Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat."

Transkript

1 květen 2013 Vážení čtenáři, v dubnu předložila vláda Poslanecké sněmovně dlouho diskutované rekodifikační novely daňových zákonů (předpis se dotýká více než čtyřiceti daňových a souvisejících zákonů). Jejich projednávání začne na květnové schůzi a navrhovaná účinnost je 1. leden Kromě technických změn vyvolaných novým občanským zákoníkem přináší tyto novely řadu změn ovlivňujících i rozsah zdanění. Největší dopad na státní rozpočet roku 2014 bude mít omezení slev na dani a odčitatelných položek pro nerezidenty ze třetích států, tedy mimo EU, Island a Norsko. Ostatní změny nejsou tak významné nebo se projeví až v následujících letech. Pro poplatníky, fyzické či právnické osoby, bude pravděpodobně nejvýznamnější pozitivní změnou osvobození dividend vyplácených mezi českými rezidenty a rezidenty EU (a také Švýcarska, Norska a Islandu). V případě fyzických osob nepodnikatelů mírní pozitivní dopad této změny prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů ze 6 měsíců na tři roky. Pro společnosti provádějící výzkum a vývoj může být zajímavé rozšíření nákladů, které lze zahrnout do odčitatelné položky na výzkum a vývoj a pro daňové účely uplatnit dvakrát, a to o náklady hrazené výzkumným institucím a veřejným vysokým školám. Zároveň se zvyšuje podpora přírůstku nákladů oproti předchozímu roku. Tyto změny dále zvyšují význam odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat. Příjemné květnové dny Václav Baňka

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Sněmovna projedná rekodifikační novely daňových zákonů Vláda navrhuje od roku 2014 osvobození dividend a veškerých podílů na zisku pro fyzické i právnické osoby vyplácených mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky EU, Švýcarska, Norska a Islandu. Rekodifikační změny v úpravě akciových společností V návaznosti na zákon o zvýšení transparentnosti akciových společností nebude ani dle zákona o obchodních korporacích možné vydat akcie na majitele v listinné podobě, nýbrž pouze jako zaknihované nebo imobilizované cenné papíry. Trestná bude nově i příprava k daňovým trestným činům Návrh novely trestního zákoníku zpřísňuje trestní sazbu u trestného činu zkrácení daně, poplatku a jiné povinné platby až na 12 let a zároveň stanoví, že příprava k tomuto trestnému činu je trestná. Trestní sazby jsou u přípravy stejné jako u dokonaného trestného činu. OECD a EU: boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daním Cílem platformy EU pro dobrou daňovou správu je monitorovat pokrok členských států v oblasti boje proti agresivnímu daňovému plánování a tlak na daňové ráje v oblasti transparentnosti daňových systémů a výměny informací. JUDIKATURA Oprava DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení GFŘ vydalo v návaznosti na rozhodnutí NSS dodatek k původní Informaci z roku 2011, v němž konstatovalo, že opravu DPH u pohledávek ze zdanitelných plnění uskutečněných před 1. dubnem 2011 nelze provést. GFŘ zároveň deklarovalo, že postup podle takto změněného bodu Informace bude správce daně vůči věřitelům aplikovat na případy oprav výše daně uplatněné až po vydání tohoto dodatku, tedy po 26. dubnu Vliv volného pohybu osob na zdanění fyzických osob SDEU postupoval konzistentně s dosavadními rozhodnutími, když potvrdil, že pokud osoba daňový nerezident dosahuje příjmů téměř výlučně ve státě zdroje, musí jí tento poskytnout stejné daňové zacházení včetně zohlednění slev a odčitatelných položek jako daňovým rezidentům. SLOVENSKO Návrh zákona o e-governmente zverejnený Elektronická komunikace bude povinná pro všechny podnikatele a nepovinná pro nepodnikající fyzické osoby. Elektronické schránky budou vytvořeny pro všechny povinné uživatele do 1. prosince Orgány veřejné moci budou mít tříleté přechodné období, během něhož ještě budou moci komunikovat v listinné podobě. Úřad vlády bude průběžně zveřejňovat a aktualizovat seznam orgánů, které už přešly na elektronickou formu komunikace.

3 LEGISLATIVA Sněmovna projedná rekodifikační novely daňových zákonů Vláda předložila Sněmovně návrh rekodifikačních novel daňových zákonů (tisk 1004). Cílem novel je především přizpůsobit daňové právo pojmům a institutům nového občanského práva (například svěřenský fond, pacht, obchodní závod, veřejná prospěšnost a řada dalších). Novela, zejména zákona o daních z příjmů, obsahuje i celou řadu věcných změn. Mezi ty významné patří integrace daně dědické a darovací do tohoto zákona. Veškeré příjmy fyzických a právnických osob z nabytí dědictví nebo odkazu budou osvobozeny od daně z příjmů. Dary budou osvobozeny v obdobném rozsahu, jako je tomu pro účely současné daně darovací. Další věcné změny souvisejí především s přípravou daňových zákonů týkajících se zahájení činnosti jednoho inkasního místa od roku V této souvislosti se hovoří o I. fázi spuštění JIM. Mezi tyto změny patří zejména: osvobození dividend a veškerých podílů na zisku pro fyzické i právnické osoby vyplácené mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky EU, Švýcarska, Norska a Islandu, omezení odčitatelných položek a slev na dani a daňového zvýhodnění na dítě pro daňové rezidenty třetích států. Daňoví rezidenti EU, Norska a Islandu budou muset dokládat výši příjmů pro účely uplatnění těchto položek a slev na oficiálním tiskopise ministerstva financí. oproti předchozí verzi návrhu novely zákona zůstává sazba daně u investičních fondů nezměněna ve výši 5 %, přičemž osvobození dividend uvedené výše bude uplatňováno i u výplat z investičních fondů, prodloužení lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů z 6 měsíců na 3 roky; zavedení ročního limitu Kč pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku, zvýšená podpora výzkumu a vývoje rozšířením o odpočet od základu daně také v případě pořízení výsledků výzkumu a vývoje od výzkumných organizací a meziročního přírůstku, zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám, rozšíření možnosti zahrnování hodnoty nesplacených pohledávek do daňových nákladů, a to do výše přijatého pojistného plnění, zvýšení maximálního limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely u fyzických osob na 15 %, u právnických osob sjednocení limitu na 10 %, zvýšení hranice příjmů z dohody o provedení práce, které budou podléhat srážkové dani, z Kč na Kč, propojení systému datových schránek, systému daňových informačních schránek a daňového portálu (nově společný portál Finanční správy ČR, orgánů sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven). Vláda rovněž předložila návrh nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí (tisk 1003), o kterém jsme informovali v minulém vydání Finančních aktualit. Vybíráme zásadní změny: vymezení předmětu daně dle nového pojetí nemovitých věcí v novém občanském zákoníku, sjednocení osoby poplatníka daně v osobě nabyvatele a zrušení institutu ručení, zásadně nový způsob stanovení základu daně,

4 zrušení osvobození vkladů nemovitostí do základního kapitálu obchodních společností a družstev, možnost uplatnění osvobození od daně u prvních úplatných nabytí nových bytů a rodinných domů, včetně pozemků, jejichž jsou součástí, se rozšiřuje na všechny první úplatné převody, tzn., že zákon již nevyžaduje, aby převodce prováděl výstavbu v souvislosti se svojí podnikatelskou činností a stavba nebyla dosud užívána. Na druhou stranu podmínkou pro osvobození je provedení převodu do 5 let ode dne, kdy lze stavbu podle stavebního zákona užívat. První čtení obou návrhů zákonů proběhne na květnové schůzi Sněmovny, která bude zahájena 7. května. Účinnost zákonů je v souladu s účinností nového občanského zákoníku stanovena na 1. ledna Ladislav Malůšek, tel.: Lenka Fialková, tel.: Rekodifikační změny v úpravě akciových společností Rekodifikace soukromého práva, vycházející především z nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích (ZOK), nevyhnutelně přináší i změny v úpravě akciových společností. Akcie a jejich druhy V návaznosti na zákon o zvýšení transparentnosti akciových společností (návrh zákona je nyní projednáván Senátem) nebude ani dle ZOK možné vydat akcie na majitele v listinné podobě, nýbrž pouze jako zaknihované nebo imobilizované cenné papíry. Kromě běžných kmenových a prioritních akcií, zahrnutých již v současné úpravě, připouští ZOK i další druhy akcií se zvláštními právy. Zákon však obsahuje pouze příkladný výčet takových akcií: hovoří například o tzv. hlasovacích akciích (s různou vahou hlasů). Naproti tomu jsou výslovně zakázány úrokové akcie spojené s právem na úrok bez ohledu na hospodářské výsledky společnosti; lze ovšem vydat akcie spojené s rozdílným, pevným nebo podřízeným podílem na zisku společnosti. Při konstruování zvláštních práv výslovně zákonem neupravených se uplatní omezení vyplývající především z již užívaných zásad dobrých mravů a stejného zacházení. Akciové společnosti jsou rovněž oprávněné vydat tzv. kusové akcie, tedy akcie bez jmenovité hodnoty. Takový druh akcií je výhodný zejména při změnách základního kapitálu, kdy odpadne potřeba vydávat nové akcie při každé změně. Kusové akcie však logicky nebude možné vydat, pokud by společnost měla současně mít i akcie se jmenovitou hodnotou. Základní kapitál a.s. Základní kapitál akciové společnosti může být kromě českých korun vyjádřen i v eurech v případě, že společnost vede v této měně své účetnictví. Minimální hranicí je pak částka eur. Monistická a dualistická struktura orgánů ZOK dává akciovým společnostem, respektive jejich zakladatelům či společníkům, možnost vybrat si namísto dualistické monistickou strukturu řízení. V takovém případě místo představenstva a dozorčí rady působí správní rada a statutární ředitel, přičemž není vyloučeno, aby jediným členem správní rady byl právě statutární ředitel.

5 Jednání a rozhodování valné hromady Úprava nově připouští, aby stanovy snížily usnášeníschopnost valné hromady pod 30 % a upravily i většinu potřebnou k přijetí rozhodnutí. Zásadní novinkou je možnost přijímání usnesení per rollam, tedy písemně mimo valnou hromadu. Zatímco některé pravomoci valné hromady dnes stanoví přímo zákon, nově je bude třeba výslovně přiznat ve stanovách společnosti. Kumulativní hlasování Novinkou je také možnost, aby stanovy upravily tzv. kumulativní hlasování týkající se volby členů orgánů společnosti. Jeho principem je znásobení hlasů, kterými disponuje akcionář, počtem volených osob. Příslušný akcionář se pak může při hlasování rozhodnout, zda každý jednotlivý hlas použije zvlášť pro příslušný počet osob nebo zda pro volbu některé osoby využije více nebo dokonce všechny hlasy, jež má k dispozici. Martin Kofroň, tel.: Linda Čechová, tel.: Trestná bude nově i příprava k daňovým trestným činům Vláda v polovině dubna schválila novelu trestního zákoníku, která přináší, kromě harmonizace některých oblastí trestního práva s právem EU, také dvě významné změny v oblasti trestných činů daňových a korupčních. Trestnost přípravy u daňové trestné činnosti Trestní zákoník v současné době nestanoví trestnost přípravy k daňovým trestným činům. Pokud je tedy např. odhalena nelegální výrobna tabákových výrobků před jejich další distribucí, tato činnost se sice přeruší, avšak pachatelé, byť měli jednoznačně v úmyslu trestnou činnost spáchat, zůstanou bez postihu, neboť k dokonání trestného činu nedošlo. Přestože mají finanční úřady často dostatek indicií směřujících k závěru, že je konkrétním subjektem páchána trestná činnost, nemají zákonný nástroj, jak pachatele postihnout. Každý čtvrtletní plátce DPH má tedy např. vždy zhruba 115denní lhůtu, během níž je v oblasti daňové trestné činnosti v podstatě nepostižitelný. Tento druh kriminality vykazuje navíc dle statistik jednoznačně rostoucí tendenci. V reakci na tyto skutečnosti zpřísňuje návrh novely trestní sazbu u trestného činu zkrácení daně, poplatku a jiné povinné platby až na 12 let a zároveň stanoví, že příprava k tomuto trestnému činu je trestná. Trestní sazby jsou u přípravy stejné jako u dokonaného trestného činu. Účinná lítost při úplatkářství V některých případech korupčního jednání je vhodné motivovat uplácející ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Spolupráce je důležitá zejména v případě, že uplácející je o úplatek přímo požádán upláceným a svým způsobem tedy uplácí nedobrovolně.

6 Pro případ, že uplácející bezprostředně po korupčním jednání oznámí takové jednání státnímu zástupci a zároveň bude vypovídat v trestním řízení proti uplácenému, který o úplatek požádal, zavádí novela institut nestíhání uplácejícího. Podmínkami pro nestíhání jsou tedy aktivní součinnost s orgány činnými v trestním řízení a skutečnost, že uplácející primárně úplatek nenabídl sám. Martin Kofroň, tel.: Radek Kraus, tel.: OECD a EU: boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daním Evropská unie Výstupem koordinovaného úsilí Evropské komise v oblasti boje proti daňovým únikům je tzv. platforma pro dobrou daňovou správu (Platform for Tax Good Governance). Cílem platformy je monitorovat pokrok členských států v oblasti boje proti agresivnímu daňovému plánování a tlaku na daňové ráje s ohledem na transparentnost daňových systémů a výměny informací. Smyslem platformy jsou dále konkrétní a efektivní řešení a koordinované úsilí všech členských států. Platformy by se měly účastnit všechny zainteresované strany, tedy daňové správy, Evropský parlament, zástupci podnikatelských subjektů, zástupci akademické sféry, neziskové subjekty a další. Platforma vychází ze dvou doporučení Evropské komise: První doporučení se týká striktního postoje EU vůči daňovým rájům. Členské státy by měly na základě společných kritérií identifikovat daňové ráje a zařadit je na národní černé seznamy. Druhé doporučení se týká opatření k omezení agresivního daňového plánování v oblasti přímých daní. První setkání platformy je plánováno na 10. června OECD Generální tajemník OECD Angel Gurría přednesl ministrům financí a guvernérům centrálních bank států G20 zprávu shrnující opatření, jejichž smyslem je, aby všichni daňoví poplatníci platili přiměřený a spravedlivý podíl na daních. Zpráva zahrnuje tři strategické iniciativy: Zprávu o činnosti Globálního fóra o transparentnosti a výměně daňových informací včetně ratingu jednotlivých států (celkem 119 členů) v oblasti dodržování standardů týkajících se výměny informací na žádost. Snahu OECD posílit automatickou výměnu informací mezi daňovými správami, která povede k vytvoření standardizovaného, bezpečného a efektivního systému. Za ideální právní nástroj pro tento typ výměny považuje OECD mnohostrannou Úmluvu o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech (Úmluvu již podepsalo či se zavázalo podepsat na 50 států). Iniciativu zabývající se otázkou rozmělňování daňových základů a přesouvání zisků do daňových rájů. Tato praxe podrývá daňové příjmy a rovnost daňových systémů pro všechny poplatníky. Akční plán této iniciativy bude přednesen na setkání států G20 v Moskvě v červenci tohoto roku. Luděk Vacík, tel.: Lenka Fialková, tel.:

7 JUDIKATURA Oprava DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení Zákon o DPH umožňuje již od 1. dubna 2011 opravit výši DPH u zdanitelných plnění poskytnutých plátcům v insolvenčním řízení v případě, že nedošlo k úhradě pohledávky vzniklé z takového zdanitelného plnění. V této souvislosti bylo nutné řešit řadu nejasností, mimo jiné také možnost opravy DPH u pohledávek, které vznikly ze zdanitelných plnění uskutečněných před účinností příslušné novely zákona, tedy před 1. dubnem Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo v souvislosti s touto problematikou v červenci 2011 Informaci, v níž možnost provedení opravy DPH i u pohledávek vzniklých před 1. dubnem 2011 potvrdilo. V polovině dubna 2013 řešil tuto otázku také Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém rozsudku č. 9 Afs 69/ ze dne 11. dubna NSS se zabýval kasační stížností finančního ředitelství ve věci opravy DPH podle 44 na straně dlužníka, kdy dlužník byl na základě provedené opravy povinen snížit uplatněný nárok na odpočet. Oprávnění provést opravu DPH představuje podle NSS právo dodavatele snížit původně uplatněnou DPH, již uplatnil v souvislosti s dodávkou zboží nebo poskytnutím služby v minulosti. Fakticky proto nedochází ke změně původního plnění ani k novému plnění. Přestože se oprava DPH dle zákona o DPH formálně považuje za samostatné plnění, podle NSS je tato oprava pouze právem souvisejícím s již uplatněnou daní. Na základě této skutečnosti dospěl NSS k závěru, že na posuzovanou věc se plně vztahuje přechodné ustanovení, podle něhož se při uplatnění práv a povinností souvisejících s DPH za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti daného zákona použijí dosavadní právní předpisy. To znamená, že v případě pohledávek za zdanitelná plnění uskutečněná před 1. dubnem 2011 se podle NSS použije zákon o DPH platný před 1. dubnem 2011, a opravu proto nelze provést. GFŘ na tento rozsudek reagovalo vydáním dodatku k původní Informaci, kterým potvrdilo výklad uplatňovaný NSS v uvedeném rozsudku, tedy že opravu DPH u pohledávek ze zdanitelných plnění uskutečněných před 1. dubnem 2011 nelze provést. GFŘ zároveň oznámilo, že postup podle takto změněného bodu Informace bude správce daně vůči věřitelům aplikovat na případy oprav výše daně uplatněné až po vydání tohoto dodatku, tedy po 26. dubnu Opravy / snížení DPH na straně věřitele provedené před tímto datem by proto správci daně neměli zpochybňovat, přestože se týkaly pohledávek ze zdanitelných plnění uskutečněných před 1. dubnem Na straně dlužníka by pak bylo možné zvážit podání dodatečných daňových přiznání za období, v němž byl nárok na odpočet u těchto zdanitelných plnění na základě provedené opravy snížen. Petr Toman, tel.: Klára Kameníková, tel.:

8 Vliv volného pohybu osob na zdanění fyzických osob Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal dne 28. února 2013 rozhodnutí o předběžné otázce v případu Ettwein (C-425/11). Rozsudek se týká výkladu relevantních ustanovení Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob (dále jen Dohoda ). Žádost o předběžnou otázku byla podána v rámci sporu mezi manželi Ettweinovými a německým finančním úřadem. Pan a paní Ettweinovi, němečtí státní příslušníci, vykonávali v Německu samostatně výdělečnou činnost, v jejímž rámci dosahovali téměř veškerých svých příjmů. V roce 2007 přesunuli své bydliště do Švýcarska, nicméně i nadále pokračovali ve výdělečné činnosti v Německu, kam ze Švýcarska denně dojížděli. Stejně jako v předchozích zdaňovacích obdobích požádali manželé Ettweinovi německý finanční úřad, aby mohli v Německu při výpočtu daně z příjmů fyzických osob uplatnit společné zdanění manželů, přičemž zdůraznili, že ve Švýcarsku nedosáhli žádného zdanitelného příjmu. Správce daně však této žádosti nevyhověl, neboť dle jeho názoru se režim společného zdanění manželů aplikuje pouze na manžele s bydlištěm na území některého z členských států Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru. Finanční úřad proto zařadil manžele do režimu odděleného zdanění. Dle SDEU jsou manželé Ettweinovi samostatně výdělečně činnými příhraničními pracovníky ve smyslu článku 13 odst. 1 přílohy I Dohody, jelikož jsou německými státními příslušníky s bydlištěm ve Švýcarsku vykonávající v Německu každodenní samostatně výdělečnou činnost. Na základě Dohody požívají samostatně výdělečně činní příhraniční pracovníci na území státu, kde činnost vykonávají (v tomto případě v Německu), týchž daňových a sociálních výhod jako tuzemští státní příslušníci vykonávající stejnou činnost. Skutečnost, že manželé Ettweinovi nemohli použít režim společného zdanění manželů pouze z důvodu, že se jejich bydliště nachází ve Švýcarsku, je dle rozhodnutí SDEU v rozporu s ustanoveními Dohody. SDEU tak pokračuje ve svém konzistentním přístupu k dané problematice (viz dosavadní rozhodnutí C-279/93 Schumacker a C-107/94 Asscher). Znovu potvrdil, že pokud osoba daňový nerezident dosahuje příjmů téměř výlučně ve státě zdroje, musí jí stát zdroje poskytnout stejné daňové zacházení jako daňovým rezidentům včetně zohlednění slev a odčitatelných položek. Luděk Vacík, tel.: Jana Šandová, tel.:

9 SLOVENSKO Návrh zákona o e-governmente zverejnený Ministerstvo financií ukončilo pripomienkové konanie k návrhu zákona o elektronickom výkone verejnej moci, tiež známom ako zákon o e-governmente. Návrh zavádí elektronickú komunikáciu so všetkými orgánmi verejnej moci na všetkých úrovniach verejnej správy ústrednej, regionálnej i miestnej. Elektronická komunikácia by mala byť povinná pre všetkých podnikateľov ( povinní užívatelia ) a nepovinná pre fyzické osoby, ktoré nepodnikajú ( nepovinní užívatelia ). Pre umožnenie elektronickej komunikácie budú všetkým podnikateľom a ďalším povinným používateľom zriadené a aktivované elektronické schránky. Schránka bude slúžiť na odosielanie elektronických dokumentov orgánom verejnej moci a ich prijímanie od týchto orgánov. Dokumenty by mali byť autentifikované schváleným prostriedkom, ktorým bude občiansky preukaz s elektronickým čipom v kombinácii s osobným bezpečnostným kódom (PIN), alebo alternatívny autentifikačný kód vydaný Ministerstvom vnútra SR. Schránka bude prístupná cez internet prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, ktorý spravuje Úrad vlády, ďalších špecializovaných portálov, cez ústredné kontaktné centrum Ministerstva financií SR, alebo cez integrované obslužné miesta. Integrované obslužné miesta sa zriadia s cieľom uľahčiť elektronickú komunikáciu pre tie subjekty, ktoré nemajú potrebné technologické vybavenie a/alebo z iného dôvodu nemajú prístup k niektorému z verejných portálov alebo kontaktných miest. Integrované obslužné miesta budú tiež na žiadosť poskytovať služby asistovanej komunikácie. Funkciu integrovaných obslužných miest budú môcť vykonávať orgány verejnej moci, notári a pobočky pošty, na základe povolenia vydaného Ministerstvom financií SR. Navrhovaný dátum účinnosti je 1. september Elektronické schránky by mali byť vytvorené pre všetkých povinných používateľov do 1. decembra Orgány verejnej moci však budú mať prechodné obdobie troch rokov, aby sa prispôsobili novému zákonu a zaviedli elektronickú komunikáciu. Počas prechodného obdobia môžu ešte komunikovať v papierovej forme. Úrad vlády ako centrálny koordinačný orgán bude počas tohto prechodného obdobia priebežne zverejňovať a aktualizovať zoznam orgánov verejnej moci, ktoré už prešli na elektronickú formu komunikácie. Branislav Ďurajka, tel.: +421 (0) KRÁTCE Zdanění automobilů: přehled principů zdanění podle práva EU je k dispozici nyní ve 22 úředních jazycích na webových stránkách Evropské komise. Eurostat vydal každoroční publikaci Trendy ve zdanění v EU. Vydání pro rok 2013 obsahuje přehled daňových systémů všech 29 zemí, trendy ve výběru daní a hlavní změny v daňových politikách. Zpráva je k dispozici na webových stránkách Eurostatu.

10 Finanční správa ČR žádá veřejnost, aby neprováděla platby na číslo bankovního účtu uvedené na složenkách, které byly majitelům nemovitostí doručeny v měsíci dubnu. Omezení plateb v hotovosti se zřejmě rozšíří i na půjčky, dary a další smlouvy. Vyplývá to z návrhu novel zákona o platebním styku a zákona o omezení plateb v hotovosti, který počátkem května schválila vláda. Senát schválil novelu zákona, která počítá s tím, že pojišťovny budou od příštího roku odvádět nejméně tři procenta z vybraného povinného ručení od motoristů na financování hasičů. Senát schválil zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní, jehož cílem je usnadnit výměnu daňových informací mezi finančními správami různých zemí. Ministerstvo financí zahajuje 13. května 2013 emisi spořících státních dluhopisů. Dluhopisy ponesou vyšší úrok, neboť stát musí kompenzovat nižší čistý úrokový příjem, který investoři obdrží poté, co jim bude sražena 15% daň. U spořících státních dluhopisů vydaných před 1. lednem 2013 bylo efektivní zdanění úroku nulové, a to díky speciálnímu postupu při zaokrouhlování základu daně a sražené daně. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2013 duben/květen

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇOVÝ ŘÁD DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NÁHRADA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Dne 15. května 2013, zákon se staronovým názvem,

Více

prosinec 2013 Vážení čtenáři,

prosinec 2013 Vážení čtenáři, prosinec 2013 Vážení čtenáři, nově ustavená Poslanecká sněmovna schválila zákonná opatření Senátu, která novelizují daňové zákony s účinností od 1. ledna 2014. O úpravě daňových zákonů jsme Vás informovali

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 32/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

www. danovezakony.cz

www. danovezakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 1 Aktualizační servis 2014 DE IURE DAŇOVÉ ZÁKONY www. danovezakony.cz 365.cz 06_2014 www.danove zakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 2 Aktualizační

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014 BULLETIN září 2014 Letošní rok je ve znamení změn, které se dotýkají nás všech. V aktuálním vydání našeho Bulletinu Vám přinášíme ty aktuální změny a úpravy, které by v žádném případě neměly uniknout Vaší

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

newsletter Aktuality z daňové oblasti informační magazín / září 2013 těsně před svým rozpuštěním. Konkrétně jde o novelu daňových zákonů v souvislosti

newsletter Aktuality z daňové oblasti informační magazín / září 2013 těsně před svým rozpuštěním. Konkrétně jde o novelu daňových zákonů v souvislosti newsletter těsně před svým rozpuštěním. Konkrétně jde o novelu daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací (senátní tisk č. 176) a zákon o dani z nabytí nemovitých věcí (senátní tisk č. 170). Aktuality

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

červen 2012 Vážení čtenáři,

červen 2012 Vážení čtenáři, červen 2012 Vážení čtenáři, změny navržené vládou v rámci úsporného balíčku v dubnu tohoto roku byly vládou schváleny a míří do Parlamentu. Je pochopitelné, že se vláda snaží nalézt další zdroje příjmů

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

PRÁVNÍ NEWS. legislativa. 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., tzv. zákon o e-governmentu.

PRÁVNÍ NEWS. legislativa. 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., tzv. zákon o e-governmentu. PRÁVNÍ NEWS legislativa 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., tzv. zákon o e-governmentu. Zákon o e-governmentu zavádí dvě klíčové novinky, které výrazným způsobem ovlivní všechny procesy

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Vážení klienti, Bude trvat značnou dobu, než se celá řada nových termínu a zákonných ustanovení z obsáhlého občanského zákoníku zažije

Vážení klienti, Bude trvat značnou dobu, než se celá řada nových termínu a zákonných ustanovení z obsáhlého občanského zákoníku zažije 1. NOVELA ZÁKONA O DPH 2. RUČENÍ PŘÍJEMCE ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ ZA DPH 3. ZMĚNY V OBLASTI DANĚ DĚDICKÉ, DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ 4. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 5. NOVELA

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více