- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci spádvé blasti Prahy 1

2 PŘÍLOHA Č. 2 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 2 Pžadavky pr prvé kl Výběrvéh řízení Obálka dručená zájemcem ve lhůtě pr pdávání přihlášek d Výběrvéh řízení musí bsahvat: A. přihlášku d Výběrvéh řízení (dále jen přihláška ) vyhtvenu způsbem a náležitstech uvedených v tét přílze pdmínek Výběrvéh řízení B. dkumenty prkazující, že zájemce splňuje pžadavky Vypisvatele uvedené v tét přílze pdmínek Výběrvéh řízení C. kncepci využití Prnajímaných prstr NNF D. dklad tm, že zájemce slžil zálhu na kauci. A. k přihlášce d výběrvéh řízení Každý zájemce je právněn pdat puze jednu přihlášku. Přihlášku lze pdat puze písemně, a t v listinné frmě. Přihlášku lze pdat puze v českém jazyce, t neplatí puze pkud se týká zahraničních zájemců, kteří mhu pdat přihlášku v půvdním jazyce s připjením úředně věřenéh překladu přihlášky d českéh jazyka. Za zahraničníh zájemce se pvažuje zájemce se sídlem, místem pdnikání neb místem trvaléh pbytu mim území České republiky. Přihláška musí být zájemcem datvána a pdepsána (a t způsbem, kterým zájemce platně činí právní úkny). Přihláška musí bsahvat tyt identifikační údaje zájemce: bchdní firmu neb název, sídl, právní frmu, identifikační čísl, byl-li přidělen, pkud jde zájemce - právnicku sbu, a bchdní firmu neb jmén a příjmení, míst pdnikání, ppřípadě míst trvaléh pbytu, identifikační čísl, byl-li přidělen, a rdné čísl pkud jde pkud jde zájemce - fyzicku sbu, a dručvací adresu, je-li dlišná d sídla resp. místa pdnikání, ppřípadě místa trvaléh pbytu zájemce, a jmén a příjmení kntaktní sby zájemce pr účel Výběrvéh řízení a telefnní, vé a faxvé spjení kntaktní sby zájemce. Sučástí přihlášky musí být: prhlášení zájemce, že suhlasí se všemi pdmínkami Výběrvéh řízení, tyt akceptuje a zavazuje se je respektvat, a dále čísl účtu, na který vrací Vypisvatel zájemci zálhu na kauci a dplatek na kauci pskytnuté zájemcem pdle pdmínek Výběrvéh řízení. Přihlášku lze pdat puze v riginále či v úředně věřené kpii. Vypisvatel dpručuje zájemcům pužít vzr přihlášky, který tvří sučást tét přílhy pdmínek Výběrvéh řízení. 1

3 PŘÍLOHA Č. 2 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ P ř i h l á š k a d výběrvéh řízení na vyhledání nájemce části prstr služících k pdnikání v nemvitsti Hlavníh města Praha svěřené MČ Praha 1 a vymezené k hspdaření Vypisvatele, a t v budvě Nemcnice Na Františku č.p. 847 na pzemku parc. č. 968 v k.ú. Staré měst, Praha 1, zapsané u Katastrálníh úřadu pr hlavní měst Prahu, Katastrální pracviště Praha na LV 576 pr k.ú. Staré Měst Vypisvatel Výběrvéh řízení : identifikační údaje zájemce : bchdní firma pzn. : uvádí se název, pd kterým je pdnikatel (právnická neb fyzická sba) zapsán d bchdníh rejstříku název pzn.: vyplňuje pdnikatel-právnická sba nezapsaný v bchdním rejstříku jmén a příjmení pzn.: vyplňuje pdnikatel-fyzická sba nezapsaný v bchdním rejstříku NEMOCNICE NA FRANTIŠKU Praha 1, Na Františku 847/8, PSČ IČ , DIČ CZ Sídl pzn. : vyplňuje pdnikatel-právnická sba míst pdnikání ppř. i trvalý pbyt pzn.: vyplňuje pdnikatel-fyzická sba; místem pdnikání je adresa zapsaná jak míst pdnikání v bchdním rejstříku neb v jiné záknem upravené evidenci právní frma pzn. : vyplňuje puze pdnikatel-právnická sba identifikační čísl pzn. : vyplňuje se puze, byl-li přidělen dručvací adresa pzn. : vyplňuje se puze je-li dlišná d sídla resp. místa pdnikání, ppřípadě místa trvaléh pbytu zájemce čísl účtu zájemce, na který vrací Vypisvatel zájemci zálhu na kauci a dplatek na kauci pskytnuté zájemcem pdle pdmínek Výběrvéh řízení pzn. : vyplňuje se tak, byl uveden jednznačné bankvní spjení jmén a příjmení kntaktní sby zájemce pr účel Výběrvéh řízení telefn : fax: Prhlášení zájemce : Zájemce prhlašuje, že suhlasí se všemi pdmínkami Výběrvéh řízení, tyt akceptuje a zavazuje se je respektvat. Datum : bchdní firma/název jmén a příjmení zájemce jmén a příjmení sby jednající za zájemce pdpis : sby jednající za zájemce 2

4 PŘÍLOHA Č. 2 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ B. k dkumentům prkazujícím, že zájemce splňuje pžadavky Vypisvatele uvedené v tét přílze pdmínek Výběrvéh řízení Vypisvatel pžaduje, aby každý zájemce splu s pdáním přihlášky dlžil Vypisvateli průkaz splnění těcht pžadavků Vypisvatele na sbu zájemce: a) že zájemce nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin spáchaný ve prspěch zlčinnéh splčení, trestný čin účasti na zlčinném splčení, legalizace výnsů z trestné činnsti, pdílnictví, přijímání úplatku, pdplácení, nepříméh úplatkářství, pdvdu, úvěrvéh pdvdu, včetně případů, kdy jde přípravu neb pkus neb účastenství na takvém trestném činu, neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; jde-li právnicku sbu, musí tent předpklad splňvat statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu, a je-li statutárním rgánem zájemce či členem statutárníh rgánu zájemce právnická sba, musí tent předpklad splňvat statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává-li přihlášku d Výběrvéh řízení zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slžky, musí uvedenu pdmínku splňvat vedle uvedených sb rvněž veducí tét rganizační slžky; tut pdmínku musí zahraniční zájemce splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště. Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením výpisu z evidence Rejstříku trestů; b) že zájemce nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin, jehž skutkvá pdstata suvisí s předmětem pdnikání zájemce pdle zvláštních právních předpisů neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; jde-li právnicku sbu, musí tut pdmínku splňvat statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu, a je-li statutárním rgánem zájemce či členem statutárníh rgánu zájemce právnická sba, musí tent předpklad splňvat statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává-li přihlášku d Výběrvéh řízení zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slžky, musí uvedenu pdmínku splňvat vedle uvedených sb rvněž veducí tét rganizační slžky; tut pdmínku musí zahraniční zájemce splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště. Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením výpisu z evidence Rejstříku trestů; c) že zájemce nenaplnil skutkvu pdstatu jednání nekalé sutěže frmu pdplácení pdle zvláštníh právníh předpisu, Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením čestnéh prhlášení; d) že na majetek zájemce není prhlášen knkurs neb návrh na prhlášení knkursu nebyl zamítnut pr nedstatek majetku zájemce neb vůči němu není pvlen vyrvnání neb zavedena nucená správa pdle zvláštních právních předpisů, Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením čestnéh prhlášení; e) že zájemce není v likvidaci, Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením čestnéh prhlášení; f) že zájemce nemá v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky, tut pdmínku musí zahraniční zájemce splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště. Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu; 3

5 PŘÍLOHA Č. 2 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ g) že zájemce nemá nedplatek na pjistném na veřejné zdravtní pjištění, tut pdmínku musí zahraniční zájemce splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště. Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením čestnéh prhlášení; h) že zájemce nemá nedplatek na pjistném na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, tut pdmínku musí zahraniční zájemce splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště. Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením ptvrzení příslušnéh rgánu či instituce; i) že zájemce nebyl v psledních 3 letech pravmcně disciplinárně ptrestán či mu nebyl pravmcně ulžen kárné patření pdle zvláštních právních předpisů. Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením čestnéh prhlášení; j) že zájemce nemá závazky p lhůtě splatnsti vůči Vypisvateli, hlavnímu městu Praze ani dalším městským částem hlavníh města Praha. Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením čestnéh prhlášení; k) že má zájemce vážný zájem prnájem Prnajímaných prstr NNF. Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením čestnéh prhlášení; l) že dsáhl průměrných výnsů za pskytnutu zdravtní péči d zdravtních pjišťven minimálně ve výši 20 mil. Kč rčně za pslední 3 rky. Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením účetní závěrky za každý kalendářní rk s pdacím razítkem příslušnéh finančníh úřadu, že které bude zjevně patrná výše výnsů za pskytnutu zdravtní péči neb splnění tét pdmínky může prkázat ptvrzením auditra svědčující výši výnsů za pskytnutu zdravtní péči; m) Výpis z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zapsán, či výpis z jiné bdbné evidence, pkud je v ní zapsán Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením výpisu z bchdníh rejstříku či výpis z jiné bdbné evidence; n) Dklad právnění k pdnikání pdle zvláštníh právníh předpisu. Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením dkladu právnění pdle zvláštníh předpisu; ) Dklad vydaný prfesní samsprávnu kmru či jinu prfesní rganizací jeh členství v tét kmře neb rganizaci. Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením dkladu vydanéh prfesní samsprávnu kmru či jinu prfesní rganizací jeh (členů týmu) členství v tét kmře neb rganizaci; p) Dklad svědčující dbrnu způsbilst. Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením dkladu svědčujícíh dbrnu způsbilst jeh či členů týmu. Dklady prkazující splnění shra uvedených pžadavků Vypisvatele lze předkládat Vypisvateli puze v listinné frmě. Dklady prkazující splnění shra uvedených pžadavků Vypisvatele lze předkládat Vypisvateli puze v českém jazyce, t neplatí puze v případě zahraničních zájemců, 4

6 PŘÍLOHA Č. 2 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ kteří mhu předkládat Vypisvateli dklady prkazující splnění shra uvedených pžadavků Vypisvatele v půvdním jazyce s připjením úředně věřenéh překladu d českéh jazyka. Za zahraničníh zájemce se pvažuje zájemce se sídlem, místem pdnikání neb místem trvaléh pbytu mim území České republiky. Služí-li jak průkaz čestné prhlášení, musí být zájemcem datván a pdepsán (a t způsbem, kterým zájemce platně činí právní úkny). Dklady prkazující splnění shra uvedených pžadavků Vypisvatele lze předkládat Vypisvateli puze v riginále či v úředně věřené kpii, a nesmějí být k pslednímu dni lhůty pr pdávání přihlášek d Výběrvéh řízení starší 90 kalendářních dnů. C. ke kncepci využití Prnajímaných prstr NNF Vypisvatel pžaduje, aby každý zájemce splu s pdáním přihlášky předlžil Vypisvateli stručnu (maximálně 3 stránkvu) ucelenu slvní infrmaci hledně jeh záměru využití Prnajímaných prstr NNF, která bude respektvat Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci spádvé blasti Prahy 1. Dále by měla bsahvat ppis mžných synergií s Nemcnicí Na Františku v návaznsti na záměr zájemce využití Prnajímaných prstr NNF. D. k dkladu tm, že zájemce slžil zálhu na kauci Vypisvatel pžaduje, aby každý zájemce splu s pdáním přihlášky dlžil Vypisvateli, že slžil Vypisvatelem stanvenu zálhu na kauci. Výše a frma pskytnutí zálhy na kauci : Vypisvatel stanví zálhu na kauci ve výši : ,- Kč (slvy dvě stě padesát tisíc krun českých) Zálhu na kauci musí zájemce Vypisvateli pskytnut výlučně ve frmě slžení peněžní částky na bankvní účet Vypisvatele a pd variabilním symblem, které Vypisvatel zájemci sdělí při převzetí Pdmínek výběrvéh řízení. Vypisvatel pžaduje, aby každý zájemce splu s pdáním přihlášky předlžil Vypisvateli kpií ptvrzení peněžníh ústavu zaplacení zálhy na kauci, a t v listinné frmě. 5

7 PŘÍLOHA Č. 3 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 3 pžadavky na návrhy zájemců Prvá bálka každéh zájemce předkládaná d druhéh kla Výběrvéh řízení musí bsahvat: A. pdrbnu specifikaci využití Prnajímaných prstr NNF (navrhvaný prjekt) B. infrmaci dalších uživatelích/pdnájemcích C. dklady tm, že je zájemce schpen realizvat navrhvaný záměr D. návrh časvéh harmngramu E. pžadavky zájemce na vzájemnu sučinnst zájemce a Vypisvatele F. dklad tm, že zájemce slžil dplatek na kauci. A. k pdrbné specifikaci využití Prnajímaných prstr NNF (navrhvanému prjektu) Vypisvatel pžaduje, aby každý zájemce předlžil Vypisvateli alespň: 1. Prjekt využití Prnajímaných prstr NNF za účelem prvzvání NZZ Ad.1 navrhvaný Prjekt využití Prnajímaných prstr NNF Zájemce uvede pdrbný ppis knkrétníh navrhvanéh prjektu využití Prnajímaných prstr NNF včetně využití jedntlivých plch a prstr Prnajímaných prstr NNF (tj. pdrbně specifikuje navrhvaný účel nájmu jedntlivých plch a prstr místnstí Prnajímaných prstr NNF) s tím, že (a) zájemce bude vycházet z Plánku prnajímaných Prstr NNF; Plánek prnajímaných prstr NNF tvří sučást Přílhy č. 1 pdmínek Výběrvéh řízení a s tím, že (b) Vypisvatel nepřipuští využití Prnajímaných prstr NNF k jiným účelům než prvzvání NZZ. a graficky znázrní využití jedntlivých plch a prstr (místnstí) Prnajímaných prstr NNF a připjí ke grafickému znázrnění slvní kmentář. Vypisvatel pžaduje, aby navrhvaný prjekt využití Prnajímaných prstr NNF za účelem prvzvání NZZ: - bsahval bry, které v Nemcnici Na Františku ( Nemcnicí Na Františku je dále též myšlen Vypisvatel) nejsu a zvýší kmplexnst lékařské péče v Nemcnici Na Františku (nesmí být navrhvány bry, které jsu již prvzvány v Nemcnici Na Františku); - bsahval činnsti, které Nemcnice Na Františku ze struktury svých pacientů ptřebuje a které jsu pr pacienty Nemcnice Na Františku pskytvány nyní v jiných zařízeních; - bsahval činnsti psilující alespň 2 stávající bry prvzvány v Nemcnici Na Františku; - bsahval v rámci navrhvaných činnstí, činnsti pr běžné pjištěnce, tzn. hrazené z veřejnéh zdravtníh pjištění. V rámci psuzení Prjektu využití Prnajímaných prstr NNF za účelem prvzvání NZZ bude psuzvána míra naplnění výše uvedených pžadavků. 1

8 PŘÍLOHA Č. 3 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Vypisvatel dále pžaduje, aby Prjekt využití Prnajímaných prstr NNF za účelem prvzvání NZZ bsahval: - aktuální pčet hlavních výknů prváděných ve vlastním zdravtnickém zařízení; - plán získání nvých URC (unikátní rdné čísl), kteří dsud nejsu pacienty Nemcnice Na Františku; - návrh dalšíh prpjení s Nemcnicí Na Františku nad rámec výše uvedených hdncených pžadavků na Prjekt využití Prnajímaných prstr NNF za účelem prvzvání NZZ; - Návrh plánu vzdělávání zdravtnickéh persnálu Nemcnice Na Františku (tereticky a prakticky); - Ppis technlgií, které budu pužívány v jedntlivých brech, čekává se pužití nemdernějších technlgií a pstupů; - Ppis nvých léčebných metd, které bude zájemce realizvat. Tyt pžadavky na zpracvání Prjektu využití Prnajímaných prstr NNF za účelem prvzvání NZZ nebudu samstatně hdnceny, ale budu kmplexně psuzeny z hlediska kvality a kmplexnsti navrhvanéh Prjektu využití Prnajímaných prstr NNF za účelem prvzvání NZZ. Prjekt využití Prnajímaných prstr NNF za účelem prvzvání NZZ lze předkládat Vypisvateli puze v listinné frmě a v českém jazyce. B. k infrmaci dalších uživatelích/pdnájemcích Vypisvatel pžaduje, aby každý zájemce předlžil Vypisvateli písemnu infrmaci bsahující minimálně: 1. výčet plch a prstr Prnajímaných prstr NNF, které hdlá přenechat d užívání třetím sbám, a dále 2. účel, ke kterému hdlá takvé plchy a prstry tvřící Prnajímané prstry NNF přenechat d užívání třetím sbám (účel užívání), a dále 3. identifikační údaje třetích sb, kterým hdlá přenechat jím uvedené plchy a prstry d užívání (identifikačními údaji se rzumí bchdní firma neb název, sídl, právní frma, identifikační čísl, byl-li přidělen, pkud jde právnicku sbu, a bchdní firma neb jmén a příjmení, míst pdnikání, ppřípadě míst trvaléh pbytu, identifikační čísl, byl-li přidělen, pkud jde fyzicku sbu), a dále. 4. dbu, p kteru hdlá přenechat jím uvedené plchy a prstry třetím sbám, přičemž zájemce uvede i případy, kdy hdlá plchy a prstry tvřící Prnajímané prstry NNF přenechávat třetím sbám krátkdbě. Nehdlá-li zájemce plchy a prstry tvřící Prnajímané prstry NNF přenechat byť jen krátkdbě d užívání třetím sbám, musí zájemce takvu skutečnst výslvně písemně prhlásit. Infrmaci dalších uživatelích/pdnájemcích resp. písemné prhlášení pdle předchzí věty lze předkládat Vypisvateli puze v listinné frmě a v českém jazyce. C. k dkladům tm, že je zájemce schpen realizvat navrhvaný záměr 2

9 PŘÍLOHA Č. 3 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Vypisvatel pžaduje, aby každý zájemce předlžil Vypisvateli tyt dklady své schpnsti realizvat zájemcem předlžený Prjekt využití Prnajímaných prstr NNF za účelem prvzvání NZZ (k prjektu využití viz písm. A tét přílhy pdmínek Výběrvéh řízení), knkrétně: výpis z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zájemce zapsán, či výpis z jiné bdbné evidence, pkud je v ní zájemce zapsán, prkazující právnění zájemce vyknávat činnsti, ke kterým mají být pdle Prjektu využití Prnajímaných prstr NNF za účelem prvzvání NZZ využívány Prnajímané prstry NNF. Výpis z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zájemce zapsán, či výpis z jiné bdbné evidence, pkud je v ní zájemce zapsán, lze předkládat Vypisvateli puze v listinné frmě a puze v riginále či v úředně věřené kpii s tím, že takvý výpis nesmí být k pslednímu dni lhůty pr pdání bálek d druhéh kla starší 90 kalendářních dnů. Výpis z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zájemce zapsán, či výpis z jiné bdbné evidence, pkud je v ní zájemce zapsán, lze předkládat Vypisvateli puze v českém jazyce, t neplatí puze v případě zahraničních zájemců, kteří mhu předkládat Vypisvateli takvý výpis v půvdním jazyce s připjením úředně věřenéh překladu d českéh jazyka; kpie dkladů udělených právněních k pdnikání (živnstenská právnění či licence) pr všechny činnsti, ke kterým mají být pdle Prjektu využití Prnajímaných prstr NNF za účelem prvzvání NZZ využívány Prnajímané prstry NNF. Kpie dkladů udělených právněních k pdnikání lze předkládat Vypisvateli puze v listinné frmě. Kpie dkladů udělených právněních k pdnikání lze předkládat Vypisvateli výlučně v českém jazyce, t neplatí puze pkud se týká zahraničních zájemců, kteří mhu předkládat Vypisvateli takvý výpis v půvdním jazyce s připjením úředně věřenéh překladu d českéh jazyka; čestné prhlášení zájemce bsahující pdrbnsti jeh zkušenstech (vč. rzsahu a dby takvých zkušenstí) s prvzvání bdbnéh zdravtnickéh zařízení a pdrbné a průkazné reference tm, že zájemce má s prvzváním bdbnéh zdravtnickéh zařízení zkušenst (že se na pdbných prjektech účastnil). Vypisvatel pžaduje zkušenst s prvzvání bdbnéh zdravtnickéh zařízení p dbu nejméně 3 let. Ke každé referenci musí zájemce uvést ppis zdravtnickéh zařízení, v rámci kteréh prkazvané zkušensti nabyl a uvést jména a příjmení sb, u kterých si může Vypisvatel infrmace uvedené zájemcem věřit (vč. jejich telefnickéh, faxvéh a mailvéh spjení). dklad prkazující, že ke dni lhůty pr pdání bálek d druhéh kla prvzuje nejméně jedn bdbné zdravtnické zařízení. Čestné prhlášení bsahující pčet lékařů, kteří se budu pdílet na prvzvání zdravtnickéh zařízení v minimálním pčtu stanveném příslušným právním předpisem pr daný br a činnst. Kpie dkladů prkazující kvalifikaci lékařů zájemce minimálně v rzsahu pžadavků nutných k registraci nestátníh zdravtnickéh zařízení 3

10 PŘÍLOHA Č. 3 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Kpie dkladů prkazující kvalifikaci dbrnéh zástupce zájemce nejvyšší v daném bru (v brech navrhvaných zájemcem v Prjektu využití Prnajímaných prstr NNF za účelem prvzvání NZZ) Čestné prhlášení, reference a dklady pdle tht dstavce lze předkládat Vypisvateli puze v listinné frmě. Čestné prhlášení pdle tht dstavce lze předkládat Vypisvateli puze v českém jazyce. Reference a kpie dkladů lze předkládat Vypisvateli puze v českém jazyce, t neplatí puze, pkud se týká zahraničních zájemců, kteří mhu předkládat Vypisvateli takvé dklady v půvdním jazyce s připjením úředně věřenéh překladu d českéh jazyka. D. k návrhu časvéh harmngramu 1. Vypisvatel pžaduje, aby každý zájemce předlžil Vypisvateli návrh časvéh harmngramu pstupu Vypisvatele a zájemce p dbu trvání smluvy buducí smluvě nájemní (tj. pr bdbí d uzavření smluvy buducí smluvě nájemní d dby uzavření nájemní smluvy). 2. Vypisvatel dále pžaduje, aby každý zájemce předlžil Vypisvateli návrh časvéh harmngramu pr bdbí p uzavření nájemní smluvy, ze kteréh bude zřejmé, v jakém časvém bdbí zahájí nájemce prvzvání NZZ v Prnajímaných prstrách NNF pdle jím navrženéh záměru (viz část A. tét přílhy pdmínek Výběrvéh řízení). Návrh časvéh harmngramu lze předkládat Vypisvateli puze v listinné frmě a v českém jazyce. E. k pžadavkům zájemce na vzájemnu sučinnst zájemce a Vypisvatele Vypisvatel pžaduje, aby každý zájemce předlžil Vypisvateli rvněž veškeré své pžadavky na vzájemnu sučinnst Vypisvatele a zájemce p dbu trvání smluvy buducí smluvě nájemní (tj. pr bdbí d uzavření smluvy buducí smluvě nájemní d dby uzavření nájemní smluvy). Pžadavky na vzájemnu sučinnst lze předkládat Vypisvateli puze v listinné frmě a v českém jazyce. F. k dkladu tm, že zájemce slžil dplatek na kauci Vypisvatel pžaduje, aby každý zájemce ve lhůtě pr pdávání bálek d druhéh kla Výběrvéh řízení dlžil Vypisvateli, že slžil Vypisvatelem stanvený dplatek na kauci Výše a frma pskytnutí dplatku na kauci: Vypisvatel stanví dplatek na kauci ve výši: ,- Kč (slvy dvě stě padesát tisíc krun českých) 4

11 PŘÍLOHA Č. 3 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dplatek na kauci musí zájemce Vypisvateli pskytnut výlučně ve frmě slžení peněžní částky způsbem uvedeným v infrmaci pdle dst písm. c) pdmínek Výběrvéh řízení. Vypisvatel pžaduje, aby každý zájemce v prvé bálce (předkládané ve lhůtě pr pdávání bálek d druhéh kla Výběrvéh řízení) předlžil Vypisvateli kpií ptvrzení peněžníh ústavu zaplacení dplatku na kauci, a t v listinné frmě. Pzn. : Za zahraničníh zájemce se pvažuje zájemce se sídlem, místem pdnikání neb místem trvaléh pbytu mim území České republiky; Pzn. : Vedle shra uvedenéh pvinnéh bsahu prvé bálky může zájemce uvést další skutečnsti, které pvažuje za významné, pakliže nejde skutečnsti, které mají být pdle pdmínek Výběrvéh řízení uvedeny ve druhé bálce (nabídka). 5

12 PŘÍLOHA Č. 3 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Čestné prhlášení Níže uvedený zájemce tímt čestně prhlašuje prstřednictvím sby (sb), která (které) za něj jedná (jednají) pdle platných právních předpisů, že suhlasí se zásadami smluvy buducí smluvě nájemní, jejíž text je uveden v přílze č. 5 pdmínek Výběrvéh řízení na vyhledání nájemce nemvitsti Hlavníh města Praha svěřené MČ Praha 1, a t budvy Nemcnice Na Františku č.p. 847 na pzemku parc. č. 968, pzemku parc. č. 968, pzemku parc. č. 970, pzemku parc. č. 971, pzemku parc. č. 972, pzemku parc. č. 973, pzemku parc. č. 969, pzemku parc. č. 1038/4 v k.ú. Staré měst, Praha 1, zapsané u Katastrálníh úřadu pr hlavní měst Prahu, Katastrální pracviště Praha na LV 576 pr k.ú. Staré Měst zájemce: jmén a příjmení sby platně jednající za zájemce: V dne pdpis sby platně jednající za zájemce: 6

13 PŘÍLOHA Č. 4 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 4 pžadavky na nabídky zájemců Druhá bálka každéh zájemce předkládaná d druhéh kla Výběrvéh řízení musí bsahvat: A. cenvu nabídku (výši nájemnéh) B. návrh smluvy buducí smluvě nájemní. Veškeré infrmace, které zájemce předlží Vypisvateli ve druhé bálce, musí být v českém jazyce. Veškeré infrmace, které zájemce předlží Vypisvateli ve druhé bálce, musí být Vypisvateli předány v českém jazyce, 1x v listinné a 1x v digitální pdbě (na CD). Pr infrmace předkládané v digitální pdbě musí zájemce pužít puze frmáty kmpatibilní s Micrsft Office. Listinné vyhtvení návrhu smluvy buducí smluvě nájemní musí být zájemcem datván a pdepsán (a t způsbem, kterým zájemce platně činí právní úkny). A. k cenvé nabídce (výši nájemnéh) Vypisvatel pžaduje, aby každý zájemce Vypisvateli předlžil nabídku bsahující výši celkvéh rčníh nájemnéh za 1m 2 nabízenéh za užívání Prnajímaných prstr NNF. Navrhvaná částka nesmí být nižší než 1.800,- Kč bez DPH. Navrhvaná částka musí být uvedena jak částky bez DPH. B. k návrhu smluvy buducí smluvě nájemní Vypisvatel pžaduje, aby každý zájemce Vypisvateli předlžil pdepsaný návrh smluvy buducí smluvě nájemní, tak jak je uveden přílze č. 5 pdmínek Výběrvéh řízení. Zájemce není právněn d textu smluvy buducí smluvě nájemní jakkliv zasahvat či jej měnit s výjimku dplnění svých identifikačních údajů a dplnění článku 2.5. smluvy buducí smluvě nájemní. Pzn.: Vedle shra uvedenéh pvinnéh bsahu druhé bálky může zájemce uvést další skutečnsti, které pvažuje za významné.

14 PŘÍLOHA Č. 5 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 5 závazný text smluvy buducí smluvě nájemní buducí nájemní smluva SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ NÁJEMNÍ Nemcnice Na Františku se sídlem Na Františku 847/8, Praha 1 jednající ředitelem MUDr. Rbertem Zelenákem IČ: DIČ: CZ (dále jen buducí prnajímatel ) a se sídlem... jednající: IČO: DIČ: Bankvní spjení: č.ú.: ÚDAJE DOPLNÍ ZÁJEMCE (dále jen buducí nájemce ) ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tat smluva buducí smluvě nájemní je uzavírána na základě usnesení Rady MČ Praha 1 č. ze dne, kterým byly schváleny výsledky výběrvéh řízení na výběr nájemce části prstr služících k pdnikání v nemvitsti Hlavníh města Praha svěřené MČ Praha 1 a vymezené k hspdaření buducíh prnajímatele, a t budvy Nemcnice Na Františku č.p. 847 na pzemku parc. č. 968 v k.ú. Staré Měst, Praha 1, zapsané u Katastrálníh úřadu pr hlavní měst Prahu, Katastrální pracviště Praha na LV 576 pr k.ú. Staré Měst , které buducí prnajímatel vyhlásil dne Plán části prstr služících k pdnikání tvří Přílhu č. 1 tét smluvy buducí smluvě nájemní. Buducí nájemce tímt ujišťuje buducíh prnajímatele, že v listinách pdaných d cit. výběrvéh řízení uvedl puze pravdivé infrmace a v cit. výběrvém řízení nezamlčel buducímu prnajímateli žádné pdstatné skutečnsti, neuvedl buducíh prnajímatele v myl a ani nevyužil mylu buducíh prnajímatele. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY O BUDOUCÍ SMLOUVĚ NÁJEMNÍ 1.1 Účastníci se tut smluvu buducí smluvě nájemní písemně zavazují, že d 10 měsíců de dne uzavření tét smluvy buducí smluvě nájemní (d dhdnuté dby) na písemnu výzvu kterékli z nich dručenu druhé smluvní straně, uzavřu nájemní smluvu náležitstech uvedených v Přílze č. 2 tét smluvy buducí smluvě nájemní. 1

15 PŘÍLOHA Č. 5 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 2.1 Smluvní strany knstatují, že buducí nájemce pdle pdmínek výběrvéh řízení uvedenéh v úvdním ustanvení tét smluvy buducí smluvě nájemní slžil jak zájemce buducímu prnajímateli kauci ve výši ,- Kč (slvy pět set tisíc krun českých). Smluvní strany dhdly, že uvedená kauce bude pužita jak jistta, kteru dává buducí nájemce buducímu prnajímateli k zajištění splnění svých závazků z tét smluvy buducí smluvě nájemní. 2.2 Buducí prnajímatel se zavazuje, že ve lhůtě uvedené v dst. 1.1 tét smluvy buducí smluvě nájemní vyklidí a připraví k předání buducímu nájemci předmět nájmu. 2.3 V případě prdlení buducíh prnajímatele s vyklizením a připravením k předání předmětu nájmu zanikne závazek buducíh nájemce dle dst tét smluvy buducí smluvě nájemní (tj. závazek uzavřít nájemní smluvu) dnem dručení písemnéh známení buducíh nájemce buducímu prnajímateli, že nájemní smluvu s buducím prnajímatelem neuzavře. 2.4 Zanikne-li pvinnst buducíh prnajímatele vyklidit a připravit k předání předmět nájmu, zanikne závazek dle dst tét smluvy buducí smluvě nájemní (tj. závazek uzavřít nájemní smluvu) dnem dručení písemnéh známení kterékli ze smluvních stran druhé smluvní straně, že smluvní strana nájemní smluvu s druhu smluvní stranu neuzavře. 2.5 Sučinnst smluvních stran d dby uzavření nájemní smluvy: buducí prnajímatel se zavazuje: zájemce dplní pžadavky na vzájemnu sučinnst Vypisvatele a zájemce p dbu trvání smluvy buducí smluvě nájemní (viz část E přílhy č. 3 pdmínek Výběrvéh řízení) buducí nájemce se zavazuje: zájemce dplní své závazky ve věci vzájemné sučinnsti Vypisvatele a zájemce p dbu trvání smluvy buducí smluvě nájemní (viz část E přílhy č. 3 pdmínek Výběrvéh řízení) 2.6 V případě prdlení některé ze smluvních stran s uzavřením nájemní smluvy zanikne závazek dle dst tét smluvy buducí smluvě nájemní (tj. závazek uzavřít nájemní smluvu) dnem dručení písemnéh známení dtčené smluvní strany smluvní straně, která je v prdlení s uzavřením nájemní smluvy, že dtčená smluvní strana neuzavře nájemní smluvu se smluvní stranu, která je v prdlení s uzavřením nájemní smluvy. D dby dručení písemnéh známení pdle předchzí věty, vzniká dtčené straně nárk na smluvní pkutu, a t p dbu prvých 14 (čtrnácti) dnů prdlení s uzavřením nájemní smluvy ve výši ,- Kč (dvacet tisíc krun českých) za každý den prdlení. V případě prdlení s uzavřením nájemní smluvy delším než 14 (čtrnáct) dnů, vzniká dtčené smluvní straně nárk na další (jednrázvu) smluvní pkutu, a t ve výši ,- Kč (dvě stě dvacet tisíc krun českých). 2.7 Závazek buducíh prnajímatele dle dst tét smluvy buducí smluvě nájemní (tj. závazek uzavřít nájemní smluvu) zanikne rvněž, zjistí-li buducí prnajímatel, že buducí nájemce prušil svji pvinnst vztahující se k účasti buducíh nájemce ve výběrvém řízení tak, že : uvedl v listinách pdaných d výběrvéh řízení (uvedenéh v úvdním ustanvení tét smluvy buducí smluvě nájemní) nepravdivé infrmace aneb v listinách pdaných d výběrvéh řízení (uvedenéh v úvdním ustanvení tét smluvy buducí smluvě nájemní) zamlčel pdstatné skutečnsti, aneb 2

16 PŘÍLOHA Č. 5 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ buducí nájemce uvedl buducíh prnajímatele v myl resp. využil mylu buducíh prnajímatele, a buducí prnajímatel na základě takvéh zjištění známí buducímu nájemci písemně, že nájemní smluvu s buducím nájemcem neuzavře. V tm případě zanikne závazek buducíh prnajímatele dle dst tét smluvy buducí smluvě nájemní (tj. závazek uzavřít nájemní smluvu) dnem dručení písemnéh známení buducíh prnajímatele dle předchzí věty tht článku buducímu nájemci. Buducí nájemce je pvinen za prušení kterékli ze shra uvedených pvinnstí vztahující se k účasti buducíh nájemce ve výběrvém řízení zaplatit buducímu prnajímateli smluvní pkutu ve výši ,- Kč (slvy dvacet tisíc krun českých). Smluvní pkuta je splatná ve lhůtě 10 (deseti) dnů de dne, kdy buducí prnajímatel uplatnil u buducíh nájemce nárk na její zaplacení, a t na účet buducíh prnajímatele, který buducí prnajímatel písemně známí buducímu nájemci. Buducí prnajímatel je právněn pžadvat náhradu škdy způsbené prušením pvinnsti, na kteru se vztahuje smluvní pkuta, a je právněn se dmáhat náhrady škdy přesahující smluvní pkutu. 2.8 Pkud jde buducíh prnajímatele, je právněn si nárky, které mu vznikly za buducím nájemcem pdle tét smluvy buducí smluvě nájemní d dby sknčení tét smluvy buducí smluvě nájemní, uspkjit z částky dané buducím nájemcem jak jistty pdle dst. 2.1 tét smluvy buducí smluvě nájemní. 2.9 Krmě případů upravených záknem, sknčí tat smluva buducí smluvě nájemní též zánikem závazku jedné ze smluvních stran uzavřít nájemní smluvu. V případě sknčení tét smluvy buducí smluvě nájemní zánikem závazku jedné ze smluvních stran uzavřít nájemní smluvu nezanikají nárky na zaplacení smluvní pkuty a nárky na náhradu vzniklé škdy Smluvní strany uplatňujíce princip smluvní autnmie v bčanskprávních vztazích výslvně dhdly, že tat smluva buducí smluvě nájemní je p jejich vzájemné dhdě uzavírána rvněž jak smluva ve prspěch třetí sby, a t sby, která v den uzavření tét smluvy buducí smluvě nájemní, neexistuje. a) Buducí prnajímatel se tut smluvu buducí smluvě nájemní zavazuje, že d dhdnuté dby uzavře na písemnu výzvu buducíh nájemce nájemní smluvu s třetí sbu, kteru buducí nájemce určí v takvé výzvě (dále jen tercius ) za splnění těcht pdmínek : tercius je právnicku sbu, a t veřejnu bchdní splečnst, kmanditní splečnst, splečnst s ručením mezeným aneb akcivu splečnst pdle zák. č. 90/2012 Sb., bchdních krpracích, a dále buducí nájemce je zakladatelem tercia, a dále tercius je právněn pdnikat v brech resp. je právněn vyvíjet všechny činnsti dpvídající účelu nájmu, a dále buducí nájemce se buducímu prnajímateli zaváže, že nedjde k dbrvlnému zániku jeh účasti v tercivi bez předchzíh písemnéh suhlasu buducíh prnajímatele. b) Smluvní strany ujednaly, že tercius je ze smluvy v jeh prspěch právněn kamžikem, kdy jsu splněny všechny pdmínky uvedené v předchzím písm. a) tht dst ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 3.1 Pkud není v tét smluvě buducí smluvě nájemní uveden jinak, řídí se právní vztahy jí zalžené příslušnými ustanveními bčanskéh zákníku. 3

17 PŘÍLOHA Č. 5 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 3.2 Smluvní strany prhlašují, že v případě, že by kdykli v buducnu byl shledán některé ustanvení tét smluvy buducí smluvě nájemní neb ddatku(ů) k ní neplatným, platnst statních ujednání smluvy buducí smluvě nájemní tím není dtčena. Pr pstup smluvních stran upravený takt neplatným ustanvením se pužijí příslušná ustanvení zákna, která jsu pvaze neplatnéh ustanvení nejbližší. 3.3 Pkud by z jakéhkliv důvdu, na který účastníci při uzavírání tét smluvy buducí smluvě nájemní nepmysleli neb nemhli pmyslet, mhl být její účel zmařen, jsu účastníci pvinni neprdleně, nejpzději však d 14 dnů de dne, kdy takvá skutečnst vyjde najev, upravit své právní vztahy tak, aby byl dsažen účelu tét smluvy buducí smluvě nájemní. 3.4 Tat smluva buducí smluvě nájemní může být změněna puze písemným ddatkem pdepsaným běma smluvními stranami. Pkud některá ze stran předlží návrh ddatku k tét smluvě buducí smluvě nájemní, zavazuje se druhá strana vyjádřit se k tmut návrhu nejpzději d 30 dnů d jejíh deslání. P tutéž dbu je vázána strana, která jej pdala. 3.5 V případě sprů bsah a plnění tét smluvy buducí smluvě nájemní jsu účastníci pvinni vynalžit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě pžadvat, aby tyt spry byly řešeny smírnu cestu, zejména aby byly dstraněny klnsti veducí ke vzniku práva d tét smluvy buducí smluvě nájemní dstupit neb způsbující její neplatnst. V případě pchybnstí autentičnsti textu platí, že pvinnsti účastníka nesmí být menší a práv nesmí být větší, než je ve vyhtvení smluvy buducí smluvě nájemní, které má v držení druhý účastník. Jakékliv pravy textu platí jen, byly-li běma účastníky parafvány. 3.6 Nedílnu sučástí tét smluvy buducí smluvě nájemní je její přílha Zásady nájemní smluvy. 3.7 Smluvní strany připjují pdpisy svých právněných zástupců na důkaz, že tat smluva buducí smluvě nájemní byla uzavřena v suladu s příslušnými ustanveními zákna a že celý text tét smluvy buducí smluvě nájemní včetně její přílhy je smluvním stranám jasný a srzumitelný, a dále na důkaz th, že je bsah smluvy buducí smluvě nájemní prjevem pravé a svbdné vůle smluvních stran, a že smluva buducí smluvě nájemní byla uzavřena určitě a vážně, nikli v tísni za nápadně nevýhdných pdmínek či za jinak jednstranně nevýhdných pdmínek. 3.8 Tat smluva buducí smluvě nájemní je vyhtvena v 5 (pěti) výtiscích, z nichž 3 (tři) výtisky bdrží buducí prnajímatel a 2 (dva) výtisky bdrží buducí nájemce. 3.9 Tat smluva buducí smluvě nájemní nabývá platnsti a účinnsti dnem jejíh pdpisu běma smluvními stranami. V Praze dne:... za buducíh nájemce za buducíh prnajímatele Nemcnice Na Františku MUDr. Rbert Zelenák Ředitel 4

18 PŘÍLOHA Č. 5 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 smluvy buducí smluvě nájemní ZÁSADY NÁJEMNÍ SMLOUVY 1. PŘEDMĚT PRONÁJMU/NÁJMU 1.1 Část prstr služících k pdnikání v nemvitsti Hlavníh města Praha svěřené MČ Praha 1 a vymezené k hspdaření buducíh prnajímatele, a t budvy Nemcnice Na Františku č.p. 847 na pzemku parc. č. 968 v k.ú. Staré Měst, Praha 1, zapsané u Katastrálníh úřadu pr hlavní měst Prahu, Katastrální pracviště Praha na LV 576 pr k.ú. Staré Měst , které buducí prnajímatel vyhlásil dne Plán části prstr služících k pdnikání tvří Přílhu č. 1 tét smluvy buducí smluvě nájemní. 2. ÚČEL NÁJMU 2.1 Prnajímatel přenechává nájemci předmět nájmu d užívání za účelem jeh užívání v suladu s jeh stavebně technickým určením, jak: dplní zájemce s tím, že dplnění musí dpvídat návrhu využití (viz část A Přílhy č. 3 pdmínek Výběrvéh řízení), Nájemce prhlašuje, že se před pdpisem tét nájemní smluvy sbně a důkladně seznámil se stavem předmětu nájmu a ptvrzuje, že předmět nájmu přejímá ke dni účinnsti tét nájemní smluvy ve stavu způsbilém ke smluvenému účelu nájmu. 3. DOBA TRVÁNÍ NÁJMU 3.1 Tat nájemní smluva se sjednává na dbu určitu, a t na dbu 10 (deseti) let s pcí na prdlužení dby nájmu 10 let. 7.1 Nájemné Rční nájemné za 1 m 2 se stanví takt: dplní zájemce 4. NÁJEMNÉ A ÚHRADA SLUŢEB V rčním nájemném není zahrnuta daň z přidané hdnty, kteru bude prnajímatel nájemci účtvat ve výši pdle příslušných právních předpisů. Sučástí nájemnéh není úhrada jakýchkli plateb a pplatků hrazených ddavatelům médií a služeb pskytvaných pr využití předmětu nájmu, které je nájemce pvinen si zajišťvat svým jménem a na své náklady a hradit je přím ddavatelům takvých médií a služeb. 5

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI 1. Úvd a účel PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU, POVINNOST IDENTIFIKACE Tent dkument je věnván základnímu výkladu pvinnstí a patření v bji prti praní

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 30.3.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl:

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více