Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky"

Transkript

1 Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ

2 Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky Parker Hannifin -velikost. 2-xxx Strana 6-7 Zástavbové rozmûry pro O-krouÏky Strana 8 Standartní velikosti Strana 9-15 PTFE-, Ultrathan-O-krouÏky Strana 15 Parbak - Podpûrné krouïky Strana Servis Parker Strana Parker Hannifin GmbH závod Pleidelsheim V echna práva si vyhrazuje Parker Hannifin GmbH, divize O-krouÏkÛ Evropa. V jimky jen se schválením. Zmûny vyhrazeny. V echny údaje obsaïené v tomto katalogu jsou zaloïeny na dlouholet ch zku enostech a znalostech pfii v robû a pouïití tûsnících prvkû. Pfies v echny zku enosti se mohou v praktick ch konkrétních pfiípadech vyskytnout neznámé faktory, mající za následek omezené pouïití jednotliv ch druhû pryïí oproti v tomto katalogu obecnû uveden m poznatkûm. Uvedené návrhy pouïití tûsnûní nejsou tedy v eobecnû povinné ãi závazné. Vydání: ãerven 2000 V echny dfiíve vydané podklady ztrácejí vydáním tohoto katalogu platnost. Parker Hannifin GmbH Divize O-krouÏkÛ

3 Divize O-krouÏkÛ Pfiesné O-krouÏky a Parbak - opûrné krouïky PfiibliÏnû 1800 standardních velikostí tûsnících O-krouÏkÛ. V roba podle národních a mezinárodních norem: DIN 3771, ISO 3601, AS 568A a dal ích, z materiálû NBR, HNBR, FPM, FFKM, FVMQ, VMQ, EPDM, ACM, CR, IIR, ECO, PTFE a AU. Schválení pro pouïití v letectví, kosmonautice a pro vojenské vyuïití. Parback - opûrné krouïky zamezí vtlaãení O-krouÏkÛ do tûsnící spáry pfii vysok ch tlacích. Supervelké O-krouÏky O-krouÏky s vnitfiním prûmûrem pfies 1150 mm vulkanizuje Parker podle vlastních vyvinut ch technologií. O-krouÏky nejsou zásadnû spojovány, napfi. lepením, jako u O-krouÏkÛ z vytlaãované (extrudované) ÀÛry kruhového prûfiezu.* Malé tolerance a velmi dobrá povrchová úprava. V roba z materiálû: NBR, HNBR, CR, EPDM, ECO, FPM a IIR. PouÏití napfi. v oblasti techniky vakua, v chemickém prûmyslu, energetice a lékafiství, tûïbû zemního plynu, v astronautice (pro utûsnûní vodní nádrïe a oplá tûní rakety Ariane). Program Col-O-krouÏek Barevné materiály, které odpovídají sv mi vlastnostmi tradiãnímu ãernému elastomeru. Program Col-O-krouÏek zamezuje zámûnû pfii sériové v robû a ulehãuje práce pfii opravách a údrïbû. Elastomery: - EPDM (fialová) - FPM (hnûdá) - FVMQ (modrá) - CR (ãervená) - VMQ (rezavá - rezavo hnûdá) - NBR (ãerná) O-krouÏky/PTFE O-krouÏky z PTFE materiálu: s vnitfiním prûmûrem do 735 mm a tlou Èkou ÀÛry do 20 mm. Vhodné pro agresivní média a pro teploty do 265 C. PTFE- a FEP oplá tûné O-krouÏky: pro statické vyuïití v chemickém prûmyslu. PTFE povrstvené O-krouÏky: jádro elastomerov ch O-krouÏkÛ s vrstvou PTFE - 6 nebo 20 µm. Nepatrné statické tfiení. * Lepené O-krouÏky - v r. program div. JBL. V pfiípadû zájmu nás kontaktujte. 1

4 Divize O-krouÏkÛ Tûsnûní - Parofluor O-krouÏky a díly z parofluorového kauãuku (FFKM) v sobû sjednocují ve velké mífie chemické vlastnosti PTFE s elasticitou kauãuku. Pracovní rozsah teplot od -30 do +310 C. Chemická odolnost proti témûfi v em chemikáliím. Zvy ují bezpeãnost a umoïàují prodlouïit doby mezi údrïbou v chemickém prûmyslu, v technice vakua a technice zpracování zemního plynu. PrÛmysl polovodiãû: odolnost proti kyselinám, Ïádné kontaminace v lázni s kovy. JBL - pfiesné - tvary Extrudované tvary z pln ch a dut ch profilû. Podle pfiání zákazníka v libovoln ch délkách a rozdíln ch profilech. Tlou Èka stûny od nûkolika desetin milimetru více. Extrudované a vulkanicí spojené O-krouÏky od vnitfiního prûmûru 6,5 mm. Rozsah tvrdosti od 40 do 90 Shore A. Z NBR, HNBR, EPDM, FPM, FVMQ, VMQ, TPR, CR, IIR a jiné elastomery. V roba velk ch sérií s vysokou pfiesností. Pro armatury, kondensátory, automobilov prûmysl, pfiístroje pro elektro- a lékafiskou techniku (v roba ve sterilních podmínkách). Silikon NejrÛznûj í tvarové díly a tûsnûní. Odolné pro teploty od -60 do +230 C. Dobrá elektrická izolace a v borné fyziologické vlastnosti. Odolné proti ozonu, stárnutí a povûtrnostním vlivûm. Zhotovení dílu se sloïitou geometrií a s vysokou pfiesností. Také ve sterilních podmínkách. Pro elektroniku, elektrotechniku, automobilovou v robu, potravináfiství, lékafiství, letectví a kosmonautiku. Speciální díly Pfiesné díly podle v kresû zákazníkû. Ze silikonkauãuku a jin ch elastomerû. Úzká spolupráce se zákazníky, poãítaãová podpora pfii v voji forem, v bûru vhodného materiálu a urãení v roby s ohledem na nízké náklady. V roba forem s úzkou tolerancí ve vlastní nástrojárnû. Rychlé zhotovení vzorkû-prototypû. 2

5 Divize O-krouÏkÛ O-Seals Tûsnûní zaloïené na kombinaci materiálû gumakov/umûlá hmota. Tûsnûní pro statické vyuïití. V echny bûïné kombinace materiálû a povrchov ch zpracování jsou moïné jak ve standardním provedení tak i podle zvlá tních poïadavkû zákazníka. Gask-O-Seals : pro letectví, kosmonautiku a dal í nároãnou techniku. Integral-Seals (integrované tûsnûní) : pro velké série v automobilovém prûmyslu a v tekutinov ch mechanismech. Fastener-Seals : k utûsnûní roubení a závitu v automobilovém prûmyslu, tekutinov ch mechanismech a pfii v robû pfiístrojû. Sada O-krouÏkÛ (O-Ring Kits) Pfiíruãní kuffiík s pfiehledn m uspofiádáním O-krouÏkÛ pro opravy, montáïe a dílny. 5 standardních sad aï s 500 krouïky ve 37 rozmûrech a v rûzn ch materiálech. Odpovídají normám: - AS 568A Standardní serie - DIN 3771/ISO MS 33656/MS (Tube Fitting Boss Seals) a dal í. Membrány V rûzn ch provedeních a materiálech. Velké vyuïití: od dávkovacích ãerpadel, kde je vyïadována lep í chemická odolnost pfii v born ch fyzikálních vlastnostech, pfies mûfiící a regulaãní techniku, aï k akumulátorov m membránám. MontáÏní tuky a mazadla Pfii tûsnûní O-krouÏkÛ usnadàují montáï, zmen ují tfiení a prodluïují Ïivotnost. Parker-O-Lube: mazací prostfiedek obsahující barium na bázi minerálních olejû. Parker Super-O-Lube: mazadlo na bázi silikonu. 3

6 Tab. 1 Teplotní rozsah uïití rûzn ch elastomerû SBR Styrol - butadien kauãuk AU, EU Polyuretan IIR Butyl kauãuk NBR Nitril-butadien kauãuk HNBR Hydrogenizovan nitril-butadien kauãuk CR Chlorprén-kauãuk ECO Epichlorhydrin-kauãuk ACM Polyakrylát-kauãuk EPDM Etylen-propylen-kauãuk MFQ Fluor-silikon-kauãuk FPM Fluor-kauãuk MVQ Silikon-kauãuk FFKM Perfluor-kauãuk (Parofluor) Tyto teplotní rozsahy platí pro takové pfiípady utûsàovan ch médii, která nejsou vûãi materiálu tûsnûní agresivní Pfiíklad: MVQ - pro vzduch do +210 C pro vodu do +100 C Teplota C doba provozu do 1000 hod. (resp. trval provoz) krátkodobé pouïití (pouze za urãit ch pfiedpokladû a uïití speciálních smûsí daného materiálu - kauãuku) Tab. 2 Závislost Provozní doba - max. teplota pro rûzné elastomery Teplota C MVQ EPDM FPM HNBR NBR Provozní doba [hod.] Uvedené závislosti mají informativní charakter. Skuteãná Ïivotnost tûsnûní závisí na zpûsobu uïití tûsnûní v konkrétní zástavbû a parametrech utûsàovaného média. 4

7 Materiály Zákl. mat. tûsnûní Oznaãení - skupina DIN ISO 1629 Parker âíselné oznaãení materiálu - barva Tvrdost Shore A ± 5 Obecná doporuãení pro uïití (bliï í údaje viz kat Tabulka odolnosti proti chemikáliím (Medien - Beständigkeits-Tabelle) Nitril - butadien NBR N N ãerná N ãerná Obecnû pro ve kerou hydrauliku a pneumatiku - minerální oleje, glykoly (HFC - kapaliny) a olejo-vodní emulze (HFA - kapaliny) odolné proti pûsobení min. olejû a maziv z min. olejû, rostlinn m a Ïivoãin m olejûm, benzinûm, topnému oleji, vodû do 70 C, vzduch do 90 C, butanu, propanu, metanu, etanu. Skladem O-kr. rozmûrové fiady 2-xxx NBR N ãerná HNBR N N zelená Vlastnosti a uïití podobnû jako N Vlastnosti jako N Ve vzduchu do 150 C lze pouïít, dobré mechanické vlastnosti, dobrá odolnost vûãi min. olejûm, teplé vodû, ozónu a povûtrnostním vlivûm Fluorkarbon FPM V V ãerná V ãerná 90 Pro vysoké teploty, horké oleje, aromatická rozpou tûdla, tûïké zápalné kapaliny na bázi esterick ch fosfátû a chlorovan ch uhlovodíkû a fiadû dal ích chemikálií - viz kat Skladem O-kr. rozmûrové fiady 2-xxx FPM V V Materiál na O-kr. tzv. Col-O-Ring (barevnû rozli ené O-kr.). hnûdá Skladem O-kr. rozmûrové fiady 2-xxx. Podobné vlastnosti jako V FPM V V hnûdá 90 Materiál na O-kr. tzv. Col-O-Ring (barevnû rozli ené O-kr.). Odolnost proti chem. obdobnû jako V , vysoká odolnost proti extruzi, pouïití pfieváïnû jako statické tûsnûní FPM V V ãerná 75 Vysocefluorovan FPM ( Hifluor ). Chem. odolnost napfi. v kyselinách, polárních chemik., vodû, vodních roztocích a páfie, obdobná perfluorelastomeru. irok teplotní rozsah - do 250 C, krátkodobû více. Lze vyïádat prospekt! Skladem O-kr. rozmûrové fiady 2-xxx. Parofluor-kauãuk (Parofluor) FFKM V V Vynikající chem. odolnost, irok teplotní rozsah: bílá aï do 260 C; krátkodobû i více. Lze vyïádat prospekt! FFKM V V Vynikající chem. odolnost, teplotní rozsah do 310 C. ãerná Lze vyïádat prospekt! Etylén-propylen EPDM E E ãerná 80 Pára (do 200 C), teplá voda, vzduch (do 150 C), nafiedûné kyseliny, tûïko zápalné hydr. kapaliny na bázi phosphat-esterû, brzdové kapaliny - NE na bázi min. olejû. POZOR: neodolává minerálním olejûm. Skladem O-kr. rozmûrové fiady 2-xxx. EPDM E E Materiál na O-kr. tzv. Col-O-Ring (barevnû rozli ené fialová O-kr.). Vlastnosti podobné jako E Silikon MVQ S S rezavohnûdá 70 Materiál na O-kr. tzv. Col-O-Ring (barevnû rozli ené O-kr.). Pro vysoké teploty, tepl vzduch (do 210 C), kyslík, voda (100 C). Pouze jako statické tûsnûní. Chloropren CR C C ãerná 70 Dobrá odolnost proti povûtrnostním vlivûm a slané vodû. Nejãastûj í uïití - pro chladiva napfi. Freon 12 CR C C ãervená 70 Materiál na O-kr. tzv. Col-O-Ring (barevnû rozli ené O-kr.). Vlastnosti podobné jako C Fluorsilikon MFQ L L modrá 70 Materiál na O-kr. tzv. Col-O-Ring. Vhodné pro vysoké teploty, dobré vlastnosti i pfii nízk ch teplotách. PouÏití pro benzin a olej - pfieváïnû pro leteckou techniku Polyuretan AU P P 5008 zelená 93 P 5008 je materiál na bázi polyuretanu s tvrdostí cca 93 Shore A. Vyznaãuje se oproti jin m obvykl m polyuretanûm zvlá tû vysokou teplotní odolností, odolností proti hydrol ze a niï í hodnotou trvalé deformace. Polytetrafluorethylen PTFE W W 5036 bílá - âist PTFE - vynikají chem. odolnost. - UÏití v potravináfiském a chemickém prûmyslu, ve zdravotnictví - standardní materiál pro Back-up (opûrné) krouïky - pouïití pro malé mechanické namáhání 5

8 Rozmûrová fiada 2-xxx Jako v robce O-krouÏkÛ jsme schopni dodat zákazníkûm O-krouÏky libovoln ch rozmûrû. Z praktického i ekonomického hlediska je vhodné pouïívat jiï existující rozmûry O-krouÏkÛ. Doporuãujeme na im zákazníkûm pfiednostnû pouïívat na e rozmûrové fiady O-krouÏkÛ oznaãené 2-xxx (tzv. dvojková fiada). Tato fiada O-krouÏkÛ 2-xxx odpovídá americké normû AS 568A, která je celosvûtovû uïívána. tûsnící mm prûmûr O-krouÏku d1 mm Také do norem DIN 3771/díl 1 a ISO 3601/díl 1 bylo pfievzato z této am. normy odstupàování prûmûru ÀÛry O-kr. Pro rozmûrovou fiadu 2-xxx O-krouÏkÛ nabízí Parker Hannifin na im zákazníkûm dvû následující v hody. Tato rozmûrová fiada je vyrábûna z následujících materiálû a ve vût inû pfiípadû jsou tyto O-krouÏky skladem N (NBR 70 Shore A) N (NBR 90 Shore A) E (EPDM 80 Shore A) V (FPM 75 Shore A) V (FPM 75 Shore A) Col-O-Ring materiál V (FPM 75 Shore A) Pro kaïdou velikost O-kr. z fiady 2-xxx nabízíme vhodn opûrn krouïek - tzv. Parbak, pouïívan v pfiípadû, kdy O-kr. tûsní vysoké tlaky a nesmí pfiitom dojít k jeho po kození (vtlaãení do spáry). Rozmûr 2-0xx: ÀÛry d 2 = 1,78 mm 2-001* 0, * 1, * 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 Rozmûr 2-1xx: ÀÛry d 2 = 2,62 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 * Pozor: u je prûmûr = 1,02 mm u je prûmûr = 1,27 mm u je prûmûr = 1,52 mm 6

9 Rozmûrová fiada 2-xxx Rozmûr 2-2xx: ÀÛry d 2 = 3,53 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 Rozmûr 2-3xx: ÀÛry d 2 = 5,33 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 Rozmûr 2-4xx: ÀÛry d 2 = 6,99 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 7

10 Zástavbové rozmûry dráïek pro O-krouÏky Smûr pûsobení tlaku Smûr pûsobení tlaku Smûr pûsobení tlaku bez opûrného krouïku 1 opûrn krouïek 2 opûrné krouïky ÀÛry d2 Hloubka dráïky t/mm ífika dráïky v mm (+0,20) Radius mm 1,00 1,50 1,80 2,00 2,50 2,65 3,00 3,50 3,55 4,00 5,00 5,30 7,00 0,65 1,05 1,30 1,50 1,95 2,05 2,40 2,80 2,85 3,25 4,15 4,40 5,85 statické tûsnûní ±0,05 ±0,07 ±0,10 dynamické (pohyblivé) tûsnûní - hydraulika 0,75 1,20 1,45 1,65 2,10 2,25 2,55 3,05 3,10 3,50 4,45 4,70 6,25 ±0,02 ±0,05 dynamické (pohyblivé) tûsnûní - pneumatika 0,80 1,25 1,55 1,75 2,20 2,35 2,70 3,20 3,25 3,65 4,65 4,90 6,55 ±0,02 ±0,05 b (bez opûrného krouïku) 1,4 2,0 2,4 2,7 3,4 3,6 4,2 4,8 4,8 5,4 6,8 7,2 9,6 b1 (s jedním opûrn m krouïkem) 2,4 3,0 3,4 3,7 4,9 5,1 5,7 6,3 6,3 6,9 8,8 9,2 12,1 b2 (se dvûma opûrn mi krouïky) 3,4 4,0 4,4 4,7 6,4 6,6 7,2 7,8 7,8 8,4 10,8 11,2 14,6 r1 mm 0,2-0,4 0,2-0,4 0,2-0,4 0,2-0,4 0,2-0,4 0,2-0,4 0,2-0,4 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6 0,6-1,0 0,6-1,0 Povrch A Povrch B statické tûsnûní R a = 1,6 m a R max = 6,3 µm Nosn podíl tp > 50 % statické tûsnûní R a = 3,2 m a R max = 12,5 µm Nosn podíl tp > 50 % Uvedené rozmûry a tolerance dráïky se nepatrnû odchylují od tolerancí dle normy ISO, uveden ch v na í Pfiíruãce pro O-krouÏky (O-Ring Handbuch). V pfiípadû pochybností doporuãujeme uïít údaje z tohoto katalogu. dynamické tûsnûní R a = 0,4 m a R max = 1,6 µm Nosn podíl > tp 50 % dynamické tûsnûní R a = 1,6 m a R max = 6,3 µm Nosn podíl > tp 50 % Pro O-krouÏky z materiálu PDF Ultrathan musí b t provedeny jiné rozmûry dráïek, neï zde uvedené - viz katalog ã Präzisionsdichtungen für Hydraulik. Tolerance O-krouÏky Parker jsou vyrábûny v úzk ch tolerancích. Pfiípustné tolerance jsou uvedeny v DIN 3771 a ISO 3601/I (aï do prûmûru ÀÛry 7,00 mm a vnitfiního prûmûru do 670 mm). Odpovídající tolerance jsou uvedeny v následujících tabulkách. Tolerance prûmûrutûsnící ÀÛry O-krouÏku ÀÛry d 2 do 1,80 2,65 3,55 5,30 7,00 8,00 10,00 12,00 Pfiípustná tolerance ±0,08 ±0,09 ±0,10 ±0,13 ±0,15 ±0,18 ±0,21 ±0,25 Tolerance vnitfiního prûmûru O-krouÏku 1,80 6,70 11,8 22,4 41,2 82, do do do do do do do do do do 6,30 11,20 21,2 40,0 80, ±0,13 ±0,16 ±0,19 ±0,95 ±0,86 ±0,78 ±0,74 ±0,67 ±0,60 ±0,55 Pfiípustné tolerance mm mm mm % % % % % % % Z odpovídajícího prûmûru d1 Pfiípustné tolerance uvedené v tabulce jsou navrhovány pro O-krouÏky z nitril-butadien-kauãuku (NBR) o tvrdosti 70 IRHD. Pro ostatní materiály mohou b t uvádûny jiné tolerance z dûvodu rozdílné materiálové smr tivosti. Kdyby z tohoto dûvodu do lo k omezení funkãních schopností tûsnûní, je nutné vyrobit odpovídající formu, aby uvedené tolerance mohly b t pfiesnû dodrïeny. Vady povrchuo-krouïkû Pfiípustné vady povrchu O-krouÏkÛ jsou uvedeny v normû DIN 3771 jakoï i ISO Smûrnice Parker se shodují s údaji uveden mi v tûchto normách. Pfiíklad objednání: pro O-krouÏek Parker Hannifin vnitfiní prûmûr d 1 = 14,00 mm prûmûr ÀÛry d 2 = 1,78 mm materiál: N (NBR 70 Shore A) O-krouÏek, 14 x 1,78, 2-015, N

11 Standardní rozmûry O-krouÏkÛ ,74 1, ,80 1, ,07 1, ,20 1, ,20 3, ,24 2, ,30 1, ,42 1, ,50 0, ,50 0, ,50 1, ,53 0, ,78 1, ,80 1, ,80 1, ,85 1, ,98 0, ,00 1, ,06 2, ,20 1, ,30 1, ,35 1, ,40 1, ,40 1, ,40 1, ,50 1, ,50 1, ,50 1, ,50 1, ,50 1, ,57 1, ,60 1, ,70 1, ,80 1, ,80 1, ,84 2, ,90 1, ,90 1, ,95 0, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,02 1, ,17 1, ,20 1, ,20 1, ,25 1, ,30 2, ,33 1, ,35 1, ,40 1, ,40 2, ,50 0, ,50 1, ,50 1, ,50 1, ,50 1, ,63 2, ,68 1, ,70 1, ,90 1, ,91 0, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,20 1, ,30 2, ,34 3, ,42 2, ,47 1, ,47 1, ,50 1, ,50 1, ,50 2, ,50 2, ,60 1, ,60 2, ,70 1, ,80 0, ,80 1, ,85 7, ,90 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,23 2, ,28 1, ,28 1, ,28 2, ,30 2, ,33 1, ,35 1, ,50 1, ,50 2, ,60 0, ,60 2, ,61 1, ,69 1, ,70 1, ,70 1, ,70 3, ,80 0, ,94 3, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 3, ,00 5, ,00 5, ,02 1, ,02 2, ,07 1, ,07 1, ,10 1, ,20 1, ,30 1, ,30 1, ,30 2, ,30 2, ,40 1, ,40 1, ,40 1, ,50 1, ,50 1, ,50 2, ,60 1, ,75 1, ,80 1, ,80 2, ,86 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,10 1, ,10 2, ,20 1, ,20 2, ,30 2, ,30 2, ,50 0, ,50 1, ,50 1, ,50 1, ,50 1, ,50 2, ,50 2, ,50 2, ,52 3, ,59 2, ,60 1, ,65 1, ,65 1, ,65 1, ,70 2, ,80 3, ,80 4, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,10 1, ,13 1, ,20 1, ,30 2, ,50 1, ,50 1, ,50 2, ,50 2, ,74 1, ,79 1, ,80 1, ,90 1, ,90 2, ,92 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,09 2, ,12 3, ,17 2, ,19 2, ,19 3, ,25 1, ,30 1, ,30 2, ,30 2, ,35 1, ,40 2, ,50 1, ,50 2, ,50 2, ,53 1, ,65 1, ,75 1, ,80 1, ,80 2, ,93 2, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 6, ,10 1, ,10 1, ,15 1, ,25 1, ,30 2, ,40 1, ,50 1, ,50 2, ,52 1, ,60 1, ,60 2, ,69 3, ,77 2, ,80 1, ,82 1, ,90 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,10 1, ,30 2, ,40 2, ,50 1, ,50 1, ,50 2, ,60 2, ,89 1, ,89 1, ,91 2, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,10 2, ,29 3, ,30 2, ,30 2, ,37 2, ,42 1, ,50 1, ,50 2,00 9

12 Standardní rozmûry O-krouÏkÛ ,50 2, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,10 1, ,11 2, ,23 1, ,30 1, ,30 2, ,30 3, ,40 2, ,46 2, ,50 2, ,59 2, ,60 2, ,64 5, ,75 2, ,87 3, ,89 1, ,94 2, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 5, ,20 2, ,30 2, ,48 2, ,50 1, ,60 2, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,10 2, ,30 2, ,30 2, ,30 2, ,34 2, ,40 2, ,47 3, ,49 1, ,54 2, ,60 1, ,80 2, ,88 2, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,30 2, ,36 2, ,50 1, ,50 2, ,51 1, ,54 2, ,56 1, ,58 1, ,70 1, ,90 2, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,04 3, ,12 2, ,17 1, ,20 1, ,20 3, ,30 2, ,40 2, ,40 2, ,80 2, ,81 1, ,86 2, ,90 1, ,96 2, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,14 1, ,20 3, ,30 2, ,30 3, ,40 2, ,42 5, ,50 1, ,60 2, ,60 3, ,64 3, ,72 2, ,77 1, ,00 0, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 5, ,20 3, ,30 2, ,30 3, ,40 2, ,50 1, ,75 2, ,80 2, ,80 3, ,99 5, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,20 3, ,22 3, ,29 2, ,30 2, ,34 4, ,35 1, ,50 2, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 6, ,20 2, ,20 2, ,20 3, ,30 3, ,50 1, ,50 1, ,50 3, ,70 0, ,82 1, ,82 3, ,84 2, ,89 2, ,89 2, ,92 2, ,95 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,10 1, ,20 3, ,30 2, ,40 3, ,70 1, ,89 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,16 5, ,39 3, ,47 2, ,47 2, ,52 1, ,60 1, ,60 2, ,70 2, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 6, ,20 3, ,32 1, ,50 3, ,60 3, ,69 1, ,77 5, ,80 1, ,99 3, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,04 2, ,07 2, ,12 1, ,30 1, ,30 2, ,50 2, ,60 1, ,79 1, ,80 3, ,81 3, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,20 3, ,20 3, ,34 5, ,57 3, ,59 2, ,64 2, ,70 1, ,70 2, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 5, ,20 3, ,30 2, ,50 1, ,71 1, ,80 3, ,94 5, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,17 3, ,20 1, ,24 2, ,30 1,78 10

13 Standardní rozmûry O-krouÏkÛ ,50 3, ,00 3, ,30 3, ,50 1, ,50 4, ,51 5, ,70 2, ,74 2, ,74 3, ,82 2, ,87 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,30 2, ,70 2, ,80 3, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,02 3, ,12 5, ,34 3, ,42 2, ,47 1, ,50 3, ,70 3, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,50 3, ,50 3, ,69 5, ,92 3, ,99 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 6, ,05 1, ,30 2, ,50 2, ,99 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,10 3, ,29 5, ,40 2, ,40 3, ,42 2, ,52 3, ,59 2, ,65 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,00 5, ,15 3, ,60 3, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,09 3, ,17 2, ,20 3, ,30 1, ,50 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 5, ,10 1, ,30 3, ,36 2, ,47 3, ,47 5, ,50 4, ,69 3, ,70 3, ,77 2, ,82 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 5, ,70 2, ,70 2, ,00 3, ,20 3, ,34 2, ,40 2, ,40 3, ,60 3, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 5, ,00 6, ,60 4, ,64 5, ,82 2, ,87 3, ,94 2, ,95 2, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 3, ,28 3, ,40 2, ,60 2, ,75 2, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,50 1, ,50 8, ,52 2, ,52 5, ,85 3, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,70 1, ,82 5, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,04 3, ,12 2, ,17 1, ,20 2, ,35 3, ,70 3, ,83 2, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,36 3, ,69 2, ,90 1, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,02 3, ,70 2, ,78 2, ,99 5, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,20 5, ,22 3, ,29 2, ,35 1, ,50 4, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,20 1, ,40 4, ,90 2, ,90 5, ,00 2, ,00 2, ,20 3, ,20 3, ,20 5, ,50 3, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,17 5, ,39 3, ,47 2, ,52 1, ,00 3, ,50 1, ,71 3, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,07 2, ,20 5, ,50 1, ,60 0, ,60 2, ,00 1, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,09 3, ,34 5, ,57 3, ,64 2, ,70 1, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,50 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,25 2, ,30 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,20 3, ,52 5, ,74 3, ,82 2, ,87 1, ,00 1, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,42 2, ,70 2, ,74 3,53 11

14 Standardní rozmûry O-krouÏkÛ ,00 3, ,36 3, ,60 5, ,69 5, ,70 7, ,92 3, ,99 2, ,00 1, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 9, ,05 1, ,00 2, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,24 3, ,60 2, ,60 4, ,60 6, ,90 3, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 6, ,87 5, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,00 6, ,09 3, ,17 2, ,22 1, ,00 3, ,20 5, ,39 1, ,77 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,00 5, ,09 3, ,00 2, ,00 3, ,00 5, ,04 5, ,27 3, ,34 2, ,40 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,84 3, ,95 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,20 2, ,26 3, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,20 5, ,22 5, ,24 3, ,40 2, ,44 3, ,52 2, ,57 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,00 8, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,12 2, ,44 3, ,50 1, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,39 5, ,62 3, ,69 2, ,75 1, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 6, ,00 3, ,00 4, ,20 5, ,40 3, ,61 3, ,00 4, ,57 5, ,79 3, ,87 2, ,92 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 5, ,00 5, ,74 5, ,97 3, ,00 1, ,00 4, ,20 5, ,60 3, ,77 5, ,00 1, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,31 1, ,50 4, ,00 3, ,00 4, ,00 7, ,92 5, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,14 3, ,20 5, ,22 2, ,27 1, ,85 8, ,00 1, ,00 3, ,80 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,30 5, ,40 3, ,00 1, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,09 5, ,09 6, ,20 9, ,32 3, ,50 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,12 5, ,84 5, ,00 3, ,20 2, ,20 5, ,30 2, ,45 6, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 6, ,00 8, ,27 5, ,30 7, ,49 3, ,57 2, ,62 1, ,00 4, ,20 5, ,50 3, ,60 5, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 3, ,00 5, ,44 5, ,67 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,50 3, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,39 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,20 5, ,50 3, ,62 5, ,84 3, ,92 2, ,97 1, ,00 2, ,00 2, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,50 3, ,00 2, ,00 3, ,00 9, ,00 1, ,00 4, ,00 5, ,79 5, ,00 3, ,02 3, ,00 3, ,00 6, ,20 5, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 8, ,97 5, ,00 3, ,00 6, ,19 3, ,27 2, ,32 1, ,00 3, ,00 4, ,00 6, ,00 2, ,00 5, ,00 9, ,00 5, ,14 5, ,37 3, ,50 3, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 3, ,80 2, ,00 2, ,32 5, ,41 2, ,54 3,53 12

15 Standardní rozmûry O-krouÏkÛ ,62 2, ,67 1, ,00 7, ,00 8, ,00 2, ,00 3, ,20 5, ,20 5, ,40 3, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,49 5, ,72 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 7, ,00 3, ,67 5, ,67 6, ,89 3, ,97 2, ,00 3, ,00 6, ,02 1, ,20 5, ,40 3, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 5, ,00 6, ,00 3, ,00 4, ,00 8, ,50 1, ,84 5, ,84 6, ,00 4, ,00 5, ,07 3, ,00 2, ,00 4, ,00 6, ,31 3, ,50 3, ,72 2, ,20 5, ,54 2, ,60 5, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,00 5, ,00 6, ,02 5, ,02 6, ,24 3, ,32 2, ,37 1, ,90 9, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,00 12, ,00 2, ,19 5, ,19 6, ,42 3, ,80 5, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,20 5, ,30 5, ,30 5, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,00 8, ,09 6, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,37 5, ,37 6, ,59 3, ,67 2, ,72 1, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,20 5, ,54 5, ,54 6, ,77 3, ,77 5, ,00 2, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,50 4, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,72 5, ,72 6, ,94 3, ,02 2, ,07 1, ,35 5, ,50 12, ,00 3, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,89 5, ,89 6, ,00 3, ,00 4, ,00 12, ,12 3, ,00 3, ,00 4, ,00 14, ,30 8, ,00 2, ,00 3, ,00 6, ,07 5, ,07 6, ,20 5, ,29 3, ,37 2, ,60 5, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 10, ,00 4, ,00 6, ,00 12, ,24 5, ,24 6, ,47 3, ,00 3, ,22 2, ,00 2, ,00 4, ,00 5, ,42 5, ,42 6, ,64 3, ,72 2, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 10, ,59 5, ,59 6, ,60 7, ,82 3, ,20 5, ,00 1, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,00 3, ,00 4, ,70 5, ,77 5, ,77 6, ,77 12, ,99 3, ,00 8, ,07 2, ,00 4, ,00 5, ,00 7, ,00 7, ,00 10, ,00 4, ,00 5, ,12 5, ,12 6, ,34 3, ,42 2, ,00 4, ,20 5, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,00 3, ,29 6, ,30 10, ,00 2, ,50 3, ,00 5, ,00 2, ,00 6, ,20 5, ,20 5, ,47 5, ,47 6, ,50 7, ,69 3, ,77 2, ,00 2, ,00 5, ,61 1, ,00 7, ,50 3, ,00 4, ,00 6, ,20 5, ,00 4, ,00 5, ,80 5, ,82 5, ,82 5, ,82 6, ,00 11, ,04 3, ,12 2, ,00 2, ,00 4, ,00 3, ,20 5, ,30 3, ,00 4, ,00 6, ,00 7, ,00 10, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,17 5, ,17 6, ,39 3, ,39 5, ,47 2, ,00 6, ,00 10, ,00 3, ,20 5, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,00 8, ,00 10, ,52 5, ,54 6, ,00 5, ,00 7, ,52 5, ,52 6, ,74 3, ,82 2, ,20 5, ,00 3,00 13

16 Standardní rozmûry O-krouÏkÛ ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,00 3, ,00 7, ,44 6, ,10 8, ,30 7, ,00 3, ,00 4, ,20 5, ,87 5, ,87 6, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,09 3, ,17 2, ,00 1, ,00 4, ,00 5, ,00 3, ,00 4, ,00 14, ,00 3, ,00 5, ,00 6, ,50 12, ,00 4, ,00 12, ,22 5, ,22 6, ,44 3, ,52 2, ,00 3, ,20 5, ,26 6, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,57 5, ,57 6, ,79 3, ,87 2, ,00 16, ,00 8, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 7, ,92 5, ,00 6, ,14 3, ,20 5, ,22 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,24 6, ,00 7, ,00 12, ,68 7, ,00 7, ,00 5, ,00 6, ,27 5, ,27 6, ,49 3, ,57 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 5, ,00 6, ,00 12, ,00 5, ,00 3, ,00 5, ,00 6, ,00 6, ,60 7, ,62 5, ,84 3, ,92 2, ,00 4, ,00 7, ,00 5, ,00 6, ,00 6, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 2, ,00 4, ,97 5, ,97 6, ,00 3, ,00 6, ,19 3, ,27 2, ,00 3, ,00 3, ,00 5, ,00 8, ,00 6, ,50 6, ,00 4, ,10 8, ,20 7, ,32 1, ,32 5, ,54 3, ,62 2, ,00 6, ,00 7, ,00 4, ,00 5, ,00 14, ,30 5, ,00 3, ,00 5, ,00 12, ,67 5, ,67 6, ,89 3, ,97 2, ,00 4, ,00 6, ,00 4, ,00 6, ,00 3, ,00 5, ,00 10, ,00 10, ,00 3, ,02 5, ,24 3, ,32 2, ,00 5, ,00 7, ,30 5, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,00 8, ,00 4, ,37 5, ,37 6, ,59 3, ,00 3, ,00 4, ,40 1, ,00 4, ,00 5, ,00 7, ,00 8, ,00 6, ,00 5, ,79 6, ,00 4, ,07 5, ,07 6, ,29 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 5, ,00 14, ,64 3, ,00 3, ,60 5, ,00 5, ,00 4, ,00 5, ,00 3, ,77 5, ,77 6, ,99 3, ,00 3, ,00 5, ,00 4, ,00 12, ,00 12, ,00 14, ,50 14, ,00 7, ,81 6, ,43 5, ,00 2, ,00 3, ,00 5, ,00 6, ,47 3, ,47 5, ,47 6, ,69 3, ,00 4, ,00 14, ,00 7, ,00 6, ,00 4, ,00 2, ,50 5, ,00 6, ,00 10, ,00 7, ,00 5, ,17 5, ,17 6, ,39 3, ,80 1, ,60 4, ,00 6, ,57 3, ,00 5, ,00 6, ,00 10, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,56 2, ,87 3, ,87 6, ,00 3, ,00 5, ,00 6, ,00 8, ,00 5, ,00 5, ,00 10, ,57 5, ,57 6, ,79 3, ,00 5, ,00 6, ,00 8, ,00 3, ,00 7, ,00 7, ,00 6, ,00 4, ,00 14, ,27 6, ,00 6, ,00 5, ,97 5, ,97 6, ,00 3, ,19 3, ,00 14, ,00 4, ,00 7, ,00 5, ,00 10, ,00 3, ,67 6, ,89 3, ,00 6, ,00 5, ,00 14, ,00 5, ,00 10, ,00 4, ,00 6, ,00 8, ,37 5, ,37 6, ,59 3, ,00 5, ,55 14, ,00 14, ,00 5, ,07 6,99 14

17 Standardní rozmûry O-krouÏkÛ ,00 8, ,00 5, ,00 12, ,71 3, ,26 3, ,26 5, ,26 6, ,00 6, ,00 14, ,96 6, ,00 3, ,00 5, ,00 2, ,00 6, ,83 3, ,00 5, ,00 6, ,00 12, ,66 3, ,66 5, ,66 6, ,80 7, ,00 6, ,00 3, ,36 6, ,00 4, ,00 8, ,00 12, ,50 6, ,00 10, ,00 8, ,06 3, ,06 5, ,06 6, ,00 5, ,00 7, ,00 6, ,00 8, ,76 6, ,00 10, ,00 10, ,00 4, ,00 14, ,06 10, ,41 5, ,46 6, ,00 10, ,86 3, ,16 6, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 5, ,00 8, ,00 7, ,00 2, ,81 5, ,86 6, ,98 3, ,00 6, ,00 8, ,00 8, ,00 10, ,90 6, ,00 10, ,00 6, ,00 8, ,00 7, ,21 5, ,26 6, ,40 3, ,46 7, ,50 6, ,00 7, ,00 10, ,61 5, ,66 6, ,00 10, ,00 7, ,00 6, ,85 7, ,00 8, ,50 3, ,68 5, ,68 6, ,00 14, ,00 3, ,00 10, ,51 7, ,00 8, ,00 8, ,00 4, ,00 10, ,08 5, ,08 6, ,00 4, ,00 7, ,00 6, ,00 7, ,50 8, ,00 8, ,00 7, ,48 5, ,48 6, ,00 5, ,00 9, ,00 10, ,89 5, ,00 6, ,70 6, ,88 5, ,88 6, ,00 5, ,00 5, ,00 10, ,00 7, ,00 5, ,00 10, ,50 10, ,00 6, ,12 6, ,00 10, ,68 6, ,00 6, ,00 10, ,00 5, ,00 8, ,00 6, ,90 6, ,00 6, ,00 15, ,60 3, ,00 6, ,00 10, ,50 7, ,00 5, ,01 6, ,00 6, ,00 7, ,00 10, ,00 7, ,00 6, ,00 10, ,00 7, ,00 5, ,00 7, ,00 10, ,00 7, ,00 7, ,00 7, ,50 7, ,00 10, ,00 12,00 Poznámka: O-krouÏky rozmûrové fiady 9-xxx pouze po pfiedchozí domluvû. Prosím, kontaktujte nás. O-krouÏky PTFE mohou b t vyrábûny s vnitfiním prûmûrem d1 v rozsahu mm a prûmûrem v rozsahu 1,0 20 mm O-krouÏky oplá tûné PTFE nebo FEP jsou vyrábûny standardnû v palcov ch rozmûrech. Metrické rozmûry a zvlá tní rozmûry lze na základû objednávky vyrobit O-krouÏky s povlakem z PTFE jsou k dispozici ve v ech katalogov ch rozmûrech pro d1 5 mm a d2 1 mm ,50 7, ,00 7, ,00 7, ,00 10, ,00 7, ,00 20, ,00 3, ,00 8, ,00 12, ,00 8, ,00 8, ,00 10, ,00 6, ,00 10, ,00 7, ,00 5, ,00 6, ,00 6, ,00 10, ,00 12, ,00 12, ,00 5, ,00 7, ,00 10, ,00 7, ,00 8, ,00 15, ,00 5, ,00 7, ,00 10, ,00 5, ,00 7, ,00 10, ,00 14, ,00 10, ,00 10, ,00 10, ,00 10, ,00 10,00 endlos ab ,00 endlos ab ,40 endlos ab ,00 endlos ab ,99 endlos ab ,00 endlos ab ,70 endlos ab ,00 endlos ab ,20 endlos ab ,53 endlos ab ,00 endlos ab ,85 endlos ab ,00 Parker Hannifin GmbH O-Ring Division Europe Postfach Pleidelsheim Telefon ( ) Telefax ( ) O-krouÏky z Ultrathanu O-krouÏky PDF Ultrathan sv mi v robními postupy a zku ebními kritérii neodpovídají zcela ve v ech bodech normû DIN Toto je nutné zohlednit pfii návrhu zástavbové dráïky. Pfii objednání PDF-Ultrathan O-krouÏkÛ, popfiípadû za úãelem vyjasnûní technick ch podrobností, prosíme, obraète se na na e technické zastoupení. Parker Hannifin GmbH Prädifa-Packing Division Postfach Bietigheim-Bissingen Telefon ( ) Telefax ( ) Parker Hannifin s.r.o. DopravákÛ Praha 8 - D. Chabry Telefon

18 Parbak - Opûrné krouïky Úvod Opûrné krouïky se pouïívají ve spojení s O-krouÏky, samy o sobû nepfiedstavují Ïádné tûsnûní. PrÛfiez O-krouÏku se v zastavûném stavu mechanicky zformuje tak, Ïe zpûtn m pûsobením pruïné síly je bezpeãnû zaruãena tûsnící funkce (obr. 1). PÛsobí-li tlak media na O-krouÏek, pfiesune ho ve smûru pûsobícího tlaku do tûrbiny mezi oba utûsàované díly, dále se zdeformuje, ãímï se zlep í tûsnící úãinnost (obr. 2). Dosáhnou-li se v ak urãité mezní podmínky, pak dojde k zatlaãení O-krouÏku do spáry (obr. 3). Pfii dal ím nárûstu tlaku (obr. 4) mûïe b t O-krouÏek pfii vtlaãení do spáry jiï po kozen tak, Ïe po tlakovém odlehãení dojde jiï jen z nepatrné ãásti k jeho navrácení do pûvodního tvaru. Tlak Tlak Obrázek 5: Správné uspofiádání O-kr. a opûrného krouïku Pfiednosti opûrn ch krouïkû Parbak obrázek 1 obrázek 2 obrázek 3 obrázek 4 Opakované zatíïení vysok m tlakem vede nakonec k úplnému zniãení O-krouÏku (extruze), ãímï dojde k selhání tûsnûní. Za úãelem zmen ení moïnosti vzniku nebezpeãí netûsností se pouïijí opûrné krouïky. Tyto omezují tûsnící tûrbiny na tlakové stranû O-krouÏku. Opûrné krouïky od fa Parker jsou profilované, beze - vé, mají úzké tolerance a oznaãují se PARBAK. Kombinace O-krouÏku s Parbak -opûrn m krouïkem jsou vhodné pro aplikace s mnohem vy ími tlaky neï samotn O-krouÏek (viz obr. 5). Tûsnûní Parbak je zhotoveno z tvrdého elastomeru. To zaruãuje ve spojení s jeho profilováním a beze v m provedením velk odpor proti vtlaãení O-krouÏku do tûrbiny. Tím se znaãnû zvy uje úãinnost a Ïivotnost tûsnûní a souãasnû se roz ifiuje oblast pouïití. Velká tvrdost a profil Parbaku zpûsobují, Ïe O-krou- Ïek sám pfii vysok ch tlacích zûstává pfiibliïnû kulat. Tímto se zlep ují tûsnící vlastnosti a pfiedev ím pfii vysok ch tlacích se zv uje Ïivotnost. PouÏitím Parbaku se mûïe pouïít proto buì vy í tlak nebo pfii stejném tlaku vût í tolerance - tedy vût í tûrbina, pfiiãemï se mohou sníïit v robní náklady. Parbak jsou pruïné, protoïe jsou vyrobeny s podobného materiálu (elastomeru) jako O-krouÏky. Snadno se montují, aãkoli jsou nedûlené. Parbak jsou nedûlené. Proto se nemohou O-krouÏky po kodit o pfiípadnou ostrou hranu jako u jin ch typû opûrn ch krouïkû pfii vysok ch tlacích. Také pro tuto pfiednost se dosahuje pfii uïití Parbaku, oproti jin m provedením opûrn ch krouïkû, del í Ïivotnosti. Pfii srovnání s jin mi opûrn mi krouïky jsou cenovû v hodnûj í; pfiedev ím kdyï se zohlední, jak je Parbak spolehliv a úãinn, umoïàuje jednoduchou a proto levnou konstrukci. Materiál Parbaku je velmi odoln otûru. Toto je pro mazání a tím i Ïivotnost tûsnûní rozhodující, protoïe malé póry a nerovnosti na tûsnûném povrchu pûsobí jako mazací kapsy. Parbak podporuje právû mazání tím, Ïe materiál Parbaku absorbuje malé mnoïsví media z tûchto mikronerovností a pórû, které pak pevnû ulpí mezi O-krouÏkem a opûrn m krouïkem a vytváfií na pohybující se plo e mazací film. 16

19 Parbak - Opûrné krouïky Protikladem tomu jsou nûkteré jiné druhy opûrn ch krouïkû (napfi. typy PTFE), které vyplàují mikrojemné póry v kovu a vytváfiejí hladk, jakoby povoskovan povrch, kter zabraàuje ulpûní mazací látky, coï vede k rychlému opotfiebení O-krouÏkÛ. Toto nebezpeãí pfii uïití Parbaku nehrozí. Poznámky ke konstrukci 1. Kritériem pro otûr O-krouÏkÛ dynamického utûsnûní je jejich tvrdost. Jako nejvhodnûj í jsou materiály o tvrdosti od 70 do 80 Shore A.Tvrd í O-krouÏky se hûfie pfiizpûsobují povrchov m nerovnomûrnostem coï pfiedev ím pfii nízk ch tlacích a v beztlakovém stavu vede k náchylnosti k únikûm. Mimo to mají tvrd í O-krouÏky vût í tfiení pfii rozbûhu a tím jsou samy vystaveny daleko silnûj ímu opotfiebení. O-krouÏky s men í tvrdostí neï 70 aï 80 Shore A mají sice men í tfiení pfii rozbûhu, jsou ale ménû odolné opotfiebení. Pomocí opûrn ch krouïkû Parbak se zlep í tûsnící vlastnosti, zv í se odpor proti otûru. PouÏitím O-krouÏkÛ s tvrdostí od 70 do 80 Shore A vznikne ideální utûsnûní s optimálním odporem proti vtlaãení podpûrného krouïku do spáry. O-krouÏky s opûrn mi krouïky vzhledem k tfiení a otûru nacházejí pfii optimální tvrdosti pouïití pfii vysok ch tlacích nebo vût ích tolerancích, coï právû bez podpûrn ch krouïkû by nebylo moïné. 2. âíslování opûr. krouïkû Parbak odpovídá velikostnímu znaãení Parker-O-krouÏkÛ série 2-xxx (se kter mi budou sestaveny), s tím, Ïe oznaãení opûrného krouïku zaãíná ãíslicí 8-xxx. Tak se k O-krouÏku snadno vyhledá vhodn opûrn krouïek. Znaãení opûrného krouïku ze standardního materiálu N pro O-krouÏek velikosti napfi. je N Vyberte si ífiku dráïky b 1 popfiípadû b 2 v následující tabulce 1. Podrobnosti ke konstrukci naleznete v na- em katalogu O-Ring - Handbuch, ã G/E (v jazyce nûmeckém nebo anglickém). 4. Pro pohybová (dynamická) tûsnûní a pûsobení tlaku z obou stran doporuãujeme provést kvalitu opracování jednotliv ch ploch podle odpovídajících údajû v tabulce 2. V eobecnû je Ïivotnost O-krouÏkÛ a opûrn ch krouïkû o to vy í, o co lep í je kvalita utûsàovaného povrchu. Povrchy by v ak nemûly mít hodnotu R max = 0,5 µm resp. men í, neboè takovéto povrchy jsou pak pfiíli hladké a nedochází na nich k udrïení mikroskopického filmu mazadla. Nedostaãující mazání mûïe vést k rychlému otûru O-krouÏkÛ. 5. Pokud je to moïné, mûly by b t pouïity vïdy dva opûrné krouïky. Tímto se zabrání chybám pfii montáïi. 6. Pfii jednostranném pûsobení tlaku a kdyï je pouïit pouze jeden opûrn krouïek, je O-krouÏek ve smûru tlaku zabudován pfied opûrn m krouïkem, tedy : tlak O-krouÏek-opûrn krouïek (s profilovanou stranou k O-krouÏku). 7. DráÏka O-krouÏku musí b t vyrobena pokud moïno s mal m rohov m radiusem R ve dnû dráïky. Podmínky pevnosti a souãasnû snadná vyrobitelnost dílû musí b t pfiirozenû zohlednûny. 8. O-krouÏek musí b t správnû vybrán podle uvaïovaného uïití, pfiiãemï je nutné brát ohled na v echny související faktory jako tlak, teplota, tûsnící medium, rychlosti pohybu, velikost pístu ãi pístnice atd. Pfiípustné tlakové rozsahy Graf na obrázku 6 ukazuje mezní kfiivky pro vznik extruze (vtlaãení O-krouÏku do tûsnící spáry) u rûzn ch pryïí s rozdíln mi tvrdostmi v závislosti na pûsobícím pracovním tlaku a max. celkové vûli (tj. na prûmûru). Musí se uvaïovat i s tzv. d cháním (zvût ením vnitfiního prûmûru válce). S tímto pfiípadem je nutno uvaïovat pfiedev ím u válcû s velk m prûmûrem a pro vysoké tlaky. Pfiíklad: O-krouÏek-Materiál: N (70 Shore A) Pracovní tlak: 100 bar : vûle na prûmûru 0,36 mm max. V kresová tolerance 0,40 mm (pfii uváïení, Ïe dojde k d chání válce). Tabulka 1: Rozdílné ífiky dráïek pfii pouïití Parbak -opûrn ch krouïkû Opûrné krouïky - velikost W = 1,35 mm W = 2,18 mm W = 3,00 mm W = 4,65 mm W = 5,99 mm ífika dráïky b1 s 1 opûrn m krouïkem ífika dráïky b2 se 2 opûrn mi krouïky 3,5-3,7 4,6-4,8 4,7-4,9 5,8-6,0 5,8-6,0 6,8-7,0 8,7-8,9 10,2-10,4 12,0-12,2 14,4-14,6 Tabulka 2: Kvalita povrchû pro utûsnûní pomocí O-krouÏkÛ klidové tûsnûní pohybové tûsnûní Plocha tlak drsnost µm drsnost µm nosn podíl tp 50 % nosn podíl tp 50 % Ra Rmax Ra Rmax A kontaktní plocha pro tûsnûní nepulsující 1,6 6,3 0,4 1,6 pulsující 0,8 3,2 0,4 1,6 B dno a stûny dráïky nepulsující 3,2 12,5 1,6 6,3 pulsující 1,6 6,3 1,6 6,3 17

20 Parbak - Opûrné krouïky V prûseãíku svisl ch linií pro vûli 0,4 mm na prûmûru s kfiivkou pro tvrdost od 70 Shore A se dosáhne pracovního tlaku cca 38 bar. Bez opûrného krouïku bude tento O-krouÏek tedy pfii tlaku pfies 38 bar zatlaãen do tûrbiny a dojde k jeho poru ení. Bude-li oproti tomu pouïit Parbak -opûrn krouïek (stfiední tvrdost 90 Shore A), bude pfiípustn tlak cca 140 bar, pfii nûmï je tû nedojde k vtlaãení O-krouÏku do spáry. Naproti tomu v grafu udávané hodnoty pro pfiípustn tlak popfi. co se t ãe max. moïn ch vûlí na prûmûrû je nutné dále korigovat s ohledem na moïnost souãasného pûsobení dal ích omezujících vlivû. Takov m vlivem je napfi. teplota, jelikoï pfii vy ích teplotách klade O-krouÏek men í odpor proti vtlaãení do spáry. U pohybliv ch utûsnûních mohou b t pfiípustné tlaky (kdy je tû nedojde k extruzi) v dûsledku tfiecích sil aï o 70 % sníïeny, pokud se pfii pohybu vyskytne souãasné pûsobení tlakov ch sil. Pracovní tlak v barech Îádné vtlaãení do spáry Graf pro návrh statického tûsnûní pomocí O-krouÏku Vtlaãení do spáry Materiály na opûrné krouïky Pro opûrné krouïky Parker Parbak se pouïívá standardní materiál N , elastomer z acrylnitril-butadien-kauãuku (NBR) s tvrdostí od 90 Shore A. Tento materiál je v sledkem peãlivého v voje a zkou ek. Má velmi dobré vlastnosti pro vût inu moïnosti pouïití - velk teplotní rozsah, vysoká tvrdost, dlouhá Ïivotnost a odolnost proti velkému mnoïství kapalin. Stálost se vztahuje na témûfi v echny hydraulické kapaliny, vyjma tûch nehofilav ch skupin jako Skydrol, Pydraul, Houghtosafe, Hydrodive atd. N je pfiedev ím odoln ve vzduchu a vodû. Doporuãen teplotní rozsah je -55 C aï +105 C. Dal í materiály: vedle N Parker pro Parbaks vyvinul je tû dal í smûsi materiálu pro ty pfiípady, pro které standardní kvalita není dostaãující. Tyto jsou napfi. E (Ethylen-Propylen) nebo V (Fluorkarbon). V pfiípadû potfieby vám rádi poskytneme dal í informaãní servis. Tvrdost materiálu v Shore A Celková vûle na prûmûru Obrázek 6: Graf pro návrh statického tûsnûní pomocí O-krouÏku Podmínky platnosti grafu: 1. Graf vychází z v sledku tlakov ch cyklû pfii 60 cyklech/min. 2. U materiálû fluorsilikon a silikon je nutné urãenou pfiípustnou vûli dûlit dvûma 3. Graf platí pro teploty od 70 C 4. Zmûnu objemu resp. vnitfiního prûmûru válce vlivem tlaku ( d chání ) zde není zohlednûna. Na stranû 19 naleznete standardní velikosti Parbak - opûrn ch krouïkû (serie 8-xxx) s rozmûry A, M, R, T a W (obr. 7). Detail A Obrázek 7: Parbak -opûrn krouïek 18

K A T A L O G P R Ů M Y S L O V É T Ě S N Í C Í P R V K Y

K A T A L O G P R Ů M Y S L O V É T Ě S N Í C Í P R V K Y KATALO PRŮMYSLOVÉ TĚSNÍCÍPRVKY Obsah O - kroužky Technická èást Rozmìrová øada Rubena Rozmìrová øada Dichtomatik 2 8 11 Tìsnící šòùry pryžové 25 ufera - høídelové tìsnící kroužky Technická èást Rozmìrová

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, vané Ïíly - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC 60228 tfi.5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle

Více

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Rok zaloïení: 1995 Registrace: Sídlo: Provozovna: Pfiedmût ãinnosti: PÛsobnost: Vybavení: Krajsk soud v Brnû oddíl C, vloïka

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, vané Ïíly - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC 60228 tfi.5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle normy

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Radiátorové ventily. pro v echny termostatické hlavice a servopohony. Vítûz testu

Radiátorové ventily. pro v echny termostatické hlavice a servopohony. Vítûz testu Radiátorové ventily pro v echny termostatické hlavice a servopohony Vítûz testu Termostatické radiátorové ventily Obsah strana Radiátorové ventily Standard 3 Popis 3 Konstrukce 3 PouÏití 4 Objednací ãísla

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE TECHNICK V KLAD Jak tlakov spínaã pracuje? Membránov tlakov spínaã - spínací 7 Pístov tlakov spínaã - rozpínací 6 5 4 3 2 1 Spínací Popis

Více

Úvod... 5 Výbìr materiálu... 5. Volba základního kauèuku... 5 Volba pryží pro tìsnìní... 6. Volba typu tìsnìní... 7. Montážní pokyny...

Úvod... 5 Výbìr materiálu... 5. Volba základního kauèuku... 5 Volba pryží pro tìsnìní... 6. Volba typu tìsnìní... 7. Montážní pokyny... Obsah Úvod... 5 Výbìr materiálu... 5 Volba základního kauèuku... 5 Volba pryží pro tìsnìní... 6 Volba typu tìsnìní... 7 Montážní pokyny... 7 Technické požadavky... 7 Balení... 7 Skladování... 7 Konstrukèní

Více

Profilové těsnění dle přání zákazníka

Profilové těsnění dle přání zákazníka Profilové těsnění dle přání zákazníka Systém SEAL-JET je nejmodernějším způsobem výroby těsnění. Těsnění jakých je všude používáno ve stavebnictví-chemii-strojírenství-ve výrobní,zásobovací i likvidační

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

LiYCY-JZ. Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* Konstrukce. Technická data. PouÏití

LiYCY-JZ. Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* Konstrukce. Technická data. PouÏití LiYCY-JZ Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* - Lanûné mûdûné jádro, dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 - Jádro izolováno speciálním PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m ãíslováním

Více

Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky

Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky Vydání Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky www.conti-online.com Imprint Obsah Imprint 2001 Continental Aktiengessellschaft Hannover. Ve kerá práva vyhrazena Obsah této publikace je v sledkem mnoha let

Více

PÍSTNÍ TĚSNĚNÍ SOUSTRUŽENÁ TĚSNĚNÍ VOLBA PROFILŮ V ZÁVISLOSTI NA PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH VOLITELNÁ KOMBINACE MATERIÁLŮ TĚSNĚNÍ PÍSTNÍ. číslo 3.

PÍSTNÍ TĚSNĚNÍ SOUSTRUŽENÁ TĚSNĚNÍ VOLBA PROFILŮ V ZÁVISLOSTI NA PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH VOLITELNÁ KOMBINACE MATERIÁLŮ TĚSNĚNÍ PÍSTNÍ. číslo 3. SOUSTRUŽENÁ TĚSNĚNÍ PÍSTNÍ TĚSNĚNÍ PÍSTNÍ TĚSNĚNÍ VOLBA PROFILŮ V ZÁVISLOSTI NA PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH VOLITELNÁ KOMBINACE MATERIÁLŮ číslo 3.1 PÍSTNÍ TĚSNĚNÍ ZÁSTAVBOVÉ PROSTORY Dvojčinný píst (jednočinný)

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

N tovací matice a rouby

N tovací matice a rouby N to matice a rouby KAPITOLA 2.1 1 Náfiadí fiízené kroutícím momentem (ochrana proti protoãení) 2 3 4 5 Multigrip: velk rozsah svûrné síly. MoÏnost pouïití v materiálech s rozdíln mi tlou Èkami. Otvor

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá),

Více

âerpadla odpadních vod MultiCut

âerpadla odpadních vod MultiCut âerpadla odpadních vod MultiCut PouÏití Ponorná ãerpadla se fiezacím systémem MultiCut se pouïívají pro samostatné domy jako zaji tûní proti zpûtnému vzdutí. Jsou vhodná pro ãerpání domovních odpadních

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka VODOROVNÉ KONSTRUKCE Oddíl C V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ Oddíl D Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax:

Více

Jiná hydraulická tìsnìní

Jiná hydraulická tìsnìní Tìsnìní pístnice Jiná hydraulická tìsnìní Tato tìsnìní plní stejnou funkci jako hydraulické manžety. Tvarovì jsou však odlišná. Pøevážnì se jedná o rùzné tìsnící sady, skládající se z rùzných komponentù

Více

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

OMEGA prûmyslové mûfiení ph & vodivosti

OMEGA prûmyslové mûfiení ph & vodivosti ZPRAVODAJ#99-9 OMEGA prûmyslové mûfiení ph & vodivosti p H m e t r y m û fi e n í v o d i v o s t i r e g u l á t o r y a d á v k o v a ã e p H s o n d y p fi e v o d n í k y k s o n d á m INTERNET: SUPER

Více

Závitové vložky do plastu

Závitové vložky do plastu Závitové vložky do plastu 6,0$)&=VUR 9$OHMLD %UQR 7HOID[ 7HO ZZZVLPDIF]HPDLOLQIR#VLPDIF] Sortiment na ich závitov ch záliskû SERPLAST nabízí iroké moïnosti uplatnûní. NíÏe uvedená tabulka ukazuje moïnosti

Více

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky ATEC GmbH v Singenu ATEC GmbH v robce nakládací techniky Altec GmbH je prosperující prûmyslov podnik nacházející se na jihu Baden Württembergu poblíï

Více

ÚVOD DO HYDRAULIKY DRSNOSTI TĚSNĚNÝCH POVRCHŮ

ÚVOD DO HYDRAULIKY DRSNOSTI TĚSNĚNÝCH POVRCHŮ ÚVOD DO HYDRAULIKY Těsnicí prvky mají rozhodující vliv na návrh, funkci a životnost hydraulických a pneumatických válců. To platí jak pro pístnicová, tak i pro pístová těsnění.ke splnění požadavků na funkční

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY V DOBù ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Rolety k ochranû proti

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

Va e jistota na mokru.

Va e jistota na mokru. Va e jistota na mokru. Léto 2013 Nabídka letních pneumatik pro osobní, 4 4 a dodávková vozidla RainExpert RainExpert Profilové ãíslo 80 135/80 R13 70T F B 70 145/80 R13 75T F B 70 155/80 R13 79T E B 70

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

B C D E F G H T OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ

B C D E F G H T OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ 015/6 OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ SBR /E; SBR V/E SBR 65 E; SBR 65 E/V SBR 65 ST; SBR 65 ST/V SBR DESKY 65; SBR DESKY 70 NBR 65 E; NBR 65 E/V NBR 65 Z; NBR 65 Z/V NBR DESKY 65; NBR

Více

TĚSNICÍ PRVKY OBALKA KATALOGU.indd 1 11.9.2007 13:37:45

TĚSNICÍ PRVKY OBALKA KATALOGU.indd 1 11.9.2007 13:37:45 TĚSNICÍ PRVKY 2 Tradice/Kvalita/Spolehlivost TRADICE / KVALITA / SPOLEHLIVOST TRADICE / KVALITA / SPOLEHLIVOST Přední evropský výrobce gumárenské produkce se 100letou tradicí. Spolehlivost a vysoká kvalita

Více

PÍSTNÍ TĚSNĚNÍ VÝROBA TĚSNĚNÍ VOLBA PROFILŮ V ZÁVISLOSTI NA PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH VOLITELNÁ KOMBINACE MATERIÁLŮ

PÍSTNÍ TĚSNĚNÍ VÝROBA TĚSNĚNÍ VOLBA PROFILŮ V ZÁVISLOSTI NA PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH VOLITELNÁ KOMBINACE MATERIÁLŮ VOLBA PROFILŮ V ZÁVISLOSTI NA PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH VOLITELNÁ KOMBINACE MATERIÁLŮ HENNLICH s r. o. tel.: 416 711 444 fax: 416 711 999 e-mail: tesneni@hennlich.cz www.hennlich.cz 375 ZÁSTAVBOVÉ PROSTORY

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS HOBIS Standard Stolové řady Základní řada Laminové podnože Vedení kabeláže Stolové desky 25 mm Hrany ABS tfie eà/ãerná tfie eà/hliník

Více

Geberit Monolith Obsah. Obsah

Geberit Monolith Obsah. Obsah Geberit Monolith Projektování a montáž mono_zlom_12 8.1.2013 10:24 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 SloÏení.........................................................

Více

SKLAD OLOMOUC Železniční 548/4b Olomouc tel.: fax:

SKLAD OLOMOUC Železniční 548/4b Olomouc tel.: fax: Přímá telefonní čísla prodejců Střední Čechy tel.: 323 616 117, fax: 323 637 606 Východní Čechy tel.: 323 616 147, fax: 323 637 606 Severozápadní Čechy tel.: 323 616 121, fax: 323 637 606 Jihozápadní Čechy

Více

LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy

LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy The Professional Choice - in Fluid Management LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy Technická specifikace Olejov chladicí agregát LOC je urãen

Více

PouÏití a znaãení ãerpadel:

PouÏití a znaãení ãerpadel: PouÏití a znaãení ãerpadel: Ponorná drenáïní a kolová ãerpadla fiady WQ jsou urãena pro ãerpání zneãi tûn ch vod, kalû, spla kû, odpadních vod a vyãerpávání vody ze zalit ch sklepû, kanálû, v kopû apod.

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Kanceláfisk nábytek VALUE

Kanceláfisk nábytek VALUE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek VALUE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá), buk,

Více

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost Mobilní stûny MULTIWAL Mobilní stěny MULTIWAL Podpora dynamiky Vaší firmy KaÏdá moderní a dynamická firma má pfiání mít multifunkãní sídlo s prostory, které lze snadno

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

B C D E F G H T OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ

B C D E F G H T OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ 014/ OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ SBR /E; SBR V/E SBR 65 E; SBR 65 E/V SBR 65 ST; SBR 65 ST/V SBR DESKY 65; SBR DESKY 70 NBR 65 E; NBR 65 E/V NBR 65 Z; NBR 65 Z/V NBR DESKY 65; NBR DESKY

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO Oddíl A Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax: +420 274 877 879,

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

Hydraulické hadice. Hydraulic hoses

Hydraulické hadice. Hydraulic hoses Hydraulic hoses Obsah katalogu Použití hydraulických hadic Hadicovina dle normy DIN EN 53 1SN / 2SN Hadicovina dle normy DIN EN 57 1SC / 2SC 2 3 3 Hadicovina pro zvlášt vysoké y 4SP / 4SH / R13 / R15 4

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

Základní znalosti o upevàování

Základní znalosti o upevàování kotev a hmoïdinek Jak pfii projektování, tak pfii montáïi, ale i pfii prodeji a zákaznickém servisu je dûleïité znát základní podmínky, které mají vliv na pouïití a v bûr vhodn ch hmoïdinek. Proto pfiiná

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití NYY-J/-O Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 a HD 383 - Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení

Více

,- Lima ,- Sofia... novinka

,- Lima ,- Sofia... novinka 2016 www.trs-nabytek.cz KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními

Více

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská 388 280 00 Kolín tel.: +420 321 726758 fax.: +420 321 728525 http://www.scame.cz e-mail: scame@scame.cz MBOX Series Rozvaděče pro staveniště MBOX Série ROZVADĚČE PRO STAVENIŠTĚ

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

O-KROUŽKY. Těsnicí technika. Špičková kvalita od roku 1867

O-KROUŽKY. Těsnicí technika. Špičková kvalita od roku 1867 O-KROUŽKY Těsnicí technika Špičková kvalita od roku 1867 2 COG O-KROUŽKY PRO ÚSPĚCH NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ Nekompromisní špičková kvalita to je krédem firmy C. Otto Gehr ckens, ve zkratce COG, která působí již

Více

hliníkov ch skleníkû

hliníkov ch skleníkû Stavebnice hliníkov ch skleníkû Základní rady ke stavbû skleníku: Termín pro stavbu skleníku Nejvhodnûj í chvílí pro stavbu skleníku je doba babího léta na podzim. Skleník si tak postavíte v teple a klidu

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava FÓLIOVÉ KLÁVESNICE Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Brno Znojmo (Wien) PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava, a.s. je od roku 1958 jedním z nejvût ích v robcû konstrukãních

Více

2011/12. Ceny a objednací kódy naleznete v ceníku

2011/12. Ceny a objednací kódy naleznete v ceníku 011/1 Ceny a objednací kódy naleznete v ceníku OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ SBR / E; SBR V / E; SBR 65 E; SBR 65 E / V SBR 65 ST; SBR 65 ST / V; SBR DESKY 65; SBR DESKY 70 BR 60 Z SBR

Více

MAGNETICKÉ. ODVÁP OVAâE ANTIKAL MINI - MEDIUM 107 ANTIKAL MAGNUM 108. Technické charakteristiky 109. Instalace 110

MAGNETICKÉ. ODVÁP OVAâE ANTIKAL MINI - MEDIUM 107 ANTIKAL MAGNUM 108. Technické charakteristiky 109. Instalace 110 MAGNETICKÉ ODVÁP OVAâE ANTIKAL MINI - MEDIUM 107 ANTIKAL MAGNUM 108 Technické charakteristiky 109 Instalace 110 6 6MAGNETICKÉ ODVÁP OVAâE MAGNETICKÁ ÚPRAVA ZabraÀuje korozi a tvorbû vodního kamene u nástûnn

Více

PRODEJNÍ PRODEJNÍ KATALOG KATALOG TĚSNĚNÍ TĚSNĚNÍ

PRODEJNÍ PRODEJNÍ KATALOG KATALOG TĚSNĚNÍ TĚSNĚNÍ PRODEJNÍ PRODEJNÍ KATALOG KATALOG TĚSNĚNÍ TĚSNĚNÍ VYDÁNÍ 7/2011 PRODEJNÍ KATALOG TĚSNĚNÍ Hydraulics s.r.o. sehradice 217 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic czech Republic Spojovatelka...+420 577 199 211 Fax...+420

Více

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah geberit silent.12_pp 4.12.2012 14:17 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 Sortiment.......................................................

Více

RF VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã. Návod k obsluze. Technické údaje. Dodávané pfiíslu enství SíÈov pfiívod (1 ks)

RF VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã. Návod k obsluze. Technické údaje. Dodávané pfiíslu enství SíÈov pfiívod (1 ks) Technické údaje Rozsah kmitoãtov ch pásem FM (VKV): 87,5 108,0 MHz LW (DV): 148,5 285 khz MW (SV): 520 1610 khz SW (KV): 5,9 18,0 MHz Napájení SíÈové napájení: Pfiíkon: Bateriové napájení: Reproduktor

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Nízká cena při vysokých množstvích

Nízká cena při vysokých množstvích Nízká cena při vysokých množstvích iglidur Vhodné i pro statické zatížení Bezúdržbový provoz Cenově výhodné Odolný vůči nečistotám Odolnost proti vibracím 225 iglidur Nízká cena při vysokých množstvích.

Více

,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... Havana novinka

,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... Havana novinka 2016 www.trs-nabytek.cz MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... 9.500,- Vysoce luxusní matrace s v born mi ortopedick mi vlastnostmi. Vrchní fialová antidekubitní nosná

Více

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Série FM-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Operaãní manuál M1893/1294 Celkov popis Pfievodník FM-900 firmy OMEG je ideální pro ekonomické monitorování prûtoku vzduchu ve vzduchovodech a potrubích, protoïe

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

O-kroužky. Vnitřní Zástavbové průměr Síla stěny Popis rozměry (d1) (d2) Materiál

O-kroužky. Vnitřní Zástavbové průměr Síla stěny Popis rozměry (d1) (d2) Materiál O-kroužek 1x 1 NBR70 (DIN3770) 1 1 NBR70 O-kroužek 1x 2 NBR70 (DIN3770) 1 2 NBR70 O-kroužek 1,42x 1,52 NBR70 (DIN3770) 1,42 1,52 NBR70 O-kroužek 1,42x 1,52 NBR90 (DIN3770) 1,42 1,52 NBR90 O-kroužek 1,42x

Více

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka ODVOD OVACÍ SYSTÉMY Oddíl E V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C)

Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) KONSTRUKÈNÍ ÚDAJE STANDARDNÍ SORTIMENT Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) F 506 Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. +120 +100-40 Číslo stránky 5.7 4.1 F 87 Vodicí

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více