Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky"

Transkript

1 Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ

2 Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky Parker Hannifin -velikost. 2-xxx Strana 6-7 Zástavbové rozmûry pro O-krouÏky Strana 8 Standartní velikosti Strana 9-15 PTFE-, Ultrathan-O-krouÏky Strana 15 Parbak - Podpûrné krouïky Strana Servis Parker Strana Parker Hannifin GmbH závod Pleidelsheim V echna práva si vyhrazuje Parker Hannifin GmbH, divize O-krouÏkÛ Evropa. V jimky jen se schválením. Zmûny vyhrazeny. V echny údaje obsaïené v tomto katalogu jsou zaloïeny na dlouholet ch zku enostech a znalostech pfii v robû a pouïití tûsnících prvkû. Pfies v echny zku enosti se mohou v praktick ch konkrétních pfiípadech vyskytnout neznámé faktory, mající za následek omezené pouïití jednotliv ch druhû pryïí oproti v tomto katalogu obecnû uveden m poznatkûm. Uvedené návrhy pouïití tûsnûní nejsou tedy v eobecnû povinné ãi závazné. Vydání: ãerven 2000 V echny dfiíve vydané podklady ztrácejí vydáním tohoto katalogu platnost. Parker Hannifin GmbH Divize O-krouÏkÛ

3 Divize O-krouÏkÛ Pfiesné O-krouÏky a Parbak - opûrné krouïky PfiibliÏnû 1800 standardních velikostí tûsnících O-krouÏkÛ. V roba podle národních a mezinárodních norem: DIN 3771, ISO 3601, AS 568A a dal ích, z materiálû NBR, HNBR, FPM, FFKM, FVMQ, VMQ, EPDM, ACM, CR, IIR, ECO, PTFE a AU. Schválení pro pouïití v letectví, kosmonautice a pro vojenské vyuïití. Parback - opûrné krouïky zamezí vtlaãení O-krouÏkÛ do tûsnící spáry pfii vysok ch tlacích. Supervelké O-krouÏky O-krouÏky s vnitfiním prûmûrem pfies 1150 mm vulkanizuje Parker podle vlastních vyvinut ch technologií. O-krouÏky nejsou zásadnû spojovány, napfi. lepením, jako u O-krouÏkÛ z vytlaãované (extrudované) ÀÛry kruhového prûfiezu.* Malé tolerance a velmi dobrá povrchová úprava. V roba z materiálû: NBR, HNBR, CR, EPDM, ECO, FPM a IIR. PouÏití napfi. v oblasti techniky vakua, v chemickém prûmyslu, energetice a lékafiství, tûïbû zemního plynu, v astronautice (pro utûsnûní vodní nádrïe a oplá tûní rakety Ariane). Program Col-O-krouÏek Barevné materiály, které odpovídají sv mi vlastnostmi tradiãnímu ãernému elastomeru. Program Col-O-krouÏek zamezuje zámûnû pfii sériové v robû a ulehãuje práce pfii opravách a údrïbû. Elastomery: - EPDM (fialová) - FPM (hnûdá) - FVMQ (modrá) - CR (ãervená) - VMQ (rezavá - rezavo hnûdá) - NBR (ãerná) O-krouÏky/PTFE O-krouÏky z PTFE materiálu: s vnitfiním prûmûrem do 735 mm a tlou Èkou ÀÛry do 20 mm. Vhodné pro agresivní média a pro teploty do 265 C. PTFE- a FEP oplá tûné O-krouÏky: pro statické vyuïití v chemickém prûmyslu. PTFE povrstvené O-krouÏky: jádro elastomerov ch O-krouÏkÛ s vrstvou PTFE - 6 nebo 20 µm. Nepatrné statické tfiení. * Lepené O-krouÏky - v r. program div. JBL. V pfiípadû zájmu nás kontaktujte. 1

4 Divize O-krouÏkÛ Tûsnûní - Parofluor O-krouÏky a díly z parofluorového kauãuku (FFKM) v sobû sjednocují ve velké mífie chemické vlastnosti PTFE s elasticitou kauãuku. Pracovní rozsah teplot od -30 do +310 C. Chemická odolnost proti témûfi v em chemikáliím. Zvy ují bezpeãnost a umoïàují prodlouïit doby mezi údrïbou v chemickém prûmyslu, v technice vakua a technice zpracování zemního plynu. PrÛmysl polovodiãû: odolnost proti kyselinám, Ïádné kontaminace v lázni s kovy. JBL - pfiesné - tvary Extrudované tvary z pln ch a dut ch profilû. Podle pfiání zákazníka v libovoln ch délkách a rozdíln ch profilech. Tlou Èka stûny od nûkolika desetin milimetru více. Extrudované a vulkanicí spojené O-krouÏky od vnitfiního prûmûru 6,5 mm. Rozsah tvrdosti od 40 do 90 Shore A. Z NBR, HNBR, EPDM, FPM, FVMQ, VMQ, TPR, CR, IIR a jiné elastomery. V roba velk ch sérií s vysokou pfiesností. Pro armatury, kondensátory, automobilov prûmysl, pfiístroje pro elektro- a lékafiskou techniku (v roba ve sterilních podmínkách). Silikon NejrÛznûj í tvarové díly a tûsnûní. Odolné pro teploty od -60 do +230 C. Dobrá elektrická izolace a v borné fyziologické vlastnosti. Odolné proti ozonu, stárnutí a povûtrnostním vlivûm. Zhotovení dílu se sloïitou geometrií a s vysokou pfiesností. Také ve sterilních podmínkách. Pro elektroniku, elektrotechniku, automobilovou v robu, potravináfiství, lékafiství, letectví a kosmonautiku. Speciální díly Pfiesné díly podle v kresû zákazníkû. Ze silikonkauãuku a jin ch elastomerû. Úzká spolupráce se zákazníky, poãítaãová podpora pfii v voji forem, v bûru vhodného materiálu a urãení v roby s ohledem na nízké náklady. V roba forem s úzkou tolerancí ve vlastní nástrojárnû. Rychlé zhotovení vzorkû-prototypû. 2

5 Divize O-krouÏkÛ O-Seals Tûsnûní zaloïené na kombinaci materiálû gumakov/umûlá hmota. Tûsnûní pro statické vyuïití. V echny bûïné kombinace materiálû a povrchov ch zpracování jsou moïné jak ve standardním provedení tak i podle zvlá tních poïadavkû zákazníka. Gask-O-Seals : pro letectví, kosmonautiku a dal í nároãnou techniku. Integral-Seals (integrované tûsnûní) : pro velké série v automobilovém prûmyslu a v tekutinov ch mechanismech. Fastener-Seals : k utûsnûní roubení a závitu v automobilovém prûmyslu, tekutinov ch mechanismech a pfii v robû pfiístrojû. Sada O-krouÏkÛ (O-Ring Kits) Pfiíruãní kuffiík s pfiehledn m uspofiádáním O-krouÏkÛ pro opravy, montáïe a dílny. 5 standardních sad aï s 500 krouïky ve 37 rozmûrech a v rûzn ch materiálech. Odpovídají normám: - AS 568A Standardní serie - DIN 3771/ISO MS 33656/MS (Tube Fitting Boss Seals) a dal í. Membrány V rûzn ch provedeních a materiálech. Velké vyuïití: od dávkovacích ãerpadel, kde je vyïadována lep í chemická odolnost pfii v born ch fyzikálních vlastnostech, pfies mûfiící a regulaãní techniku, aï k akumulátorov m membránám. MontáÏní tuky a mazadla Pfii tûsnûní O-krouÏkÛ usnadàují montáï, zmen ují tfiení a prodluïují Ïivotnost. Parker-O-Lube: mazací prostfiedek obsahující barium na bázi minerálních olejû. Parker Super-O-Lube: mazadlo na bázi silikonu. 3

6 Tab. 1 Teplotní rozsah uïití rûzn ch elastomerû SBR Styrol - butadien kauãuk AU, EU Polyuretan IIR Butyl kauãuk NBR Nitril-butadien kauãuk HNBR Hydrogenizovan nitril-butadien kauãuk CR Chlorprén-kauãuk ECO Epichlorhydrin-kauãuk ACM Polyakrylát-kauãuk EPDM Etylen-propylen-kauãuk MFQ Fluor-silikon-kauãuk FPM Fluor-kauãuk MVQ Silikon-kauãuk FFKM Perfluor-kauãuk (Parofluor) Tyto teplotní rozsahy platí pro takové pfiípady utûsàovan ch médii, která nejsou vûãi materiálu tûsnûní agresivní Pfiíklad: MVQ - pro vzduch do +210 C pro vodu do +100 C Teplota C doba provozu do 1000 hod. (resp. trval provoz) krátkodobé pouïití (pouze za urãit ch pfiedpokladû a uïití speciálních smûsí daného materiálu - kauãuku) Tab. 2 Závislost Provozní doba - max. teplota pro rûzné elastomery Teplota C MVQ EPDM FPM HNBR NBR Provozní doba [hod.] Uvedené závislosti mají informativní charakter. Skuteãná Ïivotnost tûsnûní závisí na zpûsobu uïití tûsnûní v konkrétní zástavbû a parametrech utûsàovaného média. 4

7 Materiály Zákl. mat. tûsnûní Oznaãení - skupina DIN ISO 1629 Parker âíselné oznaãení materiálu - barva Tvrdost Shore A ± 5 Obecná doporuãení pro uïití (bliï í údaje viz kat Tabulka odolnosti proti chemikáliím (Medien - Beständigkeits-Tabelle) Nitril - butadien NBR N N ãerná N ãerná Obecnû pro ve kerou hydrauliku a pneumatiku - minerální oleje, glykoly (HFC - kapaliny) a olejo-vodní emulze (HFA - kapaliny) odolné proti pûsobení min. olejû a maziv z min. olejû, rostlinn m a Ïivoãin m olejûm, benzinûm, topnému oleji, vodû do 70 C, vzduch do 90 C, butanu, propanu, metanu, etanu. Skladem O-kr. rozmûrové fiady 2-xxx NBR N ãerná HNBR N N zelená Vlastnosti a uïití podobnû jako N Vlastnosti jako N Ve vzduchu do 150 C lze pouïít, dobré mechanické vlastnosti, dobrá odolnost vûãi min. olejûm, teplé vodû, ozónu a povûtrnostním vlivûm Fluorkarbon FPM V V ãerná V ãerná 90 Pro vysoké teploty, horké oleje, aromatická rozpou tûdla, tûïké zápalné kapaliny na bázi esterick ch fosfátû a chlorovan ch uhlovodíkû a fiadû dal ích chemikálií - viz kat Skladem O-kr. rozmûrové fiady 2-xxx FPM V V Materiál na O-kr. tzv. Col-O-Ring (barevnû rozli ené O-kr.). hnûdá Skladem O-kr. rozmûrové fiady 2-xxx. Podobné vlastnosti jako V FPM V V hnûdá 90 Materiál na O-kr. tzv. Col-O-Ring (barevnû rozli ené O-kr.). Odolnost proti chem. obdobnû jako V , vysoká odolnost proti extruzi, pouïití pfieváïnû jako statické tûsnûní FPM V V ãerná 75 Vysocefluorovan FPM ( Hifluor ). Chem. odolnost napfi. v kyselinách, polárních chemik., vodû, vodních roztocích a páfie, obdobná perfluorelastomeru. irok teplotní rozsah - do 250 C, krátkodobû více. Lze vyïádat prospekt! Skladem O-kr. rozmûrové fiady 2-xxx. Parofluor-kauãuk (Parofluor) FFKM V V Vynikající chem. odolnost, irok teplotní rozsah: bílá aï do 260 C; krátkodobû i více. Lze vyïádat prospekt! FFKM V V Vynikající chem. odolnost, teplotní rozsah do 310 C. ãerná Lze vyïádat prospekt! Etylén-propylen EPDM E E ãerná 80 Pára (do 200 C), teplá voda, vzduch (do 150 C), nafiedûné kyseliny, tûïko zápalné hydr. kapaliny na bázi phosphat-esterû, brzdové kapaliny - NE na bázi min. olejû. POZOR: neodolává minerálním olejûm. Skladem O-kr. rozmûrové fiady 2-xxx. EPDM E E Materiál na O-kr. tzv. Col-O-Ring (barevnû rozli ené fialová O-kr.). Vlastnosti podobné jako E Silikon MVQ S S rezavohnûdá 70 Materiál na O-kr. tzv. Col-O-Ring (barevnû rozli ené O-kr.). Pro vysoké teploty, tepl vzduch (do 210 C), kyslík, voda (100 C). Pouze jako statické tûsnûní. Chloropren CR C C ãerná 70 Dobrá odolnost proti povûtrnostním vlivûm a slané vodû. Nejãastûj í uïití - pro chladiva napfi. Freon 12 CR C C ãervená 70 Materiál na O-kr. tzv. Col-O-Ring (barevnû rozli ené O-kr.). Vlastnosti podobné jako C Fluorsilikon MFQ L L modrá 70 Materiál na O-kr. tzv. Col-O-Ring. Vhodné pro vysoké teploty, dobré vlastnosti i pfii nízk ch teplotách. PouÏití pro benzin a olej - pfieváïnû pro leteckou techniku Polyuretan AU P P 5008 zelená 93 P 5008 je materiál na bázi polyuretanu s tvrdostí cca 93 Shore A. Vyznaãuje se oproti jin m obvykl m polyuretanûm zvlá tû vysokou teplotní odolností, odolností proti hydrol ze a niï í hodnotou trvalé deformace. Polytetrafluorethylen PTFE W W 5036 bílá - âist PTFE - vynikají chem. odolnost. - UÏití v potravináfiském a chemickém prûmyslu, ve zdravotnictví - standardní materiál pro Back-up (opûrné) krouïky - pouïití pro malé mechanické namáhání 5

8 Rozmûrová fiada 2-xxx Jako v robce O-krouÏkÛ jsme schopni dodat zákazníkûm O-krouÏky libovoln ch rozmûrû. Z praktického i ekonomického hlediska je vhodné pouïívat jiï existující rozmûry O-krouÏkÛ. Doporuãujeme na im zákazníkûm pfiednostnû pouïívat na e rozmûrové fiady O-krouÏkÛ oznaãené 2-xxx (tzv. dvojková fiada). Tato fiada O-krouÏkÛ 2-xxx odpovídá americké normû AS 568A, která je celosvûtovû uïívána. tûsnící mm prûmûr O-krouÏku d1 mm Také do norem DIN 3771/díl 1 a ISO 3601/díl 1 bylo pfievzato z této am. normy odstupàování prûmûru ÀÛry O-kr. Pro rozmûrovou fiadu 2-xxx O-krouÏkÛ nabízí Parker Hannifin na im zákazníkûm dvû následující v hody. Tato rozmûrová fiada je vyrábûna z následujících materiálû a ve vût inû pfiípadû jsou tyto O-krouÏky skladem N (NBR 70 Shore A) N (NBR 90 Shore A) E (EPDM 80 Shore A) V (FPM 75 Shore A) V (FPM 75 Shore A) Col-O-Ring materiál V (FPM 75 Shore A) Pro kaïdou velikost O-kr. z fiady 2-xxx nabízíme vhodn opûrn krouïek - tzv. Parbak, pouïívan v pfiípadû, kdy O-kr. tûsní vysoké tlaky a nesmí pfiitom dojít k jeho po kození (vtlaãení do spáry). Rozmûr 2-0xx: ÀÛry d 2 = 1,78 mm 2-001* 0, * 1, * 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 Rozmûr 2-1xx: ÀÛry d 2 = 2,62 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 * Pozor: u je prûmûr = 1,02 mm u je prûmûr = 1,27 mm u je prûmûr = 1,52 mm 6

9 Rozmûrová fiada 2-xxx Rozmûr 2-2xx: ÀÛry d 2 = 3,53 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 Rozmûr 2-3xx: ÀÛry d 2 = 5,33 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 Rozmûr 2-4xx: ÀÛry d 2 = 6,99 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 7

10 Zástavbové rozmûry dráïek pro O-krouÏky Smûr pûsobení tlaku Smûr pûsobení tlaku Smûr pûsobení tlaku bez opûrného krouïku 1 opûrn krouïek 2 opûrné krouïky ÀÛry d2 Hloubka dráïky t/mm ífika dráïky v mm (+0,20) Radius mm 1,00 1,50 1,80 2,00 2,50 2,65 3,00 3,50 3,55 4,00 5,00 5,30 7,00 0,65 1,05 1,30 1,50 1,95 2,05 2,40 2,80 2,85 3,25 4,15 4,40 5,85 statické tûsnûní ±0,05 ±0,07 ±0,10 dynamické (pohyblivé) tûsnûní - hydraulika 0,75 1,20 1,45 1,65 2,10 2,25 2,55 3,05 3,10 3,50 4,45 4,70 6,25 ±0,02 ±0,05 dynamické (pohyblivé) tûsnûní - pneumatika 0,80 1,25 1,55 1,75 2,20 2,35 2,70 3,20 3,25 3,65 4,65 4,90 6,55 ±0,02 ±0,05 b (bez opûrného krouïku) 1,4 2,0 2,4 2,7 3,4 3,6 4,2 4,8 4,8 5,4 6,8 7,2 9,6 b1 (s jedním opûrn m krouïkem) 2,4 3,0 3,4 3,7 4,9 5,1 5,7 6,3 6,3 6,9 8,8 9,2 12,1 b2 (se dvûma opûrn mi krouïky) 3,4 4,0 4,4 4,7 6,4 6,6 7,2 7,8 7,8 8,4 10,8 11,2 14,6 r1 mm 0,2-0,4 0,2-0,4 0,2-0,4 0,2-0,4 0,2-0,4 0,2-0,4 0,2-0,4 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6 0,6-1,0 0,6-1,0 Povrch A Povrch B statické tûsnûní R a = 1,6 m a R max = 6,3 µm Nosn podíl tp > 50 % statické tûsnûní R a = 3,2 m a R max = 12,5 µm Nosn podíl tp > 50 % Uvedené rozmûry a tolerance dráïky se nepatrnû odchylují od tolerancí dle normy ISO, uveden ch v na í Pfiíruãce pro O-krouÏky (O-Ring Handbuch). V pfiípadû pochybností doporuãujeme uïít údaje z tohoto katalogu. dynamické tûsnûní R a = 0,4 m a R max = 1,6 µm Nosn podíl > tp 50 % dynamické tûsnûní R a = 1,6 m a R max = 6,3 µm Nosn podíl > tp 50 % Pro O-krouÏky z materiálu PDF Ultrathan musí b t provedeny jiné rozmûry dráïek, neï zde uvedené - viz katalog ã Präzisionsdichtungen für Hydraulik. Tolerance O-krouÏky Parker jsou vyrábûny v úzk ch tolerancích. Pfiípustné tolerance jsou uvedeny v DIN 3771 a ISO 3601/I (aï do prûmûru ÀÛry 7,00 mm a vnitfiního prûmûru do 670 mm). Odpovídající tolerance jsou uvedeny v následujících tabulkách. Tolerance prûmûrutûsnící ÀÛry O-krouÏku ÀÛry d 2 do 1,80 2,65 3,55 5,30 7,00 8,00 10,00 12,00 Pfiípustná tolerance ±0,08 ±0,09 ±0,10 ±0,13 ±0,15 ±0,18 ±0,21 ±0,25 Tolerance vnitfiního prûmûru O-krouÏku 1,80 6,70 11,8 22,4 41,2 82, do do do do do do do do do do 6,30 11,20 21,2 40,0 80, ±0,13 ±0,16 ±0,19 ±0,95 ±0,86 ±0,78 ±0,74 ±0,67 ±0,60 ±0,55 Pfiípustné tolerance mm mm mm % % % % % % % Z odpovídajícího prûmûru d1 Pfiípustné tolerance uvedené v tabulce jsou navrhovány pro O-krouÏky z nitril-butadien-kauãuku (NBR) o tvrdosti 70 IRHD. Pro ostatní materiály mohou b t uvádûny jiné tolerance z dûvodu rozdílné materiálové smr tivosti. Kdyby z tohoto dûvodu do lo k omezení funkãních schopností tûsnûní, je nutné vyrobit odpovídající formu, aby uvedené tolerance mohly b t pfiesnû dodrïeny. Vady povrchuo-krouïkû Pfiípustné vady povrchu O-krouÏkÛ jsou uvedeny v normû DIN 3771 jakoï i ISO Smûrnice Parker se shodují s údaji uveden mi v tûchto normách. Pfiíklad objednání: pro O-krouÏek Parker Hannifin vnitfiní prûmûr d 1 = 14,00 mm prûmûr ÀÛry d 2 = 1,78 mm materiál: N (NBR 70 Shore A) O-krouÏek, 14 x 1,78, 2-015, N

11 Standardní rozmûry O-krouÏkÛ ,74 1, ,80 1, ,07 1, ,20 1, ,20 3, ,24 2, ,30 1, ,42 1, ,50 0, ,50 0, ,50 1, ,53 0, ,78 1, ,80 1, ,80 1, ,85 1, ,98 0, ,00 1, ,06 2, ,20 1, ,30 1, ,35 1, ,40 1, ,40 1, ,40 1, ,50 1, ,50 1, ,50 1, ,50 1, ,50 1, ,57 1, ,60 1, ,70 1, ,80 1, ,80 1, ,84 2, ,90 1, ,90 1, ,95 0, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,02 1, ,17 1, ,20 1, ,20 1, ,25 1, ,30 2, ,33 1, ,35 1, ,40 1, ,40 2, ,50 0, ,50 1, ,50 1, ,50 1, ,50 1, ,63 2, ,68 1, ,70 1, ,90 1, ,91 0, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,20 1, ,30 2, ,34 3, ,42 2, ,47 1, ,47 1, ,50 1, ,50 1, ,50 2, ,50 2, ,60 1, ,60 2, ,70 1, ,80 0, ,80 1, ,85 7, ,90 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,23 2, ,28 1, ,28 1, ,28 2, ,30 2, ,33 1, ,35 1, ,50 1, ,50 2, ,60 0, ,60 2, ,61 1, ,69 1, ,70 1, ,70 1, ,70 3, ,80 0, ,94 3, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 3, ,00 5, ,00 5, ,02 1, ,02 2, ,07 1, ,07 1, ,10 1, ,20 1, ,30 1, ,30 1, ,30 2, ,30 2, ,40 1, ,40 1, ,40 1, ,50 1, ,50 1, ,50 2, ,60 1, ,75 1, ,80 1, ,80 2, ,86 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,10 1, ,10 2, ,20 1, ,20 2, ,30 2, ,30 2, ,50 0, ,50 1, ,50 1, ,50 1, ,50 1, ,50 2, ,50 2, ,50 2, ,52 3, ,59 2, ,60 1, ,65 1, ,65 1, ,65 1, ,70 2, ,80 3, ,80 4, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,10 1, ,13 1, ,20 1, ,30 2, ,50 1, ,50 1, ,50 2, ,50 2, ,74 1, ,79 1, ,80 1, ,90 1, ,90 2, ,92 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,09 2, ,12 3, ,17 2, ,19 2, ,19 3, ,25 1, ,30 1, ,30 2, ,30 2, ,35 1, ,40 2, ,50 1, ,50 2, ,50 2, ,53 1, ,65 1, ,75 1, ,80 1, ,80 2, ,93 2, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 6, ,10 1, ,10 1, ,15 1, ,25 1, ,30 2, ,40 1, ,50 1, ,50 2, ,52 1, ,60 1, ,60 2, ,69 3, ,77 2, ,80 1, ,82 1, ,90 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,10 1, ,30 2, ,40 2, ,50 1, ,50 1, ,50 2, ,60 2, ,89 1, ,89 1, ,91 2, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,10 2, ,29 3, ,30 2, ,30 2, ,37 2, ,42 1, ,50 1, ,50 2,00 9

12 Standardní rozmûry O-krouÏkÛ ,50 2, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,10 1, ,11 2, ,23 1, ,30 1, ,30 2, ,30 3, ,40 2, ,46 2, ,50 2, ,59 2, ,60 2, ,64 5, ,75 2, ,87 3, ,89 1, ,94 2, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 5, ,20 2, ,30 2, ,48 2, ,50 1, ,60 2, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,10 2, ,30 2, ,30 2, ,30 2, ,34 2, ,40 2, ,47 3, ,49 1, ,54 2, ,60 1, ,80 2, ,88 2, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,30 2, ,36 2, ,50 1, ,50 2, ,51 1, ,54 2, ,56 1, ,58 1, ,70 1, ,90 2, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,04 3, ,12 2, ,17 1, ,20 1, ,20 3, ,30 2, ,40 2, ,40 2, ,80 2, ,81 1, ,86 2, ,90 1, ,96 2, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,14 1, ,20 3, ,30 2, ,30 3, ,40 2, ,42 5, ,50 1, ,60 2, ,60 3, ,64 3, ,72 2, ,77 1, ,00 0, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 5, ,20 3, ,30 2, ,30 3, ,40 2, ,50 1, ,75 2, ,80 2, ,80 3, ,99 5, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,20 3, ,22 3, ,29 2, ,30 2, ,34 4, ,35 1, ,50 2, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 6, ,20 2, ,20 2, ,20 3, ,30 3, ,50 1, ,50 1, ,50 3, ,70 0, ,82 1, ,82 3, ,84 2, ,89 2, ,89 2, ,92 2, ,95 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,10 1, ,20 3, ,30 2, ,40 3, ,70 1, ,89 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,16 5, ,39 3, ,47 2, ,47 2, ,52 1, ,60 1, ,60 2, ,70 2, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 6, ,20 3, ,32 1, ,50 3, ,60 3, ,69 1, ,77 5, ,80 1, ,99 3, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,04 2, ,07 2, ,12 1, ,30 1, ,30 2, ,50 2, ,60 1, ,79 1, ,80 3, ,81 3, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,20 3, ,20 3, ,34 5, ,57 3, ,59 2, ,64 2, ,70 1, ,70 2, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 5, ,20 3, ,30 2, ,50 1, ,71 1, ,80 3, ,94 5, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,17 3, ,20 1, ,24 2, ,30 1,78 10

13 Standardní rozmûry O-krouÏkÛ ,50 3, ,00 3, ,30 3, ,50 1, ,50 4, ,51 5, ,70 2, ,74 2, ,74 3, ,82 2, ,87 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,30 2, ,70 2, ,80 3, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,02 3, ,12 5, ,34 3, ,42 2, ,47 1, ,50 3, ,70 3, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,50 3, ,50 3, ,69 5, ,92 3, ,99 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 6, ,05 1, ,30 2, ,50 2, ,99 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,10 3, ,29 5, ,40 2, ,40 3, ,42 2, ,52 3, ,59 2, ,65 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,00 5, ,15 3, ,60 3, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,09 3, ,17 2, ,20 3, ,30 1, ,50 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 5, ,10 1, ,30 3, ,36 2, ,47 3, ,47 5, ,50 4, ,69 3, ,70 3, ,77 2, ,82 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 5, ,70 2, ,70 2, ,00 3, ,20 3, ,34 2, ,40 2, ,40 3, ,60 3, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 5, ,00 6, ,60 4, ,64 5, ,82 2, ,87 3, ,94 2, ,95 2, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 3, ,28 3, ,40 2, ,60 2, ,75 2, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,50 1, ,50 8, ,52 2, ,52 5, ,85 3, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,70 1, ,82 5, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,04 3, ,12 2, ,17 1, ,20 2, ,35 3, ,70 3, ,83 2, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,36 3, ,69 2, ,90 1, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,02 3, ,70 2, ,78 2, ,99 5, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,20 5, ,22 3, ,29 2, ,35 1, ,50 4, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,20 1, ,40 4, ,90 2, ,90 5, ,00 2, ,00 2, ,20 3, ,20 3, ,20 5, ,50 3, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,17 5, ,39 3, ,47 2, ,52 1, ,00 3, ,50 1, ,71 3, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,07 2, ,20 5, ,50 1, ,60 0, ,60 2, ,00 1, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,09 3, ,34 5, ,57 3, ,64 2, ,70 1, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,50 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,25 2, ,30 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,20 3, ,52 5, ,74 3, ,82 2, ,87 1, ,00 1, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,42 2, ,70 2, ,74 3,53 11

14 Standardní rozmûry O-krouÏkÛ ,00 3, ,36 3, ,60 5, ,69 5, ,70 7, ,92 3, ,99 2, ,00 1, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 9, ,05 1, ,00 2, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,24 3, ,60 2, ,60 4, ,60 6, ,90 3, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 6, ,87 5, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,00 6, ,09 3, ,17 2, ,22 1, ,00 3, ,20 5, ,39 1, ,77 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,00 5, ,09 3, ,00 2, ,00 3, ,00 5, ,04 5, ,27 3, ,34 2, ,40 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,84 3, ,95 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,20 2, ,26 3, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,20 5, ,22 5, ,24 3, ,40 2, ,44 3, ,52 2, ,57 1, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,00 8, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,12 2, ,44 3, ,50 1, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,39 5, ,62 3, ,69 2, ,75 1, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 6, ,00 3, ,00 4, ,20 5, ,40 3, ,61 3, ,00 4, ,57 5, ,79 3, ,87 2, ,92 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 5, ,00 5, ,74 5, ,97 3, ,00 1, ,00 4, ,20 5, ,60 3, ,77 5, ,00 1, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,31 1, ,50 4, ,00 3, ,00 4, ,00 7, ,92 5, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,14 3, ,20 5, ,22 2, ,27 1, ,85 8, ,00 1, ,00 3, ,80 2, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,30 5, ,40 3, ,00 1, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,09 5, ,09 6, ,20 9, ,32 3, ,50 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,12 5, ,84 5, ,00 3, ,20 2, ,20 5, ,30 2, ,45 6, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 6, ,00 8, ,27 5, ,30 7, ,49 3, ,57 2, ,62 1, ,00 4, ,20 5, ,50 3, ,60 5, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 3, ,00 5, ,44 5, ,67 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,50 3, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,39 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,20 5, ,50 3, ,62 5, ,84 3, ,92 2, ,97 1, ,00 2, ,00 2, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,50 3, ,00 2, ,00 3, ,00 9, ,00 1, ,00 4, ,00 5, ,79 5, ,00 3, ,02 3, ,00 3, ,00 6, ,20 5, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 8, ,97 5, ,00 3, ,00 6, ,19 3, ,27 2, ,32 1, ,00 3, ,00 4, ,00 6, ,00 2, ,00 5, ,00 9, ,00 5, ,14 5, ,37 3, ,50 3, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 3, ,80 2, ,00 2, ,32 5, ,41 2, ,54 3,53 12

15 Standardní rozmûry O-krouÏkÛ ,62 2, ,67 1, ,00 7, ,00 8, ,00 2, ,00 3, ,20 5, ,20 5, ,40 3, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,49 5, ,72 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 7, ,00 3, ,67 5, ,67 6, ,89 3, ,97 2, ,00 3, ,00 6, ,02 1, ,20 5, ,40 3, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 5, ,00 6, ,00 3, ,00 4, ,00 8, ,50 1, ,84 5, ,84 6, ,00 4, ,00 5, ,07 3, ,00 2, ,00 4, ,00 6, ,31 3, ,50 3, ,72 2, ,20 5, ,54 2, ,60 5, ,00 1, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,00 5, ,00 6, ,02 5, ,02 6, ,24 3, ,32 2, ,37 1, ,90 9, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,00 12, ,00 2, ,19 5, ,19 6, ,42 3, ,80 5, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,20 5, ,30 5, ,30 5, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,00 8, ,09 6, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,37 5, ,37 6, ,59 3, ,67 2, ,72 1, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 4, ,20 5, ,54 5, ,54 6, ,77 3, ,77 5, ,00 2, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,50 4, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,72 5, ,72 6, ,94 3, ,02 2, ,07 1, ,35 5, ,50 12, ,00 3, ,00 2, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,89 5, ,89 6, ,00 3, ,00 4, ,00 12, ,12 3, ,00 3, ,00 4, ,00 14, ,30 8, ,00 2, ,00 3, ,00 6, ,07 5, ,07 6, ,20 5, ,29 3, ,37 2, ,60 5, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 10, ,00 4, ,00 6, ,00 12, ,24 5, ,24 6, ,47 3, ,00 3, ,22 2, ,00 2, ,00 4, ,00 5, ,42 5, ,42 6, ,64 3, ,72 2, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 4, ,00 10, ,59 5, ,59 6, ,60 7, ,82 3, ,20 5, ,00 1, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,00 3, ,00 4, ,70 5, ,77 5, ,77 6, ,77 12, ,99 3, ,00 8, ,07 2, ,00 4, ,00 5, ,00 7, ,00 7, ,00 10, ,00 4, ,00 5, ,12 5, ,12 6, ,34 3, ,42 2, ,00 4, ,20 5, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,00 3, ,29 6, ,30 10, ,00 2, ,50 3, ,00 5, ,00 2, ,00 6, ,20 5, ,20 5, ,47 5, ,47 6, ,50 7, ,69 3, ,77 2, ,00 2, ,00 5, ,61 1, ,00 7, ,50 3, ,00 4, ,00 6, ,20 5, ,00 4, ,00 5, ,80 5, ,82 5, ,82 5, ,82 6, ,00 11, ,04 3, ,12 2, ,00 2, ,00 4, ,00 3, ,20 5, ,30 3, ,00 4, ,00 6, ,00 7, ,00 10, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,17 5, ,17 6, ,39 3, ,39 5, ,47 2, ,00 6, ,00 10, ,00 3, ,20 5, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,00 8, ,00 10, ,52 5, ,54 6, ,00 5, ,00 7, ,52 5, ,52 6, ,74 3, ,82 2, ,20 5, ,00 3,00 13

16 Standardní rozmûry O-krouÏkÛ ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,00 3, ,00 7, ,44 6, ,10 8, ,30 7, ,00 3, ,00 4, ,20 5, ,87 5, ,87 6, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,09 3, ,17 2, ,00 1, ,00 4, ,00 5, ,00 3, ,00 4, ,00 14, ,00 3, ,00 5, ,00 6, ,50 12, ,00 4, ,00 12, ,22 5, ,22 6, ,44 3, ,52 2, ,00 3, ,20 5, ,26 6, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,57 5, ,57 6, ,79 3, ,87 2, ,00 16, ,00 8, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 7, ,92 5, ,00 6, ,14 3, ,20 5, ,22 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,24 6, ,00 7, ,00 12, ,68 7, ,00 7, ,00 5, ,00 6, ,27 5, ,27 6, ,49 3, ,57 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 5, ,00 6, ,00 12, ,00 5, ,00 3, ,00 5, ,00 6, ,00 6, ,60 7, ,62 5, ,84 3, ,92 2, ,00 4, ,00 7, ,00 5, ,00 6, ,00 6, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 2, ,00 4, ,97 5, ,97 6, ,00 3, ,00 6, ,19 3, ,27 2, ,00 3, ,00 3, ,00 5, ,00 8, ,00 6, ,50 6, ,00 4, ,10 8, ,20 7, ,32 1, ,32 5, ,54 3, ,62 2, ,00 6, ,00 7, ,00 4, ,00 5, ,00 14, ,30 5, ,00 3, ,00 5, ,00 12, ,67 5, ,67 6, ,89 3, ,97 2, ,00 4, ,00 6, ,00 4, ,00 6, ,00 3, ,00 5, ,00 10, ,00 10, ,00 3, ,02 5, ,24 3, ,32 2, ,00 5, ,00 7, ,30 5, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,00 8, ,00 4, ,37 5, ,37 6, ,59 3, ,00 3, ,00 4, ,40 1, ,00 4, ,00 5, ,00 7, ,00 8, ,00 6, ,00 5, ,79 6, ,00 4, ,07 5, ,07 6, ,29 3, ,00 3, ,00 4, ,00 5, ,00 5, ,00 14, ,64 3, ,00 3, ,60 5, ,00 5, ,00 4, ,00 5, ,00 3, ,77 5, ,77 6, ,99 3, ,00 3, ,00 5, ,00 4, ,00 12, ,00 12, ,00 14, ,50 14, ,00 7, ,81 6, ,43 5, ,00 2, ,00 3, ,00 5, ,00 6, ,47 3, ,47 5, ,47 6, ,69 3, ,00 4, ,00 14, ,00 7, ,00 6, ,00 4, ,00 2, ,50 5, ,00 6, ,00 10, ,00 7, ,00 5, ,17 5, ,17 6, ,39 3, ,80 1, ,60 4, ,00 6, ,57 3, ,00 5, ,00 6, ,00 10, ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,00 6, ,56 2, ,87 3, ,87 6, ,00 3, ,00 5, ,00 6, ,00 8, ,00 5, ,00 5, ,00 10, ,57 5, ,57 6, ,79 3, ,00 5, ,00 6, ,00 8, ,00 3, ,00 7, ,00 7, ,00 6, ,00 4, ,00 14, ,27 6, ,00 6, ,00 5, ,97 5, ,97 6, ,00 3, ,19 3, ,00 14, ,00 4, ,00 7, ,00 5, ,00 10, ,00 3, ,67 6, ,89 3, ,00 6, ,00 5, ,00 14, ,00 5, ,00 10, ,00 4, ,00 6, ,00 8, ,37 5, ,37 6, ,59 3, ,00 5, ,55 14, ,00 14, ,00 5, ,07 6,99 14

17 Standardní rozmûry O-krouÏkÛ ,00 8, ,00 5, ,00 12, ,71 3, ,26 3, ,26 5, ,26 6, ,00 6, ,00 14, ,96 6, ,00 3, ,00 5, ,00 2, ,00 6, ,83 3, ,00 5, ,00 6, ,00 12, ,66 3, ,66 5, ,66 6, ,80 7, ,00 6, ,00 3, ,36 6, ,00 4, ,00 8, ,00 12, ,50 6, ,00 10, ,00 8, ,06 3, ,06 5, ,06 6, ,00 5, ,00 7, ,00 6, ,00 8, ,76 6, ,00 10, ,00 10, ,00 4, ,00 14, ,06 10, ,41 5, ,46 6, ,00 10, ,86 3, ,16 6, ,00 2, ,00 2, ,00 3, ,00 5, ,00 8, ,00 7, ,00 2, ,81 5, ,86 6, ,98 3, ,00 6, ,00 8, ,00 8, ,00 10, ,90 6, ,00 10, ,00 6, ,00 8, ,00 7, ,21 5, ,26 6, ,40 3, ,46 7, ,50 6, ,00 7, ,00 10, ,61 5, ,66 6, ,00 10, ,00 7, ,00 6, ,85 7, ,00 8, ,50 3, ,68 5, ,68 6, ,00 14, ,00 3, ,00 10, ,51 7, ,00 8, ,00 8, ,00 4, ,00 10, ,08 5, ,08 6, ,00 4, ,00 7, ,00 6, ,00 7, ,50 8, ,00 8, ,00 7, ,48 5, ,48 6, ,00 5, ,00 9, ,00 10, ,89 5, ,00 6, ,70 6, ,88 5, ,88 6, ,00 5, ,00 5, ,00 10, ,00 7, ,00 5, ,00 10, ,50 10, ,00 6, ,12 6, ,00 10, ,68 6, ,00 6, ,00 10, ,00 5, ,00 8, ,00 6, ,90 6, ,00 6, ,00 15, ,60 3, ,00 6, ,00 10, ,50 7, ,00 5, ,01 6, ,00 6, ,00 7, ,00 10, ,00 7, ,00 6, ,00 10, ,00 7, ,00 5, ,00 7, ,00 10, ,00 7, ,00 7, ,00 7, ,50 7, ,00 10, ,00 12,00 Poznámka: O-krouÏky rozmûrové fiady 9-xxx pouze po pfiedchozí domluvû. Prosím, kontaktujte nás. O-krouÏky PTFE mohou b t vyrábûny s vnitfiním prûmûrem d1 v rozsahu mm a prûmûrem v rozsahu 1,0 20 mm O-krouÏky oplá tûné PTFE nebo FEP jsou vyrábûny standardnû v palcov ch rozmûrech. Metrické rozmûry a zvlá tní rozmûry lze na základû objednávky vyrobit O-krouÏky s povlakem z PTFE jsou k dispozici ve v ech katalogov ch rozmûrech pro d1 5 mm a d2 1 mm ,50 7, ,00 7, ,00 7, ,00 10, ,00 7, ,00 20, ,00 3, ,00 8, ,00 12, ,00 8, ,00 8, ,00 10, ,00 6, ,00 10, ,00 7, ,00 5, ,00 6, ,00 6, ,00 10, ,00 12, ,00 12, ,00 5, ,00 7, ,00 10, ,00 7, ,00 8, ,00 15, ,00 5, ,00 7, ,00 10, ,00 5, ,00 7, ,00 10, ,00 14, ,00 10, ,00 10, ,00 10, ,00 10, ,00 10,00 endlos ab ,00 endlos ab ,40 endlos ab ,00 endlos ab ,99 endlos ab ,00 endlos ab ,70 endlos ab ,00 endlos ab ,20 endlos ab ,53 endlos ab ,00 endlos ab ,85 endlos ab ,00 Parker Hannifin GmbH O-Ring Division Europe Postfach Pleidelsheim Telefon ( ) Telefax ( ) O-krouÏky z Ultrathanu O-krouÏky PDF Ultrathan sv mi v robními postupy a zku ebními kritérii neodpovídají zcela ve v ech bodech normû DIN Toto je nutné zohlednit pfii návrhu zástavbové dráïky. Pfii objednání PDF-Ultrathan O-krouÏkÛ, popfiípadû za úãelem vyjasnûní technick ch podrobností, prosíme, obraète se na na e technické zastoupení. Parker Hannifin GmbH Prädifa-Packing Division Postfach Bietigheim-Bissingen Telefon ( ) Telefax ( ) Parker Hannifin s.r.o. DopravákÛ Praha 8 - D. Chabry Telefon

18 Parbak - Opûrné krouïky Úvod Opûrné krouïky se pouïívají ve spojení s O-krouÏky, samy o sobû nepfiedstavují Ïádné tûsnûní. PrÛfiez O-krouÏku se v zastavûném stavu mechanicky zformuje tak, Ïe zpûtn m pûsobením pruïné síly je bezpeãnû zaruãena tûsnící funkce (obr. 1). PÛsobí-li tlak media na O-krouÏek, pfiesune ho ve smûru pûsobícího tlaku do tûrbiny mezi oba utûsàované díly, dále se zdeformuje, ãímï se zlep í tûsnící úãinnost (obr. 2). Dosáhnou-li se v ak urãité mezní podmínky, pak dojde k zatlaãení O-krouÏku do spáry (obr. 3). Pfii dal ím nárûstu tlaku (obr. 4) mûïe b t O-krouÏek pfii vtlaãení do spáry jiï po kozen tak, Ïe po tlakovém odlehãení dojde jiï jen z nepatrné ãásti k jeho navrácení do pûvodního tvaru. Tlak Tlak Obrázek 5: Správné uspofiádání O-kr. a opûrného krouïku Pfiednosti opûrn ch krouïkû Parbak obrázek 1 obrázek 2 obrázek 3 obrázek 4 Opakované zatíïení vysok m tlakem vede nakonec k úplnému zniãení O-krouÏku (extruze), ãímï dojde k selhání tûsnûní. Za úãelem zmen ení moïnosti vzniku nebezpeãí netûsností se pouïijí opûrné krouïky. Tyto omezují tûsnící tûrbiny na tlakové stranû O-krouÏku. Opûrné krouïky od fa Parker jsou profilované, beze - vé, mají úzké tolerance a oznaãují se PARBAK. Kombinace O-krouÏku s Parbak -opûrn m krouïkem jsou vhodné pro aplikace s mnohem vy ími tlaky neï samotn O-krouÏek (viz obr. 5). Tûsnûní Parbak je zhotoveno z tvrdého elastomeru. To zaruãuje ve spojení s jeho profilováním a beze v m provedením velk odpor proti vtlaãení O-krouÏku do tûrbiny. Tím se znaãnû zvy uje úãinnost a Ïivotnost tûsnûní a souãasnû se roz ifiuje oblast pouïití. Velká tvrdost a profil Parbaku zpûsobují, Ïe O-krou- Ïek sám pfii vysok ch tlacích zûstává pfiibliïnû kulat. Tímto se zlep ují tûsnící vlastnosti a pfiedev ím pfii vysok ch tlacích se zv uje Ïivotnost. PouÏitím Parbaku se mûïe pouïít proto buì vy í tlak nebo pfii stejném tlaku vût í tolerance - tedy vût í tûrbina, pfiiãemï se mohou sníïit v robní náklady. Parbak jsou pruïné, protoïe jsou vyrobeny s podobného materiálu (elastomeru) jako O-krouÏky. Snadno se montují, aãkoli jsou nedûlené. Parbak jsou nedûlené. Proto se nemohou O-krouÏky po kodit o pfiípadnou ostrou hranu jako u jin ch typû opûrn ch krouïkû pfii vysok ch tlacích. Také pro tuto pfiednost se dosahuje pfii uïití Parbaku, oproti jin m provedením opûrn ch krouïkû, del í Ïivotnosti. Pfii srovnání s jin mi opûrn mi krouïky jsou cenovû v hodnûj í; pfiedev ím kdyï se zohlední, jak je Parbak spolehliv a úãinn, umoïàuje jednoduchou a proto levnou konstrukci. Materiál Parbaku je velmi odoln otûru. Toto je pro mazání a tím i Ïivotnost tûsnûní rozhodující, protoïe malé póry a nerovnosti na tûsnûném povrchu pûsobí jako mazací kapsy. Parbak podporuje právû mazání tím, Ïe materiál Parbaku absorbuje malé mnoïsví media z tûchto mikronerovností a pórû, které pak pevnû ulpí mezi O-krouÏkem a opûrn m krouïkem a vytváfií na pohybující se plo e mazací film. 16

19 Parbak - Opûrné krouïky Protikladem tomu jsou nûkteré jiné druhy opûrn ch krouïkû (napfi. typy PTFE), které vyplàují mikrojemné póry v kovu a vytváfiejí hladk, jakoby povoskovan povrch, kter zabraàuje ulpûní mazací látky, coï vede k rychlému opotfiebení O-krouÏkÛ. Toto nebezpeãí pfii uïití Parbaku nehrozí. Poznámky ke konstrukci 1. Kritériem pro otûr O-krouÏkÛ dynamického utûsnûní je jejich tvrdost. Jako nejvhodnûj í jsou materiály o tvrdosti od 70 do 80 Shore A.Tvrd í O-krouÏky se hûfie pfiizpûsobují povrchov m nerovnomûrnostem coï pfiedev ím pfii nízk ch tlacích a v beztlakovém stavu vede k náchylnosti k únikûm. Mimo to mají tvrd í O-krouÏky vût í tfiení pfii rozbûhu a tím jsou samy vystaveny daleko silnûj ímu opotfiebení. O-krouÏky s men í tvrdostí neï 70 aï 80 Shore A mají sice men í tfiení pfii rozbûhu, jsou ale ménû odolné opotfiebení. Pomocí opûrn ch krouïkû Parbak se zlep í tûsnící vlastnosti, zv í se odpor proti otûru. PouÏitím O-krouÏkÛ s tvrdostí od 70 do 80 Shore A vznikne ideální utûsnûní s optimálním odporem proti vtlaãení podpûrného krouïku do spáry. O-krouÏky s opûrn mi krouïky vzhledem k tfiení a otûru nacházejí pfii optimální tvrdosti pouïití pfii vysok ch tlacích nebo vût ích tolerancích, coï právû bez podpûrn ch krouïkû by nebylo moïné. 2. âíslování opûr. krouïkû Parbak odpovídá velikostnímu znaãení Parker-O-krouÏkÛ série 2-xxx (se kter mi budou sestaveny), s tím, Ïe oznaãení opûrného krouïku zaãíná ãíslicí 8-xxx. Tak se k O-krouÏku snadno vyhledá vhodn opûrn krouïek. Znaãení opûrného krouïku ze standardního materiálu N pro O-krouÏek velikosti napfi. je N Vyberte si ífiku dráïky b 1 popfiípadû b 2 v následující tabulce 1. Podrobnosti ke konstrukci naleznete v na- em katalogu O-Ring - Handbuch, ã G/E (v jazyce nûmeckém nebo anglickém). 4. Pro pohybová (dynamická) tûsnûní a pûsobení tlaku z obou stran doporuãujeme provést kvalitu opracování jednotliv ch ploch podle odpovídajících údajû v tabulce 2. V eobecnû je Ïivotnost O-krouÏkÛ a opûrn ch krouïkû o to vy í, o co lep í je kvalita utûsàovaného povrchu. Povrchy by v ak nemûly mít hodnotu R max = 0,5 µm resp. men í, neboè takovéto povrchy jsou pak pfiíli hladké a nedochází na nich k udrïení mikroskopického filmu mazadla. Nedostaãující mazání mûïe vést k rychlému otûru O-krouÏkÛ. 5. Pokud je to moïné, mûly by b t pouïity vïdy dva opûrné krouïky. Tímto se zabrání chybám pfii montáïi. 6. Pfii jednostranném pûsobení tlaku a kdyï je pouïit pouze jeden opûrn krouïek, je O-krouÏek ve smûru tlaku zabudován pfied opûrn m krouïkem, tedy : tlak O-krouÏek-opûrn krouïek (s profilovanou stranou k O-krouÏku). 7. DráÏka O-krouÏku musí b t vyrobena pokud moïno s mal m rohov m radiusem R ve dnû dráïky. Podmínky pevnosti a souãasnû snadná vyrobitelnost dílû musí b t pfiirozenû zohlednûny. 8. O-krouÏek musí b t správnû vybrán podle uvaïovaného uïití, pfiiãemï je nutné brát ohled na v echny související faktory jako tlak, teplota, tûsnící medium, rychlosti pohybu, velikost pístu ãi pístnice atd. Pfiípustné tlakové rozsahy Graf na obrázku 6 ukazuje mezní kfiivky pro vznik extruze (vtlaãení O-krouÏku do tûsnící spáry) u rûzn ch pryïí s rozdíln mi tvrdostmi v závislosti na pûsobícím pracovním tlaku a max. celkové vûli (tj. na prûmûru). Musí se uvaïovat i s tzv. d cháním (zvût ením vnitfiního prûmûru válce). S tímto pfiípadem je nutno uvaïovat pfiedev ím u válcû s velk m prûmûrem a pro vysoké tlaky. Pfiíklad: O-krouÏek-Materiál: N (70 Shore A) Pracovní tlak: 100 bar : vûle na prûmûru 0,36 mm max. V kresová tolerance 0,40 mm (pfii uváïení, Ïe dojde k d chání válce). Tabulka 1: Rozdílné ífiky dráïek pfii pouïití Parbak -opûrn ch krouïkû Opûrné krouïky - velikost W = 1,35 mm W = 2,18 mm W = 3,00 mm W = 4,65 mm W = 5,99 mm ífika dráïky b1 s 1 opûrn m krouïkem ífika dráïky b2 se 2 opûrn mi krouïky 3,5-3,7 4,6-4,8 4,7-4,9 5,8-6,0 5,8-6,0 6,8-7,0 8,7-8,9 10,2-10,4 12,0-12,2 14,4-14,6 Tabulka 2: Kvalita povrchû pro utûsnûní pomocí O-krouÏkÛ klidové tûsnûní pohybové tûsnûní Plocha tlak drsnost µm drsnost µm nosn podíl tp 50 % nosn podíl tp 50 % Ra Rmax Ra Rmax A kontaktní plocha pro tûsnûní nepulsující 1,6 6,3 0,4 1,6 pulsující 0,8 3,2 0,4 1,6 B dno a stûny dráïky nepulsující 3,2 12,5 1,6 6,3 pulsující 1,6 6,3 1,6 6,3 17

20 Parbak - Opûrné krouïky V prûseãíku svisl ch linií pro vûli 0,4 mm na prûmûru s kfiivkou pro tvrdost od 70 Shore A se dosáhne pracovního tlaku cca 38 bar. Bez opûrného krouïku bude tento O-krouÏek tedy pfii tlaku pfies 38 bar zatlaãen do tûrbiny a dojde k jeho poru ení. Bude-li oproti tomu pouïit Parbak -opûrn krouïek (stfiední tvrdost 90 Shore A), bude pfiípustn tlak cca 140 bar, pfii nûmï je tû nedojde k vtlaãení O-krouÏku do spáry. Naproti tomu v grafu udávané hodnoty pro pfiípustn tlak popfi. co se t ãe max. moïn ch vûlí na prûmûrû je nutné dále korigovat s ohledem na moïnost souãasného pûsobení dal ích omezujících vlivû. Takov m vlivem je napfi. teplota, jelikoï pfii vy ích teplotách klade O-krouÏek men í odpor proti vtlaãení do spáry. U pohybliv ch utûsnûních mohou b t pfiípustné tlaky (kdy je tû nedojde k extruzi) v dûsledku tfiecích sil aï o 70 % sníïeny, pokud se pfii pohybu vyskytne souãasné pûsobení tlakov ch sil. Pracovní tlak v barech Îádné vtlaãení do spáry Graf pro návrh statického tûsnûní pomocí O-krouÏku Vtlaãení do spáry Materiály na opûrné krouïky Pro opûrné krouïky Parker Parbak se pouïívá standardní materiál N , elastomer z acrylnitril-butadien-kauãuku (NBR) s tvrdostí od 90 Shore A. Tento materiál je v sledkem peãlivého v voje a zkou ek. Má velmi dobré vlastnosti pro vût inu moïnosti pouïití - velk teplotní rozsah, vysoká tvrdost, dlouhá Ïivotnost a odolnost proti velkému mnoïství kapalin. Stálost se vztahuje na témûfi v echny hydraulické kapaliny, vyjma tûch nehofilav ch skupin jako Skydrol, Pydraul, Houghtosafe, Hydrodive atd. N je pfiedev ím odoln ve vzduchu a vodû. Doporuãen teplotní rozsah je -55 C aï +105 C. Dal í materiály: vedle N Parker pro Parbaks vyvinul je tû dal í smûsi materiálu pro ty pfiípady, pro které standardní kvalita není dostaãující. Tyto jsou napfi. E (Ethylen-Propylen) nebo V (Fluorkarbon). V pfiípadû potfieby vám rádi poskytneme dal í informaãní servis. Tvrdost materiálu v Shore A Celková vûle na prûmûru Obrázek 6: Graf pro návrh statického tûsnûní pomocí O-krouÏku Podmínky platnosti grafu: 1. Graf vychází z v sledku tlakov ch cyklû pfii 60 cyklech/min. 2. U materiálû fluorsilikon a silikon je nutné urãenou pfiípustnou vûli dûlit dvûma 3. Graf platí pro teploty od 70 C 4. Zmûnu objemu resp. vnitfiního prûmûru válce vlivem tlaku ( d chání ) zde není zohlednûna. Na stranû 19 naleznete standardní velikosti Parbak - opûrn ch krouïkû (serie 8-xxx) s rozmûry A, M, R, T a W (obr. 7). Detail A Obrázek 7: Parbak -opûrn krouïek 18

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

PÍSTNÍ TĚSNĚNÍ SOUSTRUŽENÁ TĚSNĚNÍ VOLBA PROFILŮ V ZÁVISLOSTI NA PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH VOLITELNÁ KOMBINACE MATERIÁLŮ TĚSNĚNÍ PÍSTNÍ. číslo 3.

PÍSTNÍ TĚSNĚNÍ SOUSTRUŽENÁ TĚSNĚNÍ VOLBA PROFILŮ V ZÁVISLOSTI NA PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH VOLITELNÁ KOMBINACE MATERIÁLŮ TĚSNĚNÍ PÍSTNÍ. číslo 3. SOUSTRUŽENÁ TĚSNĚNÍ PÍSTNÍ TĚSNĚNÍ PÍSTNÍ TĚSNĚNÍ VOLBA PROFILŮ V ZÁVISLOSTI NA PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH VOLITELNÁ KOMBINACE MATERIÁLŮ číslo 3.1 PÍSTNÍ TĚSNĚNÍ ZÁSTAVBOVÉ PROSTORY Dvojčinný píst (jednočinný)

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, ãást k V poãet systémû na udrïování tlaku Expanzní nádoby pro topné, chladící a solární systémy Technická kniha Návrh podle âsn V poãet tlakové expanzní nádoby

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce - vícevrstvé konstrukce Vícevrstvé konstrukce mají v podstatû podobnou skladbu, pfiiãemï kaïdá plní specifickou funkci. 0 0 KLINKER - lícové zdivo vzduchová mezera POROTHERM, P+D POROTHERM UNIVERSAL plo

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS. Základní vlastnosti 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS. Základní vlastnosti 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 cementotřískových desek CETRIS Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému výboji vysokého

Více

Záruka kvality. V roba a technologie. Okna INCON. INCON Elegance, Luxury. Dvefie. Kování, kliãky. Parapety. Izolaãní sklo. Rolety, Ïaluzie a síèky

Záruka kvality. V roba a technologie. Okna INCON. INCON Elegance, Luxury. Dvefie. Kování, kliãky. Parapety. Izolaãní sklo. Rolety, Ïaluzie a síèky KatalogINCON 2007 CZ 26.2.2007 12:09 Str. 2 Obsah str. 3 Záruka kvality str. 4 Prodej a technická pfiíprava v roby str. 5 6 V roba a technologie str. 7 Okna INCON str. 8 9 INCON Elegance, Luxury str. 10

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Systémy pro instalace trubek

Systémy pro instalace trubek Systémy pro instalace trubek S univerzálními prvky ke kompletním fie ením Systém rozvodû pitné vody Systém napojení topného tûlesa Trubka systému Roth Alu-Laserpex... optimální pro kaïdou oblast pouïití

Více

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana...

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana... SVÁ EâKY MMA Strana...598 SVÁ EâKY MIG/MAG SVÁ EâKY TIG 885 SVA OVÁNÍ PLYNEM 885 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ Strana...599-600 Strana...601 Strana...602 Strana...602-603 Sekce 9 Obsah 9 Oznaãení Skupina

Více

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy MĚĎ je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK Sešit řešení Obsah 1. Základy 4 5 2. Dûlení a oh bání 6 9 3. ZpÛsoby spojování 10 13 4. Instalaãní techniky

Více

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, Rozvádûãe vn Katalog HA 35.41 2001 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Technické vlastnosti Bezpeãnost osob

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS. bezpeãnû izolovat. Úvod

IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS. bezpeãnû izolovat. Úvod IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS PouÏitá literatura, související právní a jiné pfiedpisy âsn EN 832 - Tepelné chování budov V poãet potfieby tepla na vytápûní Obytné

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu

Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu Ladislav BEZDùK KdyÏ jsme se pfied ãasem v Národním památkovém ústavu rozhodli pfiikroãit k postupné digitalizaci

Více

matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní

matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní 1 Ceny matrací platí do rozmûru 200 90 cm, v potahu úplet a Aloe Vera. ZDRAVOTNÍ certifikáty DŘEVOČAL s.r.o., Sušilova 1137/51, 750 02 Přerov IČ: 27773434,

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou

Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou Obsah TiráÏ Technická koncepce a zpracování Ing. Ladislav KubÛ M.T. A., spol. s r. o. Pod Pekárnami 7, Praha 9 Vydání âerven 2008 Vydavatel M.T.A.,

Více

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200 Svafiování WIG a obalenou elektrodou O ãem se sváfieãi nikdy neodváïili ani snít NA ÚVOD Podafiilo se Sváfieãi WIG se teì mají opravdu na co tû it. Fronius vyvinul pfiístrojovou

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

Bezpeãnostní dvefie. Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno

Bezpeãnostní dvefie. Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno Bezpeãnostní dvefie Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno Bezpečnostní dveře Hörmann na ochranu všech úseků JiÏ desetiletí vyrábí spoleãnost Hörmann provûfiené bezpeãnostní dvefie pfiesnû tak, jak

Více

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ Obsah Strana I. PouÏití Systému Ekoplastik PPR 3 II. Garance 3 III. Základní

Více

Okenní a fasádní prvky REHAU: Systémy mnoha možností pro architekty a projektanty

Okenní a fasádní prvky REHAU: Systémy mnoha možností pro architekty a projektanty Okenní a fasádní prvky REHAU: Systémy mnoha možností pro architekty a projektanty Úspěch Vám zaručí rozmanitost systémů Obsah: Provedení se systémem Design se systémem Technika se systémem Provedení se

Více

Teoretické základy kondenzaãní techniky

Teoretické základy kondenzaãní techniky Teoretické základy kondenzaãní techniky Základy hydraulického zapojování kondenzaãní techniky Chyby v hydraulice s kondenzaãní technikou V poãet roãní provozní úãinnosti kondenzaãního kotle a dal í informace

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač Návod k obsluze a údržbě VáÏené zákaznice, váïení zákazníci! Srdeãnû Vám dûkujeme za Vá zájem o tento produkt. Vysoká kvalita v robku a ná zákaznick servis je zárukou

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

PROSTORY PÉČE O ZDRAVÍ STROPNÍ PODHLEDY. [S námi, se pfiání stávají skuteãností.] PÉČE O ZDRAVÍ DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy March 2007

PROSTORY PÉČE O ZDRAVÍ STROPNÍ PODHLEDY. [S námi, se pfiání stávají skuteãností.] PÉČE O ZDRAVÍ DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy March 2007 STROPNÍ PODHLEDY [S námi, se pfiání stávají skuteãností.] CI/SfB (35) Xy March 2007 PÉČE O ZDRAVÍ PROSTORY PÉČE O ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA AKUSTICKÉ POHODLÍ DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ I strop

Více

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Kovov nábytek Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Firma BISLEY byla zaloïena roku 1931 jako soukrom podnik, v souãasnosti vlastnûn jedin m majitelem a fieditelem souãasnû, panem

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY CL20 CL25 CL30 RESTAURACE, LAHUDKÁ STVæ, BISTRA CL30 Nerezová mísa krouhaãe s víkem z materiálu ABS. Mísu i víko lze oddûlit pro snadnûj í Opûtné spu tûní pfiístroje pomocí

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Systémy pro plo né vytápûní a chlazení Roth... inovace a úãinnost pro moderní Ïivotní prostory

Systémy pro plo né vytápûní a chlazení Roth... inovace a úãinnost pro moderní Ïivotní prostory Systémy pro plo né vytápûní a chlazení Roth... inovace a úãinnost pro moderní Ïivotní prostory i úspora energie a hygiena, stejnû jako ochrana Ïivotního prostfiedí. V konnost systémû pro plo né vytápûní

Více

Návod na montáï a provoz Nakládací mûstky HLS-2 / HTL-2

Návod na montáï a provoz Nakládací mûstky HLS-2 / HTL-2 Návod na montáï a provoz Nakládací mûstky HLS-2 / HTL-2 Tento návod peãlivû uschovejte! Návod si, prosíme, pfieãtûte a fiiìte se jím! Poskytne Vám dûleïité informace pro bezpeãnou montáï a provoz, jakoï

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441 Vakuum Nyní ze skladu Norgren Express, jednostupňové a vícestupňové vakuové pumpy, široký sortiment přísavných držáků, spínačů, vakuometrů a tlumičů hluku. Používejte průvodce rychlým vyhledáním pro přístup

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

BIANCA - Uzavírací klapka DN 32-900. Popis. Charakteristika

BIANCA - Uzavírací klapka DN 32-900. Popis. Charakteristika Popis Centrická uzavírací klapka s manžetou z plastomeru. Oblasti použití: Uzavírací a regulační klapka pro agresivní media a aplikace s vysokými požadavky na čistotu. Charakteristika Konstrukce těla B1

Více

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM VOLITION TM KABELOV SYSTÉM JE PRVNÍ PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL, KTER MùNÍ PRÁCI KAÎDÉHO âlovùka, KTER UÎÍVÁ POâÍTAâ V SÍTI. Optick kabelov systém VolitionTM pfiedstavuje spolehliv v konnûj

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více