements

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.190 2003 Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky a zkušební metody ČSN EN 1906 16 5776 Duben Building hradware - Lever handles and knob furniture - Requirements

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 2002 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda zkušebního plynu ČSN EN 13185 01 5041 Duben Non-destructive testing - Leak testing - Tracer gas method Essais

Více

Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme sociale - Partie 7: Directives d'application

Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme sociale - Partie 7: Directives d'application ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.320 Říjen 1998 Poplachové systémy Systémy přivolání pomoci Část 7: Pokyny pro aplikace ČSN EN 50 134-7 33 4594 Alarm systems - Social alarm systems - Part 7: Application guidelines

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.30 Prosinec 2010 Průmyslové armatury Šoupátka ze slitin mědi ČSN EN 12288 13 3730 Industrial valves Copper alloy gate valves Robinetterie industrielle Robinets-vannes en

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.10 2005 Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti ČSN EN 196-3 72 2100 Říjen Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.50 2003 Okna - Náraz měkkým a těžkým tělesem - Zkušební metoda, bezpečnostní požadavky a klasifikace ČSN EN 13049 74 6805 Listopad Windows - Soft and heavy body impact

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.030.50, 23.020.30 2002 Znovuplnitelné ocelové a hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Likvidace ČSN EN 12816 07 8519 Březen Transportable refillable

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.020.30; 77.140.99 2002 Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 2: Splétaná oka drátěných lan pro vázací prostředky ČSN EN 13411-2 02 4470 Květen Terminations for

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.080.30; 27.080; 27.200 1999 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Schémata okruhů zařízení a schémata potrubí a přístrojů - Uspořádání a značky ČSN EN 1861 14 2007 Srpen Refrigerating

Více

Portable fire extinguishers - Part 1: Description, duration of operation, class A and B fire test

Portable fire extinguishers - Part 1: Description, duration of operation, class A and B fire test ČESKÁ NORMA ICS 13.220.30 Únor 1997 Přenosné hasicí přístroje - Část 1: Názvy, doba činnosti, zkušební objekty pro třídy požáru A a B ČSN EN 3-1 38 9100 Portable fire extinguishers - Part 1: Description,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.180 2006 Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu ČSN

Více

Soft soldering fluxes - Test methods - Part 9: Determination of ammonia content

Soft soldering fluxes - Test methods - Part 9: Determination of ammonia content ČESKÁ NORMA 25.160.50 Prosinec 1997 Tavidla pro měkké pájení - Zkušební ČSN EN ISO 9455-9 metody - Část 9: Stanovení obsahu amoniaku 05 0059 Soft soldering fluxes - Test methods - Part 9: Determination

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.020.30 2006 Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované a natvrdo pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Zkušební postup

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.020.30 1998 Přepravní vratné ocelové svařované lahve určené k přepravě zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Postup pro zkoušky před plněním, v jeho průběhu a po naplnění

Více

Fasteners - Mechanical propertis of fasteners - Part 6: Nuts with specified proof load values - Fine pitch thread

Fasteners - Mechanical propertis of fasteners - Part 6: Nuts with specified proof load values - Fine pitch thread ČESKÁ NORMA ICS 21.060.20 Srpen 1997 Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti spojovacích součástí - Část 6: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení - Závit s jemnou roztečí ČSN EN ISO 898-6

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2011 Tepelné soustavy v budovách Výpočtová metoda pro stanovení potřeby energie a účinností soustavy Část 4-7: Zdroje tepla pro vytápění, kotle pro spalování biomasy

Více

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.30 Červen 2015 Dřevěná schodiště Navrhování únosnosti Metody výpočtu ČSN EN 16481 73 1703 Timber stairs Structural design Calculation methods Escaliers en bois Conception

Více

Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links

Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links ČESKÁ NORMA 29.120.50 Únor 1996 Miniaturní pojistky. Část 5: Směrnice pro ČSN EN 60127-5 zjišťování kvality miniaturních tavných vložek 35 4730 Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.220 Květen 2009 Podpěrná lešení Požadavky na provedení a obecný návrh ČSN EN 12812 73 8108 Falsework Performance requirements and general design Etaiements Exigences de performance

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.20 Prosinec 2009 Akustika Měření parametrů prostorové akustiky Část 1: Prostory pro přednes hudby a řeči ČSN EN ISO 3382-1 73 0534 idt ISO 3382-1:2009 Acoustics - Measurement

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.060.20 1999 Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 5: Stavěcí šrouby a podobné závitové součásti nenamáhané tahem ČSN EN ISO 898-5 02

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.060.01 Září 2009 Železniční aplikace Brzdění Protismyková ochrana kola ČSN EN 15595 28 4043 Railway applications Braking Wheel slide protection Applications ferroviaires Freinage

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.020.30 1999 Znovuplnitelné ocelové svařované lahve určené na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Konstrukce a výroba ČSN EN 1442 07 8518 Březen Transportable

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.10 Květen 2009 Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů Část 2: Terminální jednotky pro systémy odvodu anestetického plynu ČSN EN ISO 9170-2 85 2761

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.20 Únor 2009 Střešní krytiny z plechu Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu Část 3: Korozivzdorná ocel ČSN EN 508-3

Více

PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.20 2008 Průmyslové armatury - Kulové kohouty ze slitin mědi ČSN P CEN/TS 13547 13 4112 Leden Industrial valves - Copper alloy ball valves Robinetterie industrielle

Více

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové.

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové. ICS 33. 060. 30 Červen 1996 ČESKÁ NORMA Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech Část 3: Měření pozemských stanic družicové služby Oddíl 5: Konvertory nahoru

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.75; 75.080 2003 Ropný průmysl - Terminologie - Část 6: Měření ČSN ISO 1998-6 65 6000 Srpen Petroleum industry - Terminology - Part 6: Measurement Industrie pétrolière -

Více

Metallische Einwegkartuschen für Flübiggas mit oder ohne Entnahmeventil zum Betrieb von tragbaren Geräten - Herstellung, Prüfung und Kennzeichnung

Metallische Einwegkartuschen für Flübiggas mit oder ohne Entnahmeventil zum Betrieb von tragbaren Geräten - Herstellung, Prüfung und Kennzeichnung ČESKÁ NORMA MDT 621.642.1.02.036-034:662.767:620.1:62-777 Říjen 1994 KOVOVÉ NÁDOBY NA ZKAPALNĚNÉ UHLOVODÍKOVÉ PLYNY PRO JEDNO POUŽITÍ S VENTILEM NEBO BEZ NĚHO PRO PŘENOSNÉ SPOTŘEBIČE Konstrukce, kontrola,

Více

Erdöl und Erdgasindustrie Umhüllungen für erd- und wasserverlegte Rohrleitungen in Transportsystemen Teil 2: Einschicht-Epoxipulverbeschichtungen

Erdöl und Erdgasindustrie Umhüllungen für erd- und wasserverlegte Rohrleitungen in Transportsystemen Teil 2: Einschicht-Epoxipulverbeschichtungen ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.200 Květen 2015 Naftový a plynárenský průmysl Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech Část 2: Jednotlivé vrstvy

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.310; 91.020 Říjen 2011 Prevence kriminality Plánování městské výstavby a navrhování budov Část 5: Čerpací stanice ČSN P CEN/TR 14383-5 73 4400 Prevention of crime

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.160,03.100.30 Listopad 2013 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 8: Ultrazvuk ČSN ISO 18436-8 01 1445 Condition monitoring

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.060 1999 Bezpečnost motorových vozíků -Požadavky na elektroinstalaci - Část 2: Všeobecné požadavky na motovozíky ČSN EN 1175-2 26 8830 Březen Safety of industrial trucks -

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10; 11.020 Květen 2013 Zdravotnické služby Systémy managementu kvality Požadavky založené na EN ISO 9001:2008 ČSN EN 15224 76 3100 Health care services Quality management

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.100.30; 17.160 Prosinec 2014 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 7: Termografie ČSN ISO 18436-7 01 1445 Condition

Více

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.240.70 Říjen 2010 Zdravotnická informatika Registrace informačních objektů použitých pro EDI ve zdravotní péči Část 1: Registr ČSN P ENV 12537-1 98 2002 Medical informatics

Více

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 ICS 75.180.10 ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 Květen 2012 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce Část 6: Námořní a provozní činnost Úřad pro

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.080 Červenec 2009 Ocelové statické skladovací systémy Používání a údržba skladovacího zařízení ČSN EN 15635 26 9635 Steel static storage systems Application and maintenance

Více

Execution of steel structures - Part 4: Supplementary rules for hollow section structures

Execution of steel structures - Part 4: Supplementary rules for hollow section structures PŘEDBĚŽNÁ NORMA ICS 91.080.10 Říjen 1998 Provádění ocelových konstrukcí Část 4: Doplňující pravidla pro konstrukce z dutých průřezů ČSN P ENV 1 090-4 73 2601 Execution of steel structures - Part 4: Supplementary

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.030 Prosinec 2014 Řízení a kontrola provozu odvodňovacích a stokových systémů vně budov Část 1: Čištění ČSN EN 14654-1 75 6902 Management and control of operational activities

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.250 2006 Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 11: Stanovení kyseliny 11-aminoundekanové v simulantech potravin

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.180; 35.180 Červenec 2012 Ergonomie systémových interakcí člověka Část 303: Požadavky na elektronické zobrazovací displeje ČSN EN ISO 9241-303 83 3582 idt ISO 9241-303:2011

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 2008 Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 5: Principy identifikace a tvorby názvů dat ČSN ISO/IEC 11179-5 97 9736 Srpen Information technology - Metadata

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Specification for electrostatic hand-held spraying equipment for nonflammable material for painting and finishing

Specification for electrostatic hand-held spraying equipment for nonflammable material for painting and finishing ČESKÁ NORMA 87.100;25.140.20 Květen 1994 Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro ČSN EN 50059 nanášení nehořlavých látek 33 2036 Specification for electrostatic hand-held spraying equipment for nonflammable

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.250 2005 Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 7: Stanovení monoethylenglykolu a diethylenglykolu v simulantech potravin ČSN

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným zkouškám teplota/nízký

Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným zkouškám teplota/nízký ČESKÁ NORMA 19.040;29.020;31.020 Prosinec 1994 Elektrotechnické a elektronické výrobky. ČSN IEC 68-3-2 Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.10 Říjen 2009 Energetická náročnost budov Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení ČSN EN ISO 13790 73 0317 idt ISO 13790:2008 Energy performance of buildings Calculation

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 87.100 Srpen 2010 Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot Bezpečnostní požadavky ČSN EN 50176 ed. 2 33 2037 Stationary electrostatic

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Fours a micro-ondes a usage domestique Méthodes de mesure de l,aptitude a la fonction

Fours a micro-ondes a usage domestique Méthodes de mesure de l,aptitude a la fonction ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.040.20 Srpen 2015 Mikrovlnné trouby pro domácnost Metody měření funkce ČSN EN 60705 ed. 2 36 1060 idt IEC 60705:2010 + IEC 60705:2010/A1:2014 Household microwave ovens Methods

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.060.20 2004 Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením ČSN EN 676 07 5802 Březen Automatic forced draught burners for gaseous fuels Brûleurs automatiques

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.040 2004 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 15: Přejímací zkoušky ČSN EN 12952-15 07 7604 Květen Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 15: Acceptance

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Flanges and their joints Design rules for gasketed circular flange connections Part 1: Calculation

Flanges and their joints Design rules for gasketed circular flange connections Part 1: Calculation ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.040.60 Květen 2015 Příruby a přírubové spoje Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů Část 1: Výpočet ČSN EN 1591-1 13 1551 Flanges and their joints Design

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 43.040.10; 71.040.40 Říjen 2014 Protialkoholová blokovací zařízení Zkušební metody a požadavky na vlastnosti Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.240.80 Říjen 2010 Zdravotnická informatika Data zdravotní karty pacienta Část 5: Identifikační data ČSN EN ISO 21549-5 98 1026 idt ISO 21549-5:2008 Health informatics Patient

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

LCA analýza kapalných biopaliv

LCA analýza kapalných biopaliv LCA analýza kapalných biopaliv Ing. Libor Špička, Ing. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. LCA ANALÝZA WELL-TO-WHEELS ANALÝZA VÝSLEDKY WELL-TO-WHEELS ANALÝZY MĚŘENÍ EMISÍ LCA ANALÝZA analytická

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

OBCHOD SE DŘEVEM. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 X.

OBCHOD SE DŘEVEM. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 X. OBCHOD SE DŘEVEM Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 X. Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., 2005 / 2006 Ing. Jiří Marvan 11.1 Nejrozšířenější

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE

POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE Základem pro tvorbu

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.20 Listopad 2009 Stabilní hasicí zařízení Pěnová zařízení Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba ČSN EN 13565-2 38 9221 Fixed firefighting systems Foam systems Part 2:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.060.20 Duben 2009 Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením ČSN EN 676+A2 07 5802 Automatic forced draught burners for gaseous fuels Bruleurs automatiques

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.240.80 Říjen 2010 Zdravotnická informatika Data zdravotní karty pacienta Část 2: Společné objekty ČSN EN ISO 21549-2 98 1026 idt ISO 21549-2:2004 Health informatics Patient

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.140 2004 Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení ČSN ISO 1996-1 01 1621 Srpen Acoustics - Description, measurement

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více