FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY"

Transkript

1 FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, MONIKA PAROBKOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského centra Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu 2014

2 ÚVOD Tento materiál si klade za cíl jednoduchým způsobem popsat zkušenosti jedné neziskové organizace spolku Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu - s finančním plánováním. Materiál byl zpracován na základě uvedené literatury, zkušeností SPRSV s finančním plánováním a kurzu, který na míru v rámci projektu Operačního programu Praha adaptabilita, projektu CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského centra Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků, sestavilo České centrum fundraisingu.

3 FINANČNÍ ZDROJE Většina neziskových organizací používá ke své činnosti vícezdrojové financování. Jedná se zhruba o následující zdroje: Samofinancování, tj. programy jsou finančně soběstačné, případně v rámci vedlejší hospodářské činnosti ziskové a financují činnost hlavní Granty nadací (ČR i zahraniční) EU Státní dotace Dotace města a kraje Sponzoři a firemní dárci Drobní dárci včetně veřejných sbírek Členské příspěvky Některé neziskové organizace i jejich okolí si myslí, že hlavními příjmy organizace musí být dary a dotace. Většina dlouhodobě udržitelných organizací počítá s příjmy s finančne soběstačných programů nebo vedlejší hospodářské činnosti. ANALÝZA Podklady pro analýzu vyčtete buď z výroční zprávy, nebo vám podklady poskytne účetní organizace. Předpokládáme, že s finančním plánováním pokračujete na základě strategického plánu se stejnou nebo obdobnou skupinou lidí, tedy s lidmi, kteří nemají s účetnictvím zkušenosti. Analýzu finančního hospodaření např. za uplynulý rok provedeme jednoduchým, přehledným způsobem, např. po

4 jednotlivých programech a způsobech jejich financování, rozděleno na příjmovou a výdajovou část. ROZPOČET Rozpočet je hlavním nástrojem finančního řízení. Pokud sestavujeme rozpočet na workshopu, je třeba postupovat jednoduše. K tvorbě rozpočtu můžeme přistupovat pomocí několika metod: Rozpočet se tvoří na základě výsledků organizace v minulých letech (kolik jsme utratili na danou činnost v loňském roce?), pouze s přihlédnutím k výši inflace, plánovanému růstu mezd apod. Výhody: jednoduchost a menší pracnost. Nevýhody: v momentě sestavování rozpočtu známe pouze očekávanou skutečnost běžného roku (podle které stanovujeme rozpočet pro další období); pokud dochází k výrazné změně v činnosti organizace, lze použít výsledky minulých let pouze omezeně; metoda zužuje prostor pro kritické zhodnocení činnosti, protože předpokládáme, že organizace fungovala ideálně. Rozpočet se tvoří výhradně na základě plánu činností na plánované období. Náklady odvozujeme např. z úrovně mezd v regionu, z předpokladu spotřeby energie v obdobných zařízeních apod. Výhody: metoda lépe umožňuje reagovat na změny. Nevýhody: pracnost.

5 Třetí metoda je kombinace předchozích dvou. Část rozpočtu - relativně stabilní a neměnnou - stanovíme podle první metody, část rozpočtu např. pro novou činnost stanovíme podle metody druhé. (Teichmannová, 2002) Rozpočet ideálně sestavujeme jako vyrovnaný nebo ziskový. I neziskové organizace mohou sestavit přebytkový rozpočet. Zisk však musí být použit pro rozvoj organizace. Zisk samozřejmě nesmí být realizován z účelově vázaných dotací a grantů. Je-li rozpočet deficitní, bude mít velký význam plánování fundraisingu. Do rozpočtu je nutné uvést nejen náklady, ale i zdroje. Začínáme účelovými zdroji, dotacemi a granty, následují výnosy z programů (účastnické poplatky) a členské příspěvky a zbývá část, kterou musíme získat z darů nebo jiných zdrojů. Pokud sestavujeme rozpočet přebytkový, zisk nesmí být realizován z naprosté většiny dotací a grantů. CASH FLOW Cash flow je tok peněžních prostředků. V průběhu roku není důležité jen zda peníze získáme, ale i kdy je získáme. Pokud nemáme velkou finanční rezervu, je třeba použít nějaký nástroj (minimálně tabulku v Excelu, které jsou volně dostupné na internetu) a v ní rozložit příjmy i výdaje do jednotlivých měsíců. ZISK V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH V České republice je zvykem používat pojem nezisková organizace (běžná je i zkratka NNO pocházející z anglického non-profit organization), která je

6 z pohledu vytváření zisku poněkud zavádějící. Zisk vytvářen být smí, ale na rozdíl od organizací založených za účelem zisku nesmí být rozdělen mezi podílníky, ale použit pro fungování a rozvoj organizace. V zahraničí se spíše pro neziskové organizace používá pojem nevládní organizace (NGO, nongavernmental organization), který zdůrazňuje druhý aspekt vzniku nevládních (nestátních) neziskových organizací. Jakým způsobem může vzniknout v neziskové organizaci zisk? Buď náhodně na akci plánovanou s vyrovnaným nebo ztrátovým rozpočtem se přihlásí více účastníků a tudíž příjmy převáží náklady, nebo cíleně. Jak je to se ziskem (podnikáním) v NNO přesně lze zjistit na odkazu Cit.: Zákon 89/2012 Sb. nový občanský zákoník definuje nikoli podnikání samé, ale podnikatele coby osobu podnikající v 420 odstavec 1 takto: Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. povaha činnosti coby podnikání (či naopak nepodnikání ) se posuzuje za každou činnost zvlášť není přitom rozhodné, jaký výsledek hospodaření (zisk nebo ztrátu) vykazuje organizace jako celek. není rozhodné, zda je z dané činnosti vykazován zisk, ale pouze to, zda činnost směřuje či nesměřuje k jeho dosažení. kritérium soustavnosti nevyžaduje, aby činnost byla vykonávána s určitou danou periodicitou - např. každý týden soustavnost se posuzuje především jako opak nahodilosti. Vít P., 2014 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Pojem sociální podnikání se v České republice používá v různých souvislostech. Můžeme se setkat s vysvětlením, že sociální podnik vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu, a to sociálního, ekonomického a environmentálního. Nejvíce akcentuje sociální rozměr podnikání, a tak naplňuje veřejně prospěšný cíl. Důsledně dodržuje etické principy podnikání včetně principu rovných příležitostí.

7 V praxi se setkáváme minimálně s dvěma výklady sociálního podnikání. První charakterizuje sociální podnikání jako podnikání v organizaci bez ohledu na její právní formu, tj. v organizacích neziskových i založených za účelem zisku, ovšem řešících nějaký sociální problém. Například zaměstnávání osob s postižením, osob obtížně zaměstnatelných apod. Nejedná se však o chráněnou dílnu, tedy o službu zařazenou do systému sociálních služeb, podnik musí být konkurenceschopný na běžném trhu. Druhý výklad používá pojem sociální podnikání v podstatě ve významu vedlejší hospodářská činnost neziskových organizací, tj. jako podnikání, které má zajistit zdroje pro činnost hlavní. ZÁZNAM Z WORKSHOPU Následující text je komentovaným záznamem ze semináře Českého centra fundraisingu v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského centra Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků Jedná se o cvičné modelování projektů s přebytkovým rozpočtem, ale souvisejících s posláním organizace, na podporu projektů, které nejsou a nemohou být finančně soběstačné. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu podporuje výchovu k plánování rodiny, k partnerským vztahům, rovným příležitostem a k rodinnému životu včetně výchovy sexuální.

8 MISE A BYZNYS (PODNIKÁNÍ) MISE BYZNYS Na začátku stojí mise /z latinského slova znamenajícího poslat, poslání /. Jejím úkolem může být předání celého proudu myšlenek a informací, za kterými daná společnost stojí. Otázkou je, jakým způsobem bude své poslání realizovat. Mohou to být projekty, kampaně, různá setkání, vzdělávání pedagogů, lékařů a dalších lidí, kteří se o dané téma zajímají. Těch cest je opravdu mnoho. Některé z nich lze propojit s byznysem /obchod, obchodování, podnikání/ a realizovat v rámci vedlejší činnosti organizace pro zajištění finančních prostředků na realizaci dalších cílů organizace. Podnikání /byznys/ je soustavná samostatná činnost určité osoby za účelem dosažení zisku. Zisku mohu dosáhnout i tím, že budu naplňovat svou misi. Tedy jedno souvisí s druhým a nelze od sebe tyto složky oddělit. FEASIBILITY STUDY Feasibility study neboli studie proveditelnosti je analýza podnikatelského záměru. Účastníci workshopu si zkusí v hlavě vytvořit produkt a tzv. s ním půjdou na trh. Tato metoda prověří, jestli: je projekt životaschopný. je v souladu projekt spolu s cíli společnosti. se dají najít různé cesty k uskutečnění plánu.

9 Všichni zúčastnění vymýšlí projekty, které by mohla společnost nabídnout svému okolí. Každý tým si pak jeden z produktů vybere a detailně ho propracuje. Pracovní skupiny po dvou až třech členech vytvářejí reklamní leták produktu, na kterém se shodly, že zpracují. Na co všechno se zaměřit: popis produktu posoudit aktuální rozpoložení trhu posoudit, kde by se produkt pohyboval na žebříčku nabízených služeb v porovnání s konkurencí evaluace uvedení produktu na trh posoudit vnitřní zdroje posoudit možná rizika vytvořit modely, za jakých podmínek a za jak dlouho by produkt vydělal různé částky peněz posoudit, jak se s přivedením produktu na trh změní struktura lidí ve společnosti V případě SPRSV byly vybrány tyto produkty: Setkání Pojďme se bavit o (sexu) Kurz seznamování Kondomy netradičních velikostí Sexy trika s netopýry Každá skupina si definuje svůj produkt. Vymyslí zajímavý název, stručný popis a cílovou skupinu, kterou má produkt oslovit.

10 Následuje prezentace každého produktu a vyvěšení letáku na viditelné místo. Každý ze zúčastněných má 20 bodů a jeho úkolem je rozdělit je mezi produkty podle toho, které by si sám vybral. Měl by rozdělit všechny body, co má. /Není podmínkou, aby měl každý produkt nějaký bod./ Schéma, podle kterého jsme tvořili reklamní leták na náš produkt. Kondomy netradičních velikostí Popis: Máte netradiční velikost penisu a tím pádem problém, kde sehnat vhodný kondom právě pro vás? Cílová skupina: muži s extrémními velikostmi

11 Setkání Pojďme se bavit o (sexu) Detailněji rozpracován návrh večerních sezení. Byly by rozdělené do čtyř věkových kategorií, níže jsou nápady na témata, která by mohla být pod vedením lektora diskutována. Nemělo by jít o přednášku. Cílem je vědět, že každý z nás může mít jiný názor a my bychom ho měli respektovat.

12 Sexy trika s netopeery Popis: Každý chce vypadat dobře. A co teprve s netopýrem! Cílová skupina: všichni /velikost S, M, L, XL, XXL/ OCENĚNÍ PRODUKTU Každá skupina, která již představovala svůj produkt, se teprve v této části zabývá myšlenkou, za kolik korun by bylo vhodné produkt uvést na trh. Zvažme poptávku, dostupnost a kvalitu produktu jiných výrobců, jejich cenu, atd. Členové skupin se domluví na sumě, která odpovídá výrobku a napíše ji na lísteček tak, aby to nikdo z ostatních neviděl. Lístky si vybere a nechá u sebe lektor. PREZENTACE PRODUKTŮ Další částí je prezentace produktů. Zástupce pracovního týmu vystoupí před ostatní a nabízí jim svůj produkt. Neuvede cenu. Každý z přítomných napíše na lístek částku, za kterou by si produkt koupil. Takto se postupuje u všech produktů. Když se všichni vystřídají a ocení se všechny produkty, napíše se na

13 velký formát produkt. K němu cena, za kterou jej zamýšleli prodávat stvořitelé produktu a všechny ceny, za které by si je ostatní koupili. Hledí se na to, zda odhadovanou cenu by byli ostatní ochotni zaplatit či nikoli. Následuje zhodnocení, které obsahuje mimo jiné i to, jak výrobci uvažovali o ceně, která by mohla jít na trh.

14 KVALITA VERSUS CENA Podíváme-li se na graf, je patrné, že společně s kvalitou roste cena. Situace, kdy je kvalita nízká a cena vysoká, je znázorněna na schématu vpravo dole. Mnohdy lidé vybírají produkt podle ceny a předpokládají, že pokud je něco dražší, má to svou kvalitu. Proto je důležité produkt nepodcenit a nesnažit se za každou cenu mít produkt co nejlevnější. Vezměme si příklad produktu Kurz seznamování. Snažili jsme se propočítat náklady a možnosti, jak cenu snížit. Ale pokud jsme si zvolili za cílovou skupinu muže pracující celý den za počítačem, měli bychom počítat s tím, že peníze mají a budou je chtít obětovat kvalitnímu kurzu seznamování. PRŮZKUM TRHU Existují různé metody, jak zjistit, jestli by byl o produkt zájem.

15 První z nich je dotazník, může být zpracován na papíře a distribuován na ulici, v nákupních centrech, školských zařízeních atd. nebo elektronickou formou. Dotazník se vytvoří na počítači a formou odkazu se šíří mezi běžnou populaci. Lze vycházet ze zkušeností, které již s produktem máme. Buď jsme někdy v minulosti již o uvedení produktu na trh usilovali, tudíž víme, jaké to mělo mínusy, nebo slýcháme od přátel, co by rádi kupovali a kde. To souvisí s nespecifickými rozhovory. Povídáme si o tématu s přáteli a oni mnohdy ani nevědí, že tím pomáhají nějaký produkt stvořit, či že ho rovnou hodnotí. Důležitý je průzkum konkurence. Je nutné vědět, co nabízejí ostatní firmy a za kolik, jaká je kvalita jejich produktu porovnaná s možnou naší apod. Analýza trhu z internetu či jinou formou je další možností. Víme, co lidé žádají, aniž bychom museli vydat náklady svou vlastní analýzu. Focus groups (skupinové diskuze) jsou vhodnou cestou, jak vyladit detaily produktu. Pozvou se lidé, kteří dávají zpětnou vazbu např. za drobný dárek či občerstvení metoda tedy není příliš nákladná. BOD ZVRATU Bod zvratu, anglicky break even point, je množství produkce, při kterém nevzniká ani zisk, ale ani ztráta. Dokážeme k němu dojít i běžnou logickou úvahou a pomáhá nám kalkulovat i cenu výrobku. Vezměme jako jednoduchý příklad seminář plánovaný pro 15 lidí. Máme možnost mít učebnu pro 30 lidí za 1000 Kč a 4 přednášející, každého za 500 Kč. Každému účastníkovi i lektorovi dáme občerstvení za 50 Kč. Náklady za 15 lidí jsou 3950 Kč, tj na účastníka 264,- Kč. Pokud přijde účastníků méně,

16 vznikne nám ztráta, pokud více, vznikne neplánovaný zisk. Pokud chceme zisk plánovat, slouží nám k tomu právě výpočty související s bodem zvratu, tedy dobou, kdy se mi zaplatí veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí produktu a začínám si jím vydělávat. Základní pojmy: Fixní náklady jsou takové, které musím zaplatit pokaždé a jsou neměnné. Jedná se tedy např. o osvětlení, pronájem prostor, výplatu lektorovi /bude stát stejně, bude-li povídat pro pět či padesát posluchačů/ a další. Oproti tomu u variabilních nákladů záleží na počtu produktů. Pokud zrealizuji např. jeden seminář týdně, budu kupovat méně občerstvení než pro účastníky čtyř sezení do týdne. Podobně by tomu bylo i u ubytování. Podívejme se konkrétně na naši situaci, kdy rozpočítáváme sérii kurzů. Mezi variabilními náklady vidíme ubytování, MTZ (materiálně technické zabezpečení) a dopravu. To vše je závislé na počtu účastníků. Fixní náklad činí koordinátor, reklama, příprava a marketing, režie.

17 Náklady na konání kurzů = variabilní náklady + fixní náklady V našem případě = = Náklady na 1 kurz = Variabilní + fixní (127500) : počet kurzů Takto jsme zvyklí často v neziskovém sektoru pracovat nastavujeme cenu podle nákladů a předem stanoveného počtu kurzů, tj. rozhodneme, že kurzy budou 4 a vyjde nám cena: na kurz, tj. při 15 lidech 2125 Kč. V podnikání se ale plánuje jinak vychází se z toho, že cena je to, co jsou lidé ochotni zaplatit. Předchozími analýzami jsme dospěli k tomu, že lidé by byli ochotni za kurz zaplatit Kč, při 15 lidech V tuto chvíli používáme vzorec pro bod zvratu Počet kurzů = fixní náklady/ (cena-variabilní náklady) Počet kurzů = 71500/ = 1,79 Z toho vyplývá, že již druhý kurz by začal nést zisk pokud bychom ho dokázali naplnit na 15 lidí Pokud se vám zdá příklad složitý, vraťme se k jednoduché kalkulaci na začátku kapitoly BOD ZVRATU. Pro přehlednost přičteme občerstvení lektorů k jejich mzdě. Fixní náklady tedy jsou 4 x na lektory a 2000 na učebnu, variabilní 50 za občerstvení. Uděláme analýzu cen obdobných seminářů a průzkum, kolik by byli lidi ochotni za seminář zaplatit. Zjistíme, že 500 Kč. Postupujeme podle vzorce

18 Počet = fixní náklady/ (cena-variabilní náklady) Počet účastníků = 4200/(500-50)=9,33 Již desátý účastník nám v tomto případě bude přinášet zisk PODNIKATELSKÝ PLÁN Základem je mít plán. Snažit se rozjet podnikání bez dobrého plánu je doslova recept na katastrofu. Je potřeba si vše důkladně rozmyslet a rozplánovat tak, aby byl projekt životaschopný a aby mohl fungovat. Neexistuje jednotný návod, plán by měl tvořit oporu pro vaše myšlenky a měl by umět zaujmout další lidi. Při tvorbě podnikatelského plánu si můžete odpovědět např. na tyto otázky: VÝROBEK/SLUŽBA 1. Jaký výrobek nebo službu nabízíte? 2. Jaká je jedinečnost vašeho výrobku/služby? 3. Jakou konkrétní potřebu zákazníků váš výrobek nebo služba řeší? 4. Jakým způsobem je daná potřeba uspokojována v současnosti? 5. Jaké jsou nevýhody současných řešení na trhu? 6. Proč by měl zákazník začít využívat váš výrobek nebo službu? 7. Jaký je současný stav vývoje vašeho výrobku/služby? 8. Jak budete chtít vyvíjet váš výrobek/službu v budoucnu? 9. Jak vypadá výroba vašeho výrobku/služby? 10. Jakou plánujete ochranu duševního vlastnictví na daný výrobek/službu? TÝM 11. Kdo tvoří dnes váš tým?

19 12. Jaké má váš tým zkušenosti s oborem, ze kterého pochází váš výrobek/služba? 13. Jsou jasné pravomoci a zodpovědnost mezi členy vašeho týmu? 14. Jaké zkušenosti, znalosti a dovednosti vašemu týmu schází? 15. Jak navrhujete tyto nedostatky řešit? ZÁKAZNÍK 16. Kdo je konkrétně váš zákazník? 17. Kolik je na českém, případně na zahraničních trzích vašich zákazníků? 18. Jak se bude vyvíjet počet vašich zákazníků do budoucna? 19. Kolik z těchto zákazníků chcete při startu a v budoucnu uspokojovat? 20. Jak se bude vyvíjet chování vašeho zákazníka do budoucna? KONKURENČNÍ FIRMY 21. Jaké společnosti jsou dnes vašimi konkurenty? 22. Jaké jsou silné a slabé stránky vašich konkurentů? 23. Jaký je jejich tržní podíl a očekávaný vývoj v daném výrobku/službě? 24. Jaká je současná velikost celkového prodeje vašeho výrobku/služby? 25. Jaké jsou vaše konkurenční výhody a jak si je udržíte? KONKURENČNÍ VÝROBKY/SLUŽBY 26. Jaké konkurenční výrobky/služby jsou dnes na trhu? 27. Jaká je jejich cena, kvalita, přidaná hodnota, historie? 28. Jaké jsou silné a slabé stránky těchto výrobků? 29. Jaké má váš výrobek/služba substituty na trhu? 30. Jaká je/bude cena, kvalita, přidaná hodnota vašeho výrobku/služby? DODAVATELÉ, ODBĚRATELÉ 31. Kdo jsou vaši dodavatelé (např. pro výrobu)? 32. Kteří z nich jsou pro váš výrobek/službu klíčový a v čem? 33. Jak si s těmito klíčovými dodavateli zajistíte spolupráci?

20 34. Kdo jsou vaši potenciální odběratelé (např. zprostředkovatelé, velcí zákazníci)? 35. Jsou někteří z nich pro vás klíčoví a v čem? 36. Jak si s těmito klíčovými odběrateli zajistíte spolupráci? PRODEJ 37. Přes koho budete vaše výrobky/službu prodávat? 38. Jaké jsou prodejní cíle vašeho výrobku/služby v čase? 39. Jaké budou celkové tržby z prodeje vašeho výrobku/služby na příští rok (odhad)? 40. Jaká je sezónnost prodeje? 41. Budete své výrobky/služby prodávat i do zahraničí, kdy? 42. Jaký poprodejní servis svým zákazníkům nabízíte? 43. Jak tento servis zajistíte?propagace 44. Jakým konkrétním způsobem budete propagovat váš výrobek/službu při startu? 45. Kolik peněz bude třeba na tuto propagaci? 46. Co všechno je třeba udělat, než začnete váš výrobek/službu propagovat? 47. Jak budete sledovat reakce konkurentů, až začnete propagovat a následně prodávat váš výrobek/službu? FIRMA 48. Jaké máte cíle s firmou, která bude nabízet vaše výrobky/služby a v jakém čase? 49. Jaká je vaše strategie dosáhnutí těchto cílů? 50. Kde vidíte firmu za 3 roky? 51. Kolik jste ochotni dnes dávat firmě času, a do budoucna? 52. Jak dlouho jste ochotni pracovat ve firmě zadarmo? 53. Jaké jsou klíčové body pro úspěšný start firmy?

21 54. Jak zajistíte realizaci těchto bodů? 55. Jaká jsou rizika pro firmu do budoucna? 56. Jak dlouho ve firmě vydržíte, nebude li se jí dařit? INVESTOR 57. Kolik potřebujete peněz na úspěšný start a na co konkrétně je potřebujete? 58. Kolik do realizace nápadu vložíte vlastních peněz? 59. Kdo kromě vás a investora bude do realizace nápadu vkládat peníze? 60. Jak si na začátku představujete spolupráci s investorem? 61. Jak si představujete spolupráci s investorem do budoucna? ( 2014) KRITICKÉ HODNOCENÍ Tzv. hra na pravdu přichází ve chvíli, kdy si každá ze skupin detailně promyslela svůj podnik. Předstoupí před ostatní a představí jim svůj produkt se vším všudy produkt, název, popis, cena, cílová skupina, bod zvratu. Posluchači jsou v roli nezúčastněných, kterým někdo nabízí svůj produkt. Ptají se na různé otázky, mohou kritizovat, nacházet slabá místa, ale i chválit a podporovat. Touto aktivitou si na workshopu projde každý se svým produktem. Na každém z nich se snažíme nalézt plusy a mínusy, zkoušíme měnit cílovou skupinu nebo poupravit cenu. Těmito komentáři se snažíme produkt co nejvíce vylepšit. Terč priorit

22 Na závěr je naším úkolem umístit náš produkt na terč priorit, který má 4 okruhy. Nejblíže středu je to nejdůležitější, na okraji produkt, který by možná nebyl tak úspěšný či je jeho realizace složitější.

23 Použitá literatura: Teichmannová, I., Finanční plánování v Charitě Ostrava. Ostrava Závěrečná písemná práce. Kurz řízení neziskových organizací. dostupné z internetu: Vít, P., Právní pohled na podnikání neziskových organizací. Praha 2014, Neziskovky.cz, In: Mezinárodní odborná konference Podnikání jako metoda fundraisingu neziskové organizace [online], dostupné z internetu: Jak sepsat podnikatelský plán, [online], dostupné z internetu:

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

TÝMOVÁ PRÁCE A PRÁCE S LIDSKÝMI ZDROJI PRO ZAČÁTEČNÍKY

TÝMOVÁ PRÁCE A PRÁCE S LIDSKÝMI ZDROJI PRO ZAČÁTEČNÍKY TÝMOVÁ PRÁCE A PRÁCE S LIDSKÝMI ZDROJI PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, TEREZA SADKOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského centra Společnosti pro plánování

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny Út 10:30 12:30 ESF MU, místnost 650 Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Podnikatelský záměr / plán

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Semestrální projekt z předmětu Podnikový management

Semestrální projekt z předmětu Podnikový management Semestrální projekt z předmětu Podnikový management Filip Šimek, 2005 simekf1@fel.cvut.cz Strana 1 / 7 1. Podnikatelský plán, zakladatelský rozpočet Podnikatelský plán je dokument, který vystihuje oblast

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké / podnikatelské 2.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ TŘETÍ STRATEGIE: NÁVŠTĚVNOST V minulých videích jsem vám ukázal, jak správně vytvořit produktovou sekvenci a opravdu znásobit hodnotu i zisk z každého zákazníka. Dále, jak zvýšit konverzi, aby každou z

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA TVORBY PROJEKTŮ. TVORBA A ŘÍZENÍ TZV. MĚKKÝCH PROJEKTŮ praktické zkušenosti. PROGRAMOVÁNÍ = stanovení cílů PROJEKTOVÝ CYKLUS

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA TVORBY PROJEKTŮ. TVORBA A ŘÍZENÍ TZV. MĚKKÝCH PROJEKTŮ praktické zkušenosti. PROGRAMOVÁNÍ = stanovení cílů PROJEKTOVÝ CYKLUS TVORBA A ŘÍZENÍ TZV. MĚKKÝCH PROJEKTŮ praktické zkušenosti Michal Medek Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 michal.medek@lipka.cz ZÁKLADNÍ PRAVIDLA TVORBY PROJEKTŮ projekt

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

Podnikatelský záměr pro sociální firmu

Podnikatelský záměr pro sociální firmu Podnikatelský záměr pro sociální firmu PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní

Více

Účetnictví II BLOK ČÍSLO 5. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura :

Účetnictví II BLOK ČÍSLO 5. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura : Hodina 30 Strana 1/20 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 5 Účetnictví II Předpokládaný počet : 8 hodin Použitá literatura : Jiří Vysušil Podvojné účetnictví po lžičkách

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki Pracovní list pro ZŠ Co Vás napadne při pojmu cashflow [kešflou] kvadrant? Že tomuto pojmu vůbec nerozumíte? Že je to nějaké cizí slovo? Možná jste už někdy na toto

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 JAK DOBROVOLNICTVÍ PREZENTOVAT Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly získáte

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZÁVAZNÉ OSNOVY JSOU ZALOŽENY NA METODICE VYDANÉ MMR PRO FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ AKCE V RÁMCI 2. KOLA

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Co je strategie firmy?

Co je strategie firmy? Co je strategie firmy? Strategie firmy: stanovuje konkrétní cíle podnikání na delší období (3-5 let) a definuje způsob, jak efektivně těchto cílů dosáhnout je klíčová pro úspěch podniku a jeho dlouhodobé

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

Psaní podnikatelského plánu

Psaní podnikatelského plánu Psaní podnikatelského plánu 1. Úvod Podnikatelský plán znamená úplný popis podniku a jeho plánů pro nadcházejících 3-5 let. Zdůvodňuje to, co podnik dělá (nebo co v případě nového podniku dělat bude),

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí

Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí (GA14-06856S) podpořeného Grantovou agenturou ČR. Všechny informace uvedené v dotazníku budou

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Představení. Roman Bojko Jakub Mareš

Představení. Roman Bojko Jakub Mareš Sociálne Podnikání Představení Kombinujeme zkušenosti a znalosti z neziskového a firemního sektoru. Pomáháme klientům s plánováním a zvyšováním efektivity. Aktivizujeme potenciál uvnitř organizací. Roman

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4.1 Výsledek hospodaření na akruální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi Tuto kapitolu otevřeme poněkud pesimistickým konstatováním: Výsledek hospodaření lze

Více

Marketing, fundraising

Marketing, fundraising Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řízení neziskových organizací Marketing, fundraising Ing. Jana Havlenová, 1.11.2011 Název projektu: Inovace studijního programu Ekonomie

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Zpracoval: David Dudáš Obsah 1. Identifikační údaje 2. Podnikatelský záměr 3. Ekonomické zdroje 4. Struktura firmy 5. Ekonomické propočty 6. Přílohy Identifikační

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

I. Činnosti související se založením firmy

I. Činnosti související se založením firmy I. Činnosti související se založením firmy Studenti kromě teoretického ekonomického vzdělání mají možnost vyzkoušet si činnost ve skutečné firmě již během studia. Již dlouhá léta existuje nezisková organizace

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová 4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 ATRACT CONSULTING

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA NADAČNÍ FOND VITA HUMANA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Nadační fond VITA HUMANA Výroční zpráva za rok 2009 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Prvotní nastavení programu je důležité pro jeho správné užívání. V programu WinDUO je možné účtovat jak klasický účetní rok tak i hospodářský rok. V případě,

Více

Výstup aktivity č. 9. Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb. Ing.

Výstup aktivity č. 9. Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb. Ing. Výstup aktivity č. 9 Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb Ing. Linda Maršíková O čem budeme hovořit? Původní nastavení a obsah aktivity Změna

Více

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity

Více

Co je to startup? Financování

Co je to startup? Financování Co je to startup? Pojem startup se stal velmi populární kolem roku 2000, kdy došlo k rozkvětu internetového podnikání. Tento pojem se také stal synonymem pro nové technologické nebo internetové projekty,

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

S P O L K O V É S T A N O V Y 2 0 1 4

S P O L K O V É S T A N O V Y 2 0 1 4 SP OLKOVÉ STANOVY 2 0 1 4 Stanovy Vševltavského spolku 1. Název spolku Vševltavský spolek, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více