POJISTN OBZOR 12 OBSAH 2006 RO»NÕK LXXXIII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJISTN OBZOR 12 OBSAH 2006 RO»NÕK LXXXIII"

Transkript

1 POJISTN OBZOR RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková, Tereza Fricová, Alexandra Gjurić, Bc. Petr Milata, PhDr. Miloš Novák, Ing. Eva Rojková, Ing. Tomáš Síkora, Ing. Eva Svobodová, Ing. Marek Vích, Mgr. Marek Zeman Šéfredaktorka: Mgr. Eva Trojanová Adresa: Praha 1, Na Poříčí 12 Telefon: , Fax: Grafická úprava, sazba, lito: Grafické studio Weber Tisk: Tiskárna v Ráji, s.r.o., Pardubice ISSN Rozšiřuje: distribuční firma A.L.L. PRODUCTION Poděbradská 24, Praha 9. Tel.: , fax: Objednávky a předplatné na adrese: A.L.L. PRODUCTION, box 732, Praha 1, (nebo Předplatitelé ve Slovenské republice si mohou Pojistný obzor objednat u distribuční firmy L. K. PER- MANENT, PP 4, Bratislava 34. Telefon: , fax: ( Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha, čj. 1692/94 ze dne ; Českou poštou, s.p. OZSeČ Ústí nad Labem, dne , j.zn.p 330/98. Evidenční číslo MK ČR E Inzerce: Veškeré informace podá redakce. Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme. Přetisk: Povolen pouze se souhlasem redakce a při zachování autorských práv. Česká asociace pojišťoven Internet: Cena: 25 Kč Číslo bylo předáno do výroby: Pojistný obzor je členem Mezinárodní organizace odborného pojišťovacího tisku. OBSAH Vážení a milí čtenáři (Eva Trojanová)...3 Cílem spolupráce pojišťoven a policie je účinnější ochrana majetku, života a zdraví občanů Rozhovor se zástupcem ředitele Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR plk. JUDr. Vladimírem Stupkou (Eva Trojanová)...3 Postoje veřejnosti k důchodovému systému (Ing. Rudolf Voborský)...5 Čínský pojistný trh velké změny a rychlý růst (La)...6 Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...7 Rizika dnešní doby umí se s nimi pojišťovnictví vypořádat? (VP)...8 Aktuality ze zahraničí: Švédsko zavádí alkoholové zámky (VA)...8 Setkání evropských pojistitelů majetku v Mnichově...9 Jedenácté setkání redakčních rad časopisů ČAP a SAP (eva)...9 Z nových produktů (Tisková zpráva EGAP)...9 Motoristické aktuality: Havarijní pojištění versus povinné ručení (JUDr. Tomáš Beran)...10 Pojištění pacientů ve Finsku (La)...10 INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek)...11 Firmy zapomínají chránit své duševní vlastnictví a přicházejí tím o velké peníze (Studie KPMG)...12 Daně a pojištění ve Finsku (La)...13 Nové trendy evropského trhu neživotního pojištění (Ing. Vladimír Pulchart, MBA)...14 Genetika v poisťovníctve (Ing. Dana Palacková)...15 Mezinárodní setkání právníků (jm)...16 Telegraficky (Eva Trojanová)...17 Praxe, spory, názory, stanoviska: Praktické zkušenosti se zákonem č. 38/2004 Sb. (JUDr. Jaroslava Šulcová)...18 Europ Assistance oslavila 5 let v České republice (eva)...18 Velké škody: Stavební havárie Smetanova nábřeží (Josef Hrubeš)...19 Příloha: Celoroční obsah Pojistného obzoru za rok 2006 CONTENTS Insurance companies and Police co-operation aims at more efficient protection of property, life and public health (An interview with representative of Traffic Police Service Directorate of the Czech Republic Police Presidium Mr. Vladimír Stupka) (Eva Trojanová) Public attitude towards the pension system (Rudolf Voborský) Chinese insurance market big changes and fast growth (La) From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Current risks Is the insurance industry able to handle them? (VP) News from abroad: Sweden introduces alcohol labels (VA) European property insurers meeting in Munich Eleventh meeting of ČAP and SAP editors (eva) New products (EGAP Press Release) New for motorists: Motor hull casco insurance versus motor TPL insurance (Tomáš Beran) Insurance of patients in Finland (La) INFO from the European Union (Josef Čížek) Companies forget to protect their intellectual property and lose high amounts of money (KPMG) Taxes and insurance in Finland (La) New trends of the European non-life insurance market (Vladimír Pulchart) Genetics in the insurance industry (Dana Palacková) International lawyers meeting (jm) By wire (Eva Trojanová) Practice, disputes, opinions, standpoints: Practical experience with the Act No. 38/2004 Coll. (Jaroslava Šulcová) Europ Assistance celebrated 5 th anniversary in the Czech Republic (eva) Big losses: Construction accident of Smetana Riverside (Josef Hrubeš) Appendix: Insurance Review year-long contents 2006 UPOZORNĚNÍ Dovolujeme si Vás upozornit, že se přiblížil konec roku a v zájmu plynulosti dodávek Pojistného obzoru je třeba obnovit objednávku předplatného nového ročníku Pojistného obzoru. Učinit tak můžete písemně: A.L.L. production s.r.o., P.O.BOX 732, Praha 1, nebo telefonicky: , em: případně prostřednictvím webové adresy: 2 POJISTNÝ OBZOR 12/2006

2 V ûenì a milì Ëten i, sající vývoj nehodovosti, což mezi posluchači vzbudilo celkem pozornost. Od té doby uběhl nějaký čas. Pokračuje tento trend? Policie ČR za 10 měsíců letošního roku šetřila celkem nehod, při kterých bylo 779 osob usmrceno, 3328 osob těžce zraněno a osob zraněno lehce. Odhadnutá hmotná škoda dopravní policií na místě nehody je ve výši 7682,42 mil. Kč. Tato čísla možná vypadají hrůzostrašně, ale fakticky to znamená pokles ve všech hlavních sledovaných kategoriích. Pro lepší názornost je výčet poklesu uveden v tabulce. Z pohledu na základní ukazatele vyplývá, že pokles počtu nehod i nadále pokračuje a snižuje se i odhad hmotných škod. Nejdůležitější ale je, že pokračuje pokles následků na životech a zdraví, který se v porovnání s jednotlivými měsíci období leden až září letošního roku, dále zvýšil. Počet usmrcených osob za deset měsíců roku 2006 je nejnižší od roku Nejvíce usmrcených bylo v roce 1994, kdy zahynulo 1155 osob, a mimo jiné to znamená, že počet usmrcených v letošním roce je, oproti roku 1994, nižší o 376 osob (tj. téměř o třetinu, přesně o 32,6 %). A vůbec poprvé v období posledních 16 let se dostal počet usmrcených v tomto statistickém obdoopït tu m me konec roku a pro vöechny je to p Ìleûitost k bilancov nì, ale i k pohledu do budoucnosti. Jak byl letoönì rok? Pro mnohè spïön, pro jinè t eba pr mïrn nebo dokonce mènï spïön. Ale takov je ûivot... V»eskÈ asociaci pojiöùoven doölo v kvïtnu tohoto roku nejen ke zmïn m v person lnìm obsazenì sekretari tu»ap, ale i v sekcìch a pracovnìch skupin ch. A s tìm z - konitï souvisejì i dalöì reformy ñ v samotnè Ëinnosti»AP. Na podrobnïjöì bilancov nì je jeötï brzy. NovÈ struktu e, z mïr m a dosavadnìm v sledk m se budeme vïnovat v nïkterèm z dalöìch ËÌsel PojistnÈho obzoru. JmÈnem redakënì rady mi v tèto chvìli dovolte pop t vöem vïrn m Ëten m PojistnÈho obzoru co nejklidnïjöì proûitì v noënìch sv tk, pevnè zdravì, mnoho spïch v soukromèm ûivotï a co nejlepöì v sledky v profesnì Ëinnosti v nast vajìcìm roce Eva Trojanov Pojistný podvod způsobuje pojišťovnám a jejich klientům na celém světě obrovské finanční ztráty. Kvalifikované odhady expertů hovoří o minimálně 10% podílu neodhalených pojistných podvodů na celkovém vyplaceném pojistném plnění v evropském měřítku. Jednotlivé pojišťovny i jejich sdružení na národní i nadnárodní úrovni proto s pojistným podvodem svádějí trvalý zápas. Česká asociace pojišťoven (ČAP) věnuje boji proti pojistnému podvodu trvalou pozornost již od svého založení v roce Ve své činnosti úzce spolupracuje nejen s tuzemskými partnery i s národními asociacemi pojišťoven zemí EU, ale především s příslušnými složkami Policie ČR. S podvodníky pojišťovny bojují mnoha způsoby. Kdyby to nedělaly, vycházelo by pojistné mnohem dráž. Redakce Pojistného obzoru využila příležitosti a požádala o rozhovor zástupce ředitele Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR plk. JUDr. Vladimíra Stupku, který byl jedním z vystupujících na mezinárodní konferenci o pojistném podvodu, konané na počátku října v naší republice (viz Pojistný obzor č. 11/2006). Ve svém vystoupení jste uvedl spoustu zajímavých informací. Mimo jiné jste poukázal na kle- Cílem spolupráce pojišťoven a policie je účinnější ochrana majetku, života a zdraví občanů POJISTNÝ OBZOR 12/2006 3

3 bí pod hranici 800 osob. Počet usmrcených osob v období leden až říjen 2006 se poprvé od roku 1990 dostal také pod hranici roku 1980 (806 usmrcených osob). Jak si tento klesající trend nehodovosti vysvětlujete? Že by se řidiči sami ukáznili, nebo na ně má tak velký vliv nový silniční zákon, který vstoupil v platnost 1. července tohoto roku? Ve skutečnosti to na silnicích právě tak nevypadá. Zejména co se týká nákladních automobilů, není dne, abychom se ze zpravodajství nedozvěděli, že opět někde způsobily dopravní kalamitu... I v období letošních podzimních měsíců pokračoval pokles počtu nehod v celém spektru sledovaných hlavních viníků, resp. zavinění. V prvních deseti měsících letošního roku více nehod bylo zaviněno jen z důvodu závady komunikace (o 326 nehod) a z důvodu tzv. jiného zavinění (o 94 nehod). Významný absolutní pokles nastal v kategorii řidič motorového vozidla, ale vývoj u jednotlivých zástupců této kategorie není jednotný. Smutným faktem je, že počet nehod zaviněných řidiči nákladních automobilů (profesionálů!) je vyšší o 7,9 % (o 1945 nehod). Více nehod zavinili i řidiči autobusů (o 11,8 %, tj. o 207 nehod) a také traktorů (o 7,3 %, tj. o 49 nehod). Naproti tomu výrazně méně nehod zavinili řidiči osobních automobilů (o 7683 nehod, tj. o 7,2 %) a řidiči motocyklů (o 124 nehod, tj. o 6,6 %). Významný je i pokles nehod zaviněných chodci (o 135 nehod, tj. o 10,1 %) a cyklisty (o 350 nehod, tj. o 13,9 %). Další důvody poklesu nehodovosti budou teprve analyzovány. Vliv na výčet poklesu počtu nehod v posledních měsících nepochybně má i legislativní změna, neboť zjednodušeně řečeno od se změnila povinnost hlásit policii nehodu až při škodě převyšující Kč (dříve Kč), samozřejmě pokud nedojde ke zranění či usmrcení. A těch tzv. menších škod bývá nejvíc. Také jste se zmínil o tom, že policisté jsou při svém vzdělávání připravováni na rozpoznávání podvodů. Hraje přitom také roli spolupráce se sekcí pojistného podvodu ČAP? V rámci Policie ČR je stále víc prosazován model celoživotního vzdělávání. Příslušníci dopravní policie musejí absolvovat v rámci přípravy na budoucí povolání základní odbornou přípravu, kde tedy kromě obecnější přípravy na povolání policisty mají speciální předměty dopravní služba a právo. V základní odborné přípravě a ve speciálních kurzech jsou účastníci seznamováni s problematikou pojistných podvodů. Poznat, že se jedná o podvod, je hodně těžké a v poslední době obzvlášť, protože se objevují stále častěji organizované skupiny podvodníků, kteří jsou v této činnosti neuvěřitelně zběhlí. Záleží na erudici každého policisty, a také na jeho čuchu. Kolikrát záleží na úplné maličkosti, které si povšimne jen zkušený a nadaný policista. Mnohé se dá naučit, ale instinkt tu hraje významnou roli. Často jde o doslova mravenčí práci celého týmu, ale výsledky stojí za to. Co se týká užší spolupráce se sekcí pojistného podvodu ČAP, navázali jsme dobré kontakty a v jednání jsou také různé formy užší neformální spolupráce. Například zanedlouho vystoupí na tzv. celorepublikovém školení metodiky šetření dopravních nehod předseda sekce pojistného podvodu ČAP Ing. Pavel Východský s prezentací k problematice pojistných podvodů a s příklady z praxe. Jak probíhá konkrétní spolupráce policie s Českou asociací pojišťoven, stvrzená v dubnu loňského roku mezi náměstkem Policejního prezidia ČR JUDr. J. Macháně a prezidentem ČAP Ing. L. Bartoníčkem? Smlouva o spolupráci s ČAP byla uzavřena mezi Policejním prezidiem a Úřadem kriminální policie, což je ta součást policie, která se zabývá šetřením závažné trestné činnosti, narozdíl od nás. Dopravní policie bývá první u dopravní nehody, a pokud dospěje k závěru, že se jedná o podezření na trestný čin podvodu, případ předává útvarům kriminální policie, které provádějí další šetření těchto činů. V současné době je připravován dodatek k této smlouvě, podle něhož by se ke spolupráci připojila i dopravní policie. Jak si vysvětlujete situaci, že přestože pachatelé pojistných podvodů mohou být podle 250a trestního zákona velice tvrdě postihováni (až na 12 let odnětí svobody), patří pojistné podvody, zejména ty, které jsou spojené s motorovými vozidly, mezi nejčastější (v ČR dokonce každá 5. pojistná událost!), a neubývá jich... Myslím si, že tvrdost zákona a následných trestů jsou na místě. Výčet poklesu nehodovosti v ČR (leden říjen 2006) DESET nejčetnějších příčin nehod řidičů motorových vozidel V lidech bohužel stále přežívá pocit, že krádež je výrazně menší a omluvitelné zlo, než například vražda. A také pocit, že pokud okradou stát nebo velkou firmu, není tím poškozen vlastně nikdo konkrétní a jejich čin se tak nějak ztratí... Bohužel se to však týká nás všech, protože ve výsledku musíme nahradit ztráty my všichni. Proto je také zájmem policie odhalovat co nejvíc případů podvodů a zároveň se i podílet na prevenci a zabraňovat tak následným škodám. Děkuji za rozhovor. Eva Trojanová Počet nehod o 5407 tj. o 3,3 % Počet usmrcených o 139 osob tj. o 15,1 % Počet těžce zraněných o 443 osob tj. o 11,7 % Počet lehce zraněných o 3567 osob tj. o 15,0 % Odhad hmotné škody o 316,13 mil. Kč tj. o 4,0 % Hlavní příčiny nehod řidičů motorových vozidel (leden říjen 2006) Hlavní příčina nehody Počet nehod 1. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem nesprávné otáčení nebo couvání nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky nedání přednosti upravené dopravní značkou Dej přednost v jízdě! nezvládnutí řízení vozidla vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky vjetí do protisměru nedání přednosti při přejíždění z pruhu do pruhu Pořadí Pořadí Počet nehod tj. % Počet usmrcených DESET nejtragičtějších příčin nehod řidičů motorových vozidel tj. % Meziroční rozdíl usmrcených Nepřiměřená rychlost , ,6 36 Nesprávné předjíždění ,2 30 4,3 25 Nedání přednosti , ,7 32 Nesprávný způsob jízdy , ,4 38 Počet usmrcených osob 1. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky vjetí do protisměru řidič se plně nevěnoval řízení vozidla nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu nezvládnutí řízení vozidla překročení předepsané rychlosti stanovené pravidly nepřizpůsobení rychlosti hustotě provozu nedání přednosti upravené dopravní značkou Dej přednost v jízdě! nedání přednosti upravené dopr. značkou Stůj, dej přednost v jízdě! 18 4 POJISTNÝ OBZOR 12/2006

4 Dne byly na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) formou semináře prezentovány výsledky projektu Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému realizovaného agenturou Factum Invenio, s. r. o., podle zadání MPSV. Cílem projektu je dlouhodobě a pravidelně zjišťovat postoje veřejnosti k českému důchodovému systému a zabezpečení na stáří a sledovat tak vývoj názorů občanů. Na úvod shrnutí výsledků průzkumu Průzkum proběhl jako ad hoc reprezentativní šetření v populaci ČR. Výběrový soubor získaný kvótním výběrem (pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikosti místa bydliště) reprezentující populaci ČR zahrnoval 1060 obyvatel ČR nad 15 let. Dotazování proběhlo na přelomu roku 2005 a 2006 metodou řízených osobních rozhovorů. Bylo též osloveno 498 osob samostatně výdělečně činných, se zohledněním charakteru jejich hlavní činnosti a 508 zaměstnavatelů s proporcionálním zastoupením hlavních typů ekonomických činností, přičemž bylo v obou případech respektováno členění podle krajů a velikosti obce. Česká veřejnost je málo informována o fungování systému důchodového zabezpečení jako celku. Ještě menší přehled má o chystaných možných změnách důchodového systému. Pokud jde o zabezpečení na stáří, spoléhají se obyvatelé ČR v prvé řadě na státní základní důchodové pojištění. Státem vyplácený důchod by měl podle lidí tvořit více než dvě třetiny příjmů v důchodovém věku. Zajišťování se na období důchodu vlastními silami se v české společnosti zatím dostatečně neprosadilo. Penzijní připojištění a životní pojištění využívají občané ČR spíše jako výhodnou formu spoření volných finančních prostředků, jejich následné užití nemá většinou charakter důchodového příjmu. Za závažné lze označit, že polovina populace ČR nepovažuje současný důchodový systém jako celek za spravedlivý, přičemž se dělí Postoje veřejnosti k důchodovému systému na dva tábory zastávající opačné názory: přílišná (převažuje) a naopak nedostatečná solidarita. Informovanost o fungování stávajícího důchodového systému Rezervy v informovanosti pociťuje populace především v otázce připravovaných reforem důchodového systému, přičemž zájem lidí se zaměřuje na základní obecné informace týkající se stanovení výše důchodu a zvyšování hranice odchodu do důchodů. Makroekonomické souvislosti a otázka dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového systému nechávají veřejnost spíše lhostejnou. Část populace ČR, která se cítí být dostatečně informována, se vyznačuje spíše vyšším věkem (zejména lidé v předdůchodovém věku nad 50 let) se spíše vyšší úrovní dosaženého vzdělání. Tato část populace se rovněž častěji domnívá, že současný důchodový systém je příliš solidární a málo výkonově orientovaný. Penzijní připojištění a životní pojištění Zkušenosti s oběma operátory Do kontaktu s některým z penzijních fondů již někdy přišla téměř polovina obyvatel ČR, 90 % z nich má dobré zkušenosti z jednání s penzijním fondem. Panuje určitý deficit obecné informovanosti, zejména informace o tom, jak jsou vklady zajištěné, dále o možnostech klienta či chybí jasné vysvětlení pravidel a celkový přehled o naspořených prostředcích. Zkušenosti s pojišťovnami ve věci životního pojištění mají dvě pětiny obyvatel ČR (39,5 %). Osm lidí z deseti má přitom z jednání s pojišťovnami ve věci životního pojištění dobré zkušenosti (81,2 %). Podle názoru respondentů by mělo být zlepšeno zejména zhodnocení Ing. Rudolf Voborský peněz. V ostatních případech jde o stejné zlepšení informovanosti jako u penzijního připojištění. Chybějící informace by měly směřovat k porovnání pojišťoven a posouzení zhodnocení vkladů. Tři pětiny lidí neví, jaké další informace o životním pojištění by měly žádat (60,9 %). Využívání obyvateli ČR Účastníky penzijního připojištění je 38,1 % populace, nejčastějším typem smluv je smlouva o starobní penzi (86,2 %). Dvě třetiny účastníků penzijního připojištění si platí celé penzijní připojištění výlučně z vlastních prostředků, nejčastější měsíční platbou (včetně příspěvků zaměstnavatele) je 500 Kč (30,6 %), průměrná platba na penzijní připojištění činí 724 Kč. Daňové odpočty uplatňují dvě pětiny účastníků penzijního připojištění. Životní pojištění má sjednáno přibližně čtvrtina populace ČR (27,0 %). Nejčastější je kapitálové životní pojištění, které má sjednáno tři pětiny klientů (58,8 %). Výlučně z vlastních zdrojů si hradí životní pojištění 87,4 % klientů. Nejčastější měsíční platbou (včetně příspěvků zaměstnavatele) je 500 Kč (tuto částku platí 19,9 %), průměrná měsíční platba na životní pojištění činí 652 Kč. Daňové odpočty uplatňuje necelá polovina klientů (48,8 %). Mezi účastníky penzijního připojištění a klienty životního pojištění patří relativně častěji část populace: v produktivním věku, zvláště let a pracující nad 50 let, s vyšší úrovní vzdělání, zvláště s vysokoškolským vzděláním, pracující v nemanuálních profesích, s vyšším měsíčním hrubým příjmem domácnosti (zvláště nad Kč), lidé, kteří jsou případnou krizí důchodového systému ohroženi relativně méně. Oba finanční nástroje tak plní zajišťovací funkci především pro část populace s vyšším socioekonomickým statusem. Omezení solidarity základního státního důchodového systému tak negativně zasáhne především část populace s nižším socioekonomickým statusem, která se z vlastních prostředků na důchod zajišťuje omezeně. Penzijní připojištění a životní pojištění jsou pravděpodobně často využívány pouze jako způsob relativně výhodného a bezpečného investování volných finančních prostředků a to tou částí populace, která nějakými volnými zdroji disponuje. To zřejmě souvisí se skutečností, že pro většinu populace ČR je základem budoucích důchodových příjmů státní důchod. Důvěryhodnost Průzkum se zabýval důvěryhodností pouze u penzijních fondů, kde je populace ČR rozdělena přibližně napůl dvě pětiny obyvatel ho považují systém za důvěryhodný a dvě pětiny ho naopak za důvěryhodný nepovažují (a titíž respondenti většinou také požadovali jeho reformu). Obavy obyvatel se týkají zejména toho, že by účastníci mohli přijít o své vklady a volají proto po státní garanci. V průzkumu se ukázalo, a je to zřejmě aplikovatelné i na životní pojištění, že důvěra silně souvisí s informovaností: dobře informovaní účastníci mají také ve velké většině důvěru v penzijní fond. Představy o příjmech v důchodovém období Obyvatelé ČR se domnívají, že hlavní složkou příjmu důchodců POJISTNÝ OBZOR 12/2006 5

5 by měl být státní důchod (70 %). Názory respondentů na skladbu zdrojů příjmů ve stáří vyjadřuje přiložený graf. Lze říci, že podíl státních důchodů klesá a naopak roste podíl individuálních forem zabezpečení u osob s vyšším vzděláním, obyvatel větších měst, osob s nemanuálním zaměstnáním,osob s vyšším příjmem, osob samostatně výdělečně činných, voličů pravicových stran. Předmětem dotazování byla také představa o výši starobního důchodů (se zohledněním výše současného příjmu). Odpovědi se vyznačovaly značným rozptylem a průměr činí Kč (dnešní průměrný starobní důchod je Kč). Představy o dalším směru důchodové reformy Respondentům bylo předloženo pět možných scénářů důchodové reformy, kopírující varianty politických stran, které byly předmětem výpočtů známé Bezděkovy komise, s touto podporou respondentů: individuální účty NDC systém (ČSSD) PRO 46,2 %, PROTI 36,7 %, částečné vyvázání ze státního systému a poukázání pojistného na individuální penzijní pojištění (KDU-ČSL a US DEU) PRO 55,2 %, PROTI 24,3 %, rovný důchod ve výši 25 % průměrné hrubé mzdy (ODS) PRO 29,0 %, PROTI 52,4 %, zachování současného systému parametrická optimalizace, později zvýšení odvodů (KSČM) PRO 34,3 %, PROTI 48,3 %, zachování současného systému, pouze dílčí změny (základní varianta) PRO 54,3 %, PROTI 25,6 %. Stručný závěr Průzkum ukázal, že lidé mají o důchodovou problematiku zájem (na rozdíl od některých jiných témat), neboť se jich bezprostředně dotýká. Občané si, zdá se, dostatečně uvědomují demografickou hrozbu stárnutí populace a její vliv na budoucnost důchodů (85% respondentů). Chtějí sice reformu důchodového systému (reformy jsou obecně populární), ale většinou však nikoli z důvodu této hrozby (viz výše podpora variant důchodové reformy), ale spíše jako narovnání některých deformací (např. přílišná redistribuce). Celkově však problém důchodů nevnímají jako příliš akutní a ve většině spoléhají na stát, že to nějak zařídí. Poznámka: V článku uvedené číselné hodnoty jsou čerpány z prezentace a ze závěrečné zprávy o průzkumu ( clanky/3065/verejne_mineni-pdf), mohou se tedy ze zřejmých důvodů lišit od statistik zpracovávaných např. v ČAP nebo v APF ČR. Dlouholetý autor Pojistného obzoru Ing. Rudolf Voborský zemřel náhle dne ve věku 53 let. V jeho osobě ztrácíme svědomitého a poctivého kolegu, který více než 5 let odpovídal jako tajemník sekce za problematiku pojištění občanů a v rámci posledních organizačních změn v ČAP i za neživotní pojištění a pojištění motorových vozidel. Čínský pojistný trh velké změny a rychlý růst Čínský pojistný trh patří mezi nejrychleji se měnící a nejdynamičtější na světě. Má také obrovský potenciál dalšího růstu. Čínským pojistným trhem se zabývá analýza společnosti Benfield, ze které vybíráme pro čtenáře Pojistného obzoru následující informace. Základní charakteristiky Základní parametry růstu trhu v letech jsou doslova impozantní pojistné vzrostlo v přepočtu z 26 na 61 mld. USD, což odpovídá růstu o 25 % ročně. HDP rostl v tomto období ročně o cca 10 %, Čína je jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Tahounem bylo životní pojištěním, jehož podíl vzrostl ze 41 % v roce 1996 na 74 % v roce Pro příštích pět let se předpokládá patnáctiprocentní roční nárůst pojistného. Přes obrovský nárůst je čínský trh stále relativně nevyspělý. Rozvoj pojištění historicky omezovala dominantní role státu a obtížná dostupnost. Vysoká míra úspor, slabý sociální systém, stárnoucí populace a nedostatek alternativních spořících nástrojů dnes podporují rozvoj životního pojištění. Ekonomické reformy, rostoucí počet a role soukromých podniků na úkor státních podniků, nárůst soukromého vlastnictví a privatizace bytového fondu zase vyvolávají zvýšený zájem o majetková pojištění. Potenciál růstu vyplývá z nízkého podílu pojistného na HDP (2,6 %). Na jednoho obyvatele připadá roční pojistné 46 USD. Odpovídající hodnoty jsou v Hongkongu 9,9 % a 2545 USD, na Tchaj-wanu 14,1 % a 2146 USD a v USA 9,2 % a 3875 USD. Důkazem velké geografické nevyrovnanosti uvnitř Číny je, že v Pekingu činily v roce 2004 tyto ukazatele 6,8 % HDP a 300 USD. Opačná situace je v odlehlých venkovských oblastech. Jen necelá 4 % obyvatel Číny mají uzavřeno nějaké pojištění. Čínský pojistný trh lze charakterizovat spíš jako souhrn regionálních pojistných trhů, v řadě případů s velmi odlišných charakteristikami. Pojištění motorový vozidel Velký potenciál má pojištění motorových vozidel, na které dnes připadá 68 % pojistného z neživotních pojištění. V Číně s 1,3 mld. obyvatel je jen asi 30 milionů aut. Automobilový průmysl však patří k nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím a počet soukromě vlastněných vozidel prudce roste. V roce 2004 vzrostlo pojistné za pojištění motorových vozidel o 37 %. Ustanovení o povinném ručení obsahuje zákon z roku Pojištění bude zaváděno postupně, první přicházejí na řadu velká města na pobřeží. Licenci k provozování tohoto pojištění dostalo 22 pojišťoven. Úrazové a zdravotní pojištění Úrazové a zdravotní pojištění rostlo v letech ročně o 27 %. Krátkodobá pojištění mohou nabízet i neživotní pojišťovny. Zdravotní pojištění mělo v roce 2005 uzavřeno 137 milionů lidí, proti roku 2000 to je nárůst o 260 %. V Číně je dosud vysoké procento lidí bez ja- 6 POJISTNÝ OBZOR 12/2006

6 kéhokoli pojištění zdravotní péče. Podle ministerstva zdravotnictví jej má jen asi 6 % obyvatel. I v nejvyspělejších velkých městech je asi 66 % obyvatel nepojištěných. Pojistitelé Čínskému trhu stále dominují státem vlastněné pojišťovny. Jejich podíl na trhu se však zmenšuje. Podíl tří největších pojišťoven, jak v životním, tak v neživotním pojištění, který činil v roce 2001 ještě 95 %, klesl v roce 2005 na cca 70 %. Podíl největší životní pojišťovny China Life klesl z 57 % na 44 %. Podíl největší neživotní pojišťovny PICC ze 74 % na 52 %. Vedle domácích pojišťoven se stále více prosazují zahraniční pojistitelé. Je to výsledek postupné liberalizace trhu. V roce 2001 působilo na trhu 31 pojišťoven, z toho 14 domácích a 17 zahraničních. V roce 2005 stoupl celkový počet pojišťoven a zajišťoven na 83, z nichž bylo 41 zahraničních. 35 pojišťoven se věnuje životnímu a 43 neživotnímu pojištění, vedle nich působí 5 specializovaných zajišťoven. Největší zastoupení mají zahraniční pojišťovny v Šanghaji. Následují další velká pobřežní města, kde se také soustřeďují hlavní obchodní aktivity a zahraniční investice. Na velká pobřežní města připadá 85 % všech zahraničních investic, zatímco do střední Číny směřuje jen 12 % a do západní jen 3 % investic. K vyrovnávání by měly přispět vládní rozvojové projekty a změny v daňové politice. Na čínském trhu působí významné mezinárodní pojišťovny, jako Allianz, Prudential, Aviva a Generali. Podíl zahraničních pojišťoven na trhu životního pojištění celkem však představuje jen asi 2 % (v Šanghaji to je 14 %), na trhu neživotního pojištění asi 1 %. Zatímco dříve měly státem vlastněné pojišťovny prakticky monopolní postavení, dnešní struktura je mnohem pestřejší. Mezníkem byl rok 2003, kdy PICC a China Life uvedly akcie na burzy v Hongkongu a New Yorku. Vstup na burzu připravují i další čínské pojišťovny. Slibují si od toho příliv zahraničního kapitálu a odborných znalostí. Problémem čínských pojišťoven zůstává nedostatek kvalifikovaných odborníků. Ať už jde o specialisty na vývoj produktů, finanční řízení, pojistnou matematiku nebo technologie. Regulační předpisy vyžadují zaměstnávat kvalifikované statistiky a aktuáry. Mzdy kvalifikovaného středního managementu rostou v čínských pojišťovnách o 15 až 25 % ročně. Zajištění Na dříve monopolní zajistný trh vstoupily další společnosti. Největší zajišťovna China Re (podíl více než 93 % trhu) byla v roce 2003 restrukturalizována na holdingovou společnost. V Číně působí také Munich Re, Swiss Re a General Cologne Re. Zastoupení mají otevřeny i další zajišťovny (Lloyd s, Hannover Re, Transatlantic Re, SCOR). Působení zajišťoven regulují nová pravidla vydaná v roce Kulturní bariery Čínský pojistný trh je dosud silně ovlivňován kulturními barierami. Čína je socialistický stát s centralizovaným administrativním řízením. V minulosti stát zabezpečoval svým občanům prakticky vše od zaměstnání, bydlení, vzdělání, zdravotní péče až po sociální zabezpečení prostřednictvím státních podniků. Mnoho Číňanů proto stále nepovažuje pojištění za nutné. A mnozí, zejména v chudých venkovských oblastech, si jej ani nemohou finančně dovolit. V souladu s kulturními tradicemi Číňané raději šetří peníze ve prospěch příští generace. Nejsou ještě zvyklí utrácet. Růst nákladů na bydlení a vzdělání také motivuje k šetření. Regulace pojistného trhu Regulátor CIRC postupně přechází od detailní regulace k ochraně zákazníků. Připravuje se nová legislativa a revize stávajících předpisů. Uvolnění se bude týkat i pravidel investování. Pojišťovny např. mohou kupovat akcie na domácích a zahraničních kapitálových trzích. Mohou také zakládat společnosti, které se starají o správu jejich aktiv. Postupně se mění struktura uložení finančních prostředků pojišťoven. Největší podíl mají stále vklady u bank, jejich podíl však klesl z 66,6 % v roce 2002 na 56,2 % v roce Naproti tomu vzrostl podíl státních dluhopisů z 15,9 na 28,2 % a firemních dluhopisů ze 3,9 na 4,2 %. CIRC usiluje o zlepšení standardů řízení společností, transparentnosti a solventnosti. Nová pravidla vykazování solventnosti z roku 2003 zavedla systém včasného varování, který upozorní na nebezpečí insolvence nebo na podobné problémy v pojišťovnách. Fond na ochranu pojištěných V roce 2005 vznikl fond na ochranu pojištěných. Přispívají do něj všechny pojišťovny a zajišťovny stanoveným procentem z pojistného. Smyslem fondu je ochrana pojištěných v případě bankrotu některé pojišťovny. V takovém případě převezme pojistné smlouvy jiný pojistitel a z fondu budou hrazeny nevyplacené škody až do výše CNY (cca Kč). Jde o první podobný fond v čínském finančním sektoru. Dosud se při bankrotu všichni spoléhali na pomoc státu. Od roku 2005 platí také nová pravidla pro stanovování rezerv v pojišťovnách. Prodej pojištění Životní pojišťovny prodávají své produkty především prostřednictvím agentů. Celkově jich v Číně působí asi 1,5 milionu. Největší pojišťovna China Life má agentů. Některé nové pojišťovny těsně spolupracují s bankami a rozvíjejí model bankopojištění. Asociace pojišťoven Čínská asociace pojišťoven (IAC) byla založena v roce Sdružuje 31 pojistitelů, 35 místních pojišťovacích asociací a víc než stovku makléřů, agentů a likvidátorů pojistných událostí. Její činnost je rozdělena do čtyř výborů: pro neživotní pojištění, pro životní pojištění, aktuárského a pro zprostředkovatele. IAC zajišťuje komunikaci svých členů s regulačním a dozorčím orgánem, řeší spory mezi členy, stará se o rostoucí povědomost veřejnosti o pojištění a zajišťuje také školení a technickou podporu pro své členy. Pramen: Benfield China Insurance Market Review Major Changes, Rapid Growth, září 2006 (La) Z nových právních předpisů 1. Vyhláška č. 466/2006 Sb., o bezpečnostní letové normě (účinnost ). 2. Vyhláška č. 469/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích (vyhláška o informačním systému o datových prvcích) účinnost Vyhláška č. 476/2006 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2007 (účinnost ). 4. Vyhláška č. 482/2006 Sb., o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování (účinnost ). Prováděcí vyhláška k 139 písm. b) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 224/2006 Sb. 5. Nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací (účinnost ). 6. Sdělení č. 490/2006 Sb., kterým se vyhlašuje částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře pro účely stanovení rodičovského příspěvku (účinnost ). JUDr. Jiřina Kotrbatá POJISTNÝ OBZOR 12/2006 7

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 22.8.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Členství v důležitých organizacích

Členství v důležitých organizacích Press kit Lídr českého pojistného trhu Sídlo: Spálená 75/16, Praha 1, 113 04 Klientský servis: 841 114 114 Adresa centrály: Na Pankráci 123, Praha 4, 140 21 www.ceskapojistovna.cz www.facebook.com/ceskapojistovna

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Zdravotnictví jako součást hospodářské politiky Fáze a důvody reformy zdravotnictví Opatření v oblasti

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY IV. Q 2008 Struktura uváděných informací Návod Ministerstva dopravy jak nedostat body... 2 Bodované přestupky a trestné činy

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Závěrečná zpráva pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR projekt HR140/05 12. června 2006 Fakta na dosah 1 Firma je zapsána

Více

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ zpracováno pro: NO FOOT NO STRESS, o.s. zpracoval: Ing. Lucie Menšíková datum: 28.1.2013 1 Představení společnosti Jsme specialistou na řešení sporů v oblasti

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík Systémové řešení nepojistitelných rizik Hana Bártová Karel Hanzlík Projekt Systémové řešení nepojistitelných rizik byl podpořen Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví Obsah obhajoby význam

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Poolové pojištění odpovědnosti za škody a pojištění nákladů na staţení výrobku z trhu pro členy a

Poolové pojištění odpovědnosti za škody a pojištění nákladů na staţení výrobku z trhu pro členy a Poolové pojištění odpovědnosti za škody a pojištění nákladů na staţení výrobku z trhu pro členy a dodavatele SAP Společnost RESPECT Profil společnosti RESPECT se od svého založení v roce 1993 řadí mezi

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI

EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI Ing. Alena Vyskočilová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 24.4.2014, Praha Dopravní nehodovost ve světě Celkový počet usmrcených osob v celém světě se pohybuje

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ POJISTNÉHO RIZIKA. Pojistná matematika v praxi Petr Bohumský, 13.3.2015

ZAJIŠŤOVÁNÍ POJISTNÉHO RIZIKA. Pojistná matematika v praxi Petr Bohumský, 13.3.2015 ZAJIŠŤOVÁNÍ POJISTNÉHO RIZIKA Pojistná matematika v praxi Petr Bohumský, 13.3.2015 Rozsah škody 2 KRYTÍ POJISTNÝCH POTŘEB Jaderná havárie Meteorit Tsunami Státy Kapitálové trhy Vichřice Zemětřesení Zajišťovny

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Úvodní slovo... str. 2 Základní údaje... str. 3 Filozofie a zásady společnosti... str. 4 Obchodní

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA-BoS-14/171 CS Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010 Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy Statistiky a grafy 1 A. Celkový počet nepojištěných škod a jejich vztah k pojištěným škodám (POV = pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) kalendářní rok evidované nepojištěné škody počet evidovaných

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Důchodová reforma je horkým bramborem všech polistopadových vlád a je i jednou z hlavních priorit nynější vlády, která disponuje

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Principy zdravotního připojištění

Principy zdravotního připojištění Principy zdravotního připojištění Doc. Martin Dlouhý IPVZ Praha, VŠE v Praze 23.10.2007 Praha Osnova přednášky 1. Proč zdravotní připojištění? 2. Co je zdravotní připojištění? 3. Typy zdravotního připojištění

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

PATENTSERVIS V EVROPĚ

PATENTSERVIS V EVROPĚ PATENTSERVIS V EVROPĚ Praha Bratislava Alicante Mnichov -------------------- 1 -------------------- HISTORIE SPOLEČNOSTI - Začátek 90. let realizujeme myšlenku na vznik nezávislé patentové a známkové agentury

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Vize Česká národní banka na základě pravomocí, které jí svěřují zákony České republiky, pečuje jako integrovaný orgán regulace

Více