ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI"

Transkript

1 PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH Objednatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU (odbor č ) Politických vězňů Praha 1 tel.: Řešitel: CS-PROJECT spol. s r.o. Radlická 740/113d Praha 5 tel.:

2 Obsah 1. PŘEDMLUVA OBSAH PŘÍRUČKY A ZPŮSOB PRÁCE S NÍ DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S PŘÍRUČKOU POUŽÍVANÁ TERMINOLOGIE ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU TRHŮ PRO ANALÝZU ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH VOLNÝ POHYB SLUŽEB V KONTEXTU ČTYŘ ZÁKLADNÍCH SVOBOD VNITŘNÍHO TRHU EU Volný pohyb zboží Volný pohyb osob Volný pohyb kapitálu Volný pohyb služeb SVOBODA PŘESHRANIČNÍHO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Kritérium dočasnosti u přeshraničního poskytování služeb Svoboda usazení VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ PŘECHODNÁ OBDOBÍ Přechodná období pro volný pohyb osob Přechodná období pro volný pohyb služeb (vysílání pracovníků) Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ Současná praxe při uznávání odborných kvalifikací Budoucí systém uznávání odborných kvalifikací SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A DANĚ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ POMOCÍ SYSTÉMU SOLVIT BELGIE ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY BELGICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY BELGICKÉHO SEKTORU SLUŽEB LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V BELGICKÉM SEKTORU SLUŽEB PRAKTICKÉ NÁVODY PRO ZVLÁDÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH PROCEDUR Otázky a odpovědi z praxe Důležité internetové adresy MOŽNÉ PŘEKÁŽKY PRO ČESKÉ PODNIKATELE V BELGII PROFILY JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍ BELGICKÉHO SEKTORU SLUŽEB Stavebnictví Služby v oblasti výpočetní techniky Služby v telekomunikacích Ostatní příležitosti v belgickém sektoru služeb SHRNUTÍ ESTONSKO ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ESTONSKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ESTONSKÉHO SEKTORU SLUŽEB LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V ESTONSKÉM SEKTORU SLUŽEB PRAKTICKÉ NÁVODY PRO ZVLÁDÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH PROCEDUR Otázky a odpovědi z praxe Důležité internetové adresy MOŽNÉ PŘEKÁŽKY PRO ČESKÉ PODNIKATELE V ESTONSKU PROFILY JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍ ESTONSKÉHO SEKTORU SLUŽEB Stavebnictví Služby v oblasti výpočetní techniky Poradenské, účetní a auditorské činnosti...57 Strana: 2 z 104

3 5.6.4 Ostatní příležitosti v estonském sektoru služeb SHRNUTÍ ŠVÉDSKO ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ŠVÉDSKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ŠVÉDSKÉHO SEKTORU SLUŽEB LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V ŠVÉDSKÉM SEKTORU SLUŽEB PRAKTICKÉ NÁVODY PRO ZVLÁDÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH PROCEDUR Otázky a odpovědi z praxe Důležité internetové adresy MOŽNÉ PŘEKÁŽKY PRO ČESKÉ PODNIKATELE VE ŠVÉDSKU PROFILY JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍ ŠVÉDSKÉHO SEKTORU SLUŽEB Stavebnictví Služby v oblasti výpočetní techniky Výzkum a vývoj Cestovní ruch a činnosti cestovních kanceláří Ostatní příležitosti ve švédském sektoru služeb SHRNUTÍ VELKÁ BRITÁNIE ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY HOSPODÁŘSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY BRITSKÉHO SEKTORU SLUŽEB LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V BRITSKÉM SEKTORU SLUŽEB PRAKTICKÉ NÁVODY PRO ZVLÁDÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH PROCEDUR Otázky a odpovědi z praxe Důležité internetové adresy MOŽNÉ PŘEKÁŽKY PRO ČESKÉ PODNIKATELE VE VELKÉ BRITÁNII PROFILY JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍ BRITSKÉHO SEKTORU SLUŽEB Stavebnictví Služby v telekomunikacích Finanční služby Opravy a údržba Ostatní příležitosti v britském sektoru služeb SHRNUTÍ RAKOUSKO ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY RAKOUSKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY RAKOUSKÉHO SEKTORU SLUŽEB LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V RAKOUSKÉM SEKTORU SLUŽEB PRAKTICKÉ NÁVODY PRO ZVLÁDÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH PROCEDUR Otázky a odpovědi z praxe Důležité internetové adresy MOŽNÉ PŘEKÁŽKY PRO ČESKÉ PODNIKATELE V RAKOUSKU PROFILY JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍ RAKOUSKÉHO SEKTORU SLUŽEB Služby v oblasti výpočetní techniky Služby v telekomunikacích Cestovní ruch a činnosti cestovních kanceláří Opravy a údržba Ostatní příležitosti v rakouském sektoru služeb SHRNUTÍ ZÁVĚR...95 SEZNAM INFORMAČNÍCH ZDROJŮ...96 PŘÍLOHA: STATISTIKY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Z DATABÁZE TED...98 Strana: 3 z 104

4 1. Předmluva Tato příručka je primárně určena české podnikatelské veřejnosti a jejím cílem je zhodnotit možnosti uplatnění českých firem v pěti vybraných zemích. Každý trh vykazuje určitá specifika, od povinného členství v profesním sdružení až po odlišný systém registrace při usazení. Prostřednictvím tohoto projektu vznikne pro české poskytovatele služeb návod, jak zjištěná specifika překonat, čímž by mělo také dojít k významnému usnadnění překonávání bariér vstupu na trh a působení na něm. Cílové země (Belgie, Estonsko, Švédsko, Velká Británie a Rakousko) a v nich vybrané obory (Stavebnictví; Telekomunikace; Informační technologie, Poradenské služby; Cestovní ruch; Opravy a údržba a Finanční služby) byly do studie zařazeny na základě závěrů materiálu Doporučení pro podporu exportu služeb, který byl zpracován v rámci naplňování cílů Exportní strategie ČR , přesněji projektu Zvyšování exportu služeb. Příručka se dále vztahuje k přijetí návrhu Směrnice o službách, která představuje další krok v liberalizaci sektoru služeb, a která je pro podnikatele významná zejména tím, že ukládá zřídit jednotná kontaktní místa, nastavuje pravidla administrativní spolupráce mezi členskými státy a dále upravuje takové pojmy jako volný pohyb služeb a svoboda usazení. Informace pro přípravu této příručky byly čerpány z několika typů informačních zdrojů. České informační zdroje zahrnují zejména analýzy a informačních portály zpracované pro ministerstva v ČR, pod jejichž správu jednotlivá témata spadají (zejména MPO, MPSV, MZV a MŠMT), dále materiály Euro Info Center, internetové stránky agentur pro podporu exportu a statistiky ČSÚ a ČNB. Zahraniční informační zdroje zahrnují portály ministerstev v jednotlivých popisovaných zemích, informace profesních sdružení a asociací a materiály úřadů, zabývajících se vysíláním pracovníků. Konkrétní údaje a statistiky o vybraných zemích a jednotlivých odvětvích v nich pak vycházejí z databází Eurostatu a Internet Securities Inc. Příloha o veřejných zakázkách byla zpracována na základě databáze veřejných zakázek TED. Předmětem projektu bylo tedy získání, zpracování a poskytnutí praktických informací a návodů, kterými by se mohli podnikatelé usilující o poskytování služeb na zahraničních trzích řídit, aniž by byli nuceni vstřebávat nadměrné množství irelevantních informací. Vzhledem k praktickému zaměření příručky se domníváme, že získané informace poskytnou nový pohled na jednotlivé aspekty přeshraničního poskytování služeb. Strana: 4 z 104

5 2. Obsah příručky a způsob práce s ní Příručka Příležitosti pro podnikání ve službách na evropských trzích má za cíl sloužit jako informační materiál pro české podnikatele, kteří uvažují o rozšíření svých aktivit v sektoru služeb do zemí EU. Cílem příručky bylo především shromáždit veškeré potřebné informace i praktické rady na jednom místě a zjednodušit tak zájemci o tuto problematiku komplikované vyhledávání informací v různých informačních zdrojích. Tato kapitola stručně shrnuje strukturu příručky a popisuje, jak s jednotlivými kapitolami pracovat. Dále jsou zde vysvětleny základní pojmy užívané v příručce a uvedeny důvody pro výběr zemí, jejichž sektor služeb je podrobněji popsán v kapitolách Doporučení pro práci s příručkou Příručka je rozdělena na dvě základní části. První část (kapitola 3) se zabývá obecnými principy poskytování služeb na zahraniční trhy v rámci Evropské unie a druhá část (kapitoly 4-8) popisuje fungování těchto principů v konkrétních vybraných zemích v praxi. Pokud je pro Vás problematika exportu služeb zcela nové téma, doporučujeme číst první část postupně. Seznámíte se tak nejdříve s fungováním vnitřního trhu EU, a pak se budete postupně dozvídat informace o specifických tématech spojených s exportem služeb, jako je vysílání pracovníků, uznávání kvalifikací či svoboda usazení. Pokud se již v základních principech poskytování služeb do zahraničí orientujete, doporučujeme naopak věnovat se samostatně pouze Vámi vybraným tématům z kapitoly 3. Aplikace principů uvedených v první části příručky není ve všech zemích EU stejná. Pro popis praktického fungování exportu služeb bylo vybráno 5 zemí, na nichž je různý přístup k této problematice demonstrován. Po přečtení všech kapitol by měl mít čtenář povědomí o celkovém současném stavu exportu služeb v EU. Kapitoly 4-8 jsou zpracovány za jednotlivé země tak, aby je bylo možno číst i samostatně. Kapitoly mají shodnou strukturu, proto lze podmínky v jednotlivých zemích snadno srovnávat. Zajímá-li vás v rámci určité země pouze jedna konkrétní problematika, lze ji snadno vyhledat v obsahu. Každá z kapitol 4-8 nejdříve popisuje hospodářství a sektor služeb v dané zemi, dále vysvětluje postup při vyřizování potřebných povolení, upozorňuje na možné překážky pro české podnikatele a uvádí sadu otázek a odpovědí k tématu. V textu je množství odkazů na internetové adresy, na kterých lze najít doplňující informace. Další část kapitol 4-8 pro každou zemi se věnuje konkrétním vybraným odvětvím služeb, které jsou perspektivní pro české poskytovatele služeb. Příručka se tedy nevěnuje příležitostem ve všech oblastech sektoru služeb v daných zemích, ale spíše vysvětluje administrativní postupy které jsou platné pro celý sektor služeb a následně uvádí profily nejperspektivnějších odvětví pro české podnikatele. Jednou z příležitostí pro podnikatele ve službách je možnost hrát roli subdodavatele ve velkých (nadlimitních) veřejných zakázkách. Statistika nejčastěji zastoupených odvětví v celoevropské databázi veřejných zakázek (TED) je uvedena v Příloze. Strana: 5 z 104

6 2.2 Používaná terminologie Před započetím práce s touto příručkou doporučujeme věnovat pozornost terminologii užívané v souvislosti s exportem služeb. Termíny používané laickou veřejností jsou totiž často zaměňované, požívané ve více významech nebo nepřesně užívané. Je proto vždy třeba vycházet z ustálených výrazů používaných v oficiálních dokumentech a legislativě EU. Tato část by Vám měla pomoci orientovat se v nejčastěji užívaných pojmech. Seznam nejpoužívanějších pojmů: Čtyři základní svobody jedná se o volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, které jsou uplatňovány na vnitřním trhu, tj. na území všech členských států Evropské unie. Volný pohyb služeb představuje svobodu poskytování služeb na bázi dočasnosti. Vztahuje se většinou na situace, kdy poskytovatel z jednoho členského státu dočasně a příležitostně poskytuje služby přeshraničně do jiného členského státu (např. architekt). Dále se může za službou naopak přesunovat příjemce služby (např. turista) a nebo může přeshraničně cestovat i samotná služba, jak je tomu např. u televizního vysílání nebo elektronického obchodování, kdy jak poskytovatel, tak příjemce služby zůstávají ve svých členských státech. Volný pohyb služeb je upraven články Smlouvy ES. Volný pohyb osob tuto svobodu představuje jednak volný pohyb pracovníků (zakotveno čl Smlouvy ES), dále svoboda usazování/podnikání (čl Smlouvy ES) pro fyzické osoby samostatně výdělečně činné (podnikatele) a právnické osoby (podniky, společnosti) a konečně také volný pohyb služeb. Judikatura postupem času rozšířila okruh subjektů také na osoby, které nevykonávají ekonomickou činnost (tj. rodiny podnikatelů, studenti, důchodci apod.). Vysílání pracovníků bezprostředně souvisí se svobodou poskytování služeb, protože pokud se nejedná o osobu samostatně výdělečně činnou, je to většinou právě vyslaný pracovník, kdo danou službu dočasně v hostitelském členském státě poskytuje. Pro vysílání pracovníků je v rámci sekundárního práva nejdůležitější směrnice 96/71/ES, která určuje, které pracovní podmínky musí být uplatňovány podle práva státu, do něhož je pracovník vyslán (např. délka pracovní doby, délka dovolené, minimální mzda, ochrana zdraví, bezpečnosti a hygieny při práci apod.). Směrnice se vztahuje na případy, kdy poskytovatel služby vyšle svého pracovníka na území jiného členského státu na základě smlouvy mezi ním a stranou, pro kterou je služba určena. Dále může být pracovník vyslán na území jiného členského státu do podniku, který náleží ke skupině podniků. V neposlední řadě může být pracovník vyslán do firmy na území jiného členského státu firmou, která mu zprostředkuje práci. Je nutné dodat, že ve všech těchto případech existuje mezi poskytovatelem služeb a jeho vysílaným pracovníkem pracovněprávní vztah. Svoboda usazování / podnikání se vztahuje na případy, kdy se podnikatel z jednoho členského státu usadí v jiném členském státě, tj. založí zde pobočku, popř. organizační složku a podřídí se právnímu režimu hostitelského státu. Svoboda přeshraničního poskytování služeb jedná se o činnosti, kdy k poskytnutí služby dochází přes hranice bez toho, že by měl poskytovatel v úmyslu se v hostitelském státě trvale nebo dlouhodobě usadit. Evropské právo konkrétně nevymezuje časová kritéria, která by umožnila důsledné rozlišení přeshraničního poskytování služeb a usazení. V souvislosti s přeshraničním poskytováním služeb se pouze hovoří o kritériích dočasnosti a příležitostném poskytování služeb, která jsou poté posuzována v rámci konkrétních případů. Strana: 6 z 104

7 Služba je jakákoli samostatná výdělečná činnost poskytovaná za úplatu. Smlouva ES (článek 50) dále specifikuje služby jako výkony poskytované za úplatu, pokud nejsou upraveny ustanoveními o volném pohybu zboží, kapitálu a osob. Služby zahrnují činnosti průmyslové povahy, obchodní činnosti, řemeslné činnosti a činnosti v oblasti svobodných povolání (jde např. poskytování právních služeb, opravárenské práce, malířské práce nebo reklamu). Poskytovatel služby jedná se o fyzickou osobu, která je příslušníkem členského státu nebo právnickou osobu, v členském státě usazenou, která nabízí nebo poskytuje službu. Příjemce služby může být jednak fyzická osoba, která je příslušníkem členského státu nebo která požívá práv, jež jí přiznávají právní předpisy Společenství. Dále se může jednat o právnickou osobu usazenou v členském státě, která službu přijímá ať už pro profesní nebo neprofesní účely. K orientaci v souvislostech, mezi výše zmíněnými pojmy slouží následující tabulka. SOUVISLOSTI MEZI NEJČASTĚJI UŽÍVANÝMI POJMY V OBLASTI EXPORTU SLUŽEB Pojem Charakteristika Subjekty, na které se vztahuje Související pojmy Legislativní úprava Volný pohyb služeb Volný pohyb osob Možnost přeshraničního poskytování služeb (dočasné, příležitostné poskytování služby) Zahrnuje: 1/ Volný pohyb fyzických osob (OSVČ), 2/ Svobodu usazování / podnikání fyzických osob (OSVČ-podnikatelé) právnických osob (podniky a společnosti) Fyzické osoby (OSVČ) Právnické osoby a jimi vyslaní pracovníci Fyzické osoby (OSVČ), Právnické osoby (podniky a společnosti) Ekonomicky neaktivní osoby (studenti, důchodci, rodiny) Přeshraniční poskytování služeb (dočasné, příležitostné poskytování služby v hostitelském členském státě) Svoboda usazení (trvalé usazení v jiném členském státě spojené se zřízením pobočky) Vyslaný pracovník v tomto případě nehovoříme o volném pohybu osob, ale služeb, protože vyslaný pracovník se nestává součástí trhu v hostitelském členském státě, ale pouze zde službu vykoná a vrátí se zpět do státu usazení. Článek SES Volný pohyb pracovníků: článek SES Svoboda usazování a podnikání: článek SES Volný pohyb služeb: článek SES Vysílání pracovníků Podnikatel vysílá svého pracovníka na území jiného členského státu za účelem poskytnutí služby. Mezi podnikatelem a vysílaným pracovníkem existuje vždy pracovněprávní vztah. Fyzické osoby zaměstnanci Bezprostředně souvisí se svobodou poskytování služeb, protože pokud službu neposkytuje v hostitelském členském státě OSVČ, je to právě vyslaný pracovník. Směrnice 96/71/ES Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu Strana: 7 z 104

8 2.3 Zdůvodnění výběru trhů pro analýzu V této příručce jsou popsány legislativní podmínky a postupy pro zvládání administrativních procedur pro podnikání ve službách v následujících zemích: Belgie, Estonsko, Švédsko, Velká Británie, Rakousko. Důvodem pro výběr právě těchto trhů je především to, že tyto země se v posledních letech v sektoru služeb dynamicky rozvíjely, jsou pro české exportéry služeb perspektivní, ale přitom si navzájem nejsou příliš podobné svou velikostí, strukturou a celkovým podnikatelským klimatem. Na rozdílu mezi jednotlivými popisovanými zeměmi je v příručce demonstrováno několik odlišných přístupů státních správ a samospráv k přeshraničnímu poskytování služeb. Například velmi liberální podnikatelské prostředí v Estonsku kontrastuje s přeregulovaným trhem v Rakousku či v Belgii. Důvodem pro výběr jednotlivých trhů byly následující aspekty: Belgie je v sektoru služeb přísně regulovaným trhem, který je ale zároveň v rozvoji sektoru služeb velmi vyspělý a jehož celková ekonomická situace je dlouhodobě stabilní. Vzhledem ke strategické poloze belgického trhu na něm zároveň působí řada světových a nadnárodních korporací, které vytvářejí silné konkurenční prostředí a představují tak pro české poskytovatele služeb skutečnou zkoušku jejich exportní připravenosti a zároveň jim dávají možnost se od těchto společností učit. Zároveň je Belgie sídlem většiny institucí Evropské unie, čímž se stává zajímavým trhem nejen z důvodů případného poskytování služeb právě těmto organizacím (překladatelské služby, poradenství, atp.), ale také velkému množství zahraničních návštěvníků a diplomatů (např. stravovací a rekreační služby, služby v oblasti využití volného času, atp.). Estonsko je trhem, který patří mezi nejliberálnější a nejotevřenější ekonomiky v EU. Zároveň je zástupcem pobaltských států, tedy donedávna se transformujících ekonomik, které jsou pro zahraniční investory obecně velmi atraktivní. Nezanedbatelná je také skutečnost, že proniknutím na estonský trh si mnohé firmy otevřely v minulosti přístup na trh ruský, což je vzhledem k jeho rostoucímu celosvětovému významu velmi pozitivní skutečnost. Tímto způsobem byla eliminována bariéra přístupu na ruský trh, který má vysokou absorpční kapacitu, ale je přímo ze střední Evropy poměrně obtížně dostupný. Švédsko je zástupcem severských států, jejichž sektor služeb generuje dlouhodobě až 70% HDP. Švédský sektor služeb je tak na jednu stranu trhem tvrdě konkurenčním, na druhou stranu však nabízí ve službách velmi široké možnosti. Jedná se o trh otevřený, tedy relativně přístupný pro zahraniční investory a dovozce služeb. Švédské zkušenosti s kvalitním poskytováním služeb mohou české podnikatele motivovat k dalšímu rozvoji a učení se z vlastních zkušeností (tzv. learning by doing ). Velká Británie byla do příručky zařazena proto, že byla jako jedna ze tří zemí vybrána do Pilotního projektu realizovaného v rámci Exportní strategie ČR , konkrétně Strana: 8 z 104

9 projektu "Zvýšení vývozu služeb". Ten se soustředí na oblasti služeb, které se v posledních letech stávají velmi významnou složkou mezinárodního obchodu. Cílem projektu je především usnadnění podmínek poskytování služeb na zahraničních trzích, zejména prostřednictvím liberalizace a seznámením domácích poskytovatelů služeb s možnostmi na zahraničních trzích. Velká Británie je perspektivním teritoriem z řady důvodů. Za prvé, je do této země v současné době soustředěn nejvýznamnější podíl exportu služeb ve světě. Za druhé, velká perspektiva nárůstu exportu služeb je zde i do budoucna, a to zejména s ohledem na připravovanou Směrnici o službách. A konečně za třetí, po navázání kontaktů s britskými firmami se zvyšuje možnost českých firem, napojit se v rámci jejich subdodavatelského řetězce na další společnosti. Rakousko je trhem, který se v mnohém podobá trhu českému, což plyne mimo jiné ze společné historicko-kulturní zkušenosti. Jedná se o trh přeregulovaný, tedy plný poměrně složitých administrativních překážek. Rakousko si velmi hlídá nadbytečný příliv levných pracovních sil ze zemí střední a východní Evropy. Na druhou stranu je pro ČR geograficky velmi blízkým trhem; je tedy atraktivní i přes zmíněné překážky. Náklady na přeshraniční poskytování služeb a vysílání pracovníků do Rakouska jsou ve srovnání s ostatními popisovanými zeměmi nízké. Velkým nešvarem Rakouska (podobně jako Německa) je, že přístup zahraničních firem z většiny nových členských zemí EU do některých odvětví je zcela zakázán (např. stavebnictví). Podnikatel, který chce expandovat do Rakouska tedy musí dobře zvážit, zda snadná geografická dostupnost převáží překonávání četných byrokratických překážek a určitou diskriminaci vůči podnikatelům z nových členských zemí. Export služeb do třetích zemí (tedy zemí mimo EU) není předmětem této příručky. Pouze malou část informací uvedených v této příručce lze zobecnit i na zahraniční trhy mimo EU. Pro informace o poskytování služeb na těchto trzích je vždy třeba navštívit aktuální webové stránky zastupitelského úřadu ČR v dané zemi a stránky ministerstev, do jejichž kompetence dané odvětví spadá. Dále se doporučuje sledovat pozorně změny v bilaterálních dohodách mezi ČR a daným státem. Strana: 9 z 104

10 3. Úvod o problematice poskytování služeb na zahraničních trzích Poskytování služeb představuje důležitou součást hospodářství všech zemí EU a již od počátků evropské integrace patří svoboda poskytování služeb a svoboda usazování mezi základní principy vnitřního trhu. Sektor služeb představuje v mnoha státech EU až 70 % tvorby HDP. Harmonizace volného poskytování služeb a svobody usazování je tudíž důležitou součástí dosažení fungování vnitřního trhu. Vnitřní trh Evropské unie je územně vymezen hranicemi všech členských států EU a jeho cílem je fungování tzv. čtyř základních svobod. Jedná se o: volný pohyb zboží, volný pohyb osob, volný pohyb služeb a volný pohyb kapitálu. V této příručce je kladen důraz na volný pohyb služeb, podrobněji jsou proto vysvětlena zejména tato související témata: principy přeshraničního poskytování služeb, usazování podnikatelských subjektů na území jiných členských států, vysílání pracovníků, uznávání kvalifikací a další témata související s vývozem služeb z ČR na trhy členských států EU. Zmíněna je i úprava nově přijaté Směrnice o službách na vnitřním trhu (dále jen Směrnice o službách ), jejíž ustanovení budou transponována do českého právního řádu do konce roku Volný pohyb služeb v kontextu čtyř základních svobod vnitřního trhu EU Pro úspěšný export služeb na zahraniční trhy v rámci EU je důležité vnímat poskytování služeb v kontextu čtyř základních svobod vnitřního trhu EU. Služby jsou totiž málokdy poskytovány pouze jako tzv. poor services, tedy služby bez jakéhokoli hmotného vyjádření (v podobě zboží) a bez poskytnutí určitou osobou. Přeshraniční platby za služby navíc musí respektovat principy volného pohybu kapitálu. Podstatným předpokladem pro plné využití svobody volného pohybu kapitálu je přistoupení do Eurozóny, což eliminuje některé nevýhody spojené s využíváním národní měny. Typickým příkladem je odstranění transakčních nákladů. 1 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 O SLUŽBÁCH NA VNITŘNÍM TRHU Strana: 10 z 104

11 Z tohoto důvodu jsou v následujícím textu stručně popsány základní principy fungování všech čtyř základních svobod vnitřního trhu EU Volný pohyb zboží Volný pohyb zboží je základním předpokladem pro fungování vnitřního trhu EU. Uvolnění pohybu zboží bylo částečně dosaženo již odstraněním tzv. tarifních překážek (tj. cel a množstevních kvót). Jejich odstranění přineslo znatelný nárůst vzájemné obchodní výměny a objem každodenních dodávek zboží přes hranice v rámci EU již několik let roste. Zrušení tarifních překážek však nestačilo pro uvolnění pohybu zboží v širším měřítku, protože běžné výrobky narážely i nadále na různé požadavky stanovené v národních předpisech jednotlivých členských států (většinou jde o technické, environmentální, hygienické a zdravotní normy). I tyto překážky se však postupně daří odstraňovat. Podrobné informace k netarifním překážkám lze najít na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, v části "zboží na vnitřním trhu". Internetová adresa: BOX: Kde se mohou podnikatelé informovat o možnostech a podmínkách exportu zboží a služeb z ČR? Od 9. května 2006 byla jako součást exportní strategie Ministerstva průmyslu a obchodu na léta spuštěna tzv. Zelená linka pro export. Tato telefonní linka je přístupná zdarma na čísle a je vstupní branou do nabídky služeb státu pro exportéry. Tuto nabídku služeb státu shrnuje materiál Export v kostce : Internetová adresa: Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu Volný pohyb osob Volný pohyb osob ve smyslu svobody usazování je formou trvalého poskytování služeb v jiném členském státě. Proto je v této příručce věnován také určitý prostor tématům vztahujícím se k volnému pohybu osob. Strana: 11 z 104

12 Volný pohyb osob byl dříve chápán pouze v souvislosti s ekonomickou integrací, kdy pracovníci a osoby samostatně výdělečně činné byli oprávněni vykonávat hospodářskou činnost na celém území Společenství. Jedná se však o oblast širší, zahrnující: volný pohyb pracovníků (zakotveno čl Smlouvy ES), svobodu usazování/podnikání (čl Smlouvy ES) pro fyzické osoby samostatně výdělečně činné (podnikatele) a pro právnické osoby (podniky, společnosti), osoby, které nevykonávají ekonomickou činnost (rodiny podnikatelů, studenti, důchodci...) a volný pohyb služeb. Předpokladem volného pohybu osob je vždy oprávnění k pobytu. Toto oprávnění zahrnuje oprávnění ke vstupu, přijetí zaměstnání, oprávnění podnikat nebo v daném státě setrvat i po ukončení aktivní činnosti. Problematika volného pohybu osob spadá v ČR převážně do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Podrobné informace týkající se volného pohybu osob lze nalézt v části 3.6 této příručky nebo na stránkách MPSV v sekci Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci EU. Internetová adresa: Volný pohyb osob je pro ČR bohužel stále omezen tzv. přechodným obdobím. Toto omezení v současné době uplatňují původní členské státy EU15, kromě Irska, Velké Británie, Švédska, Finska, Řecka, Portugalska, Španělska a nově i Itálie. Více o přechodných obdobích ohledně volného pohybu českých pracovníků v původních členských státech EU lze nalézt buď v části 3.4 této příručky nebo na výše zmíněných internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí Volný pohyb kapitálu Volný pohyb kapitálu je nejvíce rozvinutou a tudíž nejméně problematickou svobodou vnitřního trhu EU. Základní podmínky pro volný pohyb kapitálu jsou: volně směnitelná česká koruna, odstranění všech národních překážek pro transfer kapitálu s ostatními členskými státy EU (a s třetími zeměmi), zavedení pravidel EU o zabezpečení přeshraničních plateb a transferů kapitálu všeho druhu. V ČR spadá problematika volného pohybu kapitálu především do působnosti Ministerstva financí. Více informací o volném pohybu kapitálu lze nalézt na internetových stránkách tohoto ministerstva v části EU a zahraničí. Internetová adresa: Strana: 12 z 104

13 3.1.4 Volný pohyb služeb Volným pohybem služeb se v evropském kontextu rozumí dočasné a příležitostné poskytování služeb přes hranice bez trvalého usazení firmy či podnikatele ve státě, kde službu poskytuje. Volný pohyb služeb může většinou znamenat dočasný přesun poskytovatele do jiného členského státu (např. za účelem poskytnutí opravy stroje). O volný pohyb služeb se však jedná i v případě přesunu příjemce služeb do jiného členského státu (např. vycestování turisty) nebo přesunu samotné služby (např. poskytnutí služeb přes internet). Služby ve stále větší míře provázejí poskytování zboží a ve spojení se zbožím se podřizují pravidlům platným pro zboží, jak plyne z článku 50 Smlouvy o ES. Hranice mezi zbožím a službou však bývá často nejasná, proto je vždy třeba vycházet z definic zakotvených v právním řádu (viz BOX níže). BOX: Jak jsou právem EU definovány služby? Za služby se podle Smlouvy o založení Evropského společenství (článek 50) pokládají výkony poskytované zpravidla za úplatu, pokud nejsou upraveny ustanoveními o volném pohybu zboží, kapitálu a osob. Služby zahrnují zejména: a) činnosti průmyslové povahy; b) činnosti obchodní povahy; c) řemeslné činnosti; d) činnosti v oblasti svobodných povolání. Aniž jsou dotčena ustanovení kapitoly týkající se práva usazování, může poskytovatel služby za účelem jejího poskytnutí dočasně provozovat svou činnost ve státě, kde je služba poskytována, za stejných podmínek, jaké tento stát ukládá svým vlastním státním příslušníkům. Zdroj: Euroskop.cz Zatímco volný pohyb zboží už v rámci EU v podstatě bezproblémově funguje, volný pohyb služeb je stále omezován množstvím překážek. Tyto překážky má odstranit nová Směrnice o službách (viz dále v této části). Další témata související s volným pohybem služeb jsou vysvětlena v subkapitolách , kde lze nalézt podrobnější informace o jejich legislativním zakotvení a praktické aplikaci. Tato témata jsou pak v kapitolách za jednotlivé země (kapitoly 4-8) doplněna příklady z praxe (otázky a odpovědi), které mohou jednak snáze demonstrovat, zda určitá teoretická znalost odpovídá realitě a jednak ověří, zda čtenář správně pochopil legislativní zakotvení volného pohybu služeb. Strana: 13 z 104

Podnikání českých firem ve Francii

Podnikání českých firem ve Francii Podnikání českých firem ve Francii Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní podmínky Stálá provozovna

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

Vysílání pracovníků do Německa a Rakouska po 1. 5. 2011 Jitka Ryšavá. European Commission Enterprise and Industry

Vysílání pracovníků do Německa a Rakouska po 1. 5. 2011 Jitka Ryšavá. European Commission Enterprise and Industry Vysílání pracovníků do Německa a Rakouska po 1. 5. 2011 Jitka Ryšavá European Commission Enterprise and Industry Jednotný vnitřní trh Je dle Smlouvy o fungování EU (dříve Smlouvy o založení Evropských

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Implementace Směrnice o

Implementace Směrnice o Implementace Směrnice o službách na vnitřním m trhu Co to je implementace? směrnice jeden z typů evropských aktů rámcový nástroj směrnice stanoví jen to, co má být dosaženo cestu k cíli si vytyčí každý

Více

Přeshraniční poskytování služeb Ing. Eva Hrubešová, RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR. European Commission Enterprise and Industry

Přeshraniční poskytování služeb Ing. Eva Hrubešová, RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR. European Commission Enterprise and Industry Přeshraniční poskytování služeb Ing. Eva Hrubešová, RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR European Commission Enterprise and Industry Osnova I. Přeshraniční poskytování služeb II. III. IV.

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

SOLVIT. efektivní řešení problémů na vnitřním trhu EU. Mgr. Eva Tluková. 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu

SOLVIT. efektivní řešení problémů na vnitřním trhu EU. Mgr. Eva Tluková. 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu SOLVIT efektivní řešení problémů na vnitřním trhu EU Mgr. Eva Tluková 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Vznik SOLVITu Založen Evropskou komisí v roce 2002 V ČR zřízen usnesením vlády č. 458/2004 1.

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Václav Janalík Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad CMU - styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče na

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Práce v Rakousku. Praktické postřehy a rady pro ty, co uvažují o práci v Rakousku

Práce v Rakousku. Praktické postřehy a rady pro ty, co uvažují o práci v Rakousku Rakousko je častým cílem Čechů pracujících v zahraničí, od 1. května 2011 pro nové země EU z r. 2004 (tedy včetně České republiky) skončilo přechodné období, kdy pro získání práce bylo v některých profesích

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Podnikání v Německu. Zakládání podniku, podnikání

Podnikání v Německu. Zakládání podniku, podnikání Podnikání v Německu Svoboda podnikání = právo zahajovat a provozovat samostatnou výdělečnou činnost na území členského státu za stejných podmínek jako mají domácí podnikatelé. Právo na usazení, podnikání,

Více

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Ondřej Brychta Odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR 20. listopadu 2013 Bratislava Problém definice Jednotná definice kvalifikovaných

Více

Postavení cizinců na vnitřním trhu EU

Postavení cizinců na vnitřním trhu EU Postavení cizinců na vnitřním trhu EU 1 Postavení cizinců na vnitřním trhu EU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Praha 2007 2 Publikace je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy Cíl prezentace EURES, práce v EU/EHP, Švýcarsku Zdravotní a sociální pojištění při práci v

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Projekt Fast Track (Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů)

Projekt Fast Track (Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů) Projekt Fast Track Projekt byl zpracován Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zahraničních věcí s cílem řešit aktuální

Více

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 K 31. 3. 2013 podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 let k obyvatelstvu stejného věku (který

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Vysvětlivka ETF k uplatnění národní minimální mzdy v sektoru silniční dopravy: opatření uložená legislativou EU

Vysvětlivka ETF k uplatnění národní minimální mzdy v sektoru silniční dopravy: opatření uložená legislativou EU Galerie Agora, Rue du Marché aux Herbes 105, Bte 11 B-1000 Brussels Telefon +32 2 285 46 60 Fax +32 2 280 08 17 E-mail: etf@etf-europe.org www.etf-europe.org European Transport Workers Federation Fédération

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 Výchozí stav v roce 1989 Negativa Celková neefektivnost ekonomiky Nevhodná sektorová

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

NĚMECKO-ČESKÝ TRH PRÁCE PO 1.5.2011

NĚMECKO-ČESKÝ TRH PRÁCE PO 1.5.2011 NĚMECKO-ČESKÝ TRH PRÁCE PO 1.5.2011 UP/EURES-ĆESKÁ REPUBLIKA Monitoruje trh práce v zahraničí i na celém území ČR, podle právních předpisů Evropské unie upravujících volný pohyb osob v rámci EU, v případech

Více

Seminář EURAXESS ČR. Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Seminář EURAXESS ČR. Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Seminář EURAXESS ČR Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných Mgr. Dalibor Fadrný vedoucí oddělení mezinárodních pojistných vztahů odbor nemocenského pojištění zaměstnanců ČSSZ Brno, 18/4/2012 Obsah

Více

1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde

1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde Jednotný vnitřní trh- osoby Evropské soutěžní právo Michal Částek Volný pohyb osob Upraveno v čl. 39-42 SES+sekundární legislativa a rozsudky ESD Původně pohyb za účelem pracovní činnosti a za účelem podnikání

Více

Analýza tématického zaměření dotazů vznesených na InMP

Analýza tématického zaměření dotazů vznesených na InMP Lucie Kalvasová 5. 10. 2006 Analýza vychází z celkového počtu 3284 dotazů vyřešených v období od 1. 7. 2006 do 30. 9. 2006. Jednotlivé požadavky jsou rozřazovány dle tématu do následujících kategorií:

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Zamestnanecké skupiny budoucích duchodcu Témer všichni zamestnanci jsou povinne

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu Europraca Sudety Pardubice, 17.12.2009 Koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v EU/EHP E formuláře Radka Vojtíšková Eures poradce Vnitřní

Více

Integrovaný informační portál MPSV a ČSSZ. Rostislav Čevela, Libuše Čeledová

Integrovaný informační portál MPSV a ČSSZ. Rostislav Čevela, Libuše Čeledová Integrovaný informační portál MPSV a ČSSZ Rostislav Čevela, Libuše Čeledová Jaké portály jsou k dispozici? Adresy portálů sociální oblasti http://portal.mpsv.cz Integrovaný informační portál MPSV - významný

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

Květen 2014. Srovnávací imigrační studie 2013 2014

Květen 2014. Srovnávací imigrační studie 2013 2014 Květen 2014 Srovnávací imigrační studie 2013 2014 Obsah Úvod 3 Zvláštní imigrační programy pro vysoce kvalifikované pracovníky 4 Česká republika 15 2 Úvod Předmětem studie je srovnání imigračních programů

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Zdravotnictví jako součást hospodářské politiky Fáze a důvody reformy zdravotnictví Opatření v oblasti

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

LEGISLATIVNÍ RÁMEC PRO PODNIKÁNÍ V CR V EU

LEGISLATIVNÍ RÁMEC PRO PODNIKÁNÍ V CR V EU Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. LEGISLATIVNÍ

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Řešení eurokrize:

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) 2015 III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti právní

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více