POJISTN OBZOR 12 OBSAH 2006 RO»NÕK LXXXIII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJISTN OBZOR 12 OBSAH 2006 RO»NÕK LXXXIII"

Transkript

1 POJISTN OBZOR RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková, Tereza Fricová, Alexandra Gjurić, Bc. Petr Milata, PhDr. Miloš Novák, Ing. Eva Rojková, Ing. Tomáš Síkora, Ing. Eva Svobodová, Ing. Marek Vích, Mgr. Marek Zeman Šéfredaktorka: Mgr. Eva Trojanová Adresa: Praha 1, Na Poříčí 12 Telefon: , Fax: Grafická úprava, sazba, lito: Grafické studio Weber Tisk: Tiskárna v Ráji, s.r.o., Pardubice ISSN Rozšiřuje: distribuční firma A.L.L. PRODUCTION Poděbradská 24, Praha 9. Tel.: , fax: Objednávky a předplatné na adrese: A.L.L. PRODUCTION, box 732, Praha 1, (nebo Předplatitelé ve Slovenské republice si mohou Pojistný obzor objednat u distribuční firmy L. K. PER- MANENT, PP 4, Bratislava 34. Telefon: , fax: ( Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha, čj. 1692/94 ze dne ; Českou poštou, s.p. OZSeČ Ústí nad Labem, dne , j.zn.p 330/98. Evidenční číslo MK ČR E Inzerce: Veškeré informace podá redakce. Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme. Přetisk: Povolen pouze se souhlasem redakce a při zachování autorských práv. Česká asociace pojišťoven Internet: Cena: 25 Kč Číslo bylo předáno do výroby: Pojistný obzor je členem Mezinárodní organizace odborného pojišťovacího tisku. OBSAH Vážení a milí čtenáři (Eva Trojanová)...3 Cílem spolupráce pojišťoven a policie je účinnější ochrana majetku, života a zdraví občanů Rozhovor se zástupcem ředitele Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR plk. JUDr. Vladimírem Stupkou (Eva Trojanová)...3 Postoje veřejnosti k důchodovému systému (Ing. Rudolf Voborský)...5 Čínský pojistný trh velké změny a rychlý růst (La)...6 Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...7 Rizika dnešní doby umí se s nimi pojišťovnictví vypořádat? (VP)...8 Aktuality ze zahraničí: Švédsko zavádí alkoholové zámky (VA)...8 Setkání evropských pojistitelů majetku v Mnichově...9 Jedenácté setkání redakčních rad časopisů ČAP a SAP (eva)...9 Z nových produktů (Tisková zpráva EGAP)...9 Motoristické aktuality: Havarijní pojištění versus povinné ručení (JUDr. Tomáš Beran)...10 Pojištění pacientů ve Finsku (La)...10 INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek)...11 Firmy zapomínají chránit své duševní vlastnictví a přicházejí tím o velké peníze (Studie KPMG)...12 Daně a pojištění ve Finsku (La)...13 Nové trendy evropského trhu neživotního pojištění (Ing. Vladimír Pulchart, MBA)...14 Genetika v poisťovníctve (Ing. Dana Palacková)...15 Mezinárodní setkání právníků (jm)...16 Telegraficky (Eva Trojanová)...17 Praxe, spory, názory, stanoviska: Praktické zkušenosti se zákonem č. 38/2004 Sb. (JUDr. Jaroslava Šulcová)...18 Europ Assistance oslavila 5 let v České republice (eva)...18 Velké škody: Stavební havárie Smetanova nábřeží (Josef Hrubeš)...19 Příloha: Celoroční obsah Pojistného obzoru za rok 2006 CONTENTS Insurance companies and Police co-operation aims at more efficient protection of property, life and public health (An interview with representative of Traffic Police Service Directorate of the Czech Republic Police Presidium Mr. Vladimír Stupka) (Eva Trojanová) Public attitude towards the pension system (Rudolf Voborský) Chinese insurance market big changes and fast growth (La) From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Current risks Is the insurance industry able to handle them? (VP) News from abroad: Sweden introduces alcohol labels (VA) European property insurers meeting in Munich Eleventh meeting of ČAP and SAP editors (eva) New products (EGAP Press Release) New for motorists: Motor hull casco insurance versus motor TPL insurance (Tomáš Beran) Insurance of patients in Finland (La) INFO from the European Union (Josef Čížek) Companies forget to protect their intellectual property and lose high amounts of money (KPMG) Taxes and insurance in Finland (La) New trends of the European non-life insurance market (Vladimír Pulchart) Genetics in the insurance industry (Dana Palacková) International lawyers meeting (jm) By wire (Eva Trojanová) Practice, disputes, opinions, standpoints: Practical experience with the Act No. 38/2004 Coll. (Jaroslava Šulcová) Europ Assistance celebrated 5 th anniversary in the Czech Republic (eva) Big losses: Construction accident of Smetana Riverside (Josef Hrubeš) Appendix: Insurance Review year-long contents 2006 UPOZORNĚNÍ Dovolujeme si Vás upozornit, že se přiblížil konec roku a v zájmu plynulosti dodávek Pojistného obzoru je třeba obnovit objednávku předplatného nového ročníku Pojistného obzoru. Učinit tak můžete písemně: A.L.L. production s.r.o., P.O.BOX 732, Praha 1, nebo telefonicky: , em: případně prostřednictvím webové adresy: 2 POJISTNÝ OBZOR 12/2006

2 V ûenì a milì Ëten i, sající vývoj nehodovosti, což mezi posluchači vzbudilo celkem pozornost. Od té doby uběhl nějaký čas. Pokračuje tento trend? Policie ČR za 10 měsíců letošního roku šetřila celkem nehod, při kterých bylo 779 osob usmrceno, 3328 osob těžce zraněno a osob zraněno lehce. Odhadnutá hmotná škoda dopravní policií na místě nehody je ve výši 7682,42 mil. Kč. Tato čísla možná vypadají hrůzostrašně, ale fakticky to znamená pokles ve všech hlavních sledovaných kategoriích. Pro lepší názornost je výčet poklesu uveden v tabulce. Z pohledu na základní ukazatele vyplývá, že pokles počtu nehod i nadále pokračuje a snižuje se i odhad hmotných škod. Nejdůležitější ale je, že pokračuje pokles následků na životech a zdraví, který se v porovnání s jednotlivými měsíci období leden až září letošního roku, dále zvýšil. Počet usmrcených osob za deset měsíců roku 2006 je nejnižší od roku Nejvíce usmrcených bylo v roce 1994, kdy zahynulo 1155 osob, a mimo jiné to znamená, že počet usmrcených v letošním roce je, oproti roku 1994, nižší o 376 osob (tj. téměř o třetinu, přesně o 32,6 %). A vůbec poprvé v období posledních 16 let se dostal počet usmrcených v tomto statistickém obdoopït tu m me konec roku a pro vöechny je to p Ìleûitost k bilancov nì, ale i k pohledu do budoucnosti. Jak byl letoönì rok? Pro mnohè spïön, pro jinè t eba pr mïrn nebo dokonce mènï spïön. Ale takov je ûivot... V»eskÈ asociaci pojiöùoven doölo v kvïtnu tohoto roku nejen ke zmïn m v person lnìm obsazenì sekretari tu»ap, ale i v sekcìch a pracovnìch skupin ch. A s tìm z - konitï souvisejì i dalöì reformy ñ v samotnè Ëinnosti»AP. Na podrobnïjöì bilancov nì je jeötï brzy. NovÈ struktu e, z mïr m a dosavadnìm v sledk m se budeme vïnovat v nïkterèm z dalöìch ËÌsel PojistnÈho obzoru. JmÈnem redakënì rady mi v tèto chvìli dovolte pop t vöem vïrn m Ëten m PojistnÈho obzoru co nejklidnïjöì proûitì v noënìch sv tk, pevnè zdravì, mnoho spïch v soukromèm ûivotï a co nejlepöì v sledky v profesnì Ëinnosti v nast vajìcìm roce Eva Trojanov Pojistný podvod způsobuje pojišťovnám a jejich klientům na celém světě obrovské finanční ztráty. Kvalifikované odhady expertů hovoří o minimálně 10% podílu neodhalených pojistných podvodů na celkovém vyplaceném pojistném plnění v evropském měřítku. Jednotlivé pojišťovny i jejich sdružení na národní i nadnárodní úrovni proto s pojistným podvodem svádějí trvalý zápas. Česká asociace pojišťoven (ČAP) věnuje boji proti pojistnému podvodu trvalou pozornost již od svého založení v roce Ve své činnosti úzce spolupracuje nejen s tuzemskými partnery i s národními asociacemi pojišťoven zemí EU, ale především s příslušnými složkami Policie ČR. S podvodníky pojišťovny bojují mnoha způsoby. Kdyby to nedělaly, vycházelo by pojistné mnohem dráž. Redakce Pojistného obzoru využila příležitosti a požádala o rozhovor zástupce ředitele Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR plk. JUDr. Vladimíra Stupku, který byl jedním z vystupujících na mezinárodní konferenci o pojistném podvodu, konané na počátku října v naší republice (viz Pojistný obzor č. 11/2006). Ve svém vystoupení jste uvedl spoustu zajímavých informací. Mimo jiné jste poukázal na kle- Cílem spolupráce pojišťoven a policie je účinnější ochrana majetku, života a zdraví občanů POJISTNÝ OBZOR 12/2006 3

3 bí pod hranici 800 osob. Počet usmrcených osob v období leden až říjen 2006 se poprvé od roku 1990 dostal také pod hranici roku 1980 (806 usmrcených osob). Jak si tento klesající trend nehodovosti vysvětlujete? Že by se řidiči sami ukáznili, nebo na ně má tak velký vliv nový silniční zákon, který vstoupil v platnost 1. července tohoto roku? Ve skutečnosti to na silnicích právě tak nevypadá. Zejména co se týká nákladních automobilů, není dne, abychom se ze zpravodajství nedozvěděli, že opět někde způsobily dopravní kalamitu... I v období letošních podzimních měsíců pokračoval pokles počtu nehod v celém spektru sledovaných hlavních viníků, resp. zavinění. V prvních deseti měsících letošního roku více nehod bylo zaviněno jen z důvodu závady komunikace (o 326 nehod) a z důvodu tzv. jiného zavinění (o 94 nehod). Významný absolutní pokles nastal v kategorii řidič motorového vozidla, ale vývoj u jednotlivých zástupců této kategorie není jednotný. Smutným faktem je, že počet nehod zaviněných řidiči nákladních automobilů (profesionálů!) je vyšší o 7,9 % (o 1945 nehod). Více nehod zavinili i řidiči autobusů (o 11,8 %, tj. o 207 nehod) a také traktorů (o 7,3 %, tj. o 49 nehod). Naproti tomu výrazně méně nehod zavinili řidiči osobních automobilů (o 7683 nehod, tj. o 7,2 %) a řidiči motocyklů (o 124 nehod, tj. o 6,6 %). Významný je i pokles nehod zaviněných chodci (o 135 nehod, tj. o 10,1 %) a cyklisty (o 350 nehod, tj. o 13,9 %). Další důvody poklesu nehodovosti budou teprve analyzovány. Vliv na výčet poklesu počtu nehod v posledních měsících nepochybně má i legislativní změna, neboť zjednodušeně řečeno od se změnila povinnost hlásit policii nehodu až při škodě převyšující Kč (dříve Kč), samozřejmě pokud nedojde ke zranění či usmrcení. A těch tzv. menších škod bývá nejvíc. Také jste se zmínil o tom, že policisté jsou při svém vzdělávání připravováni na rozpoznávání podvodů. Hraje přitom také roli spolupráce se sekcí pojistného podvodu ČAP? V rámci Policie ČR je stále víc prosazován model celoživotního vzdělávání. Příslušníci dopravní policie musejí absolvovat v rámci přípravy na budoucí povolání základní odbornou přípravu, kde tedy kromě obecnější přípravy na povolání policisty mají speciální předměty dopravní služba a právo. V základní odborné přípravě a ve speciálních kurzech jsou účastníci seznamováni s problematikou pojistných podvodů. Poznat, že se jedná o podvod, je hodně těžké a v poslední době obzvlášť, protože se objevují stále častěji organizované skupiny podvodníků, kteří jsou v této činnosti neuvěřitelně zběhlí. Záleží na erudici každého policisty, a také na jeho čuchu. Kolikrát záleží na úplné maličkosti, které si povšimne jen zkušený a nadaný policista. Mnohé se dá naučit, ale instinkt tu hraje významnou roli. Často jde o doslova mravenčí práci celého týmu, ale výsledky stojí za to. Co se týká užší spolupráce se sekcí pojistného podvodu ČAP, navázali jsme dobré kontakty a v jednání jsou také různé formy užší neformální spolupráce. Například zanedlouho vystoupí na tzv. celorepublikovém školení metodiky šetření dopravních nehod předseda sekce pojistného podvodu ČAP Ing. Pavel Východský s prezentací k problematice pojistných podvodů a s příklady z praxe. Jak probíhá konkrétní spolupráce policie s Českou asociací pojišťoven, stvrzená v dubnu loňského roku mezi náměstkem Policejního prezidia ČR JUDr. J. Macháně a prezidentem ČAP Ing. L. Bartoníčkem? Smlouva o spolupráci s ČAP byla uzavřena mezi Policejním prezidiem a Úřadem kriminální policie, což je ta součást policie, která se zabývá šetřením závažné trestné činnosti, narozdíl od nás. Dopravní policie bývá první u dopravní nehody, a pokud dospěje k závěru, že se jedná o podezření na trestný čin podvodu, případ předává útvarům kriminální policie, které provádějí další šetření těchto činů. V současné době je připravován dodatek k této smlouvě, podle něhož by se ke spolupráci připojila i dopravní policie. Jak si vysvětlujete situaci, že přestože pachatelé pojistných podvodů mohou být podle 250a trestního zákona velice tvrdě postihováni (až na 12 let odnětí svobody), patří pojistné podvody, zejména ty, které jsou spojené s motorovými vozidly, mezi nejčastější (v ČR dokonce každá 5. pojistná událost!), a neubývá jich... Myslím si, že tvrdost zákona a následných trestů jsou na místě. Výčet poklesu nehodovosti v ČR (leden říjen 2006) DESET nejčetnějších příčin nehod řidičů motorových vozidel V lidech bohužel stále přežívá pocit, že krádež je výrazně menší a omluvitelné zlo, než například vražda. A také pocit, že pokud okradou stát nebo velkou firmu, není tím poškozen vlastně nikdo konkrétní a jejich čin se tak nějak ztratí... Bohužel se to však týká nás všech, protože ve výsledku musíme nahradit ztráty my všichni. Proto je také zájmem policie odhalovat co nejvíc případů podvodů a zároveň se i podílet na prevenci a zabraňovat tak následným škodám. Děkuji za rozhovor. Eva Trojanová Počet nehod o 5407 tj. o 3,3 % Počet usmrcených o 139 osob tj. o 15,1 % Počet těžce zraněných o 443 osob tj. o 11,7 % Počet lehce zraněných o 3567 osob tj. o 15,0 % Odhad hmotné škody o 316,13 mil. Kč tj. o 4,0 % Hlavní příčiny nehod řidičů motorových vozidel (leden říjen 2006) Hlavní příčina nehody Počet nehod 1. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem nesprávné otáčení nebo couvání nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky nedání přednosti upravené dopravní značkou Dej přednost v jízdě! nezvládnutí řízení vozidla vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky vjetí do protisměru nedání přednosti při přejíždění z pruhu do pruhu Pořadí Pořadí Počet nehod tj. % Počet usmrcených DESET nejtragičtějších příčin nehod řidičů motorových vozidel tj. % Meziroční rozdíl usmrcených Nepřiměřená rychlost , ,6 36 Nesprávné předjíždění ,2 30 4,3 25 Nedání přednosti , ,7 32 Nesprávný způsob jízdy , ,4 38 Počet usmrcených osob 1. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky vjetí do protisměru řidič se plně nevěnoval řízení vozidla nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu nezvládnutí řízení vozidla překročení předepsané rychlosti stanovené pravidly nepřizpůsobení rychlosti hustotě provozu nedání přednosti upravené dopravní značkou Dej přednost v jízdě! nedání přednosti upravené dopr. značkou Stůj, dej přednost v jízdě! 18 4 POJISTNÝ OBZOR 12/2006

4 Dne byly na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) formou semináře prezentovány výsledky projektu Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému realizovaného agenturou Factum Invenio, s. r. o., podle zadání MPSV. Cílem projektu je dlouhodobě a pravidelně zjišťovat postoje veřejnosti k českému důchodovému systému a zabezpečení na stáří a sledovat tak vývoj názorů občanů. Na úvod shrnutí výsledků průzkumu Průzkum proběhl jako ad hoc reprezentativní šetření v populaci ČR. Výběrový soubor získaný kvótním výběrem (pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikosti místa bydliště) reprezentující populaci ČR zahrnoval 1060 obyvatel ČR nad 15 let. Dotazování proběhlo na přelomu roku 2005 a 2006 metodou řízených osobních rozhovorů. Bylo též osloveno 498 osob samostatně výdělečně činných, se zohledněním charakteru jejich hlavní činnosti a 508 zaměstnavatelů s proporcionálním zastoupením hlavních typů ekonomických činností, přičemž bylo v obou případech respektováno členění podle krajů a velikosti obce. Česká veřejnost je málo informována o fungování systému důchodového zabezpečení jako celku. Ještě menší přehled má o chystaných možných změnách důchodového systému. Pokud jde o zabezpečení na stáří, spoléhají se obyvatelé ČR v prvé řadě na státní základní důchodové pojištění. Státem vyplácený důchod by měl podle lidí tvořit více než dvě třetiny příjmů v důchodovém věku. Zajišťování se na období důchodu vlastními silami se v české společnosti zatím dostatečně neprosadilo. Penzijní připojištění a životní pojištění využívají občané ČR spíše jako výhodnou formu spoření volných finančních prostředků, jejich následné užití nemá většinou charakter důchodového příjmu. Za závažné lze označit, že polovina populace ČR nepovažuje současný důchodový systém jako celek za spravedlivý, přičemž se dělí Postoje veřejnosti k důchodovému systému na dva tábory zastávající opačné názory: přílišná (převažuje) a naopak nedostatečná solidarita. Informovanost o fungování stávajícího důchodového systému Rezervy v informovanosti pociťuje populace především v otázce připravovaných reforem důchodového systému, přičemž zájem lidí se zaměřuje na základní obecné informace týkající se stanovení výše důchodu a zvyšování hranice odchodu do důchodů. Makroekonomické souvislosti a otázka dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového systému nechávají veřejnost spíše lhostejnou. Část populace ČR, která se cítí být dostatečně informována, se vyznačuje spíše vyšším věkem (zejména lidé v předdůchodovém věku nad 50 let) se spíše vyšší úrovní dosaženého vzdělání. Tato část populace se rovněž častěji domnívá, že současný důchodový systém je příliš solidární a málo výkonově orientovaný. Penzijní připojištění a životní pojištění Zkušenosti s oběma operátory Do kontaktu s některým z penzijních fondů již někdy přišla téměř polovina obyvatel ČR, 90 % z nich má dobré zkušenosti z jednání s penzijním fondem. Panuje určitý deficit obecné informovanosti, zejména informace o tom, jak jsou vklady zajištěné, dále o možnostech klienta či chybí jasné vysvětlení pravidel a celkový přehled o naspořených prostředcích. Zkušenosti s pojišťovnami ve věci životního pojištění mají dvě pětiny obyvatel ČR (39,5 %). Osm lidí z deseti má přitom z jednání s pojišťovnami ve věci životního pojištění dobré zkušenosti (81,2 %). Podle názoru respondentů by mělo být zlepšeno zejména zhodnocení Ing. Rudolf Voborský peněz. V ostatních případech jde o stejné zlepšení informovanosti jako u penzijního připojištění. Chybějící informace by měly směřovat k porovnání pojišťoven a posouzení zhodnocení vkladů. Tři pětiny lidí neví, jaké další informace o životním pojištění by měly žádat (60,9 %). Využívání obyvateli ČR Účastníky penzijního připojištění je 38,1 % populace, nejčastějším typem smluv je smlouva o starobní penzi (86,2 %). Dvě třetiny účastníků penzijního připojištění si platí celé penzijní připojištění výlučně z vlastních prostředků, nejčastější měsíční platbou (včetně příspěvků zaměstnavatele) je 500 Kč (30,6 %), průměrná platba na penzijní připojištění činí 724 Kč. Daňové odpočty uplatňují dvě pětiny účastníků penzijního připojištění. Životní pojištění má sjednáno přibližně čtvrtina populace ČR (27,0 %). Nejčastější je kapitálové životní pojištění, které má sjednáno tři pětiny klientů (58,8 %). Výlučně z vlastních zdrojů si hradí životní pojištění 87,4 % klientů. Nejčastější měsíční platbou (včetně příspěvků zaměstnavatele) je 500 Kč (tuto částku platí 19,9 %), průměrná měsíční platba na životní pojištění činí 652 Kč. Daňové odpočty uplatňuje necelá polovina klientů (48,8 %). Mezi účastníky penzijního připojištění a klienty životního pojištění patří relativně častěji část populace: v produktivním věku, zvláště let a pracující nad 50 let, s vyšší úrovní vzdělání, zvláště s vysokoškolským vzděláním, pracující v nemanuálních profesích, s vyšším měsíčním hrubým příjmem domácnosti (zvláště nad Kč), lidé, kteří jsou případnou krizí důchodového systému ohroženi relativně méně. Oba finanční nástroje tak plní zajišťovací funkci především pro část populace s vyšším socioekonomickým statusem. Omezení solidarity základního státního důchodového systému tak negativně zasáhne především část populace s nižším socioekonomickým statusem, která se z vlastních prostředků na důchod zajišťuje omezeně. Penzijní připojištění a životní pojištění jsou pravděpodobně často využívány pouze jako způsob relativně výhodného a bezpečného investování volných finančních prostředků a to tou částí populace, která nějakými volnými zdroji disponuje. To zřejmě souvisí se skutečností, že pro většinu populace ČR je základem budoucích důchodových příjmů státní důchod. Důvěryhodnost Průzkum se zabýval důvěryhodností pouze u penzijních fondů, kde je populace ČR rozdělena přibližně napůl dvě pětiny obyvatel ho považují systém za důvěryhodný a dvě pětiny ho naopak za důvěryhodný nepovažují (a titíž respondenti většinou také požadovali jeho reformu). Obavy obyvatel se týkají zejména toho, že by účastníci mohli přijít o své vklady a volají proto po státní garanci. V průzkumu se ukázalo, a je to zřejmě aplikovatelné i na životní pojištění, že důvěra silně souvisí s informovaností: dobře informovaní účastníci mají také ve velké většině důvěru v penzijní fond. Představy o příjmech v důchodovém období Obyvatelé ČR se domnívají, že hlavní složkou příjmu důchodců POJISTNÝ OBZOR 12/2006 5

5 by měl být státní důchod (70 %). Názory respondentů na skladbu zdrojů příjmů ve stáří vyjadřuje přiložený graf. Lze říci, že podíl státních důchodů klesá a naopak roste podíl individuálních forem zabezpečení u osob s vyšším vzděláním, obyvatel větších měst, osob s nemanuálním zaměstnáním,osob s vyšším příjmem, osob samostatně výdělečně činných, voličů pravicových stran. Předmětem dotazování byla také představa o výši starobního důchodů (se zohledněním výše současného příjmu). Odpovědi se vyznačovaly značným rozptylem a průměr činí Kč (dnešní průměrný starobní důchod je Kč). Představy o dalším směru důchodové reformy Respondentům bylo předloženo pět možných scénářů důchodové reformy, kopírující varianty politických stran, které byly předmětem výpočtů známé Bezděkovy komise, s touto podporou respondentů: individuální účty NDC systém (ČSSD) PRO 46,2 %, PROTI 36,7 %, částečné vyvázání ze státního systému a poukázání pojistného na individuální penzijní pojištění (KDU-ČSL a US DEU) PRO 55,2 %, PROTI 24,3 %, rovný důchod ve výši 25 % průměrné hrubé mzdy (ODS) PRO 29,0 %, PROTI 52,4 %, zachování současného systému parametrická optimalizace, později zvýšení odvodů (KSČM) PRO 34,3 %, PROTI 48,3 %, zachování současného systému, pouze dílčí změny (základní varianta) PRO 54,3 %, PROTI 25,6 %. Stručný závěr Průzkum ukázal, že lidé mají o důchodovou problematiku zájem (na rozdíl od některých jiných témat), neboť se jich bezprostředně dotýká. Občané si, zdá se, dostatečně uvědomují demografickou hrozbu stárnutí populace a její vliv na budoucnost důchodů (85% respondentů). Chtějí sice reformu důchodového systému (reformy jsou obecně populární), ale většinou však nikoli z důvodu této hrozby (viz výše podpora variant důchodové reformy), ale spíše jako narovnání některých deformací (např. přílišná redistribuce). Celkově však problém důchodů nevnímají jako příliš akutní a ve většině spoléhají na stát, že to nějak zařídí. Poznámka: V článku uvedené číselné hodnoty jsou čerpány z prezentace a ze závěrečné zprávy o průzkumu (http://www.mpsv.cz/files/ clanky/3065/verejne_mineni-pdf), mohou se tedy ze zřejmých důvodů lišit od statistik zpracovávaných např. v ČAP nebo v APF ČR. Dlouholetý autor Pojistného obzoru Ing. Rudolf Voborský zemřel náhle dne ve věku 53 let. V jeho osobě ztrácíme svědomitého a poctivého kolegu, který více než 5 let odpovídal jako tajemník sekce za problematiku pojištění občanů a v rámci posledních organizačních změn v ČAP i za neživotní pojištění a pojištění motorových vozidel. Čínský pojistný trh velké změny a rychlý růst Čínský pojistný trh patří mezi nejrychleji se měnící a nejdynamičtější na světě. Má také obrovský potenciál dalšího růstu. Čínským pojistným trhem se zabývá analýza společnosti Benfield, ze které vybíráme pro čtenáře Pojistného obzoru následující informace. Základní charakteristiky Základní parametry růstu trhu v letech jsou doslova impozantní pojistné vzrostlo v přepočtu z 26 na 61 mld. USD, což odpovídá růstu o 25 % ročně. HDP rostl v tomto období ročně o cca 10 %, Čína je jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Tahounem bylo životní pojištěním, jehož podíl vzrostl ze 41 % v roce 1996 na 74 % v roce Pro příštích pět let se předpokládá patnáctiprocentní roční nárůst pojistného. Přes obrovský nárůst je čínský trh stále relativně nevyspělý. Rozvoj pojištění historicky omezovala dominantní role státu a obtížná dostupnost. Vysoká míra úspor, slabý sociální systém, stárnoucí populace a nedostatek alternativních spořících nástrojů dnes podporují rozvoj životního pojištění. Ekonomické reformy, rostoucí počet a role soukromých podniků na úkor státních podniků, nárůst soukromého vlastnictví a privatizace bytového fondu zase vyvolávají zvýšený zájem o majetková pojištění. Potenciál růstu vyplývá z nízkého podílu pojistného na HDP (2,6 %). Na jednoho obyvatele připadá roční pojistné 46 USD. Odpovídající hodnoty jsou v Hongkongu 9,9 % a 2545 USD, na Tchaj-wanu 14,1 % a 2146 USD a v USA 9,2 % a 3875 USD. Důkazem velké geografické nevyrovnanosti uvnitř Číny je, že v Pekingu činily v roce 2004 tyto ukazatele 6,8 % HDP a 300 USD. Opačná situace je v odlehlých venkovských oblastech. Jen necelá 4 % obyvatel Číny mají uzavřeno nějaké pojištění. Čínský pojistný trh lze charakterizovat spíš jako souhrn regionálních pojistných trhů, v řadě případů s velmi odlišných charakteristikami. Pojištění motorový vozidel Velký potenciál má pojištění motorových vozidel, na které dnes připadá 68 % pojistného z neživotních pojištění. V Číně s 1,3 mld. obyvatel je jen asi 30 milionů aut. Automobilový průmysl však patří k nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím a počet soukromě vlastněných vozidel prudce roste. V roce 2004 vzrostlo pojistné za pojištění motorových vozidel o 37 %. Ustanovení o povinném ručení obsahuje zákon z roku Pojištění bude zaváděno postupně, první přicházejí na řadu velká města na pobřeží. Licenci k provozování tohoto pojištění dostalo 22 pojišťoven. Úrazové a zdravotní pojištění Úrazové a zdravotní pojištění rostlo v letech ročně o 27 %. Krátkodobá pojištění mohou nabízet i neživotní pojišťovny. Zdravotní pojištění mělo v roce 2005 uzavřeno 137 milionů lidí, proti roku 2000 to je nárůst o 260 %. V Číně je dosud vysoké procento lidí bez ja- 6 POJISTNÝ OBZOR 12/2006

6 kéhokoli pojištění zdravotní péče. Podle ministerstva zdravotnictví jej má jen asi 6 % obyvatel. I v nejvyspělejších velkých městech je asi 66 % obyvatel nepojištěných. Pojistitelé Čínskému trhu stále dominují státem vlastněné pojišťovny. Jejich podíl na trhu se však zmenšuje. Podíl tří největších pojišťoven, jak v životním, tak v neživotním pojištění, který činil v roce 2001 ještě 95 %, klesl v roce 2005 na cca 70 %. Podíl největší životní pojišťovny China Life klesl z 57 % na 44 %. Podíl největší neživotní pojišťovny PICC ze 74 % na 52 %. Vedle domácích pojišťoven se stále více prosazují zahraniční pojistitelé. Je to výsledek postupné liberalizace trhu. V roce 2001 působilo na trhu 31 pojišťoven, z toho 14 domácích a 17 zahraničních. V roce 2005 stoupl celkový počet pojišťoven a zajišťoven na 83, z nichž bylo 41 zahraničních. 35 pojišťoven se věnuje životnímu a 43 neživotnímu pojištění, vedle nich působí 5 specializovaných zajišťoven. Největší zastoupení mají zahraniční pojišťovny v Šanghaji. Následují další velká pobřežní města, kde se také soustřeďují hlavní obchodní aktivity a zahraniční investice. Na velká pobřežní města připadá 85 % všech zahraničních investic, zatímco do střední Číny směřuje jen 12 % a do západní jen 3 % investic. K vyrovnávání by měly přispět vládní rozvojové projekty a změny v daňové politice. Na čínském trhu působí významné mezinárodní pojišťovny, jako Allianz, Prudential, Aviva a Generali. Podíl zahraničních pojišťoven na trhu životního pojištění celkem však představuje jen asi 2 % (v Šanghaji to je 14 %), na trhu neživotního pojištění asi 1 %. Zatímco dříve měly státem vlastněné pojišťovny prakticky monopolní postavení, dnešní struktura je mnohem pestřejší. Mezníkem byl rok 2003, kdy PICC a China Life uvedly akcie na burzy v Hongkongu a New Yorku. Vstup na burzu připravují i další čínské pojišťovny. Slibují si od toho příliv zahraničního kapitálu a odborných znalostí. Problémem čínských pojišťoven zůstává nedostatek kvalifikovaných odborníků. Ať už jde o specialisty na vývoj produktů, finanční řízení, pojistnou matematiku nebo technologie. Regulační předpisy vyžadují zaměstnávat kvalifikované statistiky a aktuáry. Mzdy kvalifikovaného středního managementu rostou v čínských pojišťovnách o 15 až 25 % ročně. Zajištění Na dříve monopolní zajistný trh vstoupily další společnosti. Největší zajišťovna China Re (podíl více než 93 % trhu) byla v roce 2003 restrukturalizována na holdingovou společnost. V Číně působí také Munich Re, Swiss Re a General Cologne Re. Zastoupení mají otevřeny i další zajišťovny (Lloyd s, Hannover Re, Transatlantic Re, SCOR). Působení zajišťoven regulují nová pravidla vydaná v roce Kulturní bariery Čínský pojistný trh je dosud silně ovlivňován kulturními barierami. Čína je socialistický stát s centralizovaným administrativním řízením. V minulosti stát zabezpečoval svým občanům prakticky vše od zaměstnání, bydlení, vzdělání, zdravotní péče až po sociální zabezpečení prostřednictvím státních podniků. Mnoho Číňanů proto stále nepovažuje pojištění za nutné. A mnozí, zejména v chudých venkovských oblastech, si jej ani nemohou finančně dovolit. V souladu s kulturními tradicemi Číňané raději šetří peníze ve prospěch příští generace. Nejsou ještě zvyklí utrácet. Růst nákladů na bydlení a vzdělání také motivuje k šetření. Regulace pojistného trhu Regulátor CIRC postupně přechází od detailní regulace k ochraně zákazníků. Připravuje se nová legislativa a revize stávajících předpisů. Uvolnění se bude týkat i pravidel investování. Pojišťovny např. mohou kupovat akcie na domácích a zahraničních kapitálových trzích. Mohou také zakládat společnosti, které se starají o správu jejich aktiv. Postupně se mění struktura uložení finančních prostředků pojišťoven. Největší podíl mají stále vklady u bank, jejich podíl však klesl z 66,6 % v roce 2002 na 56,2 % v roce Naproti tomu vzrostl podíl státních dluhopisů z 15,9 na 28,2 % a firemních dluhopisů ze 3,9 na 4,2 %. CIRC usiluje o zlepšení standardů řízení společností, transparentnosti a solventnosti. Nová pravidla vykazování solventnosti z roku 2003 zavedla systém včasného varování, který upozorní na nebezpečí insolvence nebo na podobné problémy v pojišťovnách. Fond na ochranu pojištěných V roce 2005 vznikl fond na ochranu pojištěných. Přispívají do něj všechny pojišťovny a zajišťovny stanoveným procentem z pojistného. Smyslem fondu je ochrana pojištěných v případě bankrotu některé pojišťovny. V takovém případě převezme pojistné smlouvy jiný pojistitel a z fondu budou hrazeny nevyplacené škody až do výše CNY (cca Kč). Jde o první podobný fond v čínském finančním sektoru. Dosud se při bankrotu všichni spoléhali na pomoc státu. Od roku 2005 platí také nová pravidla pro stanovování rezerv v pojišťovnách. Prodej pojištění Životní pojišťovny prodávají své produkty především prostřednictvím agentů. Celkově jich v Číně působí asi 1,5 milionu. Největší pojišťovna China Life má agentů. Některé nové pojišťovny těsně spolupracují s bankami a rozvíjejí model bankopojištění. Asociace pojišťoven Čínská asociace pojišťoven (IAC) byla založena v roce Sdružuje 31 pojistitelů, 35 místních pojišťovacích asociací a víc než stovku makléřů, agentů a likvidátorů pojistných událostí. Její činnost je rozdělena do čtyř výborů: pro neživotní pojištění, pro životní pojištění, aktuárského a pro zprostředkovatele. IAC zajišťuje komunikaci svých členů s regulačním a dozorčím orgánem, řeší spory mezi členy, stará se o rostoucí povědomost veřejnosti o pojištění a zajišťuje také školení a technickou podporu pro své členy. Pramen: Benfield China Insurance Market Review Major Changes, Rapid Growth, září 2006 (La) Z nových právních předpisů 1. Vyhláška č. 466/2006 Sb., o bezpečnostní letové normě (účinnost ). 2. Vyhláška č. 469/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích (vyhláška o informačním systému o datových prvcích) účinnost Vyhláška č. 476/2006 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2007 (účinnost ). 4. Vyhláška č. 482/2006 Sb., o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování (účinnost ). Prováděcí vyhláška k 139 písm. b) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 224/2006 Sb. 5. Nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací (účinnost ). 6. Sdělení č. 490/2006 Sb., kterým se vyhlašuje částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře pro účely stanovení rodičovského příspěvku (účinnost ). JUDr. Jiřina Kotrbatá POJISTNÝ OBZOR 12/2006 7

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven Obsah Žít odpovědně s pojištěním Úvodní slovo 2 Pojišťovnictví v České republice 4 Vývoj národního hospodářství

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

komerční příloha 25. dubna 2008

komerční příloha 25. dubna 2008 www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Pojištění PERSPEKTIVA nejlepší životní pojištění roku 2007 v soutěži MasterCard Banka roku. Při uzavření životního pojištění do 30. 4. 2008 získáte

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Andrea Valihorová Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Studijní program: N 6202 Hospodářská politika správa Studijní

Více

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009 leden 2009 www.satum.cz AKTUALITY www.pojistovacidum.cz je nejnovějším projektem společnosti SATUM CZECH, který je zaměřen především na retailovou klientelu. Návštěvníci Pojišťovacího domu mohou postupně

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 87 2010

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 87 2010 Pojistný obzor Ročník 87 2010 4 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL NA AKTUÁLNÍ TÉMA Daňová podpora soukromého životního pojištění bude zachována 4 Rozhovor s ministrem financí Miroslavem Kalouskem

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem.

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem. Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Zprůhlednit segment malých a středních firem chce Hospodářská komora hlavního města Prahy bezpečným nástrojem Rating MSP Až 11 % českých firem není

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Diplomová práce 2009 ANOTACE Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu

Více

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Autor: Ilona Václavíková Vedoucí práce: Ing. Diana Bílková, Dr. Praha

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

POJIŠTĚNÍ. U povinného ručení může každý nový klient získat navíc slevu 15 % díky novému extrabonusu PROFI.

POJIŠTĚNÍ. U povinného ručení může každý nový klient získat navíc slevu 15 % díky novému extrabonusu PROFI. www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz K povinnému ručení nyní dostanete živelní pojištění a pojištění pobytu v nemocnici zdarma. S životním pojištěním FLEXI budete mít jistotu v každé

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 88 2011

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 88 2011 Pojistný obzor Ročník 88 2011 4 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL NA AKTUÁLNÍ TÉMA Zdravotnictví potřebuje změnu! 4 MUDr. Pavel Vepřek Komerční pojišťovny se musí podílet na definici nadstandardu

Více

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven 2007 2008 2009 2010 Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven Obsah 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura pojistného

Více

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje.

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje. www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz Ke každé individuální smlouvě povinného ručení Kooperativa nabízí živelní pojištění automobilu zdarma. Nejprodávanější životní pojištění DYNAMIK lze přizpůsobit

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obor: Finance Petra Adámková Analýza prodeje produktů VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. prostřednictvím Volksbank CZ, a.s. The product

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ČPP ZA ROK 2006 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČPP Obchodní firma Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Sídlo Budějovická 5, 140

Více

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz Registrovaný pojišťovací makléř číslo 001 4 LOYDEX Your global partner Profil společnosti Vážení obchodní partneři, jsem rád, že při hodnocení výsledku

Více

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel Veronika Mikelová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORABAKALÁŘSKÉPRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Zuzana Palová Bakalářská práce 2009 Abstrakt Tato bakalářská práce na téma Analýza pojištění

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní pojišťovna, a. s. CREDIT SUISSE LIFE

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více