8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz."

Transkript

1 Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY P.P / /00 OP Praha 4

2 Zprávy V úterý 8. července 2003 proběhla na půdě Ministerstva vnitra ČR úvodní schůzka pracovní skupiny pro řešení problematiky malých obcí. Pracovní skupina je složena ze zástupců Ministerstva vnitra ČR, Svazu měst a obcí ČR a Spolku pro obnovu venkova. Předsedou pracovní skupiny je Ing. Jaroslav Maršík, CSc., ředitel odboru reformy územní veřejné správy. Svaz měst a obcí budou v pracovní skupině zastupovat: Josef Bezdíček, člen Předsednictva SMO ČR a předseda Komory obcí; Alenka Antošová, členka předsednictva Komory obcí; Vítězslav Jonáš, člen předsednictva Komory obcí; Alena Knobová, členka Předsednictva SMO ČR a členka předsednictva Komory obcí; Jiří Životský, člen předsednictva Komory obcí; Mgr. Lukáš Váňa, vedoucí legislativního oddělení Kanceláře SMO ČR. Účelem ustavení pracovní skupiny je snaha o vyjasnění představ, sjednocení názorů a nalezení společného řešení problematiky malých obcí, na kterém by se shodli zástupci všech zúčastněných stran. Cílem, kterého by měla pracovní skupina dosáhnout v horizontu konce roku 2003, je příprava materiálu pro vládu ČR, ve kterém by měla být popsána problematika malých obcí a navrženy postupné kroky k jejímu řešení. Členové pracovní skupiny se dohodli na konání pracovních schůzek pravidelně každé druhé úterý v měsíci, s tím, že druhá schůzka se uskuteční po prázdninách 9. září Tématem této schůzky bude vymezení kompetencí, které by obec měla vykonávat. Podstatné je nejen stanovit základní pravomoci orgánů obcí, ale zároveň zajistit obci účinné mechanismy, jak tyto pravomoci realizovat. V následující diskusi o postavení obcí, obecních samospráv a starostů ve vztahu ke státu na jedné straně a ve vztahu k občanům obcí na straně druhé, zástupci Svazu měst a obcí zdůraznili, že cílem pracovní skupiny by mělo být především zlepšení ekonomického a právního postavení obcí. Obce v žádném případě nesmějí být nuceny ke slučování, jakékoliv případné sdružování obcí k výkonu některých činností musí vycházet z jejich svobodné vůle a vždy musí být respektováno zachování identity každé, byť malé obce. Ve středu 16. července se Dagmar Plachá z Kanceláře Svazu zúčastnila jednání podvýboru pro informační systémy ve veřejné správě výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí PSP ČR. Hlavním bodem jednání byly záměry Ministerstva informatiky v oblasti informačních systémů veřejné správy, které prezentoval 1. náměstek ministra informatiky Michal Frankl. Zásadním problémem jak věcného a kompetenčního řešení, tak základní komunikace mezi Svazem a Ministerstvem informatiky je vzájemný respekt a seriozní jednání. Zástupci Svazu z řad Komise pro informační systémy měst a obcí se rozcházejí s Ministerstvem informatiky v názoru, zda obce mají problém s dálkovým zveřejňováním všech informací a dat. Zástupci Svazu to nepovažují za problém, ministerstvo vidí problém v tom, že všechny obce nemají své vlastní internetové stránky. Náměstek Frankl položil otázku, zda informace na webu obcí jsou relevantní, zda se nejedná o omyl a jaká je garance těchto informací. Na jednání se výrazně projevily neznalosti v oblasti kompetencí Ministerstva informatiky a Ministerstva vnitra v oblasti informatizace veřejné správy a vztah státního rozpočtu vůči veřejné správě. Zástupce Ministerstva vnitra informoval, že na informatizaci veřejné správy pro rok 2004 není k dispozici ani koruna, proto navrhuje řešení v rámci Ministerstva informatiky. To však náměstek Frankl odmítl s odkazem na kompetenční zákon. Ve středu 16. července se v Poslanecké sněmovně konalo společné jednání rozpočtového výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Na toto jednání byla za Svaz měst a obcí ČR delegována Alena Nohejlová, asistentka výkonného místopředsedy SMO ČR. Jednání se osobně účastnili i někteří hejtmani krajů, případně jejich zástupci. Jednání řídil předseda rozpočtového výboru Miroslav Kalousek. Vládní návrh změny zákona č. 243/ 2000 Sb. uvedl 1. náměstek ministra financí Eduard Janota. V rozpravě vystoupili někteří poslanci s návrhem na přerušení projednávání, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Petra Buzková s odůvodněním nesouhlasného stanoviska MŠMT s převodem finančních prostředků na platy pracovníků školství do daní krajům od apod. Hejtman kraje Vysočina František Dohnal přednesl zásadní nesouhlasné stanovisko Asociace krajů s vládním návrhem změny zákona č. 243/2000 Sb., který je pro kraje neakceptovatelný. V rozpravě vystoupila i Alena Nohejlová (SMO ČR) a uplatnila rovněž nesouhlasné stanovisko Svazu měst a obcí ČR s textem vládního návrhu tohoto zákona, a to zejména v návaznosti na ustanovení 18 zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o dalších změnách. Jde o to, že kraj je povinen do konce roku 2004 vydat obci majetek včetně práv a závazků zařízení poskytující služby sociální péče, které na kraj tímto zákonem přešlo od okresního úřadu a o které si požádá obec, na jejímž území se toto zařízení nachází. Alena Nohejlová upozornila na to, že v případě schválení vládní předlohy změny zákona č. 243/2000 Sb. nebude zajištěna účinnost ustanovení 18 zákona č. 290/2002 Sb. Doporučila proto schválit změnu zákona č. 243/2000 Sb. nejdříve až od Vzhledem k tomu, že jednání mělo charakter rozpravy, nebylo přijato žádné usnesení. Další jednání rozpočtového výboru k návrhu změny tohoto zákona se bude konat dne 11. září Ve středu 23. července se Dagmar Plachá zúčastnila kulatého stolu na závěr česko-britského Projektu k sociálním službám. Zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí se jednoznačně vyslovili pro úzkou spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky při další precizaci oblasti sociálních služeb, především aplikací závěrů Sociální komise Svazu. Ministerstvo oficiálně uznalo, že pokud chce státní správa po veřejné správě výkon určitých povinností, musí tyto zákonem dané povinnosti informační servis č. 8-9/2003 strana 2

3 současně následovat finanční prostředky. Projekt byl kladně hodnocen všemi členy Řídícího výboru česko-britského projektu. Ve středu 30. července se v Domě odborových svazů na Praha 3 uskutečnila schůzka mezi zástupci Svazu měst a obcí ČR a zástupci Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství (ČMOS PŠ). Tématem k jednání byla zejména stávka učitelů, plánovaná na začátek nového školního roku. Svaz nabídku ke schůzce přijal, protože obce a města jsou zřizovateli více než čtyř tisíc základních škol, více než šesti tisíc mateřských škol a stovek dalších školských zařízení. Stávka učitelů se dotýká zejména dětí a jejich rodičů. Podle představitelů školských odborů ale byly výsledky jednání předsedů odborových svazů rozpočtových a příspěvkových organizací s vládní stranou naprosto nepřijatelné (nesouhlasí mimo jiné s navrhovaným 16 třídním platovým systémem). Zástupci Svazu vyslovili ke stávce základní požadavky (oznámit nejpozději 3 pracovní dny předem s uvedením důvodů a cílem stávky, nesmí dojít k ničení majetku škol atd). Předmětem jednání dále byly další možnosti vztahů mezi Svazem a školskými odbory do budoucna, probírala se také otázka nedostatečné výše příspěvku na žáka. V úterý 12. srpna se Dagmar Plachá zúčastnila jednání Výboru pro spolupráci se samosprávami při Radě vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Předsedou Rady vlády je Petr Mareš, místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje, předsedkyní Výboru je Anna Cínová, romská poradkyně města Jablonec nad Nisou. Jednání v pořadí druhé se konalo přesně po roce a neslo se v duchu osočování a napadání obcí z porušování platných zákonů jak z řad zástupců romské komunity, tak zástupců Úřadu vlády ČR a Ministerstva vnitra. Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity je poradním orgánem vlády pro otázky romské komunity a má napomáhat integraci romské komunity do společnosti. Rada i její členové, jakož i odborné výbory, se mohou dle Statutu rady vlády v případě potřeby obracet se žádostmi o informace i na orgány samosprávy. Rada ve spolupráci s příslušnými ministerstvy metodicky vede romské poradce a asistenty okresních úřadů nebo orgánů pověřených státní správou (vybráno z platného znění Statutu Rady bez akceptace zrušení okresních úřadů). Formální záležitosti nutné pro řádnou činnost Výboru (statut, jednací řád, funkce tajemníka a ředitele kanceláře Rady jsou nedostupné nebo v zásadním rozporu se Statutem Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Jednací řád Rady vlády, o Výboru nemluvě, není k dispozici vůbec. Vzhledem k neprůhledným praktikám uvedeným při jednání a závěrům jevícím se v rozporu s nerovným prostředím při zadávání vzdělávacích programů apod. je nutné, aby se Svaz tímto negativním prezentováním své činnosti hlavně ze strany Úřadu vlády ČR a Ministerstva vnitra vážně zabýval a hájil čest a oprávněné zájmy svých členů. Předseda Svazu měst a obcí ČR Oldřich Vlasák vyzývá starosty Vážení páni starostové, vážené paní starostky, ve dnech května 2003 se v Lipsku konala konference k budoucnosti evropské politiky soudržnosti, kterou pořádal Výbor regionů Evropské unie. Konference byla určena zástupcům obcí, měst a regionů Evropy. Cílem bylo najít konsenzus ve věci přístupu regionálních a místních samospráv k budoucí podobě regionální politiky Evropské unie. Ta je založena na principu solidarity, tj. na principu podpory těch regionů a oblastí, které v důsledku strukturálních změn, kvůli své poloze, řídké osídlenosti či z jiných důvodů potřebují pro svůj rozvoj finanční podporu ze společného rozpočtu Evropské unie. Zejména vzhledem k plánovanému rozšíření Unie by měl být současný systém pro nové programovací období reformován. Tyto připravované změny po roce 2006 byly tématem konference konané v Lipsku, na jejímž konci byl přijat text tzv. Lipské deklarace. Otázku změn poskytování strukturální pomoci po roce 2006 považuji pro naše obce a města za velice důležitou. Na svém 32. zasedání Předsednictvo Svazu schválilo text Lipské deklarace a doporučilo starostkám a starostům, aby tuto výzvu svým podpisem podpořili. Připravované změny totiž ovlivní přísun finančních prostředků také českým městům a obcím. Lipská deklarace požaduje více pravomocí pro samosprávy v oblasti tvorby a uplatňování politiky soudržnosti. Proto je důležité, aby české samosprávy tyto navrhované změny také podpořily a své představy společně s dalšími samosprávami zemí EU prosazovaly. Chtěl bych Vás proto vyzvat, vážené starostky a vážení starostové, abyste se svým podpisem za tuto výzvu postavili. Plné znění deklarace včetně podpisového formuláře najdete v tomto čísle InS jako přílohu. Pokud se rozhodnete výzvu podpořit, prosím, zašlete vyplněný formulář (umístěný na zadní straně INSu) na adresu Kanceláře Svazu. Ovlivňovat evropské záležitosti se musíme učit již nyní, protože budou mít přímý vliv na naši každodenní práci. Přeji Vám všem mnoho úspěchů při čerpání finanční pomoci z EU a věřím, že Svaz měst a obcí ČR Vám v tomto ohledu bude efektivně pomáhat. Ing. Oldřich Vlasák informační servis č. 8-9/2003 strana 3

4 Informujeme CO VÍME O SOCIÁLNÍM BYDLENÍ? Co se nám vybaví, když se řekne sociální bydlení? Azylové domy pro matky s dětmi? Rómská ghetta? Panelová sídliště? Na otázky související se sociálním bydlením se snažil najít odpovědi pracovní seminář pořádaný ve dnech května v Praze Evropskou hospodářskou komisí OSN. Cílem semináře bylo definovat klíčové problémy sociálního bydlení, kterým čelí členské státy EU. Paradoxně byla jedním z nejvýznamnějších úkolů semináře snaha shodnout se na společné definici pojmu sociální bydlení. Situace totiž ani zdaleka není přehledná. Zatímco některé státy užívají termín sociální bydlení pro jakékoli panelové domy, jiné tak naopak nazývají pouze takové bydlení, v němž žijí lidé, kteří sami nemohou najít byt na volném trhu. Obvykle uznávaná a citovaná definice sociálního bydlení dle Evropského výboru pro sociální bydlení (CECODHAS) zní: Sociální bydlení je bydlení, jehož užívání se řídí pravidly přidělování upřednostňující domácnosti, jež mají problémy se získáním přiměřeného bydlení. Pochopitelnější bude asi popis klientů, jimž je sociální bydlení určeno: osamělí rodiče s dětmi (zvláště domácnosti pouze s matkou) nezaměstnaní (zvláště dlouhodobě nezaměstnaní) důchodci a starší osoby (zvláště osamělé starší osoby) velké nebo mladé rodiny se závislými dětmi zdravotně postižené osoby přistěhovalci, uprchlíci, žadatelé o azyl etnické menšiny jiné osoby bez domova. Všichni tito klienti jsou potenciálními žadateli o nájemní byty spravované či podporované veřejným sektorem. Historie sociálního bydlení v Evropě není dlouhá: jeho počátky spadají do první poloviny 19. století a jsou spojeny s humanisty, bohatými lidmi. Ti používali své vlastní soukromé prostředky k zajištění alespoň částečně přiměřeného bydlení pro rostoucí městský proletariát. Již v 19. století se však výstavby nájemních bytů začaly účastnit také obce (Anglie). Výstavba nového sociálního bydlení byla podpořena bytovými družstvy, jež v mnoha zemích získala přiměřené podmínky, neboť podporovala solidaritu. Ve většině zemí však po válce družstevní sektor upadl v důsledku rostoucí výstavby nájemního bydlení vlastněného obcemi nebo státem. Sociální bydlení se rychle změnilo během 80. a 90. let 20. století. Zatímco v západních zemích bylo sociální bydlení víceméně stabilní, v transformujících se zemích se situace v sektoru nízkého nájemného rychle změnila. Především v důsledku masových, rozsáhlých programů privatizace zde nájemní bydlení téměř zaniklo. V téměř všech západních zemích existuje státní legislativa vymezující hlavní podmínky provozování sociálního bydlení. V současné době jsou v mnoha zemích patrné trendy snižování státních dotací, vedoucí ke snižování výstavby sociálních bytů a k převodu vlastnictví sociálních bytů z vlastnictví obcí nebo státu na neziskové organizace. Finanční prostředky přidělované veřejnými rozpočty na výstavbu sociálního bydlení jsou nazývány pomocí na cihlu neboli stimulací nabídky. Finanční prostředky veřejného rozpočtu určené na příspěvky p na bydlení, tj. nájemné, jsou pak nazývány pomocí na hlavu neboli stimulací poptávkyp y. Téměř ve všech západních zemích se diskutuje o budoucnosti, cílech a formách sociálního bydlení. Hlavním nedávným trendem je odklon od stimulace nabídky (pomoc na cihlu) a příklon ke stimulaci poptávky (pomoc na hlavu). Vedle toho je zde zřetelné úsilí přivést soukromý kapitál zpět do výstavby sociálních nájemních bytů. (Toto však neplatí u zemí s vysokou mírou přistěhovalectví, kde je intervence veřejného sektoru nezbytná.) Vlády se soustřeďují spíše na nepřímé formy dotací, jako jsou garanční fondy nabízející záruky snížení úroků ze soukromých úvěrů. Každý ze států EU i ze států kandidátských má se sociální klientelou své vlastní zkušenosti. Základním problémem, kterému však čelí téměř všechny země, je rostoucí sociální vyloučení. To souvisí s vytváření ghett, vzniklých výstavbou sociálního bydlení, jež jsou obývána většinou přistěhovalci nebo domácnostmi s nejnižšími příjmy. Jako červená nit se proto seminářem neslo jednotné doporučení: v rámci udržitelného vývoje je nežádoucí izolovat jednotlivé sociální byty yod ostatní populacep, zejména riziková jsou pak ghetta chudých či etnicky jednotných skupin. Bez sociálního mixu dochází vždy k segregaci, která vede k sociálně patologickým jevům, na něž vždy doplatí většina. Osvícené je tedy včleňovat sociální byty či zařízení mezi normální obyvatelstvo, které svou sociální kontrolou či vstřícností pomáhá zvládat začleňování lidí s nějakým sociálním handicapem. Dvěma hlavními cíli politiky sociálního bydlení by tak měly být prevence prostorové segregace a podpora sociální soudržnosti. Pokud se jedná o novou sociální výstavbu, měla by být vždy koncipována jako urbánní celek. Nikdy by nemělo jít o pouhou výstavbu bytů, nezbytné jsou i travnaté plochy, hřiště, obchody, školská zařízení či provozovny služeb. Zvyšuje se tak pravděpodobnost zapojení sociálních klientů do pracovního procesu, čímž se zvyšuje identita k místu. informační servis č. 8-9/2003 strana 4

5 Zapojením samotných klientů do rozhodování o správě domu či řízení lokality, stejně jako do realizace přijatých rozhodnutí, vede vždy k větší sounáležitosti komunity. Proto by účast nájemců na rozhodování neměla být nikdy formální. Účastníci semináře také často zmiňovali problém tzv. chudých vlastníků. Jedná se o lidi, kteří získali byty do vlastnictví díky privatizaci, nemají však dostatečné prostředky na udržování majetku v řádném stavu. Takováto praxe byla uplatňována zejména v transformujících se zemích. A protože státy nemají dostatek prostředků na dotování chudých vlastníků, bytový fond převážně chátrá, domácnosti mají nízkou mobilitu, noví vlastníci jednotlivých domů vlastněných nájemci jen těžko hledají shodu v záležitostech týkajících se jejich domů. Častým tématem bylo také bydlení Romů, kteří se stejnými problémy obývají většinu států Evropy. Romská ghetta se snaží likvidovat Evropská banka, která financuje výstavbu či konverzi stávajících bytů na nový standard. Jedná se však o jednotlivé projekty, zatímco by bylo potřeba aktivit podstatně většího rozsahu. V budoucnosti bude sociální bydlení čelit několika problémům. Zejména v transformujících se zemích bude značně pocítěn dopad stárnutí populace. Zatímco západní senioři již většinou díky reformovaným důchodovým systémům problémy s udržením kvalitního bydlení nemají, důchodci z kandidátských zemí budou tvořit velkou skupinu osob sociálně ohrožených. Jiným demografickým trendem je rostoucí počet domácností, a to přesto, že počet obyvatelstva zůstává v podstatě stejný. Přibývá totiž nízkočetných domácností ( single nájemníci, matky samoživitelky, seniorky) a navíc někteří mladí lidé chtějí žít ve vlastních bytech dříve, než jejich rodiče. Zároveň existuje všeobecný trend mít méně dětí. Transformující se státy musí počítat s tím, že s nárůstem přistěhovalců přibude problémů spojených s jejich sociální integrací. Nezbývá než se na tyto jevy připravit a přemýšlet o budoucích potřebách sociálního bydlení v jednotlivých městech a obcích již dnes. Radka Soukupová předsedkyně Sociální komise SMO ČR Z JEDNÁNÍ KOMISÍ Školská komise jednala 26. června v Praze Knihovní zákon Jiný pohled na tento zákon mají malé obce, jiný velká města. Mgr. Panušková informovala, že věcný záměr vychází ze standardizace veřejných služeb. Připomínky Svazu byly odeslány t. r. Hlavní připomínka Svazu se týkala otázky financování. V návrhu není tento bod prakticky vůbec řešen. Podle návrhu by měly být knihovny v každé obci nad 500 obyvatel. Návrh zákona ukládá obcím spoustu povinností, které je takřka nemožné splnit, zvláště pro malé obce. Obce by měly knihovny provozovat v rámci samostatné působnosti, tudíž jim nemůže zákon nic ukládat. V návrhu je také řečeno, že garantem těchto služeb by měl být kraj, což je nelogické. Svaz navrhl tento návrh zákona kompletně přepracovat. Zákon o podpoře práce s dětmi Dr. Štiková informovala, že se ve věci tohoto zákona obrátila na náměstka ministryně školství Müllnera s dotazem, proč Svaz tento zákon nedostal k připomínkování. Bylo odpovězeno, že tento zákon připravuje p. náměstek Hrdý, kterému pan náměstek Müllner dotaz předal a zároveň doporučil obrátit se přímo na něho. Zákon SMO ČR zatím k oficiálnímu připomínkování nedostal. Vypořádání připomínek bylo 23. června t. r. Pan náměstek Hrdý bude požádán o zaslání uvedeného zákona k připomínkování v rámci oficiálního vnějšího připomínkového řízení. Školský zákon Poslední oficiální verze zákona byla k připomínkování zaslána týden před zasedáním komise, členové komise se tedy seznámili se svými prvními připomínkami k návrhu. Jednohlasně se shodli, že zákon je zbytečně rozsáhlý a v některých částech příliš podrobný. Financování je opět řešeno normativem na žáka, což je např. v případě nepedagogických pracovníků nelogické. Členové komise se měli možnost písemně k návrhu vyjádřit do 7. července. Zdůraznit je nutno především dopad zákona na činnost škol a zřizovatele. Z různého Přítomní krátce diskutovali o konkurzních řízení na ředitele škol. Ing. Prokopová uvedla, že podle jejich informací ministerstvo pracuje na možnosti zřízení tzv. školních autobusů. -evv- Komise pro stavební zákon jednala 2. července v Praze Tato komise byla zřízena rozhodnutím Předsednictva Svazu ze dne 20. března 2003 a jejími hlavními úkoly jsou: a) vypracování oponentního návrhu (koncepce) příslušné části nového stavebního zákona tak, aby územní plánování bylo výkonem samostatné působnosti obce, b) vypracování návrhu organizace působnosti obcí na úseku stavebního řádu tak, aby byl zachován (minimálně však respektován) stávající stav a působnost obcí v této oblasti. Úvodního slova se ujal předseda komise JUDr. Jiří Plos (ředitel Kanceláře ČKA) a upozornil přítomné na některé vážné nedo- informační servis č. 8-9/2003 strana 5

6 statky navrhovaného stavebního zákona. Připomínky k pracovnímu znění nového stavebního zákona (verze z června 2003 zveřejněná na webových stránkách MMR) zpracované na půdě ČKA JUDr. Plosem a kol. se staly podkladovým materiálem pro diskusi. Územní plánování Přítomní se (v souladu s usnesením Předsednictva) v diskusi zaměřili především na část územního plánování a podrobili návrh v tomto směru kritice. Podle JUDr. Dudy vychází návrh ze špatné koncepce, územní plánování má být samostatnou působností obce. Kritizoval současný stav, kdy většina rozhodování v této oblasti přísluší státu a samosprávě minimálně, ačkoli se jedná o regulaci soukromoprávní činnosti a nikoli státní a navíc územní plán je jedním z nejdůležitějších dokumentů obce. Navrhl, aby SMO ČR požadoval stažení návrhu zákona a vypracování nového, a to i vzhledem k proběhlé reformě veřejné správy, která přinesla jiné upořádání pravomocí orgánů územní samosprávy. Zmínil také přípravu nového občanského zákoníku a zásadních změn obchodního zákoníku. Na vyslovený požadavek reagoval JUDr. Průša, jenž byl toho názoru, že žádat v současné době stažení předloženého návrhu a vypracování návrhu nového by bylo dramatickým obratem v postoji SMO ČR, neboť Svaz zatím do vývoje příliš nezasahoval a vyjádřil se pouze se dvěma výhradami, z nichž první se vztahovala k navrhovanému snižování stávajícího počtu stavebních úřadů a druhá se týkala problematiky zapojování veřejnosti do procesu pořizování územně plánovací dokumentace. JUDr. Průša dodal, že k tomu, aby mohlo být vypracováno zásadní stanovisko, které bude Svaz hájit a prosazovat, je nutné svolat Legislativní komisi Předsednictva Svazu (viz str. 7). Územním plánováním se diskutující zabývali také z pohledu malých obcí, mimo jiné zazněly názory, že by pro malé obce bylo přijatelnější, kdyby si územní plán pořizovalo více obcí dohromady. A s tím souvisí i požadavek, jenž byl ústředním tématem diskuse, aby územní plánování bylo samostatnou působností obce a aby pořizování územního plánovací dokumentace nebylo spojeno s obecním úřadem, nýbrž bylo obcím umožněno obrátit se na profesionály. Členové komise se také věnovali otázce vhodnosti koncepce, kdy část územního plánování a část stavebního řádu jsou obsaženy v jednom zákoně, a uvažovali, zda by nebylo lepší obě části vsadit do samostatných zákonů. Dotkli se i otázky speciálních stavebních úřadů. Souhlasili s JUDr. Plosem, že by SMO měl prosazovat redukci speciálních stavebních úřadů. Členové komise se shodli na tom, že bude třeba v průběhu legislativního procesu prosazovat stanovisko Svazu také v Poslanecké sněmovně a Senátu a v té souvislosti oslovit příslušné poslance a senátory (především ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí). Účast veřejnosti, problematika výstavby dálnice D 11, otázka vyvlastnění Diskutována byla dále otázka účasti veřejnosti v procesu pořizování územně plánovací dokumentace a v navazujících správních řízeních. Problémem je současný stav, kdy má veřejnost rozsáhlé možnosti, jak celý proces blokovat a prodlužovat. SMO ČR však přesto v současné době nehodlá do této problematiky příliš zasahovat. K tomuto bodu diskuse vystoupil také starosta města Chlumce nad Cidlinou Ing. Miroslav Uchytil, jenž byl k jednání Komise pro stavební zákon na svou žádost přizván. Informoval o nevyhovujících podmínkách, ve kterých žijí obyvatelé jeho města, neboť v důsledku současného stavu dopravy vedené přes Chlumec nad Cidlinou jsou několikanásobně překračovány hygienické normy, přičemž výstavba dálnice D 11 je blokována ekologickými aktivisty, kteří využívají všech možností k protahování procesu výstavby, které současná právní úprava umožňuje. Z tohoto důvodu hodlá starosta Uchytil veřejně vystupovat pro podporu poslaneckého návrhu zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic (v současné době je tento návrh v Poslanecké sněmovně v prvním čtení tisk 373), který by zkrátil lhůty ve všech správních řízeních týkajících se staveb dálnic a rychlostních silnic na polovinu. V otázce vhodnosti speciálního zákona pro liniové stavby však nepanovala mezi členy shoda, někteří byli toho názoru, že takový způsob řešení s sebou nese nebezpečí dalších požadavků subjektů hájících zájmy v určitých oblastech na speciální zákony a bylo by proto lépe, jak poznamenal JUDr. Plos, hledat řešení v novém stavebním zákoně. Dalším dílčím tématem diskuse byla problematika vyvlastnění. Přítomní se shodli na tom, že vyvlastňovací řízení může být v mnoha případech zdlouhavé a nákladné, neboť vlastníci dotčených pozemků jsou výrazně chráněni principy ochrany vlastnického práva vyjádřeného v Listině základních práv a svobod a stavebním zákoně a stavební záměry obce jsou tak výrazně zdržovány či zcela znemožněny. -alp- Odborná pracovní skupina pro řešení problémů obcí s rozšířenou působností se poprvé sešla 4. srpna v Praze Ustavující zasedání komise řídil Mgr. Lukáš Váňa, vedoucí legislativního oddělení Kanceláře SMO ČR. Přivítal všechny přítomné, shrnul důvody, proč byla tato komise ustavena a upřesnil, co by mělo být předmětem její činnosti. Informoval, že na základě dohody předsedy Svazu Vlasáka a ministra vnitra Grosse byly ustaveny při MV rovněž dvě meziresortní pracovní skupiny k řešení problémů obcí III, a to pro průběžné projednávání a analýzu přenosu působností na samosprávné orgány a pro redukci činností v přenesené působnosti a druhá pro úhradu výkonu přenesené působnosti. Informace z prvního jednání meziresortní pracovní skupiny pro úhradu výkonu přenesené působnosti Svaz měst a obcí v této skupině zastupuje paní Helena Langšádlová, starostka města Černošice. Informovala: Na jednání této pracovní komise se sešli zástupci všech, pro reformu veřejné správy, stěžejních ministerstev. Diskutovali, jakým způsobem by bylo nejlépe hradit obcím přenesený výkon státní správy. Zvažovali mezi účelovou dotací a příspěvkem. Padla ale i kacířská myšlenka, že by bylo možné hradit tuto činnost z daňových podílů měst a obcí. Proti tomu ovšem ostře vystoupili zástupci měst. Jednání zatím nedospělo k žádnému konkrétnímu závěru. Paní Langšádlová dále sdělila, že k dalšímu jednání je třeba znát, alespoň přibližně, kolik obce III výkon státní správy informační servis č. 8-9/2003 strana 6

7 o procentuální navýšení příspěvku. Otázkou metodiky výpočtu státního příspěvku na výkon státní správy se bude komise nadále zabývat. V první fázi je třeba zjistit, kolik skutečně výkon státní správy obce stojí (jak už bylo zmiňováno v bodě jedna). Členové pracovní skupiny za tímto účelem dostali za úkol vyčíslit náklady na výkon státní správy do tabulky, která byla přílohou zápisu a následně (po drobných úpravách) byla rozeslána na všech 205 obcí III. typu. Kancelář SMO ČR v této souvislosti vznese dotaz na MV, jak zamýšlí rozdělit 109 milionů Kč, které jsou ve VPS ještě na tento rok. JUDr. František Mikeš skutečně stojí a vydefinovat veškeré náklady s výkonem státní správy spojené. Požádala proto všechny přítomné, aby jí v tomto byli nápomocni. JUDr. Mikeš upozornil na nebezpečí používání pojmu veřejná správa. Z tohoto pojmu lze odvodit, že vše je věcí veřejnou a tudíž není jasné, kdo co by měl platit. To může vést až k názoru některých ministerských úředníků - co se na obcích vykonává, ať si obce zaplatí. Dle názoru pana Mikeše je třeba striktně dodržovat pojmy státní správa a samospráva. Stát si u obcí objednává službu a tu si musí také zaplatit. Ústava navíc pojem veřejná správa vůbec nezná. Ing. Letocha k tomu poznamenal, že pojem veřejná správa byl zaváděn především kvůli občanovi, který zpravidla nerozlišuje, co pro něho zajišťuje stát a co obec. Pro něho je podstatné svoji záležitost na úřadě vyřídit ke své spokojenosti, lhostejno zda u úředníka státní správy či samosprávy. Stanovení metodiky na určení výše příspěvku na výkon státní správy Přítomní členové komise se shodli na tom, že stát by měl výkon státní správy na obcích hradit spíše formou příspěvku, nikoli formou státní dotace. Otázkou ale zůstává, jakou metodiku pro tento účel zvolit. Nabízí se dvě základní kritéria - funkční místo nebo počet obyvatel. Většina přítomných se shodla na stanovení příspěvku na základě počtu obyvatel, jakožto jediném trochu měřitelném kritériu. Je pravdou, že obce, které si prosadily trojky s poměrně malým počtem obyvatel ve spádovém území, na tom nebudou nejlépe, ale výkon státní správy je nutné racionalizovat. V úvahu je však třeba brát také hustotu osídlení. Pro rok 2004 je ovšem jakákoli metoda bezpředmětná, státní rozpočet je již tvořen. Pro tento rok tedy bude nutné usilovat Volba předsedy Na post předsedkyně odborné pracovní skupiny byla navržena paní starostka města Černošic Helena Langšádlová. Se svoji kandidaturou souhlasila. Byla zvolena všemi přítomnými členy. -len- Legislativní komise zasedala 12. srpna v Praze Návrh stavebního zákona Svaz měst a obcí se vyjádřil k pracovní verzi návrhu nového stavebního zákona, kterou zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Za účelem připomínkování tohoto návrhu byla na půdě Svazu ustavena odborná pracovní komise (ad hoc zřízená komise pro stavební zákon), která v červenci t.r. návrh hodnotila a jednoznačně konstatovala, že tento návrh stavebního zákona je jasně vychýlen v neprospěch obcí. Komise pro stavební zákon došla k závěru, že nelze souhlasit s pojetím územního plánování jako přenesené působnosti obce. SMO ČR musí vyvinout tlak a navrhnout, jak zákon změnit. Zhodnotila, že je nutné, aby se sešla Legislativní komise, která zpracuje příslušný oponentní návrh. Návrh zákona by měl být dále projednán v Předsednictvu Svazu, kde by měl být buď s určitými pozměňovacími návrhy ve prospěch zvýšení samosprávné působnosti obcí v oblasti územního plánování přijat, nebo odmítnut jako celek. Předseda Legislativní komise, mimo jiné rovněž člen výše zmiňované pracovní skupiny, shrnul, že z pohledu obcí bude třeba k návrhu zákona uplatňovat především dvě zásadní připomínky a to: 1) proces územního plánování by měl být samostatnou působností obce paní Helena Langšádlová JUDr. Josef Vedral, Mgr. Klára Filipová informační servis č. 8-9/2003 strana 7

8 2) stavební úřady v současně době fungující by neměly být rušeny. JUDr. Vedral na základě svých předchozích jednání v této věci na MMR k tomu poznamenal, že proces schvalování územního plánování měl být do přenesené působnosti obce zařazen proto, aby bylo předejito možným konfliktům mezi obcemi a krajem, tedy aby kraj nemohl striktně, i když třeba úplně neopodstatněně, zamítnout nějaký záměr obce a naopak aby obec nemohla svým rozhodnutím zabránit nějakému územnímu záměru kraje. Pokud schvalování územního plánování zůstane v samostatné působnosti obcí (krajů), je třeba stanovit vyrovnávací procedurální mechanismy k řešení možných rozporů a ke kontrole technické správnosti. Legislativní komise doporučila Předsednictvu Svazu, aby sdělilo MMR, vládě a parlamentu, že dosavadní podoba připravovaného návrhu nového stavebního zákona není v souladu se zájmy obcí, a to zejména v odnětí procesu územního plánování ze samostatné působnosti obce a v záměru rušit některé stavební úřady a ponechat je pouze v obcích s pověřeným obecním úřadem. Pokud by návrh zákona nebyl v tomto smyslu přepracován, SMO ČR by neměl podpořit jeho schválení. Členové komise Průša a Mikeš ve spolupráci s JUDr. Vedralem a Mgr. Váňou vypracují teze příslušných ustanovení. Správní řád JUDr. Vedral sdělil, že oba návrhy - vládní návrh nového správního řádu i poslanecká novela správního řádu byly Poslaneckou sněmovnou vráceny k projednání zpět do příslušných výborů. Bližší informace k poslanecké novele podala Mgr. Filipová. Návrh předložila skupina poslanců Kužvart, Rujbrová, Mikuta. Současný správní řád považují za životaschopný, dle jejich názoru ho je třeba pouze aktualizovat, odstranit zastaralou terminologii, doplnit některá ve stávající úpravě chybějící pravidla a v menším rozsahu provést některé JUDr. Luboš Průša, Mgr. Lukáš Váňa Ing. arch. Hartlová kterému nebylo oznámeno rozhodnutí apod.), což může, zejména v řízeních s velkým počtem účastníků, způsobit zásadní problémy v průběhu správního řízení. Mgr. Váňa krátce zhodnotil vládní návrh nového správního zákona. Dle jeho slov upravuje nově v podstatě tytéž instituty jako poslanecká novela, navíc ale provádí např. ještě úpravu veřejnoprávních smluv, podrobněji řeší otázky exekucí, doručování, dokazování atd. Na první pohled může odradit rozsáhlost nového zákona (195 paragrafů oproti stávajícím 85), ale je třeba si uvědomit, že současná podoba zákona je doprovázena množstvím další judikatury, což se nový návrh snaží omezit. Dle legislativců je návrh psán možná až příliš učebnicově, ale v praxi, kde s ním pracují laici, to může být jen ku prospěchu věci. Z hlediska obcí by ale v návrhu nového zákona bylo třeba učinit ještě určitých úprav. Členové komise se shodli, že nová úprava je v každém případě nutná. Za propracovanější považují vládní návrh nového správního řádu, který již byl v době jeho tvorby Svazem podrobně připomínkován. Přesto je ale třeba uplatňovat ještě některé další připomínky. Závěr: Legislativní komise vyslovila nesouhlas k podporování poslanecké novely správního řádu, a to především z důvodu patrné nevyváženosti práv účastníků správního řízení a z hrozících průtahů řízení. Legislativní komise doporučuje Předsednictvu Svazu podporovat vládní návrh správního řádu s doplňujícími připomínkami, které bude konkretizovat do konce srpna Připomínky budou zaslány Ústavně právnímu výboru Poslanecké sněmovny PČR, který bude zasedat 11. září lenkoncepční změny. K hlavním navrhovaným změnám patří vymezení rozsahu působnosti správního řádu (dosavadní funkční vymezení působnosti zákona se mění na vymezení institucionální), upřesnění pravidel pro vyloučení pracovníků nebo členů správního orgánu pro podjatost, rozšíření možnosti veřejného ústního jednání, doplnění pravidel týkajících se vedení spisu a nahlížení do spisů. Zásadní změny obsahují ustanovení o výkonu rozhodnutí. JUDr. Vedral k tomu poznamenal, že poslanecká novela je dle jeho názoru legislativně zpracována dobře, ale neřeší některá důležitá ustanovení. Neúměrně také rozšiřuje práva účastníků řízení i dalších osob (nahlížení do spisů, tříletá lhůta pro odvolání účastníkem, Ke druhému jednání se odborná pracovní skupina pro řešení problémů obcí s rozšířenou působností sešla 20. srpna rovněž v Praze Stanovení metodiky na určení výše příspěvku na výkon státní správy - porovnání získaných informací Mgr. Váňa zkonstatoval, že tabulku, která byla vypracována při posledním zasedání pracovní skupiny, vyplnila a do Kanceláře Svazu zaslala pouze města Černošice, Boskovice a Otrokovice. Své údaje sdělila i města Český Krumlov, Tábor a Jindřichův Hradec. Jejich údaje ale byly zpracovány zcela jinou formou a nelze je proto porovnávat s ostatními. Vypovídací hodnota načerpaných údajů je informační servis č. 8-9/2003 strana 8

9 tedy prozatím minimální, a tabulku je proto třeba na základě získaných zkušeností přepracovat. Po poměrně široké diskusi se členové pracovní skupiny shodli na tom, že celou tabulku bude třeba výrazně zjednodušit, a to i na úkor přesnosti získaných údajů. Jenom tak je ale možné očekávat více odpovědí a docílit potřebných výsledků. Názory členů pracovní skupiny se zprvu dosti lišily, nakonec však odsouhlasili několik zásadních úprav a doplnili údaje o počtech zaměstnanců (k , počet delimitovaných funkčních míst, k ) a údaje o počtech lokalit, ve kterých úřad funguje (včetně detašovaných pracovišť). Další postup bude obdobný - vyčíslit provozní výdaje za rok 2002, ty podělit dvěma a porovnat s provozními výdaji za první pololetí roku V porovnání s příspěvkem na přenesený výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností navýšeným o příjmy z pokut a poplatků za III by měly být patrny přibližné hodnoty, ukazující nakolik obce III na přenesený výkon doplácejí. Tabulka byla em rozeslána všem 205 obcím III. Na jejím vyhodnocení bude spolupracovat Petr Šrámek, ředitel BenchCom, s.r.o. Náklady obcí III nad rámec běžných provozních nákladů Přítomní se pokusili definovat další náklady, které mají obce III MVDr. Stanislav Mišák nad rámec běžných provozních výdajů, tedy na výkony, které přešly z bývalých okresů na obce III, ovšem zcela bez finančního krytí ze strany státu: - sociální hospitalizace - příprava pěstounských rodin - náhrada mzdových nákladů zaměstnavatelům za zaměstnance, kteří nastupují civilní službu - znalecké posudky zpracovávané v souvislosti s přeneseným výkonem státní správy - památková péče - vodohospodářské havárie - krizové řízení - pořizování územně plánovací dokumentace pro obce ve správním území - správní řízení Výše jmenované náklady zdůrazní zástupci SMO při jednání pracovní komise ministerstva vnitra pro úhradu výkonu přenesené působnosti a budou požadovat, aby tyto mimořádné náklady byly obcím hrazeny. Vy se ptáte, my odpovídáme Je nutné rušit dříve přijatá usnesení zastupitelstva obce? Dotaz: Při jednání zastupitelstva jsem se setkal s názorem, že při rozhodování o určité věci je nutno nejdříve zrušit dříve přijatá usnesení k téže věci, která jsou v rozporu s navrhovaným usnesením. Např. zastupitelstvo před desíti léty rozhodlo o neprodejnosti konkrétního pozemku, nynější zastupitelstvo bez zrušení dříve přijatého usnesení rozhodlo o jeho prodeji. Obecně se tento problém ale týká rozhodování o všech záležitostech, které spadají do kompetence zastupitelstva. Je výše uváděný názor správný? V případě, že ano, jak konkrétně postupovat? Odpověď : Názor, že při rozhodování o určité věci je nutno nejprve zrušit dříve přijaté usnesení k téže věci, které jsou v rozporu s navr- Základní momentální problémy obcí III Přítomní se dále pokusili vyjmenovat momentální problémy obcí III: - nejasně definované kompetence obcí III v oblasti regionálního rozvoje a školství - nutnost sjednocení správních obvodů a agend státní správy - výkon státní správy v oblasti sociální podpory by měl být převeden na všechny obce III - v současné době by již nemělo docházet ke změnám v rozsahu správních území - doposud není vyřešena delimitace licencí k počítačovým programům - katastrální úřady požadují platby za poskytovaná data Na jmenované problémy budou zástupci Svazu upozorňovat při jednání pracovních skupin ministerstva vnitra ustavených k řešení problémů obcí III. -lenhovaným usnesením, nemá oporu v obecním zřízení. Obecní zřízení se otázkou podmínek platnosti usnesení zastupitelstva obce příliš nezabývá. Podle 87 je podmínkou platného usnesení zastupitelstva obce souhlas nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce. Usnesení zastupitelstva obce musí být také uvedena v zápise z jednání zastupitelstva obce. Obecní zřízení, ani žádný jiný zákon však nehovoří o tom, že podmínkou platnosti usnesení zastupitelstva obce je zrušení předcházejícího usnesení zastupitelstva obce, která jsou s nově schváleným usnesením v rozporu. Zákon tedy takovou podmínku platnosti usnesení zastupitelstva obce nestanovuje. V takovém případě se pak vychází z obecné zásady, že pozdější usnesení ruší usnesení předcházející, anebo že speciální usnesení ruší usnesení obecné. Na druhou stranu však zákon nezakazuje zrušit předchozí usnesení, které je s navrhovaným usnesením v rozporu. Z toho také pramení celý problém a také Vaše otázka. Zrušit usnesení zastupitelstva obce, které je v rozporu s navrhovaným usnesením informační servis č. 8-9/2003 strana 9

10 zastupitelstva obce, nebo nezrušit? Zrušit jenom některá anebo všechna usnesení, která jsou v rozporu s novým usnesením zastupitelstva obce? Praxe je v jednotlivých obcích různá. Já se domnívám, že zrušovat by se měla jenom ta usnesení zastupitelstva obce, kde hrozí po schválení nového usnesení zastupitelstvem obce výkladové problémy. Zrušením kolizního a starého usnesení zastupitelstva obce může zastupitelstvo předejít zbytečným sporům. Obecně bych však praxi rušení dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce, která jsou v rozporu s navrhovaným usnesením, nepodpořil. Je třeba pečlivě zvážit každý konkrétní případ. Tam, kde je usnesení zastupitelstva obce zcela v rozporu s navrhovaným usnesením zastupitelstva obce, tedy kde dochází k věcnému překrytí, v takovém případě je vše jasné a zrušení starého usnesení není nezbytné. (Např.: V případě, že zastupitelstvo rozhodlo dříve o neprodejnosti pozemku, není třeba novým usnesením zastupitelstva, kterým se rozhodlo o jeho prodeji, zároveň zrušovat staré usnesení, kterým se zakazuje prodej pozemku. V takovém případě je situace zcela jasná a nehrozí žádné výkladové problémy. V takovém případě platí usnesení pozdější.) Nedoporučuji zrušovat ani usnesení zastupitelstva obce v případech, kdy nové usnesení je v rozporu jenom s částí navrhovaného usnesení. Právě v těchto případech hrozí největší riziko pochybení při zrušení starého usnesení, které může mít vazbu na některé jiné usnesení anebo zrušením usnesení zastupitelstva obce může dojít k nepředpokládanému a nechtěnému důsledku. (Např.: Zastupitelstvo před lety rozhodlo o neprodejnosti více pozemků, nynější zastupitelstvo však rozhodne o prodeji jednoho z nich. Také takovýto případ je jednoznačný a není třeba přistoupit k zrušení části dřívějšího usnesení zastupitelstva obce. Nezrušením části starého usnesení se také minimalizuje riziko možných nechtěných důsledků.) Z výše uvedeného vyplývá, že k rušení dříve přijatého usnesení nemusí dojít v žádném případě, je však vhodné zrušit ta dřívější usnesení nebo jejich části, kde může dojít k interpretačním kolizím s nově schvalovaným usnesením. Mgr. Lukáš Váňa K ručení obce za závazky společenství vlastníků jednotek Dotaz: Obec nemůže podle 38 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ručit za závazky fyzických a právnických osob. Můj dotaz zní, zda může obec ručit za závazek vyplývající ze smlouvy o úvěru společenství vlastníků jednotek, pokud vlastní v příslušném domě alespoň 1 jednotku, případně pokud nevlastní žádnou jednotku? Odpověď: Podle 38 odst. 3 obecního zřízení nesmí obec ručit za závazky fyzických a právnických osob vyjma případů, které jsou specifikovány v 38 odst. 3 písm. a) až f). Hovoří-li obecní zřízení o ručení, je třeba si nejprve pojem ručení vymezit. Ručení jako pojem je vymezeno v obchodním a občanském zákoníku. Podle 303 obchodního zákoníku se ručením rozumí případ, kdy nějaká osoba (fyzická nebo právnická) věřiteli (a to libovolnému věřiteli) písemně prohlásí, že ho uspokojí. Jestliže dlužník vůči němu nesplní určitý závazek, stává se dlužníkovým ručitelem. Podle 546 občanského zákoníku vzniká ručení písemným prohlášením, jímž ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník. Obecní zřízení stanovuje omezující režim s určitými výjimkami (viz níže) jen pro jednu z forem zajištění závazku vůči fyzickým a právnickým osobám. 38 odst. 3 obecního zřízení reaguje na negativní zkušenosti z praxe. V praxi se totiž v minulosti stávalo, že některé obce neuváženě ručily za závazky fyzických a právnických osob. V případě nesplnění těchto závazků nesly obce nepříznivé důsledky plynoucí z ručení. Nyní k jednotlivým výjimkám. 38 odst. 3 písm. a) obecního zřízení upravuje výjimku z pravidla, že obec nesmí ručit za závazky fyzických a právnických osob. Takovou výjimku tvoří specifická skupina závazků, které vyplývají ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky získané na základě této smlouvy určeny pro investici uskutečňovanou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů nebo Národního fondu (v zákoně chybně uvedeno s malým n ). Takováto formulace zahrnuje nejen případy výstavby nového bytu, bytového domu nebo rodinného domku, ale mnohé další případy, kdy je určitý typ investice podporován státem. Takovým případem jsou například investice do výstavby průmyslových zón podle zákona č. 72/2000 Sb., o Investičních pobídkách. Obdobným případem může být plynofikace obce, na kterou obec získává finanční podporu státu, ale jelikož sama nemá potřebné finanční zdroje, ručí za závazky fyzické nebo právnické osoby uskutečňující tuto investici. Důležité je si také uvědomit, že se tato výjimka vztahuje čistě na závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru, tedy smlouvy podle 497 a následujících, obchodního zákoníku. Smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. Také 38 odst. 3 písm. b) obecního zřízení upravuje výjimku z pravidla, že obec nesmí ručit za závazky fyzických a právnických osob. Také v tomto případě se jedná o závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru. V tomto případě však jde o úvěr, který není určen na libovolnou investici s finanční podporou státu, nýbrž pro investovaní do nemovitosti, kterou vlastní obec. Zákonodárce tady vychází z představy, že v takovém případě se minimalizuje riziko, že by obec utrpěla ztrátu, protože v případě nepovedené investiční akce příslušné fyzické nebo právnické osoby, zůstává obci právě ona investice do její vlastní nemovitosti. Výjimka uvedená v písmenu b) má umožnit případy, kdy obec informační servis č. 8-9/2003 strana 10

11 pronajme určitou svou nemovitost (například půdní prostor) s tím, že nájemce ji zhodnotí (například vybuduje v půdním prostoru novou bytovou jednotku). Nájemci takovéto nemovitosti zůstane možnost vzít si úvěr, který bude investovat do obecní nemovitosti. Za tento úvěr by mohla obec ručit. 38 odst. 3 písm. c) obecního zřízení stanovuje stejně jako písmena a) a b) výjimku ze zásady, že obec nesmí ručit za závazky fyzických a právnických osob. Výjimka uvedená pod písmenem c) se dotýká již jen právnických osob, které jsou zřízeny obcí, krajem nebo státem. Přičemž důraz je třeba klást na slovo zřízeny a odlišovat jej od slova založeny (zakládají se například obchodní společnosti typu společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti). Jedná se zejména o příspěvkové organizace zřízené obcí, krajem nebo státní příspěvkové organizace. V praxi však případy ručení obce za závazky příspěvkových organizací zřízených krajem nebo za státní příspěvkové organizace nebudou příliš časté. Výjimka stanovená podle 38 odst. 3 písm. d) obecního zřízení se dotýká právnických osob založených nebo vytvořených obcí samotnou nebo spolu s jinou obcí nebo obcemi, spolu s libovolným krajem nebo více kraji anebo státem. To vše je možné za splnění podmínky vyšší než 50 % míry účasti jedné nebo více obcí, případně společně s jedním nebo více kraji, alternativně státem. Pojem míra účasti je užit v 61 obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.). Využitím tohoto pojmu se zákonodárce snažil vyjít vstříc požadavkům, aby obec mohla ručit za závazky jen těch právnických osob, které ovládá, ve kterých má více než 50 % podíl. Pojem míra účasti je akceptovatelný nejen pro akciovou společnost a společnost s ručením omezeným založenou anebo koupenou výše vymezenými subjekty, ale zahrnuje také svazek obcí (případně právnickou osobu založenou svazkem obcí) nebo obecně prospěšnou společnost. Pod písmeny e) a f) nacházíme bytová družstva a účelově přidaná honební společenstva. Pro bytová družstva a honební společenstva nejsou stanovena žádná omezení a obec může za jejich závazky ručit i když se na nich majetkově neúčastní. Na vaši jednoznačnou otázku musí zaznít jednoznačná odpověď. Podle 9 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (dále jen zákon o vlastnictví bytů ), je společenství vlastníků jednotek právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu tohoto zákona a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Důležitý je také 11 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů, podle kterého je při hlasování rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu, spoluvlastníci jednotky mají postavení vlastníka jednotky (jeden hlas). Při rovnosti hlasů, nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoli vlastníka jednotky soud. Velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu se podle 8 odst. 2 zákona o vlastnictví bytů, řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě. Obdobně se postupuje i u společných částí domu, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek. Obec může ručit za závazky společenství vlastníků jednotek podle 38 odst. 3 písm. a), tedy v případě závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici uskutečňovanou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů nebo Národního fondu. Druhá možnost, kdy může obec ručit za závazek vyplývající ze smlouvy o úvěru společenství vlastníků jednotek, je dána 38 odts. 3 písm. d) obecního zřízení. To jsou případy, kdy míra účasti samotné obce nebo spolu s jinou obcí nebo obcemi, krajem nebo kraji nebo státem přesáhne 50 %. V případě společenství vlastníků jednotek by ve vlastnictví obce samotné nebo spolu s jinou obcí nebo obcemi, krajem nebo kraji nebo státem musela být nadpoloviční podlahová plocha všech bytových jednotek. Pouze v tomto případě by byla dodržena výjimka podle 38 odst. 3 písm. d) obecního zřízení. Lhostejné je, zda je nadpoloviční podlahová plocha bytových jednotek tvořena pouze jednou bytovou jednotkou nebo 10 bytovými jednotkami. Na závěr už jen upozornění. Pokud by se stal případ, že obec by ručila za závazky fyzických a právnických osob nad rámec výjimek stanovených v 38 odst. 3 písm. a) až f), uvaluje obecní zřízení na takovéto právní úkony sankci absolutní neplatnosti. Jinými slovy řečeno, takovýto právní úkon by byl od počátku neplatný. Mgr. Lukáš Váňa K ochraně osobních údajů Dotaz: Může obec ve své evidenci obyvatel evidovat i fotografie občanů? Program od firmy Triada toto umožňuje, ale nevím, jestli to nemůže být v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů či jiným zákonem. Tyto fotografie občanů bychom nikomu neposkytovali, sloužily by pouze pro naší informaci a případné ověření totožnosti. Potřebujeme souhlas občanů? Odpověď : Z dotazu není zřejmé, o jakou evidenci obyvatel jde a k jakému účelu je určena, popř. podle kterého zákona obec tuto evidenci vede. Nicméně obecně lze k vedení jakékoliv evidence obsahující osobní údaje o fyzických osobách uvést následující. Ochranu osobních údajů o fyzických osobách a práva a povinnosti při zpracování těchto údajů obecně upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby, pokud tento zákon, popř. jiný zákon nestanoví jinak. K uvedení do problematiky ochrany osobních údajů je nejprve potřeba vysvětlit některé pojmy, které zákon o ochraně osobních údajů používá. Osobním údajem je jakýkoliv údaj týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby. Za určenou nebo určitelnou se fyzická osoba považuje tehdy, jestliže lze na základě jednoho či více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit její identitu. Pokud je však ke zjištění identity fyzické osoby na základě daného údaje potřeba nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků, o osobní údaj se nejedná. Fotografie fyzické osoby, obzvlášť je-li uchová- informační servis č. 8-9/2003 strana 11

12 vána společně s dalšími osobními údaji, jako je jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště apod., je tedy rovněž osobním údajem. Pokud by fotografie navíc vypovídala např. o národnostním, rasovém nebo etnickém původu fyzické osoby, mohla by být citlivým osobním údajem ve smyslu 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů a na její zpracování by se vztahovaly přísnější podmínky stanovené v 9 tohoto zákona. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. Jde o výčet příkladný, definici zpracování naplňuje každá z uvedených činností sama o sobě. Správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud to ovšem nevylučuje jiný zákon. Zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje. Nyní je možné přistoupit k zodpovězení otázky, zda, popř. za jakých podmínek, lze shromažďovat v evidenci obyvatel, vedené obcí, fotografie občanů. Evidenci fyzických osob obsahující osobní údaje lze vést zásadně pouze se souhlasem fyzické osoby, k níž se osobní údaje vztahují. Případy, kdy lze takovou evidenci vést bez tohoto souhlasu stanoví 5 zákona o ochraně osobních údajů. Takovým případem je i skutečnost, že zpracování osobních údajů pro určitý účel je stanoveno přímo zákonem nebo je zpracování nutné pro plnění povinností stanovených zákonem (např. zákon o vysokých školách, nebo zákon o státní správě a samosprávě ve školství). Příkladem, kdy je obci výslovně zákonem uloženo vést určitou evidenci obyvatel je vedení seznamu voličů obecním úřadem podle 28 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. Obecní úřad je také zpracovatelem údajů vedených v informačním systému (evidenci obyvatel) pro Ministerstvo vnitra podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Správce a obdobně též zpracovatel je povinen stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány. Pokud zpracování osobních údajů vyplývá přímo z určitého zákona, vyplývá z něj i účel zpracování. Není-li zpracování osobních údajů prováděno na základě konkrétního zákona, je třeba stanovit tento účel v souladu s potřebou zpracování osobních údajů. Pro shromažďování osobních údajů pak platí důležité pravidlo, že lze shromažďovat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu ( 5 odst. 1, písm. d) zákona o ochraně osobních údajů). V případech zpracování osobních údajů na základě konkrétního zákona bude většinou rozsah shromažďovaných osobních údajů stanoven přímo tímto zákonem (např. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel). Není tedy dovoleno shromažďovat osobní údaje, které není nezbytné znát pro naplnění účelu jejich zpracování. Ve světle výše uvedeného je třeba posoudit i otázku shromažďování fotografií občanů v evidenci vedené obcí, ať už jde o evidenci vedenou na základě konkrétního zákona či pro jiný účel. Pokud by účelem shromažďování fotografií občanů mělo být pouze využití těchto fotografií pro informaci a případné ověření totožnosti (jak se uvádí v dotazu), nebyl by takový účel zřejmě oprávněný. K případnému ověření totožnosti určité osoby slouží doklad totožnosti, kterým je u občanů České republiky např. občanský průkaz. V souvislosti s problematikou zpracování osobních údajů upozorňuji rovněž na oznamovací povinnost každého, kdo hodlá zpracovávat osobní údaje, vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů. Mgr. Klára Filipová Co nového ve Sbírce zákonů Vážení čtenáři, od tohoto čísla Informačního servisu Vám budeme pravidelně přinášet informace o vybraných nových právních předpisech vydaných za uplynulý měsíc ve Sbírce zákonů, které se týkají působnosti obcí. U některých právních předpisů uvedeme též stručný komentář, kterým se Vám budeme snažit přiblížit obsah předpisu včetně změn a důsledků, které z nové právní úpravy pro obce plynou. Věříme, že vám tato nová rubrika usnadní orientaci v právních předpisech. legislativní oddělení Kanceláře Svazu Nález Ústavního soudu č. 205/2003 Sb. ze dne 24. června 2003 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vražné č. 02/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z 12. prosince 2001 Účinnost: od informační servis č. 8-9/2003 strana 12

13 Nález Ústavního soudu č. 211/2003 Sb. (Pl. ÚS 5/03) ze dne 9. července 2003 ve věci návrhu na zrušení ustanovení 1 odst. 2 písm. b), 2 odst. 2 věty druhé, 3, 4 odst. 2 písm. b), 5 odst. 2 věty druhé a 6 zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů Účinnost: od (uvádíme komentář legislativního oddělení Kanceláře Svazu) Zákon č. 229/2003 Sb., kterým se mění zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Účinnost: od , s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti (uvádíme komentář legislativního oddělení Kanceláře Svazu) Vyhláška č. 238/2003 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 34/1992 Sb., o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení Účinnost: od Vyhláška č. 239/2003 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 49/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení Účinnost: od Zákon č. 253/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony Účinnost: od Nařízení vlády č. 271/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 104/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002 Účinnost: od (uvádíme komentář legislativního oddělení Kanceláře Svazu) Zákon č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví Účinnost: od , výjimky z účinnosti viz čl. XXII zákona (uvádíme komentář legislativního oddělení Kanceláře Svazu) Vyhláška č. 283/2003 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů Účinnost: od Komentáře legislativního oddělení: K nařízení vlády č. 271/2003 Sb. Tímto nařízením vlády se vkládá nové ustanovení 6a, na základě kterého může Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) v jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele na základě písemné zdůvodněné a doložené žádosti obce zmírnit některé podmínky poskytování a použití dotací, které jsou obcím poskytovány na podporu výstavby nájemních bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce Na základě toho může Fond za splnění výše uvedených podmínek prodloužit lhůtu, ve které nejpozději musí nabýt právní moci kolaudační rozhodnutí na stavbu. Prodloužení lhůty, která v současné době činí 3 roky ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ( 3 písm. g) vl. nařízení), je však možné nejvýše o dva roky. Další změna souvisí s ustanovením 4 písm. d) vl. nařízení, v němž je vyjádřena jedna z podmínek, za níž se dotace poskytuje, tedy ta, že obec nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí uzavře nájemní smlouvu k nájemnímu bytu, na který byla poskytnuta dotace, pouze s fyzickou osobou postiženou povodní, pokud tato osoba nepožádala o poskytnutí úvěru z Fondu podle zvláštního právního předpisu. Nyní může Fond povolit uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou, která nebyla postižena povodní, za předpokladu, že obec již neeviduje žádné další zájemce o uzavření nájemní smlouvy z řad fyzických osob postižených povodní a dále může Fond povolit uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou postiženou povodní, která sice požádala o poskytnutí úvěru z Fondu podle zvláštního právního předpisu, avšak tuto žádost vzala zpět a k datu zpětvzetí žádosti nebyla s touto osobou uzavřena úvěrová smlouva. informační servis č. 8-9/2003 strana 13

14 Poslední změnou, kterou novela přináší, je určité zjednodušení postupu při žádání o dotaci, kdy může Fond povolit nahrazení dokladu příslušného stavebního úřadu o počtu bytů v obci, na které bylo v důsledku povodně vydáno pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby, nebo které byly v souvislosti s povodní zničeny nebo v rámci záchranných prací odstraněny ( 6 odst. 2 písm. d vl. nařízení) jiným dokladem příslušného orgánu státní správy, ze kterého bude zřejmé, že v důsledku povodní nelze v bytě obnovit funkci trvalého bydlení. Mgr. Alžběta Panušková K nálezu Ústavního soudu č. 211/2003 Sb. (Pl.ÚS 5/03) Ústavní soud ve svém rozhodnutí ze dne vyhověl návrhu skupiny 45 poslanců jen zčásti, neboť rozhodl pouze o zrušení 3 a 6 zákona č. 290/2002 Sb., podle nichž byl nový vlastník (obec, kraj) ve vztahu k nemovitým věcem omezen v jejich užívání, a to po dobu deseti let ode dne jejich nabytí, pouze k účelu, ke kterému byly užívány ke dni přechodu s tím, že stanou-li se před uplynutím této doby pro obec (kraj) podle místních předpokladů a zvyklostí pro tento účel nepotřebnými a ta (ten) je nevyužije k sociálním, školským či zdravotnickým účelům, musí být nabídnuty k bezúplatnému převodu do vlastnictví státu. Při posuzování této části návrhu Ústavní soud uvedl, že omezení vlastnického práva, v tomto případě stanovené zákonem, s přesným, konkrétně vymezeným a určitým stanovením účelu tohoto omezení ve výše zmíněném veřejném zájmu nevykazuje při jeho stanovení prvky libovůle a se zřetelem k argumentům, o něž se opírá, nenaplňuje znaky protiústavnosti. Takto přijatý závěr je třeba chápat v souvislosti s probíhající transformací prováděnou v rámci reformy veřejné správy. V rámci tohoto procesu lze přisoudit veřejnému zájmu způsobilost být v obecné rovině přípustným, rozumně ospravedlnitelným důvodem omezení vlastnického práva územních samosprávných celků. Ústavní soud dále konstatoval, že předmětné omezení vlastnického práva umožňuje dosáhnout sledovaného cíle, jímž je respektování legitimního veřejného zájmu na existenci sociálních, školských a zdravotnických zařízení. Dané omezení se nejeví obsahově neúměrné a ve světle obecně akceptovatelné a sdílené hierarchie hodnot je nelze v daných souvislostech odmítat absolutně. Jeho časové omezení by však mělo být determinováno toliko relativně krátkým přechodným časovým úsekem, v němž by mělo dojít k získání potřebných poznatků umožňujících zodpovědně s nabytým majetkem naložit způsobem dle vlastního svobodného uvážení vlastníka, tj. příslušného ÚSC. Desetiletým obdobím limitovaná újma na základním právu zaručovaném čl. 11 odst. 1 Listiny se však jeví jako zjevně nepřiměřená ve vztahu k zamýšlenému cíli, neboť toto právo již omezuje natolik, že svými negativními důsledky pro svou z pohledu časového nadmíru konstruovanou dočasnost - přesahuje pozitiva, jež představují sledování veřejného zájmu. Není tak evidentně z pohledu principu proporcionality v napadených ustanoveních naplněno kritérium přiměřenosti v užším smyslu. Ve vztahu k ústavnímu požadavku šetření podstaty a smyslu omezovaného vlastnického práva (čl. 4 odst. 4 Listiny) je v posuzované věci ze základní vlastnické triády (ius possidendi, ius utendi et ius fruendi, ius disponendi) dotčeno právo majetek užívat a s ním disponovat ve smyslu jeho zcizení, a to po dobu deseti let, kdy s odkazem na výše uvedené nelze považovat přijaté řešení, co do jeho časového aspektu, za odpovídající principu přiměřenosti, a které tedy vykazuje znaky protiústavnosti. Právní rámec 3 a 6 zákona č. 290/ 2002 Sb. v tomto směru zřetelně vybočuje z mezí a hledisek přípustnosti zásahu do vlastnického práva, neboť desetiletá doba tohoto omezení se v daných souvislostech, s přihlédnutím ke všem aspektům uvažované problematiky, nejeví jako adekvátní. Ve vztahu k napadenému (dočasnému) omezení vlastnického práva není možno tudíž na jedné straně přehlížet jeho přesně stanovené, určité, rovné a tedy i ústavně akceptovatelné podmínky (čl. 11 odst. 1 Listiny, čl. 1 odst. 1 Ústavy), Ústavní soud je však na druhé straně přesvědčen o tom, že s požadavkem plynoucím z čl. 4 odst. 4 Listiny může korespondovat pouze taková právní úprava, jež by toto omezení zakládala pouze ve zcela nezbytném časovém rozsahu, kterým lze rozumět toliko minimální časové, a to zřetelně prima facie přechodné údobí. Ústavní soud tak dospěl k závěru, že omezení vlastnického práva v ustanovení 3 a 6 zákona č. 290/2002 Sb. nesplňuje ve vztahu ke všem principem proporcionality požadovaným komponentům podmínky omezení základního práva, a proto tato ustanovení pro jejich rozpor s čl. 4 odst. 4 ve spojení s čl. 11 odst. 1 Listiny zrušil ( 70 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Vykonatelnost nálezu v této části však odložil do , aby tak Parlament České republiky měl dostatečný prostor pro stanovení nové lhůty. Mgr. Alžběta Panušková K zákonu č. 229/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích p ve pozdějších předpisůp Ve sbírce zákonů byla vydána další novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Tato novela nabývá účinnosti dne 1. ledna Svaz měst a obcí ČR tuto novelu zákona připomínkoval a inicioval některé ze změn v tomto zákoně. V následujícím textu upozorňujeme na nejdůležitější změny. U poplatku ze psů dochází k těmto změnám: Poplatek ze psů nebude do budoucna platit vlastník psa, ale jeho držitel. Poplatek ze psů se bude platit za psy starší 3 měsíce namísto dosavadních 6 měsíců. Maximální sazba poplatku ze psů se zvyšuje z dosavadních 1000 Kč na 1500 Kč. Přeformulováno je vymezení zvláštního užívání veřejného prostranství, kterým se nově rozumí také provádění výkopových prací anebo užívání tohoto prostranství pro reklamní akce. K změnám dochází také u poplatku ze vstupného, a poplatku z ubytovací kapacity. Maximální výše poplatku z ubytovací kapacity se zvedá z 2 Kč na 4 Kč za každé využité lůžko a den. Velice podstatnou změnou je, že v případě, kdy nebudou poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky až na trojnásobek oproti stávajícím 50 %. informační servis č. 8-9/2003 strana 14

15 V tomto textu upozorňujeme jenom na některé změny v zákoně o místních poplatcích. Jelikož novela zákona bude účinná až od 1. ledna 2004, zbývá dostatek času na podrobnější prostudování této rozsáhlé novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Mgr. Lukáš Váňa K zákonu č. 274/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Ve sbírce zákonů byla vydána rozsáhlá novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Touto novelou se Svaz měst a obcí ČR zabýval zejména z pohledu hygienických vyhlášek (pro někoho známější pod problém nerezových dřezů ). Hygienické vyhlášky 107/2001 Sb., a 108/2001 Sb., stanovily množství hygienických pravidel, které se dotkly obcí zejména prostřednictvím školních jídelen. Čl. II. bod 8. novely zákona zní: Stavby zřízené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které nesplňují hygienické požadavky stanovené v 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, a stavby školních jídelen, které nesplňují hygienické požadavky stanovené v 23 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, s výjimkou požadavků na zásobování vodou, musí být podle nich upraveny nejpozději do 31. prosince Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví může rozhodnutím tuto lhůtu zkrátit, pokud je to podle povahy provozu nezbytné v zájmu ochrany veřejného zdraví. Ve výjimečných případech může příslušný orgán ochrany veřejného zdraví lhůtu uvedenou ve větě první rozhodnutím prodloužit. Svaz měst a obcí ČR se bude touto otázko i nadále zabývat. Naší snahou je novelizovat výše zmíněné hygienické vyhlášky, tak aby se koncem roku 2007 nemusel řešit stejný problém jako v roce letošním, kdy většina škol a školních jídelen nebyla schopna naplnit mnohdy nesmyslné požadavky vyplývajících z hygienických vyhlášek. Dále upozorňujeme na novelizované znění 96 zákona. Současné znění 96 zákona o ochraně veřejného zdraví zní: Obec může obecně závaznou vyhláškou nařídit pro území obce nebo jeho část k ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění provedení speciální ochranné dezinsekce a deratizace a k ochraně před hlukem a vibracemi konec veřejné produkce hudby, provozní doby hostinských provozoven, heren a obdobných provozoven služeb, pokud jejich produkcí nebo provozem dochází k neúměrnému obtěžování občanů. Novelou zákona se ruší slova: a k ochraně před hlukem a vibracemi konec veřejné produkce hudby, provozní doby hostinských provozoven, heren a obdobných provozoven služeb, pokud jejich produkcí nebo provozem dochází k neúměrnému obtěžování občanů. Odůvodnění navrhovatele podle důvodové zprávy zní: Zákon o obcích stanoví oprávnění obce usměrnit vyhláškou místní záležitosti efektivněji než zákon č. 258/2000 Sb., neboť dovoluje preventivní ochranu obyvatelstva. Pro výkladové nejasnosti vztahu zákona o obcích k zákonu č. 258/2000 Sb. a shora zmíněný důvod se oprávnění obce řešit vyhláškou ochranu před hlukem zrušuje s tím, že obec může v těchto věcech postupovat podle 10 písm. b) a c) zákona o obcích. Je nutné vzít v úvahu 10 obecního zřízení, zejména s důrazem na písm. a) a b) (novelou zákona o obcích č. 313/2002 Sb., došlo k změnám v zákoně o obcích, což je příčinou, proč je nutné se zaměřit na 10 písm. a) a b) a nikoliv na 10 písm. b) a c) podle odůvodnění vládního návrhu novely zákona.) 10 zákona o obcích zní: Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranství v obci jsou takové činnosti zakázány, b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále jen veřejná zeleň ) a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti, d) stanoví-li tak zvláštní zákon. Z porovnání dosavadního znění 96 zákona o ochraně veřejného zdraví a 10 obecního zřízení vyplývá, že tato ustanovení se vzájemně kryjí. Názor odborné veřejnosti, jak moc k tomuto překrytí dochází, není zcela jednoznačný a můžeme se setkat s názory, které považují znění 96 zákona o ochraně veřejného zdraví za nadbytečné a naopak existují názory, podle kterých znění 96 přesněji a mírně rozšiřujícím způsobem (než je tomu u 10 obecního zřízení) vymezuje oblast, která může být obecně závaznou vyhláškou obce upravena. Z výše uvedených důvodů se Svaz postavil za ponechání dosavadního znění 96. Zmíněnému problému se budeme věnovat v některém z dalších čísel INSu. Mgr. Lukáš Váňa informační servis č. 8-9/2003 strana 15

16 Co jsme připomínkovali v průběhu měsíců července a srpna Konkrétní připomínky k jednotlivým paragrafům najdete na Návrh nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstav- bou bytů pro zaměstnance společného podniku společnosti Peugeot Citroën Automobiles, S.A. a společnosti Toyota Motor Corporation Navrhované řešení výstavby bytů pro jeden konkrétní podnik a jedno konkrétní město odporuje konstrukci a povaze prováděcích právních předpisů, je nesystémové. Návrh nařízení vlády k výstavbě bytů pro zaměstnance zahraničního soukromého podniku (podnikatelského subjektu) je konstruováno podle stejných pravidel jako bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva České republiky nebo pro obyvatele postižené povodněmi na území České republiky. Město bude spravovat byty navždy, navždy bude vybírat regulované nájemné, ať si byt pronajme kdokoli. Zrušená vyhláška o nájemném počítala s koeficientem 0, Nyní je počítáno s koeficientem 0,00333, což zvyšuje dobu odepsání původní investice na více než 25 let. Svaz s tímto návrhem nařízení vlády zásadně nesouhlasí. Dagmar Plachá Návrh nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví kata- log gprací a kvalifikační předpoklady p a mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Jde o návrhy nařízení vlády, které provádějí zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech. Novela tohoto zákona (zákon č. 217/2000 Sb.) s účinností od zavádí 16třídní platový systém (namísto v současnosti platného systému 12třídního). Uvedená nařízení vlády na tuto připravovanou změnu reagují. Připomínky Svazu měst a obcí ČR se týkají zejména financování přechodu z 12třídního platového systému na 16třídní. V odůvodnění návrhu nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě se o financování 16třídního platového systému píše: Podle rozhodnutí vlády bude financování 16třídního platového systému zabezpečeno po 2 liniích. Jednak nárůstem objemu prostředků na platy ve výši cca 3,65 mld. Kč, které byly zahrnuty do návrhu jednotlivých rozpočtových kapitol na rok 2004, jednak bude k finančnímu zabezpečení nového platového systému využita částka cca 5,96 mld. Kč, získaná především přerozdělením stávajícího objemu prostředků na další platy. (Pozn. ke 2. linii : Jde o finanční prostředky získané tím, že na základě návrhu nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě bude v roce 2004 (pouze v tomto roce) snížena výše dalšího platu (v obou pololetích) na 10 % částky, na kterou by jinak měl zaměstnanec nárok.) Celková částka na finanční zabezpečení 16třídního systému tedy bude činit pro zaměstnance, jejichž prostředky na platy jsou poskytovány ze státního rozpočtu, 9,61 mld. Kč, tj. cca 70 % původně předpokládané výše. (Pozn.: Původně předpokládaná částka byla cca 14 mld. Kč.) Navržená úprava se dotýká i zaměstnanců, jejichž platové poměry jsou financovány z jiných zdrojů. Proto je v roce 2004 nezbytné počítat s potřebou obdobného nárůstu u prostředků na platy hrazené... z rozpočtů územních samosprávných celků. Z uvedeného vyplývá, že územní samosprávné celky v souvislosti s přechodem na nový platový systém nedostanou do svých rozpočtů žádné finanční prostředky navíc. Svaz měst a obcí ČR ve své zásadní připomínce požaduje, aby bylo jasně stanoveno, z jakých zdrojů a v jaké výši bude územním samosprávným celkům (jmenovitě obcím) potřebná finanční částka poskytnuta. Při vypořádání připomínek k uvedeným návrhům nařízení vlády, které proběhlo dne , bylo na výslovný dotaz Svazu měst a obcí ČR pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí uvedeno, že z celkové částky 9,61 mld. Kč není do rozpočtů obcí určena žádná část a obce tedy budou muset případné zvýšené náklady, spojené s přechodem na nový platový systém, pokrýt ze svých stávajících rozpočtů. Svaz měst a obcí ČR na své zásadní připomínce k financování přechodu na 16třídní platový systém trvá. Další zásadní připomínka Svazu měst a obcí ČR se týká navrhovaného snížení horní hranice výše osobních příplatků. Snížení horní hranice výše osobního příplatku u zaměstnance, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, z 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen, na 40 % tohoto platového tarifu, resp. u zaměstnance, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do nejvyšších platových tříd, ze 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen, na 80 % tohoto platového tarifu, neumožní dostatečné finanční ohodnocení zaměstnanců územních samospráv, kteří jsou odborníky s dlouhodobou praxí, popř. mimořádně pracovně přínosnými zaměstnanci. Skutečnost, že v oblasti územní samosprávy jsou i náročné činnosti, vyžadující vysokou odbornost a zkušenost zaměstnanců zařazeny nejvýše do 11. platové třídy, znamená, že podle návrhu budou moci být tito zaměstnanci ohodnoceni osobním příplatkem v maximální možné výši 40 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. To může v důsledku vést k tomu, že územní samospráva ztratí zkušené zaměstnance, které jsou pro ni svou odborností cenní. Kromě toho nepovažujeme za vhodné odůvodnění snížení horní hranice osobního příplatku tím, že někteří zaměstnavatelé užívají institut osobního příplatku plošně (a tedy v rozporu s podmínkami pro jeho poskytnutí). Snížení rozpětí osobního příplatku tak omezuje neodůvodněně ty zaměstnavatele, kteří využívají institutu osobního příplatku v souladu se zákonem k ohodnocení zkušených odborníků, popř. zaměstnanců s dlouhodobě vynikajícími pracovními výkony. Navrhujeme ponechání horní hranice osobního příplatku v dosavadní výši. Při vypořádání připomínek byla tato připomínka, kterou uplatnila i většina ostatních připomínkových míst, Ministerstvem práce a sociálních věcí částečně akceptována a v návrhu nařízení byla hranice 40 % opět vrácena na 50 %. Hranice 80 % však v návrhu zůstala ve snížené výši. Svaz měst a obcí ČR připomínkoval rovněž navrhované snížení dalšího platu v roce 2004 na 10 % částky, na kterou by jinak zaměstnanci vznikl nárok. informační servis č. 8-9/2003 strana 16

17 Není vhodné, aby tak výrazné snížení dalšího platu bylo stanoveno pro rok 2004, ve kterém po nabytí účinnosti právních předpisů, zavádějících 16třídní platový systém, dojde u velké části zaměstnanců, jejichž odměňování se uskutečňuje podle zákona o platu, ke snížení celkového ročního příjmu. Navrhujeme ponechat výši dalšího platu alespoň na současných 50 % částky, na kterou by jinak zaměstnanci vznikl nárok. Vzhledem k tomu, že celá koncepce financování přechodu na nový platový systém je částečně založena na využití prostředků na další platy pro rok 2004, nebyla tato připomínka, opět společně uplatněná většinou připomínkových míst, akceptována a tento bod návrhu tedy Ministerstvo práce a sociálních věcí předloží vládě s rozporem. Mgr. Klára Filipová Návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a o změně některých zákonů (školský zákon) V červnu t.r. obdržela Kancelář Svazu měst a obcí ČR návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a o změně některých zákonů (školský zákon), která má nahradit tři dosud platné zákony upravující příslušné oblasti školství, a to zákon č. 28/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních. Obecné připomínky Ačkoli považujeme za žádoucí přijetí nového školského zákona, neboť je třeba reagovat na novou situaci ve školství a vyřešit řadu současných problémů, navržený materiál má určité nedostatky, ke kterým je třeba se vyjádřit. Především je nutné návrhu vytknout jeho složitost a nepřehlednost a nevhodnou systematiku. Rozhodnutí navrhovatele jít cestou jediného právního předpisu, komplexní právní normy, která postihne všechny oblasti školství, s sebou nese právě uvedené riziko složitosti a nepřehlednosti takové právní úpravy, se kterým se dle našeho názoru nedokázal navrhovatel zcela vypořádat, což ve svých důsledcích činí právní předpis těžko uchopitelný pro okruh široké veřejnosti (učitelé, žáci a studenti, rodiče), kterým je především určen. Návrh se sice snaží pro větší jasnost a přehlednost zasazovat úpravu určitých otázek do samostatných a oddělených částí, ovšem tato přehlednost je pouze zdánlivá, neboť pro komplexní představu o daném okruhu problémů je nutné dopodrobna znát veškerá související ustanovení, jež jsou rozptýlena v celém zákoně. (Příkladem může být část sedmnáctá Úkoly územních samosprávných celků, v níž nejsou zdaleka všechny povinnosti vyjmenovány. Je třeba pročítat další paragrafy, např. 5 odst. 3, kdy souhlas zřizovatele znamená pokrytí případných zvýšených nároků na finanční prostředky z jeho rozpočtu, 14 odst. 1, kdy se obci ukládá zajistit vzdělávání pro příslušníky národnostních menšin, část čtrnáctou o financování aj., aby se získal přehled o všech úkolech.) V návrhu také chybí odkazy mezi jednotlivými, které by uživatelům alespoň částečně usnadnily orientaci v právním předpise. Význam určitých ustanovení je zřejmý až po prostudování důvodové zprávy (v některých případech však i důvodová zpráva mlčí). Pro všechny zřizovatele nejsou garantována stejná pravidla a podmínky pro zajištění vzdělávání, což se odráží např. v nerovnosti přístupu škol k poskytování státní dotace na vzdělávání (nejlépe jsou na tom školy zřizované církvemi a MŠMT, protože jsou plně dotovány státem - v ostatních případech je část ponechána na zřizovatelích, školy zřizované kraji a obcemi nemají zákonem garantovanou jistotu, že dostanou dostatek finančních prostředků k zajištění vzdělávání tak, jak to ukládá zákon a další předpisy možnost subjektivního přerozdělování i přes uplatňování normativní metody), v nerovnosti práv a povinností ředitelů škol podle zřizovatelů ( pouze na některé z nich se vztahují obecné předpisy o správním řízení odst. 3, někteří mohou být odvoláni, jestliže jim bude 65 let odst5). Tímto návrhem není vůbec garantován způsob financování vzdělávání. Normativní metoda, popř. způsob financování agregovanými normativy, který se připravuje naplno od roku 2006, není ani náznakem v tomto zákoně zmíněna. Zákon hovoří o rámcových vzdělávacích programech, se kterými počítá pro výpočet normativů. Protože RVP vlastně neexistují, nikdo nemůže tušit, jaké finanční prostředky bude pro jejich realizaci potřebovat. Dále hrozí další dofinancovávání ze strany zřizovatele viz souhlas zřizovatele při schvalování školního vzdělávacího programu, a nebo ŠVP pro vzdělávání, pro něž není vydán RVP, např. zájmové vzdělávání. Ačkoli se hovoří o vzdělávání, stále zůstává systém pokrývat ze státní dotace pouze přímé náklady a nějaké učební pomůcky, jejichž rozsah stejně může MŠMT upravovat, jak uzná za vhodné (viz 27 odst. 6). Návrhu také vytýkáme fakt, že v již tak rozsáhlém právním předpise zachází v úpravě určitých otázek do přílišných podrobností, když by plně postačilo přenechat takové věci úpravě ve vnitřních školských předpisech. Naopak, některé záležitosti je třeba ještě dořešit. Příkladem může být problematika svazku obcí a s tím související otázka vztahu zákona č. 250/2000 Sb. a 128/2000 Sb. vůči navrhovanému školskému zákonu (zejména majetkové otázky). V části týkající se České školní inspekce postrádáme povinnost informovat v některých případech zřizovatele a obáváme se nebezpečí zneužití přílišného subjektivního hodnocení školských inspektorů. Nelze než souhlasit s tím, že návrh přenechává bližší vymezení určitých otázek prováděcím právním předpisům, neboť zákon je již tak dosti rozsáhlý a složitý, na druhou stranu je však nutné připustit, že vzhledem k množství zmocňujících ustanovení je zřejmé, že prováděcí vyhlášky budou upravovat velké množství podrobnějších otázek, čímž bude však do značné míry obsah a význam jednotlivých ustanovení dotvářen, a proto je v řadě věcí nemožné v současné chvíli zaujmout jednoznačné stanovisko. Mgr. Alžběta Panušková informační servis č. 8-9/2003 strana 17

18 Ze zahraničí Zástupci české samosprávy ve Výboru regionů (Committee of the Regions, CoR) Zástupci přistupujících zemí se ve dnech 1. až 3. června 2003 jako pozorovatelé poprvé zúčastnili zasedání Výboru regionů. Česká města a obce reprezentovali primátor Hradce Králové a předseda Svazu měst a obcí ČR Oldřich Vlasák, primátor Brna Petr Duchoň a starosta obce Velká Hleďsebe Jiří Bytel. V průběhu prvního úvodního dne se delegace přistupujících zemí ještě před vlastním zasedáním Výboru seznámily s posláním a způsobem fungování tohoto orgánu. Pozorovatelé získali praktické informace týkající se technických a finančních otázek i práv a povinností pozorovatelů. Členové Výboru mají povinnost se plenárních zasedání účastnit. Pozorovatelé mají na plenárních zasedáních právo mluvit, ne však hlasovat. Mandát pozorovatelů bude trvat tak dlouho, dokud nebude po vstupu ČR do Evropské unie jmenována delegace s plným členstvím. K čemu slouží Výbor regionů? Hlavním posláním Výboru je dát samosprávám (jako složce, která je občanovi nejblíže) příležitost a možnost připomínkovat návrhy Komise, které se dotknou občanů Unie. V praxi to znamená dotazovat se na názory starostů, radních i zástupců regionů, jelikož to jsou osoby odpovědné za provádění programů nebo pověřené uplatňováním nových právních předpisů. Výbor regionů dohlíží na řádné uplatňování principu subsidiarity, (princip zachování rozhodování na té úrovni veřejné správy, která je schopná příslušná rozhodnutí co nejlépe uplatnit). Výbor seznamuje Evropskou komisi, Evropský parlament a další instituce Unie s postoji místních a regionálních samospráv a informuje občany o politikách připravovaných Evropskou unií. Výbor regionů zastupuje nejen regiony, města a obce, ale zohledňuje i nejdůležitější politická uskupení. Takový způsob fungování mu umožňuje prezentovat vyvážený postoj samospráv. Jak Výbor regionů pracuje? O hlavních politických trendech a prioritách rozhoduje kancelář Výboru, která má 40 členů a která také koordinuje činnost komisí a plenárních zasedání. Zasedání kanceláře se konají v zemi, která v tu dobu předsedá Evropské unii. Zpravodajové Výboru regionů se často scházejí se zpravodaji Evropského parlamentu a ještě před začátkem legislativního procesu konzultují svá stanoviska. Výbor regionů je díky svému složení a způsobu fungování nejlépe schopen posoudit, zda jsou legislativní návrhy z hlediska zájmů samospráv přijatelné, a toto stanovisko tlumočit v Bruselu. Názory Výboru, které jsou předkládány Evropské komisi i Parlamentu, jsou připravovány v různých komisích Výboru, které jsou hnacím motorem politické práce a činnosti plenárního zasedání. Komise (každá má dnes cca 70 členů) jsou spíše poradními orgány, které se vyjadřují k návrhům stanovisek. Konečné znění se připravuje na plenárním zasedání Výboru. Složení komisí ve Výboru regionů zaručuje reprezentaivnost jednotlivých zemí EU. Politické skupiny i národní delegace musí tento fakt mít na paměti při jmenování jednotlivých členů těchto komisí. Komise se opírají o práci expertů. Názory a stanoviska musejí odpovídat na aktuální evropské otázky a brát v úvahu různá hlediska. Komise jsou aktivní přímo v terénu, organizují výjezdní zasedání v regionech jak pro představitele samosprávy, tak zástupce občanské společnosti. Snaží se vnímat názory v globálních souvislostech. Rozhodování probíhá na plenárním zasedání, které se koná 5x ročně. Zde se přijímají rozhodnutí, co Evropské komisi a Parlamentu doporučit, a schvalují se další dokumenty a stanoviska Výboru regionů. Jaký ýje systém práce národních delegací? Členové a náhradníci tvořící národní delegaci schvalují interní řád a volí předsedu. Generální tajemník zajistí delegacím příslušnou administrativní podporu a informace o všem, co se ve Výboru regionů děje. Koordinátoři národních delegací jsou zváni na přípravné schůzky a schůzky mezi zasedáními. Pracovní metody i intenzita práce národních delegací se liší. Náklady na koordinátora si hradí každá země sama. Národním koordinátorem české delegace pozorovatelů při Výboru regionů je Zbyněk Prokop, vedoucí oddělení JPD 3 Odboru fondů Evropské unie na Magistrátu hl. města Prahy. Důležitou roli kromě národních delegací hrají ve Výboru také politické skupiny. Jedná se o Stranu evropských socialistů, Evropskou lidovou stranu, Evropskou liberální, demokratickou a reformní stranu a Evropskou alianci. Skupiny mají své sekretariáty a koordinátory a rozpočet na jejich fungování je součástí rozpočtu Výboru regionů. Specifikem Výboru je, že členové národních delegací jsou součástí politických stran a fungují v zájmu obou skupin. Způsob přijímání členů do politických skupin stanoví jednací řád. Nezařazených členů je málo, proto nemohou mít vlastní skupinu. Politické skupiny se scházejí před nebo během plenárního zasedání. Finanční prostředky lze získat na jednání jeden den před zasedáním, což je hrazeno z rozpočtu Výboru. Pozorovatelé jsou do těchto skupin srdečně zváni. Skupiny dbají na vyvážené regionální zastoupení a vyváženost stanovisek. Jejich činnost je významná díky důležitým kontaktům s institucemi Evropské unie, zejména s Parlamentem, který také funguje na bázi politické příslušnosti. Předsedové skupin se neformálně scházejí před zasedáním kanceláře Výboru a řeší politicky citlivé otázky. Představitelé Výboru regionů na závěr úvodního setkání s delegacemi pozorovatelů vyjádřili potěšení nad rozšířením Evropské unie a poukázali na to, že úspěšné rozšíření je nezbytnou podmínkou dalšího rozvoje tohoto uskupení. Zdůraznili, že je nezbytné, aby se přistupující země již předem připravovaly na fungování v evropských institucích. To platí samozřejmě i pro práci ve Výboru regionů. Zástupci samospráv zemí, odkud pozorovatelé pocházejí, se tak naučí aktivně ovlivňovat rozhodování Unie a jasně prezentovat a obhajovat své zájmy. Proto je důležité, že se delegace pozorovatelů z České republiky již nyní účastní jednání Výboru regionů. Činnost ve Výboru regionů nám může pomoci jak při zavádění acquis communitaire, tak při obhajobě zájmů českých měst a obcí. Milena Jabůrková informační servis č. 8-9/2003 strana 18

19 Svaz prosazuje zájmy obcí na evropské úrovni Zástupci Svazu se zúčastnili pracovních skupin Rady evropských obcí a regionů (CEMR), která aktivně obhajuje zájmy obcí a měst vůči Evropským institucím. Pracovní skupina pro zaměstnanost a sociální politiku V červnu tohoto roku se zástupci Kanceláře Svazu zúčastnili pravidelného jednání pracovní skupiny Rady evropských municipalit a regionů (CEMR) pro oblast zaměstnanosti a sociální politiky, která se konala v Bruselu. Pracovní skupina se schází dle potřeby, většinou však 2 3 x ročně. Ve skupině působí experti z organizací sdružujících města, obce a regiony různých států EU. Cílem práce skupiny je získávat aktuální informace z oblasti zaměstnanosti a sociální politiky. Její jednotliví členové se zúčastňují významných konferencí, jednání, projektů a následně o nich informují své kolegy. Vazba na Evropskou komisi je značná, jednání se většinou účastní i pracovníci bruselského aparátu. Dopolední jednání naší pracovní skupiny se týkalo informací o aktuálních akcích uskutečněných či připravovaných na nejbližší období. Semináře, setkání a konference, které proběhly, ukázaly, že je značně obtížné vypracovat společný postoj místních samospráv. Dále se potvrdilo, že v Evropě pokračují decentralizační tendence a že je tedy nezbytné, aby politika zaměstnanosti a sociálního začleňování reagovala na místní potřeby. Evropská strategie se viditelně odklání od stanovování cílů v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování k aktivitám směřujícím k tomu, jak tyto cíle prakticky naplňovat. V centru pozornosti je nyní benchmarking (metoda srovnávání výkonu), spolupráce mezi sociálním partnery, spolupráce mezi různými lokalitami a regiony a kvalitní veřejná správa, zejména pak partnerství mezi centrální vládou a samosprávami. Ukázalo se, že naplňování politik sociálního začleňování a zaměstnanosti čím dál více leží na bedrech samospráv. Je proto nutné, aby samosprávy mohly aktivně ovlivňovat jejich tvorbu. Na základě těchto poznatků se členové pracovní skupiny shodli na tom, že je nutné zintensivnit práci skupiny a tím i Rady evropských municipalit a regionů v této oblasti. Konkrétním krokem bude vypracování pozičního dokumentu CEMR k Evropským pravidlům týkajících se reforem pracovního trhu. Dokument bude požadovat více pravomocí pro místní samosprávy, které jsou významnými zaměstnavateli, jsou nejblíže svým občanům a hrají důležitou roli v regionálních strategiích. Mimo to je nutné vypracovat poziční dokument vztahující se k migraci, integraci a zaměstnanosti. I tyto problémy se také stále významnějším způsobem dotýkají měst a obcí. Odpolední jednání bylo věnováno dvěma tématům - projektu, který měl za cíl najít rovnováhu mezi potřebami regionů v oblasti lidských zdrojů a pomoci jednotlivým pracovníkům, popř. celým firmám lépe se uplatnit na pracovním trhu. Podrobné informace o projektu, který probíhá v Dánsku, Itálii i Slovinsku je možné se dozvědět na internetové adrese Druhým tématem bylo stárnutí populace v EU a jeho důsledky pro evropský trh a sociální politiky. O této problematice hovořil Fritz von Nrodheim z Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise. Poukázal na to, že stárnutí populace vedlo k prohloubení spolupráce členských států v oblasti zaměstnanosti a sociální a zdravotní ochrany. V současnosti v rámci debaty o udržitelném rozvoji bylo stárnutí populace označeno za jeden z šesti nejvýznamnějších problémů, který vede k zásadním proměnám naší společnosti. Omezování výdajů na tyto účely bylo jen jednou ze strategií, kterou se státy snažily reagovat na výše zmíněné problémy. Unie dále podporovala zvyšování příjmů prostřednictvím zvyšování míry zaměstnanosti a snižování státních dluhů. Dále byly podporovány změny důchodových systémů, zvyšování příjmu starších občanů a snaha odstranit pobídky, které podporovaly předčasný odchod do důchodu. Strategie vyrovnávání se s problémy stárnutí populace je v současné době založena na třech pilířích: přiměřené penzi, která umožňuje starším lidem vyhnout se chudobě, modernizovaná sociální ochrana (včetně přístupu ke kvalitním sociálním službám) a podpora účasti starších občanů na trhu práce. Zástupce Evropské komise poukázal na to, že stárnutí populace nelze pojímat jako izolovaný problém, je třeba ho chápat jako nedílnou součást celé Lisabonské agendy. To znamená, že je nutné propojit sociální i ekonomické intervence. Doporučení Evropské komise jako součást otevřené metody koordinace posiluje naplňování těchto cílů na národní úrovni. Na závěr pan Nordheim zdůraznil, že místní samosprávy jsou touto problematikou významným způsobem dotčeny, protože je většinou jejich zodpovědností zajistit jak dostatek služeb pro stárnoucí populaci, tak i dostatek lidí, kteří v nich budou pracovat. Z těchto důvodů je aktivní zapojení samospráv do řešení této problematiky nezbytné. Přestože je skupina organizačně řízena sekretariátem CEMR, výsledky její práce závisí na aktivitě jednotlivých členů. Toto pravidlo je nutno mít na zřeteli, protože Svaz může začít ovlivňovat dění v EU prostřednictvím CEMR pouze tehdy, budou li jeho zástupci v orgánech CEMR aktivně pracovat a přicházet se svou vlastní vizí. Toto je však, dle mého názoru, možné jen za podmínky, že kontakt s CEMR bude trvalý a ne pouze občasný. Jen tak je možné zapojit se do trvale probíhající diskuse a do ovlivňování vývoje jednotlivých témat a ne být pouze náhodným účastníkem momentálních debat. Radka Soukupová předsedkyně Sociální komise Svazu Pracovní skupina k politice soudržnosti a státní pomoci Dne 1. července 2003 se v Bruselu konala schůzka pracovní skupiny Rady evropských obcí a regionů (CEMR) k politice soudržnosti. Téma politiky soudržnosti Evropské unie je nyní aktuální zejména kvůli nutnosti reformovat stávající systém podpory regionů ze společného rozpočtu Evropské unie. Přestože Česká republika ještě členem Evropské unie není, a tudíž ještě nemá v plné míře možnost čerpat prostředky z evropských fondů, je potřeba, aby příslušní pracovníci státních institucí, sociální partneři, zástupci místních a regionálních samospráv a další zúčastněné subjekty měli jasnou představu o tom, na co lze prostředky z rozpočtu EU poskytnout a jakým způsobem je čerpat. Období, o kterém zde hovoříme, je programovací období Nejedná se o kompletní změnu poskytování pomoci, spíše o úpravy, které souvisejí s přijetím nových členů. Je žádoucí v dalším programovacím období zachovat princip solidarity a s ohledem na potřeby a specifičnost jednotlivých regionů najít správný systém poskytování finančních prostředků na jejich rozvoj. Regiony, které pomoc čerpají, mají obavy, že kvůli statistické informační servis č. 8-9/2003 strana 19

20 změně průměru HDP na obyvatele v Evropské unii způsobené vstupem nových členů přestanou mít možnost využívat peníze ze společného rozpočtu, což následně ohrozí jejich rozvoj. Toto téma se však netýká pouze strukturálních fondů, ale také dalších programů pomoci evropským regionům, jako jsou např. Iniciativy Společenství a další. Výše zmíněná pracovní schůzka se zabývala vytvořením společné strategie Rady evropských obcí a regionů v této oblasti. Jednotlivé národní asociace Radě průběžně předkládají své poziční dokumenty k politice soudržnosti, na základě kterých CEMR připraví společný dokument vyjadřující postoj evropských regionů a obcí a bude o něm vyjednávat s Evropskou komisí. Zajímavá byla diskuze k budoucnosti rozvoje venkovských oblastí. Na schůzku byl přizván Michael Dower, místopředseda Evropské rady vesnic a malých měst. V této souvislosti byl zdůrazňován význam programu Interreg III, jehož aktivity jsou v rámci rozvoje venkova široce podporovány. Debaty o kohezní politice jsou v České republice ještě v začátcích, protože potřebné programové dokumenty jsou dokončovány. Svaz měst a obcí již v této fázi aktivně dohlíží na zájmy měst a obcí. Konkrétním krokem je např. dopis předsedy Oldřicha Vlasáka, jímž oslovil ministra Pavla Němce se žádostí o zaslání národního pozičního dokumentu, aby k němu místní samosprávy mohly zaujmout jasný postoj. S ohledem na přípravu rozpočtu Evropské unie pro další programovací období, o který se svede boj v příštím roce, je nutné, aby se samosprávy prostřednictvím svých zástupců již nyní staraly o dostatek finančních zdrojů na politiku soudržnosti. Města a obce České republiky nemohou být výjimkou, zvláště když mají možnost již nyní prosazovat zájmy české samosprávy zejména prostřednictvím našich pozorovatelů ve Výboru regionů. Eva Kochová zahraniční oddělení Kanceláře Svazu Pracovní skupina Služby v obecném zájmu samosprávy versus Evropská Komise Dne 27. června 2003 se v Bruselu sešla pracovní skupina Rady evropských municipalit a regionů (CEMR) ke službám v obecném zájmu. Hlavním bodem jednání byl konzultační dokument Evropské komise, tzv. Zelená kniha o službách v obecném zájmu. Zelená kniha zdůrazňuje význam těchto služeb; označuje je za část hodnot společně sdílených všemi evropskými společenstvími, které tvoří podstatu evropského modelu společnosti. Hrají zásadní úlohu při zvyšování kvality života všech občanů a při překonávání sociálního vyloučení a izolace (odstavec 2 Zelené knihy). Zelená kniha tak otevírá diskusi nad možností společného postupu Společenství; to by mohlo mít podobu nařízení závazného pro všechny členské státy, nad významem nástroje, jako je závazné nařízení a zásady; ty by mohly být jeho základem, nad definováním dobré správy v oblasti organizace, regulace, financování a hodnocení služeb v obecném zájmu; to by přispělo jak k větší konkurenceschopnosti ekonomiky, tak ke zlepšení přístupu všech osob k vysoce kvalitním, efektivním službám schopným uspokojit jejich potřeby, nad prostředky, které by pomohly zvýšit právní jistotu v oblasti služeb v obecném zájmu a zajistit propojenost a soulad mezi vysokou kvalitou služeb a zásadami konkurence a vnitřního trhu. Názory zástupců místních samospráv na Zelenou knihu, které se diskutovaly na pracovní skupině, jsou vyjádřeny v pozičním dokumentu CEMR, který následně schválil výkonný výbor CEMR při svém zasedání na Rhodu V dokumentu se uvádí, že CEMR souhlasí s prohlášením Komise o důležitosti služeb v obecném zájmu a jejich nezastupitelné roli v evropském sociálním modelu. Nicméně materiál předkládaný k diskusi v podobě Zelené knihy se touto rolí podrobněji nezabývá. Spíše než posílení těchto služeb v evropském legislativním rámci tak směřuje k dokončení liberalizace a rozšíření oblasti volného trhu i do sféry služeb v obecném zájmu. CEMR dále poukazuje na to, že Zelená kniha nebere v úvahu demokratickou odpovědnost, kterou mají samosprávy vůči svým občanům na základě výsledků voleb, a vyjadřuje přesvědčení, že rozhodnutí, zda tyto služby zajišťovat přímo prostřednictvím samosprávy nebo jiných subjektů by proto měli činit zvolení zástupci místní nebo regionální samosprávy na základě místních nebo regionálních podmínek, nikoliv na základě nařízení Evropské komise. Z výše uvedených důvodů CEMR doporučuje Evropské komisi upravit Zelenou knihu tak, aby služby v obecném zájmu byly skutečně podporovány a aby místní samosprávy mohly samy, svobodně a demokraticky rozhodovat, jakým způsobem zajistí kvalitní služby pro své občany. Ze stejných důvodů požádá CEMR Konvent i Mezivládní konferenci o zdůraznění role veřejných služeb v nové evropské ústavě tak, aby jejich postavení i úloha samospráv byly v zájmu občanů odpovídajícím způsobem zajištěny. Milena Jabůrková Jak se sdružit a přitom si zachovat identitu? Zeptejte se ve Francii. Návštěva starostů z Komory obcí v Alsasku Lotrinsku Oblast Alsaska - Lotrinska, kterou jsme navštívili, je součástí velkého státu (Francie), který má 65 milionů obyvatel, 22 regionů, 96 departmanů a obcí. Z toho: 32 tisíc obcí má méně než 2 tisíce obyvatel, pod 50 obyvatel má 1057 obcí. Cesta dobrovolného sdružování obcí ve Francii na základě účelu nebyla a není bezbolestná, je výsledkem dlouhodobé analýzy všech aspektů pro a proti, s respektem k DOBROVOLNOSTI. Při procesu dobrovolného sdružování platí dvě zásady: územní sdružování (obvod stanoví prefekt, musí souhlasit 2/3 obcí, 50 % obyvatel) kompetenční sdružování (2 kompetence jsou povinné, z toho je stanoven rozvoj území, další kompetenci si sdružení vybere) Samospráva v obcích zůstává v dostatečné síle - zajišťuje identitu obce. O tom jsme se přesvědčili při návštěvě vesničky Breitenbach, Ay-sur-Moselle a při besedě s představiteli Sdružení obcí TILLEUL. V čele sdružení je Rada, která volí předsedu a místopředsedu. Každá obec deleguje své zástupce. Nerozhoduje velikost obce. Hospodaří na základě specifického systému dotací a z místních daní občana. Stát stanoví dolní a horní hranici výše daně. Sdružení obcí TILLEUL (COMMUNANTE DE COMMUNES du Tilleul ) sdružuje 13 obcí, bylo založeno v roce Většina obcí má do 300 obyvatel. V kompetenci má ekonomický rozvoj území (v rámci plánu zástavby) a ochranu informační servis č. 8-9/2003 strana 20

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Ing. Marie Kostruhová Vládní zadání Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (usnesení vlády č. 1/2011, ve znění usnesení

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. Působnost zákona Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA TA ČR Ročník: 2014 Číslo: RAD-06 Vypracoval/a: Drahuše Rottová DiS. Podpis Garant: Mgr. Martin Kobert Podpis Schválil/a: Ing. Rut Bízková

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky

Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Olga Kryštofová 22.1.2014 Osnova 1. Příručka pro příjemce verze 8 2. Vliv nového občanského zákoníku 89/2012 Sb na projekty OPVK.

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 5 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU 1 Obce a města zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodika je určena pořizovatelům územních plánů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Obsah

Více

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

370/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 21. dubna 2004

370/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 21. dubna 2004 370/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. dubna 2004 o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení Změna: 438/2009 Sb. Vláda nařizuje podle

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Článek I. Evidence žadatelů

Článek I. Evidence žadatelů Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5. Praha leden

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Úřad vlády České republiky Čj.j.: 6134-04-RVV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 28 187/2004-31 METODIKA HODNOCENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE A JEJICH VÝSLEDKŮ (podle bodu II.3. usnesení vlády ze

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s.

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Pro Jedničku, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Loretánská 174/3, 118 00 Praha 1 2. ÚČEL spolku 2.1 Spolek je dobrovolným,

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 20. června 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 17. 6. 2010 č. j. 12/36 381/2010 124, kterou se mění směrnice Ministerstva

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 26.6.2012 OBSAH ZÁKONNÝ RÁMEC AKTUALIZACE ÚAP OBCÍ DATOVÝ MODEL DMG ÚAP 4.0, 4.1 DATA, POSKYTOVATELÉ METODIKA ÚÚR, MMR ŽÁDOSTI O AKTUALIZACI

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

STANOVY ČESKÉ STŘEDOŠKOLSKÉ UNIE, Z. S.

STANOVY ČESKÉ STŘEDOŠKOLSKÉ UNIE, Z. S. STANOVY ČESKÉ STŘEDOŠKOLSKÉ UNIE, Z. S. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Názvem spolku je Česká středoškolská unie, z. s. (2) Zkratkou názvu spolku je ČSU. (3) Sídlem spolku

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

Žádost o informace dle zákona 106/99 - Podivné aspekty v kauze dotace pro Thermal Pasohlávky a. s.

Žádost o informace dle zákona 106/99 - Podivné aspekty v kauze dotace pro Thermal Pasohlávky a. s. 16. 9. 2012 RRJV 11212/2012 27. 9. 2012 Žádost o informace dle zákona 106/99 - Podivné aspekty v kauze dotace pro Thermal Pasohlávky a. s. Vážený pane předsedo, na základě Vaší žádosti o informace ze dne

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4.

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. 2014 Návrhy, které budou projednány ve druhém čtení dne 29.

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Návrh ZÁKON. ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Návrh ZÁKON. ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí Návrh ZÁKON ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje: Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. března 2015 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy JUDr. Jiří Žůrek Úřad pro ochranu osobních údajů Ředitel odboru pro styk s veřejností

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více