Prezentace diplomové práce: CNC hydraulický ohraňovací lis Student: Školitel: Konzultant: Zadavatel: Klíčová slova: CNC hydraulic press brake Keyword:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentace diplomové práce: CNC hydraulický ohraňovací lis Student: Školitel: Konzultant: Zadavatel: Klíčová slova: CNC hydraulic press brake Keyword:"

Transkript

1 Horská 3, 8 00 Praha Prezenace dilomové ráce: CNC hydraulický ohraňovací lis Suden: Školiel: Konzulan: Zadavael: Klíčová slova: Anoace: Cíle ráce: CNC hydraulic ress brake Keyword: Annoaion: Targe of work: Úvod Michal Dvořáček Doc. Ing. Sanislav Maňas, CSc. Doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. Ferma Grou, a.s. CNC hydraulický ohraňovací lis, sysém řízení CNC hydraulického ohraňovacího lisu, volné ohýbání, ohýbání s dolačením, konsrukce nosné sousavy CNC hydraulického ohraňovacího lisu, echnologické aramery rocesu ohýbání Dilomová ráce ojednává o návrhu a komleaci sysému řízení CNC hydraulických ohraňovacích lisů řady CTOF vybavenými řemi řízenými osami (Y, Y a X) a hydraulickou komenzací beranu a solu. Dále dilomová ráce obsahuje evnosní analýzu nosné sousavy lisu, kerá byla rovedena omocí meody konečných rvků. Na základě výsledků evnosní analýzy byly navrženy vhodné konsrukční úravy kriických uzlů nosné sousavy. ývoj a komleace řídícího sysému ro CNC hydraulické ohraňovací lisy řady CTOF a zdokonalení konsrukčního řešení nosné sousavy. CNC hydraulic ress brake, conrol sysem of CNC hydraulic ress brake, air bending, booming, frame of he CNC hydraulic ress brake, bending rocess arameers This diloma hesis offers a comlee overview of he conrol sysem s design of he CNC hydraulic ress brake CTOF, equied wih axis Y, Y, X and hydraulic crowning sysem. The second ar consiss of he FEM analyze he ress brake frame. Based on he resuls FEM analyze were made changes in he frame consrucion in order o observe a beer load sress disribuion in he criical ars of he frame. Design of he conrol sysem of CNC hydraulic ress brake and consrucion imrovemen of he ress brake frame. Zracování lechu aří obecně mezi nejsarší echnologické rocesy. Samoné ohýbání lechu, neboli ohraňování, může bý ovažováno za základní varianu echnologie zracování lechu. Díky sále se zvyšujícím ožadavkům na univerzálnos a jednoduchos výroby, je echnologie ohraňování vhodná jak ro kusovou výrobu, ak i ro velkosériovou výrobu. současné době zaujímá echnologie ohraňování významnou ozici v mnoha růmyslových odvěvích jakou jsou naříklad auomobilový, lodní, leecký, energeický růmysl a další. Technologie ohraňování je rováděna na zv. ohraňovacích lisech, na kerých je možné využíva mnoho yů a velikosí násrojů. Ohraňovací násroje se sesávají z horního násroje (razník) a sodního násroje (marice), keré mohou mí různé vary a délky. Běžné je rovněž uchycení hned několika yů a velikosí násrojů na ohraňovacím lise najednou a rovádě ak několik různých ohybů bez nunosi řerušení ráce. Nejoužívanějším sodním násrojem je marice s -drážkou. --

2 Horská 3, 8 00 Praha Obr. echnologie ohraňování na ohraňovacím lisu Obecně rozlišujeme dva yy echnologií ohraňování: a) volné ohýbání b) ohýbání s dolačením Obr. zůsoby ohraňování Cílem éo dilomová ráce je vyvoření dosaečného odkladu ro vývoj nového řídícího sysému určeného ro CNC hydraulické ohraňovací lisy řady CTOF rodávané v ČR a SR solečnosí FERMAT Grou, a.s. Teno lis je vybaven řemi řízenými osami (Y, Y, X) a hydraulickou komenzací růhybu beranu a solu. --

3 Horská 3, 8 00 Praha Nejrve se budu zabýva řesným určením echnologických aramerů ohýbání, keré budou na základě obsluhou sroje vložených vsuních aramerů ohýbání auomaicky vyočíávány řídícím sysémem. ýsledná řesnos ohýbaných dílů významně závisí na srávném určení echnologických aramerů. Dále budou navrženy základní funkce rogramu ro ohýbání lechu. Teno rogram vyvoří komunikační rosředí mezi obsluhou a srojem. Následně bude roveden návrh realizace řízení CNC ohraňovacího lisu omocí rogramovací logické jednoky. PLC jednoka ovládá hydraulický sysém lisu a ohyb zadního dorazu. Na závěr dilomové ráce bude rovedena evnosní analýza nosné sousavy CNC ohraňovacího lisu CTOF 60/300 a v říadě nunosi rovedeny ořebné konsrukční úravy. Zřesnění echnologických aramerů ohraňování Geomerie násrojů Ačkoliv není vzájemné ronikání násrojů během rocesu volného ohýbání ak velké, ve srovnání s ohýbáním s dolačením, má geomerie ohraňovacích násrojů významný vliv na konečný var výlisku. Obr. 4 základní geomerické aramery ohraňovacích násrojů Základní geomerie násrojů je určena ěmio aramery: - šířka -drážky sodního násroje () - oloměr hran -drážky sodního násroje (R d ) - oloměr šičky horního násroje (R ) - úhel šičky horního násroje ( ) - úhel -drážky sodního násroje ( d ) olné ohýbání Princi volného ohýbání sočívá v om, že na základě informace o ožadovaném úhlu ohybu c je vyočen zdvih beranu lisu s. Zdvih beranu lisu je nejdůležiějším echnologickým aramerem volného ohýbání. Srávným určením zdvihu beranu bude dosažen řesný var výlisku. -3-

4 Horská 3, 8 00 Praha Obr. 3 základní aramery volného ohýbání Při rocesu ohýbání je nuné uvažova aké vliv odružení maeriálu. Po odlehčení beranu výlisek odruží o úhel odružení. To může zůsobi značné změny úhlu ohybu a ím značné varové neřesnosi výlisku. Úhel ohybu o odlehčení c je vždy věší než úhel ohybu ři zaížení beranem a o řesně o úhel odružení Δ. = c + Δ kde Δ = A + 0 B A0 = 3,050 σ m 4,550 σ m + 0,503 m 5 B0 =,53640 σ + 0,068σ 7,988 m, σ m je mez evnosi maeriálu v ahu v [MPa] Zdvih beranu bude sysémem vyočíáván odle následující rovnice: s = ( R + ) d g g 45 o 4 e sin + 6 * s ( μ ) n, μ je koeficien smykového ření [-] je loušťka lechu [mm] n je součiniel zevnění a vyočíá se odle rce: -4- A n = ln +, kde A je ažnos maeriálu [%] 00

5 Horská 3, 8 00 Praha -5- výraz s * je: ( ) + = sin 4 45 * d R g g R s o výraz je: ( ) ( ) cos sin 4 45 sin = d d R g R g R o Přesnos ěcho navržených eoreických vzahů byla ověřena exerimenálním měřením rovedeném na několika různých ohraňovacích násrojích, loušťkách a yech maeriálů ohýbaných lechů. Měření bylo rovedeno omocí sklonoměru s iezoelekrickým krysalem od fy Siall Elecronic (více viz. DP). Obr. 4 měření úhlu ohybu sklonoměrem během rocesu ohýbání Ohýbání s dolačením Technologie ohýbání s dolačením není na ohraňovacích lisech, ve srovnání s volným ohýbání, v raxi ak časo využívána. Při ohýbání s dolačením je konečný var výlisku shodný s varem ohýbacích násrojů (j.výlisek řijme var násrojů). Při ožadované změně varu výlisku je edy nuná výměna obou ohraňovacích násrojů, roo je ao echnologie využívána ředevším ři velkosériové výrobě. Obr. 5 výočový model ohýbání s dolačením

6 Horská 3, 8 00 Praha = = dc Aby nedošlo ři ohýbání s dolačením ke řílišné deformaci od šičkou násroje, což by mohlo vés až k řesřižení lechu, je nuné dodrže základní uo odmínku: Rdc R + Jesliže je výše uvedená odmínka slněna, ak je možné zdvih beranu lisu urči odle následujícího vzahu: Určení ořebné ohýbací síly s o ( Rd + ) g45 4 = R g sin + Podle ořebné ohýbací síly ři rocesu ohýbání a znalosi činné lochy obou hydro-moorů se omocí roorčního lakového venilu nasavuje lak v hydraulickém sysému lisu. Ohýbací síla je závislá na geomerických aramerech sodního násroje, ohýbaného lechu a aké na jeho mechanických vlasnosech. Obecně je oužíván vzorec eno vzah ro výoče ořebné síly na ohýbání: b F = k σ m, b je šířka ohybu [mm] Hodnoa koeficienu k je ři rocesu volného ohýbání na -drážce nejčasěji volena jako,44. Pro roces ohýbání s dolačením je koeficien k roven hodnoě,6. Program ro výrobu ohýbaných dílů yvíjený rogram ro výrobu ohýbaných dílů je určen ro CNC ohraňovací lisy se řemi řízenými osami (osa Y, Y a X). Osy Y, Y (verikální ohyb beranu levá a ravá srana) jsou oháněny hydraulicky a řízeny nezávisle na sobě omocí roorčních elekro-hydraulických rvků. Pohyb zadního dorazu v ose X (vodorovný ohyb) je zajišťován omocí dvou kuličkových šroubů, oháněných řes ozubený řemen jedním servomoorem. Další osy zadního dorazu jsou nasavielné manuálně (j. R, Z, Z). -6-

7 Horská 3, 8 00 Praha Obr. 6 řehled řízených os ohraňovacího lisu (6 řízených os) Program ro výrobu ohýbaných dílů na CNC ohraňovacím lisu lní komunikační funkci mezi obsluhou a srojem. Hlavním cílem rogramu je zjednoduši a aké zříjemni obsluhu sroje ak, aby i méně zkušený oeráor dokázal lis bez roblémů obsluhova. Obr. 7 doykový ovládací anel HG3F (IDEC) Program na základě vsuních aramerů, vložených obsluhou sroje, auomaicky vyočíá výsuní aramery ořebné k řenému ohnuí výrobku. suní aramery jsou: ožadovaný úhel ohybu geomerie ohýbaného lechu (, b,...) geomerie ohraňovacích násrojů aramery oisující chování ohýbaného maeriálu (σ m,...) ýsuní aramery jsou: zdvih beranu lisu (osa Y,Y) oloha zadního dorazu (osa X) rozvinuá délka výrobku nasavení srávného laku sysému komenzace růhybu beranu a solu (osa W) konrola možné kolize mezi výrobkem a násroji během rocesu ohýbání -7-

8 Horská 3, 8 00 Praha Srukura řídícího sysému Obr. 8 srukura řídícího sysému hydraulického CNC ohraňovacího lisu se řemi řízenými osami a hydraulickou komenzací růhybu Pevnosní analýza nosné sousavy ohraňovacího lisu Nosná sousava lisu je vyrobena z konsrukční oceli. Teno maeriál má následující mechanické aramery: mez evnosi (σ m ): 460 MPa mez kluzu (σ k ): 50 MPa modul ružnosi (E): 0 5 MPa Poissonovo číslo (μ ): 0,3 husoa (ρ m ): 7850 kg/m 3 Nosná konsrukce bude zaížena maximální možnou silou 600 kn, což je síla jakou jsou schoni vyvola dva hydro-moory ohybující s beranem lisu. Předokládám, že ao síla ůsobí na beran i sůl lisu na celé jejich délce, edy 300 mm. Podle výočů odvozených v kaiole 3, je síla jednoho hydro-mooru sysému komenzace růhybu 504,404 kn. Celková síla sysému komenzace je 53,3 kn. -8-

9 Horská 3, 8 00 Praha Obr. 9 model nosné sousavy ohraňovacího lisu Obr. 0 nejvíce namáhané míso sojení zadní desky solu a čeu (bez zobrazení nosného C-rámu sroje a čeu) hodnou konsrukční úravou výše uvedeného kriického uzlu je možné namáhaní zadní desky solu sníži a ím ak ředejí říadnému oškození nosného sysému sroje. Navržená konsrukční změna se bude ýka celého nosného uzlu sojující řední a zadní desku omocí čeů. Kromě evnosního hlediska musí bý ao změna rovedena aké s ohledem na zachování nenáročné výroby jednolivých dílů uzlu a aké na dodržení shodného růhybu řední a zadní desky o keré slouží jako oěra hydro-moorům komenzace růhybu. říadě, že by růhyb -9-

10 Horská 3, 8 00 Praha obou desek byl výrazně odlišný mohlo by dojí k oškození ěcho ří hydro-moorů vlivem vzříčení ísu. Uchycení zadní desky solu bude osunuo o 00 mm směrem dolů a nebude realizováno omocí čeů, ale zadní deska bude ořena římo o nosný rám lisu. Touo konsrukční úravou bude dosaženo zevnění zadní desky, nosného rámu lisu (rosřední deska) a aké říznivějšího rozložení naěí v kriickém uzlu. důsledku éo konsrukční úravy je nuné osunou uchycení řední desky o 50 mm směrem dolů, aby bylo možné nosné čey uchyi římo do nosného rámu sroje. Tyo čey byly zkráceny o 50 mm. Kromě změn uchycení řední a zadní desky, byl došlo ke změně varu zadní desky s ohledem na výhodnější rozložení redukovaného naěí. yužiím ozvolných varových změn (velkých oloměrů) byl dosaženo snížení koncenrace naěí v kriických mísech zadní desky. Obr. nejvíce namáhané míso zadní desky solu (bez zobrazení nosného rámu sroje a čeu) o vhodné konsrukční úravě Závěr Dilomovou ráci jako celek je možné rozděli do dvou émaických čásí. První čás byla věnována vývoji obecných echnologický výočových algorimů, na základě kerých určí nový řídící sysém CNC hydraulického ohraňovacího lisu ořebné echnologické aramery rocesu ohýbání. Technologickými aramery rocesu ohýbání jsou myšleny: ořebný lak ro ohýbání oloha dolní úvrai beranu oloha zadního dorazu rozvinuá délka výrobku síla hydro-moorů sysému komenzace růhybu beranu a solu. Algorimus výoču ořebného laku ro ohýbání byl řevza ze všeobecně laného výočového vzahu, kerý oužívá věšina svěových výrobců ohraňovacích lisů. -0-

11 Horská 3, 8 00 Praha ývoj obecných vzahů ro určení olohy dolní úvrai beranu (nebo-li velikos zdvihu beranu) byl jedním z hlavních úkolů éo dilomové ráce. Planos ěcho nově vyvinuých obecných výočových vzahů dokazují výsledky exerimenálních měření rovedených na zkušebním ohraňovacím lise. Too měření bylo rovedeno ro dva v raxi nejběžněji ohýbané maeriály. Aby byla ověřena obecná lanos ěcho výočových vzahů ro jakýkoliv y maeriálu, bylo by nuné měření rovés na dalších maeriálech (nař. nerez ocel, hliník, ). zahy ro výoče olohy zadního dorazu jsou závislé výhradně na geomerii ohýbaného lechu. Planos sesavených rovnic bude ověřena ři zkušebním rovozu nového řídícího sysému. Pro výoče rozvinué délky byl ouži vzah řevzaý z odborné lieraury ojednávající o rocesu ohýbání. Jeho lanos bude rovněž ověřena až ři zkušebním rovozu nového řídícího sysému. zah ro výoče síly jednolivých hydro-moorů sysému komenzace růhybu beranu a solu v závislosi na echnologických aramerech byl určen meodou konečných rvků omocí výočového rogramu Ansys. Odvozený vzah je laný ro základní rozměr ohraňovacího lisu CTOF s délkou solu 300 mm. Z časových a organizačních důvodů budou výočové vzahy ro sroje s jinými délkami dolněny ozději. Druhá émaická čás dilomové ráce je věnována evnosní analýze kriických konsrukčních uzlů nosné sousavy CNC ohraňovacího lisu řady CTOF s délkou solu 300 mm. Rozložení redukovaného naěí v jednolivých čásech nosné sousavy bylo určeno meodou konečných rvků omocí výočového rogramu Ansys. ýsledky analýzy ukázaly, že ři maximálním možném zaížení ohraňovacího lisu by mohlo dojí k oškození někerých součásí nosného sysému. ěcho kriických čásech dosahovala hodnoa redukovaného naěí meze kluzu nebo dokonce uo mez řekračovala. Proo bylo navrženo několik konsrukčních úrav ak, aby bylo rozložení redukovaného naěí v ěcho kriických uzlech říznivější a vznikla ak určiá rezerva mezi hodnoou maximálního redukovaného naěí a mezí kluzu oužiého maeriálu. --

1.5.1 Mechanická práce I

1.5.1 Mechanická práce I .5. Mechanická ráce I Předoklady: Práce je velmi vděčné éma k rozhovoru: někdo se nadře a ráce za ním není žádná, jiný se ani nezaoí a udělá oho sousu, a všichni se cíí nedocenění. Fyzika je řírodní věda

Více

DRI. VARIZON Jednotka pro zaplavovací větrání s nastavitelným tvarem šíření

DRI. VARIZON Jednotka pro zaplavovací větrání s nastavitelným tvarem šíření VARIZON Jednoka ro zalavovací věrání s nasavielný vare šíření Sručná faka Nasavielný var šíření a ovlivněný rosor Vhodná ro všechny yy ísnosí Uožňuje čišění Míso ěření objeu vzduchu Veli jednoduše se insaluje

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ Auoři: Ing. Radek Jandora, Honeywell spol s r.o. HTS CZ o.z., e-mail: radek.jandora@honeywell.com Anoace: V ovládacím mechanismu

Více

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové sřechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé Svěová novinka SOL-R SOL-R nejpřizpůsobivější upevňovací sysém pro monáž solárních zařízení na průmyslové sřechy

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNCKÁ UNVERZTA V LBERC Fakula mecharoniky, informaiky a mezioborových sudií Cvičení č3 k ředměu ELMO Přírava ke cvičení ng Jiří Primas, ng Michal Malík Liberec Maeriál vznikl v rámci rojeku ESF (CZ7//747)

Více

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena Ploché výrobky válcované za epla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro váření za sudena ČSN EN 10149-1 Obecné echnické dodací podmínky Dodací podmínky pro ermomechanicky válcované Podle ČSN EN 10149-12-2013 ČSN

Více

14. Soustava lineárních rovnic s parametrem

14. Soustava lineárních rovnic s parametrem @66 4. Sousava lineárních rovnic s aramerem Hned úvodem uozorňuji, že je velký rozdíl mezi sousavou rovnic řešenou aramerizováním, roože má nekonečně mnoho řešení zadaná sousava rovnic obsahuje jen číselné

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

900 - Připojení na konstrukci

900 - Připojení na konstrukci Součási pro připojení na konsrukci Slouží k přenosu sil z áhla závěsu na nosnou konsrukci profily nebo sropy. Typy 95x, 96x a 971 slouží k podložení a uchycení podpěr porubí. Připojení podle ypů pomocí

Více

Nakloněná rovina I

Nakloněná rovina I 1.2.14 Nakloněná rovina I Předoklady: 1213 Pomůcky: kulička, sada na měření řecí síly. Až dosud jsme se u všech říkladů uvažovali ouze vodorovné lochy. Př. 1: Vysvěli, roč jsme u všech dosavadních říkladů

Více

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin.

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin. Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin. Obsah: Úvod Základní pojmy Příklad použií abulek Vysvělivky 4 5 6 Tvarovaný plech KOB 00 7 Trapézové plechy z Al a jeho sliin KOB

Více

MIČKAL, Karel. Technická mechanika II: pro střední odborná učiliště. Vyd. 3., nezm. Praha: Informatorium, 1998c1990, 118 s. ISBN 80-860-7323-8.

MIČKAL, Karel. Technická mechanika II: pro střední odborná učiliště. Vyd. 3., nezm. Praha: Informatorium, 1998c1990, 118 s. ISBN 80-860-7323-8. Idenifiáor maeriálu: ICT 1 9 Regisrační číslo rojeu Název rojeu Název říjemce odory název maeriálu (DUM) Anoace Auor Jazy Očeávaný výsu Klíčová slova Druh učebního maeriálu Druh ineraiviy Cílová suina

Více

LindabCoverline. Tabulky únosností. Pokyny k montáži trapézových plechů Lindab

LindabCoverline. Tabulky únosností. Pokyny k montáži trapézových plechů Lindab LindabCoverline Tabulky únosnosí Pokyny k monáži rapézových plechů Lindab abulky únosnosi rapézových plechů Úvod Přípusné plošné zaížení je určeno v souladu s normou ČSN P ENV 1993-1-3 Navrhování ocelových

Více

Schöck Isokorb typ KST

Schöck Isokorb typ KST Schöck Isokorb yp Obsah Srana Základní uspořádání a ypy přípojů 194-195 Pohledy/rozměry 196-199 Dimenzační abulky 200 Ohybová uhos přípoje/pokyny pro návrh 201 Dilaování/únavová odolnos 202-203 Konsrukční

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

1 - Úvod. Michael Šebek Automatické řízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

1 - Úvod. Michael Šebek Automatické řízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1 - Úvod Michael Šebek Auomaické řízení 2016 Evroský sociální fond Praha & EU: Invesujeme do vaší budoucnosi 23-2-16 Základní názvosloví Auomaické řízení - Kyberneika a roboika Objek: konkréní auo (amo)

Více

SYNTÉZA FYZIKÁLNÍHO OPTIMÁLNÍHO SYSTÉMU

SYNTÉZA FYZIKÁLNÍHO OPTIMÁLNÍHO SYSTÉMU Křua Jiří, Víe Miloš (edioři). Sysémové onfliy. Vydání rvní, nálad, Vydavaelsví Univerziy Pardubice: Pardubice,, 56 s. ISBN 97887395443. SYNTÉZA FYZIKÁLNÍHO OPTIMÁLNÍHO SYSTÉMU Miroslav Barvíř Konec. a

Více

Přehledový katalog stroje. PRAECISA série PSC GREEN DRIVE Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E.

Přehledový katalog stroje. PRAECISA série PSC GREEN DRIVE Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E. Přehledový katalog stroje PRAECISA série PSC GREEN DRIVE Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E. Vlastnosti a charakteristika ohraňovacích lisů série PSC GREEN DRIVE Ohraňovací lisy G.A.D.E. PRAECISA

Více

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH OHONŮ (E) Určeno pro posluchače bakalářských sudijních programů FS Obsah 1. Úvod (definice, rozdělení, provozní pojmy,). racovní savy pohonu 3. Základy mechaniky a kinemaiky pohonu

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

x udává hodnotu směrnice tečny grafu

x udává hodnotu směrnice tečny grafu Předmě: Ročník: Vyvořil: Daum: MATEMATIKA ČTVRTÝ Mgr. Tomáš MAŇÁK 5. srpna Název zpracovaného celku: GEOMETRICKÝ VÝZNAM DERIVACE FUNKCE GEOMETRICKÝ VÝZNAM DERIVACE FUNKCE v bodě (ečny grafu funkcí) Je

Více

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU Obsah Co je o dnamika? 1 Základní veličin dnamik 1 Hmonos 1 Hbnos 1 Síla Newonov pohbové zákon První Newonův zákon - zákon servačnosi Druhý Newonův zákon - zákon síl Třeí

Více

FYZIKA I. Pohyb těles po podložce

FYZIKA I. Pohyb těles po podložce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHICKÁ UIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJÍ FYZIKA I Pohyb ěles po podložce Prof. RDr. Vilé Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Mgr. Ar. Dagar Mádrová

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Betonářská výztuž svařování: základní, návazné a rušené normy. J. Šmejkal a J. Procházka

Betonářská výztuž svařování: základní, návazné a rušené normy. J. Šmejkal a J. Procházka Beonářská výzuž svařování: základní, návazné a rušené normy J. Šmejkal a J. Procházka ISO EN ČSN ČSN EN 1992-1 Navrhování beonových konsrukcí ČSN EN 10080 Ocel pro výzuž do beonu Svařielná žebírková beonářská

Více

Pilové pásy PILOUS MaxTech

Pilové pásy PILOUS MaxTech Pilové pásy PILOUS MaxTech Originální pilové pásy, vyráběné nejmodernější echnologií z nejkvalinějších německých maeriálů, za přísného dodržování veškerých předepsaných výrobních a konrolních posupů. Zaručují

Více

Hodnoty pro trubkový vazník předpokládají styčníky s průniky trubek, v jiných případech budou vzpěrné délky stejné jako pro úhelníkové vazníky.

Hodnoty pro trubkový vazník předpokládají styčníky s průniky trubek, v jiných případech budou vzpěrné délky stejné jako pro úhelníkové vazníky. 5. Vazník posuek pruů 5. Vzpěrné élky Tab.: Vzpěrné élky pruů příhraových vazníků Úhelníkový vazník v rovině vzálenos uzlů Horní pás z roviny vzálenos vaznic vzálenos svislého zužení Dolní pás z roviny

Více

6.22 Vytápěcí zařízení a ohřev teplé vody Novelizováno: 2015-03-25

6.22 Vytápěcí zařízení a ohřev teplé vody Novelizováno: 2015-03-25 6.22 Vyáěcí zařízení a ohřev elé vody Vyracoval Gesor Schválil Lisů Příloh Jaček, VS/1 VS/1 VS 21 Ing. Neděle, ŠE-ES Plaí ro dodávku, monáž a uvádění do rovozu vyáěcích zařízení, oných sysémů a sysémů

Více

ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE VÝKONOVÝ SPÍNAČ. Skutečná hodnota. Obr. 1.1 Blokové schéma mechatronického systému

ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE VÝKONOVÝ SPÍNAČ. Skutečná hodnota. Obr. 1.1 Blokové schéma mechatronického systému . Základní ojmy mecharonických sysémů Pod ojmem mecharonický sysém rozumíme soubor elekromechanických vazeb a vzahů mezi racovním mechanismem a elekromechanickou sousavou viz obr... ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 4 OCELOVÉ KONSTRUKCE Franišek Wald, Zdeněk Sokol 4. METODIKA NÁVRHU Kaiola uvádí vlasnosi konsrukčních ocelí ři vyšší eloě. Je ukázáno řešení řesuu ela do ocelových rvků, nechráněných i izolovaných ožárně

Více

Nakloněná rovina II

Nakloněná rovina II 1215 Nkloněná rovin II Předokldy: 1214 Pomůcky: siloměr 2,5 N, sd n měření řecí síly Pedoická oznámk: V éo následující hodině se nerobírá žádná nová lák Přeso jde o oměrně důležié hodiny, roože žáci se

Více

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly)

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly) Schöck Isokorb Moduly pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konsrukci (s více než dvěma moduly) 190 Schöck Isokorb yp (= 1 ZST Modul + 1 QST Modul) pro napojení volně vyložených ocelových

Více

Řetězení stálých cen v národních účtech

Řetězení stálých cen v národních účtech Řeězení sálých cen v národních účech Michal Široký msiroky@gw.czso.cz Odbor čvrleních národních účů Na adesáém 8, 00 82 Praha 0 Řeězení sálých cen Podsaa řeězení Výhody a nevýhody řeězení Neadiivia objemů

Více

Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty

Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty Inženýrský manuál č. 13 Aktualizace: 04/2016 Výočet svislé únosnosti osamělé iloty Program: Soubor: Pilota Demo_manual_13.gi Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit oužití rogramu GEO 5 PILOTA ro

Více

Maxwellovy a vlnová rovnice v obecném prostředí

Maxwellovy a vlnová rovnice v obecném prostředí Maxwellovy a vlnová rovnie v obeném prosředí Ing. B. Mihal Malík, Ing. B. Jiří rimas TCHNICKÁ UNIVRZITA V LIBRCI Fakula meharoniky, informaiky a mezioborovýh sudií Teno maeriál vznikl v rámi proeku SF

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

Frézování - řezné podmínky - výpočet

Frézování - řezné podmínky - výpočet Předmě: Ročník: Vyvořil: Daum: Základy výroby 2 M. Geisová 10. červen 2012 Název zpracovaného celku: Frézování - řezné podmínky - výpoče Posup při určování řezných podmínek, výpoče řezné síly Fř, výkonu

Více

Předmět normy. Obsah normy ČSN EN 10083-1. Použití ocelí uvedených v normě. Klasifikace ocelí

Předmět normy. Obsah normy ČSN EN 10083-1. Použití ocelí uvedených v normě. Klasifikace ocelí Předmě normy Obsah normy ČSN EN 100831 Použií ocelí uvedených v normě Klasifikace ocelí Způsob výroby oceli Způsob dodávání Vlasnosi charakerizující značku oceli Technologické vlasnosi Srukura Vniřní jakos

Více

Pasivní tvarovací obvody RC

Pasivní tvarovací obvody RC Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B Zákon síly. Hmonos jako míra servačnosi. Vyvození hybnosi a impulsu síly. Závislos zrychlení a hmonosi Cvičení k zavedeným pojmům Jméno auora: Mgr. Zdeněk Chalupský Daum vyvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM:

Více

Otázky ke Státním závěrečným zkouškám

Otázky ke Státním závěrečným zkouškám Oázky ke Sáním závěrečným zkouškám jsou rozděleny do ří oblasí a sudenům bude oložena z každé oblasi vždy jedna oázka. Oblasi jsou rozděleny následovně :.Teorie řízení a umělá ineligence Sem aří okruhy

Více

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi Technické dodací podmínky Výrobky válcované za epla z konsrukčních ocelí se zvýšenou odolnosí proi amosférické korozi Technické dodací podmínky Podle ČS E 02- září 0 výroby Dodávaný sav výroby volí výrobce. Pokud o bylo v objednávce

Více

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav 5. Využií elekroanalogie při analýze a modelování dynamických vlasnosí mechanických sousav Analogie mezi mechanickými, elekrickými či hydraulickými sysémy je známá a lze ji účelně využíva při analýze dynamických

Více

Měrné teplo je definováno jako množství tepla, kterým se teplota definované hmoty zvýší o 1 K

Měrné teplo je definováno jako množství tepla, kterým se teplota definované hmoty zvýší o 1 K 1. KAPITOLA TEPELNÉ VLASTNOSTI Tepelné vlasnosi maeriálů jsou charakerizovány pomocí epelných konsan jako měrné eplo, eploní a epelná vodivos, lineární a objemová rozažnos. U polymerních maeriálů má eploa

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

1.5.4 Kinetická energie

1.5.4 Kinetická energie .5.4 Kineicá energie Předolady: 50 Energie je jeden z nejoužívanějších, ale aé nejhůře definovaelných ojmů ve sředošolsé fyzice. V běžném živoě: energie = něco, co ořebujeme vyonávání ráce. Vysyuje se

Více

Projekční podklady Vybrané technické parametry

Projekční podklady Vybrané technické parametry Projekční podklady Vybrané echnické paramery Projekční podklady Vydání 07/2005 Horkovodní kole Logano S825M a S825M LN a plynové kondenzační kole Logano plus SB825M a SB825M LN Teplo je náš živel Obsah

Více

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny U8 Ústav rocesní a zracovatelské techniky F ČVUT v Praze Aroximativní analytické řešení jednorozměrného roudění newtonské kaaliny Některé říady jednorozměrného roudění newtonské kaaliny lze řešit řibližně

Více

GEOMETRICKÉ PROJEKCE. Petra Surynková, Yulianna Tolkunova

GEOMETRICKÉ PROJEKCE. Petra Surynková, Yulianna Tolkunova GEOMETRICKÉ PROJEKCE S VYUŽITÍM 3D POČÍTAČOVÉHO MODELOVÁNÍ Petra Surynková, Yulianna Tolkunova Článek ojednává o realizovaných metodách inovace výuky deskritivní geometrie na Matematicko-fyzikální fakultě

Více

Technická specifikace. PRAECISA série PS Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E.

Technická specifikace. PRAECISA série PS Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E. Technická specifikace PRAECISA série PS Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E. Vlastnosti a charakteristika ohraňovacích lisů série PS Ohraňovací lisy G.A.D.E. PRAECISA série PS Ohraňovací lisy PRAECISA

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 5

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 5 Fakula srojího ižeýrsví VUT v Brě Úsav kosruováí KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Předáška 5 Čelí soukolí se šikmými zuby hp://www.audiforum.l/ Moderaio is bes, ad o avoid all exremes. PLUTARCHOS Čelí soukolí

Více

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Bossard ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Velká únosnos Velká procesní únosnos Vysoká bezpečnos při spojování I v rámci každodenního živoa: Všude je zapořebí závi vhodný

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 03 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 03 Anotace: Sřední průmyslová škola a Vyšší odborná škola echnická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Auor: Inovace a zkvalinění výuky prosřednicvím ICT Převody a mechanizmy Čelní soukolí se šikmými zuby Ing.

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE OBECNÁ LOÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOÁ STROPNÍ ONSTRUCE Je dán železobeonový monoliický skele (viz schéma konsrukce). Sousední desková pole jsou zaížena rozdílným užiným zaížením. Meodou součových momenů

Více

6. Vliv způsobu provozu uzlu transformátoru na zemní poruchy

6. Vliv způsobu provozu uzlu transformátoru na zemní poruchy 6. Vliv zůsobu rovozu uzlu transformátoru na zemní oruchy Zemní oruchou se rozumí sojení jedné nebo více fází se zemí. Zemní orucha může být zůsobena řeskokem na izolátoru, růrazem evné izolace, ádem řetrženého

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat. 4 Inegrace subsiucí 4 Inegrace subsiucí Průvodce sudiem Inegrály, keré nelze řeši pomocí základních vzorců, lze velmi časo řeši subsiuční meodou Vzorce pro derivace elemenárních funkcí a věy o derivaci

Více

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok. 8. Měření růtoků V následující tabulce jsou uvedeny jednotky ro objemový a hmotnostní růtok. Základní vztahy ro stacionární růtok Q M V t S w M V QV ρ ρ S w ρ t t kde V [ m 3 ] - objem t ( s ] - čas, S

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK Úloha V.E... sladíme 8 bodů; průměr 4,65; řešilo 23 sudenů Změře závislos eploy uhnuí vodného rozoku sacharózy na koncenraci za amosférického laku. Pikoš v zimě sladil chodník. eorie Pro vyjádření koncenrace

Více

( ) 7.3.3 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I. Předpoklady: 7302

( ) 7.3.3 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I. Předpoklady: 7302 7.. Vzájemná oloha aramericky yjádřených římek I Předoklady: 70 Pedagogická oznámka: Tao hodina neobsahje říliš mnoho říkladů. Pos elké čási sdenů je oměrně omalý a časo nesihno sočía ani obsah éo hodiny.

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově Skupinová obnova Při skupinové obnově se obnovují všechny prvky základního souboru nebo určiá skupina akových prvků najednou. Posup při skupinové obnově prvky, jež selžou v určiém období, je nuno obnovi

Více

1.5.2 Mechanická práce II

1.5.2 Mechanická práce II .5. Mechanická ráce II Předoklady: 50 Př. : Jakou minimální ráci vykonáš ři řemístění bedny o hmotnosti 50 k o odlaze o vzdálenost 5 m. Příklad sočítej dvakrát, jednou zanedbej třecí sílu mezi bednou a

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY

CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Střední růmyslová škola elektrotechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKRONIKY Harmonická analýza Příjmení : Česák Číslo úlohy : Jméno : Petr Datum zadání :.1.97 Školní rok : 1997/98 Datum odevzdání : 11.1.97

Více

Účinnost plynových turbín

Účinnost plynových turbín Účinnos lynovýh urbín eelná účinnos (zisk využielné ehniké ráe) se snovuje sejně jko u všeh eelnýh oběhů. ermodynmiké změny rovní láky, v -v, -s digrmu, jsou n obr.. ehniké rovedení n obr. Ideální eelná

Více

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci EduCom Teno maeriál vznikl jako součás projeku EduCom, kerý je spolufinancován Evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR. ŘEZÉ PODMÍKY Jan Jersák Technická univerzia v Liberci Technologie III - OBRÁBĚÍ

Více

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ Tento materiál vznikl jako součást rojektu, který je solufinancován Evroským sociálním fondem a státním rozočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ Technická univerzita v Liberci Technologie

Více

P Ř Í K L A D Č. 2 OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

P Ř Í K L A D Č. 2 OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE P Ř Í K L A D Č. OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE Projek : FRVŠ 0 - Analýza meod výpoču železobeonových lokálně podepřených desek Řešielský kolekiv : Ing. Marin Tipka Ing. Josef

Více

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, STABILITA. Jednokový impuls (Diracův impuls, Diracova funkce, funkce dela) někdy éž disribuce dela z maemaického hlediska nejde o pravou funkci (přesný popis eorie

Více

Systémy třmenových příchytek BBS

Systémy třmenových příchytek BBS Sysémy fimenov ch pfiíchyek S kompleují pfiedchozí kapiolu o sysémech li. S pakami varovan mi vhodn m zpûsobem k nejrûznûj ím ífikám v fiezû je lze snadno zaklesnou na profilové li y a zde je upevni. Provedení

Více

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace XXVI. ASR '2 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, April 26-27, 2 Paper 2 Vliv funkce příslušnosi na průběh fuzzy regulace DAVIDOVÁ, Olga Ing., Vysoké učení Technické v Brně, Fakula srojního inženýrsví,

Více

PARAMETRICKÁ METODA VÝPOČTU FREKVENČNÍCH SPEKTER SIGNÁLŮ

PARAMETRICKÁ METODA VÝPOČTU FREKVENČNÍCH SPEKTER SIGNÁLŮ 7 h Inernaional Scienific - echnical Conference - POCESS CONOL 006 June 3 6, 006, Kouy nad Desnou, Czech eublic PAAEICKÁ EODA VÝPOČU FEKVENČNÍCH SPEKE SIGNÁLŮ ŮA JIŘÍ Fakula srojní, VŠB echnická univerzia

Více

Hoblování a obrážení

Hoblování a obrážení Hoblování a obrážení Charakteristické ro tyto metody obrábění je odebírání materiálu jednobřitým nástrojem hoblovacím res. obrážecím nožem, řičemž hlavní ohyb je římočarý vratný a vedlejší ohyb osuv je

Více

Průtok. (vznik, klasifikace, měření)

Průtok. (vznik, klasifikace, měření) Průok (vznik, klasifikace, měření) Průok objemový - V m 3 s (neslačielné kapaliny) hmonosní - m (slačielné ekuiny, poluany, ) m kg s Při proudění směsí (např. hydrodoprava) důležiý průok jednolivých složek

Více

HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR

HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR HAWLE-OPTIFIL je plně auomaický filrační sysém fungující na pricipu povrchové, hloubkové

Více

Řešený příklad: Přípoj příhradového vazníku na sloup čelní deskou

Řešený příklad: Přípoj příhradového vazníku na sloup čelní deskou Dokument: SX033a-CZ-EU Strana 1 z 7 Řešený říklad: Příoj říhradového vazníku na slou čelní Příklad ředstavuje výočet smykové únosnosti říoje střešního říhradového vazníku k ásnici slouu omocí čelní desky.

Více

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 2006 Analýza cilivosi NPV projeku na bázi ukazaele EVA Dagmar Richarová

Více

ELEKTRONICKÉ OBVODY I

ELEKTRONICKÉ OBVODY I NIVEZITA OBANY Fakula vojenských echnologií Kaedra elekroechniky -99 ELEKTONIKÉ OBVODY I čebnice Auoři: rof. Ing. Dalibor Biolek, Sc. rof. Ing. Karel Hájek, Sc. doc. Ing. Anonín Krička, Sc. doc. Ing. Karel

Více

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. 239 043 478, Fax: 241 492 691, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Oba dva obvody

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY TECHNOLOGICKÉ

Více

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV Popis reguláoru pro řízení směšovacích venilů a TUV Reguláor je určen pro ekviermní řízení opení jak v rodinných domcích, ak i pro věší koelny. Umožňuje regulaci jednoho směšovacího okruhu, přípravu TUV

Více

Práce a výkon při rekuperaci

Práce a výkon při rekuperaci Karel Hlava 1, Ladislav Mlynařík 2 Práce a výkon při rekuperaci Klíčová slova: jednofázová sousava 25 kv, 5 Hz, rekuperační brzdění, rekuperační výkon, rekuperační energie Úvod Trakční napájecí sousava

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla.

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla. říklad 1 ro dvounáravové hnací kolejové vozidlo motorové trakce s mechanickým řenosem výkonu určené následujícími arametry určete moment hnacích nárav, tažnou sílu na obvodu kol F O. a rychlost ři maximálním

Více

REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Úvod Záporná zpěná vazba Úloha reguláoru Druhy reguláorů Seřízení reguláoru Snímaní informací o echnologickém procesu ELES11-1 Úvod Ovládání je řízení, při kerém

Více

PROJEKT III. (IV.) - Vzduchotechnika. 2. Návrh klimatizačních systémů

PROJEKT III. (IV.) - Vzduchotechnika. 2. Návrh klimatizačních systémů ROJKT. (V.) - Vzduchoechnika. Návrh klimaizačních sysémů Auor: Organizace: -mail: Web: ng. Vladimír Zmrhal, h.d. České vysoké učení echnické v raze Fakula srojní Úsav echniky rosředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvu.cz

Více

ze dne 2016, Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínky jejich použití

ze dne 2016, Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínky jejich použití I I I. N á v r h N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách říustného znečištění ovrchových vod a odadních vod, náležitech ovolení k

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Práce a výkon TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Práce a výkon TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ ROUD ráce a výkon TENTO ROJEKT JE SOLUFINANCOVÁN EVROSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZOČTEM ČESKÉ REUBLIKY. ráce a výkon elekrického proudu rochází-li elekrický proud jakýmkoli spořebičem,

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je.

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Pravděpodobnos a saisika 0. ČASOVÉ ŘADY Průvodce sudiem Využijeme znalosí z předchozích kapiol, především z 9. kapioly, kerá pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Předpokládané znalosi Pojmy

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Sední rmslová škola elekroechnická a Všší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 3 LABORATORNÍ CVIENÍ Sední rmslová škola elekroechnická Píjmení: Hladna íslo úloh: 2 Jméno: Jan Daum mení: 3. ÍJNA 2006 Školní

Více

OZUBENÉ ŘEMENY OZUBENÉ ŘEMENY. Profily ozubení. Konstrukce OZUBENÉ ZÁKLADNÍ INFORMACE. Lichoběžníkový. Půlkulatý. Parabolický.

OZUBENÉ ŘEMENY OZUBENÉ ŘEMENY. Profily ozubení. Konstrukce OZUBENÉ ZÁKLADNÍ INFORMACE. Lichoběžníkový. Půlkulatý. Parabolický. ŘEMENY VŠEOBECNÉ INFORMACE ŘEMENY ZÁKLADNÍ INFORMACE Ozubené řemeny paří mezi mechanické synchronní pohony. Zuby voří s ažnou kosrou jeden homogenní celek. Řemeny pracují bez prokluzu a jsou schopny zajisi

Více

5 DISKRÉTNÍ ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI. Čas ke studiu kapitoly: 120 minut. Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět:

5 DISKRÉTNÍ ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI. Čas ke studiu kapitoly: 120 minut. Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět: 5 DISKRÉTNÍ ROZDĚLENÍ RAVDĚODOBNOSTI Čas e sudiu aioly: 0 miu Cíl: o rosudováí ohoo odsavce budee umě: charaerizova hyergeomericé rozděleí charaerizova Beroulliho ousy a z ich odvozeé jedolivé yy disréích

Více