CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech Téma práce: Srovnání vstupních podmínek pro realizaci sociálního podnikání u NNO a obchodních společností Vanda Lazecká Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2013

2 Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně, a že jsem všechny informační zdroje uvedla v seznamu literatury. V Olomouci dne 28. dubna 2013 Vanda Lazecká

3 Děkuji Ing. Ester Danihelkové za vedení, cenné rady a trpělivost při psaní této absolventské práce.

4 Obsah Úvod Sociální podnikání Společenská odpovědnost firem Sociální ekonomika Subjekty sociální ekonomiky Sociální podnikání Sociální podnik Odlišnosti subjektů sociální ekonomiky a občanského sektoru Nestátní neziskové organizace Charakteristické znaky nestátních neziskových organizací Funkce NNO Občanské sdružení Vznik Orgány, řízení a hospodaření Obecně prospěšná společnost Vznik Orgány, řízení a hospodaření Nadace a nadační fond Vznik Orgány, řízení a hospodaření Církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby Registrace církve a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností Evidované právnické osoby a ekonomická činnost Vybrané obchodní společnosti Akciová společnost Založení a vznik Orgány Společnost s ručením omezeným Založení a vznik Orgány... 27

5 3.3 Družstva Založení družstva Orgány Podmínky pro sociální podnikání v ČR Obecný vhled do současné situace Podmínky vycházející z vybraných právních forem Legislativní možnosti v oblasti podnikání Zkušenosti Majetkový vklad Rozhodovací pravomoc Financování Další výhody a nevýhody konkrétních právních forem Závěr Zdroje Monografie Legislativa Internetové zdroje... 45

6 Úvod V posledních několika letech se v České republice rozvíjí poměrně nový fenomén podnikání, který mimo zisk sleduje také jiné cíle. Těmi jsou především společenská prospěšnost a prospěšnost vůči životnímu prostředí. Sociální podniky stojí na konceptu Triple-bottom line, který jim udává širší společenský rozměr. Obvyklým cílem sociálních podniků je místní rozvoj a vytváření pracovních příležitostí pro osoby, které jsou znevýhodněny na trhu práce, zisk pro ně není cílem primárním. Sociální podnikání je možné považovat za jeden z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, což například dokazuje podpora veřejného sektoru skrze dotace ze strukturálních fondů Evropské unie. Zejména v západních zemích je sociální podnikání známým tématem a v některých zemích má dokonce svou vlastní legislativu a vlastní právní formu. Ne však v České republice. To může přinášet dilemata začínajícím sociálním podnikatelům, kteří se nacházejí ve fázi, kdy se musí rozhodnout, jaký typ právní formy pro své specifické podnikání zvolí z těch forem, jež se jim nabízí. Prakticky mohou volit jak některou z forem obchodních společností, tak nestátních neziskových organizací. Neexistuje však jednoznačná odpověď na to, která z daných právních forem je nejvýhodnější. Cílem této teoretické práce je poukázat na aspekty, které mohou při výběru správné právní formy pro sociální podnikání hrát důležitou roli, a které utváří podmínky pro tento typ podnikání. Významným zdrojem pro orientaci v problematice je platná legislativa vybraných právních forem, kterými jsou pro tuto práci všechny typy nestátních neziskových organizací, tedy občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby, a vybrané obchodní společnosti, konkrétně akciové společnosti, společnosti s ručením omezením a družstva. Legislativa však není jediným ukazatelem. Výběr ovlivňuje také další faktory včetně způsobu zasazení do principů, ze kterých sociální podnikání vychází. Výsledkem práce je vytvořit přehled podmínek a kritérií a usnadnit tím proces rozhodování o právní formě vznikajícího sociálního podniku novým sociálním podnikatelům. 6

7 1 Sociální podnikání Úvodní kapitola je věnována vymezení a pojetí sociálního podnikání a dalších fenoménů, které jsou s touto problematikou úzce spjaty. Vzájemně na sebe navazují, doplňují se a tvoří specifičnost, která vede k lepšímu porozumění problematiky, jež je středem pozornosti této práce, to je podmínek pro sociální podnikání v České republice. Zároveň se stává teoretickým východiskem pro závěrečnou kapitolu, která plní cíl této práce. 1.1 Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem je konceptem tří sfér (tzv. Triple-bottom line), na které sociálně odpovědná firma klade důraz, a které plně respektuje. Jedná se o sféru ekonomickou ( profit ), sociální ( people ) a envoronmentální ( planet ). Evropská komise definuje tento fenomén jako dobrovolné integrování sociálních a ekologických aspektů do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders. V praxi se tento koncept jeví takovým způsobem, že podniky, které se ke společenské odpovědnosti hlásí a přijaly a zasadily jej do své činnosti, si stanovují dobrovolně vysoké etické standardy, zasazují se o eliminaci negativních dopadů na životní prostředí, pečují o své zaměstnance, udržují s nimi dobré vztahy a také přispívají na podporu regionu, v rámci kterého podnikají. Maximalizace zisku by tak neměla jít na úkor zmiňovaných aspektů (Kuldová, 2010, s 15 18). Výše platné definice jsou aplikovatelné na podniky obecně. V kontextu integračních sociálních podniků je možné jej rozvést konkrétně do všech tří rovin následujícím způsobem (Bednáriková a kol, 2011, s. 16): Sociální prospěch se projevuje zaměstnáváním a sociálním začleňováním osob znevýhodněných na trhu práce; participací zaměstnanců a členů na strategickém směrování podniku; důrazem na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců; inovativními přístupy a řešeními. Ekonomický prospěch se vyznačuje tím, že případný zisk je využíván přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů; zaměstnanci 7

8 jsou podporování ve zvyšování produktivity práce dle svých možností; nezávislostí (autonomií) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích; alespoň minimálním podílem tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech a jeho dynamikou; schopností zvládat ekonomická rizika. Environmentální prospěch se projevuje přednostním uspokojováním potřeb místní komunity; využíváním přednostně místních zdrojů; uspokojováním přednostně místní poptávky; zohledňováním environmentálních aspektů výroby i spotřeby; spoluprací sociálního podniku s důležitými místními aktéry. 1.2 Sociální ekonomika Dle Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR (Bednáriková a kol., 2011, s. 6, 14) je vztah mezi sociální ekonomikou a sociálním podnikáním následující: je potřeba oba pojmy zasadit do širšího kontextu, ze kterého vyplývá, že termín sociální ekonomika je mnohem obsáhlejší a kromě sociálních podniků zahrnuje také např. podpůrné finanční instituce a nestátní neziskové organizace, které vykonávají určité ekonomické aktivity, a nejsou přitom sociálním podnikem. Na základě definic schválených výroční členskou schůzí TESSEA (Tématická síť pro sociální ekonomiku) z roku 2010 je sociální ekonomika vnímána jako souhrn aktivit uskutečňovaných subjekty sociální ekonomiky, jejichž cílem je zvýšit zaměstnanost v místních podmínkách anebo uspokojit další potřeby a cíle komunity v oblasti ekonomického, sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje. V roce 1980 byla ve Francii sepsána Charta sociální ekonomiky, jež definuje sociální ekonomiku jako skupinu organizací, které nepatří k veřejnému sektoru, jsou demokratické a mají specifický režim přerozdělování zisků pro účely svého dalšího rozvoje a zlepšování služeb pro své členy a pro veřejnost. Mezi hlavní hodnoty sdílené subjekty sociální ekonomiky patří tyto body: demokratický princip je prosazován jako základní prvek řízení; při rozhodování platí pravidlo jeden člověk - jeden hlas; funguje princip svobodného zapojení členů v organizaci; vzdělávání a informovanost je prostředkem posilování vztahů mezi členy; právo na rozvoj každého subjektu; právo pozitivního přebytku ten nesmí být použit pro osobní zisk, ale musí sloužit společnému zájmu členů nebo zájmu organizace. Evropská unie vnímá význam sociální 8

9 ekonomika v několika aspektech. Sociální ekonomika přispívá k myšlenkám trvale udržitelného rozvoje, posiluje sociální odpovědnost firem (k zaměstnancům, místní komunitě i životnímu prostředí), rozšiřuje služby veřejného zájmu (na základě aktuálních potřeb), a je vyjádřením organizované občanské společnosti vzniká v demokratickém systému (Dohnalová, 2009, s. 13). 1.3 Subjekty sociální ekonomiky Internetové stránky věnované sociální ekonomice v České republice ještě rozšiřují její definici o informace týkající se subjektů sociální ekonomiky, v rámci kterých je sociální ekonomika realizována. Takovými subjekty jsou jednak právě sociální podniky, které jsou významným tématem této práce, ale mimo ně také organizace podporující jejich činnost v oblasti vzdělávání, poradenství a financování (www.socialniekonomika.cz). Mohou jimi být také nestátní neziskové organizace, které vykonávají ekonomické aktivity zaměřené na pracovní uplatnění svých klientů či pro dofinancovávání stanoveného poslání (Bednáriková a kol., 2011, s.14). Subjekty sociální ekonomiky sdílí etická východiska, které je možné uvést v následujících v daných bodech. Prvním z nich je princip vypovídající o tom, že cílem je služba členům nebo komunitě, vytváření zisku není cílem primárním. Dalším principem je nezávislost řídících struktur organizace. To je základní odlišnost od subjektů veřejného sektoru. Jako třetí princip je uváděn demokratický rozhodovací proces, který v praxi znamená jeden člen, jeden hlas, a je opakem pravidla jeden podíl, jeden hlas. Jako čtvrtý princip je uvedena nadřazenost lidí a práce (pracovní síly) nad kapitálem a rozdělováním zisku. Vychází z předchozích dvou principů a obsahuje konkrétní postupy, které subjekty sociální ekonomiky užívají. Může zde patřit omezené rozdělování výnosů kapitálů, rozdělování zisku mezi pracovníky či členy ve formě bonusů, tvorba rezervních fondů pro podnikatelské aktivity nebo okamžité zužitkování přebytků pro sociální účely (Dohnalová, Průša, 2011, s. 32). Studie infrastruktury sociální ekonomiky (Bednáriková a kol., 2011, s. 14) doplňuje nebo rozšiřuje tyto principy o následující společné hodnoty: naplňování veřejně prospěšného cíle, podpora iniciativy občanů, jiný způsob zacházení se ziskem, zohledňování environmentálních aspektů, uspokojování přednostně místních potřeb a využívání přednostně místních zdrojů. 9

10 Jak již bylo naznačeno či zmíněno, sociální ekonomika se zabývá řešením otázek zaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje, a vzniká i rozvíjí se na základě konceptu prospěchu tří sfér ekonomické, sociální a environmentální. O tomto principu již bylo více řečeno v předešlé podkapitole. 1.4 Sociální podnikání Sociální podnikání je specifický druh podnikání. Jak již z názvu vyplývá, obsahuje složku sociální a podnikatelskou. Podle občanského zákoníku ( 2) je podnikání definováno jako soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Sociální podnikání však dodává podnikatelským záměrům širší rozměr. Možnou definicí sociálního podnikání jsou podnikatelské aktivity, které navíc prospívají společnosti a životnímu prostředí. Často hraje důležitou úlohu v místním rozvoji a velmi často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je pak z větší části použit pro další rozvoj daného sociálního podniku. Dosahování zisku je pro sociální podnik stejně důležité jako navyšování veřejného prospěchu podniku. Zisk není primárním cílem (Bednáriková a kol., 2011, s.14). 1.5 Sociální podnik Sociální podnik je subjektem vykonávajícím sociální podnikání. Je jim právnická osoba založená na základě soukromého práva nebo její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku. Sociální podnik, jak již bylo řečeno, splňuje obecně prospěšný cíl, který je definován v zakládacích dokumentech. Sociální podnik vzniká a také se rozvíjí na bázi Triple bottom line. Velké množství sociálních podniků jsou tzv. integrační sociální podniky, které se zaměřují na řešení problematiky nezaměstnanosti a integraci osob, které jsou znevýhodněny na trhu práce. Pro takové sociální podniky je tedy veřejně prospěšným cílem právě zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce (Bednáriková a kol., 2011, s.15-16). V 90. letech minulého století se začaly objevovat jiné formy subjektů sociální ekonomiky než do té doby tradiční družstva, které bylo možné považovat za sociální podnik. V návaznosti na tento fenomén vznikl návrh pracovní definice sociálního 10

11 podniku, který je postaven na dvou typech kritérií. Jedná se o kritérium ekonomické a sociální (Dohnalová, Průša, 2011, s ). Pro ekonomické hledisko jsou typické 1. trvalé aktivity zaměřené na výrobu zboží nebo na poskytování služeb. Na rozdíl od nestátních neziskových organizací není hlavním cílem angažovanost v dobročinných aktivitách nebo přerozdělování finančních toků (např. nadace). Jsou produkovány výrobky nebo poskytovány služby lidem. Ekonomická činnost je jedním z hlavních důvodů existence. 2. vysoký stupeň autonomie, který značí, že sociální podniky nejsou řízeny veřejnými institucemi či jinými organizacemi. Mají právo rozhodnout se o rozšiřování či ukončení svých aktivit. 3. přijetí ekonomických rizik, který musí být ve větší či menší míře předpokládán či zvažován. V porovnání s veřejnými institucemi jejich životnost a udržitelnost závisí na úsilí jejich členů a zaměstnanců při zabezpečování potřebných zdrojů. 4. alespoň minimální podíl placené práce, který musí být zachován, ačkoliv je možné využívat také kombinaci peněžních a nepeněžních zdrojů nebo placené a dobrovolnické práce. Sociální hledisko pak zahrnuje tyto skutečnosti: 1. Hlavním cílem sociálního podniku je prospět společnosti nebo specifické skupině lidí. Stejně tak je na stejné úrovni kladen důraz na podporu smysli pro sociální zodpovědnost na místní úrovni. 2. Sociální podniky vznikají ze skupinové iniciativy, jsou výsledkem společné aktivity občanů sdílejících určitou potřebu nebo záměr. 3. Právo rozhodovat není postaveno na výši vloženého kapitálu, což v praxi znamená princip jeden člen, jeden hlas. Rozhodně by hlasovací práva neměla záviset na výši vloženého kapitálu jednotlivých členů. Rozhodování má mít demokratický charakter. 4. Princip participace všichni zúčastnění aktéři vykonávané aktivity by měli být 11

12 zapojeni do procesu rozhodování a managementu. 5. Přerozdělování zisku je omezené. Obě skupiny charakteristik je potřeba vnímat komplexně, a to především z toho důvodu, aby nedošlo k záměně sociálních podniků s tradičními organizacemi občanského sektoru, jako jsou například občanská sdružení či obecně prospěšné společnosti. Výše zmíněná jednotící kritéria přispěla v některých zemích ke vzniku zvláštní právní formy určené právě sociálním podnikům (srov. Dohnalová, Průša, 2011, s. 34). Taková zvláštní právní forma však zatím neexistuje v České republice. Ačkoliv výzkumné studie ukazují, že sociální podniky u nás existují, nejsou formálně definované a chybí jim přesné legislativní ukotvení. V praxi je tak možné setkat se s tím, že sociální podniky na sebe berou různé právní formy, především v podobě některé formy nestátní neziskové organizace či obchodní společnosti (srov. Dohnalová, Průša, 2011, s. 41). Neexistuje ani kontrolní orgán či organizace, která by posuzovala naplňování principů sociálních podniků. Právě samotné principy jsou vodítkem, ukazatelem toho, jak by měl sociální podnik fungovat. Nelze ani jednoznačně říci, která ze zmiňovaných právních forem by byla pro zřízení sociálního podniku nejvýhodnější. Vždy je zdůrazňován fakt, že záleží na konkrétních podmínkách (srov. Bednáriková a kol., 2011, s ). Podmínky a jejich případné srovnání by mělo být výstupem této práce. 1.6 Odlišnosti subjektů sociální ekonomiky a občanského sektoru I přes všechno, co již bylo řečeno, mohou být některé hranice mezi občanským sektorem, respektive organizacemi občanského sektoru (OOS), a sociálními podniky nejasné. Dohnalová (2011, s. 28) uvádí tabulku jako přehled hlavních rozdílů. Prvním odlišným znakem je určení hlavního cíle. U subjektů sociální ekonomiky je hlavním cílem sloužit členům, komunitě nebo celé společnosti, zatímco u organizací občanského sektoru nejsou cíle explicitně vymezeny. Dalším odlišným znakem je požadavek demokratického řízení a kontroly nad organizací, který je vyžadován u subjektů sociální ekonomiky, ale není nutnou podmínkou pro OOS. Třetím uvedeným znakem je způsob nakládání se ziskem. Zatímco u OOS je doposud zakázáno přerozdělování zisku z vlastní činnosti ve prospěch zakladatelů nebo členů, u subjektů sociální ekonomiky je 12

13 toto v omezeném množství možné a přípustné. Koncept sociálního podniku má však jednotící roli přitahuje subjekty ze sféry sociální ekonomiky a organizací občanského sektoru blíže k sobě. Skutečnost je taková, že v důsledku chybějící speciální právní formy určené sociálním podnikům berou na sebe tyto subjekty různé právní formy. V kontextu zahraničním i tuzemském bývají uváděna družstva jako nejčastější subjekt uskutečňující sociální podnikání. V České republice se však mimo družstva otevírají možnosti v rámci organizací občanského sektoru nestátních neziskových organizací i vybraných obchodních společností (Dohnalová, Průša, 2011, s. 35). V kontextu této práce se bude jednat o obchodní společnosti typu akciová společnost, společnost s ručením omezeným a již zmiňovaná družstva. Těmto právním formám včetně organizacím občanského sektoru budou věnovány následující dvě kapitoly. Spolu s první kapitolou tak vytvoří rámec, do kterého je možné téma celé práce zasadit, a zároveň je možné z něj čerpat pro definici podmínek, které v České republice pro sociální ekonomiku a sociální podnikání existují, a které souvisí s procesem rozhodování při volbě právní formy, pokud se někdo pro založení sociálního podniku rozhodne. 13

14 2 Nestátní neziskové organizace Nestátní neziskové (NNO) organizace jako subjekty organizované občanské společnosti jsou první skupinou organizací, které mají své právní ukotvení, a které je možné pro účely sociálního podnikání ve většině případů a za specifických podmínek využít. Terminologie těchto organizací je nejednotná a je možné pro organizace tohoto typu najít mnohá další označení. Z toho plyne také nejednotné označení ekonomického sektoru, do kterého tyto organizace řadíme. Důležité je však pochopení základního sektorového členěné ekonomiky (Skovajska dle Rektořík, 2010, s. 32): Soukromý sektor je oblastí soukromých subjektů, které jsou zaměřené na dosažení zisku, kdy jádrem soukromého sektoru je trh, mechanismus nabídky a poptávky zajišťující spontánní koordinaci ekonomických aktivit. Veřejný sektor je tvořen státem a samosprávou, které jsou pak souhrnně označovány jako veřejná správa. Třetí, soukromý neziskový sektor představuje oblast soukromých subjektů zaměřených na jiné cíle než je dosahování zisku. Sektor domácností je pak tvořen jednotlivci, rodinou, domácnostmi a sousedských či jiných neformálních komunit. Tzv. třetí sektor je stěžejní pro tuto kapitolu, zatímco pro kapitolu následující, zabývající se obchodními vybranými společnostmi, je výchozím sektorem soukromý sektor. Pluralita a nejednotnost terminologie způsobila, že označení třetí sektor není jediným v praxi užívaným označením. Velmi často je možné setkat se s názvem neziskový sektor, ale také nestátní neziskový sektor, nevládní sektor, nezávislý sektor či sektor dobrovolnický. Každé z těchto označení má své přednosti i slabé stránky. V této bakalářské práci bude povětšinou užíván pojmem nestátní neziskové organizace jakožto subjekty nestátního neziskového sektoru, přestože i ten má své nedostatky. Jedním z nich je explicitní vyjádření neziskovosti. Pojem neziskový je poměrně zavádějící. Zisk není sice primárním účelem zřízení NNO, avšak u většiny z nich je možné v rámci doplňkové činnosti zisku dosahovat (Skovajsa, 2010, s. 33, 36). Zacházení s ním však má svá specifika, o tom více podrobněji v následujících částech. 14

15 2.1 Charakteristické znaky nestátních neziskových organizací Nestátní neziskový sektor je chápán jako soubor institucí, které v zásadě slouží veřejným zájmům, a jsou charakteristické pěti vlastnostmi (Stejskal, Kuvíková, Maťátková, 2012, s.19): Institucionalizovanost v praxi znamená, že NNO mají organizační strukturu, a to i bez ohledu na to, zda jsou formálně nebo právně registrovány. Soukromost vypovídá o tom, že NNO jsou odděleny od státní správy a nejsou jím řízeny. To však neznamená, že by nemohly mít až významnou státní podporu např. oblasti financování nebo v řízení státními úředníky. Jde však o to, že zásadní organizační struktura je soukromá. Neziskovost neznamená, že NNO nemá žádný vlastní příjem, ale že její podstata netkví v ziskovosti, a že má svá specifika v oblasti nakládání se ziskem. U NNO se nepřipouští přerozdělování zisku vzniklých činností organizace mezi vlastníky nebo vedení organizace. Neziskové organizace mohou vytvářet zisk, který však musí být použit na cíle dané posláním organizace. Samosprávnost a nezávislost znamená vybavenost vlastními postupy a strukturami, které umožňují kontrolu vlastních činností. To znamená, že NNO nejsou ovládány zvenčí, ale jsou schopny řídit samy sebe. Nedochází k žádné kontrole ze strany státu, ani ze strany institucí stojících mimo ně. Dobrovolnost subjekt NNO vykonává svou činnost za možné podpory a spoluúčasti dobrovolníků, kteří nabízí svůj čas a práci nebo mohou být zastoupeni v řídících orgánech. Může být také podporován dobrovolnými dary, zastoupení dobrovolnického prvku však nemusí být většinové. Dobrovolnost v tomto smyslu vyjadřuje také nepovinnou povahu členství v organizaci nebo spolupráce s ní, čímž se vyčleňují např. od lékařských a jiných profesních komor, ve kterých je členství povinné (Skovajsa, 2010, s. 39). Skovajsa ve své publikaci (2010, s ) uvádí možná dělení organizací občanské společnosti (OOS). Popisuje, jakým způsobem na problematiku dělení či definování nahlíželi v devadesátých letech M. Salamon a K. Helmut Anheier, kteří jsou 15

16 autory mezinárodní definice OOS. Důvodem tvorby nové definice byla nespokojenost s definicemi předcházejícími, kterým vytýkali určité nedostatky. V rámci svého nového pojetí se dostávají ke způsobu definování strukturálně - operacionálnímu, které jak je možné si u výše zmiňované klasifikace všimnout nevychází z právních vymezení ani ze statistického vymezení, protože jsou nepřesná a neodrážejí přesně realitu, ale zaměřuje se spíše na strukturu a fungování každé organizace. Aby bylo možné organizaci považovat za OOS/NNO, je potřeba, aby splňovala všech pět popsaných bodů. Mimo ně však existují takové instituce, které splňují většinu těchto prvků, ne však všechny. Velmi se tím podobají NNO, ale v pravém slova smyslu jimi nejsou. Mohou zde patřit zmiňované profesní komory, ale také právě obchodní společnosti typu akciová společnost či společnost s ručením omezeným nebo družstva. V naprosté většině případů jsou zakládány za účelem dosahování zisku. Mohou však existovat takové, které z vlastního rozhodnutí zisk mezi své společníky a další zúčastněné aktéry nerozdělují. Podle vymezení v zákoně tyto subjekty nesplňují podmínku nerozdělování zisku, ale konkrétní organizace již tuto podmínku na operacionální úrovni (úrovni fungování) splňovat mohou. Právě tyto tři právní formy jsou ústředními právními formami obchodních společností v kontextu této práce. 2.2 Funkce NNO Nestátní neziskové organizace jsou organizacemi občanské společnosti, které v ní plní několik funkcí. Jednotná koncepce funkcí neexistuje. Různí autoři přicházejí s různým způsobem klasifikace funkcí NNO. V českém prostředí se velmi často můžeme setkávat s důrazem na tři hlavní funkce, a to poskytování služeb (v ekonomickém systému), advokační činnosti funkce prosazování a obhajování zájmů (v politickém systému) a funkce budování komunity skrze vytváření vztahů mezi jednotlivci nebo mezi jednotlivci a organizacemi (v systému komunitním). Autoři Salamon a Anheier tyto body doplňují ještě o funkci sebevyjadřovací, inovační, filantropickou, funkci ochrany hodnot, přerozdělování zdrojů, podpory společenských změn a podpory pluralismu (Skovajsa, 2010, s ). Všechny funkce je však možné zastřešit pod obecnou funkci, kterou je veřejná prospěšnost, tvorba užitku vlastním členům nebo celé společnosti, ne primárně tvorba zisku (Stejskal, Kuvíková, Maťátková, 2012, s. 23). 16

17 Jedná se o funkci, která se velmi nápadně shoduje s cílem sociálních podniků, tedy zejména těch integračních. Především v těchto místech je možné vnímat společnou rovinu společenský prospěch který mají nestátní neziskové organizace a sociální podniky společné. Vyplývá také opodstatnění pro vhodnost volby některé z forem NNO pro zřízení sociálního podniku, který také splňuje obecně prospěšný cíl definovaný v zakládajících dokumentech. Veřejná prospěšnost, jak již bylo výše diskutováno, se nejčastěji projevuje skrze integrační procesy v rámci zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Právní formy NNO splňující diskutovaná kritéria či charakteristiky jsou čtyři. Jedná se o občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy a církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby. Všem těmto formám NNO budou věnovány následující podkapitoly. 2.3 Občanské sdružení Občanská sdružení jsou právní formou nestátních neziskových organizací, která je upravena zákonem o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. Statisticky (Stejskal, Kuvíková, Maťátková, 2012, s.28) se jedná o nejrozšířenější formu NNO v České republice. Daný zákon naplňuje princip demokratické společnosti v oblasti práv ke sdružování a seberealizaci. Definuje právo se svobodně sdružovat, kdy k výkonu takového práva není potřeba povolení státního orgánu. Registrací sdružení však vzniká samostatná právnická osoba Vznik Občanské sdružení (dále možno pouze o.s.) tak, jak jej definuje zákon č. 83/1990 Sb. vzniká registrací na základě podání návrhu na registraci, který je podán nejméně třemi občany, kdy alespoň jeden z nich musí být starší 18 let. Tato skupina osob se stává tzv. přípravným výborem, který návrh podepíše, a spolu s dalšími náležitostmi uvedených v zákoně včetně stanov ve dvojím vyhotovení podá návrh ministerstvu vnitra České republiky, které provede kontrolu, zda vnitřní předpisy a poslání sdružení jsou v souladu s platnou legislativou. Registrace nedovoluje občanská sdružení, jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická a jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, a podporovat násilí; dále sdružení, která dosahují svých cílů v rozporu s 17

18 ústavou a zákony, a také o.s., která jsou ozbrojená nebo mají ozbrojené organizační složky ( 1-11) Orgány, řízení a hospodaření Zákon o sdružování občanů je oproti dalším právním formám NNO poměrně stručný, jednoduchý a nenáročný. Občanským sdružením neukládá povinnost ustavování konkrétních orgánů. Veškerý způsob fungování o.s. je obsažen ve stanovách předkládaných ministerstvu vnitra spolu s návrhem o registraci. Pravidla si sdružení nastaví samo. Konkrétní obsah stanov vypadá následovně: název sdružení, sídlo, cíl činnosti, orgány záležitosti s nimi spojené (výčet, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení), ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a jednat svým jménem, a nakonec zásady hospodaření ( 6). Řízení v občanských sdružením bývá dvoustupňové. Nejvyšším orgánem občanského sdružení je členská schůze, jinak nazývána také sněm, valná hromada, shromáždění, která volí orgány sdružení, a to orgány výkonné a kontrolní. Může být také zvolen statutární orgán, např. starosta či předseda, který jedná jménem sdružení a řídí jej. Výkonným orgánem bývá rada nebo výbor, které řídí sdružení v období mezi jednotlivými zasedáními nejvyššího orgánu. Způsob volby členů tohoto orgánu a jejich kompetence musí být taktéž uvedeny ve stanovách. Mimo výkonný orgán je možné zvolit orgán určen ke kontrole hospodaření sdružení. Tím může být např. revizní komise, kontrolní komise nebo dozorčí rada. Pravidla pro určování těchto orgánů musí být taktéž uvedena ve stanovách (Stejskal, Kuvíková, Maťátková, 2012, s. 57). Co se týče ekonomických činností občanských sdružení, zákon, který je upravuje, se k zákazu podnikatelských činností explicitně nevyjadřuje. V úvodu právního předpisu ( 1) však stojí upozornění, že zákon se nevztahuje na sdružování občanů k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání. Výdělečná činnost, resp. zisk by tak neměl být primárním cílem existence občanského sdružení. Ekonomické aktivity sdružení v rámci doplňkové činnosti či samostatné podnikatelské aktivity však nejsou v zákoně vyloučeny. Mimo hlavní činnost, pro kterou bylo sdružení založeno, 18

19 existuje činnost doplňková (hospodářská, vedlejší), což jsou veškeré aktivity prováděny mimo hlavní účel sdružení. Existuje však ještě třetí oblast, oblast podnikání, která nepatří ani do hlavní, ani do vedlejší činnosti sdružení. Každé o.s. může požádat o vydání živnostenského oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti, která je definována zákonem o živnostenském podnikání. Toto je způsobem, jakým může sdružení nabýt dalších příjmů. V tomto případě se však organizace musí vypořádat se všemi ostatními požadavky a podmínkami platnými pro ziskové subjekty (Stejskal, Kuvíková, Maťátková, 2012, s.59-60). Zásady hospodaření uvedené ve stanovách by měly osvětlovat, kde a jakým způsobem bude sdružení získávat prostředky pro svou činnost a na jaké účely budou tyto prostředky vynakládány. V těchto zásadách mohou být také uvedeny pokyny ke způsobu vedení účetnictví, popř. je možné definovat oprávnění funkcionářů nakládat s prostředky sdružení apod. (Stejskal, Kuvíková, Maťátková, 2012, s. 56). 2.4 Obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost (dále možno pouze o.p.s. ) je dalším typem nestátní neziskové organizace. Upravuje ji zákon č. 248/1995 Sb. a na rozdíl od občanských sdružení není hlavním cílem sdružování občanů, nýbrž poskytování veřejně prospěšných služeb veřejnosti, kdy její hospodářský výsledek (jinými slovy zisk) nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejich orgánů nebo zaměstnanců, a naopak musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla obecně prospěšná společnost založena ( 2) Vznik Zakladatelem obecně prospěšné společnosti mohou být fyzické osoby, právnické osoby nebo Česká republika a zakládá se úředně ověřenou zakládací listinou, popř. zakládací smlouvou (jedná-li se o větší počet zakladatelů). Náležitosti zakládací listiny (zakládací smlouvy) obsahuje povinně tyto údaje uvedené v 3-4). Obecně prospěšná společnost vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného příslušným soudem, a to na návrh na zápis, který je podáván zakladatelem nebo osobou zakladatelem zmocněnou. Zákon definuje konkrétní 19

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: II. ZAKLÁDACÍ LISTINA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti:------ 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ------ 2. Sídlem obecně prospěšné společnosti je:

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

Statut Nadačního fondu Adygine. Preambule. Část 1 Úvodní ustanovení

Statut Nadačního fondu Adygine. Preambule. Část 1 Úvodní ustanovení Statut Nadačního fondu Adygine Preambule Nadační fond Adygine je nezávislou, nevýdělečnou, samostatnou právnickou osobou založenou pro dosahování obecně prospěšných cílů v souladu se zákonem č. 227/97

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzva č. I programu podpory Inovační vouchery DOTAČNÍ INFO K 2.6. 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace IP 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu

Více

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. MAS Zlatá cesta, o. p. s. (dále jen společnost ) vznikla dne 3. srpna 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.)

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Preambule Pavel Cais r.č.: 481205/078 trvale bytem: Za Pazdernou 2574, 397 01 Písek (dále jen zřizovatel) zřídil nadační listinou ze dne 21. 11. 2013,

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s.

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku je: Síť ekologických poraden STEP, z. s. (dále jen Spolek ). 2. Spolek používá zkrácený název STEP, jenž

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

STATUT. nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute. Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond )

STATUT. nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute. Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond ) STATUT nadačního fondu Nadační fond Advance Institute 1.1. Název nadačního fondu zní: Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond ) 1.2. Sídlo nadačního fondu

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Stanovy občanského sdružení Gabriela o.s. I. Úvodní ustanovení 1/ Občanské sdružení s názvem Gabriela o.s. /dále jen sdružení / je občanským sdružením, určeným k morální, hmotné

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

K vymezení pojmu veřejné prospěšnosti

K vymezení pojmu veřejné prospěšnosti K vymezení pojmu veřejné prospěšnosti Milena Černá Předsedkyně EAPN ČR Ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové 1 Občanská společnost Vytváří se v prostoru Mezi státem a jeho institucemi Mezi trhem

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Stanovy. Revma Ligy v ČR, o.s.

Stanovy. Revma Ligy v ČR, o.s. Stanovy Revma Ligy v ČR, o.s. Revma Liga v Č R je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, které bylo registrováno Ministerstvem vnitra České republiky dne 15. 8. 1991 pod

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZÁŽEH - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A HARMONIE, O. S.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZÁŽEH - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A HARMONIE, O. S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZÁŽEH - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A HARMONIE, O. S. Čl. 1. Název a sídlo Název: ZÁŽEH - zdravý životní styl a harmonie, o. s. Sídlo: Frýdek-Místek, Pavlíkova 277, 738 01 Čl. 2. Statut

Více

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení Stanovy Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. (dále jen MHŽ

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Třinec je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s.

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. ve znění změny schválené Členskou schůzí ze dne 26.10.2006 Článek 1 Základní ustanovení 1. Název občanského sdružení založeného v souladu

Více

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství Stanovy občanského sdružení RIDERS ČR o.s. Čl. 1 Název a sídlo 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků se zakládá občanské sdružení s názvem RIDERS ČR o.s. (dále jen Sdružení).

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Balanc, z.ú. Společnost pro vyrovnávání příležitostí

Balanc, z.ú. Společnost pro vyrovnávání příležitostí STATUT ZAPSANÉHO ÚSTAVU Balanc, z.ú. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Název ústavu: Zkrácený název: Zakladatelé: Sídlo: Právní forma: Balanc, z.ú. Společnost pro vyrovnávání

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

STANOVY: Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku. Čl. 2 Účel Spolku

STANOVY: Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku. Čl. 2 Účel Spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Třinec je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke

Více

ACADEMY CENTER o.p.s.

ACADEMY CENTER o.p.s. STATUT Obecně prospěšné společnosti ACADEMY CENTER o.p.s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento statut na základě zákona o obecně prospěšných společnostech a na základě zakládací listiny ze dne 1.4. 2008,

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

STATUT. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. s t a t u t :

STATUT. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. s t a t u t : STATUT VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. IČ 260 04 674, se sídlem Turnov, Jana Palacha 804, PSČ 511 01, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl

Více

STANOVY. Komunitní centrum Koněprusy, z. s.

STANOVY. Komunitní centrum Koněprusy, z. s. STANOVY Komunitní centrum Koněprusy, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Komunitní centrum Koněprusy, z. s. Sídlo: Obecní úřad Koněprusy, Koněprusy 63, 26601 Beroun Čl. 2. Statut spolku 1. Komunitní centrum

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Stanovy spolku Křižovatka, z. s.

Stanovy spolku Křižovatka, z. s. Stanovy spolku Křižovatka, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku zní: Křižovatka, z. s. (dále jen spolek ). 2. Spolek je právnickou osobou podle zákona č. 89/2012 Sb. Spolek není založen za účelem

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s.

Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. STANOVY Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. (zapsaný spolek) je spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: MDA RIDE z. s. 2. Sídlo spolku: Zubatého 10 / 330, 150 00 - Praha 5 3. MDA RIDE, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl. zák. č.

Více

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s.

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Název a sídlo: Občanského sdružení, které bude užívat název LEPŠÍ KOSTELEC o.s., se sídlem Smržická 884, 798 41 Kostelec na Hané (IČO: 28553837). Místem

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Čl. I. Název: Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín Sídlo: Střední průmyslová škola Zlín, třída T. Bati 4187 IČO: 292 70 031 Čl. II. Účel Cílem

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku.

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. Otázka: Podnikání právnických osob Předmět: Ekonomie Přidal(a): Krakatit *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. * Forma podnikání právnických osob =jsou obchodní společnosti. Zahájení

Více

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku STANOVY Spolek ek: Institut transformační systemické terapie V. Satirové,, z.s. (dá dále také jen ITSTS ITSTS ), se sídlem Vysočina, Rváčov 9, 539 01 Hlinsko Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo,

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

Kategorizace subjektů OP ŽP

Kategorizace subjektů OP ŽP Příloha č. 5 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Kategorizace subjektů OP ŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 1 Obce a města pozdějších

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne

Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne 30.7.2015 1/5 1. Název a sídlo spolku A. Název spolku: Ramus, z.s. B. Sídlo spolku: Volyňská 1189/1, Praha 10, 100 00 2. Účel spolku A. Spolek je

Více

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY 1 Název a sídlo 1) Název sdružení: STAVÍME EKOLOGICKY 2) Sídlo sdružení: Národní třída 10, 110 00 Praha 1 3) Územní působnost: celé území České republiky 2 Postavení

Více

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace Stanovy APEK 1 Název a sídlo Asociace 1.1 Název Asociace je "Asociace pro elektronickou komerci", zkráceně APEK. 1.2 Sídlem Asociace je Praha, Sokolská 23, 120 00 Praha 2. 2 Právní postavení Asociace 2.1

Více