FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY"

Transkript

1 FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, MONIKA PAROBKOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského centra Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu 2014

2 ÚVOD Tento materiál si klade za cíl jednoduchým způsobem popsat zkušenosti jedné neziskové organizace spolku Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu - s finančním plánováním. Materiál byl zpracován na základě uvedené literatury, zkušeností SPRSV s finančním plánováním a kurzu, který na míru v rámci projektu Operačního programu Praha adaptabilita, projektu CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského centra Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků, sestavilo České centrum fundraisingu.

3 FINANČNÍ ZDROJE Většina neziskových organizací používá ke své činnosti vícezdrojové financování. Jedná se zhruba o následující zdroje: Samofinancování, tj. programy jsou finančně soběstačné, případně v rámci vedlejší hospodářské činnosti ziskové a financují činnost hlavní Granty nadací (ČR i zahraniční) EU Státní dotace Dotace města a kraje Sponzoři a firemní dárci Drobní dárci včetně veřejných sbírek Členské příspěvky Některé neziskové organizace i jejich okolí si myslí, že hlavními příjmy organizace musí být dary a dotace. Většina dlouhodobě udržitelných organizací počítá s příjmy s finančne soběstačných programů nebo vedlejší hospodářské činnosti. ANALÝZA Podklady pro analýzu vyčtete buď z výroční zprávy, nebo vám podklady poskytne účetní organizace. Předpokládáme, že s finančním plánováním pokračujete na základě strategického plánu se stejnou nebo obdobnou skupinou lidí, tedy s lidmi, kteří nemají s účetnictvím zkušenosti. Analýzu finančního hospodaření např. za uplynulý rok provedeme jednoduchým, přehledným způsobem, např. po

4 jednotlivých programech a způsobech jejich financování, rozděleno na příjmovou a výdajovou část. ROZPOČET Rozpočet je hlavním nástrojem finančního řízení. Pokud sestavujeme rozpočet na workshopu, je třeba postupovat jednoduše. K tvorbě rozpočtu můžeme přistupovat pomocí několika metod: Rozpočet se tvoří na základě výsledků organizace v minulých letech (kolik jsme utratili na danou činnost v loňském roce?), pouze s přihlédnutím k výši inflace, plánovanému růstu mezd apod. Výhody: jednoduchost a menší pracnost. Nevýhody: v momentě sestavování rozpočtu známe pouze očekávanou skutečnost běžného roku (podle které stanovujeme rozpočet pro další období); pokud dochází k výrazné změně v činnosti organizace, lze použít výsledky minulých let pouze omezeně; metoda zužuje prostor pro kritické zhodnocení činnosti, protože předpokládáme, že organizace fungovala ideálně. Rozpočet se tvoří výhradně na základě plánu činností na plánované období. Náklady odvozujeme např. z úrovně mezd v regionu, z předpokladu spotřeby energie v obdobných zařízeních apod. Výhody: metoda lépe umožňuje reagovat na změny. Nevýhody: pracnost.

5 Třetí metoda je kombinace předchozích dvou. Část rozpočtu - relativně stabilní a neměnnou - stanovíme podle první metody, část rozpočtu např. pro novou činnost stanovíme podle metody druhé. (Teichmannová, 2002) Rozpočet ideálně sestavujeme jako vyrovnaný nebo ziskový. I neziskové organizace mohou sestavit přebytkový rozpočet. Zisk však musí být použit pro rozvoj organizace. Zisk samozřejmě nesmí být realizován z účelově vázaných dotací a grantů. Je-li rozpočet deficitní, bude mít velký význam plánování fundraisingu. Do rozpočtu je nutné uvést nejen náklady, ale i zdroje. Začínáme účelovými zdroji, dotacemi a granty, následují výnosy z programů (účastnické poplatky) a členské příspěvky a zbývá část, kterou musíme získat z darů nebo jiných zdrojů. Pokud sestavujeme rozpočet přebytkový, zisk nesmí být realizován z naprosté většiny dotací a grantů. CASH FLOW Cash flow je tok peněžních prostředků. V průběhu roku není důležité jen zda peníze získáme, ale i kdy je získáme. Pokud nemáme velkou finanční rezervu, je třeba použít nějaký nástroj (minimálně tabulku v Excelu, které jsou volně dostupné na internetu) a v ní rozložit příjmy i výdaje do jednotlivých měsíců. ZISK V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH V České republice je zvykem používat pojem nezisková organizace (běžná je i zkratka NNO pocházející z anglického non-profit organization), která je

6 z pohledu vytváření zisku poněkud zavádějící. Zisk vytvářen být smí, ale na rozdíl od organizací založených za účelem zisku nesmí být rozdělen mezi podílníky, ale použit pro fungování a rozvoj organizace. V zahraničí se spíše pro neziskové organizace používá pojem nevládní organizace (NGO, nongavernmental organization), který zdůrazňuje druhý aspekt vzniku nevládních (nestátních) neziskových organizací. Jakým způsobem může vzniknout v neziskové organizaci zisk? Buď náhodně na akci plánovanou s vyrovnaným nebo ztrátovým rozpočtem se přihlásí více účastníků a tudíž příjmy převáží náklady, nebo cíleně. Jak je to se ziskem (podnikáním) v NNO přesně lze zjistit na odkazu Cit.: Zákon 89/2012 Sb. nový občanský zákoník definuje nikoli podnikání samé, ale podnikatele coby osobu podnikající v 420 odstavec 1 takto: Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. povaha činnosti coby podnikání (či naopak nepodnikání ) se posuzuje za každou činnost zvlášť není přitom rozhodné, jaký výsledek hospodaření (zisk nebo ztrátu) vykazuje organizace jako celek. není rozhodné, zda je z dané činnosti vykazován zisk, ale pouze to, zda činnost směřuje či nesměřuje k jeho dosažení. kritérium soustavnosti nevyžaduje, aby činnost byla vykonávána s určitou danou periodicitou - např. každý týden soustavnost se posuzuje především jako opak nahodilosti. Vít P., 2014 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Pojem sociální podnikání se v České republice používá v různých souvislostech. Můžeme se setkat s vysvětlením, že sociální podnik vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu, a to sociálního, ekonomického a environmentálního. Nejvíce akcentuje sociální rozměr podnikání, a tak naplňuje veřejně prospěšný cíl. Důsledně dodržuje etické principy podnikání včetně principu rovných příležitostí.

7 V praxi se setkáváme minimálně s dvěma výklady sociálního podnikání. První charakterizuje sociální podnikání jako podnikání v organizaci bez ohledu na její právní formu, tj. v organizacích neziskových i založených za účelem zisku, ovšem řešících nějaký sociální problém. Například zaměstnávání osob s postižením, osob obtížně zaměstnatelných apod. Nejedná se však o chráněnou dílnu, tedy o službu zařazenou do systému sociálních služeb, podnik musí být konkurenceschopný na běžném trhu. Druhý výklad používá pojem sociální podnikání v podstatě ve významu vedlejší hospodářská činnost neziskových organizací, tj. jako podnikání, které má zajistit zdroje pro činnost hlavní. ZÁZNAM Z WORKSHOPU Následující text je komentovaným záznamem ze semináře Českého centra fundraisingu v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského centra Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků Jedná se o cvičné modelování projektů s přebytkovým rozpočtem, ale souvisejících s posláním organizace, na podporu projektů, které nejsou a nemohou být finančně soběstačné. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu podporuje výchovu k plánování rodiny, k partnerským vztahům, rovným příležitostem a k rodinnému životu včetně výchovy sexuální.

8 MISE A BYZNYS (PODNIKÁNÍ) MISE BYZNYS Na začátku stojí mise /z latinského slova znamenajícího poslat, poslání /. Jejím úkolem může být předání celého proudu myšlenek a informací, za kterými daná společnost stojí. Otázkou je, jakým způsobem bude své poslání realizovat. Mohou to být projekty, kampaně, různá setkání, vzdělávání pedagogů, lékařů a dalších lidí, kteří se o dané téma zajímají. Těch cest je opravdu mnoho. Některé z nich lze propojit s byznysem /obchod, obchodování, podnikání/ a realizovat v rámci vedlejší činnosti organizace pro zajištění finančních prostředků na realizaci dalších cílů organizace. Podnikání /byznys/ je soustavná samostatná činnost určité osoby za účelem dosažení zisku. Zisku mohu dosáhnout i tím, že budu naplňovat svou misi. Tedy jedno souvisí s druhým a nelze od sebe tyto složky oddělit. FEASIBILITY STUDY Feasibility study neboli studie proveditelnosti je analýza podnikatelského záměru. Účastníci workshopu si zkusí v hlavě vytvořit produkt a tzv. s ním půjdou na trh. Tato metoda prověří, jestli: je projekt životaschopný. je v souladu projekt spolu s cíli společnosti. se dají najít různé cesty k uskutečnění plánu.

9 Všichni zúčastnění vymýšlí projekty, které by mohla společnost nabídnout svému okolí. Každý tým si pak jeden z produktů vybere a detailně ho propracuje. Pracovní skupiny po dvou až třech členech vytvářejí reklamní leták produktu, na kterém se shodly, že zpracují. Na co všechno se zaměřit: popis produktu posoudit aktuální rozpoložení trhu posoudit, kde by se produkt pohyboval na žebříčku nabízených služeb v porovnání s konkurencí evaluace uvedení produktu na trh posoudit vnitřní zdroje posoudit možná rizika vytvořit modely, za jakých podmínek a za jak dlouho by produkt vydělal různé částky peněz posoudit, jak se s přivedením produktu na trh změní struktura lidí ve společnosti V případě SPRSV byly vybrány tyto produkty: Setkání Pojďme se bavit o (sexu) Kurz seznamování Kondomy netradičních velikostí Sexy trika s netopýry Každá skupina si definuje svůj produkt. Vymyslí zajímavý název, stručný popis a cílovou skupinu, kterou má produkt oslovit.

10 Následuje prezentace každého produktu a vyvěšení letáku na viditelné místo. Každý ze zúčastněných má 20 bodů a jeho úkolem je rozdělit je mezi produkty podle toho, které by si sám vybral. Měl by rozdělit všechny body, co má. /Není podmínkou, aby měl každý produkt nějaký bod./ Schéma, podle kterého jsme tvořili reklamní leták na náš produkt. Kondomy netradičních velikostí Popis: Máte netradiční velikost penisu a tím pádem problém, kde sehnat vhodný kondom právě pro vás? Cílová skupina: muži s extrémními velikostmi

11 Setkání Pojďme se bavit o (sexu) Detailněji rozpracován návrh večerních sezení. Byly by rozdělené do čtyř věkových kategorií, níže jsou nápady na témata, která by mohla být pod vedením lektora diskutována. Nemělo by jít o přednášku. Cílem je vědět, že každý z nás může mít jiný názor a my bychom ho měli respektovat.

12 Sexy trika s netopeery Popis: Každý chce vypadat dobře. A co teprve s netopýrem! Cílová skupina: všichni /velikost S, M, L, XL, XXL/ OCENĚNÍ PRODUKTU Každá skupina, která již představovala svůj produkt, se teprve v této části zabývá myšlenkou, za kolik korun by bylo vhodné produkt uvést na trh. Zvažme poptávku, dostupnost a kvalitu produktu jiných výrobců, jejich cenu, atd. Členové skupin se domluví na sumě, která odpovídá výrobku a napíše ji na lísteček tak, aby to nikdo z ostatních neviděl. Lístky si vybere a nechá u sebe lektor. PREZENTACE PRODUKTŮ Další částí je prezentace produktů. Zástupce pracovního týmu vystoupí před ostatní a nabízí jim svůj produkt. Neuvede cenu. Každý z přítomných napíše na lístek částku, za kterou by si produkt koupil. Takto se postupuje u všech produktů. Když se všichni vystřídají a ocení se všechny produkty, napíše se na

13 velký formát produkt. K němu cena, za kterou jej zamýšleli prodávat stvořitelé produktu a všechny ceny, za které by si je ostatní koupili. Hledí se na to, zda odhadovanou cenu by byli ostatní ochotni zaplatit či nikoli. Následuje zhodnocení, které obsahuje mimo jiné i to, jak výrobci uvažovali o ceně, která by mohla jít na trh.

14 KVALITA VERSUS CENA Podíváme-li se na graf, je patrné, že společně s kvalitou roste cena. Situace, kdy je kvalita nízká a cena vysoká, je znázorněna na schématu vpravo dole. Mnohdy lidé vybírají produkt podle ceny a předpokládají, že pokud je něco dražší, má to svou kvalitu. Proto je důležité produkt nepodcenit a nesnažit se za každou cenu mít produkt co nejlevnější. Vezměme si příklad produktu Kurz seznamování. Snažili jsme se propočítat náklady a možnosti, jak cenu snížit. Ale pokud jsme si zvolili za cílovou skupinu muže pracující celý den za počítačem, měli bychom počítat s tím, že peníze mají a budou je chtít obětovat kvalitnímu kurzu seznamování. PRŮZKUM TRHU Existují různé metody, jak zjistit, jestli by byl o produkt zájem.

15 První z nich je dotazník, může být zpracován na papíře a distribuován na ulici, v nákupních centrech, školských zařízeních atd. nebo elektronickou formou. Dotazník se vytvoří na počítači a formou odkazu se šíří mezi běžnou populaci. Lze vycházet ze zkušeností, které již s produktem máme. Buď jsme někdy v minulosti již o uvedení produktu na trh usilovali, tudíž víme, jaké to mělo mínusy, nebo slýcháme od přátel, co by rádi kupovali a kde. To souvisí s nespecifickými rozhovory. Povídáme si o tématu s přáteli a oni mnohdy ani nevědí, že tím pomáhají nějaký produkt stvořit, či že ho rovnou hodnotí. Důležitý je průzkum konkurence. Je nutné vědět, co nabízejí ostatní firmy a za kolik, jaká je kvalita jejich produktu porovnaná s možnou naší apod. Analýza trhu z internetu či jinou formou je další možností. Víme, co lidé žádají, aniž bychom museli vydat náklady svou vlastní analýzu. Focus groups (skupinové diskuze) jsou vhodnou cestou, jak vyladit detaily produktu. Pozvou se lidé, kteří dávají zpětnou vazbu např. za drobný dárek či občerstvení metoda tedy není příliš nákladná. BOD ZVRATU Bod zvratu, anglicky break even point, je množství produkce, při kterém nevzniká ani zisk, ale ani ztráta. Dokážeme k němu dojít i běžnou logickou úvahou a pomáhá nám kalkulovat i cenu výrobku. Vezměme jako jednoduchý příklad seminář plánovaný pro 15 lidí. Máme možnost mít učebnu pro 30 lidí za 1000 Kč a 4 přednášející, každého za 500 Kč. Každému účastníkovi i lektorovi dáme občerstvení za 50 Kč. Náklady za 15 lidí jsou 3950 Kč, tj na účastníka 264,- Kč. Pokud přijde účastníků méně,

16 vznikne nám ztráta, pokud více, vznikne neplánovaný zisk. Pokud chceme zisk plánovat, slouží nám k tomu právě výpočty související s bodem zvratu, tedy dobou, kdy se mi zaplatí veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí produktu a začínám si jím vydělávat. Základní pojmy: Fixní náklady jsou takové, které musím zaplatit pokaždé a jsou neměnné. Jedná se tedy např. o osvětlení, pronájem prostor, výplatu lektorovi /bude stát stejně, bude-li povídat pro pět či padesát posluchačů/ a další. Oproti tomu u variabilních nákladů záleží na počtu produktů. Pokud zrealizuji např. jeden seminář týdně, budu kupovat méně občerstvení než pro účastníky čtyř sezení do týdne. Podobně by tomu bylo i u ubytování. Podívejme se konkrétně na naši situaci, kdy rozpočítáváme sérii kurzů. Mezi variabilními náklady vidíme ubytování, MTZ (materiálně technické zabezpečení) a dopravu. To vše je závislé na počtu účastníků. Fixní náklad činí koordinátor, reklama, příprava a marketing, režie.

17 Náklady na konání kurzů = variabilní náklady + fixní náklady V našem případě = = Náklady na 1 kurz = Variabilní + fixní (127500) : počet kurzů Takto jsme zvyklí často v neziskovém sektoru pracovat nastavujeme cenu podle nákladů a předem stanoveného počtu kurzů, tj. rozhodneme, že kurzy budou 4 a vyjde nám cena: na kurz, tj. při 15 lidech 2125 Kč. V podnikání se ale plánuje jinak vychází se z toho, že cena je to, co jsou lidé ochotni zaplatit. Předchozími analýzami jsme dospěli k tomu, že lidé by byli ochotni za kurz zaplatit Kč, při 15 lidech V tuto chvíli používáme vzorec pro bod zvratu Počet kurzů = fixní náklady/ (cena-variabilní náklady) Počet kurzů = 71500/ = 1,79 Z toho vyplývá, že již druhý kurz by začal nést zisk pokud bychom ho dokázali naplnit na 15 lidí Pokud se vám zdá příklad složitý, vraťme se k jednoduché kalkulaci na začátku kapitoly BOD ZVRATU. Pro přehlednost přičteme občerstvení lektorů k jejich mzdě. Fixní náklady tedy jsou 4 x na lektory a 2000 na učebnu, variabilní 50 za občerstvení. Uděláme analýzu cen obdobných seminářů a průzkum, kolik by byli lidi ochotni za seminář zaplatit. Zjistíme, že 500 Kč. Postupujeme podle vzorce

18 Počet = fixní náklady/ (cena-variabilní náklady) Počet účastníků = 4200/(500-50)=9,33 Již desátý účastník nám v tomto případě bude přinášet zisk PODNIKATELSKÝ PLÁN Základem je mít plán. Snažit se rozjet podnikání bez dobrého plánu je doslova recept na katastrofu. Je potřeba si vše důkladně rozmyslet a rozplánovat tak, aby byl projekt životaschopný a aby mohl fungovat. Neexistuje jednotný návod, plán by měl tvořit oporu pro vaše myšlenky a měl by umět zaujmout další lidi. Při tvorbě podnikatelského plánu si můžete odpovědět např. na tyto otázky: VÝROBEK/SLUŽBA 1. Jaký výrobek nebo službu nabízíte? 2. Jaká je jedinečnost vašeho výrobku/služby? 3. Jakou konkrétní potřebu zákazníků váš výrobek nebo služba řeší? 4. Jakým způsobem je daná potřeba uspokojována v současnosti? 5. Jaké jsou nevýhody současných řešení na trhu? 6. Proč by měl zákazník začít využívat váš výrobek nebo službu? 7. Jaký je současný stav vývoje vašeho výrobku/služby? 8. Jak budete chtít vyvíjet váš výrobek/službu v budoucnu? 9. Jak vypadá výroba vašeho výrobku/služby? 10. Jakou plánujete ochranu duševního vlastnictví na daný výrobek/službu? TÝM 11. Kdo tvoří dnes váš tým?

19 12. Jaké má váš tým zkušenosti s oborem, ze kterého pochází váš výrobek/služba? 13. Jsou jasné pravomoci a zodpovědnost mezi členy vašeho týmu? 14. Jaké zkušenosti, znalosti a dovednosti vašemu týmu schází? 15. Jak navrhujete tyto nedostatky řešit? ZÁKAZNÍK 16. Kdo je konkrétně váš zákazník? 17. Kolik je na českém, případně na zahraničních trzích vašich zákazníků? 18. Jak se bude vyvíjet počet vašich zákazníků do budoucna? 19. Kolik z těchto zákazníků chcete při startu a v budoucnu uspokojovat? 20. Jak se bude vyvíjet chování vašeho zákazníka do budoucna? KONKURENČNÍ FIRMY 21. Jaké společnosti jsou dnes vašimi konkurenty? 22. Jaké jsou silné a slabé stránky vašich konkurentů? 23. Jaký je jejich tržní podíl a očekávaný vývoj v daném výrobku/službě? 24. Jaká je současná velikost celkového prodeje vašeho výrobku/služby? 25. Jaké jsou vaše konkurenční výhody a jak si je udržíte? KONKURENČNÍ VÝROBKY/SLUŽBY 26. Jaké konkurenční výrobky/služby jsou dnes na trhu? 27. Jaká je jejich cena, kvalita, přidaná hodnota, historie? 28. Jaké jsou silné a slabé stránky těchto výrobků? 29. Jaké má váš výrobek/služba substituty na trhu? 30. Jaká je/bude cena, kvalita, přidaná hodnota vašeho výrobku/služby? DODAVATELÉ, ODBĚRATELÉ 31. Kdo jsou vaši dodavatelé (např. pro výrobu)? 32. Kteří z nich jsou pro váš výrobek/službu klíčový a v čem? 33. Jak si s těmito klíčovými dodavateli zajistíte spolupráci?

20 34. Kdo jsou vaši potenciální odběratelé (např. zprostředkovatelé, velcí zákazníci)? 35. Jsou někteří z nich pro vás klíčoví a v čem? 36. Jak si s těmito klíčovými odběrateli zajistíte spolupráci? PRODEJ 37. Přes koho budete vaše výrobky/službu prodávat? 38. Jaké jsou prodejní cíle vašeho výrobku/služby v čase? 39. Jaké budou celkové tržby z prodeje vašeho výrobku/služby na příští rok (odhad)? 40. Jaká je sezónnost prodeje? 41. Budete své výrobky/služby prodávat i do zahraničí, kdy? 42. Jaký poprodejní servis svým zákazníkům nabízíte? 43. Jak tento servis zajistíte?propagace 44. Jakým konkrétním způsobem budete propagovat váš výrobek/službu při startu? 45. Kolik peněz bude třeba na tuto propagaci? 46. Co všechno je třeba udělat, než začnete váš výrobek/službu propagovat? 47. Jak budete sledovat reakce konkurentů, až začnete propagovat a následně prodávat váš výrobek/službu? FIRMA 48. Jaké máte cíle s firmou, která bude nabízet vaše výrobky/služby a v jakém čase? 49. Jaká je vaše strategie dosáhnutí těchto cílů? 50. Kde vidíte firmu za 3 roky? 51. Kolik jste ochotni dnes dávat firmě času, a do budoucna? 52. Jak dlouho jste ochotni pracovat ve firmě zadarmo? 53. Jaké jsou klíčové body pro úspěšný start firmy?

21 54. Jak zajistíte realizaci těchto bodů? 55. Jaká jsou rizika pro firmu do budoucna? 56. Jak dlouho ve firmě vydržíte, nebude li se jí dařit? INVESTOR 57. Kolik potřebujete peněz na úspěšný start a na co konkrétně je potřebujete? 58. Kolik do realizace nápadu vložíte vlastních peněz? 59. Kdo kromě vás a investora bude do realizace nápadu vkládat peníze? 60. Jak si na začátku představujete spolupráci s investorem? 61. Jak si představujete spolupráci s investorem do budoucna? (www.napadroku.cz, 2014) KRITICKÉ HODNOCENÍ Tzv. hra na pravdu přichází ve chvíli, kdy si každá ze skupin detailně promyslela svůj podnik. Předstoupí před ostatní a představí jim svůj produkt se vším všudy produkt, název, popis, cena, cílová skupina, bod zvratu. Posluchači jsou v roli nezúčastněných, kterým někdo nabízí svůj produkt. Ptají se na různé otázky, mohou kritizovat, nacházet slabá místa, ale i chválit a podporovat. Touto aktivitou si na workshopu projde každý se svým produktem. Na každém z nich se snažíme nalézt plusy a mínusy, zkoušíme měnit cílovou skupinu nebo poupravit cenu. Těmito komentáři se snažíme produkt co nejvíce vylepšit. Terč priorit

22 Na závěr je naším úkolem umístit náš produkt na terč priorit, který má 4 okruhy. Nejblíže středu je to nejdůležitější, na okraji produkt, který by možná nebyl tak úspěšný či je jeho realizace složitější.

23 Použitá literatura: Teichmannová, I., Finanční plánování v Charitě Ostrava. Ostrava Závěrečná písemná práce. Kurz řízení neziskových organizací. dostupné z internetu: Vít, P., Právní pohled na podnikání neziskových organizací. Praha 2014, Neziskovky.cz, In: Mezinárodní odborná konference Podnikání jako metoda fundraisingu neziskové organizace [online], dostupné z internetu: Jak sepsat podnikatelský plán, [online], dostupné z internetu:

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Aktualizace metodiky EET pro neziskové organizace

Aktualizace metodiky EET pro neziskové organizace Aktualizace metodiky EET pro neziskové organizace Andrej Babiš Alena Schillerová Martin Janeček 16.5.2017 Zavedení EET Elektronická evidence tržeb byla nastavena tak, aby nedeformovala, ale naopak narovnávala

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOST A PODNIKÁNÍ SPOLKŮ

HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOST A PODNIKÁNÍ SPOLKŮ HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOST A PODNIKÁNÍ SPOLKŮ 20.4.2017 Miroslava Nebuželská, 22HLAV auditor, účetní expert, poradce, člen Metodické rady pro neziskové organizace při Svazu účetních Legislativa Zákon č.

Více

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH 1. Celkové shrnutí hlavních položek projektu Jde o stručné sepsání hlavních bodů práce. Je to takový výcuc ze všech kapitol aby ten co bude práci číst hned věděl zda má cenu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Osnova projektu pro podopatření

Osnova projektu pro podopatření 1. Název projektu. 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření a investičnímu záměru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1.

Více

Rozdělí lidské potřeby, sestaví vlastní žebříček hodnot a porovná je s objektivním žebříčkem; definuje pojem

Rozdělí lidské potřeby, sestaví vlastní žebříček hodnot a porovná je s objektivním žebříčkem; definuje pojem Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata VDO 2 (hodnoty) Mezipředmět. vazby Podnikavost () Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Rozdělí lidské potřeby, sestaví vlastní žebříček hodnot a porovná

Více

SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov.

SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov. SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov www.senzapv.cz senzapv@senzapv.cz cekalova@oslipka.cz Olomouc 17.12.2012 Vznik SENZA družstva subjektivní situace Důvody založení družstva zkušenosti z poskytování

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání:

Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání: Příloha č. 1 k výzvě Sociální podnikání na území MAS Sokolovsko Popis podporovaných aktivit Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN JIHOMORAVSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM Z.S.P.O. Podnikatelský záměr 1

PODNIKATELSKÝ PLÁN JIHOMORAVSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM Z.S.P.O. Podnikatelský záměr 1 PODNIKATELSKÝ PLÁN JIHOMORAVSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM Z.S.P.O. Podnikatelský záměr 1 Podnikatelský plán Účel vypracování podnikatelského plánu má několik rovin: Pro podnikatele je tento dokument možností zamyslet

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu?

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu? Spotřebitel Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu? Specifikujte např. 3-5 různých skupin spotřebitelů pro Váš koncept a rozpracujte popis typického zástupce

Více

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit

Více

Osnova projektu pro podopatření

Osnova projektu pro podopatření Osnova projektu pro podopatření 1.3.3. 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte, stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření a investičnímu

Více

TÝMOVÁ PRÁCE A PRÁCE S LIDSKÝMI ZDROJI PRO ZAČÁTEČNÍKY

TÝMOVÁ PRÁCE A PRÁCE S LIDSKÝMI ZDROJI PRO ZAČÁTEČNÍKY TÝMOVÁ PRÁCE A PRÁCE S LIDSKÝMI ZDROJI PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, TEREZA SADKOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Andrea Štolfová Konzultant neziskové organizace SANEK Ponte 10. prosince 2015 SANEK Ponte, o.s. Vize: moderně vedená

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu?

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu? Spotřebitel Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu? Specifikujte např. 3-5 různých skupin spotřebitelů pro Váš koncept a rozpracujte popis typického zástupce v každé skupině. Příklad níže. Spotřebitelský

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou :

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Jak darovat? Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Hlavním posláním Sdružení je informovanost členů

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Zápis z členské schůze spolku Česká asociace shogi, z. s.

Zápis z členské schůze spolku Česká asociace shogi, z. s. Zápis z členské schůze spolku Česká asociace shogi, z. s. Dne 12. 10. 2015 proběhla členská schůze spolku Česká asociace shogi, z. s. (dále jen CAS ). Ustavující schůze byla svolána dne 12. 9. 2015 svolavatelem,

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Osnova projektu pro opatření 1.2.

Osnova projektu pro opatření 1.2. 1. Název projektu: 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte, stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření a investičnímu záměru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského centra Společnosti pro plánování

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Struktura prezentace byznys modelu pro StartUp VŠEM

Struktura prezentace byznys modelu pro StartUp VŠEM Struktura prezentace byznys modelu pro StartUp VŠEM Postup Váš byznys model prezentujete ve formě canvasu Informace musí být stručné, konkrétní, co nejpřesnější, velikost canvasu a jednotlivých polí není

Více

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZÁVAZNÉ OSNOVY JSOU ZALOŽENY NA METODICE VYDANÉ MMR PRO FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ AKCE V RÁMCI 2. KOLA

Více

Příloha IV Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví

Příloha IV Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví Příloha IV. 3. 5. - Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví k Programovému dokumentu pro poskytování podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo Programový dokument ) Věcně příslušný

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Příloha 7 Osnova projektu pro podopatření Osnova projektu pro podopatření /Investiční záměr a) založení producentských organizací/

Příloha 7 Osnova projektu pro podopatření Osnova projektu pro podopatření /Investiční záměr a) založení producentských organizací/ /Investiční záměr a) založení producentských organizací/ 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření

Více

PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU. Martin Ludvík ředitel Podpory prodeje Business ČEZ Prodej, s.r.o.

PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU. Martin Ludvík ředitel Podpory prodeje Business ČEZ Prodej, s.r.o. PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU Martin Ludvík ředitel Podpory prodeje Business ČEZ Prodej, s.r.o. OSNOVA 1. ČEZ PRODEJ - VEDOUCÍ OBCHODNÍK S ELEKTŘINOU V ČR 2. VSTUP NA TRH SE ZEMNÍM PLYNEM 3. DUÁLNÍ NABÍDKA - LOGICKÝ

Více

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací MIKROEKONOMIKA Ekonomika neziskových organizací Společenský význam neziskových organizací Nezisková organizace (nonprofit, nověji not-for-profit) = organizace, jejímž posláním je něco jiného než tvorba

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Podnikatelský plán. VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-029-5, str.

Podnikatelský plán. VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-029-5, str. Podnikatelský plán VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-7261-029 029-5, str. 464 489 Obsah přednp ednášky Co je to podnikatelský

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Sociální podnikání v zahraničí a odezvy v dokumentech Evropské unie. Radmila Herzánová

Sociální podnikání v zahraničí a odezvy v dokumentech Evropské unie. Radmila Herzánová Sociální podnikání v zahraničí a odezvy v dokumentech Evropské unie Radmila Herzánová Obecné znaky sociální firmy Podstatná část zisku je reinvestována do sociální oblasti a rozvoje vybrané znevýhodněné

Více

Příloha č. 1 Kvalitativní rozhovor s organizátory soutěže Jiřím Haisem a Mgr. Evou Pačesovou. Jaké byly silné stránky soutěže podle vašeho názoru?

Příloha č. 1 Kvalitativní rozhovor s organizátory soutěže Jiřím Haisem a Mgr. Evou Pačesovou. Jaké byly silné stránky soutěže podle vašeho názoru? Příloha č. 1 Kvalitativní rozhovor s organizátory soutěže Jiřím Haisem a Mgr. Evou Pačesovou Jaké byly silné stránky soutěže podle vašeho názoru? Co se týká organizace soutěže, bych nejvíce vyzdvihl práci

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Ženy v českém sociálním podnikání Petra Francová P3 People, Planet, Profit o.p.s. Workshop Podpora žen ve vedení firem a organizací Praha 8.10.

Ženy v českém sociálním podnikání Petra Francová P3 People, Planet, Profit o.p.s. Workshop Podpora žen ve vedení firem a organizací Praha 8.10. Ženy v českém sociálním podnikání Petra Francová P3 People, Planet, Profit o.p.s. Workshop Podpora žen ve vedení firem a organizací Praha 8.10.2015 Moje historie vzdělání: FF UK obor sociologie a VŠE obor

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Marketing 1 Autor: Markéta

Více

DOPORUČENÁ OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU. PROGRAM PODPORY MARKETING VÝZVA II Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích

DOPORUČENÁ OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU. PROGRAM PODPORY MARKETING VÝZVA II Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích Příloha č. 3 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OP PIK DOPORUČENÁ OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PROGRAM PODPORY MARKETING VÝZVA II

Více

Osnova projektu. Investiční záměr b): 1. skupina realizace strategie předkladatel projektu

Osnova projektu. Investiční záměr b): 1. skupina realizace strategie předkladatel projektu Investiční záměr b): 1. skupina realizace strategie předkladatel projektu 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu uveďte, stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu ke Strategii

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Analýza SWOT. Strategický management 05

Analýza SWOT. Strategický management 05 Analýza SWOT Strategický management 05 Využití metody: Plánování, rozhodování Facilitátor: ano Ideální počet účastníků: 4 8 (možno i více) Základní pomůcky: Flipchart, flipové papíry, lektorský kufřík

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek). 1

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek). 1 Referát: Daniela Odnohová D3 SLUŽBA JAKO PRODUKT Úvod V první části se zaměřím na seznámení s pojmem služba. V druhé části pojednám o službách a jejich rozčlenění. V závěrečné zamyšlení shrnu, co jsem

Více

Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání PROFI

Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání PROFI Název projektu: Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání PROFI Číslo smlouvy: CZ.04.1.01/3.3.06.1/0017 Tento projekt je spolufinancován

Více

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s.

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku je: Síť ekologických poraden STEP, z. s. (dále jen Spolek ). 2. Spolek používá zkrácený název STEP, jenž

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Faily při tvorbě e-shopů,

Faily při tvorbě e-shopů, Faily při tvorbě e-shopů, za které zaplatíte víc, než za celý e-shop Marek Čevelíček Twitter: @mcevel Nefunkční weby a e-shopy Proč existuje tolik nefunkčních webů a e-shopů? 1/ nevím, jak udělat funkční

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Rozvojový plán Duhy o.p.s

Rozvojový plán Duhy o.p.s Rozvojový plán Duhy o.p.s. 2011-2016 Říjen 2011 Ing. Daniela Lusková 1. ZÁVĚRY ANALÝZY HOSPODAŘENÍ, FINANCOVÁNÍ A VÝKONŮ DUHY O.P.S. Hospodaření Duhy o.p.s. Z účetních výkazů organizace vyplývá, že organizace

Více

Marketingové plánování

Marketingové plánování Marketingové plánování Úkol plánování vytvořit a udržet vztah mezi stanovenými cíli podniku a strategiemi zvolenými pro dosažení cílů je to impuls k inovacím, dokáže nasměrovat firmu správným směrem Marketingové

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny Út 10:30 12:30 ESF MU, místnost 650 Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Podnikatelský záměr / plán

Více

Strategie vztahu muzea k veřejnosti

Strategie vztahu muzea k veřejnosti Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Strategie vztahu muzea k veřejnosti Alexandra Brabcová metodika přednášky Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání STRATEGIE MUZEA VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI

Více

Kategorizace subjektů OP ŽP

Kategorizace subjektů OP ŽP Příloha č. 5 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Kategorizace subjektů OP ŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 1 Obce a města pozdějších

Více

Osnova projektu pro podopatření

Osnova projektu pro podopatření 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte, stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření a investičnímu záměru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1.

Více