Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat."

Transkript

1 květen 2013 Vážení čtenáři, v dubnu předložila vláda Poslanecké sněmovně dlouho diskutované rekodifikační novely daňových zákonů (předpis se dotýká více než čtyřiceti daňových a souvisejících zákonů). Jejich projednávání začne na květnové schůzi a navrhovaná účinnost je 1. leden Kromě technických změn vyvolaných novým občanským zákoníkem přináší tyto novely řadu změn ovlivňujících i rozsah zdanění. Největší dopad na státní rozpočet roku 2014 bude mít omezení slev na dani a odčitatelných položek pro nerezidenty ze třetích států, tedy mimo EU, Island a Norsko. Ostatní změny nejsou tak významné nebo se projeví až v následujících letech. Pro poplatníky, fyzické či právnické osoby, bude pravděpodobně nejvýznamnější pozitivní změnou osvobození dividend vyplácených mezi českými rezidenty a rezidenty EU (a také Švýcarska, Norska a Islandu). V případě fyzických osob nepodnikatelů mírní pozitivní dopad této změny prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů ze 6 měsíců na tři roky. Pro společnosti provádějící výzkum a vývoj může být zajímavé rozšíření nákladů, které lze zahrnout do odčitatelné položky na výzkum a vývoj a pro daňové účely uplatnit dvakrát, a to o náklady hrazené výzkumným institucím a veřejným vysokým školám. Zároveň se zvyšuje podpora přírůstku nákladů oproti předchozímu roku. Tyto změny dále zvyšují význam odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat. Příjemné květnové dny Václav Baňka

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Sněmovna projedná rekodifikační novely daňových zákonů Vláda navrhuje od roku 2014 osvobození dividend a veškerých podílů na zisku pro fyzické i právnické osoby vyplácených mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky EU, Švýcarska, Norska a Islandu. Rekodifikační změny v úpravě akciových společností V návaznosti na zákon o zvýšení transparentnosti akciových společností nebude ani dle zákona o obchodních korporacích možné vydat akcie na majitele v listinné podobě, nýbrž pouze jako zaknihované nebo imobilizované cenné papíry. Trestná bude nově i příprava k daňovým trestným činům Návrh novely trestního zákoníku zpřísňuje trestní sazbu u trestného činu zkrácení daně, poplatku a jiné povinné platby až na 12 let a zároveň stanoví, že příprava k tomuto trestnému činu je trestná. Trestní sazby jsou u přípravy stejné jako u dokonaného trestného činu. OECD a EU: boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daním Cílem platformy EU pro dobrou daňovou správu je monitorovat pokrok členských států v oblasti boje proti agresivnímu daňovému plánování a tlak na daňové ráje v oblasti transparentnosti daňových systémů a výměny informací. JUDIKATURA Oprava DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení GFŘ vydalo v návaznosti na rozhodnutí NSS dodatek k původní Informaci z roku 2011, v němž konstatovalo, že opravu DPH u pohledávek ze zdanitelných plnění uskutečněných před 1. dubnem 2011 nelze provést. GFŘ zároveň deklarovalo, že postup podle takto změněného bodu Informace bude správce daně vůči věřitelům aplikovat na případy oprav výše daně uplatněné až po vydání tohoto dodatku, tedy po 26. dubnu Vliv volného pohybu osob na zdanění fyzických osob SDEU postupoval konzistentně s dosavadními rozhodnutími, když potvrdil, že pokud osoba daňový nerezident dosahuje příjmů téměř výlučně ve státě zdroje, musí jí tento poskytnout stejné daňové zacházení včetně zohlednění slev a odčitatelných položek jako daňovým rezidentům. SLOVENSKO Návrh zákona o e-governmente zverejnený Elektronická komunikace bude povinná pro všechny podnikatele a nepovinná pro nepodnikající fyzické osoby. Elektronické schránky budou vytvořeny pro všechny povinné uživatele do 1. prosince Orgány veřejné moci budou mít tříleté přechodné období, během něhož ještě budou moci komunikovat v listinné podobě. Úřad vlády bude průběžně zveřejňovat a aktualizovat seznam orgánů, které už přešly na elektronickou formu komunikace.

3 LEGISLATIVA Sněmovna projedná rekodifikační novely daňových zákonů Vláda předložila Sněmovně návrh rekodifikačních novel daňových zákonů (tisk 1004). Cílem novel je především přizpůsobit daňové právo pojmům a institutům nového občanského práva (například svěřenský fond, pacht, obchodní závod, veřejná prospěšnost a řada dalších). Novela, zejména zákona o daních z příjmů, obsahuje i celou řadu věcných změn. Mezi ty významné patří integrace daně dědické a darovací do tohoto zákona. Veškeré příjmy fyzických a právnických osob z nabytí dědictví nebo odkazu budou osvobozeny od daně z příjmů. Dary budou osvobozeny v obdobném rozsahu, jako je tomu pro účely současné daně darovací. Další věcné změny souvisejí především s přípravou daňových zákonů týkajících se zahájení činnosti jednoho inkasního místa od roku V této souvislosti se hovoří o I. fázi spuštění JIM. Mezi tyto změny patří zejména: osvobození dividend a veškerých podílů na zisku pro fyzické i právnické osoby vyplácené mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky EU, Švýcarska, Norska a Islandu, omezení odčitatelných položek a slev na dani a daňového zvýhodnění na dítě pro daňové rezidenty třetích států. Daňoví rezidenti EU, Norska a Islandu budou muset dokládat výši příjmů pro účely uplatnění těchto položek a slev na oficiálním tiskopise ministerstva financí. oproti předchozí verzi návrhu novely zákona zůstává sazba daně u investičních fondů nezměněna ve výši 5 %, přičemž osvobození dividend uvedené výše bude uplatňováno i u výplat z investičních fondů, prodloužení lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů z 6 měsíců na 3 roky; zavedení ročního limitu Kč pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku, zvýšená podpora výzkumu a vývoje rozšířením o odpočet od základu daně také v případě pořízení výsledků výzkumu a vývoje od výzkumných organizací a meziročního přírůstku, zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám, rozšíření možnosti zahrnování hodnoty nesplacených pohledávek do daňových nákladů, a to do výše přijatého pojistného plnění, zvýšení maximálního limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely u fyzických osob na 15 %, u právnických osob sjednocení limitu na 10 %, zvýšení hranice příjmů z dohody o provedení práce, které budou podléhat srážkové dani, z Kč na Kč, propojení systému datových schránek, systému daňových informačních schránek a daňového portálu (nově společný portál Finanční správy ČR, orgánů sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven). Vláda rovněž předložila návrh nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí (tisk 1003), o kterém jsme informovali v minulém vydání Finančních aktualit. Vybíráme zásadní změny: vymezení předmětu daně dle nového pojetí nemovitých věcí v novém občanském zákoníku, sjednocení osoby poplatníka daně v osobě nabyvatele a zrušení institutu ručení, zásadně nový způsob stanovení základu daně,

4 zrušení osvobození vkladů nemovitostí do základního kapitálu obchodních společností a družstev, možnost uplatnění osvobození od daně u prvních úplatných nabytí nových bytů a rodinných domů, včetně pozemků, jejichž jsou součástí, se rozšiřuje na všechny první úplatné převody, tzn., že zákon již nevyžaduje, aby převodce prováděl výstavbu v souvislosti se svojí podnikatelskou činností a stavba nebyla dosud užívána. Na druhou stranu podmínkou pro osvobození je provedení převodu do 5 let ode dne, kdy lze stavbu podle stavebního zákona užívat. První čtení obou návrhů zákonů proběhne na květnové schůzi Sněmovny, která bude zahájena 7. května. Účinnost zákonů je v souladu s účinností nového občanského zákoníku stanovena na 1. ledna Ladislav Malůšek, tel.: Lenka Fialková, tel.: Rekodifikační změny v úpravě akciových společností Rekodifikace soukromého práva, vycházející především z nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích (ZOK), nevyhnutelně přináší i změny v úpravě akciových společností. Akcie a jejich druhy V návaznosti na zákon o zvýšení transparentnosti akciových společností (návrh zákona je nyní projednáván Senátem) nebude ani dle ZOK možné vydat akcie na majitele v listinné podobě, nýbrž pouze jako zaknihované nebo imobilizované cenné papíry. Kromě běžných kmenových a prioritních akcií, zahrnutých již v současné úpravě, připouští ZOK i další druhy akcií se zvláštními právy. Zákon však obsahuje pouze příkladný výčet takových akcií: hovoří například o tzv. hlasovacích akciích (s různou vahou hlasů). Naproti tomu jsou výslovně zakázány úrokové akcie spojené s právem na úrok bez ohledu na hospodářské výsledky společnosti; lze ovšem vydat akcie spojené s rozdílným, pevným nebo podřízeným podílem na zisku společnosti. Při konstruování zvláštních práv výslovně zákonem neupravených se uplatní omezení vyplývající především z již užívaných zásad dobrých mravů a stejného zacházení. Akciové společnosti jsou rovněž oprávněné vydat tzv. kusové akcie, tedy akcie bez jmenovité hodnoty. Takový druh akcií je výhodný zejména při změnách základního kapitálu, kdy odpadne potřeba vydávat nové akcie při každé změně. Kusové akcie však logicky nebude možné vydat, pokud by společnost měla současně mít i akcie se jmenovitou hodnotou. Základní kapitál a.s. Základní kapitál akciové společnosti může být kromě českých korun vyjádřen i v eurech v případě, že společnost vede v této měně své účetnictví. Minimální hranicí je pak částka eur. Monistická a dualistická struktura orgánů ZOK dává akciovým společnostem, respektive jejich zakladatelům či společníkům, možnost vybrat si namísto dualistické monistickou strukturu řízení. V takovém případě místo představenstva a dozorčí rady působí správní rada a statutární ředitel, přičemž není vyloučeno, aby jediným členem správní rady byl právě statutární ředitel.

5 Jednání a rozhodování valné hromady Úprava nově připouští, aby stanovy snížily usnášeníschopnost valné hromady pod 30 % a upravily i většinu potřebnou k přijetí rozhodnutí. Zásadní novinkou je možnost přijímání usnesení per rollam, tedy písemně mimo valnou hromadu. Zatímco některé pravomoci valné hromady dnes stanoví přímo zákon, nově je bude třeba výslovně přiznat ve stanovách společnosti. Kumulativní hlasování Novinkou je také možnost, aby stanovy upravily tzv. kumulativní hlasování týkající se volby členů orgánů společnosti. Jeho principem je znásobení hlasů, kterými disponuje akcionář, počtem volených osob. Příslušný akcionář se pak může při hlasování rozhodnout, zda každý jednotlivý hlas použije zvlášť pro příslušný počet osob nebo zda pro volbu některé osoby využije více nebo dokonce všechny hlasy, jež má k dispozici. Martin Kofroň, tel.: Linda Čechová, tel.: Trestná bude nově i příprava k daňovým trestným činům Vláda v polovině dubna schválila novelu trestního zákoníku, která přináší, kromě harmonizace některých oblastí trestního práva s právem EU, také dvě významné změny v oblasti trestných činů daňových a korupčních. Trestnost přípravy u daňové trestné činnosti Trestní zákoník v současné době nestanoví trestnost přípravy k daňovým trestným činům. Pokud je tedy např. odhalena nelegální výrobna tabákových výrobků před jejich další distribucí, tato činnost se sice přeruší, avšak pachatelé, byť měli jednoznačně v úmyslu trestnou činnost spáchat, zůstanou bez postihu, neboť k dokonání trestného činu nedošlo. Přestože mají finanční úřady často dostatek indicií směřujících k závěru, že je konkrétním subjektem páchána trestná činnost, nemají zákonný nástroj, jak pachatele postihnout. Každý čtvrtletní plátce DPH má tedy např. vždy zhruba 115denní lhůtu, během níž je v oblasti daňové trestné činnosti v podstatě nepostižitelný. Tento druh kriminality vykazuje navíc dle statistik jednoznačně rostoucí tendenci. V reakci na tyto skutečnosti zpřísňuje návrh novely trestní sazbu u trestného činu zkrácení daně, poplatku a jiné povinné platby až na 12 let a zároveň stanoví, že příprava k tomuto trestnému činu je trestná. Trestní sazby jsou u přípravy stejné jako u dokonaného trestného činu. Účinná lítost při úplatkářství V některých případech korupčního jednání je vhodné motivovat uplácející ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Spolupráce je důležitá zejména v případě, že uplácející je o úplatek přímo požádán upláceným a svým způsobem tedy uplácí nedobrovolně.

6 Pro případ, že uplácející bezprostředně po korupčním jednání oznámí takové jednání státnímu zástupci a zároveň bude vypovídat v trestním řízení proti uplácenému, který o úplatek požádal, zavádí novela institut nestíhání uplácejícího. Podmínkami pro nestíhání jsou tedy aktivní součinnost s orgány činnými v trestním řízení a skutečnost, že uplácející primárně úplatek nenabídl sám. Martin Kofroň, tel.: Radek Kraus, tel.: OECD a EU: boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daním Evropská unie Výstupem koordinovaného úsilí Evropské komise v oblasti boje proti daňovým únikům je tzv. platforma pro dobrou daňovou správu (Platform for Tax Good Governance). Cílem platformy je monitorovat pokrok členských států v oblasti boje proti agresivnímu daňovému plánování a tlaku na daňové ráje s ohledem na transparentnost daňových systémů a výměny informací. Smyslem platformy jsou dále konkrétní a efektivní řešení a koordinované úsilí všech členských států. Platformy by se měly účastnit všechny zainteresované strany, tedy daňové správy, Evropský parlament, zástupci podnikatelských subjektů, zástupci akademické sféry, neziskové subjekty a další. Platforma vychází ze dvou doporučení Evropské komise: První doporučení se týká striktního postoje EU vůči daňovým rájům. Členské státy by měly na základě společných kritérií identifikovat daňové ráje a zařadit je na národní černé seznamy. Druhé doporučení se týká opatření k omezení agresivního daňového plánování v oblasti přímých daní. První setkání platformy je plánováno na 10. června OECD Generální tajemník OECD Angel Gurría přednesl ministrům financí a guvernérům centrálních bank států G20 zprávu shrnující opatření, jejichž smyslem je, aby všichni daňoví poplatníci platili přiměřený a spravedlivý podíl na daních. Zpráva zahrnuje tři strategické iniciativy: Zprávu o činnosti Globálního fóra o transparentnosti a výměně daňových informací včetně ratingu jednotlivých států (celkem 119 členů) v oblasti dodržování standardů týkajících se výměny informací na žádost. Snahu OECD posílit automatickou výměnu informací mezi daňovými správami, která povede k vytvoření standardizovaného, bezpečného a efektivního systému. Za ideální právní nástroj pro tento typ výměny považuje OECD mnohostrannou Úmluvu o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech (Úmluvu již podepsalo či se zavázalo podepsat na 50 států). Iniciativu zabývající se otázkou rozmělňování daňových základů a přesouvání zisků do daňových rájů. Tato praxe podrývá daňové příjmy a rovnost daňových systémů pro všechny poplatníky. Akční plán této iniciativy bude přednesen na setkání států G20 v Moskvě v červenci tohoto roku. Luděk Vacík, tel.: Lenka Fialková, tel.:

7 JUDIKATURA Oprava DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení Zákon o DPH umožňuje již od 1. dubna 2011 opravit výši DPH u zdanitelných plnění poskytnutých plátcům v insolvenčním řízení v případě, že nedošlo k úhradě pohledávky vzniklé z takového zdanitelného plnění. V této souvislosti bylo nutné řešit řadu nejasností, mimo jiné také možnost opravy DPH u pohledávek, které vznikly ze zdanitelných plnění uskutečněných před účinností příslušné novely zákona, tedy před 1. dubnem Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo v souvislosti s touto problematikou v červenci 2011 Informaci, v níž možnost provedení opravy DPH i u pohledávek vzniklých před 1. dubnem 2011 potvrdilo. V polovině dubna 2013 řešil tuto otázku také Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém rozsudku č. 9 Afs 69/ ze dne 11. dubna NSS se zabýval kasační stížností finančního ředitelství ve věci opravy DPH podle 44 na straně dlužníka, kdy dlužník byl na základě provedené opravy povinen snížit uplatněný nárok na odpočet. Oprávnění provést opravu DPH představuje podle NSS právo dodavatele snížit původně uplatněnou DPH, již uplatnil v souvislosti s dodávkou zboží nebo poskytnutím služby v minulosti. Fakticky proto nedochází ke změně původního plnění ani k novému plnění. Přestože se oprava DPH dle zákona o DPH formálně považuje za samostatné plnění, podle NSS je tato oprava pouze právem souvisejícím s již uplatněnou daní. Na základě této skutečnosti dospěl NSS k závěru, že na posuzovanou věc se plně vztahuje přechodné ustanovení, podle něhož se při uplatnění práv a povinností souvisejících s DPH za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti daného zákona použijí dosavadní právní předpisy. To znamená, že v případě pohledávek za zdanitelná plnění uskutečněná před 1. dubnem 2011 se podle NSS použije zákon o DPH platný před 1. dubnem 2011, a opravu proto nelze provést. GFŘ na tento rozsudek reagovalo vydáním dodatku k původní Informaci, kterým potvrdilo výklad uplatňovaný NSS v uvedeném rozsudku, tedy že opravu DPH u pohledávek ze zdanitelných plnění uskutečněných před 1. dubnem 2011 nelze provést. GFŘ zároveň oznámilo, že postup podle takto změněného bodu Informace bude správce daně vůči věřitelům aplikovat na případy oprav výše daně uplatněné až po vydání tohoto dodatku, tedy po 26. dubnu Opravy / snížení DPH na straně věřitele provedené před tímto datem by proto správci daně neměli zpochybňovat, přestože se týkaly pohledávek ze zdanitelných plnění uskutečněných před 1. dubnem Na straně dlužníka by pak bylo možné zvážit podání dodatečných daňových přiznání za období, v němž byl nárok na odpočet u těchto zdanitelných plnění na základě provedené opravy snížen. Petr Toman, tel.: Klára Kameníková, tel.:

8 Vliv volného pohybu osob na zdanění fyzických osob Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal dne 28. února 2013 rozhodnutí o předběžné otázce v případu Ettwein (C-425/11). Rozsudek se týká výkladu relevantních ustanovení Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob (dále jen Dohoda ). Žádost o předběžnou otázku byla podána v rámci sporu mezi manželi Ettweinovými a německým finančním úřadem. Pan a paní Ettweinovi, němečtí státní příslušníci, vykonávali v Německu samostatně výdělečnou činnost, v jejímž rámci dosahovali téměř veškerých svých příjmů. V roce 2007 přesunuli své bydliště do Švýcarska, nicméně i nadále pokračovali ve výdělečné činnosti v Německu, kam ze Švýcarska denně dojížděli. Stejně jako v předchozích zdaňovacích obdobích požádali manželé Ettweinovi německý finanční úřad, aby mohli v Německu při výpočtu daně z příjmů fyzických osob uplatnit společné zdanění manželů, přičemž zdůraznili, že ve Švýcarsku nedosáhli žádného zdanitelného příjmu. Správce daně však této žádosti nevyhověl, neboť dle jeho názoru se režim společného zdanění manželů aplikuje pouze na manžele s bydlištěm na území některého z členských států Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru. Finanční úřad proto zařadil manžele do režimu odděleného zdanění. Dle SDEU jsou manželé Ettweinovi samostatně výdělečně činnými příhraničními pracovníky ve smyslu článku 13 odst. 1 přílohy I Dohody, jelikož jsou německými státními příslušníky s bydlištěm ve Švýcarsku vykonávající v Německu každodenní samostatně výdělečnou činnost. Na základě Dohody požívají samostatně výdělečně činní příhraniční pracovníci na území státu, kde činnost vykonávají (v tomto případě v Německu), týchž daňových a sociálních výhod jako tuzemští státní příslušníci vykonávající stejnou činnost. Skutečnost, že manželé Ettweinovi nemohli použít režim společného zdanění manželů pouze z důvodu, že se jejich bydliště nachází ve Švýcarsku, je dle rozhodnutí SDEU v rozporu s ustanoveními Dohody. SDEU tak pokračuje ve svém konzistentním přístupu k dané problematice (viz dosavadní rozhodnutí C-279/93 Schumacker a C-107/94 Asscher). Znovu potvrdil, že pokud osoba daňový nerezident dosahuje příjmů téměř výlučně ve státě zdroje, musí jí stát zdroje poskytnout stejné daňové zacházení jako daňovým rezidentům včetně zohlednění slev a odčitatelných položek. Luděk Vacík, tel.: Jana Šandová, tel.:

9 SLOVENSKO Návrh zákona o e-governmente zverejnený Ministerstvo financií ukončilo pripomienkové konanie k návrhu zákona o elektronickom výkone verejnej moci, tiež známom ako zákon o e-governmente. Návrh zavádí elektronickú komunikáciu so všetkými orgánmi verejnej moci na všetkých úrovniach verejnej správy ústrednej, regionálnej i miestnej. Elektronická komunikácia by mala byť povinná pre všetkých podnikateľov ( povinní užívatelia ) a nepovinná pre fyzické osoby, ktoré nepodnikajú ( nepovinní užívatelia ). Pre umožnenie elektronickej komunikácie budú všetkým podnikateľom a ďalším povinným používateľom zriadené a aktivované elektronické schránky. Schránka bude slúžiť na odosielanie elektronických dokumentov orgánom verejnej moci a ich prijímanie od týchto orgánov. Dokumenty by mali byť autentifikované schváleným prostriedkom, ktorým bude občiansky preukaz s elektronickým čipom v kombinácii s osobným bezpečnostným kódom (PIN), alebo alternatívny autentifikačný kód vydaný Ministerstvom vnútra SR. Schránka bude prístupná cez internet prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, ktorý spravuje Úrad vlády, ďalších špecializovaných portálov, cez ústredné kontaktné centrum Ministerstva financií SR, alebo cez integrované obslužné miesta. Integrované obslužné miesta sa zriadia s cieľom uľahčiť elektronickú komunikáciu pre tie subjekty, ktoré nemajú potrebné technologické vybavenie a/alebo z iného dôvodu nemajú prístup k niektorému z verejných portálov alebo kontaktných miest. Integrované obslužné miesta budú tiež na žiadosť poskytovať služby asistovanej komunikácie. Funkciu integrovaných obslužných miest budú môcť vykonávať orgány verejnej moci, notári a pobočky pošty, na základe povolenia vydaného Ministerstvom financií SR. Navrhovaný dátum účinnosti je 1. september Elektronické schránky by mali byť vytvorené pre všetkých povinných používateľov do 1. decembra Orgány verejnej moci však budú mať prechodné obdobie troch rokov, aby sa prispôsobili novému zákonu a zaviedli elektronickú komunikáciu. Počas prechodného obdobia môžu ešte komunikovať v papierovej forme. Úrad vlády ako centrálny koordinačný orgán bude počas tohto prechodného obdobia priebežne zverejňovať a aktualizovať zoznam orgánov verejnej moci, ktoré už prešli na elektronickú formu komunikácie. Branislav Ďurajka, tel.: +421 (0) KRÁTCE Zdanění automobilů: přehled principů zdanění podle práva EU je k dispozici nyní ve 22 úředních jazycích na webových stránkách Evropské komise. Eurostat vydal každoroční publikaci Trendy ve zdanění v EU. Vydání pro rok 2013 obsahuje přehled daňových systémů všech 29 zemí, trendy ve výběru daní a hlavní změny v daňových politikách. Zpráva je k dispozici na webových stránkách Eurostatu.

10 Finanční správa ČR žádá veřejnost, aby neprováděla platby na číslo bankovního účtu uvedené na složenkách, které byly majitelům nemovitostí doručeny v měsíci dubnu. Omezení plateb v hotovosti se zřejmě rozšíří i na půjčky, dary a další smlouvy. Vyplývá to z návrhu novel zákona o platebním styku a zákona o omezení plateb v hotovosti, který počátkem května schválila vláda. Senát schválil novelu zákona, která počítá s tím, že pojišťovny budou od příštího roku odvádět nejméně tři procenta z vybraného povinného ručení od motoristů na financování hasičů. Senát schválil zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní, jehož cílem je usnadnit výměnu daňových informací mezi finančními správami různých zemí. Ministerstvo financí zahajuje 13. května 2013 emisi spořících státních dluhopisů. Dluhopisy ponesou vyšší úrok, neboť stát musí kompenzovat nižší čistý úrokový příjem, který investoři obdrží poté, co jim bude sražena 15% daň. U spořících státních dluhopisů vydaných před 1. lednem 2013 bylo efektivní zdanění úroku nulové, a to díky speciálnímu postupu při zaokrouhlování základu daně a sražené daně. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 05_2014 červenec

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2013 duben/květen

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011

Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011 Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011 Ing. Martin Jareš, Ph.D. Ministerstvo financí Obsah prezentace Daňové změny 2011

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem

Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem Ministerstvo financí Tiskové oddělení Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem První hodnocení fungování dozorčích rad

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR Základy zdanění Následující údaje se vztahují výhradně na investory podléhající v Rakousku neomezeně dani (investoři se sídlem, bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku). Ostatní investoři musí dodržovat

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady.

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady. UPRAVENÁ POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Obchodní společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ: 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsané v obchodního rejstříku vedeným

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM

JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM ZÁŘÍ 2014 1/5 RUČENÍ ZA DAŇ NEODVEDENOU POSKYTOVATELEM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ, KTERÝ JE NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM Generální finanční ředitelství publikovalo dne 21. srpna

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Dopady pravidel nízké kapitalizace

Dopady pravidel nízké kapitalizace Dopady pravidel nízké kapitalizace Andrea Hafoudh 11. prosince 2007 Program Současný stav legislativy související s pravidly nízké kapitalizace Nová pravidla nízké kapitalizace Úvěry a půjčky Finanční

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011 Tisková konference 17. 5. 2011 Rekodifikace soukromého práva v ČR Zákon o obchodních společnostech a družstvech (tzv. zákon o obchodních korporacích) je součástí rekodifikace soukromého práva hmotného.

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů Dary v knihovnách Knihovny a přijímání darů Obecné informace S účinností od 1. 1. 2014 byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (darovací daň byla zrušena

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 19. května

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Návrh poslance Ladislava Šincla na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová Cenné papíry a majetkové podíly Michal Řičař Sandra Parmová Obsah Úvod Legislativní východiska Daňové souvislosti Pravidla oceňování Daňové dopady Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně Účetní

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět.

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět. Cenný papír Je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. ( 514 NOZ) Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro

Více