SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004"

Transkript

1 SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant Co bych pfiál SAZKA ARENù? V první fiadû to, aby tady úspû nû a pfied vyprodan m hledi - tûm probûhlo mistrovství svûta v ledním hokeji. V blízké i vzdálenûj í budoucnosti bych chtûl, aby si lidé arénu uïívali, protoïe pro nû vzniká. Aby si sem na li cestu, aby se tady bavili a odnesli si spoustu záïitkû. A jelikoï arénu stavûjí akcionáfii, obãanská sdruïení pûsobící v oblasti sportu a tûlov chovy, pfiál bych si, aby sem dokázali pfiivést vrcholné mezinárodní události, svûtové nebo evropské ampionáty v rûzn ch odvûtvích. Akciové spoleãnosti SAZKA potom pfieji, aby se jí její velkorysá investice vrátila. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù MÛj dûm, mûj hrad? Vûfime, Ïe oblíbené pfiísloví bude platit i na pfielomu dubna a kvûtna, pfii mistrovství svûta v ledním hokeji. Architekti SAZKA ARENY se proto jiï nûkolikrát pfiímo na staveni ti setkali s reprezentaãním trenérem Slavomírem Lenerem a kustodem Petrem Bílkem, pfiiãemï atny upravili tak, aby co nejlépe vyhovovaly pfiedstavám hokejistû. Jan Vala, tiskov mluvãí BESTSPORT akciová spoleãnost, moderátor Pfiál bych si, aby lidé mûli hlad po arénû, nebo je tû lé-pe pfied pofiádan mi událostmi, protoïe na jednotliv ch podlaïích urãitû najdou spoustu vynikajících gastronomick ch slu- Ïeb a na pódiu nebo na plo e velké záïitky. Jakou akci bych chtûl v arénû nav tívit? Mrzí mû, Ïe se zatím nepodafiilo získat pofiadatelství pro evropsk halov ampionát v lehké atletice, vûfiím nicménû, Ïe dfiíve nebo pozdûji tady piãkové atlety uvidíme. Na e atletika si to zaslouïí. A ve skrytu du e doufám, Ïe jednou tady pfiivítáme skuteãnou delikatesu bájeãnou jezdeckou show z Vídnû. A tak se ãlenové národního muïstva mohou tû it nejen na prostornou kabinu, ale také tfieba na bazén, vífiivku, odpoãívárnu s pohodln mi kfiesly, na videomístnost s velkou televizí, na posilovnu, rozcviãovnu i na kanceláfi pro trenéry. Pfii schûzce reprezentaãního trenéra s architekty se pfiitom fie ily i zdánlivé maliãkosti, které se ov em v budoucnosti mohou ukázat jako velmi dûleïité. Tak napfiíklad v hlavní kabinû bude poloïen ãerven koberec, zatímco v blízk ch relaxaãních místnostech modr. Vûfiím, Ïe ãervená probudí a vyburcuje hráãe, prohla uje Slavomír Lener. Modrá naopak uklidàuje, coï budeme po vypjat ch duelech urãitû potfiebovat. Stûna posilovny bude pro zmûnu prûhledná, aby jak tvrdí kouã na sebe v ichni vidûli a nikdo se nemohl schovat. V prûbûhu ampionátu tady hráãi stráví spoustu ãasu, budou tady mít druh domov, dodává kustod reprezentace Petr Bílek. Chceme jim proto vytvofiit co nejlep í podmínky, aby se mohli soustfiedit jen a jen na nejbliï í utkání a na co nejlep í v kon. Skvûle vybavené atny najdou uplatnûní i po ampionátu, pouze hvûzdy ãeské reprezentace v nich uï v nejbliï ím extraligovém roãníku vystfiídají borci mistrovského klubu, HC Slavia Praha. DrÏíme palce! 1 SAZKA ARENA Leden 2004

2 I NFO S ONDA VÍTEJTE A DOBROU CHUË! Zajímá vás, jak druh obãerstvení si budoucí náv tûvníci SAZKA ARENY vyberou tfieba v pfiestávce hokejového utkání, pfii muzikálu nebo rockovém koncertu. Podle v sledkû pravidelné internetové ankety na preferuje vût ina respondentû (41 %) tradiãní párek, klobásu nebo hot dog, zhruba stejná ãást by si vybrala pizzu, hamburger, cheeseburger ãi sendviã (18 %), dal í by se rozhodli pro grilované, peãené a smaïené kufie (14 %), pfiípadnû pro zámofisk import, popcorn a hranolky (9 %). POHODLÍ PRO NÁROâNÉ DIVÁKY Víceúãelová SAZKA ARENA zahájila v závûru prosince prodej 66 skyboxû a klubov ch sedadel. Cena roãního pronájmu skyboxu se pohybuje v rozmezí 2,7 3,1 miliónu korun, za klubové sedadlo na uzavfieném patfie arény zaplatí fanou ci sportu a kultury korun. Po mistrovství svûta v ledním hokeji se do prodeje dostane i 660 komfortních sedadel s roãní cenou pronájmu Kã. Dal í, podrobnûj í informace si zájemci mohou vyïádat na V ICHNI CHTùJÍ NA HOKEJ Skuteãnû mimofiádn zájem doprovází prodej vstupenek na hokejové mistrovství svûta. UÏ prostfiednictvím internetu si fanou ci rezervovali vût inu míst tfieba na utkání âeské republiky, Slovenska a Nûmecka v základních skupinách, na nûkteré duely kvalifikaãních skupin, na semifinále, finále a souboj o tfietí místo. Po ukonãení internetového prodeje se lístky od 26. ledna 2004 prodávají na více neï sedmi tisících terminálech akciové spoleãnosti SAZKA. PRAHA ARÉNU POT EBUJE V stavba SAZKA ARENY a úspû né pofiádání mistrovství svûta v ledním hokeji jsou pro metropoli prvofiad mi událostmi, prohlásil námûstek primátora hlavního mûsta Prahy Jan Bürgemeister. Chceme se více prezentovat v zahraniãí, pfiilákat více kongresové turistiky a ukázat, Ïe mûïeme konkurovat tfieba Vídni ãi Bruselu. NOV STÁNEK PRO KOJOTY V nové, supermoderní Glendale Arenû zaãali nastupovat hráãi hokejového klubu Phoenix Coyotes. Na tribuny stánku, kter nahradil pûvodní American West Arenu, nejmen í halu v NHL, se vejde divákû. V stavbu, která stála pfies 220 miliónû dolarû, financovalo z velké ãásti mûsto, pfiiãemï v bezprostfiedním okolí arény vyroste stejnû jako v Praze zábavní zóna s hotely, restauracemi a obchodními prostory. JAK NA NOV ROK, TAK... Pokud bude programov kalendáfi SAZKA ARENY stejnû hektick jako stavební práce na pfielomu roku, mají se diváci na co tû it. V areálu arény se pohybují dva tisíce dûlníkû, inïen rû a projektantû, pracuje se na v ech podlaïích a ve v ech prostorách. Mistrovství svûta v ledním hokeji se blíïí D ûlníci uï dokonãili vnûj í tepelné izolace a fasádní obklady, v provozu jsou strojovny vzduchotechniky, uvnitfi se pokládají technologické rozvody, montují se posuvné tribuny a chladící zafiízení. Pokud se t ãe stavebních ãinností, práce pokraãují pfiedev ím pfii pokládce dlaïeb a obkladû, na podhledech, zatímco na plo e se pokládá poslední betonová vrstva, prohla uje Jan Vala, tiskov mluvãí akciové spoleãnost BESTSPORT. V plném proudu jsou práce na gastroprovozech a interiérech arény, dokonãujeme povrchovou úpravu tribun a instalaci sedaãek, pfiipravuje se montáï videokostky. V oblasti technologií pokraãují rûzné dokonãovací práce, potfiebné napfiíklad pro instalace svítidel, ãidel a dal ích koncov ch prvkû. A pracuje se nejen v arénû, ale i v kanceláfiích managementu. Pfiipravují se smlouvy s pofiadateli sportovních, kulturních, zábavních a spoleãensk ch akcí, smlouvy s obchodními partnery, stejnû jako se spoleãnostmi, které si v areálu C S ONDA o v echno tady najdete? Vedle rûzn ch informaãních materiálû napfiíklad plasmovou obrazovku s videozáznamem z prûbûhu v stavby nebo s vizualizacemi budoucích interiérû a exteriérû arény. Pfiímo ve stfiedisku si fanou ci mohou koupit vstupenku na nûkteré z utkání svûtového pronajímají obchodní plochy. Probíhá prodej skyboxû a klubov ch sedadel, vstupenky na mistrovství svûta vzali domácí i zahraniãní fanou ci doslova útokem. Zájem vefiejnosti pfiedãil i nejsmûlej í prognózy a pfiedpovûdi, dodává Jan Vala. PraÏská aréna bude s více neï sedmnácti tisíci sedadly patfiit k nejvût ím v Evropû, pfiesto kapacita ani zdaleka nestaãí. Pfii nûkter ch utkáních hlavnû pfii zápasech domácí reprezentace bychom arénu mohli vyprodat hned nûkolikrát. ARÉNA V SRDCI METROPOLE Praha, Václavské námûstí, takzvan PeterkÛv dûm. V polovinû ledna tady zahájilo provoz spoleãné Informaãní centrum Mistrovství svûta IIHF v ledním hokeji 2004 a SAZKA ARENY. Domácím a zahraniãním náv tûvníkûm bude k dispozici dennû, vãetnû sobot a nedûlí. ampionátu, dal í zájemci v centru urãitû nepfiehlédnou vzorov skybox i s ve ker m vybavením. Domácím a zahraniãním náv tûvníkûm chceme ukázat, Ïe hlavní mûsto i aréna se na ampionát peãlivû pfiipravují, fiíká Jan Vala, tiskov mluvãí akciové spoleãnost BESTSPORT. Pochopitelnû, chceme se také trochu pochlubit, protoïe rychlost, s jakou nejmodernûj í evropsk stánek pro osmnáct tisíc divákû vyrûstá, by si zaslouïila místo v Guinessovû knize rekordû. Unikátní ov em není jen praïská aréna, ale i dûm, ve kterém se spoleãné Informaãní centrum Mistrovství svûta IIHF v ledním hokeji 2004 a SAZKA ARENY nachází. Na pfielomu devatenáctého a dvacátého století jej postavil Jan Kotûra, zakladatel a v razná postava moderní ãeské architektury. Uspûl, protoïe PeterkÛv dûm se pozdûji proslavil nejen jako první ryze secesní stavba v hlavním mûstû, ale také jako jeden ze skvostû praïské architektury. 2 SAZKA ARENA Leden 2004

3 L IDÉ P ROFIL KDYÎ ROLBA, TAK ZAMBONI ST ECHA PRO SAZKA ARENU Podílel se na více neï tisícovce projektû doma i v zahraniãí. Pracoval nejen v Evropû, ale tfieba i v Egyptû, Maroku, Jemenu nebo na Filipínách. Pfiesto povaïuje Ing. Vladimír Janata CSc. (50) stfiechu víceúãelové praïské SAZKA ARENY za svoje nejvût í dílo a za anci, která pfiichází jednou za Ïivot. C o bylo pro autora projektu stfie ní konstrukce vûbec nejtûï í? Nejspí ocelová táhla a jejich zapojení do konstrukce. Vzhledem k termínûm byla pochopitelnû velmi nároãná také montáï a aktivace, tvrdí absolvent Stavební fakulty âeského vysokého uãení technického. Chtûl jsem, aby koncepce stfie ní konstrukce byla originální a souãasnû optimální pro budoucí vyuïití. Povedlo se, takïe ocelovou stfie ní konstrukci SAZKA ARENY jiï dnes obdivují odborníci z mnoha zemí a s úspûchem se prezentuje pfii fiadû mezinárodních semináfiû a konferencí. V ãem je stfiecha nejmodernûj í evropské arény v jimeãná? Myslím, Ïe v rámci âeské republiky stfiecha s podobn mi rozmûry a intenzitou zatíïení neexistuje, pokraãuje Vladimír Janata. Vybrali jsme koncepci, která umoïàuje, Ïe je lehká, snese velké zatíïení a v prostoru pod stfiechou se na lo místo i pro rûzné divadelní a svûtelné technologie. Ve stfiedovém tubusu se v pfiípadû potfieby snadno schová napfiíklad i ohromn centrální displej. MoÏná vûbec nejnapínavûj í chvíle v prûbûhu celého projektu proïil, kdyï stavebníci odstranili podpûrné piïmo a probíhaly zátûïové zkou ky. Na jedné stranû jsme v ichni mûli radost, Ïe se konstrukce pfii pfiedpínání a spou tûní chovala témûfi úplnû pfiesnû podle matematického modelu, vzpomíná Vladimír Janata. Na druhé stranû nechybûla ani trocha smutku, protoïe nûkolik mûsícû krásné, i kdyï tvrdé práce skonãilo. V budoucnosti se projektant stfie ní konstrukce urãitû objeví i v hledi ti arény. Moc se tû ím hlavnû na hokej, ale líbily by se mi i souboje pod bezedn mi ko i, usmívá se nûkdej í basketbalista. Rád sem pfiijdu na rockovou nebo váïnou hudbu a zvûdav jsem i na to, jak se s takov m prostorem vyrovná divadlo. V ichni to známe. Skonãí tfietina, hráãi spûchají do aten, na plochu vyjíïdûjí mohutné stroje, rolby. Pomalu klouïou kluzi tûm, aby ledová plocha byla po pfiestávce stejnû dokonalá jako pfied zahájením utkání. PraÏská SAZKA ARENA, nejmodernûj í víceúãelov stánek v Evropû a dûji tû Mistrovství svûta IIHF v ledním hokeji 2004, si pro úpravu ledu vybrala nejmodernûj í modely známé severoamerické spoleãnosti Zamboni. V echno zaãalo v roce 1922, kdy se Frank J. Zamboni pfiestûhoval spolu s bratry Lawrencem a Georgem do jiïní Kalifornie. Nejdfiív provozovali autoopravnu, potom prodávali elektrospotfiebiãe a od chladniãek nebo velk ch strojû na v robu ledu pro bary a restaurace jak známo uï k rolbám není daleko. V roce 1940 otevfieli bratfii Zamboniové ve slunném Paramountu atraktivní novinku, zimní stadión Ice Skating Ring pro tehdy neuvûfiiteln ch osm set bruslafiû. Brzy zjistili, Ïe budou potfiebovat stroj, kter by ledovou plochu dokázal udrïovat v lep ím stavu a v krat ím ãase neï tradiãní krabaãe taïené siln m traktorem. První U F AKTA rolba se znaãkou Zamboni vyjela v roce 1942, ale aï v roce 1947 se podafiilo vyrobit stroj, kter nejenïe hobloval led, ale dokázal i odstraàovat sníh, um vat a vyhlazovat kluzi tû. Mimochodem, první stroj projektanti umístili na podvozek jeepu s náhonem na v echna ãtyfii kola a uveden koncept vydrïel nûkolik následujících desetiletí. Skuteãnû vyhráno ov em mûli aï v roce 1950, kdy si stroj na úpravu ledové plochy objednala skuteãná hvûzda, nûkolikanásobná olympijská vítûzka a královna lední revue, krasobruslafika Sonja Henie. Dal í modely potom následovaly jeden za druh m. Postupnû se mûnily tfieba motory, kabina, nabízející fiidiãi lep í a ir í rozhled, i technologie pro úpravu ledové plochy. Co zûstalo, je spolehlivost a kvalita. Tak napfiíklad model, kter si v padesát ch letech koupili vlastníci bostonské arény, vydrïel v provozu více neï ãtyfii desetiletí. Divíte se, Ïe pro restaurovanou rolbu se na lo místo i v Síni slávy NHL? Spousta práce ãeká rolby Zamboni i ve víceúãelové SAZKA ARENù. Mimo jiné proto, Ïe kluzi tû musí vyhovovat jak regulím, podle kter ch se hraje v zámofií, tak evropsk m pravidlûm nebo rozmûrûm plochy, na které budou hrát svoje utkání hokejisté domácího klubu, HC Slavia Praha. TRADICE STARÁ PÒLSTOLETÍ KdyÏ v roce 1949 zakládali bratfii Zamboniové svoji spoleãnost, nemohli tu it, Ïe zakládají i tradici, která vydrïí dal í více neï pûl století. Pfii oficiálních oslavách jubilea v roce 1999 spoãítali, Ïe firma vyrobila pfies sedm tisíc strojû, které pomáhají udrïovat kluzi tû v mnoha víceúãelov ch arénách a zimních stadiónech na v ech kontinentech. Ï první modelová fiada, vyrobená v roce 1949, pfiinesla fiadu novinek, mimo jiné pohon na v echna ãtyfii kola, ruãnû sestrojen podvozek a nádrï na sníh. Dal í model se vyrobil pouze ve ãtyfiech exempláfiích, zato pro renomované zákazníky mimo jiné pro Sonju Henie ãi Winter Garden v Pasadenû. Pozdûji pfiibyla sklápûcí snûhová nádrï, kompaktní kabina, vertikální nekov dopravník, stejnû jako lep í benzínové a elektrické motory jako napfiíklad v pfiípadû modelû Zamboni 500 a Zamboni 552 Elektrik. V souãasnosti vyrábí spoleãnost Zamboni celkem sedm modelû, od jednoduchého závûsného pfiístroje za traktor aï po supermoderní a superv konné rolby, urãené pro úpravu rychlobruslafisk ch oválû. Hlavní v robní závod se stejnû jako pfii vzniku spoleãnosti nachází v kalifornské Pasadenû, poboãky ov em najdete tfieba i v kanadském Brandtfordu nebo v carském Curychu. 3 SAZKA ARENA Leden 2004

4 A RENARIUM Z OOM ARÉNA JAKÁ BUDE AKUSTIKA PRO NÁROâNÉ âtvrtmiliónu metrû kubick ch. Seãteno a podtrïeno tfii chrámy svatého Víta, est Kongresov ch sálû v Kongresovém centru Praha nebo tucet plaveck ch stadiónû v Podolí. S takov mi objemy museli poãítat odborníci z centra akustick ch sluïeb Soning Praha, ktefií pfiipravovali projekt pro víceúãelovou praïskou SAZKA ARENU. Jak se jim to podafiilo, mûïete posoudit sami, pfii koncertu nebo muzikálovém pfiedstavení. Víceúãelov komplex Zelen ostrov zahrne vedle SAZKA ARENY napfiíklad i mezinárodní hotel, multimediální centrum, kongresové stfiedisko, obchodní galerie, kanceláfie a parkovací dûm. Pokud pfiipoãteme vedlej í univerzální halu, pfiedstavuje praïská SAZKA ARENA pfies tfiicet pût tisíc metrû ãtvereãních zastavûného prostoru a pfies dvacet tisíc míst v hledi - ti obou moderních amfiteátrû. Gastronomické sluïby SAZKA ARENY zahrnují témûfi míst ve 4 restauracích, 10 barech, 2 kavárnách a více neï 20 provozovnách se znaãkov m rychl m obãerstvením. Nikde v hlavním mûstû jich nenajdete víc. KdyÏ komfort, tak se v ím v udy. Mezi jednotliv mi podla- Ïími SAZKA ARENY se náv tûvníci budou pohybovat nejen po schodi ti, ale i v pohodln ch v tazích a eskalátorech. Dûláme v echno pro to, aby se cítili spokojeni. S pecialisté, ktefií na projektu pracovali, se v minulosti podíleli napfiíklad právû na rekonstrukci Kongresového sálu, Rudolfina ãi Obecního domu, fie ili akustiku ve studiích âeské televize a âeského rozhlasu, investor si je vybral i pfii v stavbû ãinohry a opery pro Slovenské národní divadlo. Akustika praïské SAZKA ARENY pfiitom zahrnuje nejen zvukoabsorpãní obklady stropu a nosné konstrukce stfiechy, ale i stûny za posledními fiadami sedadel a jednu absolutní novinku akustické úpravy sedadel. Rozhodli jsme se pro fie- ení, které nemá ve víceúãelov ch arénách obdobu, prohla uje generální fieditel spoleãnosti Soning Praha Ing. Josef Îikovsk. Velkou ãást akustick ch úprav jsme totiï zabudovali pfiímo v sedadlech, která byla podle na eho návrhu nejdfiíve kusovû vyrobena a potom peãlivû monitorována v odrazové komofie. V sledek? Dobu dozvuku, která by v SAZKA ARENù bez akustick ch úprav pfiedstavovala více neï deset vtefiin, se podafiilo zkrátit zhruba na estinu. Myslím, Ïe z pohledu akustiky bude praïská aréna v rámci evropského kontinentu jedniãkou, fiíká Ing. Josef Îikovsk. Parametry, kter ch jsme dosáhli, jsou srovnatelné s divadly nebo koncertními sály. Málokter divák si pfii náv tûvû arény uvûdomí, Ïe zatímco zadní opûrka sedadla pohlcuje nízké kmitoãty, spodní ãást pohlcuje stfiední a vysoké kmitoãty. Sedadla se pfiitom chovají stejnû, aè jsou obsazena nebo volná. Jin mi slovy, akustika SAZKA ARENY bude vynikající, aè uï bude v hledi ti sedmnáct nebo est tisíc divákû a posluchaãû. Chtûli jsme, aby akustika byla rovnocenná pro v echny náv tûvníky a pro v echny sektory hledi tû, zdûrazàuje Ing. Josef Îidkovsk. Pfiitom jsme se museli vyrovnat jak s celkov m fie ením arény, tak s rozmûry, které jsou i v mezinárodním srovnání unikátní. Vûfiím, Ïe jsme uspûli a Ïe náv tûvníci ocení akustickou pohodu, nezávislou na tom, jestli se na pódiu zrovna mluví, zpívá nebo hraje. 4 SAZKA ARENA Leden 2004

5 P ARTNER N ÁZOR NEJD ÍV HOKEJ, POTOM HUDBA Je tû v nedûli 9. kvûtna 2004 budou v SAZKA ARENù dunût mantinely pfii finálovém utkání svûtového ampionátu, uï za nûkolik dní tady v ak bude znít hudba. Plocha se zmûní v pódium, hokejisty vystfiídají umûlci, místo sportovních fanou kû budou v hledi ti pfiíznivci hudby. V úter 18. kvûtna 2004 se totiï v arénû uskuteãní jeden z koncertû mezinárodního hudebního festivalu PraÏské jaro. L eto ní, v pofiadí jiï devûtapadesát roãník festivalu probûhne v roce v znamn ch jubileí hned nûkolika vynikajících pfiedstavitelû ãeské hudby Bedfiicha Smetany, Antonína Dvofiáka a Leo e Janáãka. Stejnû jako v minulosti se v rámci PraÏského jara pfiedstaví v hlavním mûstû fiada vynikajících souborû a interpretû mezi orchestry tfieba âeská filharmonie, Symfonick orchestr FOK, BBC Symphony Orchestra, Nagoya Philharmonic Orchestra ãi Gewandhausorchester Leipzig, mezi dirigenty Serge Baudo, Herbert Blomstedt, Richard Hickox, Christopher Hogwood nebo Roberto Montenegro. Sté v roãí úmrtí Antonína Dvofiáka pfiipomene festival napfiíklad uvedením jeho vrcholného oratoria Svatá Ludmila s âeskou filharmonií, vûbec poprvé budou v programu festivalu uvedeny i v echny Dvofiákovy symfonie. V jimeãn koncertní comeback, motivovan právû jubileem, pfiipravuje houslov virtuos Josef Suk, závûreãn koncert potom vûnují pofiadatelé památce éfdirigenta âeské filharmonie a zakladatele PraÏského jara Rafaela Kubelíka, jedné z nejvût ích osobností ãeské i svûtové hudby v minulém století. A kdo vlastnû v praïské SAZKA ARENù pfii leto ním roãníku festivalu vystoupí? Skupina âechomor, volné sdruïení muzikantû kolem multiinstrumentalistû, zpûvákû a svitavsk ch rodákû Franti ka âerného a Karla Holase. Skupina, zaloïená v roce 1988, se proslavila pfiedev ím netradiãním pojetím ãeské a moravské lidové hudby. V minulosti vystupovala tfieba ve slavné lond nské Royal Albert Hall, s bratry Formanov mi se úãastnila projektu La Baraque, v divadle U HasiãÛ excelovala v Prodané nevûstû, zahrála si i v nûkolika pfiedstaveních divadla Pod Palmovkou. DivákÛm v praïské SAZKA ARENù se pfiedstaví pfii koncertu, na kterém vystoupí spoleãnû s Collegiem ãesk ch filharmonikû a zpûvaãkou Lenkou Dusilovou. Pfiijìte se podívat Ing. Roman Bûlor, fieditel PraÏského jara PRAÎSKÉ JARO V SAZKA ARENù Proã jste si pro jeden z koncertû leto ního PraÏského jara vybrali právû víceúãelovou SAZKA ARENU? Na prahu nového tisíciletí jsme festival definovali jako otevfien prostor. K tradiãnímu jádru, kter m jsou a zûstanou piãkové koncerty klasické hudby, tak postupnû pfiikládáme nové hudební projekty. JiÏ fiadu let festival naznaãuje, Ïe neuznává tabu ani v programech, ani ve v bûru míst, kde jednotlivé události probíhají. Vedle Cimrmana v fií i hudby v Rudolfinu tak mûïeme zmínit napfiíklad poctu Franku Zappovi ve VeletrÏním paláci, ãi koncert soudobé ãeské a svûtové hudby v prázdné Thámovû tovární hale v Karlínû. SAZKA ARENA je centrem a symbolem zcela nového urbanistického konceptu Vysoãan, kter zmûní tváfi Prahy, a my chceme b t pfii jeho uvádûní do Ïivota a pfii definování nového místa této mûstské ãtvrti v praïské kultufie pfiítomni. Jak vidíte dal í perspektivu koncertû váïné hudby v moderních víceúãelov ch arénách pro nûkolik tisíc divákû? Klasická hudba je málokdy váïná a i kdyï uï v jimeãnû váïná je, je spí e zdrojem klidu a radosti. Proto proti termínu váïná hudba systematicky bojujeme. Velké arény se pochopitelnû hodí pro specifické hudební projekty, ale i klasická hudba má dnes koncerty, které se podobou a nároky na prostor neli í od vystoupení hvûzd hudby populární. PraÏské jaro má za sebou napfiíklad zku enost koprodukãní úãasti na koncertu tenoristy Luciana Pavarottiho, coï je pfiesnû ten typ projektu, kter do SAZKA ARENY patfií. MÛÏe tady znít i jazz, alternativní hudba, folk nebo hudba etnická fantazii se meze nekladou. Samozfiejmû, interpreti musí b t dostateãnû známí, aby ve v zvû dané velkou byè variabilní kapacitou sálu obstáli. 5 SAZKA ARENA Leden 2004

6 F OKUS SAZKA ARENA PATRO ZA PATREM Podobnû jako nejmodernûj í stánky v zahraniãí, i praïská SAZKA ARENA bude skvûle vybaven m prostorem pro sport, kulturu, zábavu, kongresy, v stavy a veletrhy. Architekti arénu navrhli tak, aby poskytovala komfort jak sportovcûm, umûlcûm a pofiadatelûm, tak divákûm a náv tûvníkûm. V jednotliv ch patrech se urãitû bude líbit fanou kûm, stejnû jako nájemcûm skyboxû, klubov ch nebo komfortních sedadel. PATRO 1 âerven OKRUH PATRO 3 SKYBOXY PodlaÏí s hlavním vstupem do arény obepíná okruïní chodba, tzv. âerven okruh (oranïová) s fiadou obchodû, dvûma kavárnami a patnácti provozovnami se znaãkov m rychl m obãerstvením, aè uï s hot dogy, pizzou, kufiaty nebo nápoji. Na patfie se vedle spodní ãásti hledi tû se standardními a komfortními sedadly nacházejí také pokladny, v tahy do uzavfieného patra skyboxû, eskalátory ke klubovému podlaïí, vchody pro novináfie, management a zamûstnance nebo informaãní stfiedisko. Mezi klubov m podlaïím a horní ãástí hledi tû SAZKA ARENY umístili architekti patro s celkem esta edesáti komfortnû vybaven mi skyboxy (ãervená). V náv tûvnickém zázemí nechybí pûtihvûzdiãková francouzská restaurace pro více neï dvû stû náv tûvníkû s pracovním názvem Le Gourmet (oranïová), luxusní bar, dvû konferenãní místnosti Plaza a Patio nebo est jednacích salónkû (svûtle a tmavû modrá). V budoucnosti by se na patfie skyboxû mûlo nacházet i Muzeum hokejov ch tradic. PATRO 2 KLUBOVÁ SEDADLA PATRO 4 MODR OKRUH Ve druhém, tzv. klubovém patfie jsou v obvodovém prstenci zelenû vyznaãeny obchody a rozsáhlé obchodní galerie. Pro nájemce klubov ch sedadel tady bude pfiipraveno nejen více neï pûldruhého tisíce míst v hledi ti, ale i více neï dvû stû míst v pûti barech, ãtyfii partyboxy a dvû restaurace (oranïová). Restaurace se stfiedozemní kuchyní nabídne zhruba 250 míst, restaurace s ãeskou kuchyní dal ích 200 míst. Vpravo vidíte sousední univerzální halu i s jiïním vchodem z âeskomoravské ulice (Ïlutá). Barva naznaãuje, proã hlavní okruïní chodbu ve ãtvrtém podlaïí se schodi - tûm, v tahy a gastronomick mi provozovnami nazvali architekti Modr okruh. Diváci tady budou vyuïívat mimo jiné tfii bary nebo pûltucet stfiedisek se znaãkov m rychl m obãerstvením (rûïová), nabízejících stejnû jako v prvním podlaïí pizzu, kufiata, smaïené pochoutky ãi oblíbené pfiestávkové hot dogy. Horní ãást hledi tû pojme divákû, je tû v pod stfiechou se nacházejí tfieba komentátorské kabiny nebo televizní studio. 6 SAZKA ARENA Leden 2004

7 R OZHOVOR MEZI SJEZDOVKOU A SAZKA ARENOU Je tû pfied nûkolika lety reprezentoval âeskoslovensko a âeskou republiku ve sjezdovém lyïování. Potom zaãal pracoval ve vlastním architektonickém ateliéru a spolu s otcem se stal hlavním autorem návrhu víceúãelové SAZKA ARENY. Ing. arch. Martin Vokat pracuje na projektu v prûmûru pfies dvanáct hodin dennû, ale ví, Ïe nejmodernûj í evropská aréna za to stojí. Není tajemstvím, Ïe jste spolu s kolegy v minulosti nav tívili nûkolik víceúãelov ch stánkû v zahraniãí. Jaké arény vás zaujaly nejvíce? Nav tívili jsme pût velk ch stadiónû, ve kter ch se hraje NHL, a nûkolik dal ích v Evropû. Za oceánem na nás udûlaly nejvût í dojem torontsk Air Canada Center a Nationwide Arena v Columbusu. Z evropsk ch arén, které jsme vidûli, se se zámofiím mohou srovnávat snad jenom hamburská Color Line Arena a také Hartwall Areena, i kdyï ta byla postavena uï pfied nûkolika lety. Jaké období Ïivota jste nad projektem SAZKA ARENY strávil? Jak se práce nad projektem odrazila ve va em osobním Ïivotû? Asi pfied dvûma a pûl lety nás oslovil investor a potom uï zaãal obrovsk kolotoã. NejtûÏ í období pfiicházela vïdy s blíïícím se termínem odevzdání jednotliv ch stupàû dokumentace, velmi nároãn byl i loàsk podzim, kdy jsme do dokumentace museli zapracovat stovky zmûn. Postupnû se pfiitom mûnila také náplà práce od tvûrãího procesu, pfies koordinaci, rûzné úpravy a doplàky, aï po komunikaci s dodavateli. V soukromí nemám ani zdaleka tolik ãasu jako dfiív na sport, kter je pro mû nezbytnou souãástí Ïivotního stylu. Za poslední dva roky jsem si tak zhor il golfov hendikep, lyïovat jsem byl letos asi dvakrát a o pravideln ch tenisov ch, fotbalov ch nebo hokejov ch zápasech s kamarády si mûïu nechat jenom zdát. V echno je ov em víc neï vyváïeno prací na projektu, kter lze bez nadsázky charakterizovat jako Ïivotní. Ve firmû spolupracujete s otcem Vladimírem. Jak jste si rozdûlili práci? Byly chvíle, kdy jste na nûkteré vûci mûli rozdílné názory? Myslím, Ïe jsme celkem sehraná dvojice. Táta je tomu u vût iny arén, jak je známe v zahraniãí. Dnes proto vidím nejvût í pfiednost SAZKA ARENY právû v tom, Ïe byly vyuïity zdevastované pozemky pod mrtvou továrnou, které by dfiíve nebo pozdûji bylo nutné vyãistit a hledat pro nû investora. A Ïe se tak stalo právû v souvislosti s v stavbou víceúãelové arény, je pro mûsto i mûstskou ãást vynikající. Co bylo podle va eho názoru pfii pfiípravû projektu SAZKA ARENY nejtûï í? MÛÏete odhadnout, kolik lidí se na návrhu podílelo? Asi nejsloïitûj í bylo sestavit skupinu odborníkû z jednotliv ch oborû tak, aby tvofiili sehran a fungující t m, kter dokáïe rychle reagovat na v echny potfiebné podnûty a informace. A v tom sehrál velkou roli ná hlavní projektov partner, spoleãnost Helika, kter má zku enosti z fiady velk ch investiãních akcí. Celkem se na projektu podílelo asi pûtadvacet projekãních organizací a i kdyï nemáme pfiesnou statistiku poãet projektantû bych odhadl pfiibliïnû na dvû stovky. éf, to je jasné. Ale vzájemnû se respektujeme a umíme naslouchat jeden druhému. Na zaãátku jsme si fiekli, Ïe otec se bude starat hlavnû o stavební ãást, zatímco já budu mít na starosti technologie. Myslím, Ïe dohoda funguje, i kdyï samozfiejmû ne na v echno máme stejn názor. Ve chvíli, kdy se nûjaké rozdíly objeví, v echno si vyfiíkáme, pfiiãemï vût inou vyhraje síla argumentû. Pokud jsou argumenty rovnocenné, rozhoduje pochopitelnû éf. V ãem vidíte hlavní pfiednosti SAZKA ARENY? V ãem se li í od jin ch víceúãelov ch stánkû v zahraniãí? Velkou v hodou SAZKA ARENY je skuteãnost, Ïe bude souãástí celého komplexu Zelen ostrov a integrální souãástí metropole. Nejedná se tedy o stavbu na zelené louce nûkde za mûstem, jako je Jak vidíte perspektivu víceúãelového centra Zelen ostrov? Myslíte si, Ïe hlavní mûsto dokáïe podobn prostor vyuïít? Urãitû, jsem o tom pfiesvûdãen. Nûkdy to srovnávám s moderními multiplexy. KdyÏ vznikl první, nikdo nevûfiil, Ïe místo do kina za edesát korun budou diváci chodit do multiplexû, kde zaplatí tfiikrát víc, i kdyï za mnohem vût í pohodlí. A podívejte se dnes! SAZKA ARENA je vymy lena tak, aby uspokojila nároky jakéhokoli producenta a umoïnila uspofiádání jakékoli akce pod stfiechou. Sousední komplex Zelen ostrov pfiitom okruh nabízen ch sluïeb je tû roz ífií. Bude to místo, kde se mûïe pobavit celá rodina. Jaké události byste v SAZKA ARENù nechtûl vynechat? Jak vidíte ance na ich hokejistû pfii nadcházejícím svûtovém ampionátu? Urãitû budu zvûdav na to, jak dokáïe aréna mûnit tváfi a proto nebudu v hledi ti chybût pfii rûzn ch událostech a pfii rûzn ch druzích akcí. Pokud se t ãe mistrovství svûta, jsem optimista, takïe vûfiím ve zlato. A koho porazíme ve finále? To uï není tak dûleïité, myslím si ale, Ïe pro diváky by byl urãitû zajímav souboj se Slovenskem. ING. ARCH. MARTIN VOKAT, ARCHITEKTONICK ATELIÉR ATIP Spoluautor návrhu SAZKA ARENY Ing. arch. Martin Vokat (1968) vystudoval Fakultu architektury Vysokého uãení technického v Brnû a hned po studiích nastoupil a rodinném architektonickém ateliéru Atip. Spolupracoval mimo jiné na v stavbû Gerontocentra v Hostinném, na rekonstrukci koly a sportovního centra v Trutnovû nebo na generelu lyïafiského areálu Svat Petr ve pindlerovû Ml nû. Mimo projekãní prkno se vûnuje pfiedev ím sportu, v první fiadû golfu, lyïování a tenisu. Ani mû nemrzí, Ïe v SAZKA ARENù se budou moci provozovat skoro v echny sporty právû s v jimkou sjezdového lyïování, usmívá se nûkdej í úspû n reprezentant a drïitel bronzové medaile ze zimní univerziády. Sjezdové lyïování v arénû oïelím, i kdyï jin m lyïafisk m odvûtvím by slouïit mohla. Napfiíklad akrobatické lyïování se v arénû dfiíve nebo pozdûji urãitû objeví, ale probûhnout by tady mohl moïná i bûïeck sprint. 7 SAZKA ARENA Leden 2004

8 P TÁTE SE, ODPOVÍDÁME F OTOARÉNA LIBE, NEBO VYSOâANY? Ve sdûlovacích prostfiedcích se ãasto pí e, Ïe víceúãelová praïská aréna vyrûstá ve Vysoãanech, jindy se mluví o Libni. Ve které mûstské ãtvrti se SAZKA ARENA vlastnû nachází? Podle pfiíslu ného katastrálního úfiadu prochází hranice mezi Libní a Vysoãany právû více neï ãtrnáctihektarov m pozemkem víceúãelového sportovního, spoleãenského a obchodního komplexu Zelen ostrov, jehoï souãástí bude i SAZKA ARENA. Vlastní aréna se pfiitom nachází na pozemcích, které patfií k Libni. Vefiejnost ov em ãasto arénu umisèuje do Vysoãan, nejspí proto, Ïe nejmodernûj í evropsk stánek vyrûstá na b val ch továrních pozemcích a âeskomoravská-kolben-danûk byla v minulosti neodmyslitelnû spojena pfiedev ím s touto praïskou ãtvrtí. Pokud se t ká celého Zeleného ostrova, správné by bylo uvádût, Ïe se nachází na rozhraní Vysoãan a Libnû. Jaké informace k v stavbû a programu SAZKA ARENY a pfiipravovanému mistrovství svûta v ledním hokeji mûïeme najít na internetu? Na internetu najdete celou fiadu stránek, které souvisí jak s víceúãelovou SAZKA ARENOU, tak se svûtov m ampionátem v ledním hokeji. V stavbû, provozu a programovému kalendáfii SAZKA ARENY vãetnû obchodních podmínek pfii pronájmu skyboxû, klubov ch nebo komfortních sedadel jsou vûnovány stránky ãi Pokud se na hokej chystáte v Ostravû, spoustu uïiteãn ch informací si pfieãtete na V echno, co souvisí s prodejem vstupenek, nabízejí internetové stránky hokejoví fanou ci si pfiijdou na své i na oficiálních stránkách organizaãního v boru ampionátu V stavba víceúãelové SAZKA ARENY, nejmodernûj ího víceúãelového stánku v Evropû, fini uje. Stavební práce pokraãují s mírn m pfiedstihem, pfiiãemï v areálu se dennû pohybují zhruba dvû tisícovky odborníkû z rûzn ch profesí. C O MOÎNÁ NEVÍTE P IPRAVUJE SE I âez ARÉNA Víte, Ïe vítkovická âez Aréna oslaví v blízké budoucnosti dvacetileté jubileum? Provoz arény, která bude spolu s praïsk m víceúãelov m stánkem dûji tûm mistrovství svûta v ledním hokeji, zahájily v roce 1986 gymnastické závody. V pûvodním Paláci kultury a sportu se v minulosti uskuteãnila fiada v znamn ch mezinárodních soutûïí, vãetnû svûtov ch nebo evropsk ch ampionátû. Fanou ci tady vidûli tfieba mistrovství svûta ve volejbalu Ïen, mistrovství svûta v házené muïû, mistrovství svûta ve vzpírání, juniorské mistrovství svûta v ledním hokeji nebo evropsk ampionát v kulturistice. Na vítkovick ch kurtech se pfii turnajích ATP prohánûly nejvût í tenisové hvûzdy, spoustu vynikajících sportovcû pfiilákala i tradiãní krasobruslafiská âeská brusle. A co kultura? Na místním pódiu se pfiedstavili napfiíklad Sting, Julio Iglesias nebo Joe Cocker, hudební fajn mekry potû ily koncerty Iron Maiden, Scorpions, Deep Purple, Aerosmith, Slade, Uriah Heep, Jethro Tull i Kelly Familly. V programovém kalendáfii arény pochopitelnû nechybí ani rûzné renomované v stavy a veletrhy, napfiíklad metalurgick Metal, motoristická Motor ou ãi architektonick Nov byt a dûm. V souvislosti se ampionátem uvolnily mûsto a stát na rekonstrukci âez Arény vãetnû blízkého hotelu Atom velké finanãní prostfiedky. Stánek, jehoï tribuny pojmou pfii hokejovém utkání nûco pfies devût tisíc divákû, se tak doãká napfiíklad nového ozvuãení, digitálního informaãního systému a ãtrnácti luxusních skyboxû, v blízkosti arény vyroste tfiípodlaïní technická budova, novináfii se mohou tû it na nové tiskové stfiedisko, hráãi na prostorné a pohodlné atny. V novém kabátu se pfii mistrovství svûta pfiedstaví i vchody a pfiíjezdové komunikace, na diváky ãekají modernizované restaurace a velkoplo né elektronické tabule. Pfiímo v srdci hlavního mûsta, ve spodní ãásti Václavského námûstí, otevfielo v polovinû ledna svoje dvefie domácím a zahraniãním náv tûvníkûm Informaãní centrum Mistrovství svûta IIHF v ledním hokeji 2004 a SAZKA ARENY. Po Mistrovství svûta IIHF v ledním hokeji 2004 se ve druhé polovinû kvûtna pfiedstaví v SAZKA ARENù v rámci PraÏského jara skupina âechomor s Collegiem ãesk ch filharmonikû a Lenkou Dusilovou. SAZKA ARENA âíslo 1/2004 Periodicita Mûsíãník Vydavatel BESTSPORT akciová spoleãnost, K ÎiÏkovu 4/851, Praha 9, âeská republika Iâ Evidenãní ãíslo MK âr E Foto âtk, Karel vec, âez Aréna, PraÏské jaro, Michal Sváãek MAFA Grafická úprava, v roba a distribuce ENTRE s.r.o. Uzávûrka ãísla Dal í, podrobnûj í informace najdete na a Pfiípadné dotazy, námûty nebo pfiipomínky zasílejte na ovou adresu 8 SAZKA ARENA Leden 2004

SAZKA ARENA. Ostatnû, pfiesvûdãte se sami. Centrální ËASTN NOV ROK 2004! C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA

SAZKA ARENA. Ostatnû, pfiesvûdãte se sami. Centrální ËASTN NOV ROK 2004! C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 10 Prosinec 2003 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Jan Kode, b val tenisov reprezentant, mimo jiné vítûz Wimbledonu 1973 a

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Global Travel Agency. Sport & kultura v O2 areně Praha 2015 SKYBOXY

Global Travel Agency. Sport & kultura v O2 areně Praha 2015 SKYBOXY Global Travel Agency Sport & kultura v O2 areně Praha 2015 SKYBOXY Global Travel Agency dovolená & zážitky Součástí Global Travel Agency s.r.o. jsou obchodní značky Smart Travel Agency a Smart Holidays.

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

âíslo 7 Záfií 2003 SAZKA ARENA

âíslo 7 Záfií 2003 SAZKA ARENA www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com âíslo 7 Záfií 2003 SAZKA ARENA Aréna pro všechny, všichni pro arénu C O MĚ ZAJÍMÁ T ÉMA Martin Ruãinsk, olympijsk vítûz z Nagana, hráã New York Rangers Moc mě mrzelo,

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

âíslo 6 Srpen 2003 SAZKA ARENA T ÉMA Domácí a mezinárodní soutěže v mobilních

âíslo 6 Srpen 2003 SAZKA ARENA T ÉMA Domácí a mezinárodní soutěže v mobilních www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com âíslo 6 Srpen 2003 SAZKA ARENA Aréna pro všechny, všichni pro arénu E DITORIAL T ÉMA Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí přátelé, ještě vloni mnozí nevěřili, letos

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

âíslo 3 Kvûten 2003 SAZKA ARENA T ÉMA

âíslo 3 Kvûten 2003 SAZKA ARENA T ÉMA www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com âíslo 3 Kvûten 2003 SAZKA ARENA Aréna pro všechny, všichni pro arénu E DITORIAL T ÉMA Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí přátelé, všichni návštěvníci, kteří si v

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA DANCE SHOW & TRADE EVENT FESTIVAL ZÁBAVY MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA DANCE SHOW & TRADE EVENT FESTIVAL ZÁBAVY MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY SPORTOVNÍ VELETRH PRO V ECHNY 6. 9.11. 2014 BRNO -V STAVI Tù MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ 6. 9.11. 2014 BRNO -V STAVI Tù VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY 6. 9.11. 2014 BRNO -V

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006 279 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 13. ãervna 2006 Dal í ãíslo Vik fie vyjde v úter 27. ãervna Volby v Krásné Lípû vyhrála ODS Leto ní volby do Poslanecké snûmovny âr, které se v na em mûstû, stejnû jako

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

zlín zlín MùSTO ZLÍN Informaãní centrum

zlín zlín MùSTO ZLÍN Informaãní centrum MùSTO ZLÍN Krajské mûsto Zlín leïí v údolí fiíãky Dfievnice, v mírné teplé klimatické oblasti jihov chodní Moravy, na rozhraní Vala ska, Hané a Moravského Slovácka. Zlín je pfiirozenou metropolí jihov

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Pomáháme druh m k vítûzství!

Pomáháme druh m k vítûzství! V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 KRÁLOVNA NOCI barevná litografie, 68 x 53 cm, 2005 Pomáháme druh m k vítûzství! Jsme tradiãní ãeskou spoleãností, která se snaïí b t co nejvíce dynamická a inovativní. Hlavním pfiedmûtem

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I.

Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I. Číslo 1 Květen 03 Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH Úvod Analýza nejčastějších příčin vzniku škod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci PraÏské Jaroslav PODLISKA, Michal TRYML A NOTACE: Autofii se zab vají v vojem ochrany archeologick ch památek na území historického jádra Prahy po

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní MUDr. Alena Venhodová volby do Senátu, fiíjen 2010 senátní volební obvod 79 Hodonín Alena Venhodová kandidátka do Senátu za Hodonín www.venhodova.cz V Venhodová Více pracovních pfiíleïitostí Více investic

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Klesá spotřeba elektřiny. Energetici investují dál.

Klesá spotřeba elektřiny. Energetici investují dál. REGIONÁLNÍ INFORMACE A KONTAKTY ČERVEN 2009 HLAVNÍ TÉMA ENERGETIKA ZAOSTŘENO NA ARCHITEKTURU Kde skončí jaderný odpad? 4 Tomáš Sedláček a Jan Vejmělek 8 9 Stavby roku 2008 10 11 Klesá spotřeba elektřiny.

Více

Modfiansk palác sladkostí

Modfiansk palác sladkostí Holandské léto po jihoãesku fotoreportáï na str. 4 19. ãervence 2006 / 12 13 / XVIII KRÁTCE / AKTUÁLNù Léto ve mûstû i v pfiírodû ObyvatelÛm Bratislavy jiï opût slouïí oblíbené v letní místo Îelezná studniãka,

Více

Krize: Skončí dobrý byznys s odpadky?

Krize: Skončí dobrý byznys s odpadky? REGIONÁLNÍ INFORMACE ÚNOR 2009 HLAVNÍ TÉMA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZAOSTŘENO NA VELETRHY, KONFERENCE A SEMINÁŘE Rozhovor s hejtmanem Zlínského kraje Přehled nejdůležitějších akcí v regionech O datových schránkách

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY

BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY Zetterberg Henrik Do NHL vstoupil v prvním útoku souãasn ch drïitelû Stanley Cupu a uï pfii debutu zaznamenal jednu asistenci. První gól v dresu Detroitu dal ve tfietím

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis VII. ROâNÍK â. 1/2008 PROFILY Mezinárodní veletrhy Služby brněnského výstaviště pro podnikatele PrÛmyslové izolace Vlastní vývoj umožňuje držet krok s ostatními

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více