ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI"

Transkript

1 PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH Objednatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU (odbor č ) Politických vězňů Praha 1 tel.: Řešitel: CS-PROJECT spol. s r.o. Radlická 740/113d Praha 5 tel.:

2 Obsah 1. PŘEDMLUVA OBSAH PŘÍRUČKY A ZPŮSOB PRÁCE S NÍ DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S PŘÍRUČKOU POUŽÍVANÁ TERMINOLOGIE ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU TRHŮ PRO ANALÝZU ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH VOLNÝ POHYB SLUŽEB V KONTEXTU ČTYŘ ZÁKLADNÍCH SVOBOD VNITŘNÍHO TRHU EU Volný pohyb zboží Volný pohyb osob Volný pohyb kapitálu Volný pohyb služeb SVOBODA PŘESHRANIČNÍHO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Kritérium dočasnosti u přeshraničního poskytování služeb Svoboda usazení VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ PŘECHODNÁ OBDOBÍ Přechodná období pro volný pohyb osob Přechodná období pro volný pohyb služeb (vysílání pracovníků) Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ Současná praxe při uznávání odborných kvalifikací Budoucí systém uznávání odborných kvalifikací SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A DANĚ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ POMOCÍ SYSTÉMU SOLVIT BELGIE ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY BELGICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY BELGICKÉHO SEKTORU SLUŽEB LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V BELGICKÉM SEKTORU SLUŽEB PRAKTICKÉ NÁVODY PRO ZVLÁDÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH PROCEDUR Otázky a odpovědi z praxe Důležité internetové adresy MOŽNÉ PŘEKÁŽKY PRO ČESKÉ PODNIKATELE V BELGII PROFILY JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍ BELGICKÉHO SEKTORU SLUŽEB Stavebnictví Služby v oblasti výpočetní techniky Služby v telekomunikacích Ostatní příležitosti v belgickém sektoru služeb SHRNUTÍ ESTONSKO ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ESTONSKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ESTONSKÉHO SEKTORU SLUŽEB LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V ESTONSKÉM SEKTORU SLUŽEB PRAKTICKÉ NÁVODY PRO ZVLÁDÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH PROCEDUR Otázky a odpovědi z praxe Důležité internetové adresy MOŽNÉ PŘEKÁŽKY PRO ČESKÉ PODNIKATELE V ESTONSKU PROFILY JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍ ESTONSKÉHO SEKTORU SLUŽEB Stavebnictví Služby v oblasti výpočetní techniky Poradenské, účetní a auditorské činnosti...57 Strana: 2 z 104

3 5.6.4 Ostatní příležitosti v estonském sektoru služeb SHRNUTÍ ŠVÉDSKO ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ŠVÉDSKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ŠVÉDSKÉHO SEKTORU SLUŽEB LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V ŠVÉDSKÉM SEKTORU SLUŽEB PRAKTICKÉ NÁVODY PRO ZVLÁDÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH PROCEDUR Otázky a odpovědi z praxe Důležité internetové adresy MOŽNÉ PŘEKÁŽKY PRO ČESKÉ PODNIKATELE VE ŠVÉDSKU PROFILY JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍ ŠVÉDSKÉHO SEKTORU SLUŽEB Stavebnictví Služby v oblasti výpočetní techniky Výzkum a vývoj Cestovní ruch a činnosti cestovních kanceláří Ostatní příležitosti ve švédském sektoru služeb SHRNUTÍ VELKÁ BRITÁNIE ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY HOSPODÁŘSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY BRITSKÉHO SEKTORU SLUŽEB LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V BRITSKÉM SEKTORU SLUŽEB PRAKTICKÉ NÁVODY PRO ZVLÁDÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH PROCEDUR Otázky a odpovědi z praxe Důležité internetové adresy MOŽNÉ PŘEKÁŽKY PRO ČESKÉ PODNIKATELE VE VELKÉ BRITÁNII PROFILY JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍ BRITSKÉHO SEKTORU SLUŽEB Stavebnictví Služby v telekomunikacích Finanční služby Opravy a údržba Ostatní příležitosti v britském sektoru služeb SHRNUTÍ RAKOUSKO ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY RAKOUSKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY RAKOUSKÉHO SEKTORU SLUŽEB LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V RAKOUSKÉM SEKTORU SLUŽEB PRAKTICKÉ NÁVODY PRO ZVLÁDÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH PROCEDUR Otázky a odpovědi z praxe Důležité internetové adresy MOŽNÉ PŘEKÁŽKY PRO ČESKÉ PODNIKATELE V RAKOUSKU PROFILY JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍ RAKOUSKÉHO SEKTORU SLUŽEB Služby v oblasti výpočetní techniky Služby v telekomunikacích Cestovní ruch a činnosti cestovních kanceláří Opravy a údržba Ostatní příležitosti v rakouském sektoru služeb SHRNUTÍ ZÁVĚR...95 SEZNAM INFORMAČNÍCH ZDROJŮ...96 PŘÍLOHA: STATISTIKY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Z DATABÁZE TED...98 Strana: 3 z 104

4 1. Předmluva Tato příručka je primárně určena české podnikatelské veřejnosti a jejím cílem je zhodnotit možnosti uplatnění českých firem v pěti vybraných zemích. Každý trh vykazuje určitá specifika, od povinného členství v profesním sdružení až po odlišný systém registrace při usazení. Prostřednictvím tohoto projektu vznikne pro české poskytovatele služeb návod, jak zjištěná specifika překonat, čímž by mělo také dojít k významnému usnadnění překonávání bariér vstupu na trh a působení na něm. Cílové země (Belgie, Estonsko, Švédsko, Velká Británie a Rakousko) a v nich vybrané obory (Stavebnictví; Telekomunikace; Informační technologie, Poradenské služby; Cestovní ruch; Opravy a údržba a Finanční služby) byly do studie zařazeny na základě závěrů materiálu Doporučení pro podporu exportu služeb, který byl zpracován v rámci naplňování cílů Exportní strategie ČR , přesněji projektu Zvyšování exportu služeb. Příručka se dále vztahuje k přijetí návrhu Směrnice o službách, která představuje další krok v liberalizaci sektoru služeb, a která je pro podnikatele významná zejména tím, že ukládá zřídit jednotná kontaktní místa, nastavuje pravidla administrativní spolupráce mezi členskými státy a dále upravuje takové pojmy jako volný pohyb služeb a svoboda usazení. Informace pro přípravu této příručky byly čerpány z několika typů informačních zdrojů. České informační zdroje zahrnují zejména analýzy a informačních portály zpracované pro ministerstva v ČR, pod jejichž správu jednotlivá témata spadají (zejména MPO, MPSV, MZV a MŠMT), dále materiály Euro Info Center, internetové stránky agentur pro podporu exportu a statistiky ČSÚ a ČNB. Zahraniční informační zdroje zahrnují portály ministerstev v jednotlivých popisovaných zemích, informace profesních sdružení a asociací a materiály úřadů, zabývajících se vysíláním pracovníků. Konkrétní údaje a statistiky o vybraných zemích a jednotlivých odvětvích v nich pak vycházejí z databází Eurostatu a Internet Securities Inc. Příloha o veřejných zakázkách byla zpracována na základě databáze veřejných zakázek TED. Předmětem projektu bylo tedy získání, zpracování a poskytnutí praktických informací a návodů, kterými by se mohli podnikatelé usilující o poskytování služeb na zahraničních trzích řídit, aniž by byli nuceni vstřebávat nadměrné množství irelevantních informací. Vzhledem k praktickému zaměření příručky se domníváme, že získané informace poskytnou nový pohled na jednotlivé aspekty přeshraničního poskytování služeb. Strana: 4 z 104

5 2. Obsah příručky a způsob práce s ní Příručka Příležitosti pro podnikání ve službách na evropských trzích má za cíl sloužit jako informační materiál pro české podnikatele, kteří uvažují o rozšíření svých aktivit v sektoru služeb do zemí EU. Cílem příručky bylo především shromáždit veškeré potřebné informace i praktické rady na jednom místě a zjednodušit tak zájemci o tuto problematiku komplikované vyhledávání informací v různých informačních zdrojích. Tato kapitola stručně shrnuje strukturu příručky a popisuje, jak s jednotlivými kapitolami pracovat. Dále jsou zde vysvětleny základní pojmy užívané v příručce a uvedeny důvody pro výběr zemí, jejichž sektor služeb je podrobněji popsán v kapitolách Doporučení pro práci s příručkou Příručka je rozdělena na dvě základní části. První část (kapitola 3) se zabývá obecnými principy poskytování služeb na zahraniční trhy v rámci Evropské unie a druhá část (kapitoly 4-8) popisuje fungování těchto principů v konkrétních vybraných zemích v praxi. Pokud je pro Vás problematika exportu služeb zcela nové téma, doporučujeme číst první část postupně. Seznámíte se tak nejdříve s fungováním vnitřního trhu EU, a pak se budete postupně dozvídat informace o specifických tématech spojených s exportem služeb, jako je vysílání pracovníků, uznávání kvalifikací či svoboda usazení. Pokud se již v základních principech poskytování služeb do zahraničí orientujete, doporučujeme naopak věnovat se samostatně pouze Vámi vybraným tématům z kapitoly 3. Aplikace principů uvedených v první části příručky není ve všech zemích EU stejná. Pro popis praktického fungování exportu služeb bylo vybráno 5 zemí, na nichž je různý přístup k této problematice demonstrován. Po přečtení všech kapitol by měl mít čtenář povědomí o celkovém současném stavu exportu služeb v EU. Kapitoly 4-8 jsou zpracovány za jednotlivé země tak, aby je bylo možno číst i samostatně. Kapitoly mají shodnou strukturu, proto lze podmínky v jednotlivých zemích snadno srovnávat. Zajímá-li vás v rámci určité země pouze jedna konkrétní problematika, lze ji snadno vyhledat v obsahu. Každá z kapitol 4-8 nejdříve popisuje hospodářství a sektor služeb v dané zemi, dále vysvětluje postup při vyřizování potřebných povolení, upozorňuje na možné překážky pro české podnikatele a uvádí sadu otázek a odpovědí k tématu. V textu je množství odkazů na internetové adresy, na kterých lze najít doplňující informace. Další část kapitol 4-8 pro každou zemi se věnuje konkrétním vybraným odvětvím služeb, které jsou perspektivní pro české poskytovatele služeb. Příručka se tedy nevěnuje příležitostem ve všech oblastech sektoru služeb v daných zemích, ale spíše vysvětluje administrativní postupy které jsou platné pro celý sektor služeb a následně uvádí profily nejperspektivnějších odvětví pro české podnikatele. Jednou z příležitostí pro podnikatele ve službách je možnost hrát roli subdodavatele ve velkých (nadlimitních) veřejných zakázkách. Statistika nejčastěji zastoupených odvětví v celoevropské databázi veřejných zakázek (TED) je uvedena v Příloze. Strana: 5 z 104

6 2.2 Používaná terminologie Před započetím práce s touto příručkou doporučujeme věnovat pozornost terminologii užívané v souvislosti s exportem služeb. Termíny používané laickou veřejností jsou totiž často zaměňované, požívané ve více významech nebo nepřesně užívané. Je proto vždy třeba vycházet z ustálených výrazů používaných v oficiálních dokumentech a legislativě EU. Tato část by Vám měla pomoci orientovat se v nejčastěji užívaných pojmech. Seznam nejpoužívanějších pojmů: Čtyři základní svobody jedná se o volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, které jsou uplatňovány na vnitřním trhu, tj. na území všech členských států Evropské unie. Volný pohyb služeb představuje svobodu poskytování služeb na bázi dočasnosti. Vztahuje se většinou na situace, kdy poskytovatel z jednoho členského státu dočasně a příležitostně poskytuje služby přeshraničně do jiného členského státu (např. architekt). Dále se může za službou naopak přesunovat příjemce služby (např. turista) a nebo může přeshraničně cestovat i samotná služba, jak je tomu např. u televizního vysílání nebo elektronického obchodování, kdy jak poskytovatel, tak příjemce služby zůstávají ve svých členských státech. Volný pohyb služeb je upraven články Smlouvy ES. Volný pohyb osob tuto svobodu představuje jednak volný pohyb pracovníků (zakotveno čl Smlouvy ES), dále svoboda usazování/podnikání (čl Smlouvy ES) pro fyzické osoby samostatně výdělečně činné (podnikatele) a právnické osoby (podniky, společnosti) a konečně také volný pohyb služeb. Judikatura postupem času rozšířila okruh subjektů také na osoby, které nevykonávají ekonomickou činnost (tj. rodiny podnikatelů, studenti, důchodci apod.). Vysílání pracovníků bezprostředně souvisí se svobodou poskytování služeb, protože pokud se nejedná o osobu samostatně výdělečně činnou, je to většinou právě vyslaný pracovník, kdo danou službu dočasně v hostitelském členském státě poskytuje. Pro vysílání pracovníků je v rámci sekundárního práva nejdůležitější směrnice 96/71/ES, která určuje, které pracovní podmínky musí být uplatňovány podle práva státu, do něhož je pracovník vyslán (např. délka pracovní doby, délka dovolené, minimální mzda, ochrana zdraví, bezpečnosti a hygieny při práci apod.). Směrnice se vztahuje na případy, kdy poskytovatel služby vyšle svého pracovníka na území jiného členského státu na základě smlouvy mezi ním a stranou, pro kterou je služba určena. Dále může být pracovník vyslán na území jiného členského státu do podniku, který náleží ke skupině podniků. V neposlední řadě může být pracovník vyslán do firmy na území jiného členského státu firmou, která mu zprostředkuje práci. Je nutné dodat, že ve všech těchto případech existuje mezi poskytovatelem služeb a jeho vysílaným pracovníkem pracovněprávní vztah. Svoboda usazování / podnikání se vztahuje na případy, kdy se podnikatel z jednoho členského státu usadí v jiném členském státě, tj. založí zde pobočku, popř. organizační složku a podřídí se právnímu režimu hostitelského státu. Svoboda přeshraničního poskytování služeb jedná se o činnosti, kdy k poskytnutí služby dochází přes hranice bez toho, že by měl poskytovatel v úmyslu se v hostitelském státě trvale nebo dlouhodobě usadit. Evropské právo konkrétně nevymezuje časová kritéria, která by umožnila důsledné rozlišení přeshraničního poskytování služeb a usazení. V souvislosti s přeshraničním poskytováním služeb se pouze hovoří o kritériích dočasnosti a příležitostném poskytování služeb, která jsou poté posuzována v rámci konkrétních případů. Strana: 6 z 104

7 Služba je jakákoli samostatná výdělečná činnost poskytovaná za úplatu. Smlouva ES (článek 50) dále specifikuje služby jako výkony poskytované za úplatu, pokud nejsou upraveny ustanoveními o volném pohybu zboží, kapitálu a osob. Služby zahrnují činnosti průmyslové povahy, obchodní činnosti, řemeslné činnosti a činnosti v oblasti svobodných povolání (jde např. poskytování právních služeb, opravárenské práce, malířské práce nebo reklamu). Poskytovatel služby jedná se o fyzickou osobu, která je příslušníkem členského státu nebo právnickou osobu, v členském státě usazenou, která nabízí nebo poskytuje službu. Příjemce služby může být jednak fyzická osoba, která je příslušníkem členského státu nebo která požívá práv, jež jí přiznávají právní předpisy Společenství. Dále se může jednat o právnickou osobu usazenou v členském státě, která službu přijímá ať už pro profesní nebo neprofesní účely. K orientaci v souvislostech, mezi výše zmíněnými pojmy slouží následující tabulka. SOUVISLOSTI MEZI NEJČASTĚJI UŽÍVANÝMI POJMY V OBLASTI EXPORTU SLUŽEB Pojem Charakteristika Subjekty, na které se vztahuje Související pojmy Legislativní úprava Volný pohyb služeb Volný pohyb osob Možnost přeshraničního poskytování služeb (dočasné, příležitostné poskytování služby) Zahrnuje: 1/ Volný pohyb fyzických osob (OSVČ), 2/ Svobodu usazování / podnikání fyzických osob (OSVČ-podnikatelé) právnických osob (podniky a společnosti) Fyzické osoby (OSVČ) Právnické osoby a jimi vyslaní pracovníci Fyzické osoby (OSVČ), Právnické osoby (podniky a společnosti) Ekonomicky neaktivní osoby (studenti, důchodci, rodiny) Přeshraniční poskytování služeb (dočasné, příležitostné poskytování služby v hostitelském členském státě) Svoboda usazení (trvalé usazení v jiném členském státě spojené se zřízením pobočky) Vyslaný pracovník v tomto případě nehovoříme o volném pohybu osob, ale služeb, protože vyslaný pracovník se nestává součástí trhu v hostitelském členském státě, ale pouze zde službu vykoná a vrátí se zpět do státu usazení. Článek SES Volný pohyb pracovníků: článek SES Svoboda usazování a podnikání: článek SES Volný pohyb služeb: článek SES Vysílání pracovníků Podnikatel vysílá svého pracovníka na území jiného členského státu za účelem poskytnutí služby. Mezi podnikatelem a vysílaným pracovníkem existuje vždy pracovněprávní vztah. Fyzické osoby zaměstnanci Bezprostředně souvisí se svobodou poskytování služeb, protože pokud službu neposkytuje v hostitelském členském státě OSVČ, je to právě vyslaný pracovník. Směrnice 96/71/ES Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu Strana: 7 z 104

8 2.3 Zdůvodnění výběru trhů pro analýzu V této příručce jsou popsány legislativní podmínky a postupy pro zvládání administrativních procedur pro podnikání ve službách v následujících zemích: Belgie, Estonsko, Švédsko, Velká Británie, Rakousko. Důvodem pro výběr právě těchto trhů je především to, že tyto země se v posledních letech v sektoru služeb dynamicky rozvíjely, jsou pro české exportéry služeb perspektivní, ale přitom si navzájem nejsou příliš podobné svou velikostí, strukturou a celkovým podnikatelským klimatem. Na rozdílu mezi jednotlivými popisovanými zeměmi je v příručce demonstrováno několik odlišných přístupů státních správ a samospráv k přeshraničnímu poskytování služeb. Například velmi liberální podnikatelské prostředí v Estonsku kontrastuje s přeregulovaným trhem v Rakousku či v Belgii. Důvodem pro výběr jednotlivých trhů byly následující aspekty: Belgie je v sektoru služeb přísně regulovaným trhem, který je ale zároveň v rozvoji sektoru služeb velmi vyspělý a jehož celková ekonomická situace je dlouhodobě stabilní. Vzhledem ke strategické poloze belgického trhu na něm zároveň působí řada světových a nadnárodních korporací, které vytvářejí silné konkurenční prostředí a představují tak pro české poskytovatele služeb skutečnou zkoušku jejich exportní připravenosti a zároveň jim dávají možnost se od těchto společností učit. Zároveň je Belgie sídlem většiny institucí Evropské unie, čímž se stává zajímavým trhem nejen z důvodů případného poskytování služeb právě těmto organizacím (překladatelské služby, poradenství, atp.), ale také velkému množství zahraničních návštěvníků a diplomatů (např. stravovací a rekreační služby, služby v oblasti využití volného času, atp.). Estonsko je trhem, který patří mezi nejliberálnější a nejotevřenější ekonomiky v EU. Zároveň je zástupcem pobaltských států, tedy donedávna se transformujících ekonomik, které jsou pro zahraniční investory obecně velmi atraktivní. Nezanedbatelná je také skutečnost, že proniknutím na estonský trh si mnohé firmy otevřely v minulosti přístup na trh ruský, což je vzhledem k jeho rostoucímu celosvětovému významu velmi pozitivní skutečnost. Tímto způsobem byla eliminována bariéra přístupu na ruský trh, který má vysokou absorpční kapacitu, ale je přímo ze střední Evropy poměrně obtížně dostupný. Švédsko je zástupcem severských států, jejichž sektor služeb generuje dlouhodobě až 70% HDP. Švédský sektor služeb je tak na jednu stranu trhem tvrdě konkurenčním, na druhou stranu však nabízí ve službách velmi široké možnosti. Jedná se o trh otevřený, tedy relativně přístupný pro zahraniční investory a dovozce služeb. Švédské zkušenosti s kvalitním poskytováním služeb mohou české podnikatele motivovat k dalšímu rozvoji a učení se z vlastních zkušeností (tzv. learning by doing ). Velká Británie byla do příručky zařazena proto, že byla jako jedna ze tří zemí vybrána do Pilotního projektu realizovaného v rámci Exportní strategie ČR , konkrétně Strana: 8 z 104

9 projektu "Zvýšení vývozu služeb". Ten se soustředí na oblasti služeb, které se v posledních letech stávají velmi významnou složkou mezinárodního obchodu. Cílem projektu je především usnadnění podmínek poskytování služeb na zahraničních trzích, zejména prostřednictvím liberalizace a seznámením domácích poskytovatelů služeb s možnostmi na zahraničních trzích. Velká Británie je perspektivním teritoriem z řady důvodů. Za prvé, je do této země v současné době soustředěn nejvýznamnější podíl exportu služeb ve světě. Za druhé, velká perspektiva nárůstu exportu služeb je zde i do budoucna, a to zejména s ohledem na připravovanou Směrnici o službách. A konečně za třetí, po navázání kontaktů s britskými firmami se zvyšuje možnost českých firem, napojit se v rámci jejich subdodavatelského řetězce na další společnosti. Rakousko je trhem, který se v mnohém podobá trhu českému, což plyne mimo jiné ze společné historicko-kulturní zkušenosti. Jedná se o trh přeregulovaný, tedy plný poměrně složitých administrativních překážek. Rakousko si velmi hlídá nadbytečný příliv levných pracovních sil ze zemí střední a východní Evropy. Na druhou stranu je pro ČR geograficky velmi blízkým trhem; je tedy atraktivní i přes zmíněné překážky. Náklady na přeshraniční poskytování služeb a vysílání pracovníků do Rakouska jsou ve srovnání s ostatními popisovanými zeměmi nízké. Velkým nešvarem Rakouska (podobně jako Německa) je, že přístup zahraničních firem z většiny nových členských zemí EU do některých odvětví je zcela zakázán (např. stavebnictví). Podnikatel, který chce expandovat do Rakouska tedy musí dobře zvážit, zda snadná geografická dostupnost převáží překonávání četných byrokratických překážek a určitou diskriminaci vůči podnikatelům z nových členských zemí. Export služeb do třetích zemí (tedy zemí mimo EU) není předmětem této příručky. Pouze malou část informací uvedených v této příručce lze zobecnit i na zahraniční trhy mimo EU. Pro informace o poskytování služeb na těchto trzích je vždy třeba navštívit aktuální webové stránky zastupitelského úřadu ČR v dané zemi a stránky ministerstev, do jejichž kompetence dané odvětví spadá. Dále se doporučuje sledovat pozorně změny v bilaterálních dohodách mezi ČR a daným státem. Strana: 9 z 104

10 3. Úvod o problematice poskytování služeb na zahraničních trzích Poskytování služeb představuje důležitou součást hospodářství všech zemí EU a již od počátků evropské integrace patří svoboda poskytování služeb a svoboda usazování mezi základní principy vnitřního trhu. Sektor služeb představuje v mnoha státech EU až 70 % tvorby HDP. Harmonizace volného poskytování služeb a svobody usazování je tudíž důležitou součástí dosažení fungování vnitřního trhu. Vnitřní trh Evropské unie je územně vymezen hranicemi všech členských států EU a jeho cílem je fungování tzv. čtyř základních svobod. Jedná se o: volný pohyb zboží, volný pohyb osob, volný pohyb služeb a volný pohyb kapitálu. V této příručce je kladen důraz na volný pohyb služeb, podrobněji jsou proto vysvětlena zejména tato související témata: principy přeshraničního poskytování služeb, usazování podnikatelských subjektů na území jiných členských států, vysílání pracovníků, uznávání kvalifikací a další témata související s vývozem služeb z ČR na trhy členských států EU. Zmíněna je i úprava nově přijaté Směrnice o službách na vnitřním trhu (dále jen Směrnice o službách ), jejíž ustanovení budou transponována do českého právního řádu do konce roku Volný pohyb služeb v kontextu čtyř základních svobod vnitřního trhu EU Pro úspěšný export služeb na zahraniční trhy v rámci EU je důležité vnímat poskytování služeb v kontextu čtyř základních svobod vnitřního trhu EU. Služby jsou totiž málokdy poskytovány pouze jako tzv. poor services, tedy služby bez jakéhokoli hmotného vyjádření (v podobě zboží) a bez poskytnutí určitou osobou. Přeshraniční platby za služby navíc musí respektovat principy volného pohybu kapitálu. Podstatným předpokladem pro plné využití svobody volného pohybu kapitálu je přistoupení do Eurozóny, což eliminuje některé nevýhody spojené s využíváním národní měny. Typickým příkladem je odstranění transakčních nákladů. 1 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 O SLUŽBÁCH NA VNITŘNÍM TRHU Strana: 10 z 104

11 Z tohoto důvodu jsou v následujícím textu stručně popsány základní principy fungování všech čtyř základních svobod vnitřního trhu EU Volný pohyb zboží Volný pohyb zboží je základním předpokladem pro fungování vnitřního trhu EU. Uvolnění pohybu zboží bylo částečně dosaženo již odstraněním tzv. tarifních překážek (tj. cel a množstevních kvót). Jejich odstranění přineslo znatelný nárůst vzájemné obchodní výměny a objem každodenních dodávek zboží přes hranice v rámci EU již několik let roste. Zrušení tarifních překážek však nestačilo pro uvolnění pohybu zboží v širším měřítku, protože běžné výrobky narážely i nadále na různé požadavky stanovené v národních předpisech jednotlivých členských států (většinou jde o technické, environmentální, hygienické a zdravotní normy). I tyto překážky se však postupně daří odstraňovat. Podrobné informace k netarifním překážkám lze najít na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, v části "zboží na vnitřním trhu". Internetová adresa: BOX: Kde se mohou podnikatelé informovat o možnostech a podmínkách exportu zboží a služeb z ČR? Od 9. května 2006 byla jako součást exportní strategie Ministerstva průmyslu a obchodu na léta spuštěna tzv. Zelená linka pro export. Tato telefonní linka je přístupná zdarma na čísle a je vstupní branou do nabídky služeb státu pro exportéry. Tuto nabídku služeb státu shrnuje materiál Export v kostce : Internetová adresa: Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu Volný pohyb osob Volný pohyb osob ve smyslu svobody usazování je formou trvalého poskytování služeb v jiném členském státě. Proto je v této příručce věnován také určitý prostor tématům vztahujícím se k volnému pohybu osob. Strana: 11 z 104

12 Volný pohyb osob byl dříve chápán pouze v souvislosti s ekonomickou integrací, kdy pracovníci a osoby samostatně výdělečně činné byli oprávněni vykonávat hospodářskou činnost na celém území Společenství. Jedná se však o oblast širší, zahrnující: volný pohyb pracovníků (zakotveno čl Smlouvy ES), svobodu usazování/podnikání (čl Smlouvy ES) pro fyzické osoby samostatně výdělečně činné (podnikatele) a pro právnické osoby (podniky, společnosti), osoby, které nevykonávají ekonomickou činnost (rodiny podnikatelů, studenti, důchodci...) a volný pohyb služeb. Předpokladem volného pohybu osob je vždy oprávnění k pobytu. Toto oprávnění zahrnuje oprávnění ke vstupu, přijetí zaměstnání, oprávnění podnikat nebo v daném státě setrvat i po ukončení aktivní činnosti. Problematika volného pohybu osob spadá v ČR převážně do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Podrobné informace týkající se volného pohybu osob lze nalézt v části 3.6 této příručky nebo na stránkách MPSV v sekci Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci EU. Internetová adresa: Volný pohyb osob je pro ČR bohužel stále omezen tzv. přechodným obdobím. Toto omezení v současné době uplatňují původní členské státy EU15, kromě Irska, Velké Británie, Švédska, Finska, Řecka, Portugalska, Španělska a nově i Itálie. Více o přechodných obdobích ohledně volného pohybu českých pracovníků v původních členských státech EU lze nalézt buď v části 3.4 této příručky nebo na výše zmíněných internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí Volný pohyb kapitálu Volný pohyb kapitálu je nejvíce rozvinutou a tudíž nejméně problematickou svobodou vnitřního trhu EU. Základní podmínky pro volný pohyb kapitálu jsou: volně směnitelná česká koruna, odstranění všech národních překážek pro transfer kapitálu s ostatními členskými státy EU (a s třetími zeměmi), zavedení pravidel EU o zabezpečení přeshraničních plateb a transferů kapitálu všeho druhu. V ČR spadá problematika volného pohybu kapitálu především do působnosti Ministerstva financí. Více informací o volném pohybu kapitálu lze nalézt na internetových stránkách tohoto ministerstva v části EU a zahraničí. Internetová adresa: Strana: 12 z 104

13 3.1.4 Volný pohyb služeb Volným pohybem služeb se v evropském kontextu rozumí dočasné a příležitostné poskytování služeb přes hranice bez trvalého usazení firmy či podnikatele ve státě, kde službu poskytuje. Volný pohyb služeb může většinou znamenat dočasný přesun poskytovatele do jiného členského státu (např. za účelem poskytnutí opravy stroje). O volný pohyb služeb se však jedná i v případě přesunu příjemce služeb do jiného členského státu (např. vycestování turisty) nebo přesunu samotné služby (např. poskytnutí služeb přes internet). Služby ve stále větší míře provázejí poskytování zboží a ve spojení se zbožím se podřizují pravidlům platným pro zboží, jak plyne z článku 50 Smlouvy o ES. Hranice mezi zbožím a službou však bývá často nejasná, proto je vždy třeba vycházet z definic zakotvených v právním řádu (viz BOX níže). BOX: Jak jsou právem EU definovány služby? Za služby se podle Smlouvy o založení Evropského společenství (článek 50) pokládají výkony poskytované zpravidla za úplatu, pokud nejsou upraveny ustanoveními o volném pohybu zboží, kapitálu a osob. Služby zahrnují zejména: a) činnosti průmyslové povahy; b) činnosti obchodní povahy; c) řemeslné činnosti; d) činnosti v oblasti svobodných povolání. Aniž jsou dotčena ustanovení kapitoly týkající se práva usazování, může poskytovatel služby za účelem jejího poskytnutí dočasně provozovat svou činnost ve státě, kde je služba poskytována, za stejných podmínek, jaké tento stát ukládá svým vlastním státním příslušníkům. Zdroj: Euroskop.cz Zatímco volný pohyb zboží už v rámci EU v podstatě bezproblémově funguje, volný pohyb služeb je stále omezován množstvím překážek. Tyto překážky má odstranit nová Směrnice o službách (viz dále v této části). Další témata související s volným pohybem služeb jsou vysvětlena v subkapitolách , kde lze nalézt podrobnější informace o jejich legislativním zakotvení a praktické aplikaci. Tato témata jsou pak v kapitolách za jednotlivé země (kapitoly 4-8) doplněna příklady z praxe (otázky a odpovědi), které mohou jednak snáze demonstrovat, zda určitá teoretická znalost odpovídá realitě a jednak ověří, zda čtenář správně pochopil legislativní zakotvení volného pohybu služeb. Strana: 13 z 104

PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH NA EVROPSKÝCH TRZÍCH

PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH NA EVROPSKÝCH TRZÍCH PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH Objednatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU (odbor č. 06300) Politických vězňů 20 112 49 Praha 1 tel.: 224 061 111 Řešitel: CS-PROJECT

Více

PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH NA EVROPSKÝCH TRZÍCH

PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH NA EVROPSKÝCH TRZÍCH PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH NA EVROPSKÝCH TRZÍCH PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH NA EVROPSKÝCH TRZÍCH výtah ze studie (kompletní materiál je k dispozici na stránkách MPO http://www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/)

Více

Rozšíření vnitřního trhu ES o Bulharsko a Rumunsko

Rozšíření vnitřního trhu ES o Bulharsko a Rumunsko Rozšíření vnitřního trhu ES o Bulharsko a Rumunsko Mgr. Martin Líčeník Odbor vnitřního trhu a služeb EU Jak úspěšně exportovat do Bulharska a Rumunska (Exportní klub CzechTrade) Hotel International, Brno,

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

Podnikání českých firem ve Francii

Podnikání českých firem ve Francii Podnikání českých firem ve Francii Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní podmínky Stálá provozovna

Více

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009 E U R E S EURopean Employment Services 19.2.2009 Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov EURES Evropské služby zaměstnanosti Systém propojující veřejné služby zaměstnanostičlenských států

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání 5.1.2009 08:22 Zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Přeshraniční poskytování služeb v EU Festival exportu, RNDr. Jitka Ryšavá

Přeshraniční poskytování služeb v EU Festival exportu, RNDr. Jitka Ryšavá Přeshraniční poskytování služeb v EU Festival exportu, 27. 6. 2013 RNDr. Jitka Ryšavá Volný pohyb služeb Právo dodavatele z jednoho členského státu poskytovat služby zákazníkovi z jiné členské země. Zahrnuje

Více

VOLNÝ POHYB PRACOVNÍCH SIL A SLUŽEB PŘES HRANICE V RÁMCI EU Z POHLEDU LEGISLATIVY ČR V KONTEXTU PRÁVA EU. Passau, 2. 5. 2011 Radka Felgrová

VOLNÝ POHYB PRACOVNÍCH SIL A SLUŽEB PŘES HRANICE V RÁMCI EU Z POHLEDU LEGISLATIVY ČR V KONTEXTU PRÁVA EU. Passau, 2. 5. 2011 Radka Felgrová VOLNÝ POHYB PRACOVNÍCH SIL A SLUŽEB PŘES HRANICE V RÁMCI EU Z POHLEDU LEGISLATIVY ČR V KONTEXTU PRÁVA EU Passau, 2. 5. 2011 Radka Felgrová Přehled I. Vysílání pracovníků za hranice II. Přeshraniční poskytování

Více

Implementace Směrnice o

Implementace Směrnice o Implementace Směrnice o službách na vnitřním m trhu Co to je implementace? směrnice jeden z typů evropských aktů rámcový nástroj směrnice stanoví jen to, co má být dosaženo cestu k cíli si vytyčí každý

Více

Co přinese implementace směrnice o službách?

Co přinese implementace směrnice o službách? Co přinese implementace směrnice o službách? Co to je implementace? směrnice jeden z typů evropských aktů rámcový nástroj směrnice stanoví jen to, co má být dosaženo cestu k cíli si vytyčí každý stát sám

Více

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2015 Co způsobuje stres podnikům a jejich manažerům? 1. Nemají dostatek financí na rozvoj

Více

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Co způsobuje stres podnikům a jejich manažerům? 1. Nemají dostatek financí na rozvoj

Více

Vysílání pracovníků do Německa a Rakouska po 1. 5. 2011 Jitka Ryšavá. European Commission Enterprise and Industry

Vysílání pracovníků do Německa a Rakouska po 1. 5. 2011 Jitka Ryšavá. European Commission Enterprise and Industry Vysílání pracovníků do Německa a Rakouska po 1. 5. 2011 Jitka Ryšavá European Commission Enterprise and Industry Jednotný vnitřní trh Je dle Smlouvy o fungování EU (dříve Smlouvy o založení Evropských

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Právní úprava uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání v České republice: Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné

Více

II. Pas pro poskytovatele služeb

II. Pas pro poskytovatele služeb I. Úvod Služby tvoří významnou část HDP Evropské unie (okolo 70%). Většina z nich je poskytována pouze na domácích trzích členských států EU. Růstový potenciál přeshraničního poskytování služeb je obrovský,

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Ing. Michal Proks. Příkop 6, Brno tel., fax:

Ing. Michal Proks.  Příkop 6, Brno tel., fax: METODICKÉ SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. EXPATRIOTI OSOBY EKONOMICKY AKTIVNÍ V ZAHRANIČÍ daň z příjmů l sociální a zdravotní pojištění Ing. Michal Proks ŘÍJEN 2012 www.auditucetnictvi.cz

Více

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou 03. Pojmenování (název) životní situace Hlášení živnosti volné, řemeslných a vázaných dle 9 odst.a) živnostenského zákona, tzv. živností ohlašovacích 4. Základní

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Pas pro poskytovatele služeb

Pas pro poskytovatele služeb I. Úvod Služby tvoří významnou část HDP Evropské unie (okolo 70%). Většina z nich je poskytována pouze na domácích trzích členských států EU. Růstový potenciál přeshraničního poskytování služeb je obrovský,

Více

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro právní záležitosti 19.5.2016 ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Věc: Odůvodněné stanovisko polského Sejmu týkající se návrhu směrnice

Více

Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb v rámci EU

Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb v rámci EU Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb v rámci EU Ing. Kateřina Joklová RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj České republiky - Euro Info Centrum Praha Vinohradská 46, 120 00

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

1977L0249 CS

1977L0249 CS 1977L0249 CS 01.01.2007 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

Přeshraniční poskytování služeb Ing. Eva Hrubešová, RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR. European Commission Enterprise and Industry

Přeshraniční poskytování služeb Ing. Eva Hrubešová, RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR. European Commission Enterprise and Industry Přeshraniční poskytování služeb Ing. Eva Hrubešová, RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR European Commission Enterprise and Industry Osnova I. Přeshraniční poskytování služeb II. III. IV.

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace)

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace) ICT sektor je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky a poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování, komunikaci a distribuci informací elektronickou cestou,

Více

SOLVIT. efektivní řešení problémů na vnitřním trhu EU. Mgr. Eva Tluková. 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu

SOLVIT. efektivní řešení problémů na vnitřním trhu EU. Mgr. Eva Tluková. 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu SOLVIT efektivní řešení problémů na vnitřním trhu EU Mgr. Eva Tluková 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Vznik SOLVITu Založen Evropskou komisí v roce 2002 V ČR zřízen usnesením vlády č. 458/2004 1.

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky 6B4. Bezpečnost informačních systémů 0B4.1 Antivirový program V lednu 2007 používalo 94 % podniků s 10 a více zaměstnanci antivirový program (graf 4.1), který je tak v Česku nejrozšířenější ochranou počítačových

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/korna2mhuwys) DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/korna2mhuwys) DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. Obecná část 1. Důvod předložení 1.1 Název DŮVODOVÁ ZPRÁVA Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 1.2 Nezbytnost navrhované právní úpravy a

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu

Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu Mgr. Veronika Paseková oddělení právní podpory zaměstnanosti odbor trhu práce Ministerstvo práce a sociálních věcí Právní

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Vnitřní trh EU právní úprava 2. část. Prezentace 2015

Vnitřní trh EU právní úprava 2. část. Prezentace 2015 Vnitřní trh EU právní úprava 2. část Prezentace 2015 Svoboda usazování Dle čl. 43 SFEU V rámci níže uvedených ustanovení budou omezení svobody usazování pro příslušníky jednoho členského státu na území

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM UNIVERZITA KARLOVA DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Čl. 20 SFEU Čl. 21 SFEU Směrnice 2004/38 o právu občanů EU a jejích rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území ČS

Čl. 20 SFEU Čl. 21 SFEU Směrnice 2004/38 o právu občanů EU a jejích rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území ČS Monika Matysová Čl. 20 SFEU Čl. 21 SFEU Směrnice 2004/38 o právu občanů EU a jejích rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území ČS 1. Zavádí se občanství Unie. Každá osoba, která má

Více

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu.

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu. Data uvedená v této kapitole pocházejí z výsledků statistických šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

I N F O R M A C E. Pověřené útvary, kterými jsou všechny celní úřady v České republice (nikoliv

I N F O R M A C E. Pověřené útvary, kterými jsou všechny celní úřady v České republice (nikoliv I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování registračního a identifikačního čísla (EORI) pro celní účely v rámci Evropské unie S účinností od 1. 7. 2009 byla v Evropské

Více

Agenturní zaměstnávání. v České republice

Agenturní zaměstnávání. v České republice Agenturní zaměstnávání v České republice Od roku 2004, (kdy nabyl účinnosti zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) docházelo k postupnému zvyšování počtu agentur práce i podílu agenturního zaměstnávání

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 96/71/ES. ze dne 16. prosince o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 96/71/ES. ze dne 16. prosince o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Návrh. ZÁKON ze dne..2005, o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění členských států Evropské unie na území České republiky

Návrh. ZÁKON ze dne..2005, o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění členských států Evropské unie na území České republiky Návrh Příloha III ZÁKON ze dne..2005, o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění členských států Evropské unie na území České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Zamezení dvojího zdanění při realizaci zakázek českých podnikatelů na Slovensku, v Bulharsku a Polsku

Zamezení dvojího zdanění při realizaci zakázek českých podnikatelů na Slovensku, v Bulharsku a Polsku Zamezení dvojího zdanění při realizaci zakázek českých podnikatelů na Slovensku, v Bulharsku a Polsku MEZINÁRODNI ZDANĚNÍ Mgr. Magdaléna Vyškovská, daňový poradce č. 2371, PETERKA & PARTNERS v. o. s. advokátní

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy Cíl prezentace EURES, práce v EU/EHP, Švýcarsku Zdravotní a sociální pojištění při práci v

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Podnikání v Německu. Zakládání podniku, podnikání

Podnikání v Německu. Zakládání podniku, podnikání Podnikání v Německu Svoboda podnikání = právo zahajovat a provozovat samostatnou výdělečnou činnost na území členského státu za stejných podmínek jako mají domácí podnikatelé. Právo na usazení, podnikání,

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

Šablona životních situací MPO MS Word

Šablona životních situací MPO MS Word 1. 2. 3. Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) 4. Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde

1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde Jednotný vnitřní trh- osoby Evropské soutěžní právo Michal Částek Volný pohyb osob Upraveno v čl. 39-42 SES+sekundární legislativa a rozsudky ESD Původně pohyb za účelem pracovní činnosti a za účelem podnikání

Více

Analýza tématického zaměření dotazů vznesených na InMP

Analýza tématického zaměření dotazů vznesených na InMP Lucie Kalvasová 5. 10. 2006 Analýza vychází z celkového počtu 3284 dotazů vyřešených v období od 1. 7. 2006 do 30. 9. 2006. Jednotlivé požadavky jsou rozřazovány dle tématu do následujících kategorií:

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně

Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně 4. Základní informace k životní situaci Podnikatel je podle živnostenského zákona povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu zahájení

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu Europraca Sudety Pardubice, 17.12.2009 Koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v EU/EHP E formuláře Radka Vojtíšková Eures poradce Vnitřní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Ondřej Brychta Odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR 20. listopadu 2013 Bratislava Problém definice Jednotná definice kvalifikovaných

Více

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Projekt Transparense Projekt Transparense Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Transparense Zvýšení transparentnosti

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Cizinec může na území ČR vykonávat práce za předpokladu, že má platné povolení k zaměstnání a platné vízum k pobytu za účelem zaměstnání. Kdo je účastníkem

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1lbsakal49ow)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1lbsakal49ow) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Název návrhu: Návrh nařízení vlády o stanovení podrobností souvisejících s vydáním povolení k dlouhodobému

Více

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více