LlfTY TR.HOVOJVI E:NJKE ZPRAVODAJ OBV1NLJ MEJTA. TRHOWCH JVINLJ A OKOLr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LlfTY TR.HOVOJVI E:NJKE ZPRAVODAJ OBV1NLJ MEJTA. TRHOWCH JVINLJ A OKOLr"

Transkript

1 TR.HOVOJVI E:NJKE LlfTY ZPRAVODAJ OBV1NLJ MEJTA TRHOWCH JVINLJ A OKOLr Brezen 2001 Cislo 1 Rocnik XI. JAK BUDEME HOSPODARIT V LETOSNIM ROCE? Nejvfce prostfedku vydame na Cistfrnu odpadnfch vod ZaSlllpile!stvo mesta schvalilo na svcm za~cdani 19. (mora 200 I rozpoect mcsta na Ictosni rok. Do te doby. platilo rozpoctove provizorium. Jako kazdy rok byl pfedlozen vyrovnany rozpocct. Na prijmovc a vydajove s tran~ je Kc. Tato castka pfevysujc lonsky rozpocet Kc. Je to zpusobeno tim, I.e nasc mesto ziskalo st':mji dotacc na investicni akce Intenzifikace cistirny odpadnich vod a podchyceni voln)'ch kanalizacnfch vyusti vc vysi 18,9 mil. Kc a na doblldov,\ni bytoveho domu na namcst( ve v)'si 6,5 mil. Kc. Toto jsoll dye nejvetsi inve~tieni akce letosniho rokll (dokonceni intenzifikace COV je planovan na rok 2002). Nejvctsi pfijmy do rozpoctll nh'!sta jsoli prumy z dani. V Ictosnim se jiz fidi podlc noveho zakona 0 rozpoctovern LIrceni dani, kdy pi'ijmy jsou prerozdclovany pres starni rozpocet die stanovent'ho koeficientu a poetu obyvatel Tzv. sdilenedane jsoll urcene ve v);.~i 19,3 mil. Kc. Ve struktufe danovych pfijmll je no\'~ podil dane z DPH 9,6 mil. Kc. Z fondu rezerv z loi\skeho rokll prcvadimc do lelosniho rozpoctu 10,3 mil. Kc. Dalsim pfijmem do rozpoctu jsoli linancni prostfcdky na vykon statni spravy vcetne pcncz na vyplaty socidlnich davck. Stoji za povsimnllti, zc nli~ socialni odbor v Ions kern roce vyplatil socililni davky obcanlim obci, pro kterc jsmc poverenym uradem vykonem statni spravy vc vysi 6,2 mil. Kc a v letosnim roce je v rozpoetu planovano s vyplatou 6,8 mil. Kl:. V kapilole skolstvi obdrzi dotaci od mesta skoly, jejichi. zfizovatelem je prave mesto - matcfska skola 1,46 milionu Kc a zakladni skola 2,82 mil. korun. Tyto vydaje rcspektllji pozadavky obou skol. Taktcz obdrzi dotaci Mestsk6 kulturni stf'cdisko pozadovanou castku 2,37 mil. K1'. Nove sc objevuje v rozpouu vydaj na dopravni obsluznost, ktera je dotaci obcf set 1\LI JSME SE ScHani lidu, domil a bytij k I. bfeznll 2001 bylo vyznamne v mnoha sm l!rech. Bylo nejcn prvnim v novcm tbfciletf, ale i prvnil11 v samostatne Ceskc republicc. Udajc tohoto sciuini }Wll proto oceka vany S velkou nctrp hvostl Bude to prvni komplexni zdroj infomlac1 0 stavu nasi spolecnosli po vyraznych zmenach uplynu Jello desetiletl ClIem scltani je ziskat (ldaje, ktere nelze zjistit z zadncho jint:ho zdroje. Vyslcdky s ilani vyuzivaji pf'edevsim org,my statni spravy, obcc a dais! instituce. ektera data 0 nasi republic~ jsou poskytovana mczinarodnim organizaclm. Krome mnohostranneho vyuziti zakladnich llcl<lj u 0 pouu a slozeni llbyvatcl slouzi v)'slcclky schani zcjmcna: pro spnivnou llrientaci sllcialni pomoei statu, seitani primisi zakladni informace 0 ruzn)'ch skupina h dol11uenosti, u rodimich s delil'li, ncuplnych rodin'lch, duchodcfch pro rescni olazek bydlelli na 1<\ kladc infornlaci 0 technickc vybavenosti bytll, neobydlcnych by tech a duvodcch ncobydlenosti, pro rozhodov,\ni 0 vys(avbc bytu s pomoci statu a obci pro koncepce dalsiho rozvoje vzdelanosti obyvatelstva pro poznani potfebnosti socialnich, zdravotnickyc h, skolskych a jinych zafizeni pro aktivni poliliku zameslna Ilosti na z'lklade informacf 0 ekonorniekc aktivite obyvate[stva v jednotlivych mistccil rcpubliky PI'!) zaji~ (ovani potfeb narodnost nicl1 mensi n a ideni vztahu statu a cirkvl pro zlepseni funkce vefejnc do pravy ve me~tech a jcdnotlivych regioncch na l.uklade udaju () do jizdec do zamestnani a skol okresu Ceske Blldejovice dopravni spolcenosti CSAD Jihotrans, nas podil je 165 tis. Kc. Do lor.skeho roku tyto dotace hradil okresni urad. I v letosnim roce pfispivame cirkvi na rckonstrukci kostela Nejsvt:tt:j~i Trojice. Od ministcrstva kultury je potvrzena dotace 750 tis. Ki:', coz predstavuje 80 % cclkovych mlkladu, 10 % se podili mesto a stcjnym procentcm cirkcv. V rozpoctu je rczerva 115 tis. Kc jako dotace cirkvi. Protozc v roce 200 I probehnc oslava 120. vyroci zalozeni Sboru dobrovolnych hasicu v Trhovych Svinech, pfispejc l11esto na tuto akci i na vydani propagacniho materialll k tom lito jubilcu. Blldeme tet pokracovat v plynofikaci dalsi casti mesta, Kozinova namesti a okolnich ulic, invcstorem je Jihoccska plyn'lrenska a. s., rnesto se podiii ~O % investicnich nakladu (bez pfipojek) vc vysi 400 lis. Kc. Soucasti rozpoctu jsou financni prostfedky na chod ufadu, b~zne opravy a udrzbu (komunikacc, chodniky, kanalizacc, rybniky, klllturni zarizeni v obcich) aj. Jsme si vedomi, ze je ve meste mnoho dalsich akci, ktcre je nlltno realizovat, jako je napriklad vybudovani chodniku k lirnle Greincr, rekonstmkce ulie Nove Mesto, Jeron)'mova, tcplofikace ulice Budovatelska, oprava mistnich komunikacf a dalsi. Samozfejme vse je vazano na financni prostfcdky. K nckterym akcim chceme pfipravit projeklovou dokllmentaci a naslednl! pozadat o dotace. Rozpocct mesta jc financni plan, konkn!tni cisla vzejdou z vybcrovych l'izeni a nabidek. Hospodafeni mesta je kontrolovano radou mesta, zastupitelstvem mcsta a nasledne je kazdorocne provdden financni audit. lng, Radisla\' Busl!k starosta mesta OVE TIStCILET U NAs CELKEM BEZ PROBLEMO Na pi'elomu lillom a hi'ema, takjako timer v celem svete, proheh 10 i II nas sntdn[ Ii(ill donn! a hytll. Mysl[m si, ie po naldde, kterou rozpolltaly Itlavne sdelovacf prostred/...")i, jste nakonec po ohdrien[ snta ('(ch lis1l1 zjislili, ie lidaje, ktere mate sdelit 0 majetku apod. Ilejsoll vi/hee tok hrome, jak to media avizovala. 0 nazoreeh typlt, ie po vyplnen[ s({tacfho listll Vam vykmdou chaw a jinych podohn.vch, mys Ifln nemd eel/ii vi/hee diskutovul. Mestsky lhad se sl/azi/ dofunkee shtaeich komisahl vyhrat z lech,'kdo se pfilz/dsili, co nejdllvihyhodnejh lidi, ahy jii 1[11110 vyherem zabrcinil podohn.vm pochyhnjjslem a ahy sc[lrilli v liaselll //lesle proheltlo co ncjlipe. TemlO lidem, kten s6tdni jaklicky provridlli, byeh dlft'! zdroveif opravdll podekovat za prdci, kleroll v /III/ohdy nepnznive almos/ide odvedli pro zddrny pniheiz s6 Idlll. SL'llrini Sa//lOllle prohehlo celkelll hez prohtenlli. drohne nedoslalky hyl)' rdelly /la meslskem urade, ahy se lid(; Ilelllllseli obracet ria stalistick,y lirad, klery lilel s5fiin[jakticky 110 slarosti a zodpov[dd rov Ilef ztj ochranu Cl-Whnlch lidaj/i, \~Vsled/...") ' s((lrini hudou oznamovally posiupne, a 10 v pnihelll' zhruha dvou Let. Ty Ilejzajfmavej i, t'}kajfci se naiielio!nesta, sliillozl'ejllle zvdejnime. Ztiellek Valut rajemnik MeV -1

2 ZUSNESENI MESTSKEHO ZASTUPITELSTVA XII. zasedani dne Zastupitelst\'o mesta rozhodlo: 0 cene vodncho na rok 2001 pro obce Nechov a [odne, kteni bude cinit 17,- KC/m' pro domaenost i ostatnf odberatelc. S I. JVS Ceske Budejoviee, provozol'atclem vodoh<ispodiifskeho majetku mesta Trhove Sviny, uzavfit smlouvu 0 poskytnuti financnich prostredkll do vyse Kc na realizaci v)'stavby kanalizacniho sbcraee "B". Pfijmout od Stiitniho fondu zivotniho prostredi.cr die Rozhodnuti c ze dnc 9. II pod c. j /SFZP1D12000 dotaci ve vysi Ke. na invcsticni stavby intenzifikacc a rozsireni COY, kanalizacni sberac "B" a podchyccni volnych kanalizacnieh vyustf podel Trhosvinenskcho potoka. Prijmollt od Stiitniho fondu zivotniho prostrcdi CR die Rozhodnuti C ze dne 9. II pod e.j. I 20I 5/SFZPID12000 pujeku ve v)'si Ke s urokem 2 % na investicni stavby intenzifikace a rozsireni COY, kanalizacni sberac "B" a podchyccni voln)'ch kanalizacnich I'yusti podcl Trhosvincnskeho potoka. Zastupitelstvo mesta schvalilo: Zastavni pnivo vuei Stiitnimu fondu zivotnfho prostredf CR na ncktere z techto objektll: KlIlturni dum Trhove Sviny, dum e. p. 178 na Zizkovc namcsti, KlIlturni dum v Nechove a Kultllrni dum na Rejtech. Objekty budoll vybrany die ceny znalcckcho posudku tak, aby v koneencm souctll jejieh hodnot byly splneny podminky SFZP s tim, ze vyberem objektu povei'lijc radu mesta. Zastupitelstvo mesta zvolilo: Cleny financnfho v)'boru - prcdseda ing. Frantisek Kfiha, clenove pani Eva Snokhansova. MVDr. Vaelav Mrazek. Cleny kontrolnfho v)'bom - pfcdseda ing. Karel Novak, clenove pani Marie Jan do va, Mgr. Frantisck Slfpka. Zastupitelstvo mesta ukhida: Mestskcmu ufadu resit dopravni situaci v Budovatelskc uliei zejmena v okoli Terna. xm. zasedani dne Zastupitelstvo mesta rozhodlo: 0 cene vodneho pro ob('any, kteni budc (,init 16,46 Ke/m ' vi'etne DPH, o cene vodncho pro ostatni odberatelc, kteril bude cinit 16,46 KClm' veetne DPH, 0 cenc stocneho pro obeany, kter{1 bude cinit Ki'/m' v(etne DPH a 0 cene stocncho pro ostatni odbcratele, ktera bude cinit 12,33 Kc/m' vcctne DPH s ucinnosti od l. dubna 200 I. Sni:!it nabfdkovou ccnu na stavebni parcely v ulici U Levucku na puvodni cenu tj. 240,- KClm'. Zastupitelstvo mesta schvalilo: Rozpocet mcsta pro rok 200 I die navrhu rady mesta bez vyhrad. Nil\Th zmeny Vyhlasky Mesta Trhove Sviny 0 vytvofenf a pouziti ucelovyeh prostfcdku " Fondu rozvoje bydleni" na uzemi mcsta Trhove Sviny pro' rok 200 I. Vstup do euroregionu Silva Nortica. Financni podi! mcsta na opravu kulturni pamjtky kostela Nejsvetcjsi Trojice ve v)'si Kc. Zastupilelstvo mesta uusilo: Platnost usneseni rady mesta c. 505/2000, ve klerem rada lilcsta ol11ezila dobll kon,ini rockoveho festivalu dne [ do hodin a souhlasi s prodlouzenim hudebni produkce do hodin. Zastupitest\'o mesta ukhida: Mestskelllll ui'adu vyhledat v [okalitc Sirkova mlyna pozemek v maietku mcsta vhodny nu vybudovanf hfi~te.. Mestskcmu uradu zpracovat odbol11y posudek \Ie veei (lj~emniho a stavcb-. niho rizeni V);stdvby hotelu v objektll Kolinll ml)ina a pi"edlolit zastupite! stvu m ~ s ta -2 K reforme vefejne spravy V minulclll eislc jsem informoval etemife Trhovosvincnskych [istu 0 navrhu reformy vcfejne spravy a vymezeni obei poverell)'ch statnf spravou III. stupnc. Upraveny material jsem obdrzel 12. bf"t:zna 2001 pod nazvem " Druhy postupovy krok modclaee spravnich obvodil povei"en)'ch obel III." Na zukladc usnesenf zastupitelstvev spadovych misst a obci usek pro reformu vci'ejne Sprayy ministerstva vnitrajiz navrhl Mcsto Trhove Sviny jako sid 10 spnivniho obvodu povci"enych obcf Ill, ktere vyhovuji kriteriu minimalnf velikosti spravniho obvodu. V komentari se uvjdl ze u spravnich obvodll s minimalne 20 tis. obyvatdi je volba poverenc obce III temer jista. u spravnich obvodu s mini maine 15 tis. obyvateli jc pravdepodobna. Obdrzeli jsmc opet dotaznik C. 2, ktery by me! byt stanoviskem pro zpracov(mi treti 1lI0deiove mapy blizici se jiz konecncmu r'cseni. Tento material by pak mel byt vl<idnim navrhem schvalovan)' Parlamcntem. Ing. Radisla\' Busek starosta Nal'rhy spravnich Obl'odu pol iffenych obd 11/, klere l'ylrol'liji kritirill minimailli I'elikosti spral'm11o obvodll ( obyvalel) Navrh po\'erene obce III Pocet obvvatel na\,rhovllfleho spravniho ob\'odu Ceske Budejovice Cesky Krumlov Dacice Jindfichuv Hradec Kaplice Milevsko Pisck Prachatice Strakonice Tabor Trhovc Sviny Treboil Vimperk :~~-~ Trho\'e Sviny Borovany 3312 Cfzkrajice 270 Horni Stropnice I 522 Hranicc 242 Jilovice 901 Kamenna I 252 Loccnicc 570 Nove Arady 2649 Olcsnice 703 Ostrolovsky Ujezd 93 Petfikov 274 Slavce 497 Svaty Jan nad Malsi 358 Trhovc Sviny 4632 Zar 287 INFO CENTRUM HLEDA INFORMACE Pokud nabizite jakekoliv sluzby zamerene treba jen castecne na turismus (ubytovani, kulturni akce, sportovnf akce a vyzitf, prodej Ci vyroba suvenyru atd,), ozvete se nam! Udelame Vam tu nejlepsi moznou reklamu (prim u potencionalnfch spolfebitehi) - a to zcela zdarma! ~ Infocentru~ Trhove Sviny / A

3 Na jednom z poslednfch mestskych zastupitelstev v roce 1999 si obcanc v lokalite "Kozinovo numest[ a pfilchlc ulice" vymohli pffslib zastlipitelll, ze tato ~ast mesta se buele plynofikovat, a to bel znalosti mistnich pomeru vyroby dalkovcho lepla na centralni kotelne a bez ohlcdu na to, jak se budou zvysovat ceny zemniho plynu. Ones je jii rozhodnuto. Jihoi'esb plynarcnskil U. s. zpracovala projcktovou elokumentaci a vybrala eloelavatele s tim. zt' v jarnich mesidch letosniho roku blldou zahajeny stavcbni pracc. ivli'sto stejne jako predchozi roky zaplati Jihoceskc plynaren 'ke a. s. 50 % investicnich naklaelu. Mtizeme jen eloufat, 7e plynofikace pri nese kyzeny kl, dny vliv na I.ivotn[ prostrceli naseho mesta a ze lide ne Zdrazovani plynu postihne nejvice obyvatele domu s pecovate skou sluzbou Dat ldil zmeny ceny zemnihq plynu cena plynu KlVm' zlis tanou huh neustalcmu zdrazovanf plynu u vytapeni svych elomecku pevnym palivcm a zc nam v historicke (-jsti mesta neztistanou koufici kominy' Jak se lidove f[k<i:,.kazel)' tvurcern svcho stesti". Bohuzel ne v~ichni maji tu moznost vybrat si mezi Icvnejslm a druzsim topenlrn. Jedmi sc napfiklad 0 obyvatele elomll s peeovatclskoll slllzhou. Tento objekt je napojen nu plyn it jeho plynovoll kotelnu provozuje Tepelne hospoelafsty!. Oelehranym mnozstvim zemniho plynll se jcdna 0 tzv. maloodberatele, ktefl odcb.:roil plyn v rozllleli 600 I az m' za rok. Podl\(!jm se, jak vzrostla cena za tcplo pro tyto obcuny za poslcdni rok, a to POllZC v LUvislos!i na rlistll ccny paliva. tj. zcmniho pl ynu (kalklilace ccny je cena lepla KClG.J I. I X 241, I. I. 200 I Mira nezamestnanosti v nasem meste stoupla l'o~ct evld_ uchalccu k I toho - zen 43 - osob sc zmenenoll prac. schopnosti (ZPS): - osob s castecnym invalidnim dlichodem (tid): 13 - absolventu: 10 - dlollhoelob~ nezamestnanych (dclc nez 6 l11es[cu): 18 V7,dlilanostni str uktura: bel vzel1%ni a sc zaklad. vzde\. 33 vyuccni 3S SS bel maturity vyuccni s maturitou 6 USV (gymnazilll11) 2 Oso (SOS S l11atoritoll) 13 VS 6 Vlko\'a st ruklura: do 19 let let let let II let 'J lei let let II let 6 Vyvoj nezamestnanosti ve meste T. Sviny Miru nezamestn. (v %) P()cet evid. uch. k ,7 67 k o k zpracovana tak, ze ostatni naklady na vyrobu tcpla se nczvys uji). Jeellla se 0 n{mist temef 50 KUGJ. Tato cena nenl pravdepodobne v Icto~nim roce koncena, nebo! Jihoeesk;i plynarensk[, a. s. avizuje dabi zdrazovani plynu v polovine roku. Pro srovnani livadlme cenu, za ktcrou proelava teplo Tepelne hospodafstvl a ktera je jiz tfell sezullu pro obyvatele bylovych jednotek stejna. Jedmi se KC/GJ. Je 10 dano tim. ze hlavnlm palivem pro vyrobu tcpla na ccmralnl kotelne jc dfevnf odpad. jehoz cena se zatim nczvysuje. ZC mni plyn slcluii pouze k dotapcni, a proto jcho zdrafovani cenu tcpla phlis ncovl ivi\uic. Zda teplol'ikovat ci plynofikovat. jc 10zit[1 ot,\zka, Je nutne zvalit vsechna pro a proli. K nejdiijeziti"jsim rozhodovacim hlediskum by me Iy naldet n~lsleduiici aspekty: Finaneni IIIlrocnost invl'sticl'. Vystavba plynovodu je. pro me ~ to sire financne mene narocna. alc phsplv;ime tak do majctku Jihoceske k ) 86 k k :WOO 4.5 III plynarcnske a. s. Budovani teplovodu je pro mesto naopak dragi varianta, alc invcstuje do vlustnfho majetku. Dopad na zivotni prostredi, D'nes hovofime 0 tom. ze vytapenl plynem je ekologicke, ale vime. jak male koufici plynove kominy vypoustejici do ovzdusl tzv. noxy hudou mit vliv na nase.zdravi do budoucnosti? Velky zdroj pro vyrobu tepla, jakym jc centrain! kotelna, podleh<'1 povinnosti pravidclne merit skodliviny, jez vypoustl do ovzdusi. Jinak si s emhcmi poraell okrajove casti mesta, ktere jsou jiz plynofikov;li1y, jinak si s nimi poracli slfed mesta, ktcry je v "doliku". Cena tepta. Ole dosavudnlho vyvoje cen zemnlho plynu nlllzeme hovoiit 0 tom, I.e cena dalkoveho tepla v Trhovych Svinech konkuruje cenam tepla vyrobenello ze zemniho plynu. Z v)'se uvedeneho vypl)'v,i. ze ryehle rozhoelnuti neni vzely elobrc rozhodnutf' log. lvana UtJLHko~' a. mistostarostka HYPO stavebnr sporitelna a s. dcerina spolecnost nejvetsi zahranicnf bankovni skupiny HYPO VEREINSBANK CZ a. s. za ucelem poskytovanf kvafitniho klientskeho senisu Nabizrme: hleda Vhodne kandidaty na pozici sam as tatny p aradee k l ie n tu - zaskoleni ci rekvalifikaci zdarma - atraktivni system odmeiiovani bez homi hranice - produkt, ktery nema na trhu stale konkurenci - jistotu, zazemia podporu spolecnosti, ktera paw k jednomu z nejvetsich financnich koncemu na svete Ocekavame: - zkusenost s prodejem financnfch produktu - vase pine nasazenf - ochotu dale se odbome vzdelavat PracuJete-1i radi samostatne a mate-ii jii prvnl zkusenostl v primem prodeji, kontaktujte nas a zaslete svllj strucny prafesni iivotopis na adresu: HYPO stavebni s poritelna a. s. oblastni i edltelstvl Cechova 52, Ceske Budejovice ~. HYPO ~m.yeu'...;..;;,;;'... 1rUAI~. lady jste dontji Nabizim pracovni pfilezitost r. t. 0602/ I

4 KOTEL KOHLBACH SETRI ZIVOTNI PROSTREDI zivotnfho prostfedf oznacila ve svem rozhodnuti, ktere vydala ke kolaudaci stavby, kotel KOHLBACH na spalo vani drcvniho odpadu instalovan)' na centnllnf kotelne v Trhovyeh Svinech jako nejlepsi dostupnou tcchnologii s pfihlednutim k primefenosti vydajil na jeho pofizenf a provoz v souladu sc zakonem 0 ovzdusi. Po dobe roeniho provozu bylo mefeni emhi zopakovano a jeho vysledky jsou shmuty v misledujfci tabulce, kterou vypraeoval pan 5tojdl vcdouci Tepelncho hospodarstvi. V prvnfm Ciselnem sloupei jsou uvedene poza dovane hodnoty jcdnotliv);ch skodli yin die emisnich norem a ve druhem Cfselnem sloupd j sou pak namcfene hodnoty na eentnilnf kotelne v Trho vyeh Svinech. Od lislopadu 1999 je hlavnim zdrojem pro vyrobu tepla v centralni kotelne dfevni odpad (kura, piliny, odrezky apod,), ledna se 0 pomeme levne palivo, diky kteremu sc Tepelnemu hospodatstvi dati jii tret! topnou sez6nn udrzovat pro byty stcjnou eenu za teplo, a to i presto, ze neusta Ie dochazi ke zdrazovani zemniho plynu. Pli rozhodovani 0 pofizenf biokot Ie bylo diilezilym hlediskem krome ekonomiky vyroby tepla i hledisko, jaky viii' bude mit zafizenf pli plnem provozu na zi votnf prostredi. Prvnf mercnf emisi bylo provedeno ihned v dobe zkusebnfho provozu a prokazalo, ze veskere sledovane Skodliviny jsou hluboko pod limity stanovenymi emisnf vyhhgkou. Ceskii inspekee POROVNANt EMISt Ceskii norma - v mg/m' (J I % 0,) - Vyhlaska i:. 11 7/97 Sb. NaSe mefeni Oxid uhelnaty CO ,02 Oxid dusiku No, L76 Oxid silicity SO, ,50 Tube latky ,10 Suma uhlovodiku CxHy 50 15,67 Rakouska norma - VLR - v mg/m' (13 % 0,) - ochrana ovzdusi Nasc mereni Oxid uhclnaty CO ,24 Oxid dusiku No, ,58 Oxid siheity SO, x 11,36 Tube larky Suma uhlovodiku CxHy 50 12,52 Rakouska norma - FAV - v mg/m' (13 % 0,) - spalovaci zafizenf Nase mereni Oxid uhelnaty CO ,24 Oxid dusiku No, Oxid sifieity SO, x 11,36 Tuhe Iiltky Suma uhlovodiku CxHy VeiielIY pane slarosto, dne 14. linora to/loto roku jsllle v ramei exkllrznillo vyii{ovan{ liavstivili TEPELNt: HOSPODARSTVi Mt:STA TrhoVi! SvillY S. I; O. Exkllrze se zzicyastliili iaci osmydz a devdrych trid nan iikoly. Provdde7 nds fedite/ zaf{zeni p. Jif{ Stojdt. ktery velice fimdovane, phtolll pro Zdky phjate/noll a phtailivoll formol/ pfedstavillisporne a ek%gieke vytdpeni mesta. Nejen tdci, ale pfedevhm pedagogiai pracovnici ocellllji ekonomicke VYlIiivdlZi dl'eveneho odpada. Obdivovali jsmc samostatlle PONtaL'OV'; flzclli procesu spalovall{, poc'itac'ow! pfipojeni vyrobce tepla k odberateli a dlisledne s/edovzini lispor. Bez liadsdzky /ze hovoht 0 republikovem unikdtll a vyspete teclzn%gii 21. stoleti. Timto ehceme pode1covat predstaviteilim mesta a vedenf TEPELNt:HO HOSPODAf<STVi za vyruzne z/epseni iiv(}tlli/l0 prostredi, nehot' ph spa/ovd Ili biomasy nedoclzdz{ k zne6hovani ovzduh. Ph exkllt;zi a ziskdnim novyeh iliformaef j,rme si IIvedomili, ze na!le,~k CJ la je jedllclll z IIldla. kterd liemd regldaci v}'tapeni. Trill dochdzi ke?nal'il.viii a h/en' lie zbytdllym [tnan(llilll ztratdlll..iedilld l/loz)ld reglilace je orv{rani oken. Navic pretcipenim prostor budov)' se vyrvdff liezdravl! v)'iil'ovaci prostredi. V zdvem \kim clzcellle popl'dt IIllloho lispedzu v zapol'atyclz trclldech pro.~pi'snych na,'elllll lilestu a vefime, ie do projekt" lispomeho (I ekologickeho vytdpeni zahmete i specidilli!ikoill. U6telf a Zdci Zl'id tni a POll1()uuf.r-kolv Trlzove Svil/)' KALENDA R A KCt L I KVIDACE ODPADU ivloznosti zbavenf 'C odpadu jsou v podobncm rozsahu jako v roce Nepatrne se meni tcrminy svozu zclcza a velkoobjemoveho odpadu od domu na jate. Hlavni duvod je pozadavek odberatelri Slirovin ze sberneho dvora. ledinou podstatnou zmenou je, ze jii nebu<;lc probihat hromadny svoz zahradnfho odpadu (svoz vetvf zustava). Misto toho od letosnfho kvetna zkusebne zavadime odber zahradniho kompostovatelneho materialu ve sberne m dvore (zatim probih<i schvalovacf fizenf). Ve sbernem dvoi'e neml'.d!fme vybirat vetvc_ Provozni doba sberneho dvora se nemeni. Pondell, stfeda h Utery, ctvrtek h Patek 15-18h Sobota 8-12 h 7. dubna Svoz odfezanych vetvi. Odvoz rotu a ve lkoobjemov~o odpadu od domu obcanu se uskutecne v niisledujicich terminech: Z tabulky je patme, zc mnozstvf namefenych emisi vyhovuje nejen ceskym normam, ale i rakouskym, ktere jsou dve a jsou 0 need pffsncjsi nd nase. Yefime, ze i v letosnfm roce se nam podafi plipojit nove odberatele tepla, kteff budou spokojenymi zakazniky Tepelneho hospodafstvl. VdzCIIJi pane starosto, Jii'i Stojdl, vedouci Tepelncho hospodafstvf Ing. Ivana Bozakova, mistostarostka dllc I si (lenore liasello zastupitelstl'l1 prohledli teplarellskv pro 28voz ve Va.~em IIllste. V;:Izledem k zdmel'll vybadovat cclltrd/lli vyl<ipelli i v Ila.~i i'ijna Rankov, Jedovary, Veselka, 'Otevek, Cei'ejov obci sbirdme zku/lenosti doma i \' zahrallid. Chtel byeh vljl.idht Ilei." obdiv k tomu, co je v Trhov,ych Svillech k videni. Toato astoll byeh chtel podi!icovat vedouc(lilu tepeilleho hospoddfstvi pallil Stojdlovi za phjet( a pledevs{1il za inspiraci. Odvezli jsme si Izlahoky zddtek IIcjelI ~ pf{stupli k problelllatiee enelgetik", obci. ale i \;im V sikovlle lidi. MVDr. J. Bohk starostci obce Cacho\'ice okr. Mladd Boles/a\' 22.dubna 29.dubna mesto Rejta, Hradek, PeNn, Bukvice, Ti'ebicko 6. kvetna Brezi, Neietice, Todne, Nechov, Svata Tro.jice 13. kvetna Rankov, Jedovary, Veselka, Otevek, Cei'ejov 7. fijna mesto 14. i'ijna Rejta, Hradek, Pecbl, Bukvice, Ti'ebicko 21. i'ijna Bi'ezi, Nezetice, Todne, Nechov, Svata Trojice Slare Icky muze obi:an i podnik odevzdat v lekame. Podrobnejsf informace o Iikvidaci odpadll zfskat.e na letaku. ktery za~ l e na jate mestsky ufad kazdemu obcanovi domii do schranky. Wlzeni obcanc, doufam, Ie vyse uvedenych akcf jc v nasem mestc dostatek. Nasim pfanim je, abyste l,vedene moinosti dostatecne vyuzivali. ('erne skl;\dky sice ubyvaji, ale pokud bude jedna jedin,\. tak jich bude stejne moe. Zatim sc dfky nekterym nasim pohodln)'tll spoluobcanlllll uapriklad nedafi v lokalitc za Kolinu mlynem. lng. Jan Nepras odbor zivotnfho prostfcdi -4

5 Polemika Polemika Polemika Polemika VEe: StiZnost vlastnlku jednotek v dome 1005 Trhove Sviny. Na z<ikladc povefeni vlastnikii bytm')'ch jednotek v dome 1005 Trhove Sviny podavame timto stiznost. Pfedmetem stiznosti je netekouci tepla voda v dome. Pote, kdy vlastnfci bytll upozornili vasi firmu na uvedcnou nivadu tepla voda tekla (v Imitkcm casovem useku). Nynf ovsem ope! tepla VO_M v elomi' netece. Zadame vas 0 odstraneni zavaely v nejkratsi moine IhlIte. V pffpaele, ze nedojele k oelstrancni zavady v nejkratsim moznem terminu, buele pozaelana 0 vypomoc obchodni inspekce. Zpr[lvu 0 navrhovanem reseni vcetne casoveho hannonogramu nam zaslete nejpozdeji do ctrnacti dnli na adresu spr[lvce domu. Jan Chlebec - Final RaelouiIka 80, I J. Hradec Proc maji obyva te h~ V panelovem dome c. p na Budovatelske ulici problemy s teplou vodou? Obyvatele panelovcho domu C. p. je tepid dovedcno bez problemll na Budovatelskc 1I1ici tnipi jiz V opacncm pfipaele by si stezovali del si dobu ncdostatecne zaso bovani i ostatni mijemnici. Na neuspokojivy tcplou voelou. Ze svych problcmu stav tcplov Oeill v arcalu Konstanty vini Tepclnc hospodafstvl. Skutec S. r. o. UpoZOIllOval pan Stojdl spravndst je vsak ponekuel jina. ec bytov)'ch jednotek FINAL.iiz Obytny dum c. p byl puvod v listopadu 1999 stirn, z.e 110 zadal ne v majetku Statniho statku. V roce o se huzku, aby bylo moznc dohoel 1995 byl prcvcden do majctku mesta. nout se, jak dale postupovat, aby sc Bohuzel byl pfeveelen bez teplovodu, stavaj ici stay zlepsil. K dnesnimu elni ktery vede L vymi'nikovl' stan icc pfes tak nikdo ncucinil. Mfsto loho zaareal Konstanty s. T. o. Toto weleni je stupce selruzeni podnikatelll FINA L ve velmi spatncm technickem stavli jmenem vlastniku bytov);c h jeelnotek z pozinkovancho potrllbi a je hlavni v objektll e. p vyhrozuje konpficinoll nedostatccnt'ho zasobovanf trolou C:cskc obchodni inspekce. Cestcplou vodou ob.iektu e. p Oal ka obchodni inspekce pravelcpoelob ne sim elovodcm, proi' vlastniklim by potvrdi, ze doelavky tepla a teple uzittovych jednotek neuspokojivc teee kove yoely jsou ze strany Tepelneho tephi ' voela, mule byt stavajici stay hospodafstvi bel zavad. ale obyvaterozvodu teplc lizitkove voely v dome, lum panelovello domu c. p se klere jsou Larostlc. Cimz elochazi ke tirn dodavka tcph: vody nezlepsi. spame cirkulaei teplc vody. V do Zvolili jsme tuto formu objasneni rneeh, u ktcrych byla provedena vy pficiny, proi:' si n,ijernnici zmiiiovanemena pozinkovancho potrubj teple ho elornu. l1!1uji na neelostatecnc zallzitkove Yoely za plast, tyto problemy sobovani teplou vodou, protoze si nemaji. nejsme jisti,;i.e spnivcc objektu infor Z vyse uveelcneho vypl yva, ze Te muje vlastnfky bylovych jedndlek peine hospoelarstvf plni sve dodavky objektivnc. Vypada to, 'ie sdruzeni tcpla a tepic llzitkovc vody v pofael poelnikatelu FINAL pfemisi svc poku. Ooelavkovyrn mfstern tepla je pro vinnosti na nekoho jincho. dllrn C. p yyrnenikova stanice na Buelovatebke ulici a az sem Ing. I an Bozakova, mistostarost ku OZNAMENt OBCANUM DR titelum ZBROJNtCH P RUK AZU Od mesicc kvetna letosniho roku predpokl[lda Policie CR zvi'seny zajem 0 prodluzovani platnosti zbrojnich prukazu. Podle ustanoveni 47 ods!. I zakona i'. 288/1995 Sb. 0 stfeln)'eh zbranich a stfe Iivu, jc povincn drzitel zbrojniho prukazu, ktery se rozhodne 0 problouzeni zbrojniho prukazu, nejmene dva mesice pfed skoncenim plmno,ti jeho platnosti, predlo2it Okrcsnimu fcditeistvi Plllicie CR, kterc zbrojni prukaz vydalo, Ladost 0 prodlouleni platnosti zbroj niho prukazu. K zadosti 0 prodlouzeni platnosti zbrojniho prukazu je ladatel povlilen pripojit podle 47 ods!. 2 zakona c Sb. () strelni'ch zbrankh a stfelivu: a) poslidek 0 zdravotni l.pusobilosti, ktery je uveden na zadni strane tiskopisu zadosti (potvrzeni 0 zdravotni zp usobilosti ncsmi bi't starsi ne;( 3 mesiccj. b) i'estne prnwlii;eni 0 tom, zc ladatel ncb)'1 v poslednich tfech letech pravomoc ne uznan vinn)'m z pfestupku uvedencm v 45 ods!. 2 pismo b) z[lkona c. 288/1995 Sb., 0 s\felnych zbranich a stfelivu. c) fotogralii rozmer 35 x 45 mm (stejnou jako na obcansky prukaz, cestovni pas). I Policie CR upozonluje, ze pokud tato povinnost urzitele zbrojniho prukazu nebude splnena. IllUl.e byt jeho jedmini posulovano jako pfestupek na useku vseobecnc vnitrni spnivy podie ~ 42 ods!. I zakona tnr r 2()O1l990 Sb. 0 prcstupcich, vc ll1t'ni pozdejsich pfedpisu, s naslcdni'mi sankccmi. ktens za kon La tento prestupek ukl[lda. Rozhodnc-li sc drzitel zbrojniho prukazu, zc si jii dobll platnosti zbrojniho prukazu neprodlouzi, je jeho povinnosti tentn ode\?dat pfislusm'rnll Okresnimu feditelstvi Poline CR. JESTE K OBCHVATU VEe: Nazor na komunikacni obchvat. Jako obyvatclc Trhovych Svinu.Ie kace, ohrozovani Iide. Tezke nakladz~ijrnern sledujeme jeelnot li ve udalos ni elopravy stale pfibyva (pfeprava ti a d~nf ye meste. Priibezne sleduje Oobn! vody, raseliny, dfey<\ apod.) me vyvesky na budove Mi'stskeho a mnozstvi osobnich aut, kten! se bez Madu. l ako posleelni velmi aktualni zastavky vali mestem pfed a po via zjjfmjvc informacc zde byly zye kendll, nellstalc roste. fcjncny elva matcrialy 0 fdenf komu Mcstsky Ur-del zaj istil financn! pronikacniho obch vatu kolem rnesta. stf'edky na vystavbu obchvatu a huli Protoze bude probihat male skupini' lidi. kter[l je sicc mala. jeeln<ini za timto ucelem. prikladam ale 0 to vice "kfici". elochuzi k proi nas n[lzor jako ob1:anll Trhov)'ch elluz(lyani a oelkl:idani vlastniho za Svinu. hajeni Y)'stayby. 1ak jsme inforrnovani, cchi zalezi Domnivame se, ze je potreba tost obehvatu se opet vrad k projeel peme postupovat v zajmu vetsiny navani na z<iklade odvolani uzkc sku obi'anu mesta, kterym obehvat phpiny lidi. Nevim a poklad{lm.ii Dtaz nesc snizeni neumcrneho zatizeni ku. proc tito lide zijici v Trhovych mesta dopravou a niililednymi ne Svineeh nevilli jak rok oel roku pfi gath'nimi dopady_ Neni pi'ece mozb)'va dopravy, ktera je nueena projet ne, ab)' mala skupina odpurcu, jen me,tcm. TalO mala skupina lidi nc pro jejich lizke zajmy a proto, ze chec videt, jak je niccno zivotnf pro jsoll velmi agresh'ni, zhatila dobstfedi vsech ostatnich obcanu, jak je rou vee pro mesto. mesto znecist'ov{ii1o prachem, hlukem, vyfllkovymi zplodinami, matc Ing. Stanislav a Blanka Rehackovi rialcm spaelli'm z aut. jak jsou nieen), Na Vyhlidcc 923, domy otfesy, jak jsou niteny komuni Trhovc Sviny r- Strojirensky podnik MARS, k. s. ~ vyrabi v Geskych Velenicich casti a soucasti manipulacni technicky jako napr, drapaky, kleste pro nakladaci jeraby a bagry. V nasem novem provozu pracuje v soucasne dobe 30 zamestnancij. Strojirensky podnik Mars patrf ke skupine KINSHOFER, ktera ve svych provozech v SRN, Rakousku, Velke Britanii, Francii a Kanade zamestnava vice nez 230 pracovniku. V ramci dalsiho rozvoje hledame KONSTRUKTERA, ktery bude v soucinnosti s centralou v SRN samostatne konstruovat casti, varianty a cele skupiny vynibenych zai'lzenl, popi'. navrhovat nove vyrobky Pro tuto pozici vyzadujeme tyto predpoklady a kvalifikace: Ukoncene vzdelani V~ strajni pracovni zkusenosti jako konstrukter (asi 5 let) znalosti a ovladani jednoho CAD-systemu znalosti hydrauliky jsou vyhodou alespoii castecna znalost nemeckeho Jazyka angazovanost, f1exibilnost, samostatnost a schopnost pracovat v kolektivu. Po nastupu predpokladame nekolikamesicni zaskoleni v materskem zavode v SRN. Jestli hledate zajimave pracovni misto v modemim provozu patfici k expandujici a globalne fungujici spolecnosti, kontaktujte nas pisemne na adrese Hospodarsky park Geske Velenice, a. S., c. p. 555, Geske Velenice, p. Kfivan nebo telefonicky na tel. C'. 0602/451344, vvnet.at -5

6 NASE LESY NASE LESY Vyvoj vlastnickych pomeru NOVOHRADSKE HORY Podslatna cast uzemi panstvi Nove Hrady patfila ve 12. staleti k panstvi Vitorazskemu a byla v lenu panu z Chueringu. Ve 13. staleti prcslo toto uzemi do drzeni Vitkovcu z linie Hebansko-Landstejnske. V roce 1359 ziskali tento lesni statek bratri Petr, Jost, Oldrich a Jan z Roimbcrka. Tato puvodnf nevelika Rozmberska drzava byla rozsirena postupnymi smenami a koupemi SOllsednich statku a obcf, zejmena Velesina, Louiku (Lauzeku), Porcsfna, Hnidku, Zumberka, Sobenova aj. V drlcni Rozmberkti byly Nove Hrady do roku 1611, kdy tento mocny rod vymfel bez pfimych dedicil - umnfm Petra Voka. Silne zadluzene panstvi zdedil podle posledni yule jmenovaneho Jan Jifi ze Svamberka, ktery je posloupil r wemu synovi Petrovi ze Svamberka, tomu byly Nove Hrady spolu s ostatnim majetkem zabrany kr<i1ovskou komorou pro ueast na povstanf ceskych panu v r Darovacf listinou z r byly Nove Hrady spolu s panstvfmi Roimberk a Libejovice a s dalsfmi statky odevzdany do uzfvanf cfsarskcmu generalu Karlu Bonaventura Longeval, hrabeti z Buquoyil, cisarskou listinou z r bylo d{mo panstvi Buquoyilm do dediene ddby. Byly k nemu pripojeny nektere statky, zejmena i Hrebcn, jizne od Vclesina. Posledni vuli z r zfidil Karel Albrecht z cesk)'rch Buquoysk)"ch statkii majoral Rozsah panstvi byl dale rozsiren koupi statkii Cfzkrajice v r od Josefy Reishl z Dubnic il Mostky v r od fisskeho hrabcte Josefa Gundackera z Thiirheimu. Podlezaboroveho zakona z r byla pfevazmi cast Dolniho Hvozdu (reviry Jakule, Hraniee a Tesinov) prevzata v r CsL statem a zaclenena do spn\vy statnich lestl Nove Hrady. Rozloha panstvi byla v teto L poz. reforme zmensena dale 0 veskere lesy Stredniho Hvozdu, jako~ i 0 male okrajove casti komplexu Horni Hvozd, ktere byly pfidcleny jednak obcfm, jednak nekterym soukromym pf!delcum. 2byvajicf lesy panstv!, ktere byly v dobe okupace zabrany do Rise, byly zkonfiskovany podle dekretu e. 12/45 Sb. a p('evzaty podnikem "Statni lesy a statky". DalSfmi zakonnymi opatfenimi presly jednak do vlastnietvi, jednak do spravy stmnfch lesu i vsechny ostatni lesy na uzemf byv. panstv! Nove Hrady a jsou zacleneny do Icsnich zavodu Kaplice, Homi a Dolni Hvozd.. Dejiny panstvi Rozmberk sahaji do I. pol. 13. stol. Zalozeni hradu Rozmberk v roce 1246 se pripisuje Vokovi, stryci Vitka z Rozmbcrka. Panstvi bylo v majetku Rozmberku do poc. 17. stolcti, kdy se OCillo - a to jest~ za zivota Petra Voka - na nekolik let v drzeni jeho synovee hr. Jana ze Zriny. Vilem Rozmberk pripojil k panstvi v r tvrz a poplu'ln! dviir Trojany, ziskane od Petra Jvana z Trojan. V r preslo panstv! podle stare rodove smlouvy do vlastnietvi Jana Ji1'1ho ze Svamberka. Dalsi hislorie panstvi je spolecna s panstvim Nove Hmdy. Dluzno jdte poznamenat, 'le byl k tomuto fideikomisnimu panstvi pfikoupen v r alodni statek Cenlov, od Oldfich Spaita. Lesy panstvi nebyly prakticky J. poz. reformou dotccny a presly do majetku Csl. statu - do spravy statnich leso teprve po konfiskaci v r Podstatna cast uzemi panstvf Vy~si Brod!ezi v bezprostrednim okoli mcsta Vyssiho Brodu a byla venovana hidu "CisterciakO, zakladatelem Vysebrodskeho khgtera Vokem z Rol'mberka v r DalSi roztrousene majetky v jizni a jihovychodni casti Budejovickcho kraje ziskal fad jcduak. darovanim, jednak koupi v pozdejsi dobe. Tyto majetky, pokud leii v oblasti Kaplice, tvofi cnklavy a poloenklavy na uzcmi panstvi Nove Hrady a Rozmberk. Statek Prelatura Krumlov, ZV. tel' Arcidckansky statek, vznikl postupni' z venovani a nadaei panu z Rozmberka a jinych majitelu panstvi a statkll Arcidekanskcmu ehramu v C. Krumlove. Benericium Arcidekanstvi bylo pod patronatem kralovskeho nabozenskcho fondu. Od r byl statek zaps[m v zcmskych deskach. Nalezely k nemu obec, mista, dvory a lesy v oblasti byv. panstvi C. Krumlov, Nove Hrady, Vyssi Brod a Tfebon. Lesy statku Prelatura, stejne jako lesy klastera Vyssi Brod pfesly do vlastnictvi, pi'ip. do spnivy statnich leso v revisi poz. reformy z r. 1948, pfip. pokud jde 0 rustikalni majetek podle dalsich zakonnych opatfenf. NASE LESY Lesy obci Trhove Sviny a Besednice V roee 1992 obnovuje svoji cinnost po ctyl'iceti letech Spolecnii lesni sprava obci Trhove Sviny a Besednice. Novy z:lkon 0 navraceni lesniho majetku o.bcim umoznil, aby spolecna lesni spnlva zacala obhospodafovat lesy obci 0 rozloze 1022 ha. Reditel nove lesni spnivy, pan Jifi K1fila, obnovil chod cele spravy a zujistil vse potrebne pro ucelene hospodafcni v lesich. 0 dva lesni useky "Trhove Sviny a Kohout" se staraji svedomite dva profesionalnf lesnfci. Lesni hospodarsky plan, ktery sc obnovuje kaidych deset let, umoziiuje vedeni spnivy dodrzovat ve~kera pravidla v pestovanl oehrane a tezbc drivi v lese. Sprava lesii 5i sarna zajis(uje ve~kery management. Zakladani novych porostu, vychovne zasahy v porostech, oplocovani, ochranu lesa a t~zbu dfeva provadi odbome ftrmy. Roeni hospodarsky plan schvaluji zastupitehs obou obel V roce 1999, na niivrh lesni spravy, konei Cinnost pfispevkova organizace Spolecna lesni sprava obci Trhovc Sviny a Besednice ali vznika nova, naslupnicka organizace Lesy obel Trhove Sviny a Besednicc S. r. 0. Behem techto osmi let dokazala lcsni sprava, ie je sobestacna a odbome vedena organizacc, schopna zabezpecovat a pestovat obecni lesy s patl'icnym pnspevkem do obecni pokladny. Problemy vlastntku lesa Asi 150 tisic fyzick),'ch osob se stalo vlastniky lesniho majetku 0 prumerne velikosti 3 ha. Yetsinou se jcdna 0 drobnc vlastniky. Novi vlastniei museli po restiluci hledat zpusob, jak budou s nove nabytym majetkem hospodafit. Diky dlouhodobemu naru~eni kontinuity hospodareni vzniklo mnoho problemu, se kterymi se museli vyrovnat. Dediei po byval}'ch vlastnicich zmenili profesi, odstehovali se za prael do mest, nekdy veliee daleko od nove nabyteho lcsniho majetku. V terenu zmizely vlastnicke hraniee. Nem~li zadne odbome zkusenosti: jak v lese hospodafit, zadnc teehnieke vybaveni, kontakty na dodavatele praci a odbi!ratele di'ivl VCtsina novych vlastnikii maji sveho odborncho Icsniho hospodare a podle IOho, jak s(astna byla jcjich volba, na svem majetku nyn! hospodan. Mene zkuseni se vsak mnohdy dali o~alit zdanlive vyhodnymi nabidkami pronajmu ci prodejc sveho lesa od tzv. podnikatehi v lesnictvl U malych lcsnich majetku byl lajem 0 koupi pouze tehdy, bylo-li mozne realizovat v porostech mytni tezbu. Mnozi majitele tak doplatili na bezmeznou vychytralost kupuj!cich. NedokonalC kupni smlouvy, neprovedeni pfevodu vlastnictvi majetku a koneckonco i vi dina hotove vyplacenych penez, privcdla nektere majitele do svizelne siluaee. Stat bohuzel prostfednictvim lesnicke politiky a osvety na tyto nastrahy nove vlastniky nepl'ipravil. Zakon 0 lesich Co Sh. cilace 33 organu statni spravy lesu se nevzla Tezbu v lese, ve kter~m vlastnik lesa huji obecne pfedpisy 0 spnivnim n hospodafi bez sclmileneho planu zenl nebo bez protokolem 0 prevzeti pre V 551aki vzatc osnovy, lze provest jen se sou Organ st;hni spravy lesu ulo'li pokutu hlasem odborneho lesniho hospoda az do vyse Kc vlastniku fe. Souhlas nelze odmitnout, neni-li nebo jine osobe, kten tezba v rozporu S ostatnimi ustanove - umyslnou Cinnosti zpusobi znacne nimi tohoto zakona. Ma-li teiba pfe skody na lese a ohrozi tim plneni krocit 3 m' na 1 ha lesa za kalend:ifni jeho funkel, rok, musi vlastnik lesa, jakoz i ten, - neopriivnene uzivaji pozemky urcckdo provadi teibu, pfedem pisemne ne k plneni funkci lesa zpusobem, vyrozumet organ statn! spravy leso ktery zncmoz.nuje jejich vyuzivani a dolozit vyj{ldreni pfislusneho od pro plneni funkci lesa, bomeho lesniho hospodafc. Pokud provedou neopravnenou tezbu v org~jn st{nni spravy lesll nesdeli oso mnozstvi pfekracujicim 3 m' na be, ktera jej. pi semn~ vyrozumela 1 ha lesa za kalendaini rok o zameru provest ti!zbu, sve stanovis provede bez povoleni organu statni ko do 30 dno od dne doruccni vyro spravy lestl tezbll mytni umyslnou zumeni, muze tato osoba tczbu pro v porostu mladsim nei 80 let. vest. Na vydani tohoto stanoviska Rostislav Vacik,.spnivu lcsu -6

7 A Jihoceska lesni s. r. o. I TIebec 24, Borovany Komplexni sluzby pro drobne vlastnfky Iesa jste vlastm'kem lesa? Nevite si rady s VaSim majetkem? Prenechte sve starosti nam Vas les ma trvalou hodllotu nejellom pro Vas, ale i Vase dalsi pokoleni S veskeroll odbornoll peef a na vysoke profesiomhnf urovni, po dohode s Varni a vasirn odbordyrn lesnfrn hospodarern, Yam zajistirne vsechny einnosti spojene s hospodai'enirn v lesnfch porostech. Zakltidalli novych lesnich poroslu Zalesneni a obllova lesa Prorezavky a vychova mlazin VycllOvne probirkove tezby Obnovni a mytlli tezby Vykup drevlli hmoty Vyndime za Vas: Povolenf tezeb Dotace na provedeni pestebnich pracf a vychovnych zasahli Kontakt: Tel.lfax: 0335/ / lng. Mfka lng. Baldfk Expozitura Komercni banky v Trhovych Svinech Vas zve k navsteve, pri ktere si muiete osobne vyzkouset tzv. EXPRESNf LINKU. Jestlize Vas zaujal nas elanek v minulem Zpravodaji, kde jsme Vam predstavili Expresni linku jako moznost vynzovat si sve financni zalezitosti kdykoli a kdekoli z pevneho ci mobilniho teleform, mame pro Vas pozvanku k navsteve Komercni banky. V nasi expoziture jsme pro Vas pfipravili cviene ucty, na kterych vsem zajemcum predvedeme, jak tato sluzba funguje. Kazdy si sam nebo s nasi pomoci muze zkusit zadat prikaz k uhradc, zeptat se na zustatek na uetu, pripadne vyzkouset dalsi sluzby, ktere Expresni!inka nabizl. Expresni Iinkll zrizujeme k beznym uctum pro obcany, podnikatele i pravnicke osoby. verime, ze Vas tato nase nabidka moznosti praktickeho predvedeni Expresni!inky, seznamenl se zpusobem jeji obsluhy, komunikace s telefonnim bankerem v alltentickem prostredi telefonniho centra KB, se zabezpecenim pi'istupu k uctum klienta i s rozsahem a 1l1oznostmi vyuzivani sluzeb nabizenych Expresni linkou zaujme a navstivite nas. Na setkani s Vami se tesi pracovnice Komercni banky v Trhovych Svinech. Uhelne sklady Borovany nabizi svymzakaznikum "Jarnf slevu" na brikety, hnedou kostku i hnedy orech od '01 do '01. Volejte Borovany, tel. C. 038/ nebo 038/ , denne hodin Koupim CZ 125 B - CZ 150 C nebo jejich nahradni dily. Telefon: 0335/ hardware & software & komunikace Trhove Sviny s.r.o. ZENAP Trhove Sviny s. r. 0., nabizi pronajem nebytovych prostor: 3 kancelafe o vjrnere 15 m2, 17 m 2 a 28 m 2 Najemne dohodou. Tel.: 0335/ Fax: 0335/ Prodej, servis a instalace pocitacu - Tiskarny, Notebooky a ostatni prislusenstvi - Instalace a servis u zakaznika - Prodej na leasing - Pripojeni a nastaveni Internetu - Navrhy a instalace pocitacovych siti Budovatelska te l.:0602/ Trhove Sviny fax:0335/ www. benes.ls.cz -7

8 AUTOBAZAR BOROVANY gj.. PRUIMA DO PRODEJE OSOBNI AUTA - parkovne neuctujeme - pfevod zafidime - povinne ruceni - prodej na spotfebitelsky uver leasing VOZl! od r. '88.iii od 10 % - aktualni nabidka na internetu mobil: tel. priv5.t: 038/ prodejna: 038/ otevfeno: PO ai pa hodin SOBOTA hodin TEStME SE NA VASI NAVSTEVU Jam je lady 0 S liim lake zahajllji.11'011 seztinll cyklolurisle. K vvlelllm l1a kole pi'fmo vybizi ceta Fada jihoeeslcfch cykloslezck, klere jsoll nejen doble ma (eny, ale lake plillds{ i pou(eni..lednoll z liielt je cykloslezka "Pameli Novohradska ", kleroll v 101lskelll race realizo vali <'Ienove Novohradske obc"allske spole61osli. Vede krdsllou pi'frodoll. miff{ 47 kilomelm a lila 17 zasldvkovych misl. Vrdanv li.~lei1s pnivodce obsahllje Krome nezijyllle map.\'. lef lidaje z historic, vodopis. folograjie zdkollli k nimi se vaioll povesli. SOllc\isli je i seznam nabizenvch IllriSlick.vch sillieb. Mestske kultumi stredisko Trhove Sviny nabizi k pronajrnu PROSTORY BUFETUV KULTURNIM DOME TRHOVE SVINY Blizsf informace zfskate V kancelafi kultllmfh domll V Trhovych Svinech Tel.lfax: 0335/ , ~ S I MATA TRHOVE SVINY - NOVE MESTO 23 NOVE OTEVRENA VIETNAMSKAPRODEJNA Nabizime Yam: DARKOVE ZBozi, TEXTIL, OBUV, zaclony, DEKORAC:Ni LATKY VYHO DN E C E NY PRODEJ ZAHAJEN po-pa h SO h Tesime se na Vasi ndvstevu -8.

9 Z tvo by mladych: POULICNl LAMP A Existuje mnoho druhu svitidel: petrolejovt! lampy, lustry, baterky, nocni lampicky, stolni lampy, neromanticke zativky, svetla aut, neonova svctla v Las Vegas a samozl'ejme poulicni osvetlenl A prave 0 jedne stare poulicni lampe bych yam chtela vypravel V nasi uliei stoji snad jii vice nei trieet lei, Vidy mi verne svitila na cestu v te tajuplne a strasidelnt! tme, Kazdy veeer, nel jdu spat, se na ni podivam a ptipada mi, ie rna kolem sebe krasnou svitici zlatou hfivu a myshm na to, jestli se take ona diva na mne: "Stojim v teto ulici jii ttieet sedm lei, Videla jsem dospivat i ta nejmensi novorozenata, co se v lt~to uliei narodila, Postavili m~' sem, protoze si Iide na mestskem utade stezovali, ie zde neni nie videl Rada jim tecf svitim na cestu no.: co noc, Ale konec historie, smnik<1 se a ptichazi miij cas svitil Pode mnou jde pr<1ve maly ehlapec, V!eve ruee dr'li pouzdro s houslemi, kterym si pohupuje do kroku, Na obliceji nema s(astny vyraz. Prot: jde tento smutny chlapee pnivc touto ulici? Moina to bylo takto: "Odbilo tfictvrte na pet a jako vidy se nas maly chlapec, tekneme Petr, vydal do hodiny housh. Ale dnes to nebylo jako kaldy den. Peti'ikovi se nechtelo, protoze za cely tyden ani jednou necvicil a vedel, ie od pani ucitelky dostane vynadano. Loudal se smerem k budove, kam dochazi pravidelne jiz tri roky, aby jeho rodice meli poci t, ie pro sveho syna delaji to nejlepsl Petrovi se nyni honi hlavou, zdacli ma do krouiku jil V tu chvi Ii se objevi p0d mym svetlem, smutny,, " Chlapec ptesel, ani bych si to]:1o nevsimla, kdyby me nevyrusilo odbijeni pate hodiny. Najednou se v dali objevi karikatura shrbene postavy. Kdyz se vynori ze tmy, poznam v ni starou vr~lsei tou babicku s pejskem. Proe stara pani nema nikoho jineho nei sveho psa? Proe ji jeji deti opustily a "streily" do domova diichodcu? Chtela bych na tyto otazky odpoyeo, ale zadne nenachazi m, chtela bych pani nejak pomoci, ale nemohu. Aiesp0l1 ji posvitim, aby nezabloudila. Obeas se bojim, ze skoncim podobne jako tato babieka - sama, bez phitel opustena... Shrbeml kulhajici postava opet zmizela v hllste cerne tme. Uslysim smich a citim. jak se zeme jemne chveje, Mlady zamilovany par! Divka dobehne ke mne a chytne se za miij krk, Ma teplou malou dian, ktera me nedokaze obejmoul Za chvilku pribehne i mladik a behaji kolem meho stihleho tela. Je krasne videt mladi, ktere ma radost ze iivota. Najednou se oba zastavl Divaji se vzajemne do oel Chlapec uchopi divku za ruku a pi'itahne si ji k sobe, pak ji chytne za pas, Vzajemne se dotykaji tely a jejich 06 se ani na chvili neodiouci. Divka poiozi ruku na jeho tvai' a polibi se. Chyti se za ruce a odchazeji. Proc ja ncmohu takove chvilky take Zalil, je to nespravedlive, C o~pa k nem;'lm pravo na iaskll? Najednou uslysim klapnuti. Ano, je to ona! Divka, ktera se vidy objevi u okna naproti v dome. Jsem rada, ze ji vecer.co vecer mohu pozorovat. Obeas se k oknu pi'iblizi a diva se z nej s hlavou podcprenou rukama. Snad se diva na mne. UZ svita a ja koneim svou kazdonocni slu.:i.bu. Ale co to? Slysim strasliv)' hluk, Nekdo mi odpojil eleklriku a zaeal rozmotavat me draty v noze. Pak ptijel obrovsky stroj a streil do me takovou silou, :i.e mne porazil Pri dopadu se mi rqzbil chranici sli! a zarovka. Pote me rozmontovali na easti a nalozili na nakladni auto. ktere mne, vysypalo na skladku. Stalo se to. eeho jsem 'e obavala - zllsta la jsem sam a, opustena..liz nikdy nebudu moci svitit lidem na cestu. UZ nikdy neuvidim zamilovany par, chlapce s houslemi a ani svou obhbenou divku v okne, Je toto smrt?" Takto skoncila ma zlatohfiva lampa. Lampa, a( je jak:ikoli, vzdy dava pocit tepla a asociuje yam sklidnujici myslenky, Proc tedy vetsina skonei na skljdce a zapomenuta, kdyi nam tak dlouho verne slouzila? Hana Navarova VA. GTS A. NAvAROvA Cesky zahradkarsky svaz pripravuje ZAJEZDY NA ROK 2001 " * *' Velikonocni slavnosti ve skanze nn Koui'im + pamatnik Lipany. Cena 200 Kc S cestovni kanceiai'i Saturn - po zna aei zajezd sti'cdni a jizni Dalmacie. Cena 5290 Kc.* Safari ve Dvol'e Kr{tlove + exkur ze v zahradnictvi "Cerny" v Jaromei'i, Cena 250 Kc 4.8. Vystava pro zahradkare YCzky 1I Kromerize + KromeI'iL Cena 270 Kc..-, "-1 "' * Zahrada Cech Litomei'ice + med vedinec v Berouni'!, Cena 250 Kc V ptipade zajmu alespon 35 lidi jdte vystava "Kvety" v Lyse njlabem + zamek Koruna dne (ctvrtek), (v sobotu je u nas pouo. Cena 220 Kc Pl'ihlasky u Dr. Sejckove, Sidlistc 695, tclefon

10 Diti z matefskych skol udrzuji tradici masopustu Masopust je doba od lfl ki<llu do Popelecni stredy. Toto obdobi je eharakteristicke prev!eky. maskarami, zertovanim a veselim. V nasich matcfskych skohich probihajl kazdym rokem v duchu lidovych tradie ptipravy na masopustni veselici s kolcdou. Deti spoiu S lieiteikami vyrabeji masky, skrabusky, bryle, papirove cepice. VeIke prlpravy probihaji i doma. Maminky, ale mnohdy i babieky ~jjl ruzne masky die prani svyeh deti. Ty si diouho pfed ureenym dnem vypraveji 0 tom, za co pujdou, jakou budou mit masku, kiobouk. Napeti a nedoekavost det! se stupnuje. Vsichni se moc tcsl na konec t)'dne. kdy pfijde to nejjepsl - masopustn! koleda. Rano probihaji posledni llpravy. tesenl se vrchoii. Deti se pfev"~kajf do masek, pani uciteiky maluji knlry, pihy knisy, lief vodiliky. princeznyatd. Odjizdime do vyhhiteho a vyzdobencho slavecskf'ho s{ilu. UZ nekolik let slavime masopust spoleenc s detmi z Matefske skol)' Slavce. V teto obei mii tradice masopustu hluboke koreny. Masopustem zije celii vesnice vcetne mlade generace. Deti napodobuji sve tatinky. kteli!lam s masopustnf kolcdou pomahaji. Kolednici mali i velef jsou obleceni tak, jak predpisuje tradice. Na hlavach maji klobouky s 365 rllzemi (pocet dnll V roce), s peti jalovci s cervcnymi nlzemi (5 ran Krista Pana), Koleda rna 7 c!enu. Jiz po seste ji vcdl pan Tisof\ jako hejtman s halapartnou, ktera znazonluje kopi jimz byl bodnut Kristus Pan. Za nim jdou mali kolednici z Matefske skoly Slavce. ktei'i dbaji pokynll hejtmana a dilstojne se otaceji jako dospeli. Hejtman zada pfitomneho pana starostu 0 povoleni ke kolede. Krome hejtmana m{1 koleda dva rychtare. dva konsele s f1intou a dva tancmajstry, kteti maj! v ruce venecek. Kolcm pasu maji vsichni hantllch BOREK 99 se sidlem HRDEJOVICE tel.lfax 038/ tel 038/ (roueho Krista Parra), na hrudi cervenomodrobllou serpu. Kolem koledniku pobihaji maskary. Matka koledy nese cep, vsechny vede a za v!':echny ruu krome rybnikate. Ten nese cigr, COl je slamena ta~ka, sekyru a lopatu na prosekavani ledll. Kolednici delaji kolecka: "A toto kolecko je pro Matel'skou skolu Slavce". Udelaji kolecka i panim licitelkiim. Masopustni rej deli doprovazi k;lzdym rokem na harmoniku pan Ferdinand Ostry. Se zpt:vem Cervene ruzicky pomahame vsiehni. KaZdorocne ve vsech skolkach kllcharky usmazi koblizky a behem masopustni veselice probihii ochutn(lvka. Ci koblizky jsou nejlepsi" Vsechny, nezbyl ani jeden, bylo dosti ina pfidani. Nabizime Vdm: Masopustni koleda, pruvod maskar s vesciym tancovanim, zpivanim se tel zucastnime. vystava praci DK Metropol, ktere a oehutniivan!m koblizku vytvati neopakovatclnou atmosf6ru, na kterou s dalsimi osmi skolami vybrana, aby Nase materska skola byla spolu se uz zase tesime. Je to jedna z cinnosti, pfi ktere deti seznamujeme "Nasc mesto" reprezentovala pfi ce svymi I');tl'amymi pracemi na tema s lidovou tradici. lostatnlm festivalll Matefinka 200 I Myslime si, ze udrzovani Iidovych I' Nymburce. Tento Likol jc pro nas zvykiosti a ritu(tlu podporuje l(lsku ke poctou. ale i velkym zavazkem. Po svemu kraji, mestu a kc svc vcsnici. skoneeni festivalu bllde vys1ava pl'evezena do Rakouska jako pozdrav Co /las L'eka [{ 11[{ co se pnpravl/je me? Deti a pani licitelky z Mezinfuodnimu dni deti. Materske PripravlIjemc sc na festival Matefinka 2001 v Ceskyeh Budejovicich. Pani ucitelka Mgr. Marie Kukackova nacl'ieujc s detmi pohybove eviccni pod nazvcm Les, ve ktercm deti zmizonluji pohybem lesni ZVIratka. Souc<isti festivalu je i v)'tvarn(l provadeni staveb na klic, tesarske, klempirske a pokryvacske prace, zatepl vam budpv, zakazkovou truhlarskou vyrobu, GO bytovy h j der - 10 skoly Ctyflistek ziji pflpravami na slavnostni akadcmii kc Dni matek. Nuda tedy v nasich materskych skolach opmvdu nenl Kazdy se moze zapojit pod Ie svych 1Il0znosti, schopnosti a zajmu. A. Felendova IV. MEZINARODNt FESTIVAL DECHOVYC H B U D EB KARELVALDAUF 2001 se bude konat ve dnech 25. a 26. srpna Kompletni program festival u, seznam ueinkujicich a dais! infonnace pi'ineseme v pristim eisle Trhovosvinenskych Iistu.

11 Kam za kulturou Kam za kulturou Kam za kulturou NASI "'MOVE r,py 6. a an a a a a KYTICE - Filmova baseij z hororovych kvetu K. J. Erbena occnena tremi cenami Cesky lev. Hraji: Linda Rybova. Jana Svandova, Dan Barta, Karel Roden. Jih Schmitzer, Zuzana Bydzovska, Boleslav Polivka, Anna Geislero'v{l a dalsi. OTESANEK - Homrov,j k<lmedie (nebo komedialni homrry) 0 jed nom lllaicm i:eskcllllidozroutovi ujidlu vubec! Manzele Honikovi nemohou mit deti. Z ordinace pine tohotnych zen ope! odchazcji bez spetky nudeje. Pani Horakova (Veronika Zilkova) pl{lce alaska se s nakoupcnym plymem. zavinovackou a dupai:kami, pan Horak (Jan Hanl) Ul. zacina blbn'out a vidi novorozei'iatu v ~ ude - v kadi nu ulici i doma v melounu. TANEC V TEMNOTAcH - Islandska popova hvezda Bjork hraje slepou ccskou cmigrantku, francouzska diva Catherine Deneuveova totami d1:lnici u obc pri tom zpivaji a tanei. Neco takovcho mohl natocit jedine Dan. Rez.ie: Lars von Trier. BYLLY ELLIOT - Vymenil boxerske rukavice zu tanei:ni strevicc u vzdor vscm a vsemu zatal tancit. Ve ~patnou dobu, na spatnem miste... zato S odzbrojujici vasni. TYGR A DRAK - Dobrodrul.ncmu milostnemu pfibehu. ktery se odehrava ve stare Cine, vevodi Krasny a silny Li Mu Bai (Chow Yun-Fatl, velky sckac v oblasti bojoveho llmeni. Po letech bojil ehee zacit novou zivotni ctapu, alc predtim musi jdte pomstit spoustu mnvych.... REBELOVE - Maturantka Tereza a kluk. ktery utekl z vojny. aby si mohli v klidu Zit svoji love story. kdyby jil)1 vsak za zady prave nekoncila 60. Icta. Doba nckdy lasce nepreje, ale presto je nutne Illiloval. tancil a zpivat. Rcziscr Filip Rene se vraei do ringu s vypravnym dobov)'m muzikalcm. PARALELNt SVETY - Mozmi to blldete znat. I velk,} laska se nekdy tak divnc zauzli a z jednoho zivota jednc dvojiee jsou najcdnou dva zivoty dvou cizincll. Paralelni zivoty, paralelni sny, paralelni svety. Rel'iser Petr Vaclav natoi:il po Marianovi dalsi ncobycejnc obycejny phbeh. V hlavnich rolich: Karel Roden a Lenka Vlasakova. DETSKA FILMOvA PREDSTAVENt DALMATINO - Glen Closeovii se sve fobie z nekatyeh l.ivociehll zjevne nezbavila ani vc vezeni, kam ji ijafajici stadecko pravcm dohnalo. Pomsta v podobe kabaiu z eernobilych kuzicek je velmi sladka, coz chapc zcjmcna m6dni na v rhat Gerard Dcpardicu. NENf KRAL JAKO KRAL - Novy animovan)' film Walla Disneyho 0 mladem jihoamerickem vladci, ktcry byl za svou nafoukanost potrestan skutecnc nezvykle - promenou v lamu. POKEMON: PRVNl FILM - Spousta rodicu bude pod tlakem. Nevidet Ashe, Pikachu a dalsi postav), z kultuvniho serialu konecne na platne by mohlo vetsinc dcti zpusobit trvalou psyehickou ujmu. Uctivacum Smolicka a Cervenc Karkulky se navstcva kina nedoporucuje l NABIDKA KULTURNICH POI~ADO DIVADLO utery D1VADLO SKLEP PRAHA od hodin BES1DKA 2001 Ka:idy rok vznika BESiDKA nova. naplnena novymi napady, temi ncjlepsimi, ktere jsou vybrany z Vanocni Besidky Divadla Sklcp. Hraji: T. Hanak, D. Vavra, J. Machacek, O. Trojan,.T. Burda, L. Vychodilova, T. Kuccrovii, B. 'rrojanova, L. Andelova, H. Pafkova, Kapela Divadla Sklep a dalsi.. Vstupne: 140, 130, no Kc 29; 6. - patek AGENTURA ECHO PRAHA od hodin D1VADLO JARY CIMRMANA Svenik-Cimrman-Smoljak: LIJAVEC Ucinkuje dobra polovina tech to hercu: Petr Bmkner, Miloi'! Cepelka, Ladislav Smoljak. Zdenek Sverak, Jan Hrabeta. Jan Kaspar. Pavel Vondm~ka. Vaclav Kotek, Botivoj Pene, Gcnadij Rumlena a Jaroslav Weigel Vstupnc: 150,140,120 Kc DIVADLO PRO DETI sobota Divadelni spolecnost Okynko od hodin SKfdTKOVE A VELIKONOCNt VAJtCKO Sktitkove Pohoda a Prihoda pomahaji slepiccc najit ztracene vajicko. Vstupne: 20 Kc KONCERTY uters' VODNANSKY & SKOUMAL od hodin "S usmevem idiota atd." Zabavny porad s pisncmi a osobitym humorem z dilny dvojiee Vodi\ansky - SkoumaJ. Vstupne: 90,80,60 Kc PIUPRAVUJEME Divadelni ochotnicky soubor Trhove Sviny nacvlcujc divadelni fra~ku B. Labiche - Siameny klobouk. Premicra se pnpravuje na konec kvetna Koncen JANA li,'edveda se svou skupinou na Buskovo hamru. MESTSKY BAL SE VYDARIL V sobotu dnc 17. unora 200 I se konal jiz podruhe ve spolupraci s hotelem ATOS mestsky bal pro obcany nascho mesta a okoll. K poslechu, ale prcdeviiim k land opet hnua cimbillova muzika AC Moravia ze Straznice. Wrime, :ie pohoda moravskych pisnicek prispcla k dobre nalade v~ech ho s tu, kteli tentokr,\( pine obsadili restauraci hotelu ATOS. Jiz dnes se muzeme t~sit na 16. unor roku 2002, kdy si tento kulturni zazitek mozcmc zopako\'at. Ing. Ivana Bozakova PROGRAM AKCi PORADANYCH MESTSKYM KULTURNiM STRE DISKEM TRHOVE SVINY NAJDETE TEZ NA INTERl'lETOVYCH STRANKAcH VSTUPENKY NA FILMOvA, D1VA DELNi A KONCERTNi VYSTOUPENi LZE ZAKOUPIT PREDEM V KANCELARI NEBO POKLADNE KINA V KULTURNiM DOME TRHOVE SVINY NEBO REZERVOVAT NA TEL.IFAX 0335/ POKUD MATE ZAJEM 0 zasilanl PROGRAMU KIN A, D1VADLA, KONe' RTU A.IINY H AKCt PORADANYCH V TRHOVYCH SVINECH PO 1QCi INTERNETOVE POSTY, STACi KDYZ NAM ZASLETE NEBO ZATELEFONUJETE vasi ADRESU. Tel. 0335/ , kultura (~:lj t s viny' cz - 11

12 Silvestrovsky turnaj v hokej i patfi I nam Dne se nas tym Trhovych Svinu zucastnil hokejoveho tumaje JUNIORSPORT CUP v Ceskem Krumlove. Nasimi soupefi byli Borovany, Locenicc a Ostrolovsky Ojezd. Hralo se systemem kazdy s kazd~'m na 2x 20 minut. V yrvnim zapase jsme se stfetli s O. Ujezdcm. Hncd na zacatku jsme dali vedouci gal, ale vedeni nam moe dlouho ncvydrzelo a za dve minuty bylo vyrovnano. Po zbytek zapasu, pfedevsim nisluhou vybomeho vykonu brankate Y. Pavlika, jsme uz. souperi nedovolili sk(lrovat. Navic jsme po peknych akcieh pfidali pet branck a dovedli tento souboj do vitezneho konce. Konccny vyslcdck byl 6 : 1. uspesnf stfc1ci - K. Trenda 2, M. Hohenbergcr, M. Ledvina, J. Bulant a Y. Ruzicka. Kc druhcmu zapasu jsme nastoupili proti Locenicfm. Opet jsme sc ujali vcdeni, ktcrc jsme, stcjnc jako v predchozim utkani, dlouho neudrzeli. Potom vzdy, kdyz jsme odskoci Ii ve skare.0 dye branky, jsmc dostali kontaklnf gal. Nakonec se stesti phklollilo na nasi stranu a vitezstvf jsme si uz ncncchali vzft. Konecny vysledek byl 5 : 4, hattrickem se blyskl M. Hohcnbcrger, dalsi dva goly pridal M. Matuska. TIcHm soupcfcm byl tym Borovan. B ylo to posledni utkanf eelcho turnaje. Podle mnohych asi ncjzdarilcjsi a ncjpohlcdncjsf. Stejne jako v ptcdeslych zapasech jsme se dosta Ii do vedeni. Nasledne jsme mcli moznost pfesilovc hry, ale ani tato vyhoda nezabr<inila tomu, abychom prcrusili nase tradieni zaultky a inkasovali jsme vyrovmivaci branku. CeIe utkanf bylo ncsmime vyrovnane, ale i tentokrat se Stestena pfillonila na nasi stranu. Plidali jsme dve branky a i tcnto zapas dovedli do vitezneho konce. Zapas skoncii v pomeru 3 : I, dvaknit sc trcfil M. Matuska ajednou M. Ledvina. A tak jsmc se stali vitezi tohoto silvestrovskcho tumajc, jchoz hiavnim poradatelem byl JUNIOR SPORT (p. Polasek). Meli jsme nejproduklivnejsf utok, nejpcvnejsf obranu a nejlepsiho brankafc. Zbyvajici vyslcdky: Borovany - Locenice 4 : 6, Borovany - O. Ojczd 4 : 5, Locenice - o. Ojezd I : 3. Pofadi: 1, Trhove Sviny, 2. O. o.jezd, 3. Locellice, 4. BorovallY Nejlepsim strclccm sc stal Picck (0. Ojczd), autor scsti branek a nejlepsim brankarcl11 Y. Pavlik (T. S.). Nase vftezna sestava: Branbif v. Pavlik Obrana - 1. Polasek. M. Bauern6pel, P. Hufa, D. Hanzal Otok - K. Trenda, M. Hohenberger, M. Matuska, M. Lcdvina, Y. Ruzicka, 1. BuLlllt, J. Sill1ccck, R. Benda, J. Kuchar, Y. Ruzicka Zimni turnaj Spartak trhove Sviny Memoritil ing. laroslav.a Randy Ve dnech od 10. unora do 10. bi'ezna 2001 se uskutecnil na travnatem hi'isti na Rejtech zimni turnaj mum v kopane - Memorial ing. Jaroslava Randy. Zucastnena muzstva: Konecna tabulka: Horni Stropnice Benesov Ceske Velenice Trhove Sviny Ledenice Nejlepsi'sti'elci turnaje: Skacha - C. Velenice Kolafa - C. Velenice Dibda k - C. Velenice Szypula L. R. Stropnice Sulek - Benesov Broziru - T. Sviny Kollar - T. Sviny Nabor do oddilu tenisu po cely duben TJ-Sparllll.. - oddil tcnisu oznamuje vscm rodicllm, lc od do se prov{ldi nabor 6-Slelych dcti do oddilu tcnisu na tenisovych kurtech. Kazdy ctvrtek v podvecer se mllzetc prihla ~ i l u L Kudrny nebo 1. Slcinbaucra. Loko Ceske Velenice- I. B. Hranicar Horni Stropnice - I. B. Sokol Benesov nad Cernou - OP Spartak Trhove Sviny - OP Slavoj Ledenice - III. ti' : : : : : branky 4 branky 3 branky 3 branky 3 branky 3 br a nky 3 branky Spon z(li'i tu rnaje: Adidas VANIS, P ekarny KRtHA, Masna HALES, Potra 'oy BUSKO va Vsem, kten prispeu ke zdarnemu prubehu cejebo turnaje dekuje vybor oddilu kopane Spartaku Trhove Sviny. Frantisek Vrchota VYZVA OBCANUM! Pokud matc zajem 0 uvcfejneni narozeni svych potomku, zivotnfho jubiica, oznall1eni snatku, pfipadne o (Imni svych blizkych, obrafte sc, prosim, sc zadostf 0 otisteni t('chto udaju na Mcstsky Mad v Trhovych Svinceh. Rukopisy dnesniho (,isla byly prcd{lny do lisku v utery 2 [. brczna 200 I. ULaveriUl pi'istibo C1sla je 31. heton 200l. Sve mill1ety, plipominky a informacc, kl.ere chcete sderil svym spoluobcanlll11. predejte parli Vrchotove na Mcstskcm (II-adc. Dcti ;: mafcps/..:c!.~k()ly p;-:'i sril;l vystollpen( u plfleiitosti vcino(nfho vihil1i nove funvzens;ch deu', ktere 5e konalo 20. prosince TRHOVOSVINENSKE L1STY Zpravodaj ob6anu mesta Trhove Sviny a okolf Vydava Mestsky urad v Trhovych Svinech Predsedkyne redak6nf rady Petra Vickova Technicka redakce Mgr. Marie Duskova Naklad 650 vylisku n skne Tiskarna JaroSfk Ceske Budejovice Cena tohoto vytisku 5 K6-12

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Zaverecny licet obce za rok 2009. Zpracovany na zaklade zakona c.250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu v platnem zneni

Zaverecny licet obce za rok 2009. Zpracovany na zaklade zakona c.250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu v platnem zneni Obec Luzna. ICO: 00304077 Zaverecny licet obce za rok 2009 Zpracovany na zaklade zakona c.250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu v platnem zneni Udaje o obci: Adresa: Obec Luzna, 756

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 20. 12. 2010 od 18:00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nařízení města Tržní řád 2. Pojištění vozidel 3. Odměny 4.

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Navrh zaverecneho uctu obce Chlum za rok 2014

Navrh zaverecneho uctu obce Chlum za rok 2014 Navrh zaverecneho uctu obce Chlum za rok 2014 1. Financni hospodareni obce v roce 2014 Zastupitelstvo obce pro rok 2014 schvalilo rozpocet obce schvaleneho rozpoctu. dne 20.12.2013. Obec hospodafila na

Více

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel - 1 - ZÁPIS z III. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 20. června 2016 v novém sále Kulturního domu v Trhových Svinech Přítomno: 18 zastupitelů Omluveni: p.polášek, Ing. Hacker,

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Obec Popovice Popovice čp. 303 PSČ 686 04 IČ : 00291269 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah : I. Základní

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav Kahuda Přítomni veřejnost:

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9

Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DY90P0005UFD Pocet stran: 3 Prilohy: 2/2 DODATEK c. 1 KE KUPNf SMLOUVE c.j. VPSA-733/EU-2014/OVZI uzavrene v souladu s

Více

Zaverecny ucet obce za rok 2010. Zpracovany na zaklade zakona c.250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu v platnem zneni

Zaverecny ucet obce za rok 2010. Zpracovany na zaklade zakona c.250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu v platnem zneni Obec Luzna. ICO: 00304077 Zaverecny ucet obce za rok 2010 Zpracovany na zaklade zakona c.250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu v platnem zneni Udaje o obci: Adresa: Obec Luzna, 756

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz SpZn: CJ: Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni Obec Podhorni Ujezd a Vojice, 1C: 00271942 za rok 2011 Pfezkoumani

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK ZÁVěRKč fi ~ UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK 21011 1 2011 Hospodaření Obce Malotice Závěrečný účet obce Obsah: 1) Zpráva o hospodaření obce Malotice za rok 2011 2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016 Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí 16/16/Z - zápis zjednání kontrolního výboru

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič.

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič. ZÁPIS č.2/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřadu-chlumčany čp. 154 PSČ43903 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

RM 01/10/07 RM 02/10/07

RM 01/10/07 RM 02/10/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 10. zasedání dne 5.2.2007 RM 01/10/07 řediteli Správy majetku města Chropyně, příspěvkové organizace, nadále pokračovat v provádění kontroly a úklidu

Více

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800 -,, SMLOUVA 0 DILO dohodnuta a nasledne uzavrena mezi ucastnfky a smluvnfmi stranami: clanek 1 SMLUVNi STRANY Objednatel: Mesto Hoi'ovice Palackeho nam.2, 268 01, Horovice, IC 00233242, DIC: CZ00322242

Více

Ing. Rudolf Baldík odbor životního prostředí oddělení státní správy lesů a myslivosti

Ing. Rudolf Baldík odbor životního prostředí oddělení státní správy lesů a myslivosti Městský úřad Trhové Sviny odbor životního prostředí oddělení státní správy lesů a myslivosti Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny Vyřizuje : Ing. Rudolf Baldík Tel.: 386 301 452 fax: : 386 301 430 E-mail:

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu 10.11. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Český nadační fond pro vydru-žádost o příspěvek 2.

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29. 8. 2016 od 16:00 hodin Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, p. Vacík Program jednání:

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Usnesení z 96. zasedání ze dne 6. 8. 2014

Usnesení z 96. zasedání ze dne 6. 8. 2014 Usnesení z 96. zasedání ze dne 6. 8. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1747/96/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 26.října 2016

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 26.října 2016 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 26.října 2016 Usn. č. 113/2016 ZO schvaluje smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku

Více

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2012. Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2012. Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2012 Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu tel.: 554 742 024, fax: 554 742 021 e-mail: ou.vaclavov@cbox.cz INFORMACE Z OBCE MUDr.Černá ordinuje

Více

Znalecký posudek číslo 3754 94/08

Znalecký posudek číslo 3754 94/08 Znalecký posudek číslo 3754 94/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2785/25 O S T R A V A katastrální území: Moravská Ostrava statutární město OSTRAVA O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. Ježík, Ing. Součková, Mgr. Matoušková zástupci ČEVAK a.s. Mgr. Steinbauer,

Více

Znalecký posudek č. 5867 97/2015 b)

Znalecký posudek č. 5867 97/2015 b) Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5867 97/2015 b) o obvyklé ceně podílu na nemovitých věcech pozemcích parcelní číslo 314, 315, 316/1,

Více

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 UZMě 27/1/2010 Zahájení, schválení programu, volba komisí Návrhová komise byla zvolena ve složení: Mgr. Jana Veselá,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Usnesení č. 205 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 02. 2008. Usnesení č. 206 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Komentar k hospodareni obce Dolni Vestonice

Komentar k hospodareni obce Dolni Vestonice Obec 69129 67 VDolnich Vestonicich 09.02.2015 Komentar k hospodareni obce - 2014 Obec v roce 2014 hospodafila podle schvaleneho rozpoctu a v prubehu roku bylo schvaleno 9 rozpoctovych opatfeni. Pfijmy

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 023 11 Ex PZ objednávka odhadu ze dne 20.4.2011 místní šetření proběhlo dne 27.4.2011 za účasti bez účasti povinného jméno a adresa objednatele odhadu Mgr. Ing.

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

USNESENI. c.402 ze dne 20. 12. 2005

USNESENI. c.402 ze dne 20. 12. 2005 . c.j.: 700/2005 MESTSKA CAST PRAHA 3 Zastupitelstvo mestske casti USNESENI c.402 ze dne 20. 12. 2005 k revokaci usneseni Zastupitelstva mestske casti c. 318 ze dne 24. 3. 2005 k Zasadam postupu pfi prodeji

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo 1.417 135/14

ZNALECKÝ POSUDEK íslo 1.417 135/14 ZNALECKÝ POSUDEK íslo 1.417 135/14 o cen v ase a míst obvyklé (tržní) budovy restaurace Družba.p. 350, v etn souvisejících venkovních úprav a pozemk p..st. 543/2 a 444/11 situovaných v kat. území Moravský

Více

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci,

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MAMINKY DĚTEM / 2003 1 I Kdo jsme? Maminky dětem je občanské sdružení zaregistrované na Ministerstvu vnitra České republiky dne 19. 3. 2003. Jde o

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

Prodej parcely č.2982/21 Ředitelství silnic a dálnic ČR Prodej pozemků zastavěných budovami STOR 1637

Prodej parcely č.2982/21 Ředitelství silnic a dálnic ČR Prodej pozemků zastavěných budovami STOR 1637 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 61 konaného dne: 19.8.2003 od 15:00:00 do 19:10:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

STATISTICKÝ ZPRAVODAJ

STATISTICKÝ ZPRAVODAJ ÚŘAD PRÁCE V JESENÍKU STATISTICKÝ ZPRAVODAJ Květen 28 Bílá Voda Javorník Bernartice Základní údaje regionu Jeseník Celkový počet obyvatel Počet EAO Celková výměra okresu Počet obcí Nejvýše položená obec

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

ODHAD č.342/24/2013 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS. Jan Adamík, Libín 4, 37373 Libín, 1 / 2

ODHAD č.342/24/2013 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS. Jan Adamík, Libín 4, 37373 Libín, 1 / 2 ODHAD č.342/24/203 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS Předmět ocenění:. Rodinný dům - bez nebytových prostor Číslo popisné: 4 Na pozemku parc. č.: st.25/ Pozemky parc. č.:

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel.

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel. Kalendář všech akcí 2016 Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Ples mysliveckého sdružení Dolní Lánov 22. 1. 2016 KD Dolní Lánov Tradiční ples myslivců s bohatou tombolou Pořadatel: MS Malá Sněžka

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti LISTOPAD 2013 POÿIZOVATEL: Obecní ú ad Net ebice Net ebice Ë. p. 61 288 02 Nymburk

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jaroslava Martanová, Zdeněk Ženíšek Ing. Michal

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI

KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI Definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 jsou poprvé zpracovány podle místa obvyklého bydliště sčítaných osob. Při porovnávání s předchozími sčítáními

Více

Zápis. z 14. jednání rady města, které se konalo v pondělí 3.9. 2012

Zápis. z 14. jednání rady města, které se konalo v pondělí 3.9. 2012 Zápis z 14. jednání rady města, které se konalo v pondělí 3.9. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem pana Mgr. Slípky Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Městská policie bez

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

Odhad tržní hodnoty č. 5058

Odhad tržní hodnoty č. 5058 Odhad tržní hodnoty č. 5058 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00545/14-098

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zpravodaj. obce Lesonice 1 / 2007

Zpravodaj. obce Lesonice 1 / 2007 Zpravodaj obce Lesonice 1 / 2007 ÚVODNÍ SLOVO S novým rokem byla zahájena plesová sezóna v obci. Jako každý rok se pořádaly ples myslivecký, školní a koncem měsíce února bude masopustní ples spojený s

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne Obec Sviny Čj.4 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.4.2009 Přítomni: Hosté : František David, Ing. František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Ing. Martin Havelda, Jan Radosta,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. St. 391/2 se stavbou rodinného domu č.p. 578, součásti a příslušenství Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Třebíč,

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 Usnesení RM 1/15/15: program zasedání Rady města Chropyně č. 15. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení RM 2/15/15:

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 4. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 4. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 4. schůze městské rady ze dne 10.12.2014 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta

Více