M90 a M91 Micro-OPLCs

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M90 a M91 Micro-OPLCs"

Transkript

1 Klíã k efektivní automatizaci M90 a M91 Micro-OPLCs Ovládací panel a programovateln logick fiadiã

2 M90 Je to HMI? Nebo je to PLC? Obojí! M90 a M91 V echny mikrofiadiãe jsou vybaveny: Řízení pecí on-board vstupy a výstupy. Další vstupy a výstupy můžete přidávat s pomocí rozšiřujících V/V modulů. zabudovaným rozhraním HMI, které tvoří LCD a klávesnice M91 LCD: 2 řádky textu po 16 znacích* M90 LCD: 1 řádek textu po 16 znacích *počínaje červencem 2004 Dokonalé fiízení libovolné aplikace Úprava vody Poplašná zařízení Řízení dopravní světelné signalizace Automatizace ve výrobě Průmyslová regulace (teploty, hladiny, tlaku) Balicí technika Dopravní pásy Ovládání přes GSM Analogov v stup Automatizace budov řízení prostředí

3 Vysokorychlostní ãítaãe PNP/NPN digitální v stupy Analogové/teplotní (pro termoãlánek nebo PT100) vstupy 4 PID (regulační) smyčky Řízení čerpadel Řízení v elektroenergetice Vysokorychlostní v stupy Rozšiřující moduly Reléov nebo tranzistorovû spínan v stup Až 96 dalších vstupů a výstupů

4 Komunikace a práce v síti Ovládání pfies SMS S pomocí mobilního telefonu v síti GSM mûïete do své aplikace implementovat dálkové ovládání v reálném ãase. Dálkové ovládání: Prostfiednictvím SMS zpráv zaslan ch z telefonu v síti GSM mûïete monitorovat a upravovat Ïádané hodnoty (setpoints) nebo provozní parametry va eho systému. Dálkové fie ení problémû: M90/M91 dokáïe odesílat SMS zprávy na vá mobilní telefon v síti GSM a upozoràovat vás na systémové poruchy.

5 M90/M91 s podporou GSM: Odesílá a pfiijímá SMS zprávy obsahující pfiednastavené texty a hodnoty promûnn ch Odesílá zprávy aï na 6 rûzn ch telefonû v síti GSM DokáÏe smûrovat rûzné zprávy na rûzná telefonní ãísla Chrání vá systém: brání v pfiístupu neoprávnûn m volajícím Automaticky potvrzuje pfiijetí SMS zpráv Odpovídá na datové poïadavky z va eho mobilního telefonu UÏivatel mûïe nadefinovat zprávy o rozsahu aï 1K Odesílá pfies GSM aktuální systémové informace na libovolnou lokální nebo vzdálenou sériovou tiskárnu Dálkové ovládání pfies GSM vyïaduje: adiã M90/M91 (jeden z deseti modelû s podporou GSM) plus sadu pro GSM; na v bûr máte z nûkolika modemû. Sada pro GSM obsahuje: GSM modem Magnetickou anténu a kabel Adaptér pro spojení PLC s modemem Napájecí kabel

6 Komunikace a práce v síti Utility pro vzdálen pfiístup (Remote Access) VyuÏijte síèovou pfiípojku, GSM nebo telefonní modem pro vzdálen pfiístup va eho PC k fiadiãûm M90/91 a budete moci: stahovat (download i upload) nebo ladit programů M90/M91 na dálku ovládat panel řadiče ze vzdáleného PC zobrazovat parametry v reálném čase Pomocí nezávislé utility pro vzdálen pfiístup (Remote Access) mûïete: v reálném čase zobrazovat a ovládat několik řadičů současně z obrazovky vašeho PC. číst, zapisovat a ukládat on-line hodnoty operandů plus databázové hodnoty. spouštět, resetovat nebo inicializovat vzdálený řadič. Remote Access běží nezávisle na programu Ladder a chrání tak váš program před přístupem neoprávněných uživatelů.

7 DataXport Tento v konn program stahuje data z PLC aplikace a exportuje je do souborû ve formátu Excel pro dal í zpracování. Data se exportují podle uïivatelsky definovaného programu. Pomocí programu DataXport mûïete: zaznamenávat data z PLC aplikace do tabulky v Excelu podle časového schematu. zaznamenávat data z jednoho nebo několika řadičů Unitronics současně, ať jsou zapojeny v síti, nebo pracují nezávisle na sobě. přistupovat k řadičům a zaznamenávat data buď přímo, nebo přes síť či přípojku GSM nebo běžného telefonního modemu. ručně stahovat data a zobrazovat aktuální stav parametrů.

8 Komunikace a práce v síti MODBUS Na protokolu MODBUS* můžete založit síť tvořenou několika řadiči a sestavit master-slave spojení mezi řadiči M91 OPLC a libovolným zařízením, které protokol MODBUS podporuje (systémy SCADA, servomechanismy a další periferní zařízení). Do sítě můžete zapojit také řadiče Vision OPLC s grafickým rozhraním. Každý řadič M91 může v síti pracovat jako master (řídicí) nebo slave (řízený). *MODBUS podporuje pouze řada M91. CANbus Potřebujete systém distribuovaného řízení? CANbus umožňuje efektivní výměnu dat mezi jednotlivými kontroléry PLC ve vaší síti. Propojte až 63 řadičů M90/M91 do jediné vysokorychlostní sítě pomocí protokolu CANbus společnosti Unitronics. Do sítě můžete zapojit také řadiče Vision OPLC s grafickým rozhraním.

9 RS232/RS485 Prostfiednictvím rozhraní RS232/RS485* mûïete: zařídit vašemu PC přístup k nezávislým kontrolérům i kontrolérům pracujícím v síti. komunikovat s externími zařízeními se sériovým rozhraním, jako jsou např. modemy a sériové tiskárny. používat příkazy MODBUS s libovolným zařízením, které protokol MODBUS podporuje. *RS485 podporuje pouze řada M91. OPC Server OPC/DDE Server Unitronics umožňuje výměnu dat mezi OPLC a libovolnou aplikací v operačním systému Windows. Můžete jej použít k propojení se systémy SCADA nebo ke čtení/zápisu dat z/do programu Excel, Access nebo jiných aplikací.

10 Roz ifite své propojovací moïnosti Montážní rozměry Montáž na lištu DIN V mûnné roz ifiující V/V moduly zvy ují va i kapacitu fiízení a hlídají vá rozpoãet Montáž do panelu Připojte až 96 digitálních vstupů a výstupů. Další analogové vstupy a výstupy, vstupy pro měření teploty a hmotnosti K jednomu řadiči M90/M91 můžete pomocí rozšiřujícího adaptéru připojit až 8 modulů Montáž na lištu DIN nebo do panelu

11 18 kompaktních roz ifiujících V/V modulû: Digitální moduly Analogové moduly a moduly pro mûfiení teploty 24 VDC 8 digitálních vstupû PNP/NPN, vãetnû jednoho vysokorychlostního ãítaãe 8 tranzistorovû spínan ch v stupû PNP 24 VDC (napájení) 8 reléov ch v stupû 24 VDC (napájení) 4 analogové vstupy, 12 bitû: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 2 analogové v stupy, 12 bitû+znaménko: +_ 10V, 0-20mA, 4-20mA 24 VDC 8 digitálních vstupû PNP/NPN, vãetnû jednoho vysokorychlostního ãítaãe 4 reléové v stupy 24 VDC (napájení) 16 reléov ch v stupû 24 VDC (napájení) 6 galvanicky oddûlen ch analogov ch v stupû, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 12 bitû 24 VDC 16 digitálních vstupû PNP/NPN, vãetnû jednoho vysokorychlostního ãítaãe 24 VDC 8 digitálních vstupû PNP, vãetnû jednoho vysokorychlostního ãítaãe 8 reléov ch v stupû 4 vstupy pro PT100 Rozsah: -50 C aï 460 C (-58 F aï 860 F) 12/24 VDC 16 tranzistorovû spínan ch v stupû PNP Roz ifiující adaptér. SlouÏí k propojení PLC a maximálnû osmi roz ifiujících modulû. Podporuje 12 i 24 VDC. 8 analogov ch vstupû/teplotních vstupû pro termoãlánek Termoãlánky typu J, K, T, B, E, N, R, S 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 12/14 bitû4 1 Modul EX90 je uloïen v neuzavfieném krytu. Ke kaïdému PLC lze pfiipojit jen jeden modul EX90, jako samostatn roz ifiující modul. Adaptér EX-A1 není zapotfiebí. Mûfiení hmotnosti/tenzometrická mûfiení 2 Moduly IO-LCx v souãasnosti podporuje pouze fiada Vision, podpora M91 je plánována na ãtvrté ãtvrtletí roku ada M90 není podporována. Moduly IO-LCx zatím nemají certifikaci UL. 12VDC podporují tyto moduly: IO-DI8-TO8-L, IO-DI8-RO4-L, IO-DI16-L, IO-RO8L, IO-RO16-L. IO-PT4 a IO-ATC8 podporují libovolné napûtí. 12/24 VDC (napájení) 1-3 vstupy pro silomûr/tenzometr Rozsahy vstupního napûtí: +_ 20mV, +_ 80mV Buzení: AC/DC 1 digitální vstup PNP 2 PNP v stupy s Ïádanou hodnotou (setpoint) *Nepodporují v echny OPLC (viz poznámka 4)

12 Dva v jednom Program U90 Ladder Vytvářejte HMI i PLC řídicí aplikace v jediném grafickém prostředí na bázi operačního systému Windows. Program U90 Ladder umoïàuje: Programování vlastních aplikací Přetahování (metodou dragand-drop) kontaktů, smyček (coil), časovačů a funkčních bloků (matematické a logické funkce, hodiny) Testování a ladění programů Editor HMI umoïàuje: Návrh operátorského rozhraní Vytváření pokynů pro obsluhu Přiřazování funkcí klávesám Vytváření a zobrazování proměnných

13 Integrované rozhraní HMI: zabudovaná v hoda Ekonomické Zkracuje dobu programování Méně kabeláže Šetří prostor V hodné Společné vývojové prostředí pro PLC a HMI aplikace Spolehlivé Zabudovaná komunikace mezi ovládacím panelem a PLC Pomocí ovládacího panelu mûïete: zobrazovat podmíněné zprávy. vkládat data prostřednictvím klávesnice M90. zobrazovat datum, čas, stavy bitů, hodnoty časovačů a celočíselných (integer) proměnných (až 64 HMI proměnných). zobrazovat až 80 uživatelsky definovaných obrazovek. zvýšit výkon displeje: seznamové proměnné (List) zvyšují kapacitu HMI až o 2K. v režimu Info zobrazovat stav vstupů a výstupů, hodnoty celočíselných proměnných a systémová data.

14 Bohat svût funkcí Vysokorychlostní v stup Pospû te si! Vyberte si nûkter z pûti modelû M90/M91, které disponují vysokorychlostními v stupy (1,5 aï 2 khz) a ovládejte krokov elektromotor nebo PID aplikaci pfies PWM. âítaã otáãek hfiídele Zvy te otáãky! VyuÏijte vysokorychlostní ãítaãe/ãítaãe otáãek hfiídele/mûfiiãe kmitoãtu fiadiãû M90/M91. V echny fiadiãe M90/M91 mají zabudovány aï tfii 10 khz vysokorychlostní ãítaãe/mûfiiãe kmitoãtu nebo pfiímá spojení s ãítaãi otáãek hfiídele. Tisk pfies rozhraní RS232 Vytiskněte to! Tisknûte systémová data a zaznamenávejte události na papír s utilitou Print. adiãe M90/M91 dokáïí odesílat v pravideln ch ãasov ch intervalech anebo na základû událostí zprávy na libovolnou sériovou tiskárnu, pfiímo nebo pfies GSM ãi bûïn telefonní modem. 4 PID (regulaãní) smyãky Flexibilní regulace Zabudovan PID regulátor podporuje aï 4 nezávislé regulaãní smyãky. Ve spolupráci s pfiím mi teplotními vstupy pro termoãlánek/pt100, analogov mi nebo vysokorychlostními vstupy a v stupy umoïàují fiadiãe M90/M91 zavádût vysoce flexibilní prûmyslovou regulaci.

15 âasové fiízení Udûlejte si poznámku do kalendáfie: Potfiebujete vykonat konkrétní úlohu v konkrétní den a konkrétní hodinu? Tak si jednodu e poznamenejte dny v t dnu, hodinu a datum do va eho programu a budete mít ãasové fiízení. Seznamové promûnné (List) Vyberte si v robní recepturu: Definujte v robní receptury/nabídky pro rûzné úlohy. Seznamové promûnné (List) vám umoïàují snadno listovat v nabídkách, vybírat a spou tût poïadovanou úlohu pfies rozhraní HMI. U p l o a d Zamûnili jste program? Nevíte, o kterou jeho verzi jde? Stáhnûte program z pamûti Flash PLC. MoÏnost pfietaïení úplného zdrojového kódu (Full Source) chránûná heslem vám umoïàuje obnovit aplikaci, jako byste ji právû uloïili na va em PC (tj. vãetnû komentáfiû, poznámek a symbolû). Databáze Buìte informováni. Potfiebujete zaznamenávat objemy v roby? Nebo sledovat teplotu pfii zmrazování? K záznamu libovoln ch údajû je tu databáze M90/M celoãíseln ch hodnot.

16 V e v jednom balení: Rozmûry a montáï M90/M91 Kontrolér OPLC UÏivatelská pfiíruãka Program U90 Ladder Konzoly pro montáï do panelu Gumové tûsnûní pro montáï do panelu Kabel k programování Zásuvné V/V konektory Pûtipinov zásuvn konektor sbûrnice CANbus (u modelû s podporou CANbus) Terminátor (zakonãovací odpor, u modelû s podporou CANbus) MontáÏ (zacvaknutím) na li tu DIN Rozmûry MontáÏ do panelu Volitelné pfiíslu enství M90/M91: Sady pro GSM Kód zboïí: GSM-KIT-23 (s modemem Wavecom) GSM-KIT-12 (s modemem TC35) Adaptér pro napájení GSM modemu (pro modem TC35) Kód zboïí: PS-GSM-220V Komunikaãní kabel RS232 pro GSM modem (kabel mezi modemem a PC) Kód zboïí: MJ10-22-CS28 (pro modem TC35) MJ10-22-CS32 (pro modem Wavecom) V/V prodluïovací kabel, délka 0,5 aï 6m Kód zboïí: EX1-CA050 aï EX1-CA600 Adaptér pro napájení (pro M90/M91 a modem Wavecom) Spínan zdroj napájení 24 V/1,1 A, montáï na li tu DIN nebo povrchová montáï Kód zboïí: PS-24-11A Redukce RS232 na RS255/485 Kód zboïí: M90-19-R4 Konektor RS485 (pro fiady M91/V120) Kód zboïí: MJ10-22-CS66 Redukce USB na RS232 Kód zboïí: MJ10-22-CS35

17 O spoleãnosti Unitronics Spoleãnost Unitronics vyrábí a na globálním trhu prodává kvalitní kontroléry PLC. Od roku 1989 nalézají na e jednodu e pouïitelné, efektivní a cenovû dostupné produkty uplatnûní v automatizaci procesû a nezávisl ch (stand-alone) aplikacích. Prostfiednictvím izraelské mezinárodní centrály a poboãky ve Spojen ch státech spoleãnost Unitronics podporuje celosvûtovou prodejní síè více neï stovky distributorû. Osvûdãené kontroléry Unitronics OPLC pracují v tisícovkách instalací v rûzn ch oborech: petrochemie, automobilov prûmysl, zpracování potravin, plastû a textilu, fiízení energie a prostfiedí, vodohospodáfiství v ude tam, kde je zapotfiebí automatizace procesû. Mezi na e zákazníky patfií: Coca-Cola General Motors Michelin Tupperware Intel Bayer Colgate-Palmolive Bosch-Rexroth ABB Land Instruments Mercedes Agfa Tyson Foods Pirelli Fiat Samsonite

18 Technické specifikace 8 digitálních vstupû 6 tranzistorovû spínan ch v stupû 10 digitální vstupû 8 tranzistorovû spínan ch v stupû 2 analogové vstupy 1 analogov v stup 10 digitální vstupy 6 reléov ch v stupû 1 analogov vstup 10 digitální vstupy 6 reléov ch v stupû 1 analogov vstup 10 digitální vstupy 6 reléov ch v stupû 2 analogové vstupy Vstupy Digitální vstupy 8 PNP (zfiídlo) 24VDC 10 PNP (zfiídlo) 24VDC 10 PNP (zfiídlo) 24VDC 10 PNP/NPN (zfiídlo/jáma) 12/24VDC 10 PNP/NPN (zfiídlo/jáma) 12/24VDC Vysokorychlostní ãítaã /ãítaã otáãek hfiídele/mûfiiã kmitoãtu 2 Jeden 10 khz, rozli ení 16 bitû Jeden 10 khz, rozli ení 16 bitû Jeden 10 khz, rozli ení 16 bitû Tfii 10 khz, rozli ení 16 bitû Tfii 10 khz, rozli ení 16 bitû Analogové vstupy Îádné Dva 10-bitové vstupy: 0-10V Jeden 10-bitov vstup: 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA Jeden 10-bitov vstup: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA Dva 10-bitové vstupy: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA Mûfiení teploty Îádné Îádné Îádné Îádné Îádné V stupy Digitální v stupy 6 PNP (zfiídlo) 8 PNP (zfiídlo) 6 reléov ch v stupû 6 reléov ch v stupû 6 reléov ch v stupû Vysokorychlostní v stupy/pwm Îádné Îádné Îádné Îádné Îádné Analogové v stupy Îádné Jeden 10-bitov v stup: 0-10V Program Îádné Îádné Îádné Program pro kód v jazyce Ladder (virtuální) Vykonávací doba bitové operace PamûÈové bity (coils, v stupy) Celoãíselné promûnné /registry (16-bitové) âasovaãe Databáze Displej Typ Velikost displeje Poãet HMI obrazovek Promûnné Klávesnice Poãet kláves Komunikace Sériová komunikace CANbus Podpora GSM MODBUS Obecné Napájení MoÏnost roz ífiení V/V PID Hodiny reálného ãasu (RTC) 24K 24K 12K 36K 36K 12 µs 12 µs 12 µs 12 µs 12 µs celoãíseln ch hodnot (nepfiím pfiístup) STN LCD displej s LED podsvícením AÏ 80 uïivatelsky definovan ch 50 HMI promûnn ch umoïàuje podmínûné zobrazování a úpravu textû, ãísel, zmûnu data/ãasu a hodnot ãasovaãû. S pomocí seznamov ch promûnn ch (List) mûïete pfiipojit aï 120 podmínûn ch textov ch zpráv. Ne Ne Ne 1 fiádek x 16 znakû 15 kláves s utûsnûnou membránou, vãetnû 14 programovateln ch kláves Port rozhraní RS232 Ano Ne Ne Ano Podporuje pfienos SMS zpráv s obsahem textu a hodnot promûnn ch z/do aï 6 telefonních ãísel. AÏ 1K uïivatelsky definovan ch zpráv. Ne Ne 24 VDC 24 VDC 24 VDC 12/24 VDC 12/24 VDC AÏ 64 dal ích vstupû a v stupû Ne Ne 4 nezávislé PID smyãky Funkce hodin reálného ãasu (datum a ãas)

19 11 v hodn ch modelû M90/M91 6 digitálních vstupû 6 reléov ch v stupû 6 analogov ch vstupû 12 digitálních vstupû 12 tranzistorovû spínan ch v stupû 22 digitálních vstupû 16 tranzistorovû spínan ch v stupû 10 digitálních vstupû 12 tranzistorovû spínan ch v stupû 2 analogové/digitální vstupy 1 10 digitálních vstupû 12 tranzistorovû spínan ch v stupû 2 teplotní/analogové/digitální vstupy 1 10 digitálních vstupû 10 tranzistorovû spínan ch v stupû 2 teplotní/analogové/digitální vstupy 1 2 analogové v stupy 6 PNP/NPN (zfiídlo, jáma) 24VDC 12 PNP/NPN (zfiídlo, jáma) 12/24VDC 22 PNP/NPN (zfiídlo, jáma) 24VDC 12 1 PNP/NPN (zfiídlo, jáma) 12/24VDC 12 1 PNP/NPN (zfiídlo, jáma) 12/24VDC 12 1 PNP/NPN (zfiídlo, jáma) 12/24VDC Jeden 10 khz, rozli ení 16 bitû Dva 10 khz, rozli ení 16 bitû Dva 10 khz, rozli ení 16 bitû Dva 10 khz, rozli ení 16 bitû Dva 10 khz, rozli ení 16 bitû Dva 10 khz, rozli ení 16 bitû est 10-bitov ch vstupû: dva 0-10V, 0-20mA, 4-20mA; ãtyfii 0-20mA, 4-20mA Îádné Îádné Dva 10-bitové vstupy1: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA Dva 1 14-bitové vstupy: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA Dva 1 14-bitové vstupy: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA Îádné Îádné Îádné Îádné Dva 1 vstupy pro PT100 nebo termoãlánek Dva 1 vstupy pro termoãlánek 6 reléov ch v stupû 12 PNP (zfiídlo) 16 PNP (zfiídlo) 12 PNP (zfiídlo) 12 PNP (zfiídlo) 10 PNP (zfiídlo) Îádné První dva v stupy mohou pracovat jako vysokorychlostní, maximálnû 2 khz Îádné Îádné Îádné Îádné Îádné Dva 12-bitové v stupy: 0-10V, 4-20mA 36K 36K 36K 36K 36K 36K 12 µs 12 µs 12 µs 12 µs 12 µs 12 µs celoãíseln ch hodnot (nepfiím pfiístup) STN LCD displej s LED podsvícením 1 fiádek x 16 znakû AÏ 80 uïivatelsky definovan ch 64 HMI promûnn ch umoïàuje podmínûné zobrazování a úpravu textû, ãísel, zmûnu data/ãasu a hodnot ãasovaãû. UÏivatel mûïe vytvofiit také seznam aï 120 promûnn ch textov ch displejû do kapacity 2K. 15 kláves s utûsnûnou membránou, vãetnû 14 programovateln ch kláves Port rozhraní RS232/RS485 (voliteln ) Ano Ne Ne Ano Ne Ne Podporuje pfienos SMS zpráv s obsahem textu a hodnot promûnn ch z/do aï 6 telefonních ãísel. AÏ 1K uïivatelsky definovan ch zpráv. Podporuje protokol MODBUS, master-slave 24 VDC 12/24 VDC 24 VDC 12/24 VDC 12/24 VDC 24 VDC AÏ 96 dal ích vstupû a v stupû 4 nezávislé PID smyãky Funkce hodin reálného ãasu (datum a ãas) 1 U tûchto modelû mohou nûkteré vstupy pracovat jako digitální, analogové nebo teplotní (pro termoãlánek nebo PT100, závisí na modelu). Pokud pouïijete tyto vstupy jako teplotní, klesá poãet voln ch digitálních vstupû na 10, 8, nebo 7. 2 Nûkteré digitální vstupy mohou pracovat jako vysokorychlostní ãítaãe, ãítaãe otáãek hfiídele, mûfiiãe kmitoãtu nebo bûïné digitální vstupy. 3 Model M91-2-T38 zatím nemá certifikaci UL.

20 Argentina: AEA SACIF Tel.: , Fax: Austrálie: Micromax Pty. Ltd. Tel.: , Fax: Rakousko: Schmachtl Elektrotechnik Tel.: , Fax: Belgie: Geveke Industrial Belgium Tel.: , Fax: Brazílie: DAKOL Instrumentos e Sistemas Ltda. Tel.: Fax: ext: 211 Kanada: Sandtron Automation Limited Tel.: , Fax: Chile: E.i.Schadler y Cia Ltda. Tel.: , Fax: âína: Konder Co,.Ltd anghaj: Tel.: , Fax: Peking: Tel.: , Fax: Kunming: Tel.: , Fax: Kolumbie: COLSEIN LTDA Tel.: / Fax: âeská republika: Schmachtl CZ, spol. s r.o. Tel.: , Fax: Dánsko: Desim Elektronik ApS Tel.: , Fax: Estonsko: Klinkmann Eesti AS Tel.: , Fax: Finsko: Klinkmann Automation Oy Tel.: , Fax: Francie: Jeambrun Automation Tel.: , Fax: Nûmecko: Spectra Computer Systeme GmbH Tel.: Fax: Maìarsko: Kvalix Automatika Kft. Tel.: , Fax: Hong Kong: Asia Technology Instrument Ltd. Tel.: , Fax: Indie: Rajdeep Industrial Products Ltd Tel.: , Fax: Izrael: Zivan Instruments Co. Ltd. System & Controls Tel.: , Fax: Izrael: Michshur & Pikud Ltd. Hydraulics, Pneumatics & Electronics Tel.: , Fax: Itálie: TELESTAR S.R.L Tel.: Fax: Loty sko: Klinkmann Villa Tel.: , Fax: Litva: Klinkmann Lit Tel.: , Fax: Mexiko: Sistemas de Control Autec, S.A. de C.V. Tel.: +52 (55) Fax: +52 (55) Nizozemsko: Geveke Industrial B.V. Tel.: , Fax: Nov Zéland: EMC Industrial Group Ltd. Tel.: , Fax: Norsko: Tormatic as Tel.: , Fax: Peru: EPLI S.A.C. Tel.: , Fax: Polsko: Elmark Automatyka Sp. zo.o. Tel.: , Fax: Portugalsko: Tecnilab Lda. Tel.: , Fax: Rumunsko: ELECTRO-TOTAL Tel.: , Fax: Rusko: Klinkmann SPB Tel.: , Fax: Klinkmann: Tel.: , Fax: Singapur: Scigate Automation PTE Ltd Tel.: , Fax: Slovinsko: Tipteh d.o.o. Tel.: , Fax: JiÏní Korea: A.T.S-Advanced Technology Service Tel.: , Fax: panûlsko: Side, S.A. Tel.: , Fax: védsko: Leuze SensorGruppen AB Tel.: , Fax: v carsko: COMAT AG Industrielle Elektronik Tel.: +41 (0) , Fax: +41 (0) Tchaj-wan: Mark Automation Technologies Tel.: , Fax: Thajsko: Themtech Co. Ltd. Tel.: , Fax: Turecko: Yorum Otomatik Kontrol Tel.: , Fax: Ukrajina: Klinkmann Ukraine Tel.: , Fax: USA: Unitronics Inc. Mezimûsto zdarma: Tel.: , Fax: Venezuela: Proytek S.A. Tel./Fax: Jugoslávie: ACE Automatic Control Eng. Tel./Fax: Unitronics Ltd., Mezinárodní centrála: P.O.B. 300, leti tû Ben Gurion Airport, , Izrael Tel.: , Fax:

Generální dovozce. Vestec 185, 252 42 Jesenice u Prahy tel.: 244 001 500, fax: 244 910 700 e-mail: office@schmachtl.cz, internet: www.schmachtl.

Generální dovozce. Vestec 185, 252 42 Jesenice u Prahy tel.: 244 001 500, fax: 244 910 700 e-mail: office@schmachtl.cz, internet: www.schmachtl. Argentina AEA SACIF Tel.: 11 4574 1555, Fax: 11 4574 2400 servicioalcliente@aea.com.ar, www.aea.com.ar Austrálie: Micromax Pty. Ltd. Tel.: +1 300 362 626, Fax: (02) 4271 8091 micromax@micromax.com.au,

Více

Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic

Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic Jednoduše si vyberte ze iroké nabídky Zelio Logic Programovatelné relé Zelio Logic je urãeno pro fiízení jednoduch ch automatizaãních systémû od 10

Více

PLC + HMI Kompletní řešení

PLC + HMI Kompletní řešení PLC + HMI Kompletní řešení 4/2011 PLC + HMI Kompletní řešení Společnost Unitronics se zabývá vývojem programovatelných automatů (PLC) na globálním trhu. Snadno použitelné, účinné a cenově dostupné produkty

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

PLC + HMI Kompletní řešení

PLC + HMI Kompletní řešení TM PLC + HMI Kompletní řešení TM Nová generace řídících systémů od společnosti Unitronics 2 Platformu UniStream TM tvoří univerzální a výkonné CPU, široká nabídka elegantních dotykových HMI panelů, I/O

Více

PLC + HMI Kompletní řešení

PLC + HMI Kompletní řešení PLC + HMI Kompletní řešení 01/2015 2 PLC + HMI Kompletní řešení Společnost Unitronics se zabývá vývojem programovatelných automatů (PLC) na globálním trhu. Snadno použitelné, účinné a cenově dostupné produkty

Více

PLC + HMI Kompletní řešení 02/2016

PLC + HMI Kompletní řešení 02/2016 TM PLC + HMI Kompletní řešení 02/2016 TM Nová generace řídících systémů od společnosti Unitronics Platformu UniStream TM tvoří univerzální a výkonné CPU, široká nabídka elegantních dotykových HMI panelů,

Více

Průmyslové roboty a manipulátory, průmyslové počítače, PLC, řídicí systémy a operátorské panely

Průmyslové roboty a manipulátory, průmyslové počítače, PLC, řídicí systémy a operátorské panely www.elektroprumysl.cz srpen 2017 ročník 7 Zaměřeno na elektrotechniku, průmyslovou automatizaci a nové technologie Průmyslové roboty a manipulátory, průmyslové počítače, PLC, řídicí systémy a operátorské

Více

RSC MARTIA. Volně programovatelné regulátory

RSC MARTIA. Volně programovatelné regulátory Volně programovatelné regulátory Přehled produktové řady POL687.70 Regulátor pro chlazení Volně programovatelný regulátor, 27 I/O Možnost rozšíření I/O (pomocí IO rozšiřujících modulů) Integrované HMI

Více

Inteligentní relé Zelio Logic Vaše moderní řešení!

Inteligentní relé Zelio Logic Vaše moderní řešení! 2004 Inteligentní relé Zelio Logic Vaše moderní řešení! Zelio Logic Nepfiekonatelná flexibilita... Vítejte v Simply Smart * světě Telemecanique. Nová generace inteligentního relé Zelio Logic je určena

Více

PLC + HMI Kompletní řešení

PLC + HMI Kompletní řešení TM PLC + HMI Kompletní řešení 01/2015 TM Nová generace řídících systémů od společnosti Unitronics 2 Platformu UniStream TM tvoří univerzální a výkonné CPU, široká nabídka elegantních dotykových HMI panelů,

Více

PLC + HMI Kompletní řešení

PLC + HMI Kompletní řešení PLC + HMI Kompletní řešení 3/2013 PLC + HMI Kompletní řešení Společnost Unitronics se zabývá vývojem programovatelných automatů (PLC) na globálním trhu. Snadno použitelné, účinné a cenově dostupné produkty

Více

PLC + HMI Kompletní řešení

PLC + HMI Kompletní řešení 2 PLC + HMI Kompletní řešení Společnost Unitronics se zabývá vývojem programovatelných automatů (PLC) na globálním trhu. Snadno použitelné, účinné a cenově dostupné produkty společnosti Unitronics se v

Více

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Teplota Vlhkost CO 2 Rosný bod Atmosférický tlak Analogový signál Dvoustavové událostí Čítací vstup Bateriové záznamníky Dataloggery Bateriové záznamníky

Více

KOMPONENTA PANELVIEW

KOMPONENTA PANELVIEW KOMPONENTA PANELVIEW ŘEŠENÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ HMI NA ÚROVNI KOMPONENT KOMPONENTA PANELVIEW Pokud potřebujete základní komponentu s přidanou hodnotou, ale za nižší cenu, prohlédněte si řadu komponent

Více

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû Kontrola pfiístupu Systémy kontroly pfiístupu umoïàují kontrolovat vstup osob do objektû jako jsou kanceláfie, bytové domy, koly a v ude tam, kde je potfieba zamezit vniku nepovolan m osobám. Videx vyrábí

Více

Optimalizováno pro malé výkony

Optimalizováno pro malé výkony Optimalizováno pro malé výkony frekvenční měniče Emotron VS10 / VS30 Optimální velikost a cena pro malé výkony Navzdory své malé velikosti, jsou naše nové frekvenční měniče Emotron VS10 a VS30 vybaveny

Více

Crouzet em4. Products Elektrické stroje Automatizační moduly

Crouzet em4. Products Elektrické stroje Automatizační moduly Products Elektrické stroje Automatizační moduly Crouzet em4 3G, GPRS nebo Ethernet Alarmy nebo záznamy dat Přesné analogové vstupy / výstupy Vzdálený přístup 1 / 6 Popis/Funkce Crouzet Automation na trh

Více

50D TLAKOVÝ SENZOR FLEXIBILNÍ, JEDNODUCHÝ A SPOLEHLIVÝ

50D TLAKOVÝ SENZOR FLEXIBILNÍ, JEDNODUCHÝ A SPOLEHLIVÝ 50D TLAKOVÝ SENZOR FLEXIBILNÍ, JEDNODUCHÝ A SPOLEHLIVÝ 02 50D TLAKOVÝ SENZOR NOVÝ 50D INTELIGENTNÍ A FLEXIBILNÍ FLEXIBILNÍ 1» Široký rozsah měřeného tlaku» Variabilní možnost připojení boční a dolní vstup»

Více

Vzdálené ovládání flotily strojů/zařízení z jednoho místa. Zabezpečená platforma a připojení. Automatická synchronizace času a lokalizace na mapě

Vzdálené ovládání flotily strojů/zařízení z jednoho místa. Zabezpečená platforma a připojení. Automatická synchronizace času a lokalizace na mapě remote PLC 2016 Volba správného typu Možnosti komunikace em4 remote Nejvyšší model nano-plc, které s využitím nástrojů pro vzdálenou správu em4 web a em4 app umožní vstoupit aplikacím do světa Internetu

Více

ŘADOVÉ VENTILY S VYSOKÝM PRŮTOKEM A VELKOU PŘIDANOU HODNOTOU

ŘADOVÉ VENTILY S VYSOKÝM PRŮTOKEM A VELKOU PŘIDANOU HODNOTOU ŘADOVÉ VENTILY SÉRIE V50-53 ŘADOVÉ VENTILY S VYSOKÝM PRŮTOKEM A VELKOU PŘIDANOU HODNOTOU 02 VÝHODNÉ VENTILY V50-53 PŘEDSTAVUJEME NOVOU SÉRII ŘADOVÝCH VENTILŮ V50-53 TECHNICI NORGRENU VYVÍJEJÍ VÝROBKY,

Více

Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF

Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF Přehled produktů ICP DAS Prostředky pro měřm ěření a sběr r dat Zásuvné karty pro ISA a PCI sběrnici Externí vstupy a výstupy pro sběrnici RS-485 s ASCII protokolem

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

Modul BACS C20 instalovaný na VRLA baterii

Modul BACS C20 instalovaný na VRLA baterii AEG BACS Battery Analysis & Care System Monitoring a optimalizace dobíjení jednotlivých 2V, 6V, 12V bloků/článků v bateriovém řetězci. Systém je vhodný pro instalaci s libovolným typem baterií ( VRLA,

Více

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej

Více

CP1L. » Rozšíře n é f u n kce ří z e n í p o h y b u. » R y c h l é z p r a c o v á n í d a t. » S n a d n é p ři p o j e n í a ko m u n i k a c e

CP1L. » Rozšíře n é f u n kce ří z e n í p o h y b u. » R y c h l é z p r a c o v á n í d a t. » S n a d n é p ři p o j e n í a ko m u n i k a c e CP1L K o m p a k t n í P L C a u t o m a t» R y c h l é z p r a c o v á n í d a t» Rozšíře n é f u n kce ří z e n í p o h y b u» S n a d n é p ři p o j e n í a ko m u n i k a c e Využijte velkou myšlenku

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í TERMINÁLY NQ Tv o ř t e a o b s l u h u j t e»» Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j» R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í Výkonné, barevné terminály v kompaktním provedení Řada NQ,

Více

Ht200 / Ht205. programový regulátor. český výrobce měřicí a regulační techniky dodavatel zařízení pro tepelné procesy

Ht200 / Ht205. programový regulátor. český výrobce měřicí a regulační techniky dodavatel zařízení pro tepelné procesy Ht200 / Ht205 programový regulátor český výrobce měřicí a regulační techniky dodavatel zařízení pro tepelné procesy Popis regulátoru Ht200/Ht205 je jednosmyčkový programový regulátor pro průmyslové aplikace.

Více

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011 Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci Michal Kahánek 25. 5. 2011 Program Komunikační brány pro sběrnici Modbus Funkce ProCOM Vestavné sériové servery Uživatelské webové rozhraní EZPage Síťové servery

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010

P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010 P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010 Program P2P funkce u řady E1200 Jaké jsou obvyklé nevýhody při P2P propojení? Jaké jsou výhody P2P u

Více

Technické vlastnosti. Softwarové funkce logické vazby časovače čítače týdenní a roční spínače hodiny reálného času komparátory signálů 0-10 VDC

Technické vlastnosti. Softwarové funkce logické vazby časovače čítače týdenní a roční spínače hodiny reálného času komparátory signálů 0-10 VDC Logická schémata místo drátování Koncepce AC010 je rodina modulů logických relé s řídicími funkcemi, které mohou snadno a výhodně nahradit malé a střední logické drátování, jakož i některé řídicí funkce

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené

Více

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO Závěrečná zpráva Jiří Pomije Cíl projektu Propojení regulátoru s PC a vytvoření knihovny funkcí pro práci s regulátorem TLK43. Regulátor TLK43 je mikroprocesorový regulátor s

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h.

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h. LED zobrazovače 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS485 11. července 2012 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 17.12.2004 Poslední aktualizace:

Více

Řada Popis Jmenovitý výkon motoru Vybrané typy Kompaktní měnič pro všeobecné použití se skalárním řízením V/f

Řada Popis Jmenovitý výkon motoru Vybrané typy Kompaktní měnič pro všeobecné použití se skalárním řízením V/f FREKVENČNÍ MĚNIČE Standardní frekvenční měniče (3G3JV) Kompaktní měnič pro všeobecné použití se skalárním řízením V/f Pro výkon motoru 0,1 až Programovací konzole se zabudovaným potenciometrem Zadání frekvence

Více

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 - DC měniče pro aplikace do 1100 kw Firma Baumüller vyvinula novou řadu DC měničů BKD/ BKF 7000 nahrazující osvědčenou serii BKD/ BKF 6000.

Více

Autonomní systém (A+) od 50 do 200 kw

Autonomní systém (A+) od 50 do 200 kw od 50 do 200 kw PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA Avda. Juan Lopez Peñalver, 21 29590 Campanillas, Málaga Tlf: 952.02.05.845 Movil: 672.11.00.21 Fax: 952.02.05.83 info@monsol.net www.monsol.net www.monitorizacionfotovoltaica.com

Více

Řídicí relé EASY500/700

Řídicí relé EASY500/700 www.moeller.cz Řídicí relé EASY500/700 Řídicí systémy pro řízení strojů a technologických procesů. Aplikační brožura Řídicí relé EASY500/700 Řídicí relé Kompaktní PLC Modulární PLC Ovládací systémy Software

Více

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace vstupních

Více

Komunikační protokol MODBUS RTU v jednotce M4016. Seznam služeb protokolu MODBUS podporovaných řídící jednotkou M4016 je v tabulce.

Komunikační protokol MODBUS RTU v jednotce M4016. Seznam služeb protokolu MODBUS podporovaných řídící jednotkou M4016 je v tabulce. APL-102 rev. 8/2009 Komunikační protokol MODBUS RTU v jednotce M4016. Obecný popis M4016 umožňuje čtení a zápis dat standardním protokolem MODBUS RTU přes sériovou linku RS232. Jednotka M4016 je v roli

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

Technika, která spojuje šroubovat, osazovat, podávat, montovat

Technika, která spojuje šroubovat, osazovat, podávat, montovat Technika, která spojuje Technika, která spojuje šroubovat, osazovat, podávat, montovat Ruční technika šroubování dobře ovladatelná, ergonomická a mnohostranná Ruční systém šroubování HSP s pneumatickým

Více

Programovatelný regulátor FX15 Universal

Programovatelný regulátor FX15 Universal Sekce katalogu Elektronické regulátory Informace o výrobku FX15 Universal Datum vydání 1205/0306CZ Rev.4 Programovatelný regulátor FX15 Universal FX15 Universal je vysoce výkonným regulátorem řady Facility

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM. verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM. verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS) UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS) Obsah Obsah 2 Úvod 3 Montáž GSM komunikátoru 485COM 4 Konfigurace GSM komunikátoru 485COM 5 1. Změna hesla GSM komunikátoru

Více

JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém

JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém Typový list 705001 Strana 1/9 JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém Centrální jednotka Krátký popis Centrální jednotka jako jeden ze základních modulů, je srdcem celého systému. Zahrnuje

Více

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití V aplikacích vytápění lze řídicí jednotku ECL Comfort 110 integrovat s řešením Danfoss Link prostřednictvím rozhraní DLG pro použití v jednogeneračních aplikacích. Řídicí

Více

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 ST-7UEBER přehledové školení zaměřené na PLC SIMATIC S7 délka kurzu 1 den - Přehled a výkonové charakteristiky automatizačních a programovacích zařízení - Struktura,

Více

Komunikační protokol MODBUS RTU v přípojné desce EPD.

Komunikační protokol MODBUS RTU v přípojné desce EPD. APL-103 rev. 11/2010 Komunikační protokol MODBUS RTU v přípojné desce EPD. Obecný popis Přípojná deska EPD umožňuje rozšíření jednotky M4016 o další sériové rozhraní s protokolem MODBUS RTU. Toto řešení

Více

Univerzální monitorovací systém

Univerzální monitorovací systém Nové! Univerzální monitorovací systém KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO MONITOROVÁNÍ TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU A DALŠÍCH VELIČIN NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ: potravinářský průmysl (HACCP) farmaceutický průmysl transfúzní stanice,

Více

E-Line - vzdálené I/O

E-Line - vzdálené I/O Datasheet www.sbc-support.com E-Line - vzdálené I/O Centralizovaná nebo decentralizovaná automatizace na malém prostoru Vzdálené I/O moduly jsou řízeny přes sériovou linku RS-485 a umožňují decentralizovanou

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

Všechny kontroléry V120 disponují dvěma porty RS232/485. Některé modely disponují portem sběrnice CAN.

Všechny kontroléry V120 disponují dvěma porty RS232/485. Některé modely disponují portem sběrnice CAN. Vision TM OPLC TM Instalační příručka Vision 120 TM Tato příručka poskytuje základní informace o zařízení Vision 120 TM od společnosti Unitronics. Obecný popis OPLC V120 jsou mikro-oplc, odolné, programovatelné,

Více

NIBE ENERGY SYSTEMS Komunikace s TČ pomocí modulu SMS 40 a NIBE Mobile App

NIBE ENERGY SYSTEMS Komunikace s TČ pomocí modulu SMS 40 a NIBE Mobile App Komunikace s TČ pomocí modulu SMS 40 a NIBE SMS 40 a Komunikační jednotka NIBE SMS 40 příslušenství SMS 40 umožňuje řídit a monitorovat na dálku Vaše tepelné čerpadlo v tepelném čerpadle lze nadefinovat

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

SMS procesor SP10: GPRS, datalogger + SD Card(u SP10-B chybí), 9DIn,1AIn, 8DOut, Li-ION R3: GPRS, 2DIn, 2TeplIn, 2DOut, Li-ION. SP10 + SP EXP v BOXu

SMS procesor SP10: GPRS, datalogger + SD Card(u SP10-B chybí), 9DIn,1AIn, 8DOut, Li-ION R3: GPRS, 2DIn, 2TeplIn, 2DOut, Li-ION. SP10 + SP EXP v BOXu SMS procesor SP10: GPRS, datalogger + SD Card(u SP10-B chybí), 9DIn,1AIn, 8DOut, Li-ION R3: GPRS, 2DIn, 2TeplIn, 2DOut, Li-ION SP10 + SP EXP v BOXu Napájení 8 až 30Vss vestavěná Li-ION baterie na cca 1

Více

On-line datový list FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

On-line datový list FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ On-line datový list FLOWSIC200 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSIC200 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

AC500, vaše PLC od ABB? Unikátní koncept, škálovatelnost, nízké náklady, potřebujete víc? VAE ProSys AC500 eco, Strana - 1 -

AC500, vaše PLC od ABB? Unikátní koncept, škálovatelnost, nízké náklady, potřebujete víc? VAE ProSys AC500 eco, Strana - 1 - AC500, vaše PLC od ABB? Unikátní koncept, škálovatelnost, nízké náklady, potřebujete víc? VAE ProSys AC500 eco, Strana - 1 - AC500, vaše PLC od ABB Rozsah CPU: od nejslabších až k nejvýkonnějším Výkon

Více

Analyzátor spalin pro průmysl

Analyzátor spalin pro průmysl Analyzátor spalin pro průmysl testo 340 přenosný měřicí přístroj pro měření spalin v průmyslu O 2 Možnost rozšíření měřicího rozsahu pro neomezené měření při vysokých koncentracích plynu. Analýza spalin

Více

CAT5 systém videovrátných

CAT5 systém videovrátných CAT5 systém videovrátných Vlastnosti systému RJ-5 konektor a kabel kategorie 5 Použití standardního konektoru RJ-5 umožňuje snadnou instalaci a údržbu. Použitím síťového kabelu CAT-5 výrazně snižujete

Více

Podpora od Rockwell Automation

Podpora od Rockwell Automation 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 120 Podpora od Rockwell Automation Spoleãnost Rockwell Automation poskytuje technické informace na webu, které vám mají pomoci pouïívat na e v robky. Na adrese

Více

Vyhodnocovací jednotky

Vyhodnocovací jednotky Vyhodnocovací jednotky Oblast použití Vyhodnocovací jednotky spolu s připojenými snímači umožňují celou řadu měřicích úloh, jako např. měření hladiny, diferenčního tlaku, procesního tlaku, vzdálenosti,

Více

400 Série Automatické testovací systémy

400 Série Automatické testovací systémy Informace o výrobku 400 Série Automatické testovací systémy Mail: sales@encentrum.cz EN-CENTRUM, s.r.o. Telefon: +420 257 322 538 - - Lidická 66 Praha 5 - - Telefax: +420 251 560 202 - Internet: www.etl-

Více

MEK1 - Modul externí komunikace RS-232 / MODBUS_RTU.

MEK1 - Modul externí komunikace RS-232 / MODBUS_RTU. APL-106 rev. 09/2013 MEK1 - Modul externí komunikace RS-232 / MODBUS_RTU. Obecný popis Komunikační modul MEK1 umožňuje rozšíření jednotky M4016 o další sériové rozhraní s protokolem MODBUS RTU. Toto řešení

Více

PROMOS heavy duty line

PROMOS heavy duty line Úvodní PROMOS heavy duty line Modulární stavebnice PROMOS HDL - oproti řadě PL2 robustnější ( kovové krabičky" vlastní konstrukce) - do prostředí s rozšířeným teplotním rozsahem (-40 C až +80 C) Centrální

Více

Dodavatel. Hlavní sídlo ve Valence, Francie Společnost založena v roce 1921. www.buco.sk

Dodavatel. Hlavní sídlo ve Valence, Francie Společnost založena v roce 1921. www.buco.sk Dodavatel Hlavní sídlo ve Valence, Francie Společnost založena v roce 1921 www.buco.sk 184 Standardní moduly Millenia 3 str. 186 Rozšiřitelné moduly str. 188 Rozšiřovací moduly pro XD10 a XD26 str. 1 Automatizační

Více

MORE THAN A VISION NA INTELIGENTNÍ OTÁZKY NEEXISTUJE POUZE JEDNA ODPOVĚĎ. Naše řešení pro akreditovanou inspekci.

MORE THAN A VISION NA INTELIGENTNÍ OTÁZKY NEEXISTUJE POUZE JEDNA ODPOVĚĎ. Naše řešení pro akreditovanou inspekci. MORE THAN A VISION NA INTELIGENTNÍ OTÁZKY NEEXISTUJE POUZE JEDNA ODPOVĚĎ Naše řešení pro akreditovanou inspekci. MORE THAN A VISION More than a vision MORE THAN A VISION Bezpečné a spolehlivé snímání reality

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

IPLC5xx. Procesní stanice MiniPLC Shark. Shrnutí

IPLC5xx. Procesní stanice MiniPLC Shark. Shrnutí IPLC5xx Procesní stanice MiniPLC Shark Shrnutí Řada IPLC je rodina digitálních procesních stanic komunikativních DDC regulátorů s procesorem Power PC a operačním systémem Linux s verzí jádra 2.6. Všechny

Více

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová.

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová. Produktový katalog 2009 In Zennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které

Více

Ceník Připojení k internetu

Ceník Připojení k internetu pro rodinné domy Ceník Připojení k internetu Zřízení přípojky bez závazku 2600 4500 Kč Download Upload Agregace Cena / měsíc Airmax N 10M/4M 10 Mbps 4 Mbps 1:10 300 Kč Airmax N 20M/8M 20 Mbps 8 Mbps 1:10

Více

Nová i řada....beyond your expectations... preciamolen.com

Nová i řada....beyond your expectations... preciamolen.com Nová i řada...beyond your expectations... preciamolen.com NOVÁ i ŘADA beyond your expectations VÝKON NA VYSOKÉ ÚROVNI A JEDINEČNÁ NABÍDKA* METROLOGIE 6 Schváleno pro 2 x 6000 dílků s Vmin na úroveň = 0,5

Více

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800 MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU800 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace proudových,

Více

Startdrive V12. For internal use only / Siemens AG All rights reserved.

Startdrive V12. For internal use only / Siemens AG All rights reserved. Startdrive V12 For internal use only / Siemens AG 2012. All rights reserved. TIA Portal Jeden nástroj pro programování všech prvků automatizace Totally Integrated Automation Portal zahrnuje SIMATIC STEP

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém Hierarchická

Více

Aktuální informace o nov ch v robcích

Aktuální informace o nov ch v robcích Aktuální informace o nov ch v robcích Pfienosn systém sbûru dat pro Notebook a Desktop PC Série OMB-DAQBOOK-100 38240 Kã Základní jednotka Pfiipojení k notebooku nebo desktop PC pfies standardní paralelní

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

Procesní stanice MiniPLC

Procesní stanice MiniPLC IPLC Procesní stanice MiniPLC Shrnutí Použití Funkce Technické údaje Řada IPLC je rodina digitálních procesních stanic komunikativních DDC regulátorů. Všechny typy mají rozhraní RS485 pro připojení I/O

Více

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o.

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o. Profesionální řešení Vaší regulace regulátor Eko-Logix Profesionální řešení Vaší regulace Přemýšlíte nad regulací vašeho topného systému? ( tepelné čerpadlo, solární panely, ohřev TV, vytápění bazénu včetně

Více

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4 Regulátory řady PXR jsou určené pro typické regulační úlohy. Kromě standardních funkcí jako je dvoupolohová, třípolohová nebo PID regulace nabízí též funkce automatické optimalizace regulačních parametrů,

Více

Výhody/Použití. Varianty. prostředí. Flexibilní vícekomponentní měřící. Třída přesnosti 0,0025. Měřící zesilovač. Ovládání dotykovou obrazovkou

Výhody/Použití. Varianty. prostředí. Flexibilní vícekomponentní měřící. Třída přesnosti 0,0025. Měřící zesilovač. Ovládání dotykovou obrazovkou Datový list Měřící zesilovač MCMpro Výhody/Použití Flexibilní vícekomponentní měřící zesilovač Třída přesnosti 0,0025 Konfigurovatelný uživatelský software Ovládání dotykovou obrazovkou Konfigurovatelné

Více

Střídače PIKO flexibilní, komunikativní a jednoduše ovladatelné

Střídače PIKO flexibilní, komunikativní a jednoduše ovladatelné flexibilní, komunikativní a jednoduše ovladatelné Kompetence firmy KOSTAL inteligentní získávání energie. Přesvědčivé. Rodina KOSTAL Střídače PIKO Nastavení země / certifikace Komunikační systém Uspořádání

Více

KP KP KP DIAGNOSTIKA KOTLŮ KP

KP KP KP DIAGNOSTIKA KOTLŮ KP KP 10-20-50 KP 11-21-51 KP 12-22-62 DIAGNOSTIKA KOTLŮ KP Obsah 1. Diagnostika kotlů KP... 3 2. Diagnostika kotle prostřednictvím řídící jednotky... 4 2.1. Diagnostika RKP 12157... 4 2.2. DiagnostikaE 2008...

Více

PŘEHLED SENZORIKA AUTOMATIZACE

PŘEHLED SENZORIKA AUTOMATIZACE PŘEHLED SENZORIKA AUTOMATIZACE AUTOMATIZACE PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY S OPERÁTORSKÝM PANELEM textový nebo barevný grafický displej s dotykovou obrazovkou nebo klávesnicí KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ Ethernet (TCP/IP),

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

HMI. Operátorské panely a dotykové displeje

HMI. Operátorské panely a dotykové displeje Operátorské panely a dotykové displeje Popis systému Popis HMI Struktura a koncept univerzální využití. Dotykové displeje jsou vybaveny operačním a integrovaným PLC-CPU je ideálním zařízením pro malé řidicí

Více

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů Zdeněk Oborný Freescale 2013 1. Obecné vlastnosti Cílem bylo vytvořit zařízení, které by sloužilo jako modernizovaná náhrada stávající

Více

Nový displej s dotykovou obrazovk 320 x 240 pixelů

Nový displej s dotykovou obrazovk 320 x 240 pixelů HGG Dotykový displej5.7 inch Všestranné použití, velmi jasný LCD displej K dostání s rozhraním (0/00BASE-T) a dalšími komunikačními protokoly. Barva krytu: stříbrná Barva krytu: světle šedá Barva krytu:

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Hierarchická struktura řídicího systému

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více