FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY"

Transkript

1 FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, MONIKA PAROBKOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského centra Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu 2014

2 ÚVOD Tento materiál si klade za cíl jednoduchým způsobem popsat zkušenosti jedné neziskové organizace spolku Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu - s finančním plánováním. Materiál byl zpracován na základě uvedené literatury, zkušeností SPRSV s finančním plánováním a kurzu, který na míru v rámci projektu Operačního programu Praha adaptabilita, projektu CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského centra Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků, sestavilo České centrum fundraisingu.

3 FINANČNÍ ZDROJE Většina neziskových organizací používá ke své činnosti vícezdrojové financování. Jedná se zhruba o následující zdroje: Samofinancování, tj. programy jsou finančně soběstačné, případně v rámci vedlejší hospodářské činnosti ziskové a financují činnost hlavní Granty nadací (ČR i zahraniční) EU Státní dotace Dotace města a kraje Sponzoři a firemní dárci Drobní dárci včetně veřejných sbírek Členské příspěvky Některé neziskové organizace i jejich okolí si myslí, že hlavními příjmy organizace musí být dary a dotace. Většina dlouhodobě udržitelných organizací počítá s příjmy s finančne soběstačných programů nebo vedlejší hospodářské činnosti. ANALÝZA Podklady pro analýzu vyčtete buď z výroční zprávy, nebo vám podklady poskytne účetní organizace. Předpokládáme, že s finančním plánováním pokračujete na základě strategického plánu se stejnou nebo obdobnou skupinou lidí, tedy s lidmi, kteří nemají s účetnictvím zkušenosti. Analýzu finančního hospodaření např. za uplynulý rok provedeme jednoduchým, přehledným způsobem, např. po

4 jednotlivých programech a způsobech jejich financování, rozděleno na příjmovou a výdajovou část. ROZPOČET Rozpočet je hlavním nástrojem finančního řízení. Pokud sestavujeme rozpočet na workshopu, je třeba postupovat jednoduše. K tvorbě rozpočtu můžeme přistupovat pomocí několika metod: Rozpočet se tvoří na základě výsledků organizace v minulých letech (kolik jsme utratili na danou činnost v loňském roce?), pouze s přihlédnutím k výši inflace, plánovanému růstu mezd apod. Výhody: jednoduchost a menší pracnost. Nevýhody: v momentě sestavování rozpočtu známe pouze očekávanou skutečnost běžného roku (podle které stanovujeme rozpočet pro další období); pokud dochází k výrazné změně v činnosti organizace, lze použít výsledky minulých let pouze omezeně; metoda zužuje prostor pro kritické zhodnocení činnosti, protože předpokládáme, že organizace fungovala ideálně. Rozpočet se tvoří výhradně na základě plánu činností na plánované období. Náklady odvozujeme např. z úrovně mezd v regionu, z předpokladu spotřeby energie v obdobných zařízeních apod. Výhody: metoda lépe umožňuje reagovat na změny. Nevýhody: pracnost.

5 Třetí metoda je kombinace předchozích dvou. Část rozpočtu - relativně stabilní a neměnnou - stanovíme podle první metody, část rozpočtu např. pro novou činnost stanovíme podle metody druhé. (Teichmannová, 2002) Rozpočet ideálně sestavujeme jako vyrovnaný nebo ziskový. I neziskové organizace mohou sestavit přebytkový rozpočet. Zisk však musí být použit pro rozvoj organizace. Zisk samozřejmě nesmí být realizován z účelově vázaných dotací a grantů. Je-li rozpočet deficitní, bude mít velký význam plánování fundraisingu. Do rozpočtu je nutné uvést nejen náklady, ale i zdroje. Začínáme účelovými zdroji, dotacemi a granty, následují výnosy z programů (účastnické poplatky) a členské příspěvky a zbývá část, kterou musíme získat z darů nebo jiných zdrojů. Pokud sestavujeme rozpočet přebytkový, zisk nesmí být realizován z naprosté většiny dotací a grantů. CASH FLOW Cash flow je tok peněžních prostředků. V průběhu roku není důležité jen zda peníze získáme, ale i kdy je získáme. Pokud nemáme velkou finanční rezervu, je třeba použít nějaký nástroj (minimálně tabulku v Excelu, které jsou volně dostupné na internetu) a v ní rozložit příjmy i výdaje do jednotlivých měsíců. ZISK V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH V České republice je zvykem používat pojem nezisková organizace (běžná je i zkratka NNO pocházející z anglického non-profit organization), která je

6 z pohledu vytváření zisku poněkud zavádějící. Zisk vytvářen být smí, ale na rozdíl od organizací založených za účelem zisku nesmí být rozdělen mezi podílníky, ale použit pro fungování a rozvoj organizace. V zahraničí se spíše pro neziskové organizace používá pojem nevládní organizace (NGO, nongavernmental organization), který zdůrazňuje druhý aspekt vzniku nevládních (nestátních) neziskových organizací. Jakým způsobem může vzniknout v neziskové organizaci zisk? Buď náhodně na akci plánovanou s vyrovnaným nebo ztrátovým rozpočtem se přihlásí více účastníků a tudíž příjmy převáží náklady, nebo cíleně. Jak je to se ziskem (podnikáním) v NNO přesně lze zjistit na odkazu Cit.: Zákon 89/2012 Sb. nový občanský zákoník definuje nikoli podnikání samé, ale podnikatele coby osobu podnikající v 420 odstavec 1 takto: Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. povaha činnosti coby podnikání (či naopak nepodnikání ) se posuzuje za každou činnost zvlášť není přitom rozhodné, jaký výsledek hospodaření (zisk nebo ztrátu) vykazuje organizace jako celek. není rozhodné, zda je z dané činnosti vykazován zisk, ale pouze to, zda činnost směřuje či nesměřuje k jeho dosažení. kritérium soustavnosti nevyžaduje, aby činnost byla vykonávána s určitou danou periodicitou - např. každý týden soustavnost se posuzuje především jako opak nahodilosti. Vít P., 2014 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Pojem sociální podnikání se v České republice používá v různých souvislostech. Můžeme se setkat s vysvětlením, že sociální podnik vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu, a to sociálního, ekonomického a environmentálního. Nejvíce akcentuje sociální rozměr podnikání, a tak naplňuje veřejně prospěšný cíl. Důsledně dodržuje etické principy podnikání včetně principu rovných příležitostí.

7 V praxi se setkáváme minimálně s dvěma výklady sociálního podnikání. První charakterizuje sociální podnikání jako podnikání v organizaci bez ohledu na její právní formu, tj. v organizacích neziskových i založených za účelem zisku, ovšem řešících nějaký sociální problém. Například zaměstnávání osob s postižením, osob obtížně zaměstnatelných apod. Nejedná se však o chráněnou dílnu, tedy o službu zařazenou do systému sociálních služeb, podnik musí být konkurenceschopný na běžném trhu. Druhý výklad používá pojem sociální podnikání v podstatě ve významu vedlejší hospodářská činnost neziskových organizací, tj. jako podnikání, které má zajistit zdroje pro činnost hlavní. ZÁZNAM Z WORKSHOPU Následující text je komentovaným záznamem ze semináře Českého centra fundraisingu v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského centra Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků Jedná se o cvičné modelování projektů s přebytkovým rozpočtem, ale souvisejících s posláním organizace, na podporu projektů, které nejsou a nemohou být finančně soběstačné. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu podporuje výchovu k plánování rodiny, k partnerským vztahům, rovným příležitostem a k rodinnému životu včetně výchovy sexuální.

8 MISE A BYZNYS (PODNIKÁNÍ) MISE BYZNYS Na začátku stojí mise /z latinského slova znamenajícího poslat, poslání /. Jejím úkolem může být předání celého proudu myšlenek a informací, za kterými daná společnost stojí. Otázkou je, jakým způsobem bude své poslání realizovat. Mohou to být projekty, kampaně, různá setkání, vzdělávání pedagogů, lékařů a dalších lidí, kteří se o dané téma zajímají. Těch cest je opravdu mnoho. Některé z nich lze propojit s byznysem /obchod, obchodování, podnikání/ a realizovat v rámci vedlejší činnosti organizace pro zajištění finančních prostředků na realizaci dalších cílů organizace. Podnikání /byznys/ je soustavná samostatná činnost určité osoby za účelem dosažení zisku. Zisku mohu dosáhnout i tím, že budu naplňovat svou misi. Tedy jedno souvisí s druhým a nelze od sebe tyto složky oddělit. FEASIBILITY STUDY Feasibility study neboli studie proveditelnosti je analýza podnikatelského záměru. Účastníci workshopu si zkusí v hlavě vytvořit produkt a tzv. s ním půjdou na trh. Tato metoda prověří, jestli: je projekt životaschopný. je v souladu projekt spolu s cíli společnosti. se dají najít různé cesty k uskutečnění plánu.

9 Všichni zúčastnění vymýšlí projekty, které by mohla společnost nabídnout svému okolí. Každý tým si pak jeden z produktů vybere a detailně ho propracuje. Pracovní skupiny po dvou až třech členech vytvářejí reklamní leták produktu, na kterém se shodly, že zpracují. Na co všechno se zaměřit: popis produktu posoudit aktuální rozpoložení trhu posoudit, kde by se produkt pohyboval na žebříčku nabízených služeb v porovnání s konkurencí evaluace uvedení produktu na trh posoudit vnitřní zdroje posoudit možná rizika vytvořit modely, za jakých podmínek a za jak dlouho by produkt vydělal různé částky peněz posoudit, jak se s přivedením produktu na trh změní struktura lidí ve společnosti V případě SPRSV byly vybrány tyto produkty: Setkání Pojďme se bavit o (sexu) Kurz seznamování Kondomy netradičních velikostí Sexy trika s netopýry Každá skupina si definuje svůj produkt. Vymyslí zajímavý název, stručný popis a cílovou skupinu, kterou má produkt oslovit.

10 Následuje prezentace každého produktu a vyvěšení letáku na viditelné místo. Každý ze zúčastněných má 20 bodů a jeho úkolem je rozdělit je mezi produkty podle toho, které by si sám vybral. Měl by rozdělit všechny body, co má. /Není podmínkou, aby měl každý produkt nějaký bod./ Schéma, podle kterého jsme tvořili reklamní leták na náš produkt. Kondomy netradičních velikostí Popis: Máte netradiční velikost penisu a tím pádem problém, kde sehnat vhodný kondom právě pro vás? Cílová skupina: muži s extrémními velikostmi

11 Setkání Pojďme se bavit o (sexu) Detailněji rozpracován návrh večerních sezení. Byly by rozdělené do čtyř věkových kategorií, níže jsou nápady na témata, která by mohla být pod vedením lektora diskutována. Nemělo by jít o přednášku. Cílem je vědět, že každý z nás může mít jiný názor a my bychom ho měli respektovat.

12 Sexy trika s netopeery Popis: Každý chce vypadat dobře. A co teprve s netopýrem! Cílová skupina: všichni /velikost S, M, L, XL, XXL/ OCENĚNÍ PRODUKTU Každá skupina, která již představovala svůj produkt, se teprve v této části zabývá myšlenkou, za kolik korun by bylo vhodné produkt uvést na trh. Zvažme poptávku, dostupnost a kvalitu produktu jiných výrobců, jejich cenu, atd. Členové skupin se domluví na sumě, která odpovídá výrobku a napíše ji na lísteček tak, aby to nikdo z ostatních neviděl. Lístky si vybere a nechá u sebe lektor. PREZENTACE PRODUKTŮ Další částí je prezentace produktů. Zástupce pracovního týmu vystoupí před ostatní a nabízí jim svůj produkt. Neuvede cenu. Každý z přítomných napíše na lístek částku, za kterou by si produkt koupil. Takto se postupuje u všech produktů. Když se všichni vystřídají a ocení se všechny produkty, napíše se na

13 velký formát produkt. K němu cena, za kterou jej zamýšleli prodávat stvořitelé produktu a všechny ceny, za které by si je ostatní koupili. Hledí se na to, zda odhadovanou cenu by byli ostatní ochotni zaplatit či nikoli. Následuje zhodnocení, které obsahuje mimo jiné i to, jak výrobci uvažovali o ceně, která by mohla jít na trh.

14 KVALITA VERSUS CENA Podíváme-li se na graf, je patrné, že společně s kvalitou roste cena. Situace, kdy je kvalita nízká a cena vysoká, je znázorněna na schématu vpravo dole. Mnohdy lidé vybírají produkt podle ceny a předpokládají, že pokud je něco dražší, má to svou kvalitu. Proto je důležité produkt nepodcenit a nesnažit se za každou cenu mít produkt co nejlevnější. Vezměme si příklad produktu Kurz seznamování. Snažili jsme se propočítat náklady a možnosti, jak cenu snížit. Ale pokud jsme si zvolili za cílovou skupinu muže pracující celý den za počítačem, měli bychom počítat s tím, že peníze mají a budou je chtít obětovat kvalitnímu kurzu seznamování. PRŮZKUM TRHU Existují různé metody, jak zjistit, jestli by byl o produkt zájem.

15 První z nich je dotazník, může být zpracován na papíře a distribuován na ulici, v nákupních centrech, školských zařízeních atd. nebo elektronickou formou. Dotazník se vytvoří na počítači a formou odkazu se šíří mezi běžnou populaci. Lze vycházet ze zkušeností, které již s produktem máme. Buď jsme někdy v minulosti již o uvedení produktu na trh usilovali, tudíž víme, jaké to mělo mínusy, nebo slýcháme od přátel, co by rádi kupovali a kde. To souvisí s nespecifickými rozhovory. Povídáme si o tématu s přáteli a oni mnohdy ani nevědí, že tím pomáhají nějaký produkt stvořit, či že ho rovnou hodnotí. Důležitý je průzkum konkurence. Je nutné vědět, co nabízejí ostatní firmy a za kolik, jaká je kvalita jejich produktu porovnaná s možnou naší apod. Analýza trhu z internetu či jinou formou je další možností. Víme, co lidé žádají, aniž bychom museli vydat náklady svou vlastní analýzu. Focus groups (skupinové diskuze) jsou vhodnou cestou, jak vyladit detaily produktu. Pozvou se lidé, kteří dávají zpětnou vazbu např. za drobný dárek či občerstvení metoda tedy není příliš nákladná. BOD ZVRATU Bod zvratu, anglicky break even point, je množství produkce, při kterém nevzniká ani zisk, ale ani ztráta. Dokážeme k němu dojít i běžnou logickou úvahou a pomáhá nám kalkulovat i cenu výrobku. Vezměme jako jednoduchý příklad seminář plánovaný pro 15 lidí. Máme možnost mít učebnu pro 30 lidí za 1000 Kč a 4 přednášející, každého za 500 Kč. Každému účastníkovi i lektorovi dáme občerstvení za 50 Kč. Náklady za 15 lidí jsou 3950 Kč, tj na účastníka 264,- Kč. Pokud přijde účastníků méně,

16 vznikne nám ztráta, pokud více, vznikne neplánovaný zisk. Pokud chceme zisk plánovat, slouží nám k tomu právě výpočty související s bodem zvratu, tedy dobou, kdy se mi zaplatí veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí produktu a začínám si jím vydělávat. Základní pojmy: Fixní náklady jsou takové, které musím zaplatit pokaždé a jsou neměnné. Jedná se tedy např. o osvětlení, pronájem prostor, výplatu lektorovi /bude stát stejně, bude-li povídat pro pět či padesát posluchačů/ a další. Oproti tomu u variabilních nákladů záleží na počtu produktů. Pokud zrealizuji např. jeden seminář týdně, budu kupovat méně občerstvení než pro účastníky čtyř sezení do týdne. Podobně by tomu bylo i u ubytování. Podívejme se konkrétně na naši situaci, kdy rozpočítáváme sérii kurzů. Mezi variabilními náklady vidíme ubytování, MTZ (materiálně technické zabezpečení) a dopravu. To vše je závislé na počtu účastníků. Fixní náklad činí koordinátor, reklama, příprava a marketing, režie.

17 Náklady na konání kurzů = variabilní náklady + fixní náklady V našem případě = = Náklady na 1 kurz = Variabilní + fixní (127500) : počet kurzů Takto jsme zvyklí často v neziskovém sektoru pracovat nastavujeme cenu podle nákladů a předem stanoveného počtu kurzů, tj. rozhodneme, že kurzy budou 4 a vyjde nám cena: na kurz, tj. při 15 lidech 2125 Kč. V podnikání se ale plánuje jinak vychází se z toho, že cena je to, co jsou lidé ochotni zaplatit. Předchozími analýzami jsme dospěli k tomu, že lidé by byli ochotni za kurz zaplatit Kč, při 15 lidech V tuto chvíli používáme vzorec pro bod zvratu Počet kurzů = fixní náklady/ (cena-variabilní náklady) Počet kurzů = 71500/ = 1,79 Z toho vyplývá, že již druhý kurz by začal nést zisk pokud bychom ho dokázali naplnit na 15 lidí Pokud se vám zdá příklad složitý, vraťme se k jednoduché kalkulaci na začátku kapitoly BOD ZVRATU. Pro přehlednost přičteme občerstvení lektorů k jejich mzdě. Fixní náklady tedy jsou 4 x na lektory a 2000 na učebnu, variabilní 50 za občerstvení. Uděláme analýzu cen obdobných seminářů a průzkum, kolik by byli lidi ochotni za seminář zaplatit. Zjistíme, že 500 Kč. Postupujeme podle vzorce

18 Počet = fixní náklady/ (cena-variabilní náklady) Počet účastníků = 4200/(500-50)=9,33 Již desátý účastník nám v tomto případě bude přinášet zisk PODNIKATELSKÝ PLÁN Základem je mít plán. Snažit se rozjet podnikání bez dobrého plánu je doslova recept na katastrofu. Je potřeba si vše důkladně rozmyslet a rozplánovat tak, aby byl projekt životaschopný a aby mohl fungovat. Neexistuje jednotný návod, plán by měl tvořit oporu pro vaše myšlenky a měl by umět zaujmout další lidi. Při tvorbě podnikatelského plánu si můžete odpovědět např. na tyto otázky: VÝROBEK/SLUŽBA 1. Jaký výrobek nebo službu nabízíte? 2. Jaká je jedinečnost vašeho výrobku/služby? 3. Jakou konkrétní potřebu zákazníků váš výrobek nebo služba řeší? 4. Jakým způsobem je daná potřeba uspokojována v současnosti? 5. Jaké jsou nevýhody současných řešení na trhu? 6. Proč by měl zákazník začít využívat váš výrobek nebo službu? 7. Jaký je současný stav vývoje vašeho výrobku/služby? 8. Jak budete chtít vyvíjet váš výrobek/službu v budoucnu? 9. Jak vypadá výroba vašeho výrobku/služby? 10. Jakou plánujete ochranu duševního vlastnictví na daný výrobek/službu? TÝM 11. Kdo tvoří dnes váš tým?

19 12. Jaké má váš tým zkušenosti s oborem, ze kterého pochází váš výrobek/služba? 13. Jsou jasné pravomoci a zodpovědnost mezi členy vašeho týmu? 14. Jaké zkušenosti, znalosti a dovednosti vašemu týmu schází? 15. Jak navrhujete tyto nedostatky řešit? ZÁKAZNÍK 16. Kdo je konkrétně váš zákazník? 17. Kolik je na českém, případně na zahraničních trzích vašich zákazníků? 18. Jak se bude vyvíjet počet vašich zákazníků do budoucna? 19. Kolik z těchto zákazníků chcete při startu a v budoucnu uspokojovat? 20. Jak se bude vyvíjet chování vašeho zákazníka do budoucna? KONKURENČNÍ FIRMY 21. Jaké společnosti jsou dnes vašimi konkurenty? 22. Jaké jsou silné a slabé stránky vašich konkurentů? 23. Jaký je jejich tržní podíl a očekávaný vývoj v daném výrobku/službě? 24. Jaká je současná velikost celkového prodeje vašeho výrobku/služby? 25. Jaké jsou vaše konkurenční výhody a jak si je udržíte? KONKURENČNÍ VÝROBKY/SLUŽBY 26. Jaké konkurenční výrobky/služby jsou dnes na trhu? 27. Jaká je jejich cena, kvalita, přidaná hodnota, historie? 28. Jaké jsou silné a slabé stránky těchto výrobků? 29. Jaké má váš výrobek/služba substituty na trhu? 30. Jaká je/bude cena, kvalita, přidaná hodnota vašeho výrobku/služby? DODAVATELÉ, ODBĚRATELÉ 31. Kdo jsou vaši dodavatelé (např. pro výrobu)? 32. Kteří z nich jsou pro váš výrobek/službu klíčový a v čem? 33. Jak si s těmito klíčovými dodavateli zajistíte spolupráci?

20 34. Kdo jsou vaši potenciální odběratelé (např. zprostředkovatelé, velcí zákazníci)? 35. Jsou někteří z nich pro vás klíčoví a v čem? 36. Jak si s těmito klíčovými odběrateli zajistíte spolupráci? PRODEJ 37. Přes koho budete vaše výrobky/službu prodávat? 38. Jaké jsou prodejní cíle vašeho výrobku/služby v čase? 39. Jaké budou celkové tržby z prodeje vašeho výrobku/služby na příští rok (odhad)? 40. Jaká je sezónnost prodeje? 41. Budete své výrobky/služby prodávat i do zahraničí, kdy? 42. Jaký poprodejní servis svým zákazníkům nabízíte? 43. Jak tento servis zajistíte?propagace 44. Jakým konkrétním způsobem budete propagovat váš výrobek/službu při startu? 45. Kolik peněz bude třeba na tuto propagaci? 46. Co všechno je třeba udělat, než začnete váš výrobek/službu propagovat? 47. Jak budete sledovat reakce konkurentů, až začnete propagovat a následně prodávat váš výrobek/službu? FIRMA 48. Jaké máte cíle s firmou, která bude nabízet vaše výrobky/služby a v jakém čase? 49. Jaká je vaše strategie dosáhnutí těchto cílů? 50. Kde vidíte firmu za 3 roky? 51. Kolik jste ochotni dnes dávat firmě času, a do budoucna? 52. Jak dlouho jste ochotni pracovat ve firmě zadarmo? 53. Jaké jsou klíčové body pro úspěšný start firmy?

21 54. Jak zajistíte realizaci těchto bodů? 55. Jaká jsou rizika pro firmu do budoucna? 56. Jak dlouho ve firmě vydržíte, nebude li se jí dařit? INVESTOR 57. Kolik potřebujete peněz na úspěšný start a na co konkrétně je potřebujete? 58. Kolik do realizace nápadu vložíte vlastních peněz? 59. Kdo kromě vás a investora bude do realizace nápadu vkládat peníze? 60. Jak si na začátku představujete spolupráci s investorem? 61. Jak si představujete spolupráci s investorem do budoucna? (www.napadroku.cz, 2014) KRITICKÉ HODNOCENÍ Tzv. hra na pravdu přichází ve chvíli, kdy si každá ze skupin detailně promyslela svůj podnik. Předstoupí před ostatní a představí jim svůj produkt se vším všudy produkt, název, popis, cena, cílová skupina, bod zvratu. Posluchači jsou v roli nezúčastněných, kterým někdo nabízí svůj produkt. Ptají se na různé otázky, mohou kritizovat, nacházet slabá místa, ale i chválit a podporovat. Touto aktivitou si na workshopu projde každý se svým produktem. Na každém z nich se snažíme nalézt plusy a mínusy, zkoušíme měnit cílovou skupinu nebo poupravit cenu. Těmito komentáři se snažíme produkt co nejvíce vylepšit. Terč priorit

22 Na závěr je naším úkolem umístit náš produkt na terč priorit, který má 4 okruhy. Nejblíže středu je to nejdůležitější, na okraji produkt, který by možná nebyl tak úspěšný či je jeho realizace složitější.

23 Použitá literatura: Teichmannová, I., Finanční plánování v Charitě Ostrava. Ostrava Závěrečná písemná práce. Kurz řízení neziskových organizací. dostupné z internetu: Vít, P., Právní pohled na podnikání neziskových organizací. Praha 2014, Neziskovky.cz, In: Mezinárodní odborná konference Podnikání jako metoda fundraisingu neziskové organizace [online], dostupné z internetu: Jak sepsat podnikatelský plán, [online], dostupné z internetu:

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Dominika Špačková (autorka

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financial management of a non-profit organisation Diplomová práce Vedoucí

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Příručka pro začínající podnikatelky

Příručka pro začínající podnikatelky 2015 Příručka pro začínající podnikatelky PODNIKAVÉ ŽENY, ANEB ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI ŽEN V JIHOČESKÉM KRAJI Tato publikace pro začínající podnikatelky shrnuje poznatky čerpané z kurzu,

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Obsah 1 Zakládání podniku...3

Obsah 1 Zakládání podniku...3 [Zadejte text.] Obsah 1 Zakládání podniku...3 2 Majetková a kapitálová výstavba podniku...3 3 Dlouhodobý majetek...4 3.1 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku...4 3.1.1 Finanční leasing...4 3.1.2 Operativní

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s.

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s. 1 2 3 Úvod: Jsme organizace, která potřebuje strategicky plánovat? 5 1. Situace neziskového sektoru v České republice 6 Roman Černík / Neziskové organizace v kultuře 7 Stanislava Brejchová / Co znamená

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra společenských věd Petr Valenta Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie. Kolektiv autorů

VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie. Kolektiv autorů VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie Kolektiv autorů VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení

Více

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na neziskový sektor v České republice.

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka»

Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka» Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka» Diplomová práce Bc. Ekaterina Belyankova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Diplomová práce Bc. Barbora Šmídová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Management hotelnictví

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY. Marek Adam

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY. Marek Adam BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY Marek Adam Unicorn College 2012 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ:

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL

BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL Tento materiál vznikl s podporou Evropské unie v programu Leonardo da Vinci. Obsah materiálu nevyjadřuje postoj Evropské unie a je v plné odpovědnosti jeho autorů.

Více

Ideální platforma pro organizování filmového festivalu. Martin Čtvrtečka

Ideální platforma pro organizování filmového festivalu. Martin Čtvrtečka Ideální platforma pro organizování filmového festivalu Martin Čtvrtečka Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pravidla podnikatelského plánu a jejich aplikace na reálný projekt Autor BP: Kateřina Täuberová Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.

Více

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Nemůžete sehnat práci? Zkuste to Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Tato publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.04/3.4.04/76.00114 Podnikání jako flexibilní forma uplatnění

Více