VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29.03.2010"

Transkript

1 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne /2010 Rada města Lanškroun projednala podnět dopravní komise k posunutí dopravního značení na cyklostezce u hřbitova, souhlasí s posunutím svislého dopravního značení C 9a Stezka pro chodce a cyklisty a C 9b Konec stezky pro chodce a cyklisty a ukládá investičnímu odboru zajistit stanovení a instalaci dopravního značení dle přílohy. Odpovídá: Ing. Petr Moutelík, vedoucí investičního odboru (zpráva čj. MULA 10443/2010 ze dne ). 134/2010 Rada města Lanškroun projednala podnět dopravní komise ke zpracování znaleckého posudku na nosnost komunikace mezi domy čp. 224 a čp. 394, ul. Lidická, Lanškroun, na vliv nákladní dopravy na okolní nemovitosti, souhlasí se zpracováním znaleckého posudku a ukládá investičnímu odboru zajistit zpracování znaleckého posudku u odborné firmy. Odpovídá: Ing. Petr Moutelík, vedoucí investičního odboru (zpráva čj. MULA 10443/2010 ze dne ). 135/2010 Rada města Lanškroun projednala podnět dopravní komise ke změně přednosti v jízdě na křiţovatce ul. Nádraţní, T. G. Masaryka a 5. května, souhlasí se změnou dopravního značení na této křiţovatce a ukládá investičnímu odboru zajistit stanovení a instalaci dopravního značení dle přílohy. Odpovídá: Ing. Petr Moutelík, vedoucí investičního odboru (zpráva čj. MULA 10443/2010 ze dne ). 136/2010 Rada města Lanškroun projednala podnět dopravní komise k přesunutí vyhrazených míst pro invalidy na náměstí A. Jiráska, souhlasí s posunutím vyhrazených míst a se změnou dopravního značení a ukládá investičnímu odboru zajistit stanovení a instalaci dopravního značení dle přílohy. Odpovídá: Ing. Petr Moutelík, vedoucí investičního odboru (zpráva čj. MULA 10443/2010 ze dne ). 137/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost stavební firmy Matoušek CZ, a. s., Čechyňská 419, Brno, IČO: (čj. MULA 10695/2010 ze dne ) o zábor veřejného prostranství části pozemku ppč. 527/1 v k. ú. Lanškroun a souhlasí s povolením záboru uvedené části pozemku za účelem umístění staveništních buněk na dobu od do za podmínky, ţe po skončení záboru bude pozemek uveden do původního stavu. Tento souhlas nenahrazuje příslušné rozhodnutí orgánu státní správy. Termín realizace do: Odpovídá: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 11021/2010 ze dne ). 138/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost čj. MULA 9503/2010 ze dne o souhlas s přesahem střešní konstrukce přístřešku nad pozemek města a nesouhlasí s dodatečným povolením přístřešku pro parkování vozidel u domu čp. 436, Lanškroun, Ostrovské Předměstí, ul. P. Bezruče tak, aby tento přístřešek přesahoval nad pozemek ppč. 972/68 v k. ú. Lanškroun. Termín realizace do: Odpovídá: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 11022/2010 ze dne ). 139/2010 Rada města Lanškroun schvaluje připojení města Lanškroun do projektu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska, připravovaného Sdruţením historických sídel Čech, Usnesení RM stránka 1 z 9

2 Moravy a Slezska v rámci 6. výzvy Integrovaného operačního programu EU Národní podpora cestovního ruchu. Termín realizace do: Odpovídá: Marie Heinrichová, referentka památkové péče (zpráva čj. MULA 10020/2010 ze dne ). 140/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost firmy GIP energy, a.s., Za Poříčskou branou 214/12, Praha 8 - Karlín, IČO: (čj. MULA 9759/2010 ze dne ) o opětovné projednání záměru vybudování dvou slunečních elektráren (v lokalitách Na Maninách a Lukovské lány) v k. ú. Lanškroun a revokaci usnesení č. 29/2010 a rozhodla neudělit souhlas s uvedenými záměry z důvodu nesouladu s územním plánem města, který v uvedených lokalitách neumoţňuje navrţené vyuţití funkčních ploch a ani v budoucnosti nebude takováto změna ve vyuţití ze strany rady města podpořena. Termín realizace do: Odpovídá: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 11023/2010 ze dne ). 141/2010 Rada města Lanškroun projednala společnou ţádost čj. MULA 9839/2010 ze dne o souhlasné stanovisko města k záměru majitelů dotčených pozemků na vybudování fotovoltaické elektrárny s předpokládaným výkonem 5,805 MW na pozemcích v k. ú. Dolní Třešňovec a rozhodla neudělit souhlas s uvedenými záměry z důvodu nesouladu s územním plánem města, který v uvedených lokalitách neumoţňuje navrţené vyuţití funkčních ploch a ani v budoucnosti nebude takováto změna ve vyuţití ze strany rady města podpořena. Termín realizace do: Odpovídá: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 11024/2010 ze dne ). 142/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost čj. MULA 6698/2010 ze dne o prodej pozemku a rozhodla zveřejnit úmysl města prodat ţadatelům pozemek ppč. 3073/75 v k. ú. Lanškroun o výměře 13 m 2. Termín realizace do: Odpovídá: Michaela Vídeňská, referentka odboru právního a (zpráva čj. MULA 10758/2010 ze dne ). 143/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost společnosti Bromach spol. s r. o., Vinohradská 2029/124, Praha 3, IČO: (čj. MULA 6112/2010 ze dne ) o prodej pozemku a doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku ppč v k. ú. Lanškroun o výměře cca 450 m² ţadateli za jednotkovou cenu 300,-- Kč/m 2 s připočtením nákladů města spojených s prodejem. Termín realizace do: Odpovídá: Michaela Vídeňská, referentka odboru právního a (zpráva čj. MULA 10759/2010 ze dne ). 144/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost čj. MULA 6013/2010 ze dne o pronájem pozemku a rozhodla pronajmout pozemky ppč. 3158/22 a ppč vše v k. ú. Lanškroun o celkové výměře 812 m 2 Společenství vlastníků domu čp. 326, Dobrovského 326, Lanškroun, IČO: za roční nájemné ve výši Kč 812,--. Odpovídá: Michaela Vídeňská, referentka odboru právního a (zpráva čj. MULA 10760/2010 ze dne ). 145/2010 Rada města Lanškroun se seznámila s obsahem protokolu (čj. MULA9661/2010) o průběhu losování práva uzavřít smlouvu o nájmu bytu ze dne dle Pravidel pro pronajímání bytů v města Lanškroun a rozhodla pronajmout byt č. 6 v domě čp. 649, Ţichlínské Předměstí, Usnesení RM stránka 2 z 9

3 Palackého ulice, Lanškroun na dobu určitou 2 roky za měsíční nájemné Kč 3.813, /2010 Rada města Lanškroun se seznámila s obsahem protokolu (čj. MULA 9676/2010) o průběhu losování práva uzavřít smlouvu o nájmu bytu ze dne dle Pravidel pro pronajímání bytů v města Lanškroun a rozhodla pronajmout byt č. 4 v domě čp. 648, Ţichlínské Předměstí, Palackého ulice, Lanškroun na dobu určitou 2 roky za měsíční nájemné Kč 3.668, /2010 Rada města Lanškroun se seznámila s obsahem protokolu (čj. MULA 9678/2010) o průběhu losování práva uzavřít smlouvu o nájmu bytu ze dne dle Pravidel pro pronajímání bytů v města Lanškroun a ukládá odboru právnímu a zveřejnit úmysl města pronajmout byt č. 1 v domě čp. 510, Ţichlínské Předměstí, Havlíčkova ulice, Lanškroun. 148/2010 Rada města Lanškroun se seznámila s obsahem protokolu (čj. MULA 9640/2010) o průběhu draţby práva uzavřít smlouvu o nájmu bytu ze dne dle Pravidel pro pronajímání bytů v města Lanškroun a rozhodla pronajmout byt č. 4 v domě čp. 223, Ţichlínské Předměstí, Horova ulice, Lanškroun na dobu určitou 2 roky za měsíční nájemné Kč 3.521, /2010 Rada města Lanškroun se seznámila s obsahem protokolu (čj. MULA 9649/2010) o průběhu draţby práva uzavřít smlouvu o nájmu bytu ze dne dle Pravidel pro pronajímání bytů v města Lanškroun a rozhodla pronajmout byt č. 8 v domě čp. 179, Ţichlínské Předměstí, Lidická ulice, Lanškroun na dobu určitou 2 roky za měsíční nájemné Kč 3.369, /2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost společnosti AVX Czech Republic, Dvořákova 328, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 9315/2010 ze dne ) o pronájem pozemků v areálu ČOV v Lanškrouně a souhlasí s umístěním stavby odpařovací stanice a stáčecího místa na části pozemků v města ppč. 2900/12 a ppč. 2900/16 vše v k. ú. Lanškroun o výměře cca 100 m 2. Rada města souhlasí s přenecháním částí uvedených pozemků do podnájmu podnájemci společnosti AVX Czech Republic, Dvořákova 328, Lanškroun, IČO: po dobu realizace stavby. Odpovídá: Michaela Vídeňská, referentka odboru právního a (zpráva čj. MULA 10767/2010 ze dne ). 151/2010 Rada města Lanškroun projednala podnět odboru právního a týkající se aktualizace Usnesení RM stránka 3 z 9

4 nájemní smlouvy č. 545 mezi městem Lanškroun a Školním statkem Lanškroun, Dolní Třešňovec 21, Lanškroun, IČO: uzavřené dne a rozhodla pronajmout zemědělské pozemky ppč. 1375/4 (PK), části ppč. 1375/1 (PK), ppč. 594 (GP), ppč. 599 (GP), ppč. 600 (GP), ppč. 601 (GP), části ppč. 603/1 (GP), ppč. 606/1 (GP), části ppč. 609 (GP), ppč. 612/2 (GP), ppč. 629 (GP), ppč. 661/1 (GP), ppč (GP), ppč (GP), ppč. 368 (GP), ppč. 369 (GP), ppč. 340/5, ppč. 343/12, části ppč. 341, části ppč. 343/1 a části ppč. 1345/1 vše v k. ú. Dolní Třešňovec o celkové výměře m 2 za roční nájemné ve výši Kč 4.515,-- s připočtením DPH v aktuální výši na dobu neurčitou a zemědělské pozemky ppč. 345/5 a ppč. 345/4 vše v k. ú. Dolní Třešňovec o celkové výměře m 2 za roční nájemné ve výši Kč 3.720,-- s připočtením DPH v aktuální výši na dobu určitou do (zpráva čj. MULA 10754/2010 ze dne ). 152/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost čj. MULA 5245/2010 ze dne o prodej pozemku a doporučuje zastupitelstvu města část pozemku ppč. 2037/10 v k. ú. Lanškroun o výměře cca 450 m² ţadatelce neprodávat. Termín realizace do: Odpovídá: Michaela Vídeňská, referentka odboru právního a (zpráva čj. MULA 10768/2010 ze dne ). 153/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost čj. MULA 6693/2010 ze dne o prodej pozemku a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemky části ppč. 274, části ppč. 3669/28 a části stpč. 638 vše v k. ú. Lanškroun o celkové výměře cca 150 m 2 ţadateli za 100,-- Kč/m 2 s připočtením nákladů města spojených s prodejem. (zpráva čj. MULA 10753/2010 ze dne ). 154/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost čj. MULA 6004/2010 ze dne o prodej pozemku a rozhodla zveřejnit úmysl města prodat ţadateli část ppč. 3669/7 v k. ú. Lanškroun o výměře cca 120 m 2 dle přílohy. Termín realizace do: Odpovídá: Michaela Vídeňská, referentka odboru právního a (zpráva čj. MULA 10769/2010 ze dne ). 155/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost čj. MULA 8332/2010 ze dne o pronájem nebytového prostoru a rozhodla pronajmout ţadateli nebytový prostor bývalé sádrovny v 2. nadzemním podlaţí v budově čp. 43, Vnitřní Město, ulice S. Čecha, Lanškroun o výměře 11 m 2 na dobu neurčitou a ukládá jednateli Městského bytového podniku Lanškroun s r. o. sepsat se ţadatelem příslušnou nájemní smlouvu. (zpráva čj. MULA 10770/2010 ze dne ). 156/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost čj. MULA 5849/2010 ze dne o pronájem nebytového prostoru a rozhodla pronajmout ţadateli nebytový prostor bývalé chirurgické ambulance v 2. nadzemním podlaţí v budově čp. 43, Vnitřní Město, ulice S. Čecha, Lanškroun o výměře 59 m 2 na dobu neurčitou a ukládá jednateli Městského bytového podniku Lanškroun sepsat se ţadatelem příslušnou nájemní smlouvu. Usnesení RM stránka 4 z 9

5 (zpráva čj. MULA 10771/2010 ze dne ). 157/2010 Rada města Lanškroun odvolává na vlastní ţádost Ing. Josefa Mareše z funkce člena majetkové komise. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 10751/2010 ze dne ). 158/2010 Rada města Lanškroun jmenuje členem majetkové komise Jiřího Švarce, Slovenská 736, Lanškroun. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 10726/2010 ze dne ). 159/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost čj. MULA 4266/2010 ze dne o prodej domu v ulici Dukelských hrdinů a doporučuje zastupitelstvu města dům čp. 79, Ţichlínské Předměstí, Lanškroun v ulici Dukelských hrdinů na části pozemku stpč. 665, budovu bez čp./če. na pozemku stpč. 1344, pozemek stpč. 665 a stpč o celkové výměře 598 m 2 vše v k. ú. Lanškroun ţadateli neprodávat. Rada města ukládá odboru právnímu a odpovědět ţadateli ve smyslu jednání rady města. (zpráva čj. MULA 10752/2010 ze dne ). 160/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost autorizovaného projektanta elektro, Dukelských hrdinů 345, Lanškroun (čj. MULA 10391/2010 ze dne o zřízení věcného břemene v ulici Štefánikova, rozhodla o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČO: na pozemcích ve vlastnictví města ppč. 3081/124 a ppč. 3081/239 vše v k. ú. Lanškroun a souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle přílohy. Odpovídá: Michaela Vídeňská, referentka odboru právního a (zpráva čj. MULA 10743/2010 ze dne ). 161/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost čj. MULA 3638/2010 ze dne o prodlouţení lhůty a doporučuje zastupitelstvu města neprodlouţit lhůtu ke splnění podmínek vyplývajících z kupní smlouvy mezi městem Lanškroun a ţadatelem uzavřené dne a odstoupit od této smlouvy z důvodu nesplnění podmínek uvedených v článku V. odst. 1 a 2 předmětné smlouvy. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 10757/2010 ze dne ). 162/2010 Rada města Lanškroun se seznámila s obsahem protokolu (čj. MULA 9287/2010) o průběhu draţby práva uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej stavební parcely v ulici T. G. Masaryka konané dne a doporučuje zastupitelstvu města jej prodat smlouvou o Usnesení RM stránka 5 z 9

6 smlouvě budoucí kupní dům čp. 35, Ostrovské Předměstí, ulice T. G. Masaryka, Lanškroun na části pozemku stpč. 412 a pozemek ppč. 860/1, ppč. 863/2 a část pozemku stpč. 412 o celkové výměře cca m 2 ke stavbě rodinného domu pod podmínkou demolice domu čp. 35, Ostrovské Předměstí, ulice T. G. Masaryka, Lanškroun na části pozemku stpč. 412 vše v k. ú. Lanškroun za 515,-- Kč/m 2. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 10749/2010 ze dne ). 163/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost ADL-Autodruţstvo Lanškroun, Dobrovského 233, Lanškroun, IČO: (čj /2009/PRA/MVí ze dne ) o prodej pozemku a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek stpč. 715/2 dle geometrického plánu č /2009 v k. ú. Lanškroun o výměře 33 m 2 ţadateli za cenu Kč ,-- s připočtením nákladů města spojených s prodejem. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 10745/2010 ze dne ). 164/2010 Rada města Lanškroun, se v souladu s čl. IV., odst. 4. mandátní smlouvy pro správu nemovitostí ze dne , schvaluje záměr společnosti Městský bytový podnik Lanškroun,, Dobrovského 43, Lanškroun, IČO: vyměňovat v letošním roce nevyhovující okna v městských bytových domech aţ do výše limitu finančních prostředků v tomto pořadí: 1. bytový dům čp. 93,94, Olbrachtova ulice 2. bytový dům čp. 744, 745, Palackého ulice 3. bytový dům čp. 746, 747, Palackého ulice 4. bytový dům čp. 752, 753, Havlíčkova ulice 5. bytový dům čp. 750, 751, Havlíčkova ulice 6. bytový dům čp. 748, 749 Olbrachtova ulice Rada města stanovuje finanční limit dle přílohy pro provedení uvedeného záměru s tím, ţe po projednání a schválení výsledků veřejné soutěţe na jeho realizaci v radě města mohou být k úhradě pouţity finanční prostředky ze zisku hospodářské činnosti Města Lanškroun za rok Termín realizace do: (realizace) (zpráva čj. MULA 10726/2010 ze dne ). 165/2010 Rada města Lanškroun, se v souladu s čl. IV., odst. 4. mandátní smlouvy pro správu nemovitostí ze dne , schvaluje záměr společnosti Městský bytový podnik Lanškroun,, Dobrovského 43, Lanškroun, IČO: k opravě střešního pláště na bytovém domu čp. 124,125, ulice B. Němcové. Rada města stanovuje finanční limit pro provedení uvedeného záměru dle přílohy s tím, ţe po projednání a schválení výsledků veřejné soutěţe na jeho realizaci v radě města mohou být k úhradě pouţity finanční prostředky ze zisku hospodářské činnosti Města Lanškroun za rok Termín realizace do: (realizace) (zpráva čj. MULA 10743/2010 ze dne ). 166/2010 Rada města Lanškroun, v souladu s. čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne , schvaluje záměr společnosti Městský bytový podnik Lanškroun s.r.o., Dobrovského 43, Lanškroun, IČO: provést kompletní opravu bytu č. 3 v domě čp. 749, Olbrachtova ulice, Lanškroun (odpady, stoupačky azbest, obklady v koupelně, dlaţby, malování, elektroinstalace) včetně zřízení etáţového vytápění a výměny zařizovacích předmětů (kuchyňská linka, vana, umyvadlo, WC) a Usnesení RM stránka 6 z 9

7 pro uvedený účel stanovuje částku Kč ,-- bez DPH jako finanční limit pro pouţití finančních prostředků v rámci hospodářské činnosti města. (zpráva čj. MULA 10736/2010 ze dne ). 167/2010 Rada města Lanškroun, v souladu s. čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne , schvaluje záměr společnosti Městský bytový podnik Lanškroun s.r.o., Dobrovského 43, Lanškroun, IČO: provést kompletní opravu bytu č. 4 v domě čp. 649, Palackého ulice, Lanškroun (rozvody vody, odpady, elektroinstalace) včetně zřízení etáţového vytápění a výměny zařizovacích předmětů (kuchyňská linka, sporák, vana, umyvadlo, WC) a pro uvedený účel stanovuje částku Kč ,-- bez DPH jako finanční limit pro pouţití finančních prostředků v rámci hospodářské činnosti města. Termín realizace: do (zpráva čj. MULA 10726/2010 ze dne ). 168/2010 Rada města Lanškroun ruší usnesení č. 52/2010 ze dne (zpráva čj. MULA 10516/2010 ze dne ). 169/2010 Rada města Lanškroun schvaluje rozpočet hospodářské činnosti v oblasti správy bytového a nebytového fondu města Lanškroun na rok 2010 dle přílohy. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 10516/2010 ze dne ). 170/2010 Rada města Lanškroun schvaluje smlouvu o výpůjčce, uzavřenou mezi městem Lanškroun, jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Kulturní centrum Lanškroun, se sídlem nám. A. Jiráska 1, IČO: , jako výpůjčitelem ve věci půjčení nebytových prostor v II. nadzemním podlaţí (salonky) v objektu čp. 335, Nádraţní ulice, Lanškroun (Společenský dům). Termín realizace do: (podpis smlouvy) Odpovídá: Jiří Švarc, vedoucí oddělení technické správy nemovitostí odboru právního a (zpráva čj. MULA 10740/2010 ze dne ). 171/2010 Rada města Lanškroun schvaluje postup městského úřadu ve věci uvolnění neoprávněně uţívaných prostor restaurace Pod radnicí a konstatuje, ţe tento postup je v souladu se záměrem jednání rady města ze dne Termín realizace do: jiţ zrealizováno Odpovídá: Jiří Švarc, vedoucí oddělení technické správy nemovitostí odboru právního a (zpráva čj. MULA 10988/2010 ze dne ). 172/2010 Rada města Lanškroun dle Pravidel pro poskytování veřejné podpory grantů a příspěvků z rozpočtu města Lanškroun rozhodla o poskytnutí veřejné podpory v částkách do Kč ,-- na provozování aktivit v oblasti cestovního ruchu a partnerských styků dle přílohy. Termín realizace do: Zodpovídá: Drahomíra Lišková, tajemnice komise pro cestovní ruch a zahraniční styky (zpráva čj. MULA 10632/2010 ze dne ). Usnesení RM stránka 7 z 9

8 173/2010 Rada města Lanškroun dle Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Lanškroun rozhodla o poskytnutí veřejné finanční podpory v částkách do Kč ,-- na provozování sportovních aktivit mládeţe do 18 let v roce 2010 dle přílohy. Termín realizace do: (připravit smlouvy) Odpovídá: Lucie Holásková, DiS., referentka oddělení školství a kultury (zpráva čj. MULA 9874/2010 ze dne ). 174/2010 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města Lanškroun dle Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Lanškroun a v souladu s ust. 85 písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční podpory v částkách nad Kč ,-- na provozování sportovních aktivit mládeţe do 18 let v roce 2010 dle přílohy. Termín realizace do: (připravit podklady pro zastupitelstvo) Odpovídá: Lucie Holásková, DiS., referentka oddělení školství a kultury (zpráva čj. MULA 9874/2010 ze dne ). 175/2010 Rada města Lanškroun rozhodla o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Lanškroun na rok 2010, v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Lanškroun, v oblasti činnosti organizované pro děti a mládeţ a v oblasti kultury v částkách do Kč ,-- dle přílohy. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 10262/2010 ze dne ). 176/2010 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout v souladu s ust. 85 písm. c) zákona 128/2000Sb., o obcích v platném znění a v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Lanškroun, poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti činnosti organizované pro děti a mládeţ v částkách nad Kč ,-- dle přílohy. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 10262/2010 ze dne ). 177/2010 Rada města Lanškroun byla seznámena s průběhem výběrového řízení na pozici ředitel/ka příspěvkové organizace Městská knihovna Lanškroun a jmenuje Bc. Ivu Semlerovou, Vančurova 158, Lanškroun do funkce ředitelka příspěvkové organizace Městská knihovna Lanškroun ke dni na dobu určitou - po dobu peněţité pomoci v mateřství, dovolené a rodičovské dovolené stávající ředitelky Mgr. Lindy Netušilové, nejdéle však do Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 11018/2010 ze dne ). 178/2010 Rada města Lanškroun uděluje předchozí souhlas v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 477/2008, ředitelce příspěvkové organizace Městské muzeum Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 1, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: k přijetí dvou účelově určených darů v hodnotě Kč 9.000,-- dle přílohy. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 10226/2010 ze dne ). 179/2010 Rada města Lanškroun ruší své usnesení č. 587/2009 ze dne (zpráva čj. MULA 10226/2010 ze dne ). Usnesení RM stránka 8 z 9

9 180/2010 Rada města Lanškroun projednala a schvaluje zásady pro pouţití výnosu z doplňkové činnosti (úhrada za stravování cizích strávníků) příspěvkové organizaci Školní jídelna MADORET Lanškroun, B. Smetany 493, IČO: od dle přílohy Termín realizace do: (předání Zásad řediteli příspěvkové organizace) (zpráva čj. MULA 10226/2010 ze dne ). 181/2010 Rada města Lanškroun schvaluje prémiové ukazatele pro Jaroslava Karlíka, ředitele příspěvkové organizace Školní jídelna Madoret Lanškroun, B. Smetany 493 IČO: , pro I. a II. pololetí roku 2010, dle přílohy. Termín realizace do: (oznámení řediteli příspěvkové organizace ) (zpráva čj. MULA 10227/2010 ze dne ). Ing. Martin Košťál v. r. starosta města Ing. Jan Šebrle v. r. místostarosta Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů. Osoby, které jsou k tomu oprávněny podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mohou přijít a nahlédnout do usnesení, které je uloženo u sekretářky starosty (1. patro radnice, číslo dveří 26). Usnesení RM stránka 9 z 9

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 01.02.2010 24/2010 Rada města Lanškroun schvaluje rozpočtová opatření č. 9 až 12 k rozpočtu města na rok 2010 dle přílohy. Termín realizace do: 28.02.2010 Odpovídá:

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 31/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět odboru právního ohledně výstavby garáţe v Rybniční ulici a rozhodlo odstoupit

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 14.04.2009 157/2009 Rada města Lanškroun schvaluje převod finančních prostředků z příspěvku na provoz na investiční dotaci ve výši Kč 10.000,-- u příspěvkové organizace

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.08.2010. 413/2010 Rada města Lanškroun ruší své usnesení č. 409/2010 ze dne 16.07.2010.

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.08.2010. 413/2010 Rada města Lanškroun ruší své usnesení č. 409/2010 ze dne 16.07.2010. VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.08.2010 413/2010 Rada města Lanškroun ruší své usnesení č. 409/2010 ze dne 16.07.2010. 414/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost společnosti VEKTOR INVESTMENT

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 31.08.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 31.08.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 31.08.2009 384/2009 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města Lanškroun schválit rozpočtová opatření č. 60 aţ 89 k rozpočtu města na rok 2009 dle přílohy.

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 07.07.2014 350/2014 Rada města Lanškroun vzala na vědomí zápis č. 3/2014 z jednání komise pro cestovní ruch a uložila kanceláři starosty a tajemníka

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 18. ledna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 18. ledna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/1114/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 18. ledna 2010

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 62/2008 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření v poloţkách 1-19 (zpráva čj. 4618/2008/SEK ze dne 06.02.2008).

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007 884/2007 Rada města Lanškroun projednala ústní ţádost TJ Lanškroun vodní sporty o povolení pokácení 3 vrb na břehu Dlouhého rybníka na pozemku ppč.

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 20 ze dne Schválení účasti města Lanškroun na projektu WELCOME

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 20 ze dne Schválení účasti města Lanškroun na projektu WELCOME Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 20 ze dne 22.08.2016 USNESENÍ č. 415/RM/2016 Darovací smlouva Hlínafest Rada města Lanškroun projednala podnět kanceláře starosty a tajemníka k uzavření darovací

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 6. 2. 2006 76/2006 Rada města Lanškroun bere na vědomí zápis z kontrolního dne na akci Domov důchodců ze dne 19. 1. 2006. 77/2006 Rada města Lanškroun bere na

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 04.12.2006 859/2006 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku Města Lanškroun č. 6/2006 ze dne 13.12.2006, kterou se

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 26.11.2012 509/2012 Rada města Lanškroun v souladu s ust. 102 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanovila výši peněžitých

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 03.02.2014 38/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 1609/2014 ze dne 14.01.2014) o připojení

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 09.12.2013 533/2013 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007 519/2007 Rada města Lanškroun projednala ţádost příspěvkové organizace Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, o souhlas s navýšením investičního

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne /2012 Rada města Lanškroun jmenovala Romana Ehla členem sportovní komise.

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne /2012 Rada města Lanškroun jmenovala Romana Ehla členem sportovní komise. V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 05.03.2012 92/2012 Rada města Lanškroun jmenovala Romana Ehla členem sportovní komise. Mgr. Kateřina Kárská, asistentka starostky Datum realizace

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 13.08.2007 574/2007 Rada města Lanškroun bere na vědomí zápis z otevírání obálek ze dne 06.08.2007 (čj. 20598/2007/PRA) s nabídnutou cenou při soutěži o právo

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 508/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost spolku Dlouhá cesta, Jungmannova 1013, Čelákovice, IČO: 26986183 (čj. MULA 32016/2014 ze dne

Více

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne 14.09.2016 USNESENÍ č. 103/ZM/2016 Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun Zastupitelstvo města Lanškroun se seznámilo

Více

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne 10.02.2016 USNESENÍ č. 1/ZM/2016 Návrh Ing. Martina Košťála - prověření zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky " KULTURNÍ DŮM LANŠKROUN"

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 9 ze dne Služební cesta do partnerského města Hajdúszoboszló

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 9 ze dne Služební cesta do partnerského města Hajdúszoboszló Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 9 ze dne 18.04.2016 USNESENÍ č. 169/RM/2016 Služební cesta do partnerského města Hajdúszoboszló Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Mgr. Oldřicha

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29. 8. 2005

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29. 8. 2005 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29. 8. 2005 529/2005 RM projednala ţádost č.j. 15173/2005/PRA ze dne 12. 7. 2005 o koupi pozemkové parcely č. 3073/109, k.ú. Lanškroun, lokalita Pod Penzionem

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 10 ze dne

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 10 ze dne Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 10 ze dne 02.05.2016 USNESENÍ č. 193/RM/2016 Převod tenisových kurtů - TJ Lanškroun Rada města Lanškroun projednala žádost Tělovýchovné jednoty Lanškroun, z. s.,

Více

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 13.01.2014

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 13.01.2014 U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 13.01.2014 1/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 13. září 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 13. září 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 8 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/29308/2010/PBr Přítomni: 6, dle prezenční listiny Omluven: Ing. Šebrle Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun

Více

Usnesení Rady města Lanškroun č. 5 ze dne

Usnesení Rady města Lanškroun č. 5 ze dne Usnesení Rady města Lanškroun č. 5 ze dne 29.02.2016 USNESENÍ č. 77/RM/2016 Poskytnutí dotace z rozpočtu města na nátěr nemovité kutlurní památky - schválení veřejnoprávní smlouvy Rada města Lanškroun

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 2 ze dne

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 2 ze dne Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 2 ze dne 01.02.2016 USNESENÍ č. 33/RM/2016 Převzetí areálu bývalého Autodružstva Rada města Lanškroun se seznámila s protokolem o převzetí bývalého areálu Autodružstva

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 17 ze dne

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 17 ze dne Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 17 ze dne 25.07.2016 USNESENÍ č. 387/RM/2016 Zahraniční služební cesta do Göppingenu Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu PaedDr. Marie Borkovcové

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/25359/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Omluven: pozdější příchod ohlásil Mgr. Urban Výtah ze zápisu z

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/12132/2010/PBr Přítomni: 8, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 17.12.2007 923/2007 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti SANITA Lanškroun s. r. o. (čj. 32497/07/PRA ze dne 26.11.2007) o pronájem nebytových prostor

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 10.09.2007 620/2007 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření v položkách 94-07 až 142-07 dle přílohy zpráva čj. 24638/2007/SEK

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 17645/2013 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 11 V Lanškrouně dne 10.06.2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 19.06.2013

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 10.04.2007 252/2007 Rada města Lanškroun rozhodla předat příspěvkové organizaci Sociální služby Lanškroun do správy k vlastnímu hospodářskému využití další movitý

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

RM USNESENÍ

RM USNESENÍ Spis. zn.: 105833/2009 Č.j.: 107632/2009 USNESENÍ z 87. schůze Rady města Šumperka ze dne 10.12.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 278/2015 Rada města Lanškroun schválila návrh Smlouvy (čj. MULA 18581/2015) se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 24. června 2013

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 24. června 2013 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 1 + 3 (usnesení) Spisová značka: SEK/18728/2013/KRo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 24. června 2013 Místo a čas

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 z jednání rady města konaného dne 22.08.2011 Usnesení obsahuje: 5 strany, body č. 486-520 RM schvaluje 486) nevybudovat vodovodní řad v rámci výkopových prací

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 29 ze dne

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 29 ze dne Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 29 ze dne 14.12.2015 USNESENÍ č. 673/RM/2015 Souhlas vlastníka objektu s umístěním sídla spolku Klub Českých turistů v Dělnickém domě Rada města Lanškroun projednala

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 28 ze dne

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 28 ze dne Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 28 ze dne 30.11.2015 USNESENÍ č. 640/RM/2015 Účelový finanční dar Rada města Lanškroun rozhodla o poskytnutí účelového finančního daru ve výši 182 Kč na úhradu

Více

MĚSTO SEZEMICE VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE

MĚSTO SEZEMICE VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE MĚSTO SEZEMICE VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE Den konání jednání: 17. 06. 2014 Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, Sezemice Usnesení č. R/97/8/2014 projednala

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016. Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016. Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016 USNESENÍ č. 58/RM/2016 Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 27506/2015 ze dne 14.08.2015

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 1 ze dne Žádost o souhlas s užitím znaku města Lanškroun

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 1 ze dne Žádost o souhlas s užitím znaku města Lanškroun Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 1 ze dne 18.01.2016 USNESENÍ č. 1/RM/2016 Žádost o souhlas s užitím znaku města Lanškroun Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 43034/2015 ze dne 21.12.2015

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 30.03.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 30.03.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 30.03.2015 134/2015 Rada města Lanškroun v souladu s ust. 102 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanovila výši peněžitých

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 553 Rada města souhlasí se stavbou Nástavba rekreační chaty č.e. 810, stpč. 3704, Česká Třebová, která sousedí s pozemkem Města Česká Třebová ppč. 2572/7 v katastrálním území a obci Česká Třebová. č.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 1/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. 4615/2009/PRA/KGr ze dne 05.02.2009 o udělení výjimky při uzavření kupní smlouvy

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 18820/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 4. června 2015 Zápis

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 24. ledna 2011

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 24. ledna 2011 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/2314/2011/PBr Přítomni: 6, dle prezenční listiny Omluven: p. Brýdl Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané 04.09.2013 Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Mgr. Jan Mlynář

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 064/13/Pa U S N E S E N Í 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 1. 10. 2013 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2353/64 2370/64 Rozdělovník - členové

Více

150. U S N E S E N Í ze dne 19. dubna 2010

150. U S N E S E N Í ze dne 19. dubna 2010 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 150. U S N E S E N Í ze dne 19. dubna 2010 2957/2010 RM s c h v a l u j e dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu ze dne 26.10.2005 mezi Českou republikou Katastrálním

Více

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města 131218_61_01_01 nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Čj. MULA 35777/2013 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Nemovitostmi

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Mgr. Dušan Krabec

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 13.04.2015 165/2015 Rada města Lanškroun, v souladu s ustanovením článku 5.4. Pokynu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun,

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht (příchod v 16:50), PhDr. Ilona

Více

Město Český Brod Rada města Souhrn (anonymizovaný)

Město Český Brod Rada města Souhrn (anonymizovaný) 1 Město Český Brod Souhrn (anonymizovaný) z 9. řádného jednání rady města, která se konala ve středu 27.04.2016 od 18:00 hod v: Učebna budova 56 135/2016 Nájemní smlouva na pronájem dvou přístrojů watercooler

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Ing. Martin Košťál. Ing. Karel Málek, zástupce ředitelky SOUo Králíky

Ing. Martin Košťál. Ing. Karel Málek, zástupce ředitelky SOUo Králíky Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Host: Zápis z jednání č. 38 rady města konané 26.09.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav

Více

37. U S N E S E N Í ze dne 24. října 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í

37. U S N E S E N Í ze dne 24. října 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 37. U S N E S E N Í ze dne 24. října 2011 832/2011 RM d o p o r u č u j e ZM s c h v á l i t podání žádosti o finanční podporu v rámci výběrového řízení dotačního

Více

Ing. Ladislav Tóth. Ing. Miroslav Bouška

Ing. Ladislav Tóth. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 08 rady města konané 27.02.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing. Ladislav

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 13.6.2016 366/14/RM/2016 Prodej pozemku - záměr (Š. A.) I. Rada města navrhuje zastupitelstvu

Více