Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat."

Transkript

1 květen 2013 Vážení čtenáři, v dubnu předložila vláda Poslanecké sněmovně dlouho diskutované rekodifikační novely daňových zákonů (předpis se dotýká více než čtyřiceti daňových a souvisejících zákonů). Jejich projednávání začne na květnové schůzi a navrhovaná účinnost je 1. leden Kromě technických změn vyvolaných novým občanským zákoníkem přináší tyto novely řadu změn ovlivňujících i rozsah zdanění. Největší dopad na státní rozpočet roku 2014 bude mít omezení slev na dani a odčitatelných položek pro nerezidenty ze třetích států, tedy mimo EU, Island a Norsko. Ostatní změny nejsou tak významné nebo se projeví až v následujících letech. Pro poplatníky, fyzické či právnické osoby, bude pravděpodobně nejvýznamnější pozitivní změnou osvobození dividend vyplácených mezi českými rezidenty a rezidenty EU (a také Švýcarska, Norska a Islandu). V případě fyzických osob nepodnikatelů mírní pozitivní dopad této změny prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů ze 6 měsíců na tři roky. Pro společnosti provádějící výzkum a vývoj může být zajímavé rozšíření nákladů, které lze zahrnout do odčitatelné položky na výzkum a vývoj a pro daňové účely uplatnit dvakrát, a to o náklady hrazené výzkumným institucím a veřejným vysokým školám. Zároveň se zvyšuje podpora přírůstku nákladů oproti předchozímu roku. Tyto změny dále zvyšují význam odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat. Příjemné květnové dny Václav Baňka

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Sněmovna projedná rekodifikační novely daňových zákonů Vláda navrhuje od roku 2014 osvobození dividend a veškerých podílů na zisku pro fyzické i právnické osoby vyplácených mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky EU, Švýcarska, Norska a Islandu. Rekodifikační změny v úpravě akciových společností V návaznosti na zákon o zvýšení transparentnosti akciových společností nebude ani dle zákona o obchodních korporacích možné vydat akcie na majitele v listinné podobě, nýbrž pouze jako zaknihované nebo imobilizované cenné papíry. Trestná bude nově i příprava k daňovým trestným činům Návrh novely trestního zákoníku zpřísňuje trestní sazbu u trestného činu zkrácení daně, poplatku a jiné povinné platby až na 12 let a zároveň stanoví, že příprava k tomuto trestnému činu je trestná. Trestní sazby jsou u přípravy stejné jako u dokonaného trestného činu. OECD a EU: boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daním Cílem platformy EU pro dobrou daňovou správu je monitorovat pokrok členských států v oblasti boje proti agresivnímu daňovému plánování a tlak na daňové ráje v oblasti transparentnosti daňových systémů a výměny informací. JUDIKATURA Oprava DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení GFŘ vydalo v návaznosti na rozhodnutí NSS dodatek k původní Informaci z roku 2011, v němž konstatovalo, že opravu DPH u pohledávek ze zdanitelných plnění uskutečněných před 1. dubnem 2011 nelze provést. GFŘ zároveň deklarovalo, že postup podle takto změněného bodu Informace bude správce daně vůči věřitelům aplikovat na případy oprav výše daně uplatněné až po vydání tohoto dodatku, tedy po 26. dubnu Vliv volného pohybu osob na zdanění fyzických osob SDEU postupoval konzistentně s dosavadními rozhodnutími, když potvrdil, že pokud osoba daňový nerezident dosahuje příjmů téměř výlučně ve státě zdroje, musí jí tento poskytnout stejné daňové zacházení včetně zohlednění slev a odčitatelných položek jako daňovým rezidentům. SLOVENSKO Návrh zákona o e-governmente zverejnený Elektronická komunikace bude povinná pro všechny podnikatele a nepovinná pro nepodnikající fyzické osoby. Elektronické schránky budou vytvořeny pro všechny povinné uživatele do 1. prosince Orgány veřejné moci budou mít tříleté přechodné období, během něhož ještě budou moci komunikovat v listinné podobě. Úřad vlády bude průběžně zveřejňovat a aktualizovat seznam orgánů, které už přešly na elektronickou formu komunikace.

3 LEGISLATIVA Sněmovna projedná rekodifikační novely daňových zákonů Vláda předložila Sněmovně návrh rekodifikačních novel daňových zákonů (tisk 1004). Cílem novel je především přizpůsobit daňové právo pojmům a institutům nového občanského práva (například svěřenský fond, pacht, obchodní závod, veřejná prospěšnost a řada dalších). Novela, zejména zákona o daních z příjmů, obsahuje i celou řadu věcných změn. Mezi ty významné patří integrace daně dědické a darovací do tohoto zákona. Veškeré příjmy fyzických a právnických osob z nabytí dědictví nebo odkazu budou osvobozeny od daně z příjmů. Dary budou osvobozeny v obdobném rozsahu, jako je tomu pro účely současné daně darovací. Další věcné změny souvisejí především s přípravou daňových zákonů týkajících se zahájení činnosti jednoho inkasního místa od roku V této souvislosti se hovoří o I. fázi spuštění JIM. Mezi tyto změny patří zejména: osvobození dividend a veškerých podílů na zisku pro fyzické i právnické osoby vyplácené mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky EU, Švýcarska, Norska a Islandu, omezení odčitatelných položek a slev na dani a daňového zvýhodnění na dítě pro daňové rezidenty třetích států. Daňoví rezidenti EU, Norska a Islandu budou muset dokládat výši příjmů pro účely uplatnění těchto položek a slev na oficiálním tiskopise ministerstva financí. oproti předchozí verzi návrhu novely zákona zůstává sazba daně u investičních fondů nezměněna ve výši 5 %, přičemž osvobození dividend uvedené výše bude uplatňováno i u výplat z investičních fondů, prodloužení lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů z 6 měsíců na 3 roky; zavedení ročního limitu Kč pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku, zvýšená podpora výzkumu a vývoje rozšířením o odpočet od základu daně také v případě pořízení výsledků výzkumu a vývoje od výzkumných organizací a meziročního přírůstku, zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám, rozšíření možnosti zahrnování hodnoty nesplacených pohledávek do daňových nákladů, a to do výše přijatého pojistného plnění, zvýšení maximálního limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely u fyzických osob na 15 %, u právnických osob sjednocení limitu na 10 %, zvýšení hranice příjmů z dohody o provedení práce, které budou podléhat srážkové dani, z Kč na Kč, propojení systému datových schránek, systému daňových informačních schránek a daňového portálu (nově společný portál Finanční správy ČR, orgánů sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven). Vláda rovněž předložila návrh nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí (tisk 1003), o kterém jsme informovali v minulém vydání Finančních aktualit. Vybíráme zásadní změny: vymezení předmětu daně dle nového pojetí nemovitých věcí v novém občanském zákoníku, sjednocení osoby poplatníka daně v osobě nabyvatele a zrušení institutu ručení, zásadně nový způsob stanovení základu daně,

4 zrušení osvobození vkladů nemovitostí do základního kapitálu obchodních společností a družstev, možnost uplatnění osvobození od daně u prvních úplatných nabytí nových bytů a rodinných domů, včetně pozemků, jejichž jsou součástí, se rozšiřuje na všechny první úplatné převody, tzn., že zákon již nevyžaduje, aby převodce prováděl výstavbu v souvislosti se svojí podnikatelskou činností a stavba nebyla dosud užívána. Na druhou stranu podmínkou pro osvobození je provedení převodu do 5 let ode dne, kdy lze stavbu podle stavebního zákona užívat. První čtení obou návrhů zákonů proběhne na květnové schůzi Sněmovny, která bude zahájena 7. května. Účinnost zákonů je v souladu s účinností nového občanského zákoníku stanovena na 1. ledna Ladislav Malůšek, tel.: Lenka Fialková, tel.: Rekodifikační změny v úpravě akciových společností Rekodifikace soukromého práva, vycházející především z nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích (ZOK), nevyhnutelně přináší i změny v úpravě akciových společností. Akcie a jejich druhy V návaznosti na zákon o zvýšení transparentnosti akciových společností (návrh zákona je nyní projednáván Senátem) nebude ani dle ZOK možné vydat akcie na majitele v listinné podobě, nýbrž pouze jako zaknihované nebo imobilizované cenné papíry. Kromě běžných kmenových a prioritních akcií, zahrnutých již v současné úpravě, připouští ZOK i další druhy akcií se zvláštními právy. Zákon však obsahuje pouze příkladný výčet takových akcií: hovoří například o tzv. hlasovacích akciích (s různou vahou hlasů). Naproti tomu jsou výslovně zakázány úrokové akcie spojené s právem na úrok bez ohledu na hospodářské výsledky společnosti; lze ovšem vydat akcie spojené s rozdílným, pevným nebo podřízeným podílem na zisku společnosti. Při konstruování zvláštních práv výslovně zákonem neupravených se uplatní omezení vyplývající především z již užívaných zásad dobrých mravů a stejného zacházení. Akciové společnosti jsou rovněž oprávněné vydat tzv. kusové akcie, tedy akcie bez jmenovité hodnoty. Takový druh akcií je výhodný zejména při změnách základního kapitálu, kdy odpadne potřeba vydávat nové akcie při každé změně. Kusové akcie však logicky nebude možné vydat, pokud by společnost měla současně mít i akcie se jmenovitou hodnotou. Základní kapitál a.s. Základní kapitál akciové společnosti může být kromě českých korun vyjádřen i v eurech v případě, že společnost vede v této měně své účetnictví. Minimální hranicí je pak částka eur. Monistická a dualistická struktura orgánů ZOK dává akciovým společnostem, respektive jejich zakladatelům či společníkům, možnost vybrat si namísto dualistické monistickou strukturu řízení. V takovém případě místo představenstva a dozorčí rady působí správní rada a statutární ředitel, přičemž není vyloučeno, aby jediným členem správní rady byl právě statutární ředitel.

5 Jednání a rozhodování valné hromady Úprava nově připouští, aby stanovy snížily usnášeníschopnost valné hromady pod 30 % a upravily i většinu potřebnou k přijetí rozhodnutí. Zásadní novinkou je možnost přijímání usnesení per rollam, tedy písemně mimo valnou hromadu. Zatímco některé pravomoci valné hromady dnes stanoví přímo zákon, nově je bude třeba výslovně přiznat ve stanovách společnosti. Kumulativní hlasování Novinkou je také možnost, aby stanovy upravily tzv. kumulativní hlasování týkající se volby členů orgánů společnosti. Jeho principem je znásobení hlasů, kterými disponuje akcionář, počtem volených osob. Příslušný akcionář se pak může při hlasování rozhodnout, zda každý jednotlivý hlas použije zvlášť pro příslušný počet osob nebo zda pro volbu některé osoby využije více nebo dokonce všechny hlasy, jež má k dispozici. Martin Kofroň, tel.: Linda Čechová, tel.: Trestná bude nově i příprava k daňovým trestným činům Vláda v polovině dubna schválila novelu trestního zákoníku, která přináší, kromě harmonizace některých oblastí trestního práva s právem EU, také dvě významné změny v oblasti trestných činů daňových a korupčních. Trestnost přípravy u daňové trestné činnosti Trestní zákoník v současné době nestanoví trestnost přípravy k daňovým trestným činům. Pokud je tedy např. odhalena nelegální výrobna tabákových výrobků před jejich další distribucí, tato činnost se sice přeruší, avšak pachatelé, byť měli jednoznačně v úmyslu trestnou činnost spáchat, zůstanou bez postihu, neboť k dokonání trestného činu nedošlo. Přestože mají finanční úřady často dostatek indicií směřujících k závěru, že je konkrétním subjektem páchána trestná činnost, nemají zákonný nástroj, jak pachatele postihnout. Každý čtvrtletní plátce DPH má tedy např. vždy zhruba 115denní lhůtu, během níž je v oblasti daňové trestné činnosti v podstatě nepostižitelný. Tento druh kriminality vykazuje navíc dle statistik jednoznačně rostoucí tendenci. V reakci na tyto skutečnosti zpřísňuje návrh novely trestní sazbu u trestného činu zkrácení daně, poplatku a jiné povinné platby až na 12 let a zároveň stanoví, že příprava k tomuto trestnému činu je trestná. Trestní sazby jsou u přípravy stejné jako u dokonaného trestného činu. Účinná lítost při úplatkářství V některých případech korupčního jednání je vhodné motivovat uplácející ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Spolupráce je důležitá zejména v případě, že uplácející je o úplatek přímo požádán upláceným a svým způsobem tedy uplácí nedobrovolně.

6 Pro případ, že uplácející bezprostředně po korupčním jednání oznámí takové jednání státnímu zástupci a zároveň bude vypovídat v trestním řízení proti uplácenému, který o úplatek požádal, zavádí novela institut nestíhání uplácejícího. Podmínkami pro nestíhání jsou tedy aktivní součinnost s orgány činnými v trestním řízení a skutečnost, že uplácející primárně úplatek nenabídl sám. Martin Kofroň, tel.: Radek Kraus, tel.: OECD a EU: boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daním Evropská unie Výstupem koordinovaného úsilí Evropské komise v oblasti boje proti daňovým únikům je tzv. platforma pro dobrou daňovou správu (Platform for Tax Good Governance). Cílem platformy je monitorovat pokrok členských států v oblasti boje proti agresivnímu daňovému plánování a tlaku na daňové ráje s ohledem na transparentnost daňových systémů a výměny informací. Smyslem platformy jsou dále konkrétní a efektivní řešení a koordinované úsilí všech členských států. Platformy by se měly účastnit všechny zainteresované strany, tedy daňové správy, Evropský parlament, zástupci podnikatelských subjektů, zástupci akademické sféry, neziskové subjekty a další. Platforma vychází ze dvou doporučení Evropské komise: První doporučení se týká striktního postoje EU vůči daňovým rájům. Členské státy by měly na základě společných kritérií identifikovat daňové ráje a zařadit je na národní černé seznamy. Druhé doporučení se týká opatření k omezení agresivního daňového plánování v oblasti přímých daní. První setkání platformy je plánováno na 10. června OECD Generální tajemník OECD Angel Gurría přednesl ministrům financí a guvernérům centrálních bank států G20 zprávu shrnující opatření, jejichž smyslem je, aby všichni daňoví poplatníci platili přiměřený a spravedlivý podíl na daních. Zpráva zahrnuje tři strategické iniciativy: Zprávu o činnosti Globálního fóra o transparentnosti a výměně daňových informací včetně ratingu jednotlivých států (celkem 119 členů) v oblasti dodržování standardů týkajících se výměny informací na žádost. Snahu OECD posílit automatickou výměnu informací mezi daňovými správami, která povede k vytvoření standardizovaného, bezpečného a efektivního systému. Za ideální právní nástroj pro tento typ výměny považuje OECD mnohostrannou Úmluvu o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech (Úmluvu již podepsalo či se zavázalo podepsat na 50 států). Iniciativu zabývající se otázkou rozmělňování daňových základů a přesouvání zisků do daňových rájů. Tato praxe podrývá daňové příjmy a rovnost daňových systémů pro všechny poplatníky. Akční plán této iniciativy bude přednesen na setkání států G20 v Moskvě v červenci tohoto roku. Luděk Vacík, tel.: Lenka Fialková, tel.:

7 JUDIKATURA Oprava DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení Zákon o DPH umožňuje již od 1. dubna 2011 opravit výši DPH u zdanitelných plnění poskytnutých plátcům v insolvenčním řízení v případě, že nedošlo k úhradě pohledávky vzniklé z takového zdanitelného plnění. V této souvislosti bylo nutné řešit řadu nejasností, mimo jiné také možnost opravy DPH u pohledávek, které vznikly ze zdanitelných plnění uskutečněných před účinností příslušné novely zákona, tedy před 1. dubnem Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo v souvislosti s touto problematikou v červenci 2011 Informaci, v níž možnost provedení opravy DPH i u pohledávek vzniklých před 1. dubnem 2011 potvrdilo. V polovině dubna 2013 řešil tuto otázku také Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém rozsudku č. 9 Afs 69/ ze dne 11. dubna NSS se zabýval kasační stížností finančního ředitelství ve věci opravy DPH podle 44 na straně dlužníka, kdy dlužník byl na základě provedené opravy povinen snížit uplatněný nárok na odpočet. Oprávnění provést opravu DPH představuje podle NSS právo dodavatele snížit původně uplatněnou DPH, již uplatnil v souvislosti s dodávkou zboží nebo poskytnutím služby v minulosti. Fakticky proto nedochází ke změně původního plnění ani k novému plnění. Přestože se oprava DPH dle zákona o DPH formálně považuje za samostatné plnění, podle NSS je tato oprava pouze právem souvisejícím s již uplatněnou daní. Na základě této skutečnosti dospěl NSS k závěru, že na posuzovanou věc se plně vztahuje přechodné ustanovení, podle něhož se při uplatnění práv a povinností souvisejících s DPH za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti daného zákona použijí dosavadní právní předpisy. To znamená, že v případě pohledávek za zdanitelná plnění uskutečněná před 1. dubnem 2011 se podle NSS použije zákon o DPH platný před 1. dubnem 2011, a opravu proto nelze provést. GFŘ na tento rozsudek reagovalo vydáním dodatku k původní Informaci, kterým potvrdilo výklad uplatňovaný NSS v uvedeném rozsudku, tedy že opravu DPH u pohledávek ze zdanitelných plnění uskutečněných před 1. dubnem 2011 nelze provést. GFŘ zároveň oznámilo, že postup podle takto změněného bodu Informace bude správce daně vůči věřitelům aplikovat na případy oprav výše daně uplatněné až po vydání tohoto dodatku, tedy po 26. dubnu Opravy / snížení DPH na straně věřitele provedené před tímto datem by proto správci daně neměli zpochybňovat, přestože se týkaly pohledávek ze zdanitelných plnění uskutečněných před 1. dubnem Na straně dlužníka by pak bylo možné zvážit podání dodatečných daňových přiznání za období, v němž byl nárok na odpočet u těchto zdanitelných plnění na základě provedené opravy snížen. Petr Toman, tel.: Klára Kameníková, tel.:

8 Vliv volného pohybu osob na zdanění fyzických osob Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal dne 28. února 2013 rozhodnutí o předběžné otázce v případu Ettwein (C-425/11). Rozsudek se týká výkladu relevantních ustanovení Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob (dále jen Dohoda ). Žádost o předběžnou otázku byla podána v rámci sporu mezi manželi Ettweinovými a německým finančním úřadem. Pan a paní Ettweinovi, němečtí státní příslušníci, vykonávali v Německu samostatně výdělečnou činnost, v jejímž rámci dosahovali téměř veškerých svých příjmů. V roce 2007 přesunuli své bydliště do Švýcarska, nicméně i nadále pokračovali ve výdělečné činnosti v Německu, kam ze Švýcarska denně dojížděli. Stejně jako v předchozích zdaňovacích obdobích požádali manželé Ettweinovi německý finanční úřad, aby mohli v Německu při výpočtu daně z příjmů fyzických osob uplatnit společné zdanění manželů, přičemž zdůraznili, že ve Švýcarsku nedosáhli žádného zdanitelného příjmu. Správce daně však této žádosti nevyhověl, neboť dle jeho názoru se režim společného zdanění manželů aplikuje pouze na manžele s bydlištěm na území některého z členských států Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru. Finanční úřad proto zařadil manžele do režimu odděleného zdanění. Dle SDEU jsou manželé Ettweinovi samostatně výdělečně činnými příhraničními pracovníky ve smyslu článku 13 odst. 1 přílohy I Dohody, jelikož jsou německými státními příslušníky s bydlištěm ve Švýcarsku vykonávající v Německu každodenní samostatně výdělečnou činnost. Na základě Dohody požívají samostatně výdělečně činní příhraniční pracovníci na území státu, kde činnost vykonávají (v tomto případě v Německu), týchž daňových a sociálních výhod jako tuzemští státní příslušníci vykonávající stejnou činnost. Skutečnost, že manželé Ettweinovi nemohli použít režim společného zdanění manželů pouze z důvodu, že se jejich bydliště nachází ve Švýcarsku, je dle rozhodnutí SDEU v rozporu s ustanoveními Dohody. SDEU tak pokračuje ve svém konzistentním přístupu k dané problematice (viz dosavadní rozhodnutí C-279/93 Schumacker a C-107/94 Asscher). Znovu potvrdil, že pokud osoba daňový nerezident dosahuje příjmů téměř výlučně ve státě zdroje, musí jí stát zdroje poskytnout stejné daňové zacházení jako daňovým rezidentům včetně zohlednění slev a odčitatelných položek. Luděk Vacík, tel.: Jana Šandová, tel.:

9 SLOVENSKO Návrh zákona o e-governmente zverejnený Ministerstvo financií ukončilo pripomienkové konanie k návrhu zákona o elektronickom výkone verejnej moci, tiež známom ako zákon o e-governmente. Návrh zavádí elektronickú komunikáciu so všetkými orgánmi verejnej moci na všetkých úrovniach verejnej správy ústrednej, regionálnej i miestnej. Elektronická komunikácia by mala byť povinná pre všetkých podnikateľov ( povinní užívatelia ) a nepovinná pre fyzické osoby, ktoré nepodnikajú ( nepovinní užívatelia ). Pre umožnenie elektronickej komunikácie budú všetkým podnikateľom a ďalším povinným používateľom zriadené a aktivované elektronické schránky. Schránka bude slúžiť na odosielanie elektronických dokumentov orgánom verejnej moci a ich prijímanie od týchto orgánov. Dokumenty by mali byť autentifikované schváleným prostriedkom, ktorým bude občiansky preukaz s elektronickým čipom v kombinácii s osobným bezpečnostným kódom (PIN), alebo alternatívny autentifikačný kód vydaný Ministerstvom vnútra SR. Schránka bude prístupná cez internet prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, ktorý spravuje Úrad vlády, ďalších špecializovaných portálov, cez ústredné kontaktné centrum Ministerstva financií SR, alebo cez integrované obslužné miesta. Integrované obslužné miesta sa zriadia s cieľom uľahčiť elektronickú komunikáciu pre tie subjekty, ktoré nemajú potrebné technologické vybavenie a/alebo z iného dôvodu nemajú prístup k niektorému z verejných portálov alebo kontaktných miest. Integrované obslužné miesta budú tiež na žiadosť poskytovať služby asistovanej komunikácie. Funkciu integrovaných obslužných miest budú môcť vykonávať orgány verejnej moci, notári a pobočky pošty, na základe povolenia vydaného Ministerstvom financií SR. Navrhovaný dátum účinnosti je 1. september Elektronické schránky by mali byť vytvorené pre všetkých povinných používateľov do 1. decembra Orgány verejnej moci však budú mať prechodné obdobie troch rokov, aby sa prispôsobili novému zákonu a zaviedli elektronickú komunikáciu. Počas prechodného obdobia môžu ešte komunikovať v papierovej forme. Úrad vlády ako centrálny koordinačný orgán bude počas tohto prechodného obdobia priebežne zverejňovať a aktualizovať zoznam orgánov verejnej moci, ktoré už prešli na elektronickú formu komunikácie. Branislav Ďurajka, tel.: +421 (0) KRÁTCE Zdanění automobilů: přehled principů zdanění podle práva EU je k dispozici nyní ve 22 úředních jazycích na webových stránkách Evropské komise. Eurostat vydal každoroční publikaci Trendy ve zdanění v EU. Vydání pro rok 2013 obsahuje přehled daňových systémů všech 29 zemí, trendy ve výběru daní a hlavní změny v daňových politikách. Zpráva je k dispozici na webových stránkách Eurostatu.

10 Finanční správa ČR žádá veřejnost, aby neprováděla platby na číslo bankovního účtu uvedené na složenkách, které byly majitelům nemovitostí doručeny v měsíci dubnu. Omezení plateb v hotovosti se zřejmě rozšíří i na půjčky, dary a další smlouvy. Vyplývá to z návrhu novel zákona o platebním styku a zákona o omezení plateb v hotovosti, který počátkem května schválila vláda. Senát schválil novelu zákona, která počítá s tím, že pojišťovny budou od příštího roku odvádět nejméně tři procenta z vybraného povinného ručení od motoristů na financování hasičů. Senát schválil zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní, jehož cílem je usnadnit výměnu daňových informací mezi finančními správami různých zemí. Ministerstvo financí zahajuje 13. května 2013 emisi spořících státních dluhopisů. Dluhopisy ponesou vyšší úrok, neboť stát musí kompenzovat nižší čistý úrokový příjem, který investoři obdrží poté, co jim bude sražena 15% daň. U spořících státních dluhopisů vydaných před 1. lednem 2013 bylo efektivní zdanění úroku nulové, a to díky speciálnímu postupu při zaokrouhlování základu daně a sražené daně. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel,

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, taženi lokomotivou ministerstva financí se jako každý rok řítíme do propasti zcela nového daňového režimu, přičemž název cílové stanice bude

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly.

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly. červen 2013 Vážení čtenáři, česká ekonomika zažívá bohužel již šest čtvrtletí v řadě recesi, která je nejdelší za dobu existence České republiky, ačkoli hospodářství okolních zemí mírně roste. Řada podnikatelů

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé daně:

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Listopad 2010 Vítám Vás v listopadovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Na říjnové schůzi

Více

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte!

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! Snad každý Čech zná pověst o vojsku, které je ukryto v posvátné hoře Blaník a čeká na svůj čas. Ten nastane, až bude české zemi nejhůře. Mám pocit, že se čas blanických

Více

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační. září 2014 Úvodní slovo Jana Bartyzalové Vážení čtenáři, léto je nenávratně pryč a je třeba se těšit na babí léto a užít si podzim plný barev. V zářijových aktualitách Vám přinášíme koktejl informací z

Více

leden 2013 Vážení čtenáři,

leden 2013 Vážení čtenáři, leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl

Více

Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů.

Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů. duben 2013 Váţení čtenáři, pevně věřím, ţe jste si všichni o Velikonocích alespoň pár dní odpočinuli a v následujících dnech budeme konečně vítat to pravé jaro. Nutno podotknout, ţe samotné dubnové aktuality

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

Stavební fórum Daňové novinky 2013

Stavební fórum Daňové novinky 2013 Stavební fórum Daňové novinky 2013 6. prosince 2012 Program Změny ve zdanění fyzických osob Změny od 2013 Další plánované změny Změny ve zdanění právnických osob DPH Změny od 2013 Další plánované změny

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇOVÝ ŘÁD DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů K části první - změna zákona o daních z příjmů. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů K části první - změna zákona o daních z příjmů. Čl. I 267 ZÁKON ze dne 21. listopadu 2014, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

Uveřejňování dlužníků

Uveřejňování dlužníků Vyšlo 21. 9. 2012 9/2012 VERLAG DASHÖFER Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek Uveřejňování dlužníků Stále častěji se setkáváme s dotazy

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.5.2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.5.2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.5.2015 PŘÍSPĚVEK JE UZAVŘEN S ROZPOREM DPH 450/18.03.15 Uplatnění DPH v případě pobídek v nájemních vztazích.. 13 Předkládají:

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více