Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy"

Transkript

1 Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Vyhlašovatel Město Klatovy, nám. Míru 62, Klatovy IČ , IDS 24ebrt5 zastoupené Mgr. Rudolfem Salvetrem, starostou kontaktní osoba vyhlašovatele ve věci výběrového řízení: Ing. Jiřina Adámková, tel , Popis předmětu výběrového řízení Předmětem výběrového řízení je získání nejvýhodnější nabídky na odkup vybraných pohledávek města Klatovy uvedených v příloze č. 3 tohoto oznámení. Vyhlašovatelem požadované základní podmínky smlouvy o úplatném postoupení pohledávek: 1. Smlouva o úplatném postoupení pohledávek, ve které na straně postupitele bude vyhlašovatel a na straně postupníka vybraný zájemce, se bude řídit z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ( 1879 an.). 2. Smlouvou musí být postoupeny všechny pohledávky uvedené v příloze č. 3 této výzvy, dělení není přípustné. 3. Vyhlašovatel neručí za dobytnost ani bonitu postoupených pohledávek. 4. Úplata za postoupení pohledávek bude splatná nejpozději do 10 dnů po uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek. 5. Dokumentaci vztahující se k pohledávkám předá vyhlašovatel vybranému zájemci až po zaplacení úplaty za postupované pohledávky. 6. Vlastnictví k postupovaným pohledávkám a oprávnění nakládat s nimi vznikne vybranému zájemci až po úplném zaplacení úplaty za pohledávky. 7. Přílohou č. 2 tohoto oznámení výzvy je návrh smlouvy o postoupení pohledávek, do kterého zájemce doplní své identifikační údaje a nabízenou cenu. Požadavky na prokázání kvalifikace a způsob prokázání kvalifikace Nabídku na odkoupení pohledávek může podat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která splňuje požadavky stanovené v příloze č. 4 (čestné prohlášení). Zájemce prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů doložením čestného prohlášení, které je přílohou č. 4 tohoto oznámení. Zájemce, se kterým má být uzavřena smlouva, předloží před uzavřením smlouvy výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 6 měsíců. Zájemce, se kterým má být uzavřena smlouva se dále prokáže v případě, že zájemcem je fyzická osoba platným osobním dokladem a v případě, že zájemcem je právnická osoba, dokladem osvědčujícím její existenci např. výpis z obchodního rejstříku. Veškeré doklady prokazující kvalifikační předpoklady budou doloženy v originále nebo ve stejnopisu s ověřením jeho pravosti. Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí dne ve 13:00 hod. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, nebudou vyhlašovatelem otevírány a zájemce bude vyhlašovatelem vyrozuměn o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídka je podána včas, pokud ji vyhlašovatel obdrží do konce stanovené lhůty. Místo pro podání nabídek Místem pro osobní podání nabídek je podatelna Městského úřadu v Klatovech. Nabídky je možné také zaslat poštou na adresu vyhlašovatele. Forma podání nabídek Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána v neprůhledné uzavřené obálce s označením: Nabídka na odkup pohledávek NEOTVÍRAT na adresu vyhlašovatele. Na obálce musí být uvedeno jméno (název) a adresa zájemce.

2 Za písemnou formu se připouští i elektronické podání, pokud je zadavateli doručeno prostřednictvím informačního systému datových schránek s označením věci: Nabídka na odkup pohledávek NEOTVÍRAT. Nabídka musí obsahovat krycí list nabídky, návrh smlouvy o úplatném postoupení pohledávek a čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů, přičemž každý z těchto dokumentů musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V případě elektronického podání prostřednictvím informačního systému datových schránek musí být nabídka (a dokumenty v ní obsažené) ve formátu PDF s podpisem. Za podpis se považuje elektronický podpis oprávněné osoby založený na kvalifikovaném certifikátu nebo podpis na papírové předloze skenovaného dokumentu. Požadovaný jazyk nabídky Čeština Vázanost nabídkou Zájemce je svou nabídkou vázán do Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do Hodnotící kritéria Jediným hodnotícím kritériem je nejvyšší nabídková cena za všechny postupované pohledávky. K nabízené ceně nebude účtována DPH ( 14 odst. 5 zákona o DPH). Další požadavky Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na zveřejnění hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy. Práva vyhlašovatele 1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výběrové řízení zrušit. 2. Zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. 3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy s výjimkou výše uvedených základních podmínek smlouvy. 4. Toto výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ani veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Lhůta pro oznámení výběru nejvýhodnější nabídky Vyhlašovatel oznámí výběr nejvýhodnější nabídky nejpozději do Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky bude oznámeno zveřejněním na webových stránkách města Klatovy a zájemcům, kteří podali nabídky pak navíc doporučeným dopisem na jimi uvedenou adresu nebo prostřednictvím systému datových schránek. Stejným způsobem bude oznámeno případné odmítnutí všech nabídek a zrušení výběrového řízení. Dokumentace Spisová dokumentace k pohledávkám (smlouvy, soudní rozhodnutí apod.) je k dispozici u vyhlašovatele, který ji na žádost zájemce poskytne k nahlédnutí, za podmínky předchozího podpisu dohody o mlčenlivosti ze strany zájemce, jejíž návrh tvoří přílohu č. 5 tohoto oznámení. Přílohy oznámení 1. Krycí list nabídky 2. Návrh smlouvy o úplatném postoupení pohledávek 3. Seznam pohledávek nabízených k odkupu (příloha smlouvy o úplatném postoupení pohledávek) 4. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 5. Návrh dohody o mlčenlivosti

3 Vyhlášení tohoto výběrového řízení schválilo Zastupitelstvo města Klatov na svém 24. zasedání dne V Klatovech dne Mgr. Rudolf Salvetr starosta města

4 Příloha č. 1 oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Krycí list nabídky Výběrové řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Jméno/název zájemce: Rodné číslo/identifikační číslo: Adresa/sídlo: Označení zástupce oprávněného jednat jménem právnické osoby: Kontaktní osoba: Telefon: Jiné spojení: Výše celkové nabízené ceny: Datum: Podpis oprávněné osoby:

5 Příloha č. 2 oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Smlouva o postoupení pohledávek uzavřená dle 1879 an. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Město Klatovy se sídlem nám. Míru 62, Klatovy IČ zastoupené Mgr. Rudolfem Salvetrem, starostou na jedné straně jako postupitel (dále jen postupitel ) a.. na druhé straně jako postupník (dále jen postupník ) uzavírají tuto smlouvu o postoupení pohledávek: Čl. I. 1. Postupitel má pohledávky vůči 19 fyzickým osobám, vzniklých v souvislosti s užíváním bytů v majetku postupitele. Seznam těchto pohledávek, včetně uvedení jejich výše, právního důvodu vzniku a stavu právního zajištění je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy. Tyto pohledávky jsou dále v této smlouvě souhrnně označovány jen jako pohledávky. 2. Postupitel prohlašuje, že je výlučným věřitelem pohledávek a že postoupení pohledávek nebrání žádná dohoda či závazek vůči dlužníkovi, které by omezovaly svobodu vůle postupitele při nakládání s pohledávkami. Čl. II. 1. Postupitel postupuje touto smlouvou pohledávky uvedené v článku I. a blíže popsané v příloze č. 1 této smlouvy postupníkovi, a to tak, že tyto pohledávky jako celek postupuje za úplatu ve výši Kč (slovy.. ). 2. Výše sjednaná úplata za postoupení pohledávek je splatná do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Úplata bude uhrazena převodem na účet postupitele č.ú /0100 vedený u Komerční banky, a.s., v.s Čl. III. 1. Vlastnictví k pohledávkám a oprávnění dalšího nakládání s nimi (např. její další postoupení, započtení, prodej a provádění jiných úkonů) vzniká postupníkovi až po úplném zaplacení úplaty uvedené v čl. II. 2. Postupník zodpovídá za veškeré důsledky a následky, které by postupiteli, postupníkovi, dlužníkům nebo jiným osobám vznikly porušením ustanovení předchozího odstavce 1. článku III. této smlouvy. 3. Postupitel neručí za dobytnost ani bonitu postoupených pohledávek. 4. Postupník prohlašuje, že se seznámil s doklady, které se týkají postupovaných pohledávek. Originální vyhotovení nebo úředně ověřené kopie dokumentace vztahující se k pohledávkám (tj. zejména rozhodnutí soudu a smlouvy) předá postupitel postupníkovi až po zaplacení výše sjednané úplaty. 5. Pokud postupník neuhradí výše sjednanou úplatu za pohledávky v plné výši v dohodnutém termínu, má postupitel právo od této smlouvy odstoupit. 6. Postupitel vyrozumí do 30 dnů po zaplacení kupní ceny dlužníky o změně věřitele. Odeslání doporučeného dopisu na poslední známou adresu dlužníka se má za to, že tato povinnost byla postupitelem splněna bez ohledu na to, zda dlužník zásilku převzal nebo ne.

6 Čl. IV. 1. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, dohodou o celém jejím obsahu, který považují za určitý a srozumitelný. To stvrzují podpisy osob oprávněných činit právní úkony každého z účastníků. 2. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom. 3. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě, stejně jako její zrušení lze platně sjednat pouze písemnou formou. Zjistí-li se nebo stane-li se určité ustanovení této smlouvy neplatné či jinak vadné nebo nedostatečné, zavazují se účastníci nahradit takové ustanovení novým bezvadným ustanovením, které bude svým obsahem a účelem původnímu ustanovení nejbližší. 4. Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Klatov na svém zasedání dne usnesení číslo Příloha č. 1: Přehled a popis postupovaných pohledávek V Klatovech.. Město Klatovy zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (postupník)

7 Příloha č. 4 oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů Čestné prohlášení zájemce o splnění vyhlašovatelem požadovaných kvalifikačních předpokladů Zájemce tímto čestně prohlašuje, že: 1. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zájemce. Zájemce nemá u příslušného finančního úřadu žádné nedoplatky na spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zájemce, 2. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zájemce, 3. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zájemce, 4. zájemce (jako právnická osoba, její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu; je-li statutárním orgánem zájemce či členem statutárního orgánu zájemce právnická osoba tato právnická osoba, její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; vedoucí organizační složky právnické, pokud je nabídka podávána prostřednictvím organizační složky) nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s případným podnikáním zájemce nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku. Tento kvalifikační předpoklad zájemce splňuje jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 5. vůči majetku zájemce neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 6. není v likvidaci. V.. dne.. osoba/y oprávněná/é jednat jménem zájemce

8 Příloha č. 5 oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Město Klatovy se sídlem nám. Míru 62, Klatovy IČ zastoupené Mgr. Rudolfem Salvetrem, starostou a dále jen zájemce Dohoda o mlčenlivosti uzavírají tuto dohodu o mlčenlivosti: Čl. I. 1. Zájemce má zájem o úplatné postoupení pohledávek, které město Klatovy nabízí v rámci výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatné postoupení pohledávek města Klatovy vyhlášeného na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Klatovy ze dne Město Klatovy zpřístupní a poskytne zájemci vybrané informace o pohledávkách, které v rámci výše uvedeného výběrového řízení nabízí k postoupení (dále jen pohledávky ), přičemž zájemce bude tímto obeznámen se skutečnostmi, které mají být udržovány jako neveřejné. Čl. II. 1. Pro účely této dohody se za důvěrné informace považují: a) informace jakékoliv povahy týkající se pohledávek zpřístupněné městem Klatovy zájemci v souvislosti s jednáními o uzavření smlouvy o postoupení těchto pohledávek, a to buď ústně, písemně či jiným způsobem zjištěné či udržované, b) veškeré informace, dokumenty nebo záznamy týkající se či obsahující informace o pohledávkách, které budou zájemci poskytnuty před podáním nabídky, c) osobní údaje, kterými jsou údaje související s jednotlivcem, který na základě nich může být identifikován. 2. Pro účely této dohody se za důvěrné informace nepovažují: a) informace, o kterých zájemce může prokázat, že je již měl předtím, než mu byly zpřístupněny ze strany města Klatovy, b) nebo o nichž může prokázat, že je získal od jiné osoby, která tyto informace nezískala od města Klatovy a ani není ve spojení s ním, a že tato osoba neporušila sama jakýkoliv závazek mlčenlivosti. Čl. III. 1. Zájemce se zavazuje, že a) bude využívat důvěrné informace pouze pro účely posouzení a vyhodnocení zájmu o uzavření smlouvy o postoupení pohledávek, b) veškeré důvěrné informace budou považovat za soukromé a důvěrné a odpovídajícím způsobem je zabezpečí, c) zajistí příslušné technické a organizační prostředky k ochraně důvěrných informací, aby zabránil nepovolenému nebo neoprávněnému použití a jejich případné ztrátě, zničení či porušení. 2. Zájemce se zavazuje, že pokud nedojde mezí jím a městem Klatovy k uzavření dohody o postoupení pohledávek, popřípadě později dojde k jejímu zániku (např. na základě odstoupení), vrátí městu Klatovy veškeré mu poskytnuté údaje, písemnosti, dokumenty v jakékoliv podobě (včetně magnetické

9 či digitální) týkající se pohledávek předaných městem Klatovy, společně s veškerými jejich kopiemi (včetně vymazání jakýchkoliv jejich kopií vytvořených a nacházejících se na jakémkoliv záznamovém médiu) a potvrdí písemně městu Klatovy, že takové informace byly buď vráceny, nebo (případně) zničeny či vymazány. Čl. IV. Za škody vzniklé městu Klatovy z důvodu porušení povinností zájemce vyplývající z této dohody odpovídá zájemce v plném rozsahu. Čl. V. 1. Tato dohoda může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné podobě. 2. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Strany této dohody prohlašují, že si dohodu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. 3. Uzavření této dohody schválila Rada města Klatovy dne.. usnesení č. V Klatovech.. Město Klatovy, zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (zájemce)

10 Příloha č. 3 oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Příloha č. 1 Smlouvy o postoupení pohledávek přehled pohledávek PŘEHLED POHLEDÁVEK Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NAVRHOVANÝCH K PRODEJI Adresa Poplatek z Dlužná částka k Úrok z Pohledávka Dlužník pronajatého Dluh za období prodlení k Náklady řízení prodlení celkem Pořadí prostoru Exekuční titul H. A. anonymizováno 7C115/2012 3/11-6/ , , , ,00 2 L. H. anonymizováno 5C25/2012 1/11-9/11, VYU , ,00 686, , , a Š. E. anonymizováno 11C197/ /11-11/ , , , , ,00 Fa C140/ , ,00 4 Ř. R. anonymizováno 9C118/ /10-6/12 + Fa , , , , , VYU ,00 27,00 613,00 4C242/ , ,00 18E29/ , ,00 5 H. L. anonymizováno 9C59/ /11-4/ , , , ,00 VYU ,00 3,00 138,00 6C260/ , ,00 18E275/ , ,00 6 S. Z. anonymizováno 40C119/2011 7/09-9/ , , , ,00 7 K. P. anonymizováno 11/11-2/ , , , ,00 8 H. M. anonymizováno 9C136/2012 5/12 + Fa , , , , ,20 9 M. M. anonymizováno 4C227/2012 4/12-8/ , ,00 51, , ,60 10 P. J. anonymizováno 7C124/2012 7/11-8/ , , , ,00 11 P. A. anonymizováno 4C126/2012 6/11-4/12 + VYU , , , ,00

11 VYU ,00 46, ,00 6C275/ , ,00 18E10/ , ,00 12 M. H. anonymizováno 7C16/ /10-11/ , , , ,00 VYU E180/ , ,00 13 H. A. anonymizováno 6C125/2012 7/11-2/12 + FA , , , , ,00 14 G. L. anonymizováno 9/12-6/ , ,00 662, ,00 15 H. A. anonymizováno 2/12-4/13 + VYU 2012 FA ,00 262, ,00 FA ,00 823, ,00 7C83/ , , , , ,00 FA ,00 738, ,00 7C150/ , ,00 18E7/ , ,00 16 M. B. anonymizováno FA ,00 815, ,00 17 S. A. anonymizováno 5/13-2/ , ,00 553, ,00 FA , , ,00 FA , ,00 18 J. J. anonymizováno 12/10-12/ , , , ,00 8C151/ , ,00 19 K. L. anonymizováno 12/12-10/ , ,00 500, ,00 9C297/ , ,00 CELKEM , , , , ,80

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení zadávaném jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce Rekonstrukce veřejného

Více

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 IČ: 62073079 zasílá výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva insolvenční správkyně dlužníka BRUTRA s.r.o. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek Soubor pohledávek dlužníka BRUTRA s.r.o. v nominální

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek města Semily (dále jen soutěž )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek města Semily (dále jen soutěž ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek města Semily (dále jen soutěž ) I. Město Semily, se sídlem Semily, Husova 82, PSČ 513 13, IČ: 00276111

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Zadavatel obec Všechovice, oznamuje provedení zadávacího řízení na stavební práce a dodávku: Předmět zakázky stavební práce a dodávka v rámci projektu: Výběrové řízení proběhne jako

Více

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Město Telč Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč tel.: +420 567 112 415 fax: +420 567 112 403 mobil: +420 607 584 841 PID Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Zveřejnění

Více

Obec Koválovice - Osíčany

Obec Koválovice - Osíčany Obec Koválovice - Osíčany Koválovice 67 798 29 Tištín IČ: 00600024 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Město Verneřice. Mírové náměstí 138, podává výzvu k podání nabídky

Město Verneřice. Mírové náměstí 138, podává výzvu k podání nabídky Město Verneřice Mírové náměstí 138, 407 25 podává výzvu k podání nabídky Název akce : Zajištění zimní údržby místních komunikací v zimním období 2012-2013 1.Podmínky zadání zakázky 1.1. Vymezení předmětu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce 2015 - výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, následující poptávku: Nákup stroje pro zimní údržbu chodníků komunální

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Mgr. Karolína Černá IČ 018 59 251, se sídlem Praha, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním ZADAVATEL: Název: Obec Lhota - Vlasenice Sídlo: Vlasenice 18, 394 70 Lhota Vlasenice IČO:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Veřejný zadavatel tímto vyzývá

Veřejný zadavatel tímto vyzývá Veřejný zadavatel tímto vyzývá v souladu s ustanovením 12 odst. 3 a 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY Č.j.: 948/2013/ ID DS: mbbbxhp Pardubice: 19. 3. 2013 MĚSTSKÝ OBVOD - STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice VÝZVA K PODÁNÍ

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Zadavatel Zadavatel: Zástupce: Adresa: IČ: 27965911 DIČ: Lesy města Chebu, s.r.o. Ing. Zdeněk Hoferica, jednatel Nám. Krále Jiřího

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice Obec Dřetovice VÝZVA k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice katastrální území Dřetovice 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele: Obec Dřetovice IČ zadavatele:

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji pohledávky

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji pohledávky OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji pohledávky Mgr. Karolína Černá, IČ 018 59 251, se sídlem Praha, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, s adresou pro doručování

Více

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM V Kouřimi dne 2.1.2015 Vyřizuje: Ing. Josef Klouda Tel.: 321 783 230 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Praha 10, Moskevská 29. tel:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Praha 10, Moskevská 29. tel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz V Praze 21.6.2013 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Černá Voda včetně výměny zdroje vytápění zadávanou ve zjednodušeném

Více

Obec Koválovice - Osíčany

Obec Koválovice - Osíčany Obec Koválovice - Osíčany Koválovice 67 798 29 Tištín IČ: 00600024 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

MV Hradec Králové rekonstrukce objektu cyklistiky

MV Hradec Králové rekonstrukce objektu cyklistiky Centrum sportu Ministerstva vnitra Za Císařským mlýnem 1063 170 06 Praha 7 Praha 1.6.2009 Počet listů: 5 Příloha: 2 svazky V Ý Z V A k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na plnění veřejné zakázky

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Zadavatel: Město Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, IČ: 00282286 ve smyslu 6, 12 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace Výběrové řízení na stavební práce s názvem: vyhlášené v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatele: Holzindustrie Chanovice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PRAZE Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 IČ: 00022179 Zastoupený: RNDr. Miroslav Procházka, CSc. Pověřená osoba pro organizační zajištění

Více

Podpora rozvoje podniku v oboru elektroinstalace - nákup pracovní plošiny

Podpora rozvoje podniku v oboru elektroinstalace - nákup pracovní plošiny V Troubelicích dne: 13. 6. 2013 Výzva k podání nabídky (včetně zadávací dokumentace) Zadavatel: Zastupuje: ELEKTROINSTALACE VRZAL s.r.o. Troubelice 59, PSČ 783 83 IČ: 285 82 161 Vojtěch Vrzal, jednatel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a

Více

OBEC DOLNÍ ŽIVOTICE. Strategický rozvojový plán obce Dolní Životice (SRPO) Štáblovská 35, Dolní Životice,

OBEC DOLNÍ ŽIVOTICE. Strategický rozvojový plán obce Dolní Životice (SRPO) Štáblovská 35, Dolní Životice, OBEC DOLNÍ ŽIVOTICE Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice, e-mail: obec@dolnizivotice.cz VÝZVA k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu Strategický rozvojový plán obce Dolní Životice (SRPO) 1. Identifikační

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace Č.j.: 1362/2016 Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: Veřejné osvětlení komunikací kolem hřbitova, Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 27 odst. b zákona

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Výpočetní technika 2015 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích VÝZVA MESTA MNICHOVICE poptávkové řízení č. 6/2012 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Výzvu k podání nabídky

Výzvu k podání nabídky Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Český Krumlov / 6. září 2010 věc: Výzva zájemcům Zadavatel název: sídlo: Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov IČ: 260 95 149 zápis v OR: zapsáno

Více

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 O B S A H: část Název poznámka 1. Úvodní

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v obci Vysočany zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Pronájem literární kavárny a čítárny Čítárna café Městské knihovny Třinec. Akce. Cena za pronájem

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Pronájem literární kavárny a čítárny Čítárna café Městské knihovny Třinec. Akce. Cena za pronájem KRYCÍ LIST NABÍDKY Příloha č. 1 Akce Pronájem literární kavárny a čítárny Čítárna café Městské knihovny Třinec Název uchazeče Právní forma uchazeče Sídlo uchazeče IČ DIČ Adresa pro doručování korespondence

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci : Rekonstrukce atletické dráhy a zpevněných ploch, Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 53 zákona č.134/2016 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava WC ženy 4. NP.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava WC ženy 4. NP. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K níže uvedené veřejné zakázce malého rozsahu dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání:

Více

PALACKÉHO SADY, SEMILY ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY :

PALACKÉHO SADY, SEMILY ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : Vypracoval: Městský úřad Semily Odbor investic A) OBECNÝ ÚVOD POPIS

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název zakázky: Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov Ev.č. zakázky 2/2015 Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Identifikační údaje veřejného zadavatele Kontaktní osoba zadavatele,

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : ZATEPLENÍ MĚSTSKÝCH OBJEKTŮ, SEMILY

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : ZATEPLENÍ MĚSTSKÝCH OBJEKTŮ, SEMILY ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : Vypracoval: Městský úřad Semily Odbor investic A) OBECNÝ ÚVOD POPIS

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5,

Více

Prokázání kvalifikace

Prokázání kvalifikace Příloha č. 3 ZD k č. j. PPR-28152-/ČJ-2013-990656 Počet listů: 5 Prokázání kvalifikace k veřejné zakázce Technická podpora hardware pro Vízový informační systém a systém VISMAIL ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Číměř Sídlo: Číměř 12, 378 32 Číměř Zastoupena: panem Petrem Šachlem starostou obce IČ: 00246450 Zadavatel Vás VYZÝVÁ k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC ZLATÁ KORUNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č.

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více