Automobil v podnikání. Eva Dvořáková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Automobil v podnikání. Eva Dvořáková"

Transkript

1 Automobil v podnikání 1FU350 Daně v účetnictví ČR 13. března b 2008 Eva Dvořáková

2 Provozování automobilu Registr silničních vozidel podle bydliště nebo místa m podnikání lze zapsat vozidla se schválenou technickou způsobilosti se sjednaným povinným ručen ením zaplacenou DPH (při i pořízen zení z jiného členského státu tu EU) magistrat.praha- mesto.cz cz/61446_ /61446_Formulare-nalezitosti-doklady

3 Silniční daň předmětem daně jsou motorová vozidla používan vaná k podnikání nutno se zaregistrovat nejpozději ji k nejbližší šímu datu placení záloh zálohy se platí 15.4., 15.7., a daňov ové přiznaní 31.1., také vypořádat daň.. povinnost základ daně a sazby 55 a 66 zákona z č.. 16/1993 Sb., o dani silniční v účetnictví je daňovým nákladem n již předpis v DE je daňovým výdajem v okamžiku zaplacení

4 Automobil zařazený azený v obchodním m majetku Obchodní majetek = souhrn majetkových hodnot, které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno, případnp padně byly nebo jsou uvedeny v evidenci majetku. Automobil jako: 1) dlouhodobý majetek viz dáled 2) zásoba z obchodování s automobily účetnictví => dlouhodobý hmotný majetek (doba použitelnosti > 1 rok, princip významnosti, o zařazen azení do SMV rozhoduje sama účetní jednotka) vs. daňov ová evidence => hmotný majetek (doba použitelnosti > 1 rok, vstupní cena > ,- Kč) Hranice 40 tisíc c KčK v sobě zahrnuje i příp. p p. technické zhodnocení.

5 Automobil zařazený azený v obchodním m majetku podnikatel používá automobil pouze pro služebn ební účely PHM v prokazatelné výši i a vešker keré související výdaje podnikatel používá automobil i pro soukromé účely PHM v prokazatelné výši i za služebn ební cesty ostatní výdaje poměrn rně kráceny podle vhodného kritéria, ria, např.. počet ujetých km pro podnikatelské účely, výjimka silniční daň

6 Automobil zařazený azený v obchodním m majetku automobil používá zaměstnanec pouze pro služebn ební účely PHM v prokazatelné výši i a vešker keré související výdaje automobil používá zaměstnanec i pro soukromé účely do příjmu p ze závislz vislé činnosti zaměstnance se zahrne 1 % ze vstupní ceny vozidla za každý kalendářní měsíc poskytnutí PHM v prokazatelné výši i pouze za služebn ební cesty ostatní výdaje se nekrátí

7 Provozní výdaje PHM údržba a opravy silniční daň povinné ručen ení havarijní pojištění doplňky k automobilu pneumatiky, autorádio atd.

8 Automobil vstupní cena 1) Vlastní náklady V případp padě, že e byl vytvořen vlastní činností,, vlastní náklady zahrnují přímé náklady na výrobu a přímo p související část nepřímých nákladn kladů. 2) Reprodukční pořizovac izovací cena Bezúplatn platné nabytí (dar, převod p z osobního majetku) 3) Pořizovac izovací cena Ostatní případypady cena (= cena pořízen zení + vedl. pořizovac izovací náklady) Vstupní cena se snižuje o poskytnuté dotace ze státn tního rozpočtu, rozpočtů municipalit, státn tních fondů a o granty poskytnuté z Evropské unie a o příspp spěvky ze třett etích zemí.

9 Vedlejší pořizovac izovací náklady př. odměny za poradenské služby expertízy, služby zprostředkovatel edkovatelů správn vní poplatky, registrační poplatky aj. úroky z úvěru na automobil (variantně) clo dopravné a skladné zkoušky ky před p uvedením m majetku do provozu

10 Pořízen zení automobilu Způsoby nabytí automobilu v praxi nejčast astější: 1. Koupě 2. Leasing 3. PřeřazenP azení z osobního užíváníu Další způsoby: poskytnutí účastníkem sdružen ení pro účely sdružen ení,, vydražen ení, vklad tichého ho společníka, nabytí v souvislosti s koupí podniku nebo jeho části, směna, výroba, bezúplatn platné nabytí (dar), propadnutí věci v důsledku d zajištění práva k movité věci převodem p vlastnického práva, zdědění,, vydržen ení po 3leté oprávn vněné držbě,, nové zjištění (neevidovaný automobil)

11 Koupě souvislý příkladp Pořizovac izovací cena = cena pořízen zení + vedlejší pořizovac izovací náklady (výdaje) Zadání Individuáln lní podnikatel vedoucí účetnictví dne 20. února 2008 vyslal svého zaměstnance do Ruska, aby tam pořídil starší osobní automobil a přivezl p jej do České republiky. Podařilo se mu rovněž kontaktovat servis, kde jsou schopni provést seřízen zení vozidla pro provoz v ČR. Když bylo vozidlo již plně provozuschopné, zaměstnanec rovněž vozidlo zaregistroval a natankoval do něj n j PHM.

12 Účtováno v souladu se směrnou účtovou osnovou pro podnikatele, podnikatel si vytvoří vlastní účtový rozvrh, na základz kladě směrn rné účtové osnovy Č.. op Text Částka Má dáti Dal 1 Faktura od prodejce vozidla Clo Samovyměř ěření DPH Seřízen zení automobilu pro ČR

13 Č.. op Text Částka Má dáti Dal 11 Dopravné vozidla do ČR Pohonné hmoty Úhrada faktury prodejci Zařazen azení vozidla do užíváníu Odpis za 1. rok

14 Leasing Leasing finanční operativní Finanční leasing = finanční pronájem s následnou koupí najatého hmotného majetku Podmínky: - předmět musí po skončení nájmu přejít do vlastnictví nájemce - doba trvání nájmu musí být > 3 roky (nemovitosti 8 let) změna od roku 2008 doba nájmu musí být stejně dlouhá jako je doba odepisování dle zákona o dani z příjmů - doba trvání nájmu musí být delší než 20 % doby odepisování majetku podle zákona o daních z příjmů Předmět finančního - kupní leasingu cena je nutno nesmí být evidovat > ZC v podle podrozvahové daň. rovnoměrných evidenci. odpisů

15 Vlastnosti finančního leasingu předmět t leasingu je odepisován n pronajímatelem předmět t leasingu není vykazován n v majetku podnikatele (=> evidence v podrozvaze) právn vní vlastnictví předmětu leasingu aža po zaplacení poslední splátky a vypořádání leasing. vztahu

16 Přeřazení z osobního užívání, u, dar Pokud vede podnikatel daňovou evidenci, uvede automobil do seznamu obchodního majetku. Pokud podnikatel účtuje, potom vklad ze soukromého majetku je provázen předpisem: p 022 / 491 neboli SMV / Účet IP Pokud je automobil darován, použije se tohoto účtovacího předpisu: p 022 / 413 neboli SMV / Ostatní kapitálov lové fondy

17 Účetní odpisy stanoví si účetní jednotka sama na základz kladě významnosti na základz kladě odpisového plánu představují postupné rozpouštění nákladů na pořízen zení měly by respektovat princip přiřazovp azování nákladů a výnosů výpočet a zaúčtov tování minimáln lně 1x ročně postupy a metody nesmějí být měněny m ny v průběhu účetního období zaokrouhlují se na celé Kč nahoru

18 Účetní odpisy - metody časové odpisy a) lineárn rní rovnoměrn rně stejná částka, s výjimkou prvního a posledního účetního období (např.. počíta tač na vedení účetnictví) b) zrychlené v prvních letech vyšší částka než později výkonové odpisy (např.. pouťov ová atrakce) a) podle množstv ství produkce (nap b) podle využit ití (nap (např.. výrobní linka) (např.. vozidlo taxislužby)

19 Daňov ové odpisy náklad k dosažen ení,, zajištění a udržen ení příjmů odepisovaný majetek musí být zahrnut do obchodního majetku odepisuje se aža po uvedení majetku do stavu způsobil sobilého k užívání INDIVIDUÁLN LNÍ PODNIKATEL automobil je využíván jak pro soukromé,, tak i podnikatelské účely, do daňových nákladů lze zahrnout pouze poměrnou část odpisů nelze uplatnit u majetku vyloučen eného z odepisování,, např. u finančního pronájmu, kdy zůstatkovz statková cena < ,- Kč

20 Daňov ové odpisy výpočetn etní postup pro daňov ové odpisy v zákonz koně o daních z příjmp jmů při i rozdílu účetních a daňových odpisů jsou uplatněny ny pouze odpisy daňov ové (kladný rozdíl účetních a daňových rozdílů je položkou zvyšuj ující základ daně; ; záporný z rozdíl l je položkou snižuj ující základ daně) uplatnění není povinností je možné je kdykoliv přerup erušit v době přerušení nelze uplatnit výdaje paušá šální částkou po přerup erušení je nutné pokračovat ovat v odepisování způsobem, jako kdyby přerup erušeno eno nebylo

21 Automobil - odepisování Odepisování podle zákona z o daních z příjmp jmů před odpisová skupina 1a 4 roky Rovnoměrn rné odpisy odpisové sazby V PRVNÍM M ROCE 14,2 % V DALŠÍ ŠÍCH LETECH 28,6 % PRO ZVÝŠ.. VSTUPNÍ CENU 25 % Zrychlené odpisy koeficienty pro zrychlené odpisování V PRVNÍM M ROCE 4 V DALŠÍ ŠÍCH LETECH 5 PRO ZVÝŠ.. VSTUPNÍ CENU 4 Po provedení TECHNICKÉHO HO ZHODNOCENÍ použijeme zvýšenou vstupní cenu.

22 Automobil - odepisování od zrušen ení odpisové skupiny 1a, osobní automobily jsou zařazeny azeny do skupiny 2 5 let Rovnoměrn rné odpisy odpisové sazby V PRVNÍM M ROCE 11 % V DALŠÍ ŠÍCH LETECH 22,25 % PRO ZVÝŠ.. VSTUPNÍ CENU 20 % Zrychlené odpisy koeficienty pro zrychlené odpisování V PRVNÍM M ROCE 5 V DALŠÍ ŠÍCH LETECH 6 PRO ZVÝŠ.. VSTUPNÍ CENU 5

23 Automobil postup výpočtu zrychlených odpisů Postup pro výpočet zrychlených odpisů ( 32 odst. 2) PRVNÍ ROK: Vstupní cena K 1.rok DALŠÍ LÉTA: 2 x ZůstatkovZ statková cena (K další léta n) n počet let, po která bylo již odepisováno

24 Příklad na lineárn rní odepisování pořídili jsme si automobil za PC ,- v roce 2006 a vložili jsme ho do obchodního majetku začali ali jsme ho lineárn rně odepisovat v roce 2008 došlo k reformě veřejných ejných financí

25 Výše e odpisů Zdaňovac ovací období Výpočet daňov ového odpisu Daňový odpis při i reformě Daňový odpis, kdyby nedošlo k reformě x 0, , , x 0, , , x 0, , , x 0, , , Zbytek ZC ,- -

26 Příklad na zrychlené odepisování pořídili jsme si automobil za PC ,- v roce 2006 a vložili jsme ho do obchodního majetku začali ali jsme ho zrychleně odepisovat v roce 2008 došlo k reformě veřejných ejných financí

27 Výše e odpisů Zdaňovac ovací období Výpočet daňov ového odpisu Daňový odpis při p reformě Daňový odpis, kdyby nedošlo k reformě / , , x ( ) / (5 1) , , x / (6 2) 2 x / (5 2) , , x / (6 3) 2 x / (5 3) , , x / (6 4) ,- -

28 Automobil uplatnění odpisu Rozhodující je, zda je automobil součást stí obchodního majetku k prvnímu a poslednímu dni účetního období. Příklad 1) Majetek jsme pořídili 24. ledna, k 31. prosinci byl součást stí obchodního majetku uplatníme CELÝ ROČNÍ odpis 2) Majetek k 1. lednu je součást stí obchodního majetku, avšak ak 20. srpna je vyřazen uplatníme POLOVIČNÍ odpis 3) Majetek byl pořízen 3. dubna, avšak ak 7. záříz byl vyřazen NEMÁME ME nárok n na uplatnění odpisu

29 Vyřazen azení automobilu prodej fyzická likvidace odcizení škoda - živelní mimořádn dná oblast výsledovky - jiná provozní oblast výsledovky darování převod do osobního užíváníu (jen u individuáln lního podnikatele)

30 Prodej 1) odepsání zůstatkové ceny 2) účetní vyřazen azení 3) prodej PZ ) ) PZ ) ) ) )

31 Fyzická likvidace 1) odepsání zůstatkové ceny 2) účetní vyřazen azení PZ ) ) PZ ) )

32 Odcizení 1) odepsání zůstatkové ceny 2) účetní vyřazen azení 3) předpis p náhrady n od pojišťovny ovny (částka je odhadnuta) PZ ) ) PZ ) ) ) )

33 Škoda (živelní pohroma) 1) odepsání zůstatkové ceny 2) účetní vyřazen azení 3) předpis p náhrady n od pojišťovny ovny (částka je odhadnuta) PZ ) ) PZ ) ) ) )

34 Škoda (havárie) 1) odepsání zůstatkové ceny 2) účetní vyřazen azení 3) předpis p náhrady n od pojišťovny ovny (částka je odhadnuta) PZ ) ) PZ ) ) ) )

35 Darování 1) odepsání zůstatkové ceny 2) účetní vyřazen azení PZ ) ) PZ ) )

36 Převod do osobního užíváníu Bez dopadu do výsledku hospodařen ení 1) odepsání zůstatkové ceny 2) účetní vyřazen azení PZ ) ) PZ PZ ) )

37 Vyřazen azení a daňov ová uznatelnost Zůstatková cena v případp padě vyřazen azení: 1) prodejem daňov ově účinné (avšak ak existence 64X) 2) fyzickou likvidací daňov ově účinné (příp. p. 64X) 3) škodou v důsledku d živelní pohromy daň. účinné 4) odcizením m (pachatel neznámý) daň. účinné 5) darováním není daňov ově účinné 6) převod p do osobního majetku není dopad do VH, avšak ak pozor na časový test v případp padě prodeje fyzickou osobou ( ( 4, odst. 1, písm. p c) osvobozeno aža po pěti p letech od vyřazen azení z obchodního majetku 7) ostatní případy pady pouze do výše e přijatých p náhradn

38 Automobil nezařazený azený v obchodním m majetku nepořizuje si ho podnikatel na IČ, I, ale jako občan => automobil není zařazen azen do OM, neúčtuje se o němn nemůž ůže e daňov ově odpisovat nemůž ůže e uplatňovat další typické výdaje

39 Podnikatel si můžm ůže e nárokovat: n výdaje ve výši i tzv. sazby základnz kladní náhrady (amortizace) 4,10 Kč/kmK náhrady výdajů za spotřebovan ebované pohonné hmoty

40 podnikatel si můžm ůže e uplatnit jen náhradu n za pohonné hmoty jestliže: e: byl automobil dříve d zařazen azen v OM je automobil bezplatně zapůjčen byl automobil pořízen na leasing a splátky si uplatnil jako daňov ově uznatelné

41 Příklad na automobil nezařazený azený v OM Podnikatel ujel na služebn ební cestě vlastním m automobilem nezařazeným azeným do obchodního majetku 200 km. Průměrn rná spotřeba dle technického ho průkazu je 7 l. Cena benzínu nu je 30 Kč/lK

42 Řešení příkladu Náhrada za PHM = (7 * 30 * 200) /100 = 420 KčK Základní náhrada = 4,10 * 200 = 820 KčK Celková náhrada = = 1240 KčK

43 Zařadit adit či i nezařadit? adit? Neexistuje obecné pravidlo Záleží zejména na: - počtu ujetých km pro služebn ební účely - ceně vozidla (výši i odpisů) - podílu soukromých jízdj - výdajích spojených s provozem vozidla - zamýšlen lené době prodeje automobilu

44 Velký počet ujetých km pro služebn ební účely Vysoká pořizovac izovací cena vozu Vysoký podíl soukromých jízdj Drahé opravy, údržba, vybavení Pravděpodobný prodej ihned po konci doby odpisování Zařazen azené v OM Nezařazen azené v OM (pozn. celý příjem p z prodeje bude osvobozen od daně)

45 Změny po reformě veřejných ejných financí (účinné od 1. ledna 2008) zrušen ení odpisové skupiny 1a a přesunutp esunutí majetku do odpisové skupiny 2 prodloužen ení doby odepisování změna sazeb navýšen ení sazby základnz kladní náhrady z 3,80 Kč/km K na 4,10 Kč/kmK zrušen ení vstupního limitu ,-

46 Limitní ceny Vývoj limitů pro vstupní cenu osobního automobilu pro účely daňových odpisů: do bez limitu bez omezení pro 1. rok další roky s omezením do ,- Kč ,- Kč ,- Kč od bez limitu Limitní ceny se netýkaly např.. vozidel taxislužby, sanitních a pohřebn ebních automobilů.

47 Použit itá literatura a další zdroje Literatura Cardová Z.: Daňov ová evidence a účetnictví individuáln lního podnikatele, ASPI, 2006 Smolíkov ková J.: Automobil v podnikání,, diplomová práce, Fakulta financí a účetnictví VŠE E v Praze, 2007 zákon č.. 586/1992 Sb., o daních z příjmp jmů zákon č.. 563/1991 Sb., o účetnictví Internetové zdroje

48

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Automobil v podnikání Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Obsah: Legislativní východiska Pojem automobil Daňové souvislosti Varianty využití automobilu v podnikání Účetní souvislosti Zdroje Legislativní východiska

Více

Rozbor nákladů a výdajů spojených s užíváním a provozem automobilu ve společnosti XY. Andrea Hamšíková

Rozbor nákladů a výdajů spojených s užíváním a provozem automobilu ve společnosti XY. Andrea Hamšíková Rozbor nákladů a výdajů spojených s užíváním a provozem automobilu ve společnosti XY Andrea Hamšíková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářské práce je zaměřena na rozbor nákladů a výdajů spojených

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal 130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE Václav Pikal Automobil (nejen) v podnikání n n n n n problematika daně z příjmů a DPH silniční daň a cestovní náhrady používání vozidla OSVČ, zaměstnanci a ostatními subjekty

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob

Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob Diplomová práce Autor: Bc. Kateřina Šňupárková

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

Více

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb.

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. Nejdůležitější dopady novely, účinné od 1. 4. 2009, jsou následující: Snížená sazba

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o.

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetnictví podle Českých účetních standardů pro podnikatele a podle IFRS. Bakalářská diplomová práce Studijní

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Učební text pro předmět U021 Ing. Monika Randáková, Ph.D. Praha 2008 Ing. Monika Randáková, Ph.D.

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

Tento článek se věnuje výplatě

Tento článek se věnuje výplatě 17 / 2014 Daňový a účetní 15. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Zálohy na podíl na zisku od roku 2014 Ing. Ivan Macháček, Ing. Pavla Strakošová Tento článek se věnuje výplatě podílů a záloh

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 458. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty Kristýna Zlámalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je přehledně a uceleně zpracovat a objasnit problematiku vybraných přímých

Více