ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI"

Transkript

1 PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH Objednatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU (odbor č ) Politických vězňů Praha 1 tel.: Řešitel: CS-PROJECT spol. s r.o. Radlická 740/113d Praha 5 tel.:

2 Obsah 1. PŘEDMLUVA OBSAH PŘÍRUČKY A ZPŮSOB PRÁCE S NÍ DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S PŘÍRUČKOU POUŽÍVANÁ TERMINOLOGIE ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU TRHŮ PRO ANALÝZU ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH VOLNÝ POHYB SLUŽEB V KONTEXTU ČTYŘ ZÁKLADNÍCH SVOBOD VNITŘNÍHO TRHU EU Volný pohyb zboží Volný pohyb osob Volný pohyb kapitálu Volný pohyb služeb SVOBODA PŘESHRANIČNÍHO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Kritérium dočasnosti u přeshraničního poskytování služeb Svoboda usazení VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ PŘECHODNÁ OBDOBÍ Přechodná období pro volný pohyb osob Přechodná období pro volný pohyb služeb (vysílání pracovníků) Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ Současná praxe při uznávání odborných kvalifikací Budoucí systém uznávání odborných kvalifikací SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A DANĚ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ POMOCÍ SYSTÉMU SOLVIT BELGIE ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY BELGICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY BELGICKÉHO SEKTORU SLUŽEB LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V BELGICKÉM SEKTORU SLUŽEB PRAKTICKÉ NÁVODY PRO ZVLÁDÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH PROCEDUR Otázky a odpovědi z praxe Důležité internetové adresy MOŽNÉ PŘEKÁŽKY PRO ČESKÉ PODNIKATELE V BELGII PROFILY JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍ BELGICKÉHO SEKTORU SLUŽEB Stavebnictví Služby v oblasti výpočetní techniky Služby v telekomunikacích Ostatní příležitosti v belgickém sektoru služeb SHRNUTÍ ESTONSKO ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ESTONSKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ESTONSKÉHO SEKTORU SLUŽEB LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V ESTONSKÉM SEKTORU SLUŽEB PRAKTICKÉ NÁVODY PRO ZVLÁDÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH PROCEDUR Otázky a odpovědi z praxe Důležité internetové adresy MOŽNÉ PŘEKÁŽKY PRO ČESKÉ PODNIKATELE V ESTONSKU PROFILY JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍ ESTONSKÉHO SEKTORU SLUŽEB Stavebnictví Služby v oblasti výpočetní techniky Poradenské, účetní a auditorské činnosti...57 Strana: 2 z 104

3 5.6.4 Ostatní příležitosti v estonském sektoru služeb SHRNUTÍ ŠVÉDSKO ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ŠVÉDSKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ŠVÉDSKÉHO SEKTORU SLUŽEB LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V ŠVÉDSKÉM SEKTORU SLUŽEB PRAKTICKÉ NÁVODY PRO ZVLÁDÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH PROCEDUR Otázky a odpovědi z praxe Důležité internetové adresy MOŽNÉ PŘEKÁŽKY PRO ČESKÉ PODNIKATELE VE ŠVÉDSKU PROFILY JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍ ŠVÉDSKÉHO SEKTORU SLUŽEB Stavebnictví Služby v oblasti výpočetní techniky Výzkum a vývoj Cestovní ruch a činnosti cestovních kanceláří Ostatní příležitosti ve švédském sektoru služeb SHRNUTÍ VELKÁ BRITÁNIE ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY HOSPODÁŘSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY BRITSKÉHO SEKTORU SLUŽEB LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V BRITSKÉM SEKTORU SLUŽEB PRAKTICKÉ NÁVODY PRO ZVLÁDÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH PROCEDUR Otázky a odpovědi z praxe Důležité internetové adresy MOŽNÉ PŘEKÁŽKY PRO ČESKÉ PODNIKATELE VE VELKÉ BRITÁNII PROFILY JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍ BRITSKÉHO SEKTORU SLUŽEB Stavebnictví Služby v telekomunikacích Finanční služby Opravy a údržba Ostatní příležitosti v britském sektoru služeb SHRNUTÍ RAKOUSKO ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY RAKOUSKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY RAKOUSKÉHO SEKTORU SLUŽEB LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V RAKOUSKÉM SEKTORU SLUŽEB PRAKTICKÉ NÁVODY PRO ZVLÁDÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH PROCEDUR Otázky a odpovědi z praxe Důležité internetové adresy MOŽNÉ PŘEKÁŽKY PRO ČESKÉ PODNIKATELE V RAKOUSKU PROFILY JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍ RAKOUSKÉHO SEKTORU SLUŽEB Služby v oblasti výpočetní techniky Služby v telekomunikacích Cestovní ruch a činnosti cestovních kanceláří Opravy a údržba Ostatní příležitosti v rakouském sektoru služeb SHRNUTÍ ZÁVĚR...95 SEZNAM INFORMAČNÍCH ZDROJŮ...96 PŘÍLOHA: STATISTIKY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Z DATABÁZE TED...98 Strana: 3 z 104

4 1. Předmluva Tato příručka je primárně určena české podnikatelské veřejnosti a jejím cílem je zhodnotit možnosti uplatnění českých firem v pěti vybraných zemích. Každý trh vykazuje určitá specifika, od povinného členství v profesním sdružení až po odlišný systém registrace při usazení. Prostřednictvím tohoto projektu vznikne pro české poskytovatele služeb návod, jak zjištěná specifika překonat, čímž by mělo také dojít k významnému usnadnění překonávání bariér vstupu na trh a působení na něm. Cílové země (Belgie, Estonsko, Švédsko, Velká Británie a Rakousko) a v nich vybrané obory (Stavebnictví; Telekomunikace; Informační technologie, Poradenské služby; Cestovní ruch; Opravy a údržba a Finanční služby) byly do studie zařazeny na základě závěrů materiálu Doporučení pro podporu exportu služeb, který byl zpracován v rámci naplňování cílů Exportní strategie ČR , přesněji projektu Zvyšování exportu služeb. Příručka se dále vztahuje k přijetí návrhu Směrnice o službách, která představuje další krok v liberalizaci sektoru služeb, a která je pro podnikatele významná zejména tím, že ukládá zřídit jednotná kontaktní místa, nastavuje pravidla administrativní spolupráce mezi členskými státy a dále upravuje takové pojmy jako volný pohyb služeb a svoboda usazení. Informace pro přípravu této příručky byly čerpány z několika typů informačních zdrojů. České informační zdroje zahrnují zejména analýzy a informačních portály zpracované pro ministerstva v ČR, pod jejichž správu jednotlivá témata spadají (zejména MPO, MPSV, MZV a MŠMT), dále materiály Euro Info Center, internetové stránky agentur pro podporu exportu a statistiky ČSÚ a ČNB. Zahraniční informační zdroje zahrnují portály ministerstev v jednotlivých popisovaných zemích, informace profesních sdružení a asociací a materiály úřadů, zabývajících se vysíláním pracovníků. Konkrétní údaje a statistiky o vybraných zemích a jednotlivých odvětvích v nich pak vycházejí z databází Eurostatu a Internet Securities Inc. Příloha o veřejných zakázkách byla zpracována na základě databáze veřejných zakázek TED. Předmětem projektu bylo tedy získání, zpracování a poskytnutí praktických informací a návodů, kterými by se mohli podnikatelé usilující o poskytování služeb na zahraničních trzích řídit, aniž by byli nuceni vstřebávat nadměrné množství irelevantních informací. Vzhledem k praktickému zaměření příručky se domníváme, že získané informace poskytnou nový pohled na jednotlivé aspekty přeshraničního poskytování služeb. Strana: 4 z 104

5 2. Obsah příručky a způsob práce s ní Příručka Příležitosti pro podnikání ve službách na evropských trzích má za cíl sloužit jako informační materiál pro české podnikatele, kteří uvažují o rozšíření svých aktivit v sektoru služeb do zemí EU. Cílem příručky bylo především shromáždit veškeré potřebné informace i praktické rady na jednom místě a zjednodušit tak zájemci o tuto problematiku komplikované vyhledávání informací v různých informačních zdrojích. Tato kapitola stručně shrnuje strukturu příručky a popisuje, jak s jednotlivými kapitolami pracovat. Dále jsou zde vysvětleny základní pojmy užívané v příručce a uvedeny důvody pro výběr zemí, jejichž sektor služeb je podrobněji popsán v kapitolách Doporučení pro práci s příručkou Příručka je rozdělena na dvě základní části. První část (kapitola 3) se zabývá obecnými principy poskytování služeb na zahraniční trhy v rámci Evropské unie a druhá část (kapitoly 4-8) popisuje fungování těchto principů v konkrétních vybraných zemích v praxi. Pokud je pro Vás problematika exportu služeb zcela nové téma, doporučujeme číst první část postupně. Seznámíte se tak nejdříve s fungováním vnitřního trhu EU, a pak se budete postupně dozvídat informace o specifických tématech spojených s exportem služeb, jako je vysílání pracovníků, uznávání kvalifikací či svoboda usazení. Pokud se již v základních principech poskytování služeb do zahraničí orientujete, doporučujeme naopak věnovat se samostatně pouze Vámi vybraným tématům z kapitoly 3. Aplikace principů uvedených v první části příručky není ve všech zemích EU stejná. Pro popis praktického fungování exportu služeb bylo vybráno 5 zemí, na nichž je různý přístup k této problematice demonstrován. Po přečtení všech kapitol by měl mít čtenář povědomí o celkovém současném stavu exportu služeb v EU. Kapitoly 4-8 jsou zpracovány za jednotlivé země tak, aby je bylo možno číst i samostatně. Kapitoly mají shodnou strukturu, proto lze podmínky v jednotlivých zemích snadno srovnávat. Zajímá-li vás v rámci určité země pouze jedna konkrétní problematika, lze ji snadno vyhledat v obsahu. Každá z kapitol 4-8 nejdříve popisuje hospodářství a sektor služeb v dané zemi, dále vysvětluje postup při vyřizování potřebných povolení, upozorňuje na možné překážky pro české podnikatele a uvádí sadu otázek a odpovědí k tématu. V textu je množství odkazů na internetové adresy, na kterých lze najít doplňující informace. Další část kapitol 4-8 pro každou zemi se věnuje konkrétním vybraným odvětvím služeb, které jsou perspektivní pro české poskytovatele služeb. Příručka se tedy nevěnuje příležitostem ve všech oblastech sektoru služeb v daných zemích, ale spíše vysvětluje administrativní postupy které jsou platné pro celý sektor služeb a následně uvádí profily nejperspektivnějších odvětví pro české podnikatele. Jednou z příležitostí pro podnikatele ve službách je možnost hrát roli subdodavatele ve velkých (nadlimitních) veřejných zakázkách. Statistika nejčastěji zastoupených odvětví v celoevropské databázi veřejných zakázek (TED) je uvedena v Příloze. Strana: 5 z 104

6 2.2 Používaná terminologie Před započetím práce s touto příručkou doporučujeme věnovat pozornost terminologii užívané v souvislosti s exportem služeb. Termíny používané laickou veřejností jsou totiž často zaměňované, požívané ve více významech nebo nepřesně užívané. Je proto vždy třeba vycházet z ustálených výrazů používaných v oficiálních dokumentech a legislativě EU. Tato část by Vám měla pomoci orientovat se v nejčastěji užívaných pojmech. Seznam nejpoužívanějších pojmů: Čtyři základní svobody jedná se o volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, které jsou uplatňovány na vnitřním trhu, tj. na území všech členských států Evropské unie. Volný pohyb služeb představuje svobodu poskytování služeb na bázi dočasnosti. Vztahuje se většinou na situace, kdy poskytovatel z jednoho členského státu dočasně a příležitostně poskytuje služby přeshraničně do jiného členského státu (např. architekt). Dále se může za službou naopak přesunovat příjemce služby (např. turista) a nebo může přeshraničně cestovat i samotná služba, jak je tomu např. u televizního vysílání nebo elektronického obchodování, kdy jak poskytovatel, tak příjemce služby zůstávají ve svých členských státech. Volný pohyb služeb je upraven články Smlouvy ES. Volný pohyb osob tuto svobodu představuje jednak volný pohyb pracovníků (zakotveno čl Smlouvy ES), dále svoboda usazování/podnikání (čl Smlouvy ES) pro fyzické osoby samostatně výdělečně činné (podnikatele) a právnické osoby (podniky, společnosti) a konečně také volný pohyb služeb. Judikatura postupem času rozšířila okruh subjektů také na osoby, které nevykonávají ekonomickou činnost (tj. rodiny podnikatelů, studenti, důchodci apod.). Vysílání pracovníků bezprostředně souvisí se svobodou poskytování služeb, protože pokud se nejedná o osobu samostatně výdělečně činnou, je to většinou právě vyslaný pracovník, kdo danou službu dočasně v hostitelském členském státě poskytuje. Pro vysílání pracovníků je v rámci sekundárního práva nejdůležitější směrnice 96/71/ES, která určuje, které pracovní podmínky musí být uplatňovány podle práva státu, do něhož je pracovník vyslán (např. délka pracovní doby, délka dovolené, minimální mzda, ochrana zdraví, bezpečnosti a hygieny při práci apod.). Směrnice se vztahuje na případy, kdy poskytovatel služby vyšle svého pracovníka na území jiného členského státu na základě smlouvy mezi ním a stranou, pro kterou je služba určena. Dále může být pracovník vyslán na území jiného členského státu do podniku, který náleží ke skupině podniků. V neposlední řadě může být pracovník vyslán do firmy na území jiného členského státu firmou, která mu zprostředkuje práci. Je nutné dodat, že ve všech těchto případech existuje mezi poskytovatelem služeb a jeho vysílaným pracovníkem pracovněprávní vztah. Svoboda usazování / podnikání se vztahuje na případy, kdy se podnikatel z jednoho členského státu usadí v jiném členském státě, tj. založí zde pobočku, popř. organizační složku a podřídí se právnímu režimu hostitelského státu. Svoboda přeshraničního poskytování služeb jedná se o činnosti, kdy k poskytnutí služby dochází přes hranice bez toho, že by měl poskytovatel v úmyslu se v hostitelském státě trvale nebo dlouhodobě usadit. Evropské právo konkrétně nevymezuje časová kritéria, která by umožnila důsledné rozlišení přeshraničního poskytování služeb a usazení. V souvislosti s přeshraničním poskytováním služeb se pouze hovoří o kritériích dočasnosti a příležitostném poskytování služeb, která jsou poté posuzována v rámci konkrétních případů. Strana: 6 z 104

7 Služba je jakákoli samostatná výdělečná činnost poskytovaná za úplatu. Smlouva ES (článek 50) dále specifikuje služby jako výkony poskytované za úplatu, pokud nejsou upraveny ustanoveními o volném pohybu zboží, kapitálu a osob. Služby zahrnují činnosti průmyslové povahy, obchodní činnosti, řemeslné činnosti a činnosti v oblasti svobodných povolání (jde např. poskytování právních služeb, opravárenské práce, malířské práce nebo reklamu). Poskytovatel služby jedná se o fyzickou osobu, která je příslušníkem členského státu nebo právnickou osobu, v členském státě usazenou, která nabízí nebo poskytuje službu. Příjemce služby může být jednak fyzická osoba, která je příslušníkem členského státu nebo která požívá práv, jež jí přiznávají právní předpisy Společenství. Dále se může jednat o právnickou osobu usazenou v členském státě, která službu přijímá ať už pro profesní nebo neprofesní účely. K orientaci v souvislostech, mezi výše zmíněnými pojmy slouží následující tabulka. SOUVISLOSTI MEZI NEJČASTĚJI UŽÍVANÝMI POJMY V OBLASTI EXPORTU SLUŽEB Pojem Charakteristika Subjekty, na které se vztahuje Související pojmy Legislativní úprava Volný pohyb služeb Volný pohyb osob Možnost přeshraničního poskytování služeb (dočasné, příležitostné poskytování služby) Zahrnuje: 1/ Volný pohyb fyzických osob (OSVČ), 2/ Svobodu usazování / podnikání fyzických osob (OSVČ-podnikatelé) právnických osob (podniky a společnosti) Fyzické osoby (OSVČ) Právnické osoby a jimi vyslaní pracovníci Fyzické osoby (OSVČ), Právnické osoby (podniky a společnosti) Ekonomicky neaktivní osoby (studenti, důchodci, rodiny) Přeshraniční poskytování služeb (dočasné, příležitostné poskytování služby v hostitelském členském státě) Svoboda usazení (trvalé usazení v jiném členském státě spojené se zřízením pobočky) Vyslaný pracovník v tomto případě nehovoříme o volném pohybu osob, ale služeb, protože vyslaný pracovník se nestává součástí trhu v hostitelském členském státě, ale pouze zde službu vykoná a vrátí se zpět do státu usazení. Článek SES Volný pohyb pracovníků: článek SES Svoboda usazování a podnikání: článek SES Volný pohyb služeb: článek SES Vysílání pracovníků Podnikatel vysílá svého pracovníka na území jiného členského státu za účelem poskytnutí služby. Mezi podnikatelem a vysílaným pracovníkem existuje vždy pracovněprávní vztah. Fyzické osoby zaměstnanci Bezprostředně souvisí se svobodou poskytování služeb, protože pokud službu neposkytuje v hostitelském členském státě OSVČ, je to právě vyslaný pracovník. Směrnice 96/71/ES Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu Strana: 7 z 104

8 2.3 Zdůvodnění výběru trhů pro analýzu V této příručce jsou popsány legislativní podmínky a postupy pro zvládání administrativních procedur pro podnikání ve službách v následujících zemích: Belgie, Estonsko, Švédsko, Velká Británie, Rakousko. Důvodem pro výběr právě těchto trhů je především to, že tyto země se v posledních letech v sektoru služeb dynamicky rozvíjely, jsou pro české exportéry služeb perspektivní, ale přitom si navzájem nejsou příliš podobné svou velikostí, strukturou a celkovým podnikatelským klimatem. Na rozdílu mezi jednotlivými popisovanými zeměmi je v příručce demonstrováno několik odlišných přístupů státních správ a samospráv k přeshraničnímu poskytování služeb. Například velmi liberální podnikatelské prostředí v Estonsku kontrastuje s přeregulovaným trhem v Rakousku či v Belgii. Důvodem pro výběr jednotlivých trhů byly následující aspekty: Belgie je v sektoru služeb přísně regulovaným trhem, který je ale zároveň v rozvoji sektoru služeb velmi vyspělý a jehož celková ekonomická situace je dlouhodobě stabilní. Vzhledem ke strategické poloze belgického trhu na něm zároveň působí řada světových a nadnárodních korporací, které vytvářejí silné konkurenční prostředí a představují tak pro české poskytovatele služeb skutečnou zkoušku jejich exportní připravenosti a zároveň jim dávají možnost se od těchto společností učit. Zároveň je Belgie sídlem většiny institucí Evropské unie, čímž se stává zajímavým trhem nejen z důvodů případného poskytování služeb právě těmto organizacím (překladatelské služby, poradenství, atp.), ale také velkému množství zahraničních návštěvníků a diplomatů (např. stravovací a rekreační služby, služby v oblasti využití volného času, atp.). Estonsko je trhem, který patří mezi nejliberálnější a nejotevřenější ekonomiky v EU. Zároveň je zástupcem pobaltských států, tedy donedávna se transformujících ekonomik, které jsou pro zahraniční investory obecně velmi atraktivní. Nezanedbatelná je také skutečnost, že proniknutím na estonský trh si mnohé firmy otevřely v minulosti přístup na trh ruský, což je vzhledem k jeho rostoucímu celosvětovému významu velmi pozitivní skutečnost. Tímto způsobem byla eliminována bariéra přístupu na ruský trh, který má vysokou absorpční kapacitu, ale je přímo ze střední Evropy poměrně obtížně dostupný. Švédsko je zástupcem severských států, jejichž sektor služeb generuje dlouhodobě až 70% HDP. Švédský sektor služeb je tak na jednu stranu trhem tvrdě konkurenčním, na druhou stranu však nabízí ve službách velmi široké možnosti. Jedná se o trh otevřený, tedy relativně přístupný pro zahraniční investory a dovozce služeb. Švédské zkušenosti s kvalitním poskytováním služeb mohou české podnikatele motivovat k dalšímu rozvoji a učení se z vlastních zkušeností (tzv. learning by doing ). Velká Británie byla do příručky zařazena proto, že byla jako jedna ze tří zemí vybrána do Pilotního projektu realizovaného v rámci Exportní strategie ČR , konkrétně Strana: 8 z 104

9 projektu "Zvýšení vývozu služeb". Ten se soustředí na oblasti služeb, které se v posledních letech stávají velmi významnou složkou mezinárodního obchodu. Cílem projektu je především usnadnění podmínek poskytování služeb na zahraničních trzích, zejména prostřednictvím liberalizace a seznámením domácích poskytovatelů služeb s možnostmi na zahraničních trzích. Velká Británie je perspektivním teritoriem z řady důvodů. Za prvé, je do této země v současné době soustředěn nejvýznamnější podíl exportu služeb ve světě. Za druhé, velká perspektiva nárůstu exportu služeb je zde i do budoucna, a to zejména s ohledem na připravovanou Směrnici o službách. A konečně za třetí, po navázání kontaktů s britskými firmami se zvyšuje možnost českých firem, napojit se v rámci jejich subdodavatelského řetězce na další společnosti. Rakousko je trhem, který se v mnohém podobá trhu českému, což plyne mimo jiné ze společné historicko-kulturní zkušenosti. Jedná se o trh přeregulovaný, tedy plný poměrně složitých administrativních překážek. Rakousko si velmi hlídá nadbytečný příliv levných pracovních sil ze zemí střední a východní Evropy. Na druhou stranu je pro ČR geograficky velmi blízkým trhem; je tedy atraktivní i přes zmíněné překážky. Náklady na přeshraniční poskytování služeb a vysílání pracovníků do Rakouska jsou ve srovnání s ostatními popisovanými zeměmi nízké. Velkým nešvarem Rakouska (podobně jako Německa) je, že přístup zahraničních firem z většiny nových členských zemí EU do některých odvětví je zcela zakázán (např. stavebnictví). Podnikatel, který chce expandovat do Rakouska tedy musí dobře zvážit, zda snadná geografická dostupnost převáží překonávání četných byrokratických překážek a určitou diskriminaci vůči podnikatelům z nových členských zemí. Export služeb do třetích zemí (tedy zemí mimo EU) není předmětem této příručky. Pouze malou část informací uvedených v této příručce lze zobecnit i na zahraniční trhy mimo EU. Pro informace o poskytování služeb na těchto trzích je vždy třeba navštívit aktuální webové stránky zastupitelského úřadu ČR v dané zemi a stránky ministerstev, do jejichž kompetence dané odvětví spadá. Dále se doporučuje sledovat pozorně změny v bilaterálních dohodách mezi ČR a daným státem. Strana: 9 z 104

10 3. Úvod o problematice poskytování služeb na zahraničních trzích Poskytování služeb představuje důležitou součást hospodářství všech zemí EU a již od počátků evropské integrace patří svoboda poskytování služeb a svoboda usazování mezi základní principy vnitřního trhu. Sektor služeb představuje v mnoha státech EU až 70 % tvorby HDP. Harmonizace volného poskytování služeb a svobody usazování je tudíž důležitou součástí dosažení fungování vnitřního trhu. Vnitřní trh Evropské unie je územně vymezen hranicemi všech členských států EU a jeho cílem je fungování tzv. čtyř základních svobod. Jedná se o: volný pohyb zboží, volný pohyb osob, volný pohyb služeb a volný pohyb kapitálu. V této příručce je kladen důraz na volný pohyb služeb, podrobněji jsou proto vysvětlena zejména tato související témata: principy přeshraničního poskytování služeb, usazování podnikatelských subjektů na území jiných členských států, vysílání pracovníků, uznávání kvalifikací a další témata související s vývozem služeb z ČR na trhy členských států EU. Zmíněna je i úprava nově přijaté Směrnice o službách na vnitřním trhu (dále jen Směrnice o službách ), jejíž ustanovení budou transponována do českého právního řádu do konce roku Volný pohyb služeb v kontextu čtyř základních svobod vnitřního trhu EU Pro úspěšný export služeb na zahraniční trhy v rámci EU je důležité vnímat poskytování služeb v kontextu čtyř základních svobod vnitřního trhu EU. Služby jsou totiž málokdy poskytovány pouze jako tzv. poor services, tedy služby bez jakéhokoli hmotného vyjádření (v podobě zboží) a bez poskytnutí určitou osobou. Přeshraniční platby za služby navíc musí respektovat principy volného pohybu kapitálu. Podstatným předpokladem pro plné využití svobody volného pohybu kapitálu je přistoupení do Eurozóny, což eliminuje některé nevýhody spojené s využíváním národní měny. Typickým příkladem je odstranění transakčních nákladů. 1 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 O SLUŽBÁCH NA VNITŘNÍM TRHU Strana: 10 z 104

11 Z tohoto důvodu jsou v následujícím textu stručně popsány základní principy fungování všech čtyř základních svobod vnitřního trhu EU Volný pohyb zboží Volný pohyb zboží je základním předpokladem pro fungování vnitřního trhu EU. Uvolnění pohybu zboží bylo částečně dosaženo již odstraněním tzv. tarifních překážek (tj. cel a množstevních kvót). Jejich odstranění přineslo znatelný nárůst vzájemné obchodní výměny a objem každodenních dodávek zboží přes hranice v rámci EU již několik let roste. Zrušení tarifních překážek však nestačilo pro uvolnění pohybu zboží v širším měřítku, protože běžné výrobky narážely i nadále na různé požadavky stanovené v národních předpisech jednotlivých členských států (většinou jde o technické, environmentální, hygienické a zdravotní normy). I tyto překážky se však postupně daří odstraňovat. Podrobné informace k netarifním překážkám lze najít na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, v části "zboží na vnitřním trhu". Internetová adresa: BOX: Kde se mohou podnikatelé informovat o možnostech a podmínkách exportu zboží a služeb z ČR? Od 9. května 2006 byla jako součást exportní strategie Ministerstva průmyslu a obchodu na léta spuštěna tzv. Zelená linka pro export. Tato telefonní linka je přístupná zdarma na čísle a je vstupní branou do nabídky služeb státu pro exportéry. Tuto nabídku služeb státu shrnuje materiál Export v kostce : Internetová adresa: Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu Volný pohyb osob Volný pohyb osob ve smyslu svobody usazování je formou trvalého poskytování služeb v jiném členském státě. Proto je v této příručce věnován také určitý prostor tématům vztahujícím se k volnému pohybu osob. Strana: 11 z 104

12 Volný pohyb osob byl dříve chápán pouze v souvislosti s ekonomickou integrací, kdy pracovníci a osoby samostatně výdělečně činné byli oprávněni vykonávat hospodářskou činnost na celém území Společenství. Jedná se však o oblast širší, zahrnující: volný pohyb pracovníků (zakotveno čl Smlouvy ES), svobodu usazování/podnikání (čl Smlouvy ES) pro fyzické osoby samostatně výdělečně činné (podnikatele) a pro právnické osoby (podniky, společnosti), osoby, které nevykonávají ekonomickou činnost (rodiny podnikatelů, studenti, důchodci...) a volný pohyb služeb. Předpokladem volného pohybu osob je vždy oprávnění k pobytu. Toto oprávnění zahrnuje oprávnění ke vstupu, přijetí zaměstnání, oprávnění podnikat nebo v daném státě setrvat i po ukončení aktivní činnosti. Problematika volného pohybu osob spadá v ČR převážně do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Podrobné informace týkající se volného pohybu osob lze nalézt v části 3.6 této příručky nebo na stránkách MPSV v sekci Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci EU. Internetová adresa: Volný pohyb osob je pro ČR bohužel stále omezen tzv. přechodným obdobím. Toto omezení v současné době uplatňují původní členské státy EU15, kromě Irska, Velké Británie, Švédska, Finska, Řecka, Portugalska, Španělska a nově i Itálie. Více o přechodných obdobích ohledně volného pohybu českých pracovníků v původních členských státech EU lze nalézt buď v části 3.4 této příručky nebo na výše zmíněných internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí Volný pohyb kapitálu Volný pohyb kapitálu je nejvíce rozvinutou a tudíž nejméně problematickou svobodou vnitřního trhu EU. Základní podmínky pro volný pohyb kapitálu jsou: volně směnitelná česká koruna, odstranění všech národních překážek pro transfer kapitálu s ostatními členskými státy EU (a s třetími zeměmi), zavedení pravidel EU o zabezpečení přeshraničních plateb a transferů kapitálu všeho druhu. V ČR spadá problematika volného pohybu kapitálu především do působnosti Ministerstva financí. Více informací o volném pohybu kapitálu lze nalézt na internetových stránkách tohoto ministerstva v části EU a zahraničí. Internetová adresa: Strana: 12 z 104

13 3.1.4 Volný pohyb služeb Volným pohybem služeb se v evropském kontextu rozumí dočasné a příležitostné poskytování služeb přes hranice bez trvalého usazení firmy či podnikatele ve státě, kde službu poskytuje. Volný pohyb služeb může většinou znamenat dočasný přesun poskytovatele do jiného členského státu (např. za účelem poskytnutí opravy stroje). O volný pohyb služeb se však jedná i v případě přesunu příjemce služeb do jiného členského státu (např. vycestování turisty) nebo přesunu samotné služby (např. poskytnutí služeb přes internet). Služby ve stále větší míře provázejí poskytování zboží a ve spojení se zbožím se podřizují pravidlům platným pro zboží, jak plyne z článku 50 Smlouvy o ES. Hranice mezi zbožím a službou však bývá často nejasná, proto je vždy třeba vycházet z definic zakotvených v právním řádu (viz BOX níže). BOX: Jak jsou právem EU definovány služby? Za služby se podle Smlouvy o založení Evropského společenství (článek 50) pokládají výkony poskytované zpravidla za úplatu, pokud nejsou upraveny ustanoveními o volném pohybu zboží, kapitálu a osob. Služby zahrnují zejména: a) činnosti průmyslové povahy; b) činnosti obchodní povahy; c) řemeslné činnosti; d) činnosti v oblasti svobodných povolání. Aniž jsou dotčena ustanovení kapitoly týkající se práva usazování, může poskytovatel služby za účelem jejího poskytnutí dočasně provozovat svou činnost ve státě, kde je služba poskytována, za stejných podmínek, jaké tento stát ukládá svým vlastním státním příslušníkům. Zdroj: Euroskop.cz Zatímco volný pohyb zboží už v rámci EU v podstatě bezproblémově funguje, volný pohyb služeb je stále omezován množstvím překážek. Tyto překážky má odstranit nová Směrnice o službách (viz dále v této části). Další témata související s volným pohybem služeb jsou vysvětlena v subkapitolách , kde lze nalézt podrobnější informace o jejich legislativním zakotvení a praktické aplikaci. Tato témata jsou pak v kapitolách za jednotlivé země (kapitoly 4-8) doplněna příklady z praxe (otázky a odpovědi), které mohou jednak snáze demonstrovat, zda určitá teoretická znalost odpovídá realitě a jednak ověří, zda čtenář správně pochopil legislativní zakotvení volného pohybu služeb. Strana: 13 z 104

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

Doporučení pro podporu exportu služeb

Doporučení pro podporu exportu služeb Doporučení pro podporu exportu služeb Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU září 2006 Obsah Úvod... 3 1. Záměr materiálu.3 2. Srovnání překážek z pohledu ZÚ a českých exportérů...

Více

Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU

Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU Euro Info Centrum PlzeÀ Uplatnění českých firem v SRN po vstupu ČR do EU Pro Euro Info Centrum Plzeň zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,CSc. Ing. Petr Král

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti II

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti II Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti II (sborník analýz sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti) program Moderní společnost

Více

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva Markéta Nekolová VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni. Katedra ústavního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Otázka volného pohybu pacientů v právu Evropské unie

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni. Katedra ústavního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Otázka volného pohybu pacientů v právu Evropské unie Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni Katedra ústavního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Otázka volného pohybu pacientů v právu Evropské unie Zpracoval: Ladislav Drha Vedoucí diplomové práce: JUDr. Monika

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU

ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE

Více

Podnikání v EU. pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum. euroinfocentrum.cz/enlargement

Podnikání v EU. pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum. euroinfocentrum.cz/enlargement Podnikání v EU PhDr. Marie Pavlů, CSc. Centrum pro regionální rozvoj České republiky Euro Info Centrum Praha Vinohradská 46, 120 00 Praha 2 Tel.: 221 580 203, fax: 221 580 292 E-mail: pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech A. OBECNÁ ČÁST 1. Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy Kolektivní investování

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU

Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU aneb Jak zdolat všechny překážky Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU aneb Jak zdolat všechny

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více