Přihláška do soutěže Máte lepší nápad?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přihláška do soutěže Máte lepší nápad?"

Transkript

1 Přihláška do soutěže Máte lepší nápad? Vyplněnou přihlášku odešlete na nejpozději do INFORMACE O VÁS/O VAŠEM TÝMU Prosíme, krátce se představte Kdo jste? (občanské sdružení, jednotlivec, tým, obec). Co vás spojuje, kolik osob se podílí na přípravě projektu? Občanské sdružení KomPot, je asociace přibližně 80 osob (17 členů a více než 60 podporovatelů), které hledají nové cesty k potravinám, šetrnému zemědělství a péči o krajinu a venkov. Sdružení bylo založeno za účelem vybudování komunitní produkční zahrady založené na principech komunitou podporovaného zemědělství a potravinové suverenity a solidární ekonomiky. Cílem sdružení je tyto ideje také dále šířit do světa a přispívat vzniku dalších podobných projektů u nás. Kontaktní osoba (jméno a příjmení) INFORMACE O VAŠEM PROJEKTU Prosíme, představte svůj projekt Název Spojuje nás především chuť vytvářet společně něco praktického (zahradu) na základě principů udržitelného rozvoje za současného budování společenství a rozvoje občanské společnosti v místě. Miloslava Kettnerová Komunitní zahrada Středokluky Umístění projektu (obec, ulice) Středokluky, část obce Nové Středokluky, pozemek č. 911 Cíl/cíle projektu Celkovým cílem projektu je zvýšit informovanost a zájem veřejnosti o oblast produkce lokálních potravin, potravinové soběstačnosti, péče o životní prostředí, krajinu a půdu, vytváření a obnovy mezigeneračních a širších společenských vazeb v místě i dalších hodnot trvalého charakteru v místě, kde lidé žijí. Specifickým cílem projektu je společnými silami naplánovat a zbudovat na pozemku č. 911 v katastru obce Středokluky komunitní zahradu pro pěstování, vzdělávací, osvětové i volnočasové aktivity související se zahradnictvím, ekologickým zemědělstvím, péčí o půdu a v širším smyslu udržitelným rozvojem, zaměřené na děti i dospělé. Podrobný popis vašeho záměru, včetně předpokládané doby realizace (Max. 300 slov) Zahrada bude fungovat na principu komunitou podporovaného zemědělství (KPZ), kdy všichni sdílejí přínosy a rizika hospodaření. KPZ přináší vyšší zapojení obyvatelstva do produkce a distribuce potravin a vytváří tak jednotící společný zájem (kvalitní, lokální potraviny). Projekt tak podpoří vyšší ekonomickou nezávislost regionu využitím a recirkulací místního kapitálu a příznivější environmentální přístupy. Současný stav: projekt byl zahájen v roce 2011 s cílem založit vzorové hospodářství na principech KPZ, ukázkovou přírodní zahradu a vytvořit tak malé centrum pro propagaci souvislostí

2 potravin, životního prostředí a venkova. V roce 2012 byl pronajat pozemek o rozloze 6 tis. m2, který byl oplocen a na části se zkušebně pěstovala zelenina. Proběhla také výsadba asi 100 keřů a stromů na pozemku. Plán realizace v roce 2013: zahájení produkce zeleniny pro 40 odběratelů a vznik pracovního místo pro zelináře. V tomto roce by také měla proběhnout výsadba větrolamu jako krajinného prvku. Bude vybudováno zázemí pro setkávání stoly a židle, WC, malá kuchyňka, voda apod. Budování zahrady bude probíhat formou brigád, na kterých jsou vítány všechny generace včetně dětí. Rozpočtová situace: základní investice (zázemí a vybavení pro hospodaření) na založení funkční zelinářské zahrady je 200 tis. Kč. Založení ukázkové přírodní zahrady 100 tis. Kč. Sdružení se pokouší financovat investici z příspěvků členů. Je proto potřeba získat 50 členů, přičemž každý vloží 4000 Kč. Ukazuje se však, že plán financovat projekt ze soukromých zdrojů tímto způsobem je možná reálný, nikoli však v horizontu jednoho roku. Investice na jednoho člena je často překážkou pro vstup do sdružení a v nejbližší době se nám nepodaří se získat dostatek investičních prostředků. Projekt má proto na 60 zájemců, ale členy se stalo zatím pouze 17 lidí. Přírodní zahrada je plánována formou komunitního plánování ve spolupráci se zahradnicí. Plánování zahrady bylo podpořeno grantem Nadace Via. Cílem je prostřednictvím co nejvyššího zapojení místní veřejnosti do procesu plánování podoby budoucí přírodní zahrady a její následné realizace zajistit další využívání ze strany místních a vyvolání aktivního zájmu místních obyvatel o hospodaření šetrné k životnímu prostředí i lidem. Kdo projekt uskuteční? (pokud někdo jiný než vy nebo váš tým, uveďte prosím, proč by projekt měla realizovat právě vámi navržená instituce/firma/skupina) Jaké místní problémy pomůže projekt řešit a komu prospěje? (uveďte přibližný počet lidí a z jakých jsou sociálních skupin, max. 200 slov) Občanské sdružení KomPot Dnešní venkov představují izolované jednotlivé prvky, které nejsou propojeny společným zájmem. Zemědělství je, jako jedna z hybných sil našeho venkova, striktně oddělena od svých spotřebitelů, kteří nemají příležitost, znalosti či informace přímo, aktivně ovlivňovat jeho směřování a často nemají motivaci a ani možnost zabývat se problematikou venkovských hospodářství. Venkovské komunity, pokud vůbec ještě existují, jsou často sociálně izolované, ekonomicky nesamostatné s významným odlivem všech druhů kapitálu a environmentálně poškozované průmyslovým způsobem hospodaření. Projekt umožní cca 50 rodinám přístup k místním potravinám za solidární cenu, možnost získat kvalitní lokální potraviny i pro

3 Kolik bude váš přibližně projekt stát? Jaká část z celkových nákladů projektu by měla být uhrazena z Evropských fondů? Jaké jiné prostředky byste k uhrazení nákladů na váš projekt mohli použít, případně bude projekt vytvářet zisk? nízkopříjmové skupiny (investice do sdružení může být totiž i nefinančního charakteru) a vytvoří pracovní místo pro zahradníka (ideálně absolventa, který bez praxe obtížně hledá uplatnění a může u nás získat praxi) a zajistí mu spravedlivou odměnu za jeho práci. Založením zahrady zlepší životní prostředí v dané lokalitě, cca 20 domů v bezprostřední blízkosti. Otevřená zahrada vytváří prostor pro setkávání místních (rodiny a děti, senioři, mladí) a platformu pro další rozvoj komunity v obci Středokluky a Kněževes (dohromady přibližně 2000 obyvatel). A především se očekáváme, že projekt bude modelem pro další podobné aktvity, tak jako se tomu stalo v řadě okolních zemí, kde systém KPZ prochází bouřlivým rozvojem Kč založení hospodářství s pěstováním zeleniny Kč založení ukázkové přírodní zahrady Kč Investice členů sdružení. Jde o sociální podnik, který bude generovat minimální (finanční) zisk. Příspěvky členů budou pokrývat provozní a mzdové náklady nezbytné pro produkci potravin. JAK PROJEKT SPLŇUJE SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA Prosíme, krátce rozveďte, jak váš projekt vyhovuje stanoveným požadavkům Jaké jsou přínosy vašeho projektu pro životní prostředí a snížení spotřeby přírodních zdrojů? (popište je, pokud je to možné i kvantifikujte. Max. 200 slov.) Projekt umožní obnovu drobného hospodaření na pozemku, který zůstal po komunismu součástí 80 ha půdního bloku, který je silně poškozován vodní a větrnou erozí. Na pozemku bude založen větrolam z původních druhů dřevin, drobný sad a přírodní zahrada. Projekt bude založen na poznávání a pochopení přírody a jejích spontánních procesů s využitím moderního poznání a vědomostí generací předků, nikoliv však s využitím moderních destruktivních technologií průmyslového agrosystému. Hospodářství bude fungovat s minimální závislostí na neobnovitelných zdrojích, např. se nebudou používat syntetická hnojiva ani chemické postřiky. Snažíme se také, v co nejvyšší míře, znovu využívat odpadní materiály a dávat jim nový život a snižovat tak naši materiálovou náročnost, cílem je minimální využití nových materiálových zdrojů např. pro přístavby, apod. Hospodaření bude zaměřeno na obnovení zdraví půdy poškozené intenzivními postupy z předchozích let. Bude vybudován systém zadržování srážkové vody, která bude využívána jako závlaha. Zahrada bude sloužit jako vzorový příklad přínosů komunitního zemědělství a ekologického hospodaření. Předpokladem je zapojení stovek osob formou osvěty. Jak bude do projektu zapojena Projekt bude založený na vzájemné spolupráci se všemi zájemci zejména místními obyvateli. Veřejnost bude zvána prostřednictví

4 veřejnost? (popište příležitosti v přípravě, realizaci i provozu. Max. 200 slov.) Jak budou do projektu zapojeny místní organizace a firmy? Jaký bude přínos pro místní ekonomiku? (Max. 200 slov.) DALŠÍ INFORMACE VOLITELNÉ (není součástí hodnocení) Pokud chcete, doplňte například fotku nebo nákres projektu. Pokud by váš projekt vyhrál, jak byste použili získanou odměnu? tradičních i nových médií na veškeré akce na zahradě. Práce budou probíhat formou dobrovolných brigád otevřených veřejnosti výsadba dřevin, zakládání permakulturních záhonů, samosběr úrody apod. Součástí akcí bude vždy program pro děti, resp. jejich zapojení do činnosti na zahradě. Projekt bude propagován na akcích v okolí, např. trzích. Propagace bude zahájena také na školách a školkách v okolí nebo seniorských centrech a zahrada bude připravena např. pro školní exkurze. Nicméně veřejnost je především zapojena do samotného procesu plánování a budování komunitní produkční zahrady i přírodní ukázkové zahrady na pozemku. Drobná hospodářství mohou přinášet vyšší zapojení obyvatelstva do produkce a distribuce potravin a vytvořit tak jednotící společný zájem (kvalitní, lokální potraviny), vyšší ekonomickou nezávislost regionů využitím a recirkulací místního kapitálu a příznivější environmentální přístupy, které jsou vlastní drobnému rodinnému hospodaření, které je přímo odpovědné svému spotřebiteli. Pro vykonávání odborných prací, dodávky materiálu apod. budou využity místní firmy, např. místní zahradnictví, zemědělské práce s velkou technikou zajistí zemědělci v okolí. Vznikne minimálně jedno pracovní místo pro zelináře, které by mohl obsadit např. některý z absolventů zahradnického oboru Integrované střední školy Stanislava Kubra ve Středoklukách, případně České zemědělské univerzity. Rádi bychom využili prostředky pro pořízení některého vybavení na hospodaření, což umožní přijmout některé ze zájemců, kteří jsou v tíživé finanční situaci a nemohou investovat do sdružení. Také bychom pořídili sadu stolů a lavic, které zpříjemní setkávání. V případě, že takový typ projektů bude možné realizovat z evropských fondů v příštím období ( ), budete projekt realizovat? ANO, rádi bychom projekt dále rozvíjeli a využili jej jako příklad dobré praxe o zemědělskou krajinu a životní prostředí i jako naději pro venkov. Navíc bychom rádi pomáhali vzniku podobných iniciativ i jinde (v současnosti již spolupracujeme s několika drobnými zemědělci a pomáháme jim vytvářet komunitu podporovatelů). Ochrana osobních údajů Vyplněním a odesláním této přihlášky uděluji CEE Bankwatch Network, Na Rozcestí 6, Praha 9, Česká republika souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním všech osobních údajů obsažených v této přihlášce v souladu s ustanovením 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, výhradně pro účel vyhodnocení a výběru projektů v rámci soutěže Máte lepší nápady? výše stanovený v době maximálně 5 let ode dne udělení souhlasu. Se všemi vyplněnými částmi této přihlášky jsem se seznámil/a,

5 všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Jsem si také vědom/a, že svůj souhlas můžu kdykoli odvolat. Vytvořeno za podpory Evropské komise a Evropské klimatické nadace. Materiály neodráží stanoviska donorů.

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 M A S Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Na Tržišti 727, Blatná 388 01 IČ: 26081822 1 z 36 Obsah: Strategický

Více

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 LESNICKÝ PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 Motto: Silná hospodářská výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ, MARKETING A PROPAGACE ZNAČKY

ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ, MARKETING A PROPAGACE ZNAČKY Mediální partner akce Studijní materiály ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ, MARKETING A PROPAGACE ZNAČKY Vzdělávací akce je součástí projektu Šetrné hospodaření v krajině a územích soustavy NATURA 2000 Datum:

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

Fact Sheet PŘÍSTUP LEADER. Základní příručka. Evropská komise

Fact Sheet PŘÍSTUP LEADER. Základní příručka. Evropská komise Fact Sheet Evropská komise PŘÍSTUP LEADER Základní příručka PŘÍSTUP LEADER Základní příručka Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020 Metodika tvorby obsahu Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR ČR Verze 10. 4. 2013 1 Obsah Obsah...

Více

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Krumlovia je projekt vzdělávacího městečka s mezinárodní universitou v areálu Vyšný v Českém Krumlově. Jeho součástí jsou vysoká,

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Hodnocení realizace Strategického plánu Leader OS MAS Krajina srdce pro období let 2008-2009

Hodnocení realizace Strategického plánu Leader OS MAS Krajina srdce pro období let 2008-2009 Hodnocení realizace Strategického plánu Leader OS MAS Krajina srdce pro období let 2008-2009 Červenec srpen 2010 1 Obsah: Úvod: Hodnocení Fichí projektů SPL MAS Krajina srdce v letech 2008-9 2 Hodnocené

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Zpráva o průzkumu inovačních polí v okrese Přerov a Šumperk

Zpráva o průzkumu inovačních polí v okrese Přerov a Šumperk Zpráva o průzkumu inovačních polí v okrese Přerov a Šumperk Vypracováno v rámci projektu Centrum sociálně orientovaných inovací Zpracovala: Mgr. Šárka Ulčáková Ostrava, 2013 Obsah Úvod... 1 Metodologie...

Více

Podnikejme. jinak. Toto sousloví patřilo kdysi snad výhradně. Malá domů. Co najdete uvnitř. Vision 21. Návštěva v Cardiffu u Steva Garretta

Podnikejme. jinak. Toto sousloví patřilo kdysi snad výhradně. Malá domů. Co najdete uvnitř. Vision 21. Návštěva v Cardiffu u Steva Garretta Podnikejme jinak sociální ekonomický environmentální Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov číslo 4 Malá domů Toto sousloví patřilo kdysi snad výhradně ke sportovnímu slangu, dnes se

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více