M90 a M91 Micro-OPLCs

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M90 a M91 Micro-OPLCs"

Transkript

1 Klíã k efektivní automatizaci M90 a M91 Micro-OPLCs Ovládací panel a programovateln logick fiadiã

2 M90 Je to HMI? Nebo je to PLC? Obojí! M90 a M91 V echny mikrofiadiãe jsou vybaveny: Řízení pecí on-board vstupy a výstupy. Další vstupy a výstupy můžete přidávat s pomocí rozšiřujících V/V modulů. zabudovaným rozhraním HMI, které tvoří LCD a klávesnice M91 LCD: 2 řádky textu po 16 znacích* M90 LCD: 1 řádek textu po 16 znacích *počínaje červencem 2004 Dokonalé fiízení libovolné aplikace Úprava vody Poplašná zařízení Řízení dopravní světelné signalizace Automatizace ve výrobě Průmyslová regulace (teploty, hladiny, tlaku) Balicí technika Dopravní pásy Ovládání přes GSM Analogov v stup Automatizace budov řízení prostředí

3 Vysokorychlostní ãítaãe PNP/NPN digitální v stupy Analogové/teplotní (pro termoãlánek nebo PT100) vstupy 4 PID (regulační) smyčky Řízení čerpadel Řízení v elektroenergetice Vysokorychlostní v stupy Rozšiřující moduly Reléov nebo tranzistorovû spínan v stup Až 96 dalších vstupů a výstupů

4 Komunikace a práce v síti Ovládání pfies SMS S pomocí mobilního telefonu v síti GSM mûïete do své aplikace implementovat dálkové ovládání v reálném ãase. Dálkové ovládání: Prostfiednictvím SMS zpráv zaslan ch z telefonu v síti GSM mûïete monitorovat a upravovat Ïádané hodnoty (setpoints) nebo provozní parametry va eho systému. Dálkové fie ení problémû: M90/M91 dokáïe odesílat SMS zprávy na vá mobilní telefon v síti GSM a upozoràovat vás na systémové poruchy.

5 M90/M91 s podporou GSM: Odesílá a pfiijímá SMS zprávy obsahující pfiednastavené texty a hodnoty promûnn ch Odesílá zprávy aï na 6 rûzn ch telefonû v síti GSM DokáÏe smûrovat rûzné zprávy na rûzná telefonní ãísla Chrání vá systém: brání v pfiístupu neoprávnûn m volajícím Automaticky potvrzuje pfiijetí SMS zpráv Odpovídá na datové poïadavky z va eho mobilního telefonu UÏivatel mûïe nadefinovat zprávy o rozsahu aï 1K Odesílá pfies GSM aktuální systémové informace na libovolnou lokální nebo vzdálenou sériovou tiskárnu Dálkové ovládání pfies GSM vyïaduje: adiã M90/M91 (jeden z deseti modelû s podporou GSM) plus sadu pro GSM; na v bûr máte z nûkolika modemû. Sada pro GSM obsahuje: GSM modem Magnetickou anténu a kabel Adaptér pro spojení PLC s modemem Napájecí kabel

6 Komunikace a práce v síti Utility pro vzdálen pfiístup (Remote Access) VyuÏijte síèovou pfiípojku, GSM nebo telefonní modem pro vzdálen pfiístup va eho PC k fiadiãûm M90/91 a budete moci: stahovat (download i upload) nebo ladit programů M90/M91 na dálku ovládat panel řadiče ze vzdáleného PC zobrazovat parametry v reálném čase Pomocí nezávislé utility pro vzdálen pfiístup (Remote Access) mûïete: v reálném čase zobrazovat a ovládat několik řadičů současně z obrazovky vašeho PC. číst, zapisovat a ukládat on-line hodnoty operandů plus databázové hodnoty. spouštět, resetovat nebo inicializovat vzdálený řadič. Remote Access běží nezávisle na programu Ladder a chrání tak váš program před přístupem neoprávněných uživatelů.

7 DataXport Tento v konn program stahuje data z PLC aplikace a exportuje je do souborû ve formátu Excel pro dal í zpracování. Data se exportují podle uïivatelsky definovaného programu. Pomocí programu DataXport mûïete: zaznamenávat data z PLC aplikace do tabulky v Excelu podle časového schematu. zaznamenávat data z jednoho nebo několika řadičů Unitronics současně, ať jsou zapojeny v síti, nebo pracují nezávisle na sobě. přistupovat k řadičům a zaznamenávat data buď přímo, nebo přes síť či přípojku GSM nebo běžného telefonního modemu. ručně stahovat data a zobrazovat aktuální stav parametrů.

8 Komunikace a práce v síti MODBUS Na protokolu MODBUS* můžete založit síť tvořenou několika řadiči a sestavit master-slave spojení mezi řadiči M91 OPLC a libovolným zařízením, které protokol MODBUS podporuje (systémy SCADA, servomechanismy a další periferní zařízení). Do sítě můžete zapojit také řadiče Vision OPLC s grafickým rozhraním. Každý řadič M91 může v síti pracovat jako master (řídicí) nebo slave (řízený). *MODBUS podporuje pouze řada M91. CANbus Potřebujete systém distribuovaného řízení? CANbus umožňuje efektivní výměnu dat mezi jednotlivými kontroléry PLC ve vaší síti. Propojte až 63 řadičů M90/M91 do jediné vysokorychlostní sítě pomocí protokolu CANbus společnosti Unitronics. Do sítě můžete zapojit také řadiče Vision OPLC s grafickým rozhraním.

9 RS232/RS485 Prostfiednictvím rozhraní RS232/RS485* mûïete: zařídit vašemu PC přístup k nezávislým kontrolérům i kontrolérům pracujícím v síti. komunikovat s externími zařízeními se sériovým rozhraním, jako jsou např. modemy a sériové tiskárny. používat příkazy MODBUS s libovolným zařízením, které protokol MODBUS podporuje. *RS485 podporuje pouze řada M91. OPC Server OPC/DDE Server Unitronics umožňuje výměnu dat mezi OPLC a libovolnou aplikací v operačním systému Windows. Můžete jej použít k propojení se systémy SCADA nebo ke čtení/zápisu dat z/do programu Excel, Access nebo jiných aplikací.

10 Roz ifite své propojovací moïnosti Montážní rozměry Montáž na lištu DIN V mûnné roz ifiující V/V moduly zvy ují va i kapacitu fiízení a hlídají vá rozpoãet Montáž do panelu Připojte až 96 digitálních vstupů a výstupů. Další analogové vstupy a výstupy, vstupy pro měření teploty a hmotnosti K jednomu řadiči M90/M91 můžete pomocí rozšiřujícího adaptéru připojit až 8 modulů Montáž na lištu DIN nebo do panelu

11 18 kompaktních roz ifiujících V/V modulû: Digitální moduly Analogové moduly a moduly pro mûfiení teploty 24 VDC 8 digitálních vstupû PNP/NPN, vãetnû jednoho vysokorychlostního ãítaãe 8 tranzistorovû spínan ch v stupû PNP 24 VDC (napájení) 8 reléov ch v stupû 24 VDC (napájení) 4 analogové vstupy, 12 bitû: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 2 analogové v stupy, 12 bitû+znaménko: +_ 10V, 0-20mA, 4-20mA 24 VDC 8 digitálních vstupû PNP/NPN, vãetnû jednoho vysokorychlostního ãítaãe 4 reléové v stupy 24 VDC (napájení) 16 reléov ch v stupû 24 VDC (napájení) 6 galvanicky oddûlen ch analogov ch v stupû, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 12 bitû 24 VDC 16 digitálních vstupû PNP/NPN, vãetnû jednoho vysokorychlostního ãítaãe 24 VDC 8 digitálních vstupû PNP, vãetnû jednoho vysokorychlostního ãítaãe 8 reléov ch v stupû 4 vstupy pro PT100 Rozsah: -50 C aï 460 C (-58 F aï 860 F) 12/24 VDC 16 tranzistorovû spínan ch v stupû PNP Roz ifiující adaptér. SlouÏí k propojení PLC a maximálnû osmi roz ifiujících modulû. Podporuje 12 i 24 VDC. 8 analogov ch vstupû/teplotních vstupû pro termoãlánek Termoãlánky typu J, K, T, B, E, N, R, S 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 12/14 bitû4 1 Modul EX90 je uloïen v neuzavfieném krytu. Ke kaïdému PLC lze pfiipojit jen jeden modul EX90, jako samostatn roz ifiující modul. Adaptér EX-A1 není zapotfiebí. Mûfiení hmotnosti/tenzometrická mûfiení 2 Moduly IO-LCx v souãasnosti podporuje pouze fiada Vision, podpora M91 je plánována na ãtvrté ãtvrtletí roku ada M90 není podporována. Moduly IO-LCx zatím nemají certifikaci UL. 12VDC podporují tyto moduly: IO-DI8-TO8-L, IO-DI8-RO4-L, IO-DI16-L, IO-RO8L, IO-RO16-L. IO-PT4 a IO-ATC8 podporují libovolné napûtí. 12/24 VDC (napájení) 1-3 vstupy pro silomûr/tenzometr Rozsahy vstupního napûtí: +_ 20mV, +_ 80mV Buzení: AC/DC 1 digitální vstup PNP 2 PNP v stupy s Ïádanou hodnotou (setpoint) *Nepodporují v echny OPLC (viz poznámka 4)

12 Dva v jednom Program U90 Ladder Vytvářejte HMI i PLC řídicí aplikace v jediném grafickém prostředí na bázi operačního systému Windows. Program U90 Ladder umoïàuje: Programování vlastních aplikací Přetahování (metodou dragand-drop) kontaktů, smyček (coil), časovačů a funkčních bloků (matematické a logické funkce, hodiny) Testování a ladění programů Editor HMI umoïàuje: Návrh operátorského rozhraní Vytváření pokynů pro obsluhu Přiřazování funkcí klávesám Vytváření a zobrazování proměnných

13 Integrované rozhraní HMI: zabudovaná v hoda Ekonomické Zkracuje dobu programování Méně kabeláže Šetří prostor V hodné Společné vývojové prostředí pro PLC a HMI aplikace Spolehlivé Zabudovaná komunikace mezi ovládacím panelem a PLC Pomocí ovládacího panelu mûïete: zobrazovat podmíněné zprávy. vkládat data prostřednictvím klávesnice M90. zobrazovat datum, čas, stavy bitů, hodnoty časovačů a celočíselných (integer) proměnných (až 64 HMI proměnných). zobrazovat až 80 uživatelsky definovaných obrazovek. zvýšit výkon displeje: seznamové proměnné (List) zvyšují kapacitu HMI až o 2K. v režimu Info zobrazovat stav vstupů a výstupů, hodnoty celočíselných proměnných a systémová data.

14 Bohat svût funkcí Vysokorychlostní v stup Pospû te si! Vyberte si nûkter z pûti modelû M90/M91, které disponují vysokorychlostními v stupy (1,5 aï 2 khz) a ovládejte krokov elektromotor nebo PID aplikaci pfies PWM. âítaã otáãek hfiídele Zvy te otáãky! VyuÏijte vysokorychlostní ãítaãe/ãítaãe otáãek hfiídele/mûfiiãe kmitoãtu fiadiãû M90/M91. V echny fiadiãe M90/M91 mají zabudovány aï tfii 10 khz vysokorychlostní ãítaãe/mûfiiãe kmitoãtu nebo pfiímá spojení s ãítaãi otáãek hfiídele. Tisk pfies rozhraní RS232 Vytiskněte to! Tisknûte systémová data a zaznamenávejte události na papír s utilitou Print. adiãe M90/M91 dokáïí odesílat v pravideln ch ãasov ch intervalech anebo na základû událostí zprávy na libovolnou sériovou tiskárnu, pfiímo nebo pfies GSM ãi bûïn telefonní modem. 4 PID (regulaãní) smyãky Flexibilní regulace Zabudovan PID regulátor podporuje aï 4 nezávislé regulaãní smyãky. Ve spolupráci s pfiím mi teplotními vstupy pro termoãlánek/pt100, analogov mi nebo vysokorychlostními vstupy a v stupy umoïàují fiadiãe M90/M91 zavádût vysoce flexibilní prûmyslovou regulaci.

15 âasové fiízení Udûlejte si poznámku do kalendáfie: Potfiebujete vykonat konkrétní úlohu v konkrétní den a konkrétní hodinu? Tak si jednodu e poznamenejte dny v t dnu, hodinu a datum do va eho programu a budete mít ãasové fiízení. Seznamové promûnné (List) Vyberte si v robní recepturu: Definujte v robní receptury/nabídky pro rûzné úlohy. Seznamové promûnné (List) vám umoïàují snadno listovat v nabídkách, vybírat a spou tût poïadovanou úlohu pfies rozhraní HMI. U p l o a d Zamûnili jste program? Nevíte, o kterou jeho verzi jde? Stáhnûte program z pamûti Flash PLC. MoÏnost pfietaïení úplného zdrojového kódu (Full Source) chránûná heslem vám umoïàuje obnovit aplikaci, jako byste ji právû uloïili na va em PC (tj. vãetnû komentáfiû, poznámek a symbolû). Databáze Buìte informováni. Potfiebujete zaznamenávat objemy v roby? Nebo sledovat teplotu pfii zmrazování? K záznamu libovoln ch údajû je tu databáze M90/M celoãíseln ch hodnot.

16 V e v jednom balení: Rozmûry a montáï M90/M91 Kontrolér OPLC UÏivatelská pfiíruãka Program U90 Ladder Konzoly pro montáï do panelu Gumové tûsnûní pro montáï do panelu Kabel k programování Zásuvné V/V konektory Pûtipinov zásuvn konektor sbûrnice CANbus (u modelû s podporou CANbus) Terminátor (zakonãovací odpor, u modelû s podporou CANbus) MontáÏ (zacvaknutím) na li tu DIN Rozmûry MontáÏ do panelu Volitelné pfiíslu enství M90/M91: Sady pro GSM Kód zboïí: GSM-KIT-23 (s modemem Wavecom) GSM-KIT-12 (s modemem TC35) Adaptér pro napájení GSM modemu (pro modem TC35) Kód zboïí: PS-GSM-220V Komunikaãní kabel RS232 pro GSM modem (kabel mezi modemem a PC) Kód zboïí: MJ10-22-CS28 (pro modem TC35) MJ10-22-CS32 (pro modem Wavecom) V/V prodluïovací kabel, délka 0,5 aï 6m Kód zboïí: EX1-CA050 aï EX1-CA600 Adaptér pro napájení (pro M90/M91 a modem Wavecom) Spínan zdroj napájení 24 V/1,1 A, montáï na li tu DIN nebo povrchová montáï Kód zboïí: PS-24-11A Redukce RS232 na RS255/485 Kód zboïí: M90-19-R4 Konektor RS485 (pro fiady M91/V120) Kód zboïí: MJ10-22-CS66 Redukce USB na RS232 Kód zboïí: MJ10-22-CS35

17 O spoleãnosti Unitronics Spoleãnost Unitronics vyrábí a na globálním trhu prodává kvalitní kontroléry PLC. Od roku 1989 nalézají na e jednodu e pouïitelné, efektivní a cenovû dostupné produkty uplatnûní v automatizaci procesû a nezávisl ch (stand-alone) aplikacích. Prostfiednictvím izraelské mezinárodní centrály a poboãky ve Spojen ch státech spoleãnost Unitronics podporuje celosvûtovou prodejní síè více neï stovky distributorû. Osvûdãené kontroléry Unitronics OPLC pracují v tisícovkách instalací v rûzn ch oborech: petrochemie, automobilov prûmysl, zpracování potravin, plastû a textilu, fiízení energie a prostfiedí, vodohospodáfiství v ude tam, kde je zapotfiebí automatizace procesû. Mezi na e zákazníky patfií: Coca-Cola General Motors Michelin Tupperware Intel Bayer Colgate-Palmolive Bosch-Rexroth ABB Land Instruments Mercedes Agfa Tyson Foods Pirelli Fiat Samsonite

18 Technické specifikace 8 digitálních vstupû 6 tranzistorovû spínan ch v stupû 10 digitální vstupû 8 tranzistorovû spínan ch v stupû 2 analogové vstupy 1 analogov v stup 10 digitální vstupy 6 reléov ch v stupû 1 analogov vstup 10 digitální vstupy 6 reléov ch v stupû 1 analogov vstup 10 digitální vstupy 6 reléov ch v stupû 2 analogové vstupy Vstupy Digitální vstupy 8 PNP (zfiídlo) 24VDC 10 PNP (zfiídlo) 24VDC 10 PNP (zfiídlo) 24VDC 10 PNP/NPN (zfiídlo/jáma) 12/24VDC 10 PNP/NPN (zfiídlo/jáma) 12/24VDC Vysokorychlostní ãítaã /ãítaã otáãek hfiídele/mûfiiã kmitoãtu 2 Jeden 10 khz, rozli ení 16 bitû Jeden 10 khz, rozli ení 16 bitû Jeden 10 khz, rozli ení 16 bitû Tfii 10 khz, rozli ení 16 bitû Tfii 10 khz, rozli ení 16 bitû Analogové vstupy Îádné Dva 10-bitové vstupy: 0-10V Jeden 10-bitov vstup: 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA Jeden 10-bitov vstup: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA Dva 10-bitové vstupy: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA Mûfiení teploty Îádné Îádné Îádné Îádné Îádné V stupy Digitální v stupy 6 PNP (zfiídlo) 8 PNP (zfiídlo) 6 reléov ch v stupû 6 reléov ch v stupû 6 reléov ch v stupû Vysokorychlostní v stupy/pwm Îádné Îádné Îádné Îádné Îádné Analogové v stupy Îádné Jeden 10-bitov v stup: 0-10V Program Îádné Îádné Îádné Program pro kód v jazyce Ladder (virtuální) Vykonávací doba bitové operace PamûÈové bity (coils, v stupy) Celoãíselné promûnné /registry (16-bitové) âasovaãe Databáze Displej Typ Velikost displeje Poãet HMI obrazovek Promûnné Klávesnice Poãet kláves Komunikace Sériová komunikace CANbus Podpora GSM MODBUS Obecné Napájení MoÏnost roz ífiení V/V PID Hodiny reálného ãasu (RTC) 24K 24K 12K 36K 36K 12 µs 12 µs 12 µs 12 µs 12 µs celoãíseln ch hodnot (nepfiím pfiístup) STN LCD displej s LED podsvícením AÏ 80 uïivatelsky definovan ch 50 HMI promûnn ch umoïàuje podmínûné zobrazování a úpravu textû, ãísel, zmûnu data/ãasu a hodnot ãasovaãû. S pomocí seznamov ch promûnn ch (List) mûïete pfiipojit aï 120 podmínûn ch textov ch zpráv. Ne Ne Ne 1 fiádek x 16 znakû 15 kláves s utûsnûnou membránou, vãetnû 14 programovateln ch kláves Port rozhraní RS232 Ano Ne Ne Ano Podporuje pfienos SMS zpráv s obsahem textu a hodnot promûnn ch z/do aï 6 telefonních ãísel. AÏ 1K uïivatelsky definovan ch zpráv. Ne Ne 24 VDC 24 VDC 24 VDC 12/24 VDC 12/24 VDC AÏ 64 dal ích vstupû a v stupû Ne Ne 4 nezávislé PID smyãky Funkce hodin reálného ãasu (datum a ãas)

19 11 v hodn ch modelû M90/M91 6 digitálních vstupû 6 reléov ch v stupû 6 analogov ch vstupû 12 digitálních vstupû 12 tranzistorovû spínan ch v stupû 22 digitálních vstupû 16 tranzistorovû spínan ch v stupû 10 digitálních vstupû 12 tranzistorovû spínan ch v stupû 2 analogové/digitální vstupy 1 10 digitálních vstupû 12 tranzistorovû spínan ch v stupû 2 teplotní/analogové/digitální vstupy 1 10 digitálních vstupû 10 tranzistorovû spínan ch v stupû 2 teplotní/analogové/digitální vstupy 1 2 analogové v stupy 6 PNP/NPN (zfiídlo, jáma) 24VDC 12 PNP/NPN (zfiídlo, jáma) 12/24VDC 22 PNP/NPN (zfiídlo, jáma) 24VDC 12 1 PNP/NPN (zfiídlo, jáma) 12/24VDC 12 1 PNP/NPN (zfiídlo, jáma) 12/24VDC 12 1 PNP/NPN (zfiídlo, jáma) 12/24VDC Jeden 10 khz, rozli ení 16 bitû Dva 10 khz, rozli ení 16 bitû Dva 10 khz, rozli ení 16 bitû Dva 10 khz, rozli ení 16 bitû Dva 10 khz, rozli ení 16 bitû Dva 10 khz, rozli ení 16 bitû est 10-bitov ch vstupû: dva 0-10V, 0-20mA, 4-20mA; ãtyfii 0-20mA, 4-20mA Îádné Îádné Dva 10-bitové vstupy1: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA Dva 1 14-bitové vstupy: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA Dva 1 14-bitové vstupy: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA Îádné Îádné Îádné Îádné Dva 1 vstupy pro PT100 nebo termoãlánek Dva 1 vstupy pro termoãlánek 6 reléov ch v stupû 12 PNP (zfiídlo) 16 PNP (zfiídlo) 12 PNP (zfiídlo) 12 PNP (zfiídlo) 10 PNP (zfiídlo) Îádné První dva v stupy mohou pracovat jako vysokorychlostní, maximálnû 2 khz Îádné Îádné Îádné Îádné Îádné Dva 12-bitové v stupy: 0-10V, 4-20mA 36K 36K 36K 36K 36K 36K 12 µs 12 µs 12 µs 12 µs 12 µs 12 µs celoãíseln ch hodnot (nepfiím pfiístup) STN LCD displej s LED podsvícením 1 fiádek x 16 znakû AÏ 80 uïivatelsky definovan ch 64 HMI promûnn ch umoïàuje podmínûné zobrazování a úpravu textû, ãísel, zmûnu data/ãasu a hodnot ãasovaãû. UÏivatel mûïe vytvofiit také seznam aï 120 promûnn ch textov ch displejû do kapacity 2K. 15 kláves s utûsnûnou membránou, vãetnû 14 programovateln ch kláves Port rozhraní RS232/RS485 (voliteln ) Ano Ne Ne Ano Ne Ne Podporuje pfienos SMS zpráv s obsahem textu a hodnot promûnn ch z/do aï 6 telefonních ãísel. AÏ 1K uïivatelsky definovan ch zpráv. Podporuje protokol MODBUS, master-slave 24 VDC 12/24 VDC 24 VDC 12/24 VDC 12/24 VDC 24 VDC AÏ 96 dal ích vstupû a v stupû 4 nezávislé PID smyãky Funkce hodin reálného ãasu (datum a ãas) 1 U tûchto modelû mohou nûkteré vstupy pracovat jako digitální, analogové nebo teplotní (pro termoãlánek nebo PT100, závisí na modelu). Pokud pouïijete tyto vstupy jako teplotní, klesá poãet voln ch digitálních vstupû na 10, 8, nebo 7. 2 Nûkteré digitální vstupy mohou pracovat jako vysokorychlostní ãítaãe, ãítaãe otáãek hfiídele, mûfiiãe kmitoãtu nebo bûïné digitální vstupy. 3 Model M91-2-T38 zatím nemá certifikaci UL.

20 Argentina: AEA SACIF Tel.: , Fax: Austrálie: Micromax Pty. Ltd. Tel.: , Fax: Rakousko: Schmachtl Elektrotechnik Tel.: , Fax: Belgie: Geveke Industrial Belgium Tel.: , Fax: Brazílie: DAKOL Instrumentos e Sistemas Ltda. Tel.: Fax: ext: 211 Kanada: Sandtron Automation Limited Tel.: , Fax: Chile: E.i.Schadler y Cia Ltda. Tel.: , Fax: âína: Konder Co,.Ltd anghaj: Tel.: , Fax: Peking: Tel.: , Fax: Kunming: Tel.: , Fax: Kolumbie: COLSEIN LTDA Tel.: / Fax: âeská republika: Schmachtl CZ, spol. s r.o. Tel.: , Fax: Dánsko: Desim Elektronik ApS Tel.: , Fax: Estonsko: Klinkmann Eesti AS Tel.: , Fax: Finsko: Klinkmann Automation Oy Tel.: , Fax: Francie: Jeambrun Automation Tel.: , Fax: Nûmecko: Spectra Computer Systeme GmbH Tel.: Fax: Maìarsko: Kvalix Automatika Kft. Tel.: , Fax: Hong Kong: Asia Technology Instrument Ltd. Tel.: , Fax: Indie: Rajdeep Industrial Products Ltd Tel.: , Fax: Izrael: Zivan Instruments Co. Ltd. System & Controls Tel.: , Fax: Izrael: Michshur & Pikud Ltd. Hydraulics, Pneumatics & Electronics Tel.: , Fax: Itálie: TELESTAR S.R.L Tel.: Fax: Loty sko: Klinkmann Villa Tel.: , Fax: Litva: Klinkmann Lit Tel.: , Fax: Mexiko: Sistemas de Control Autec, S.A. de C.V. Tel.: +52 (55) Fax: +52 (55) Nizozemsko: Geveke Industrial B.V. Tel.: , Fax: Nov Zéland: EMC Industrial Group Ltd. Tel.: , Fax: Norsko: Tormatic as Tel.: , Fax: Peru: EPLI S.A.C. Tel.: , Fax: Polsko: Elmark Automatyka Sp. zo.o. Tel.: , Fax: Portugalsko: Tecnilab Lda. Tel.: , Fax: Rumunsko: ELECTRO-TOTAL Tel.: , Fax: Rusko: Klinkmann SPB Tel.: , Fax: Klinkmann: Tel.: , Fax: Singapur: Scigate Automation PTE Ltd Tel.: , Fax: Slovinsko: Tipteh d.o.o. Tel.: , Fax: JiÏní Korea: A.T.S-Advanced Technology Service Tel.: , Fax: panûlsko: Side, S.A. Tel.: , Fax: védsko: Leuze SensorGruppen AB Tel.: , Fax: v carsko: COMAT AG Industrielle Elektronik Tel.: +41 (0) , Fax: +41 (0) Tchaj-wan: Mark Automation Technologies Tel.: , Fax: Thajsko: Themtech Co. Ltd. Tel.: , Fax: Turecko: Yorum Otomatik Kontrol Tel.: , Fax: Ukrajina: Klinkmann Ukraine Tel.: , Fax: USA: Unitronics Inc. Mezimûsto zdarma: Tel.: , Fax: Venezuela: Proytek S.A. Tel./Fax: Jugoslávie: ACE Automatic Control Eng. Tel./Fax: Unitronics Ltd., Mezinárodní centrála: P.O.B. 300, leti tû Ben Gurion Airport, , Izrael Tel.: , Fax:

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû info 2000 2000/ OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej WW-45 Prosvětlovací displej WW-10 Prosvětlovací displej WW-10 Panelové provedení Nástěnné

Více

Intellex. Digitální videosystém. Fire & Integrated Solutions. Základní vlastnosti. Intellex DVMS (8 nebo 16 kanálů) Intellex Ultra (16 kanálů)

Intellex. Digitální videosystém. Fire & Integrated Solutions. Základní vlastnosti. Intellex DVMS (8 nebo 16 kanálů) Intellex Ultra (16 kanálů) KATALOGOVÝ LIST Intellex Digitální videosystém Základní vlastnosti Funkce multiplexeru, alarmové jednotky, detektoru pohybu, zvukového, textového a obrazového záznamu a mnohé další Konfigurace a nastavování

Více

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Kompaktní frekvenční Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Co je harmonie? Harmonii vnímáme jako stav rovnováhy. Pocit, že vytvořené řešení je nejlepší možné pro vaše konkrétní potřeby. Že vybraný dodavatel

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE MAXIMÁLNÍ OCHRANA VŠUDE, KDE JI POTŘEBUJETE Decentralizovaná řešení pohonů umožňují inženýrům a projektantům strojů šetřit náklady a prostor. VACON

Více

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží MATERIAL HANDLING Automatizační řešení Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží Dopravníkové systémy /// Uskladňovací a vyskladňovací systémy (AS/RS) /// Automaticky vedené vozíky

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh. Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization of the special tasks

Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh. Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization of the special tasks ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra řídící techniky Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

OŽIVTE SVÉ PREZENTACE

OŽIVTE SVÉ PREZENTACE Řady Epson EB-1400Wi OŽIVTE SVÉ PREZENTACE max. rozměr projekce: komentovat může více uživatelů tisk, ukládání a sdílení URČENO K PODNIKÁNÍ INTEGROVANÝ, INTERAKTIVNÍ SYSTÉM PRO JEDNACÍ MÍSTNOSTI Promítání

Více

LENZE ANTRIEBSTECHNIK

LENZE ANTRIEBSTECHNIK Vážení obchodní přátelé, dovolte nám, abychom Vám touto cestou nabídli možnost spolupráce při návrhu a realizaci aplikací pohonové techniky do Vaší konstrukční a výrobní praxe. Naše firma je přímým zastoupením,

Více

Digitální mûfiící sondy a interface k automatizovanému ukládání namûfien ch hodnot.

Digitální mûfiící sondy a interface k automatizovanému ukládání namûfien ch hodnot. Digitální mûfiící sondy a interface k automatizovanému ukládání namûfien ch hodnot. Digitální mûfiící sondy a interface k automatizovanému ukládání namûfien ch hodnot z vícebodového mûfiícího zafiízení

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více