SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004"

Transkript

1 SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant Co bych pfiál SAZKA ARENù? V první fiadû to, aby tady úspû nû a pfied vyprodan m hledi - tûm probûhlo mistrovství svûta v ledním hokeji. V blízké i vzdálenûj í budoucnosti bych chtûl, aby si lidé arénu uïívali, protoïe pro nû vzniká. Aby si sem na li cestu, aby se tady bavili a odnesli si spoustu záïitkû. A jelikoï arénu stavûjí akcionáfii, obãanská sdruïení pûsobící v oblasti sportu a tûlov chovy, pfiál bych si, aby sem dokázali pfiivést vrcholné mezinárodní události, svûtové nebo evropské ampionáty v rûzn ch odvûtvích. Akciové spoleãnosti SAZKA potom pfieji, aby se jí její velkorysá investice vrátila. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù MÛj dûm, mûj hrad? Vûfime, Ïe oblíbené pfiísloví bude platit i na pfielomu dubna a kvûtna, pfii mistrovství svûta v ledním hokeji. Architekti SAZKA ARENY se proto jiï nûkolikrát pfiímo na staveni ti setkali s reprezentaãním trenérem Slavomírem Lenerem a kustodem Petrem Bílkem, pfiiãemï atny upravili tak, aby co nejlépe vyhovovaly pfiedstavám hokejistû. Jan Vala, tiskov mluvãí BESTSPORT akciová spoleãnost, moderátor Pfiál bych si, aby lidé mûli hlad po arénû, nebo je tû lé-pe pfied pofiádan mi událostmi, protoïe na jednotliv ch podlaïích urãitû najdou spoustu vynikajících gastronomick ch slu- Ïeb a na pódiu nebo na plo e velké záïitky. Jakou akci bych chtûl v arénû nav tívit? Mrzí mû, Ïe se zatím nepodafiilo získat pofiadatelství pro evropsk halov ampionát v lehké atletice, vûfiím nicménû, Ïe dfiíve nebo pozdûji tady piãkové atlety uvidíme. Na e atletika si to zaslouïí. A ve skrytu du e doufám, Ïe jednou tady pfiivítáme skuteãnou delikatesu bájeãnou jezdeckou show z Vídnû. A tak se ãlenové národního muïstva mohou tû it nejen na prostornou kabinu, ale také tfieba na bazén, vífiivku, odpoãívárnu s pohodln mi kfiesly, na videomístnost s velkou televizí, na posilovnu, rozcviãovnu i na kanceláfi pro trenéry. Pfii schûzce reprezentaãního trenéra s architekty se pfiitom fie ily i zdánlivé maliãkosti, které se ov em v budoucnosti mohou ukázat jako velmi dûleïité. Tak napfiíklad v hlavní kabinû bude poloïen ãerven koberec, zatímco v blízk ch relaxaãních místnostech modr. Vûfiím, Ïe ãervená probudí a vyburcuje hráãe, prohla uje Slavomír Lener. Modrá naopak uklidàuje, coï budeme po vypjat ch duelech urãitû potfiebovat. Stûna posilovny bude pro zmûnu prûhledná, aby jak tvrdí kouã na sebe v ichni vidûli a nikdo se nemohl schovat. V prûbûhu ampionátu tady hráãi stráví spoustu ãasu, budou tady mít druh domov, dodává kustod reprezentace Petr Bílek. Chceme jim proto vytvofiit co nejlep í podmínky, aby se mohli soustfiedit jen a jen na nejbliï í utkání a na co nejlep í v kon. Skvûle vybavené atny najdou uplatnûní i po ampionátu, pouze hvûzdy ãeské reprezentace v nich uï v nejbliï ím extraligovém roãníku vystfiídají borci mistrovského klubu, HC Slavia Praha. DrÏíme palce! 1 SAZKA ARENA Leden 2004

2 I NFO S ONDA VÍTEJTE A DOBROU CHUË! Zajímá vás, jak druh obãerstvení si budoucí náv tûvníci SAZKA ARENY vyberou tfieba v pfiestávce hokejového utkání, pfii muzikálu nebo rockovém koncertu. Podle v sledkû pravidelné internetové ankety na preferuje vût ina respondentû (41 %) tradiãní párek, klobásu nebo hot dog, zhruba stejná ãást by si vybrala pizzu, hamburger, cheeseburger ãi sendviã (18 %), dal í by se rozhodli pro grilované, peãené a smaïené kufie (14 %), pfiípadnû pro zámofisk import, popcorn a hranolky (9 %). POHODLÍ PRO NÁROâNÉ DIVÁKY Víceúãelová SAZKA ARENA zahájila v závûru prosince prodej 66 skyboxû a klubov ch sedadel. Cena roãního pronájmu skyboxu se pohybuje v rozmezí 2,7 3,1 miliónu korun, za klubové sedadlo na uzavfieném patfie arény zaplatí fanou ci sportu a kultury korun. Po mistrovství svûta v ledním hokeji se do prodeje dostane i 660 komfortních sedadel s roãní cenou pronájmu Kã. Dal í, podrobnûj í informace si zájemci mohou vyïádat na V ICHNI CHTùJÍ NA HOKEJ Skuteãnû mimofiádn zájem doprovází prodej vstupenek na hokejové mistrovství svûta. UÏ prostfiednictvím internetu si fanou ci rezervovali vût inu míst tfieba na utkání âeské republiky, Slovenska a Nûmecka v základních skupinách, na nûkteré duely kvalifikaãních skupin, na semifinále, finále a souboj o tfietí místo. Po ukonãení internetového prodeje se lístky od 26. ledna 2004 prodávají na více neï sedmi tisících terminálech akciové spoleãnosti SAZKA. PRAHA ARÉNU POT EBUJE V stavba SAZKA ARENY a úspû né pofiádání mistrovství svûta v ledním hokeji jsou pro metropoli prvofiad mi událostmi, prohlásil námûstek primátora hlavního mûsta Prahy Jan Bürgemeister. Chceme se více prezentovat v zahraniãí, pfiilákat více kongresové turistiky a ukázat, Ïe mûïeme konkurovat tfieba Vídni ãi Bruselu. NOV STÁNEK PRO KOJOTY V nové, supermoderní Glendale Arenû zaãali nastupovat hráãi hokejového klubu Phoenix Coyotes. Na tribuny stánku, kter nahradil pûvodní American West Arenu, nejmen í halu v NHL, se vejde divákû. V stavbu, která stála pfies 220 miliónû dolarû, financovalo z velké ãásti mûsto, pfiiãemï v bezprostfiedním okolí arény vyroste stejnû jako v Praze zábavní zóna s hotely, restauracemi a obchodními prostory. JAK NA NOV ROK, TAK... Pokud bude programov kalendáfi SAZKA ARENY stejnû hektick jako stavební práce na pfielomu roku, mají se diváci na co tû it. V areálu arény se pohybují dva tisíce dûlníkû, inïen rû a projektantû, pracuje se na v ech podlaïích a ve v ech prostorách. Mistrovství svûta v ledním hokeji se blíïí D ûlníci uï dokonãili vnûj í tepelné izolace a fasádní obklady, v provozu jsou strojovny vzduchotechniky, uvnitfi se pokládají technologické rozvody, montují se posuvné tribuny a chladící zafiízení. Pokud se t ãe stavebních ãinností, práce pokraãují pfiedev ím pfii pokládce dlaïeb a obkladû, na podhledech, zatímco na plo e se pokládá poslední betonová vrstva, prohla uje Jan Vala, tiskov mluvãí akciové spoleãnost BESTSPORT. V plném proudu jsou práce na gastroprovozech a interiérech arény, dokonãujeme povrchovou úpravu tribun a instalaci sedaãek, pfiipravuje se montáï videokostky. V oblasti technologií pokraãují rûzné dokonãovací práce, potfiebné napfiíklad pro instalace svítidel, ãidel a dal ích koncov ch prvkû. A pracuje se nejen v arénû, ale i v kanceláfiích managementu. Pfiipravují se smlouvy s pofiadateli sportovních, kulturních, zábavních a spoleãensk ch akcí, smlouvy s obchodními partnery, stejnû jako se spoleãnostmi, které si v areálu C S ONDA o v echno tady najdete? Vedle rûzn ch informaãních materiálû napfiíklad plasmovou obrazovku s videozáznamem z prûbûhu v stavby nebo s vizualizacemi budoucích interiérû a exteriérû arény. Pfiímo ve stfiedisku si fanou ci mohou koupit vstupenku na nûkteré z utkání svûtového pronajímají obchodní plochy. Probíhá prodej skyboxû a klubov ch sedadel, vstupenky na mistrovství svûta vzali domácí i zahraniãní fanou ci doslova útokem. Zájem vefiejnosti pfiedãil i nejsmûlej í prognózy a pfiedpovûdi, dodává Jan Vala. PraÏská aréna bude s více neï sedmnácti tisíci sedadly patfiit k nejvût ím v Evropû, pfiesto kapacita ani zdaleka nestaãí. Pfii nûkter ch utkáních hlavnû pfii zápasech domácí reprezentace bychom arénu mohli vyprodat hned nûkolikrát. ARÉNA V SRDCI METROPOLE Praha, Václavské námûstí, takzvan PeterkÛv dûm. V polovinû ledna tady zahájilo provoz spoleãné Informaãní centrum Mistrovství svûta IIHF v ledním hokeji 2004 a SAZKA ARENY. Domácím a zahraniãním náv tûvníkûm bude k dispozici dennû, vãetnû sobot a nedûlí. ampionátu, dal í zájemci v centru urãitû nepfiehlédnou vzorov skybox i s ve ker m vybavením. Domácím a zahraniãním náv tûvníkûm chceme ukázat, Ïe hlavní mûsto i aréna se na ampionát peãlivû pfiipravují, fiíká Jan Vala, tiskov mluvãí akciové spoleãnost BESTSPORT. Pochopitelnû, chceme se také trochu pochlubit, protoïe rychlost, s jakou nejmodernûj í evropsk stánek pro osmnáct tisíc divákû vyrûstá, by si zaslouïila místo v Guinessovû knize rekordû. Unikátní ov em není jen praïská aréna, ale i dûm, ve kterém se spoleãné Informaãní centrum Mistrovství svûta IIHF v ledním hokeji 2004 a SAZKA ARENY nachází. Na pfielomu devatenáctého a dvacátého století jej postavil Jan Kotûra, zakladatel a v razná postava moderní ãeské architektury. Uspûl, protoïe PeterkÛv dûm se pozdûji proslavil nejen jako první ryze secesní stavba v hlavním mûstû, ale také jako jeden ze skvostû praïské architektury. 2 SAZKA ARENA Leden 2004

3 L IDÉ P ROFIL KDYÎ ROLBA, TAK ZAMBONI ST ECHA PRO SAZKA ARENU Podílel se na více neï tisícovce projektû doma i v zahraniãí. Pracoval nejen v Evropû, ale tfieba i v Egyptû, Maroku, Jemenu nebo na Filipínách. Pfiesto povaïuje Ing. Vladimír Janata CSc. (50) stfiechu víceúãelové praïské SAZKA ARENY za svoje nejvût í dílo a za anci, která pfiichází jednou za Ïivot. C o bylo pro autora projektu stfie ní konstrukce vûbec nejtûï í? Nejspí ocelová táhla a jejich zapojení do konstrukce. Vzhledem k termínûm byla pochopitelnû velmi nároãná také montáï a aktivace, tvrdí absolvent Stavební fakulty âeského vysokého uãení technického. Chtûl jsem, aby koncepce stfie ní konstrukce byla originální a souãasnû optimální pro budoucí vyuïití. Povedlo se, takïe ocelovou stfie ní konstrukci SAZKA ARENY jiï dnes obdivují odborníci z mnoha zemí a s úspûchem se prezentuje pfii fiadû mezinárodních semináfiû a konferencí. V ãem je stfiecha nejmodernûj í evropské arény v jimeãná? Myslím, Ïe v rámci âeské republiky stfiecha s podobn mi rozmûry a intenzitou zatíïení neexistuje, pokraãuje Vladimír Janata. Vybrali jsme koncepci, která umoïàuje, Ïe je lehká, snese velké zatíïení a v prostoru pod stfiechou se na lo místo i pro rûzné divadelní a svûtelné technologie. Ve stfiedovém tubusu se v pfiípadû potfieby snadno schová napfiíklad i ohromn centrální displej. MoÏná vûbec nejnapínavûj í chvíle v prûbûhu celého projektu proïil, kdyï stavebníci odstranili podpûrné piïmo a probíhaly zátûïové zkou ky. Na jedné stranû jsme v ichni mûli radost, Ïe se konstrukce pfii pfiedpínání a spou tûní chovala témûfi úplnû pfiesnû podle matematického modelu, vzpomíná Vladimír Janata. Na druhé stranû nechybûla ani trocha smutku, protoïe nûkolik mûsícû krásné, i kdyï tvrdé práce skonãilo. V budoucnosti se projektant stfie ní konstrukce urãitû objeví i v hledi ti arény. Moc se tû ím hlavnû na hokej, ale líbily by se mi i souboje pod bezedn mi ko i, usmívá se nûkdej í basketbalista. Rád sem pfiijdu na rockovou nebo váïnou hudbu a zvûdav jsem i na to, jak se s takov m prostorem vyrovná divadlo. V ichni to známe. Skonãí tfietina, hráãi spûchají do aten, na plochu vyjíïdûjí mohutné stroje, rolby. Pomalu klouïou kluzi tûm, aby ledová plocha byla po pfiestávce stejnû dokonalá jako pfied zahájením utkání. PraÏská SAZKA ARENA, nejmodernûj í víceúãelov stánek v Evropû a dûji tû Mistrovství svûta IIHF v ledním hokeji 2004, si pro úpravu ledu vybrala nejmodernûj í modely známé severoamerické spoleãnosti Zamboni. V echno zaãalo v roce 1922, kdy se Frank J. Zamboni pfiestûhoval spolu s bratry Lawrencem a Georgem do jiïní Kalifornie. Nejdfiív provozovali autoopravnu, potom prodávali elektrospotfiebiãe a od chladniãek nebo velk ch strojû na v robu ledu pro bary a restaurace jak známo uï k rolbám není daleko. V roce 1940 otevfieli bratfii Zamboniové ve slunném Paramountu atraktivní novinku, zimní stadión Ice Skating Ring pro tehdy neuvûfiiteln ch osm set bruslafiû. Brzy zjistili, Ïe budou potfiebovat stroj, kter by ledovou plochu dokázal udrïovat v lep ím stavu a v krat ím ãase neï tradiãní krabaãe taïené siln m traktorem. První U F AKTA rolba se znaãkou Zamboni vyjela v roce 1942, ale aï v roce 1947 se podafiilo vyrobit stroj, kter nejenïe hobloval led, ale dokázal i odstraàovat sníh, um vat a vyhlazovat kluzi tû. Mimochodem, první stroj projektanti umístili na podvozek jeepu s náhonem na v echna ãtyfii kola a uveden koncept vydrïel nûkolik následujících desetiletí. Skuteãnû vyhráno ov em mûli aï v roce 1950, kdy si stroj na úpravu ledové plochy objednala skuteãná hvûzda, nûkolikanásobná olympijská vítûzka a královna lední revue, krasobruslafika Sonja Henie. Dal í modely potom následovaly jeden za druh m. Postupnû se mûnily tfieba motory, kabina, nabízející fiidiãi lep í a ir í rozhled, i technologie pro úpravu ledové plochy. Co zûstalo, je spolehlivost a kvalita. Tak napfiíklad model, kter si v padesát ch letech koupili vlastníci bostonské arény, vydrïel v provozu více neï ãtyfii desetiletí. Divíte se, Ïe pro restaurovanou rolbu se na lo místo i v Síni slávy NHL? Spousta práce ãeká rolby Zamboni i ve víceúãelové SAZKA ARENù. Mimo jiné proto, Ïe kluzi tû musí vyhovovat jak regulím, podle kter ch se hraje v zámofií, tak evropsk m pravidlûm nebo rozmûrûm plochy, na které budou hrát svoje utkání hokejisté domácího klubu, HC Slavia Praha. TRADICE STARÁ PÒLSTOLETÍ KdyÏ v roce 1949 zakládali bratfii Zamboniové svoji spoleãnost, nemohli tu it, Ïe zakládají i tradici, která vydrïí dal í více neï pûl století. Pfii oficiálních oslavách jubilea v roce 1999 spoãítali, Ïe firma vyrobila pfies sedm tisíc strojû, které pomáhají udrïovat kluzi tû v mnoha víceúãelov ch arénách a zimních stadiónech na v ech kontinentech. Ï první modelová fiada, vyrobená v roce 1949, pfiinesla fiadu novinek, mimo jiné pohon na v echna ãtyfii kola, ruãnû sestrojen podvozek a nádrï na sníh. Dal í model se vyrobil pouze ve ãtyfiech exempláfiích, zato pro renomované zákazníky mimo jiné pro Sonju Henie ãi Winter Garden v Pasadenû. Pozdûji pfiibyla sklápûcí snûhová nádrï, kompaktní kabina, vertikální nekov dopravník, stejnû jako lep í benzínové a elektrické motory jako napfiíklad v pfiípadû modelû Zamboni 500 a Zamboni 552 Elektrik. V souãasnosti vyrábí spoleãnost Zamboni celkem sedm modelû, od jednoduchého závûsného pfiístroje za traktor aï po supermoderní a superv konné rolby, urãené pro úpravu rychlobruslafisk ch oválû. Hlavní v robní závod se stejnû jako pfii vzniku spoleãnosti nachází v kalifornské Pasadenû, poboãky ov em najdete tfieba i v kanadském Brandtfordu nebo v carském Curychu. 3 SAZKA ARENA Leden 2004

4 A RENARIUM Z OOM ARÉNA JAKÁ BUDE AKUSTIKA PRO NÁROâNÉ âtvrtmiliónu metrû kubick ch. Seãteno a podtrïeno tfii chrámy svatého Víta, est Kongresov ch sálû v Kongresovém centru Praha nebo tucet plaveck ch stadiónû v Podolí. S takov mi objemy museli poãítat odborníci z centra akustick ch sluïeb Soning Praha, ktefií pfiipravovali projekt pro víceúãelovou praïskou SAZKA ARENU. Jak se jim to podafiilo, mûïete posoudit sami, pfii koncertu nebo muzikálovém pfiedstavení. Víceúãelov komplex Zelen ostrov zahrne vedle SAZKA ARENY napfiíklad i mezinárodní hotel, multimediální centrum, kongresové stfiedisko, obchodní galerie, kanceláfie a parkovací dûm. Pokud pfiipoãteme vedlej í univerzální halu, pfiedstavuje praïská SAZKA ARENA pfies tfiicet pût tisíc metrû ãtvereãních zastavûného prostoru a pfies dvacet tisíc míst v hledi - ti obou moderních amfiteátrû. Gastronomické sluïby SAZKA ARENY zahrnují témûfi míst ve 4 restauracích, 10 barech, 2 kavárnách a více neï 20 provozovnách se znaãkov m rychl m obãerstvením. Nikde v hlavním mûstû jich nenajdete víc. KdyÏ komfort, tak se v ím v udy. Mezi jednotliv mi podla- Ïími SAZKA ARENY se náv tûvníci budou pohybovat nejen po schodi ti, ale i v pohodln ch v tazích a eskalátorech. Dûláme v echno pro to, aby se cítili spokojeni. S pecialisté, ktefií na projektu pracovali, se v minulosti podíleli napfiíklad právû na rekonstrukci Kongresového sálu, Rudolfina ãi Obecního domu, fie ili akustiku ve studiích âeské televize a âeského rozhlasu, investor si je vybral i pfii v stavbû ãinohry a opery pro Slovenské národní divadlo. Akustika praïské SAZKA ARENY pfiitom zahrnuje nejen zvukoabsorpãní obklady stropu a nosné konstrukce stfiechy, ale i stûny za posledními fiadami sedadel a jednu absolutní novinku akustické úpravy sedadel. Rozhodli jsme se pro fie- ení, které nemá ve víceúãelov ch arénách obdobu, prohla uje generální fieditel spoleãnosti Soning Praha Ing. Josef Îikovsk. Velkou ãást akustick ch úprav jsme totiï zabudovali pfiímo v sedadlech, která byla podle na eho návrhu nejdfiíve kusovû vyrobena a potom peãlivû monitorována v odrazové komofie. V sledek? Dobu dozvuku, která by v SAZKA ARENù bez akustick ch úprav pfiedstavovala více neï deset vtefiin, se podafiilo zkrátit zhruba na estinu. Myslím, Ïe z pohledu akustiky bude praïská aréna v rámci evropského kontinentu jedniãkou, fiíká Ing. Josef Îikovsk. Parametry, kter ch jsme dosáhli, jsou srovnatelné s divadly nebo koncertními sály. Málokter divák si pfii náv tûvû arény uvûdomí, Ïe zatímco zadní opûrka sedadla pohlcuje nízké kmitoãty, spodní ãást pohlcuje stfiední a vysoké kmitoãty. Sedadla se pfiitom chovají stejnû, aè jsou obsazena nebo volná. Jin mi slovy, akustika SAZKA ARENY bude vynikající, aè uï bude v hledi ti sedmnáct nebo est tisíc divákû a posluchaãû. Chtûli jsme, aby akustika byla rovnocenná pro v echny náv tûvníky a pro v echny sektory hledi tû, zdûrazàuje Ing. Josef Îidkovsk. Pfiitom jsme se museli vyrovnat jak s celkov m fie ením arény, tak s rozmûry, které jsou i v mezinárodním srovnání unikátní. Vûfiím, Ïe jsme uspûli a Ïe náv tûvníci ocení akustickou pohodu, nezávislou na tom, jestli se na pódiu zrovna mluví, zpívá nebo hraje. 4 SAZKA ARENA Leden 2004

5 P ARTNER N ÁZOR NEJD ÍV HOKEJ, POTOM HUDBA Je tû v nedûli 9. kvûtna 2004 budou v SAZKA ARENù dunût mantinely pfii finálovém utkání svûtového ampionátu, uï za nûkolik dní tady v ak bude znít hudba. Plocha se zmûní v pódium, hokejisty vystfiídají umûlci, místo sportovních fanou kû budou v hledi ti pfiíznivci hudby. V úter 18. kvûtna 2004 se totiï v arénû uskuteãní jeden z koncertû mezinárodního hudebního festivalu PraÏské jaro. L eto ní, v pofiadí jiï devûtapadesát roãník festivalu probûhne v roce v znamn ch jubileí hned nûkolika vynikajících pfiedstavitelû ãeské hudby Bedfiicha Smetany, Antonína Dvofiáka a Leo e Janáãka. Stejnû jako v minulosti se v rámci PraÏského jara pfiedstaví v hlavním mûstû fiada vynikajících souborû a interpretû mezi orchestry tfieba âeská filharmonie, Symfonick orchestr FOK, BBC Symphony Orchestra, Nagoya Philharmonic Orchestra ãi Gewandhausorchester Leipzig, mezi dirigenty Serge Baudo, Herbert Blomstedt, Richard Hickox, Christopher Hogwood nebo Roberto Montenegro. Sté v roãí úmrtí Antonína Dvofiáka pfiipomene festival napfiíklad uvedením jeho vrcholného oratoria Svatá Ludmila s âeskou filharmonií, vûbec poprvé budou v programu festivalu uvedeny i v echny Dvofiákovy symfonie. V jimeãn koncertní comeback, motivovan právû jubileem, pfiipravuje houslov virtuos Josef Suk, závûreãn koncert potom vûnují pofiadatelé památce éfdirigenta âeské filharmonie a zakladatele PraÏského jara Rafaela Kubelíka, jedné z nejvût ích osobností ãeské i svûtové hudby v minulém století. A kdo vlastnû v praïské SAZKA ARENù pfii leto ním roãníku festivalu vystoupí? Skupina âechomor, volné sdruïení muzikantû kolem multiinstrumentalistû, zpûvákû a svitavsk ch rodákû Franti ka âerného a Karla Holase. Skupina, zaloïená v roce 1988, se proslavila pfiedev ím netradiãním pojetím ãeské a moravské lidové hudby. V minulosti vystupovala tfieba ve slavné lond nské Royal Albert Hall, s bratry Formanov mi se úãastnila projektu La Baraque, v divadle U HasiãÛ excelovala v Prodané nevûstû, zahrála si i v nûkolika pfiedstaveních divadla Pod Palmovkou. DivákÛm v praïské SAZKA ARENù se pfiedstaví pfii koncertu, na kterém vystoupí spoleãnû s Collegiem ãesk ch filharmonikû a zpûvaãkou Lenkou Dusilovou. Pfiijìte se podívat Ing. Roman Bûlor, fieditel PraÏského jara PRAÎSKÉ JARO V SAZKA ARENù Proã jste si pro jeden z koncertû leto ního PraÏského jara vybrali právû víceúãelovou SAZKA ARENU? Na prahu nového tisíciletí jsme festival definovali jako otevfien prostor. K tradiãnímu jádru, kter m jsou a zûstanou piãkové koncerty klasické hudby, tak postupnû pfiikládáme nové hudební projekty. JiÏ fiadu let festival naznaãuje, Ïe neuznává tabu ani v programech, ani ve v bûru míst, kde jednotlivé události probíhají. Vedle Cimrmana v fií i hudby v Rudolfinu tak mûïeme zmínit napfiíklad poctu Franku Zappovi ve VeletrÏním paláci, ãi koncert soudobé ãeské a svûtové hudby v prázdné Thámovû tovární hale v Karlínû. SAZKA ARENA je centrem a symbolem zcela nového urbanistického konceptu Vysoãan, kter zmûní tváfi Prahy, a my chceme b t pfii jeho uvádûní do Ïivota a pfii definování nového místa této mûstské ãtvrti v praïské kultufie pfiítomni. Jak vidíte dal í perspektivu koncertû váïné hudby v moderních víceúãelov ch arénách pro nûkolik tisíc divákû? Klasická hudba je málokdy váïná a i kdyï uï v jimeãnû váïná je, je spí e zdrojem klidu a radosti. Proto proti termínu váïná hudba systematicky bojujeme. Velké arény se pochopitelnû hodí pro specifické hudební projekty, ale i klasická hudba má dnes koncerty, které se podobou a nároky na prostor neli í od vystoupení hvûzd hudby populární. PraÏské jaro má za sebou napfiíklad zku enost koprodukãní úãasti na koncertu tenoristy Luciana Pavarottiho, coï je pfiesnû ten typ projektu, kter do SAZKA ARENY patfií. MÛÏe tady znít i jazz, alternativní hudba, folk nebo hudba etnická fantazii se meze nekladou. Samozfiejmû, interpreti musí b t dostateãnû známí, aby ve v zvû dané velkou byè variabilní kapacitou sálu obstáli. 5 SAZKA ARENA Leden 2004

6 F OKUS SAZKA ARENA PATRO ZA PATREM Podobnû jako nejmodernûj í stánky v zahraniãí, i praïská SAZKA ARENA bude skvûle vybaven m prostorem pro sport, kulturu, zábavu, kongresy, v stavy a veletrhy. Architekti arénu navrhli tak, aby poskytovala komfort jak sportovcûm, umûlcûm a pofiadatelûm, tak divákûm a náv tûvníkûm. V jednotliv ch patrech se urãitû bude líbit fanou kûm, stejnû jako nájemcûm skyboxû, klubov ch nebo komfortních sedadel. PATRO 1 âerven OKRUH PATRO 3 SKYBOXY PodlaÏí s hlavním vstupem do arény obepíná okruïní chodba, tzv. âerven okruh (oranïová) s fiadou obchodû, dvûma kavárnami a patnácti provozovnami se znaãkov m rychl m obãerstvením, aè uï s hot dogy, pizzou, kufiaty nebo nápoji. Na patfie se vedle spodní ãásti hledi tû se standardními a komfortními sedadly nacházejí také pokladny, v tahy do uzavfieného patra skyboxû, eskalátory ke klubovému podlaïí, vchody pro novináfie, management a zamûstnance nebo informaãní stfiedisko. Mezi klubov m podlaïím a horní ãástí hledi tû SAZKA ARENY umístili architekti patro s celkem esta edesáti komfortnû vybaven mi skyboxy (ãervená). V náv tûvnickém zázemí nechybí pûtihvûzdiãková francouzská restaurace pro více neï dvû stû náv tûvníkû s pracovním názvem Le Gourmet (oranïová), luxusní bar, dvû konferenãní místnosti Plaza a Patio nebo est jednacích salónkû (svûtle a tmavû modrá). V budoucnosti by se na patfie skyboxû mûlo nacházet i Muzeum hokejov ch tradic. PATRO 2 KLUBOVÁ SEDADLA PATRO 4 MODR OKRUH Ve druhém, tzv. klubovém patfie jsou v obvodovém prstenci zelenû vyznaãeny obchody a rozsáhlé obchodní galerie. Pro nájemce klubov ch sedadel tady bude pfiipraveno nejen více neï pûldruhého tisíce míst v hledi ti, ale i více neï dvû stû míst v pûti barech, ãtyfii partyboxy a dvû restaurace (oranïová). Restaurace se stfiedozemní kuchyní nabídne zhruba 250 míst, restaurace s ãeskou kuchyní dal ích 200 míst. Vpravo vidíte sousední univerzální halu i s jiïním vchodem z âeskomoravské ulice (Ïlutá). Barva naznaãuje, proã hlavní okruïní chodbu ve ãtvrtém podlaïí se schodi - tûm, v tahy a gastronomick mi provozovnami nazvali architekti Modr okruh. Diváci tady budou vyuïívat mimo jiné tfii bary nebo pûltucet stfiedisek se znaãkov m rychl m obãerstvením (rûïová), nabízejících stejnû jako v prvním podlaïí pizzu, kufiata, smaïené pochoutky ãi oblíbené pfiestávkové hot dogy. Horní ãást hledi tû pojme divákû, je tû v pod stfiechou se nacházejí tfieba komentátorské kabiny nebo televizní studio. 6 SAZKA ARENA Leden 2004

7 R OZHOVOR MEZI SJEZDOVKOU A SAZKA ARENOU Je tû pfied nûkolika lety reprezentoval âeskoslovensko a âeskou republiku ve sjezdovém lyïování. Potom zaãal pracoval ve vlastním architektonickém ateliéru a spolu s otcem se stal hlavním autorem návrhu víceúãelové SAZKA ARENY. Ing. arch. Martin Vokat pracuje na projektu v prûmûru pfies dvanáct hodin dennû, ale ví, Ïe nejmodernûj í evropská aréna za to stojí. Není tajemstvím, Ïe jste spolu s kolegy v minulosti nav tívili nûkolik víceúãelov ch stánkû v zahraniãí. Jaké arény vás zaujaly nejvíce? Nav tívili jsme pût velk ch stadiónû, ve kter ch se hraje NHL, a nûkolik dal ích v Evropû. Za oceánem na nás udûlaly nejvût í dojem torontsk Air Canada Center a Nationwide Arena v Columbusu. Z evropsk ch arén, které jsme vidûli, se se zámofiím mohou srovnávat snad jenom hamburská Color Line Arena a také Hartwall Areena, i kdyï ta byla postavena uï pfied nûkolika lety. Jaké období Ïivota jste nad projektem SAZKA ARENY strávil? Jak se práce nad projektem odrazila ve va em osobním Ïivotû? Asi pfied dvûma a pûl lety nás oslovil investor a potom uï zaãal obrovsk kolotoã. NejtûÏ í období pfiicházela vïdy s blíïícím se termínem odevzdání jednotliv ch stupàû dokumentace, velmi nároãn byl i loàsk podzim, kdy jsme do dokumentace museli zapracovat stovky zmûn. Postupnû se pfiitom mûnila také náplà práce od tvûrãího procesu, pfies koordinaci, rûzné úpravy a doplàky, aï po komunikaci s dodavateli. V soukromí nemám ani zdaleka tolik ãasu jako dfiív na sport, kter je pro mû nezbytnou souãástí Ïivotního stylu. Za poslední dva roky jsem si tak zhor il golfov hendikep, lyïovat jsem byl letos asi dvakrát a o pravideln ch tenisov ch, fotbalov ch nebo hokejov ch zápasech s kamarády si mûïu nechat jenom zdát. V echno je ov em víc neï vyváïeno prací na projektu, kter lze bez nadsázky charakterizovat jako Ïivotní. Ve firmû spolupracujete s otcem Vladimírem. Jak jste si rozdûlili práci? Byly chvíle, kdy jste na nûkteré vûci mûli rozdílné názory? Myslím, Ïe jsme celkem sehraná dvojice. Táta je tomu u vût iny arén, jak je známe v zahraniãí. Dnes proto vidím nejvût í pfiednost SAZKA ARENY právû v tom, Ïe byly vyuïity zdevastované pozemky pod mrtvou továrnou, které by dfiíve nebo pozdûji bylo nutné vyãistit a hledat pro nû investora. A Ïe se tak stalo právû v souvislosti s v stavbou víceúãelové arény, je pro mûsto i mûstskou ãást vynikající. Co bylo podle va eho názoru pfii pfiípravû projektu SAZKA ARENY nejtûï í? MÛÏete odhadnout, kolik lidí se na návrhu podílelo? Asi nejsloïitûj í bylo sestavit skupinu odborníkû z jednotliv ch oborû tak, aby tvofiili sehran a fungující t m, kter dokáïe rychle reagovat na v echny potfiebné podnûty a informace. A v tom sehrál velkou roli ná hlavní projektov partner, spoleãnost Helika, kter má zku enosti z fiady velk ch investiãních akcí. Celkem se na projektu podílelo asi pûtadvacet projekãních organizací a i kdyï nemáme pfiesnou statistiku poãet projektantû bych odhadl pfiibliïnû na dvû stovky. éf, to je jasné. Ale vzájemnû se respektujeme a umíme naslouchat jeden druhému. Na zaãátku jsme si fiekli, Ïe otec se bude starat hlavnû o stavební ãást, zatímco já budu mít na starosti technologie. Myslím, Ïe dohoda funguje, i kdyï samozfiejmû ne na v echno máme stejn názor. Ve chvíli, kdy se nûjaké rozdíly objeví, v echno si vyfiíkáme, pfiiãemï vût inou vyhraje síla argumentû. Pokud jsou argumenty rovnocenné, rozhoduje pochopitelnû éf. V ãem vidíte hlavní pfiednosti SAZKA ARENY? V ãem se li í od jin ch víceúãelov ch stánkû v zahraniãí? Velkou v hodou SAZKA ARENY je skuteãnost, Ïe bude souãástí celého komplexu Zelen ostrov a integrální souãástí metropole. Nejedná se tedy o stavbu na zelené louce nûkde za mûstem, jako je Jak vidíte perspektivu víceúãelového centra Zelen ostrov? Myslíte si, Ïe hlavní mûsto dokáïe podobn prostor vyuïít? Urãitû, jsem o tom pfiesvûdãen. Nûkdy to srovnávám s moderními multiplexy. KdyÏ vznikl první, nikdo nevûfiil, Ïe místo do kina za edesát korun budou diváci chodit do multiplexû, kde zaplatí tfiikrát víc, i kdyï za mnohem vût í pohodlí. A podívejte se dnes! SAZKA ARENA je vymy lena tak, aby uspokojila nároky jakéhokoli producenta a umoïnila uspofiádání jakékoli akce pod stfiechou. Sousední komplex Zelen ostrov pfiitom okruh nabízen ch sluïeb je tû roz ífií. Bude to místo, kde se mûïe pobavit celá rodina. Jaké události byste v SAZKA ARENù nechtûl vynechat? Jak vidíte ance na ich hokejistû pfii nadcházejícím svûtovém ampionátu? Urãitû budu zvûdav na to, jak dokáïe aréna mûnit tváfi a proto nebudu v hledi ti chybût pfii rûzn ch událostech a pfii rûzn ch druzích akcí. Pokud se t ãe mistrovství svûta, jsem optimista, takïe vûfiím ve zlato. A koho porazíme ve finále? To uï není tak dûleïité, myslím si ale, Ïe pro diváky by byl urãitû zajímav souboj se Slovenskem. ING. ARCH. MARTIN VOKAT, ARCHITEKTONICK ATELIÉR ATIP Spoluautor návrhu SAZKA ARENY Ing. arch. Martin Vokat (1968) vystudoval Fakultu architektury Vysokého uãení technického v Brnû a hned po studiích nastoupil a rodinném architektonickém ateliéru Atip. Spolupracoval mimo jiné na v stavbû Gerontocentra v Hostinném, na rekonstrukci koly a sportovního centra v Trutnovû nebo na generelu lyïafiského areálu Svat Petr ve pindlerovû Ml nû. Mimo projekãní prkno se vûnuje pfiedev ím sportu, v první fiadû golfu, lyïování a tenisu. Ani mû nemrzí, Ïe v SAZKA ARENù se budou moci provozovat skoro v echny sporty právû s v jimkou sjezdového lyïování, usmívá se nûkdej í úspû n reprezentant a drïitel bronzové medaile ze zimní univerziády. Sjezdové lyïování v arénû oïelím, i kdyï jin m lyïafisk m odvûtvím by slouïit mohla. Napfiíklad akrobatické lyïování se v arénû dfiíve nebo pozdûji urãitû objeví, ale probûhnout by tady mohl moïná i bûïeck sprint. 7 SAZKA ARENA Leden 2004

8 P TÁTE SE, ODPOVÍDÁME F OTOARÉNA LIBE, NEBO VYSOâANY? Ve sdûlovacích prostfiedcích se ãasto pí e, Ïe víceúãelová praïská aréna vyrûstá ve Vysoãanech, jindy se mluví o Libni. Ve které mûstské ãtvrti se SAZKA ARENA vlastnû nachází? Podle pfiíslu ného katastrálního úfiadu prochází hranice mezi Libní a Vysoãany právû více neï ãtrnáctihektarov m pozemkem víceúãelového sportovního, spoleãenského a obchodního komplexu Zelen ostrov, jehoï souãástí bude i SAZKA ARENA. Vlastní aréna se pfiitom nachází na pozemcích, které patfií k Libni. Vefiejnost ov em ãasto arénu umisèuje do Vysoãan, nejspí proto, Ïe nejmodernûj í evropsk stánek vyrûstá na b val ch továrních pozemcích a âeskomoravská-kolben-danûk byla v minulosti neodmyslitelnû spojena pfiedev ím s touto praïskou ãtvrtí. Pokud se t ká celého Zeleného ostrova, správné by bylo uvádût, Ïe se nachází na rozhraní Vysoãan a Libnû. Jaké informace k v stavbû a programu SAZKA ARENY a pfiipravovanému mistrovství svûta v ledním hokeji mûïeme najít na internetu? Na internetu najdete celou fiadu stránek, které souvisí jak s víceúãelovou SAZKA ARENOU, tak se svûtov m ampionátem v ledním hokeji. V stavbû, provozu a programovému kalendáfii SAZKA ARENY vãetnû obchodních podmínek pfii pronájmu skyboxû, klubov ch nebo komfortních sedadel jsou vûnovány stránky ãi Pokud se na hokej chystáte v Ostravû, spoustu uïiteãn ch informací si pfieãtete na V echno, co souvisí s prodejem vstupenek, nabízejí internetové stránky hokejoví fanou ci si pfiijdou na své i na oficiálních stránkách organizaãního v boru ampionátu V stavba víceúãelové SAZKA ARENY, nejmodernûj ího víceúãelového stánku v Evropû, fini uje. Stavební práce pokraãují s mírn m pfiedstihem, pfiiãemï v areálu se dennû pohybují zhruba dvû tisícovky odborníkû z rûzn ch profesí. C O MOÎNÁ NEVÍTE P IPRAVUJE SE I âez ARÉNA Víte, Ïe vítkovická âez Aréna oslaví v blízké budoucnosti dvacetileté jubileum? Provoz arény, která bude spolu s praïsk m víceúãelov m stánkem dûji tûm mistrovství svûta v ledním hokeji, zahájily v roce 1986 gymnastické závody. V pûvodním Paláci kultury a sportu se v minulosti uskuteãnila fiada v znamn ch mezinárodních soutûïí, vãetnû svûtov ch nebo evropsk ch ampionátû. Fanou ci tady vidûli tfieba mistrovství svûta ve volejbalu Ïen, mistrovství svûta v házené muïû, mistrovství svûta ve vzpírání, juniorské mistrovství svûta v ledním hokeji nebo evropsk ampionát v kulturistice. Na vítkovick ch kurtech se pfii turnajích ATP prohánûly nejvût í tenisové hvûzdy, spoustu vynikajících sportovcû pfiilákala i tradiãní krasobruslafiská âeská brusle. A co kultura? Na místním pódiu se pfiedstavili napfiíklad Sting, Julio Iglesias nebo Joe Cocker, hudební fajn mekry potû ily koncerty Iron Maiden, Scorpions, Deep Purple, Aerosmith, Slade, Uriah Heep, Jethro Tull i Kelly Familly. V programovém kalendáfii arény pochopitelnû nechybí ani rûzné renomované v stavy a veletrhy, napfiíklad metalurgick Metal, motoristická Motor ou ãi architektonick Nov byt a dûm. V souvislosti se ampionátem uvolnily mûsto a stát na rekonstrukci âez Arény vãetnû blízkého hotelu Atom velké finanãní prostfiedky. Stánek, jehoï tribuny pojmou pfii hokejovém utkání nûco pfies devût tisíc divákû, se tak doãká napfiíklad nového ozvuãení, digitálního informaãního systému a ãtrnácti luxusních skyboxû, v blízkosti arény vyroste tfiípodlaïní technická budova, novináfii se mohou tû it na nové tiskové stfiedisko, hráãi na prostorné a pohodlné atny. V novém kabátu se pfii mistrovství svûta pfiedstaví i vchody a pfiíjezdové komunikace, na diváky ãekají modernizované restaurace a velkoplo né elektronické tabule. Pfiímo v srdci hlavního mûsta, ve spodní ãásti Václavského námûstí, otevfielo v polovinû ledna svoje dvefie domácím a zahraniãním náv tûvníkûm Informaãní centrum Mistrovství svûta IIHF v ledním hokeji 2004 a SAZKA ARENY. Po Mistrovství svûta IIHF v ledním hokeji 2004 se ve druhé polovinû kvûtna pfiedstaví v SAZKA ARENù v rámci PraÏského jara skupina âechomor s Collegiem ãesk ch filharmonikû a Lenkou Dusilovou. SAZKA ARENA âíslo 1/2004 Periodicita Mûsíãník Vydavatel BESTSPORT akciová spoleãnost, K ÎiÏkovu 4/851, Praha 9, âeská republika Iâ Evidenãní ãíslo MK âr E Foto âtk, Karel vec, âez Aréna, PraÏské jaro, Michal Sváãek MAFA Grafická úprava, v roba a distribuce ENTRE s.r.o. Uzávûrka ãísla Dal í, podrobnûj í informace najdete na a Pfiípadné dotazy, námûty nebo pfiipomínky zasílejte na ovou adresu 8 SAZKA ARENA Leden 2004

SAZKA ARENA D ÍV NEÎ VHODÍ PRVNÍ BULY. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 2 Únor 2004

SAZKA ARENA D ÍV NEÎ VHODÍ PRVNÍ BULY. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 2 Únor 2004 www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 2 Únor 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA MUDr. Pavel Bém, politik, primátor hlavního mûsta Prahy Pfieji praïské arénû

Více

www.sazkaticket.cz si budete moci prohlédnout schéma hledi tû i s vyznaãením

www.sazkaticket.cz si budete moci prohlédnout schéma hledi tû i s vyznaãením www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 9 Listopad 2003 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Otto Jelinek, b val kanadsk ministr, mistr svûta v krasobruslení sportovních

Více

SAZKA ARENA. Ostatnû, pfiesvûdãte se sami. Centrální ËASTN NOV ROK 2004! C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA

SAZKA ARENA. Ostatnû, pfiesvûdãte se sami. Centrální ËASTN NOV ROK 2004! C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 10 Prosinec 2003 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Jan Kode, b val tenisov reprezentant, mimo jiné vítûz Wimbledonu 1973 a

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

SAZKA ARENA. Anejen to. Málokter motoristick fanou ek. RYCHLÁ KOLA V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA

SAZKA ARENA. Anejen to. Málokter motoristick fanou ek. RYCHLÁ KOLA V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 8 íjen 2003 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Tomá Enge, první ãesk pilot ve Formuli 1 V pfiestávce mezi závody jsem nedávno

Více

Global Travel Agency. Sport & kultura v O2 areně Praha 2015 SKYBOXY

Global Travel Agency. Sport & kultura v O2 areně Praha 2015 SKYBOXY Global Travel Agency Sport & kultura v O2 areně Praha 2015 SKYBOXY Global Travel Agency dovolená & zážitky Součástí Global Travel Agency s.r.o. jsou obchodní značky Smart Travel Agency a Smart Holidays.

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Otvíráme brány nejmodernûj í. V E O ARÉNù ROZHOVORY PERLIâKY SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ. víceúãelové arény v Evropû. Karel Gut MAGAZÍN SAZKA ARENY

Otvíráme brány nejmodernûj í. V E O ARÉNù ROZHOVORY PERLIâKY SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ. víceúãelové arény v Evropû. Karel Gut MAGAZÍN SAZKA ARENY ZDARMA KONCERTY / SPORT / ZAJÍMAVOSTI / PROGRAMY / INFORMACE SPECIÁL KE SLAVNOSTNÍMU OTEV ENÍ SAZKA ARENY MAGAZÍN SAZKA ARENY V E O ARÉNù ROZHOVORY PERLIâKY SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Otvíráme brány nejmodernûj

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz Jsou konstruovány jako stavebnice z panelû (základní ífikov modul 120 cm) a dal ích konstrukãních prvkû. Impregnované podkladní hranolky jsou pfiipevnûny k základové desce ocelov mi kotvami, palubková podlaha

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 2002 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád stolního tenisu,

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo 001_titulka_HOTOVO 16.11.2006 13:31 Str. 1 číslo 20 číslo 20 tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 cena 99 Kč/189 Sk (pro předplatitele 74 Kč) VW Golf I VW Golf II Ford Escort VW Brouk Hyundai

Více

hliníkov ch skleníkû

hliníkov ch skleníkû Stavebnice hliníkov ch skleníkû Základní rady ke stavbû skleníku: Termín pro stavbu skleníku Nejvhodnûj í chvílí pro stavbu skleníku je doba babího léta na podzim. Skleník si tak postavíte v teple a klidu

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 269 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 8 Rozesláno dne 28. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 1998 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád, kter je závazn

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI Pro vût inu her je potfieba mít tuïku a papír. Jako Ïetony mûïete vyuïívat zápalky. BANK 1 kostka KaÏd hráã obdrïí 5 ÏetonÛ a hází tfiikrát za sebou kostkou. Ten, kdo

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE?

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Tato kniha pojednává o tom, jak se nauãit Ïít s obûma stránkami své osobnosti. S tou silnou, plnou energie, nápadû a názorû, tvûrãího potenciálu

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

06-11_Concorde.qxp:38-49_Island 1/26/10 4:42 PM Stránka 6 CONCORDE. Credo Emotion 693 H. První Concorde do. magazine

06-11_Concorde.qxp:38-49_Island 1/26/10 4:42 PM Stránka 6 CONCORDE. Credo Emotion 693 H. První Concorde do. magazine 06-11_Concorde.qxp:38-49_Island 1/26/10 4:42 PM Stránka 6 Credo Emotion 693 H První Concorde do 6 06-11_Concorde.qxp:38-49_Island 1/26/10 4:42 PM Stránka 7 Na test nejmen ího z rodiny Concorde jsme byli

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

p l a s t o v á o k n a Nabízíme Vám fie ení

p l a s t o v á o k n a Nabízíme Vám fie ení p l a s t o v á o k n a Nabízíme Vám fie ení TROCAL INNONOVA 70 Pokud oãekáváte od Va ich oken vysoké hodnoty tepelné izolace, jste u tohoto systému na správném místû. Unikátní, patentovaná vnitfiní stavba

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

www.osbd.cz âíslo 24 KVùTEN 2001 P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE

www.osbd.cz âíslo 24 KVùTEN 2001 P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE ZPRAVODAJ OSBD OKRESNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUÎSTVO âeská LÍPA www.osbd.cz âíslo 24 KVùTEN 2001 Z OBSAHU: Jarní ShromáÏdûní delegátû Hospodáfisk v sledek roku 2000 Vyúãtování zálohov ch plateb za rok 2000

Více

Podpora a rozvoj sportu v Uherském Hradišti

Podpora a rozvoj sportu v Uherském Hradišti Podpora a rozvoj sportu v Uherském Hradišti Investice do sportu po roce 2000 Městská sportovní hala nejnutnější úpravy po povodních, nové povrchy, rozvody energií a vody squashové kurty, cvičební sál,

Více

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY V DOBù ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Rolety k ochranû proti

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

Informace zastupitelstva Obce âerná v Po umaví

Informace zastupitelstva Obce âerná v Po umaví Prosinec 2002 VáÏení spoluobãané, milí pfiátelé, I kdyï na nás vánoãní v zdoba útoãí v obchodech jiï od záfií, advent zaãal opravdu aï nyní, v prosinci. Aãkoliv spousta lidí má vánoce spojené hlavnû s

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_LVS_CONS@1-20new 2-08-2006 10:14 Pagina 20 Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí 2/1949 130 00 Praha 3, âeská republika Tel: (+420) 21 1 614 Fax: (+420) 222 204 www.indesit.cz Modrá

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

Výstavy. Hudební festivaly. Opera. Výstavy. Opera. Koncerty. Koncerty. Opera. Hudební festivaly Hudební festivaly Koncerty Opera.

Výstavy. Hudební festivaly. Opera. Výstavy. Opera. Koncerty. Koncerty. Opera. Hudební festivaly Hudební festivaly Koncerty Opera. Koncerty Koncerty Opera Koncerty Hudební festivaly Hudební festivaly Koncerty Opera Opera Opera Hudební festivaly Hudební festivaly Opera Koncerty Hudební festivaly Koncerty Opera POD ZÁŠTITOU PREZIDENTA

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí prim. MUDr. Harald âadílek Senátní volební obvod 50 Svitavsko Pracuji pro budoucnost na ich dûtí Obsah Dopis voliãûm: Rozhodnutí ve volbách je na Vás 3 Studia, profese, politická a spoleãenská angaïovanost

Více

VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU. SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY. A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ

VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU. SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY. A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ VERTIKÁLNÍ ZASKLENÍ VISS -TV JANSEN-VISS -TV - konstrukce s pfieru en

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

OsvûÏující alternativa pro více moïností

OsvûÏující alternativa pro více moïností OsvûÏující alternativa pro více moïností Mlad podnik s bohatou tradicí Mladí a vzestupující: NKE byla zaloïena v roce 1996 v rakouském Steyru. Tato znaãka vstoupila rychle na svûtov loïiskov trh jako v

Více

9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ

9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ 9. ORLICKÁ P EHRADA Stfiední a horní Vltava 9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ Patfiíte-li mezi nad ené bruslafie a kachní rybníãek na návsi vám pfiipadá jednotvárn, vydejte se na nejvût

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

OBSAH Svíãky Materiály Nástroje a pomûcky Voskové a parafínové svíãky Gelové svíãky

OBSAH Svíãky Materiály Nástroje a pomûcky Voskové a parafínové svíãky Gelové svíãky OBSAH Svíãky 4 Materiály 6 Nástroje a pomûcky 10 Voskové a parafínové svíãky 13 Stáãené svíãky 13 TaÏené svíãky 15 Kroucené svíãky 18 Svíãky odlévané do forem 19 V roba papírové formy 21 V roba sádrové

Více

âíslo 6 Srpen 2003 SAZKA ARENA T ÉMA Domácí a mezinárodní soutěže v mobilních

âíslo 6 Srpen 2003 SAZKA ARENA T ÉMA Domácí a mezinárodní soutěže v mobilních www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com âíslo 6 Srpen 2003 SAZKA ARENA Aréna pro všechny, všichni pro arénu E DITORIAL T ÉMA Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí přátelé, ještě vloni mnozí nevěřili, letos

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 133 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 5 Rozesláno dne 15. listopadu 2005 O B S A H 1. Nafiízení, kter

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

âíslo 7 Záfií 2003 SAZKA ARENA

âíslo 7 Záfií 2003 SAZKA ARENA www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com âíslo 7 Záfií 2003 SAZKA ARENA Aréna pro všechny, všichni pro arénu C O MĚ ZAJÍMÁ T ÉMA Martin Ruãinsk, olympijsk vítûz z Nagana, hráã New York Rangers Moc mě mrzelo,

Více