Rumunsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rumunsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr"

Transkript

1 Rumunsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

2 informace o jurisdikci Rumunsko je jedním z nejmladších členů Evropské unie. Nynější rumunská ekonomika je jednou z nejrychleji rostoucích v celé Evropě, když v uplynulých třech letech se průměrná míra růstu HDP pohybuje okolo 7 % a je doprovázena všudypřítomnou modernizací a restrukturalizací hospodářské struktury. Vysoký hospodářský růst je i výsledkem značného zájmu přímých zahraničních investorů o vstup do rumunské ekonomiky. Razantní hospodářská dynamika je přitom doprovázena poměrně umírněnou mírou nezaměstnanosti (asi 7,2 %), jež je srovnatelná s českou a je mírně nižší, než průměr EU. Dle jednoho z ukazatelů fiskální disciplíny - poměr vládního dluhu k HDP (15,2 %) patří Rumunsko patří k naprosté extratřídě v rámci EU, srovnatelné snad jen například s Lucemburskem či baltskými zeměmi. všeobecné informace o zemi Název Rozloha Poloha Počet obyvatel Státní zřízení Hlavní město Úřední jazyk (používané jazyky) Měna Náboženství Hospodářství Společnosti Právní forma Legislativa Založení Minimální počet jednatelů 1 Rumunsko (România) km² Rumunsko leží nad Balkánským poloostrovem v jihovýchodní části Evropy. Sousedí s Ukrajinou a Moldavskem na severovýchodě, s Maďarskem na severozápadě, se Srbskem na západě a s Bulharskem na jihu. Východní břehy země omývají vody Černého moře. 21, 7 mil. Republika Bukurešť rumunština (lokálně maďarština, němčina) rumunský leu (RON) převážně římskokatolické průmysl, zemědělství, od členem EU. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM kontinentální právo do 1 týdne, vznik během 1 měsíce Počet společníků Min. 1, max. 50 Základní jmění Minimálně 200 RON /cca 60,-- Roční paušální poplatek státu

3 Povinnost předkládání účetních Ano výkazů Povinná výroční zpráva Povinný audit Registr firem Ano, veřejnosti přístupný Smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČR Ano Právní forma AKCIOVÁ SPOLEČNOST Legislativa kontinentální právo Založení do 1 týdne, vznik během 1 měsíce Minimální počet jednatelů 1 Minimální počet akcionářů 1 Akcie na doručitele Základní jmění Minimálně RON/ /cca ,-- Roční paušální poplatek státu Ano Povinnost předkládání účetních Ano výkazů Povinná výroční zpráva Povinný audit Registr firem Ano, veřejnosti přístupný Smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČR Ano zdanění Daň z příjmů S účinností od je standardní úroveň daň z příjmů 16%, což řadí Rumunsko mezi evropské státy s relativně nižším daňovým zatížením- Pokud právnická osoba splní níže uvedené podmínky, může zažádat o režim tzv. mikro-firmy, která podléhá pouze 2 % dani z příjmů (2.5% v roce 2008 a 3% v roce 2009): Roční obrat do , -- Počet zaměstnanců min. 1 a maximálně 9 Více než 50% příjmů společnosti je z jiných aktivit než poradenství a management Mezinárodní daňové právo Rumunsko má uzavřeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění s cca 78 státy včetně České republiky. Daň z přidané hodnoty Sazby DPH v Rumunsku jsou dvě: 19% standardní sazba 9% snížená sazba

4 Některé zvláštní služby a zboží jsou z režimu DPH vyňaty, standardní sazba je nastavena pro většinou služeb a zboží, snížená sazba je stanovena pro zvláštní služby a zboží (např. léky, ubytování hotelového typu, knihy, vstupenky do muzejí atp.). Účetnictví Akciová společnost vede účetnictví a podává standardní četní výkazy jak přílohu výroční zprávy a součást příloh daňových přiznání dle rumunského zákona o účetnictví z roku Obchodní právo Akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným nemohou bez zvláštního povolení provozovat tyto činnosti: poskytování bankovních služeb; pojišťovnictví; investiční činnosti (jiná než na vlastní účet a s vlastními aktivy); správa fondů a nadací. společnosti, právní formy Základní právní úpravou je zákon o společnostech z roku 1990 platný v novelizaci z roku The Companies Act 31/1990 v novelizovaném zákonem 441 /2006 Rumunské soudy mají standardně 5 pracovních dní k zápisu společnosti do rejstříku (vznik společnosti), praxe je však velmi podobná české. Proto zaručujeme doručení kompletní dokumentace do Prahy smluvně do 30 dní ode dne dodání kompletních podkladů klientem. Společníci / Akcionáři Základní kapitál SPOLEČNOST OMEZENÝM Minimálně 1 Maximálně: 50 Minimálně /cca 60, RON/ S RUČENÍM AKCIOVÁ SPOLEČNOST Minimálně 2 Maximálně: neomezeně Minimálně RON/ /cca ,-- Podíl / Akcie Může být zastaven Mohou být zastaveny Dluhopisy může vydat Může vydat Management Ředitel ( představenstvo ) Censoři (plní funkci dozorčí rady) u s.r.l. s více než 15 společníky Ředitel (Představenstvo) Censoři (plní funkci dozorčí rady) Auditoři Rozhodnutí o vstupu nových společníků / akcionářů Převod vlastnictví Jednomyslná volba dosavadních společníků (pokud stanovy neurčí jinak) Převod je účinný zápisem do Obchodního rejstříku (obdoby) Souhlas není povinný, ale může být vydán Převod je účinný dnem doručení společnosti (a zápisem do knihy akcionářů (obdoby))

5 Akciová společnost (Societate pe Acţiuni, SA) Legislativa umožňuje - podobně jako v Bulharsku dva možné modely corporate governance akciové společnosti - monistický a dualistický systém. V případě monistického systému je jediným statutárním orgánem společnosti ředitel (Direktor) nebo správní rada (Board of Directors) minimálně 3 ředitelů, jednající za společnost navenek a konající vše co nespadá do působnosti valné hromady a/nebo akcionářů. Členem tohoto statutárního orgánu může být i právnická osoba. Správní rada může delegovat vedení společnosti jednomu nebo více výkonným ředitelům (executive officers), kteří mohou ale nemusí být rekrutovat z řad členů správní rady. Výkonní ředitelé mají pravomoc jednat za společnost v rozsahu a s cílem stanoveném valnou hromadou a/nebo správní radou. V případě dualistického modelu jedná za společnost představenstvo (Directorate) a jeho činnost, určenou stanovami a valnou hromadou kontroluje dozorčí rada. Představenstvo může být tvořeno jediným ředitelem nebo správní radou minimálně 3 ředitelů. Členem tohoto statutárního orgánu může být i právnická osoba. Dozorčí rada je tvořena minimálně 3 a maximálně 11 členy. Členem dozorčí rady mohou být pouze fyzické osoby. Jedna osoba nemůže být členem obou statutárních orgánů zároveň. V obou případech je zapotřebí alespoň 2 zakladatelů a následně alespoň 2 akcionářů. Sídlo společnosti a jazyk společnosti Sídlo společnosti musí být v Rumunsku. Statutární dokumenty společnosti musí být k dispozici primárně v rumunštině. Omezení jména Jméno společnosti nesmí být zaměnitelné se jménem již existující společnosti, nesmí být urážlivé a nesmí vzbuzovat zdání kriminální činnosti. Jméno společnosti schvaluje obchodní rejstřík při návrhu na zápis, za poplatek jej lze rezervovat. Některá jména vyžadují zvláštní souhlas nebo licenci. Těmi jsou zejména názvy obsahující slova ři ekvivalenty v různých jazycích bank, benevolent, building society, savings, loans, insurance, assurance, reinsurance, co-operative, council, Chamber of Commerce, trust, municipal finance, university a jejich ekvivalenty v ostatních jazycích. Zvláštnímu souhlasu podléhá použití slova Rumunsko v názvu společnosti. Doba založení Doba založení a vzniku společnosti se pohybuje mezi 7 až 10 dny. Ready-made společnosti nejsou k dispozici. Představenstvo, dozorčí rada, akcionáři, základní kapitál Minimální počet členů představenstva je jeden. Právnické osoby mohou být členem představenstva. Rumunská právní úprava nestanoví sekretáře společnosti. Minimální počet akcionářů jsou dvě osoby fyzických či právnických, bez ohledu na zemi residence. Základní kapitál akciové společnosti je ,-- RON.

6 Společnost s ručením omezeným (Societate cu Răspundere Limitată, SRL) jrozšířenější právní formou v Rumunsku je společnost s ručením omezeným SRL. Společnost může být založena jedním, nebo několika zakladateli, kterých nesmí být více než 50. Základní kapitál společnosti činí 200 RON. Sídlo společnosti a jazyk společnosti Sídlo společnosti musí být v Rumunsku. Statutární dokumenty společnosti musí být k dispozici primárně v rumunštině. Doba založení Doba založení a vzniku společnosti se pohybuje mezi 7 až 10 dny. Ready-made společnosti nejsou k dispozici. Omezení jména Jméno společnosti nesmí být zaměnitelné se jménem již existující společnosti, nesmí být urážlivé a nesmí vzbuzovat zdání kriminální činnosti. Jméno společnosti schvaluje obchodní rejstřík při návrhu na zápis, z poplatek jej lze rezervovat. Některá jména vyžadují zvláštní souhlas nebo licenci. Těmi jsou zejména názvy obsahující slova ři ekvivalenty v různých jazycích bank, benevolent, building society, savings, loans, insurance, assurance, reinsurance, co-operative, council, Chamber of Commerce, trust, municipal finance, university a jejich ekvivalenty v ostatních jazycích. Zvláštnímu souhlasu podléhá použití slovy Rumunsko v názvu společnosti. Jednatelé, společníci, základní kapitál Minimální počet jednatelů je jeden. Osoba jednatele může být právnická nebo fyzická, bez ohledu na domicil a národnost. Minimální počet společníků je 1, maximálně počet společníků je 50. Právnická či fyzická osoba nemůže být jediným společníkem ve více než v jedné společnosti s ručením omezeným (s.r.l.). Základní kapitál společnosti s ručením omezeným je 200,-- RON. závěr Rumunsko nabízí spolu se zajímavými investičními příležitostmi relativně funkční právní systém, který se postupem času harmonizuje s právem Evropské unie. Tato jurisdikce je pro zahraniční investory/podnikatele zajímavá díky nízké sazbě daně z příjmů, situací na realitním trhu a relativně levnou pracovní silou. Rumunský trh zažívá mimořádný rozvoj prakticky ve všech oborech. K nejatraktivnějším odvětvím patří development. Převažují investoři ze zemí Evropské unie, početná je i skupina investorů z Turecka a Izraele, se kterým má díky své židovské minoritě Rumunsko historickou vazbu. Ze zemí střední a východní Evropy do Rumunska míří hlavně investoři z Maďarska (převážně do oblasti, kde žije maďarská menšina), Slovenska a Polska. Hodnota nemovitostí zejména za poslední tři roky zásadně vzrostla, a tento trend nadále pokračuje. V tom je situace podobná České republice. Ve výstavbě jsou především office projekty, ale i nákupní centra a rezidenční projekty. Na severu Bukurešti nyní vzniká celá řada office projektů a velká nákupní centra, neboť investoři jsou si vědomi rostoucí kupní síly obyvatelstva. jen Bukurešť se svými 2,5 miliony obyvatel, neoficiálně až 4 miliony, ale celé Rumunsko je pro vstupující investory velmi atraktivním prostředím k vytvoření zisku. Rumunsko je zcela určitě zemí budoucnosti v rámci EU; zemí s nejen ohromným ekonomickým potenciálem, ale i úžasným přírodním bohatstvím, využitelným jak v oblasti turistického ruchu, tak i průmyslu. Je současně

7 zemí na evropské poměry dostatečně velkou, s velkou šancí na to, aby v EU rumunský hlas rozhodně nezanikl.

Emirát Dubaj. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Emirát Dubaj. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Emirát Dubaj Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Výnosy z těžby ropy a zemního plynu v současné době přispívají

Více

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM VÍCE NEŽ PORADENSTVÍ OBSAH O SPOLEČNOSTI 4 ZAČÁTEK PODNIKÁNÍ 7 Konzultace podnikatelského záměru 9 Založení české společnosti 10 Prodej české ready made společnosti

Více

Spolková republika Německo. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5.

Spolková republika Německo. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. Spolková republika Německo Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Německo je federativní parlamentní zastupitelská

Více

Podnikání v Rakousku. www.auditor.eu An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms

Podnikání v Rakousku. www.auditor.eu An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms Podnikání v Rakousku PRAHA PELHŘIMOV BRNO BRATISLAVA vídeň HORN An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms 2 3 50 let zkušeností v Rakousku

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. CE Bond 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDĚ 1.1. Fond - CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., který byl

Více

Podnikání ve Švýcarsku

Podnikání ve Švýcarsku Podnikání ve Švýcarsku Kontakt: Dr. Lucy Gordon-Vrba, LL.M., advokátka MME Partners Kreuzstrasse 42 Gubelstrasse 11 CH-6300 Zurich CH-6300 Zug Switzerland Switzerland Telefon: +41 41 726 99 66 Fax: +41

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice Podnikání v České republice Podnikání v České republice Eva Bergerová Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Enterprise Europe Network Listopad 2008 Obsah Obsah... 3 Seznam tabulek... 7 Seznam

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Wüstenrot stavební spořitelna a. s. Obsah Obsah...2 Prohlášení emitenta...3 Základní údaje o emitentovi...4 Profil společnosti...5 Údaje o činnosti emitenta...5 Nabízené

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Listopad 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím listopadového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační)

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační) Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační) 2 Česká pojišťovna je pojišťovacím ústavem, který má v českých zemích nejdelší tradici. Počátek její 175leté historie sahá do roku 1827, kdy byla

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI BYTY v číslech 2012 464 961 Hrubý příjem z nájmu 7 407 109 (v tis. Kč) Investice do nemovitostí (v tis. Kč) 3 394 261 Vlastní kapitál

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. The analysis of the accounting system and economy of the company ZAT a.s. Tereza

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bakalářská práce Autor: Michal Randůšek Právní administrativa v podnikatelské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE Souhrn legislativních rozdílů v podnikání v České a Polské republice Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Příručka byla vytvořena

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více