SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004"

Transkript

1 SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant Co bych pfiál SAZKA ARENù? V první fiadû to, aby tady úspû nû a pfied vyprodan m hledi - tûm probûhlo mistrovství svûta v ledním hokeji. V blízké i vzdálenûj í budoucnosti bych chtûl, aby si lidé arénu uïívali, protoïe pro nû vzniká. Aby si sem na li cestu, aby se tady bavili a odnesli si spoustu záïitkû. A jelikoï arénu stavûjí akcionáfii, obãanská sdruïení pûsobící v oblasti sportu a tûlov chovy, pfiál bych si, aby sem dokázali pfiivést vrcholné mezinárodní události, svûtové nebo evropské ampionáty v rûzn ch odvûtvích. Akciové spoleãnosti SAZKA potom pfieji, aby se jí její velkorysá investice vrátila. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù MÛj dûm, mûj hrad? Vûfime, Ïe oblíbené pfiísloví bude platit i na pfielomu dubna a kvûtna, pfii mistrovství svûta v ledním hokeji. Architekti SAZKA ARENY se proto jiï nûkolikrát pfiímo na staveni ti setkali s reprezentaãním trenérem Slavomírem Lenerem a kustodem Petrem Bílkem, pfiiãemï atny upravili tak, aby co nejlépe vyhovovaly pfiedstavám hokejistû. Jan Vala, tiskov mluvãí BESTSPORT akciová spoleãnost, moderátor Pfiál bych si, aby lidé mûli hlad po arénû, nebo je tû lé-pe pfied pofiádan mi událostmi, protoïe na jednotliv ch podlaïích urãitû najdou spoustu vynikajících gastronomick ch slu- Ïeb a na pódiu nebo na plo e velké záïitky. Jakou akci bych chtûl v arénû nav tívit? Mrzí mû, Ïe se zatím nepodafiilo získat pofiadatelství pro evropsk halov ampionát v lehké atletice, vûfiím nicménû, Ïe dfiíve nebo pozdûji tady piãkové atlety uvidíme. Na e atletika si to zaslouïí. A ve skrytu du e doufám, Ïe jednou tady pfiivítáme skuteãnou delikatesu bájeãnou jezdeckou show z Vídnû. A tak se ãlenové národního muïstva mohou tû it nejen na prostornou kabinu, ale také tfieba na bazén, vífiivku, odpoãívárnu s pohodln mi kfiesly, na videomístnost s velkou televizí, na posilovnu, rozcviãovnu i na kanceláfi pro trenéry. Pfii schûzce reprezentaãního trenéra s architekty se pfiitom fie ily i zdánlivé maliãkosti, které se ov em v budoucnosti mohou ukázat jako velmi dûleïité. Tak napfiíklad v hlavní kabinû bude poloïen ãerven koberec, zatímco v blízk ch relaxaãních místnostech modr. Vûfiím, Ïe ãervená probudí a vyburcuje hráãe, prohla uje Slavomír Lener. Modrá naopak uklidàuje, coï budeme po vypjat ch duelech urãitû potfiebovat. Stûna posilovny bude pro zmûnu prûhledná, aby jak tvrdí kouã na sebe v ichni vidûli a nikdo se nemohl schovat. V prûbûhu ampionátu tady hráãi stráví spoustu ãasu, budou tady mít druh domov, dodává kustod reprezentace Petr Bílek. Chceme jim proto vytvofiit co nejlep í podmínky, aby se mohli soustfiedit jen a jen na nejbliï í utkání a na co nejlep í v kon. Skvûle vybavené atny najdou uplatnûní i po ampionátu, pouze hvûzdy ãeské reprezentace v nich uï v nejbliï ím extraligovém roãníku vystfiídají borci mistrovského klubu, HC Slavia Praha. DrÏíme palce! 1 SAZKA ARENA Leden 2004

2 I NFO S ONDA VÍTEJTE A DOBROU CHUË! Zajímá vás, jak druh obãerstvení si budoucí náv tûvníci SAZKA ARENY vyberou tfieba v pfiestávce hokejového utkání, pfii muzikálu nebo rockovém koncertu. Podle v sledkû pravidelné internetové ankety na preferuje vût ina respondentû (41 %) tradiãní párek, klobásu nebo hot dog, zhruba stejná ãást by si vybrala pizzu, hamburger, cheeseburger ãi sendviã (18 %), dal í by se rozhodli pro grilované, peãené a smaïené kufie (14 %), pfiípadnû pro zámofisk import, popcorn a hranolky (9 %). POHODLÍ PRO NÁROâNÉ DIVÁKY Víceúãelová SAZKA ARENA zahájila v závûru prosince prodej 66 skyboxû a klubov ch sedadel. Cena roãního pronájmu skyboxu se pohybuje v rozmezí 2,7 3,1 miliónu korun, za klubové sedadlo na uzavfieném patfie arény zaplatí fanou ci sportu a kultury korun. Po mistrovství svûta v ledním hokeji se do prodeje dostane i 660 komfortních sedadel s roãní cenou pronájmu Kã. Dal í, podrobnûj í informace si zájemci mohou vyïádat na V ICHNI CHTùJÍ NA HOKEJ Skuteãnû mimofiádn zájem doprovází prodej vstupenek na hokejové mistrovství svûta. UÏ prostfiednictvím internetu si fanou ci rezervovali vût inu míst tfieba na utkání âeské republiky, Slovenska a Nûmecka v základních skupinách, na nûkteré duely kvalifikaãních skupin, na semifinále, finále a souboj o tfietí místo. Po ukonãení internetového prodeje se lístky od 26. ledna 2004 prodávají na více neï sedmi tisících terminálech akciové spoleãnosti SAZKA. PRAHA ARÉNU POT EBUJE V stavba SAZKA ARENY a úspû né pofiádání mistrovství svûta v ledním hokeji jsou pro metropoli prvofiad mi událostmi, prohlásil námûstek primátora hlavního mûsta Prahy Jan Bürgemeister. Chceme se více prezentovat v zahraniãí, pfiilákat více kongresové turistiky a ukázat, Ïe mûïeme konkurovat tfieba Vídni ãi Bruselu. NOV STÁNEK PRO KOJOTY V nové, supermoderní Glendale Arenû zaãali nastupovat hráãi hokejového klubu Phoenix Coyotes. Na tribuny stánku, kter nahradil pûvodní American West Arenu, nejmen í halu v NHL, se vejde divákû. V stavbu, která stála pfies 220 miliónû dolarû, financovalo z velké ãásti mûsto, pfiiãemï v bezprostfiedním okolí arény vyroste stejnû jako v Praze zábavní zóna s hotely, restauracemi a obchodními prostory. JAK NA NOV ROK, TAK... Pokud bude programov kalendáfi SAZKA ARENY stejnû hektick jako stavební práce na pfielomu roku, mají se diváci na co tû it. V areálu arény se pohybují dva tisíce dûlníkû, inïen rû a projektantû, pracuje se na v ech podlaïích a ve v ech prostorách. Mistrovství svûta v ledním hokeji se blíïí D ûlníci uï dokonãili vnûj í tepelné izolace a fasádní obklady, v provozu jsou strojovny vzduchotechniky, uvnitfi se pokládají technologické rozvody, montují se posuvné tribuny a chladící zafiízení. Pokud se t ãe stavebních ãinností, práce pokraãují pfiedev ím pfii pokládce dlaïeb a obkladû, na podhledech, zatímco na plo e se pokládá poslední betonová vrstva, prohla uje Jan Vala, tiskov mluvãí akciové spoleãnost BESTSPORT. V plném proudu jsou práce na gastroprovozech a interiérech arény, dokonãujeme povrchovou úpravu tribun a instalaci sedaãek, pfiipravuje se montáï videokostky. V oblasti technologií pokraãují rûzné dokonãovací práce, potfiebné napfiíklad pro instalace svítidel, ãidel a dal ích koncov ch prvkû. A pracuje se nejen v arénû, ale i v kanceláfiích managementu. Pfiipravují se smlouvy s pofiadateli sportovních, kulturních, zábavních a spoleãensk ch akcí, smlouvy s obchodními partnery, stejnû jako se spoleãnostmi, které si v areálu C S ONDA o v echno tady najdete? Vedle rûzn ch informaãních materiálû napfiíklad plasmovou obrazovku s videozáznamem z prûbûhu v stavby nebo s vizualizacemi budoucích interiérû a exteriérû arény. Pfiímo ve stfiedisku si fanou ci mohou koupit vstupenku na nûkteré z utkání svûtového pronajímají obchodní plochy. Probíhá prodej skyboxû a klubov ch sedadel, vstupenky na mistrovství svûta vzali domácí i zahraniãní fanou ci doslova útokem. Zájem vefiejnosti pfiedãil i nejsmûlej í prognózy a pfiedpovûdi, dodává Jan Vala. PraÏská aréna bude s více neï sedmnácti tisíci sedadly patfiit k nejvût ím v Evropû, pfiesto kapacita ani zdaleka nestaãí. Pfii nûkter ch utkáních hlavnû pfii zápasech domácí reprezentace bychom arénu mohli vyprodat hned nûkolikrát. ARÉNA V SRDCI METROPOLE Praha, Václavské námûstí, takzvan PeterkÛv dûm. V polovinû ledna tady zahájilo provoz spoleãné Informaãní centrum Mistrovství svûta IIHF v ledním hokeji 2004 a SAZKA ARENY. Domácím a zahraniãním náv tûvníkûm bude k dispozici dennû, vãetnû sobot a nedûlí. ampionátu, dal í zájemci v centru urãitû nepfiehlédnou vzorov skybox i s ve ker m vybavením. Domácím a zahraniãním náv tûvníkûm chceme ukázat, Ïe hlavní mûsto i aréna se na ampionát peãlivû pfiipravují, fiíká Jan Vala, tiskov mluvãí akciové spoleãnost BESTSPORT. Pochopitelnû, chceme se také trochu pochlubit, protoïe rychlost, s jakou nejmodernûj í evropsk stánek pro osmnáct tisíc divákû vyrûstá, by si zaslouïila místo v Guinessovû knize rekordû. Unikátní ov em není jen praïská aréna, ale i dûm, ve kterém se spoleãné Informaãní centrum Mistrovství svûta IIHF v ledním hokeji 2004 a SAZKA ARENY nachází. Na pfielomu devatenáctého a dvacátého století jej postavil Jan Kotûra, zakladatel a v razná postava moderní ãeské architektury. Uspûl, protoïe PeterkÛv dûm se pozdûji proslavil nejen jako první ryze secesní stavba v hlavním mûstû, ale také jako jeden ze skvostû praïské architektury. 2 SAZKA ARENA Leden 2004

3 L IDÉ P ROFIL KDYÎ ROLBA, TAK ZAMBONI ST ECHA PRO SAZKA ARENU Podílel se na více neï tisícovce projektû doma i v zahraniãí. Pracoval nejen v Evropû, ale tfieba i v Egyptû, Maroku, Jemenu nebo na Filipínách. Pfiesto povaïuje Ing. Vladimír Janata CSc. (50) stfiechu víceúãelové praïské SAZKA ARENY za svoje nejvût í dílo a za anci, která pfiichází jednou za Ïivot. C o bylo pro autora projektu stfie ní konstrukce vûbec nejtûï í? Nejspí ocelová táhla a jejich zapojení do konstrukce. Vzhledem k termínûm byla pochopitelnû velmi nároãná také montáï a aktivace, tvrdí absolvent Stavební fakulty âeského vysokého uãení technického. Chtûl jsem, aby koncepce stfie ní konstrukce byla originální a souãasnû optimální pro budoucí vyuïití. Povedlo se, takïe ocelovou stfie ní konstrukci SAZKA ARENY jiï dnes obdivují odborníci z mnoha zemí a s úspûchem se prezentuje pfii fiadû mezinárodních semináfiû a konferencí. V ãem je stfiecha nejmodernûj í evropské arény v jimeãná? Myslím, Ïe v rámci âeské republiky stfiecha s podobn mi rozmûry a intenzitou zatíïení neexistuje, pokraãuje Vladimír Janata. Vybrali jsme koncepci, která umoïàuje, Ïe je lehká, snese velké zatíïení a v prostoru pod stfiechou se na lo místo i pro rûzné divadelní a svûtelné technologie. Ve stfiedovém tubusu se v pfiípadû potfieby snadno schová napfiíklad i ohromn centrální displej. MoÏná vûbec nejnapínavûj í chvíle v prûbûhu celého projektu proïil, kdyï stavebníci odstranili podpûrné piïmo a probíhaly zátûïové zkou ky. Na jedné stranû jsme v ichni mûli radost, Ïe se konstrukce pfii pfiedpínání a spou tûní chovala témûfi úplnû pfiesnû podle matematického modelu, vzpomíná Vladimír Janata. Na druhé stranû nechybûla ani trocha smutku, protoïe nûkolik mûsícû krásné, i kdyï tvrdé práce skonãilo. V budoucnosti se projektant stfie ní konstrukce urãitû objeví i v hledi ti arény. Moc se tû ím hlavnû na hokej, ale líbily by se mi i souboje pod bezedn mi ko i, usmívá se nûkdej í basketbalista. Rád sem pfiijdu na rockovou nebo váïnou hudbu a zvûdav jsem i na to, jak se s takov m prostorem vyrovná divadlo. V ichni to známe. Skonãí tfietina, hráãi spûchají do aten, na plochu vyjíïdûjí mohutné stroje, rolby. Pomalu klouïou kluzi tûm, aby ledová plocha byla po pfiestávce stejnû dokonalá jako pfied zahájením utkání. PraÏská SAZKA ARENA, nejmodernûj í víceúãelov stánek v Evropû a dûji tû Mistrovství svûta IIHF v ledním hokeji 2004, si pro úpravu ledu vybrala nejmodernûj í modely známé severoamerické spoleãnosti Zamboni. V echno zaãalo v roce 1922, kdy se Frank J. Zamboni pfiestûhoval spolu s bratry Lawrencem a Georgem do jiïní Kalifornie. Nejdfiív provozovali autoopravnu, potom prodávali elektrospotfiebiãe a od chladniãek nebo velk ch strojû na v robu ledu pro bary a restaurace jak známo uï k rolbám není daleko. V roce 1940 otevfieli bratfii Zamboniové ve slunném Paramountu atraktivní novinku, zimní stadión Ice Skating Ring pro tehdy neuvûfiiteln ch osm set bruslafiû. Brzy zjistili, Ïe budou potfiebovat stroj, kter by ledovou plochu dokázal udrïovat v lep ím stavu a v krat ím ãase neï tradiãní krabaãe taïené siln m traktorem. První U F AKTA rolba se znaãkou Zamboni vyjela v roce 1942, ale aï v roce 1947 se podafiilo vyrobit stroj, kter nejenïe hobloval led, ale dokázal i odstraàovat sníh, um vat a vyhlazovat kluzi tû. Mimochodem, první stroj projektanti umístili na podvozek jeepu s náhonem na v echna ãtyfii kola a uveden koncept vydrïel nûkolik následujících desetiletí. Skuteãnû vyhráno ov em mûli aï v roce 1950, kdy si stroj na úpravu ledové plochy objednala skuteãná hvûzda, nûkolikanásobná olympijská vítûzka a královna lední revue, krasobruslafika Sonja Henie. Dal í modely potom následovaly jeden za druh m. Postupnû se mûnily tfieba motory, kabina, nabízející fiidiãi lep í a ir í rozhled, i technologie pro úpravu ledové plochy. Co zûstalo, je spolehlivost a kvalita. Tak napfiíklad model, kter si v padesát ch letech koupili vlastníci bostonské arény, vydrïel v provozu více neï ãtyfii desetiletí. Divíte se, Ïe pro restaurovanou rolbu se na lo místo i v Síni slávy NHL? Spousta práce ãeká rolby Zamboni i ve víceúãelové SAZKA ARENù. Mimo jiné proto, Ïe kluzi tû musí vyhovovat jak regulím, podle kter ch se hraje v zámofií, tak evropsk m pravidlûm nebo rozmûrûm plochy, na které budou hrát svoje utkání hokejisté domácího klubu, HC Slavia Praha. TRADICE STARÁ PÒLSTOLETÍ KdyÏ v roce 1949 zakládali bratfii Zamboniové svoji spoleãnost, nemohli tu it, Ïe zakládají i tradici, která vydrïí dal í více neï pûl století. Pfii oficiálních oslavách jubilea v roce 1999 spoãítali, Ïe firma vyrobila pfies sedm tisíc strojû, které pomáhají udrïovat kluzi tû v mnoha víceúãelov ch arénách a zimních stadiónech na v ech kontinentech. Ï první modelová fiada, vyrobená v roce 1949, pfiinesla fiadu novinek, mimo jiné pohon na v echna ãtyfii kola, ruãnû sestrojen podvozek a nádrï na sníh. Dal í model se vyrobil pouze ve ãtyfiech exempláfiích, zato pro renomované zákazníky mimo jiné pro Sonju Henie ãi Winter Garden v Pasadenû. Pozdûji pfiibyla sklápûcí snûhová nádrï, kompaktní kabina, vertikální nekov dopravník, stejnû jako lep í benzínové a elektrické motory jako napfiíklad v pfiípadû modelû Zamboni 500 a Zamboni 552 Elektrik. V souãasnosti vyrábí spoleãnost Zamboni celkem sedm modelû, od jednoduchého závûsného pfiístroje za traktor aï po supermoderní a superv konné rolby, urãené pro úpravu rychlobruslafisk ch oválû. Hlavní v robní závod se stejnû jako pfii vzniku spoleãnosti nachází v kalifornské Pasadenû, poboãky ov em najdete tfieba i v kanadském Brandtfordu nebo v carském Curychu. 3 SAZKA ARENA Leden 2004

4 A RENARIUM Z OOM ARÉNA JAKÁ BUDE AKUSTIKA PRO NÁROâNÉ âtvrtmiliónu metrû kubick ch. Seãteno a podtrïeno tfii chrámy svatého Víta, est Kongresov ch sálû v Kongresovém centru Praha nebo tucet plaveck ch stadiónû v Podolí. S takov mi objemy museli poãítat odborníci z centra akustick ch sluïeb Soning Praha, ktefií pfiipravovali projekt pro víceúãelovou praïskou SAZKA ARENU. Jak se jim to podafiilo, mûïete posoudit sami, pfii koncertu nebo muzikálovém pfiedstavení. Víceúãelov komplex Zelen ostrov zahrne vedle SAZKA ARENY napfiíklad i mezinárodní hotel, multimediální centrum, kongresové stfiedisko, obchodní galerie, kanceláfie a parkovací dûm. Pokud pfiipoãteme vedlej í univerzální halu, pfiedstavuje praïská SAZKA ARENA pfies tfiicet pût tisíc metrû ãtvereãních zastavûného prostoru a pfies dvacet tisíc míst v hledi - ti obou moderních amfiteátrû. Gastronomické sluïby SAZKA ARENY zahrnují témûfi míst ve 4 restauracích, 10 barech, 2 kavárnách a více neï 20 provozovnách se znaãkov m rychl m obãerstvením. Nikde v hlavním mûstû jich nenajdete víc. KdyÏ komfort, tak se v ím v udy. Mezi jednotliv mi podla- Ïími SAZKA ARENY se náv tûvníci budou pohybovat nejen po schodi ti, ale i v pohodln ch v tazích a eskalátorech. Dûláme v echno pro to, aby se cítili spokojeni. S pecialisté, ktefií na projektu pracovali, se v minulosti podíleli napfiíklad právû na rekonstrukci Kongresového sálu, Rudolfina ãi Obecního domu, fie ili akustiku ve studiích âeské televize a âeského rozhlasu, investor si je vybral i pfii v stavbû ãinohry a opery pro Slovenské národní divadlo. Akustika praïské SAZKA ARENY pfiitom zahrnuje nejen zvukoabsorpãní obklady stropu a nosné konstrukce stfiechy, ale i stûny za posledními fiadami sedadel a jednu absolutní novinku akustické úpravy sedadel. Rozhodli jsme se pro fie- ení, které nemá ve víceúãelov ch arénách obdobu, prohla uje generální fieditel spoleãnosti Soning Praha Ing. Josef Îikovsk. Velkou ãást akustick ch úprav jsme totiï zabudovali pfiímo v sedadlech, která byla podle na eho návrhu nejdfiíve kusovû vyrobena a potom peãlivû monitorována v odrazové komofie. V sledek? Dobu dozvuku, která by v SAZKA ARENù bez akustick ch úprav pfiedstavovala více neï deset vtefiin, se podafiilo zkrátit zhruba na estinu. Myslím, Ïe z pohledu akustiky bude praïská aréna v rámci evropského kontinentu jedniãkou, fiíká Ing. Josef Îikovsk. Parametry, kter ch jsme dosáhli, jsou srovnatelné s divadly nebo koncertními sály. Málokter divák si pfii náv tûvû arény uvûdomí, Ïe zatímco zadní opûrka sedadla pohlcuje nízké kmitoãty, spodní ãást pohlcuje stfiední a vysoké kmitoãty. Sedadla se pfiitom chovají stejnû, aè jsou obsazena nebo volná. Jin mi slovy, akustika SAZKA ARENY bude vynikající, aè uï bude v hledi ti sedmnáct nebo est tisíc divákû a posluchaãû. Chtûli jsme, aby akustika byla rovnocenná pro v echny náv tûvníky a pro v echny sektory hledi tû, zdûrazàuje Ing. Josef Îidkovsk. Pfiitom jsme se museli vyrovnat jak s celkov m fie ením arény, tak s rozmûry, které jsou i v mezinárodním srovnání unikátní. Vûfiím, Ïe jsme uspûli a Ïe náv tûvníci ocení akustickou pohodu, nezávislou na tom, jestli se na pódiu zrovna mluví, zpívá nebo hraje. 4 SAZKA ARENA Leden 2004

5 P ARTNER N ÁZOR NEJD ÍV HOKEJ, POTOM HUDBA Je tû v nedûli 9. kvûtna 2004 budou v SAZKA ARENù dunût mantinely pfii finálovém utkání svûtového ampionátu, uï za nûkolik dní tady v ak bude znít hudba. Plocha se zmûní v pódium, hokejisty vystfiídají umûlci, místo sportovních fanou kû budou v hledi ti pfiíznivci hudby. V úter 18. kvûtna 2004 se totiï v arénû uskuteãní jeden z koncertû mezinárodního hudebního festivalu PraÏské jaro. L eto ní, v pofiadí jiï devûtapadesát roãník festivalu probûhne v roce v znamn ch jubileí hned nûkolika vynikajících pfiedstavitelû ãeské hudby Bedfiicha Smetany, Antonína Dvofiáka a Leo e Janáãka. Stejnû jako v minulosti se v rámci PraÏského jara pfiedstaví v hlavním mûstû fiada vynikajících souborû a interpretû mezi orchestry tfieba âeská filharmonie, Symfonick orchestr FOK, BBC Symphony Orchestra, Nagoya Philharmonic Orchestra ãi Gewandhausorchester Leipzig, mezi dirigenty Serge Baudo, Herbert Blomstedt, Richard Hickox, Christopher Hogwood nebo Roberto Montenegro. Sté v roãí úmrtí Antonína Dvofiáka pfiipomene festival napfiíklad uvedením jeho vrcholného oratoria Svatá Ludmila s âeskou filharmonií, vûbec poprvé budou v programu festivalu uvedeny i v echny Dvofiákovy symfonie. V jimeãn koncertní comeback, motivovan právû jubileem, pfiipravuje houslov virtuos Josef Suk, závûreãn koncert potom vûnují pofiadatelé památce éfdirigenta âeské filharmonie a zakladatele PraÏského jara Rafaela Kubelíka, jedné z nejvût ích osobností ãeské i svûtové hudby v minulém století. A kdo vlastnû v praïské SAZKA ARENù pfii leto ním roãníku festivalu vystoupí? Skupina âechomor, volné sdruïení muzikantû kolem multiinstrumentalistû, zpûvákû a svitavsk ch rodákû Franti ka âerného a Karla Holase. Skupina, zaloïená v roce 1988, se proslavila pfiedev ím netradiãním pojetím ãeské a moravské lidové hudby. V minulosti vystupovala tfieba ve slavné lond nské Royal Albert Hall, s bratry Formanov mi se úãastnila projektu La Baraque, v divadle U HasiãÛ excelovala v Prodané nevûstû, zahrála si i v nûkolika pfiedstaveních divadla Pod Palmovkou. DivákÛm v praïské SAZKA ARENù se pfiedstaví pfii koncertu, na kterém vystoupí spoleãnû s Collegiem ãesk ch filharmonikû a zpûvaãkou Lenkou Dusilovou. Pfiijìte se podívat Ing. Roman Bûlor, fieditel PraÏského jara PRAÎSKÉ JARO V SAZKA ARENù Proã jste si pro jeden z koncertû leto ního PraÏského jara vybrali právû víceúãelovou SAZKA ARENU? Na prahu nového tisíciletí jsme festival definovali jako otevfien prostor. K tradiãnímu jádru, kter m jsou a zûstanou piãkové koncerty klasické hudby, tak postupnû pfiikládáme nové hudební projekty. JiÏ fiadu let festival naznaãuje, Ïe neuznává tabu ani v programech, ani ve v bûru míst, kde jednotlivé události probíhají. Vedle Cimrmana v fií i hudby v Rudolfinu tak mûïeme zmínit napfiíklad poctu Franku Zappovi ve VeletrÏním paláci, ãi koncert soudobé ãeské a svûtové hudby v prázdné Thámovû tovární hale v Karlínû. SAZKA ARENA je centrem a symbolem zcela nového urbanistického konceptu Vysoãan, kter zmûní tváfi Prahy, a my chceme b t pfii jeho uvádûní do Ïivota a pfii definování nového místa této mûstské ãtvrti v praïské kultufie pfiítomni. Jak vidíte dal í perspektivu koncertû váïné hudby v moderních víceúãelov ch arénách pro nûkolik tisíc divákû? Klasická hudba je málokdy váïná a i kdyï uï v jimeãnû váïná je, je spí e zdrojem klidu a radosti. Proto proti termínu váïná hudba systematicky bojujeme. Velké arény se pochopitelnû hodí pro specifické hudební projekty, ale i klasická hudba má dnes koncerty, které se podobou a nároky na prostor neli í od vystoupení hvûzd hudby populární. PraÏské jaro má za sebou napfiíklad zku enost koprodukãní úãasti na koncertu tenoristy Luciana Pavarottiho, coï je pfiesnû ten typ projektu, kter do SAZKA ARENY patfií. MÛÏe tady znít i jazz, alternativní hudba, folk nebo hudba etnická fantazii se meze nekladou. Samozfiejmû, interpreti musí b t dostateãnû známí, aby ve v zvû dané velkou byè variabilní kapacitou sálu obstáli. 5 SAZKA ARENA Leden 2004

6 F OKUS SAZKA ARENA PATRO ZA PATREM Podobnû jako nejmodernûj í stánky v zahraniãí, i praïská SAZKA ARENA bude skvûle vybaven m prostorem pro sport, kulturu, zábavu, kongresy, v stavy a veletrhy. Architekti arénu navrhli tak, aby poskytovala komfort jak sportovcûm, umûlcûm a pofiadatelûm, tak divákûm a náv tûvníkûm. V jednotliv ch patrech se urãitû bude líbit fanou kûm, stejnû jako nájemcûm skyboxû, klubov ch nebo komfortních sedadel. PATRO 1 âerven OKRUH PATRO 3 SKYBOXY PodlaÏí s hlavním vstupem do arény obepíná okruïní chodba, tzv. âerven okruh (oranïová) s fiadou obchodû, dvûma kavárnami a patnácti provozovnami se znaãkov m rychl m obãerstvením, aè uï s hot dogy, pizzou, kufiaty nebo nápoji. Na patfie se vedle spodní ãásti hledi tû se standardními a komfortními sedadly nacházejí také pokladny, v tahy do uzavfieného patra skyboxû, eskalátory ke klubovému podlaïí, vchody pro novináfie, management a zamûstnance nebo informaãní stfiedisko. Mezi klubov m podlaïím a horní ãástí hledi tû SAZKA ARENY umístili architekti patro s celkem esta edesáti komfortnû vybaven mi skyboxy (ãervená). V náv tûvnickém zázemí nechybí pûtihvûzdiãková francouzská restaurace pro více neï dvû stû náv tûvníkû s pracovním názvem Le Gourmet (oranïová), luxusní bar, dvû konferenãní místnosti Plaza a Patio nebo est jednacích salónkû (svûtle a tmavû modrá). V budoucnosti by se na patfie skyboxû mûlo nacházet i Muzeum hokejov ch tradic. PATRO 2 KLUBOVÁ SEDADLA PATRO 4 MODR OKRUH Ve druhém, tzv. klubovém patfie jsou v obvodovém prstenci zelenû vyznaãeny obchody a rozsáhlé obchodní galerie. Pro nájemce klubov ch sedadel tady bude pfiipraveno nejen více neï pûldruhého tisíce míst v hledi ti, ale i více neï dvû stû míst v pûti barech, ãtyfii partyboxy a dvû restaurace (oranïová). Restaurace se stfiedozemní kuchyní nabídne zhruba 250 míst, restaurace s ãeskou kuchyní dal ích 200 míst. Vpravo vidíte sousední univerzální halu i s jiïním vchodem z âeskomoravské ulice (Ïlutá). Barva naznaãuje, proã hlavní okruïní chodbu ve ãtvrtém podlaïí se schodi - tûm, v tahy a gastronomick mi provozovnami nazvali architekti Modr okruh. Diváci tady budou vyuïívat mimo jiné tfii bary nebo pûltucet stfiedisek se znaãkov m rychl m obãerstvením (rûïová), nabízejících stejnû jako v prvním podlaïí pizzu, kufiata, smaïené pochoutky ãi oblíbené pfiestávkové hot dogy. Horní ãást hledi tû pojme divákû, je tû v pod stfiechou se nacházejí tfieba komentátorské kabiny nebo televizní studio. 6 SAZKA ARENA Leden 2004

7 R OZHOVOR MEZI SJEZDOVKOU A SAZKA ARENOU Je tû pfied nûkolika lety reprezentoval âeskoslovensko a âeskou republiku ve sjezdovém lyïování. Potom zaãal pracoval ve vlastním architektonickém ateliéru a spolu s otcem se stal hlavním autorem návrhu víceúãelové SAZKA ARENY. Ing. arch. Martin Vokat pracuje na projektu v prûmûru pfies dvanáct hodin dennû, ale ví, Ïe nejmodernûj í evropská aréna za to stojí. Není tajemstvím, Ïe jste spolu s kolegy v minulosti nav tívili nûkolik víceúãelov ch stánkû v zahraniãí. Jaké arény vás zaujaly nejvíce? Nav tívili jsme pût velk ch stadiónû, ve kter ch se hraje NHL, a nûkolik dal ích v Evropû. Za oceánem na nás udûlaly nejvût í dojem torontsk Air Canada Center a Nationwide Arena v Columbusu. Z evropsk ch arén, které jsme vidûli, se se zámofiím mohou srovnávat snad jenom hamburská Color Line Arena a také Hartwall Areena, i kdyï ta byla postavena uï pfied nûkolika lety. Jaké období Ïivota jste nad projektem SAZKA ARENY strávil? Jak se práce nad projektem odrazila ve va em osobním Ïivotû? Asi pfied dvûma a pûl lety nás oslovil investor a potom uï zaãal obrovsk kolotoã. NejtûÏ í období pfiicházela vïdy s blíïícím se termínem odevzdání jednotliv ch stupàû dokumentace, velmi nároãn byl i loàsk podzim, kdy jsme do dokumentace museli zapracovat stovky zmûn. Postupnû se pfiitom mûnila také náplà práce od tvûrãího procesu, pfies koordinaci, rûzné úpravy a doplàky, aï po komunikaci s dodavateli. V soukromí nemám ani zdaleka tolik ãasu jako dfiív na sport, kter je pro mû nezbytnou souãástí Ïivotního stylu. Za poslední dva roky jsem si tak zhor il golfov hendikep, lyïovat jsem byl letos asi dvakrát a o pravideln ch tenisov ch, fotbalov ch nebo hokejov ch zápasech s kamarády si mûïu nechat jenom zdát. V echno je ov em víc neï vyváïeno prací na projektu, kter lze bez nadsázky charakterizovat jako Ïivotní. Ve firmû spolupracujete s otcem Vladimírem. Jak jste si rozdûlili práci? Byly chvíle, kdy jste na nûkteré vûci mûli rozdílné názory? Myslím, Ïe jsme celkem sehraná dvojice. Táta je tomu u vût iny arén, jak je známe v zahraniãí. Dnes proto vidím nejvût í pfiednost SAZKA ARENY právû v tom, Ïe byly vyuïity zdevastované pozemky pod mrtvou továrnou, které by dfiíve nebo pozdûji bylo nutné vyãistit a hledat pro nû investora. A Ïe se tak stalo právû v souvislosti s v stavbou víceúãelové arény, je pro mûsto i mûstskou ãást vynikající. Co bylo podle va eho názoru pfii pfiípravû projektu SAZKA ARENY nejtûï í? MÛÏete odhadnout, kolik lidí se na návrhu podílelo? Asi nejsloïitûj í bylo sestavit skupinu odborníkû z jednotliv ch oborû tak, aby tvofiili sehran a fungující t m, kter dokáïe rychle reagovat na v echny potfiebné podnûty a informace. A v tom sehrál velkou roli ná hlavní projektov partner, spoleãnost Helika, kter má zku enosti z fiady velk ch investiãních akcí. Celkem se na projektu podílelo asi pûtadvacet projekãních organizací a i kdyï nemáme pfiesnou statistiku poãet projektantû bych odhadl pfiibliïnû na dvû stovky. éf, to je jasné. Ale vzájemnû se respektujeme a umíme naslouchat jeden druhému. Na zaãátku jsme si fiekli, Ïe otec se bude starat hlavnû o stavební ãást, zatímco já budu mít na starosti technologie. Myslím, Ïe dohoda funguje, i kdyï samozfiejmû ne na v echno máme stejn názor. Ve chvíli, kdy se nûjaké rozdíly objeví, v echno si vyfiíkáme, pfiiãemï vût inou vyhraje síla argumentû. Pokud jsou argumenty rovnocenné, rozhoduje pochopitelnû éf. V ãem vidíte hlavní pfiednosti SAZKA ARENY? V ãem se li í od jin ch víceúãelov ch stánkû v zahraniãí? Velkou v hodou SAZKA ARENY je skuteãnost, Ïe bude souãástí celého komplexu Zelen ostrov a integrální souãástí metropole. Nejedná se tedy o stavbu na zelené louce nûkde za mûstem, jako je Jak vidíte perspektivu víceúãelového centra Zelen ostrov? Myslíte si, Ïe hlavní mûsto dokáïe podobn prostor vyuïít? Urãitû, jsem o tom pfiesvûdãen. Nûkdy to srovnávám s moderními multiplexy. KdyÏ vznikl první, nikdo nevûfiil, Ïe místo do kina za edesát korun budou diváci chodit do multiplexû, kde zaplatí tfiikrát víc, i kdyï za mnohem vût í pohodlí. A podívejte se dnes! SAZKA ARENA je vymy lena tak, aby uspokojila nároky jakéhokoli producenta a umoïnila uspofiádání jakékoli akce pod stfiechou. Sousední komplex Zelen ostrov pfiitom okruh nabízen ch sluïeb je tû roz ífií. Bude to místo, kde se mûïe pobavit celá rodina. Jaké události byste v SAZKA ARENù nechtûl vynechat? Jak vidíte ance na ich hokejistû pfii nadcházejícím svûtovém ampionátu? Urãitû budu zvûdav na to, jak dokáïe aréna mûnit tváfi a proto nebudu v hledi ti chybût pfii rûzn ch událostech a pfii rûzn ch druzích akcí. Pokud se t ãe mistrovství svûta, jsem optimista, takïe vûfiím ve zlato. A koho porazíme ve finále? To uï není tak dûleïité, myslím si ale, Ïe pro diváky by byl urãitû zajímav souboj se Slovenskem. ING. ARCH. MARTIN VOKAT, ARCHITEKTONICK ATELIÉR ATIP Spoluautor návrhu SAZKA ARENY Ing. arch. Martin Vokat (1968) vystudoval Fakultu architektury Vysokého uãení technického v Brnû a hned po studiích nastoupil a rodinném architektonickém ateliéru Atip. Spolupracoval mimo jiné na v stavbû Gerontocentra v Hostinném, na rekonstrukci koly a sportovního centra v Trutnovû nebo na generelu lyïafiského areálu Svat Petr ve pindlerovû Ml nû. Mimo projekãní prkno se vûnuje pfiedev ím sportu, v první fiadû golfu, lyïování a tenisu. Ani mû nemrzí, Ïe v SAZKA ARENù se budou moci provozovat skoro v echny sporty právû s v jimkou sjezdového lyïování, usmívá se nûkdej í úspû n reprezentant a drïitel bronzové medaile ze zimní univerziády. Sjezdové lyïování v arénû oïelím, i kdyï jin m lyïafisk m odvûtvím by slouïit mohla. Napfiíklad akrobatické lyïování se v arénû dfiíve nebo pozdûji urãitû objeví, ale probûhnout by tady mohl moïná i bûïeck sprint. 7 SAZKA ARENA Leden 2004

8 P TÁTE SE, ODPOVÍDÁME F OTOARÉNA LIBE, NEBO VYSOâANY? Ve sdûlovacích prostfiedcích se ãasto pí e, Ïe víceúãelová praïská aréna vyrûstá ve Vysoãanech, jindy se mluví o Libni. Ve které mûstské ãtvrti se SAZKA ARENA vlastnû nachází? Podle pfiíslu ného katastrálního úfiadu prochází hranice mezi Libní a Vysoãany právû více neï ãtrnáctihektarov m pozemkem víceúãelového sportovního, spoleãenského a obchodního komplexu Zelen ostrov, jehoï souãástí bude i SAZKA ARENA. Vlastní aréna se pfiitom nachází na pozemcích, které patfií k Libni. Vefiejnost ov em ãasto arénu umisèuje do Vysoãan, nejspí proto, Ïe nejmodernûj í evropsk stánek vyrûstá na b val ch továrních pozemcích a âeskomoravská-kolben-danûk byla v minulosti neodmyslitelnû spojena pfiedev ím s touto praïskou ãtvrtí. Pokud se t ká celého Zeleného ostrova, správné by bylo uvádût, Ïe se nachází na rozhraní Vysoãan a Libnû. Jaké informace k v stavbû a programu SAZKA ARENY a pfiipravovanému mistrovství svûta v ledním hokeji mûïeme najít na internetu? Na internetu najdete celou fiadu stránek, které souvisí jak s víceúãelovou SAZKA ARENOU, tak se svûtov m ampionátem v ledním hokeji. V stavbû, provozu a programovému kalendáfii SAZKA ARENY vãetnû obchodních podmínek pfii pronájmu skyboxû, klubov ch nebo komfortních sedadel jsou vûnovány stránky ãi Pokud se na hokej chystáte v Ostravû, spoustu uïiteãn ch informací si pfieãtete na V echno, co souvisí s prodejem vstupenek, nabízejí internetové stránky hokejoví fanou ci si pfiijdou na své i na oficiálních stránkách organizaãního v boru ampionátu V stavba víceúãelové SAZKA ARENY, nejmodernûj ího víceúãelového stánku v Evropû, fini uje. Stavební práce pokraãují s mírn m pfiedstihem, pfiiãemï v areálu se dennû pohybují zhruba dvû tisícovky odborníkû z rûzn ch profesí. C O MOÎNÁ NEVÍTE P IPRAVUJE SE I âez ARÉNA Víte, Ïe vítkovická âez Aréna oslaví v blízké budoucnosti dvacetileté jubileum? Provoz arény, která bude spolu s praïsk m víceúãelov m stánkem dûji tûm mistrovství svûta v ledním hokeji, zahájily v roce 1986 gymnastické závody. V pûvodním Paláci kultury a sportu se v minulosti uskuteãnila fiada v znamn ch mezinárodních soutûïí, vãetnû svûtov ch nebo evropsk ch ampionátû. Fanou ci tady vidûli tfieba mistrovství svûta ve volejbalu Ïen, mistrovství svûta v házené muïû, mistrovství svûta ve vzpírání, juniorské mistrovství svûta v ledním hokeji nebo evropsk ampionát v kulturistice. Na vítkovick ch kurtech se pfii turnajích ATP prohánûly nejvût í tenisové hvûzdy, spoustu vynikajících sportovcû pfiilákala i tradiãní krasobruslafiská âeská brusle. A co kultura? Na místním pódiu se pfiedstavili napfiíklad Sting, Julio Iglesias nebo Joe Cocker, hudební fajn mekry potû ily koncerty Iron Maiden, Scorpions, Deep Purple, Aerosmith, Slade, Uriah Heep, Jethro Tull i Kelly Familly. V programovém kalendáfii arény pochopitelnû nechybí ani rûzné renomované v stavy a veletrhy, napfiíklad metalurgick Metal, motoristická Motor ou ãi architektonick Nov byt a dûm. V souvislosti se ampionátem uvolnily mûsto a stát na rekonstrukci âez Arény vãetnû blízkého hotelu Atom velké finanãní prostfiedky. Stánek, jehoï tribuny pojmou pfii hokejovém utkání nûco pfies devût tisíc divákû, se tak doãká napfiíklad nového ozvuãení, digitálního informaãního systému a ãtrnácti luxusních skyboxû, v blízkosti arény vyroste tfiípodlaïní technická budova, novináfii se mohou tû it na nové tiskové stfiedisko, hráãi na prostorné a pohodlné atny. V novém kabátu se pfii mistrovství svûta pfiedstaví i vchody a pfiíjezdové komunikace, na diváky ãekají modernizované restaurace a velkoplo né elektronické tabule. Pfiímo v srdci hlavního mûsta, ve spodní ãásti Václavského námûstí, otevfielo v polovinû ledna svoje dvefie domácím a zahraniãním náv tûvníkûm Informaãní centrum Mistrovství svûta IIHF v ledním hokeji 2004 a SAZKA ARENY. Po Mistrovství svûta IIHF v ledním hokeji 2004 se ve druhé polovinû kvûtna pfiedstaví v SAZKA ARENù v rámci PraÏského jara skupina âechomor s Collegiem ãesk ch filharmonikû a Lenkou Dusilovou. SAZKA ARENA âíslo 1/2004 Periodicita Mûsíãník Vydavatel BESTSPORT akciová spoleãnost, K ÎiÏkovu 4/851, Praha 9, âeská republika Iâ Evidenãní ãíslo MK âr E Foto âtk, Karel vec, âez Aréna, PraÏské jaro, Michal Sváãek MAFA Grafická úprava, v roba a distribuce ENTRE s.r.o. Uzávûrka ãísla Dal í, podrobnûj í informace najdete na a Pfiípadné dotazy, námûty nebo pfiipomínky zasílejte na ovou adresu 8 SAZKA ARENA Leden 2004

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví?

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví? REGIONÁLNÍ INFORMACE KVĚTEN 2009 HLAVNÍ TÉMA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ZAOSTŘENO NA ZADLUŽENÍ MĚST A OBCÍ Města bez obchvatů Hybridní krása Proč se kraje a obce zadluží 2 7 0 Stavba důležitých silnic je ohrožená.

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû.

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû. Vlajka pro Tibet Mezinárodní kampaà Vlajka pro Tibet vznikla v polovinû devadesát ch let v západní Evropû a stala se jednou z nejv znamnûj ích symbolick ch akcí vyjadfiujících podporu ochrany lidsk ch

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17 VI. roãník ãíslo 17 únor 2014 Otevfiení kolního rybáfiského muzea, které probûhlo na podzim loàského roku, bylo bezesporu událostí roku v na í kole. TûÏko popisovat mnoïství práce, které jeho vznik provázelo.

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava,

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava, Akce v zoo 15. prosince - Mikulá v zoo 19. prosince - Strojení stromeãku v zoo 20. bfiezna - Jaro v zoo - zahájení komentovaného krmení zvífiat. 4. dubna - Den ptactva - program na ptaãí téma, voln vstup

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státního okresního archivu Pfierov Pfierov 2012 Sborník Státního okresního archivu Pfierov. Vydal Zemsk archiv v Opavû Státní okresní archiv Pfierov.

Více

Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze

Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze Katefiina UPOVÁ, Zbynûk HE MÁNEK 1 Rok 2002 Archiv Národního technického muzea a jeho po kození pfii povodni JiÏ od zaloïení Národního

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Konec. pana. Hodného

Konec. pana. Hodného 90 PRO HOCKEY Konec pana Hodného Sám se stará o v stroj, radûji hraje s pukem, neï aby chodil do tûla a kvûli dûtem by klidnû nechal plavat 21 milionû dolarû. Jeden z nejlep ích obráncû na svûtû je taky

Více

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 Václav GIRSA, Jana STRNADOVÁ 1 2 Skalní hrad Vald tejn, vypínající se pfies koruny stromû nad údolní nivou na hranû rozeklaného pískovcového masivu

Více

Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne

Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne Rozhovor se Stanislavem Mihulkou Velká vymírání jsou odedávna jedním z nejpopulárnûj ích témat moderní biologie. Kolik uï názorû padlo tfieba na konec dinosaurû,

Více

Domov sv. Karla Boromejského

Domov sv. Karla Boromejského zpráva o hospodafiení za rok 2012 D R U H É M U D Ò M J E D E N D A R E M â T Y S V ù T Ò âty I SVùTY POD JEDNOU ST ECHOU SVùT STAR CH A NEMOCN CH LIDÍ SVùT EHOLNÍCH SESTER SVùT CIVILNÍCH ZAMùSTNANCÒ SVùT

Více

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Pfiíroda 22 âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Red List of Threatened Species in the Czech Republic Vertebrates Die Rote Liste der gefährdeten Arten der Tschechischen Republik Der

Více