ČÁST 5 ŘÍZENÍ EMISÍ. POZNÁMKA: Tato část se vztahuje na vozidlo, které není vybaveno katalyzátorem. OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST 5 ŘÍZENÍ EMISÍ. POZNÁMKA: Tato část se vztahuje na vozidlo, které není vybaveno katalyzátorem. OBSAH"

Transkript

1 ČÁST 5 ŘÍZENÍ EMISÍ POZNÁMKA: Tato část se vztahuje na vozidlo, které není vybaveno katalyzátorem. OBSAH 5 1. VŠEOBECNÝ POPIS SYSTÉM ODVĚTRÁNÍ KLIKOVÉ SKŘÍNĚ SYSTEM EFEKTIVNÍHO SPALOVÁNÍ SMĚSI SYSTÉM TERMOSTATICKÉHO ŘÍZENÍ ČISTIČE VZDUCHU (TCAC) SYSTÉM ZÁSOBNÍKU BENZÍNOVÝCH PAR KOMPENZÁTOR VOLNOBĚHU (HIC) SYSTÉM RECIRKULACE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ 5 2. SERVISNÍ ÚDRŽBA VŠEOBECNĚ PCV SYSTEM SYSTEM EFEKTIVNÍHO SPALOVÁNÍ SMĚSI TCAC SYSTEM SYSTÉM ZÁSOBNÍKU BENZÍNOVÝCH PAR KOMPENZÁTOR VOLNOBĚHU (HIC) KONTROLA RECIRKULACE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

2 5-1. VŠEOBECNÝ POPIS Tato část popisuje fungování výše uvedených šesti systémů a kontrolu jejich součástí. Pokud jde o systém efektivního spalování směsi, TCAC systém, systém zásobníku benzínových par a systém recirkulace výfukových plynů mezi systémy jsou zde rozdíly v závislosti na specifikacích (pro cílové země prodeje). 1. Akční člen regulace vzduchu 2. Tlumič 3. Skříň vzduchového filtru 4. Vzduchový filtr 5. Termospínač 6. HIC ( ) 7. Karburátor 8. Primární, 9. Sekundární, strana otevírače sytiče(vozy s autom. sytičem) 10. Redukční tryska (zelená) 11. Redukční tryska (zelená) 12. Pohon zvýšení otáček volnoběhu 13. Pohon zvýšení otáček volnoběhu (sekndární strana) (dvoustupňový pohon) 14. Pohon systému efektivního spalování 15. VTV 16. Filtr 17. Rodělovač 18. PCV ventil 19. Kryt hlavy válců 20. Hlava válců 21. Výfukové potrubí 22. Sací potrubí 23. BVSV (žlutý) 24. BVSV (hnědý) 25. BVSV (oranžový) 26. EGR ventil 27. TWSV 28. Redukční tryska (šedá) 29. TWSV 30. Zásobník benzinových par 31. Palivová nádrž kontaktní přepínač kontaktní přepínač 34. Diody 35. Osvětlení vozu 36. Stěrače (motor) 37. Ohřev zadního okna 38. Spínač zapalování 39. Akumulátor 40. Zpětný ventil

3 ODVĚTRÁNÍ KLIKOVÉ SKŘÍNĚ (PCV) SYSTÉM (systém recyklace plynových výparů) Plynové zplodiny proniknuvší do skříně klikové hřídele projde pasáží v bloku motoru do hlavy válců. Olejové složky jsou oddělené od plynných olejem v separační jednotce ve krytu hlavy válců. Plyn je pak vrácený společně s příchodem čerstvého vzduchu z čističe vzduchu přes PCV ventil do sacího potrubí pro a projde znovu spalovacím procesem.(vakuum v sacím potrubí je nízké, přívěra je otevřená, PCV ventil je otevřený a plyn je tažený do sacího potrubí). Naopak, když vakuum v sacím potrubí je vysoké, průtokový průřez PCV ventilu je omezený kvůli vysokému vakuu a tak množství plyn taženého do sacího potrubí je malý a proudí tam více čerstvého vzduchu. Obr. 5-l-2

4 SYSTÉM EFEKTIVNÍHO SPALOVÁNÍ Systém efektivního spalování brání škrtící klapce v návratu do polohy volnoběhu okamžitě po uvolnění pedálu plynu, čímž brání neefektivnímu spalování příliš bohaté směsi (vzduch/palivo) a snížuje množství nespálených uhlovodíků (HC). Obr Práce systému Tento systém se skládá z částí, jak je uvedeno výše a funguje následujícím způsobem. Když je plynový pedál sešlápnutý, páka systému efektivního spalování spojená s pákou škrtící klapky je přesunuta dolů, táhlo akčního členu vtáhne vzduch, který prošel filtrem a VTV ventilem do komory "A" akčniho členu. Když pedál plynu je uvolněn stlačený vzduch v komoře A neuniká rychle, ale postupně prochází VTV clonou. V důsledku toho se ventil akcelerátoru vrací pomalu do polohy volnoběhu, a redukuje se tak množství nespálených uhlovodíků (HC), které byly emitovány.

5 SYSTÉM TERMOSTATICKÉHO ŘÍZENÍ ČISTIČE VZDUCHU (TCAC) Tento systém pomáhá zlepšit vypařování paliva ovládáním teploty vcházejícího vzduchu téměř v stálé úrovni automaticky bez ohledu na jízdní vlastnosti a vnější teplotu, distribuovat směs každému válci rovnoměrně a stabilizovat poměr vzduch/palivo v palivové směsi. Skládá se z termosenzoru a akčního člena regulace vzduchu (ACA). Senzor lokalizovaný v čističi vzduchu měří teplotu nasávaného vzduchu a ovládá vedení podtlaku otevřením nebo uzavřením jeho přechodu k ACA. Podle toho ACA pouští do čističe teplý vzduch (rozehřátý pod krytem výfuku), nebo studený vnější vzduch. Obr Činnost systému Když je motor nastartován v chladném počasí, zpětný ventil je zavřený protože teplota vtoku vzduchu v čističi vzduchu je nízká. Proto, vakuum působí na membránu ACA, která pak otevírá plně teplé vzduchové potrubí. Jak se motor zahřívá teplota nasávaného vzduchu přicházejícího do čističe vzduchu z teplého vzduchového potrubí se zvedne a ventil se začíná otevírat. Následkem toho, vakuum působící na ACA membránu se snižuje, a přívod vzduchu do čističe vzduchu z teplého potrubí se přivírá.když motor pracuje ve vysokých otáčkách a při velkém zatížení, teplota vzduchu přicházejícího z teplého vzduchového potrubí je velmi vysoká, podíl teplého vzduchu přicházejícího do čističe vzduchu se minimalizuje a podíl čerstvého (studeného) vzduchu zvyšuje. Tímto způsobem, tento systém udržuje teplotu nasávaného vzduchu jdoucího do karburátoru téměř ve stálé úrovni.

6 SYSTÉM ZACHYCENÍ ODPAŘOVANÉHO PALIVA Tento systém zabraňuje úniku palivových par ze systému (palivové soustavy), a tak slouží ke snížení emisí způsobených vypařováním paliva (HC) uvolněného do atmosféry. Obr Činost systému Když motor neběží tak pára z palivové nádrže a plovákové komory karburátoru se ukládá ve skladovací nádobě obsahující aktivní uhlí. Je-li spuštěn motor, plynné palivo uložené v nádobě je vtáhováno do sacího potrubí spolu s čerstvým vzduchem k zápisu.

7 KOMPENZÁTOR HORKÉHO BĚHU NAPRÁZDNO (VOLNOBĚHU) HIC HIC napojený na přívod vzduchu slouží k tomu, aby při volnoběhu poskytoval optimální směs vzduchu a paliva a zajistil stabilní otáčky. Obr Činnost systému HIC funguje na základě bimetalového prvku, který jak je teplota vyšší než asi 55 C otevírá v HIC ventil, který dosáhne úplného otevření při asi 70 C. Zatímco při volnoběhu je klapka přívěry zavřená a vakuum v sacím potrubí vysoké HIC ventil otvírá přívod vzduchu z čističe vzduchu, který jde přes HIC do sacího potrubí aby zabránil směsi v obohacování během horkého volnoběhu a otáčky volnoběhu byly stabilizované.

8 SYSTÉM RECIRKULACE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ (EGR) Tento systém se skládá z ventilu, BVSV, TWSV, 4 a 5-kontaktního spínače a recykluje část z výfukových plynů zpět do sacího potrubí přes ventil recirkulace výfukových plynů tak, aby se snížila teplotu hoření ve spalovací komoře. To snižuje vzniku oxidů dusíku (Nox). Obr Činnost systému Když teplota chladící kapaliny pod 55 C, oba ventily (BVSV a EGR) zůstanou zavřené. Jakmile teplota dosáhne 65 C A a B (BVSV) jsou propojeny. Tím vakuum dosáhne ventilu recirkulace výfukových plynů a přitáhne jeho membránu, jak je znázorněno na obrázku. V důsledku toho ventil recirkulace výfukových plynů, otevře průchod mezi výfukovým a sacím potrubím. Tak přechází část výfukových plynů ventilem recirkulace výfukových plynů do sacího potrubí a zpět do spalovací komory. Přeřadí-li se na 4. nebo 5. rychlostní stupeň, zavře TWSV (ventil) přechod podtlaku z BVSV ventilu recirkulace výfukových plynů. Tím se uzavře ventil recirkulace (EGR) a průchod výfukových plynů do sacího potrubí. Obr Podtlak je menší než asi 8 + 0,8 cmhg, když je zavřený ventil recirkulace výfukových plynů a více než 17 cmhg při plném otevření.

9 5-2. SERVISNÍ ÚDRŽBA VŠEOBECNĚ Byly-li odpojené hadice vedení vakua nebo nějaký prvek soustavy ujistěte se po instalaci, že směřování (propojení) je správné. (viz. obr ) VAROVÁNÍ: Nenasávejte vzduch skrz PCV ventil. Substance petroleje uvnitř ventilu a palivová pára uvnitř sacího potrubí jsou škodlivé. PCV SYSTÉM Kontrolování PCV systému POZNÁMKA: Jestli byl motor dlouho mimo provoz, může být příčinou potíží přilepený PCV ventil, zacpané hadice nebo netěsné vedení vakua. Proto, před karburátorem kontrolujte PCV ventil a hadice. [ PCV hadice] Zkontrolujte hadice: spojení, těsnost, pružnost, a zhoršení. Vyměňte je je-li nezbytné. [ PCV ventil] 1. Odpojte PCV hadici s trojcestné spojky. 2. Nechejte běžet volnoběh. 3. Umístěte váš palec přes odpojený konec PCV hadice a ověřte vakuum. Není-li tam žádné, zkontrolujte není-li ucpaná hadice nebo ventil. Vyměňte je je-li třeba. Obr Kontrolování lepení PCV ventilu 5) Spojte bezpečně PCV hadici. SYSTÉM EFEKTIVNÍHO SPALOVÁNÍ PALIVOVÉ SMĚSI Kontrola systému efektivního spalování 1) Nastartujte a zahřejte mírně motor. 2) Běží-li ve volnoběžných otáčkách vypněte motor (s klíčem v zapalování v poloze 0FF) 3) Prstem posuňte páčku akcelerátoru do poloviny její cesty. 4) Pak pusťte páčku akcelerátoru. 5) Sledujte jak dlouho trvá návrat páčky (1) do původní pozice. Mělo by to být během 1 až 4 sekund. Obr ) Po Zkontrolování vakua, zkontrolujte zda PCV ventil nelepí. Se zastaveným motorem odstraňte z PCV hadici a připojte novou hadici. Foukejte vzduch do nové hadice a kontrolujte průnik vzduchu ventilem (na stranu sání). Jestli prochází bez nesnází, ventil je přilepený v pozici "Otevřeno". Vyměňte PCV ventil. Před instalací nového PCV ventilu na sací potrubí, dejte těsnící pásku na jeho závit. Obr Doba návratu páčky systému efektivního spalování palivové směsi 1 4 sekundy

10 Pokud nepracuje vrámci specifikace zkontrolujte systém následujícím postupem. [hadice systému] Zkontrolujte hadice vakua: spojení, zhoršení nebo poškození. Vyměňte je je-li třeba. [Akční člen ] Se zastaveným motorem odpojte hadici A od těla akčního členu a přesuňte páčku do pozice plně otevřené škrticí klapky. V této pozici držte páčku akcelerátoru a prstem uzavřete potrubí (v místě odpojení hadice A ) pak pusťte páčku. Když píst B do odstranění prstu z potrubí zůstane, kde je a pak se hladce vrátí do své původní polohy (nečinné pozice), akční člen je v dobrém stavu. Není-li tomu tak, akční člen vyměňte. Obr [VTV (podtlakový převouštěcí ventil)] Demontujtr VTV z karburátoru. Pomocí měřeného podtlaku. Zkontrolujte VTV následujícím postupem. Je-li vše v pořádku, VTV je v dobrém stavu. S měřeným podtlaku na straně A (modrá)vtv, ukazatel nemá tah (zůstává v nulové poloze). Obr Je-li výsledek nedostatečný, vyměňte VTV. Nezapomeňte na správnou orientaci (modrou stranou k akčnímu členu) [Seřízení systému efektivního spalování] Pokud bylo potvrzeno, že všechny součásti tohoto systému jsou v dobrém stavu a přesto návrat páčky (1) je mimo specifikaci, seřiďte systém efektivního spalování následujícím způsobem. 1) Nastartujte a zahřejte motor na normální provozní teplotu. 2) Potvrďte, že motor běží v normálních volnoběžných otáčkách. 3) Sejměte podtlakovu hadici z akčního členu. 4) Otevřete páčku systému (1) do pozice v polovině její cesty. S pístem akčního členu zcela vytaženém ucpěte vstup. Uvolněte (pusťte páčku. V této fázi má být páčka (a tím škrtící klapka) v optimální pozici s plně vytaženým pístem. V tomto stavu nastavte otáčky motoru na následující specifikace šroubem seřízení systému efektivního spalování směsi. Otáčky motoru když píst je zcela vytažen (vytlačen) Obr S měřeným podtlaku na straně B (černá)vtv, se pohybuje výrazně, ale přesune se zpět do nulové polohy, jakmile je operace zastavena. Obr r/min.

11 Po seřízení (a odstranění podtlakovou hadici ucpání) připojte TCAC SYSTÉM Kontrolování TCAC systému 1) Zkontrolujte hadici vakua: spojení, zhoršení nebo poškození. Vyměňte ji je-li třeba. 3) Zkontrolujte, když motor je nastartovaný (běží na volnoběh a čistič vzduchu je chladný), že ventil na teplé vzdušné straně se plně otevře a na straně čerstvého vzduchu je úplně zavřený. 4) Jestli ve výše uvedeném kroku nebyla nalezena závada, připojte teplou vzduchovou hadici. Byly-li nalezena závada, odstraňte ji a zopakujte od bodu 2) celou proceduru. [Akční člen regulace vzduchu (ACA)] 1) Odpojte hadici vakua ze senzoru. 2) Ujistit se, že ventil otvírá plně když na ACA působí vakuum vyšší než 20 cm Hg. Ujistěte se rovněž že zůstává ve stejné pozici po dobu působení vakua. Pokud tlumič neotevře, hladce nezavírá nebo nedrží pozici, vyměňte ACA. Obr TCAC systém 2) Se zastaveným motorem se ujistěte, že ventil je úplně zavřený (uzavření teplé vzdušné strany). Tato kontrola se provede prstem po odpojení teplé vzduchové hadice. Obr [termosenzor] 1) Odstraňte víko se senzorem. 2) Odpojte obě hadice vakua se senzoru. 3) Změřte teplotu u snímače teplot 4) Foukejte vzduch do termosenzoru (ventilu). Je-li měřená teplota nad 40 C, vzduch by měl projít, ventil je otevřený (viz obr ) Jestli je teplota pod 25 C vzduch by neměl vyjít (ventil je zavřený). Není-li tomu tak yyměňte vadné části. POZNÁMKA: Ke kontrole senzor demontujte z vozu. Pro kontrolu při teplotě vyšší než 40 C použijte vhodný zdroj tepla (např. vysoušeč vlasů). Nikdy se nedotýkejte bimetalu nebo ventilu v senzoru 5) Po kontrole, znovu nainstalujte víko čističe vzduchu, a připojte obě hadice vakua k termosenzoru. Obr

12 minout potrubí A nebo C. 4) Pokud nefunguje výše popsaným způsobem je nutné zásobník vyměnit. 5) Zásobník se vyčistí foukáním vzduchu (3 kg/cm2) do potrubí při uzavřeníní (prstem) kanálu B Obr [zpětný ventil] 1) Odstraňte zpětný ventilu s hadic vakua. 2) Pomocí vakuometru, kontrolujte na následující. Obr [hadice] Vizuálně zkontrolujte hadice a trubice: trhliny, poškození, nadměrné ohyby, a těsnost spojení. (Obr ) Obr Jestli shledán vadný, vyměňte jej. 3) Instalujte zpět zpětný ventil s jeho oranžovou stranou nasměrovanou k termoventilu. SYSTÉM EFEKTIVNÍHO SPALOVÁNÍ SMĚSI Obr Kontrola zásobníku benzínových par (kontrola nádoby s aktivním uhlím) KOMPENZÁTOR VOLNOBĚHU (HIC) VAROVÁNÍ Nenasávejte vzduch nádobu. Substance a palivová pára uvnitř sacího potrubí jsou škodlivé. 1) Odpojte 3 hadice (A, B a C) ze zásobníku. 2) Když vzduch vchází do kanálu A, nemělo by existovat omezení toku trubkami, B a C. 3) Když vzduch vchází do kanálu B, neměl by Kontrola kompenzátoru volnoběhu zahřátého motoru 1) Odstraňte přívod vzduchu z karburátoru. 2) Odstraňte podtlakové hadice z karburátoru. 3) zkontrolujte teploměrem teplotu kolem HIC. 4)Jestli je teplota pod 50 C, vzduch by neměl vyjít z HIC když je foukán do hadice. Jeli teplota nad 68 C, vzduch vyjde z HIC. Vyměňte HIC pokud je vadný.

13 Obr Kontrolování membrány ventilu recirkulace výfukových plynů 2) Zahřejte motor na normální provozní teplotu. Zvyšujte otáčky a přesvěčte se, že se membrána pohybuje směrem jak je uvedeno na obr Obr ) Po kontrole, instalujte zpět a připojte hadici sacího potrubí. POZNÁMKA: Zkontrolujete funkci HIC při teplotě vyšší než 68 C. Když teplota HIC (bimetalu) je nižší než 50 C, odeberte HIC z karburátoru. Pro kontrolu použijte vhodný ohřívač vzduchu (např. vysoušeč vlasů). Nikdy se nedotýkejte bimetalu nebo ventilu v HIC SYSTÉM RECIRKULACE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ (EGR) Kontrola systému recirkulace výfukových plynů 1) Nastartujte a dokud je teplota chladiva je pod 55 C a zkontrolujte (prstem) zda nepracuje v tomto stavu membrána ventilu recirkulace výfukových plynů. VAROVÁNÍ: Je-li ventil recirkulace výfukových plynů je horký, je třeba mít rukavici.. Obr Pohyb membrány ventilu recirkulace výfukových plynů Je-li zjištěna závada (v kroku 1) nebo 2) ) zkontrolujte vše nasledujícím způsobem. [hadice vakua] Zkontrolujte hadice (spojení, těsnost, ztvrdnutí a zhoršení stavu). Vyměňte je je-li třeba. [EGR ventil] 1) Odpojte hadici vakua z TWSV. 2) Zapojte vakuometr do jeho hadice. 3) Zkontrolujte pohyby membrány ventilu recirkulace výfukových plynů, že chodí hladce a pracuje když, vakuum je větší než 20 cmhg. Jestli se membrána nepohybuje hladce, nebo nedrží ve stejné pozici (při aplikaci vakua), vyměňte ventil EGR.

14 Obr Kontrolování BVSV (2) Obr ) Po kontrole, bezpečně připojte hadice vakua TWSV. [Bi - metal vakuum přepínací ventil (BVSV)] POZNÁMKA: Při orientační kontrolu funkce může být BVSV kontrolovaný ohříváním nebo ochlazováním motoru bez odstranění odstranění ze sacího potrubí. Kontrolní procedura je stejný jako následující (mimo bydy 1), 2) a 5). 1) Když je motor studený, vypusťte chladicí zařízení 2) Odpojte hadice vakua a odstranit BVSV ze sacích potrubí. 3) Při teplotě BVSV pod 53 C foukejte do trysky "3". Vzduch by neměl vyjít z trysky "4". 5) Znovu nainstalujte BVSV sací potrubí. Před instalací, použijte těsnící pásku na jeho závit. 6) Spojte hadice vakua. [Třícestný elektromagnetický ventil TWSV] 1) Odpojte hadice vakua z EGR ventilu a BVSV. 2) Foukat do hadice (1). Vzduch by měl vyjít z hadice (2) a ne z filtru. 3) Zapněte zapalování a zařaďte 4. nebo 5. rychlostní stupeň. V tomto stavu, foukejte do hadice (1) a zkontrolujte, že není žádná návaznost mezi hadice (1) a (2), ale je návaznost mezi hadic(1) a filtrem. Obr Kontrolování BVSV 4) Foukejte vzduch do trysky 3 BVSV ohřátého nad 65" C - vzduch by měl vycházet z trysky "4". Obr

15 4)Po kontrole, se ujistěte, že spojili zpět hadice vakua. [ 4 a 5-ti kontaktní přepínače] 1) odpojte kabel k vazební cívce 2) Pomocí ohmmetru zkontrolujte. Když je zařazen 4. rychlostní stupěň by měla být kontinuita, ale žádná návaznost na ostatní místa. Je-li přepínač vadný vyměňte jej. 3) Po kontrole připojte zpět. 4) stejným postupem zkontrolujte oba přepínače.

Spádový karburátor SOLEX 1 B3 Schématický řez

Spádový karburátor SOLEX 1 B3 Schématický řez 1 HLAVNÍ ČÁSTI KARBURÁTORU Karburátor se skládá ze tří hlavních částí : směšovací komory se škrtící klapkou, tělesa karburátoru s difuzorem a plovákovou komorou, víka karburátoru. V hlavních částech karburátoru

Více

ČÁST 4 PALIVOVÁ SOUSTAVA OBSAH 4-1. KARBURÁTOR... 4-2 VŠEOBECNÝ POPIS... 4-31

ČÁST 4 PALIVOVÁ SOUSTAVA OBSAH 4-1. KARBURÁTOR... 4-2 VŠEOBECNÝ POPIS... 4-31 ČÁST 4 PALIVOVÁ SOUSTAVA POZNÁMKA: Tento oddíl se vztahuje na vozidlo, které není vybaveno katalyzátorem OBSAH 4-1. KARBURÁTOR...................................................................... 4-2

Více

PALIVOVÁ A VÝFUKOVÁ SOUSTAVA

PALIVOVÁ A VÝFUKOVÁ SOUSTAVA PALIVOVÁ A VÝFUKOVÁ SOUSTAVA Palivová soustava se skládá z palivové nádrže, palivového kohoutu, palivového čerpadla, dvou karburátorů a dvou oddělených vzduchových filtrů, pro každý karburátor zvlášť.

Více

Pokyny pro instalaci: Pokyny pro zapojení: Možnost rychlého spuštění:

Pokyny pro instalaci: Pokyny pro zapojení: Možnost rychlého spuštění: Tryska JLM Pokyny pro instalaci: Nainstalujte nádobu pro přísadu JLM v pevné vodorovné poloze na snadno přístupné místo bez vibrací, které zaručuje, že jsou přístupné přípojky na dně nádrže. Nádrž zatím

Více

Návod k použití benzínových čerpadel CM

Návod k použití benzínových čerpadel CM Návod k použití benzínových čerpadel CM Všeobecné bezpečnostní předpisy POZOR! Následující pokyny nemohou zabránit všem rizikům souvisejících s použitím tohoto zařízení. Je nezbytné je doplnit i o obecné

Více

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP Návod k použití GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP/ST/50/BSP VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS s garantovaným výkonem a bezproblémovým provozem. Čerpadlo dávkuje mazivo při tlacích více než 50x než je tlak přívodu vzduchu.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.12 Měření parametrů Kapitola 2 DIAGNOSTIKA

Více

Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška

Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška www.vorcz.cz Bezpečnostní pokyny Dříve než začnete pracovat s odčerpávací stanicí, nejprve si důkladně přečtěte pokyny a návod k obsluze. 1. Se zařízením

Více

pneumatický jímač oleje sací www.elit.cz

pneumatický jímač oleje sací www.elit.cz pneumatický jímač oleje sací www.elit.cz CELKOVÝ OBJEM: 90L KAPACITA OLEJE:

Více

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.11.2013 Název zpracovaného celku: Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Úkolem palivové soustavy je dopravit

Více

Systémy tvorby palivové směsi spalovacích motorů

Systémy tvorby palivové směsi spalovacích motorů Systémy tvorby palivové směsi spalovacích motorů zážehové motory Úkolem systému je připravit směs paliva se vzduchem v optimálním poměru, s cílem dosáhnout - nejnižší spotřebu - nejmenší obsah škodlivin

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se trubkou za chladičem. DŮLEŽITÉ! Následující

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Plnění chladicí kapaliny

Plnění chladicí kapaliny Práce na systému chlazení vozidla Práce na systému chlazení vozidla UPOZORNĚNÍ Při provádění úprav chladicího systému se tento systém musí vyprázdnit, znovu naplnit a projít tlakovou zkouškou. Chladicí

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Zážehové motory: nová technická řešení, způsoby zvyšování parametrů

Zážehové motory: nová technická řešení, způsoby zvyšování parametrů Zážehové motory: nová technická řešení, způsoby zvyšování parametrů Zvyšování účinnosti pracovního cyklu, zvyšování mechanické účinnosti motoru: millerizace oběhu (minimalizace negativní plochy možné následné

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

Uživatelský Manuál TT-EM-SS13T34-250. k obsluze a údržbě. vysokotlaký čistící stroj SERVIS. 602 370 150 servis@fispoclean.cz www.fispoclean.

Uživatelský Manuál TT-EM-SS13T34-250. k obsluze a údržbě. vysokotlaký čistící stroj SERVIS. 602 370 150 servis@fispoclean.cz www.fispoclean. Uživatelský Manuál k obsluze a údržbě vysokotlaký čistící stroj TT-EM-SS13T34-250 Strana 1 1 Důležité infotmace INFO: - stroj se doporučuje využívat v průmyslovém odvětví, zemědělství, stavebnictví, obchodu

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3 zapis_spalovaci 108/2012 STR Gc 1 z 5 Spalovací Mění #1 energii spalovaného paliva na #2 (mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3 dopravních

Více

ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 160 pro automatické zavlažovací systémy

ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 160 pro automatické zavlažovací systémy ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 160 pro automatické zavlažovací systémy Modely: 94086, 57086 www.agf-zavlahy.cz 1 Protokoly: Mezinárodní modely

Více

BVF Karburátor 16 N3

BVF Karburátor 16 N3 BVF Karburátor 16 N3 Technický popis Karburátor BVF je originální sériově montovaný karburátor pro všechny motocykly Simson. Karburátor je kvalitně vyrobený ze zinkového odlitku. Je kompletní připravený

Více

Obsah 1 Upozornění a bezpečnostní informace... 3 2 Bezpečné uložení a práce s tlakovými láhvemi... 3 3 Používání přečerpávacího zařízení... 3 3.

Obsah 1 Upozornění a bezpečnostní informace... 3 2 Bezpečné uložení a práce s tlakovými láhvemi... 3 3 Používání přečerpávacího zařízení... 3 3. G5 TWIN-EP manuál Obsah 1 Upozornění a bezpečnostní informace... 3 2 Bezpečné uložení a práce s tlakovými láhvemi... 3 3 Používání přečerpávacího zařízení... 3 3.1 Standartní přečerpávání... 4 3.2 SELF

Více

Elektromagnetické ventily RAIN BIRD DV, DV-F

Elektromagnetické ventily RAIN BIRD DV, DV-F Elektromagnetické ventily RAIN BIRD DV, DV-F ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro ČR a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 Říčany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323 616 223, info@ittec.cz

Více

Motorový postřikovač MS415

Motorový postřikovač MS415 Motorový postřikovač MS415 NÁVOD K POUŽITÍ Tento návod k obsluze je rozdělen do dvou částí (motor, čerpadlo) a obsahuje instrukce ke správnému a bezpečnému používání. Před prvním použitím se ujistěte,

Více

Vše, co musíte vědět o KLIMATIZACI DOPORUČUJE

Vše, co musíte vědět o KLIMATIZACI DOPORUČUJE Vše, co musíte vědět o KLIMATIZACI DOPORUČUJE VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT O KLIMATIZACI Klimatizace: komfort ve službách bezpečnosti. Váš klimatizační systém je reverzibilní. Ať topí nebo chladí, reguluje teplotu

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F Motorový manuál Version:1.1 Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F OBSAH: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Ovládací prvky na motoru 4 Uvedení do

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu

Komponenty pro hydraulickou výbavu Všeobecné informace Všeobecné informace Z výrobního závodu lze objednat kompletní hydraulický systém. Je také možné objednat samostatné komponenty pro hydraulickou výbavu, například pro tahače snávěsem

Více

VM 125 M 02/B. Výměna oleje v převodovce: 0,5 l, dop. výrobce: AUTOMATIK TRANSMISSION DEXTRON III

VM 125 M 02/B. Výměna oleje v převodovce: 0,5 l, dop. výrobce: AUTOMATIK TRANSMISSION DEXTRON III VÝROBCE: Vladimír Vácha VM MOTOR Sedláčkova 2570 397 01 Písek Tel.: 382 215 434 Fax: 382 215 434 E-mail: vmmotor@iol.cz Web.: www.vmmotor.com Technické informace: Utahování šroubů a matek motoru VM 125

Více

SI- 50-80-100-120-150. Popis ohřívače ( Fig A )

SI- 50-80-100-120-150. Popis ohřívače ( Fig A ) Popis ohřívače ( Fig A ) SI- 50-80-100-120-150 a) Plastický ( polypropylen ) vrchní kryt b) Teploměr c) Značka d) Indikátor e) Plastický ( polypropylen ) spodní kryt f) Inspekční kryt g) Regulátor h) Výstup

Více

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 Vladimír Bernklau 1509,1511 Kliková skříň, vačka JIKOV 4 TAKT Katalog číslo 40/Verze 1/Strana 2 1509,1511 Kliková skříň, vačka 1 5171711 TRUBKA 2 1 2 7461121 DRŽÁK 2 1 3 1512583

Více

VENTIL ŘADA 400 JAR TOP

VENTIL ŘADA 400 JAR TOP ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 400 JAR TOP pro automatické zavlažovací systémy Modely: 57461, 57471 www.agf-zavlahy.cz 1 Protokoly: Mezinárodní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 6 Ventil

Více

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES 19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES ROZDĚLENÍ SPLAOVACÍCH MOTORŮ mechanická funkčnost pístové nebo rotační Spalovací motor pracuje

Více

Učební texty Diagnostika II. snímače 7.

Učební texty Diagnostika II. snímače 7. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe 4. ročník Fleišman Luděk 28.5.2013 Název zpracovaného celku: Učební texty Diagnostika II. snímače 7. Snímače plynů, měřiče koncentrace Koncentrace látky udává, s

Více

PRŮVODCE KLIMATIZACÍ DOPORUČENÍ CITROËN CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VAŠEHO VOZIDLA

PRŮVODCE KLIMATIZACÍ DOPORUČENÍ CITROËN CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VAŠEHO VOZIDLA PRŮVODCE KLIMATIZACÍ DOPORUČENÍ CITROËN CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VAŠEHO VOZIDLA DOPORUČENÍ CITROËN - CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VOZIDLA KLIMATIZACE JE ZÁKLADNÍM PRVKEM ZAJIŠŤUJÍCÍM VAŠE POHODLÍ, ALE TÉŽ VAŠI

Více

19) Výkon motoru umožňuje provoz velkých modelů. Provoz takovýchto zařízení může způsobit škody, když dojde k chybě obsluhy. K provozování motoru H80

19) Výkon motoru umožňuje provoz velkých modelů. Provoz takovýchto zařízení může způsobit škody, když dojde k chybě obsluhy. K provozování motoru H80 1 5 2 4 3 19) Výkon motoru umožňuje provoz velkých modelů. Provoz takovýchto zařízení může způsobit škody, když dojde k chybě obsluhy. K provozování motoru H80 BOMBUS v modelech letadel přistupte teprve,

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství PODPORA CVIČENÍ. Ing. Jan Vančura Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUTBR

Ústav automobilního a dopravního inženýrství PODPORA CVIČENÍ. Ing. Jan Vančura Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUTBR PODPORA CVIČENÍ 1 Sací systém spalovacího motoru zabezpečuje přívod nové náplně do válců motoru. Vzduchu u motorů vznětových a u motorů zážehových s přímým vstřikem paliva do válce motoru. U motorů s vnější

Více

SERVISNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL Řada AF 200 E.L.I. FILTERING LTD. www.powerplastics.cz info@powerplastics.cz Obsah AF - 200 Úvod 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis a funkce 4 Provozní informace... 5 Technické

Více

Varování a doporučení. Všeobecně. Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Umístěte přední stranu do servisní pozice

Varování a doporučení. Všeobecně. Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Umístěte přední stranu do servisní pozice Stránka č. 1 z 10 Příručky pro opravu AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T Rok výroby: 01/95-11/00, KW/HP: 110/150, Obsah: 1781, Kódy motorů: AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Typ karoserie: limuzína AUDI A4 1.8 20V Turbo AEB

Více

Elektromagnetický ventil Řady EZ-FLO 1 EZ - FLO. Příručka pro uživatele. Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící elektromagnetický ventil řady EZ FLO.

Elektromagnetický ventil Řady EZ-FLO 1 EZ - FLO. Příručka pro uživatele. Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící elektromagnetický ventil řady EZ FLO. Elektromagnetický ventil Řady EZ-FLO 1 EZ - FLO Příručka pro uživatele Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící elektromagnetický ventil řady EZ FLO. Obsah Specifikace. 1 Čísla modelů...1 Instalace.. 2

Více

1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ... 7 2 PALIVOVÁ SOUSTAVA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ... 70

1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ... 7 2 PALIVOVÁ SOUSTAVA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ... 70 OBSAH 1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ......... 7 1.1 Palivová soustava zážehových motorů s karburátory............. 8 1.2 Karburátory............................................ 13 1.2.1 Rozdělení

Více

www.vorcz.cz 32 7002-27 Digitální Manometr Mastercool

www.vorcz.cz 32 7002-27 Digitální Manometr Mastercool 32 7002-27 Digitální Manometr Mastercool Specifikace: ukazatel nízkého stavu baterie zobrazuje 61 chladiv zobrazuje saturaci, orosení, teplotu varu čidlo / termočlánek zobrazuje teplotu přehřátí / podchlazení

Více

Odstraňování poruch u systému Prodigy HDLV II. generace

Odstraňování poruch u systému Prodigy HDLV II. generace Pokyny Czech Odstraňování poruch u systému Prodigy HDLV II. generace Postupy uvedené v této příručce použijte ke zjištění a odstranění běžných poruch u systémů Prodigy HDLV. Další informace o odstraňování

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

10 Před horní úvrati při 850 ot/min

10 Před horní úvrati při 850 ot/min Kapitola 5B Zapalování Obsah 1 Zapalovaní - všeobecné informace...145 2 Zapalování testování...146 3 Zapalovací cívka (y) demontáž, testování a montáž...147 4 Rozdělovač - demontáž a montáž...147 Technické

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

www.agf-zavlahy.com ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 200 pro automatické zavlažovací systémy

www.agf-zavlahy.com ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 200 pro automatické zavlažovací systémy ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 200 pro automatické zavlažovací systémy Modely: 57200, 57203, 57211 94080, 94081, 94083 www.agf-zavlahy.com 1 Protokoly:

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení Obecné Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se přepadovou trubkou za chladičem.

Více

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87)

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87) J87 10357 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 442176812405 7681240 5 290 2 J87 14408 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 44217681234 7681234 6 844 7 J87 10010 ČELO BLOKU MOTORU 442110140035 1014003 2

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

POSTŘIKOVAČ NÁVOD K OBSLUZE. Charakteristika stroje. Model: 3WF-3 14l, 20l, 26l

POSTŘIKOVAČ NÁVOD K OBSLUZE. Charakteristika stroje. Model: 3WF-3 14l, 20l, 26l NÁVOD K OBSLUZE POSTŘIKOVAČ Model: 3WF-3 14l, 20l, 26l Charakteristika stroje 1. Většina dílů je vyrobena s plastových materiálů, díky tomu je stroj lehký. 2. Části zařízení, které mají kontakt s kyselinou,

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR Hlava válců (dan.m) 1 Šroub sacího potrubí (*) 1,3 ± 0,2 2 Šroub odlučovače oleje (*) 1,3 ± 0,2 3 4 Šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) Závrtný šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) 0,5 ± 0,1

Více

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Ustavovací kus součástí Viz obr. 1 a Tabulka 1. P/N 7179410_01 - Czech - ZOBRAZENO V POLOZE OPEN 1 3 8 4 7 6 5 Obr. 1 Položka Ustavovací kus součástí

Více

Hadice horké taveniny Freedom

Hadice horké taveniny Freedom Pokyny - Czech - Hadice horké taveniny Freedom Bezpečnostní upozornění VAROVÁNÍ! Toto zařízení smí obsluhovat a opravovat pouze personál, který absolvoval příslušná školení a má dostatečné zkušenosti.

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Vymontujte kryt motoru Umístěte přední stranu do servisní pozice. SKODA Superb 1.

Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Vymontujte kryt motoru Umístěte přední stranu do servisní pozice. SKODA Superb 1. Stránka č. 1 z 8 Příručky pro opravu SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI Rok výroby: 02/02-03/08, KW/HP: 96/130, Obsah: 1896, Kódy motorů: AWX, AVF, Ty SKODA Superb 1.9 TDi AWX 6 Zpět Varování a doporučení Doporučujeme

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU Motory : HFX KFV NFU NFS (dan.m) A = HFX KFV B = NFU Pravý závěs motoru (1) : 6 ± 0,4 (2) : 6 ± 0,6 (3) : 4,5 ± 0,4 Táhlo záchytu reakce (4) : 6 ± 0,6 (5) : 6 ± 0,6 (6)

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Motorola VC5090 stručný návod k použití

Motorola VC5090 stručný návod k použití Motorola VC5090 stručný návod k použití Obecný popis Uchycení Rychlé volby Volitelná klávesnice Výstup na externí anténu Vstup zdroje Displej WLAN LED dioda Zap. / Vyp. LED dioda Tlačítko Zap. / Vyp. Tlačítko

Více

Uživatelská příručka. Pneumatická odsávačka oleje

Uživatelská příručka. Pneumatická odsávačka oleje Uživatelská příručka CZ Pneumatická odsávačka oleje 90 l Č. výrobku: 30655 Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto zařízení, pečlivě si prosím přečtěte tuto uživatelskou příručku. Návody

Více

MixRite. Návod k používání a obsluze

MixRite. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze MixRite Výrobek název: Dávkovací čerpadlo typ: MixRite Dodavatel název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah: 1. Úvod 3 2.

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

SERVICE BULLETIN. CAMPAIGN NO. 578 Výměna termostatu motoru.

SERVICE BULLETIN. CAMPAIGN NO. 578 Výměna termostatu motoru. SERVICE BULLETIN Servisní kampaň Sklízecí mlátičky a řezačky 2006-042 Prosinec Eng. Model: CR 980 CX 880 FX30 FX40 FX50 Podskupina: 10 402 Popis: CAMPAIGN NO. 578 Výměna termostatu motoru. Popis: Tahle

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

MOTOR. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version MOTOR ČÁST 4 MOTOR PRINCIP FUNKCE MOTORU

MOTOR. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version  MOTOR ČÁST 4 MOTOR PRINCIP FUNKCE MOTORU MOTOR Typ motoru, je čtyřtaktní dvouválec s uspořádáním do V, chlazený kapalinou s nuceným oběhem. Válce jsou přesazeny a svírají úhel 45 0. Každý válec je vybaven jedním vačkovým hřídelem a čtyřmi ventily.

Více

Motor a příslušenství

Motor a příslušenství Motor a příslušenství Injection EMS 31.32 Diagnostika - Algoritmy pro lokalizaci poruch - 2 Diagnostika - Interpretace povelů - 8 Diagnostika - Stížnosti zákazníka - 10 Diagnostika - Interpretace parametrů

Více

FERVE F-814 TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTORY A ALTERNÁTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD. Strana 1

FERVE F-814 TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTORY A ALTERNÁTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD. Strana 1 FERVE TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTORY A ALTERNÁTORY F-814 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Strana 1 FERVE F - 814 je nový digitální přístroj k testovaní akumulátorů, alternátorů a regulátorů napětí, který byl

Více

PŘÍMÉ VSTŘIKOVÁNÍ BENZINU

PŘÍMÉ VSTŘIKOVÁNÍ BENZINU Prof. Ing. František Vlk, DrSc. PŘÍMÉ VSTŘIKOVÁNÍ BENZINU Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Pro přípravu směsi se dnes místo karburátorů používají vstřikovací

Více

PROČ SE ODŘÍKAT ZKUŠENOSTÍ CITROËN? PRŮVODCE KLIMATIZACÍ

PROČ SE ODŘÍKAT ZKUŠENOSTÍ CITROËN? PRŮVODCE KLIMATIZACÍ PROČ SE ODŘÍKAT ZKUŠENOSTÍ CITROËN? PRŮVODCE KLIMATIZACÍ KLIMATIZACE V DOBRÉM STAVU ZAJIŠŤUJE MNOHEM VÍCE NEŽ JEN VAŠE POHODLÍ Funkce klimatizačního systému je reverzní. Topí nebo chladí, reguluje teplotu

Více

Elektrické bezvzduchové støíkací pistole Mark V Premium a Mark V Max

Elektrické bezvzduchové støíkací pistole Mark V Premium a Mark V Max Oprava Elektrické bezvzduchové støíkací pistole Mark V Premium a Mark V Max 3A2421B CS Pro pøenosné bezvzduchové støíkání architektonických krycích nátìrù a barev Urèeno pouze k profesionálnímu použití.

Více

Pokynů pro instalaci modely s integrovanou v plynových

Pokynů pro instalaci modely s integrovanou v plynových Instalační manuál instalace autorizovaným servisem Doporučujeme pozorně přečíst a postupovat pouze podle pokynů v této příručce. Jakékoli nesrovnalosti na které narazíte během instalace nebo údržby by

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

INSTRUKČNÍ PŘÍRUČKA. nástroje na stlačený vzduch. Pro Vaši bezpečnost si před použitím tohoto nástroje přečtěte tuto příručku. С Є ORLÍK-KOMPRESORY

INSTRUKČNÍ PŘÍRUČKA. nástroje na stlačený vzduch. Pro Vaši bezpečnost si před použitím tohoto nástroje přečtěte tuto příručku. С Є ORLÍK-KOMPRESORY INSTRUKČNÍ PŘÍRUČKA nástroje na stlačený vzduch Pro Vaši bezpečnost si před použitím tohoto nástroje přečtěte tuto příručku. С Є ORLÍK-KOMPRESORY Kompresor AS 18 Výstupní objem vzduchu (l/min) Pracovní

Více

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60 Rozpad dílů rotační kypřič K-60 Hlava válce 1 380020070-0001 šroub s límcem 4 2 120230083-0001 víčko ventilové 1 3 120250032-0001 těsnění ventilového víčka 1 4 270960014-0001 svíčka zapalovací F7TC 1 5

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému Všeobecně Všeobecně Pro provoz hydraulické výbavy je možno objednat komponenty z výrobního závodu. K dispozici jsou následující komponenty: Ovládání Nádrž hydraulického oleje s tlakově omezovacím ventilem

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY POPIS ZAŘÍZENÍ LEGENDA 1. Hlava filtru 2. Rukojeť zamykání 3. Výstup voda (JG8) 4. Vstup voda (JG8) 5. Uchycení hlavy 6. Filtr náplň 7. Ochrana krytka 8. Proplachovací ventil 9.

Více

ODSÁVACÍ JEDNOTKA OLEJE 90L

ODSÁVACÍ JEDNOTKA OLEJE 90L ODSÁVACÍ JEDNOTKA OLEJE 90L TRG 2090 Pneumatické pumpování oleje (TRG2090) Pneumatické pumpování oleje (TRG2091) Objem zásobníku oleje. 90 l Objem oleje:

Více

Oprava. Elektrické støíkací stanice Mark VII Max, Mark X Premium a Mark X Max 3A2396A CS

Oprava. Elektrické støíkací stanice Mark VII Max, Mark X Premium a Mark X Max 3A2396A CS Oprava Elektrické støíkací stanice Mark VII Max, Mark X Premium a Mark X Max 3A2396A CS Pro pøenosné bezvzduchové støíkání architektonických krycích nátìrù a barev Urèeno pouze k profesionálnímu použití.

Více

Stralis Hi-Road Hi-Street Euro VI NP - Stralis Hi-Road Hi-Street Euro VI -Trakker Euro 6 -Stralis Hi-Way Euro VI

Stralis Hi-Road Hi-Street Euro VI NP - Stralis Hi-Road Hi-Street Euro VI -Trakker Euro 6 -Stralis Hi-Way Euro VI Stránka č. 1 z 20 Servisní zpravodaj POŘADAČ: TRUCK ZAŘADIT POD: Všeobecné informace DATUM: 12 Listopad 2015 ČÍSLO VYDÁNÍ: NAHRAZUJE: ŘADA: DOTČENÉ MODELY: SKUPINA PODSKUPINA ZÁVADA: 77 10 PŘEDMĚT: VYDAL:

Více

OPRAVA PALIVOVÉ SOUSTAVY. PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 4.3 Soustava palivová

OPRAVA PALIVOVÉ SOUSTAVY. PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 4.3 Soustava palivová PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com SPOJKA ČÁST 5 SPOJKA. Rozložená spojka je rozkreslena na (Obr. 1).

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com SPOJKA ČÁST 5 SPOJKA. Rozložená spojka je rozkreslena na (Obr. 1). SPOJKA V této části je kompletně popsána údržba, opravy a montážní práce na spojce a ovládacím mechanismu. Na tomto typu motocyklu, je použita vícelamelová, mokrá spojka, ponořená v motorovém oleji. Spojka

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 25 Ventil

Více

Emisní předpisy... 11 Měření emisí... 13

Emisní předpisy... 11 Měření emisí... 13 Obsah 1 Palivo a emise....................................... 11 Emisní předpisy.......................................... 11 Měření emisí............................................. 13 2 Z ûehovè a vznïtovè

Více

Perrot MVR AC. Manuál pro obsluhu a údržbu elektromagnetických ventilů. MVR AC-1 MVR AC-1½ MVR AC-2 a

Perrot MVR AC. Manuál pro obsluhu a údržbu elektromagnetických ventilů. MVR AC-1 MVR AC-1½ MVR AC-2 a Perrot MVR AC Manuál pro obsluhu a údržbu elektromagnetických ventilů MVR AC-1 MVR AC-1½ MVR AC-2 a MVR/PR AC-1 MVR/PR AC-1½ MVR/PR AC-2 s regulátorem tlaku Návod k použití MVR Rev.1/13.01.05 Strana 1

Více

www.vorcz.cz 32 9011-203 Vývěva 2 stupňová + vakuometr, WIGAM DIP402E/V

www.vorcz.cz 32 9011-203 Vývěva 2 stupňová + vakuometr, WIGAM DIP402E/V 32 9011-203 Vývěva 2 stupňová + vakuometr, WIGAM DIP402E/V Bezpečnostní opatření a) Tato vývěva je navržena pouze pro vyškolené osoby, které musí znát základy chlazení, chladicí systémy, chlazení a může

Více

TEDOM a.s. divize MOTORY

TEDOM a.s. divize MOTORY 6 1 61-0-0274 POČET LISTŮ: LIST: ČÍSLO PŘEDPISU: INDEX o NÁZEV: BRZDNÝ PŘEDPIS PRO PLYNOVÉ MOTORY TEDOM OBSAH. list č. 1. Úvod... 2 2. Práce před spuštěním... 2 3 3. Záběh... 3 4 4. Práce po záběhu...

Více

Návod k použití a k instalaci

Návod k použití a k instalaci FR Návod k použití a k instalaci CS More languages on: www.zodiac-poolcare.com H0379400.B - 2013/06 Před použitím, údržbou a opravou tohoto přístroje si pozorně přečtěte tento návod! Symbol upozorňuje

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 12 Ventil

Více

Technická servisní konference 10/2016 VAT/12 - TSC Motor - Benzin Jiří Nesvadba

Technická servisní konference 10/2016 VAT/12 - TSC Motor - Benzin Jiří Nesvadba Technická servisní konference 10/2016 VAT/12 - TSC Motor - Benzin Jiří Nesvadba Přehled témat: Mísitelnost chladících kapalin Poškození turbodmychadla 1,8 TSI G3 Poškození ojničního ložiska 2,0 TSI G3

Více

NÁVOD A ÚDRŽBA - SEDLOVÉ VENTILY

NÁVOD A ÚDRŽBA - SEDLOVÉ VENTILY str. 1 Dvoucestný normálně uzavřený pneumatický ventil: Dvoucestný normálně otevřený pneumatický ventil: 1. válec 2. tělo ventilu 6. horní hlava 8. O-kroužek 9. píst 11. těsnění uzávěru 12. blokovací kroužek

Více