Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky"

Transkript

1 Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ

2 Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky Parker Hannifin -velikost. 2-xxx Strana 6-7 Zástavbové rozmûry pro O-krouÏky Strana 8 Standartní velikosti Strana 9-15 PTFE-, Ultrathan-O-krouÏky Strana 15 Parbak - Podpûrné krouïky Strana Servis Parker Strana Parker Hannifin GmbH závod Pleidelsheim V echna práva si vyhrazuje Parker Hannifin GmbH, divize O-krouÏkÛ Evropa. V jimky jen se schválením. Zmûny vyhrazeny. V echny údaje obsaïené v tomto katalogu jsou zaloïeny na dlouholet ch zku enostech a znalostech pfii v robû a pouïití tûsnících prvkû. Pfies v echny zku enosti se mohou v praktick ch konkrétních pfiípadech vyskytnout neznámé faktory, mající za následek omezené pouïití jednotliv ch druhû pryïí oproti v tomto katalogu obecnû uveden m poznatkûm. Uvedené návrhy pouïití tûsnûní nejsou tedy v eobecnû povinné ãi závazné. Vydání: ãerven 2000 V echny dfiíve vydané podklady ztrácejí vydáním tohoto katalogu platnost. Parker Hannifin GmbH Divize O-krouÏkÛ

3 Divize O-krouÏkÛ Pfiesné O-krouÏky a Parbak - opûrné krouïky PfiibliÏnû 1800 standardních velikostí tûsnících O-krouÏkÛ. V roba podle národních a mezinárodních norem: DIN 3771, ISO 3601, AS 568A a dal ích, z materiálû NBR, HNBR, FPM, FFKM, FVMQ, VMQ, EPDM, ACM, CR, IIR, ECO, PTFE a AU. Schválení pro pouïití v letectví, kosmonautice a pro vojenské vyuïití. Parback - opûrné krouïky zamezí vtlaãení O-krouÏkÛ do tûsnící spáry pfii vysok ch tlacích. Supervelké O-krouÏky O-krouÏky s vnitfiním prûmûrem pfies 1150 mm vulkanizuje Parker podle vlastních vyvinut ch technologií. O-krouÏky nejsou zásadnû spojovány, napfi. lepením, jako u O-krouÏkÛ z vytlaãované (extrudované) ÀÛry kruhového prûfiezu.* Malé tolerance a velmi dobrá povrchová úprava. V roba z materiálû: NBR, HNBR, CR, EPDM, ECO, FPM a IIR. PouÏití napfi. v oblasti techniky vakua, v chemickém prûmyslu, energetice a lékafiství, tûïbû zemního plynu, v astronautice (pro utûsnûní vodní nádrïe a oplá tûní rakety Ariane). Program Col-O-krouÏek Barevné materiály, které odpovídají sv mi vlastnostmi tradiãnímu ãernému elastomeru. Program Col-O-krouÏek zamezuje zámûnû pfii sériové v robû a ulehãuje práce pfii opravách a údrïbû. Elastomery: - EPDM (fialová) - FPM (hnûdá) - FVMQ (modrá) - CR (ãervená) - VMQ (rezavá - rezavo hnûdá) - NBR (ãerná) O-krouÏky/PTFE O-krouÏky z PTFE materiálu: s vnitfiním prûmûrem do 735 mm a tlou Èkou ÀÛry do 20 mm. Vhodné pro agresivní média a pro teploty do 265 C. PTFE- a FEP oplá tûné O-krouÏky: pro statické vyuïití v chemickém prûmyslu. PTFE povrstvené O-krouÏky: jádro elastomerov ch O-krouÏkÛ s vrstvou PTFE - 6 nebo 20 µm. Nepatrné statické tfiení. * Lepené O-krouÏky - v r. program div. JBL. V pfiípadû zájmu nás kontaktujte. 1

4 Divize O-krouÏkÛ Tûsnûní - Parofluor O-krouÏky a díly z parofluorového kauãuku (FFKM) v sobû sjednocují ve velké mífie chemické vlastnosti PTFE s elasticitou kauãuku. Pracovní rozsah teplot od -30 do +310 C. Chemická odolnost proti témûfi v em chemikáliím. Zvy ují bezpeãnost a umoïàují prodlouïit doby mezi údrïbou v chemickém prûmyslu, v technice vakua a technice zpracování zemního plynu. PrÛmysl polovodiãû: odolnost proti kyselinám, Ïádné kontaminace v lázni s kovy. JBL - pfiesné - tvary Extrudované tvary z pln ch a dut ch profilû. Podle pfiání zákazníka v libovoln ch délkách a rozdíln ch profilech. Tlou Èka stûny od nûkolika desetin milimetru více. Extrudované a vulkanicí spojené O-krouÏky od vnitfiního prûmûru 6,5 mm. Rozsah tvrdosti od 40 do 90 Shore A. Z NBR, HNBR, EPDM, FPM, FVMQ, VMQ, TPR, CR, IIR a jiné elastomery. V roba velk ch sérií s vysokou pfiesností. Pro armatury, kondensátory, automobilov prûmysl, pfiístroje pro elektro- a lékafiskou techniku (v roba ve sterilních podmínkách). Silikon NejrÛznûj í tvarové díly a tûsnûní. Odolné pro teploty od -60 do +230 C. Dobrá elektrická izolace a v borné fyziologické vlastnosti. Odolné proti ozonu, stárnutí a povûtrnostním vlivûm. Zhotovení dílu se sloïitou geometrií a s vysokou pfiesností. Také ve sterilních podmínkách. Pro elektroniku, elektrotechniku, automobilovou v robu, potravináfiství, lékafiství, letectví a kosmonautiku. Speciální díly Pfiesné díly podle v kresû zákazníkû. Ze silikonkauãuku a jin ch elastomerû. Úzká spolupráce se zákazníky, poãítaãová podpora pfii v voji forem, v bûru vhodného materiálu a urãení v roby s ohledem na nízké náklady. V roba forem s úzkou tolerancí ve vlastní nástrojárnû. Rychlé zhotovení vzorkû-prototypû. 2

5 Divize O-krouÏkÛ O-Seals Tûsnûní zaloïené na kombinaci materiálû gumakov/umûlá hmota. Tûsnûní pro statické vyuïití. V echny bûïné kombinace materiálû a povrchov ch zpracování jsou moïné jak ve standardním provedení tak i podle zvlá tních poïadavkû zákazníka. Gask-O-Seals : pro letectví, kosmonautiku a dal í nároãnou techniku. Integral-Seals (integrované tûsnûní) : pro velké série v automobilovém prûmyslu a v tekutinov ch mechanismech. Fastener-Seals : k utûsnûní roubení a závitu v automobilovém prûmyslu, tekutinov ch mechanismech a pfii v robû pfiístrojû. Sada O-krouÏkÛ (O-Ring Kits) Pfiíruãní kuffiík s pfiehledn m uspofiádáním O-krouÏkÛ pro opravy, montáïe a dílny. 5 standardních sad aï s 500 krouïky ve 37 rozmûrech a v rûzn ch materiálech. Odpovídají normám: - AS 568A Standardní serie - DIN 3771/ISO MS 33656/MS (Tube Fitting Boss Seals) a dal í. Membrány V rûzn ch provedeních a materiálech. Velké vyuïití: od dávkovacích ãerpadel, kde je vyïadována lep í chemická odolnost pfii v born ch fyzikálních vlastnostech, pfies mûfiící a regulaãní techniku, aï k akumulátorov m membránám. MontáÏní tuky a mazadla Pfii tûsnûní O-krouÏkÛ usnadàují montáï, zmen ují tfiení a prodluïují Ïivotnost. Parker-O-Lube: mazací prostfiedek obsahující barium na bázi minerálních olejû. Parker Super-O-Lube: mazadlo na bázi silikonu. 3

6 Tab. 1 Teplotní rozsah uïití rûzn ch elastomerû SBR Styrol - butadien kauãuk AU, EU Polyuretan IIR Butyl kauãuk NBR Nitril-butadien kauãuk HNBR Hydrogenizovan nitril-butadien kauãuk CR Chlorprén-kauãuk ECO Epichlorhydrin-kauãuk ACM Polyakrylát-kauãuk EPDM Etylen-propylen-kauãuk MFQ Fluor-silikon-kauãuk FPM Fluor-kauãuk MVQ Silikon-kauãuk FFKM Perfluor-kauãuk (Parofluor) Tyto teplotní rozsahy platí pro takové pfiípady utûsàovan ch médii, která nejsou vûãi materiálu tûsnûní agresivní Pfiíklad: MVQ - pro vzduch do +210 C pro vodu do +100 C Teplota C doba provozu do 1000 hod. (resp. trval provoz) krátkodobé pouïití (pouze za urãit ch pfiedpokladû a uïití speciálních smûsí daného materiálu - kauãuku) Tab. 2 Závislost Provozní doba - max. teplota pro rûzné elastomery Teplota C MVQ EPDM FPM HNBR NBR Provozní doba [hod.] Uvedené závislosti mají informativní charakter. Skuteãná Ïivotnost tûsnûní závisí na zpûsobu uïití tûsnûní v konkrétní zástavbû a parametrech utûsàovaného média. 4

7 Materiály Zákl. mat. tûsnûní Oznaãení - skupina DIN ISO 1629 Parker âíselné oznaãení materiálu - barva Tvrdost Shore A ± 5 Obecná doporuãení pro uïití (bliï í údaje viz kat Tabulka odolnosti proti chemikáliím (Medien - Beständigkeits-Tabelle) Nitril - butadien NBR N N ãerná N ãerná Obecnû pro ve kerou hydrauliku a pneumatiku - minerální oleje, glykoly (HFC - kapaliny) a olejo-vodní emulze (HFA - kapaliny) odolné proti pûsobení min. olejû a maziv z min. olejû, rostlinn m a Ïivoãin m olejûm, benzinûm, topnému oleji, vodû do 70 C, vzduch do 90 C, butanu, propanu, metanu, etanu. Skladem O-kr. rozmûrové fiady 2-xxx NBR N ãerná HNBR N N zelená Vlastnosti a uïití podobnû jako N Vlastnosti jako N Ve vzduchu do 150 C lze pouïít, dobré mechanické vlastnosti, dobrá odolnost vûãi min. olejûm, teplé vodû, ozónu a povûtrnostním vlivûm Fluorkarbon FPM V V ãerná V ãerná 90 Pro vysoké teploty, horké oleje, aromatická rozpou tûdla, tûïké zápalné kapaliny na bázi esterick ch fosfátû a chlorovan ch uhlovodíkû a fiadû dal ích chemikálií - viz kat Skladem O-kr. rozmûrové fiady 2-xxx FPM V V Materiál na O-kr. tzv. Col-O-Ring (barevnû rozli ené O-kr.). hnûdá Skladem O-kr. rozmûrové fiady 2-xxx. Podobné vlastnosti jako V FPM V V hnûdá 90 Materiál na O-kr. tzv. Col-O-Ring (barevnû rozli ené O-kr.). Odolnost proti chem. obdobnû jako V , vysoká odolnost proti extruzi, pouïití pfieváïnû jako statické tûsnûní FPM V V ãerná 75 Vysocefluorovan FPM ( Hifluor ). Chem. odolnost napfi. v kyselinách, polárních chemik., vodû, vodních roztocích a páfie, obdobná perfluorelastomeru. irok teplotní rozsah - do 250 C, krátkodobû více. Lze vyïádat prospekt! Skladem O-kr. rozmûrové fiady 2-xxx. Parofluor-kauãuk (Parofluor) FFKM V V Vynikající chem. odolnost, irok teplotní rozsah: bílá aï do 260 C; krátkodobû i více. Lze vyïádat prospekt! FFKM V V Vynikající chem. odolnost, teplotní rozsah do 310 C. ãerná Lze vyïádat prospekt! Etylén-propylen EPDM E E ãerná 80 Pára (do 200 C), teplá voda, vzduch (do 150 C), nafiedûné kyseliny, tûïko zápalné hydr. kapaliny na bázi phosphat-esterû, brzdové kapaliny - NE na bázi min. olejû. POZOR: neodolává minerálním olejûm. Skladem O-kr. rozmûrové fiady 2-xxx. EPDM E E Materiál na O-kr. tzv. Col-O-Ring (barevnû rozli ené fialová O-kr.). Vlastnosti podobné jako E Silikon MVQ S S rezavohnûdá 70 Materiál na O-kr. tzv. Col-O-Ring (barevnû rozli ené O-kr.). Pro vysoké teploty, tepl vzduch (do 210 C), kyslík, voda (100 C). Pouze jako statické tûsnûní. Chloropren CR C C ãerná 70 Dobrá odolnost proti povûtrnostním vlivûm a slané vodû. Nejãastûj í uïití - pro chladiva napfi. Freon 12 CR C C ãervená 70 Materiál na O-kr. tzv. Col-O-Ring (barevnû rozli ené O-kr.). Vlastnosti podobné jako C Fluorsilikon MFQ L L modrá 70 Materiál na O-kr. tzv. Col-O-Ring. Vhodné pro vysoké teploty, dobré vlastnosti i pfii nízk ch teplotách. PouÏití pro benzin a olej - pfieváïnû pro leteckou techniku Polyuretan AU P P 5008 zelená 93 P 5008 je materiál na bázi polyuretanu s tvrdostí cca 93 Shore A. Vyznaãuje se oproti jin m obvykl m polyuretanûm zvlá tû vysokou teplotní odolností, odolností proti hydrol ze a niï í hodnotou trvalé deformace. Polytetrafluorethylen PTFE W W 5036 bílá - âist PTFE - vynikají chem. odolnost. - UÏití v potravináfiském a chemickém prûmyslu, ve zdravotnictví - standardní materiál pro Back-up (opûrné) krouïky - pouïití pro malé mechanické namáhání 5

8 Rozmûrová fiada 2-xxx Jako v robce O-krouÏkÛ jsme schopni dodat zákazníkûm O-krouÏky libovoln ch rozmûrû. Z praktického i ekonomického hlediska je vhodné pouïívat jiï existující rozmûry O-krouÏkÛ. Doporuãujeme na im zákazníkûm pfiednostnû pouïívat na e rozmûrové fiady O-krouÏkÛ oznaãené 2-xxx (tzv. dvojková fiada). Tato fiada O-krouÏkÛ 2-xxx odpovídá americké normû AS 568A, která je celosvûtovû uïívána. tûsnící mm prûmûr O-krouÏku d1 mm Také do norem DIN 3771/díl 1 a ISO 3601/díl 1 bylo pfievzato z této am. normy odstupàování prûmûru ÀÛry O-kr. Pro rozmûrovou fiadu 2-xxx O-krouÏkÛ nabízí Parker Hannifin na im zákazníkûm dvû následující v hody. Tato rozmûrová fiada je vyrábûna z následujících materiálû a ve vût inû pfiípadû jsou tyto O-krouÏky skladem N (NBR 70 Shore A) N (NBR 90 Shore A) E (EPDM 80 Shore A) V (FPM 75 Shore A) V (FPM 75 Shore A) Col-O-Ring materiál V (FPM 75 Shore A) Pro kaïdou velikost O-kr. z fiady 2-xxx nabízíme vhodn opûrn krouïek - tzv. Parbak, pouïívan v pfiípadû, kdy O-kr. tûsní vysoké tlaky a nesmí pfiitom dojít k jeho po kození (vtlaãení do spáry). Rozmûr 2-0xx: ÀÛry d 2 = 1,78 mm 2-001* 0, * 1, * 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 Rozmûr 2-1xx: ÀÛry d 2 = 2,62 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 * Pozor: u je prûmûr = 1,02 mm u je prûmûr = 1,27 mm u je prûmûr = 1,52 mm 6

9 Rozmûrová fiada 2-xxx Rozmûr 2-2xx: ÀÛry d 2 = 3,53 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 Rozmûr 2-3xx: ÀÛry d 2 = 5,33 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 Rozmûr 2-4xx: ÀÛry d 2 = 6,99 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 7

10 Zástavbové rozmûry dráïek pro O-krouÏky Smûr pûsobení tlaku Smûr pûsobení tlaku Smûr pûsobení tlaku bez opûrného krouïku 1 opûrn krouïek 2 opûrné krouïky ÀÛry d2 Hloubka dráïky t/mm ífika dráïky v mm (+0,20) Radius mm 1,00 1,50 1,80 2,00 2,50 2,65 3,00 3,50 3,55 4,00 5,00 5,30 7,00 0,65 1,05 1,30 1,50 1,95 2,05 2,40 2,80 2,85 3,25 4,15 4,40 5,85 statické tûsnûní ±0,05 ±0,07 ±0,10 dynamické (pohyblivé) tûsnûní - hydraulika 0,75 1,20 1,45 1,65 2,10 2,25 2,55 3,05 3,10 3,50 4,45 4,70 6,25 ±0,02 ±0,05 dynamické (pohyblivé) tûsnûní - pneumatika 0,80 1,25 1,55 1,75 2,20 2,35 2,70 3,20 3,25 3,65 4,65 4,90 6,55 ±0,02 ±0,05 b (bez opûrného krouïku) 1,4 2,0 2,4 2,7 3,4 3,6 4,2 4,8 4,8 5,4 6,8 7,2 9,6 b1 (s jedním opûrn m krouïkem) 2,4 3,0 3,4 3,7 4,9 5,1 5,7 6,3 6,3 6,9 8,8 9,2 12,1 b2 (se dvûma opûrn mi krouïky) 3,4 4,0 4,4 4,7 6,4 6,6 7,2 7,8 7,8 8,4 10,8 11,2 14,6 r1 mm 0,2-0,4 0,2-0,4 0,2-0,4 0,2-0,4 0,2-0,4 0,2-0,4 0,2-0,4 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6 0,6-1,0 0,6-1,0 Povrch A Povrch B statické tûsnûní R a = 1,6 m a R max = 6,3 µm Nosn podíl tp > 50 % statické tûsnûní R a = 3,2 m a R max = 12,5 µm Nosn podíl tp > 50 % Uvedené rozmûry a tolerance dráïky se nepatrnû odchylují od tolerancí dle normy ISO, uveden ch v na í Pfiíruãce pro O-krouÏky (O-Ring Handbuch). V pfiípadû pochybností doporuãujeme uïít údaje z tohoto katalogu. dynamické tûsnûní R a = 0,4 m a R max = 1,6 µm Nosn podíl > tp 50 % dynamické tûsnûní R a = 1,6 m a R max = 6,3 µm Nosn podíl > tp 50 % Pro O-krouÏky z materiálu PDF Ultrathan musí b t provedeny jiné rozmûry dráïek, neï zde uvedené - viz katalog ã Präzisionsdichtungen für Hydraulik. Tolerance O-krouÏky Parker jsou vyrábûny v úzk ch tolerancích. Pfiípustné tolerance jsou uvedeny v DIN 3771 a ISO 3601/I (aï do prûmûru ÀÛry 7,00 mm a vnitfiního prûmûru do 670 mm). Odpovídající tolerance jsou uvedeny v následujících tabulkách. Tolerance prûmûrutûsnící ÀÛry O-krouÏku ÀÛry d 2 do 1,80 2,65 3,55 5,30 7,00 8,00 10,00 12,00 Pfiípustná tolerance ±0,08 ±0,09 ±0,10 ±0,13 ±0,15 ±0,18 ±0,21 ±0,25 Tolerance vnitfiního prûmûru O-krouÏku 1,80 6,70 11,8 22,4 41,2 82, do do do do do do do do do do 6,30 11,20 21,2 40,0 80, ±0,13 ±0,16 ±0,19 ±0,95 ±0,86 ±0,78 ±0,74 ±0,67 ±0,60 ±0,55 Pfiípustné tolerance mm mm mm % % % % % % % Z odpovídajícího prûmûru d1 Pfiípustné tolerance uvedené v tabulce jsou navrhovány pro O-krouÏky z nitril-butadien-kauãuku (NBR) o tvrdosti 70 IRHD. Pro ostatní materiály mohou b t uvádûny jiné tolerance z dûvodu rozdílné materiálové smr tivosti. Kdyby z tohoto dûvodu do lo k omezení funkãních schopností tûsnûní, je nutné vyrobit odpovídající formu, aby uvedené tolerance mohly b t pfiesnû dodrïeny. Vady povrchuo-krouïkû Pfiípustné vady povrchu O-krouÏkÛ jsou uvedeny v normû DIN 3771 jakoï i ISO Smûrnice Parker se shodují s údaji uveden mi v tûchto normách. Pfiíklad objednání: pro O-krouÏek Parker Hannifin vnitfiní prûmûr d 1 = 14,00 mm prûmûr ÀÛry d 2 = 1,78 mm materiál: N (NBR 70 Shore A) O-krouÏek, 14 x 1,78, 2-015, N

11 Standardní rozmûry O-krouÏkÛ ,74 1, ,80 1, ,07 1, ,20 1, ,20 3, ,24 2, ,30 1, ,42 1, ,50 0, ,50 0, ,50 1, ,53 0, ,78 1, ,80 1, ,80 1, ,85 1, ,98 0, ,00 1, ,06 2, ,20 1, ,30 1, ,35 1, ,40 1, ,40 1, ,40 1, ,50 1, ,50 1, ,50 1, ,50 1, ,50 1, ,57 1, ,60 1, ,70 1, ,80 1, ,80 1, ,84 2, ,90 1, ,90 1, ,95 0, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,02 1, ,17 1, ,20 1, ,20 1, ,25 1, ,30 2, ,33 1, ,35 1, ,40 1, ,40 2, ,50 0, ,50 1, ,50 1, ,50 1, ,50 1, ,63 2, ,68 1, ,70 1, ,90 1, ,91 0, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,20 1, ,30 2, ,34 3, ,42 2, ,47 1, ,47 1, ,50 1, ,50 1, ,50 2, ,50 2, ,60 1, ,60 2, ,70 1, ,80 0, ,80 1, ,85 7, ,90 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,23 2, ,28 1, ,28 1, ,28 2, ,30 2, ,33 1, ,35 1, ,50 1, ,50 2, ,60 0, ,60 2, ,61 1, ,69 1, ,70 1, ,70 1, ,70 3, ,80 0, ,94 3, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 3, ,00 5, ,00 5, ,02 1, ,02 2, ,07 1, ,07 1, ,10 1, ,20 1, ,30 1, ,30 1, ,30 2, ,30 2, ,40 1, ,40 1, ,40 1, ,50 1, ,50 1, ,50 2, ,60 1, ,75 1, ,80 1, ,80 2, ,86 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,10 1, ,10 2, ,20 1, ,20 2, ,30 2, ,30 2, ,50 0, ,50 1, ,50 1, ,50 1, ,50 1, ,50 2, ,50 2, ,50 2, ,52 3, ,59 2, ,60 1, ,65 1, ,65 1, ,65 1, ,70 2, ,80 3, ,80 4, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,10 1, ,13 1, ,20 1, ,30 2, ,50 1, ,50 1, ,50 2, ,50 2, ,74 1, ,79 1, ,80 1, ,90 1, ,90 2, ,92 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,09 2, ,12 3, ,17 2, ,19 2, ,19 3, ,25 1, ,30 1, ,30 2, ,30 2, ,35 1, ,40 2, ,50 1, ,50 2, ,50 2, ,53 1, ,65 1, ,75 1, ,80 1, ,80 2, ,93 2, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 6, ,10 1, ,10 1, ,15 1, ,25 1, ,30 2, ,40 1, ,50 1, ,50 2, ,52 1, ,60 1, ,60 2, ,69 3, ,77 2, ,80 1, ,82 1, ,90 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,10 1, ,30 2, ,40 2, ,50 1, ,50 1, ,50 2, ,60 2, ,89 1, ,89 1, ,91 2, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,10 2, ,29 3, ,30 2, ,30 2, ,37 2, ,42 1, ,50 1, ,50 2,00 9

12 Standardní rozmûry O-krouÏkÛ ,50 2, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,10 1, ,11 2, ,23 1, ,30 1, ,30 2, ,30 3, ,40 2, ,46 2, ,50 2, ,59 2, ,60 2, ,64 5, ,75 2, ,87 3, ,89 1, ,94 2, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 5, ,20 2, ,30 2, ,48 2, ,50 1, ,60 2, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,10 2, ,30 2, ,30 2, ,30 2, ,34 2, ,40 2, ,47 3, ,49 1, ,54 2, ,60 1, ,80 2, ,88 2, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,30 2, ,36 2, ,50 1, ,50 2, ,51 1, ,54 2, ,56 1, ,58 1, ,70 1, ,90 2, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,04 3, ,12 2, ,17 1, ,20 1, ,20 3, ,30 2, ,40 2, ,40 2, ,80 2, ,81 1, ,86 2, ,90 1, ,96 2, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,14 1, ,20 3, ,30 2, ,30 3, ,40 2, ,42 5, ,50 1, ,60 2, ,60 3, ,64 3, ,72 2, ,77 1, ,00 0, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 5, ,20 3, ,30 2, ,30 3, ,40 2, ,50 1, ,75 2, ,80 2, ,80 3, ,99 5, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,20 3, ,22 3, ,29 2, ,30 2, ,34 4, ,35 1, ,50 2, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 6, ,20 2, ,20 2, ,20 3, ,30 3, ,50 1, ,50 1, ,50 3, ,70 0, ,82 1, ,82 3, ,84 2, ,89 2, ,89 2, ,92 2, ,95 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,10 1, ,20 3, ,30 2, ,40 3, ,70 1, ,89 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,16 5, ,39 3, ,47 2, ,47 2, ,52 1, ,60 1, ,60 2, ,70 2, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 6, ,20 3, ,32 1, ,50 3, ,60 3, ,69 1, ,77 5, ,80 1, ,99 3, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,04 2, ,07 2, ,12 1, ,30 1, ,30 2, ,50 2, ,60 1, ,79 1, ,80 3, ,81 3, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,20 3, ,20 3, ,34 5, ,57 3, ,59 2, ,64 2, ,70 1, ,70 2, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 5, ,20 3, ,30 2, ,50 1, ,71 1, ,80 3, ,94 5, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,17 3, ,20 1, ,24 2, ,30 1,78 10

13 Standardní rozmûry O-krouÏkÛ ,50 3, ,00 3, ,30 3, ,50 1, ,50 4, ,51 5, ,70 2, ,74 2, ,74 3, ,82 2, ,87 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,30 2, ,70 2, ,80 3, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,02 3, ,12 5, ,34 3, ,42 2, ,47 1, ,50 3, ,70 3, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,50 3, ,50 3, ,69 5, ,92 3, ,99 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 6, ,05 1, ,30 2, ,50 2, ,99 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,10 3, ,29 5, ,40 2, ,40 3, ,42 2, ,52 3, ,59 2, ,65 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,00 5, ,15 3, ,60 3, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,09 3, ,17 2, ,20 3, ,30 1, ,50 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 5, ,10 1, ,30 3, ,36 2, ,47 3, ,47 5, ,50 4, ,69 3, ,70 3, ,77 2, ,82 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 5, ,70 2, ,70 2, ,00 3, ,20 3, ,34 2, ,40 2, ,40 3, ,60 3, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 5, ,00 6, ,60 4, ,64 5, ,82 2, ,87 3, ,94 2, ,95 2, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 3, ,28 3, ,40 2, ,60 2, ,75 2, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,50 1, ,50 8, ,52 2, ,52 5, ,85 3, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,70 1, ,82 5, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,04 3, ,12 2, ,17 1, ,20 2, ,35 3, ,70 3, ,83 2, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,36 3, ,69 2, ,90 1, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,02 3, ,70 2, ,78 2, ,99 5, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,20 5, ,22 3, ,29 2, ,35 1, ,50 4, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,20 1, ,40 4, ,90 2, ,90 5, ,00 2, ,00 2, ,20 3, ,20 3, ,20 5, ,50 3, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,17 5, ,39 3, ,47 2, ,52 1, ,00 3, ,50 1, ,71 3, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,07 2, ,20 5, ,50 1, ,60 0, ,60 2, ,00 1, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,09 3, ,34 5, ,57 3, ,64 2, ,70 1, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,50 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,25 2, ,30 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,20 3, ,52 5, ,74 3, ,82 2, ,87 1, ,00 1, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,42 2, ,70 2, ,74 3,53 11

14 Standardní rozmûry O-krouÏkÛ ,00 3, ,36 3, ,60 5, ,69 5, ,70 7, ,92 3, ,99 2, ,00 1, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 9, ,05 1, ,00 2, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,24 3, ,60 2, ,60 4, ,60 6, ,90 3, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 6, ,87 5, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,00 6, ,09 3, ,17 2, ,22 1, ,00 3, ,20 5, ,39 1, ,77 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,00 5, ,09 3, ,00 2, ,00 3, ,00 5, ,04 5, ,27 3, ,34 2, ,40 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,84 3, ,95 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,20 2, ,26 3, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,20 5, ,22 5, ,24 3, ,40 2, ,44 3, ,52 2, ,57 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,00 8, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,12 2, ,44 3, ,50 1, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,39 5, ,62 3, ,69 2, ,75 1, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 6, ,00 3, ,00 4, ,20 5, ,40 3, ,61 3, ,00 4, ,57 5, ,79 3, ,87 2, ,92 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 5, ,00 5, ,74 5, ,97 3, ,00 1, ,00 4, ,20 5, ,60 3, ,77 5, ,00 1, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,31 1, ,50 4, ,00 3, ,00 4, ,00 7, ,92 5, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,14 3, ,20 5, ,22 2, ,27 1, ,85 8, ,00 1, ,00 3, ,80 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,30 5, ,40 3, ,00 1, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,09 5, ,09 6, ,20 9, ,32 3, ,50 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,12 5, ,84 5, ,00 3, ,20 2, ,20 5, ,30 2, ,45 6, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 6, ,00 8, ,27 5, ,30 7, ,49 3, ,57 2, ,62 1, ,00 4, ,20 5, ,50 3, ,60 5, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 3, ,00 5, ,44 5, ,67 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,50 3, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,39 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,20 5, ,50 3, ,62 5, ,84 3, ,92 2, ,97 1, ,00 2, ,00 2, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,50 3, ,00 2, ,00 3, ,00 9, ,00 1, ,00 4, ,00 5, ,79 5, ,00 3, ,02 3, ,00 3, ,00 6, ,20 5, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 8, ,97 5, ,00 3, ,00 6, ,19 3, ,27 2, ,32 1, ,00 3, ,00 4, ,00 6, ,00 2, ,00 5, ,00 9, ,00 5, ,14 5, ,37 3, ,50 3, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 3, ,80 2, ,00 2, ,32 5, ,41 2, ,54 3,53 12

15 Standardní rozmûry O-krouÏkÛ ,62 2, ,67 1, ,00 7, ,00 8, ,00 2, ,00 3, ,20 5, ,20 5, ,40 3, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,49 5, ,72 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 7, ,00 3, ,67 5, ,67 6, ,89 3, ,97 2, ,00 3, ,00 6, ,02 1, ,20 5, ,40 3, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 5, ,00 6, ,00 3, ,00 4, ,00 8, ,50 1, ,84 5, ,84 6, ,00 4, ,00 5, ,07 3, ,00 2, ,00 4, ,00 6, ,31 3, ,50 3, ,72 2, ,20 5, ,54 2, ,60 5, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,00 5, ,00 6, ,02 5, ,02 6, ,24 3, ,32 2, ,37 1, ,90 9, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,00 12, ,00 2, ,19 5, ,19 6, ,42 3, ,80 5, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,20 5, ,30 5, ,30 5, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,00 8, ,09 6, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,37 5, ,37 6, ,59 3, ,67 2, ,72 1, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,20 5, ,54 5, ,54 6, ,77 3, ,77 5, ,00 2, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,50 4, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,72 5, ,72 6, ,94 3, ,02 2, ,07 1, ,35 5, ,50 12, ,00 3, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,89 5, ,89 6, ,00 3, ,00 4, ,00 12, ,12 3, ,00 3, ,00 4, ,00 14, ,30 8, ,00 2, ,00 3, ,00 6, ,07 5, ,07 6, ,20 5, ,29 3, ,37 2, ,60 5, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 10, ,00 4, ,00 6, ,00 12, ,24 5, ,24 6, ,47 3, ,00 3, ,22 2, ,00 2, ,00 4, ,00 5, ,42 5, ,42 6, ,64 3, ,72 2, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 10, ,59 5, ,59 6, ,60 7, ,82 3, ,20 5, ,00 1, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,00 3, ,00 4, ,70 5, ,77 5, ,77 6, ,77 12, ,99 3, ,00 8, ,07 2, ,00 4, ,00 5, ,00 7, ,00 7, ,00 10, ,00 4, ,00 5, ,12 5, ,12 6, ,34 3, ,42 2, ,00 4, ,20 5, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,00 3, ,29 6, ,30 10, ,00 2, ,50 3, ,00 5, ,00 2, ,00 6, ,20 5, ,20 5, ,47 5, ,47 6, ,50 7, ,69 3, ,77 2, ,00 2, ,00 5, ,61 1, ,00 7, ,50 3, ,00 4, ,00 6, ,20 5, ,00 4, ,00 5, ,80 5, ,82 5, ,82 5, ,82 6, ,00 11, ,04 3, ,12 2, ,00 2, ,00 4, ,00 3, ,20 5, ,30 3, ,00 4, ,00 6, ,00 7, ,00 10, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,17 5, ,17 6, ,39 3, ,39 5, ,47 2, ,00 6, ,00 10, ,00 3, ,20 5, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,00 8, ,00 10, ,52 5, ,54 6, ,00 5, ,00 7, ,52 5, ,52 6, ,74 3, ,82 2, ,20 5, ,00 3,00 13

16 Standardní rozmûry O-krouÏkÛ ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,00 3, ,00 7, ,44 6, ,10 8, ,30 7, ,00 3, ,00 4, ,20 5, ,87 5, ,87 6, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,09 3, ,17 2, ,00 1, ,00 4, ,00 5, ,00 3, ,00 4, ,00 14, ,00 3, ,00 5, ,00 6, ,50 12, ,00 4, ,00 12, ,22 5, ,22 6, ,44 3, ,52 2, ,00 3, ,20 5, ,26 6, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,57 5, ,57 6, ,79 3, ,87 2, ,00 16, ,00 8, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 7, ,92 5, ,00 6, ,14 3, ,20 5, ,22 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,24 6, ,00 7, ,00 12, ,68 7, ,00 7, ,00 5, ,00 6, ,27 5, ,27 6, ,49 3, ,57 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 5, ,00 6, ,00 12, ,00 5, ,00 3, ,00 5, ,00 6, ,00 6, ,60 7, ,62 5, ,84 3, ,92 2, ,00 4, ,00 7, ,00 5, ,00 6, ,00 6, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 2, ,00 4, ,97 5, ,97 6, ,00 3, ,00 6, ,19 3, ,27 2, ,00 3, ,00 3, ,00 5, ,00 8, ,00 6, ,50 6, ,00 4, ,10 8, ,20 7, ,32 1, ,32 5, ,54 3, ,62 2, ,00 6, ,00 7, ,00 4, ,00 5, ,00 14, ,30 5, ,00 3, ,00 5, ,00 12, ,67 5, ,67 6, ,89 3, ,97 2, ,00 4, ,00 6, ,00 4, ,00 6, ,00 3, ,00 5, ,00 10, ,00 10, ,00 3, ,02 5, ,24 3, ,32 2, ,00 5, ,00 7, ,30 5, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,00 8, ,00 4, ,37 5, ,37 6, ,59 3, ,00 3, ,00 4, ,40 1, ,00 4, ,00 5, ,00 7, ,00 8, ,00 6, ,00 5, ,79 6, ,00 4, ,07 5, ,07 6, ,29 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 5, ,00 14, ,64 3, ,00 3, ,60 5, ,00 5, ,00 4, ,00 5, ,00 3, ,77 5, ,77 6, ,99 3, ,00 3, ,00 5, ,00 4, ,00 12, ,00 12, ,00 14, ,50 14, ,00 7, ,81 6, ,43 5, ,00 2, ,00 3, ,00 5, ,00 6, ,47 3, ,47 5, ,47 6, ,69 3, ,00 4, ,00 14, ,00 7, ,00 6, ,00 4, ,00 2, ,50 5, ,00 6, ,00 10, ,00 7, ,00 5, ,17 5, ,17 6, ,39 3, ,80 1, ,60 4, ,00 6, ,57 3, ,00 5, ,00 6, ,00 10, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,56 2, ,87 3, ,87 6, ,00 3, ,00 5, ,00 6, ,00 8, ,00 5, ,00 5, ,00 10, ,57 5, ,57 6, ,79 3, ,00 5, ,00 6, ,00 8, ,00 3, ,00 7, ,00 7, ,00 6, ,00 4, ,00 14, ,27 6, ,00 6, ,00 5, ,97 5, ,97 6, ,00 3, ,19 3, ,00 14, ,00 4, ,00 7, ,00 5, ,00 10, ,00 3, ,67 6, ,89 3, ,00 6, ,00 5, ,00 14, ,00 5, ,00 10, ,00 4, ,00 6, ,00 8, ,37 5, ,37 6, ,59 3, ,00 5, ,55 14, ,00 14, ,00 5, ,07 6,99 14

17 Standardní rozmûry O-krouÏkÛ ,00 8, ,00 5, ,00 12, ,71 3, ,26 3, ,26 5, ,26 6, ,00 6, ,00 14, ,96 6, ,00 3, ,00 5, ,00 2, ,00 6, ,83 3, ,00 5, ,00 6, ,00 12, ,66 3, ,66 5, ,66 6, ,80 7, ,00 6, ,00 3, ,36 6, ,00 4, ,00 8, ,00 12, ,50 6, ,00 10, ,00 8, ,06 3, ,06 5, ,06 6, ,00 5, ,00 7, ,00 6, ,00 8, ,76 6, ,00 10, ,00 10, ,00 4, ,00 14, ,06 10, ,41 5, ,46 6, ,00 10, ,86 3, ,16 6, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 5, ,00 8, ,00 7, ,00 2, ,81 5, ,86 6, ,98 3, ,00 6, ,00 8, ,00 8, ,00 10, ,90 6, ,00 10, ,00 6, ,00 8, ,00 7, ,21 5, ,26 6, ,40 3, ,46 7, ,50 6, ,00 7, ,00 10, ,61 5, ,66 6, ,00 10, ,00 7, ,00 6, ,85 7, ,00 8, ,50 3, ,68 5, ,68 6, ,00 14, ,00 3, ,00 10, ,51 7, ,00 8, ,00 8, ,00 4, ,00 10, ,08 5, ,08 6, ,00 4, ,00 7, ,00 6, ,00 7, ,50 8, ,00 8, ,00 7, ,48 5, ,48 6, ,00 5, ,00 9, ,00 10, ,89 5, ,00 6, ,70 6, ,88 5, ,88 6, ,00 5, ,00 5, ,00 10, ,00 7, ,00 5, ,00 10, ,50 10, ,00 6, ,12 6, ,00 10, ,68 6, ,00 6, ,00 10, ,00 5, ,00 8, ,00 6, ,90 6, ,00 6, ,00 15, ,60 3, ,00 6, ,00 10, ,50 7, ,00 5, ,01 6, ,00 6, ,00 7, ,00 10, ,00 7, ,00 6, ,00 10, ,00 7, ,00 5, ,00 7, ,00 10, ,00 7, ,00 7, ,00 7, ,50 7, ,00 10, ,00 12,00 Poznámka: O-krouÏky rozmûrové fiady 9-xxx pouze po pfiedchozí domluvû. Prosím, kontaktujte nás. O-krouÏky PTFE mohou b t vyrábûny s vnitfiním prûmûrem d1 v rozsahu mm a prûmûrem v rozsahu 1,0 20 mm O-krouÏky oplá tûné PTFE nebo FEP jsou vyrábûny standardnû v palcov ch rozmûrech. Metrické rozmûry a zvlá tní rozmûry lze na základû objednávky vyrobit O-krouÏky s povlakem z PTFE jsou k dispozici ve v ech katalogov ch rozmûrech pro d1 5 mm a d2 1 mm ,50 7, ,00 7, ,00 7, ,00 10, ,00 7, ,00 20, ,00 3, ,00 8, ,00 12, ,00 8, ,00 8, ,00 10, ,00 6, ,00 10, ,00 7, ,00 5, ,00 6, ,00 6, ,00 10, ,00 12, ,00 12, ,00 5, ,00 7, ,00 10, ,00 7, ,00 8, ,00 15, ,00 5, ,00 7, ,00 10, ,00 5, ,00 7, ,00 10, ,00 14, ,00 10, ,00 10, ,00 10, ,00 10, ,00 10,00 endlos ab ,00 endlos ab ,40 endlos ab ,00 endlos ab ,99 endlos ab ,00 endlos ab ,70 endlos ab ,00 endlos ab ,20 endlos ab ,53 endlos ab ,00 endlos ab ,85 endlos ab ,00 Parker Hannifin GmbH O-Ring Division Europe Postfach Pleidelsheim Telefon ( ) Telefax ( ) O-krouÏky z Ultrathanu O-krouÏky PDF Ultrathan sv mi v robními postupy a zku ebními kritérii neodpovídají zcela ve v ech bodech normû DIN Toto je nutné zohlednit pfii návrhu zástavbové dráïky. Pfii objednání PDF-Ultrathan O-krouÏkÛ, popfiípadû za úãelem vyjasnûní technick ch podrobností, prosíme, obraète se na na e technické zastoupení. Parker Hannifin GmbH Prädifa-Packing Division Postfach Bietigheim-Bissingen Telefon ( ) Telefax ( ) Parker Hannifin s.r.o. DopravákÛ Praha 8 - D. Chabry Telefon

18 Parbak - Opûrné krouïky Úvod Opûrné krouïky se pouïívají ve spojení s O-krouÏky, samy o sobû nepfiedstavují Ïádné tûsnûní. PrÛfiez O-krouÏku se v zastavûném stavu mechanicky zformuje tak, Ïe zpûtn m pûsobením pruïné síly je bezpeãnû zaruãena tûsnící funkce (obr. 1). PÛsobí-li tlak media na O-krouÏek, pfiesune ho ve smûru pûsobícího tlaku do tûrbiny mezi oba utûsàované díly, dále se zdeformuje, ãímï se zlep í tûsnící úãinnost (obr. 2). Dosáhnou-li se v ak urãité mezní podmínky, pak dojde k zatlaãení O-krouÏku do spáry (obr. 3). Pfii dal ím nárûstu tlaku (obr. 4) mûïe b t O-krouÏek pfii vtlaãení do spáry jiï po kozen tak, Ïe po tlakovém odlehãení dojde jiï jen z nepatrné ãásti k jeho navrácení do pûvodního tvaru. Tlak Tlak Obrázek 5: Správné uspofiádání O-kr. a opûrného krouïku Pfiednosti opûrn ch krouïkû Parbak obrázek 1 obrázek 2 obrázek 3 obrázek 4 Opakované zatíïení vysok m tlakem vede nakonec k úplnému zniãení O-krouÏku (extruze), ãímï dojde k selhání tûsnûní. Za úãelem zmen ení moïnosti vzniku nebezpeãí netûsností se pouïijí opûrné krouïky. Tyto omezují tûsnící tûrbiny na tlakové stranû O-krouÏku. Opûrné krouïky od fa Parker jsou profilované, beze - vé, mají úzké tolerance a oznaãují se PARBAK. Kombinace O-krouÏku s Parbak -opûrn m krouïkem jsou vhodné pro aplikace s mnohem vy ími tlaky neï samotn O-krouÏek (viz obr. 5). Tûsnûní Parbak je zhotoveno z tvrdého elastomeru. To zaruãuje ve spojení s jeho profilováním a beze v m provedením velk odpor proti vtlaãení O-krouÏku do tûrbiny. Tím se znaãnû zvy uje úãinnost a Ïivotnost tûsnûní a souãasnû se roz ifiuje oblast pouïití. Velká tvrdost a profil Parbaku zpûsobují, Ïe O-krou- Ïek sám pfii vysok ch tlacích zûstává pfiibliïnû kulat. Tímto se zlep ují tûsnící vlastnosti a pfiedev ím pfii vysok ch tlacích se zv uje Ïivotnost. PouÏitím Parbaku se mûïe pouïít proto buì vy í tlak nebo pfii stejném tlaku vût í tolerance - tedy vût í tûrbina, pfiiãemï se mohou sníïit v robní náklady. Parbak jsou pruïné, protoïe jsou vyrobeny s podobného materiálu (elastomeru) jako O-krouÏky. Snadno se montují, aãkoli jsou nedûlené. Parbak jsou nedûlené. Proto se nemohou O-krouÏky po kodit o pfiípadnou ostrou hranu jako u jin ch typû opûrn ch krouïkû pfii vysok ch tlacích. Také pro tuto pfiednost se dosahuje pfii uïití Parbaku, oproti jin m provedením opûrn ch krouïkû, del í Ïivotnosti. Pfii srovnání s jin mi opûrn mi krouïky jsou cenovû v hodnûj í; pfiedev ím kdyï se zohlední, jak je Parbak spolehliv a úãinn, umoïàuje jednoduchou a proto levnou konstrukci. Materiál Parbaku je velmi odoln otûru. Toto je pro mazání a tím i Ïivotnost tûsnûní rozhodující, protoïe malé póry a nerovnosti na tûsnûném povrchu pûsobí jako mazací kapsy. Parbak podporuje právû mazání tím, Ïe materiál Parbaku absorbuje malé mnoïsví media z tûchto mikronerovností a pórû, které pak pevnû ulpí mezi O-krouÏkem a opûrn m krouïkem a vytváfií na pohybující se plo e mazací film. 16

19 Parbak - Opûrné krouïky Protikladem tomu jsou nûkteré jiné druhy opûrn ch krouïkû (napfi. typy PTFE), které vyplàují mikrojemné póry v kovu a vytváfiejí hladk, jakoby povoskovan povrch, kter zabraàuje ulpûní mazací látky, coï vede k rychlému opotfiebení O-krouÏkÛ. Toto nebezpeãí pfii uïití Parbaku nehrozí. Poznámky ke konstrukci 1. Kritériem pro otûr O-krouÏkÛ dynamického utûsnûní je jejich tvrdost. Jako nejvhodnûj í jsou materiály o tvrdosti od 70 do 80 Shore A.Tvrd í O-krouÏky se hûfie pfiizpûsobují povrchov m nerovnomûrnostem coï pfiedev ím pfii nízk ch tlacích a v beztlakovém stavu vede k náchylnosti k únikûm. Mimo to mají tvrd í O-krouÏky vût í tfiení pfii rozbûhu a tím jsou samy vystaveny daleko silnûj ímu opotfiebení. O-krouÏky s men í tvrdostí neï 70 aï 80 Shore A mají sice men í tfiení pfii rozbûhu, jsou ale ménû odolné opotfiebení. Pomocí opûrn ch krouïkû Parbak se zlep í tûsnící vlastnosti, zv í se odpor proti otûru. PouÏitím O-krouÏkÛ s tvrdostí od 70 do 80 Shore A vznikne ideální utûsnûní s optimálním odporem proti vtlaãení podpûrného krouïku do spáry. O-krouÏky s opûrn mi krouïky vzhledem k tfiení a otûru nacházejí pfii optimální tvrdosti pouïití pfii vysok ch tlacích nebo vût ích tolerancích, coï právû bez podpûrn ch krouïkû by nebylo moïné. 2. âíslování opûr. krouïkû Parbak odpovídá velikostnímu znaãení Parker-O-krouÏkÛ série 2-xxx (se kter mi budou sestaveny), s tím, Ïe oznaãení opûrného krouïku zaãíná ãíslicí 8-xxx. Tak se k O-krouÏku snadno vyhledá vhodn opûrn krouïek. Znaãení opûrného krouïku ze standardního materiálu N pro O-krouÏek velikosti napfi. je N Vyberte si ífiku dráïky b 1 popfiípadû b 2 v následující tabulce 1. Podrobnosti ke konstrukci naleznete v na- em katalogu O-Ring - Handbuch, ã G/E (v jazyce nûmeckém nebo anglickém). 4. Pro pohybová (dynamická) tûsnûní a pûsobení tlaku z obou stran doporuãujeme provést kvalitu opracování jednotliv ch ploch podle odpovídajících údajû v tabulce 2. V eobecnû je Ïivotnost O-krouÏkÛ a opûrn ch krouïkû o to vy í, o co lep í je kvalita utûsàovaného povrchu. Povrchy by v ak nemûly mít hodnotu R max = 0,5 µm resp. men í, neboè takovéto povrchy jsou pak pfiíli hladké a nedochází na nich k udrïení mikroskopického filmu mazadla. Nedostaãující mazání mûïe vést k rychlému otûru O-krouÏkÛ. 5. Pokud je to moïné, mûly by b t pouïity vïdy dva opûrné krouïky. Tímto se zabrání chybám pfii montáïi. 6. Pfii jednostranném pûsobení tlaku a kdyï je pouïit pouze jeden opûrn krouïek, je O-krouÏek ve smûru tlaku zabudován pfied opûrn m krouïkem, tedy : tlak O-krouÏek-opûrn krouïek (s profilovanou stranou k O-krouÏku). 7. DráÏka O-krouÏku musí b t vyrobena pokud moïno s mal m rohov m radiusem R ve dnû dráïky. Podmínky pevnosti a souãasnû snadná vyrobitelnost dílû musí b t pfiirozenû zohlednûny. 8. O-krouÏek musí b t správnû vybrán podle uvaïovaného uïití, pfiiãemï je nutné brát ohled na v echny související faktory jako tlak, teplota, tûsnící medium, rychlosti pohybu, velikost pístu ãi pístnice atd. Pfiípustné tlakové rozsahy Graf na obrázku 6 ukazuje mezní kfiivky pro vznik extruze (vtlaãení O-krouÏku do tûsnící spáry) u rûzn ch pryïí s rozdíln mi tvrdostmi v závislosti na pûsobícím pracovním tlaku a max. celkové vûli (tj. na prûmûru). Musí se uvaïovat i s tzv. d cháním (zvût ením vnitfiního prûmûru válce). S tímto pfiípadem je nutno uvaïovat pfiedev ím u válcû s velk m prûmûrem a pro vysoké tlaky. Pfiíklad: O-krouÏek-Materiál: N (70 Shore A) Pracovní tlak: 100 bar : vûle na prûmûru 0,36 mm max. V kresová tolerance 0,40 mm (pfii uváïení, Ïe dojde k d chání válce). Tabulka 1: Rozdílné ífiky dráïek pfii pouïití Parbak -opûrn ch krouïkû Opûrné krouïky - velikost W = 1,35 mm W = 2,18 mm W = 3,00 mm W = 4,65 mm W = 5,99 mm ífika dráïky b1 s 1 opûrn m krouïkem ífika dráïky b2 se 2 opûrn mi krouïky 3,5-3,7 4,6-4,8 4,7-4,9 5,8-6,0 5,8-6,0 6,8-7,0 8,7-8,9 10,2-10,4 12,0-12,2 14,4-14,6 Tabulka 2: Kvalita povrchû pro utûsnûní pomocí O-krouÏkÛ klidové tûsnûní pohybové tûsnûní Plocha tlak drsnost µm drsnost µm nosn podíl tp 50 % nosn podíl tp 50 % Ra Rmax Ra Rmax A kontaktní plocha pro tûsnûní nepulsující 1,6 6,3 0,4 1,6 pulsující 0,8 3,2 0,4 1,6 B dno a stûny dráïky nepulsující 3,2 12,5 1,6 6,3 pulsující 1,6 6,3 1,6 6,3 17

20 Parbak - Opûrné krouïky V prûseãíku svisl ch linií pro vûli 0,4 mm na prûmûru s kfiivkou pro tvrdost od 70 Shore A se dosáhne pracovního tlaku cca 38 bar. Bez opûrného krouïku bude tento O-krouÏek tedy pfii tlaku pfies 38 bar zatlaãen do tûrbiny a dojde k jeho poru ení. Bude-li oproti tomu pouïit Parbak -opûrn krouïek (stfiední tvrdost 90 Shore A), bude pfiípustn tlak cca 140 bar, pfii nûmï je tû nedojde k vtlaãení O-krouÏku do spáry. Naproti tomu v grafu udávané hodnoty pro pfiípustn tlak popfi. co se t ãe max. moïn ch vûlí na prûmûrû je nutné dále korigovat s ohledem na moïnost souãasného pûsobení dal ích omezujících vlivû. Takov m vlivem je napfi. teplota, jelikoï pfii vy ích teplotách klade O-krouÏek men í odpor proti vtlaãení do spáry. U pohybliv ch utûsnûních mohou b t pfiípustné tlaky (kdy je tû nedojde k extruzi) v dûsledku tfiecích sil aï o 70 % sníïeny, pokud se pfii pohybu vyskytne souãasné pûsobení tlakov ch sil. Pracovní tlak v barech Îádné vtlaãení do spáry Graf pro návrh statického tûsnûní pomocí O-krouÏku Vtlaãení do spáry Materiály na opûrné krouïky Pro opûrné krouïky Parker Parbak se pouïívá standardní materiál N , elastomer z acrylnitril-butadien-kauãuku (NBR) s tvrdostí od 90 Shore A. Tento materiál je v sledkem peãlivého v voje a zkou ek. Má velmi dobré vlastnosti pro vût inu moïnosti pouïití - velk teplotní rozsah, vysoká tvrdost, dlouhá Ïivotnost a odolnost proti velkému mnoïství kapalin. Stálost se vztahuje na témûfi v echny hydraulické kapaliny, vyjma tûch nehofilav ch skupin jako Skydrol, Pydraul, Houghtosafe, Hydrodive atd. N je pfiedev ím odoln ve vzduchu a vodû. Doporuãen teplotní rozsah je -55 C aï +105 C. Dal í materiály: vedle N Parker pro Parbaks vyvinul je tû dal í smûsi materiálu pro ty pfiípady, pro které standardní kvalita není dostaãující. Tyto jsou napfi. E (Ethylen-Propylen) nebo V (Fluorkarbon). V pfiípadû potfieby vám rádi poskytneme dal í informaãní servis. Tvrdost materiálu v Shore A Celková vûle na prûmûru Obrázek 6: Graf pro návrh statického tûsnûní pomocí O-krouÏku Podmínky platnosti grafu: 1. Graf vychází z v sledku tlakov ch cyklû pfii 60 cyklech/min. 2. U materiálû fluorsilikon a silikon je nutné urãenou pfiípustnou vûli dûlit dvûma 3. Graf platí pro teploty od 70 C 4. Zmûnu objemu resp. vnitfiního prûmûru válce vlivem tlaku ( d chání ) zde není zohlednûna. Na stranû 19 naleznete standardní velikosti Parbak - opûrn ch krouïkû (serie 8-xxx) s rozmûry A, M, R, T a W (obr. 7). Detail A Obrázek 7: Parbak -opûrn krouïek 18

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY V eobecné pokyny pro pokládku izolaãních prvkû BACHL tecta-pur Tento technick montáïní návod ukazuje na základních detailech pfiíklady pro bezproblémové

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

KDE PLATÍ ZKUŠENOST!

KDE PLATÍ ZKUŠENOST! TRADICE A VYSPĚLÁ TECHNIKA Z JEDNÉ ZEMĚ Japonsko, zemû star ch tradic, dokázalo svou vyspûlou technickou úroveà v mnoha rûzn ch smûrech. JiÏ o mnoho let dfiíve japonská elektronická zafiízení znaãnû pfiispûla

Více

MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice

MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice V zkumn ústav pícnináfisk, spol. s r.o. Troubsko AGROTEST FYTO, s.r.o. KromûfiíÏ Vysoká kola chemicko-technologická Praha Metodika 1/07 MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice Autorsk kolektiv:

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více