CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech Téma práce: Srovnání vstupních podmínek pro realizaci sociálního podnikání u NNO a obchodních společností Vanda Lazecká Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2013

2 Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně, a že jsem všechny informační zdroje uvedla v seznamu literatury. V Olomouci dne 28. dubna 2013 Vanda Lazecká

3 Děkuji Ing. Ester Danihelkové za vedení, cenné rady a trpělivost při psaní této absolventské práce.

4 Obsah Úvod Sociální podnikání Společenská odpovědnost firem Sociální ekonomika Subjekty sociální ekonomiky Sociální podnikání Sociální podnik Odlišnosti subjektů sociální ekonomiky a občanského sektoru Nestátní neziskové organizace Charakteristické znaky nestátních neziskových organizací Funkce NNO Občanské sdružení Vznik Orgány, řízení a hospodaření Obecně prospěšná společnost Vznik Orgány, řízení a hospodaření Nadace a nadační fond Vznik Orgány, řízení a hospodaření Církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby Registrace církve a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností Evidované právnické osoby a ekonomická činnost Vybrané obchodní společnosti Akciová společnost Založení a vznik Orgány Společnost s ručením omezeným Založení a vznik Orgány... 27

5 3.3 Družstva Založení družstva Orgány Podmínky pro sociální podnikání v ČR Obecný vhled do současné situace Podmínky vycházející z vybraných právních forem Legislativní možnosti v oblasti podnikání Zkušenosti Majetkový vklad Rozhodovací pravomoc Financování Další výhody a nevýhody konkrétních právních forem Závěr Zdroje Monografie Legislativa Internetové zdroje... 45

6 Úvod V posledních několika letech se v České republice rozvíjí poměrně nový fenomén podnikání, který mimo zisk sleduje také jiné cíle. Těmi jsou především společenská prospěšnost a prospěšnost vůči životnímu prostředí. Sociální podniky stojí na konceptu Triple-bottom line, který jim udává širší společenský rozměr. Obvyklým cílem sociálních podniků je místní rozvoj a vytváření pracovních příležitostí pro osoby, které jsou znevýhodněny na trhu práce, zisk pro ně není cílem primárním. Sociální podnikání je možné považovat za jeden z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, což například dokazuje podpora veřejného sektoru skrze dotace ze strukturálních fondů Evropské unie. Zejména v západních zemích je sociální podnikání známým tématem a v některých zemích má dokonce svou vlastní legislativu a vlastní právní formu. Ne však v České republice. To může přinášet dilemata začínajícím sociálním podnikatelům, kteří se nacházejí ve fázi, kdy se musí rozhodnout, jaký typ právní formy pro své specifické podnikání zvolí z těch forem, jež se jim nabízí. Prakticky mohou volit jak některou z forem obchodních společností, tak nestátních neziskových organizací. Neexistuje však jednoznačná odpověď na to, která z daných právních forem je nejvýhodnější. Cílem této teoretické práce je poukázat na aspekty, které mohou při výběru správné právní formy pro sociální podnikání hrát důležitou roli, a které utváří podmínky pro tento typ podnikání. Významným zdrojem pro orientaci v problematice je platná legislativa vybraných právních forem, kterými jsou pro tuto práci všechny typy nestátních neziskových organizací, tedy občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby, a vybrané obchodní společnosti, konkrétně akciové společnosti, společnosti s ručením omezením a družstva. Legislativa však není jediným ukazatelem. Výběr ovlivňuje také další faktory včetně způsobu zasazení do principů, ze kterých sociální podnikání vychází. Výsledkem práce je vytvořit přehled podmínek a kritérií a usnadnit tím proces rozhodování o právní formě vznikajícího sociálního podniku novým sociálním podnikatelům. 6

7 1 Sociální podnikání Úvodní kapitola je věnována vymezení a pojetí sociálního podnikání a dalších fenoménů, které jsou s touto problematikou úzce spjaty. Vzájemně na sebe navazují, doplňují se a tvoří specifičnost, která vede k lepšímu porozumění problematiky, jež je středem pozornosti této práce, to je podmínek pro sociální podnikání v České republice. Zároveň se stává teoretickým východiskem pro závěrečnou kapitolu, která plní cíl této práce. 1.1 Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem je konceptem tří sfér (tzv. Triple-bottom line), na které sociálně odpovědná firma klade důraz, a které plně respektuje. Jedná se o sféru ekonomickou ( profit ), sociální ( people ) a envoronmentální ( planet ). Evropská komise definuje tento fenomén jako dobrovolné integrování sociálních a ekologických aspektů do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders. V praxi se tento koncept jeví takovým způsobem, že podniky, které se ke společenské odpovědnosti hlásí a přijaly a zasadily jej do své činnosti, si stanovují dobrovolně vysoké etické standardy, zasazují se o eliminaci negativních dopadů na životní prostředí, pečují o své zaměstnance, udržují s nimi dobré vztahy a také přispívají na podporu regionu, v rámci kterého podnikají. Maximalizace zisku by tak neměla jít na úkor zmiňovaných aspektů (Kuldová, 2010, s 15 18). Výše platné definice jsou aplikovatelné na podniky obecně. V kontextu integračních sociálních podniků je možné jej rozvést konkrétně do všech tří rovin následujícím způsobem (Bednáriková a kol, 2011, s. 16): Sociální prospěch se projevuje zaměstnáváním a sociálním začleňováním osob znevýhodněných na trhu práce; participací zaměstnanců a členů na strategickém směrování podniku; důrazem na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců; inovativními přístupy a řešeními. Ekonomický prospěch se vyznačuje tím, že případný zisk je využíván přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů; zaměstnanci 7

8 jsou podporování ve zvyšování produktivity práce dle svých možností; nezávislostí (autonomií) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích; alespoň minimálním podílem tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech a jeho dynamikou; schopností zvládat ekonomická rizika. Environmentální prospěch se projevuje přednostním uspokojováním potřeb místní komunity; využíváním přednostně místních zdrojů; uspokojováním přednostně místní poptávky; zohledňováním environmentálních aspektů výroby i spotřeby; spoluprací sociálního podniku s důležitými místními aktéry. 1.2 Sociální ekonomika Dle Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR (Bednáriková a kol., 2011, s. 6, 14) je vztah mezi sociální ekonomikou a sociálním podnikáním následující: je potřeba oba pojmy zasadit do širšího kontextu, ze kterého vyplývá, že termín sociální ekonomika je mnohem obsáhlejší a kromě sociálních podniků zahrnuje také např. podpůrné finanční instituce a nestátní neziskové organizace, které vykonávají určité ekonomické aktivity, a nejsou přitom sociálním podnikem. Na základě definic schválených výroční členskou schůzí TESSEA (Tématická síť pro sociální ekonomiku) z roku 2010 je sociální ekonomika vnímána jako souhrn aktivit uskutečňovaných subjekty sociální ekonomiky, jejichž cílem je zvýšit zaměstnanost v místních podmínkách anebo uspokojit další potřeby a cíle komunity v oblasti ekonomického, sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje. V roce 1980 byla ve Francii sepsána Charta sociální ekonomiky, jež definuje sociální ekonomiku jako skupinu organizací, které nepatří k veřejnému sektoru, jsou demokratické a mají specifický režim přerozdělování zisků pro účely svého dalšího rozvoje a zlepšování služeb pro své členy a pro veřejnost. Mezi hlavní hodnoty sdílené subjekty sociální ekonomiky patří tyto body: demokratický princip je prosazován jako základní prvek řízení; při rozhodování platí pravidlo jeden člověk - jeden hlas; funguje princip svobodného zapojení členů v organizaci; vzdělávání a informovanost je prostředkem posilování vztahů mezi členy; právo na rozvoj každého subjektu; právo pozitivního přebytku ten nesmí být použit pro osobní zisk, ale musí sloužit společnému zájmu členů nebo zájmu organizace. Evropská unie vnímá význam sociální 8

9 ekonomika v několika aspektech. Sociální ekonomika přispívá k myšlenkám trvale udržitelného rozvoje, posiluje sociální odpovědnost firem (k zaměstnancům, místní komunitě i životnímu prostředí), rozšiřuje služby veřejného zájmu (na základě aktuálních potřeb), a je vyjádřením organizované občanské společnosti vzniká v demokratickém systému (Dohnalová, 2009, s. 13). 1.3 Subjekty sociální ekonomiky Internetové stránky věnované sociální ekonomice v České republice ještě rozšiřují její definici o informace týkající se subjektů sociální ekonomiky, v rámci kterých je sociální ekonomika realizována. Takovými subjekty jsou jednak právě sociální podniky, které jsou významným tématem této práce, ale mimo ně také organizace podporující jejich činnost v oblasti vzdělávání, poradenství a financování ( Mohou jimi být také nestátní neziskové organizace, které vykonávají ekonomické aktivity zaměřené na pracovní uplatnění svých klientů či pro dofinancovávání stanoveného poslání (Bednáriková a kol., 2011, s.14). Subjekty sociální ekonomiky sdílí etická východiska, které je možné uvést v následujících v daných bodech. Prvním z nich je princip vypovídající o tom, že cílem je služba členům nebo komunitě, vytváření zisku není cílem primárním. Dalším principem je nezávislost řídících struktur organizace. To je základní odlišnost od subjektů veřejného sektoru. Jako třetí princip je uváděn demokratický rozhodovací proces, který v praxi znamená jeden člen, jeden hlas, a je opakem pravidla jeden podíl, jeden hlas. Jako čtvrtý princip je uvedena nadřazenost lidí a práce (pracovní síly) nad kapitálem a rozdělováním zisku. Vychází z předchozích dvou principů a obsahuje konkrétní postupy, které subjekty sociální ekonomiky užívají. Může zde patřit omezené rozdělování výnosů kapitálů, rozdělování zisku mezi pracovníky či členy ve formě bonusů, tvorba rezervních fondů pro podnikatelské aktivity nebo okamžité zužitkování přebytků pro sociální účely (Dohnalová, Průša, 2011, s. 32). Studie infrastruktury sociální ekonomiky (Bednáriková a kol., 2011, s. 14) doplňuje nebo rozšiřuje tyto principy o následující společné hodnoty: naplňování veřejně prospěšného cíle, podpora iniciativy občanů, jiný způsob zacházení se ziskem, zohledňování environmentálních aspektů, uspokojování přednostně místních potřeb a využívání přednostně místních zdrojů. 9

10 Jak již bylo naznačeno či zmíněno, sociální ekonomika se zabývá řešením otázek zaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje, a vzniká i rozvíjí se na základě konceptu prospěchu tří sfér ekonomické, sociální a environmentální. O tomto principu již bylo více řečeno v předešlé podkapitole. 1.4 Sociální podnikání Sociální podnikání je specifický druh podnikání. Jak již z názvu vyplývá, obsahuje složku sociální a podnikatelskou. Podle občanského zákoníku ( 2) je podnikání definováno jako soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Sociální podnikání však dodává podnikatelským záměrům širší rozměr. Možnou definicí sociálního podnikání jsou podnikatelské aktivity, které navíc prospívají společnosti a životnímu prostředí. Často hraje důležitou úlohu v místním rozvoji a velmi často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je pak z větší části použit pro další rozvoj daného sociálního podniku. Dosahování zisku je pro sociální podnik stejně důležité jako navyšování veřejného prospěchu podniku. Zisk není primárním cílem (Bednáriková a kol., 2011, s.14). 1.5 Sociální podnik Sociální podnik je subjektem vykonávajícím sociální podnikání. Je jim právnická osoba založená na základě soukromého práva nebo její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku. Sociální podnik, jak již bylo řečeno, splňuje obecně prospěšný cíl, který je definován v zakládacích dokumentech. Sociální podnik vzniká a také se rozvíjí na bázi Triple bottom line. Velké množství sociálních podniků jsou tzv. integrační sociální podniky, které se zaměřují na řešení problematiky nezaměstnanosti a integraci osob, které jsou znevýhodněny na trhu práce. Pro takové sociální podniky je tedy veřejně prospěšným cílem právě zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce (Bednáriková a kol., 2011, s.15-16). V 90. letech minulého století se začaly objevovat jiné formy subjektů sociální ekonomiky než do té doby tradiční družstva, které bylo možné považovat za sociální podnik. V návaznosti na tento fenomén vznikl návrh pracovní definice sociálního 10

11 podniku, který je postaven na dvou typech kritérií. Jedná se o kritérium ekonomické a sociální (Dohnalová, Průša, 2011, s ). Pro ekonomické hledisko jsou typické 1. trvalé aktivity zaměřené na výrobu zboží nebo na poskytování služeb. Na rozdíl od nestátních neziskových organizací není hlavním cílem angažovanost v dobročinných aktivitách nebo přerozdělování finančních toků (např. nadace). Jsou produkovány výrobky nebo poskytovány služby lidem. Ekonomická činnost je jedním z hlavních důvodů existence. 2. vysoký stupeň autonomie, který značí, že sociální podniky nejsou řízeny veřejnými institucemi či jinými organizacemi. Mají právo rozhodnout se o rozšiřování či ukončení svých aktivit. 3. přijetí ekonomických rizik, který musí být ve větší či menší míře předpokládán či zvažován. V porovnání s veřejnými institucemi jejich životnost a udržitelnost závisí na úsilí jejich členů a zaměstnanců při zabezpečování potřebných zdrojů. 4. alespoň minimální podíl placené práce, který musí být zachován, ačkoliv je možné využívat také kombinaci peněžních a nepeněžních zdrojů nebo placené a dobrovolnické práce. Sociální hledisko pak zahrnuje tyto skutečnosti: 1. Hlavním cílem sociálního podniku je prospět společnosti nebo specifické skupině lidí. Stejně tak je na stejné úrovni kladen důraz na podporu smysli pro sociální zodpovědnost na místní úrovni. 2. Sociální podniky vznikají ze skupinové iniciativy, jsou výsledkem společné aktivity občanů sdílejících určitou potřebu nebo záměr. 3. Právo rozhodovat není postaveno na výši vloženého kapitálu, což v praxi znamená princip jeden člen, jeden hlas. Rozhodně by hlasovací práva neměla záviset na výši vloženého kapitálu jednotlivých členů. Rozhodování má mít demokratický charakter. 4. Princip participace všichni zúčastnění aktéři vykonávané aktivity by měli být 11

12 zapojeni do procesu rozhodování a managementu. 5. Přerozdělování zisku je omezené. Obě skupiny charakteristik je potřeba vnímat komplexně, a to především z toho důvodu, aby nedošlo k záměně sociálních podniků s tradičními organizacemi občanského sektoru, jako jsou například občanská sdružení či obecně prospěšné společnosti. Výše zmíněná jednotící kritéria přispěla v některých zemích ke vzniku zvláštní právní formy určené právě sociálním podnikům (srov. Dohnalová, Průša, 2011, s. 34). Taková zvláštní právní forma však zatím neexistuje v České republice. Ačkoliv výzkumné studie ukazují, že sociální podniky u nás existují, nejsou formálně definované a chybí jim přesné legislativní ukotvení. V praxi je tak možné setkat se s tím, že sociální podniky na sebe berou různé právní formy, především v podobě některé formy nestátní neziskové organizace či obchodní společnosti (srov. Dohnalová, Průša, 2011, s. 41). Neexistuje ani kontrolní orgán či organizace, která by posuzovala naplňování principů sociálních podniků. Právě samotné principy jsou vodítkem, ukazatelem toho, jak by měl sociální podnik fungovat. Nelze ani jednoznačně říci, která ze zmiňovaných právních forem by byla pro zřízení sociálního podniku nejvýhodnější. Vždy je zdůrazňován fakt, že záleží na konkrétních podmínkách (srov. Bednáriková a kol., 2011, s ). Podmínky a jejich případné srovnání by mělo být výstupem této práce. 1.6 Odlišnosti subjektů sociální ekonomiky a občanského sektoru I přes všechno, co již bylo řečeno, mohou být některé hranice mezi občanským sektorem, respektive organizacemi občanského sektoru (OOS), a sociálními podniky nejasné. Dohnalová (2011, s. 28) uvádí tabulku jako přehled hlavních rozdílů. Prvním odlišným znakem je určení hlavního cíle. U subjektů sociální ekonomiky je hlavním cílem sloužit členům, komunitě nebo celé společnosti, zatímco u organizací občanského sektoru nejsou cíle explicitně vymezeny. Dalším odlišným znakem je požadavek demokratického řízení a kontroly nad organizací, který je vyžadován u subjektů sociální ekonomiky, ale není nutnou podmínkou pro OOS. Třetím uvedeným znakem je způsob nakládání se ziskem. Zatímco u OOS je doposud zakázáno přerozdělování zisku z vlastní činnosti ve prospěch zakladatelů nebo členů, u subjektů sociální ekonomiky je 12

13 toto v omezeném množství možné a přípustné. Koncept sociálního podniku má však jednotící roli přitahuje subjekty ze sféry sociální ekonomiky a organizací občanského sektoru blíže k sobě. Skutečnost je taková, že v důsledku chybějící speciální právní formy určené sociálním podnikům berou na sebe tyto subjekty různé právní formy. V kontextu zahraničním i tuzemském bývají uváděna družstva jako nejčastější subjekt uskutečňující sociální podnikání. V České republice se však mimo družstva otevírají možnosti v rámci organizací občanského sektoru nestátních neziskových organizací i vybraných obchodních společností (Dohnalová, Průša, 2011, s. 35). V kontextu této práce se bude jednat o obchodní společnosti typu akciová společnost, společnost s ručením omezeným a již zmiňovaná družstva. Těmto právním formám včetně organizacím občanského sektoru budou věnovány následující dvě kapitoly. Spolu s první kapitolou tak vytvoří rámec, do kterého je možné téma celé práce zasadit, a zároveň je možné z něj čerpat pro definici podmínek, které v České republice pro sociální ekonomiku a sociální podnikání existují, a které souvisí s procesem rozhodování při volbě právní formy, pokud se někdo pro založení sociálního podniku rozhodne. 13

14 2 Nestátní neziskové organizace Nestátní neziskové (NNO) organizace jako subjekty organizované občanské společnosti jsou první skupinou organizací, které mají své právní ukotvení, a které je možné pro účely sociálního podnikání ve většině případů a za specifických podmínek využít. Terminologie těchto organizací je nejednotná a je možné pro organizace tohoto typu najít mnohá další označení. Z toho plyne také nejednotné označení ekonomického sektoru, do kterého tyto organizace řadíme. Důležité je však pochopení základního sektorového členěné ekonomiky (Skovajska dle Rektořík, 2010, s. 32): Soukromý sektor je oblastí soukromých subjektů, které jsou zaměřené na dosažení zisku, kdy jádrem soukromého sektoru je trh, mechanismus nabídky a poptávky zajišťující spontánní koordinaci ekonomických aktivit. Veřejný sektor je tvořen státem a samosprávou, které jsou pak souhrnně označovány jako veřejná správa. Třetí, soukromý neziskový sektor představuje oblast soukromých subjektů zaměřených na jiné cíle než je dosahování zisku. Sektor domácností je pak tvořen jednotlivci, rodinou, domácnostmi a sousedských či jiných neformálních komunit. Tzv. třetí sektor je stěžejní pro tuto kapitolu, zatímco pro kapitolu následující, zabývající se obchodními vybranými společnostmi, je výchozím sektorem soukromý sektor. Pluralita a nejednotnost terminologie způsobila, že označení třetí sektor není jediným v praxi užívaným označením. Velmi často je možné setkat se s názvem neziskový sektor, ale také nestátní neziskový sektor, nevládní sektor, nezávislý sektor či sektor dobrovolnický. Každé z těchto označení má své přednosti i slabé stránky. V této bakalářské práci bude povětšinou užíván pojmem nestátní neziskové organizace jakožto subjekty nestátního neziskového sektoru, přestože i ten má své nedostatky. Jedním z nich je explicitní vyjádření neziskovosti. Pojem neziskový je poměrně zavádějící. Zisk není sice primárním účelem zřízení NNO, avšak u většiny z nich je možné v rámci doplňkové činnosti zisku dosahovat (Skovajsa, 2010, s. 33, 36). Zacházení s ním však má svá specifika, o tom více podrobněji v následujících částech. 14

15 2.1 Charakteristické znaky nestátních neziskových organizací Nestátní neziskový sektor je chápán jako soubor institucí, které v zásadě slouží veřejným zájmům, a jsou charakteristické pěti vlastnostmi (Stejskal, Kuvíková, Maťátková, 2012, s.19): Institucionalizovanost v praxi znamená, že NNO mají organizační strukturu, a to i bez ohledu na to, zda jsou formálně nebo právně registrovány. Soukromost vypovídá o tom, že NNO jsou odděleny od státní správy a nejsou jím řízeny. To však neznamená, že by nemohly mít až významnou státní podporu např. oblasti financování nebo v řízení státními úředníky. Jde však o to, že zásadní organizační struktura je soukromá. Neziskovost neznamená, že NNO nemá žádný vlastní příjem, ale že její podstata netkví v ziskovosti, a že má svá specifika v oblasti nakládání se ziskem. U NNO se nepřipouští přerozdělování zisku vzniklých činností organizace mezi vlastníky nebo vedení organizace. Neziskové organizace mohou vytvářet zisk, který však musí být použit na cíle dané posláním organizace. Samosprávnost a nezávislost znamená vybavenost vlastními postupy a strukturami, které umožňují kontrolu vlastních činností. To znamená, že NNO nejsou ovládány zvenčí, ale jsou schopny řídit samy sebe. Nedochází k žádné kontrole ze strany státu, ani ze strany institucí stojících mimo ně. Dobrovolnost subjekt NNO vykonává svou činnost za možné podpory a spoluúčasti dobrovolníků, kteří nabízí svůj čas a práci nebo mohou být zastoupeni v řídících orgánech. Může být také podporován dobrovolnými dary, zastoupení dobrovolnického prvku však nemusí být většinové. Dobrovolnost v tomto smyslu vyjadřuje také nepovinnou povahu členství v organizaci nebo spolupráce s ní, čímž se vyčleňují např. od lékařských a jiných profesních komor, ve kterých je členství povinné (Skovajsa, 2010, s. 39). Skovajsa ve své publikaci (2010, s ) uvádí možná dělení organizací občanské společnosti (OOS). Popisuje, jakým způsobem na problematiku dělení či definování nahlíželi v devadesátých letech M. Salamon a K. Helmut Anheier, kteří jsou 15

16 autory mezinárodní definice OOS. Důvodem tvorby nové definice byla nespokojenost s definicemi předcházejícími, kterým vytýkali určité nedostatky. V rámci svého nového pojetí se dostávají ke způsobu definování strukturálně - operacionálnímu, které jak je možné si u výše zmiňované klasifikace všimnout nevychází z právních vymezení ani ze statistického vymezení, protože jsou nepřesná a neodrážejí přesně realitu, ale zaměřuje se spíše na strukturu a fungování každé organizace. Aby bylo možné organizaci považovat za OOS/NNO, je potřeba, aby splňovala všech pět popsaných bodů. Mimo ně však existují takové instituce, které splňují většinu těchto prvků, ne však všechny. Velmi se tím podobají NNO, ale v pravém slova smyslu jimi nejsou. Mohou zde patřit zmiňované profesní komory, ale také právě obchodní společnosti typu akciová společnost či společnost s ručením omezeným nebo družstva. V naprosté většině případů jsou zakládány za účelem dosahování zisku. Mohou však existovat takové, které z vlastního rozhodnutí zisk mezi své společníky a další zúčastněné aktéry nerozdělují. Podle vymezení v zákoně tyto subjekty nesplňují podmínku nerozdělování zisku, ale konkrétní organizace již tuto podmínku na operacionální úrovni (úrovni fungování) splňovat mohou. Právě tyto tři právní formy jsou ústředními právními formami obchodních společností v kontextu této práce. 2.2 Funkce NNO Nestátní neziskové organizace jsou organizacemi občanské společnosti, které v ní plní několik funkcí. Jednotná koncepce funkcí neexistuje. Různí autoři přicházejí s různým způsobem klasifikace funkcí NNO. V českém prostředí se velmi často můžeme setkávat s důrazem na tři hlavní funkce, a to poskytování služeb (v ekonomickém systému), advokační činnosti funkce prosazování a obhajování zájmů (v politickém systému) a funkce budování komunity skrze vytváření vztahů mezi jednotlivci nebo mezi jednotlivci a organizacemi (v systému komunitním). Autoři Salamon a Anheier tyto body doplňují ještě o funkci sebevyjadřovací, inovační, filantropickou, funkci ochrany hodnot, přerozdělování zdrojů, podpory společenských změn a podpory pluralismu (Skovajsa, 2010, s ). Všechny funkce je však možné zastřešit pod obecnou funkci, kterou je veřejná prospěšnost, tvorba užitku vlastním členům nebo celé společnosti, ne primárně tvorba zisku (Stejskal, Kuvíková, Maťátková, 2012, s. 23). 16

17 Jedná se o funkci, která se velmi nápadně shoduje s cílem sociálních podniků, tedy zejména těch integračních. Především v těchto místech je možné vnímat společnou rovinu společenský prospěch který mají nestátní neziskové organizace a sociální podniky společné. Vyplývá také opodstatnění pro vhodnost volby některé z forem NNO pro zřízení sociálního podniku, který také splňuje obecně prospěšný cíl definovaný v zakládajících dokumentech. Veřejná prospěšnost, jak již bylo výše diskutováno, se nejčastěji projevuje skrze integrační procesy v rámci zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Právní formy NNO splňující diskutovaná kritéria či charakteristiky jsou čtyři. Jedná se o občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy a církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby. Všem těmto formám NNO budou věnovány následující podkapitoly. 2.3 Občanské sdružení Občanská sdružení jsou právní formou nestátních neziskových organizací, která je upravena zákonem o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. Statisticky (Stejskal, Kuvíková, Maťátková, 2012, s.28) se jedná o nejrozšířenější formu NNO v České republice. Daný zákon naplňuje princip demokratické společnosti v oblasti práv ke sdružování a seberealizaci. Definuje právo se svobodně sdružovat, kdy k výkonu takového práva není potřeba povolení státního orgánu. Registrací sdružení však vzniká samostatná právnická osoba Vznik Občanské sdružení (dále možno pouze o.s.) tak, jak jej definuje zákon č. 83/1990 Sb. vzniká registrací na základě podání návrhu na registraci, který je podán nejméně třemi občany, kdy alespoň jeden z nich musí být starší 18 let. Tato skupina osob se stává tzv. přípravným výborem, který návrh podepíše, a spolu s dalšími náležitostmi uvedených v zákoně včetně stanov ve dvojím vyhotovení podá návrh ministerstvu vnitra České republiky, které provede kontrolu, zda vnitřní předpisy a poslání sdružení jsou v souladu s platnou legislativou. Registrace nedovoluje občanská sdružení, jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická a jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, a podporovat násilí; dále sdružení, která dosahují svých cílů v rozporu s 17

18 ústavou a zákony, a také o.s., která jsou ozbrojená nebo mají ozbrojené organizační složky ( 1-11) Orgány, řízení a hospodaření Zákon o sdružování občanů je oproti dalším právním formám NNO poměrně stručný, jednoduchý a nenáročný. Občanským sdružením neukládá povinnost ustavování konkrétních orgánů. Veškerý způsob fungování o.s. je obsažen ve stanovách předkládaných ministerstvu vnitra spolu s návrhem o registraci. Pravidla si sdružení nastaví samo. Konkrétní obsah stanov vypadá následovně: název sdružení, sídlo, cíl činnosti, orgány záležitosti s nimi spojené (výčet, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení), ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a jednat svým jménem, a nakonec zásady hospodaření ( 6). Řízení v občanských sdružením bývá dvoustupňové. Nejvyšším orgánem občanského sdružení je členská schůze, jinak nazývána také sněm, valná hromada, shromáždění, která volí orgány sdružení, a to orgány výkonné a kontrolní. Může být také zvolen statutární orgán, např. starosta či předseda, který jedná jménem sdružení a řídí jej. Výkonným orgánem bývá rada nebo výbor, které řídí sdružení v období mezi jednotlivými zasedáními nejvyššího orgánu. Způsob volby členů tohoto orgánu a jejich kompetence musí být taktéž uvedeny ve stanovách. Mimo výkonný orgán je možné zvolit orgán určen ke kontrole hospodaření sdružení. Tím může být např. revizní komise, kontrolní komise nebo dozorčí rada. Pravidla pro určování těchto orgánů musí být taktéž uvedena ve stanovách (Stejskal, Kuvíková, Maťátková, 2012, s. 57). Co se týče ekonomických činností občanských sdružení, zákon, který je upravuje, se k zákazu podnikatelských činností explicitně nevyjadřuje. V úvodu právního předpisu ( 1) však stojí upozornění, že zákon se nevztahuje na sdružování občanů k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání. Výdělečná činnost, resp. zisk by tak neměl být primárním cílem existence občanského sdružení. Ekonomické aktivity sdružení v rámci doplňkové činnosti či samostatné podnikatelské aktivity však nejsou v zákoně vyloučeny. Mimo hlavní činnost, pro kterou bylo sdružení založeno, 18

19 existuje činnost doplňková (hospodářská, vedlejší), což jsou veškeré aktivity prováděny mimo hlavní účel sdružení. Existuje však ještě třetí oblast, oblast podnikání, která nepatří ani do hlavní, ani do vedlejší činnosti sdružení. Každé o.s. může požádat o vydání živnostenského oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti, která je definována zákonem o živnostenském podnikání. Toto je způsobem, jakým může sdružení nabýt dalších příjmů. V tomto případě se však organizace musí vypořádat se všemi ostatními požadavky a podmínkami platnými pro ziskové subjekty (Stejskal, Kuvíková, Maťátková, 2012, s.59-60). Zásady hospodaření uvedené ve stanovách by měly osvětlovat, kde a jakým způsobem bude sdružení získávat prostředky pro svou činnost a na jaké účely budou tyto prostředky vynakládány. V těchto zásadách mohou být také uvedeny pokyny ke způsobu vedení účetnictví, popř. je možné definovat oprávnění funkcionářů nakládat s prostředky sdružení apod. (Stejskal, Kuvíková, Maťátková, 2012, s. 56). 2.4 Obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost (dále možno pouze o.p.s. ) je dalším typem nestátní neziskové organizace. Upravuje ji zákon č. 248/1995 Sb. a na rozdíl od občanských sdružení není hlavním cílem sdružování občanů, nýbrž poskytování veřejně prospěšných služeb veřejnosti, kdy její hospodářský výsledek (jinými slovy zisk) nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejich orgánů nebo zaměstnanců, a naopak musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla obecně prospěšná společnost založena ( 2) Vznik Zakladatelem obecně prospěšné společnosti mohou být fyzické osoby, právnické osoby nebo Česká republika a zakládá se úředně ověřenou zakládací listinou, popř. zakládací smlouvou (jedná-li se o větší počet zakladatelů). Náležitosti zakládací listiny (zakládací smlouvy) obsahuje povinně tyto údaje uvedené v 3-4). Obecně prospěšná společnost vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného příslušným soudem, a to na návrh na zápis, který je podáván zakladatelem nebo osobou zakladatelem zmocněnou. Zákon definuje konkrétní 19

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 6) Obchodní korporace Členění obchodních korporací. Obchodní společnosti osobní, kapitálové. Evropská společnost. Družstvo. Státní podnik. Neziskové organizace. Obchodní rejstřík. Fúze, akvizice, Joint

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh:

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Kapitálové obchodní společnosti

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

občanské sdružení Benediktus

občanské sdružení Benediktus Stanovy občanského sdružení Benediktus Čl. I Úvodní ustanovení Název spolku: občanské sdružení Benediktus Sídlo: Klášterní 60, 583 01 Chotěboř IČO: 708 68 832 (dále jen komunita ) Čl. II Právní postavení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Přehled uvažovaných právních forem klastru v oboru zpracování kamene

Přehled uvažovaných právních forem klastru v oboru zpracování kamene Přehled uvažovaných právních forem klastru v oboru zpracování kamene Klastr je pro účely porovnání právních forem definován jako soubor regionálně propojených společností (podnikatelů) a přidružených institucí

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Ing. Arch. Jan Kasl, r.č. 511231/021, narozen 31.12. 1951, trvalý pobyt Eliášova 762/48, 160 00, Praha 6; Doc.

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s.

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. 1. Název spolku: Akademie architektury, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. Čl. I Název, sídlo a působnost Čl. II Charakter

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 AKCIOVÁ SPOLEČNOST STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Čl. I. Název: Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín Sídlo: Střední průmyslová škola Zlín, třída T. Bati 4187 IČO: 292 70 031 Čl. II. Účel Cílem

Více

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD Zakládací listina kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR se sídlem Na Harfě 9, poštovní přihrádka

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8.6.2011 založené na základě zákona

Více

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Občanský zákoník Zákon o statusu veřejné prospěšnosti Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Účinnost

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. prosince 2012 Ročník: druhý

Více

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 1 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. Dukelská 145, 379 01 Třeboň IČ: 26075679 DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení STATUT obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení Místní akční skupina Pomalší o.p.s. je založená na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb Zakládací listina obecně prospěšné společnosti MAS. Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: MAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA Společnost Vivendi Water Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, 110 00, IČ 49679821, zřídila dne 30. 4. 2003 rozhodnutím o založení nadačního fondu jediným

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více