FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU"

Transkript

1 FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Radmila Herzánová Anna Kovářová Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010

2 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Text neprošel jazykovou úpravou. Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Autoři: Recenzovali: Ing. Radmila HERZÁNOVÁ, Ph.D. Ing. Anna KOVÁŘOVÁ prof. Ing. Jan ŠIROKÝ, CSc. prof. Dr. Zdeněk SOUČEK, DrSc. Ing. Kamila ŠTĚPÁNOVÁ Olomouc 2010 ISBN

3 Obsah Úvod Hodnocení konkurenceschopnosti České republiky. SWOT analýza... 7 Cíl Princip SWOT analýzy SWOT analýza konkurenceschopnosti SWOT analýza konkurenceschopnosti České republiky ve vědě a výzkumu... 9 Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Financování odvětví veřejného sektoru Cíl Odvětví veřejného sektoru Financování odvětví veřejného sektoru Postavení vědy a výzkumu v ekonomice Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Věda a výzkum ve státním rozpočtu Cíl Ukazatele financování vědy a výzkumu Věda a výzkum ve státním rozpočtu Reforma ve financování vědy a výzkumu Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Způsoby financování ve vědě a výzkumu Cíl Vlastní zdroje financování vědy a výzkumu Orgány a instituce ve vědě a výzkumu v České republice Účelové, grantové, a institucionální financování Financování s vyuţitím prostředků Evropské unie Příklady dobré zahraniční praxe Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Národní politika vědy a výzkumu Cíl Legislativní rámec Národní politiky ve vědě a výzkumu Cíle národní politiky ve vědě a výzkumu Návaznost národní politiky na dokumenty EU Shrnutí kapitoly... 35

4 Literatura ke kapitole Hodnocení vědy a výzkumu v České republice Cíl Cíle a prostředky hodnocení vědy a výzkumu Hodnocení vědy a výzkumu v zemích Evropské unie Hodnocení vědy a výzkumu v České republice Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Daňový systém České republiky Cíl Daň a daňový systém Daňový systém České republiky Správa daní Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Vazba přímých daní na vědu a výzkum Cíl Důchodové daně, daňové odpočty ve vědě a výzkumu Majetkové daně, zdanění majetku organizací vědy a výzkumu Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Vliv nepřímých daní na vědu a výzkum Cíl Daň z přidané hodnoty Selektivní spotřební daně Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Literatura Seznam zkratek Seznam obrázků Seznam tabulek... 65

5 Úvod Rozvoj vědy, výzkumu a inovací patří mezi základní předpoklady rozvoje a růstu ekonomiky kaţdé vyspělé země. Vytvoření inovačního prostředí je také hlavním cílem právě probíhající reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Podstatou změn je naplnění hlavního motta reformy: Věda dělá z peněz znalosti, inovace dělají ze znalostí peníze. 1 K realizaci nových pravidel přispívá stále se prohlubující spolupráce se zahraničními experty a institucemi, sdílení zkušeností ze zemí Evropské unie a naplňování společně přijatých dokumentů. Před Českou republikou stojí především zjednodušení struktury systému státní podpory vědy a výzkumu, podpora vzájemné spolupráce výzkumných organizací s podniky, rozlišení excelentního výzkumu, provázání výzkumu s terciálním vzděláváním a vytvoření takových motivačních nástrojů, aby dlouhodobě vzrostly přínosy výzkumu pro ekonomiku a společnost. Cílem tohoto textu je objasnit postavení oblasti vědy a výzkumu ve společnosti vzhledem k potřebám efektivního rozvoje, ukázat zařazení vědy a výzkumu do systému financování veřejných statků a přiblíţit způsoby financování této oblasti. Pro posouzení efektivního financování oblasti vědy a výzkumu je nutná analýza stavu a potřeb vědeckovýzkumných oborů a institucí. K tomuto účelu slouţí metoda SWOT analýzy, která je popsaná v první kapitole. Pochopit zásady a způsoby financování jednotlivých odvětví veřejného sektoru a uvědomit si strukturu výdajů státu, určených na celou širokou oblast veřejné spotřeby, je cílem druhé kapitoly tohoto textu. Navazující třetí kapitola pak ukazuje zařazení vědy a výzkumu do státního rozpočtu podle jeho jednotlivých rozpočtových kapitol. Systém financování vědy a výzkumu je zaloţen na rozlišení oblastí vědy a výzkumu od experimentálního výzkumu aţ po jednotlivé oblasti aplikovaného výzkumu. Nástrojem řízení rozvoje vědy a výzkumu, tak aby směřování vědeckých aktivit přispívalo ke konkurenceschopnosti ekonomiky, jsou státem zveřejněné programy a podpora vědeckovýzkumných institucí. Tento systém popisuje čtvrtá kapitola, ve které jsou zároveň uvedeny významné instituce vědy a výzkumu v České republice. Vypisování jednotlivých programů navazuje na strategické dokumenty, které vymezují priority podpory a jsou vypracovány v souladu s dokumenty Evropské unie. V souladu s těmito dokumenty pak probíhá finanční podpora vědy a výzkumu. Shrnutí základních dokumentů z oblasti vědy a výzkumu je uvedeno v páté kapitole. Šestá kapitola tohoto textu pak popisuje metody hodnocení vědy a výzkumu v České republice ve srovnání s dalšími zeměmi Evropské unie a návaznost financování této oblasti na výsledky hodnocení. Následující tři kapitoly se věnují nepřímé podpoře vědy a výzkumu skrz daňový systém České republiky. Nepřímá podpora vědy a výzkumu má širší rámec, jsou do ní zahrnovány daňové slevy, zrychlené odpisování investičních výdajů na výzkum a vývoj, specifické daňové pobídky, daňové úlevy pro malé a střední podniky a dále daňová stimulace rizikového kapitálu. Text kapitol je však strukturován v poněkud odlišné skladbě. Jeho cílem je uvést posluchače do problematiky daňového systému České republiky se zřetelem na potřeby vědy a výzkumu. Sedmá kapitola představuje úvod do daňového systému České republiky se základními definicemi týkajícími se daní a objasňuje vybrané principy a zásady správy daní v České republice. Následující osmá kapitola přibliţuje posluchači oblast přímých daní, kde u jednotlivých typů daní nalezne jejich stručnou charakteristiku spolu s relevantními problémy vědy a výzkumu, které jsou s danou daní spjaty. Devátá kapitola, ve stejné struktuře jako 1 Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <

6 kapitola předchozí, nastiňuje posluchači další aspekty zdanění a vědy a výzkumu, tentokrát zaměřené na nepřímé daně

7 1 Hodnocení konkurenceschopnosti České republiky. SWOT analýza CÍL Cílem kapitoly je obeznámit posluchače s principy SWOT analýzy a zasadit Českou republiku do mezinárodního srovnání zejména z pohledu konkurenceschopnosti. Po prostudování kapitoly budete umět: definovat pojem konkurenceschopnost a metoda SWOT-analýzy, rozlišit význam jednotlivých kvadrantů SWOT-analýzy, reprodukovat prvky konkurenceschopnosti zemí, určit slabé a silné stránky v rozvoji vědy a výzkumu v České republice, orientovat se v základních dokumentech ve vědě a výzkumu. KLÍČOVÁ SLOVA SWOT-analýza, konkurenceschopnost, věda a výzkum. 1.1 Princip SWOT analýzy Pojem SWOT analýza je akronym spojující počáteční písmena čtyř faktorů: Silné stránky angl. Strenghts Slabé stránky angl. Weaknesses Příleţitosti angl. Opportunities Ohroţení angl. Threats Analýza se zároveň soustředí na dvě širší kategorie vnější faktory a vnitřní faktory. Jednotlivá pole se doplňují a mají logické souvislosti. SWOT analýza napomáhá zaměřit aktivity do oblastí, které vyuţívají silných stránek situace (organizace, státu, projektu), pomůţe identifikovat příleţitosti pozitivní trendy, kterých můţeme ve svém rozvoji vyuţít. Metoda zároveň identifikuje rizika spojená s rozvojem a pomáhá těmto rizikům předcházet

8 Sestavení SWOT analýzy Silné stránky Pozitivní aspekty situace, organizace nebo projektu. Aktivity, které fungují správně, přednosti, výhody v konkurenčním prostředí, zdroje, které máme k dispozici. Zahrnujeme zde aspekty technické a materiální, odborné personální a další. Tento kvadrant je zaměřený na vnitřní situaci v současnosti. Příležitosti Moţnosti jak překonat slabé stránky a přeměnit je v silné. Shrneme pozitivní trendy, které se váţí k naší situaci demografické, technologické, sociální, změny na trhu a další. Tento kvadrant je zaměřený na vnější faktory, které umoţňují situaci zlepšit. Slabé stránky Aktivity, postupy nebo okolnosti (materiální zázemí) které nefungují správně, které by bylo moţné dělat lépe, efektivněji. Řadíme zde opět především aspekty personální, materiální a organizační, uvádíme zdroje, které jsou omezené nebo chybí. Také tento kvadrant je zaměřený na současnost a vnitřní faktory. Ohrožení Omezení, která sniţují příleţitosti k růstu a změnám. Odpovídáme na otázky: Jakým překáţkám čelíme? Jaké trendy mohou ohrozit náš rozvoj nebo projekt? Jak se mohou změnit podmínky současné situace? Kvadrant je zaměřený na vnější faktory a na moţné změny v budoucnosti. Tabulka 1.1 Další rozvoj organizace nebo situace je pak zpravidla zaměřen na uplatnění silných stránek, zlepšení slabých stránek a vyuţití příleţitostí. Přitom je třeba neopomenout kroky eliminující identifikovaná rizika. Uplatnění SWOT analýzy často vidíme v nejrůznějších oborech při srovnání situace určitého subjektu s konkurencí. SWOT analýza je pak ve všech svých kvadrantech na toto srovnání zaměřena. 1.2 SWOT analýza konkurenceschopnosti Konkurenceschopnost zemí je obecně vnímána jako soubor faktorů, politik a institucí, které ovlivňují úroveň produktivity výrobních faktorů v ekonomice. 2 SWOT analýza Při sestavení SWOT analýzy s ohledem na konkurenceschopnost zodpovídáme následující otázky: Co je naší výhodou oproti konkurenci? V čem nás konkurenti nemohou snadno napodobit? V čem je konkurence lepší? Co je naším nedostatkem ve srovnání s konkurencí? Silnou stránkou pro toto srovnání bývá: tradice, silná značka, dlouhodobé pozitivní vnímání odbornou i laickou veřejností, stabilní odborný tým, vlastnictví 2 Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v České republice [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: <innovation.isifa.com/data/files/klusacek.pdf>

9 licencí, patentů, výhradního postavení (smlouvy, zastoupení) Mezi slabé stránky pak v konkurenčním srovnání patří: neznámá značka, poškození pověsti, nedostatečné technologické, materiální nebo personální zázemí, obtíţný přístup k novým technologiím, neznalost místního prostředí, jazykové bariéry a podobně. Příležitostí mohou být vývojové trendy v poptávce, změny preferencí společnosti, rozvíjející se zahraniční spolupráce, pobídky státu, soulad zamýšlených změn s rozvojovými programy, změny legislativní, politické. Ohrožením pak zůstává nová konkurence, nedostatečné materiální a finanční zázemí, změny ve státní politice podpory dané oblasti a podobně. 1.3 SWOT analýza konkurenceschopnosti České republiky ve vědě a výzkumu Podle Zelené knihy výzkumu vývoje a inovací 3 se v hodnocení konkurenceschopnosti v oblasti vědy a výzkumu Česká republika za období posunula na 29 místo ze 125 hodnocených zemi. V Zelené knize jako souboru diskusních témat v daném oboru uvádí autoři knihy podrobné hodnocení jednotlivých srovnávaných faktorů. Těmito faktory jsou: Instituce Infrastruktura Makroekonomika Zdraví a základní vzdělání Vyšší vzdělávání a školení Efektivita trhů Technologická připravenost Podnikatelská vyspělost Inovace V posledních dvou letech však došlo ke zhoršení hodnocení v oblasti technologické připravenosti, kde je negativně hodnocena legislativa v oblasti ICT a dostupnost nejmodernějších technologií, a dále v oblasti inovací, kde je překáţkou konkurenceschopnosti nedostatečné zohlednění inovativnosti řešení při zadávání veřejných zakázek, a slabá ochrana intelektuálního vlastnictví. Situaci v oblasti vědy, výzkumu a inovací můţeme shrnout do následující SWOT analýzy: Silné stránky Silné stránky 3 Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v České republice [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: <innovation.isifa.com/data/files/klusacek.pdf>

10 Česká republika je země se silnou tradicí institucionálního řízení, s fungujícími osobními vztahy, odborníci (evaluátoři) disponují dobrou znalostí jednotlivých pracovišť, personálním i materiálním zázemím. Pro Českou republiku nastalo období bez omezování informačních bariér, rozšířily se moţnosti zahraničních stáţí pro studenty i vědecké pracovníky. Česká republika disponuje levnou a vysoce kvalifikovanou pracovní silou a dostupností vědeckých pracovníků. Instituce se začínají zapojovat do mezinárodních projektů zvyšujících atraktivnost VaV na veřejnosti (noc vědců, noc muzeí, Věda v ulicích Česká hlava, mezinárodní putovní interaktivní výstavy). V České republice došlo v posledních letech k rychlému růstu inovační výkonnosti a ve srovnání s 27 zeměmi EU obsadila ČR 13. místo. Nadprůměrné jsou také výsledky hodnocení České republiky v oblasti aplikace inovací. Slabé stránky Slabé stránky Nedostatečná publicita a medializace VaV oborů. Nízký podíl populace s terciálním vzděláním. Nízký podíl absolventů přírodních a technických oborů. Nedostatečná propojenost univerzit a výzkumných pracovišť s podnikatelským sektorem a státní administrativou. Konzervativní institucionální prostředí, nízká efektivita státní správy. Časté případy klientelismu v přidělování finančních prostředků na VaV (hodnocení projektu dopadne podle toho, kdo je členem komise). Umělá kultivace citací problém kritérií evaluace VaV. Nízká kvalita manaţerského řízení univerzit a VŠ, malá spolupráce VŠ s klíčovými podniky v regionech, nedostatečná pravidla ochrany duševního vlastnictví na VŠ. Chybí pravidelné hodnocení poskytovatelů finančních prostředků na VaV. Nedostatek finančních prostředků pro širší zapojení zahraničních odborníků do hodnocení VaV. Nedostatečné mechanismy převádějící závěry hodnocení VaV do formy podkladů pro činnost řídících a výkonných orgánů státu. Příležitosti Příležitost Posílení interdisciplinárních oborů na univerzitách. Systematická výchova studentů na přírodovědných a technických oborech k podnikání a inovacím. Vyuţití prostředků ze strukturálních fondů EU na financování VaV Zlepšení daňového a legislativního prostředí pro investice rizikového kapitálu. Výraznější spolupráce mezi podniky, vysokými školami a institucemi ve

11 vědě a výzkumu. Budování vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfery technologií. Motivovat české týmy ke koordinaci mezinárodních projektů. Ohrožení Ohrožení Konzervativní myšlení vědeckých pracovníků a jejich nezájem o praktické výstupy výzkumů. Prodluţující se pobyt mladých výzkumníků v zahraničí, případně neochota k návratu. Nerovnoměrný zájem českých vědeckých týmů o jednotlivé tematické priority (největší zájem je v současnosti o téma udrţitelný rozvoj). Malý podíl zaměstnanců výzkumných pracovníků v podnikatelském sektoru. Klesající podíl výzkumných pracovníků v technických vědách. Nerovnoměrné geografické rozloţení vědeckovýzkumných zaměstnanců (nejvíce Praha) můţe ovlivnit nedostatečnou inovativní aktivitu v dalších částech České republiky. Nezájem absolventů doktorského studia pracovat ve VaV (odliv do podnikatelské sféry a do školství). Z této stručné SWOT analýzy můţeme vyvodit některé úkoly a priority pro oblast VaV v České republice v oblasti školství, legislativy, mezinárodní spolupráce, medializace vědy a výzkumu, zapojení podnikatelského sektoru. Stěţejním úkolem však bude financování změn a rozvoje vědy a výzkumu. Problematikou financování se zabývá následující kapitola. SHRNUTÍ KAPITOLY Principy SWOT analýzy v hodnocení konkurenceschopnosti České republiky v oblasti vědy a výzkumu pomáhají orientovat se na příleţitosti, které se nabízejí vyřešením slabých stránek v této oblasti. Jednou ze slabých stránek je nedostatečný přístup k novým technologiím a nedostatek finančních prostředků. Problematikou financování oblastí vědy a výzkumu se zabývají následující kapitoly. ÚKOLY 1. Vyhledejte ve strategických dokumentech v oblasti vědy a výzkumu další příleţitosti rozvoje této oblasti v České republice. 2. Sestavte SWOT analýzu vědy a výzkumu ve vaší organizaci

12 LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura [1] DOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. 1. vyd. Praha: C. H. BECK, ISBN [2] MAREK, D.; KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 1. vyd. Olomouc: Společnost pro odbornou literaturu-barrister Principal, ISBN [3] Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v České republice [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: < zelena_kniha _text.pdf>. Doporučená literatura [4] Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2009 [on line]. [cit ]. Dostupné z WWW: <

13 2 Financování odvětví veřejného sektoru CÍL Cílem kapitoly je vymezit posluchači hlavní zásady a moţnosti financování odvětví veřejného sektoru a oblastí veřejného zájmu. Po prostudování kapitoly budete umět: definovat pojmy veřejný sektor, veřejné statky, zdůvodnit nutnost státního financování veřejných statků, vyjmenovat odvětví veřejného sektoru, rozlišit druhy výdajů státního rozpočtu, začlenit oblast vědy a výzkumu do veřejného sektoru. KLÍČOVÁ SLOVA Veřejný sektor, veřejný statek, financování, státní rozpočet. 2.1 Odvětví veřejného sektoru Veřejné statky jsou komodity, které můţe uţívat kdokoli a nikdo nemůţe být z jejich uţívání vyloučen. Základními znaky jsou nerivalita náklady na poskytnutí statku dalším osobám jsou nulové a nevylučitelnost je nemoţné někoho vyloučit ze spotřeby. 4 Zajišťování veřejných statků prostřednictvím trhu nefunguje, proto je nutné, aby jejich financování a fungování bylo zajištěno veřejně veřejnou správou z veřejných prostředků. Pod pojmem veřejná správa máme na mysli jak státní správu, tak i samosprávu. Zajišťovat veřejné statky mohou i soukromé firmy z veřejných prostředků. Jedním z úkolů veřejné správy je zajištění sluţeb pro kolektivní spotřebu. Tyto sluţby jsou poskytovány současně všem členům společnosti (nebo všem členům určité části společnosti) a mají tento charakter: 5 mohou být poskytovány současně všem členům společnosti, uţití těchto sluţeb je většinou pasivní a nevyţaduje souhlasu ani aktivní účast jednotlivců, kterých se to týká, poskytnutí kolektivní sluţby jedné osobě nesniţuje mnoţství, které je k dispozici ostatním jednotlivcům. 4 SAMUELSON, A. P. Ekonomie, str IŠTVÁNFYOVÁ, J. Možnosti a meze účetnictví veřejného a neziskového sektoru, str

14 Výdaje státu na kolektivní spotřebu jsou tvořeny zejména výdaji na: řízení a regulaci společnosti, zabezpečení bezpečnosti a obrany, dodrţování zákonů a pořádku, legislativní opatření, starost o veřejné zdraví, ochrana ţivotního prostředí, věda a výzkum, rozvoj infrastruktury a ekonomiky. Odvětví veřejného sektoru 2.2 Financování odvětví veřejného sektoru Veřejný sektor hospodaří s prostředky daňových poplatníků a s prostředky z fondů Evropské unie. K financování odvětví veřejného sektoru slouţí veřejné rozpočty rozpočty obcí, krajů a státní rozpočet. Tvorbu a funkci státního rozpočtu České republiky vydává Parlament České republiky v podobě zákonů, které stanoví pravidla hospodaření s rozpočtovými prostředky, příjmy a výdaje státního rozpočtu a upravují zřizování a zásady hospodaření státních fondů České republiky. Příjmy státního rozpočtu tvoří: přímé daně: daně z příjmů, daň z převodu nemovitostí, dědická, darovací a silniční, nepřímé daně: daň z přidané hodnoty, daně spotřební, sociální pojištění, evropské fondy, ostatní: prodeje majetku, privatizace, zisk ze státních účastí v podnicích a další. Výdaje státního rozpočtu tvoří: mandatorní výdaje (ze zákona): dávky sociálního zabezpečení, státní příspěvek na důchodové pojištění, příspěvek na stavební spoření, dávky v nezaměstnanosti, ostatní sociální podpory, kvazimandatorní výdaje: armáda, mzdy správních zaměstnanců, aktivní politika zaměstnanosti, zahraniční pomoc, ostatní výdaje: vynakládány k plnění programů vlády. Příjmy a výdaje státního rozpočtu se člení na kapitoly odpovídající působnosti jednotlivých ústředních orgánů (např. kapitola 333 MŠMT). Příjmy a výdaje, které mají všeobecný charakter, tvoří kapitolu Všeobecná pokladní správa, kterou spravuje ministr financí. 6 Věda a výzkum je v současné době (2010) financována prostřednictvím 22 6 NOVÁKOVÁ, Š. Účetnictví státní správy a samosprávy, str

15 rozpočtových kapitol. Tato praxe je sloţitá a je předmětem probíhající reformy. Podrobněji je financování vědy a výzkumu rozepsáno ve třetí kapitole. 2.3 Postavení vědy a výzkumu v ekonomice Ve 21. století sílí tlak na uplatnění výsledků vědy a výzkumu ve všech oborech národního hospodářství, výzkum a vývoj se dostává do popředí celospolečenského rozvoje. Právě výsledky aplikovaného výzkumu jsou předpokladem konkurenceschopnosti oborů a přiblíţení se ekonomice zaloţené na znalostech. Výzkum a vývoj v ekonomice jednotlivých zemí můţeme rozdělit na veřejný výzkum a podnikový výzkum. Současným rysem v podnikovém výzkumu je projevující se vliv globalizace nadnárodní společnosti budují výzkumná pracoviště v jednotlivých zemích, která vzájemně spolupracují. Veřejný výzkum je záleţitostí jednotlivých zemí a jeho organizace a výsledky ovlivňují ekonomické výsledky dané země. V podpoře veřejného výzkumu je kladen důraz na hodnocení přínosů pro produktivitu podniků, zaměstnanost, konkurenceschopnost podniků, oborů a regionů a na zvyšování kvality ţivota 7. Základní otázkou veřejného výzkumu je efektivní propojení jednotlivých fází výzkumu od vzniku znalostí po realizaci inovací. K naplnění tohoto záměru směřuje také řada opatření současné reformy financování vědy a výzkumu například důraz na jasně definované cíle, metody a výstupy podporovaných programů, motivace k transferu znalostí do praxe, podpora spolupráce veřejných a soukromých subjektů. Rychle uplatňované výsledky českého výzkumu by měli přispět k úspěšnosti českých podniků na mezinárodních trzích se špičkovými výrobky a technologiemi. Tabulka 2.1 ukazuje Mezinárodní srovnání podnikové inovační výkonnosti dle European Innovation Scoreboard : Údaje v tabulce jsou uvedeny na jeden milion obyvatel dané země. 7 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 8 Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2009 [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <

16 Srovnání podnikové inovační výkonnosti Tabulka 2.1 Přihlášky patentů u EPO 9 Ochranné známky Společenství Průmyslové vzory Společenství Technologická platební bilance 10 (% HDP) EU ,7 124,6 121,8 1,07 Finsko 267,6 137,3 116,8 1,61 Dánsko 174,6 212,1 280,4 -- Francie 119,2 94,4 107,5 0,42 Německo 275,0 187,7 222,6 0,47 Nizozemsko 173,3 195,8 135,3 1,21 Rakousko 183,1 237,1 284,6 0,50 Řecko 6,5 41,9 7,0 0,15 Velká Británie 91,4 153,1 87,1 0,99 Česká republika 7,3 47,1 67,7 0,39 Maďarsko 7,8 26,0 18,3 1,49 Slovensko 5,8 20,6 18,0 0,43 Slovinsko 32,2 68,7 50,5 0,46 Tučně jsou vyznačeny nejlepší výsledky a kurzívou podprůměrné výsledky. SHRNUTÍ KAPITOLY Výdaje na vědu a výzkum jsou součástí výdajů státu na kolektivní spotřebu. Tyto výdaje jsou financovány ze státního rozpočtu. Návrh rozdělení finančních prostředků stanoví Rada pro výzkum, vývoj a inovace a projedná se správci jednotlivých rozpočtových kapitol. Konečná podoba výdajů je součástí zákona o státním rozpočtu na příslušné rozpočtové období kalendářní rok. Výdaje na vědu a výzkum jsou vynakládány především za účelem aplikace výsledků do praxe, tak aby výstupy českého výzkumu podpořily konkurenceschopnost podniků a zvýšily kvalitu ţivota společnosti. ÚKOLY 1. Najděte na webových stránkách výdaje připadající jednotlivým rozpočtovým kapitolám určené na vědu a výzkum v roce EPO European Patent Office 10 Technologická platební bilance je ukazatel definovaný na stránkách Českého statistického úřadu, který porovnává příjmy za vývoz technologií a platby za dovoz technologií

17 2. Zjistěte, ze kterých kapitol státního rozpočtu čerpá prostředky vaše organizace. LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura [1] REKTOŘÍK, J. Ekonomie a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, ISBN [2] SAMUELSON, P. A. Ekonomie. 18. vyd. Praha: NS Svoboda, ISBN Doporučená literatura [3] Výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012 [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: < %20VaVaI%202010_2012.pdf>

18 3 Věda a výzkum ve státním rozpočtu CÍL Cílem kapitoly je vymezit posluchači úlohu vědy a výzkumu v ekonomice státu a charakterizovat velikost prostředků vynakládaných v České republice na vědu a výzkum. Po prostudování kapitoly budete umět: vyjmenovat příklady dobré praxe ze zemí EU, rozlišit vypovídací schopnosti jednotlivých ukazatelů financování vědy a výzkumu. KLÍČOVÁ SLOVA Státní rozpočet, financování, ukazatele, instituce, reforma. 3.1 Ukazatele financování vědy a výzkumu Mnoţství finančních prostředků vynakládaných na oblast vědy a výzkumu posuzujeme podle jednotlivých ukazatelů. Pouţití ukazatelů zajišťuje objektivitu meziročních i mezinárodních srovnání. Z nejčastěji pouţívaných ukazatelů můţeme uvést například tyto: Intenzita výzkumu a vývoje podíl celkových výdajů na výzkum a vývoj k celkovému hrubému domácímu produktu Podíl mzdových výdajů na celkových výdajích na vědu a výzkum Výdaje na vědu a výzkum ve veřejném sektoru Podíl účelového a institucionálního financovaní na celkových výdajích na vědu a výzkum Podíl soukromých finančních prostředků (z podnikového sektoru) na celkových výdajích na vědu a výzkum Ukazatele struktury celkových výdajů na vědu a výzkum podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích, podíl základního a aplikovaného výzkumu na celkových výdajích Struktura výdajů podnikatelského sektoru na vědu a výzkum podíl výdajů na vytváření nových poznatků a výdajů na inovace (případně pouze adaptace na místní trh) Průměrný procentní podíl, který české podniky věnují na financování výzkumu ze svého obratu podle jednotlivých odvětví Od těchto jednotlivých ukazatelů jsou pak odvozeny další, které umoţňují podrobnější popis jednotlivých výdajů. Například u podílu soukromých finančních prostředků na celkových výdajích se dále sleduje podíl nadnárodních společností na těchto výdajích (vliv globalizace) a podobně

19 Podrobnou analýzu výdajů na vědu a výzkum zveřejňuje pravidelně Rada pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR, kterou doplňuje o srovnání se zahraničím. 11 Ukazatele financování vědy a výzkumu jsou také vyuţívány pro stanovení cílů v rámcových programech Evropského společenství pro výzkum a v dalších dokumentech Evropské unie i jednotlivých států. Příkladem můţe být stanovený cíl pro rok 2010 v 7. Rámcovém programu ES pro výzkum na období , kdy podíl výdajů na vědu a výzkum se má přiblíţit 3 % HDP, přičemţ dvě třetiny z toho mají pocházet ze soukromých zdrojů Věda a výzkum ve státním rozpočtu V současné praxi je věda a výzkum financována z 21 rozpočtových kapitol. Tento způsob je administrativně náročný, přispívá k roztříštěnosti a neefektivnosti českého výzkumu a jeho zjednodušení je předmětem schválené reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice. Rozpočtové kapitoly určené k financování vědy a výzkumu v roce 2009: 1) Úřad vlády 2) Bezpečnostní informační sluţba 3) Ministerstvo zahraničních věcí 4) Ministerstvo obrany 5) Národní bezpečnostní úřad 6) Ministerstvo práce a sociálních věcí 7) Ministerstvo vnitra 8) Ministerstvo ţivotního prostředí 9) Ministerstvo pro místní rozvoj 10) Grantová agentura 11) Ministerstvo průmyslu a obchodu 12) Ministerstvo dopravy 13) Ministerstvo zemědělství 14) Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 15) Ministerstvo kultury 16) Ministerstvo zdravotnictví 17) Ministerstvo spravedlnosti 18) Český úřad zeměměřický a katastrální 19) Český báňský úřad 20) Akademie věd 21) Státní úřad pro jadernou bezpečnost Strukturu návrhu rozdělení výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj 11 Analýza stavu vědy, výzkumu a inovací v roce 2009 [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 12 Rozhodnutí o 7. RP [on line] [cit ]. Dostupný z WWW: <

20 stanovuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace a rozesílá ji správcům rozpočtových kapitol, kteří zpracují návrh rozdělení výdajů na výzkum a vývoj za svoji rozpočtovou kapitolu tak, aby přednostně zajistili plnění projektů a výzkumných záměrů zahájených v předchozích letech a dalších závazků. Návrhy předkládají správci rozpočtových kapitol Radě pro výzkum, vývoj a inovace, která je s nimi projedná v dohodovacím řízení. Výsledný návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj, jejich rozdělení a střednědobý výhled podpory výzkumu a vývoje předkládá vládě Rada pro výzkum a vývoj. Po projednání ve vládě ho Ministerstvo financí zapracuje v souladu s rozpočtovými pravidly do návrhu zákona o státním rozpočtu 13. Tabulka 3.1 ukazuje výdaje státního rozpočtu na vědu a výzkum podle rozpočtových kapitol v roce Výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <

21 Výdaje státního rozpočtu 2009 Tabulka 3.1 Rozpočtová kapitola Státní rozpočet 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Institucionální výdaje Účelové výdaje Celkové výdaje Úřad vlády Bezpečnostní informační sluţba Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo obrany Národní bezpečnostní úřad Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo vnitra Ministerstvo ţivotního prostředí Ministerstvo pro místní rozvoj Grantová agentura Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu *) Ministerstvo dopravy Ministerstvo zemědělství Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy *) Ministerstvo kultury Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo spravedlnosti Český úřad zeměměřický a katastrální Český báňský úřad Akademie věd Akademie věd **) Státní úřad pro jadernou bezpečnost Celkem ***) Celkem ****) Poznámka: *) včetně výdajů na předfinancování programů EU **) včetně výdajů předfinancování EHP Norsko 14 ***) výdaje státního rozpočtu podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje ****) včetně výdajů na předfinancování programů EU a předfinancování EHP Norsko 15 Postup rozdělení finančních prostředků do jednotlivých kapitol ukazuje obr tzv. Norské fondy 15 Další informace o dohodě s Norským královstvím o účasti v Evropském hospodářském prostoru jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva financí

22 Postup rozdělení finančních prostředků do rozpočtových kapitol Obrázek 3.1 Rada pro výzkum, vývoj a inovace návrh výše a rozdělení finančních prostředků (podklady od správců kapitol) Ministerstvo financí schválí nebo sníţí předloţený návrh Zapracování do státního rozpočtu podle jednotlivých kapitol V jednotlivých rozpočtových kapitolách jsou pak výdaje plánované samostatně na účelové a institucionální financování vědy a výzkumu jak vidíme ve výše uvedené tabulce. 3.3 Reforma ve financování vědy a výzkumu Vláda České republiky schválila Reformu systému výzkumu, vývoje a inovací usnesením vlády ze dne č Tímto usnesením byly uloţeny konkrétní a termínované úkoly poskytovatelům státní finanční podpory na vědu a výzkum, které se týkaly promítnutí reformy do návrhů výdajů státního rozpočtu, zapracování zásad a cílů reformy do příslušných operačních programů a především pak do návrhu národní politiky výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009 aţ Důvodem reformy byly dosud nízké přínosy výzkumu, vývoje a inovací pro ekonomiku a společnost v České republice. Současný systém nebyl schopný poskytnout prostředky včas a efektivně a vyuţít dostatečně zdroje z Evropské unie. Principem reformy je zjednodušení systému státní podpory vědy a výzkumu, sníţení počtu rozpočtových kapitol (nově 11 namísto původních 21) a sníţení administrativy. Reforma má podpořit excelentní a kvalitní výzkum na úkor průměrného a motivovat výzkumné organizace ke spolupráci s podniky jako uţivateli výsledků pro inovace. Cílem reformy je také podpořit intenzivní zapojení České republiky do mezinárodní spolupráce. Hodnocen bude konkrétní ekonomický nebo jiný společenský prospěch z veřejných prostředků investovaných do aplikovaného výzkumu. Za výsledky Národní politiky výzkumu vývoje a inovací bude nadále odpovídat pouze jeden subjekt Rada pro výzkum, vývoj a inovace (nikoliv uţ MŠMT za vědní a Rada za inovační část). 16 Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <

23 SHRNUTÍ KAPITOLY Financování vědy a výzkumu je v kaţdém státě zajišťováno částečně z veřejných prostředků a částečně ze zdrojů podnikatelské sféry. Veřejné prostředky jsou přidělovány do jednotlivých rozpočtových kapitol a dále rozdělovány na financování jednotlivých institucí a programů. Výše výdajů se sleduje a vyhodnocuje pomocí ukazatelů, které umoţňují podrobnější analýzu těchto výdajů, srovnání s předešlým obdobím a srovnání s dalšími státy. V současné době probíhá v České republice realizace reformy systému výzkumu, vývoje a inovací, která má za cíl zjednodušit a zefektivnit financování této oblasti. ÚKOLY 1. Podle usnesení vlády České republiky č. 793 ze dne srovnejte návrh výdajů na vědu a výzkum pro rok 2009 se skutečně vynaloţenými výdaji. 2. Zjistěte, které části reformy systému výzkumu, vývoje a inovací se týkají vaší organizace. 3. Zjistěte, které rozpočtové kapitoly se nově týkají výdajů na vědu a výzkum. LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura [1] Reforma systému výzkumu vývoje a inovací v ČR [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: < [2] Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012 [on line]. [cit ]. Dostupné z WWW: < %20VaVaI%202010_2012.pdf>. Doporučená literatura [3] Prohlášení Rady pro výzkum a vývoj k zachování výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace v letech 2010 až 2012 na úrovni roku 2009 [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: < hlaseni%20rvv.pdf>

24 4 Způsoby financování ve vědě a výzkumu CÍL Cílem kapitoly je naučit posluchače znát a charakterizovat hlavní způsoby moţného financování vědy a výzkumu v České republice. Dále ukázat moţnosti financování projektů včetně vyuţití prostředků Evropské unie. Po prostudování kapitoly budete umět: definovat institucionální a účelové financování, rozlišit účelové a institucionální financování, vysvětlit účel a prostředky finanční podpory z fondů Evropské unie, určit organizace a instituce, které se podílejí na financování vědy a výzkumu v České republice. KLÍČOVÁ SLOVA Financování, grantové financování, účelové financování, institucionální financování, prostředky Evropské unie. 4.1 Vlastní zdroje financování vědy a výzkumu Za vlastní zdroje financování vědy a výzkumu povaţujeme vynaloţené veřejné prostředky ze státního rozpočtu a dále prostředky, které byly pro tento účel vynaloţeny v podnikatelské sféře tj. ze soukromých zdrojů. Vedle těchto výdajů jsou pak na financování vědy a výzkumu určeny a čerpány prostředky Evropské unie. Čerpání těchto prostředků je však většinou zároveň vázané na finanční spoluúčast z národních zdrojů takzvané kofinancování. Příkladem můţe být operační program Výzkum a vývoj pro inovace který bude v letech podpořen částkou asi 2070,68 mil.. 17, z toho 85 % z prostředků Evropské unie a 15 % ze státního rozpočtu. Česká republika si ve své národní politice vědy a výzkumu stanoví, které oblasti vědy a výzkumu bude hradit z národních zdrojů, co bude financovat z prostředků Evropské unie (případně ve spolupráci s jinými zeměmi) a které oblasti vědy a výzkumu podporovat nebude. Jde o vymezení priorit tak, aby byly efektivně vyuţity jak národní, tak evropské zdroje. Vlastní zdroje jsou vyuţívány především na zabezpečení chodu institucí 17 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW:

25 ve vědě a výzkumu, především škol a státních výzkumných organizací. Podíl vlastních zdrojů na celkových výdajích na financování vědy a výzkumu v jednotlivých letech je jedním ze sledovaných ukazatelů financování vědy a výzkumu. 4.2 Orgány a instituce ve vědě a výzkumu v České republice Rada pro výzkum, vývoj a inovace Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen Rada ) přestává být podle nové legislativy pouze poradním orgánem, ale stává se zodpovědná za konkrétní úkoly v oblasti vědy a výzkumu. Rada má v současné době 15 členů, podle plánů probíhající Reformy se v budoucnosti předpokládá 17 členů 8 členů základního výzkumu, 8 členů aplikovaného výzkumu a předsedu Rady. Úkolem Rady je stanovení priorit ve vědě a výzkumu, posuzování návrhů programů pro vědu a výzkum, hodnocení výsledků, navrhování výdajů a příprava zákonů a dalších právních předpisů pro oblast vědy a výzkumu. Konkrétní zabezpečení činnosti Rady po stránce organizační a technické zabezpečuje Sekretariát, po stránce odborné to budou odborné komise Rady. Grantová agentura České republiky Grantová agentura České republiky (dále jen GAČR ) je organizační sloţkou státu. Zabezpečuje přípravu a realizaci grantových projektů v oblasti základního výzkumu včetně veřejných soutěţí. Její činnost zahrnuje hodnocení a výběr návrhů projektů, poskytování účelové podpory v souladu s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací. Úkoly a činnost Grantové agentury ČR jsou popsány ve schválených stanovách. 18 Předsedu Grantové agentury jmenuje na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace vláda České republiky. Výkonným orgánem je předsednictvo, které má 5 členů. Dalšími orgány jsou vědecká rada a kontrolní rada Grantové agentury. Organizační a administrativní činnost zajišťuje Kancelář Grantové agentury. Technologická agentura České republiky Technologická agentura České republiky (dále jen TAČR ) vznikla v roce 2009 pro podporu aplikovaného výzkumu. Je to organizační sloţka státu, která zabezpečuje činnosti podle Statutu Technologické agentury, vydaného jako příloha usnesení Vlády České republiky č ze dne Mezi hlavní úkoly patří příprava a realizace programů aplikovaného výzkumu, realizace veřejných soutěţí, 18 Statut Grantové agentury České republiky [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <civetta.gacr.cas.cz/wordpress/?p=150>. 19 Statut Technologické agentury České republiky [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: < %20usneseni%20vlady_uv pdf>

26 zadávání veřejných zakázek, hodnocení a výběr návrhů projektů v oblasti aplikovaného výzkumu. Do činnosti TAČR spadá také poskytování poradenství řešitelům projektů a uţivatelům výsledků aplikovaného výzkumu především v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví. Účelovou podporu aplikovaného výzkumu poskytuje v souladu s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací České republiky. Akademie věd České republiky Akademie věd České republiky (dále jen Akademie věd ) je organizace sdruţující vědecké ústavy v České republice, především v oblasti základního výzkumu. V současné době sdruţuje 54 veřejných výzkumných pracovišť. 20 Nejvyšším samosprávným orgánem Akademie věd je Akademický sněm sloţený ze dvou třetin ze zástupců všech ústavů a dále z reprezentantů vysokých škol, státní správy, podnikatelských kruhů a jiných význačných osobností. Dalšími orgány jsou Akademická rada a Vědecká rada zabývající se vědní politikou. Akademie věd je financována ze státního rozpočtu a v současnosti (2010) zaměstnává asi 7000 pracovníků. 21 Kromě institucionálního financování výzkumných záměrů pracovišť AV ČR se zvyšuje podíl účelového financování, uskutečňovaného formou řešení vědeckých projektů a grantů vybraných ve veřejné soutěţi. Dalšími institucemi, které se podílejí na financování vědy a výzkumu jsou jednotlivá ministerstva: MŠMT zajišťuje mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu a institucionální financování především veřejných vysokých škol Mze zajišťuje podporu zemědělského aplikovaného výzkumu MZ zajišťuje podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu MV zajišťuje podporu bezpečnostního aplikovaného výzkumu MK aplikovaný výzkum národní a kulturní identity MO zajišťuje obranný aplikovaný výzkum MPO zajišťuje podporu institucím v průmyslovém výzkumu a mezinárodní spolupráci v oblasti průmyslového výzkumu Tyto organizace jsou také správci rozpočtových kapitol, na podporu příslušné oblasti vědy a výzkumu jsou jim přiděleny prostředky ze státního rozpočtu. 4.3 Účelové, grantové, a institucionální financování Prostředky na financování výzkumu a vývoje poskytuje stát ve dvou základních Základní informace [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: < Základní informace [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <

27 formách, a to jako účelové nebo institucionální financování. Účelové financování Podstatou účelového financování je poskytnutí finančních prostředků na předem schválený účel. V souladu s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací České republiky jsou příslušnou institucí (GAČR, TAČR, ministerstva) vypsány veřejné soutěţe, veřejné zakázky a dotační tituly na které reagují subjekty zabývající se vědou a výzkumem návrhem řešení nebo projektu. Pokud vypsané zakázky mají podobu grantů mluvíme o grantovém financování. Přihlášené projekty ţadatelů o finanční podporu musí vţdy splňovat předem vypsaný cíl a přidělené prostředky mohou být vyuţity pouze za účelem popsaným v projektu ţádosti. Návrhy na výši výdajů určených pro účelové financování podávají správci příslušných rozpočtových kapitol tak, aby byly zahrnuty do plánovaných výdajů státního rozpočtu. Institucionální financování Prostředky institucionální podpory jsou určené ke krytí výdajů konkrétních výzkumných institucí na jejich výzkumnou činnost. Institucionální podpora je určena k dlouhodobému koncepčnímu rozvoji výzkumných organizací. Jedná se především o Akademii věd České republiky a její ústavy, MŠMT a další výzkumné organizace podle dosaţených výsledků. Instituce zahrnuté do institucionální formy podpory mají výdaje na svoji výzkumnou činnost vţdy ještě doplněny o finanční podporu účelovou. Na základě schválené Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR se výrazně mění podmínky poskytování institucionální podpory, kdy je podpora poskytována podle výsledků institucí v uplynulých pěti letech. Hodnocení 22 dosaţených výsledků, ukazatele a kritéria hodnocení budou popsány v nadcházejících kapitolách. Institucionální podpora soukromým výzkumným organizacím je poskytována prostřednictvím správců jednotlivých kapitol podle oblasti zaměření vědecké práce: V průmyslové oblasti prostřednictvím MPO V zemědělské oblasti prostřednictvím Mze V oblasti školství a vzdělávání prostřednictvím MŠMT Další podle oblasti vědy a výzkumu. Pro navrţený systém institucionální podpory vědy a výzkumu je uvaţováno 11 rozpočtových kapitol. 4.4 Financování s využitím prostředků Evropské unie Evropská unie usiluje o rovnoměrný hospodářský a společenský rozvoj všech 22 Podrobněji se hodnocením zabývá text projektu APSYS: ŠIROKÝ, J. Publikování a presentace výsledků VaV

28 svých členských států a jejich regionů. Toto úsilí se označuje jako evropská politika hospodářské a sociální soudrţnosti. Nástrojem této politiky jsou fondy Evropské unie, prostřednictvím nichţ se rozdělují finanční prostředky určené na sniţování rozdílů mezi členskými státy a na společné řešení prioritních oblastí ekonomického a společenského rozvoje. Efektivní vyuţití evropských zdrojů na financování vědy a výzkumu je prioritou plánování výdajů státního rozpočtu. Prostředky Evropské unie na podporu vědy a výzkumu jsou pro jednotlivá období směřovány do prioritních oblastí určených Rámcovým programem ES. V současné době jsou podporovány priority 7. Rámcového programu na období a to v těchto oblastech: Zdraví Potraviny, zemědělství a rybolov, biotechnologie Komunikační a informační technologie Nanovědy, nanotechnologie Energetika Doprava Ţivotní prostředí Sociálně-ekonomické a humanitní vědy Bezpečnost Vesmír Maximální celková částka Evropského společenství v sedmém rámcovém programu na vědu a výzkum je milionů EUR 23. Evropská unie disponuje třemi hlavními fondy: Strukturální fondy o Evropský fond pro regionální rozvoj o Evropský sociální fond Fond soudrţnosti Tyto fondy jsou určeny k zajištění 3 cílů Evropské unie v oblasti společného rozvoje. 24 Vazbu jednotlivých fondů na stanovené cíle ukazuje následující obrázek Rozhodnutí a parlamentu a rady ČR [on line] [cit ]. Dostupný z WWW: < 24 Regionální politika EU [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <

29 Financování jednotlivých cílů z fondů Evropské unie Obrázek 4.1 N Á S T R O J E Strukturální fondy Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) Evropský sociální fond (ESF) Konvergence Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost C Í L E Fond soudrţnosti (FS) Evropská územní spolupráce Operační programy vycházejí z Rámcového programu pro příslušné období. Kaţdá členská země si pak dojednává s Evropskou unií operační programy, které jsou jakýmsi mezistupněm mezi těmito třemi evropskými fondy. Česká republika má na období dojednaných 26 operačních programů 25 na financování projektů, na které má pro toto období k dispozici 26,69 mld. EUR 26. Na financování vědy a výzkumu je určen Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu České republiky prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce s podnikatelským sektorem. Program podporuje vybavení výzkumných pracovišť, budování nových center vědy a výzkumu a zvyšování kapacity terciálního vzdělávání. Program má 5 prioritních os, které specifikují konkrétní cíle podporovaných programů. Jsou to tyto prioritní osy: Evropská centra excelence Regionální vědecká a výzkumná centra Komercializace a popularizace vědy a výzkumu Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojená s výzkumem a s přímým dopadem na růst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity Technická pomoc průřezové informační a poradenské sluţby Programy [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: < Fondy Evropské Unie [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <

30 Na podporu terciálního vzdělávání jsou dále určeny některé priority tematického operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který podporuje inovace výukových programů s cílem zvyšování konkurenceschopnosti absolventů. 4.5 Příklady dobré zahraniční praxe Příklady dobré zahraniční praxe zemí Evropské unie byly podrobně popsány pracovníky Technologického centra Akademie věd v rámci přípravy Bílé knihy vědy a výzkumu. Tato analýza je shrnuta v Knize zahraničních dobrých prací vydané v prosinci Pro Českou republiku jsou inspirativní programy finanční podpory zaměřené na intenzivnější výzkum v podnikatelském prostředí, na spolupráci výzkumných organizací s firmami při zavádění inovačních technologií a výrobků a na motivaci studentů studovat technické obory. Příklady některých programů v zahraniční praxi: Program Průmyslová PhD iniciativa realizovaný v Dánsku je zaměřený na podporu postgraduálních studentů, pracujících na významných pozicích v průmyslových firmách. Podstatou je řešení vlastních výzkumných aktivit dané firmy v rámci postgraduálního studia, kdy firma společně s universitou se dohodnou na specifickém studijním programu. Předmětem podpory je částečná úhrada mzdy pracovníka během studia, úhrada jeho cestovních a studijních nákladů. V České republice je často bariérou pro postgraduální studium odborníků z praxe nevyhovující studijní program a také zvýšené náklady související s jeho nepřítomností na pracovišti. Realizací programu se vytvářejí vazby mezi akademickou a aplikační sférou, které umoţňují přenos znalostí oběma směry. Školy podnikání na technických vysokých školách - projekt realizovaný na Norské univerzitě Vědy a Technologií v Trondheimu. V rámci projektu studenti v malých týmech zpracovávají dosud nerealizované podnikatelské záměry univerzity, výzkumných organizací nebo podniků. Cílem je vychovat projektové manaţery s technickým vzděláním, schopné vést technologicky orientované firmy. V České republice na většině technických oborů výchova k podnikání zatím chybí. Součástí zahraniční praxe je také stimulace soukromých investic do vědy a výzkumu. Podpora výdajů prostřednictvím sníţení daní investujícím firmám bude předmětem následujících kapitol. Programy na podporu popularizace vědy a výzkumu s cílem motivovat ke studiu technických a přírodovědných oborů. Příkladem takového programu je evropská síť muzeí zapojená do projektu ECSITE (European Collaborative for Science, Industry and technology Exibitions). Projekt spočívá v organizování 27 Kniha zahraničních dobrých praxí [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <

31 interaktivních výstav a programů s cílem zvýšení povědomí veřejnosti o vědě. V České republice tohoto projektu vyuţívají pouze muzea v Plzni, Liberci a technické muzeum v Praze. Podpořit zájem veřejnosti o dění ve vědě a výzkumu je dobrá cesta ke zvýšení zájmu studentů o práci ve vědeckých institucích. SHRNUTÍ KAPITOLY Na financování vědy a výzkumu v České republice se podílejí prostředky z vlastních národních zdrojů a prostředky z fondů Evropské unie. Pokud jsou prostředky poskytnuty na konkrétní, předem stanovený účel, hovoříme o účelovém financování vědy a výzkumu. Tímto způsobem stát zadává organizacím a institucím pracujícím v oblasti vědy a výzkumu řešení konkrétních celospolečenských úkolů v souladu s Národní politikou vědy a výzkumu na příslušné období. Část prostředků je pak vydávána na činnost a koncepční dlouhodobý rozvoj organizací a institucí. Tyto prostředky jsou přidělovány těmto konkrétním institucím na jejich činnost a hovoříme o institucionálním financování. Financování z národních zdrojů je doplněno fondy Evropské unie za účelem sjednocení úrovně v oblasti vědy a výzkumu a dosaţení konkurenceschopnosti všech členských zemí. Prostředky Evropské unie jsou rozdělovány prostřednictvím národních institucí podle zaměření vědecko-výzkumné činnosti příjemců podpory. V rámci mezinárodní spolupráce jsou vyhodnocovány úspěšné programy v členských zemích Evropské unie a předávány jako příklady dobré praxe do ostatních zemí. ÚKOLY 1. Která z uvedených aktivit proběhla ve vašem městě? a. Noc vědců b. Noc muzeí c. Věda na scéně 2. Který z operačních programů je vhodný k financování některého z připravovaných projektů ve vaší organizaci? LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura [1] Kniha zahraničních dobrých praxí při realizaci politik výzkumu, vývoje a inovací [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: < [2] Zákon o podpoře výzkumu experimentálního vývoje a inovací [on line] [cit ]. Dostupné z WWW:

32 < %202002%20uplne%20zneni.pdf>. Doporučená literatura [3] Grantový systém Grantové agentury České republiky [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: <civetta.gacr.cas.cz/wordpress/wpcontent/uploads/2009/03/gr-system2009.pdf>. [4] Tematické operační programy z fondů Evropské unie [on line]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 448c da7e87b4aa7/Tematicke-operacni-programy>. [5] Zákon o veřejných výzkumných institucích [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: < 1_2005_aktualiz_0222.pdf>

33 5 Národní politika vědy a výzkumu CÍL Cílem kapitoly je seznámit posluchače s hlavními prioritami Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky (dále jen Národní politika ) podle poslední schválené verze na léta Současně kapitola uvádí instituce vytvářející Národní politiku, legislativní rámec a souvislost s dokumenty Evropské unie. Po prostudování kapitoly budete umět: definovat pojem Národní politika výzkumu, vývoje a inovací, určit hlavní cíle Národní politiky, objasnit prostředky k dosaţení stanovených cílů. KLÍČOVÁ SLOVA Národní program vědy a výzkumu, Národní politika, Evropská unie. 5.1 Legislativní rámec Národní politiky ve vědě a výzkumu Základní právní normou, která upravuje podporu výzkumu, je zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje i inovací z roku 2002, který byl do konce roku 2009 upraven počtem 11 novelizací. Poslední úpravou je nařízení vlády (ve Sbírce zákonů pod číslem 397/2009Sb.) o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, platné od Toto nařízení upravuje centrální evidenci projektů, informace o výsledcích projektů, údaje centrální evidence aktivit výzkumu, vývoje a inovací, údaje o evidenci výsledků těchto aktivit, postup poskytovatelů finanční podpory při vyhlašování veřejných soutěţí, při předávání údajů o projektech a jejích výsledcích a další zásadní postupy poskytování finančních prostředků 28. Úplné znění zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je k evidováno ve Sbírce zákonů pod číslem 211/2009. Předmětem úpravy je systém podpory výzkumu, vývoje a inovací, práva a povinnosti subjektů, které se výzkumem a jeho podporou zabývají, povinnosti orgánů a organizačních sloţek státu při podpoře výzkumu a poskytování informací. Mezi další základní předpisy v oblasti vědy a výzkumu patří Statut Rady pro výzkum vývoj a inovace, Statut Technologické agentury České republiky, Zákon o veřejných výzkumných institucích, Zákon o Akademii věd a další. 28 Nařízení vlády o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací [on line] [cit ]. Dostupný z WWW: <

34 Uvedené právní předpisy vytvářejí právní rámec pro uplatňování Národní politiky ve vědě a výzkumu a plnění jejich cílů. 5.2 Cíle národní politiky ve vědě a výzkumu Národní politika výzkumu, vývoje a inovací schválená Vládou České republiky v červnu 2009 je dokument, kterým Vláda stanovila cíle v oblasti vědy a výzkumu na období , a zároveň prostředky k dosaţení těchto cílů. Z národní politiky pak vychází národní program vědy a výzkumu. Návrh Národní politiky předkládá předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace, který jej zpracovává ve spolupráci s ministrem školství, mládeţe a tělovýchovy. Cíle národní politiky vychází ze zpracovaných analýz a dokumentů (Zelená kniha vědy a výzkumu, Bílá kniha vědy a výzkumu viz předchozí kapitoly) a odráţí potřeby ekonomiky a společnosti v oblasti vědy, výzkumu a inovací tak, aby výsledky z této oblasti posílily konkurenceschopnost firem i celého hospodářství země. je: Cílem Národní politiky vědy, výzkumu a inovací (VaVaI) na období zavést strategické řízení VaVaI na všech úrovních, zacílit veřejnou podporu VaV na potřeby udrţitelného rozvoje, zvýšit efektivitu systému veřejné podpory VaVaI, vyuţívat výsledky VaV v inovacích a zlepšit spoluprácí veřejného a soukromého sektoru ve VaVaI, zlepšit zapojení ČR do mezinárodní spolupráce ve VaVaI, zajistit kvalitní lidské zdroje pro VaVaI, vytvořit v ČR prostředí stimulující VaVaI, zajistit účinné vazby na politiky v jiných oblastech, důsledně hodnotit systém VaVaI. Tyto cíle byly schváleny usnesením Vlády České republiky č Prostředkem k naplnění těchto cílů je pak systém financování vědy a výzkumu, tak jak byl popsán v předcházející kapitole a v rámci pravidel daných legislativním prostředím. 5.3 Návaznost národní politiky na dokumenty EU Národní politika vychází a je v souladu se strategickými dokumenty Evropské unie, které zároveň také pomáhá vytvářet. V současné době od je k dispozici a k připomínkování dokument EU 2020 STRATEGY, který slouţí jako podklad pro širokou odbornou 29 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta [on line] [cit ]. Dostupný z WWW: <

35 veřejnost ke konzultaci. Dokument je zaměřen na tři základní oblasti: vytváření hodnot prostřednictvím znalostí (výzkum, vývoj, inovace), zaměstnanost a budování konkurenceschopného hospodářství šetrného k ţivotnímu prostředí. Tímto způsobem jsou vzájemně propojeny a ovlivněny strategické dokumenty jednotlivých zemí a Evropské unie. Programy finanční podpory pro léta vycházejí ze 7. Rámcového programu pro výzkum a vývoj 30, který specifikuje priority a finanční pravidla pro podporu rozvoje vědy a výzkumu z evropských zdrojů v tomto období. V souladu s tímto dokumentem jsou pro toto období v České republice vypsané tři operační programy zaměřené na různé aspekty rozvoje vědy a výzkumu a to: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Výzkum vývoj a inovace podrobněji popsaný v předcházející kapitole Operační program Podnikání a inovace Veškeré dokumenty Evropské unie zabývající se oblastí vědy a výzkumu jsou dostupné na webových stránkách Úřadu pro publikace 31 a dále na stránkách EUR- Lex, kde jsou veškeré dokumenty přístupné ve 23 jazycích 32. SHRNUTÍ KAPITOLY Národní politika vědy, výzkumu a inovací vychází z analýz zpracovaných výzkumnými institucemi, které hodnotí současný stav vědy a výzkumu v České republice, srovnávají tento stav se situací v zahraničí a shrnují potřeby dalšího rozvoje v této oblasti. Obsahem Národní politiky je pak stanovení cílů a priorit v oblasti vědy a výzkumu, a také nástrojů, motivujících instituce a organizace pracovat na jejich dosaţení. Národní politiky zemí Evropské unie respektují strategické dokumenty Evropské unie. Tyto dokumenty jsou zpracovány tak, aby zajistily rovnoměrný rozvoj všech zemí Evropské unie a konkurenceschopnost všech jejích regionů a pomocí finančních nástrojů motivovaly k jejich naplnění. Cíle Národní politiky jsou pak formulovány v usnesení Vlády České republiky. Na takto stanovené cíle navazuje financování institucí a programů vědy a výzkumu Pravidla financování projektů 7. RP [on line] [cit ]. Dostupný z WWW: < Úřední věstník Evropské Unie [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <publications.europa.eu/official/index_cs.htm>. 32 EUR Lex [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <eur-lex.europa.eu>

36 ÚKOLY 1. Popište, jakým způsobem navazuje systém financování vědy a výzkumu na Národní politiku vědy a výzkumu. 2. Najděte na webových stránkách Eur-Lex ( nařízení týkající se statistiky ve vědě a technice. 3. Vyhledejte v dokumentu Národní politika výzkumu vývoje a inovací ČR na léta trendy v podpoře vědy a výzkumu v zahraničí. LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura [1] Národní politika výzkumu vývoje a inovací ČR na léta [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: < [2] Reforma systému výzkumu vývoje a inovací v ČR [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: < [3] Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v České republice [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <innovation.isifa.com/data/files/klusacek.pdf>. Doporučená literatura [4] Návrh přístupu České republiky k materiálu Investovat do výzkumu: Akční plán pro Evropu a k dalším dokumentům Evropské unie pro oblast výzkumu a vývoje [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: < %c4%8dn%c3%ad%20pl%c3%a1n.pdf>

37 6 Hodnocení vědy a výzkumu v České republice 33 CÍL Cílem kapitoly je naučit posluchače hodnotit dosaţené výsledky vědy a výzkumu podle relevantních kritérií a ukazatelů a srovnávat způsoby hodnocení a výsledky dosaţené v České republice se zahraničím. Po prostudování kapitoly budete umět: definovat pojem hodnocení výsledků vědy a výzkumu, určit cíle hodnocení, rozlišit prostředky hodnocení organizací a programů, pochopit provázanost hodnocení a financování vědy a výzkumu. KLÍČOVÁ SLOVA Způsoby hodnocení, prostředky hodnocení, výsledky hodnocení. 6.1 Cíle a prostředky hodnocení vědy a výzkumu Návrh Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce (dále jen Metodika) podala Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, která je poradním orgánem Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Cílem hodnocení výsledků je: poskytnout vládě a veřejnosti ucelený soubor základních informací o výsledcích výzkumných organizací České republiky, poskytnout vládě a veřejnosti informace o výsledcích získaných při poskytování účelové podpory na činnosti ve vědě a výzkumu, vytvořit systém, který bude podkladem pro přípravu návrhů výdajů na institucionální podporu vědy a výzkumu, poskytnout Radě pro výzkum, vývoj a inovace informace o tom, jak jednotliví poskytovatelé podpory naplňují vlastní definované cíle programů a vyuţít těchto informací pro nové návrhy programů. Metodika hodnocení je rozdělena do dvou částí, a to na hodnocení výsledků výzkumných organizací a na hodnocení programů vědy a výzkumu. 33 Vědou a výzkumem v EU se zabývá text v projektu APSYS: VALENTOVÁ, I. Specifika financování z prostředků EU. 34 Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: <

38 Hodnocení výsledků výzkumných organizací zohledňuje pouze ty výsledky, kterých bylo dosaţeno jednotlivými organizacemi řešením aktivit výzkumu a vývoje, bez ohledu na zdroj financování těchto aktivit. Do hodnocení jsou zařazeny pouze výzkumné organizace, které mohou být příjemci institucionální podpory. Hodnotí se všechny jejich výsledky z výzkumných a vývojových aktivit za posledních 5 let. Hodnocení je pouze setříděním výsledků podle jednotlivých kritérií a neobsahuje ţádná doporučení. Hodnocením výsledků organizací rozumíme převedení výsledků všech výzkumných organizací na společnou numerickou škálu - tj. kvantifikace výsledků. Hodnocení se provádí pouze na základě údajů předaných do Informačního systému vědy a výzkumu. Povinnost předávat platné údaje do tohoto systému mají ze zákona všechny organizace, které jsou příjemci veřejné podpory, a splnění této povinnosti je podmínkou poskytnutí podpory. Bodové ohodnocení získají jen ty výsledky, které splňují definice jednotlivých druhů výsledků uvedené v příloze č. 2 Metodiky. Hodnocení ukončených programů vědy a výzkumu sleduje efektivnost vyuţití poskytnuté veřejné podpory v rámci jednotlivých programů. Hodnocení se nezabývá hodnocením jednotlivých projektů řešených v rámci ukončeného programu. Hodnocení se provádí podle parametru Index SR definovaného jako poměr celkového bodového ohodnocení všech výsledků daného programu a celkové účelové podpory poskytnuté ze státního rozpočtu na řešení projektů v rámci daného programu. Výstupem je srovnání hodnoty Indexu SR kaţdého ukončeného programu s průměrnou hodnotou Index SR všech programů. Souhrnné vyhodnocení programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2008 bude předloţeno vládě do a následně zveřejněno na Toto vyhodnocení bude poprvé probíhat podle nové Metodiky. 6.2 Hodnocení vědy a výzkumu v zemích Evropské unie V zahraniční praxi hodnocení výsledků vědy a výzkumu jsou podobně jako v České republice zavedeny dvě skupiny hodnocení. Jedná se o systém hodnocení programů výzkumu, vývoje a inovací a systém hodnocení jednotlivých výzkumných institucí. Metodiky těchto systémů v jednotlivých zemích jsou shrnuty v Knize zahraničních dobrých praxí při realizaci politik výzkumu, vývoje a inovací 35. V hodnocení programů se v těchto modelech většinou odděluje: hodnocení programů při jejich vypisování odůvodnění programů, cíle programů a jejich soulad s vládní politikou, plánované náklady programů, způsob výběru projektů, monitorování projektů, způsoby závěrečného hodnocení, hodnocení výsledků programů naplnění plánovaných cílů, hodnocení výstupů, vyuţitelnost výsledků z praktického hlediska. 35 Kniha zahraničních dobrých praxí [on line] [cit ]. Dostupný z WWW: <

39 Hodnocení je často prováděno zahraničními experty nebo profesionálními hodnotitelskými firmami. Tímto způsobem je zajištěna nejenom vysoká profesionalita hodnocení, ale také nezávislost a nezaujatost. Hodnocení institucí probíhá ve většině zemí prostřednictvím hodnotitelských panelů sestavených z velké části ze zahraničních expertů. U vzdělávacích institucí probíhá odděleně hodnocení úrovně výuky od hodnocení výsledků výzkumu. Institucionální podpora určená na výukové aktivity je pak rozdělována podle jiného klíče neţ institucionální podpora určená na výzkum a vývoj těchto organizací (univerzity). Z důvodu sloţitého srovnávání výsledků vědy a výzkumu sociálních a humanitních věd s technickými a přírodovědnými obory, je v některých zemích (Velká Británie) stanoveno velmi podrobné členění oborových komisí. Tyto komise jsou sloţeny z expertů na hodnocení konkrétní oblasti vědy a výzkumu. Univerzity pak posílají podklady k hodnocení libovolnému počtu oborových komisí. Způsoby hodnocení a kritéria jsou odlišná u jednotlivých vědeckých oborů. Tento způsob vyţaduje zapojení velkého mnoţství expertů do hodnocení, je časově a personálně náročný. Zapojení zahraničních expertů do hodnocení institucí je zároveň i finančně náročné. 6.3 Hodnocení vědy a výzkumu v České republice Metodika hodnocení výzkumu v České republice vyuţívá především domácí instituce a odborníky, zapojení většího mnoţství expertů ze zahraničí je pro menší země finančně náročné. U hodnocení vysokých škol převaţují bibliometrická kritéria. Tomuto způsobu hodnocení jsou v odborných diskusích vytýkány tyto nedostatky: důraz je kladen jen na jeden aspekt výzkumu počet publikací a citovanost, publikování většího mnoţství kratších sdělení zkresluje výsledky instituce, dochází k umělým kultivacím citovanosti, více zaměstnavatelů u jednotlivých odborníků zkresluje výsledky institucí. Nová Metodika hodnocení se snaţí předejít těmto problémům specifikací poţadavků na zadávání výsledků do informačního systému. Podle nové Metodiky je výsledkem s bodovým ohodnocením 36 : Článek v odborném periodiku (podle členění v příloze Metodiky druh výsledku J) Odborná kniha (druh výsledku B) nebo kapitola v odborné knize (druh 36 Podrobněji se metodikou zabývá text projektu APSYS: ŠIROKÝ, J. Publikování a prezentace výsledků VaV

40 výsledku C) Článek ve sborníku (druh výsledku D) Patent (druh výsledku P) Uţitný nebo průmyslový vzor (druh výsledku F) Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno (druh výsledku Z) Prototyp, funkční vzorek (druh výsledku G) Poskytovatelem realizovaný výsledek (druh výsledku H) Specializovaná mapa (druh výsledku L) Certifikovaná metodika a postup (druh výsledku N) Software (druh výsledku R) Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (druh výsledku V) Hodnocení institucí probíhá ve třech etapách. Výstupem první etapy jsou tři tabulky, které slouţí jak hodnoceným institucím a jejich zřizovatelům, tak i poskytovatelům finanční podpory: první tabulka obsahuje výpis všech hodnocených výsledků, jejich bodové ohodnocení a podíl jednotlivých institucí, druhá tabulka je výpisem výsledků za období 2004 aţ 2008 a výsledků vyřazených z hodnocení, třetí tabulka je výpisem výsledků, u kterých byly zjištěny nesrovnalosti podle Metodiky. Ve druhé etapě se instituce a jejich zřizovatelé mají moţnost vyjádřit k výstupům z první etapy hodnocení. Zároveň se k výstupům vyjádří odborné komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace České republiky. Výstupem třetí etapy jsou výsledky hodnocení podle jednotlivých výzkumných organizací, seřazených abecedně do tabulky. Výsledky třetí etapy mají být poprvé zveřejněny a toto hodnocení promítne Rada pro výzkum, vývoj a invoace do návrhu institucionálních výdajů na vědu a výzkum na léta 2011, 2012 a Výstupem z hodnocení programů bude tabulka s údaji o hodnocených projektech, seřazených podle jednotlivých programů. U kaţdého hodnoceného programu bude uveden Index SR. Souhrnné vyhodnocení programů nebude obsahovat hodnocení jednotlivých výzkumných aktivit řešených v rámci daného programu, protoţe toto hodnocení je v kompetenci příslušného poskytovatele finanční podpory. Součástí Metodiky jsou také pravidla pro hodnocení na úrovni poskytovatelů finanční podpory. SHRNUTÍ KAPITOLY Hodnocení výzkumu poskytuje vládě a veřejnosti informace o výsledcích vědy a výzkumu v České republice, o práci jednotlivých výzkumných institucí a o výstupech projektů. Systém hodnocení je postaven tak, ţe výsledkem je soubor utříděných informací bez dalších doporučení nebo komentářů. Výsledky hodnocení budou pouţity jako jeden z podkladů pro návrh výdajů na institucionální podporu vědy a výzkumu

41 ÚKOLY 1. Určete, které výsledky s bodovým ohodnocením jsou adekvátní pro hodnocení výsledků ve vaší organizaci. 2. Sestavte seznam odborných periodik vhodných k publikování výsledků vědy a výzkumu ve vašem oboru vydávaných v České republice. 3. Jaký je Váš názor na oddělené hodnocení pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti u vzdělávacích institucí diskuze ve skupině, klady a zápory. LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura [1] Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: < Doporučená literatura [2] Definice druhů výsledků výzkumu, vývoje a inovací [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: <

42 7 Daňový systém České republiky CÍL Po prostudování kapitoly Daňový systém České republiky budete umět: definovat jednotlivé typy daní v rámci daňového systému České republiky, charakterizovat základní poţadavky optimálního daňového systému včetně principů, na kterých je zaloţen, objasnit význam důchodových, majetkových a spotřebních daní, určit jednotlivé fáze daňové řízení a uvést zásady, na kterých je postaveno, zhodnotit roli daní jakoţto příjmu veřejných rozpočtů. KLÍČOVÁ SLOVA Daňový systém, přímé daně, nepřímé daně, místní poplatky, zásady daňového řízení, účastníci řízení, úkony řízení. 7.1 Daň a daňový systém V české legislativě nelze nalézt vysvětlení či definici pojmu daň. Proto je nutné při jeho objasnění vycházet z daňové teorie. Daň představuje zákonem stanovenou částku, která nenávratně sniţuje disponibilní důchod poplatníka a z níţ jsou financovány veřejné statky a sluţby. Daň K základním atributům daně patří nedobrovolnost, neekvivalence a nenávratnost. Někdy bývá k těmto vlastnostem řazena i neúčelovost. Nedobrovolnost vychází ze skutečnosti (a je to patrné i z definice daně), ţe daň je vţdy stanovena zákonem a poplatníci jsou povinni daň respektovat a podrobit se jí. Neevivalence znamená, ţe poplatník za jemu odejmuté finanční prostředky nedostane ţádné protiplnění, ţádnou konkrétní hodnotu. Nenávratnost vyjadřuje fakt, ţe poplatníkovi se jiţ jednou odvedené finanční prostředky ve formě daně nevrací zpět ve stejné podobě. Neúčelovostí daně se rozumí stav, kdy daň není předem určena na specifický, konkrétní záměr či účel. Toto pravidlo však nemusí být zcela splněno, například výnos silniční daně plyne do Státního fondu dopravní infrastruktury, z něhoţ jsou následně vydávány finanční prostředky např. na opravu silnic, budování dálnic apod. Tím je neúčelovost silniční daně určitým způsobem narušena

43 K základním fiskálním funkcím daní, které jsou jim tradičně připisovány, patří především: Funkce daní funkce alokační, funkce stabilizační, funkce redistribuční. Alokační funkce je spojena se selháním trţních mechanismů na některých trzích a efektivním rozdělením soukromé a veřejné spotřeby. Spočívá v moţnosti státu ovlivnit chování subjektů, a tím alokaci finančních prostředků, ţádoucím směrem. Typickým příkladem je uvalení spotřební daně na spotřebu na vybrané komodity. Stabilizační funkce je opět spojena s úlohou státu v ekonomice s cílem omezit či zmírnit výkyvy ekonomického cyklu, kdy stát v období expanze odnímá poplatníkům vyšší díl finančních prostředků, aby z něj financoval veřejné potřeby v období recese. A naopak v recesi stát sniţuje úroveň zdanění, aby tím podpořil hospodářský růst. Redistribuční funkce je zaměřena na zmírnění rozdílů v rozdělení důchodů ve společnosti. Míra redistribuce závisí na konkrétním pojetí sociálního státu, coţ je ekonomická kategorie zřetelně ovlivněná historickým vývojem. K základním konstrukčním prvkům daně patří daňový subjekt, předmět daně, osvobození od daně, základ daně, sazba daně, daňové odpočty. Z hlediska daňového subjektu lze rozlišit osobu poplatníka a plátce daně, kdy poplatník je osoba, která podléhá dani, a plátce je osoba, která je povinna daň za poplatníka odvést do veřejných rozpočtů. Na základě existence poplatníka a plátce daně lze daně rozdělit na daně přímé, kde obvykle osoba poplatníka daně splývá s osobou plátce daně, a daně nepřímé, u kterých jsou tyto dvě osoby obvykle odděleny. Mezi daně přímé jsou řazeny daně důchodové, uvalené na důchod poplatníka (v České republice např. daň z příjmů fyzických osob), a dále daně majetkové, které zdaňují majetek poplatníka (daň z nemovitostí). K daním nepřímým bývají řazeny všeobecné spotřební daně (daň z přidané hodnoty), selektivní spotřební daně (spotřební daně, energetické daně). Soubor či souhrn všech vybíraných daní na území určitého státu za určitou časovou jednotku, představuje tzv. daňovou soustavu nebo také daňový systém. Někteří autoři 37 tyto dvě synonyma od sebe odlišují, kdy za daňový systém povaţují mimo jiţ uvedeného souhrnu vybíraných daní také soustavu institucí a nástrojů, které jsou nutné pro zabezpečení výběru daně. Daňový systém Optimální daňový systém by měl správně reagovat na veškeré změny v ekonomice. Proto jsou na něj kladeny určité poţadavky, jejichţ splnění by mělo zabezpečit bezchybnou funkci celého systému. K těmto poţadavkům patří: daňová spravedlnost, daňová efektivnost, jednoduchost a srozumitelnost, právní perfektnost, 37 ŠIROKÝ, J. Daňové teorie. S praktickou aplikací, str

44 schopnost ovlivnění chování subjektů. Daňová spravedlnost je poměrně obtíţně uchopitelný pojem, na který lze nazírat ze dvou pohledů. První z nich bývá označován za princip platební schopnosti, jehoţ podstatou je rovné (stejné) zdanění subjektů, které jsou srovnatelné (= mají stejně). Naopak subjekty, které mají více, jsou podrobeny zdanění vyššímu. Mimo princip platební schopnosti bývá aplikován také tzv. princip prospěchu, kdy daň by měl platit subjekt, který má uţitek z veřejných statků či sluţeb. Výsledná daňová spravedlnost aplikovaná na daňový systém je pak konglomerátem principu platební schopnosti a principu prospěchu. Daň uvalená na poplatníka sniţuje jeho uţitek, přičemţ toto sníţení je obvykle vyšší neţ následný přínos daně pro veřejné rozpočty. Daňová efektivnost představuje minimalizaci rozdílu mezi ztrátou uţitku daňových subjektů a výnosem veřejných rozpočtů 38. Jednoduchost a srozumitelnost daňového systému úzce souvisí s předchozím principem, neboť uţivatelsky přívětivý daňový systém, ve kterém se poplatník snadno orientuje a ve kterém není výběr a správa daní nadměrně komplikována, zvyšuje efektivnost celého systému. Právní perfektnost je naprosto principiálním poţadavkem, protoţe pouze propracovaný a robustní systém daňové legislativy sniţuje míru vyhýbání se placení daní a daňových úniků. Představuje tedy základní podmínku účinnosti daňového systému. Schopnost ovlivnění chování subjektů lze srovnat s alokační funkcí daní. Daňový systém by měl být schopen reagovat na výkyvy ekonomiky a pomocí daní ovlivňovat rozloţení soukromé a veřejné spotřeby. 7.2 Daňový systém České republiky Daňový systém České republiky zahrnuje: daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň silniční, daň dědickou, daň darovací, daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň z elektřiny, daň z pevných paliv, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. Daňový systém ČR Dani z příjmů fyzických osob podléhají veškeré fyzické osoby svými 38 VANČUROVÁ, A.; LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2010, str

45 peněţitými i nepeněţitými příjmy. Široká paleta realizovatelných příjmů je rozčleněna do pěti skupin (dílčích základů daně), ze kterých se skládá celkový základ daně. Sazba daně je lineární. Jak základ daně, tak samotnou daň lze upravit o řadu poloţek sniţujících daňovou povinnost subjektu. Daň z příjmů právnických osob je určena všem osobám, které nejsou osobami fyzickými, a dále organizačním sloţkám státu. Předmětem daně jsou veškeré příjmy z činností a z nakládání s majetkem. Sazba daně je stejně jako u daně z příjmů fyzických osob lineární, ale je stanovena v odlišné výši. Slevy na dani a ostatní odpočty se oproti dani z příjmů fyzických osob vyuţívají jen omezeně. Daň z nemovitostí je členěna do dvou relativně samostatných částí daně z pozemků a daně ze staveb. Předmětem daně z pozemků je zemědělská půda, stavební a ostatní pozemky. Předmětem daně ze staveb je skutečně zastavěná plocha v m 3. Sazba daně je obvykle diferencovaná. Daň dědická, stejně jako daň darovací, je stanovena při bezúplatném převodu majetku z titulu dědictví, resp. daru. Základem daně je hodnota majetku. Sazba daně je diferencovaná a závisí na míře příbuzenského poměru. Oproti předchozím, daň z převodu nemovitostí se uvaluje na úplatné převody majetku (nemovitostí). Základ daně tvoří hodnota nemovitosti, a to buď v trţním ocenění, nebo administrativně stanovená. Sazba daně je lineární. Silniční daň je uvalena na pouţívání motorových vozidel v rámci podnikatelské činnosti subjektu. Základem daně je zdvihový objem motoru v cm 3, případně součet povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů, nebo největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel. Sazba daně je diferencovaná dle základu daně. Daň z přidané hodnoty je uvalena na spotřebu veškerého zboţí a sluţeb. Základem daně je přidaná hodnota, tj. rozdíl mezi uskutečněnými a přijatými plněními. Sazba daně je diferencovaná, mimo základní sazby je pouţívána sazba sníţená, kterou je zatíţeno zboţí a sluţby nezbytné povahy, či zboţí a sluţby, kterými stát sleduje sociální, ekonomické či jiné cíle. Spotřební daně jsou selektivní spotřební daně, uvalené na vybrané komodity s cílem omezit jejich škodlivou spotřebu. V rámci spotřebních daní lze rozlišit daň z minerálních olejů, daň z lihu a lihovin, daň z vína a meziproduktů, daň z piva a daň z tabáku a tabákových výrobkům. Základem daně je počet fyzických jednotek vyrobeného nebo dovezeného zboţí. Sazby daně jsou diferencovány. Daň z elektřiny, daň z pevných paliv a daň ze zemního plynu a některých dalších plynů jsou souhrnně označovány jako energetické daně. Svým charakterem odpovídají selektivním spotřebním daním. Základem daně jsou stejně jako u spotřebních daní fyzické jednotky vyrobeného nebo dovezeného zboţí. Sazby daně jsou diferencovány

46 Veškeré daně v rámci daňového systému České republiky lze zatřídit dle následujícího obrázku 7.1. Daňová soustava ČR 39 Obrázek 7.1 Mimo výše uvedené daně však nelze opomenout také další platby a odvody do veřejných rozpočtů, které mají také výrazné znaky daně. K těmto odvodům patří clo, jakoţto povinná platba spojená s přechodem zboţí přes hranice státu, coţ lze 39 VANČUROVÁ, A.; LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2010, str. 49,

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Výstupy projektu EF-TRANS Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Priority Dne 19. července 2012 schválila vláda usnesení č. 552 o Národních

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Strana 1. Zasedání KD - www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Strana 1. Zasedání KD - www.fjfi.cvut.cz/vav_zs KD 17.12.2008 Informace z oblasti VaV Informace z oblasti ZS Informace z oblasti DS ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs ) Strana 1 Informace z oblasti VaV (1) Hodnocení

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací 11:17 1 142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994 www.avo.cz, avo@avo.cz Je jediným sdružením

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

Kam směřuje naše věda? prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA

Kam směřuje naše věda? prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA Kam směřuje naše věda? prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR poradkyně předsedy vlády pro oblast vědy a výzkumu L.

Více

OKO AVO. Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací

OKO AVO. Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací OKO AVO Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací Obecně prospěšnou společnost Aktivity pro výzkumné organizace,o.p.s.,

Více

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Mgr. Inka Vaverková (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Grant Office Network http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Financování a hodnocení výzkumu. Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc

Financování a hodnocení výzkumu. Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc Financování a hodnocení výzkumu Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc Financování a hodnocení výzkumu Financování výzkumu v ČR Jak se připravoval návrh rozpočtu 2013 Metodika hodnocení VaV - jaká bude? IPN Metodika

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

342/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 28. července 2005. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích

342/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 28. července 2005. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 342/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích Změna: 362/2007 Sb. Změna: 503/2012 Sb. Změna: 340/2013 Sb.,344/2013

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Řídící orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

ZKUŠENOSTI S KLASTROVÁNÍM 29. dubna 2014, Karlovy Vary

ZKUŠENOSTI S KLASTROVÁNÍM 29. dubna 2014, Karlovy Vary Regionální setkání a expertní workshop ZKUŠENOSTI S KLASTROVÁNÍM 29. dubna 2014, Karlovy Vary Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Růst konkurenceschopnosti ČR, podpora schopnosti českých podniků vyrábět špičkové

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

I. Nařízení o blokových výjimkách

I. Nařízení o blokových výjimkách I. Nařízení o blokových výjimkách Vývoj 8. 5. 2013: začátek konzultací k návrhu nové úpravy slučitelnosti určitých kategorií podpory s vnitřním trhem 18. 12. 2013: poslední znění textu 1. 7. 2014: účinnost

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Přítomni z týmu UTB ve Zlíně Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová Prezentuje: Michaela Bařinová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrané kvantitativní charakteristiky

Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrané kvantitativní charakteristiky ÚVOD Cílem těchto přehledů je prezentovat vybrané kvantitativní charakteristiky, které se týkají zejména majetkových a ekonomických charakteristik obchodních společností, dále podnikajících fyzických osob,

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák prezident ICT UNE Konference DEN MALÝCH OBCÍ Prostějov

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více