VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29.03.2010"

Transkript

1 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne /2010 Rada města Lanškroun projednala podnět dopravní komise k posunutí dopravního značení na cyklostezce u hřbitova, souhlasí s posunutím svislého dopravního značení C 9a Stezka pro chodce a cyklisty a C 9b Konec stezky pro chodce a cyklisty a ukládá investičnímu odboru zajistit stanovení a instalaci dopravního značení dle přílohy. Odpovídá: Ing. Petr Moutelík, vedoucí investičního odboru (zpráva čj. MULA 10443/2010 ze dne ). 134/2010 Rada města Lanškroun projednala podnět dopravní komise ke zpracování znaleckého posudku na nosnost komunikace mezi domy čp. 224 a čp. 394, ul. Lidická, Lanškroun, na vliv nákladní dopravy na okolní nemovitosti, souhlasí se zpracováním znaleckého posudku a ukládá investičnímu odboru zajistit zpracování znaleckého posudku u odborné firmy. Odpovídá: Ing. Petr Moutelík, vedoucí investičního odboru (zpráva čj. MULA 10443/2010 ze dne ). 135/2010 Rada města Lanškroun projednala podnět dopravní komise ke změně přednosti v jízdě na křiţovatce ul. Nádraţní, T. G. Masaryka a 5. května, souhlasí se změnou dopravního značení na této křiţovatce a ukládá investičnímu odboru zajistit stanovení a instalaci dopravního značení dle přílohy. Odpovídá: Ing. Petr Moutelík, vedoucí investičního odboru (zpráva čj. MULA 10443/2010 ze dne ). 136/2010 Rada města Lanškroun projednala podnět dopravní komise k přesunutí vyhrazených míst pro invalidy na náměstí A. Jiráska, souhlasí s posunutím vyhrazených míst a se změnou dopravního značení a ukládá investičnímu odboru zajistit stanovení a instalaci dopravního značení dle přílohy. Odpovídá: Ing. Petr Moutelík, vedoucí investičního odboru (zpráva čj. MULA 10443/2010 ze dne ). 137/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost stavební firmy Matoušek CZ, a. s., Čechyňská 419, Brno, IČO: (čj. MULA 10695/2010 ze dne ) o zábor veřejného prostranství části pozemku ppč. 527/1 v k. ú. Lanškroun a souhlasí s povolením záboru uvedené části pozemku za účelem umístění staveništních buněk na dobu od do za podmínky, ţe po skončení záboru bude pozemek uveden do původního stavu. Tento souhlas nenahrazuje příslušné rozhodnutí orgánu státní správy. Termín realizace do: Odpovídá: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 11021/2010 ze dne ). 138/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost čj. MULA 9503/2010 ze dne o souhlas s přesahem střešní konstrukce přístřešku nad pozemek města a nesouhlasí s dodatečným povolením přístřešku pro parkování vozidel u domu čp. 436, Lanškroun, Ostrovské Předměstí, ul. P. Bezruče tak, aby tento přístřešek přesahoval nad pozemek ppč. 972/68 v k. ú. Lanškroun. Termín realizace do: Odpovídá: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 11022/2010 ze dne ). 139/2010 Rada města Lanškroun schvaluje připojení města Lanškroun do projektu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska, připravovaného Sdruţením historických sídel Čech, Usnesení RM stránka 1 z 9

2 Moravy a Slezska v rámci 6. výzvy Integrovaného operačního programu EU Národní podpora cestovního ruchu. Termín realizace do: Odpovídá: Marie Heinrichová, referentka památkové péče (zpráva čj. MULA 10020/2010 ze dne ). 140/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost firmy GIP energy, a.s., Za Poříčskou branou 214/12, Praha 8 - Karlín, IČO: (čj. MULA 9759/2010 ze dne ) o opětovné projednání záměru vybudování dvou slunečních elektráren (v lokalitách Na Maninách a Lukovské lány) v k. ú. Lanškroun a revokaci usnesení č. 29/2010 a rozhodla neudělit souhlas s uvedenými záměry z důvodu nesouladu s územním plánem města, který v uvedených lokalitách neumoţňuje navrţené vyuţití funkčních ploch a ani v budoucnosti nebude takováto změna ve vyuţití ze strany rady města podpořena. Termín realizace do: Odpovídá: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 11023/2010 ze dne ). 141/2010 Rada města Lanškroun projednala společnou ţádost čj. MULA 9839/2010 ze dne o souhlasné stanovisko města k záměru majitelů dotčených pozemků na vybudování fotovoltaické elektrárny s předpokládaným výkonem 5,805 MW na pozemcích v k. ú. Dolní Třešňovec a rozhodla neudělit souhlas s uvedenými záměry z důvodu nesouladu s územním plánem města, který v uvedených lokalitách neumoţňuje navrţené vyuţití funkčních ploch a ani v budoucnosti nebude takováto změna ve vyuţití ze strany rady města podpořena. Termín realizace do: Odpovídá: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 11024/2010 ze dne ). 142/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost čj. MULA 6698/2010 ze dne o prodej pozemku a rozhodla zveřejnit úmysl města prodat ţadatelům pozemek ppč. 3073/75 v k. ú. Lanškroun o výměře 13 m 2. Termín realizace do: Odpovídá: Michaela Vídeňská, referentka odboru právního a (zpráva čj. MULA 10758/2010 ze dne ). 143/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost společnosti Bromach spol. s r. o., Vinohradská 2029/124, Praha 3, IČO: (čj. MULA 6112/2010 ze dne ) o prodej pozemku a doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku ppč v k. ú. Lanškroun o výměře cca 450 m² ţadateli za jednotkovou cenu 300,-- Kč/m 2 s připočtením nákladů města spojených s prodejem. Termín realizace do: Odpovídá: Michaela Vídeňská, referentka odboru právního a (zpráva čj. MULA 10759/2010 ze dne ). 144/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost čj. MULA 6013/2010 ze dne o pronájem pozemku a rozhodla pronajmout pozemky ppč. 3158/22 a ppč vše v k. ú. Lanškroun o celkové výměře 812 m 2 Společenství vlastníků domu čp. 326, Dobrovského 326, Lanškroun, IČO: za roční nájemné ve výši Kč 812,--. Odpovídá: Michaela Vídeňská, referentka odboru právního a (zpráva čj. MULA 10760/2010 ze dne ). 145/2010 Rada města Lanškroun se seznámila s obsahem protokolu (čj. MULA9661/2010) o průběhu losování práva uzavřít smlouvu o nájmu bytu ze dne dle Pravidel pro pronajímání bytů v města Lanškroun a rozhodla pronajmout byt č. 6 v domě čp. 649, Ţichlínské Předměstí, Usnesení RM stránka 2 z 9

3 Palackého ulice, Lanškroun na dobu určitou 2 roky za měsíční nájemné Kč 3.813, /2010 Rada města Lanškroun se seznámila s obsahem protokolu (čj. MULA 9676/2010) o průběhu losování práva uzavřít smlouvu o nájmu bytu ze dne dle Pravidel pro pronajímání bytů v města Lanškroun a rozhodla pronajmout byt č. 4 v domě čp. 648, Ţichlínské Předměstí, Palackého ulice, Lanškroun na dobu určitou 2 roky za měsíční nájemné Kč 3.668, /2010 Rada města Lanškroun se seznámila s obsahem protokolu (čj. MULA 9678/2010) o průběhu losování práva uzavřít smlouvu o nájmu bytu ze dne dle Pravidel pro pronajímání bytů v města Lanškroun a ukládá odboru právnímu a zveřejnit úmysl města pronajmout byt č. 1 v domě čp. 510, Ţichlínské Předměstí, Havlíčkova ulice, Lanškroun. 148/2010 Rada města Lanškroun se seznámila s obsahem protokolu (čj. MULA 9640/2010) o průběhu draţby práva uzavřít smlouvu o nájmu bytu ze dne dle Pravidel pro pronajímání bytů v města Lanškroun a rozhodla pronajmout byt č. 4 v domě čp. 223, Ţichlínské Předměstí, Horova ulice, Lanškroun na dobu určitou 2 roky za měsíční nájemné Kč 3.521, /2010 Rada města Lanškroun se seznámila s obsahem protokolu (čj. MULA 9649/2010) o průběhu draţby práva uzavřít smlouvu o nájmu bytu ze dne dle Pravidel pro pronajímání bytů v města Lanškroun a rozhodla pronajmout byt č. 8 v domě čp. 179, Ţichlínské Předměstí, Lidická ulice, Lanškroun na dobu určitou 2 roky za měsíční nájemné Kč 3.369, /2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost společnosti AVX Czech Republic, Dvořákova 328, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 9315/2010 ze dne ) o pronájem pozemků v areálu ČOV v Lanškrouně a souhlasí s umístěním stavby odpařovací stanice a stáčecího místa na části pozemků v města ppč. 2900/12 a ppč. 2900/16 vše v k. ú. Lanškroun o výměře cca 100 m 2. Rada města souhlasí s přenecháním částí uvedených pozemků do podnájmu podnájemci společnosti AVX Czech Republic, Dvořákova 328, Lanškroun, IČO: po dobu realizace stavby. Odpovídá: Michaela Vídeňská, referentka odboru právního a (zpráva čj. MULA 10767/2010 ze dne ). 151/2010 Rada města Lanškroun projednala podnět odboru právního a týkající se aktualizace Usnesení RM stránka 3 z 9

4 nájemní smlouvy č. 545 mezi městem Lanškroun a Školním statkem Lanškroun, Dolní Třešňovec 21, Lanškroun, IČO: uzavřené dne a rozhodla pronajmout zemědělské pozemky ppč. 1375/4 (PK), části ppč. 1375/1 (PK), ppč. 594 (GP), ppč. 599 (GP), ppč. 600 (GP), ppč. 601 (GP), části ppč. 603/1 (GP), ppč. 606/1 (GP), části ppč. 609 (GP), ppč. 612/2 (GP), ppč. 629 (GP), ppč. 661/1 (GP), ppč (GP), ppč (GP), ppč. 368 (GP), ppč. 369 (GP), ppč. 340/5, ppč. 343/12, části ppč. 341, části ppč. 343/1 a části ppč. 1345/1 vše v k. ú. Dolní Třešňovec o celkové výměře m 2 za roční nájemné ve výši Kč 4.515,-- s připočtením DPH v aktuální výši na dobu neurčitou a zemědělské pozemky ppč. 345/5 a ppč. 345/4 vše v k. ú. Dolní Třešňovec o celkové výměře m 2 za roční nájemné ve výši Kč 3.720,-- s připočtením DPH v aktuální výši na dobu určitou do (zpráva čj. MULA 10754/2010 ze dne ). 152/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost čj. MULA 5245/2010 ze dne o prodej pozemku a doporučuje zastupitelstvu města část pozemku ppč. 2037/10 v k. ú. Lanškroun o výměře cca 450 m² ţadatelce neprodávat. Termín realizace do: Odpovídá: Michaela Vídeňská, referentka odboru právního a (zpráva čj. MULA 10768/2010 ze dne ). 153/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost čj. MULA 6693/2010 ze dne o prodej pozemku a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemky části ppč. 274, části ppč. 3669/28 a části stpč. 638 vše v k. ú. Lanškroun o celkové výměře cca 150 m 2 ţadateli za 100,-- Kč/m 2 s připočtením nákladů města spojených s prodejem. (zpráva čj. MULA 10753/2010 ze dne ). 154/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost čj. MULA 6004/2010 ze dne o prodej pozemku a rozhodla zveřejnit úmysl města prodat ţadateli část ppč. 3669/7 v k. ú. Lanškroun o výměře cca 120 m 2 dle přílohy. Termín realizace do: Odpovídá: Michaela Vídeňská, referentka odboru právního a (zpráva čj. MULA 10769/2010 ze dne ). 155/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost čj. MULA 8332/2010 ze dne o pronájem nebytového prostoru a rozhodla pronajmout ţadateli nebytový prostor bývalé sádrovny v 2. nadzemním podlaţí v budově čp. 43, Vnitřní Město, ulice S. Čecha, Lanškroun o výměře 11 m 2 na dobu neurčitou a ukládá jednateli Městského bytového podniku Lanškroun s r. o. sepsat se ţadatelem příslušnou nájemní smlouvu. (zpráva čj. MULA 10770/2010 ze dne ). 156/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost čj. MULA 5849/2010 ze dne o pronájem nebytového prostoru a rozhodla pronajmout ţadateli nebytový prostor bývalé chirurgické ambulance v 2. nadzemním podlaţí v budově čp. 43, Vnitřní Město, ulice S. Čecha, Lanškroun o výměře 59 m 2 na dobu neurčitou a ukládá jednateli Městského bytového podniku Lanškroun sepsat se ţadatelem příslušnou nájemní smlouvu. Usnesení RM stránka 4 z 9

5 (zpráva čj. MULA 10771/2010 ze dne ). 157/2010 Rada města Lanškroun odvolává na vlastní ţádost Ing. Josefa Mareše z funkce člena majetkové komise. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 10751/2010 ze dne ). 158/2010 Rada města Lanškroun jmenuje členem majetkové komise Jiřího Švarce, Slovenská 736, Lanškroun. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 10726/2010 ze dne ). 159/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost čj. MULA 4266/2010 ze dne o prodej domu v ulici Dukelských hrdinů a doporučuje zastupitelstvu města dům čp. 79, Ţichlínské Předměstí, Lanškroun v ulici Dukelských hrdinů na části pozemku stpč. 665, budovu bez čp./če. na pozemku stpč. 1344, pozemek stpč. 665 a stpč o celkové výměře 598 m 2 vše v k. ú. Lanškroun ţadateli neprodávat. Rada města ukládá odboru právnímu a odpovědět ţadateli ve smyslu jednání rady města. (zpráva čj. MULA 10752/2010 ze dne ). 160/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost autorizovaného projektanta elektro, Dukelských hrdinů 345, Lanškroun (čj. MULA 10391/2010 ze dne o zřízení věcného břemene v ulici Štefánikova, rozhodla o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČO: na pozemcích ve vlastnictví města ppč. 3081/124 a ppč. 3081/239 vše v k. ú. Lanškroun a souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle přílohy. Odpovídá: Michaela Vídeňská, referentka odboru právního a (zpráva čj. MULA 10743/2010 ze dne ). 161/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost čj. MULA 3638/2010 ze dne o prodlouţení lhůty a doporučuje zastupitelstvu města neprodlouţit lhůtu ke splnění podmínek vyplývajících z kupní smlouvy mezi městem Lanškroun a ţadatelem uzavřené dne a odstoupit od této smlouvy z důvodu nesplnění podmínek uvedených v článku V. odst. 1 a 2 předmětné smlouvy. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 10757/2010 ze dne ). 162/2010 Rada města Lanškroun se seznámila s obsahem protokolu (čj. MULA 9287/2010) o průběhu draţby práva uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej stavební parcely v ulici T. G. Masaryka konané dne a doporučuje zastupitelstvu města jej prodat smlouvou o Usnesení RM stránka 5 z 9

6 smlouvě budoucí kupní dům čp. 35, Ostrovské Předměstí, ulice T. G. Masaryka, Lanškroun na části pozemku stpč. 412 a pozemek ppč. 860/1, ppč. 863/2 a část pozemku stpč. 412 o celkové výměře cca m 2 ke stavbě rodinného domu pod podmínkou demolice domu čp. 35, Ostrovské Předměstí, ulice T. G. Masaryka, Lanškroun na části pozemku stpč. 412 vše v k. ú. Lanškroun za 515,-- Kč/m 2. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 10749/2010 ze dne ). 163/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost ADL-Autodruţstvo Lanškroun, Dobrovského 233, Lanškroun, IČO: (čj /2009/PRA/MVí ze dne ) o prodej pozemku a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek stpč. 715/2 dle geometrického plánu č /2009 v k. ú. Lanškroun o výměře 33 m 2 ţadateli za cenu Kč ,-- s připočtením nákladů města spojených s prodejem. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 10745/2010 ze dne ). 164/2010 Rada města Lanškroun, se v souladu s čl. IV., odst. 4. mandátní smlouvy pro správu nemovitostí ze dne , schvaluje záměr společnosti Městský bytový podnik Lanškroun,, Dobrovského 43, Lanškroun, IČO: vyměňovat v letošním roce nevyhovující okna v městských bytových domech aţ do výše limitu finančních prostředků v tomto pořadí: 1. bytový dům čp. 93,94, Olbrachtova ulice 2. bytový dům čp. 744, 745, Palackého ulice 3. bytový dům čp. 746, 747, Palackého ulice 4. bytový dům čp. 752, 753, Havlíčkova ulice 5. bytový dům čp. 750, 751, Havlíčkova ulice 6. bytový dům čp. 748, 749 Olbrachtova ulice Rada města stanovuje finanční limit dle přílohy pro provedení uvedeného záměru s tím, ţe po projednání a schválení výsledků veřejné soutěţe na jeho realizaci v radě města mohou být k úhradě pouţity finanční prostředky ze zisku hospodářské činnosti Města Lanškroun za rok Termín realizace do: (realizace) (zpráva čj. MULA 10726/2010 ze dne ). 165/2010 Rada města Lanškroun, se v souladu s čl. IV., odst. 4. mandátní smlouvy pro správu nemovitostí ze dne , schvaluje záměr společnosti Městský bytový podnik Lanškroun,, Dobrovského 43, Lanškroun, IČO: k opravě střešního pláště na bytovém domu čp. 124,125, ulice B. Němcové. Rada města stanovuje finanční limit pro provedení uvedeného záměru dle přílohy s tím, ţe po projednání a schválení výsledků veřejné soutěţe na jeho realizaci v radě města mohou být k úhradě pouţity finanční prostředky ze zisku hospodářské činnosti Města Lanškroun za rok Termín realizace do: (realizace) (zpráva čj. MULA 10743/2010 ze dne ). 166/2010 Rada města Lanškroun, v souladu s. čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne , schvaluje záměr společnosti Městský bytový podnik Lanškroun s.r.o., Dobrovského 43, Lanškroun, IČO: provést kompletní opravu bytu č. 3 v domě čp. 749, Olbrachtova ulice, Lanškroun (odpady, stoupačky azbest, obklady v koupelně, dlaţby, malování, elektroinstalace) včetně zřízení etáţového vytápění a výměny zařizovacích předmětů (kuchyňská linka, vana, umyvadlo, WC) a Usnesení RM stránka 6 z 9

7 pro uvedený účel stanovuje částku Kč ,-- bez DPH jako finanční limit pro pouţití finančních prostředků v rámci hospodářské činnosti města. (zpráva čj. MULA 10736/2010 ze dne ). 167/2010 Rada města Lanškroun, v souladu s. čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne , schvaluje záměr společnosti Městský bytový podnik Lanškroun s.r.o., Dobrovského 43, Lanškroun, IČO: provést kompletní opravu bytu č. 4 v domě čp. 649, Palackého ulice, Lanškroun (rozvody vody, odpady, elektroinstalace) včetně zřízení etáţového vytápění a výměny zařizovacích předmětů (kuchyňská linka, sporák, vana, umyvadlo, WC) a pro uvedený účel stanovuje částku Kč ,-- bez DPH jako finanční limit pro pouţití finančních prostředků v rámci hospodářské činnosti města. Termín realizace: do (zpráva čj. MULA 10726/2010 ze dne ). 168/2010 Rada města Lanškroun ruší usnesení č. 52/2010 ze dne (zpráva čj. MULA 10516/2010 ze dne ). 169/2010 Rada města Lanškroun schvaluje rozpočet hospodářské činnosti v oblasti správy bytového a nebytového fondu města Lanškroun na rok 2010 dle přílohy. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 10516/2010 ze dne ). 170/2010 Rada města Lanškroun schvaluje smlouvu o výpůjčce, uzavřenou mezi městem Lanškroun, jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Kulturní centrum Lanškroun, se sídlem nám. A. Jiráska 1, IČO: , jako výpůjčitelem ve věci půjčení nebytových prostor v II. nadzemním podlaţí (salonky) v objektu čp. 335, Nádraţní ulice, Lanškroun (Společenský dům). Termín realizace do: (podpis smlouvy) Odpovídá: Jiří Švarc, vedoucí oddělení technické správy nemovitostí odboru právního a (zpráva čj. MULA 10740/2010 ze dne ). 171/2010 Rada města Lanškroun schvaluje postup městského úřadu ve věci uvolnění neoprávněně uţívaných prostor restaurace Pod radnicí a konstatuje, ţe tento postup je v souladu se záměrem jednání rady města ze dne Termín realizace do: jiţ zrealizováno Odpovídá: Jiří Švarc, vedoucí oddělení technické správy nemovitostí odboru právního a (zpráva čj. MULA 10988/2010 ze dne ). 172/2010 Rada města Lanškroun dle Pravidel pro poskytování veřejné podpory grantů a příspěvků z rozpočtu města Lanškroun rozhodla o poskytnutí veřejné podpory v částkách do Kč ,-- na provozování aktivit v oblasti cestovního ruchu a partnerských styků dle přílohy. Termín realizace do: Zodpovídá: Drahomíra Lišková, tajemnice komise pro cestovní ruch a zahraniční styky (zpráva čj. MULA 10632/2010 ze dne ). Usnesení RM stránka 7 z 9

8 173/2010 Rada města Lanškroun dle Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Lanškroun rozhodla o poskytnutí veřejné finanční podpory v částkách do Kč ,-- na provozování sportovních aktivit mládeţe do 18 let v roce 2010 dle přílohy. Termín realizace do: (připravit smlouvy) Odpovídá: Lucie Holásková, DiS., referentka oddělení školství a kultury (zpráva čj. MULA 9874/2010 ze dne ). 174/2010 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města Lanškroun dle Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Lanškroun a v souladu s ust. 85 písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční podpory v částkách nad Kč ,-- na provozování sportovních aktivit mládeţe do 18 let v roce 2010 dle přílohy. Termín realizace do: (připravit podklady pro zastupitelstvo) Odpovídá: Lucie Holásková, DiS., referentka oddělení školství a kultury (zpráva čj. MULA 9874/2010 ze dne ). 175/2010 Rada města Lanškroun rozhodla o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Lanškroun na rok 2010, v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Lanškroun, v oblasti činnosti organizované pro děti a mládeţ a v oblasti kultury v částkách do Kč ,-- dle přílohy. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 10262/2010 ze dne ). 176/2010 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout v souladu s ust. 85 písm. c) zákona 128/2000Sb., o obcích v platném znění a v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Lanškroun, poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti činnosti organizované pro děti a mládeţ v částkách nad Kč ,-- dle přílohy. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 10262/2010 ze dne ). 177/2010 Rada města Lanškroun byla seznámena s průběhem výběrového řízení na pozici ředitel/ka příspěvkové organizace Městská knihovna Lanškroun a jmenuje Bc. Ivu Semlerovou, Vančurova 158, Lanškroun do funkce ředitelka příspěvkové organizace Městská knihovna Lanškroun ke dni na dobu určitou - po dobu peněţité pomoci v mateřství, dovolené a rodičovské dovolené stávající ředitelky Mgr. Lindy Netušilové, nejdéle však do Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 11018/2010 ze dne ). 178/2010 Rada města Lanškroun uděluje předchozí souhlas v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 477/2008, ředitelce příspěvkové organizace Městské muzeum Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 1, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: k přijetí dvou účelově určených darů v hodnotě Kč 9.000,-- dle přílohy. Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 10226/2010 ze dne ). 179/2010 Rada města Lanškroun ruší své usnesení č. 587/2009 ze dne (zpráva čj. MULA 10226/2010 ze dne ). Usnesení RM stránka 8 z 9

9 180/2010 Rada města Lanškroun projednala a schvaluje zásady pro pouţití výnosu z doplňkové činnosti (úhrada za stravování cizích strávníků) příspěvkové organizaci Školní jídelna MADORET Lanškroun, B. Smetany 493, IČO: od dle přílohy Termín realizace do: (předání Zásad řediteli příspěvkové organizace) (zpráva čj. MULA 10226/2010 ze dne ). 181/2010 Rada města Lanškroun schvaluje prémiové ukazatele pro Jaroslava Karlíka, ředitele příspěvkové organizace Školní jídelna Madoret Lanškroun, B. Smetany 493 IČO: , pro I. a II. pololetí roku 2010, dle přílohy. Termín realizace do: (oznámení řediteli příspěvkové organizace ) (zpráva čj. MULA 10227/2010 ze dne ). Ing. Martin Košťál v. r. starosta města Ing. Jan Šebrle v. r. místostarosta Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů. Osoby, které jsou k tomu oprávněny podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mohou přijít a nahlédnout do usnesení, které je uloženo u sekretářky starosty (1. patro radnice, číslo dveří 26). Usnesení RM stránka 9 z 9

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 508/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost spolku Dlouhá cesta, Jungmannova 1013, Čelákovice, IČO: 26986183 (čj. MULA 32016/2014 ze dne

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/25359/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Omluven: pozdější příchod ohlásil Mgr. Urban Výtah ze zápisu z

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/12132/2010/PBr Přítomni: 8, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 278/2015 Rada města Lanškroun schválila návrh Smlouvy (čj. MULA 18581/2015) se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 203/2015 Rada města Lanškroun souhlasila s převodem členských práv a povinností k družstevní bytové jednotce byt č. 15 v bytovém domě

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004 Usnesení RM 10. 3. 2004-1 - U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004 173/2004 RM dle 50 odst. 1 písm. c) zák. 199/94 Sb., ve znění pozdějších předpisů rozhodla přijmout nabídku (č.j. 3866/2004/sek

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006 Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006 Přítomni: Mgr. Zdeněk Baborák, Milan Bednář, Ing. Bohumil Bernášek, PaedDr. Marie Borkovcová, Hynek Brýdl, Ing. Jan Hradil, Ladislav

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 20806/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 22. června 2015 Zápis

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014 Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/13396/2014/JKo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014 Místo a čas

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 15289/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 7. května 2015 Zápis

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30.4.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

MĚSTO LANŠKROUN. ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014

MĚSTO LANŠKROUN. ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014 MĚSTO LANŠKROUN ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014 Město Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí nám. J. M. Marků 12, Vnitřní město, 563 01 Lanškroun IČO: 279 102 Na základě 84 odst. 2 písm. d) zákona č.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.02.2015 od 16:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 10459/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 3. dubna 2014 Zápis

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 10.8.2009 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 17 členů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů Omluveni : p.masařík, p.hanzlík Ověřovatelé

Více

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Trojan, pan Marek, pan Slezák a Ing. Blažková tajemnice. Omluven :-------- Pozdní

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více