CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech Téma práce: Srovnání vstupních podmínek pro realizaci sociálního podnikání u NNO a obchodních společností Vanda Lazecká Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2013

2 Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně, a že jsem všechny informační zdroje uvedla v seznamu literatury. V Olomouci dne 28. dubna 2013 Vanda Lazecká

3 Děkuji Ing. Ester Danihelkové za vedení, cenné rady a trpělivost při psaní této absolventské práce.

4 Obsah Úvod Sociální podnikání Společenská odpovědnost firem Sociální ekonomika Subjekty sociální ekonomiky Sociální podnikání Sociální podnik Odlišnosti subjektů sociální ekonomiky a občanského sektoru Nestátní neziskové organizace Charakteristické znaky nestátních neziskových organizací Funkce NNO Občanské sdružení Vznik Orgány, řízení a hospodaření Obecně prospěšná společnost Vznik Orgány, řízení a hospodaření Nadace a nadační fond Vznik Orgány, řízení a hospodaření Církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby Registrace církve a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností Evidované právnické osoby a ekonomická činnost Vybrané obchodní společnosti Akciová společnost Založení a vznik Orgány Společnost s ručením omezeným Založení a vznik Orgány... 27

5 3.3 Družstva Založení družstva Orgány Podmínky pro sociální podnikání v ČR Obecný vhled do současné situace Podmínky vycházející z vybraných právních forem Legislativní možnosti v oblasti podnikání Zkušenosti Majetkový vklad Rozhodovací pravomoc Financování Další výhody a nevýhody konkrétních právních forem Závěr Zdroje Monografie Legislativa Internetové zdroje... 45

6 Úvod V posledních několika letech se v České republice rozvíjí poměrně nový fenomén podnikání, který mimo zisk sleduje také jiné cíle. Těmi jsou především společenská prospěšnost a prospěšnost vůči životnímu prostředí. Sociální podniky stojí na konceptu Triple-bottom line, který jim udává širší společenský rozměr. Obvyklým cílem sociálních podniků je místní rozvoj a vytváření pracovních příležitostí pro osoby, které jsou znevýhodněny na trhu práce, zisk pro ně není cílem primárním. Sociální podnikání je možné považovat za jeden z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, což například dokazuje podpora veřejného sektoru skrze dotace ze strukturálních fondů Evropské unie. Zejména v západních zemích je sociální podnikání známým tématem a v některých zemích má dokonce svou vlastní legislativu a vlastní právní formu. Ne však v České republice. To může přinášet dilemata začínajícím sociálním podnikatelům, kteří se nacházejí ve fázi, kdy se musí rozhodnout, jaký typ právní formy pro své specifické podnikání zvolí z těch forem, jež se jim nabízí. Prakticky mohou volit jak některou z forem obchodních společností, tak nestátních neziskových organizací. Neexistuje však jednoznačná odpověď na to, která z daných právních forem je nejvýhodnější. Cílem této teoretické práce je poukázat na aspekty, které mohou při výběru správné právní formy pro sociální podnikání hrát důležitou roli, a které utváří podmínky pro tento typ podnikání. Významným zdrojem pro orientaci v problematice je platná legislativa vybraných právních forem, kterými jsou pro tuto práci všechny typy nestátních neziskových organizací, tedy občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby, a vybrané obchodní společnosti, konkrétně akciové společnosti, společnosti s ručením omezením a družstva. Legislativa však není jediným ukazatelem. Výběr ovlivňuje také další faktory včetně způsobu zasazení do principů, ze kterých sociální podnikání vychází. Výsledkem práce je vytvořit přehled podmínek a kritérií a usnadnit tím proces rozhodování o právní formě vznikajícího sociálního podniku novým sociálním podnikatelům. 6

7 1 Sociální podnikání Úvodní kapitola je věnována vymezení a pojetí sociálního podnikání a dalších fenoménů, které jsou s touto problematikou úzce spjaty. Vzájemně na sebe navazují, doplňují se a tvoří specifičnost, která vede k lepšímu porozumění problematiky, jež je středem pozornosti této práce, to je podmínek pro sociální podnikání v České republice. Zároveň se stává teoretickým východiskem pro závěrečnou kapitolu, která plní cíl této práce. 1.1 Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem je konceptem tří sfér (tzv. Triple-bottom line), na které sociálně odpovědná firma klade důraz, a které plně respektuje. Jedná se o sféru ekonomickou ( profit ), sociální ( people ) a envoronmentální ( planet ). Evropská komise definuje tento fenomén jako dobrovolné integrování sociálních a ekologických aspektů do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders. V praxi se tento koncept jeví takovým způsobem, že podniky, které se ke společenské odpovědnosti hlásí a přijaly a zasadily jej do své činnosti, si stanovují dobrovolně vysoké etické standardy, zasazují se o eliminaci negativních dopadů na životní prostředí, pečují o své zaměstnance, udržují s nimi dobré vztahy a také přispívají na podporu regionu, v rámci kterého podnikají. Maximalizace zisku by tak neměla jít na úkor zmiňovaných aspektů (Kuldová, 2010, s 15 18). Výše platné definice jsou aplikovatelné na podniky obecně. V kontextu integračních sociálních podniků je možné jej rozvést konkrétně do všech tří rovin následujícím způsobem (Bednáriková a kol, 2011, s. 16): Sociální prospěch se projevuje zaměstnáváním a sociálním začleňováním osob znevýhodněných na trhu práce; participací zaměstnanců a členů na strategickém směrování podniku; důrazem na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců; inovativními přístupy a řešeními. Ekonomický prospěch se vyznačuje tím, že případný zisk je využíván přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů; zaměstnanci 7

8 jsou podporování ve zvyšování produktivity práce dle svých možností; nezávislostí (autonomií) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích; alespoň minimálním podílem tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech a jeho dynamikou; schopností zvládat ekonomická rizika. Environmentální prospěch se projevuje přednostním uspokojováním potřeb místní komunity; využíváním přednostně místních zdrojů; uspokojováním přednostně místní poptávky; zohledňováním environmentálních aspektů výroby i spotřeby; spoluprací sociálního podniku s důležitými místními aktéry. 1.2 Sociální ekonomika Dle Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR (Bednáriková a kol., 2011, s. 6, 14) je vztah mezi sociální ekonomikou a sociálním podnikáním následující: je potřeba oba pojmy zasadit do širšího kontextu, ze kterého vyplývá, že termín sociální ekonomika je mnohem obsáhlejší a kromě sociálních podniků zahrnuje také např. podpůrné finanční instituce a nestátní neziskové organizace, které vykonávají určité ekonomické aktivity, a nejsou přitom sociálním podnikem. Na základě definic schválených výroční členskou schůzí TESSEA (Tématická síť pro sociální ekonomiku) z roku 2010 je sociální ekonomika vnímána jako souhrn aktivit uskutečňovaných subjekty sociální ekonomiky, jejichž cílem je zvýšit zaměstnanost v místních podmínkách anebo uspokojit další potřeby a cíle komunity v oblasti ekonomického, sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje. V roce 1980 byla ve Francii sepsána Charta sociální ekonomiky, jež definuje sociální ekonomiku jako skupinu organizací, které nepatří k veřejnému sektoru, jsou demokratické a mají specifický režim přerozdělování zisků pro účely svého dalšího rozvoje a zlepšování služeb pro své členy a pro veřejnost. Mezi hlavní hodnoty sdílené subjekty sociální ekonomiky patří tyto body: demokratický princip je prosazován jako základní prvek řízení; při rozhodování platí pravidlo jeden člověk - jeden hlas; funguje princip svobodného zapojení členů v organizaci; vzdělávání a informovanost je prostředkem posilování vztahů mezi členy; právo na rozvoj každého subjektu; právo pozitivního přebytku ten nesmí být použit pro osobní zisk, ale musí sloužit společnému zájmu členů nebo zájmu organizace. Evropská unie vnímá význam sociální 8

9 ekonomika v několika aspektech. Sociální ekonomika přispívá k myšlenkám trvale udržitelného rozvoje, posiluje sociální odpovědnost firem (k zaměstnancům, místní komunitě i životnímu prostředí), rozšiřuje služby veřejného zájmu (na základě aktuálních potřeb), a je vyjádřením organizované občanské společnosti vzniká v demokratickém systému (Dohnalová, 2009, s. 13). 1.3 Subjekty sociální ekonomiky Internetové stránky věnované sociální ekonomice v České republice ještě rozšiřují její definici o informace týkající se subjektů sociální ekonomiky, v rámci kterých je sociální ekonomika realizována. Takovými subjekty jsou jednak právě sociální podniky, které jsou významným tématem této práce, ale mimo ně také organizace podporující jejich činnost v oblasti vzdělávání, poradenství a financování (www.socialniekonomika.cz). Mohou jimi být také nestátní neziskové organizace, které vykonávají ekonomické aktivity zaměřené na pracovní uplatnění svých klientů či pro dofinancovávání stanoveného poslání (Bednáriková a kol., 2011, s.14). Subjekty sociální ekonomiky sdílí etická východiska, které je možné uvést v následujících v daných bodech. Prvním z nich je princip vypovídající o tom, že cílem je služba členům nebo komunitě, vytváření zisku není cílem primárním. Dalším principem je nezávislost řídících struktur organizace. To je základní odlišnost od subjektů veřejného sektoru. Jako třetí princip je uváděn demokratický rozhodovací proces, který v praxi znamená jeden člen, jeden hlas, a je opakem pravidla jeden podíl, jeden hlas. Jako čtvrtý princip je uvedena nadřazenost lidí a práce (pracovní síly) nad kapitálem a rozdělováním zisku. Vychází z předchozích dvou principů a obsahuje konkrétní postupy, které subjekty sociální ekonomiky užívají. Může zde patřit omezené rozdělování výnosů kapitálů, rozdělování zisku mezi pracovníky či členy ve formě bonusů, tvorba rezervních fondů pro podnikatelské aktivity nebo okamžité zužitkování přebytků pro sociální účely (Dohnalová, Průša, 2011, s. 32). Studie infrastruktury sociální ekonomiky (Bednáriková a kol., 2011, s. 14) doplňuje nebo rozšiřuje tyto principy o následující společné hodnoty: naplňování veřejně prospěšného cíle, podpora iniciativy občanů, jiný způsob zacházení se ziskem, zohledňování environmentálních aspektů, uspokojování přednostně místních potřeb a využívání přednostně místních zdrojů. 9

10 Jak již bylo naznačeno či zmíněno, sociální ekonomika se zabývá řešením otázek zaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje, a vzniká i rozvíjí se na základě konceptu prospěchu tří sfér ekonomické, sociální a environmentální. O tomto principu již bylo více řečeno v předešlé podkapitole. 1.4 Sociální podnikání Sociální podnikání je specifický druh podnikání. Jak již z názvu vyplývá, obsahuje složku sociální a podnikatelskou. Podle občanského zákoníku ( 2) je podnikání definováno jako soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Sociální podnikání však dodává podnikatelským záměrům širší rozměr. Možnou definicí sociálního podnikání jsou podnikatelské aktivity, které navíc prospívají společnosti a životnímu prostředí. Často hraje důležitou úlohu v místním rozvoji a velmi často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je pak z větší části použit pro další rozvoj daného sociálního podniku. Dosahování zisku je pro sociální podnik stejně důležité jako navyšování veřejného prospěchu podniku. Zisk není primárním cílem (Bednáriková a kol., 2011, s.14). 1.5 Sociální podnik Sociální podnik je subjektem vykonávajícím sociální podnikání. Je jim právnická osoba založená na základě soukromého práva nebo její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku. Sociální podnik, jak již bylo řečeno, splňuje obecně prospěšný cíl, který je definován v zakládacích dokumentech. Sociální podnik vzniká a také se rozvíjí na bázi Triple bottom line. Velké množství sociálních podniků jsou tzv. integrační sociální podniky, které se zaměřují na řešení problematiky nezaměstnanosti a integraci osob, které jsou znevýhodněny na trhu práce. Pro takové sociální podniky je tedy veřejně prospěšným cílem právě zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce (Bednáriková a kol., 2011, s.15-16). V 90. letech minulého století se začaly objevovat jiné formy subjektů sociální ekonomiky než do té doby tradiční družstva, které bylo možné považovat za sociální podnik. V návaznosti na tento fenomén vznikl návrh pracovní definice sociálního 10

11 podniku, který je postaven na dvou typech kritérií. Jedná se o kritérium ekonomické a sociální (Dohnalová, Průša, 2011, s ). Pro ekonomické hledisko jsou typické 1. trvalé aktivity zaměřené na výrobu zboží nebo na poskytování služeb. Na rozdíl od nestátních neziskových organizací není hlavním cílem angažovanost v dobročinných aktivitách nebo přerozdělování finančních toků (např. nadace). Jsou produkovány výrobky nebo poskytovány služby lidem. Ekonomická činnost je jedním z hlavních důvodů existence. 2. vysoký stupeň autonomie, který značí, že sociální podniky nejsou řízeny veřejnými institucemi či jinými organizacemi. Mají právo rozhodnout se o rozšiřování či ukončení svých aktivit. 3. přijetí ekonomických rizik, který musí být ve větší či menší míře předpokládán či zvažován. V porovnání s veřejnými institucemi jejich životnost a udržitelnost závisí na úsilí jejich členů a zaměstnanců při zabezpečování potřebných zdrojů. 4. alespoň minimální podíl placené práce, který musí být zachován, ačkoliv je možné využívat také kombinaci peněžních a nepeněžních zdrojů nebo placené a dobrovolnické práce. Sociální hledisko pak zahrnuje tyto skutečnosti: 1. Hlavním cílem sociálního podniku je prospět společnosti nebo specifické skupině lidí. Stejně tak je na stejné úrovni kladen důraz na podporu smysli pro sociální zodpovědnost na místní úrovni. 2. Sociální podniky vznikají ze skupinové iniciativy, jsou výsledkem společné aktivity občanů sdílejících určitou potřebu nebo záměr. 3. Právo rozhodovat není postaveno na výši vloženého kapitálu, což v praxi znamená princip jeden člen, jeden hlas. Rozhodně by hlasovací práva neměla záviset na výši vloženého kapitálu jednotlivých členů. Rozhodování má mít demokratický charakter. 4. Princip participace všichni zúčastnění aktéři vykonávané aktivity by měli být 11

12 zapojeni do procesu rozhodování a managementu. 5. Přerozdělování zisku je omezené. Obě skupiny charakteristik je potřeba vnímat komplexně, a to především z toho důvodu, aby nedošlo k záměně sociálních podniků s tradičními organizacemi občanského sektoru, jako jsou například občanská sdružení či obecně prospěšné společnosti. Výše zmíněná jednotící kritéria přispěla v některých zemích ke vzniku zvláštní právní formy určené právě sociálním podnikům (srov. Dohnalová, Průša, 2011, s. 34). Taková zvláštní právní forma však zatím neexistuje v České republice. Ačkoliv výzkumné studie ukazují, že sociální podniky u nás existují, nejsou formálně definované a chybí jim přesné legislativní ukotvení. V praxi je tak možné setkat se s tím, že sociální podniky na sebe berou různé právní formy, především v podobě některé formy nestátní neziskové organizace či obchodní společnosti (srov. Dohnalová, Průša, 2011, s. 41). Neexistuje ani kontrolní orgán či organizace, která by posuzovala naplňování principů sociálních podniků. Právě samotné principy jsou vodítkem, ukazatelem toho, jak by měl sociální podnik fungovat. Nelze ani jednoznačně říci, která ze zmiňovaných právních forem by byla pro zřízení sociálního podniku nejvýhodnější. Vždy je zdůrazňován fakt, že záleží na konkrétních podmínkách (srov. Bednáriková a kol., 2011, s ). Podmínky a jejich případné srovnání by mělo být výstupem této práce. 1.6 Odlišnosti subjektů sociální ekonomiky a občanského sektoru I přes všechno, co již bylo řečeno, mohou být některé hranice mezi občanským sektorem, respektive organizacemi občanského sektoru (OOS), a sociálními podniky nejasné. Dohnalová (2011, s. 28) uvádí tabulku jako přehled hlavních rozdílů. Prvním odlišným znakem je určení hlavního cíle. U subjektů sociální ekonomiky je hlavním cílem sloužit členům, komunitě nebo celé společnosti, zatímco u organizací občanského sektoru nejsou cíle explicitně vymezeny. Dalším odlišným znakem je požadavek demokratického řízení a kontroly nad organizací, který je vyžadován u subjektů sociální ekonomiky, ale není nutnou podmínkou pro OOS. Třetím uvedeným znakem je způsob nakládání se ziskem. Zatímco u OOS je doposud zakázáno přerozdělování zisku z vlastní činnosti ve prospěch zakladatelů nebo členů, u subjektů sociální ekonomiky je 12

13 toto v omezeném množství možné a přípustné. Koncept sociálního podniku má však jednotící roli přitahuje subjekty ze sféry sociální ekonomiky a organizací občanského sektoru blíže k sobě. Skutečnost je taková, že v důsledku chybějící speciální právní formy určené sociálním podnikům berou na sebe tyto subjekty různé právní formy. V kontextu zahraničním i tuzemském bývají uváděna družstva jako nejčastější subjekt uskutečňující sociální podnikání. V České republice se však mimo družstva otevírají možnosti v rámci organizací občanského sektoru nestátních neziskových organizací i vybraných obchodních společností (Dohnalová, Průša, 2011, s. 35). V kontextu této práce se bude jednat o obchodní společnosti typu akciová společnost, společnost s ručením omezeným a již zmiňovaná družstva. Těmto právním formám včetně organizacím občanského sektoru budou věnovány následující dvě kapitoly. Spolu s první kapitolou tak vytvoří rámec, do kterého je možné téma celé práce zasadit, a zároveň je možné z něj čerpat pro definici podmínek, které v České republice pro sociální ekonomiku a sociální podnikání existují, a které souvisí s procesem rozhodování při volbě právní formy, pokud se někdo pro založení sociálního podniku rozhodne. 13

14 2 Nestátní neziskové organizace Nestátní neziskové (NNO) organizace jako subjekty organizované občanské společnosti jsou první skupinou organizací, které mají své právní ukotvení, a které je možné pro účely sociálního podnikání ve většině případů a za specifických podmínek využít. Terminologie těchto organizací je nejednotná a je možné pro organizace tohoto typu najít mnohá další označení. Z toho plyne také nejednotné označení ekonomického sektoru, do kterého tyto organizace řadíme. Důležité je však pochopení základního sektorového členěné ekonomiky (Skovajska dle Rektořík, 2010, s. 32): Soukromý sektor je oblastí soukromých subjektů, které jsou zaměřené na dosažení zisku, kdy jádrem soukromého sektoru je trh, mechanismus nabídky a poptávky zajišťující spontánní koordinaci ekonomických aktivit. Veřejný sektor je tvořen státem a samosprávou, které jsou pak souhrnně označovány jako veřejná správa. Třetí, soukromý neziskový sektor představuje oblast soukromých subjektů zaměřených na jiné cíle než je dosahování zisku. Sektor domácností je pak tvořen jednotlivci, rodinou, domácnostmi a sousedských či jiných neformálních komunit. Tzv. třetí sektor je stěžejní pro tuto kapitolu, zatímco pro kapitolu následující, zabývající se obchodními vybranými společnostmi, je výchozím sektorem soukromý sektor. Pluralita a nejednotnost terminologie způsobila, že označení třetí sektor není jediným v praxi užívaným označením. Velmi často je možné setkat se s názvem neziskový sektor, ale také nestátní neziskový sektor, nevládní sektor, nezávislý sektor či sektor dobrovolnický. Každé z těchto označení má své přednosti i slabé stránky. V této bakalářské práci bude povětšinou užíván pojmem nestátní neziskové organizace jakožto subjekty nestátního neziskového sektoru, přestože i ten má své nedostatky. Jedním z nich je explicitní vyjádření neziskovosti. Pojem neziskový je poměrně zavádějící. Zisk není sice primárním účelem zřízení NNO, avšak u většiny z nich je možné v rámci doplňkové činnosti zisku dosahovat (Skovajsa, 2010, s. 33, 36). Zacházení s ním však má svá specifika, o tom více podrobněji v následujících částech. 14

15 2.1 Charakteristické znaky nestátních neziskových organizací Nestátní neziskový sektor je chápán jako soubor institucí, které v zásadě slouží veřejným zájmům, a jsou charakteristické pěti vlastnostmi (Stejskal, Kuvíková, Maťátková, 2012, s.19): Institucionalizovanost v praxi znamená, že NNO mají organizační strukturu, a to i bez ohledu na to, zda jsou formálně nebo právně registrovány. Soukromost vypovídá o tom, že NNO jsou odděleny od státní správy a nejsou jím řízeny. To však neznamená, že by nemohly mít až významnou státní podporu např. oblasti financování nebo v řízení státními úředníky. Jde však o to, že zásadní organizační struktura je soukromá. Neziskovost neznamená, že NNO nemá žádný vlastní příjem, ale že její podstata netkví v ziskovosti, a že má svá specifika v oblasti nakládání se ziskem. U NNO se nepřipouští přerozdělování zisku vzniklých činností organizace mezi vlastníky nebo vedení organizace. Neziskové organizace mohou vytvářet zisk, který však musí být použit na cíle dané posláním organizace. Samosprávnost a nezávislost znamená vybavenost vlastními postupy a strukturami, které umožňují kontrolu vlastních činností. To znamená, že NNO nejsou ovládány zvenčí, ale jsou schopny řídit samy sebe. Nedochází k žádné kontrole ze strany státu, ani ze strany institucí stojících mimo ně. Dobrovolnost subjekt NNO vykonává svou činnost za možné podpory a spoluúčasti dobrovolníků, kteří nabízí svůj čas a práci nebo mohou být zastoupeni v řídících orgánech. Může být také podporován dobrovolnými dary, zastoupení dobrovolnického prvku však nemusí být většinové. Dobrovolnost v tomto smyslu vyjadřuje také nepovinnou povahu členství v organizaci nebo spolupráce s ní, čímž se vyčleňují např. od lékařských a jiných profesních komor, ve kterých je členství povinné (Skovajsa, 2010, s. 39). Skovajsa ve své publikaci (2010, s ) uvádí možná dělení organizací občanské společnosti (OOS). Popisuje, jakým způsobem na problematiku dělení či definování nahlíželi v devadesátých letech M. Salamon a K. Helmut Anheier, kteří jsou 15

16 autory mezinárodní definice OOS. Důvodem tvorby nové definice byla nespokojenost s definicemi předcházejícími, kterým vytýkali určité nedostatky. V rámci svého nového pojetí se dostávají ke způsobu definování strukturálně - operacionálnímu, které jak je možné si u výše zmiňované klasifikace všimnout nevychází z právních vymezení ani ze statistického vymezení, protože jsou nepřesná a neodrážejí přesně realitu, ale zaměřuje se spíše na strukturu a fungování každé organizace. Aby bylo možné organizaci považovat za OOS/NNO, je potřeba, aby splňovala všech pět popsaných bodů. Mimo ně však existují takové instituce, které splňují většinu těchto prvků, ne však všechny. Velmi se tím podobají NNO, ale v pravém slova smyslu jimi nejsou. Mohou zde patřit zmiňované profesní komory, ale také právě obchodní společnosti typu akciová společnost či společnost s ručením omezeným nebo družstva. V naprosté většině případů jsou zakládány za účelem dosahování zisku. Mohou však existovat takové, které z vlastního rozhodnutí zisk mezi své společníky a další zúčastněné aktéry nerozdělují. Podle vymezení v zákoně tyto subjekty nesplňují podmínku nerozdělování zisku, ale konkrétní organizace již tuto podmínku na operacionální úrovni (úrovni fungování) splňovat mohou. Právě tyto tři právní formy jsou ústředními právními formami obchodních společností v kontextu této práce. 2.2 Funkce NNO Nestátní neziskové organizace jsou organizacemi občanské společnosti, které v ní plní několik funkcí. Jednotná koncepce funkcí neexistuje. Různí autoři přicházejí s různým způsobem klasifikace funkcí NNO. V českém prostředí se velmi často můžeme setkávat s důrazem na tři hlavní funkce, a to poskytování služeb (v ekonomickém systému), advokační činnosti funkce prosazování a obhajování zájmů (v politickém systému) a funkce budování komunity skrze vytváření vztahů mezi jednotlivci nebo mezi jednotlivci a organizacemi (v systému komunitním). Autoři Salamon a Anheier tyto body doplňují ještě o funkci sebevyjadřovací, inovační, filantropickou, funkci ochrany hodnot, přerozdělování zdrojů, podpory společenských změn a podpory pluralismu (Skovajsa, 2010, s ). Všechny funkce je však možné zastřešit pod obecnou funkci, kterou je veřejná prospěšnost, tvorba užitku vlastním členům nebo celé společnosti, ne primárně tvorba zisku (Stejskal, Kuvíková, Maťátková, 2012, s. 23). 16

17 Jedná se o funkci, která se velmi nápadně shoduje s cílem sociálních podniků, tedy zejména těch integračních. Především v těchto místech je možné vnímat společnou rovinu společenský prospěch který mají nestátní neziskové organizace a sociální podniky společné. Vyplývá také opodstatnění pro vhodnost volby některé z forem NNO pro zřízení sociálního podniku, který také splňuje obecně prospěšný cíl definovaný v zakládajících dokumentech. Veřejná prospěšnost, jak již bylo výše diskutováno, se nejčastěji projevuje skrze integrační procesy v rámci zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Právní formy NNO splňující diskutovaná kritéria či charakteristiky jsou čtyři. Jedná se o občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy a církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby. Všem těmto formám NNO budou věnovány následující podkapitoly. 2.3 Občanské sdružení Občanská sdružení jsou právní formou nestátních neziskových organizací, která je upravena zákonem o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. Statisticky (Stejskal, Kuvíková, Maťátková, 2012, s.28) se jedná o nejrozšířenější formu NNO v České republice. Daný zákon naplňuje princip demokratické společnosti v oblasti práv ke sdružování a seberealizaci. Definuje právo se svobodně sdružovat, kdy k výkonu takového práva není potřeba povolení státního orgánu. Registrací sdružení však vzniká samostatná právnická osoba Vznik Občanské sdružení (dále možno pouze o.s.) tak, jak jej definuje zákon č. 83/1990 Sb. vzniká registrací na základě podání návrhu na registraci, který je podán nejméně třemi občany, kdy alespoň jeden z nich musí být starší 18 let. Tato skupina osob se stává tzv. přípravným výborem, který návrh podepíše, a spolu s dalšími náležitostmi uvedených v zákoně včetně stanov ve dvojím vyhotovení podá návrh ministerstvu vnitra České republiky, které provede kontrolu, zda vnitřní předpisy a poslání sdružení jsou v souladu s platnou legislativou. Registrace nedovoluje občanská sdružení, jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická a jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, a podporovat násilí; dále sdružení, která dosahují svých cílů v rozporu s 17

18 ústavou a zákony, a také o.s., která jsou ozbrojená nebo mají ozbrojené organizační složky ( 1-11) Orgány, řízení a hospodaření Zákon o sdružování občanů je oproti dalším právním formám NNO poměrně stručný, jednoduchý a nenáročný. Občanským sdružením neukládá povinnost ustavování konkrétních orgánů. Veškerý způsob fungování o.s. je obsažen ve stanovách předkládaných ministerstvu vnitra spolu s návrhem o registraci. Pravidla si sdružení nastaví samo. Konkrétní obsah stanov vypadá následovně: název sdružení, sídlo, cíl činnosti, orgány záležitosti s nimi spojené (výčet, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení), ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a jednat svým jménem, a nakonec zásady hospodaření ( 6). Řízení v občanských sdružením bývá dvoustupňové. Nejvyšším orgánem občanského sdružení je členská schůze, jinak nazývána také sněm, valná hromada, shromáždění, která volí orgány sdružení, a to orgány výkonné a kontrolní. Může být také zvolen statutární orgán, např. starosta či předseda, který jedná jménem sdružení a řídí jej. Výkonným orgánem bývá rada nebo výbor, které řídí sdružení v období mezi jednotlivými zasedáními nejvyššího orgánu. Způsob volby členů tohoto orgánu a jejich kompetence musí být taktéž uvedeny ve stanovách. Mimo výkonný orgán je možné zvolit orgán určen ke kontrole hospodaření sdružení. Tím může být např. revizní komise, kontrolní komise nebo dozorčí rada. Pravidla pro určování těchto orgánů musí být taktéž uvedena ve stanovách (Stejskal, Kuvíková, Maťátková, 2012, s. 57). Co se týče ekonomických činností občanských sdružení, zákon, který je upravuje, se k zákazu podnikatelských činností explicitně nevyjadřuje. V úvodu právního předpisu ( 1) však stojí upozornění, že zákon se nevztahuje na sdružování občanů k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání. Výdělečná činnost, resp. zisk by tak neměl být primárním cílem existence občanského sdružení. Ekonomické aktivity sdružení v rámci doplňkové činnosti či samostatné podnikatelské aktivity však nejsou v zákoně vyloučeny. Mimo hlavní činnost, pro kterou bylo sdružení založeno, 18

19 existuje činnost doplňková (hospodářská, vedlejší), což jsou veškeré aktivity prováděny mimo hlavní účel sdružení. Existuje však ještě třetí oblast, oblast podnikání, která nepatří ani do hlavní, ani do vedlejší činnosti sdružení. Každé o.s. může požádat o vydání živnostenského oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti, která je definována zákonem o živnostenském podnikání. Toto je způsobem, jakým může sdružení nabýt dalších příjmů. V tomto případě se však organizace musí vypořádat se všemi ostatními požadavky a podmínkami platnými pro ziskové subjekty (Stejskal, Kuvíková, Maťátková, 2012, s.59-60). Zásady hospodaření uvedené ve stanovách by měly osvětlovat, kde a jakým způsobem bude sdružení získávat prostředky pro svou činnost a na jaké účely budou tyto prostředky vynakládány. V těchto zásadách mohou být také uvedeny pokyny ke způsobu vedení účetnictví, popř. je možné definovat oprávnění funkcionářů nakládat s prostředky sdružení apod. (Stejskal, Kuvíková, Maťátková, 2012, s. 56). 2.4 Obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost (dále možno pouze o.p.s. ) je dalším typem nestátní neziskové organizace. Upravuje ji zákon č. 248/1995 Sb. a na rozdíl od občanských sdružení není hlavním cílem sdružování občanů, nýbrž poskytování veřejně prospěšných služeb veřejnosti, kdy její hospodářský výsledek (jinými slovy zisk) nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejich orgánů nebo zaměstnanců, a naopak musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla obecně prospěšná společnost založena ( 2) Vznik Zakladatelem obecně prospěšné společnosti mohou být fyzické osoby, právnické osoby nebo Česká republika a zakládá se úředně ověřenou zakládací listinou, popř. zakládací smlouvou (jedná-li se o větší počet zakladatelů). Náležitosti zakládací listiny (zakládací smlouvy) obsahuje povinně tyto údaje uvedené v 3-4). Obecně prospěšná společnost vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného příslušným soudem, a to na návrh na zápis, který je podáván zakladatelem nebo osobou zakladatelem zmocněnou. Zákon definuje konkrétní 19

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňová specifika hospodaření církevních organizací Accounting and tax specifics of management of church organizations Irena Doksanská

Více

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE Kateřina Cilečková CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 1 Studijní opora je jedním z výstupů projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory:

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné organizace v teorii. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

Více

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008.

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Petr Beránek, 2008. AGNES, 2008. ISBN 978-80-903696-2-7 Tato publikace

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

Sociální ekonomika - vybrané otázky. Marie Dohnalová a kolektiv

Sociální ekonomika - vybrané otázky. Marie Dohnalová a kolektiv Sociální ekonomika - vybrané otázky Marie Dohnalová a kolektiv VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing.

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

5 Vybrané organizace neziskového sektoru

5 Vybrané organizace neziskového sektoru 66 5 Vybrané organizace neziskového sektoru Vybaví si mi hlavně obava na straně decizních struktur moci, tj. finančních úřadů, ministerstev či vlády, že neziskové organizace jsou tunelem, kudy unikají

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost Bakalářská práce Autorka: Andrea

Více

Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace

Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace Bankovní institut vysová škola Praha Katedra Financí a Účetnictví Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace Diplomová práce Autor: Irena Trefná Finance/Finance a hospodaření územní

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Občanská sdružení v daňovém a účetním režimu neziskových organizací

Občanská sdružení v daňovém a účetním režimu neziskových organizací Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika 1*1*1*1*1*1*1' o T m\ i ÍÓB\ I Občanská sdružení v daňovém a účetním režimu neziskových organizací Civic associations in

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Sdružování vlastníků lesů

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Sdružování vlastníků lesů Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Sdružování vlastníků lesů ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2007 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Vymezení pojmů... 5 1.3 Právní

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013

Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013 Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013 Závěrečná zpráva 23.05.2008 Srovnávací analýza modelů

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra operní režie a hudebního manažerství Podmínky pro vznik nové hudební produkční agentury v České republice: Transformace činnosti OSVČ pořádání

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Založení a financování sociálního podniku Establishing and financing of social entreprise Dominika Lenthárová Plzeň 2014 Čestné prohlášení

Více

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace Renáta Halásková VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

Řízení neziskových organizací

Řízení neziskových organizací Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze Řízení neziskových organizací PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální

Více

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování DESET KROKŮ PROCESEM KOMUNITNÍHO PLANOVÁNÍ krok č.10 Přílohy k metodice č.10 Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování PROGRAMOVÝ TÝM PROJEKTU EQUAL 0076 Centrum

Více

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI OBSAH ÚVOD... 2 1 VÝZNAM VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 3 1.1 Role výročních zpráv neziskových organizací... 3 1.1.1 Výroční zpráva

Více

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný Series on Advanced Economic Issues www.ekf.vsb.cz/saei Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava saei@vsb.cz ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více