Komerční bankovnictví 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komerční bankovnictví 6"

Transkript

1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha

2 Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2. Forfaiting 3. Leasing 4. Projektové financování

3 Ad 1) Faktoring představuje prodej (postoupení) krátkodobých pohledávek před dobou jejich splatnosti faktoringové společnosti. Předmětem faktoringu je finanční služba představující zajištění inkasa pohledávek vzniklých na základě dodávek zboží nebo služeb. Jde v podstatě o průběžný smluvní odkup krátkodobých pohledávek, tj. se splatností do 90 až 180 dní, které vznikly prodávajícímu v důsledku poskytnutí nezajištěného obchodního úvěru, a to bez možnosti zpětného regresu na dodavatele v případě, že kupující nezaplatí.

4 Členění faktoringu: Hledisko Podle rizika zaplacení Podle způsobu úhrady Podle teritoriálního hlediska Podle možnosti odkoupení pohledávek Druhy regresní vs. bezregresní zastřený vs. zjevný tuzemský vs. zahraniční jednorázový vs. na základě úvěrového rámce (revolving)

5 Účastníci faktoringové operace: dodavatel, žadatel o faktoring, odběratel neboli dlužník faktoringová společnost odkupující pohledávku, příp. další společnost nebo instituce Faktoring probíhá ve dvou fázích: kontraktační fáze realizační fáze

6 Průběh faktoringu: Smlouva o dodávce zboží (1) Zboží (3) Dodavatel Odběratel Postoupení pohledávky (4) Výplata smluvní částky (5) žádost o odkup pohl. (2) Úhrada částky dlužníkem (6) Faktor

7 Význam faktoringu: garanční funkce přejímá riziko úvěrové. Proplácí tzv. garanční část platby. Nemusí, pokud je dodávka v reklamaci, předfinancování obchodu proplácí okamžitě po postoupení pohledávky, správa pohledávek i další služby ze strany faktora, např. výkaznictví apod. Cena faktoringu: bývá dána provizí (pokrývá náklady a hradí riziko s odkupem pohledávky). Cca až 3 % z částky.

8 Ad 2) Forfaiting Jedná se o odkup střednědobých a dlouhodobých pohledávek s odloženou splatností bez zpětného postihu na předchozího držitele těchto pohledávek. Jedná se většinou o pohledávky vzniklé na základě zahraničně obchodních operací. Forfaitiér nemá možnost uplatnit zpětný postih na prodávajícího. Znamená to, že dodavatel vývozce získává v okamžiku odkupu pohledávky forfaitiérem peněžní protihodnotu a veškerá rizika s pohledávkou (např. úvěrové, měnové, úrokové, politické.) nese odkupující, tedy forfaitiér.

9 Okupují se povětšinou jen pohledávky, které splňují jisté podmínky: zajištěné pohledávky, budoucí splatnost mezi 180 dny až 6-ti lety, pouze pohledávky denominované ve směnitelných měnách odkupují se většinou jen jednotlivé konkrétní pohledávky. Opět dvě fáze: - kontraktační - realizační

10 Druhy forfaitingu: Hledisko Podle realizace Časové hledisko Podle teritoria Podle druhu rizika Druh z primárního vs. sekundárního trhu krátkodobý vs. střednědobý vs.dlouhodobý tuzemský vs. zahraniční bankovní vs. podnikatelský

11 Účastníci forfaitingové operace: dodavatel, žadatel o forfaiting a zároveň jde o věřitele nabízející k odkupu pohledávku, odběratel v pozici dlužníka, forfaitingová společnost, tj. instituce odkupující pohledávky, ručitel, zpravidla banka nebo i jiná osoba

12 Průběh forfaitingu: Smlouva o dodávce zboží (1) Dodávka zboží (3) Dodavatel Odběratel Žádost o odkup Výplata sml. částky (5) Úhrada dlužené částky (7a) pohledávky a předložení Žádost o zajišzajišťovacího instrumentu (4) ovací instrument (2) Někdy úhrada dlužené částky (7b) přes banku odběratrele Forfaitiér Oznámení zajišťovacího instrumentu (2) Banka odběratele

13 Význam forfaitingu: forfaitiér přebírá veškerá rizika související s obchodem na sebe, dodavatel má možnost nabídnout odloženou splatnost, možnost zahrnout poplatky a provize za konzultace o možnosti forfaitingu do ceny zboží, je však drahý, což odpovídá přenesenému riziku. Cena se skládá s tržní úrokové sazby (např. LIBOR) + riziková marže

14 ad 3) Pojem leasing označuje pronájem předmětů dlouhodobé spotřeby nebo investičního zařízení nájemci (uživateli) na dobu (určitou nebo neurčitou). Je nástrojem, který umožňuje užívání majetku dříve, než se stane vlastnictvím. Užívání je tedy odděleno od vlastnictví. Jedná se o právní vztah mezi dodavatelem, pronajímatelem a nájemcem. Pronajimatel kupuje od dodavatele majetek a poskytuje jej za úplatu do užívání nájemci.

15 Je to speciální forma dlouhodobého financování cizími peněžními prostředky. Je to alternativa k úvěrovému financování. Leasingová společnost na sebe přebírá určitou míru úvěrového rizika, která jako u bank spočívá v bonitě nájemce. Leasingová společnost ve vztahu k dodavateli vystupuje v pozici kupce, k uživateli (nájemci) pak vystupuje v pozici vlastníka majetku. Proto leasingové společnosti a výrobci (dodavatelé) uzavírají různé smlouvy o spolupráci, neboť jim tyto zajišťují lepší odbyt jejich výrobků.

16 Druhy leasingu: operativní blíží se velmi klasickému pronájmu. Je většinou krátkodobý, kratší, než je životnost daného majetku. Nájemné zahrnuje jen část pořizovací ceny. Celkové náklady jsou pak součtem splátek od různých nájemců k danému majetku. Po skončení nájemní smlouvy zůstává majetek ve vlastnictví pronajímatele. Pronajímatel však majetek musí udržovat, je pojištěn apod. finanční blíží se hodně prodeji na splátky, ale majetek není ve vlastnictví nájemce, ale pronajímatele. Většinou se jedná o dlouhodobý pronájem. Po skončení doby leasingu má nájemce právo na odkoupení předmětu leasingu za zůstatkovou cenu.

17 Doba leasingu: Může se krýt s dobou životnosti u finančního leasingu, u operativního nikoliv. V rámci finančního leasingu můžeme rozlišit: přímý finanční leasing jde o konkrétní předmět majetku, který označí a vybere nájemce, nepřímý finanční leasing firma prodá majetek leasingové společnosti a ta jej hned pronajme původní společnosti.majetek je prodán za tržní cenu, splátky pak uhradí nejen ji, ale také náklady a zisk.

18 tzv. leverage leasing jedná se o úvěrový leasing. Jde o trojstranný vztah mezi nájemcem, pronajímatelem a věřitelem. Na nákup majetku pro nájemce si pronajímatel (leasingová společnost) půjčí peníze od banky (úvěr). Ten se uplatňuje tehdy, je-li leasovaný majetek značné pořizovací hodnoty (např. investiční celky). Cena leasingu Obsahuje jak cenu pořizovaného majetku, úrok z úvěru, leasingovou marži pronajímatele Úrok z úvěru + leasingová marže = leasingové úročení.

19 Výše ceny je tedy závislá na: úrokové sazbě za úvěr, době leasingu, intervalu a pravidelnosti splátek, na případném navýšení splátky, na odkupní (zůstatkové ceně). Výhody vs. nevýhody leasingu Leasing pro občany nepodnikatele podmínky podle zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru.

20 ad 4) Projektové financování lze charakterizovat jako úvěrové financování ekonomicky a právně přesně vymezené ekonomické jednotky projektu, přičemž jako zdroj ke splácení poskytnutého úvěru slouží budoucí likvidní peněžní prostředky vyplývající z realizace projektu. Úvěr je zajištěn zpravidla výhradně aktivy daného projektu. Odlišnost od klasického způsobu úvěrování je v tom, že věřitel (banka) nemá žádné (nebo velmi omezené) formy postihu nositele projektu.

21 Charakteristické rysy projektového financování: těsná vazba splátek úvěru na budoucí cash flow z projektu, rozdělení rizika na více subjektů, na základě smluvního ujednání (mezi banky, sponzory projektu, ale i další účastníky) lze financovat bez zpětného postihu s omezeným postihem mimobilanční financování příjemcem úvěru není sponzor projektu, ale nová společnost, založená právě pro realizaci projektu. Mohou však vcházet do konsolidované bilance sponzora.

22 Účastníci projektového financování: sponzoři příprava projektu a jeho realizace (smlouvy s dodavateli) dodavatelé zařízení a staveb dodávky staveb a technologií odběratelé a jejich vlastní zdroje budoucí vlastníci dokončeného objektu po realizaci projektu banky v roli aranžéra nebo agenta další věřitelé někdy i stát

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ Katedra obchodního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Název tématu: Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění Jméno autora: Hana Hortová Rok zpracování: 2005 Čestné prohlášení:

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KOMPARACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ BANKOVNÍCH A NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ Bakalářská práce Olomouc 2014 Michaela Močičková

Více

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem Světlana Bucňáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem mé bakalářské práce je porovnat dva zdroje financování.

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVNÍ ASPEKTY SEKURITIZACE AKTIV (THE LAW OF ASSET SECURITIZATION) Lenka Němcová 2009 Prohlašuji,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Analýza zdrojů financování dlouhodobého hmotného majetku soukromé firmy Plzeň, 2009 Tomáš

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Spotřebitelský úvěr versus leasing

Spotřebitelský úvěr versus leasing Bankovní institut vysoká škola Praha Spotřebitelský úvěr versus leasing Diplomová práce Bc. Radka Valerie Buňatová Duben 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více