Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy"

Transkript

1 Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Vyhlašovatel Město Klatovy, nám. Míru 62, Klatovy IČ , IDS 24ebrt5 zastoupené Mgr. Rudolfem Salvetrem, starostou kontaktní osoba vyhlašovatele ve věci výběrového řízení: Ing. Jiřina Adámková, tel , Popis předmětu výběrového řízení Předmětem výběrového řízení je získání nejvýhodnější nabídky na odkup vybraných pohledávek města Klatovy uvedených v příloze č. 3 tohoto oznámení. Vyhlašovatelem požadované základní podmínky smlouvy o úplatném postoupení pohledávek: 1. Smlouva o úplatném postoupení pohledávek, ve které na straně postupitele bude vyhlašovatel a na straně postupníka vybraný zájemce, se bude řídit z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ( 1879 an.). 2. Smlouvou musí být postoupeny všechny pohledávky uvedené v příloze č. 3 této výzvy, dělení není přípustné. 3. Vyhlašovatel neručí za dobytnost ani bonitu postoupených pohledávek. 4. Úplata za postoupení pohledávek bude splatná nejpozději do 10 dnů po uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek. 5. Dokumentaci vztahující se k pohledávkám předá vyhlašovatel vybranému zájemci až po zaplacení úplaty za postupované pohledávky. 6. Vlastnictví k postupovaným pohledávkám a oprávnění nakládat s nimi vznikne vybranému zájemci až po úplném zaplacení úplaty za pohledávky. 7. Přílohou č. 2 tohoto oznámení výzvy je návrh smlouvy o postoupení pohledávek, do kterého zájemce doplní své identifikační údaje a nabízenou cenu. Požadavky na prokázání kvalifikace a způsob prokázání kvalifikace Nabídku na odkoupení pohledávek může podat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která splňuje požadavky stanovené v příloze č. 4 (čestné prohlášení). Zájemce prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů doložením čestného prohlášení, které je přílohou č. 4 tohoto oznámení. Zájemce, se kterým má být uzavřena smlouva, předloží před uzavřením smlouvy výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 6 měsíců. Zájemce, se kterým má být uzavřena smlouva se dále prokáže v případě, že zájemcem je fyzická osoba platným osobním dokladem a v případě, že zájemcem je právnická osoba, dokladem osvědčujícím její existenci např. výpis z obchodního rejstříku. Veškeré doklady prokazující kvalifikační předpoklady budou doloženy v originále nebo ve stejnopisu s ověřením jeho pravosti. Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí dne ve 13:00 hod. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, nebudou vyhlašovatelem otevírány a zájemce bude vyhlašovatelem vyrozuměn o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídka je podána včas, pokud ji vyhlašovatel obdrží do konce stanovené lhůty. Místo pro podání nabídek Místem pro osobní podání nabídek je podatelna Městského úřadu v Klatovech. Nabídky je možné také zaslat poštou na adresu vyhlašovatele. Forma podání nabídek Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána v neprůhledné uzavřené obálce s označením: Nabídka na odkup pohledávek NEOTVÍRAT na adresu vyhlašovatele. Na obálce musí být uvedeno jméno (název) a adresa zájemce.

2 Za písemnou formu se připouští i elektronické podání, pokud je zadavateli doručeno prostřednictvím informačního systému datových schránek s označením věci: Nabídka na odkup pohledávek NEOTVÍRAT. Nabídka musí obsahovat krycí list nabídky, návrh smlouvy o úplatném postoupení pohledávek a čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů, přičemž každý z těchto dokumentů musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V případě elektronického podání prostřednictvím informačního systému datových schránek musí být nabídka (a dokumenty v ní obsažené) ve formátu PDF s podpisem. Za podpis se považuje elektronický podpis oprávněné osoby založený na kvalifikovaném certifikátu nebo podpis na papírové předloze skenovaného dokumentu. Požadovaný jazyk nabídky Čeština Vázanost nabídkou Zájemce je svou nabídkou vázán do Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do Hodnotící kritéria Jediným hodnotícím kritériem je nejvyšší nabídková cena za všechny postupované pohledávky. K nabízené ceně nebude účtována DPH ( 14 odst. 5 zákona o DPH). Další požadavky Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na zveřejnění hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy. Práva vyhlašovatele 1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výběrové řízení zrušit. 2. Zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. 3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy s výjimkou výše uvedených základních podmínek smlouvy. 4. Toto výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ani veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Lhůta pro oznámení výběru nejvýhodnější nabídky Vyhlašovatel oznámí výběr nejvýhodnější nabídky nejpozději do Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky bude oznámeno zveřejněním na webových stránkách města Klatovy a zájemcům, kteří podali nabídky pak navíc doporučeným dopisem na jimi uvedenou adresu nebo prostřednictvím systému datových schránek. Stejným způsobem bude oznámeno případné odmítnutí všech nabídek a zrušení výběrového řízení. Dokumentace Spisová dokumentace k pohledávkám (smlouvy, soudní rozhodnutí apod.) je k dispozici u vyhlašovatele, který ji na žádost zájemce poskytne k nahlédnutí, za podmínky předchozího podpisu dohody o mlčenlivosti ze strany zájemce, jejíž návrh tvoří přílohu č. 5 tohoto oznámení. Přílohy oznámení 1. Krycí list nabídky 2. Návrh smlouvy o úplatném postoupení pohledávek 3. Seznam pohledávek nabízených k odkupu (příloha smlouvy o úplatném postoupení pohledávek) 4. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 5. Návrh dohody o mlčenlivosti

3 Vyhlášení tohoto výběrového řízení schválilo Zastupitelstvo města Klatov na svém 24. zasedání dne V Klatovech dne Mgr. Rudolf Salvetr starosta města

4 Příloha č. 1 oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Krycí list nabídky Výběrové řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Jméno/název zájemce: Rodné číslo/identifikační číslo: Adresa/sídlo: Označení zástupce oprávněného jednat jménem právnické osoby: Kontaktní osoba: Telefon: Jiné spojení: Výše celkové nabízené ceny: Datum: Podpis oprávněné osoby:

5 Příloha č. 2 oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Smlouva o postoupení pohledávek uzavřená dle 1879 an. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Město Klatovy se sídlem nám. Míru 62, Klatovy IČ zastoupené Mgr. Rudolfem Salvetrem, starostou na jedné straně jako postupitel (dále jen postupitel ) a.. na druhé straně jako postupník (dále jen postupník ) uzavírají tuto smlouvu o postoupení pohledávek: Čl. I. 1. Postupitel má pohledávky vůči 19 fyzickým osobám, vzniklých v souvislosti s užíváním bytů v majetku postupitele. Seznam těchto pohledávek, včetně uvedení jejich výše, právního důvodu vzniku a stavu právního zajištění je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy. Tyto pohledávky jsou dále v této smlouvě souhrnně označovány jen jako pohledávky. 2. Postupitel prohlašuje, že je výlučným věřitelem pohledávek a že postoupení pohledávek nebrání žádná dohoda či závazek vůči dlužníkovi, které by omezovaly svobodu vůle postupitele při nakládání s pohledávkami. Čl. II. 1. Postupitel postupuje touto smlouvou pohledávky uvedené v článku I. a blíže popsané v příloze č. 1 této smlouvy postupníkovi, a to tak, že tyto pohledávky jako celek postupuje za úplatu ve výši Kč (slovy.. ). 2. Výše sjednaná úplata za postoupení pohledávek je splatná do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Úplata bude uhrazena převodem na účet postupitele č.ú /0100 vedený u Komerční banky, a.s., v.s Čl. III. 1. Vlastnictví k pohledávkám a oprávnění dalšího nakládání s nimi (např. její další postoupení, započtení, prodej a provádění jiných úkonů) vzniká postupníkovi až po úplném zaplacení úplaty uvedené v čl. II. 2. Postupník zodpovídá za veškeré důsledky a následky, které by postupiteli, postupníkovi, dlužníkům nebo jiným osobám vznikly porušením ustanovení předchozího odstavce 1. článku III. této smlouvy. 3. Postupitel neručí za dobytnost ani bonitu postoupených pohledávek. 4. Postupník prohlašuje, že se seznámil s doklady, které se týkají postupovaných pohledávek. Originální vyhotovení nebo úředně ověřené kopie dokumentace vztahující se k pohledávkám (tj. zejména rozhodnutí soudu a smlouvy) předá postupitel postupníkovi až po zaplacení výše sjednané úplaty. 5. Pokud postupník neuhradí výše sjednanou úplatu za pohledávky v plné výši v dohodnutém termínu, má postupitel právo od této smlouvy odstoupit. 6. Postupitel vyrozumí do 30 dnů po zaplacení kupní ceny dlužníky o změně věřitele. Odeslání doporučeného dopisu na poslední známou adresu dlužníka se má za to, že tato povinnost byla postupitelem splněna bez ohledu na to, zda dlužník zásilku převzal nebo ne.

6 Čl. IV. 1. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, dohodou o celém jejím obsahu, který považují za určitý a srozumitelný. To stvrzují podpisy osob oprávněných činit právní úkony každého z účastníků. 2. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom. 3. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě, stejně jako její zrušení lze platně sjednat pouze písemnou formou. Zjistí-li se nebo stane-li se určité ustanovení této smlouvy neplatné či jinak vadné nebo nedostatečné, zavazují se účastníci nahradit takové ustanovení novým bezvadným ustanovením, které bude svým obsahem a účelem původnímu ustanovení nejbližší. 4. Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Klatov na svém zasedání dne usnesení číslo Příloha č. 1: Přehled a popis postupovaných pohledávek V Klatovech.. Město Klatovy zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (postupník)

7 Příloha č. 4 oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů Čestné prohlášení zájemce o splnění vyhlašovatelem požadovaných kvalifikačních předpokladů Zájemce tímto čestně prohlašuje, že: 1. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zájemce. Zájemce nemá u příslušného finančního úřadu žádné nedoplatky na spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zájemce, 2. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zájemce, 3. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zájemce, 4. zájemce (jako právnická osoba, její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu; je-li statutárním orgánem zájemce či členem statutárního orgánu zájemce právnická osoba tato právnická osoba, její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; vedoucí organizační složky právnické, pokud je nabídka podávána prostřednictvím organizační složky) nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s případným podnikáním zájemce nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku. Tento kvalifikační předpoklad zájemce splňuje jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 5. vůči majetku zájemce neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 6. není v likvidaci. V.. dne.. osoba/y oprávněná/é jednat jménem zájemce

8 Příloha č. 5 oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Město Klatovy se sídlem nám. Míru 62, Klatovy IČ zastoupené Mgr. Rudolfem Salvetrem, starostou a dále jen zájemce Dohoda o mlčenlivosti uzavírají tuto dohodu o mlčenlivosti: Čl. I. 1. Zájemce má zájem o úplatné postoupení pohledávek, které město Klatovy nabízí v rámci výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatné postoupení pohledávek města Klatovy vyhlášeného na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Klatovy ze dne Město Klatovy zpřístupní a poskytne zájemci vybrané informace o pohledávkách, které v rámci výše uvedeného výběrového řízení nabízí k postoupení (dále jen pohledávky ), přičemž zájemce bude tímto obeznámen se skutečnostmi, které mají být udržovány jako neveřejné. Čl. II. 1. Pro účely této dohody se za důvěrné informace považují: a) informace jakékoliv povahy týkající se pohledávek zpřístupněné městem Klatovy zájemci v souvislosti s jednáními o uzavření smlouvy o postoupení těchto pohledávek, a to buď ústně, písemně či jiným způsobem zjištěné či udržované, b) veškeré informace, dokumenty nebo záznamy týkající se či obsahující informace o pohledávkách, které budou zájemci poskytnuty před podáním nabídky, c) osobní údaje, kterými jsou údaje související s jednotlivcem, který na základě nich může být identifikován. 2. Pro účely této dohody se za důvěrné informace nepovažují: a) informace, o kterých zájemce může prokázat, že je již měl předtím, než mu byly zpřístupněny ze strany města Klatovy, b) nebo o nichž může prokázat, že je získal od jiné osoby, která tyto informace nezískala od města Klatovy a ani není ve spojení s ním, a že tato osoba neporušila sama jakýkoliv závazek mlčenlivosti. Čl. III. 1. Zájemce se zavazuje, že a) bude využívat důvěrné informace pouze pro účely posouzení a vyhodnocení zájmu o uzavření smlouvy o postoupení pohledávek, b) veškeré důvěrné informace budou považovat za soukromé a důvěrné a odpovídajícím způsobem je zabezpečí, c) zajistí příslušné technické a organizační prostředky k ochraně důvěrných informací, aby zabránil nepovolenému nebo neoprávněnému použití a jejich případné ztrátě, zničení či porušení. 2. Zájemce se zavazuje, že pokud nedojde mezí jím a městem Klatovy k uzavření dohody o postoupení pohledávek, popřípadě později dojde k jejímu zániku (např. na základě odstoupení), vrátí městu Klatovy veškeré mu poskytnuté údaje, písemnosti, dokumenty v jakékoliv podobě (včetně magnetické

9 či digitální) týkající se pohledávek předaných městem Klatovy, společně s veškerými jejich kopiemi (včetně vymazání jakýchkoliv jejich kopií vytvořených a nacházejících se na jakémkoliv záznamovém médiu) a potvrdí písemně městu Klatovy, že takové informace byly buď vráceny, nebo (případně) zničeny či vymazány. Čl. IV. Za škody vzniklé městu Klatovy z důvodu porušení povinností zájemce vyplývající z této dohody odpovídá zájemce v plném rozsahu. Čl. V. 1. Tato dohoda může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné podobě. 2. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Strany této dohody prohlašují, že si dohodu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. 3. Uzavření této dohody schválila Rada města Klatovy dne.. usnesení č. V Klatovech.. Město Klatovy, zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (zájemce)

10 Příloha č. 3 oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Příloha č. 1 Smlouvy o postoupení pohledávek přehled pohledávek PŘEHLED POHLEDÁVEK Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NAVRHOVANÝCH K PRODEJI Adresa Poplatek z Dlužná částka k Úrok z Pohledávka Dlužník pronajatého Dluh za období prodlení k Náklady řízení prodlení celkem Pořadí prostoru Exekuční titul H. A. anonymizováno 7C115/2012 3/11-6/ , , , ,00 2 L. H. anonymizováno 5C25/2012 1/11-9/11, VYU , ,00 686, , , a Š. E. anonymizováno 11C197/ /11-11/ , , , , ,00 Fa C140/ , ,00 4 Ř. R. anonymizováno 9C118/ /10-6/12 + Fa , , , , , VYU ,00 27,00 613,00 4C242/ , ,00 18E29/ , ,00 5 H. L. anonymizováno 9C59/ /11-4/ , , , ,00 VYU ,00 3,00 138,00 6C260/ , ,00 18E275/ , ,00 6 S. Z. anonymizováno 40C119/2011 7/09-9/ , , , ,00 7 K. P. anonymizováno 11/11-2/ , , , ,00 8 H. M. anonymizováno 9C136/2012 5/12 + Fa , , , , ,20 9 M. M. anonymizováno 4C227/2012 4/12-8/ , ,00 51, , ,60 10 P. J. anonymizováno 7C124/2012 7/11-8/ , , , ,00 11 P. A. anonymizováno 4C126/2012 6/11-4/12 + VYU , , , ,00

11 VYU ,00 46, ,00 6C275/ , ,00 18E10/ , ,00 12 M. H. anonymizováno 7C16/ /10-11/ , , , ,00 VYU E180/ , ,00 13 H. A. anonymizováno 6C125/2012 7/11-2/12 + FA , , , , ,00 14 G. L. anonymizováno 9/12-6/ , ,00 662, ,00 15 H. A. anonymizováno 2/12-4/13 + VYU 2012 FA ,00 262, ,00 FA ,00 823, ,00 7C83/ , , , , ,00 FA ,00 738, ,00 7C150/ , ,00 18E7/ , ,00 16 M. B. anonymizováno FA ,00 815, ,00 17 S. A. anonymizováno 5/13-2/ , ,00 553, ,00 FA , , ,00 FA , ,00 18 J. J. anonymizováno 12/10-12/ , , , ,00 8C151/ , ,00 19 K. L. anonymizováno 12/12-10/ , ,00 500, ,00 9C297/ , ,00 CELKEM , , , , ,80

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

zveřejňuje v souladu s ust. 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout nebytové prostory

zveřejňuje v souladu s ust. 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout nebytové prostory MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR KULTURY, DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 3, 601 67 BRNO zveřejňuje v souladu s ust. 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout nebytové prostory

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257042590 FAX: 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 26.3.2012 Č. j.: MF- 24867/2012/23-232/T Věc: Výzva k podání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více