Andlu církve ve Smyrn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Andlu církve ve Smyrn"

Transkript

1 Andlu církve ve Smyrn 1. ást 27. záí odpoledne Pojme do 2. kapitoly Zjevení, kde od 8. verše budeme íst o druhé skupin vítz. Andlu pak Smyrnenské církve piš: Možná vás napadne, pro se zde nepíše: Služebníku Smyrnenské církve piš Pro andlu církve? íkali jsme již díve, že andl znamená posel. ecké slovo angelos znamená posel. Je na tom nco zvláštního, protože v jiných listech církvím se íká teba svatí, služebníci nebo jinak, ale tady se píše andlu. Rád bych vám povdl dva píbhy, které vám pomohou tomu rozumt. Moje švagrová byla nemocná. A víte, nkteré nemoci nejsou pirozené, picházejí pímo od ábla. Jsou lidé, které utlauje ábel, a oni pesto chodí k lékam. Svdí to o jejich neve. Když to na mou švagrovou pišlo, vdl jsem, že je to od ábla. Protože když jsem k ní pišel na návštvu, nestail jsem ji ani pozdravit, a hned jsem byl v Duchu a zaal jsem nco napomínat. V té dob jsem nebyl tak tichý, píjemný a hodný jako jsem te. Byl jsem docela hluný. Byl jsem u toho napomínání dokonce tak hluný, že m vyvedli za dvee. Žili totiž v malé vesnici, a když jsem napomínal, pipomínalo to silný výbuch, až se lidé zaali scházet a dívat se, co se dje. Pedstavte si to. Umírá žena a do takové situace pijde lovk, který zane napomínat ábla a psobit pozdvižení. Víte, pokud se za Boha stydíte, budete mít problém. Nevím, pro jsem byl vi áblu tak drsný a hluný. Možná, že jsem nebyl jen dostaten zralý, abych to kiení v sob ovládl. Nicmén ábel tím byl znien. Pitom kesané se stydli, že dlám takový rámus. Ztratili ke mn tém respekt a mile m odvedli ke dveím. Bylo mi to hodn líto, protože jsem vdl, že tu sestru deptá ábel a že oni nemají moc s ním naložit. Na Jamajce máme zvíe, jmenuje se mangusta. Je asi stejn dlouhá jako krysa a má ocas dvakrát tak dlouhý jako tlo. Mangusta je zvíe, které se postaví každému hadu, by by byl sebejedovatjší. Pokud je had na jednu mangustu píliš velký, mangusta zane pískat a pivolá si na pomoc další ti, tyi mangusty. Spolen ho pak zmatou. Jedna na nj skoí z jedné strany, a když had uniká, druhá ho napadne z druhé strany. Had nemá šanci. Chci tím íct, že mangusty nkdy spolupracují lépe než Tlo Kristovo. Jejich moudrost je asto vtší než naše moudrost. Haleluja. Existují duchové, kteí jdou proti vám, a vy nejste schopni je sami zvládnout. Bh to tak ani nezamýšlel, abyste takové duchy mohli zvládnout sami. Ale máte Tlo Kristovo. A pokud povoláte Tlo Kristovo, Boží lid se 1

2 na ábla vrhne a znií ho. Znií všechno, co je v pekle. Ped Tlem Kristovým nemá peklo šanci. Pokud jste ale sami, jste ztraceni. Pokud jste pastor a máte shromáždní, církev, a to shromáždní je vám podízeno, potom má ábel moc a možnost vás jako pastora roztrhat a k tomu ješt i kohokoliv z vašeho shromáždní, protože to shromáždní je poddáno vám, lovku, a nikoliv Kristu. A tak protože jsem byl pi napomínání ábla píliš hluný, zaala se m moje rodina bát. Ani mi radji nechtli íkat, když se nco pokazilo nebo když byl njaký problém. Tak se stalo, že ábel napadal moji švagrovou, a ona každý msíc onemocnla jinou nemocí. Byl jsem tehdy v jiné ásti zem, když mi volala maminka a ekla: Chci ti íct tajemství. Tvoje švagrová umírá, ale oni ti to nechtjí íct. Bojí se, že pijdeš a že je zostudíš tím, že budeš vyhánt ábly. Zeptal jsem se: Kde je? Maminka odpovdla: V Univerzitní nemocnici v jednom mst na Jamajce. Zavolal jsem bratry a ekl jim: Máme tady problém, kterého se potebuje ujmout Tlo Kristovo. Pojme se postit a modlit, protože nkterý druh nevychází jinak než skrze modlitbu a pst. Jsou démoni, kteí jsou souástí vašich rodin a nikdy nebyli pemoženi. Brali si jednoho po druhém: strýce, tetu, ddeka, toho a onoho, a vaše rodina se stala jakoby stádem ovcí, které pojídá vlk. Ale ábly, kteí už od Adama nií vaše rodiny, musíte zastavit práv vy! Bh vytváí skupinu vítz, kteí v tento as ábla zastaví. V tomto píbhu vám eknu ješt jiný píbh. Moje rodina mla tolik démon a tolik ábl, že jsme jako mladí kluci byli naprosto posedlí. Je mi líto všech lidí, kteí mají pokušení rvát se, a poád musí mít nkoho, s kým by se rvali. Takoví jsme byli. Francouz pijel na Jamajku a oženil se s indiánkou. Mj otec si vzal ernošku z Afriky, a tím se smíchala francouzská a africká krev. Sešli se všichni démoni z africké strany a všichni démoni z francouzské strany, a z nás tak vyrostla banda rvá. Pak m Bh zachránil. Do té doby jsem jako kluk neznal žádného kesana ducilla. Prvního Bh spasil m. Když m spasil, nevdl jsem, že niím ábly. A jak jsem vám ekl, byl jsem divoký a posílal jsem všechny ábly do propasti. ábel mi poslal jednoho kesana, který mi íkal, abych nebyl na ábly tak drsný. Nebu na ábly tak drsný, podívej se na Ježíše, ani On neposílal všechny do propasti. áblové se Ho ptali: Chceš nás poslat do propasti tak brzy? Odpovdl jsem tomu bratrovi: To bylo tehdy, ale dneska už je pozd. Zniím každého ábla, který se mi postaví do cesty! Pošlete je zpátky do pekla, spoutejte je do doby, než pijde Ježíš! Nedovolte jim, aby se vyrojili a trápili vaše dti. Nedejte jim píležitost procházet se a trápit další. Slyšíte 2

3 m? Já vím, že ábel se tese ped tímto bratrem. Brate, máš moc ho ve jménu Ježíše poslat do propasti. Máš tu moc, brate! áblové pišli a stžovali si. Zaali o m íkat, že jsem vrah. Víte, to je nco, co m dostalo, protože pravda je, že jsem vdl, že jsem byl vrah. Nikdo neml šanci pežít, když se se mnou rval. Chvála bu Bohu. Tehdy jsem áblm tém uvil. Jedné noci jsem ml vizi nebo sen, že m honila skupina lidí, že m zabijí, protože jsem prý vrah. A když jsem ped nimi utíkal, uvidl jsem Ježíše sedícího na trnu. Dobhl jsem k Jeho trnu a tam m dohonili. Postavili se vedle m a zaali m obvi ovat, že jsem vrah. Pinesli dkazy, ukazovali na nkolik hrob lidí, které jsem zavraždil. Není to tak, že bych nkdy nkoho fyzicky zabil. Ale stalo se, že lidé proti mn povstali, teba arodjové, a potom asem zemeli. Pišel lovk s maetou a chtl m zabít. Že prý jsem mu sebral pítelkyni, protože se obrátila ke Kristu. A když vtrhl do církve, lidé se na nho vrhli, aby m nezabil. Rozhodl se, že si poká na píležitost, a sedl si s maetou venku pod strom. Najednou sjel z nebe blesk, rozplil strom, pod kterým sedl, a on zemel. A na základ toho zaali íkat, že jsem vrah. A tak v té vizi Ježíš sedí na trnu a proti mn jdou všecka obvinní a hroby tch lidí, které jsem ml zabít. Pak mi Ježíš ekl: Pedstup. Padla na m hrza a bál jsem se, že m Ježíš odsoudí, protože jsem si íkal, že mám v srdci vraždu jako ddictví z doby, kdy jsem byl híšník, a teba jsem se jí nikdy nezbavil. Pedstoupil jsem ped Boží trn. A Ježíš ekl: Posa se sem. Sedl jsem si po Jeho levici, vedle Nj. ekl jsem si: Ó Bože! Když jsem vidl, že jsem Mu po levé ruce, vzpomnl jsem si, že kozlové byli na levici ekl jsem si: Tak, a te jsem odsouzen. Vtom jsem se probudil. Cítil jsem se moc špatn. Celý den až do veera jsem trpl. Pak za mnou jednoho dne pišel Ježíš a zeptal se m: Kde sedí Ježíš? ekl jsem: Ježíš je po Boží pravici. A tak se zeptal: Kde je levice Ježíšova? Je mezi Ježíšem a Bohem, mezi nimi. V tu chvíli jsem byl osvobozen. K pvodnímu píbhu: V Univerzitní nemocnici ležela moje nemocná švagrová a mla obrnu. Obrna zpsobuje, že se zanou kroutit a kivit konetiny. Vzhledem k tomu, že to byla Univerzitní nemocnice, stála u jejího lžka skupina student a dlali si poznámky o tom, co obrna dlá s lidským tlem. Bylo mi líto, že jsem musel vyrušit jejich lekci. Ve stejné dob probíhal pst a modlitba Tla Kristova. Sedmdesát mil od nemocnice se Boží lid modlil a postil. Vtom do církve, kde probíhal pst, vstoupil Boží andl a ekl mi: Drž to! A podal mi takovou rukoje a jako by ji natahoval ode m. Vložil mi do ruky rukoje a natahoval ji pry. V jednom okamžiku se zastavil a na stávající rukoje nasadil další, kterou zaal natahovat dál, 3

4 a pak zase další a tu natahoval dál a další a další. Takto šel, až jsme došli na kižovatku. Najednou se na m otoil a zeptal se: Kdo za to zaplatí? Víte, že za nkterá vysvobození musíte zaplatit? Pracujeme tady s duchovními zákony. Proto Ježíš musel zaplatit za vaše híchy svým životem. Když dáte život proti smrti, tak to je platba. Nemžete dávat nco, co nemáte. Pokud nemáte dostatek života, abyste mohli dát, tak radši zsta te doma. Nemodlete se za ní vysvobození, pokud v sob nemáte Boží energii a život, abyste mohli pinést vysvobození. Povím vám ješt jeden píbh. Píbh v píbhu. Jsou to dkazy. Píbhy, které se staly v mé služb, jako dkaz toho, že je pravda, co vám íkám. Mli jsme se jít modlit za jednu ženu. Poslala pro nás s prosbou, abychom se za ni pišli modlit. Jeden bratr ve skupin od nás slyšel, že ji Pán uzdraví. Chtl získat slávu z toho, že bude u toho a že bude vnímán jako ten, skrze koho Bh uzdravuje. Když jsme šli za tou sestrou, tento bratr to vzal zkratkou a byl v jejich dom díve. Vložil na ni ruce a v tu chvíli mu jeho ruka uschla. Od té doby zaal mít epileptické záchvaty a trpl tím až do smrti. Mnoho kazatel, které znám, si zpsobilo duchovní problémy tím, že se modlili za lidi, a nemli moc na vysvobození. U nkterých vcí musí být Tlo Kristovo s vámi. Všichni individualisté, uzdravovatelé, kteí sami uzdravují, odešli po špatné cest, protože vili, že mají uzdravení sami v sob. Ale Bh uril, že to je Tlo Kristovo, které dnes znií moc každého démona. Ne ty, ne já, ne on, ale Tlo Kristovo vykoná toto dílo! Haleluja. A tak v té vizi jdeme s držadlem a andl se m ptá, kdo za to zaplatí. Byl jsem šokován. ekl jsem si: Jsem služebník kíže, jsem pipraven zemít, já za to zaplatím. Andl šel dál a došli jsme s tím až k nemocnici. Vstoupili jsme do pokoje. Tam stáli všichni ti studenti a psali si poznámky. Švagrová ležela v posteli a mla zkroucené konetiny. Andl vstoupil a na konci rukojeti byl hrot, který jí vrazil do hrudi. Dal mi signál a ekl: Do toho. Vtom jsem ekl: Ve jménu Ježíše! a ona vyskoila až ke stropu. Byl jsem v té chvíli v duchu a andl se mnou byl v duchu, ale tam stáli pirození lidé a pirozená žena vyskoila do stropu, spadla dol a chválila Boha. Hlasit chválila, kiela a výskala: Haleluja! Rychle je vyvedli ven z pokoje. A uitel ekl: No, takové vci se nkdy stávají Nikdy nepochopili, co se stalo. Jenom my jsme vdli, co se stalo. Ten démon byl toho dne poražen, protože Tlo Kristovo spolupracovalo. Víte, služba Bohu je vda. Pokud byste si uvdomili, jakou moc máte, možná byste se zaali trošku víc chlubit. Je to vda! Jeden zažene tisíc, ale dva deset tisíc! Kolik milion zažene sto z nás?! Ale satan to ví, a proto pijde a ekne vám nco o nkom druhém, a druhému zase nco dalšího 4

5 a tetímu ekne nco o dalším. Jenže vy jste tak hloupí, že mu zanete vit, a ono to mezi vámi zane perušovat moc. Haleluja. Máte dti, ute je, aby se s vámi modlily. Ute je modlit se. Vidl jsem v život úžasné vci, když se dti modlily! Uvidíte, že když za nco malí zanou prosit, vci se zanou dít jako zázrakem. Víte, dti nejsou zapleteny do hích dosplých. Dti jsou isté. Bh íká, že pokud nebudete jako dti, nebudete moci vstoupit do Božího království. Dítti dáte na zadek a za chvíli za vámi pijde a obejme vás. Všechno zapomnlo! Potebujeme být také takoví. Potebujeme si odpouštt. Nkdo vám šlápne na nohu, omluvte ho. Omluvte ho, protože pouto mezi vámi je pro Boží království nejdležitjší. Haleluja. Rozumíte tomu? teme, že Bh íká andlu církve ve Smyrn... Povím vám ješt jeden píbh. Spoleensky zaala jít Jamajka dol. Divocí dvanáctiletí, tináctiletí kluci zaali stílet lidi, bez jakýchkoli skrupulí. Jsou naprosto nekontrolovatelní. Vidl jsem stav té zem a íkal jsem: Bože, to je beznadjné. Dvanáctiletého chlapce prost není možné kontrolovat. Pokud má zbra, zane stílet. A pokud jich je víc, je spolenost ztracena. Policie se jich bojí. Takové nevinné dít jde po ulici, náhle se otoí a beze slova zane z nieho nic stílet do lidí. íkal jsem: Bože, to je beznadjné. Je pro Jamajku njaká nadje? Víte, co mi Bh ekl? Budeš ty stát v mezee? tyiaosmdesátiletý stát v mezee za celou zemi? Odpovdl jsem: Ano, Pane! Nikdy jsem žádnou výzvu neodmítl. ekl jsem: Ano, Pane. Jenže íci ano je jedna vc, ale stát uprosted boje je vc druhá. Avšak zaali jsme. Nkteí víte, co se dje. Bh zaal vci mnit. Prosíme, abyste se k nám pidali, aby Bh stvoil zmnu a aby vysvobodil. Modlete se. Te Bh mluví k andlu církve na Jamajce, poslu, kterému dal zvst nadje pro tu zemi, pro její lid, napiš mu: Znám tvé skutky. Vera veer Boží Duch psobil mezi námi, zaal okny plynout ven a psobil na toto msto. Bh vám dává na starost oblast eskoslovenska. Možná se vám nelíbí ten název. Je to tak nejen ech, ale i Slovenska! Bh vám dává šanci a mluví k andlu církve v eskoslovensku: Znám tvé skutky. Znám tvé skutky. Ješt jste ani nezaali poádn pracovat. Bh dává svému lidu urité vci na starost a vy byste si to mli uvdomit, jinak ty vci neudláte. Evropa je pipravena k odsouzení. Celá tato oblast je pod soudem. Prolitá nevinná krev dostoupila až k nebesm a duše volají o právo, o spravedlnost. Jak dojde k té spravedlnosti? Bh mluví k andlu církve v eskoslovensku: Dávám vám na starost, abyste vysvobodili Evropu z rukou satana. Víte, na Evropu si dlají nárok také muslimové. Chtjí ovládnout Evropu. Muslimové ví, že Evropané žijí tak bezstarostný život, že je 5

6 nebude tžké ovládnout. Ví, že pokud na nkolika místech odpálí pár bomb, tak se jim poddáte. Brati, nastal as, aby nkdo povstal a ekl: Já budu stát v Duchu a budu omezovat antikrista, který povstává v Evrop. Zjevení 13 mluví o šelm, která povstává z moe. Má sedm hlav a deset roh. Sedm hlavních národ a deset vládc. Píše se, že je uren as, po který bude tato šelma moci vládnout. as, který je uren pro šelmu nad Evropou a nad celým svtem, je stejné asové období, po které budou mít synové Boží moc, aby mohli mít šelmu pod kontrolou. Pokud by vybuchly všechny atomové zbran v Rusku, USA a ín, staí tyto ti zem, a na tvái zem by nepežila jediná živá bytost. Ale je jeden muž v Íránu, nemohu si te vzpomenout na jeho jméno, ale tento šílený lovk v Íránu íká, že je pomazán Bohem, aby uvedl na svt Armagedon. Netuší, o em mluví. V první hodin takového Armagedonu by na zemi nezstal žádný Írán. Není teba ani jednoho dne na to, aby se z Íránu stala pouš. Ale pesto to tento lovk tvrdí. V Rusku chybí nkolik jaderných kufík. íkají, že se ztratily a že neví, kde jsou. Bhem jedné sekundy by byla Praha i okolí znieny. To jsou zbran, po kterých bin Ládin a jeho lidé touží, a zdá se, že nkteré mají. Tajn je umísují do uritých mst na svt. Boží Slovo íká, že pišel hnv národ, ale že zárove pišel také hnv Boží. To znamená, že pichází as, kdy musí Bh zasáhnout. Nikdo neznií Boží dílo, Boží stvoení. Víte, když ábel zjistí, že nezvítzí, bude chtít alespo zniit každou lidskou bytost na zemi. V tuto chvíli mají lidé moc zemi zniit. Ten, kdo vlastní atomovou zbra, se ji bojí použít, protože ví, jak strašlivá, jak hrozivá moc to je. Když satan vidl, že Rusko, Amerika ani Anglie zbra tohoto typu nepoužijí, zaal mluvit k jiným nestabilním lidem a pesvdovat je o tom, že jejich bh chce, aby tu zbra použili a zniili svt. eknu vám, co se stane. Bh je zastaví. Slyšíte m? Bh je zastaví. Vám je dána moc Boží je zastavit. Možná pes 30 let se Boha ptám: Bože, jak to udláš? Jednou ke mn pišel Bh tak jasn, jako že cítím, že tady bratr stojí vedle m: Chceš vdt, jak zachráním svt ped zniením? ekl jsem: Ano, chci. On ekl: Dám moc svým dvma svdkm. Dám vám moc nad všelikou mocí, která je na zemi nebo v pekle, a vy je budete moci zastavit. Vy je zastavíte. Když jsem to slyšel, šel jsem za bratími: Brati, bin Ládin zašel píliš daleko. Pojme ho zastavit. A tak jsme se zaali modlit proti Zarkávímu, protože to on ml na svdomí mnoho sebevražedných atentát v Iráku. Všichni, za které jsme se modlili, byli chyceni nebo znieni. Te se modlíme za bin Ládina a už má na kahánku. Modlíme se také za Ajmána Zavahrího, lovka, který je druhý po Ládinovi. Také jeho osud je zpeetn. 6

7 Brati, nejde o politiku. Jde o duchovní moc. Tito lidé jsou chránni duchovními mocnostmi. Sám Husajn vydával svdectví, že za ním pišel duch a íkal mu, co má dlat, a že ho také chránil. Máme moc odstranit jejich ochranu. Modlete se k Bohu, aby odstranil ochranu lidí, kteí nií svt. Zastavte je, aby svt byl zachránn, abychom mohli osvobodit lid. A když Bh mluví andlu církve ve Smyrn, znamená to, že posílá lid do všech ástí svta, aby vysvobodil a zastavil zkázu. Pál bych si mít víc asu, abychom mohli jít do tohoto msta. Jedna skupina na sever, druhá na jih, tetí na východ Prost chodit po ulicích a niit moc duch, kteí jsou v této oblasti. Bible íká, že Ábelova krev volá po odplat. Myslíte, že krev nevinn zabitých v Evrop od poátku historie až po dnešní dobu nevolá a nekií? Ano! Procházejte msty a eknte jim, že pišel as jejich vysvobození, uvolnte je. Asi mi nerozumíte, že? Žil jsem na jednom míst na Jamajce, které se jmenuje Saint Mary. O každých Vánocích picházel z moe jeden duch a manifestoval se jako lovk s devnou nohou. Vydával takový zvláštní zvuk Chodil po schodech a vydával tupý zvuk svou devnou nohou. Byl jsem v pátém pate v podkroví. Když se to zaalo dít, všichni v dom se zaali tást. Rozílil jsem se a ekl jsem: To musím pekonat. A je to, co chce, musím to pebít. Každý se ho bojí, já ho chci peprat! Místo abych se bál, tak jsem se rozzlobil. To do m vložil Bh. Ten duch pišel až nahoru, asi musel cítit, že tam jsem. Volal jsem, a jde nahoru. Pišel až do podkroví a zaukal na dvee. Tikrát. Tikrát zaukal na dvee. Neekal jsem to. Nevdl jsem, co dlat. Další noc pišel znovu, ale to už jsem si rozmyslel, co udlám. Než pišel, odemkl jsem zámky a stoupl si za dvee. Když zaukal podruhé, otevel jsem prudce dvee. Nenechal jsem ho potetí zaklepat, skoil jsem na nj ve jménu Ježíše a už nikdy nepišel! Žádný duch, ani ábel sám, nemže obstát ped vaším napomenutím. Bible íká: Vzepete se áblu, a utee od vás, protože vám Bh dal autoritu. 1 Bh dal lovku autoritu, aby vládl na zemi. Nad vším, co je v atmosfée, nad vším, co se hýbe, máte moc. Nedovolte áblu, aby vás otravoval a svádl. Máte nad ním moc. Víte, jste vinni, když to nedláte, protože tu moc máte. V Kristu máme moc pemoci ábla. Jsme stále v 8. verši: Andlu pak Smyrnenské církve piš: Toto praví ten první i poslední, kterýž byl mrtvý a ožil: Musíte vdt, že jednáte s živým Bohem. Musíte si být vdomi toho, že jednáte s Bohem, který má moc nad smrtí. Pokud máte v sob Boha, který má moc nad smrtí, pro byste se mli smrti bát? Byli jste stvoeni jako vítzové, jako ti, kdo pemáhají. I dti jsou stvoeny, aby pemáhaly. Nebyli jste stvoeni, abyste na zemi byli pemáháni ábly. Žádná okolnost na svt není vtší než váš 1 Jakub 4:7 Poddejtež se tedy Bohu, a zepetež se áblu, i utee od vás. 7

8 Bh. Pokud se objeví problém, a vy zanete všet hlavu, zapíráte Boha! Nikdy se ve svém život nepodite žádné okolnosti. Všichni asi znáte bratra Gruvera. Bratr Gruver chodí po mstech a svazuje duchy. Byl ve Skotsku, pepadl pes sráz a zlomil si nohu. Spadl do njaké rokle, odkud vidl nahoru na cestu. Ale cesta byla hodn vysoko a neml šanci vyškrábat se nahoru. Každá prmrná lidská bytost by ekla: Ó Bože, co budu dlat? Bu byste volali Boha, nebo byste si zaali obvazovat nohu. Ale Gruver ne. ekl: Ve jménu Ježíše! a zaal se s tou nohou pohybovat. Tak jak ji ml. Prost nepijal zlomenou nohu. Zaal bojovat a škrábat se. Po hodin kousíek popolezl. Noha ho velice, velice siln bolela. Ale on vydržel a bojoval, až se došplhal k njaké skále. Našel si klacek a chodil s klackem se zlomenou nohou. Jak šel, tak noha na tom byla lépe a lépe. A než došel do domu, noha byla zdravá. Máte živého Boha. Haleluja! Naše práce v Illinois zaala tak, že jedna žena narazila autem do elektrického sloupu. Motor auta se zvedl proti ní a volant jí stlail nohu. Koleno mla rozseknuté na ti ásti a holení kost na dv ásti. Odvezli ji do nemocnice. Doktoi se na to podívali a ekli: Tak tuhle nohu musíme amputovat. Není šance, že byste nkdy mohla chodit. Ale Bh ml v plánu zaít dílo v Illinois. A tak k ní Bh pišel a ona íkala, že slyšela Boží hlas, který jí ekl: Nedovol jim, aby ti amputovali nohu. Dnes veer se musíš dostat na shromáždní. Mli jsme shromáždní ve sklepních prostorách. Tak dovezli tu ženu na shromáždní. Když ji snesli dol, mla velice nateklou nohu. Vložili jsme ruce na nohu a pikázali uzdravení. Žena vyskoila a tancovala kolem místnosti. Chci vám ukázat, jaký je Bh. Víte, nkdy je velice zvláštní, zajímavý. On jí tu nohu uzdravil, a nikdo to nevdl, protože byla poád nateklá. A když tancovala a potom, když si sedla, cítila velikou bolest. Pak ji odvezli dom. Doma mla nevícího manžela. Ten se rozílil. íkal, že nás všechny požene k soudu a že pjdeme do vzení. Myslel si, že jeho žena pijde o nohu, a te si pijde njaký kazatel a pesvdí ji, že je zdravá! Byl si jistý, že má jasný dkaz mla nateklé koleno, které ji velice bolelo. Tak jsem zavolal bratrovi, který je léka, do Bloomingtonu a ekl jsem mu: Prosím t, posílám ti jednu sestru. Bu tak laskav, prohlídni ji. Když ji vyšetil, zavolal mi a zeptal se: Co s ní bylo? ekl jsem: Mla zlomené koleno a rozplenou hole. On na to: Já jsem žádnou zlomeninu nikde nenašel. Ani na koleni, ani na holeni. Pedepsal jí jenom njakou horkou vodu a obklady. Když ji dovezli dom a její manžel se to dozvdl, byl zralý na svrací kazajku. Letl úprkem do první nemocnice. Víte, první nemocnice mla její rentgenové snímky zlomeného kolene a o nkolik hodin pozdji mli další rentgenové snímky 8

9 z druhé nemocnice, na kterých žádné zlomeniny nebyly. Její manžel se ptal doktor: Jste si jisti? Podívejte se na to, tady je obrázek! Podívejte se na to! První obrázek byl se zlomeninou, ale druhý bez zlomeniny. Okamžit odevzdal své srdce Bohu. Takového Boha chtl. A církev zaala rst, lidé se zaali hrnout do církve. Staí jedno poselství od Boha, a okamžit vznikne církev o sto lidech. Chvála bu Bohu! Nedostal jsem se dál než k prvnímu verši. Vím o skutcích tvých i o ssoužení a chudob, (ale bohatý jsi), Nemáme mezi sebou žádné chudé. Dohromady jsme bohatí. Pokud chcete být chudí, musíte jít sami. Rozumíte mi? Pak mžete íct: Ó, já chudáek! Ale nemžete íct: My chudáci. My nejsme chudí, máme bohatství všemohoucího Boha. Bh vás chce informovat, že i když si myslíte, že jste chudí, tak jste velmi bohatí. i o rouhání tch, kteí se praví býti Židé a nejsou, ale jsou zb (dosl. synagoga) satanova. Poslouchejte, zastavím se tady na chviliku. Víte, celá církev se stala sbí nebo-li satanovou synagogou. Je tžké pro vás tady sedt a vit, že celý církevní svt se stal satanovou synagogou. Ale pokud jsou lidé ochotni pijmout arodjníka, lovka, který není schopen žít istý život, a uinit ho biskupem a pánem, pak sami ti lidé jsou neistí. Prosím vás, poslouchejte m. Pozorn m poslouchejte! Indický mahárádža vzal tyi mladé muže z Anglie s sebou do Indie. Mluvíme o skupin Beatles. Pedstavil je démonm a vládcm Indie a dal jim duchy prvodce. Víte, co to je takový duch prvodce? Když se dostanete do okultismu, první vc, kterou vám dají, je duch prvodce. Je to takový duchovní poradce nebo rádce, který vám íká, co máte dlat. Tito chlapci dostali duchy prvodce a zaali spolu zpívat. Mluvíme o Beatles. Pokud byste byli v Indii, vdli byste, jak tam lidé svým bohm zpívají. Trošku si o tom mžete udlat obrázek, když se podíváte na lidi z Haré Kršna. Strunné nástroje, které používáte vy, jsou teba šestistrunné, dvanáctistrunné, ale v Indii mají jenom jednu strunu a na ni hrají takovýmto zpsobem: Nam nam nam nam A do toho zpívají takto: am am am am, am am am am... Tímto zpsobem zpívají. Je to duchovní píse, která ovliv uje duši. Je to duchovní zvuk, který ovliv uje duši. Všimnte si, že s tou strunou používají buben. Nikde v Bibli neexistuje nástroj, který bychom nazývali buben 2. A tak ábel, kdysi mistr hudby v nebi, zaal tyto lidi vyuovat, jak používat hudbu, aby lidskou duši získali pod svj vliv. Ti chlapci založili hudební skupinu a zaali zpívat. Na pozadí hudby, kterou zaali produkovat, mžete vnímat tento indický zvuk. Jsou to podprahové 2 V Kralické bibli slovo buben oznauje bubínek nebo tamburínu. 9

10 zvuky, které neslyšíte svýma pirozenýma ušima, které ale mají duchovní vliv na lidskou duši a které vábí zlé duchy. Hudba se zmnila. Když dneska slyším kesanského hudebníka vždy zpívá úpln stejn jako svt! Není v tom žádný rozdíl! Je to stejné jako svtská hudba, ízeno a pipravováno z pekla. Mluvíme o odpadnutí církve. Všichni jsme tomu pivykli. Už nepoužívají pímou melodii, jakou teba používáme zde. Používají urité akordy a zvuky, které jsou trochu falešné, jsou mimo hlavní akord. S tím pišli Beatles. Vidl jsem omdlévat mladé dívky. Ptali jste se nkdy, pro tolik dívek omdlévalo, když hráli Beatles? To je dkaz, že to je nco duchovního. Stojí zástup lidí a desítky dívek padají k zemi a omdlévají. A podobnou hudbu nyní hrají v církvi. Jen vymní slova. Dají tam náboženská slova, ale hudba je stejná. Když vidíte, jak nkteré církve chválí, neslyšíte ani jedno slovo. Všechno je to o hudb, nic o slovech. Není možné sloužit Bohu v nevdomí nebo beze slov. Když zpíváme anglickou píse, musíte ji zpívat i esky, protože eština je váš mateský jazyk. eština je souástí vaší bytosti, vyrostli jste v ní a porozumní, které pináší vaší duši, je mnohem podstatnjší, než když zpíváte v cizím jazyce. Rozumíte mi, co íkám? Když se dívám na slova, která zpíváte, a zpívám-li s vámi eská slova, stejn v mysli myslím anglicky. Když zpíváme esky, jsou eští brati pozdviženi, a když zpíváme anglicky, jsou pozdviženi anglití brati. Protože Bh chce, abychom zpívali s porozumním. A proto nepodporujeme bratry, aby praktikovali to, emu se dnes íká vyšší nebo vysoká chvála. Ale pozor! Vysoká chvála skuten existuje! ALE tehdy, když Bh zane plynout v Tle Kristov a lidé zanou chválit Boha bez vdomí. Jenže když se v církvi zaalo hovoit o vysoké chvále, víte, co tím mysleli? Á dn, dn, dn, dn, á dn, dn, dn Byly to chvály beze slov, jen hudba, kdy lidé zaali chválit a tancovat. Vzniklo z toho celé duchovní hnutí. Byl to duch té hudby, který je popadl, žádná slova. Ale když chválím: Dkuji ti, Ježíši, chválím T, že jsi m vedl dlouhou, pedlouhou cestou, zanu tancovat a radovat se, protože si uvdomuji hloubku propasti, ze které m vytáhl! Jako církev jsme byli zajati. V církevních budovách vidíte bubny, jazzové bubny, které vychází z pekla. Chci vám povdt ješt jeden píbh. Nemžu skonit, než vám povím ješt jeden píbh. Chvála bu Bohu. Už je skoro 5 hodin, že? Africký píbh. Znáte nkdo bratra Andrika Krouche? Zpvák, hudebník, dnes Boží služebník. Zpíval mocné písn. Všichni byli v erném a zpívali. Jednou jel do Afriky, aby svou mocnou hudbou povzbudil africké bratry. Byl koncert a zaali zpívat Víte, když hraje taková hudba, cítíte, že se vám tesou játra v tle. Hýbou se vám vnitnosti v tle, že? Drum, drum, drum Když 10

11 probíhal koncert, zezadu pibhl lovk a kií: Zastavte to, zastavte, svoláváte všechny moje démony sem. Nemžu žádného zastavit, aby pracoval pro m. Ženou se všichni za vaším bubnováním! Vte mi, africký rytmus má v duchovním svt význam. Picházejí duchové, kteí jsou tím rytmem vábeni. Díváme se na odpadlou církev, která nerozeznává ábla od Boha. Petu vám ješt jeden verš a skoním. Budeme pokraovat píšt. Zjevení 18:2-3: I zkikl siln hlasem velikým, ka: Padl, padl Babylon ten veliký a uinn jest píbytkem ábl a stráží každého ducha neistého a stráží všelikého ptactva neistého a ohyzdného. Nebo z vína hnvu smilstva jeho pili všickni národové, a králové zemští smilnili s ním, a kupci zemští z zboží rozkoší jeho zbohatli. Bh íká, že církev smilnila se svtem a smísila Boží vci se satanským uctíváním. Víte, že mžete ze systému odejít, a pesto ho mít v srdci? Mžete opustit svt, a mít ást svta v sob, nebo opustit hudbu svta, a mít ji v sob, ve svém srdci. Je to tak. Bh vám zde ve verši 4 dává radu. Tou radou skoním: I slyšel jsem jiný hlas s nebe, koucí: Vyjdte z nho, lide mj, abyste neobcovali híchm jeho a abyste nepijali z jeho ran. To znamená, že nkteí kesané budou zabiti spolu se svtem. Bh vám velice požehnej. Haleluja. Amen. 11

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

Andlu církve v Thyatirech

Andlu církve v Thyatirech Andlu církve v Thyatirech 2. ást 28. záí veer Chvála Pánu. Vrátíme se zpátky ke slovu o vítzi. Podíváme se do 3. kapitoly Zjevení. A zmíníme se ješt trochu o konci 2. kapitoly. Zaslíbení pro ty, kteí zvítzí

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI CECIL ducille (Montego Bay, Jamajka, erven 2004) Chtl bych zaít prvními dvma verši z 2. kapitoly Matouše: Když se pak narodil Ježíš v Betlém Judov, za dn Herodesa krále, aj,

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem nevdl, že krev je zbra. Nevdl jsem, co mám v rukou!

Více

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010)

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010) VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2010) Bratí, vím, že Bh je dnes tady s námi. Nedovolte, aby kolem vás jen prošel, aniž byste se k Nmu natáhli, dotkli se Ho a vzali si od Nj sílu a ctnost. Když

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ:

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ: P!ílohy 1. Dotazník CFQ: 43 2. Dotazník EMQ Instrukce: Dvacet osm tvrzeních uveden+ch ní)e je o zapomínání v'cí, co) se ka)dému v r*zné mí!e stává. Prosím zvolte, jak %asto se Vám uvedené p!íklady staly

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Princ se stane pastýřem

Princ se stane pastýřem Bible pro děti představuje Princ se stane pastýřem Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004)

CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004) CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL (Praha, listopad 2004) Chvála bu Hospodinu. Trocha cestování nestaí k tomu, aby byl umlen Boží Duch nebo pestalo plynout Jeho slovo. Zjišuji, že pomazání je to, co láme jho.

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007)

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007) POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG (Harrachov, záí 2007) Chvála Pánu. Je mi velkým požehnáním, že mohu být s vámi na této konferenci. Nejen proto, že jsem rád s Božím lidem, ale hlavn proto, co Bh dlá v našem

Více

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001)

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001) POSLEDNÍ SVÁTEK CECIL ducille (Konference Kraskov, srpen 2001) Dkujeme Ti, Pane, za výsadu, že mžeme být na tomto míst. Žes nám pomohl odložit stranou naše každodenní povinnosti a rzné vci, které nás v

Více

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) Rád bych se s vámi podlil o nkolik jednoduchých, a pesto velmi dležitých vcí. Zdá se, že práv v jednoduchých vcech mnohdy ztrácíme hloubku,

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001)

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001) MUSÍME BÝT JEDNO CECIL J. ducille (Dubuque, Iowa, bezen 2001) 1. Janova 3:1-3: Pohlete, jakou lásku nám dal Otec: abychom byli nazváni Božími dtmi! Proto nás svt nezná, nebo nepoznal jeho. Milovaní, te

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ CECIL J. ducille (Mahomet, Illinois, ervenec 2002) Bh mi klade na srdce, abych vám ekl o tom, kde se dnes nacházíme. Vždycky, te i pozdji, se na své cest musíte dívat na milník,

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO?

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? CECIL ducille (Konference v Nebrasce, listopad 2003) Dkujeme ti, Bože, za tuto chvíli. Prosíme, pomaž uši, pomaž srdce svého lidu, abychom slyšeli. Abychom nebyli tmi, kdo mají

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

úvodník 5/2015 úvodník ! " # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' "!"#$ #! %!# (! )!"! #!"#!! * ) $! +!

úvodník 5/2015 úvodník !  # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' !#$ #! %!# (! )!! #!#!! * ) $! +! 1' #2 31 < $* 9 (" = ' Jan 14:6 5/2015 úvodník napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení úvodník " # $%&$''( )*+,,-.$/$012 6)#') ' " "#$ # %# &#'

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Ježíš Kristus se Petra zeptal: Agape mne? a Petr odpovdl: Ano, Pane, fileo T.

Ježíš Kristus se Petra zeptal: Agape mne? a Petr odpovdl: Ano, Pane, fileo T. Chvála Pánu za výsadu, že jsme mohli znovu pijít do Božího domu. Víte, když si pedstavíte lidi teba v Rusku, kteí se musejí skrývat, když chtjí uctívat Boha, uvdomíte si, jaké máme štstí, že tuto výsadu

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

SLUŽEBNOST PASTÝE. CECIL ducille. (Sterling, Illinois, 10. ledna 1994)

SLUŽEBNOST PASTÝE. CECIL ducille. (Sterling, Illinois, 10. ledna 1994) SLUŽEBNOST PASTÝE CECIL ducille (Sterling, Illinois, 10. ledna 1994) Díky Bohu za dnešní veer. Dkujeme Bohu i za ten sníh a mráz. Halelujah! Amen. Najeme si v Biblích slovo, které mi pišlo. Je zapsáno

Více

JEŽÍŠ JE PRAVÝ BŮH Ježíš nám svými zázraky dal poznat, že je Pán všech věcí. Mohl dělat zázraky, protože byl Bůh. Katechismus o tom říká: Ježíš vrátil v pouhém okamžiku slepým zrak, hluchým sluch, němým

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více