ČÁST 5 ŘÍZENÍ EMISÍ. POZNÁMKA: Tato část se vztahuje na vozidlo, které není vybaveno katalyzátorem. OBSAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST 5 ŘÍZENÍ EMISÍ. POZNÁMKA: Tato část se vztahuje na vozidlo, které není vybaveno katalyzátorem. OBSAH"

Transkript

1 ČÁST 5 ŘÍZENÍ EMISÍ POZNÁMKA: Tato část se vztahuje na vozidlo, které není vybaveno katalyzátorem. OBSAH 5 1. VŠEOBECNÝ POPIS SYSTÉM ODVĚTRÁNÍ KLIKOVÉ SKŘÍNĚ SYSTEM EFEKTIVNÍHO SPALOVÁNÍ SMĚSI SYSTÉM TERMOSTATICKÉHO ŘÍZENÍ ČISTIČE VZDUCHU (TCAC) SYSTÉM ZÁSOBNÍKU BENZÍNOVÝCH PAR KOMPENZÁTOR VOLNOBĚHU (HIC) SYSTÉM RECIRKULACE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ 5 2. SERVISNÍ ÚDRŽBA VŠEOBECNĚ PCV SYSTEM SYSTEM EFEKTIVNÍHO SPALOVÁNÍ SMĚSI TCAC SYSTEM SYSTÉM ZÁSOBNÍKU BENZÍNOVÝCH PAR KOMPENZÁTOR VOLNOBĚHU (HIC) KONTROLA RECIRKULACE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

2 5-1. VŠEOBECNÝ POPIS Tato část popisuje fungování výše uvedených šesti systémů a kontrolu jejich součástí. Pokud jde o systém efektivního spalování směsi, TCAC systém, systém zásobníku benzínových par a systém recirkulace výfukových plynů mezi systémy jsou zde rozdíly v závislosti na specifikacích (pro cílové země prodeje). 1. Akční člen regulace vzduchu 2. Tlumič 3. Skříň vzduchového filtru 4. Vzduchový filtr 5. Termospínač 6. HIC ( ) 7. Karburátor 8. Primární, 9. Sekundární, strana otevírače sytiče(vozy s autom. sytičem) 10. Redukční tryska (zelená) 11. Redukční tryska (zelená) 12. Pohon zvýšení otáček volnoběhu 13. Pohon zvýšení otáček volnoběhu (sekndární strana) (dvoustupňový pohon) 14. Pohon systému efektivního spalování 15. VTV 16. Filtr 17. Rodělovač 18. PCV ventil 19. Kryt hlavy válců 20. Hlava válců 21. Výfukové potrubí 22. Sací potrubí 23. BVSV (žlutý) 24. BVSV (hnědý) 25. BVSV (oranžový) 26. EGR ventil 27. TWSV 28. Redukční tryska (šedá) 29. TWSV 30. Zásobník benzinových par 31. Palivová nádrž kontaktní přepínač kontaktní přepínač 34. Diody 35. Osvětlení vozu 36. Stěrače (motor) 37. Ohřev zadního okna 38. Spínač zapalování 39. Akumulátor 40. Zpětný ventil

3 ODVĚTRÁNÍ KLIKOVÉ SKŘÍNĚ (PCV) SYSTÉM (systém recyklace plynových výparů) Plynové zplodiny proniknuvší do skříně klikové hřídele projde pasáží v bloku motoru do hlavy válců. Olejové složky jsou oddělené od plynných olejem v separační jednotce ve krytu hlavy válců. Plyn je pak vrácený společně s příchodem čerstvého vzduchu z čističe vzduchu přes PCV ventil do sacího potrubí pro a projde znovu spalovacím procesem.(vakuum v sacím potrubí je nízké, přívěra je otevřená, PCV ventil je otevřený a plyn je tažený do sacího potrubí). Naopak, když vakuum v sacím potrubí je vysoké, průtokový průřez PCV ventilu je omezený kvůli vysokému vakuu a tak množství plyn taženého do sacího potrubí je malý a proudí tam více čerstvého vzduchu. Obr. 5-l-2

4 SYSTÉM EFEKTIVNÍHO SPALOVÁNÍ Systém efektivního spalování brání škrtící klapce v návratu do polohy volnoběhu okamžitě po uvolnění pedálu plynu, čímž brání neefektivnímu spalování příliš bohaté směsi (vzduch/palivo) a snížuje množství nespálených uhlovodíků (HC). Obr Práce systému Tento systém se skládá z částí, jak je uvedeno výše a funguje následujícím způsobem. Když je plynový pedál sešlápnutý, páka systému efektivního spalování spojená s pákou škrtící klapky je přesunuta dolů, táhlo akčního členu vtáhne vzduch, který prošel filtrem a VTV ventilem do komory "A" akčniho členu. Když pedál plynu je uvolněn stlačený vzduch v komoře A neuniká rychle, ale postupně prochází VTV clonou. V důsledku toho se ventil akcelerátoru vrací pomalu do polohy volnoběhu, a redukuje se tak množství nespálených uhlovodíků (HC), které byly emitovány.

5 SYSTÉM TERMOSTATICKÉHO ŘÍZENÍ ČISTIČE VZDUCHU (TCAC) Tento systém pomáhá zlepšit vypařování paliva ovládáním teploty vcházejícího vzduchu téměř v stálé úrovni automaticky bez ohledu na jízdní vlastnosti a vnější teplotu, distribuovat směs každému válci rovnoměrně a stabilizovat poměr vzduch/palivo v palivové směsi. Skládá se z termosenzoru a akčního člena regulace vzduchu (ACA). Senzor lokalizovaný v čističi vzduchu měří teplotu nasávaného vzduchu a ovládá vedení podtlaku otevřením nebo uzavřením jeho přechodu k ACA. Podle toho ACA pouští do čističe teplý vzduch (rozehřátý pod krytem výfuku), nebo studený vnější vzduch. Obr Činnost systému Když je motor nastartován v chladném počasí, zpětný ventil je zavřený protože teplota vtoku vzduchu v čističi vzduchu je nízká. Proto, vakuum působí na membránu ACA, která pak otevírá plně teplé vzduchové potrubí. Jak se motor zahřívá teplota nasávaného vzduchu přicházejícího do čističe vzduchu z teplého vzduchového potrubí se zvedne a ventil se začíná otevírat. Následkem toho, vakuum působící na ACA membránu se snižuje, a přívod vzduchu do čističe vzduchu z teplého potrubí se přivírá.když motor pracuje ve vysokých otáčkách a při velkém zatížení, teplota vzduchu přicházejícího z teplého vzduchového potrubí je velmi vysoká, podíl teplého vzduchu přicházejícího do čističe vzduchu se minimalizuje a podíl čerstvého (studeného) vzduchu zvyšuje. Tímto způsobem, tento systém udržuje teplotu nasávaného vzduchu jdoucího do karburátoru téměř ve stálé úrovni.

6 SYSTÉM ZACHYCENÍ ODPAŘOVANÉHO PALIVA Tento systém zabraňuje úniku palivových par ze systému (palivové soustavy), a tak slouží ke snížení emisí způsobených vypařováním paliva (HC) uvolněného do atmosféry. Obr Činost systému Když motor neběží tak pára z palivové nádrže a plovákové komory karburátoru se ukládá ve skladovací nádobě obsahující aktivní uhlí. Je-li spuštěn motor, plynné palivo uložené v nádobě je vtáhováno do sacího potrubí spolu s čerstvým vzduchem k zápisu.

7 KOMPENZÁTOR HORKÉHO BĚHU NAPRÁZDNO (VOLNOBĚHU) HIC HIC napojený na přívod vzduchu slouží k tomu, aby při volnoběhu poskytoval optimální směs vzduchu a paliva a zajistil stabilní otáčky. Obr Činnost systému HIC funguje na základě bimetalového prvku, který jak je teplota vyšší než asi 55 C otevírá v HIC ventil, který dosáhne úplného otevření při asi 70 C. Zatímco při volnoběhu je klapka přívěry zavřená a vakuum v sacím potrubí vysoké HIC ventil otvírá přívod vzduchu z čističe vzduchu, který jde přes HIC do sacího potrubí aby zabránil směsi v obohacování během horkého volnoběhu a otáčky volnoběhu byly stabilizované.

8 SYSTÉM RECIRKULACE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ (EGR) Tento systém se skládá z ventilu, BVSV, TWSV, 4 a 5-kontaktního spínače a recykluje část z výfukových plynů zpět do sacího potrubí přes ventil recirkulace výfukových plynů tak, aby se snížila teplotu hoření ve spalovací komoře. To snižuje vzniku oxidů dusíku (Nox). Obr Činnost systému Když teplota chladící kapaliny pod 55 C, oba ventily (BVSV a EGR) zůstanou zavřené. Jakmile teplota dosáhne 65 C A a B (BVSV) jsou propojeny. Tím vakuum dosáhne ventilu recirkulace výfukových plynů a přitáhne jeho membránu, jak je znázorněno na obrázku. V důsledku toho ventil recirkulace výfukových plynů, otevře průchod mezi výfukovým a sacím potrubím. Tak přechází část výfukových plynů ventilem recirkulace výfukových plynů do sacího potrubí a zpět do spalovací komory. Přeřadí-li se na 4. nebo 5. rychlostní stupeň, zavře TWSV (ventil) přechod podtlaku z BVSV ventilu recirkulace výfukových plynů. Tím se uzavře ventil recirkulace (EGR) a průchod výfukových plynů do sacího potrubí. Obr Podtlak je menší než asi 8 + 0,8 cmhg, když je zavřený ventil recirkulace výfukových plynů a více než 17 cmhg při plném otevření.

9 5-2. SERVISNÍ ÚDRŽBA VŠEOBECNĚ Byly-li odpojené hadice vedení vakua nebo nějaký prvek soustavy ujistěte se po instalaci, že směřování (propojení) je správné. (viz. obr ) VAROVÁNÍ: Nenasávejte vzduch skrz PCV ventil. Substance petroleje uvnitř ventilu a palivová pára uvnitř sacího potrubí jsou škodlivé. PCV SYSTÉM Kontrolování PCV systému POZNÁMKA: Jestli byl motor dlouho mimo provoz, může být příčinou potíží přilepený PCV ventil, zacpané hadice nebo netěsné vedení vakua. Proto, před karburátorem kontrolujte PCV ventil a hadice. [ PCV hadice] Zkontrolujte hadice: spojení, těsnost, pružnost, a zhoršení. Vyměňte je je-li nezbytné. [ PCV ventil] 1. Odpojte PCV hadici s trojcestné spojky. 2. Nechejte běžet volnoběh. 3. Umístěte váš palec přes odpojený konec PCV hadice a ověřte vakuum. Není-li tam žádné, zkontrolujte není-li ucpaná hadice nebo ventil. Vyměňte je je-li třeba. Obr Kontrolování lepení PCV ventilu 5) Spojte bezpečně PCV hadici. SYSTÉM EFEKTIVNÍHO SPALOVÁNÍ PALIVOVÉ SMĚSI Kontrola systému efektivního spalování 1) Nastartujte a zahřejte mírně motor. 2) Běží-li ve volnoběžných otáčkách vypněte motor (s klíčem v zapalování v poloze 0FF) 3) Prstem posuňte páčku akcelerátoru do poloviny její cesty. 4) Pak pusťte páčku akcelerátoru. 5) Sledujte jak dlouho trvá návrat páčky (1) do původní pozice. Mělo by to být během 1 až 4 sekund. Obr ) Po Zkontrolování vakua, zkontrolujte zda PCV ventil nelepí. Se zastaveným motorem odstraňte z PCV hadici a připojte novou hadici. Foukejte vzduch do nové hadice a kontrolujte průnik vzduchu ventilem (na stranu sání). Jestli prochází bez nesnází, ventil je přilepený v pozici "Otevřeno". Vyměňte PCV ventil. Před instalací nového PCV ventilu na sací potrubí, dejte těsnící pásku na jeho závit. Obr Doba návratu páčky systému efektivního spalování palivové směsi 1 4 sekundy

10 Pokud nepracuje vrámci specifikace zkontrolujte systém následujícím postupem. [hadice systému] Zkontrolujte hadice vakua: spojení, zhoršení nebo poškození. Vyměňte je je-li třeba. [Akční člen ] Se zastaveným motorem odpojte hadici A od těla akčního členu a přesuňte páčku do pozice plně otevřené škrticí klapky. V této pozici držte páčku akcelerátoru a prstem uzavřete potrubí (v místě odpojení hadice A ) pak pusťte páčku. Když píst B do odstranění prstu z potrubí zůstane, kde je a pak se hladce vrátí do své původní polohy (nečinné pozice), akční člen je v dobrém stavu. Není-li tomu tak, akční člen vyměňte. Obr [VTV (podtlakový převouštěcí ventil)] Demontujtr VTV z karburátoru. Pomocí měřeného podtlaku. Zkontrolujte VTV následujícím postupem. Je-li vše v pořádku, VTV je v dobrém stavu. S měřeným podtlaku na straně A (modrá)vtv, ukazatel nemá tah (zůstává v nulové poloze). Obr Je-li výsledek nedostatečný, vyměňte VTV. Nezapomeňte na správnou orientaci (modrou stranou k akčnímu členu) [Seřízení systému efektivního spalování] Pokud bylo potvrzeno, že všechny součásti tohoto systému jsou v dobrém stavu a přesto návrat páčky (1) je mimo specifikaci, seřiďte systém efektivního spalování následujícím způsobem. 1) Nastartujte a zahřejte motor na normální provozní teplotu. 2) Potvrďte, že motor běží v normálních volnoběžných otáčkách. 3) Sejměte podtlakovu hadici z akčního členu. 4) Otevřete páčku systému (1) do pozice v polovině její cesty. S pístem akčního členu zcela vytaženém ucpěte vstup. Uvolněte (pusťte páčku. V této fázi má být páčka (a tím škrtící klapka) v optimální pozici s plně vytaženým pístem. V tomto stavu nastavte otáčky motoru na následující specifikace šroubem seřízení systému efektivního spalování směsi. Otáčky motoru když píst je zcela vytažen (vytlačen) Obr S měřeným podtlaku na straně B (černá)vtv, se pohybuje výrazně, ale přesune se zpět do nulové polohy, jakmile je operace zastavena. Obr r/min.

11 Po seřízení (a odstranění podtlakovou hadici ucpání) připojte TCAC SYSTÉM Kontrolování TCAC systému 1) Zkontrolujte hadici vakua: spojení, zhoršení nebo poškození. Vyměňte ji je-li třeba. 3) Zkontrolujte, když motor je nastartovaný (běží na volnoběh a čistič vzduchu je chladný), že ventil na teplé vzdušné straně se plně otevře a na straně čerstvého vzduchu je úplně zavřený. 4) Jestli ve výše uvedeném kroku nebyla nalezena závada, připojte teplou vzduchovou hadici. Byly-li nalezena závada, odstraňte ji a zopakujte od bodu 2) celou proceduru. [Akční člen regulace vzduchu (ACA)] 1) Odpojte hadici vakua ze senzoru. 2) Ujistit se, že ventil otvírá plně když na ACA působí vakuum vyšší než 20 cm Hg. Ujistěte se rovněž že zůstává ve stejné pozici po dobu působení vakua. Pokud tlumič neotevře, hladce nezavírá nebo nedrží pozici, vyměňte ACA. Obr TCAC systém 2) Se zastaveným motorem se ujistěte, že ventil je úplně zavřený (uzavření teplé vzdušné strany). Tato kontrola se provede prstem po odpojení teplé vzduchové hadice. Obr [termosenzor] 1) Odstraňte víko se senzorem. 2) Odpojte obě hadice vakua se senzoru. 3) Změřte teplotu u snímače teplot 4) Foukejte vzduch do termosenzoru (ventilu). Je-li měřená teplota nad 40 C, vzduch by měl projít, ventil je otevřený (viz obr ) Jestli je teplota pod 25 C vzduch by neměl vyjít (ventil je zavřený). Není-li tomu tak yyměňte vadné části. POZNÁMKA: Ke kontrole senzor demontujte z vozu. Pro kontrolu při teplotě vyšší než 40 C použijte vhodný zdroj tepla (např. vysoušeč vlasů). Nikdy se nedotýkejte bimetalu nebo ventilu v senzoru 5) Po kontrole, znovu nainstalujte víko čističe vzduchu, a připojte obě hadice vakua k termosenzoru. Obr

12 minout potrubí A nebo C. 4) Pokud nefunguje výše popsaným způsobem je nutné zásobník vyměnit. 5) Zásobník se vyčistí foukáním vzduchu (3 kg/cm2) do potrubí při uzavřeníní (prstem) kanálu B Obr [zpětný ventil] 1) Odstraňte zpětný ventilu s hadic vakua. 2) Pomocí vakuometru, kontrolujte na následující. Obr [hadice] Vizuálně zkontrolujte hadice a trubice: trhliny, poškození, nadměrné ohyby, a těsnost spojení. (Obr ) Obr Jestli shledán vadný, vyměňte jej. 3) Instalujte zpět zpětný ventil s jeho oranžovou stranou nasměrovanou k termoventilu. SYSTÉM EFEKTIVNÍHO SPALOVÁNÍ SMĚSI Obr Kontrola zásobníku benzínových par (kontrola nádoby s aktivním uhlím) KOMPENZÁTOR VOLNOBĚHU (HIC) VAROVÁNÍ Nenasávejte vzduch nádobu. Substance a palivová pára uvnitř sacího potrubí jsou škodlivé. 1) Odpojte 3 hadice (A, B a C) ze zásobníku. 2) Když vzduch vchází do kanálu A, nemělo by existovat omezení toku trubkami, B a C. 3) Když vzduch vchází do kanálu B, neměl by Kontrola kompenzátoru volnoběhu zahřátého motoru 1) Odstraňte přívod vzduchu z karburátoru. 2) Odstraňte podtlakové hadice z karburátoru. 3) zkontrolujte teploměrem teplotu kolem HIC. 4)Jestli je teplota pod 50 C, vzduch by neměl vyjít z HIC když je foukán do hadice. Jeli teplota nad 68 C, vzduch vyjde z HIC. Vyměňte HIC pokud je vadný.

13 Obr Kontrolování membrány ventilu recirkulace výfukových plynů 2) Zahřejte motor na normální provozní teplotu. Zvyšujte otáčky a přesvěčte se, že se membrána pohybuje směrem jak je uvedeno na obr Obr ) Po kontrole, instalujte zpět a připojte hadici sacího potrubí. POZNÁMKA: Zkontrolujete funkci HIC při teplotě vyšší než 68 C. Když teplota HIC (bimetalu) je nižší než 50 C, odeberte HIC z karburátoru. Pro kontrolu použijte vhodný ohřívač vzduchu (např. vysoušeč vlasů). Nikdy se nedotýkejte bimetalu nebo ventilu v HIC SYSTÉM RECIRKULACE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ (EGR) Kontrola systému recirkulace výfukových plynů 1) Nastartujte a dokud je teplota chladiva je pod 55 C a zkontrolujte (prstem) zda nepracuje v tomto stavu membrána ventilu recirkulace výfukových plynů. VAROVÁNÍ: Je-li ventil recirkulace výfukových plynů je horký, je třeba mít rukavici.. Obr Pohyb membrány ventilu recirkulace výfukových plynů Je-li zjištěna závada (v kroku 1) nebo 2) ) zkontrolujte vše nasledujícím způsobem. [hadice vakua] Zkontrolujte hadice (spojení, těsnost, ztvrdnutí a zhoršení stavu). Vyměňte je je-li třeba. [EGR ventil] 1) Odpojte hadici vakua z TWSV. 2) Zapojte vakuometr do jeho hadice. 3) Zkontrolujte pohyby membrány ventilu recirkulace výfukových plynů, že chodí hladce a pracuje když, vakuum je větší než 20 cmhg. Jestli se membrána nepohybuje hladce, nebo nedrží ve stejné pozici (při aplikaci vakua), vyměňte ventil EGR.

14 Obr Kontrolování BVSV (2) Obr ) Po kontrole, bezpečně připojte hadice vakua TWSV. [Bi - metal vakuum přepínací ventil (BVSV)] POZNÁMKA: Při orientační kontrolu funkce může být BVSV kontrolovaný ohříváním nebo ochlazováním motoru bez odstranění odstranění ze sacího potrubí. Kontrolní procedura je stejný jako následující (mimo bydy 1), 2) a 5). 1) Když je motor studený, vypusťte chladicí zařízení 2) Odpojte hadice vakua a odstranit BVSV ze sacích potrubí. 3) Při teplotě BVSV pod 53 C foukejte do trysky "3". Vzduch by neměl vyjít z trysky "4". 5) Znovu nainstalujte BVSV sací potrubí. Před instalací, použijte těsnící pásku na jeho závit. 6) Spojte hadice vakua. [Třícestný elektromagnetický ventil TWSV] 1) Odpojte hadice vakua z EGR ventilu a BVSV. 2) Foukat do hadice (1). Vzduch by měl vyjít z hadice (2) a ne z filtru. 3) Zapněte zapalování a zařaďte 4. nebo 5. rychlostní stupeň. V tomto stavu, foukejte do hadice (1) a zkontrolujte, že není žádná návaznost mezi hadice (1) a (2), ale je návaznost mezi hadic(1) a filtrem. Obr Kontrolování BVSV 4) Foukejte vzduch do trysky 3 BVSV ohřátého nad 65" C - vzduch by měl vycházet z trysky "4". Obr

15 4)Po kontrole, se ujistěte, že spojili zpět hadice vakua. [ 4 a 5-ti kontaktní přepínače] 1) odpojte kabel k vazební cívce 2) Pomocí ohmmetru zkontrolujte. Když je zařazen 4. rychlostní stupěň by měla být kontinuita, ale žádná návaznost na ostatní místa. Je-li přepínač vadný vyměňte jej. 3) Po kontrole připojte zpět. 4) stejným postupem zkontrolujte oba přepínače.

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.11.2013 Název zpracovaného celku: Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Úkolem palivové soustavy je dopravit

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Diesel Exhaust Gas Recirculation 3 čistič vzduchového sání Diesel Power 3 & High Pressure 3 ošetření paliva v nádrži

Diesel Exhaust Gas Recirculation 3 čistič vzduchového sání Diesel Power 3 & High Pressure 3 ošetření paliva v nádrži Top Oil Services, k. s. Horšovský Týn tel.: 379 422 580 topoil@top-oil.cz www.wynns.cz Diesel Exhaust Gas Recirculation 3 čistič vzduchového sání Diesel Power 3 & High Pressure 3 ošetření paliva v nádrži

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete 1,9 l/50 kw SDI 1,9 l/81 kw TDI SP22-23 Dva nové vznětové motory doplňují osvědčenou řadu koncernových motorů pro vozy ŠKODA. Tento sešit Vás seznámí s novými technickými detaily motorů, s funkcí a konstrukcí

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Mitsubishi Meiki Motor

Mitsubishi Meiki Motor Mitsubishi Meiki Motor Návod k obsluze (CZ) GT1000 - GT1300 Tento návod k obsluze obsahuje pokyny nezbytné pro správné a bezpečné použití. Před použitím tohoto motoru se ujistěte, zda jste si řádně přečetli

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida. Solární systém

NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida. Solární systém NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida Solární systém vyhřívání vání pro všechny typy bazénů Solární ohřev Pyramida 2010 1 OBSAH 1. Důležitá bezpečnostní pravidla...str. 2 2. Otázky a odpovědi...str.

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!!

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! Page 1 of 5 PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! BG 106 Rychlé čištění automatické převodovky BG 106-149,- Rychlé čištění automatické převodovky - výplach pro automatické

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ 4/2013 2 1 sprchová hlavice pro celkový oplach 2 patice s přírubou pro ukotvení sprchy 3 - uzavírací ventil

Více

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60.

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60. Popis funkce Laddomat 21 má za úkol......zajistit, aby po zátopu kotel rychle dosáhl vysoké provozní teploty....během nabíjení zahřívat studenou vodu ze zásobníku až ke dnu kotle, aby kotel nezkorodoval

Více

Práce na vozidlech s plynovým motorem. Obecné informace o vozidlech s plynovým motorem. Automobilový plyn

Práce na vozidlech s plynovým motorem. Obecné informace o vozidlech s plynovým motorem. Automobilový plyn Obecné informace o vozidlech s plynovým motorem Obecné informace o vozidlech s plynovým motorem Vozidla s plynovým motorem je souhrnný název pro vozidla poháněná automobilovým plynem. Automobilový plyn

Více

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 5-rychlostní SU1 77 11 301 969 DUBEN 2001 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

REGULÁTORY OCHRANNÉ ATMOSFÉRY ŘADA 3000

REGULÁTORY OCHRANNÉ ATMOSFÉRY ŘADA 3000 REGULÁTORY OCHRANNÉ ATMOSFÉRY ŘADA 3000 3011L, 3011H, 3011HP, 3020A, 3070, 3041L, 3041H, 3041HP Blanket Gas Regulator Co je to regulátor ochranné atmosféry? Regulátor ochranné atmosféry zajišťuje přísun

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.18 Integrovaná střední

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění.

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění. VZTAHUJE SE NA MODELY: SKUPINA - PODSKUPINA: 00 000 VĚC: POPIS: SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SLÍZECÍ MLÁTIČKY 2010-013 Květen Strana 1/10 CX8030 CX8040 CX8050 CX8060 CX8070 CX8080 CX8090CR9080

Více

Compressed Air Treatment. Kondenzační sušič. Starlette. řady SGB 002 až 030. Návod na obsluhu, údržbu a provoz

Compressed Air Treatment. Kondenzační sušič. Starlette. řady SGB 002 až 030. Návod na obsluhu, údržbu a provoz Compressed Air Treatment Kondenzační sušič Starlette řady SGB 002 až 030 Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 272635 Vydání 2. ze dne 6.3.2001 Upozornění! Mějte k dispozici tento návod po celou dobu

Více

Experiment C-16 DESTILACE 2

Experiment C-16 DESTILACE 2 Experiment C-16 DESTILACE 2 CÍL EXPERIMENTU Získání informací o třech klasických skupenstvích látek, změnách skupenství (jedné z fázových změn), křivkách ohřevu a ochlazování a destilační křivce. Prozkoumání

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V).

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V). 1) a) Tepelné jevy v životě zmenšení objemu => zvětšení tlaku => PRÁCE PLYNU b) V 1 > V 2 p 1 < p 2 p = F S W = F. s S h F = p. S W = p.s. h W = p. V 3) W = p. V Práce, kterou může vykonat plyn (W), je

Více

AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE I. Učební text pro žáky 3. ročníku oboru 23-41-M/001 Strojírenství

AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE I. Učební text pro žáky 3. ročníku oboru 23-41-M/001 Strojírenství AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE I. Učební text pro žáky 3. ročníku oboru 23-4-M/00 Strojírenství 2.8 Úlohy pro praktická cvičení Úloha : Dávkování obrobků pro obráběcí zařízení Popis úlohy : Ovládacím tlačítkem

Více

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA Technické, montážní a seřizovací pokyny pro EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování http://trabant.jinak.cz EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování (Elektronische Batterie

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem GE WAUKESHA Kontejnerové provedení OUTdoor MGW 260 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE N-SDWHP-150-3.6 N-SDWHP-190-3.6 N-SDWHP-260-3.6 N-SDWHP-300-3.6 N-SDWHP-300-3.6+ OBSAH A. DŮLEŽITÉ POZNÁMKY ------------------------------------------------------------------------------------------------1

Více

Oprava palivového čerpadla 16710-MAY-305 pro Hondu Africa Twin XRV750

Oprava palivového čerpadla 16710-MAY-305 pro Hondu Africa Twin XRV750 Oprava palivového čerpadla 16710-MAY-305 pro Hondu Africa Twin XRV750 Technická řešení od Thomase Hedlunda. Fotografie Niklas Jonsson. Copyright autor kontakt: Thomas.hedlund@afconsult.com Norrkoping Sweden

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Návod na montáž FWM15i/30i www.solarpower.cz

Návod na montáž FWM15i/30i www.solarpower.cz Návod na montáž FWM5i/30i www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SAFEtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A/19.12 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN 12 - KONTROLA PŘESTAVBY NA CNG MALÁ SERIE NA ZKUŠEBNÍ

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

Návod k použití. Venkovní plynový gril BBQ011

Návod k použití. Venkovní plynový gril BBQ011 Návod k použití Venkovní plynový gril BBQ0 POUŽÍVJT POUZ HI HIOVÉ SPOJKY ONÉ VÝROBM Pokud je nutná výměna, kontaktujte odborný servis plynových výrobků. Použití nevhodných dílů může způsobit vážné nebezpečí!

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Bazénové tepelné čerpadlo XHP a XHPFD

Bazénové tepelné čerpadlo XHP a XHPFD Bazénové tepelné čerpadlo XHP a XHPFD INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Ilustrační foto Obsah 1. Specifikace...3 2. Výkonnostní křivky...5 3. Rozměry...6 4. Instalace...6

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY 2012 Příručka majitele Vhodná pro: Model AC Model P Model PC Varování: - Nevkládejte do odvodu vzduchu a ventilátoru ruce ani jiné předměty. Mohlo by dojít k poškození

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Ústav využití plynu Brno, s.r.o. Radlas 7 602 00 Brno Česká republika KATALOG HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Kontaktní osoby Ing. Pavel Pakosta Ing. Zdeněk Kalousek Tel.: +420 545 321 219, 545 244 898 Ústav využití

Více

MOTOR GCV52O GCV53O GXV53O

MOTOR GCV52O GCV53O GXV53O MOTOR GCV52O GCV53O GXV53O VÝROBNÍ ČÍSLO MOTORU NÁVOD K OBSLUZE BG Technik cs, a.s, 2002 Vyrobilo Z STUDIO, 2002 Děkujeme vám za zakoupení tohoto motoru Honda. Tento návod k obsluze popisuje obsluhu a

Více

NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody

NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody Vyrobeno v Německu Kompletováno v ČR Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pro Vaší maximální spokojenost a dlouhou životnost výrobku

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 1 Motor ležatý dvoudobý jednoválec Chlazení vzduchem Ø 38 mm 44 mm ový objem 49,8 cm 3 Kompresní poměr 6,6 : 1 Největší výkon 1,5k (1,1 kw)/5000 ot/min. Rozvod pístem

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UŽIVATELSKÝ MANUÁL DHP-R VUBME248 TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UŽIVATELSKÝ MANUÁL DHP-R VUBME248 TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UŽIVATELSKÝ MANUÁL DHP-R TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS UŽIVATELSKÝ MANUÁL Tepelné čerpadlo Danfoss DHP-R Obsah 1 Důležité informace...............................................................

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné. SP19-1 ŠKODA nabízí na přání další dva výkonné benzinové motory nové generace. V této učební pomůcce se seznámíte s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

Více

Produkce emisních složek výfukových plynů

Produkce emisních složek výfukových plynů Produkce emisních složek výfukových plynů zážehové a vznětové motory Složky výfukových zplodin CO oxid uhelnatý Jedná se o bezbarvý jedovatý plyn, který je bez zápachu a již 0,5 objemového procenta ve

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Návod k použití. MVVS 30 IFS č.: 3003 MVVS 30 IFS SP č.: 3003 SP. Verze 1.1

Návod k použití. MVVS 30 IFS č.: 3003 MVVS 30 IFS SP č.: 3003 SP. Verze 1.1 Návod k použití MVVS 30 IFS č.: 3003 MVVS 30 IFS SP č.: 3003 SP Verze 1.1 Před použitím motoru si přečtěte následující instrukce. Blahopřejeme Vám ke koupi benzínového motoru MVVS 30 ccm. Motory MVVS 30

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno.

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno. Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května Možnosti úprav stávaj vajících ch uhelných kotlů na spalování biomasy EKOL, spol. s r.o., Brno divize kotlů Ing. Jiří Jelínek OBSAH: obecné možnosti

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400

Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400 Uživatelská příručka Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400 web: www.omegaeng.cz www.newport.cz - 1 e-mail: info@newport.cz OBSAH: 1.0 Úvod a popis. 3 2.0

Více

Návod k použití ed použitím motoru si p te následující instrukce. MVVS 152-BOXER IRS : 3011 MVVS 152-BOXER IRS Technické údaje Twin Spark : 3011TS

Návod k použití ed použitím motoru si p te následující instrukce. MVVS 152-BOXER IRS : 3011 MVVS 152-BOXER IRS Technické údaje Twin Spark : 3011TS Návod k použití MVVS 152-BOXER IRS č: 3011 MVVS 152-BOXER IRS Twin Spark č: 3011TS Před použitím motoru si přečtěte následující instrukce. Blahopřejeme Vám ke koupi benzínového motoru MVVS 152. MVVS 152

Více

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8 roduktová informace OUZ RO TCHNCKÉ RACOVNÍKY! /8 MS Motor Service nternational GmbH 69 CZ lektrická palivová čerpadla řehled produktů pro univerzální použití Vozidlo/použití: Výrobek: lektrické palivové

Více