Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory"

Transkript

1 Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA určeno pro obory Elektrotechnika se zaměřením na počítačové systémy Mechanik seřizovač mechatronik Mechanik seřizovač Obráběč kovů Elektromechanik pro zařízení a přístroje Ing. Lukáš KUČERA

2 Obsah OBSAH PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY EKONOMIE EKONOMIKA A JEJÍ VÝZNAM ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ SYSTÉMY TEORIE POTŘEB, STATKY A SLUŽBY STATEK SLUŽBA HOSPODÁŘSKÝ PROCES VÝROBA A VÝROBNÍ FAKTORY ROZDĚLOVÁNÍ (PŘEROZDĚLOVÁNÍ) SMĚNA SPOTŘEBA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A JEJÍ MĚŘENÍ SROVNÁNÍ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ TRH, SUBJEKTY TRHU NABÍDKA POPTÁVKA VÝROBKY A ZBOŽÍ CENA KALKULACE NÁKLADŮ CENOVÉ ZMĚNY HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ DISTANČNÍ SMLOUVA CESTOVNÍ SMLOUVA ČERNÁ A ŠEDÁ EKONOMIKA OTÁZKY K PROCVIČENÍ ZAMĚSTNANCI ZPŮSOBY HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ PROCES NÁBORU ZAMĚSTNANCŮ POPIS PRÁCE A POŽADAVKY NA UCHAZEČE ZDROJE NÁBORU VYTVOŘENÍ FORMULÁŘE PRO ŽÁDOST POHOVOR DALŠÍ POMŮCKY PŘI VÝBĚRU NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ ÚŘAD PRÁCE A JEHO ČINNOSTI SLUŽBY VŠEM OBČANŮM SLUŽBY OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM SLUŽBY UCHAZEČŮM O ZAMĚSTNÁNÍ SLUŽBY ZÁJEMCŮM O ZAMĚSTNÁNÍ SLUŽBY ZAMĚSTNAVATELŮM SLUŽBY CIZINCŮM OSTATNÍ ČINNOSTI ÚŘADU PRÁCE

3 2.4. REKVALIFIKACE CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NEZAMĚSTNANOST PODPORY V NEZAMĚSTNANOSTI PRACOVNÍ POMĚR A ORGANIZACE PRÁCE NA PRACOVIŠTI PRACOVNÍ SMLOUVA VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU ZÁNIK PRACOVNÍHO POMĚRU ODSTUPNÉ DOHODY O PRACÍCH, KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR PŘESTÁVKY V PRÁCI DOVOLENÁ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) ŽIVOTOPIS, MOTIVAČNÍ DOPIS, ŽÁDOST O MÍSTO ŽIVOTOPIS MOTIVAČNÍ DOPIS A ŽÁDOST O MÍSTO OTÁZKY K PROCVIČENÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ KDO JE VLASTNĚ PODNIKATEL? OBCHODNÍ REJSTŘÍK OBCHODNÍ ZÁKONÍK PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR SUBJEKTY NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ SUBJEKTY, KTERÉ MOHOU PROVOZOVAT ŽIVNOST ČLENĚNÍ ŽIVNOSTÍ ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTICKÉ RYSY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ZÁKLADNÍ POJMY, SOUVISEJÍCÍ S OBCHODNÍMI SPOLEČNOSTMI VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST KOMANDITNÍ SPOLEČNOST SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM AKCIOVÁ SPOLEČNOST DRUŽSTVO STÁTNÍ PODNIK OTÁZKY K PROCVIČENÍ MAJETEK A HOSPODAŘENÍ PODNIKU MAJETEK PODNIKU DLOUHODOBÝ MAJETEK ZPŮSOBY POŘÍZENÍ MAJETKU OBĚŽNÝ MAJETEK ZDROJE FINANCOVÁNÍ MAJETKU LEASING NÁKLADY, VÝNOSY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VÝNOSY

4 NÁKLADY VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI OTÁZKY K ZOPAKOVÁNÍ MZDY A ZÁKONNÉ ODVODY MZDA PEVNÁ SLOŽKA MZDY POHYBLIVÉ SLOŽKY MZDY DRUHY MZDY PLAT VÝPOČET ČISTÉ MZDY DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OTÁZKY K PROCVIČENÍ DANĚ A FINANČNÍ TRH DAŇOVÁ SOUSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ČLENĚNÍ DANÍ ZÁKLADNÍ POJMY DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITOSTI DAŇ SILNIČNÍ DAŇ DĚDICKÁ, DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SPOTŘEBNÍ DAŇ DAŇ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPLATKY DAŇOVÁ EVIDENCE PENÍZE A JEJICH FUNKCE HOTOVOSTNÍ A BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU VALUTY A DEVIZY ÚROKOVÁ SAZBA, RPSN CENNÉ PAPÍRY BURZY POJIŠŤOVNICTVÍ OTÁZKY K PROCVIČENÍ DOKLADY A JEJICH OBĚH DOKLADY A JEJICH NÁLEŽITOSTI PARAGON FAKTURA PŘÍJMOVÝ A VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLADY VÝPIS Z BANKOVNÍHO (BĚŽNÉHO) ÚČTU VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ SLUŽBY CZECHPOINT

5 7.3. VYHOTOVOVÁNÍ, OBĚH A OPRAVY DOKLADŮ OTÁZKY Z PROCVIČENÍ NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ STRUKTURA NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT (HDP) HRUBÝ NÁRODNÍ PRODUKT (HNP) INFLACE PŘÍČINY INFLACE KLASIFIKACE INFLACE PODLE VELIKOSTI HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS PLATEBNÍ BILANCE BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE FINANČNÍ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE STÁTNÍ ROZPOČET PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU SROVNÁNÍ ÚROVNĚ ČR A EU PODLE HDP OTÁZKY K PROCVIČENÍ MARKETING A MANAGEMENT MARKETING HISTORICKÝ VÝVOJ MARKETINGU NÁSTROJE MARKETINGU MANAGEMENT STYLY ŘÍZENÍ MANAŽERA STYLY, KTERÝCH BY SE MĚL MANAŽER VYVAROVAT MANAŽERSKÉ FUNKCE OTÁZKY K PROCVIČENÍ POUŽITÉ ZDROJE

6 Předmluva D ostává se Vám do ruky učebnice předmětu Ekonomika, který je vyučován je třetím resp. čtvrtém ročníku oborů MS, MSM, EPS, MEZ a OK. Tato kniha rozhodně nepostihuje problematiku celé ekonomické praxe, ale snažil jsem se přehledně a stručně zpracovat témata, kterými bychom měli v průběhu školního roku projít. Témata, obsažená k této knize, vychází ze školního vzdělávacího programu pro předmět Ekonomika. Doufám, že Vám tato kniha dobře poslouží při Vašem studiu a že předmět Ekonomika úspěšně zvládnete 6

7 1. Základní ekonomické pojmy V této kapitole se seznámíme se základními pojmy z oblasti ekonomiky. Dozvíme se základní informace o teorii potřeb, statcích, službách, hospodářském cyklu, výrobě a jednotlivých výrobních faktorech, o životní úrovni a způsobech jejího měření, o trhu a tržních subjektech a uvědomíme si význam ceny a jejího vlivu na chování tržních subjektů. Klíčové pojmy: ekonomie, ekonomika, potřeba, statek, služba, hospodářský cyklus, výroba a výrobní faktory, životní úroveň, trh, nabídka, poptávka, zboží, cena, hospodářská soutěž, monopol, konkurence, šedá ekonomika, černá ekonomika 1.1. Ekonomie Ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou, která se nazývá ekonomika. Dá se tedy říci, že ekonomie se zabývá lidským jednáním ve světě, kde existují omezené zdroje, ale neomezené potřeby. Ekonomie patří do společenských věd. Pokud budeme chtít ještě více rozebrat a oddělit pojmy ekonomie a ekonomika, musíme říci, že ekonomie zkoumá ekonomickou teorii a ekonomika ekonomickou praxi. Ekonomie se člení na: a) mikroekonomii tato část ekonomie se snaží zkoumat chování jednotlivých ekonomických subjektů v daném státě (občané, firmy) b) makroekonomii tato část ekonomie se snaží zkoumat stát jako celek (i zde se zkoumá chování firem, ale z pohledu celku, tzn., že všechny firmy v tuto chvíli tvoří jeden celek) Ekonomie samozřejmě využívá i poznatky z jiných vědních disciplín, jako např. z: marketingu managementu hospodářského zeměpisu práva politiky atd Ekonomika a její význam Ekonomika je shrnutí hospodaření určitého subjektu za určité období. Synonymem pojmu ekonomika je tedy pojem hospodářství. My se budeme zabývat převážně podnikovou ekonomikou, která se zabývá všemi činnostmi, které v podniku probíhají. V každém podniku totiž probíhají určité činnosti (procesy), které by měly v konečném důsledku vést k dosažení určitého cíle (u většiny komerčních podniků to bude zisk). 7

8 Mezi základní podnikové činnosti lze zařadit mj.: výroba distribuce prodej managament marketing účetnictví personalistika atd. Schéma č. 1: Vztahy mezi jednotlivými subjekty v ekonomice (tzv. 3-sektorová ekonomika) STÁT PODNIKY DOMÁCNOSTI Zdroj: autor 1. Podniky odvádí státu daně, pojistné za zaměstnance a další poplatky. 2. Stát poskytuje firmám (především zahraničním, aby je přilákal do ČR) různé daňové úlevy, příspěvky na zaměstnance atd. 3. Domácnosti platí státu daně, odvádí sociální a zdravotní pojištění a různé další poplatky. 4. Stát poskytuje vybraným domácnostem sociální dávky, důchody atd. 5. Podniky platí domácnostem mzdu za vykonanou práci, popř. rentu za poskytnutý kapitál. 6. Domácnosti poskytují firmám výrobní faktory (především práci). Další vztahy mezi firmami vychází z toho, že: firmy na trhu nabízí domácnostem produkty a domácnosti za tyto produkty firmám platí 1.3. Základní ekonomické systémy Je nutné si uvědomit, že už odpradávna je nutné si uvědomit, že aby lidstvo mohlo uspokojovat své potřeby, muselo nalézt určitý systém, který má za cíl efektivně využívat dostupné zdroje. Bylo a stále je nutné umět odpovědět na tři otázky: a) Co a kolik se má ve společnosti produkovat b) Jak se to má produkovat c) Jak rozdělit to, co již bylo vyprodukováno 8

9 Mezi základní ekonomické systémy patří: a) systém zvykový b) systém příkazový c) systém tržní ad a) Tento systém je historicky nejstarší, a je založen na kmenových vztazích a dělbě práce uvnitř této skupiny. O základních otázkách rozhodoval náčelník kmene. ad b) Tento systém je založen na moci, kterou má poměrně malá skupina lidí ve společnosti, která subjektivně rozhoduje o tom, co a jak se bude ve společnosti produkovat a jak se výsledný produkt rozdělí mezi společnost. Tento ekonomický systém byl jinak nazývaný také centrálně (ústředně) plánovaná ekonomika. ad c) Tento systém je založen na tom, že producenti a spotřebitelé jsou propojeni pouze trhem a zákony trhu jsou též řešeny všechny tři základní otázky. Tržní systém v čisté podobě nenajdeme v žádném státě, vždy se jedná o jistou míru státního vlivu a státních zásahů Teorie potřeb, statky a služby Potřeba je vědomí nedostatku něčeho, které nás nutí tento nedostatek odstraňovat. Pokud tuto definici vysvětlíme laicky, řekneme, že každý člověk má nějaké potřeby (jídlo, pití, spánek, založení rodiny atd.) a chce tyto potřeby uspokojovat (najíst se, napít se, vyspat se, založit rodinu atd.). Každý člověk má samozřejmě potřeby jiné, proto říkáme, že potřeby jsou individuální. Kromě těchto individuálních potřeb existují ještě potřeby kolektivní, tzn. týkající se určité skupiny lidí (např. potřeba veřejného osvětlení, potřeba městské hromadné dopravy atd.). Existují různá členění potřeb, my si vysvětlíme pouze některé. Potřeby se mohou členit na: a) hmotné (jíst, pít, oblékat se) b) nehmotné (svoboda, rodina, přátelství) a) zbytné (tj. ty, bez jejichž uspokojení se obejdeme) b) nezbytné (tj. ty, bez jejichž uspokojení se neobejdeme např. potřeba počítače, mobilu atd.) Ovšem určit, které potřeby jsou zbytné a nezbytné je velmi těžké, protože u každého jedince to může být jiné opět se zde uplatňuje tvrzení, že potřeby jsou individuální. Další velice často využívaná a známá teorie potřeb je tzv. Maslowova teorie potřeb: 9

10 Obr. č. 1: Maslowova teorie potřeb 5 POTŘEBA SEBEREALIZACE (rozvoj osobnosti) USPOKOJENÍ Z PRÁCE (uznání v práci) SOCIÁLNÍ POŤREBY (láska, přátelství apod.) POTŘEBY JISTOTY (zaměstnání, důchod ve stáří) 1 FYZIOLOGICKÉ POTŘEBY (spánek, jídlo, pití) Zdroj: autor Tato teorie je založena na předpokladu, že nemůže být uspokojena potřeby z vyššího patra pyramidy, dokud není uspokojena potřeba z patra nižšího (např. nemohou být uspokojovány potřeby jistoty a bezpečí, pokud nejsou uspokojeny potřeby fyziologické. Potřeby jsou uspokojovány prostřednictvím statků a služeb Statek Statek je užitečná věc, která uspokojuje lidské potřeby. Statky mají opět mnoho hledisek jejich členění, my se naučíme pouze některá: a) statky volné (vzduch) b) statky vzácné (výrobky) a) statky hmotné (jídlo, pití) b) statky nehmotné (vzduch) a) statky spotřební (potraviny) b) statky kapitálové (plech na výrobu kapoty v automobilu) Služba Služba je cizí činnost, pomocí které se uspokojují lidské potřeby. Rozdíl mezi statkem a službou je tedy v tom, že statek je věc a služba je činnost. Služby nelze skladovat, přemisťovat, jsou pouze nehmotné. Asi jen stěží byste si odnesli např. službu kadeřníka domu (odnesete si pouze to, co máte od kadeřníka na hlavě). I služby mají mnoho hledisek svého členění, např.: 10

11 a) služby placené (kadeřník) b) služby neplacené (zelené linky) a) služby věcné (oprava obuvi) b) služby osobní (kadeřnictví) 1.5. Hospodářský proces Hospodářský proces, jinak nazývaný také hospodářský koloběh, se skládá ze čtyř fází: a) výroba b) rozdělování (přerozdělování) c) směna d) spotřeba Výroba a výrobní faktory Většinu statků, které denně spotřebujeme, nenajdeme volně ležet v přírodě musí je někdo vyprodukovat. Výroba je tedy proces, jehož výsledkem je produkce statků. K tomu, abychom mohli provádět výrobu, potřebujeme určité vstupy, neboli výrobní faktory: i) práci ii) půdu iii) kapitál iv) informace Dříve byly výrobní faktory pouze tři (práce, půda a kapitál), jenže v dnešní době počítačů se žádná firma neobejde bez informací. ad i) Práce Práci můžeme charakterizovat jako cílevědomou lidskou činnost, jejímž výsledkem je produkt. Produkt je v podstatě označení pro statky a služby. Na začátku je nutné definovat si některé pojmy, a to: pracovní síla neboli souhrn fyzických a psychických schopností člověka konat práci (tyto schopnosti nemá každý, např. děti do 15 let je nemají). produktivita práce neboli objem produkce, kterou vyrobí jeden zaměstnanec. Cílem je, aby produktivita práce byla co nejvyšší. Za práci náleží člověku mzda. Je velmi důležité znát pojmy reálná a nominální mzda. Mzda nominální je částka vyjádřená v penězích, kterou si zaměstnanec vydělá za určité období (zpravidla jeden kalendářní měsíc) za to, že konal práci. Mzda reálná je mzda, která vyjadřuje, co si za vydělané peníze může zaměstnanec koupit. 11

12 Proto pozor, pokud někdo oznámí, že rostou mzdy, může to znamenat pouze to, že rostou nominální mzdy, ale reálná mzda může v ten samý okamžik klesat (v důsledku růstu cen produktů). Schéma č. 2: Porovnání reálné a nominální mzdy SITUACE 1 Nominální mzda: ,- Kč Cena dovolené: ,- Kč Můžeme si tedy dovolit dovolenou, a ještě nám 2.000,- Kč zbudou. SITUACE 2 Nominální mzda: ,- Kč Cena dovolené: ,- Kč Sice nám vzrostla nominální mzda, ale zdražila se dovolená, takže reálná mzda nám klesla, nemůžeme si tedy dovolit ani dovolenou Zdroj: autor Velké rozdíly jsou také mezi jednotlivými odvětvími na trhu práce. Nejvyšší mzdy obecně jsou v oborech ICT (informační a komunikační technologie), v bankovnictví a pojišťovnictví, naopak nejnižší mzdy mají provozní pracovníci v odvětví gastronomie a hotelnictví. Mzda je ovlivněna několika faktory, např.: a) kvalifikací (mělo by platit, že lidé s kvalifikací, resp. s vyšším vzděláním mají vyšší platy, než lidé s nižším vzděláním) b) poptávkou po určité profesi na trhu práce c) tržní úspěšností práce Pokud se zastavíme u trhu práce, je potřeba říci, že: nabídku práce tvoří lidé, kteří chtějí být zaměstnáni u určité firmy poptávku po práci tvoří firmy, které v daném okamžiku hledají na trhu práce zaměstnance Na trhu práce mohou nastat dvě situace: a) pokud poptávka po práci převyšuje nabídku práce, vzniká nedostatek pracovních sil (to lze řešit buď zvýšením produktivity práce, nebo povoláním pracovních sil ze zahraničí) b) pokud nabídka práce převyšuje poptávku po práci, vzniká nezaměstnanost (v ČR pro rok 2010 se očekává růst nezaměstnanosti až na 10%) 12

EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE

EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 708 00 Ostrava-Poruba, Příčná 1108 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0005 Název projektu:

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Metodika 4. modul Praktické dovednosti

Metodika 4. modul Praktické dovednosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 4. modul Praktické dovednosti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

Příručka pro začínající podnikatelky

Příručka pro začínající podnikatelky 2015 Příručka pro začínající podnikatelky PODNIKAVÉ ŽENY, ANEB ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI ŽEN V JIHOČESKÉM KRAJI Tato publikace pro začínající podnikatelky shrnuje poznatky čerpané z kurzu,

Více

VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie. Kolektiv autorů

VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie. Kolektiv autorů VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie Kolektiv autorů VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

EKONOMIE A MANAGEMENT

EKONOMIE A MANAGEMENT UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie PODNIKOVÁ EKONOMIE A MANAGEMENT Jaroslav Zlámal, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2013 Obsah I Podniková

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie ZÁKLADY EKONOMIE Jaroslav Zlámal, Simona Musilová, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2011 Obsah 1

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Jaroslav Zlámal Petr Bačík Olomouc, 2011 Úvod Vážený čtenáři, dostáváte k dispozici učební pomůcku,, která je určena k e-learningovému

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Vzorové aktivity praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST EKONOMICKÁ GRAMOTNOST INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR reg. č. CZ.1.07/1..00/1.0108 1 1 EKONOMICKÁ GRAMOTNOST 1. vydání,

Více

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 ZŘÍZENÍ LABORATOŘE Zřízení laboratoře Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více