POJISTN OBZOR 12 OBSAH 2006 RO»NÕK LXXXIII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJISTN OBZOR 12 OBSAH 2006 RO»NÕK LXXXIII"

Transkript

1 POJISTN OBZOR RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková, Tereza Fricová, Alexandra Gjurić, Bc. Petr Milata, PhDr. Miloš Novák, Ing. Eva Rojková, Ing. Tomáš Síkora, Ing. Eva Svobodová, Ing. Marek Vích, Mgr. Marek Zeman Šéfredaktorka: Mgr. Eva Trojanová Adresa: Praha 1, Na Poříčí 12 Telefon: , Fax: Grafická úprava, sazba, lito: Grafické studio Weber Tisk: Tiskárna v Ráji, s.r.o., Pardubice ISSN Rozšiřuje: distribuční firma A.L.L. PRODUCTION Poděbradská 24, Praha 9. Tel.: , fax: Objednávky a předplatné na adrese: A.L.L. PRODUCTION, box 732, Praha 1, (nebo Předplatitelé ve Slovenské republice si mohou Pojistný obzor objednat u distribuční firmy L. K. PER- MANENT, PP 4, Bratislava 34. Telefon: , fax: ( Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha, čj. 1692/94 ze dne ; Českou poštou, s.p. OZSeČ Ústí nad Labem, dne , j.zn.p 330/98. Evidenční číslo MK ČR E Inzerce: Veškeré informace podá redakce. Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme. Přetisk: Povolen pouze se souhlasem redakce a při zachování autorských práv. Česká asociace pojišťoven Internet: Cena: 25 Kč Číslo bylo předáno do výroby: Pojistný obzor je členem Mezinárodní organizace odborného pojišťovacího tisku. OBSAH Vážení a milí čtenáři (Eva Trojanová)...3 Cílem spolupráce pojišťoven a policie je účinnější ochrana majetku, života a zdraví občanů Rozhovor se zástupcem ředitele Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR plk. JUDr. Vladimírem Stupkou (Eva Trojanová)...3 Postoje veřejnosti k důchodovému systému (Ing. Rudolf Voborský)...5 Čínský pojistný trh velké změny a rychlý růst (La)...6 Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...7 Rizika dnešní doby umí se s nimi pojišťovnictví vypořádat? (VP)...8 Aktuality ze zahraničí: Švédsko zavádí alkoholové zámky (VA)...8 Setkání evropských pojistitelů majetku v Mnichově...9 Jedenácté setkání redakčních rad časopisů ČAP a SAP (eva)...9 Z nových produktů (Tisková zpráva EGAP)...9 Motoristické aktuality: Havarijní pojištění versus povinné ručení (JUDr. Tomáš Beran)...10 Pojištění pacientů ve Finsku (La)...10 INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek)...11 Firmy zapomínají chránit své duševní vlastnictví a přicházejí tím o velké peníze (Studie KPMG)...12 Daně a pojištění ve Finsku (La)...13 Nové trendy evropského trhu neživotního pojištění (Ing. Vladimír Pulchart, MBA)...14 Genetika v poisťovníctve (Ing. Dana Palacková)...15 Mezinárodní setkání právníků (jm)...16 Telegraficky (Eva Trojanová)...17 Praxe, spory, názory, stanoviska: Praktické zkušenosti se zákonem č. 38/2004 Sb. (JUDr. Jaroslava Šulcová)...18 Europ Assistance oslavila 5 let v České republice (eva)...18 Velké škody: Stavební havárie Smetanova nábřeží (Josef Hrubeš)...19 Příloha: Celoroční obsah Pojistného obzoru za rok 2006 CONTENTS Insurance companies and Police co-operation aims at more efficient protection of property, life and public health (An interview with representative of Traffic Police Service Directorate of the Czech Republic Police Presidium Mr. Vladimír Stupka) (Eva Trojanová) Public attitude towards the pension system (Rudolf Voborský) Chinese insurance market big changes and fast growth (La) From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Current risks Is the insurance industry able to handle them? (VP) News from abroad: Sweden introduces alcohol labels (VA) European property insurers meeting in Munich Eleventh meeting of ČAP and SAP editors (eva) New products (EGAP Press Release) New for motorists: Motor hull casco insurance versus motor TPL insurance (Tomáš Beran) Insurance of patients in Finland (La) INFO from the European Union (Josef Čížek) Companies forget to protect their intellectual property and lose high amounts of money (KPMG) Taxes and insurance in Finland (La) New trends of the European non-life insurance market (Vladimír Pulchart) Genetics in the insurance industry (Dana Palacková) International lawyers meeting (jm) By wire (Eva Trojanová) Practice, disputes, opinions, standpoints: Practical experience with the Act No. 38/2004 Coll. (Jaroslava Šulcová) Europ Assistance celebrated 5 th anniversary in the Czech Republic (eva) Big losses: Construction accident of Smetana Riverside (Josef Hrubeš) Appendix: Insurance Review year-long contents 2006 UPOZORNĚNÍ Dovolujeme si Vás upozornit, že se přiblížil konec roku a v zájmu plynulosti dodávek Pojistného obzoru je třeba obnovit objednávku předplatného nového ročníku Pojistného obzoru. Učinit tak můžete písemně: A.L.L. production s.r.o., P.O.BOX 732, Praha 1, nebo telefonicky: , em: případně prostřednictvím webové adresy: 2 POJISTNÝ OBZOR 12/2006

2 V ûenì a milì Ëten i, sající vývoj nehodovosti, což mezi posluchači vzbudilo celkem pozornost. Od té doby uběhl nějaký čas. Pokračuje tento trend? Policie ČR za 10 měsíců letošního roku šetřila celkem nehod, při kterých bylo 779 osob usmrceno, 3328 osob těžce zraněno a osob zraněno lehce. Odhadnutá hmotná škoda dopravní policií na místě nehody je ve výši 7682,42 mil. Kč. Tato čísla možná vypadají hrůzostrašně, ale fakticky to znamená pokles ve všech hlavních sledovaných kategoriích. Pro lepší názornost je výčet poklesu uveden v tabulce. Z pohledu na základní ukazatele vyplývá, že pokles počtu nehod i nadále pokračuje a snižuje se i odhad hmotných škod. Nejdůležitější ale je, že pokračuje pokles následků na životech a zdraví, který se v porovnání s jednotlivými měsíci období leden až září letošního roku, dále zvýšil. Počet usmrcených osob za deset měsíců roku 2006 je nejnižší od roku Nejvíce usmrcených bylo v roce 1994, kdy zahynulo 1155 osob, a mimo jiné to znamená, že počet usmrcených v letošním roce je, oproti roku 1994, nižší o 376 osob (tj. téměř o třetinu, přesně o 32,6 %). A vůbec poprvé v období posledních 16 let se dostal počet usmrcených v tomto statistickém obdoopït tu m me konec roku a pro vöechny je to p Ìleûitost k bilancov nì, ale i k pohledu do budoucnosti. Jak byl letoönì rok? Pro mnohè spïön, pro jinè t eba pr mïrn nebo dokonce mènï spïön. Ale takov je ûivot... V»eskÈ asociaci pojiöùoven doölo v kvïtnu tohoto roku nejen ke zmïn m v person lnìm obsazenì sekretari tu»ap, ale i v sekcìch a pracovnìch skupin ch. A s tìm z - konitï souvisejì i dalöì reformy ñ v samotnè Ëinnosti»AP. Na podrobnïjöì bilancov nì je jeötï brzy. NovÈ struktu e, z mïr m a dosavadnìm v sledk m se budeme vïnovat v nïkterèm z dalöìch ËÌsel PojistnÈho obzoru. JmÈnem redakënì rady mi v tèto chvìli dovolte pop t vöem vïrn m Ëten m PojistnÈho obzoru co nejklidnïjöì proûitì v noënìch sv tk, pevnè zdravì, mnoho spïch v soukromèm ûivotï a co nejlepöì v sledky v profesnì Ëinnosti v nast vajìcìm roce Eva Trojanov Pojistný podvod způsobuje pojišťovnám a jejich klientům na celém světě obrovské finanční ztráty. Kvalifikované odhady expertů hovoří o minimálně 10% podílu neodhalených pojistných podvodů na celkovém vyplaceném pojistném plnění v evropském měřítku. Jednotlivé pojišťovny i jejich sdružení na národní i nadnárodní úrovni proto s pojistným podvodem svádějí trvalý zápas. Česká asociace pojišťoven (ČAP) věnuje boji proti pojistnému podvodu trvalou pozornost již od svého založení v roce Ve své činnosti úzce spolupracuje nejen s tuzemskými partnery i s národními asociacemi pojišťoven zemí EU, ale především s příslušnými složkami Policie ČR. S podvodníky pojišťovny bojují mnoha způsoby. Kdyby to nedělaly, vycházelo by pojistné mnohem dráž. Redakce Pojistného obzoru využila příležitosti a požádala o rozhovor zástupce ředitele Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR plk. JUDr. Vladimíra Stupku, který byl jedním z vystupujících na mezinárodní konferenci o pojistném podvodu, konané na počátku října v naší republice (viz Pojistný obzor č. 11/2006). Ve svém vystoupení jste uvedl spoustu zajímavých informací. Mimo jiné jste poukázal na kle- Cílem spolupráce pojišťoven a policie je účinnější ochrana majetku, života a zdraví občanů POJISTNÝ OBZOR 12/2006 3

3 bí pod hranici 800 osob. Počet usmrcených osob v období leden až říjen 2006 se poprvé od roku 1990 dostal také pod hranici roku 1980 (806 usmrcených osob). Jak si tento klesající trend nehodovosti vysvětlujete? Že by se řidiči sami ukáznili, nebo na ně má tak velký vliv nový silniční zákon, který vstoupil v platnost 1. července tohoto roku? Ve skutečnosti to na silnicích právě tak nevypadá. Zejména co se týká nákladních automobilů, není dne, abychom se ze zpravodajství nedozvěděli, že opět někde způsobily dopravní kalamitu... I v období letošních podzimních měsíců pokračoval pokles počtu nehod v celém spektru sledovaných hlavních viníků, resp. zavinění. V prvních deseti měsících letošního roku více nehod bylo zaviněno jen z důvodu závady komunikace (o 326 nehod) a z důvodu tzv. jiného zavinění (o 94 nehod). Významný absolutní pokles nastal v kategorii řidič motorového vozidla, ale vývoj u jednotlivých zástupců této kategorie není jednotný. Smutným faktem je, že počet nehod zaviněných řidiči nákladních automobilů (profesionálů!) je vyšší o 7,9 % (o 1945 nehod). Více nehod zavinili i řidiči autobusů (o 11,8 %, tj. o 207 nehod) a také traktorů (o 7,3 %, tj. o 49 nehod). Naproti tomu výrazně méně nehod zavinili řidiči osobních automobilů (o 7683 nehod, tj. o 7,2 %) a řidiči motocyklů (o 124 nehod, tj. o 6,6 %). Významný je i pokles nehod zaviněných chodci (o 135 nehod, tj. o 10,1 %) a cyklisty (o 350 nehod, tj. o 13,9 %). Další důvody poklesu nehodovosti budou teprve analyzovány. Vliv na výčet poklesu počtu nehod v posledních měsících nepochybně má i legislativní změna, neboť zjednodušeně řečeno od se změnila povinnost hlásit policii nehodu až při škodě převyšující Kč (dříve Kč), samozřejmě pokud nedojde ke zranění či usmrcení. A těch tzv. menších škod bývá nejvíc. Také jste se zmínil o tom, že policisté jsou při svém vzdělávání připravováni na rozpoznávání podvodů. Hraje přitom také roli spolupráce se sekcí pojistného podvodu ČAP? V rámci Policie ČR je stále víc prosazován model celoživotního vzdělávání. Příslušníci dopravní policie musejí absolvovat v rámci přípravy na budoucí povolání základní odbornou přípravu, kde tedy kromě obecnější přípravy na povolání policisty mají speciální předměty dopravní služba a právo. V základní odborné přípravě a ve speciálních kurzech jsou účastníci seznamováni s problematikou pojistných podvodů. Poznat, že se jedná o podvod, je hodně těžké a v poslední době obzvlášť, protože se objevují stále častěji organizované skupiny podvodníků, kteří jsou v této činnosti neuvěřitelně zběhlí. Záleží na erudici každého policisty, a také na jeho čuchu. Kolikrát záleží na úplné maličkosti, které si povšimne jen zkušený a nadaný policista. Mnohé se dá naučit, ale instinkt tu hraje významnou roli. Často jde o doslova mravenčí práci celého týmu, ale výsledky stojí za to. Co se týká užší spolupráce se sekcí pojistného podvodu ČAP, navázali jsme dobré kontakty a v jednání jsou také různé formy užší neformální spolupráce. Například zanedlouho vystoupí na tzv. celorepublikovém školení metodiky šetření dopravních nehod předseda sekce pojistného podvodu ČAP Ing. Pavel Východský s prezentací k problematice pojistných podvodů a s příklady z praxe. Jak probíhá konkrétní spolupráce policie s Českou asociací pojišťoven, stvrzená v dubnu loňského roku mezi náměstkem Policejního prezidia ČR JUDr. J. Macháně a prezidentem ČAP Ing. L. Bartoníčkem? Smlouva o spolupráci s ČAP byla uzavřena mezi Policejním prezidiem a Úřadem kriminální policie, což je ta součást policie, která se zabývá šetřením závažné trestné činnosti, narozdíl od nás. Dopravní policie bývá první u dopravní nehody, a pokud dospěje k závěru, že se jedná o podezření na trestný čin podvodu, případ předává útvarům kriminální policie, které provádějí další šetření těchto činů. V současné době je připravován dodatek k této smlouvě, podle něhož by se ke spolupráci připojila i dopravní policie. Jak si vysvětlujete situaci, že přestože pachatelé pojistných podvodů mohou být podle 250a trestního zákona velice tvrdě postihováni (až na 12 let odnětí svobody), patří pojistné podvody, zejména ty, které jsou spojené s motorovými vozidly, mezi nejčastější (v ČR dokonce každá 5. pojistná událost!), a neubývá jich... Myslím si, že tvrdost zákona a následných trestů jsou na místě. Výčet poklesu nehodovosti v ČR (leden říjen 2006) DESET nejčetnějších příčin nehod řidičů motorových vozidel V lidech bohužel stále přežívá pocit, že krádež je výrazně menší a omluvitelné zlo, než například vražda. A také pocit, že pokud okradou stát nebo velkou firmu, není tím poškozen vlastně nikdo konkrétní a jejich čin se tak nějak ztratí... Bohužel se to však týká nás všech, protože ve výsledku musíme nahradit ztráty my všichni. Proto je také zájmem policie odhalovat co nejvíc případů podvodů a zároveň se i podílet na prevenci a zabraňovat tak následným škodám. Děkuji za rozhovor. Eva Trojanová Počet nehod o 5407 tj. o 3,3 % Počet usmrcených o 139 osob tj. o 15,1 % Počet těžce zraněných o 443 osob tj. o 11,7 % Počet lehce zraněných o 3567 osob tj. o 15,0 % Odhad hmotné škody o 316,13 mil. Kč tj. o 4,0 % Hlavní příčiny nehod řidičů motorových vozidel (leden říjen 2006) Hlavní příčina nehody Počet nehod 1. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem nesprávné otáčení nebo couvání nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky nedání přednosti upravené dopravní značkou Dej přednost v jízdě! nezvládnutí řízení vozidla vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky vjetí do protisměru nedání přednosti při přejíždění z pruhu do pruhu Pořadí Pořadí Počet nehod tj. % Počet usmrcených DESET nejtragičtějších příčin nehod řidičů motorových vozidel tj. % Meziroční rozdíl usmrcených Nepřiměřená rychlost , ,6 36 Nesprávné předjíždění ,2 30 4,3 25 Nedání přednosti , ,7 32 Nesprávný způsob jízdy , ,4 38 Počet usmrcených osob 1. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky vjetí do protisměru řidič se plně nevěnoval řízení vozidla nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu nezvládnutí řízení vozidla překročení předepsané rychlosti stanovené pravidly nepřizpůsobení rychlosti hustotě provozu nedání přednosti upravené dopravní značkou Dej přednost v jízdě! nedání přednosti upravené dopr. značkou Stůj, dej přednost v jízdě! 18 4 POJISTNÝ OBZOR 12/2006

4 Dne byly na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) formou semináře prezentovány výsledky projektu Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému realizovaného agenturou Factum Invenio, s. r. o., podle zadání MPSV. Cílem projektu je dlouhodobě a pravidelně zjišťovat postoje veřejnosti k českému důchodovému systému a zabezpečení na stáří a sledovat tak vývoj názorů občanů. Na úvod shrnutí výsledků průzkumu Průzkum proběhl jako ad hoc reprezentativní šetření v populaci ČR. Výběrový soubor získaný kvótním výběrem (pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikosti místa bydliště) reprezentující populaci ČR zahrnoval 1060 obyvatel ČR nad 15 let. Dotazování proběhlo na přelomu roku 2005 a 2006 metodou řízených osobních rozhovorů. Bylo též osloveno 498 osob samostatně výdělečně činných, se zohledněním charakteru jejich hlavní činnosti a 508 zaměstnavatelů s proporcionálním zastoupením hlavních typů ekonomických činností, přičemž bylo v obou případech respektováno členění podle krajů a velikosti obce. Česká veřejnost je málo informována o fungování systému důchodového zabezpečení jako celku. Ještě menší přehled má o chystaných možných změnách důchodového systému. Pokud jde o zabezpečení na stáří, spoléhají se obyvatelé ČR v prvé řadě na státní základní důchodové pojištění. Státem vyplácený důchod by měl podle lidí tvořit více než dvě třetiny příjmů v důchodovém věku. Zajišťování se na období důchodu vlastními silami se v české společnosti zatím dostatečně neprosadilo. Penzijní připojištění a životní pojištění využívají občané ČR spíše jako výhodnou formu spoření volných finančních prostředků, jejich následné užití nemá většinou charakter důchodového příjmu. Za závažné lze označit, že polovina populace ČR nepovažuje současný důchodový systém jako celek za spravedlivý, přičemž se dělí Postoje veřejnosti k důchodovému systému na dva tábory zastávající opačné názory: přílišná (převažuje) a naopak nedostatečná solidarita. Informovanost o fungování stávajícího důchodového systému Rezervy v informovanosti pociťuje populace především v otázce připravovaných reforem důchodového systému, přičemž zájem lidí se zaměřuje na základní obecné informace týkající se stanovení výše důchodu a zvyšování hranice odchodu do důchodů. Makroekonomické souvislosti a otázka dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového systému nechávají veřejnost spíše lhostejnou. Část populace ČR, která se cítí být dostatečně informována, se vyznačuje spíše vyšším věkem (zejména lidé v předdůchodovém věku nad 50 let) se spíše vyšší úrovní dosaženého vzdělání. Tato část populace se rovněž častěji domnívá, že současný důchodový systém je příliš solidární a málo výkonově orientovaný. Penzijní připojištění a životní pojištění Zkušenosti s oběma operátory Do kontaktu s některým z penzijních fondů již někdy přišla téměř polovina obyvatel ČR, 90 % z nich má dobré zkušenosti z jednání s penzijním fondem. Panuje určitý deficit obecné informovanosti, zejména informace o tom, jak jsou vklady zajištěné, dále o možnostech klienta či chybí jasné vysvětlení pravidel a celkový přehled o naspořených prostředcích. Zkušenosti s pojišťovnami ve věci životního pojištění mají dvě pětiny obyvatel ČR (39,5 %). Osm lidí z deseti má přitom z jednání s pojišťovnami ve věci životního pojištění dobré zkušenosti (81,2 %). Podle názoru respondentů by mělo být zlepšeno zejména zhodnocení Ing. Rudolf Voborský peněz. V ostatních případech jde o stejné zlepšení informovanosti jako u penzijního připojištění. Chybějící informace by měly směřovat k porovnání pojišťoven a posouzení zhodnocení vkladů. Tři pětiny lidí neví, jaké další informace o životním pojištění by měly žádat (60,9 %). Využívání obyvateli ČR Účastníky penzijního připojištění je 38,1 % populace, nejčastějším typem smluv je smlouva o starobní penzi (86,2 %). Dvě třetiny účastníků penzijního připojištění si platí celé penzijní připojištění výlučně z vlastních prostředků, nejčastější měsíční platbou (včetně příspěvků zaměstnavatele) je 500 Kč (30,6 %), průměrná platba na penzijní připojištění činí 724 Kč. Daňové odpočty uplatňují dvě pětiny účastníků penzijního připojištění. Životní pojištění má sjednáno přibližně čtvrtina populace ČR (27,0 %). Nejčastější je kapitálové životní pojištění, které má sjednáno tři pětiny klientů (58,8 %). Výlučně z vlastních zdrojů si hradí životní pojištění 87,4 % klientů. Nejčastější měsíční platbou (včetně příspěvků zaměstnavatele) je 500 Kč (tuto částku platí 19,9 %), průměrná měsíční platba na životní pojištění činí 652 Kč. Daňové odpočty uplatňuje necelá polovina klientů (48,8 %). Mezi účastníky penzijního připojištění a klienty životního pojištění patří relativně častěji část populace: v produktivním věku, zvláště let a pracující nad 50 let, s vyšší úrovní vzdělání, zvláště s vysokoškolským vzděláním, pracující v nemanuálních profesích, s vyšším měsíčním hrubým příjmem domácnosti (zvláště nad Kč), lidé, kteří jsou případnou krizí důchodového systému ohroženi relativně méně. Oba finanční nástroje tak plní zajišťovací funkci především pro část populace s vyšším socioekonomickým statusem. Omezení solidarity základního státního důchodového systému tak negativně zasáhne především část populace s nižším socioekonomickým statusem, která se z vlastních prostředků na důchod zajišťuje omezeně. Penzijní připojištění a životní pojištění jsou pravděpodobně často využívány pouze jako způsob relativně výhodného a bezpečného investování volných finančních prostředků a to tou částí populace, která nějakými volnými zdroji disponuje. To zřejmě souvisí se skutečností, že pro většinu populace ČR je základem budoucích důchodových příjmů státní důchod. Důvěryhodnost Průzkum se zabýval důvěryhodností pouze u penzijních fondů, kde je populace ČR rozdělena přibližně napůl dvě pětiny obyvatel ho považují systém za důvěryhodný a dvě pětiny ho naopak za důvěryhodný nepovažují (a titíž respondenti většinou také požadovali jeho reformu). Obavy obyvatel se týkají zejména toho, že by účastníci mohli přijít o své vklady a volají proto po státní garanci. V průzkumu se ukázalo, a je to zřejmě aplikovatelné i na životní pojištění, že důvěra silně souvisí s informovaností: dobře informovaní účastníci mají také ve velké většině důvěru v penzijní fond. Představy o příjmech v důchodovém období Obyvatelé ČR se domnívají, že hlavní složkou příjmu důchodců POJISTNÝ OBZOR 12/2006 5

5 by měl být státní důchod (70 %). Názory respondentů na skladbu zdrojů příjmů ve stáří vyjadřuje přiložený graf. Lze říci, že podíl státních důchodů klesá a naopak roste podíl individuálních forem zabezpečení u osob s vyšším vzděláním, obyvatel větších měst, osob s nemanuálním zaměstnáním,osob s vyšším příjmem, osob samostatně výdělečně činných, voličů pravicových stran. Předmětem dotazování byla také představa o výši starobního důchodů (se zohledněním výše současného příjmu). Odpovědi se vyznačovaly značným rozptylem a průměr činí Kč (dnešní průměrný starobní důchod je Kč). Představy o dalším směru důchodové reformy Respondentům bylo předloženo pět možných scénářů důchodové reformy, kopírující varianty politických stran, které byly předmětem výpočtů známé Bezděkovy komise, s touto podporou respondentů: individuální účty NDC systém (ČSSD) PRO 46,2 %, PROTI 36,7 %, částečné vyvázání ze státního systému a poukázání pojistného na individuální penzijní pojištění (KDU-ČSL a US DEU) PRO 55,2 %, PROTI 24,3 %, rovný důchod ve výši 25 % průměrné hrubé mzdy (ODS) PRO 29,0 %, PROTI 52,4 %, zachování současného systému parametrická optimalizace, později zvýšení odvodů (KSČM) PRO 34,3 %, PROTI 48,3 %, zachování současného systému, pouze dílčí změny (základní varianta) PRO 54,3 %, PROTI 25,6 %. Stručný závěr Průzkum ukázal, že lidé mají o důchodovou problematiku zájem (na rozdíl od některých jiných témat), neboť se jich bezprostředně dotýká. Občané si, zdá se, dostatečně uvědomují demografickou hrozbu stárnutí populace a její vliv na budoucnost důchodů (85% respondentů). Chtějí sice reformu důchodového systému (reformy jsou obecně populární), ale většinou však nikoli z důvodu této hrozby (viz výše podpora variant důchodové reformy), ale spíše jako narovnání některých deformací (např. přílišná redistribuce). Celkově však problém důchodů nevnímají jako příliš akutní a ve většině spoléhají na stát, že to nějak zařídí. Poznámka: V článku uvedené číselné hodnoty jsou čerpány z prezentace a ze závěrečné zprávy o průzkumu (http://www.mpsv.cz/files/ clanky/3065/verejne_mineni-pdf), mohou se tedy ze zřejmých důvodů lišit od statistik zpracovávaných např. v ČAP nebo v APF ČR. Dlouholetý autor Pojistného obzoru Ing. Rudolf Voborský zemřel náhle dne ve věku 53 let. V jeho osobě ztrácíme svědomitého a poctivého kolegu, který více než 5 let odpovídal jako tajemník sekce za problematiku pojištění občanů a v rámci posledních organizačních změn v ČAP i za neživotní pojištění a pojištění motorových vozidel. Čínský pojistný trh velké změny a rychlý růst Čínský pojistný trh patří mezi nejrychleji se měnící a nejdynamičtější na světě. Má také obrovský potenciál dalšího růstu. Čínským pojistným trhem se zabývá analýza společnosti Benfield, ze které vybíráme pro čtenáře Pojistného obzoru následující informace. Základní charakteristiky Základní parametry růstu trhu v letech jsou doslova impozantní pojistné vzrostlo v přepočtu z 26 na 61 mld. USD, což odpovídá růstu o 25 % ročně. HDP rostl v tomto období ročně o cca 10 %, Čína je jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Tahounem bylo životní pojištěním, jehož podíl vzrostl ze 41 % v roce 1996 na 74 % v roce Pro příštích pět let se předpokládá patnáctiprocentní roční nárůst pojistného. Přes obrovský nárůst je čínský trh stále relativně nevyspělý. Rozvoj pojištění historicky omezovala dominantní role státu a obtížná dostupnost. Vysoká míra úspor, slabý sociální systém, stárnoucí populace a nedostatek alternativních spořících nástrojů dnes podporují rozvoj životního pojištění. Ekonomické reformy, rostoucí počet a role soukromých podniků na úkor státních podniků, nárůst soukromého vlastnictví a privatizace bytového fondu zase vyvolávají zvýšený zájem o majetková pojištění. Potenciál růstu vyplývá z nízkého podílu pojistného na HDP (2,6 %). Na jednoho obyvatele připadá roční pojistné 46 USD. Odpovídající hodnoty jsou v Hongkongu 9,9 % a 2545 USD, na Tchaj-wanu 14,1 % a 2146 USD a v USA 9,2 % a 3875 USD. Důkazem velké geografické nevyrovnanosti uvnitř Číny je, že v Pekingu činily v roce 2004 tyto ukazatele 6,8 % HDP a 300 USD. Opačná situace je v odlehlých venkovských oblastech. Jen necelá 4 % obyvatel Číny mají uzavřeno nějaké pojištění. Čínský pojistný trh lze charakterizovat spíš jako souhrn regionálních pojistných trhů, v řadě případů s velmi odlišných charakteristikami. Pojištění motorový vozidel Velký potenciál má pojištění motorových vozidel, na které dnes připadá 68 % pojistného z neživotních pojištění. V Číně s 1,3 mld. obyvatel je jen asi 30 milionů aut. Automobilový průmysl však patří k nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím a počet soukromě vlastněných vozidel prudce roste. V roce 2004 vzrostlo pojistné za pojištění motorových vozidel o 37 %. Ustanovení o povinném ručení obsahuje zákon z roku Pojištění bude zaváděno postupně, první přicházejí na řadu velká města na pobřeží. Licenci k provozování tohoto pojištění dostalo 22 pojišťoven. Úrazové a zdravotní pojištění Úrazové a zdravotní pojištění rostlo v letech ročně o 27 %. Krátkodobá pojištění mohou nabízet i neživotní pojišťovny. Zdravotní pojištění mělo v roce 2005 uzavřeno 137 milionů lidí, proti roku 2000 to je nárůst o 260 %. V Číně je dosud vysoké procento lidí bez ja- 6 POJISTNÝ OBZOR 12/2006

6 kéhokoli pojištění zdravotní péče. Podle ministerstva zdravotnictví jej má jen asi 6 % obyvatel. I v nejvyspělejších velkých městech je asi 66 % obyvatel nepojištěných. Pojistitelé Čínskému trhu stále dominují státem vlastněné pojišťovny. Jejich podíl na trhu se však zmenšuje. Podíl tří největších pojišťoven, jak v životním, tak v neživotním pojištění, který činil v roce 2001 ještě 95 %, klesl v roce 2005 na cca 70 %. Podíl největší životní pojišťovny China Life klesl z 57 % na 44 %. Podíl největší neživotní pojišťovny PICC ze 74 % na 52 %. Vedle domácích pojišťoven se stále více prosazují zahraniční pojistitelé. Je to výsledek postupné liberalizace trhu. V roce 2001 působilo na trhu 31 pojišťoven, z toho 14 domácích a 17 zahraničních. V roce 2005 stoupl celkový počet pojišťoven a zajišťoven na 83, z nichž bylo 41 zahraničních. 35 pojišťoven se věnuje životnímu a 43 neživotnímu pojištění, vedle nich působí 5 specializovaných zajišťoven. Největší zastoupení mají zahraniční pojišťovny v Šanghaji. Následují další velká pobřežní města, kde se také soustřeďují hlavní obchodní aktivity a zahraniční investice. Na velká pobřežní města připadá 85 % všech zahraničních investic, zatímco do střední Číny směřuje jen 12 % a do západní jen 3 % investic. K vyrovnávání by měly přispět vládní rozvojové projekty a změny v daňové politice. Na čínském trhu působí významné mezinárodní pojišťovny, jako Allianz, Prudential, Aviva a Generali. Podíl zahraničních pojišťoven na trhu životního pojištění celkem však představuje jen asi 2 % (v Šanghaji to je 14 %), na trhu neživotního pojištění asi 1 %. Zatímco dříve měly státem vlastněné pojišťovny prakticky monopolní postavení, dnešní struktura je mnohem pestřejší. Mezníkem byl rok 2003, kdy PICC a China Life uvedly akcie na burzy v Hongkongu a New Yorku. Vstup na burzu připravují i další čínské pojišťovny. Slibují si od toho příliv zahraničního kapitálu a odborných znalostí. Problémem čínských pojišťoven zůstává nedostatek kvalifikovaných odborníků. Ať už jde o specialisty na vývoj produktů, finanční řízení, pojistnou matematiku nebo technologie. Regulační předpisy vyžadují zaměstnávat kvalifikované statistiky a aktuáry. Mzdy kvalifikovaného středního managementu rostou v čínských pojišťovnách o 15 až 25 % ročně. Zajištění Na dříve monopolní zajistný trh vstoupily další společnosti. Největší zajišťovna China Re (podíl více než 93 % trhu) byla v roce 2003 restrukturalizována na holdingovou společnost. V Číně působí také Munich Re, Swiss Re a General Cologne Re. Zastoupení mají otevřeny i další zajišťovny (Lloyd s, Hannover Re, Transatlantic Re, SCOR). Působení zajišťoven regulují nová pravidla vydaná v roce Kulturní bariery Čínský pojistný trh je dosud silně ovlivňován kulturními barierami. Čína je socialistický stát s centralizovaným administrativním řízením. V minulosti stát zabezpečoval svým občanům prakticky vše od zaměstnání, bydlení, vzdělání, zdravotní péče až po sociální zabezpečení prostřednictvím státních podniků. Mnoho Číňanů proto stále nepovažuje pojištění za nutné. A mnozí, zejména v chudých venkovských oblastech, si jej ani nemohou finančně dovolit. V souladu s kulturními tradicemi Číňané raději šetří peníze ve prospěch příští generace. Nejsou ještě zvyklí utrácet. Růst nákladů na bydlení a vzdělání také motivuje k šetření. Regulace pojistného trhu Regulátor CIRC postupně přechází od detailní regulace k ochraně zákazníků. Připravuje se nová legislativa a revize stávajících předpisů. Uvolnění se bude týkat i pravidel investování. Pojišťovny např. mohou kupovat akcie na domácích a zahraničních kapitálových trzích. Mohou také zakládat společnosti, které se starají o správu jejich aktiv. Postupně se mění struktura uložení finančních prostředků pojišťoven. Největší podíl mají stále vklady u bank, jejich podíl však klesl z 66,6 % v roce 2002 na 56,2 % v roce Naproti tomu vzrostl podíl státních dluhopisů z 15,9 na 28,2 % a firemních dluhopisů ze 3,9 na 4,2 %. CIRC usiluje o zlepšení standardů řízení společností, transparentnosti a solventnosti. Nová pravidla vykazování solventnosti z roku 2003 zavedla systém včasného varování, který upozorní na nebezpečí insolvence nebo na podobné problémy v pojišťovnách. Fond na ochranu pojištěných V roce 2005 vznikl fond na ochranu pojištěných. Přispívají do něj všechny pojišťovny a zajišťovny stanoveným procentem z pojistného. Smyslem fondu je ochrana pojištěných v případě bankrotu některé pojišťovny. V takovém případě převezme pojistné smlouvy jiný pojistitel a z fondu budou hrazeny nevyplacené škody až do výše CNY (cca Kč). Jde o první podobný fond v čínském finančním sektoru. Dosud se při bankrotu všichni spoléhali na pomoc státu. Od roku 2005 platí také nová pravidla pro stanovování rezerv v pojišťovnách. Prodej pojištění Životní pojišťovny prodávají své produkty především prostřednictvím agentů. Celkově jich v Číně působí asi 1,5 milionu. Největší pojišťovna China Life má agentů. Některé nové pojišťovny těsně spolupracují s bankami a rozvíjejí model bankopojištění. Asociace pojišťoven Čínská asociace pojišťoven (IAC) byla založena v roce Sdružuje 31 pojistitelů, 35 místních pojišťovacích asociací a víc než stovku makléřů, agentů a likvidátorů pojistných událostí. Její činnost je rozdělena do čtyř výborů: pro neživotní pojištění, pro životní pojištění, aktuárského a pro zprostředkovatele. IAC zajišťuje komunikaci svých členů s regulačním a dozorčím orgánem, řeší spory mezi členy, stará se o rostoucí povědomost veřejnosti o pojištění a zajišťuje také školení a technickou podporu pro své členy. Pramen: Benfield China Insurance Market Review Major Changes, Rapid Growth, září 2006 (La) Z nových právních předpisů 1. Vyhláška č. 466/2006 Sb., o bezpečnostní letové normě (účinnost ). 2. Vyhláška č. 469/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích (vyhláška o informačním systému o datových prvcích) účinnost Vyhláška č. 476/2006 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2007 (účinnost ). 4. Vyhláška č. 482/2006 Sb., o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování (účinnost ). Prováděcí vyhláška k 139 písm. b) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 224/2006 Sb. 5. Nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací (účinnost ). 6. Sdělení č. 490/2006 Sb., kterým se vyhlašuje částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře pro účely stanovení rodičovského příspěvku (účinnost ). JUDr. Jiřina Kotrbatá POJISTNÝ OBZOR 12/2006 7

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 12 479 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen Policie

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. prosince Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad Policie

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%. o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 13 064 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo 72 osob usmrceno, 284 osob

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. října Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září Policie České

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009 Policie ČR za 11 měsíců letošního roku šetřila celkem 67 870, při kterých bylo 763 osob usmrceno, 3 225 osob těžce zraněno

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 52 566, při kterých bylo 452 osob usmrceno, 2 002 osob těžce

Více

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Informace o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Policie ČR za prvních jedenáct měsíců letošního roku šetřila 68 747, při kterých bylo 711 osob usmrceno, 2 655

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005 Policii České republiky bylo v lednu letošního roku nahlášeno celkem 16 658 na pozemních komunikacích, při kterých bylo 78 osob usmrceno,

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. února 2016 Počet listů: 6 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za Policie České republiky

Více

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0%

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0% o ovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012 Policie ČR za prvních devět měsíců letošního roku šetřila 59 440, při kterých bylo 505 osob usmrceno, 2 275 osob těžce zraněno a 17

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%. o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za 9 měsíců roku 2013 Policie ČR za 9 měsíců roku 2013 šetřila 61 924 y, při kterých bylo 436 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 081 osoba a 17 102 osoby

Více

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR plk. Ing. Tomáš LERCH Vývoj dopravní nehodovosti za

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008 Policie ČR za 11 měsíců letošního roku šetřila celkem 147 229, při kte - rých bylo 910 osob usmrceno, 3 504 osob těžce

Více

Dopravní nehodovost v roce 2012

Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Martin Červíček policejní prezident Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Tomáš Kužel náměstek policejního prezidenta pro vnější

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2016 Leden až listopad 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 90.502 zvýšení o 5.446 = 6,4 % USMRCENO 504

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období roku 2014. Rok 2014 rozdíl stejné období - rok 2013 POČET NEHOD 85.859 zvýšení o 1.461 = 1,73 % USMRCENO 629 zvýšení o 46 osob = 7,89

Více

Nákladní automobily. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Nákladní automobily. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody nákladních automobilů a jejich následky 17.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropské databáze...

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen).

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen). S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za 1.pololetí 212 (leden až červen). Leden až červen 212 rozdíl stejné období roku 211 POČET NEHOD 38.923 zvýšení o 4.55 = 11,6 % USMRCENO 31 snížení

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2014. Leden až listopad 2014 rozdíl stejné období roku 2013 POČET NEHOD 78.090 zvýšení o 651 = 0,84 % USMRCENO 577

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013 Policie ČR v roce 2013 šetřila 84 398, při kterých bylo 583 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 782 osob a 22 577 osob bylo lehce zraněno.

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až srpen 2016 Leden až srpen 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 63.937 zvýšení o 3.939 = 6,6 % USMRCENO 353 snížení

Více

Praktické poznatky z činnosti dopravní policie v obcích

Praktické poznatky z činnosti dopravní policie v obcích Praktické poznatky z činnosti dopravní policie v obcích 2 3 Název prezentace, nadpis prezentace l jméno příjmení Počet usmrcených osob v roce 2012 Policie ČR v roce 2012 šetřila 81 404 nehod, při kterých

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR v roce 2016 Leden až prosinec 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 98.864 zvýšení o 5.797 = 6,2 % USMRCENO 545 snížení o 115 osob =

Více

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY Tisková konference, Praha, 4. listopadu 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v Policie ČR za prvních 7 měsíců letošního roku šetřila celkem 40 897, při kterých bylo 385 osob usmrceno, 1 680 osob těžce zraněno a 12 111 osob zraněno

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Statistika nehodovosti rok 2016

Statistika nehodovosti rok 2016 Statistika nehodovosti rok 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 25.8.2014 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 29.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 20.2.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 24.4.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 22.8.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence. Nehodovost cyklistů

Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence. Nehodovost cyklistů Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence Rok 214 zavinění dopravní nehody Viník, zavinění nehody rok 214 v porovnání s 213 Počet nehod rozdíl Počet usmrcených rozdíl Počet těžce zraněných rozdíl

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

PŘEHLED O NEHODOVOSTI

PŘEHLED O NEHODOVOSTI PŘEHLED O NEHODOVOSTI NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V ČESKÉ REPUBLICE za rok 2015 PUBLIKACI VYDALO ŘEDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Text a grafy připravil: Ing. Josef

Více

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR 1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR Mezi základní normy upravující oblast bankovnictví patří: 1) zákon č. 6/13 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších novel 2) zákon č. 21/12 Sb.,

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. ledna 2017 Počet stran: 12 INFORMACE o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce V roce Policie České republiky

Více

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

Za co jsou body od 1. července 2013

Za co jsou body od 1. července 2013 Za co jsou body od 1. července 2013 Porušení předpisů při provozu na pozemních komunikacích řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění ( 22/1 e) bod 1)

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI

VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2010 VYDÁNO DNE 2. 12. 2010 VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI VŠAK MÉNĚ RADIKÁLNĚ NEŽ PŘED PŮL ROKEM. Většina lidí je přesvědčena, že

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT Praha Hotel Praha Praha, 29 29. dubna dubna. 2008 2 Konference 2. o bezpečnosti silničního provozu v obcích plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru

Více

Povinné ručení Mgr. Jan Matoušek výkonný ředitel ČKP a ČAP. RNDr. Petr Jedlička, Ph.D. pojistný matematik ČKP. Tisková konference ČAP a ČKP

Povinné ručení Mgr. Jan Matoušek výkonný ředitel ČKP a ČAP. RNDr. Petr Jedlička, Ph.D. pojistný matematik ČKP. Tisková konference ČAP a ČKP Povinné ručení 2016 Tisková konference ČAP a ČKP Mgr. Jan Matoušek výkonný ředitel ČKP a ČAP RNDr. Petr Jedlička, Ph.D. pojistný matematik ČKP 2. listopadu 2016 Obsah Poškození při dopravních nehodách

Více

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Ujetí viníka z místa nehody Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky, kdy viník z místa nehody ujel 29.11.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1

Více

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Přednáška č.8 Důchodové systémy Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Hlavním cílem změn:

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ zpracováno pro: NO FOOT NO STRESS, o.s. zpracoval: Ing. Lucie Menšíková datum: 28.1.2013 1 Představení společnosti Jsme specialistou na řešení sporů v oblasti

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definice pojištění Všechny lidské činnosti jsou ohrožovány různými nebezpečími, které svými negativními projevy působí

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů Příloha 1 Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů 1 OBSAH 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 3 1.1 Dálnice a silnice I. třídy... 3 1.2 Silnice II. a III. třídy... 4 1.3 Místní komunikace... 10 1.4 Síť

Více

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík Systémové řešení nepojistitelných rizik Hana Bártová Karel Hanzlík Projekt Systémové řešení nepojistitelných rizik byl podpořen Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví Obsah obhajoby význam

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory. Praha, 8. března 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory. Praha, 8. března 2012 Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory Praha, 8. března 2012 Informovanost ekonomicky aktivních obyvatel ČR o probíhající penzijní reformě je stále

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden říjen 2016 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 18918 dopravním nehodám. Při těchto

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem

STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem Schváleno dne: 21. 9. 2016 Účinnost od: 1. 10. 2016 Závazné pro: členové Rady pro veřejný dohled nad auditem Verze 1.0 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Statut Rady

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 9.10.2016 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27 II. NEHODY V KRAJÍCH Pardubický 3 622-104 -2,79 35-7 -16,67 V této kapitole jsou uvedeny údaje o ách v silničním provozu na území jednotlivých krajů České republiky. Liberecký 3 788-71 -1,84 20-5 -20 Karlovarský

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010 Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Martina Smetanová. Výbory pro audit

Martina Smetanová. Výbory pro audit Martina Smetanová Výbory pro audit Výbory pro audit Povinnost zřídit výbory pro audit je stanovena zákonem o auditorech Tuto povinnost mají subjekty veřejného zájmu za předpokladu naplnění podmínek stanovených

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na 11. května 2012

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na  11. května 2012 Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na www.axa.cz 11. května 212 31. březen 212 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 3. 212 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více