SzékeSfehérvár.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SzékeSfehérvár. www.turizmus.szekesfehervar.hu"

Transkript

1 SzékeSfehérvár

2 KrálovsKé přivítání Herma Svatého Štěpána, Město Székesfehérvár (Stoliční Bělehrad) je jedno z nejstarších maďarských měst, které bylo založeno na křižovatce přirozených cest, na kopcích vyčnívajících v lokalitě močálovitého území, které poskytovalo možnost dobré obrany osídlení. Velkokníže Gejza v r. 972 na tomto výhodném strategickém místě založil své panovnické sídlo, které bylo předchůdcem dnešního města Székesfehérvár. Tady kolem roku 997 vybudoval první kamenný chrám Maďarů (3), který sloužil zároveň i jako místo jeho posledního odpočinku. Otevřené brány znázorněné v městském erbu jsou i dnes otevřené všem dnešním návštěvníkům města! Skutečným významným centrem se město stalo v době vládnutí krále Svatého Štěpána. Král zde vybudoval svůj soukromý kostel přepoštský chrám zasvěcený Panně Marii, který se později stal korunovačním chrámem. Székesfehérvár je městem Svatého Štěpána, vždyť právě on udělil městu titul svobodného královského města a s tím související výsady, se záměrem pozdvihnout ho z řadu jiných usedlostí. Král - zakladatel našeho státu byl pohřben v našem městě a zde se narodil i jeho syn kníže Imrich. V našem městě byl umístněn královský trůn, zde byly uschovávány i korunovační klenoty, královská pokladnice, později taky i státní archiv. Podle středověkého zvykového práva legitimitu královské moci zaručovali tři podmínky: korunovace se měla uskutečnit v městě Székesfehérvár, měl jí provést ostřihomský arcibiskup a obřad se měl vykonat s korunou Svatého Štěpána. V našem městě bylo korunovaných 43 uherských králů. Kromě toho si korunovační chrám v Székesfehérvári vybralo za posledního místa odpočinku osm králů z rodu Arpádovců a sedm panovníků z míšených královských rodů. Z této budovy, jejíž nebývalá rozloha byla ojedinělá na poměry své doby v celé Evropě zbyly jen ruiny. Zahrada ruin (8) rozprostírající se v srdci Centra města nás přenese do středověku a připomíná vznešenost bývalého korunovačního města. V mauzoleu, které patří do Zahrady ruin, se nachází sarkofág s vytesanou skvostnou výzdobou, zhotovený při příležitosti svatořečení Svatého Štěpána a nástěnný obraz od Vilmosa Aba-Nováka, věnovaný historii Svaté pravici a Svaté koruně. Na výstavbu Biskupského paláce (9) nacházejícího se székesfehérvár město Králů zakládání: Velkokníže Gejza na tomto místě v r. 972 založil své panovnické sídlo. poloha: Město se nachází na strategickém místě na křižovatce suchozemských cest Zadunajska, v regionu Středního Zadunajska, na půlcestě mezi Budapeští a Balatonem. Přístup z Budapešti je po hlavní cestě č.7 respektive po dálnici č. M-7. Město je i v současnosti významným cestovním a železničním uzlem. Je župním městem a sídlem župy Fejér. rozloha: 170,89 km² počet obyvatelů: původ názvu: Název Fehérvár (Bělehrad) má dvě různá vysvětlení: jedno se odvolává na predikát Fehér některých členů panovnického domu (Ondřej I.) objevující se v kronikách, druhé zase na stavební kameny, respektive bílým vápnem natřené zdi ranného královského hradu a paláce postaveného panovníkem Gejzem. Význam přívlastku Székes, který byl k predikátu Fehérvár připojený dodatečně, znamená: královské sídlo.

3 Říšského jablka vedle Zahrady ruin použili kamene z bývalého korunovačního chrámu. Výstavba trvala více než dvacet let, a proto na budově barokového stylu jsou patrné i dekorační prvky copového slohu. Nápis na soše Říšského jablka (10) nacházející se uprostřed Radničního náměstí hlásá hrdost obyvatelů města: Fehérvár je svobodným městem z milosti krále Svatého Štěpána. Pocity ze střídání období ničení a obnovy města hodnověrně znázorňují církevní budovy. Obrovské věže biskupské katedrály (4) byly vybudované ještě za éry krále Bélu IV. V pozdějším období zde byla uschovávaná relikvie hlavy Svatého Štěpána, uložená v stříbrné hermě, které jsou dnes spolu s dalšími kostelními klenoty vystavené v Diecézním muzeu v Székesfehérváru (11). Středověký původ má i podkostel katedrály (5) s hrobem krále Bélu III. a jeho manželky Anny z Antiochie. Na mramorových deskách jsou otisky mrtvých těl panovníka a jeho manželky. Milovníci virtuózních výtvarných děl pestrých tvarů pozdního baroka, by měli každopádně navštívit Seminární (1) a Cisterciánský kostel (16). Zajisté je okouzlí nebeská vize perleťového jasu a jemnosti krajek mistra Maubertscha, namalované na stropě Seminárního kostele, jakož i vyřezávaný nábytek sakristie Cisteriánského kostela, který představuje jedinečný skvost v Střední Evropě. Kulturní vření Město Székesfehérvár zažilo po tureckém pustošení nový rozmach v století. Střed města má zachovanou středověkou strukturu ulic. Jeho nejhezčí budovy jsou barokní kostely, budovy a paláce postavené v rokokovém a copovém stylu. V těchto budovách probíhalo vzdělávání, rozkvétal duchovní a kulturní život. V našem městě bylo postavené první kamenné divadlo v zemi dnešní Vörösmartyho divadlo (19). Toto kulturní vření spatří i dnes každý návštěvník města. Székesfehérvár je i v současnosti mimořádně bohatým Zahrada ruin Historická kavalkáda

4 Vörösmartyho divadlo divadlo Městská Městská galerie galerie městem městem na na muzeální hodnoty, díla díla výtvarného umění umění a a na na různé různé kuriozity. Návštěvník zde zde může může objevit objevit klenoty, klenoty, jakými jakými jsou jsou kamenné artefakty, sarkofágy, známkové cihly cihly s s monogramy z doby z doby římské římské (jsou (jsou k vidění k vidění na na výstavních místech místech Muzea Muzea krále krále Svatého Svatého Štěpána Štěpána [17]), [17]), díla díla výtvarného umění umění (v Městské (v Městské galerii galerii [14], [14], v Galerii v Galerii Istvána Istvána Csóka Csóka [15], [15], v Nové v Nové maďarské galérii galérii [2]) [2]) anebo anebo sbírky sbírky okouzlujícím způsobem vypracovaných porcelánových panenek (v (v Muzeum hraček hraček Za Za devíti devíti horami horami [13]). [13]). Naše Naše kulturní kulturní akce akce organizované v každém v každém ročním ročním období období nabízejí nabízejí kvalitní kvalitní a a vzrušující programy! Čerstvě Čerstvě dokončená rekonstrukce historických budov budov ve ve střede střede města města připomíná atmosféru měšťanského života života v v Székesfehérváru (Stoličního Bělehradu). Komplex budov budov Hiemer-Font-Caraffa (12) (12) na na Radničním náměstí, sestávající ze ze třech třech obytních bloků, bloků, patří patří mezi mezi významné památky barokní barokní architektury. Celková Celková rekonstrukce komplexu byla byla dokončena v roce v roce Historická budova budova městských lázní lázní Árpád Árpád (7) (7) postavěna v roce v roce v v secesním stylu stylu a její a její exkluzivní okolí okolí vzbuzují vzbuzují imprese imprese z doby z doby svého svého vzniku vzniku a patří a patří mezi mezi opravdové skvosty skvosty Székesfehérváru (Stoličního Bělehradu). Cestování v čase v čase Jedinečná historická, rušná rušná atmosféra města města Székesfehérvár spočívá spočívá kromě kromě architektonické výzdoby také také na na různých různých maličkostech. Procházkou městem městem naše naše cesta cesta vede vede vedle vedle krásně krásně zdobených barokních kostelů, kostelů, obytných domů domů s s rohovými balkóny balkóny vyzařující ojedinělou atmosféru a a impozantních budov budov z období z období klasicizmu. Mezi Mezi nimi nimi můžeme spatřit spatřit zbytky zbytky středověké hradní hradní zdi zdi anebo anebo pozůstatky budov budov z tohoto z tohoto období. období. Při Při prohlídce početných a a bravurně umístěných soch soch na na veřejných prostranstvích se nám se nám před před očima očima oživí oživí celá celá historie historie tohoto tohoto vícekrát vícekrát zničeného města. města. Návštěvníkovi se se vyplatí vyplatí odbočit odbočit z Hlavní z Hlavní ulice ulice a objevit a objevit atmosféru malých malých bočních bočních ulic ulic a a uzavřených dvorů dvorů nabízejících cestování v čase. v čase. Hodiny Hodiny mají mají svou svou osobitní osobitní úlohu úlohu v živote v živote města: města: přesný přesný čas čas na na pestrobarevném ciferníku Květinových hodin hodin (18) (18) ukazují ukazují číslice číslice z z květinového snu. snu. Při Při Zvonkohře (6) (6) od 10-té od 10-té dopoledne každé každé dvě dvě hodiny hodiny defilují defilují při při čarokrásných melodiích známé známé a a charakteristické postavy postavy maďarských dějin. dějin. V blízkosti V blízkosti středu středu města města k oddychu k oddychu lákají lákají chladné chladné stinné stinné parčíky parčíky a jezera, a jezera, ukrývající další další pamětihodnosti. Mezi Mezi ně ně patří patří miléniový hudební hudební pavilón pavilón (20) (20) anebo anebo hudbou hudbou ozvučená studánka s s vyvírající léčivou léčivou vodou. vodou. V parku V parku zahradního města města milovníky zážitků zážitků hororových historek historek uchvátí uchvátí jezero jezero Důl Důl Zvonkohře Muzeum Muzeum hraček hraček Za Za devíti devíti horami horami

5 hrad hrad Bory Bory s pověstí s pověstí jezera jezera samovrahů. V blízkosti V blízkosti jezera jezera se v se katastru v katastru vybojovali vybojovali 2 zlaté 2 zlaté a 1 stříbrnou a 1 stříbrnou medaili: medaili: mistrem mistrem Maďarska Maďarska v v města města nachází nachází Pamětník Pamětník zlaté zlaté buly, buly, postavený postavený na místě na místě jejího jejího kopané kopané se stalo se stalo mužstvo mužstvo Videoton Videoton FC a FC v ledovém a v ledovém hokeji hokeji zase zase vyhlášení vyhlášení v r v r Tento Tento pamětník pamětník je zároveň je zároveň i i vyhlídkovou družstvo družstvo klubu klubu SAPA SAPA Fehérvár Fehérvár AV 19. AV Mužský 19. Mužský basketbalový věží. věží. Nejzvláštnější stavbou stavbou v městě v městě je hrad je hrad Bory Bory (21). (21). Tento Tento tým tým klubu klubu Alba Alba Fehérvár Fehérvár vybojoval vybojoval stříbrnou stříbrnou medaili medaili romantický rytířský rytířský hrad hrad pocházející z 20. z 20. století století je dílem je dílem a družstvo a družstvo volejbalistek z klubu z klubu Fehérvár Fehérvár KC skončilo KC skončilo na na stavitele stavitele a sochaře a sochaře Eugena Eugena Boryho. Boryho. Stavěl Stavěl ho sám ho sám podle podle 5. místě 5. místě tabulky. tabulky. Město Město je hrdé je hrdé i na i své na vrcholové své vrcholové sportovce. sportovce. vlastních vlastních plánů plánů během během 36 let 36 až let do až své do smrti své smrti na památku na památku Mezi Mezi ně patří ně patří pětibojařka, olympijská vítězka vítězka Zsuzsa Zsuzsa Vörös, Vörös, lásky, lásky, kterou kterou cítil cítil k manželce, k manželce, akademické malířce. malířce. V galerii V galerii členka členka klubu klubu Alba Alba Volán-Bericap SC. SC. Dva Dva naši naši hokejisti hokejisti je k vidění je k vidění kromě kromě nespočetných děl tohoto děl tohoto manželského páru páru evropského formátu formátu jsou jsou zase zase členy členy Síně Síně slávy slávy (Hall (Hall of of umělců umělců i jejich i jejich hodnotná hodnotná sbírka sbírka výtvarných děl. děl. Fame) Fame) v Torontě. v Torontě. Mezi Mezi nejcennější sportovní sportovní relikvie relikvie města města patří patří dres dres hokejisty hokejisty Gábora Gábora Ocskaya, Ocskaya, tragicky tragicky zemřelého zemřelého v r. v r. Město Město šampiónů a hokejka a hokejka Kristiána Kristiána Palkovicsa. Kromě Kromě toho toho se můžeme se můžeme pochlubit pochlubit i takovými i takovými historickými sportovními událostmi, Székesfehérvár se po se skončení po skončení II. světové II. světové války války rozvinul rozvinul do do jakým jakým bylo bylo finále finále poháru poháru UEFA UEFA v r. 1985, v r. 1985, ve kterém ve kterém se setkali setkali jednoho jednoho z z nejvýznamnějších sportovních středisek středisek Maďarska. Maďarska. fotbalisté fotbalisté našeho našeho slavného slavného klubu klubu Videoton s mužstvem s mužstvem Real Real Město Město je je zastoupeno v první v první lize 4 lize 4 kolektivními sportovními Madrid. Madrid. U nás U nás můžete můžete vždy vždy počítat počítat s s napínavým zápasem! zápasem! disciplínami. Naši Naši slavní slavní sportovci sportovci v sezóně v sezóně 2010/2011 Nevynechejte ho! ho! Videoton Videoton FC FC Sapa Sapa Fehérvár Fehérvár AV 19AV 19

6 turisticko-informační kancelář a prodejna upomínkových předmětů v Městě székesfehérvár Zprostředkování ubytování, zajištění turistických průvodců a tlumočnických služeb příprava nabídek turistických programů prodej upomínkových předmětů Székesfehérvár, Oskola u Tel.: Fax: Provozovatel: Nezisková, obecně prospěšná společnost s ručením omezeným pro turistický ruch v městě Székesfehérvár

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli Číslo 11 Ročník XI Zdarma 12. června 2009 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Radomíra ZVEJŠKOVÁ SROVNÁNÍ SOCIOEKONOMICKÉHO VÝVOJE MĚST VELKÉ OPATOVICE A JEVÍČKO PO ROCE 1989 Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené?

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? 2.4 Otázky a odpovědi 1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 11/ 14 (198) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vesnice roku 2014 Kateřinice. Přátelé, kamarádi, Kateřinice, je to Vaše! zvolal

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích. Dřevěný kostel. Všech svatých v Sedlištích

Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích. Dřevěný kostel. Všech svatých v Sedlištích Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích 1 Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích David Pindur Sedliště 2013 2 3

Více

PRAHA LETECKÁ A VLÁDNÍ

PRAHA LETECKÁ A VLÁDNÍ Z AMERIKY NA KARLŠTEJN PRAHA LETECKÁ A VLÁDNÍ PARNÍM VLAKEM ŠLECHTIČNA ZA POKLADEM HRADU KŘIVOKLÁT Lom Amerika Pojeďte s námi do Ameriky! Naše Amerika leží v Českém krasu a představuje několik jámových

Více

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu B Ř E Z E N 0 0 9 č í s l o 3 Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu Před dvěma lety nabídl zámek v Moravské Třebové středověkou mučírnu. Do loňské sezóny vstoupil obohacen o alchymistickou

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

Dobříš MĚSTO DOBŘÍŠ - stručné dějiny Mírové náměstí čp. 119 (radnice) Náměstí Svobody čp. 2 (areál bývalého statku)

Dobříš MĚSTO DOBŘÍŠ - stručné dějiny Mírové náměstí čp. 119 (radnice) Náměstí Svobody čp. 2 (areál bývalého statku) Dobříš MĚSTO DOBŘÍŠ - stručné dějiny Město Dobříš je obklopeno ze všech stran lesy a leží v nadmořské výšce 371 metrů nad mořem. Z hlediska historického vývoje je Dobříš osídlena od pradávna. Nejstarší

Více

Tábor vybudovali roku 1420 Tábor označení města Tábor Největší stavební rozvoj Tábora nastal po roce 1437 1452 město se vzdalo vojsku

Tábor vybudovali roku 1420 Tábor označení města Tábor Největší stavební rozvoj Tábora nastal po roce 1437 1452 město se vzdalo vojsku Z D Č F PŘ Tábor je město na jihu Čech na řece Lužnici. Se svými 37 000 obyvateli je po Českých Budějovicích druhým největším městem v Jihočeském kraji. Město, jehož centrum je památkovou rezervací, je

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Chlapů bylo dost. Máj už stojí

Chlapů bylo dost. Máj už stojí Úterý / 7. května 2013 / Cena 15 Kč / Předplatné 14 Kč / Ročník III. / číslo 19 Chlapů bylo dost. Máj už stojí KYJOV Více než hodinu trvalo přibližně šedesátce mužů než postavili více než třicetimetrovou

Více

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická Fakulta Katedra dějin umění Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Kravčík Vedoucí práce: PhDr. Marek Perůtka Olomouc 2014

Více

Vlastivědný kroužek Kulturního a společenského střediska Mariánské Lázně 11.

Vlastivědný kroužek Kulturního a společenského střediska Mariánské Lázně 11. Vlastivědný kroužek Kulturního a společenského střediska Mariánské Lázně Ročník VIII. (88.) 11. Mar. Lázně 7. května 1980 Zdařilý výlet na Ovčí vrch u Krasíkova V prostřední sváteční den, 2. května 1980,

Více

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L O V E C N A Č E S K É M T R Ů N Ě K A R E L M A R Á Z VÁCLAV III. (1289 1306) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L OV E C N A Č E S K É M T R Ů

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj 12 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz prosinec ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz V á ž e n í spoluobčané, milí přátelé dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského

Více

Jan Světlík. Dan Balabán. Alexandra Koláčková. JakoJá.cz. listopad2013. Víno a umění vinoaumeni.cz. strojírenství a umění. a jeho žáci...

Jan Světlík. Dan Balabán. Alexandra Koláčková. JakoJá.cz. listopad2013. Víno a umění vinoaumeni.cz. strojírenství a umění. a jeho žáci... listopad2013 Víno a umění vinoaumeni.cz Jan Světlík strojírenství a umění Dan Balabán a jeho žáci... Alexandra Koláčková umění, které si vás najde JakoJá.cz o životě jaký je Obsah Je to každý rok stejné

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Stavění májí v obci Jetřichovec

Stavění májí v obci Jetřichovec Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Stavění májí v obci Jetřichovec (Kraj Vysočina) David Šenigl Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologie

Více