Manželé do (ZDDDPN)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN)"

Transkript

1 PROMĚNA PRÁVNÍHO POSTAVENÍ MANŽELŮ JAKO POPLATNÍKŮ TRANSFEROVÉ DANĚ Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen ZOSDNNV ), byl s účinností k 1. lednu 2014 nahrazen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDDDPN ). Uvedenou legislativní změnou přijatou v souvislosti s rekodifikací soukromého práva byla zdánlivě bez náhrady zrušena daň dědická a daň darovací; ve skutečnosti však byl dosavadní předmět těchto daní nenápadně přesunut do rozšířené daně z příjmů. Poslední z rušených daní, tj. daň z převodu nemovitostí, byla transformována v novou daň z nabytí nemovitých věcí, jež tvoří náplň přijatého zákonného opatření. Jak už naznačuje název nově vytvořené transferové daně, oproti minulosti došlo k výraznému přesunu břemene poplatnictví z převodce nemovité věci na jejího nabyvatele. Zatímco u dosavadní daně z převodu nemovitostí byl ve většině případů jejím standardním poplatníkem převodce, v případě daně z nabytí nemovitých věcí tomu má být naopak. Radikálně se proměnilo také právní postavení poplatníků, kteří byli v době převedení či nabytí nemovité věci manželi. Tento článek se zaměřuje právě na tyto případy. Postavení manželů podle ZDDDPN (do ) Do konce roku 2013 ovládal soukromoprávní vztahy zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v té době měli manželé nemovitou věc ve společném jmění manželů, z pohledu soukromého práva byl každý z nich vlastníkem celé věci a měl právo věc držet, užívat ji a nakládat s ní, přičemž byl omezen stejným právem druhého manžela. Navenek vůči třetím osobám manželé ohledně společné věci vystupovali společně a nerozdílně (solidárně) a rovněž případné závazky tvořící jejich společné jmění museli společně a nerozdílně plnit. Tato zákonná solidarita manželů byla při aplikaci daně z převodu nemovitostí výslovně vyloučena. Podle tehdejšího ustanovení 8 odst. 2 ZDDDPN byl v případě převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti ze společného jmění manželů nebo do společného jmění manželů každý z manželů samostatným poplatníkem a jejich podíly byly stejné. Zákonodárce tím fakticky nastolil fikci, že se pro potřeby daně z převodu nemovitostí hledí na společné jmění manželů jako na rovnodílné podílové spoluvlastnictví. Pokud se tedy manželé stali poplatníky daně z převodu nemovitostí, jelikož společně a nerozdílně zpeněžili nemovitost ze svého společného jmění, popřípadě ve specifických případech úplatně nabyli nemovitost do svého společného jmění, vůči správci daně musel vystupovat každý z nich sám jako zcela samostatný daňový subjekt. Každý z manželů byl povinen řádně a včas podat samostatné daňové přiznání za svou polovinu převedené nemovitosti a také uhradit svou polovinu daně z převodu nemovitostí na svůj osobní daňový účet u příslušného finančního úřadu. Nebylo samozřejmě vyloučeno, aby si kterýkoliv z nich zvolil svého zplnomocněného zástupce, ať již druhého z manželů, anebo třetí osobu, obvykle z řad daňových poradců. Počet vyžadovaných daňových přiznání ani plateb daně, byť realizovaných případným zástupcem, se tím však samozřejmě nezmenšil. Finanční úřad jako správce daně stanovil každému z manželů zvlášť samostatným platebním výměrem daň z převodu nemovitostí, jejíž osud byl i nadále samostatný. Pokud některý manžel neplnil své daňové povinnosti, byla mu uložena pokuta za nepodání daňového přiznání, vyměřeno případné penále za doměření daně z moci úřední, předepsán úrok z prodlení či stanoveny eventuelní exekuční náklady, pokud by došlo až na vymáhání daňového nedoplatku. Vzhledem ke zvláštní koncepci samostatného poplatnictví u daně z převodu nemovitostí odpovídal každý z manželů navzdory soukromoprávní úpravě 1 JUDr. Jan Breburda

2 společného jmění manželů vždy pouze sám za sebe, nikoliv za daň a související příslušenství svého manžela. Manželé do (ZDDDPN) MANŽEL MANŽELKA Úplatný převod nemovitosti ze SJM, popř. úplatné nabytí nemovitosti do SJM Samostatný poplatník (předmět daně = ½ nemovitosti) Samostatný poplatník (předmět daně = ½ nemovitosti) 1. Samostatné daňové přiznání 2. Samostatný platební výměr 3. Samostatná úhrada daně 4. Případné samostatné sankce 1. Samostatné daňové přiznání 2. Samostatný platební výměr 3. Samostatná úhrada daně 4. Případné samostatné sankce samostatného nedoplatku samostatného nedoplatku SAMOSTATNÁ ODPOVĚDNOST SAMOSTATNÁ ODPOVĚDNOST Každý z manželů odpovídá pouze za svůj samostatný daňový nedoplatek, neodpovídá za daňový nedoplatek druhého manžela! 2 JUDr. Jan Breburda

3 Postavení manželů podle ZOSDNNV (od ) Proměna právního postavení manželů Na počátku roku 2014 vstoupil v účinnost nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jenž institut společného jmění manželů staví na stejných základních principech jako předchozí soukromoprávní úprava. Práva a povinnosti spojená se společným jměním i nadále náleží oběma manželům společně a nerozdílně, takže z právních jednání týkajících se společného jmění jsou oba manželé stejně jako v minulosti společně a nerozdílně zavázáni či oprávněni. Aniž by se rekodifikace soukromého práva dotkla samotné podstaty společného jmění manželů, dosavadní přístup zákonodárce k manželům jako poplatníkům daně se změnil v pravý opak. Nově přijaté ZOSDNNV již solidaritu manželů na rozdíl od předchozího ZDDDPN nevylučuje a naopak tento specifický charakter společného jmění manželů plně respektuje. Pokud se manželé, kteří úplatně převádějí nemovité věci ze svého společného jmění, resp. nabývají nemovité věci do svého společného jmění, stanou poplatníky nové daně z nabytí nemovitých věcí, jsou v důsledku ustanovení 30 ZOSDNNV povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, přičemž se na ně hledí jako na poplatníky tzv. společné daňové povinnosti. Zmíněné manžele tak můžeme zjednodušeně považovat za jediného poplatníka, jenž je povinen podat pouze jedno daňové přiznání a uhradit daň z nabytí nemovitých věcí za celou dotčenou nemovitou věc ve společném jmění manželů. K řádnému splnění této společné povinnosti jsou oba manželé v souladu s příslušným procesním ustanovením 30 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen DŘ ), povinni zvolit si společného zástupce, který jejich jménem požadované společné daňové přiznání podá. Mohou se patřičně dohodnout na osobě jednoho z nich, anebo spolu udělí plnou moc někomu dalšímu, nejlépe daňovému poradci. Nejčastěji se však zřejmě uplatní třetí varianta, kterou jim nabízí ustanovení 30 odst. 2 ZOSDNNV, jež stanoví, že pokud si tito manželé společného zástupce nezvolí, je manžel, který první podal daňové přiznání, jejich společným zástupcem. Zákonodárce tak připouští zajímavou možnost, aby se manželé volbou společného zástupce vůbec nezabývali, neboť jakmile alespoň jeden z nich podá daňové přiznání, automaticky se stane (ať již vědomě či nevědomky) společným zástupcem obou manželů. Tím samozřejmě není vyloučeno, aby v budoucnu manželé udělili plnou moc jinému společnému zástupci, pokud to budou považovat za vhodné. Tzv. společná daňová povinnost obou manželů s sebou nese i jejich plnou solidární odpovědnost. Pokud nebude společné daňové přiznání podáno řádně a včas či nedojde k úhradě stanovené společné daně, finanční úřad oběma manželům v případě naplnění zákonných podmínek stanoví společnou pokutu za nepodání daňového přiznání, společné penále za doměření daně z moci úřední, společný úrok z prodlení či společné exekuční náklady, a to bez ohledu na to, čím zaviněním k takovému porušení povinností došlo. Finanční úřad může splnění společných daňových povinností požadovat a podle potřeby vymáhat samostatnými exekučními příkazy postupně či zároveň po kterémkoliv z obou manželů, přičemž plněním jednoho z nich se v témže rozsahu zprostí své povinnosti i druhý z manželů. Vzhledem k tomu, že manželům jako společným poplatníkům finanční úřad nevytváří pro tento účel žádný společný daňový účet, je žádoucí, aby byla daň hrazena na osobní daňový účet jednoho z manželů, nejlépe toho, který je jejich společným zástupcem a který za oba podal společné daňové přiznání. Je však nutné si uvědomit, že se jedná pouze o technické řešení evidence platebních povinností, které nemá vliv na solidární odpovědnost obou manželů. 3 JUDr. Jan Breburda

4 Manželé od (ZOSDNNV) MANŽEL MANŽELKA Úplatné nabytí nemovité věci do SJM, popř. úplatný převod nemovité věci ze SJM Společní poplatníci (předmět daně = celá nemovitá věc) 1. Společné daňové přiznání 2. Společný platební výměr 3. Společná úhrada daně 4. Případné společné sankce celého (společného) nedoplatku celého (společného) nedoplatku SOLIDÁRNÍ ODPOVĚDNOST Každý z manželů odpovídá za celý společný daňový nedoplatek v plné výši; plněním jednoho z nich se v témže rozsahu zprostí své povinnosti i druhý z manželů! 4 JUDr. Jan Breburda

5 Praktické dopady nové právní úpravy Nastalou legislativní změnou se zpravidla zjednoduší administrativa na straně správce daně i na straně poplatníků. Nově postačí, pokud bude alespoň jeden z manželů dostatečně aktivní a podá požadované daňové přiznání. Finanční úřad pak vede jedno společné vyměřovací řízení namísto dvou samostatných, což je o poznání jednodušší, rychlejší a levnější. Jediné společné vyměřovací řízení se vede také v případě, že oba manželé ignorují své zákonné povinnosti a ani jeden z nich daňové přiznání nepodá. V takovém případě jim však finanční úřad může v souladu s 30 DŘ ustanovit na jejich náklady společného zástupce, a to dokonce i z řad daňových poradců, což je samozřejmě zdlouhavé a nákladné, takže se taková obstrukce liknavým manželům rozhodně nevyplatí. Popsaná změna právní úpravy může státu přinést také nezanedbatelný fiskální efekt. V minulosti nebylo nijak neobvyklé, že některý z manželů (v době stanovení nebo vymáhání daně již často rozvedených) nebyl schopen či ochoten uhradit svou stanovenou daň. Vzniklý daňový nedoplatek pak finanční úřad složitě vymáhal na případném ručiteli a občas jej také musel neúspěšně odepsat pro nedobytnost, přestože druhý z manželů byl solventní a měl majetkové zdroje, z nichž by jinak bylo možné dlužnou daň bez velkých potíží vydobýt. Současné solidární postavení manželů tuto slabinu předchozí daňové úpravy odbourává. Finanční úřad může nově požadovat a vymáhat vzniklý daňový nedoplatek na kterémkoliv z obou manželů či na obou současně, a to i v případě že manželství po vzniku společné daňové povinnosti zaniklo. Pro dotčené manžele je samozřejmě takové oprávnění finančního úřadu nevýhodou. Na samotný závěr je třeba upozornit, že obdobným vývojem jako manželé poplatníci prošli také manželé ručitelé, jimž podle 41 odst. 2 ZOSDNNV vzniká zákonná povinnost ručení, jež má v případě nabytí nemovité věci do jejich společného jmění rovněž společný charakter. Pokud budou tito manželé v souladu s 171 a násl. DŘ vyzváni jako ručitelé k úhradě daňového nedoplatku na dani z nabytí nemovitých věcí, za který ručí, budou ho s ohledem na solidární povahu jejich společného jmění hradit společně a nerozdílně stejně jako manželé poplatníci. Šance na úspěšné vymožení celého daňového nedoplatku se tím ještě více prohlubuje. 5 JUDr. Jan Breburda

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

Pokyn DS-154 Interní pokyn k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení, č.j. 43/ 62 115/2006-433 ze dne 30. 5. 2006

Pokyn DS-154 Interní pokyn k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení, č.j. 43/ 62 115/2006-433 ze dne 30. 5. 2006 154/2006 DS. Pokyn DS-154 Interní pokyn k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení, č.j. 43/ 62 115/2006-433 ze dne 30. 5. 2006 Čl. I Ručení v daňovém řízení 1. Právní úprava ručení u daně

Více

POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí POKYNY k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen zákonné opatření ) Tiskopis daňového přiznání (dále

Více

PŘÍLOHA K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 10. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH ZÁSAD (RIA) 1. Důvod předložení

PŘÍLOHA K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 10. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH ZÁSAD (RIA) 1. Důvod předložení PŘÍLOHA K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 10. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH ZÁSAD (RIA) 1.1. Název 1. Důvod předložení Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

Uveřejňování dlužníků

Uveřejňování dlužníků Vyšlo 21. 9. 2012 9/2012 VERLAG DASHÖFER Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek Uveřejňování dlužníků Stále častěji se setkáváme s dotazy

Více

Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku''

Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku'' Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku'' Podle přechodných ustanovení ZOK ( 777) se ve stanovách všech družstev ruší k 1. lednu 2014 všechna ustanovení, která jsou v rozporu s

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 14.12.2011

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 14.12.2011 Generální finanční ředitelství Lazarská 7, Praha 1, 117 22 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 14.12.2011 UZAVŘENÉ PŘÍSPĚVKY ke dni 14.12.2011 Daň z příjmů 339/14.09.11

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část 50 Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Stávající právní úprava vlastnictví bytů a její zhodnocení Současná právní úprava vlastnictví bytů navazuje na předpoklady vytvořené v 125 odst. 1 občanského zákoníku,

Více

Vědecký tým Výzkum insolvence

Vědecký tým Výzkum insolvence X x x x x n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

Daň z nemovitých věcí u pozemků a staveb používaných pro podnikání

Daň z nemovitých věcí u pozemků a staveb používaných pro podnikání 17 Daň z nemovitých věcí u pozemků a staveb používaných pro podnikání Podle 1 zákona o dani z nemovitých věcí tvoří daň z nemovitých věcí: a) daň z pozemků a b) daň ze staveb a jednotek. Podle 2 odst.

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I 344 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu: ČÁST

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup

Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup http://pravniradce.ihned.cz/prirucka Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup 12 2003 Bytové vlastnictví a vlastnictví samostatně určených nebytových prostor je dnes v

Více

Odpovědnost členů statutárních orgánů

Odpovědnost členů statutárních orgánů PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ Závěrečná práce kurz práva pro daňové poradce Odpovědnost členů statutárních orgánů Mgr. Květoslava Coufová 2001 Prohlašuji tímto, že jsem závěrečnou práci

Více

Insolvence. Neúčinnost zástavní smlouvy v insolvenčním řízení. Newsletter Červen / 2014

Insolvence. Neúčinnost zástavní smlouvy v insolvenčním řízení. Newsletter Červen / 2014 Newsletter Červen / 2014 Insolvence Neúčinnost zástavní smlouvy v insolvenčním řízení Ve svém rozhodnutí sp. zn. 29 ICdo 13/2012, ze dne 31. 3. 2014 se Nejvyšší soud vyjádřil k otázce postupu insolvenčního

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

Zánik společného jmění manželů zánikem manželství

Zánik společného jmění manželů zánikem manželství APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 MILAN MAKARIUS Zánik společného jmění manželů a jeho vypořádání I. Úvod Jak bylo uvedeno v předcházející stati publikované v časopise Aplikované právo č. 1/2005, která se především

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 9/2013 c.k. 28. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 9/2013 c.k. 28. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 9/2013 c.k. 28 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 28 Kalendář povinností v září 2013 29-31 Účtování a daně zkreslení daňové povinnosti z důvodu

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

Povinnosti společníka ve společnosti s ručením omezeným podle obchodního zákoníku a zákona o obchodních korporacích

Povinnosti společníka ve společnosti s ručením omezeným podle obchodního zákoníku a zákona o obchodních korporacích Povinnosti společníka ve společnosti s ručením omezeným podle obchodního zákoníku a zákona o obchodních korporacích Jan Flídr Výjezdní seminář z obchodního práva letní semestr 2011/2012 Konzultant: JUDr.

Více

7.1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích

7.1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích ODBOR VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 7.1 Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích podle právního stavu k 1.

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

Newsletter říjen 2014. K možnosti podat dovolání insolvenčním správcem proti usnesení o odmítnutí přihlášky

Newsletter říjen 2014. K možnosti podat dovolání insolvenčním správcem proti usnesení o odmítnutí přihlášky Newsletter říjen 2014 Insolvence K možnosti podat dovolání insolvenčním správcem proti usnesení o odmítnutí přihlášky Nejvyšší soud se ve svém rozsudku sp. zn. 29 NSCR 109/2013 ze dne 21. 5. 2014 zabýval

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více