Masarykova univerzita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÉ EVROPSKÉ ZEMI Motor vehicle insurance in the Czech Republic and in chosen European country Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Svatopluk Nečas Autor: Zuzana Bílková Brno, duben 2007

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademickv rok 2006/2007 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: BÍLKOVÁ Zuzana Finanční podnikání Název tématu: POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÉ EVROPSKÉ ZEMI Motor vehicle insurance in the Czech Republic and in chosen European country Zásady pro vypracování Problémová oblast: Pojištění motorových vozidel. Cíl práce: Cílem diplomové práce bude srovnání českého modelu povinného ručení (popř. i havarijního pojištění) s modelem vybrané evropské země. Dále bude cílem aplikace modelu této země na podmínky ČR a odhad jeho případného dopadu na výši pojistného a trh povinného ručení (popř. i havarijního pojištění) v ČR. Postup práce a použité metody: 1. Vývoj povinného ručení (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla) v ČR 2. Povinné ručení v současnosti - právní úprava v ČR 3. Pojistné povinného ručení v ČR a charakteristika produktu 4. Vývoj povinného ručení ve vybrané zemi Evropy 5. Pojistné ve vybrané zemi Evropy a charakteristika produktu 6. Výhody a nevýhody povinného ručení v ČR a ve vybrané zemi Evropy a jejich zhodnocení 7. Aplikace modelu povinného ručení vybrané země Evropy na podmínky v ČR Použité metody: Analýza, syntéza, indukce, dedukce, komparace.

3 Rozsah grafických prací: Rozsah práce bez příloh: předpoklad cca 10 tabulek a grafů stran Seznam odborné literatury: ČEJKOVÁ, V., ŠEDOVÁ, J., ČAPKOVÁ, D. Pojišťovnictví. 1. vyd. Brno: MU Brno, s. ISBN DAŇHEL, J. A KOL. Pojistná teorie. Praha: Professional Publishing, ISBN DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN X CHOVAN, P., ČEJKOVÁ, V. Malá encyklopédia poistenia a poisťovníctva s cudzojazyčnými ekvivalentmi. 1. vyd. Bratislava: Elita, s. ISBN KAFKOVÁ, E., KYSELOVÁ, V., PIDANY, J. Poistóvníctvo. l.vyd. Košice: Royal Unicorn, s.r.o., s. ISBN KOLEKTIV AUTORŮ. Slovník bankovnictví, pojišťovnictví a kapitálových trhů. 1. vyd. Praha: Public History, s. ISBN KOLEKTIV AUTORŮ. Vybrané kapitoly z pojištóvnictví. 1. vyd. Praha: Česká asociace pojišt'oven, s. KOPECKÝ, K. Povinné ručení - otázky a odpovědi. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, s. ISBN ZÁKON č. 409/2004 Sb., o pojišťovnictví ZÁKON č. 410/2004 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Vedoucí diplomové práce: Ing. Svatopluk Nečas Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce: Vedoucí katedry Děkan V Brně dne:

4 Jméno a příjmení autora: Zuzana Bílková Název diplomové práce: Pojištění motorových vozidel v České republice a ve vybrané evropské zemi Název v angličtině: Motor vehicle insurance in the Czech Republic and in chosen European country Katedra: financí Vedoucí diplomové práce: Ing. Svatopluk Nečas Rok obhajoby: 2007 Anotace Předmětem diplomové práce je srovnání českého modelu povinného ručení s modelem vybrané evropské země. Dalším cílem bude zhodnocení výhod a nevýhod těchto systémů. V případě vhodnosti bude také cílem aplikace systému vybrané evropské země (nebo jeho částí) na podmínky České republiky a návrh na převzetí některých principů do českého systému. První dvě části práce jsou věnovány charakteristice povinného ručení, jeho vývoji a zákonné úpravě v České republice, povinnému ručení jako produktu a českému trhu s povinným ručením. Ve třetí kapitole je charakterizován systém povinného ručení ve Švýcarsku. Tato kapitola je také zaměřena na produkt povinného ručení ve Švýcarsku a švýcarský trh s povinným ručením. Čtvrtá kapitola je věnována na komparaci českého a švýcarského modelu povinného ručení. Annotation The aim of the diploma thesis is to compare Czech model of motor third party liability insurance with a model in a chosen European country. Another aim of this thesis will be to evaluate advantages and disadvantages of the systems. If appropriate, this paper will also deal with application of the system of selected European country (or its part) on the conditions of the Czech Republic and suggestion of adopting some of the fundamentals to Czech systems. The first two chapters deal with characteristisc of this liability insurance, its evolution and regulation in the Czech Republic, lability insurance as a product and Czech motor third party liability insurance market. The system of motor third party liability insurance in Switzerland is described in the third chapter. This part is also focused on the motor third party liability insurance as a product and Swiss motor third party liability insurance market. The final part of the thesis compares Czech and Swiss model of motor third party liability insurance. Klíčová slova povinné ručení, pojistné, segmentace, systém bonus - malus, připojištění, spoluúčast Keywords motor third party liability insurance, premium, segmentation, bonus malus system, additional insurance, franchise

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Svatopluka Nečase a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Svatopluku Nečasovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. Dále děkuji Daniele Wüest-Michálkové za ochotu a poskytnuté informace.

7 ÚVOD POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÉHO VOZIDLA Charakteristika a začlenění pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Historický vývoj pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v České republice Historický vývoj do roku Historický vývoj mezi lety 1989 a Vývoj od roku Právní úprava pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v České republice Smysl právní úpravy Předmět a charakter pojištění Rozsah pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Výluky z pojištění a regresní vztahy Sankce a přestupky Česká kancelář pojistitelů a garanční fond PRAKTICKÉ ASPEKTY POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Segmentace trhu s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Systém bonus malus a jeho úskalí Praxe systému bonus - malus Malusová turistika a registr škod Výběr pojišťovny Pojistný trh s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v České republice POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VE ŠVÝCARSKU Rozsah pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a výluky z pojištění Národní pojišťovací kancelář a Národní garanční fond...45

8 3.3 Regresní právo Spoluúčast a limity pojistného plnění Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem jízdního kola Systém bonus - malus Možnosti připojištění Pojistný trh s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla SROVNÁNÍ ČESKÉHO A ŠVÝCARSKÉHO SYSTÉMU POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Ochrana pojištěných a poškozených osob Systém smluvního povinného pojištění Limity pojistného plnění Systém bonus malus Spoluúčast Provozování hraničního pojištění a garanční fond Regres a možnosti připojištění Výše pojistného v českém a švýcarském systému pojištění odpovědnosti Pojišťovna Schweizerische Mobiliar Pojišťovna Winterthur Pojišťovna Zürich Schweiz Pojišťovna Coop Versicherung Česká pojišťovna Česká podnikatelská pojišťovna ČSOB Pojišťovna Pojišťovna Wüstenrot Makroekonomické aspekty výše pojistného v České republice a ve Švýcarsku...74 ZÁVĚR...77 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...80 SEZNAM TABULEK...86 SEZNAM GRAFŮ...87

9 Úvod Každý vlastník motorového vozidla musí denně čelit nejrůznějším nebezpečím. Mezi tato nebezpečí patří odcizení, poškození či zničení automobilu nebo nebezpečí vzniku povinnosti uhradit škodu poškozeným osobám. Motoristé se snaží chránit jednak před realizací těchto nebezpečí a jednak před jejich následky. Jedním z možných způsobů ochrany je pojištění. Pojištění sice nemůže vzniku těchto nebezpečí zabránit, ale je schopno eliminovat finanční následky jejich vzniku. V rámci pojištění motorových vozidel existují dva základní pojistné produkty, které jsou určeny právě pro případ realizace těchto nebezpečí. Mezi tyto produkty patří havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále též povinné ručení). Tato pojištění se od sebe liší událostmi, na které se vztahují. Havarijní pojištění kryje škody vzniklé na vozidle, které si způsobil majitel tohoto vozidla sám, a to neúmyslně. Naopak pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla primárně chrání ty řidiče vozidel, kteří škodu způsobili. V neposlední řadě je povinné ručení také ochranou poškozených. Další rozdíl mezi těmito pojistnými produkty spočívá ve způsobu vzniku pojištění. Uzavření havarijního pojištění je dobrovolné a pojistný vztah mezi pojištěným a pojistitelem vzniká na základě projevu vůle zabezpečit se pojištěním. V případě povinného ručení ukládá stát majitelům motorových vozidel povinnost pojistit se. Výběr pojistitele a produktu už je ponechán na pojištěném. Tento smluvní povinný systém povinného ručení nalezneme ve všech vyspělých evropských státech. Avšak každá země má svou vlastní specifickou podobu tohoto systému. Vybranou zemí pro diplomovou práci bude Švýcarsko. Smluvní povinný systém povinného ručení funguje ve Švýcarsku mnohem déle než v České republice. Zároveň je švýcarský pojistný trh jeden z nejvyspělejších světových pojistných trhů. Proto je zde možnost nechat se inspirovat některými prvky švýcarského systému a převzít je, popř. v modifikované podobě, do českých podmínek. Cílem této diplomové práce bude srovnání českého modelu povinného ručení s modelem povinného ručení ve Švýcarsku. Dále bude cílem zhodnocení výhod a nevýhod českého a švýcarského systému, a v případě vhodnosti, aplikace švýcarského systému (nebo jeho částí) na podmínky České republiky, tedy návrh na převzetí některých principů do českého systému. 9

10 Tím může vzniknout prostor pro úvahy nad dopady těchto změn na pojistný trh a výši pojistného. Tato diplomová práce tedy bude zaměřena pouze na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a to z důvodu splnění podmínky rozsahu diplomové práce. Diplomová práce bude rozdělena do čtyř částí. První část bude věnována základní charakteristice a klasifikaci povinného ručení, vývoji povinného ručení v České republice a jeho úpravě v podobě zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Druhá část diplomové práce bude nejprve zaměřena na praktické aspekty povinného ručení. Zde bude uveden výčet faktorů ovlivňujících výši pojistného, možnosti připojištění a systém bonus - malus. Dále se tato kapitola bude zabývat pojistným trhem s povinným ručením v České republice. Ve třetí části bude charakterizován systém povinného ručení ve Švýcarsku. Tato část bude rovněž věnována produktu povinného ručení a švýcarskému trhu s povinným ručením. Pozornost bude především zaměřena na švýcarský systém bonus - malus. Ve čtvrté části diplomové práce budou uvedena pozitiva a negativa českého a švýcarského systému povinného ručení. Zároveň bude provedena komparace těchto modelů povinného ručení a bude porovnána výše pojistného povinného ručení v českých a švýcarských podmínkách. Pro srovnání výše pojistného povinného ručení budou vybrány čtyři české a čtyři švýcarské pojišťovny. Pojistné bude u všech těchto pojišťoven porovnáno pro stejnou kategorii osobního motorového vozidla. Pro vhodnější srovnání bude uveden podíl základní výše měsíčního pojistného na průměrné měsíční hrubé mzdě. Pro zjištění výše pojistného budou využity on-line výpočty pojistného dostupné informačních serverech příslušných pojišťoven a pojistné podmínky pojišťoven. Použitými metodami budou zejména deskripce, komparace a analýza. Vlastní hodnocení autorky budou v textu označeny kurzívou. 10

11 1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se obecně označuje jako povinné ručení, avšak toto označení není věcně správné a v platné právní úpravě se nevyskytuje. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla kryje škody, které jsou způsobeny provozem vozidla třetím osobám, a je ochranou těch účastníků silničního provozu, kteří nehody nezavinili. Povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se vztahuje nejen na odpovědnost provozovatele ale i na odpovědnost řidiče. 1.1 Charakteristika a začlenění pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se řadí podle zákona o pojišťovnictví do odvětví neživotních pojištění, konkrétně do skupiny pojištění motorových vozidel. Rozlišovacím kritériem mezi životním a neživotním pojištěním je způsob tvorby technických rezerv. U neživotních neboli rizikových pojištění není jednoznačné, zda pojistná událost nastane či nikoli a zda bude pojistitel vyplácet pojistné plnění a v jaké výši. To pojistitel neví a ani vědět nemůže. Pojistná rezerva se stanovuje podle rozsahu pojištěného rizika, pravděpodobnosti vzniku pojistných událostí a rozsahu škod. Naopak u životních neboli rezervotvorných pojištění se vytváří pojistná rezerva na pojistné události vždy (v případě kombinace rizika smrti a dožití). Jsou to pojistné události, které v budoucnu nastanou jednoznačně. Další možnou formou klasifikace pojištění je jeho dělení podle způsobu vzniku. Pojištění může vzniknout jako: smluvní dobrovolné pojištění, smluvní povinné pojištění, nebo zákonné pojištění. 11

12 V případě pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se jedná o smluvní povinné pojištění. Vznik smluvně povinného pojištění je daný právním předpisem, který ukládá povinnost určitým subjektům při provozování jejich činnosti uzavřít s pojišťovnou pojistnou smlouvu. Avšak na rozdíl od zákonného pojištění je zde možnost výběru mezi různými pojistiteli a nebezpečími, na které se pojištění bude vztahovat. Jiným rozlišujícím kritériem je předmět pojištění, podle kterého rozeznáváme pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění osob. Při tomto členění patří pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla do skupiny pojištění odpovědnosti za škodu. Pojištění odpovědnosti za škody všeobecně kryje rizika související se skutečností, že pojištěný subjekt může svou činností způsobit škodu jinému subjektu nebo skupině subjektů. Mohou to být škody na majetku, zdraví, životě nebo finanční škody. Předmětem pojištění odpovědnosti je právní vztah a pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu. Odpovědnostní pojištění se objevuje v celé řadě dalších pojistných produktů jako například pojištění odpovědnosti za výrobek či pojištění odpovědnosti z činnosti lékařů, auditorů a jiných osob náležejícím ke specifickým profesním skupinám. Z hlediska délky trvání pojistné smlouvy lze pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla charakterizovat jako pojištění dlouhodobé. Většinou je pojištění uzavíráno na dobu jednoho roku a déle, což vyhovuje definici dlouhodobého pojištění Historický vývoj pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v České republice Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla má na území České republiky poměrně dlouholetou tradici, která sahá do 30. let 20. století. Toto pojištění se v průběhu minulého století vyvíjelo v několika etapách, měnil se jeho obsah a rozsah i pojetí až do jeho dnešní moderní podoby. 2 1 Zpracováno podle [1], [3] a [4] 2 Zpracováno podle [1] a [7] 12

13 1.2.1 Historický vývoj do roku 1989 Ve 20. letech 20. století bylo pojištění motorových vozidel dobrovolné. V tomto období se začal poměrně prudce rozvíjet automobilismus a v souvislosti s tím narůstal zájem o havarijní pojištění automobilů (dříve pojištění automobilů pro případ rozbití či pojištění autokaska). Toto pojištění umožňovalo připojistit auto pro případ požáru nebo pro případ rozbití a pojistit odpovědnost vůči třetím poškozeným osobám. Do roku 1935 existovala pouze úzká skupina osob, která měla povinnost uzavřít pojištění motorových vozidel podle zákona č. 198/1932 Sb. Byli to především provozovatelé živnostenské dopravy osob a nákladů za úplatu. Zmíněný rozvoj automobilismu (a s ním související nárůst škod při automobilových nehodách) podnítil snahy o rozvinutí zábrany škod při pojišťování motorových vozidel. Zlomem ve vývoji pojištění odpovědnosti v tehdejším Československu se stal 26. březen Vydaný zákon č. 81/1935 Sb. o jízdě motorovými vozidly rozšířil obligatorní odpovědnostní pojištění pro všechny provozovatele motorových vozidel zapsaných v registru vozidel. Provozovatelé motorových vozidel se tak mohli buď pojistit nebo se povinnosti zprostit zaplacením vysoké kauce. Díky tomuto obligatornímu pojištění odpovědnosti došlo mezi lety 1935 a 1936 ke zvýšení přijatého hrubého pojistného. Nařízení o povinném pojištění však nebylo přijato komerčními pojišťovnami s nadšením. Znamenalo pro ně zvýšení rozsahu administrativních prací, které byly spojeny s existencí Fondu pro podporu při úrazech motorovými vozidly. Pojišťovny, které provozovaly tento druh pojištění, byly povinny přispívat do tohoto fondu částku ve výši 1 % z celkového objemu čistého předepsaného pojistného. Z fondu byly následně vypláceny podpory osobám, které utrpěly úraz motorovým vozidlem a škoda jim nemohla být nahrazena osobou za úraz zodpovědnou. Prostředky fondu sloužily také pro zábrannou činnost, a to především pro zábranu úrazů motorovými vozidly. Prostředky bývaly využívány na příklad na propagaci opatrné jízdy, opatrné chůze na městských komunikacích apod. 3 Fond byl také dotován zájmovými kruhy a pokutami, které platili provozovatelé motorových vozidel, kteří si toto pojištění odpovědnosti nesjednali nebo se vyhnuli složení kauce. 4 Po druhé světové válce byl zaveden nový systém zákonného pojištění odpovědnosti, tj. pojištění vznikajícího ze zákona na základě určité právní skutečnosti. Tento nově vzniklý 3 Převzato z [7] 4 Převzato z [1] 13

14 systém přetrval pouze s dílčími úpravami až do roku 1989, resp. ještě déle. Zákonná forma tohoto pojištění plně odpovídala tehdejší době centrálně plánované ekonomiky a jejím monopolním a nekonkurenčním rysům. Základem nového systému zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se stal zákon č. 56/1950 Sb. o provozu na veřejných silnicích. Tento zákon umožňoval vládě stanovovat podmínky a způsob provozování tohoto zákonného pojištění odpovědnosti. Pojistné sazby byly určovány vyhláškou ministerstva financí. Zákon o provozu na veřejných silnicích byl později zrušen nařízením vlády č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích. V roce 1968 byla zákonem č. 162/1968 Sb., rozdělena Státní pojišťovna na Českou státní pojišťovnu a Slovenskou štátnou poisťovnu. Současně se vznikem Československé federace byla vydána vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 123/1974 Sb. (na Slovensku vyhláška Ministerstva financí Slovenské republiky č. 124/1974 Sb.), která stanovovala rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla provozovaného Českou státní pojišťovnou a Slovenskou štátnou poisťovnou. V této době byl rozsah pojistného krytí velice široký a odškodňování nebylo prakticky shora limitováno. Tehdejšímu monopolu České pojišťovny umožňoval příkazový systém pracovat s nízkými náklady správní režie. Nebylo potřeba vyhotovovat pojistky, dokladem o pojištění byla státní poznávací značka a případné nezaplacení pojistného nemělo na pojistné krytí vliv. Na počátku tohoto zákonného systému pojištění v roce 1955 byly stanoveny sazby pojistného, které byly zachovány až do počátku 90. let a to i přes skutečnost, že stanové pojistné bylo nedostatečné Historický vývoj mezi lety 1989 a 1999 Po roce 1989 došlo nejen v České republice k mnoha celospolečenským změnám, které významně ovlivnily také systém pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Mezi tyto změny patřili zejména bouřlivý rozvoj cestovního ruchu, zvýšení mezinárodního silničního provozu na našem území, nárůst počtu dopravních nehod, zvýšení cen vozidel a jejich oprav, zvýšení všech faktorů ovlivňujících hodnoty škod na zdraví, ale také změny legislativního charakteru. Z těchto důvodů bylo třeba upravit systém, který vznikl v 50. letech a jehož zákonná podoba byla pro tržní ekonomiku zcela nevyhovující. Snaha České republiky zapojit se do evropské integrace si vynutila změnu tehdejšího systému a také jeho harmonizaci s právními předpisy Evropské unie, kde již smluvně povinná podoba tohoto systému úspěšně fungovala. 5 Zpracováno podle [3], [8] a [15] 14

15 Právním projevem této snahy byla vyhláška Ministerstva financí č. 492/1991 Sb., která stanovovala rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Vyhláška nabyla právní účinnosti 1. ledna Hlavním cílem vydání této vyhlášky bylo navýšení sazeb pojistného, které nebyly od roku 1951 upravovány a které dlouhodobě nepostačovaly na pokrytí závazků pojišťovny za škody způsobené provozem motorových vozidel. Ministerstvo financí bylo nuceno v průběhu 90. let několikrát tuto vyhlášku novelizovat. Důvodem byl nepříznivý vývoj škodního průběhu v tomto druhu pojištění. Tyto změny spíše nápravného než koncepčního charakteru však neposkytovaly konečné řešení problémů, které v souvislosti se systémem zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla vznikaly. Novelami byl také upravován rozsah pojištění, který byl navrhován ve prospěch pojištěných i poškozených. 6 Změny cen motorových vozidel a jejich oprav, výrazný nárůst jak domácího tak zahraničního silničního provozu, s tím související nárůst počtu pojistných událostí a legislativní změny v oblasti náhrady škody zapříčinily v 90. letech nárůst nákladů na pojistná plnění a následně také růst sazeb pojistného. Tím, že Česká pojišťovna do roku 1996 nebyla povinna vytvářet technické rezervy, promítl se tento nedostatek i do výsledku zákonného pojištění, který se tak stal vysoce deficitním. Tento deficit ve výši 4,2 mld. CZK 7 se i přes výrazný nárůst pojistného do roku 1999 nepodařilo vyrovnat. 8 V systému zákonného pojištění odpovědnosti určovala vyhláška Ministerstva financí vše: kdo se musí pojistit, jak, u koho a za kolik. Podle vyhlášky museli být všichni vlastníci motorových vozidel pojištěni pro případ škody způsobenou provozem vozidla u České pojišťovny a jejich povinností bylo pouze hradit pojistné. Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla nevznikalo uzavřením pojistné smlouvy, ale na základě právní skutečnosti uvedení vozidla do provozu. Pojistný vztah vznikal také bez ohledu na zaplacení pojistného. Zákon prakticky nahrazoval jak pojistnou smlouvu tak i všeobecné pojistné podmínky a majitelé motorových vozidel neměli žádnou možnost výběru produktu ani pojistitele. Systém zákonného pojištění, který v České republice přetrvával do roku 1999, se sice projevoval relativně nízkými náklady na jeho správu a provozování, nicméně měl také 6 Zpracováno podle [2], [3] a [8] 7 Převzato z [14] 8 Převzato z [15] 15

16 několik podstatných negativních rysů. Jedním z nich byla neadresnost pojistného vztahu. Jak již bylo řečeno, pojistný vztah nevznikal na základě uzavření pojistné smlouvy a nebylo tedy možné stanovit výši pojistného v závislosti na individuálním škodním průběhu pojištění. Dalším negativním rysem tohoto systému byla arbitrárnost stanovení pojistného. Výše sazeb pojistného byly stanovovány administrativně vyhláškou, nezohledňovaly např. způsob využívání vozidla, jeho stáří, věk a schopnosti řidiče apod. Hlavním kritériem pro určení výše sazeb pojistného byla vyrovnanost systému zákonného pojištění odpovědnosti a také společenská akceptovatelnost této výše. Systém zákonného pojištění odpovědnosti zároveň postrádal i určitý systém kontroly. Díky nepropojení státem vedené evidence silničních vozidel a evidence plátců pojistného vedenou pojišťovnou, bylo značně obtížné identifikovat a postihovat osoby, které neplnily svou povinnost platit předepsané pojistné. Čtvrtým velkým negativem byla absence konkurenčního prostředí. Zákonné pojištění vznikalo na základě právní skutečnosti uvedení vozidla do provozu a současně výhradním pojistitelem byla Česká pojišťovna. Existence jediného monopolního pojistitele spolu s příslušnou právní úpravou vylučovaly konkurenční prostředí v tomto pojistném segmentu. Důsledkem tohoto systému bylo vyloučení pozitivního působení konkurenčního prostředí ve směru rozšíření rozsahu a kvality nabízených služeb Vývoj od roku 2000 K zásadní změně systému pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla došlo až deset let po sametové revoluci. Systém zákonného pojištění byl změněn zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla na smluvní povinný model, a to s účinností od roku Byl tak zahájen proces přizpůsobování systému podmínkám Evropské unie a skončil monopol České pojišťovny na provozování tohoto pojištění. Každý majitel motorového vozidla si musel sjednat toto pojištění u některé z pojišťoven, která vlastnila licenci pro poskytování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. O udělování licencí rozhodoval orgán dozoru nad pojišťovnictvím, tedy Ministerstvo financí České republiky. Licence byly přiděleny dvanácti pojišťovnám. O udělení těchto licencí byl velký zájem, neboť přechod na systém smluvně povinného pojištění znamenal přerozdělení objemově významného segmentu českého pojistného trhu mezi pojistitele. Navíc lze na toto pojištění navázat celou škálu dalších pojistných produktů. Zákonem č. 168/1999 Sb. byla rovněž zřízena Česká kancelář pojistitelů sdružující pojistitele, kteří získali licenci pro provozování tohoto druhu pojištění. 16

17 Stát však zamýšlel ještě po určitou dobu zachovat cenovou regulaci a stanovil pro sazby pojistného tříletý a poměrně úzký cenový koridor. Tato regulace neumožnila licencovaným pojišťovnám plnou cenovou konkurenci v sazbách pojistného, a proto se zaměřily zejména na konkurenci ve službách a na poskytování dalších výhod. 9 Vývoj sazeb pojistného byl po dobu cenové regulace upraven zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, který stanovoval minimální i maximální sazby pojistného. Minimální sazby stanovovala Česká kancelář pojistitelů pro jednotlivé skupiny vozidel. Tyto sazby musely pojišťovny respektovat. Minimální pojistné se každoročně upravovalo na základně spotřebitelských cen nebo na základě škodního průběhu podle toho, který z těchto ukazatelů byl vyšší. V obou případech se minimální pojistné zvýšilo o stejné procento, o jaké se v předchozím roce zvýšily spotřebitelské ceny nebo o jaké se zhoršil škodní průběh určité skupiny vozidel. Sazby pojistného tedy rostly pomaleji pro ty skupiny vozidel, u kterých byl škodní průběh příznivější. Co se týče maximálních sazeb pojistného, pojišťovna nabízející tento produkt mohla své sazby navýšit nejvýše o 30 % nad minimální pojistné a za každý rok bezeškodního průběhu mohla klientovi připsat bonus ve výši 5 %. 10 Zákon také upravoval minimální limity pojistného plnění. Limit pojistného plnění při škodách na zdraví nebo při usmrcení byl nejméně 18 mil. CZK na každého zraněného nebo usmrceného a limit při škodách na majetku a ušlém zisku nejméně 5 mil. CZK bez ohledu na počet poškozených. Po demonopolizaci trhu s tzv. povinným ručením hrozil mezi pojišťovnami tvrdý konkurenční boj, který by mohl mít negativní dopady jak na klienty, tak i na samotné pojišťovny. Cílem této cenové regulace měla tedy být jejich ochrana. Byl zde velký prostor pro morální hazard hned ze dvou důvodů: povinné ručení je produkt, kdy pojišťovna peněžní prostředky nejprve inkasuje a až po určité době musí dostát svému závazku uhradit za pojištěného způsobené škody; v případě zákonného pojištění mají licencované pojišťovny zaručen přísun nemalých finančních prostředků; 9 Převzato z [3] 10 Zpracováno podle [3] a [16] 17

18 Navíc pojišťovny v té době neměly k dispozici dostatečně dlouhé časové řady škodních průběhů, podle kterých by stanovily své sazby pojistného. Bez cenové regulace by hrozilo nebezpečí, že si pojišťovny ve snaze získat co největší počet klientů nastaví ceny pojištění na velice nízké úrovni než by odpovídalo jejich budoucím nákladům na pojistná plnění. I přes stanovení minimální hranice výše pojistného byla výsledkem cenové regulace v roce 2000 ztráta (za všechny pojišťovny nabízející toto pojištění) ve výši více než 1,6 mld. CZK. Příčinou ztráty bylo stanovení výše sazeb pojistného blízko této minimální hranice. V následujících letech už byly sazby adekvátně zvyšovány. Toto navýšení provedly všechny pojišťovny s výjimkou České podnikatelské pojišťovny, která své sazby udržovala na úrovni minimálního regulovaného pojistného. Výše uhrazeného dluhu z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla činila od do celkem 3,090 mld. CZK. 11 Od srpna 2002 už sazby pojistného regulovány nejsou a pojišťovny si je stanovují samy. Pojišťovny setrvaly u stanovování pojistného především podle kubatury vozidel, jelikož jim chyběla nezbytná statistická data pro detailnější segmentaci řidičů. V současnosti pojišťovny při určení výše pojistného zohledňují celou řadu kritérií (viz druhá kapitola). 12 Čím více budou mít pojišťovny statistických údajů, tím více bude přibývat těchto parametrů, které mají vliv na výši pojistného. Dnem vstupu České republiky do Evropské unie začala platit novela zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Tato novela navýšila limity pojistného plnění z předešlých 18 mil. CZK na 35 mil. CZK pro škodu na zdraví nebo usmrcením a z předešlých 5 mil. CZK na 18 mil. CZK pro věcnou škodu a ušlý zisk Převzato z [62] 12 Zpracováno podle [10], [16], [20] a [21] 13 Zpracováno podle [9] 18

19 1.3 Právní úprava pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v České republice Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je upraveno v České republice řadou právních norem. Nejdůležitějším právním předpisem pro tuto oblast je zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, který jako celek nabyl právní účinnosti 1. ledna Mezi další právní předpisy a vyhlášky, které upravují toto pojištění, patří zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, vyhláška č. 243/2001 Sb. o registraci motorových vozidel, vyhláška č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Dále je toto pojištění jako produkt upravováno všeobecnými pojistnými podmínkami a smluvními ujednáními konkrétní pojišťovny Smysl právní úpravy Smyslem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla je v případě vzniku škod ochránit pojištěné osoby před možnými nepříznivými finančními dopady nároků poškozených. Škody mohou někdy dosáhnout značných částek. Povinnost uhradit oprávněné nároky poškozených by mohla na řadu let snížit životní úroveň těch, kteří jsou povinni škodu uhradit. Ve své podstatě pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla chrání zároveň i poškozené, ačkoliv tyto osoby nejsou účastníky pojistného vztahu mezi pojistitelem (pojišťovnou) a škůdcem (pojištěným). Poškozené osoby by byly při neexistenci tohoto pojištění odkázány na finanční situaci osob, které škodu zavinily. Vymahatelnost těchto škod by byla mnohdy procesem velice nákladným, obtížným a zdlouhavým a záleželo by pouze na ochotě a finančních možnostech viníka škodu uhradit. Má-li však viník dopravní nehody sjednáno toto pojištění odpovědnosti u některého z pojistitelů, nároky poškozeného uspokojí pojišťovna zásadně v plné výši a v příslušném časovém horizontu. Je tedy patrné, že díky těmto pozitivním důsledkům plynoucím z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a to jak na straně škůdce tak i na straně 19

20 poškozeného, je v celospolečenském zájmu, aby všichni účastníci silničního provozu byli pojištěni pro případ vzniku škody způsobené provozem motorového vozidla. Z tohoto důvodu je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla koncipováno jako pojištění smluvní povinné Předmět a charakter pojištění Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen ZoPO) v souladu s právem Evropských společenství upravuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, zřizuje Českou kancelář pojistitelů a vymezuje její právní postavení, organizace a předmět činnosti. Zákon koncipuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla jako smluvní povinné. Toto lze dovodit zejména na základě ustanovení 1 odst. 2 a 4 ZoPO. Nestanoví-li tento zákon jinak, může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná, provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Toto pojištění odpovědnosti vzniká na základě pojistné smlouvy. Uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti je povinen vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla, nestanoví-li tento zákon jinak. Tím není dotčeno právo uzavřít pojistnou smlouvu s osobou, která je osobou odlišnou od vlastníka tuzemského vozidla nebo řidiče cizozemského vozidla. 14 Podle tohoto zákona nemá povinnost uzavřít pojistnou smlouvu: řidič cizozemského vozidla, který je držitelem platné zelené karty vydané pojišťovnou v cizím státě, nebo vozidla, jehož pojištění odpovědnosti na území České republiky je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu; složka integrovaného záchranného systému pro všechna vozidla neužívaná k podnikání; Bezpečnostní informační služba, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Policie České republiky a obec pro vozidla provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce. 14 Převzato z [64] 20

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE The motor third party

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení 168 ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Parlament se usnesl

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) ve

Více

Zákon č. 168/1999 Sb.

Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 307/1999 Sb., zákonem č. 56/2001 Sb., zákonem č.320/2002 Sb. a zákonem č. 47/2004 Sb. Úplné znění

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. (k 01-01-2009) ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů Systém ASPI stav k 5.6.2012 do částky 64/2012 Sb. a 30/2012 Sb.m.s. Obsah a text 168/1999 Sb. stav k 31.12.2012 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VPP POV OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Pojistná událost, pojistná nebezpečí, rozsah pojištění

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen pojištění odpovědnosti

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014,

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, Třídící znak 2 0 9 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík Systémové řešení nepojistitelných rizik Hana Bártová Karel Hanzlík Projekt Systémové řešení nepojistitelných rizik byl podpořen Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví Obsah obhajoby význam

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Vozidla bez povinného ručení =

Vozidla bez povinného ručení = Vozidla bez povinného ručení = dlouhodobý problém českých silnic setkání s novináři, 28. dubna 2009 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Petra Zlatohlávková

Více

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010,

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, Třídící znak 2 0 4 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla v České republice po demonopolizaci trhu Bc. Tomáš Ţemlička Diplomová práce 2011 Prohlašuji:

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. Podmínky - VPPPOV 02/05 20.10.2005 8:52 Stránka 1 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/06 OBSAH Článek

Více

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Metody sociálního zabezpečení Cíl tématického celku: Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014 Otázky, určené pro střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Příloha č. 1 1 Co upravuje zákon o pojišťovnictví? Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti

Více

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé silniční dopravy, drážní dopravci, zasílatelé a majitelé přepravovaných

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2011

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2011 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2011 A. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Druhy pojištění a připojištění Článek 3 Výklad

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA Motor vehicles liability insurance Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

TISK 709. Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem

TISK 709. Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem TISK 709 Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem 1. V ČÁSTI PRVNÍ, kterou je Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla I. K novelizačnímu bodu

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE číslo pojistné smlouvy 2946921810 platnost smlouvy 1.8.2014

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů. Akceptace návrhu smlouvy Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu. Aktuální hodnota individuálního účtu

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ A Úvaha týkající se porovnání pojištění, která jsou součástí členství v a nebo která si mohou členové a k členství dokoupit, není vůbec jednoduchá. Oba svazy nabízejí

Více

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999 o pojitění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999 o pojitění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojitění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojitění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bakalářská práce Tomáš Strnad, DiS. červen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO169

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Komparace produktů pojištění odpovědnosti za škody z provozu motorového vozidla

Komparace produktů pojištění odpovědnosti za škody z provozu motorového vozidla Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Komparace produktů pojištění odpovědnosti za škody z provozu motorového vozidla Bakalářská práce Autor: Věra Vaňková Pojišťovnictví Vedoucí práce:

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza majetkového pojištění v oblasti pojištění aut The Analysis of Property Insurance in the field of the Vehicle Insurance Michaela

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více