LlfTY TR.HOVOJVI E:NJKE ZPRAVODAJ OBV1NLJ MEJTA. TRHOWCH JVINLJ A OKOLr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LlfTY TR.HOVOJVI E:NJKE ZPRAVODAJ OBV1NLJ MEJTA. TRHOWCH JVINLJ A OKOLr"

Transkript

1 TR.HOVOJVI E:NJKE LlfTY ZPRAVODAJ OBV1NLJ MEJTA TRHOWCH JVINLJ A OKOLr Brezen 2001 Cislo 1 Rocnik XI. JAK BUDEME HOSPODARIT V LETOSNIM ROCE? Nejvfce prostfedku vydame na Cistfrnu odpadnfch vod ZaSlllpile!stvo mesta schvalilo na svcm za~cdani 19. (mora 200 I rozpoect mcsta na Ictosni rok. Do te doby. platilo rozpoctove provizorium. Jako kazdy rok byl pfedlozen vyrovnany rozpocct. Na prijmovc a vydajove s tran~ je Kc. Tato castka pfevysujc lonsky rozpocet Kc. Je to zpusobeno tim, I.e nasc mesto ziskalo st':mji dotacc na investicni akce Intenzifikace cistirny odpadnich vod a podchyceni voln)'ch kanalizacnfch vyusti vc vysi 18,9 mil. Kc a na doblldov,\ni bytoveho domu na namcst( ve v)'si 6,5 mil. Kc. Toto jsoll dye nejvetsi inve~tieni akce letosniho rokll (dokonceni intenzifikace COV je planovan na rok 2002). Nejvctsi pfijmy do rozpoctll nh'!sta jsoli prumy z dani. V Ictosnim se jiz fidi podlc noveho zakona 0 rozpoctovern LIrceni dani, kdy pi'ijmy jsou prerozdclovany pres starni rozpocet die stanovent'ho koeficientu a poetu obyvatel Tzv. sdilenedane jsoll urcene ve v);.~i 19,3 mil. Kc. Ve struktufe danovych pfijmll je no\'~ podil dane z DPH 9,6 mil. Kc. Z fondu rezerv z loi\skeho rokll prcvadimc do lelosniho rozpoctu 10,3 mil. Kc. Dalsim pfijmem do rozpoctu jsoli linancni prostfcdky na vykon statni spravy vcetne pcncz na vyplaty socidlnich davck. Stoji za povsimnllti, zc nli~ socialni odbor v Ions kern roce vyplatil socililni davky obcanlim obci, pro kterc jsmc poverenym uradem vykonem statni spravy vc vysi 6,2 mil. Kc a v letosnim roce je v rozpoetu planovano s vyplatou 6,8 mil. Kl:. V kapilole skolstvi obdrzi dotaci od mesta skoly, jejichi. zfizovatelem je prave mesto - matcfska skola 1,46 milionu Kc a zakladni skola 2,82 mil. korun. Tyto vydaje rcspektllji pozadavky obou skol. Taktcz obdrzi dotaci Mestsk6 kulturni stf'cdisko pozadovanou castku 2,37 mil. K1'. Nove sc objevuje v rozpouu vydaj na dopravni obsluznost, ktera je dotaci obcf set 1\LI JSME SE ScHani lidu, domil a bytij k I. bfeznll 2001 bylo vyznamne v mnoha sm l!rech. Bylo nejcn prvnim v novcm tbfciletf, ale i prvnil11 v samostatne Ceskc republicc. Udajc tohoto sciuini }Wll proto oceka vany S velkou nctrp hvostl Bude to prvni komplexni zdroj infomlac1 0 stavu nasi spolecnosli po vyraznych zmenach uplynu Jello desetiletl ClIem scltani je ziskat (ldaje, ktere nelze zjistit z zadncho jint:ho zdroje. Vyslcdky s ilani vyuzivaji pf'edevsim org,my statni spravy, obcc a dais! instituce. ektera data 0 nasi republic~ jsou poskytovana mczinarodnim organizaclm. Krome mnohostranneho vyuziti zakladnich llcl<lj u 0 pouu a slozeni llbyvatcl slouzi v)'slcclky schani zcjmcna: pro spnivnou llrientaci sllcialni pomoei statu, seitani primisi zakladni informace 0 ruzn)'ch skupina h dol11uenosti, u rodimich s delil'li, ncuplnych rodin'lch, duchodcfch pro rescni olazek bydlelli na 1<\ kladc infornlaci 0 technickc vybavenosti bytll, neobydlcnych by tech a duvodcch ncobydlenosti, pro rozhodov,\ni 0 vys(avbc bytu s pomoci statu a obci pro koncepce dalsiho rozvoje vzdelanosti obyvatelstva pro poznani potfebnosti socialnich, zdravotnickyc h, skolskych a jinych zafizeni pro aktivni poliliku zameslna Ilosti na z'lklade informacf 0 ekonorniekc aktivite obyvate[stva v jednotlivych mistccil rcpubliky PI'!) zaji~ (ovani potfeb narodnost nicl1 mensi n a ideni vztahu statu a cirkvl pro zlepseni funkce vefejnc do pravy ve me~tech a jcdnotlivych regioncch na l.uklade udaju () do jizdec do zamestnani a skol okresu Ceske Blldejovice dopravni spolcenosti CSAD Jihotrans, nas podil je 165 tis. Kc. Do lor.skeho roku tyto dotace hradil okresni urad. I v letosnim roce pfispivame cirkvi na rckonstrukci kostela Nejsvt:tt:j~i Trojice. Od ministcrstva kultury je potvrzena dotace 750 tis. Ki:', coz predstavuje 80 % cclkovych mlkladu, 10 % se podili mesto a stcjnym procentcm cirkcv. V rozpoctu je rczerva 115 tis. Kc jako dotace cirkvi. Protozc v roce 200 I probehnc oslava 120. vyroci zalozeni Sboru dobrovolnych hasicu v Trhovych Svinech, pfispejc l11esto na tuto akci i na vydani propagacniho materialll k tom lito jubilcu. Blldeme tet pokracovat v plynofikaci dalsi casti mesta, Kozinova namesti a okolnich ulic, invcstorem je Jihoccska plyn'lrenska a. s., rnesto se podiii ~O % investicnich nakladu (bez pfipojek) vc vysi 400 lis. Kc. Soucasti rozpoctu jsou financni prostfedky na chod ufadu, b~zne opravy a udrzbu (komunikacc, chodniky, kanalizacc, rybniky, klllturni zarizeni v obcich) aj. Jsme si vedomi, ze je ve meste mnoho dalsich akci, ktcre je nlltno realizovat, jako je napriklad vybudovani chodniku k lirnle Greincr, rekonstmkce ulie Nove Mesto, Jeron)'mova, tcplofikace ulice Budovatelska, oprava mistnich komunikacf a dalsi. Samozfejme vse je vazano na financni prostfcdky. K nckterym akcim chceme pfipravit projeklovou dokllmentaci a naslednl! pozadat o dotace. Rozpocct mesta jc financni plan, konkn!tni cisla vzejdou z vybcrovych l'izeni a nabidek. Hospodafeni mesta je kontrolovano radou mesta, zastupitelstvem mcsta a nasledne je kazdorocne provdden financni audit. lng, Radisla\' Busl!k starosta mesta OVE TIStCILET U NAs CELKEM BEZ PROBLEMO Na pi'elomu lillom a hi'ema, takjako timer v celem svete, proheh 10 i II nas sntdn[ Ii(ill donn! a hytll. Mysl[m si, ie po naldde, kterou rozpolltaly Itlavne sdelovacf prostred/...")i, jste nakonec po ohdrien[ snta ('(ch lis1l1 zjislili, ie lidaje, ktere mate sdelit 0 majetku apod. Ilejsoll vi/hee tok hrome, jak to media avizovala. 0 nazoreeh typlt, ie po vyplnen[ s({tacfho listll Vam vykmdou chaw a jinych podohn.vch, mys Ifln nemd eel/ii vi/hee diskutovul. Mestsky lhad se sl/azi/ dofunkee shtaeich komisahl vyhrat z lech,'kdo se pfilz/dsili, co nejdllvihyhodnejh lidi, ahy jii 1[11110 vyherem zabrcinil podohn.vm pochyhnjjslem a ahy sc[lrilli v liaselll //lesle proheltlo co ncjlipe. TemlO lidem, kten s6tdni jaklicky provridlli, byeh dlft'! zdroveif opravdll podekovat za prdci, kleroll v /III/ohdy nepnznive almos/ide odvedli pro zddrny pniheiz s6 Idlll. SL'llrini Sa//lOllle prohehlo celkelll hez prohtenlli. drohne nedoslalky hyl)' rdelly /la meslskem urade, ahy se lid(; Ilelllllseli obracet ria stalistick,y lirad, klery lilel s5fiin[jakticky 110 slarosti a zodpov[dd rov Ilef ztj ochranu Cl-Whnlch lidaj/i, \~Vsled/...") ' s((lrini hudou oznamovally posiupne, a 10 v pnihelll' zhruha dvou Let. Ty Ilejzajfmavej i, t'}kajfci se naiielio!nesta, sliillozl'ejllle zvdejnime. Ztiellek Valut rajemnik MeV -1

2 ZUSNESENI MESTSKEHO ZASTUPITELSTVA XII. zasedani dne Zastupitelst\'o mesta rozhodlo: 0 cene vodncho na rok 2001 pro obce Nechov a [odne, kteni bude cinit 17,- KC/m' pro domaenost i ostatnf odberatelc. S I. JVS Ceske Budejoviee, provozol'atclem vodoh<ispodiifskeho majetku mesta Trhove Sviny, uzavfit smlouvu 0 poskytnuti financnich prostredkll do vyse Kc na realizaci v)'stavby kanalizacniho sbcraee "B". Pfijmout od Stiitniho fondu zivotniho prostredi.cr die Rozhodnuti c ze dnc 9. II pod c. j /SFZP1D12000 dotaci ve vysi Ke. na invcsticni stavby intenzifikacc a rozsireni COY, kanalizacni sberac "B" a podchyccni volnych kanalizacnieh vyustf podel Trhosvinenskcho potoka. Prijmollt od Stiitniho fondu zivotniho prostrcdi CR die Rozhodnuti C ze dne 9. II pod e.j. I 20I 5/SFZPID12000 pujeku ve v)'si Ke s urokem 2 % na investicni stavby intenzifikace a rozsireni COY, kanalizacni sberac "B" a podchyccni voln)'ch kanalizacnich I'yusti podcl Trhosvincnskeho potoka. Zastupitelstvo mesta schvalilo: Zastavni pnivo vuei Stiitnimu fondu zivotnfho prostredf CR na ncktere z techto objektll: KlIlturni dum Trhove Sviny, dum e. p. 178 na Zizkovc namcsti, KlIlturni dum v Nechove a Kultllrni dum na Rejtech. Objekty budoll vybrany die ceny znalcckcho posudku tak, aby v koneencm souctll jejieh hodnot byly splneny podminky SFZP s tim, ze vyberem objektu povei'lijc radu mesta. Zastupitelstvo mesta zvolilo: Cleny financnfho v)'boru - prcdseda ing. Frantisek Kfiha, clenove pani Eva Snokhansova. MVDr. Vaelav Mrazek. Cleny kontrolnfho v)'bom - pfcdseda ing. Karel Novak, clenove pani Marie Jan do va, Mgr. Frantisck Slfpka. Zastupitelstvo mesta ukhida: Mestskcmu ufadu resit dopravni situaci v Budovatelskc uliei zejmena v okoli Terna. xm. zasedani dne Zastupitelstvo mesta rozhodlo: 0 cene vodneho pro ob('any, kteni budc (,init 16,46 Ke/m ' vi'etne DPH, o cene vodncho pro ostatni odberatelc, kteril bude cinit 16,46 KClm' veetne DPH, 0 cenc stocneho pro obeany, kter{1 bude cinit Ki'/m' v(etne DPH a 0 cene stocncho pro ostatni odbcratele, ktera bude cinit 12,33 Kc/m' vcctne DPH s ucinnosti od l. dubna 200 I. Sni:!it nabfdkovou ccnu na stavebni parcely v ulici U Levucku na puvodni cenu tj. 240,- KClm'. Zastupitelstvo mesta schvalilo: Rozpocet mcsta pro rok 200 I die navrhu rady mesta bez vyhrad. Nil\Th zmeny Vyhlasky Mesta Trhove Sviny 0 vytvofenf a pouziti ucelovyeh prostfcdku " Fondu rozvoje bydleni" na uzemi mcsta Trhove Sviny pro' rok 200 I. Vstup do euroregionu Silva Nortica. Financni podi! mcsta na opravu kulturni pamjtky kostela Nejsvetcjsi Trojice ve v)'si Kc. Zastupilelstvo mesta uusilo: Platnost usneseni rady mesta c. 505/2000, ve klerem rada lilcsta ol11ezila dobll kon,ini rockoveho festivalu dne [ do hodin a souhlasi s prodlouzenim hudebni produkce do hodin. Zastupitest\'o mesta ukhida: Mestskelllll ui'adu vyhledat v [okalitc Sirkova mlyna pozemek v maietku mcsta vhodny nu vybudovanf hfi~te.. Mestskcmu uradu zpracovat odbol11y posudek \Ie veei (lj~emniho a stavcb-. niho rizeni V);stdvby hotelu v objektll Kolinll ml)ina a pi"edlolit zastupite! stvu m ~ s ta -2 K reforme vefejne spravy V minulclll eislc jsem informoval etemife Trhovosvincnskych [istu 0 navrhu reformy vcfejne spravy a vymezeni obei poverell)'ch statnf spravou III. stupnc. Upraveny material jsem obdrzel 12. bf"t:zna 2001 pod nazvem " Druhy postupovy krok modclaee spravnich obvodil povei"en)'ch obel III." Na zukladc usnesenf zastupitelstvev spadovych misst a obci usek pro reformu vci'ejne Sprayy ministerstva vnitrajiz navrhl Mcsto Trhove Sviny jako sid 10 spnivniho obvodu povci"enych obcf Ill, ktere vyhovuji kriteriu minimalnf velikosti spravniho obvodu. V komentari se uvjdl ze u spravnich obvodll s minimalne 20 tis. obyvatdi je volba poverenc obce III temer jista. u spravnich obvodu s mini maine 15 tis. obyvateli jc pravdepodobna. Obdrzeli jsmc opet dotaznik C. 2, ktery by me! byt stanoviskem pro zpracov(mi treti 1lI0deiove mapy blizici se jiz konecncmu r'cseni. Tento material by pak mel byt vl<idnim navrhem schvalovan)' Parlamcntem. Ing. Radisla\' Busek starosta Nal'rhy spravnich Obl'odu pol iffenych obd 11/, klere l'ylrol'liji kritirill minimailli I'elikosti spral'm11o obvodll ( obyvalel) Navrh po\'erene obce III Pocet obvvatel na\,rhovllfleho spravniho ob\'odu Ceske Budejovice Cesky Krumlov Dacice Jindfichuv Hradec Kaplice Milevsko Pisck Prachatice Strakonice Tabor Trhovc Sviny Treboil Vimperk :~~-~ Trho\'e Sviny Borovany 3312 Cfzkrajice 270 Horni Stropnice I 522 Hranicc 242 Jilovice 901 Kamenna I 252 Loccnicc 570 Nove Arady 2649 Olcsnice 703 Ostrolovsky Ujezd 93 Petfikov 274 Slavce 497 Svaty Jan nad Malsi 358 Trhovc Sviny 4632 Zar 287 INFO CENTRUM HLEDA INFORMACE Pokud nabizite jakekoliv sluzby zamerene treba jen castecne na turismus (ubytovani, kulturni akce, sportovnf akce a vyzitf, prodej Ci vyroba suvenyru atd,), ozvete se nam! Udelame Vam tu nejlepsi moznou reklamu (prim u potencionalnfch spolfebitehi) - a to zcela zdarma! ~ Infocentru~ Trhove Sviny / A

3 Na jednom z poslednfch mestskych zastupitelstev v roce 1999 si obcanc v lokalite "Kozinovo numest[ a pfilchlc ulice" vymohli pffslib zastlipitelll, ze tato ~ast mesta se buele plynofikovat, a to bel znalosti mistnich pomeru vyroby dalkovcho lepla na centralni kotelne a bez ohlcdu na to, jak se budou zvysovat ceny zemniho plynu. Ones je jii rozhodnuto. Jihoi'esb plynarcnskil U. s. zpracovala projcktovou elokumentaci a vybrala eloelavatele s tim. zt' v jarnich mesidch letosniho roku blldou zahajeny stavcbni pracc. ivli'sto stejne jako predchozi roky zaplati Jihoceskc plynaren 'ke a. s. 50 % investicnich naklaelu. Mtizeme jen eloufat, 7e plynofikace pri nese kyzeny kl, dny vliv na I.ivotn[ prostrceli naseho mesta a ze lide ne Zdrazovani plynu postihne nejvice obyvatele domu s pecovate skou sluzbou Dat ldil zmeny ceny zemnihq plynu cena plynu KlVm' zlis tanou huh neustalcmu zdrazovanf plynu u vytapeni svych elomecku pevnym palivcm a zc nam v historicke (-jsti mesta neztistanou koufici kominy' Jak se lidove f[k<i:,.kazel)' tvurcern svcho stesti". Bohuzel ne v~ichni maji tu moznost vybrat si mezi Icvnejslm a druzsim topenlrn. Jedmi sc napfiklad 0 obyvatele elomll s peeovatclskoll slllzhou. Tento objekt je napojen nu plyn it jeho plynovoll kotelnu provozuje Tepelne hospoelafsty!. Oelehranym mnozstvim zemniho plynll se jcdna 0 tzv. maloodberatele, ktefl odcb.:roil plyn v rozllleli 600 I az m' za rok. Podl\(!jm se, jak vzrostla cena za tcplo pro tyto obcuny za poslcdni rok, a to POllZC v LUvislos!i na rlistll ccny paliva. tj. zcmniho pl ynu (kalklilace ccny je cena lepla KClG.J I. I X 241, I. I. 200 I Mira nezamestnanosti v nasem meste stoupla l'o~ct evld_ uchalccu k I toho - zen 43 - osob sc zmenenoll prac. schopnosti (ZPS): - osob s castecnym invalidnim dlichodem (tid): 13 - absolventu: 10 - dlollhoelob~ nezamestnanych (dclc nez 6 l11es[cu): 18 V7,dlilanostni str uktura: bel vzel1%ni a sc zaklad. vzde\. 33 vyuccni 3S SS bel maturity vyuccni s maturitou 6 USV (gymnazilll11) 2 Oso (SOS S l11atoritoll) 13 VS 6 Vlko\'a st ruklura: do 19 let let let let II let 'J lei let let II let 6 Vyvoj nezamestnanosti ve meste T. Sviny Miru nezamestn. (v %) P()cet evid. uch. k ,7 67 k o k zpracovana tak, ze ostatni naklady na vyrobu tcpla se nczvys uji). Jeellla se 0 n{mist temef 50 KUGJ. Tato cena nenl pravdepodobne v Icto~nim roce koncena, nebo! Jihoeesk;i plynarensk[, a. s. avizuje dabi zdrazovani plynu v polovine roku. Pro srovnani livadlme cenu, za ktcrou proelava teplo Tepelne hospodafstvl a ktera je jiz tfell sezullu pro obyvatele bylovych jednotek stejna. Jedmi se KC/GJ. Je 10 dano tim. ze hlavnlm palivem pro vyrobu tcpla na ccmralnl kotelne jc dfevnf odpad. jehoz cena se zatim nczvysuje. ZC mni plyn slcluii pouze k dotapcni, a proto jcho zdrafovani cenu tcpla phlis ncovl ivi\uic. Zda teplol'ikovat ci plynofikovat. jc 10zit[1 ot,\zka, Je nutne zvalit vsechna pro a proli. K nejdiijeziti"jsim rozhodovacim hlediskum by me Iy naldet n~lsleduiici aspekty: Finaneni IIIlrocnost invl'sticl'. Vystavba plynovodu je. pro me ~ to sire financne mene narocna. alc phsplv;ime tak do majctku Jihoceske k ) 86 k k :WOO 4.5 III plynarcnske a. s. Budovani teplovodu je pro mesto naopak dragi varianta, alc invcstuje do vlustnfho majetku. Dopad na zivotni prostredi, D'nes hovofime 0 tom. ze vytapenl plynem je ekologicke, ale vime. jak male koufici plynove kominy vypoustejici do ovzdusl tzv. noxy hudou mit vliv na nase.zdravi do budoucnosti? Velky zdroj pro vyrobu tepla, jakym jc centrain! kotelna, podleh<'1 povinnosti pravidclne merit skodliviny, jez vypoustl do ovzdusi. Jinak si s emhcmi poraell okrajove casti mesta, ktere jsou jiz plynofikov;li1y, jinak si s nimi poracli slfed mesta, ktcry je v "doliku". Cena tepta. Ole dosavudnlho vyvoje cen zemnlho plynu nlllzeme hovoiit 0 tom, I.e cena dalkoveho tepla v Trhovych Svinech konkuruje cenam tepla vyrobenello ze zemniho plynu. Z v)'se uvedeneho vypl)'v,i. ze ryehle rozhoelnuti neni vzely elobrc rozhodnutf' log. lvana UtJLHko~' a. mistostarostka HYPO stavebnr sporitelna a s. dcerina spolecnost nejvetsi zahranicnf bankovni skupiny HYPO VEREINSBANK CZ a. s. za ucelem poskytovanf kvafitniho klientskeho senisu Nabizrme: hleda Vhodne kandidaty na pozici sam as tatny p aradee k l ie n tu - zaskoleni ci rekvalifikaci zdarma - atraktivni system odmeiiovani bez homi hranice - produkt, ktery nema na trhu stale konkurenci - jistotu, zazemia podporu spolecnosti, ktera paw k jednomu z nejvetsich financnich koncemu na svete Ocekavame: - zkusenost s prodejem financnfch produktu - vase pine nasazenf - ochotu dale se odbome vzdelavat PracuJete-1i radi samostatne a mate-ii jii prvnl zkusenostl v primem prodeji, kontaktujte nas a zaslete svllj strucny prafesni iivotopis na adresu: HYPO stavebni s poritelna a. s. oblastni i edltelstvl Cechova 52, Ceske Budejovice ~. HYPO ~m.yeu'...;..;;,;;'... 1rUAI~. lady jste dontji Nabizim pracovni pfilezitost r. t. 0602/ I

4 KOTEL KOHLBACH SETRI ZIVOTNI PROSTREDI zivotnfho prostfedf oznacila ve svem rozhodnuti, ktere vydala ke kolaudaci stavby, kotel KOHLBACH na spalo vani drcvniho odpadu instalovan)' na centnllnf kotelne v Trhovyeh Svinech jako nejlepsi dostupnou tcchnologii s pfihlednutim k primefenosti vydajil na jeho pofizenf a provoz v souladu sc zakonem 0 ovzdusi. Po dobe roeniho provozu bylo mefeni emhi zopakovano a jeho vysledky jsou shmuty v misledujfci tabulce, kterou vypraeoval pan 5tojdl vcdouci Tepelncho hospodarstvi. V prvnfm Ciselnem sloupei jsou uvedene poza dovane hodnoty jcdnotliv);ch skodli yin die emisnich norem a ve druhem Cfselnem sloupd j sou pak namcfene hodnoty na eentnilnf kotelne v Trho vyeh Svinech. Od lislopadu 1999 je hlavnim zdrojem pro vyrobu tepla v centralni kotelne dfevni odpad (kura, piliny, odrezky apod,), ledna se 0 pomeme levne palivo, diky kteremu sc Tepelnemu hospodatstvi dati jii tret! topnou sez6nn udrzovat pro byty stcjnou eenu za teplo, a to i presto, ze neusta Ie dochazi ke zdrazovani zemniho plynu. Pli rozhodovani 0 pofizenf biokot Ie bylo diilezilym hlediskem krome ekonomiky vyroby tepla i hledisko, jaky viii' bude mit zafizenf pli plnem provozu na zi votnf prostredi. Prvnf mercnf emisi bylo provedeno ihned v dobe zkusebnfho provozu a prokazalo, ze veskere sledovane Skodliviny jsou hluboko pod limity stanovenymi emisnf vyhhgkou. Ceskii inspekee POROVNANt EMISt Ceskii norma - v mg/m' (J I % 0,) - Vyhlaska i:. 11 7/97 Sb. NaSe mefeni Oxid uhelnaty CO ,02 Oxid dusiku No, L76 Oxid silicity SO, ,50 Tube latky ,10 Suma uhlovodiku CxHy 50 15,67 Rakouska norma - VLR - v mg/m' (13 % 0,) - ochrana ovzdusi Nasc mereni Oxid uhclnaty CO ,24 Oxid dusiku No, ,58 Oxid siheity SO, x 11,36 Tube larky Suma uhlovodiku CxHy 50 12,52 Rakouska norma - FAV - v mg/m' (13 % 0,) - spalovaci zafizenf Nase mereni Oxid uhelnaty CO ,24 Oxid dusiku No, Oxid sifieity SO, x 11,36 Tuhe Iiltky Suma uhlovodiku CxHy VeiielIY pane slarosto, dne 14. linora to/loto roku jsllle v ramei exkllrznillo vyii{ovan{ liavstivili TEPELNt: HOSPODARSTVi Mt:STA TrhoVi! SvillY S. I; O. Exkllrze se zzicyastliili iaci osmydz a devdrych trid nan iikoly. Provdde7 nds fedite/ zaf{zeni p. Jif{ Stojdt. ktery velice fimdovane, phtolll pro Zdky phjate/noll a phtailivoll formol/ pfedstavillisporne a ek%gieke vytdpeni mesta. Nejen tdci, ale pfedevhm pedagogiai pracovnici ocellllji ekonomicke VYlIiivdlZi dl'eveneho odpada. Obdivovali jsmc samostatlle PONtaL'OV'; flzclli procesu spalovall{, poc'itac'ow! pfipojeni vyrobce tepla k odberateli a dlisledne s/edovzini lispor. Bez liadsdzky /ze hovoht 0 republikovem unikdtll a vyspete teclzn%gii 21. stoleti. Timto ehceme pode1covat predstaviteilim mesta a vedenf TEPELNt:HO HOSPODAf<STVi za vyruzne z/epseni iiv(}tlli/l0 prostredi, nehot' ph spa/ovd Ili biomasy nedoclzdz{ k zne6hovani ovzduh. Ph exkllt;zi a ziskdnim novyeh iliformaef j,rme si IIvedomili, ze na!le,~k CJ la je jedllclll z IIldla. kterd liemd regldaci v}'tapeni. Trill dochdzi ke?nal'il.viii a h/en' lie zbytdllym [tnan(llilll ztratdlll..iedilld l/loz)ld reglilace je orv{rani oken. Navic pretcipenim prostor budov)' se vyrvdff liezdravl! v)'iil'ovaci prostredi. V zdvem \kim clzcellle popl'dt IIllloho lispedzu v zapol'atyclz trclldech pro.~pi'snych na,'elllll lilestu a vefime, ie do projekt" lispomeho (I ekologickeho vytdpeni zahmete i specidilli!ikoill. U6telf a Zdci Zl'id tni a POll1()uuf.r-kolv Trlzove Svil/)' KALENDA R A KCt L I KVIDACE ODPADU ivloznosti zbavenf 'C odpadu jsou v podobncm rozsahu jako v roce Nepatrne se meni tcrminy svozu zclcza a velkoobjemoveho odpadu od domu na jate. Hlavni duvod je pozadavek odberatelri Slirovin ze sberneho dvora. ledinou podstatnou zmenou je, ze jii nebu<;lc probihat hromadny svoz zahradnfho odpadu (svoz vetvf zustava). Misto toho od letosnfho kvetna zkusebne zavadime odber zahradniho kompostovatelneho materialu ve sberne m dvore (zatim probih<i schvalovacf fizenf). Ve sbernem dvoi'e neml'.d!fme vybirat vetvc_ Provozni doba sberneho dvora se nemeni. Pondell, stfeda h Utery, ctvrtek h Patek 15-18h Sobota 8-12 h 7. dubna Svoz odfezanych vetvi. Odvoz rotu a ve lkoobjemov~o odpadu od domu obcanu se uskutecne v niisledujicich terminech: Z tabulky je patme, zc mnozstvf namefenych emisi vyhovuje nejen ceskym normam, ale i rakouskym, ktere jsou dve a jsou 0 need pffsncjsi nd nase. Yefime, ze i v letosnfm roce se nam podafi plipojit nove odberatele tepla, kteff budou spokojenymi zakazniky Tepelneho hospodafstvl. VdzCIIJi pane starosto, Jii'i Stojdl, vedouci Tepelncho hospodafstvf Ing. Ivana Bozakova, mistostarostka dllc I si (lenore liasello zastupitelstl'l1 prohledli teplarellskv pro 28voz ve Va.~em IIllste. V;:Izledem k zdmel'll vybadovat cclltrd/lli vyl<ipelli i v Ila.~i i'ijna Rankov, Jedovary, Veselka, 'Otevek, Cei'ejov obci sbirdme zku/lenosti doma i \' zahrallid. Chtel byeh vljl.idht Ilei." obdiv k tomu, co je v Trhov,ych Svillech k videni. Toato astoll byeh chtel podi!icovat vedouc(lilu tepeilleho hospoddfstvi pallil Stojdlovi za phjet( a pledevs{1il za inspiraci. Odvezli jsme si Izlahoky zddtek IIcjelI ~ pf{stupli k problelllatiee enelgetik", obci. ale i \;im V sikovlle lidi. MVDr. J. Bohk starostci obce Cacho\'ice okr. Mladd Boles/a\' 22.dubna 29.dubna mesto Rejta, Hradek, PeNn, Bukvice, Ti'ebicko 6. kvetna Brezi, Neietice, Todne, Nechov, Svata Tro.jice 13. kvetna Rankov, Jedovary, Veselka, Otevek, Cei'ejov 7. fijna mesto 14. i'ijna Rejta, Hradek, Pecbl, Bukvice, Ti'ebicko 21. i'ijna Bi'ezi, Nezetice, Todne, Nechov, Svata Trojice Slare Icky muze obi:an i podnik odevzdat v lekame. Podrobnejsf informace o Iikvidaci odpadll zfskat.e na letaku. ktery za~ l e na jate mestsky ufad kazdemu obcanovi domii do schranky. Wlzeni obcanc, doufam, Ie vyse uvedenych akcf jc v nasem mestc dostatek. Nasim pfanim je, abyste l,vedene moinosti dostatecne vyuzivali. ('erne skl;\dky sice ubyvaji, ale pokud bude jedna jedin,\. tak jich bude stejne moe. Zatim sc dfky nekterym nasim pohodln)'tll spoluobcanlllll uapriklad nedafi v lokalitc za Kolinu mlynem. lng. Jan Nepras odbor zivotnfho prostfcdi -4

5 Polemika Polemika Polemika Polemika VEe: StiZnost vlastnlku jednotek v dome 1005 Trhove Sviny. Na z<ikladc povefeni vlastnikii bytm')'ch jednotek v dome 1005 Trhove Sviny podavame timto stiznost. Pfedmetem stiznosti je netekouci tepla voda v dome. Pote, kdy vlastnfci bytll upozornili vasi firmu na uvedcnou nivadu tepla voda tekla (v Imitkcm casovem useku). Nynf ovsem ope! tepla VO_M v elomi' netece. Zadame vas 0 odstraneni zavaely v nejkratsi moine IhlIte. V pffpaele, ze nedojele k oelstrancni zavady v nejkratsim moznem terminu, buele pozaelana 0 vypomoc obchodni inspekce. Zpr[lvu 0 navrhovanem reseni vcetne casoveho hannonogramu nam zaslete nejpozdeji do ctrnacti dnli na adresu spr[lvce domu. Jan Chlebec - Final RaelouiIka 80, I J. Hradec Proc maji obyva te h~ V panelovem dome c. p na Budovatelske ulici problemy s teplou vodou? Obyvatele panelovcho domu C. p. je tepid dovedcno bez problemll na Budovatelskc 1I1ici tnipi jiz V opacncm pfipaele by si stezovali del si dobu ncdostatecne zaso bovani i ostatni mijemnici. Na neuspokojivy tcplou voelou. Ze svych problcmu stav tcplov Oeill v arcalu Konstanty vini Tepclnc hospodafstvl. Skutec S. r. o. UpoZOIllOval pan Stojdl spravndst je vsak ponekuel jina. ec bytov)'ch jednotek FINAL.iiz Obytny dum c. p byl puvod v listopadu 1999 stirn, z.e 110 zadal ne v majetku Statniho statku. V roce o se huzku, aby bylo moznc dohoel 1995 byl prcvcden do majctku mesta. nout se, jak dale postupovat, aby sc Bohuzel byl pfeveelen bez teplovodu, stavaj ici stay zlepsil. K dnesnimu elni ktery vede L vymi'nikovl' stan icc pfes tak nikdo ncucinil. Mfsto loho zaareal Konstanty s. T. o. Toto weleni je stupce selruzeni podnikatelll FINA L ve velmi spatncm technickem stavli jmenem vlastniku bytov);c h jeelnotek z pozinkovancho potrllbi a je hlavni v objektll e. p vyhrozuje konpficinoll nedostatccnt'ho zasobovanf trolou C:cskc obchodni inspekce. Cestcplou vodou ob.iektu e. p Oal ka obchodni inspekce pravelcpoelob ne sim elovodcm, proi' vlastniklim by potvrdi, ze doelavky tepla a teple uzittovych jednotek neuspokojivc teee kove yoely jsou ze strany Tepelneho tephi ' voela, mule byt stavajici stay hospodafstvi bel zavad. ale obyvaterozvodu teplc lizitkove voely v dome, lum panelovello domu c. p se klere jsou Larostlc. Cimz elochazi ke tirn dodavka tcph: vody nezlepsi. spame cirkulaei teplc vody. V do Zvolili jsme tuto formu objasneni rneeh, u ktcrych byla provedena vy pficiny, proi:' si n,ijernnici zmiiiovanemena pozinkovancho potrubj teple ho elornu. l1!1uji na neelostatecnc zallzitkove Yoely za plast, tyto problemy sobovani teplou vodou, protoze si nemaji. nejsme jisti,;i.e spnivcc objektu infor Z vyse uveelcneho vypl yva, ze Te muje vlastnfky bylovych jedndlek peine hospoelarstvf plni sve dodavky objektivnc. Vypada to, 'ie sdruzeni tcpla a tepic llzitkovc vody v pofael poelnikatelu FINAL pfemisi svc poku. Ooelavkovyrn mfstern tepla je pro vinnosti na nekoho jincho. dllrn C. p yyrnenikova stanice na Buelovatebke ulici a az sem Ing. I an Bozakova, mistostarost ku OZNAMENt OBCANUM DR titelum ZBROJNtCH P RUK AZU Od mesicc kvetna letosniho roku predpokl[lda Policie CR zvi'seny zajem 0 prodluzovani platnosti zbrojnich prukazu. Podle ustanoveni 47 ods!. I zakona i'. 288/1995 Sb. 0 stfeln)'eh zbranich a stfe Iivu, jc povincn drzitel zbrojniho prukazu, ktery se rozhodne 0 problouzeni zbrojniho prukazu, nejmene dva mesice pfed skoncenim plmno,ti jeho platnosti, predlo2it Okrcsnimu fcditeistvi Plllicie CR, kterc zbrojni prukaz vydalo, Ladost 0 prodlouleni platnosti zbroj niho prukazu. K zadosti 0 prodlouzeni platnosti zbrojniho prukazu je ladatel povlilen pripojit podle 47 ods!. 2 zakona c Sb. () strelni'ch zbrankh a stfelivu: a) poslidek 0 zdravotni l.pusobilosti, ktery je uveden na zadni strane tiskopisu zadosti (potvrzeni 0 zdravotni zp usobilosti ncsmi bi't starsi ne;( 3 mesiccj. b) i'estne prnwlii;eni 0 tom, zc ladatel ncb)'1 v poslednich tfech letech pravomoc ne uznan vinn)'m z pfestupku uvedencm v 45 ods!. 2 pismo b) z[lkona c. 288/1995 Sb., 0 s\felnych zbranich a stfelivu. c) fotogralii rozmer 35 x 45 mm (stejnou jako na obcansky prukaz, cestovni pas). I Policie CR upozonluje, ze pokud tato povinnost urzitele zbrojniho prukazu nebude splnena. IllUl.e byt jeho jedmini posulovano jako pfestupek na useku vseobecnc vnitrni spnivy podie ~ 42 ods!. I zakona tnr r 2()O1l990 Sb. 0 prcstupcich, vc ll1t'ni pozdejsich pfedpisu, s naslcdni'mi sankccmi. ktens za kon La tento prestupek ukl[lda. Rozhodnc-li sc drzitel zbrojniho prukazu, zc si jii dobll platnosti zbrojniho prukazu neprodlouzi, je jeho povinnosti tentn ode\?dat pfislusm'rnll Okresnimu feditelstvi Poline CR. JESTE K OBCHVATU VEe: Nazor na komunikacni obchvat. Jako obyvatclc Trhovych Svinu.Ie kace, ohrozovani Iide. Tezke nakladz~ijrnern sledujeme jeelnot li ve udalos ni elopravy stale pfibyva (pfeprava ti a d~nf ye meste. Priibezne sleduje Oobn! vody, raseliny, dfey<\ apod.) me vyvesky na budove Mi'stskeho a mnozstvi osobnich aut, kten! se bez Madu. l ako posleelni velmi aktualni zastavky vali mestem pfed a po via zjjfmjvc informacc zde byly zye kendll, nellstalc roste. fcjncny elva matcrialy 0 fdenf komu Mcstsky Ur-del zaj istil financn! pronikacniho obch vatu kolem rnesta. stf'edky na vystavbu obchvatu a huli Protoze bude probihat male skupini' lidi. kter[l je sicc mala. jeeln<ini za timto ucelem. prikladam ale 0 to vice "kfici". elochuzi k proi nas n[lzor jako ob1:anll Trhov)'ch elluz(lyani a oelkl:idani vlastniho za Svinu. hajeni Y)'stayby. 1ak jsme inforrnovani, cchi zalezi Domnivame se, ze je potreba tost obehvatu se opet vrad k projeel peme postupovat v zajmu vetsiny navani na z<iklade odvolani uzkc sku obi'anu mesta, kterym obehvat phpiny lidi. Nevim a poklad{lm.ii Dtaz nesc snizeni neumcrneho zatizeni ku. proc tito lide zijici v Trhovych mesta dopravou a niililednymi ne Svineeh nevilli jak rok oel roku pfi gath'nimi dopady_ Neni pi'ece mozb)'va dopravy, ktera je nueena projet ne, ab)' mala skupina odpurcu, jen me,tcm. TalO mala skupina lidi nc pro jejich lizke zajmy a proto, ze chec videt, jak je niccno zivotnf pro jsoll velmi agresh'ni, zhatila dobstfedi vsech ostatnich obcanu, jak je rou vee pro mesto. mesto znecist'ov{ii1o prachem, hlukem, vyfllkovymi zplodinami, matc Ing. Stanislav a Blanka Rehackovi rialcm spaelli'm z aut. jak jsou nieen), Na Vyhlidcc 923, domy otfesy, jak jsou niteny komuni Trhovc Sviny r- Strojirensky podnik MARS, k. s. ~ vyrabi v Geskych Velenicich casti a soucasti manipulacni technicky jako napr, drapaky, kleste pro nakladaci jeraby a bagry. V nasem novem provozu pracuje v soucasne dobe 30 zamestnancij. Strojirensky podnik Mars patrf ke skupine KINSHOFER, ktera ve svych provozech v SRN, Rakousku, Velke Britanii, Francii a Kanade zamestnava vice nez 230 pracovniku. V ramci dalsiho rozvoje hledame KONSTRUKTERA, ktery bude v soucinnosti s centralou v SRN samostatne konstruovat casti, varianty a cele skupiny vynibenych zai'lzenl, popi'. navrhovat nove vyrobky Pro tuto pozici vyzadujeme tyto predpoklady a kvalifikace: Ukoncene vzdelani V~ strajni pracovni zkusenosti jako konstrukter (asi 5 let) znalosti a ovladani jednoho CAD-systemu znalosti hydrauliky jsou vyhodou alespoii castecna znalost nemeckeho Jazyka angazovanost, f1exibilnost, samostatnost a schopnost pracovat v kolektivu. Po nastupu predpokladame nekolikamesicni zaskoleni v materskem zavode v SRN. Jestli hledate zajimave pracovni misto v modemim provozu patfici k expandujici a globalne fungujici spolecnosti, kontaktujte nas pisemne na adrese Hospodarsky park Geske Velenice, a. S., c. p. 555, Geske Velenice, p. Kfivan nebo telefonicky na tel. C'. 0602/451344, vvnet.at -5

6 NASE LESY NASE LESY Vyvoj vlastnickych pomeru NOVOHRADSKE HORY Podslatna cast uzemi panstvi Nove Hrady patfila ve 12. staleti k panstvi Vitorazskemu a byla v lenu panu z Chueringu. Ve 13. staleti prcslo toto uzemi do drzeni Vitkovcu z linie Hebansko-Landstejnske. V roce 1359 ziskali tento lesni statek bratri Petr, Jost, Oldrich a Jan z Roimbcrka. Tato puvodnf nevelika Rozmberska drzava byla rozsirena postupnymi smenami a koupemi SOllsednich statku a obcf, zejmena Velesina, Louiku (Lauzeku), Porcsfna, Hnidku, Zumberka, Sobenova aj. V drlcni Rozmberkti byly Nove Hrady do roku 1611, kdy tento mocny rod vymfel bez pfimych dedicil - umnfm Petra Voka. Silne zadluzene panstvi zdedil podle posledni yule jmenovaneho Jan Jifi ze Svamberka, ktery je posloupil r wemu synovi Petrovi ze Svamberka, tomu byly Nove Hrady spolu s ostatnim majetkem zabrany kr<i1ovskou komorou pro ueast na povstanf ceskych panu v r Darovacf listinou z r byly Nove Hrady spolu s panstvfmi Roimberk a Libejovice a s dalsfmi statky odevzdany do uzfvanf cfsarskcmu generalu Karlu Bonaventura Longeval, hrabeti z Buquoyil, cisarskou listinou z r bylo d{mo panstvi Buquoyilm do dediene ddby. Byly k nemu pripojeny nektere statky, zejmena i Hrebcn, jizne od Vclesina. Posledni vuli z r zfidil Karel Albrecht z cesk)'rch Buquoysk)"ch statkii majoral Rozsah panstvi byl dale rozsiren koupi statkii Cfzkrajice v r od Josefy Reishl z Dubnic il Mostky v r od fisskeho hrabcte Josefa Gundackera z Thiirheimu. Podlezaboroveho zakona z r byla pfevazmi cast Dolniho Hvozdu (reviry Jakule, Hraniee a Tesinov) prevzata v r CsL statem a zaclenena do spn\vy statnich lestl Nove Hrady. Rozloha panstvi byla v teto L poz. reforme zmensena dale 0 veskere lesy Stredniho Hvozdu, jako~ i 0 male okrajove casti komplexu Horni Hvozd, ktere byly pfidcleny jednak obcfm, jednak nekterym soukromym pf!delcum. 2byvajicf lesy panstv!, ktere byly v dobe okupace zabrany do Rise, byly zkonfiskovany podle dekretu e. 12/45 Sb. a p('evzaty podnikem "Statni lesy a statky". DalSfmi zakonnymi opatfenimi presly jednak do vlastnietvi, jednak do spravy stmnfch lesu i vsechny ostatni lesy na uzemf byv. panstv! Nove Hrady a jsou zacleneny do Icsnich zavodu Kaplice, Homi a Dolni Hvozd.. Dejiny panstvi Rozmberk sahaji do I. pol. 13. stol. Zalozeni hradu Rozmberk v roce 1246 se pripisuje Vokovi, stryci Vitka z Rozmbcrka. Panstvi bylo v majetku Rozmberku do poc. 17. stolcti, kdy se OCillo - a to jest~ za zivota Petra Voka - na nekolik let v drzeni jeho synovee hr. Jana ze Zriny. Vilem Rozmberk pripojil k panstvi v r tvrz a poplu'ln! dviir Trojany, ziskane od Petra Jvana z Trojan. V r preslo panstv! podle stare rodove smlouvy do vlastnietvi Jana Ji1'1ho ze Svamberka. Dalsi hislorie panstvi je spolecna s panstvim Nove Hmdy. Dluzno jdte poznamenat, 'le byl k tomuto fideikomisnimu panstvi pfikoupen v r alodni statek Cenlov, od Oldfich Spaita. Lesy panstvi nebyly prakticky J. poz. reformou dotccny a presly do majetku Csl. statu - do spravy statnich leso teprve po konfiskaci v r Podstatna cast uzemi panstvf Vy~si Brod!ezi v bezprostrednim okoli mcsta Vyssiho Brodu a byla venovana hidu "CisterciakO, zakladatelem Vysebrodskeho khgtera Vokem z Rol'mberka v r DalSi roztrousene majetky v jizni a jihovychodni casti Budejovickcho kraje ziskal fad jcduak. darovanim, jednak koupi v pozdejsi dobe. Tyto majetky, pokud leii v oblasti Kaplice, tvofi cnklavy a poloenklavy na uzcmi panstvi Nove Hrady a Rozmberk. Statek Prelatura Krumlov, ZV. tel' Arcidckansky statek, vznikl postupni' z venovani a nadaei panu z Rozmberka a jinych majitelu panstvi a statkll Arcidekanskcmu ehramu v C. Krumlove. Benericium Arcidekanstvi bylo pod patronatem kralovskeho nabozenskcho fondu. Od r byl statek zaps[m v zcmskych deskach. Nalezely k nemu obec, mista, dvory a lesy v oblasti byv. panstvi C. Krumlov, Nove Hrady, Vyssi Brod a Tfebon. Lesy statku Prelatura, stejne jako lesy klastera Vyssi Brod pfesly do vlastnictvi, pi'ip. do spnivy statnich leso v revisi poz. reformy z r. 1948, pfip. pokud jde 0 rustikalni majetek podle dalsich zakonnych opatfenf. NASE LESY Lesy obci Trhove Sviny a Besednice V roee 1992 obnovuje svoji cinnost po ctyl'iceti letech Spolecnii lesni sprava obci Trhove Sviny a Besednice. Novy z:lkon 0 navraceni lesniho majetku o.bcim umoznil, aby spolecna lesni spnlva zacala obhospodafovat lesy obci 0 rozloze 1022 ha. Reditel nove lesni spnivy, pan Jifi K1fila, obnovil chod cele spravy a zujistil vse potrebne pro ucelene hospodafcni v lesich. 0 dva lesni useky "Trhove Sviny a Kohout" se staraji svedomite dva profesionalnf lesnfci. Lesni hospodarsky plan, ktery sc obnovuje kaidych deset let, umoziiuje vedeni spnivy dodrzovat ve~kera pravidla v pestovanl oehrane a tezbc drivi v lese. Sprava lesii 5i sarna zajis(uje ve~kery management. Zakladani novych porostu, vychovne zasahy v porostech, oplocovani, ochranu lesa a t~zbu dfeva provadi odbome ftrmy. Roeni hospodarsky plan schvaluji zastupitehs obou obel V roce 1999, na niivrh lesni spravy, konei Cinnost pfispevkova organizace Spolecna lesni sprava obci Trhovc Sviny a Besednice ali vznika nova, naslupnicka organizace Lesy obel Trhove Sviny a Besednicc S. r. 0. Behem techto osmi let dokazala lcsni sprava, ie je sobestacna a odbome vedena organizacc, schopna zabezpecovat a pestovat obecni lesy s patl'icnym pnspevkem do obecni pokladny. Problemy vlastntku lesa Asi 150 tisic fyzick),'ch osob se stalo vlastniky lesniho majetku 0 prumerne velikosti 3 ha. Yetsinou se jcdna 0 drobnc vlastniky. Novi vlastniei museli po restiluci hledat zpusob, jak budou s nove nabytym majetkem hospodafit. Diky dlouhodobemu naru~eni kontinuity hospodareni vzniklo mnoho problemu, se kterymi se museli vyrovnat. Dediei po byval}'ch vlastnicich zmenili profesi, odstehovali se za prael do mest, nekdy veliee daleko od nove nabyteho lcsniho majetku. V terenu zmizely vlastnicke hraniee. Nem~li zadne odbome zkusenosti: jak v lese hospodafit, zadnc teehnieke vybaveni, kontakty na dodavatele praci a odbi!ratele di'ivl VCtsina novych vlastnikii maji sveho odborncho Icsniho hospodare a podle IOho, jak s(astna byla jcjich volba, na svem majetku nyn! hospodan. Mene zkuseni se vsak mnohdy dali o~alit zdanlive vyhodnymi nabidkami pronajmu ci prodejc sveho lesa od tzv. podnikatehi v lesnictvl U malych lcsnich majetku byl lajem 0 koupi pouze tehdy, bylo-li mozne realizovat v porostech mytni tezbu. Mnozi majitele tak doplatili na bezmeznou vychytralost kupuj!cich. NedokonalC kupni smlouvy, neprovedeni pfevodu vlastnictvi majetku a koneckonco i vi dina hotove vyplacenych penez, privcdla nektere majitele do svizelne siluaee. Stat bohuzel prostfednictvim lesnicke politiky a osvety na tyto nastrahy nove vlastniky nepl'ipravil. Zakon 0 lesich Co Sh. cilace 33 organu statni spravy lesu se nevzla Tezbu v lese, ve kter~m vlastnik lesa huji obecne pfedpisy 0 spnivnim n hospodafi bez sclmileneho planu zenl nebo bez protokolem 0 prevzeti pre V 551aki vzatc osnovy, lze provest jen se sou Organ st;hni spravy lesu ulo'li pokutu hlasem odborneho lesniho hospoda az do vyse Kc vlastniku fe. Souhlas nelze odmitnout, neni-li nebo jine osobe, kten tezba v rozporu S ostatnimi ustanove - umyslnou Cinnosti zpusobi znacne nimi tohoto zakona. Ma-li teiba pfe skody na lese a ohrozi tim plneni krocit 3 m' na 1 ha lesa za kalend:ifni jeho funkel, rok, musi vlastnik lesa, jakoz i ten, - neopriivnene uzivaji pozemky urcckdo provadi teibu, pfedem pisemne ne k plneni funkci lesa zpusobem, vyrozumet organ statn! spravy leso ktery zncmoz.nuje jejich vyuzivani a dolozit vyj{ldreni pfislusneho od pro plneni funkci lesa, bomeho lesniho hospodafc. Pokud provedou neopravnenou tezbu v org~jn st{nni spravy lesll nesdeli oso mnozstvi pfekracujicim 3 m' na be, ktera jej. pi semn~ vyrozumela 1 ha lesa za kalendaini rok o zameru provest ti!zbu, sve stanovis provede bez povoleni organu statni ko do 30 dno od dne doruccni vyro spravy lestl tezbll mytni umyslnou zumeni, muze tato osoba tczbu pro v porostu mladsim nei 80 let. vest. Na vydani tohoto stanoviska Rostislav Vacik,.spnivu lcsu -6

7 A Jihoceska lesni s. r. o. I TIebec 24, Borovany Komplexni sluzby pro drobne vlastnfky Iesa jste vlastm'kem lesa? Nevite si rady s VaSim majetkem? Prenechte sve starosti nam Vas les ma trvalou hodllotu nejellom pro Vas, ale i Vase dalsi pokoleni S veskeroll odbornoll peef a na vysoke profesiomhnf urovni, po dohode s Varni a vasirn odbordyrn lesnfrn hospodarern, Yam zajistirne vsechny einnosti spojene s hospodai'enirn v lesnfch porostech. Zakltidalli novych lesnich poroslu Zalesneni a obllova lesa Prorezavky a vychova mlazin VycllOvne probirkove tezby Obnovni a mytlli tezby Vykup drevlli hmoty Vyndime za Vas: Povolenf tezeb Dotace na provedeni pestebnich pracf a vychovnych zasahli Kontakt: Tel.lfax: 0335/ / lng. Mfka lng. Baldfk Expozitura Komercni banky v Trhovych Svinech Vas zve k navsteve, pri ktere si muiete osobne vyzkouset tzv. EXPRESNf LINKU. Jestlize Vas zaujal nas elanek v minulem Zpravodaji, kde jsme Vam predstavili Expresni linku jako moznost vynzovat si sve financni zalezitosti kdykoli a kdekoli z pevneho ci mobilniho teleform, mame pro Vas pozvanku k navsteve Komercni banky. V nasi expoziture jsme pro Vas pfipravili cviene ucty, na kterych vsem zajemcum predvedeme, jak tato sluzba funguje. Kazdy si sam nebo s nasi pomoci muze zkusit zadat prikaz k uhradc, zeptat se na zustatek na uetu, pripadne vyzkouset dalsi sluzby, ktere Expresni!inka nabizl. Expresni Iinkll zrizujeme k beznym uctum pro obcany, podnikatele i pravnicke osoby. verime, ze Vas tato nase nabidka moznosti praktickeho predvedeni Expresni!inky, seznamenl se zpusobem jeji obsluhy, komunikace s telefonnim bankerem v alltentickem prostredi telefonniho centra KB, se zabezpecenim pi'istupu k uctum klienta i s rozsahem a 1l1oznostmi vyuzivani sluzeb nabizenych Expresni linkou zaujme a navstivite nas. Na setkani s Vami se tesi pracovnice Komercni banky v Trhovych Svinech. Uhelne sklady Borovany nabizi svymzakaznikum "Jarnf slevu" na brikety, hnedou kostku i hnedy orech od '01 do '01. Volejte Borovany, tel. C. 038/ nebo 038/ , denne hodin Koupim CZ 125 B - CZ 150 C nebo jejich nahradni dily. Telefon: 0335/ hardware & software & komunikace Trhove Sviny s.r.o. ZENAP Trhove Sviny s. r. 0., nabizi pronajem nebytovych prostor: 3 kancelafe o vjrnere 15 m2, 17 m 2 a 28 m 2 Najemne dohodou. Tel.: 0335/ Fax: 0335/ Prodej, servis a instalace pocitacu - Tiskarny, Notebooky a ostatni prislusenstvi - Instalace a servis u zakaznika - Prodej na leasing - Pripojeni a nastaveni Internetu - Navrhy a instalace pocitacovych siti Budovatelska te l.:0602/ Trhove Sviny fax:0335/ www. benes.ls.cz -7

8 AUTOBAZAR BOROVANY gj.. PRUIMA DO PRODEJE OSOBNI AUTA - parkovne neuctujeme - pfevod zafidime - povinne ruceni - prodej na spotfebitelsky uver leasing VOZl! od r. '88.iii od 10 % - aktualni nabidka na internetu mobil: tel. priv5.t: 038/ prodejna: 038/ otevfeno: PO ai pa hodin SOBOTA hodin TEStME SE NA VASI NAVSTEVU Jam je lady 0 S liim lake zahajllji.11'011 seztinll cyklolurisle. K vvlelllm l1a kole pi'fmo vybizi ceta Fada jihoeeslcfch cykloslezck, klere jsoll nejen doble ma (eny, ale lake plillds{ i pou(eni..lednoll z liielt je cykloslezka "Pameli Novohradska ", kleroll v 101lskelll race realizo vali <'Ienove Novohradske obc"allske spole61osli. Vede krdsllou pi'frodoll. miff{ 47 kilomelm a lila 17 zasldvkovych misl. Vrdanv li.~lei1s pnivodce obsahllje Krome nezijyllle map.\'. lef lidaje z historic, vodopis. folograjie zdkollli k nimi se vaioll povesli. SOllc\isli je i seznam nabizenvch IllriSlick.vch sillieb. Mestske kultumi stredisko Trhove Sviny nabizi k pronajrnu PROSTORY BUFETUV KULTURNIM DOME TRHOVE SVINY Blizsf informace zfskate V kancelafi kultllmfh domll V Trhovych Svinech Tel.lfax: 0335/ , ~ S I MATA TRHOVE SVINY - NOVE MESTO 23 NOVE OTEVRENA VIETNAMSKAPRODEJNA Nabizime Yam: DARKOVE ZBozi, TEXTIL, OBUV, zaclony, DEKORAC:Ni LATKY VYHO DN E C E NY PRODEJ ZAHAJEN po-pa h SO h Tesime se na Vasi ndvstevu -8.

9 Z tvo by mladych: POULICNl LAMP A Existuje mnoho druhu svitidel: petrolejovt! lampy, lustry, baterky, nocni lampicky, stolni lampy, neromanticke zativky, svetla aut, neonova svctla v Las Vegas a samozl'ejme poulicni osvetlenl A prave 0 jedne stare poulicni lampe bych yam chtela vypravel V nasi uliei stoji snad jii vice nei trieet lei, Vidy mi verne svitila na cestu v te tajuplne a strasidelnt! tme, Kazdy veeer, nel jdu spat, se na ni podivam a ptipada mi, ie rna kolem sebe krasnou svitici zlatou hfivu a myshm na to, jestli se take ona diva na mne: "Stojim v teto ulici jii ttieet sedm lei, Videla jsem dospivat i ta nejmensi novorozenata, co se v lt~to uliei narodila, Postavili m~' sem, protoze si Iide na mestskem utade stezovali, ie zde neni nie videl Rada jim tecf svitim na cestu no.: co noc, Ale konec historie, smnik<1 se a ptichazi miij cas svitil Pode mnou jde pr<1ve maly ehlapec, V!eve ruee dr'li pouzdro s houslemi, kterym si pohupuje do kroku, Na obliceji nema s(astny vyraz. Prot: jde tento smutny chlapee pnivc touto ulici? Moina to bylo takto: "Odbilo tfictvrte na pet a jako vidy se nas maly chlapec, tekneme Petr, vydal do hodiny housh. Ale dnes to nebylo jako kaldy den. Peti'ikovi se nechtelo, protoze za cely tyden ani jednou necvicil a vedel, ie od pani ucitelky dostane vynadano. Loudal se smerem k budove, kam dochazi pravidelne jiz tri roky, aby jeho rodice meli poci t, ie pro sveho syna delaji to nejlepsl Petrovi se nyni honi hlavou, zdacli ma do krouiku jil V tu chvi Ii se objevi p0d mym svetlem, smutny,, " Chlapec ptesel, ani bych si to]:1o nevsimla, kdyby me nevyrusilo odbijeni pate hodiny. Najednou se v dali objevi karikatura shrbene postavy. Kdyz se vynori ze tmy, poznam v ni starou vr~lsei tou babicku s pejskem. Proe stara pani nema nikoho jineho nei sveho psa? Proe ji jeji deti opustily a "streily" do domova diichodcu? Chtela bych na tyto otazky odpoyeo, ale zadne nenachazi m, chtela bych pani nejak pomoci, ale nemohu. Aiesp0l1 ji posvitim, aby nezabloudila. Obeas se bojim, ze skoncim podobne jako tato babieka - sama, bez phitel opustena... Shrbeml kulhajici postava opet zmizela v hllste cerne tme. Uslysim smich a citim. jak se zeme jemne chveje, Mlady zamilovany par! Divka dobehne ke mne a chytne se za miij krk, Ma teplou malou dian, ktera me nedokaze obejmoul Za chvilku pribehne i mladik a behaji kolem meho stihleho tela. Je krasne videt mladi, ktere ma radost ze iivota. Najednou se oba zastavl Divaji se vzajemne do oel Chlapec uchopi divku za ruku a pi'itahne si ji k sobe, pak ji chytne za pas, Vzajemne se dotykaji tely a jejich 06 se ani na chvili neodiouci. Divka poiozi ruku na jeho tvai' a polibi se. Chyti se za ruce a odchazeji. Proc ja ncmohu takove chvilky take Zalil, je to nespravedlive, C o~pa k nem;'lm pravo na iaskll? Najednou uslysim klapnuti. Ano, je to ona! Divka, ktera se vidy objevi u okna naproti v dome. Jsem rada, ze ji vecer.co vecer mohu pozorovat. Obeas se k oknu pi'iblizi a diva se z nej s hlavou podcprenou rukama. Snad se diva na mne. UZ svita a ja koneim svou kazdonocni slu.:i.bu. Ale co to? Slysim strasliv)' hluk, Nekdo mi odpojil eleklriku a zaeal rozmotavat me draty v noze. Pak ptijel obrovsky stroj a streil do me takovou silou, :i.e mne porazil Pri dopadu se mi rqzbil chranici sli! a zarovka. Pote me rozmontovali na easti a nalozili na nakladni auto. ktere mne, vysypalo na skladku. Stalo se to. eeho jsem 'e obavala - zllsta la jsem sam a, opustena..liz nikdy nebudu moci svitit lidem na cestu. UZ nikdy neuvidim zamilovany par, chlapce s houslemi a ani svou obhbenou divku v okne, Je toto smrt?" Takto skoncila ma zlatohfiva lampa. Lampa, a( je jak:ikoli, vzdy dava pocit tepla a asociuje yam sklidnujici myslenky, Proc tedy vetsina skonei na skljdce a zapomenuta, kdyi nam tak dlouho verne slouzila? Hana Navarova VA. GTS A. NAvAROvA Cesky zahradkarsky svaz pripravuje ZAJEZDY NA ROK 2001 " * *' Velikonocni slavnosti ve skanze nn Koui'im + pamatnik Lipany. Cena 200 Kc S cestovni kanceiai'i Saturn - po zna aei zajezd sti'cdni a jizni Dalmacie. Cena 5290 Kc.* Safari ve Dvol'e Kr{tlove + exkur ze v zahradnictvi "Cerny" v Jaromei'i, Cena 250 Kc 4.8. Vystava pro zahradkare YCzky 1I Kromerize + KromeI'iL Cena 270 Kc..-, "-1 "' * Zahrada Cech Litomei'ice + med vedinec v Berouni'!, Cena 250 Kc V ptipade zajmu alespon 35 lidi jdte vystava "Kvety" v Lyse njlabem + zamek Koruna dne (ctvrtek), (v sobotu je u nas pouo. Cena 220 Kc Pl'ihlasky u Dr. Sejckove, Sidlistc 695, tclefon

10 Diti z matefskych skol udrzuji tradici masopustu Masopust je doba od lfl ki<llu do Popelecni stredy. Toto obdobi je eharakteristicke prev!eky. maskarami, zertovanim a veselim. V nasich matcfskych skohich probihajl kazdym rokem v duchu lidovych tradie ptipravy na masopustni veselici s kolcdou. Deti spoiu S lieiteikami vyrabeji masky, skrabusky, bryle, papirove cepice. VeIke prlpravy probihaji i doma. Maminky, ale mnohdy i babieky ~jjl ruzne masky die prani svyeh deti. Ty si diouho pfed ureenym dnem vypraveji 0 tom, za co pujdou, jakou budou mit masku, kiobouk. Napeti a nedoekavost det! se stupnuje. Vsichni se moc tcsl na konec t)'dne. kdy pfijde to nejjepsl - masopustn! koleda. Rano probihaji posledni llpravy. tesenl se vrchoii. Deti se pfev"~kajf do masek, pani uciteiky maluji knlry, pihy knisy, lief vodiliky. princeznyatd. Odjizdime do vyhhiteho a vyzdobencho slavecskf'ho s{ilu. UZ nekolik let slavime masopust spoleenc s detmi z Matefske skol)' Slavce. V teto obei mii tradice masopustu hluboke koreny. Masopustem zije celii vesnice vcetne mlade generace. Deti napodobuji sve tatinky. kteli!lam s masopustnf kolcdou pomahaji. Kolednici mali i velef jsou obleceni tak, jak predpisuje tradice. Na hlavach maji klobouky s 365 rllzemi (pocet dnll V roce), s peti jalovci s cervcnymi nlzemi (5 ran Krista Pana), Koleda rna 7 c!enu. Jiz po seste ji vcdl pan Tisof\ jako hejtman s halapartnou, ktera znazonluje kopi jimz byl bodnut Kristus Pan. Za nim jdou mali kolednici z Matefske skoly Slavce. ktei'i dbaji pokynll hejtmana a dilstojne se otaceji jako dospeli. Hejtman zada pfitomneho pana starostu 0 povoleni ke kolede. Krome hejtmana m{1 koleda dva rychtare. dva konsele s f1intou a dva tancmajstry, kteti maj! v ruce venecek. Kolcm pasu maji vsichni hantllch BOREK 99 se sidlem HRDEJOVICE tel.lfax 038/ tel 038/ (roueho Krista Parra), na hrudi cervenomodrobllou serpu. Kolem koledniku pobihaji maskary. Matka koledy nese cep, vsechny vede a za v!':echny ruu krome rybnikate. Ten nese cigr, COl je slamena ta~ka, sekyru a lopatu na prosekavani ledll. Kolednici delaji kolecka: "A toto kolecko je pro Matel'skou skolu Slavce". Udelaji kolecka i panim licitelkiim. Masopustni rej deli doprovazi k;lzdym rokem na harmoniku pan Ferdinand Ostry. Se zpt:vem Cervene ruzicky pomahame vsiehni. KaZdorocne ve vsech skolkach kllcharky usmazi koblizky a behem masopustni veselice probihii ochutn(lvka. Ci koblizky jsou nejlepsi" Vsechny, nezbyl ani jeden, bylo dosti ina pfidani. Nabizime Vdm: Masopustni koleda, pruvod maskar s vesciym tancovanim, zpivanim se tel zucastnime. vystava praci DK Metropol, ktere a oehutniivan!m koblizku vytvati neopakovatclnou atmosf6ru, na kterou s dalsimi osmi skolami vybrana, aby Nase materska skola byla spolu se uz zase tesime. Je to jedna z cinnosti, pfi ktere deti seznamujeme "Nasc mesto" reprezentovala pfi ce svymi I');tl'amymi pracemi na tema s lidovou tradici. lostatnlm festivalll Matefinka 200 I Myslime si, ze udrzovani Iidovych I' Nymburce. Tento Likol jc pro nas zvykiosti a ritu(tlu podporuje l(lsku ke poctou. ale i velkym zavazkem. Po svemu kraji, mestu a kc svc vcsnici. skoneeni festivalu bllde vys1ava pl'evezena do Rakouska jako pozdrav Co /las L'eka [{ 11[{ co se pnpravl/je me? Deti a pani licitelky z Mezinfuodnimu dni deti. Materske PripravlIjemc sc na festival Matefinka 2001 v Ceskyeh Budejovicich. Pani ucitelka Mgr. Marie Kukackova nacl'ieujc s detmi pohybove eviccni pod nazvcm Les, ve ktercm deti zmizonluji pohybem lesni ZVIratka. Souc<isti festivalu je i v)'tvarn(l provadeni staveb na klic, tesarske, klempirske a pokryvacske prace, zatepl vam budpv, zakazkovou truhlarskou vyrobu, GO bytovy h j der - 10 skoly Ctyflistek ziji pflpravami na slavnostni akadcmii kc Dni matek. Nuda tedy v nasich materskych skolach opmvdu nenl Kazdy se moze zapojit pod Ie svych 1Il0znosti, schopnosti a zajmu. A. Felendova IV. MEZINARODNt FESTIVAL DECHOVYC H B U D EB KARELVALDAUF 2001 se bude konat ve dnech 25. a 26. srpna Kompletni program festival u, seznam ueinkujicich a dais! infonnace pi'ineseme v pristim eisle Trhovosvinenskych Iistu.

11 Kam za kulturou Kam za kulturou Kam za kulturou NASI "'MOVE r,py 6. a an a a a a KYTICE - Filmova baseij z hororovych kvetu K. J. Erbena occnena tremi cenami Cesky lev. Hraji: Linda Rybova. Jana Svandova, Dan Barta, Karel Roden. Jih Schmitzer, Zuzana Bydzovska, Boleslav Polivka, Anna Geislero'v{l a dalsi. OTESANEK - Homrov,j k<lmedie (nebo komedialni homrry) 0 jed nom lllaicm i:eskcllllidozroutovi ujidlu vubec! Manzele Honikovi nemohou mit deti. Z ordinace pine tohotnych zen ope! odchazcji bez spetky nudeje. Pani Horakova (Veronika Zilkova) pl{lce alaska se s nakoupcnym plymem. zavinovackou a dupai:kami, pan Horak (Jan Hanl) Ul. zacina blbn'out a vidi novorozei'iatu v ~ ude - v kadi nu ulici i doma v melounu. TANEC V TEMNOTAcH - Islandska popova hvezda Bjork hraje slepou ccskou cmigrantku, francouzska diva Catherine Deneuveova totami d1:lnici u obc pri tom zpivaji a tanei. Neco takovcho mohl natocit jedine Dan. Rez.ie: Lars von Trier. BYLLY ELLIOT - Vymenil boxerske rukavice zu tanei:ni strevicc u vzdor vscm a vsemu zatal tancit. Ve ~patnou dobu, na spatnem miste... zato S odzbrojujici vasni. TYGR A DRAK - Dobrodrul.ncmu milostnemu pfibehu. ktery se odehrava ve stare Cine, vevodi Krasny a silny Li Mu Bai (Chow Yun-Fatl, velky sckac v oblasti bojoveho llmeni. Po letech bojil ehee zacit novou zivotni ctapu, alc predtim musi jdte pomstit spoustu mnvych.... REBELOVE - Maturantka Tereza a kluk. ktery utekl z vojny. aby si mohli v klidu Zit svoji love story. kdyby jil)1 vsak za zady prave nekoncila 60. Icta. Doba nckdy lasce nepreje, ale presto je nutne Illiloval. tancil a zpivat. Rcziscr Filip Rene se vraei do ringu s vypravnym dobov)'m muzikalcm. PARALELNt SVETY - Mozmi to blldete znat. I velk,} laska se nekdy tak divnc zauzli a z jednoho zivota jednc dvojiee jsou najcdnou dva zivoty dvou cizincll. Paralelni zivoty, paralelni sny, paralelni svety. Rel'iser Petr Vaclav natoi:il po Marianovi dalsi ncobycejnc obycejny phbeh. V hlavnich rolich: Karel Roden a Lenka Vlasakova. DETSKA FILMOvA PREDSTAVENt DALMATINO - Glen Closeovii se sve fobie z nekatyeh l.ivociehll zjevne nezbavila ani vc vezeni, kam ji ijafajici stadecko pravcm dohnalo. Pomsta v podobe kabaiu z eernobilych kuzicek je velmi sladka, coz chapc zcjmcna m6dni na v rhat Gerard Dcpardicu. NENf KRAL JAKO KRAL - Novy animovan)' film Walla Disneyho 0 mladem jihoamerickem vladci, ktcry byl za svou nafoukanost potrestan skutecnc nezvykle - promenou v lamu. POKEMON: PRVNl FILM - Spousta rodicu bude pod tlakem. Nevidet Ashe, Pikachu a dalsi postav), z kultuvniho serialu konecne na platne by mohlo vetsinc dcti zpusobit trvalou psyehickou ujmu. Uctivacum Smolicka a Cervenc Karkulky se navstcva kina nedoporucuje l NABIDKA KULTURNICH POI~ADO DIVADLO utery D1VADLO SKLEP PRAHA od hodin BES1DKA 2001 Ka:idy rok vznika BESiDKA nova. naplnena novymi napady, temi ncjlepsimi, ktere jsou vybrany z Vanocni Besidky Divadla Sklcp. Hraji: T. Hanak, D. Vavra, J. Machacek, O. Trojan,.T. Burda, L. Vychodilova, T. Kuccrovii, B. 'rrojanova, L. Andelova, H. Pafkova, Kapela Divadla Sklep a dalsi.. Vstupne: 140, 130, no Kc 29; 6. - patek AGENTURA ECHO PRAHA od hodin D1VADLO JARY CIMRMANA Svenik-Cimrman-Smoljak: LIJAVEC Ucinkuje dobra polovina tech to hercu: Petr Bmkner, Miloi'! Cepelka, Ladislav Smoljak. Zdenek Sverak, Jan Hrabeta. Jan Kaspar. Pavel Vondm~ka. Vaclav Kotek, Botivoj Pene, Gcnadij Rumlena a Jaroslav Weigel Vstupnc: 150,140,120 Kc DIVADLO PRO DETI sobota Divadelni spolecnost Okynko od hodin SKfdTKOVE A VELIKONOCNt VAJtCKO Sktitkove Pohoda a Prihoda pomahaji slepiccc najit ztracene vajicko. Vstupne: 20 Kc KONCERTY uters' VODNANSKY & SKOUMAL od hodin "S usmevem idiota atd." Zabavny porad s pisncmi a osobitym humorem z dilny dvojiee Vodi\ansky - SkoumaJ. Vstupne: 90,80,60 Kc PIUPRAVUJEME Divadelni ochotnicky soubor Trhove Sviny nacvlcujc divadelni fra~ku B. Labiche - Siameny klobouk. Premicra se pnpravuje na konec kvetna Koncen JANA li,'edveda se svou skupinou na Buskovo hamru. MESTSKY BAL SE VYDARIL V sobotu dnc 17. unora 200 I se konal jiz podruhe ve spolupraci s hotelem ATOS mestsky bal pro obcany nascho mesta a okoll. K poslechu, ale prcdeviiim k land opet hnua cimbillova muzika AC Moravia ze Straznice. Wrime, :ie pohoda moravskych pisnicek prispcla k dobre nalade v~ech ho s tu, kteli tentokr,\( pine obsadili restauraci hotelu ATOS. Jiz dnes se muzeme t~sit na 16. unor roku 2002, kdy si tento kulturni zazitek mozcmc zopako\'at. Ing. Ivana Bozakova PROGRAM AKCi PORADANYCH MESTSKYM KULTURNiM STRE DISKEM TRHOVE SVINY NAJDETE TEZ NA INTERl'lETOVYCH STRANKAcH VSTUPENKY NA FILMOvA, D1VA DELNi A KONCERTNi VYSTOUPENi LZE ZAKOUPIT PREDEM V KANCELARI NEBO POKLADNE KINA V KULTURNiM DOME TRHOVE SVINY NEBO REZERVOVAT NA TEL.IFAX 0335/ POKUD MATE ZAJEM 0 zasilanl PROGRAMU KIN A, D1VADLA, KONe' RTU A.IINY H AKCt PORADANYCH V TRHOVYCH SVINECH PO 1QCi INTERNETOVE POSTY, STACi KDYZ NAM ZASLETE NEBO ZATELEFONUJETE vasi ADRESU. Tel. 0335/ , kultura (~:lj t s viny' cz - 11

12 Silvestrovsky turnaj v hokej i patfi I nam Dne se nas tym Trhovych Svinu zucastnil hokejoveho tumaje JUNIORSPORT CUP v Ceskem Krumlove. Nasimi soupefi byli Borovany, Locenicc a Ostrolovsky Ojezd. Hralo se systemem kazdy s kazd~'m na 2x 20 minut. V yrvnim zapase jsme se stfetli s O. Ujezdcm. Hncd na zacatku jsme dali vedouci gal, ale vedeni nam moe dlouho ncvydrzelo a za dve minuty bylo vyrovnano. Po zbytek zapasu, pfedevsim nisluhou vybomeho vykonu brankate Y. Pavlika, jsme uz. souperi nedovolili sk(lrovat. Navic jsme po peknych akcieh pfidali pet branck a dovedli tento souboj do vitezneho konce. Konccny vyslcdck byl 6 : 1. uspesnf stfc1ci - K. Trenda 2, M. Hohenbergcr, M. Ledvina, J. Bulant a Y. Ruzicka. Kc druhcmu zapasu jsme nastoupili proti Locenicfm. Opet jsme sc ujali vcdeni, ktcrc jsme, stcjnc jako v predchozim utkani, dlouho neudrzeli. Potom vzdy, kdyz jsme odskoci Ii ve skare.0 dye branky, jsmc dostali kontaklnf gal. Nakonec se stesti phklollilo na nasi stranu a vitezstvf jsme si uz ncncchali vzft. Konecny vysledek byl 5 : 4, hattrickem se blyskl M. Hohcnbcrger, dalsi dva goly pridal M. Matuska. TIcHm soupcfcm byl tym Borovan. B ylo to posledni utkanf eelcho turnaje. Podle mnohych asi ncjzdarilcjsi a ncjpohlcdncjsf. Stejne jako v ptcdeslych zapasech jsme se dosta Ii do vedeni. Nasledne jsme mcli moznost pfesilovc hry, ale ani tato vyhoda nezabr<inila tomu, abychom prcrusili nase tradieni zaultky a inkasovali jsme vyrovmivaci branku. CeIe utkanf bylo ncsmime vyrovnane, ale i tentokrat se Stestena pfillonila na nasi stranu. Plidali jsme dve branky a i tcnto zapas dovedli do vitezneho konce. Zapas skoncii v pomeru 3 : I, dvaknit sc trcfil M. Matuska ajednou M. Ledvina. A tak jsmc se stali vitezi tohoto silvestrovskcho tumajc, jchoz hiavnim poradatelem byl JUNIOR SPORT (p. Polasek). Meli jsme nejproduklivnejsf utok, nejpcvnejsf obranu a nejlepsiho brankafc. Zbyvajici vyslcdky: Borovany - Locenice 4 : 6, Borovany - O. Ojczd 4 : 5, Locenice - o. Ojezd I : 3. Pofadi: 1, Trhove Sviny, 2. O. o.jezd, 3. Locellice, 4. BorovallY Nejlepsim strclccm sc stal Picck (0. Ojczd), autor scsti branek a nejlepsim brankarcl11 Y. Pavlik (T. S.). Nase vftezna sestava: Branbif v. Pavlik Obrana - 1. Polasek. M. Bauern6pel, P. Hufa, D. Hanzal Otok - K. Trenda, M. Hohenberger, M. Matuska, M. Lcdvina, Y. Ruzicka, 1. BuLlllt, J. Sill1ccck, R. Benda, J. Kuchar, Y. Ruzicka Zimni turnaj Spartak trhove Sviny Memoritil ing. laroslav.a Randy Ve dnech od 10. unora do 10. bi'ezna 2001 se uskutecnil na travnatem hi'isti na Rejtech zimni turnaj mum v kopane - Memorial ing. Jaroslava Randy. Zucastnena muzstva: Konecna tabulka: Horni Stropnice Benesov Ceske Velenice Trhove Sviny Ledenice Nejlepsi'sti'elci turnaje: Skacha - C. Velenice Kolafa - C. Velenice Dibda k - C. Velenice Szypula L. R. Stropnice Sulek - Benesov Broziru - T. Sviny Kollar - T. Sviny Nabor do oddilu tenisu po cely duben TJ-Sparllll.. - oddil tcnisu oznamuje vscm rodicllm, lc od do se prov{ldi nabor 6-Slelych dcti do oddilu tcnisu na tenisovych kurtech. Kazdy ctvrtek v podvecer se mllzetc prihla ~ i l u L Kudrny nebo 1. Slcinbaucra. Loko Ceske Velenice- I. B. Hranicar Horni Stropnice - I. B. Sokol Benesov nad Cernou - OP Spartak Trhove Sviny - OP Slavoj Ledenice - III. ti' : : : : : branky 4 branky 3 branky 3 branky 3 branky 3 br a nky 3 branky Spon z(li'i tu rnaje: Adidas VANIS, P ekarny KRtHA, Masna HALES, Potra 'oy BUSKO va Vsem, kten prispeu ke zdarnemu prubehu cejebo turnaje dekuje vybor oddilu kopane Spartaku Trhove Sviny. Frantisek Vrchota VYZVA OBCANUM! Pokud matc zajem 0 uvcfejneni narozeni svych potomku, zivotnfho jubiica, oznall1eni snatku, pfipadne o (Imni svych blizkych, obrafte sc, prosim, sc zadostf 0 otisteni t('chto udaju na Mcstsky Mad v Trhovych Svinceh. Rukopisy dnesniho (,isla byly prcd{lny do lisku v utery 2 [. brczna 200 I. ULaveriUl pi'istibo C1sla je 31. heton 200l. Sve mill1ety, plipominky a informacc, kl.ere chcete sderil svym spoluobcanlll11. predejte parli Vrchotove na Mcstskcm (II-adc. Dcti ;: mafcps/..:c!.~k()ly p;-:'i sril;l vystollpen( u plfleiitosti vcino(nfho vihil1i nove funvzens;ch deu', ktere 5e konalo 20. prosince TRHOVOSVINENSKE L1STY Zpravodaj ob6anu mesta Trhove Sviny a okolf Vydava Mestsky urad v Trhovych Svinech Predsedkyne redak6nf rady Petra Vickova Technicka redakce Mgr. Marie Duskova Naklad 650 vylisku n skne Tiskarna JaroSfk Ceske Budejovice Cena tohoto vytisku 5 K6-12

Zaverecny ucet obce za rok 2010. Zpracovany na zaklade zakona c.250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu v platnem zneni

Zaverecny ucet obce za rok 2010. Zpracovany na zaklade zakona c.250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu v platnem zneni Obec Luzna. ICO: 00304077 Zaverecny ucet obce za rok 2010 Zpracovany na zaklade zakona c.250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu v platnem zneni Udaje o obci: Adresa: Obec Luzna, 756

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Usneseni. ze 4. zasedani Zastupitelstva mesta ve Frydlante nad Ostravici konane dne 28. 04. 2011 v 15,00 hodin v zasedaci mistnosti budovy c.p.

Usneseni. ze 4. zasedani Zastupitelstva mesta ve Frydlante nad Ostravici konane dne 28. 04. 2011 v 15,00 hodin v zasedaci mistnosti budovy c.p. Usneseni ze 4. zasedani Zastupitelstva mesta ve Frydlante nad Ostravici konane dne 28. 04. 2011 v 15,00 hodin v zasedaci mistnosti budovy c.p. 139 1. Organizacni zalezitosti 4/1.1 Program 4. zasedani ZM

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz SpZn: CJ: Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni Obec Podhorni Ujezd a Vojice, 1C: 00271942 za rok 2011 Pfezkoumani

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Krajsky urad Usteckeho kraje

Krajsky urad Usteckeho kraje Krajsky urad Usteckeho kraje Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem odbor kontroly JID: Jednaci Cislo.: 2006/2014/KUUK 471/KON/2013 Stejnopis c. 1 ZPRAVA o vysledku prezkoumani hospodafeni obec

Více

KUBISTOll TUKU 01. finalistka DNU KOMBINACI. Zuzana. Krasne bricho a FITNESS MODELS. J.z CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB S~ LOVACE.

KUBISTOll TUKU 01. finalistka DNU KOMBINACI. Zuzana. Krasne bricho a FITNESS MODELS. J.z CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB S~ LOVACE. ~~DRZfM:E VASE CHUTE NA UZDE 1/1L~ 69Kc'4,10 predplatne 57 Kc '3,29 Zuzana " KUBISTOll finalistka FITNESS MODELS Krasne bricho a ~ --1 ~I J.z o DNU KOMBINACI 'V', CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB Konzumace barevnych

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015 Pořadové číslo 1329-01/2015 Znalecký posudek Ocenění nemovitosti bytové jednotky č. 187/7 v obytné budově čp. 187 v Českých Velenicích, k.ú. a obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec. Vyhotovení :

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Program: lnvestlcnl pobidky

Program: lnvestlcnl pobidky Program: lnvestlcnl pobidky Vyhlasovatel: Oblast zarnerenl: Ministerstvo prumyslu a obchodu Podpora zpracovatelskeho prurnyslu, technoloqickych center a center strateqickych sluzeb na uzernl CR programu:

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. 1) Tepelné hospodářství. 2) Rozbor hospodaření k 30.6.2007. 3) Vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

*** ~ 1. *,. ~ evropsky ** *** t!

*** ~ 1. *,. ~ evropsky ** *** t! *** ~ 1. *,. ~ evropsky ** *** t! socialn! MINISTERSTVO SKOLSTVr, OP Vzdillivlinf fond vcr EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkuronceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAvANr Smlouva 0 zapojeni

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Vyssi policejni skola a Stredni policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyssi policejni skola a Stredni policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyssi policejni skola a Stredni policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5, 190 24 Praha 9 ID datove schranky 4zrkgbn C.j. : VPSA-802/EU-2015/OVZI Praha 10. srpna 2015 Pocet listu: 3

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2010

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2010 Licence.DOLV CRGBZUC/ZUC (01012010/01012010) Urad mestske casti mesta Brna, Brno - Zebetin I ZAVERECNY UCET ZA ROK 2010 (vkc) sestaveny ke dni 15.04.2011 ' ;, i taci identifikacni cislo nazev ulice, 6.p.

Více

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008.

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008. Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008. Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Brouček Omluven:

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove,

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove, Pfiloha c. 7 KUPNI SMLOUVA Cislo: kterou ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, uzavfely nize uvedeneho dne, mesice a roku na zaklade

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Závěrečný účet obce za rok 2007

Závěrečný účet obce za rok 2007 Obec Bělov, IČO 00 287 032 Závěrečný účet obce za rok 2007 Údaje o obci: Adresa: Obec Bělov čp.77, 768 21 Kvasice Telefonické spojení: starosta obce 573 358 071, mobil 724 188 983 účetní obce 573 358 071,

Více

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008 Investiční příležitosti v Jihočeském kraji Stavební fórum 17. 4. 2008 Rozloha regionu: 10 056 km 2 (12,8 % plochy ČR) Počet obcí: 623 Počet obyvatel: 630 006 Hustota obyvatelstva: 63/km2 Statutární město:

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 Vefejnopravni smlouva Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 (uzavfena die 159 a nasl. zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich

Více

Schvaleny rozpocet roku 2015

Schvaleny rozpocet roku 2015 Obec HIincova Hora KEO-W 1.9.78 / Uc19s zpracovano; 30.12.2014 strana: 1 / 8 P R i J M Y - die paragrafu, organizaci a polozek 0000 0000 0000 1111 000000000 Dan z pnjmu fyz.osob ze zav.cinnosti a funkcnich

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO

DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO Zborovska 11 15021 Praha 5 urad Stredoceskeho kra e SpZn: SZ_042541120101KUSK Stejnopis C. 2 Cj.: 013442/20111KUSK Zpniva 0 vysledku prezkoumani hospodareni DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO Ie: 75030764 za

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDE:LENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 25187/2011 OEKO-PŘ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Hajany, IČ 60829257

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Obec Popovice Popovice čp. 303 PSČ 686 04 IČ : 00291269 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah : I. Základní

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

S T A N O V Y Asociace verejne prospesnych organizaci CR, z.s.

S T A N O V Y Asociace verejne prospesnych organizaci CR, z.s. S T A N O V Y Asociace verejne prospesnych organizaci CR, z.s. Preambule Asociace verejne prospesnych organizacf CR, z.s. (dale jen,,asociace", ph'padne,,avpo CR") vznikla jako zajmove sdruzenf pravnickych

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Zverejneno prostfednictvim site internet na www.ukhuvelkovu.en a www. kontos-kadan. cz VYZVA K PODANI NABIDKY A K PROKAZANI SPLNENI KVALIFIKACE

Zverejneno prostfednictvim site internet na www.ukhuvelkovu.en a www. kontos-kadan. cz VYZVA K PODANI NABIDKY A K PROKAZANI SPLNENI KVALIFIKACE tvropska UNIb Zverejneno prostfednictvim site internet na www.ukhuvelkovu.en a www. kontos-kadan. cz V Praze dne 2. unora 2011 VYZVA K PODANI NABIDKY A K PROKAZANI SPLNENI KVALIFIKACE Vazeni, obracime

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod.

Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod. Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod. 1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2) Projednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf fondvcr EVROPSKA UNIE M L A D E 2 E A TfLOVYCHOVY Vyzva k podani nabidek (pro licely uvefejneni na www.msmt.cz nebo www strankach

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 11. 1. 2012. Jednání

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Mestsky ufad-finaneni odbor nam. Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele. Vase znacka Znacka Vyrizuje Tele 20.7.2015

Mestsky ufad-finaneni odbor nam. Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele. Vase znacka Znacka Vyrizuje Tele 20.7.2015 Mesto Tele Mestsky ufad-finaneni odbor nam. Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele tel.: +420 567 112 415 fax: +420 567 112 403 mobil: +420 607 584 841 PID Vase znacka Znacka Vyrizuje Tele 20.7.2015 Zverejneni

Více

Návrh rozpočtu obce Lužná na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Lužná na rok 2012 Příjmy Návrh rozpočtu obce Lužná na rok 2012 Popis položka částka v tis. poznámky Daně 4651 příloha č.1 Poplatky dle OZV 218 příloha č.1 Správní poplatky 24 příloha č.1 Dotace 550 příloha č.1 Lesní hospodářství

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny)

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Sirá konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Petr Novák

Více

rozpočet 2008 NÁVRH Z 22.01.08 2007 2008 P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T 2 0 0 8

rozpočet 2008 NÁVRH Z 22.01.08 2007 2008 P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T 2 0 0 8 NÁVRH Z 22.01.08 2007 2008 P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T 2 0 0 8 SU AU položka ZPUZORJ Kč text ## 20 1111 1 900 000,0 2 600 000,0 daň z příjmu závislá činnost 1112 2 950 000,0 800 000,0 DPFO ze SVč +1,0mil

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

Udaje o vymerach jsou informativni. Pozemkovy fond CR neposkytuje mapy katastm nemovitosti.

Udaje o vymerach jsou informativni. Pozemkovy fond CR neposkytuje mapy katastm nemovitosti. VEREJNA NABIDKA POZEMKTJ URCENYCH K PRODEJI PODLE 7 ZAKONA c\9 Sb., O PODMTNKACH PREVODU ZEMEDELSKYCH A LESNICH POZEMKTJ Z VLASTNICTVI STATU NA JfNE OSOBY, VE ZNENI POZDE JSICH PREDPIStJ (DALE JEN ZAKON

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu:

Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu: Jednaci fad zastupitelstva obce Francova Lhota Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu: Uvodni ustanoveni

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

Energeticky soběstačná obec, region

Energeticky soběstačná obec, region Energeticky soběstačná obec, region jak na to? Ing. Karel Srdečný Žižkova 1, Č. Budějovice tel.: 774 697 901 e-mail: cb@ekowatt.cz 1. O společnosti EkoWATT je Česká nezávislá konzultační společnost, založena

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1196 / 2 / 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1196 / 2 / 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1196 / 2 / 2011 Typ nemovitosti Pozemek PK 262 v současném stavu Účel ocenění exekuční řízení Předmět ocenění pozemek PK 262, LV č. 2890 Adresa Kraj Jihočeský

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více