FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU"

Transkript

1 FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Radmila Herzánová Anna Kovářová Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010

2 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Text neprošel jazykovou úpravou. Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Autoři: Recenzovali: Ing. Radmila HERZÁNOVÁ, Ph.D. Ing. Anna KOVÁŘOVÁ prof. Ing. Jan ŠIROKÝ, CSc. prof. Dr. Zdeněk SOUČEK, DrSc. Ing. Kamila ŠTĚPÁNOVÁ Olomouc 2010 ISBN

3 Obsah Úvod Hodnocení konkurenceschopnosti České republiky. SWOT analýza... 7 Cíl Princip SWOT analýzy SWOT analýza konkurenceschopnosti SWOT analýza konkurenceschopnosti České republiky ve vědě a výzkumu... 9 Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Financování odvětví veřejného sektoru Cíl Odvětví veřejného sektoru Financování odvětví veřejného sektoru Postavení vědy a výzkumu v ekonomice Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Věda a výzkum ve státním rozpočtu Cíl Ukazatele financování vědy a výzkumu Věda a výzkum ve státním rozpočtu Reforma ve financování vědy a výzkumu Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Způsoby financování ve vědě a výzkumu Cíl Vlastní zdroje financování vědy a výzkumu Orgány a instituce ve vědě a výzkumu v České republice Účelové, grantové, a institucionální financování Financování s vyuţitím prostředků Evropské unie Příklady dobré zahraniční praxe Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Národní politika vědy a výzkumu Cíl Legislativní rámec Národní politiky ve vědě a výzkumu Cíle národní politiky ve vědě a výzkumu Návaznost národní politiky na dokumenty EU Shrnutí kapitoly... 35

4 Literatura ke kapitole Hodnocení vědy a výzkumu v České republice Cíl Cíle a prostředky hodnocení vědy a výzkumu Hodnocení vědy a výzkumu v zemích Evropské unie Hodnocení vědy a výzkumu v České republice Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Daňový systém České republiky Cíl Daň a daňový systém Daňový systém České republiky Správa daní Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Vazba přímých daní na vědu a výzkum Cíl Důchodové daně, daňové odpočty ve vědě a výzkumu Majetkové daně, zdanění majetku organizací vědy a výzkumu Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Vliv nepřímých daní na vědu a výzkum Cíl Daň z přidané hodnoty Selektivní spotřební daně Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Literatura Seznam zkratek Seznam obrázků Seznam tabulek... 65

5 Úvod Rozvoj vědy, výzkumu a inovací patří mezi základní předpoklady rozvoje a růstu ekonomiky kaţdé vyspělé země. Vytvoření inovačního prostředí je také hlavním cílem právě probíhající reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Podstatou změn je naplnění hlavního motta reformy: Věda dělá z peněz znalosti, inovace dělají ze znalostí peníze. 1 K realizaci nových pravidel přispívá stále se prohlubující spolupráce se zahraničními experty a institucemi, sdílení zkušeností ze zemí Evropské unie a naplňování společně přijatých dokumentů. Před Českou republikou stojí především zjednodušení struktury systému státní podpory vědy a výzkumu, podpora vzájemné spolupráce výzkumných organizací s podniky, rozlišení excelentního výzkumu, provázání výzkumu s terciálním vzděláváním a vytvoření takových motivačních nástrojů, aby dlouhodobě vzrostly přínosy výzkumu pro ekonomiku a společnost. Cílem tohoto textu je objasnit postavení oblasti vědy a výzkumu ve společnosti vzhledem k potřebám efektivního rozvoje, ukázat zařazení vědy a výzkumu do systému financování veřejných statků a přiblíţit způsoby financování této oblasti. Pro posouzení efektivního financování oblasti vědy a výzkumu je nutná analýza stavu a potřeb vědeckovýzkumných oborů a institucí. K tomuto účelu slouţí metoda SWOT analýzy, která je popsaná v první kapitole. Pochopit zásady a způsoby financování jednotlivých odvětví veřejného sektoru a uvědomit si strukturu výdajů státu, určených na celou širokou oblast veřejné spotřeby, je cílem druhé kapitoly tohoto textu. Navazující třetí kapitola pak ukazuje zařazení vědy a výzkumu do státního rozpočtu podle jeho jednotlivých rozpočtových kapitol. Systém financování vědy a výzkumu je zaloţen na rozlišení oblastí vědy a výzkumu od experimentálního výzkumu aţ po jednotlivé oblasti aplikovaného výzkumu. Nástrojem řízení rozvoje vědy a výzkumu, tak aby směřování vědeckých aktivit přispívalo ke konkurenceschopnosti ekonomiky, jsou státem zveřejněné programy a podpora vědeckovýzkumných institucí. Tento systém popisuje čtvrtá kapitola, ve které jsou zároveň uvedeny významné instituce vědy a výzkumu v České republice. Vypisování jednotlivých programů navazuje na strategické dokumenty, které vymezují priority podpory a jsou vypracovány v souladu s dokumenty Evropské unie. V souladu s těmito dokumenty pak probíhá finanční podpora vědy a výzkumu. Shrnutí základních dokumentů z oblasti vědy a výzkumu je uvedeno v páté kapitole. Šestá kapitola tohoto textu pak popisuje metody hodnocení vědy a výzkumu v České republice ve srovnání s dalšími zeměmi Evropské unie a návaznost financování této oblasti na výsledky hodnocení. Následující tři kapitoly se věnují nepřímé podpoře vědy a výzkumu skrz daňový systém České republiky. Nepřímá podpora vědy a výzkumu má širší rámec, jsou do ní zahrnovány daňové slevy, zrychlené odpisování investičních výdajů na výzkum a vývoj, specifické daňové pobídky, daňové úlevy pro malé a střední podniky a dále daňová stimulace rizikového kapitálu. Text kapitol je však strukturován v poněkud odlišné skladbě. Jeho cílem je uvést posluchače do problematiky daňového systému České republiky se zřetelem na potřeby vědy a výzkumu. Sedmá kapitola představuje úvod do daňového systému České republiky se základními definicemi týkajícími se daní a objasňuje vybrané principy a zásady správy daní v České republice. Následující osmá kapitola přibliţuje posluchači oblast přímých daní, kde u jednotlivých typů daní nalezne jejich stručnou charakteristiku spolu s relevantními problémy vědy a výzkumu, které jsou s danou daní spjaty. Devátá kapitola, ve stejné struktuře jako 1 Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=495405>

6 kapitola předchozí, nastiňuje posluchači další aspekty zdanění a vědy a výzkumu, tentokrát zaměřené na nepřímé daně

7 1 Hodnocení konkurenceschopnosti České republiky. SWOT analýza CÍL Cílem kapitoly je obeznámit posluchače s principy SWOT analýzy a zasadit Českou republiku do mezinárodního srovnání zejména z pohledu konkurenceschopnosti. Po prostudování kapitoly budete umět: definovat pojem konkurenceschopnost a metoda SWOT-analýzy, rozlišit význam jednotlivých kvadrantů SWOT-analýzy, reprodukovat prvky konkurenceschopnosti zemí, určit slabé a silné stránky v rozvoji vědy a výzkumu v České republice, orientovat se v základních dokumentech ve vědě a výzkumu. KLÍČOVÁ SLOVA SWOT-analýza, konkurenceschopnost, věda a výzkum. 1.1 Princip SWOT analýzy Pojem SWOT analýza je akronym spojující počáteční písmena čtyř faktorů: Silné stránky angl. Strenghts Slabé stránky angl. Weaknesses Příleţitosti angl. Opportunities Ohroţení angl. Threats Analýza se zároveň soustředí na dvě širší kategorie vnější faktory a vnitřní faktory. Jednotlivá pole se doplňují a mají logické souvislosti. SWOT analýza napomáhá zaměřit aktivity do oblastí, které vyuţívají silných stránek situace (organizace, státu, projektu), pomůţe identifikovat příleţitosti pozitivní trendy, kterých můţeme ve svém rozvoji vyuţít. Metoda zároveň identifikuje rizika spojená s rozvojem a pomáhá těmto rizikům předcházet

8 Sestavení SWOT analýzy Silné stránky Pozitivní aspekty situace, organizace nebo projektu. Aktivity, které fungují správně, přednosti, výhody v konkurenčním prostředí, zdroje, které máme k dispozici. Zahrnujeme zde aspekty technické a materiální, odborné personální a další. Tento kvadrant je zaměřený na vnitřní situaci v současnosti. Příležitosti Moţnosti jak překonat slabé stránky a přeměnit je v silné. Shrneme pozitivní trendy, které se váţí k naší situaci demografické, technologické, sociální, změny na trhu a další. Tento kvadrant je zaměřený na vnější faktory, které umoţňují situaci zlepšit. Slabé stránky Aktivity, postupy nebo okolnosti (materiální zázemí) které nefungují správně, které by bylo moţné dělat lépe, efektivněji. Řadíme zde opět především aspekty personální, materiální a organizační, uvádíme zdroje, které jsou omezené nebo chybí. Také tento kvadrant je zaměřený na současnost a vnitřní faktory. Ohrožení Omezení, která sniţují příleţitosti k růstu a změnám. Odpovídáme na otázky: Jakým překáţkám čelíme? Jaké trendy mohou ohrozit náš rozvoj nebo projekt? Jak se mohou změnit podmínky současné situace? Kvadrant je zaměřený na vnější faktory a na moţné změny v budoucnosti. Tabulka 1.1 Další rozvoj organizace nebo situace je pak zpravidla zaměřen na uplatnění silných stránek, zlepšení slabých stránek a vyuţití příleţitostí. Přitom je třeba neopomenout kroky eliminující identifikovaná rizika. Uplatnění SWOT analýzy často vidíme v nejrůznějších oborech při srovnání situace určitého subjektu s konkurencí. SWOT analýza je pak ve všech svých kvadrantech na toto srovnání zaměřena. 1.2 SWOT analýza konkurenceschopnosti Konkurenceschopnost zemí je obecně vnímána jako soubor faktorů, politik a institucí, které ovlivňují úroveň produktivity výrobních faktorů v ekonomice. 2 SWOT analýza Při sestavení SWOT analýzy s ohledem na konkurenceschopnost zodpovídáme následující otázky: Co je naší výhodou oproti konkurenci? V čem nás konkurenti nemohou snadno napodobit? V čem je konkurence lepší? Co je naším nedostatkem ve srovnání s konkurencí? Silnou stránkou pro toto srovnání bývá: tradice, silná značka, dlouhodobé pozitivní vnímání odbornou i laickou veřejností, stabilní odborný tým, vlastnictví 2 Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v České republice [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: <innovation.isifa.com/data/files/klusacek.pdf>

9 licencí, patentů, výhradního postavení (smlouvy, zastoupení) Mezi slabé stránky pak v konkurenčním srovnání patří: neznámá značka, poškození pověsti, nedostatečné technologické, materiální nebo personální zázemí, obtíţný přístup k novým technologiím, neznalost místního prostředí, jazykové bariéry a podobně. Příležitostí mohou být vývojové trendy v poptávce, změny preferencí společnosti, rozvíjející se zahraniční spolupráce, pobídky státu, soulad zamýšlených změn s rozvojovými programy, změny legislativní, politické. Ohrožením pak zůstává nová konkurence, nedostatečné materiální a finanční zázemí, změny ve státní politice podpory dané oblasti a podobně. 1.3 SWOT analýza konkurenceschopnosti České republiky ve vědě a výzkumu Podle Zelené knihy výzkumu vývoje a inovací 3 se v hodnocení konkurenceschopnosti v oblasti vědy a výzkumu Česká republika za období posunula na 29 místo ze 125 hodnocených zemi. V Zelené knize jako souboru diskusních témat v daném oboru uvádí autoři knihy podrobné hodnocení jednotlivých srovnávaných faktorů. Těmito faktory jsou: Instituce Infrastruktura Makroekonomika Zdraví a základní vzdělání Vyšší vzdělávání a školení Efektivita trhů Technologická připravenost Podnikatelská vyspělost Inovace V posledních dvou letech však došlo ke zhoršení hodnocení v oblasti technologické připravenosti, kde je negativně hodnocena legislativa v oblasti ICT a dostupnost nejmodernějších technologií, a dále v oblasti inovací, kde je překáţkou konkurenceschopnosti nedostatečné zohlednění inovativnosti řešení při zadávání veřejných zakázek, a slabá ochrana intelektuálního vlastnictví. Situaci v oblasti vědy, výzkumu a inovací můţeme shrnout do následující SWOT analýzy: Silné stránky Silné stránky 3 Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v České republice [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: <innovation.isifa.com/data/files/klusacek.pdf>

10 Česká republika je země se silnou tradicí institucionálního řízení, s fungujícími osobními vztahy, odborníci (evaluátoři) disponují dobrou znalostí jednotlivých pracovišť, personálním i materiálním zázemím. Pro Českou republiku nastalo období bez omezování informačních bariér, rozšířily se moţnosti zahraničních stáţí pro studenty i vědecké pracovníky. Česká republika disponuje levnou a vysoce kvalifikovanou pracovní silou a dostupností vědeckých pracovníků. Instituce se začínají zapojovat do mezinárodních projektů zvyšujících atraktivnost VaV na veřejnosti (noc vědců, noc muzeí, Věda v ulicích Česká hlava, mezinárodní putovní interaktivní výstavy). V České republice došlo v posledních letech k rychlému růstu inovační výkonnosti a ve srovnání s 27 zeměmi EU obsadila ČR 13. místo. Nadprůměrné jsou také výsledky hodnocení České republiky v oblasti aplikace inovací. Slabé stránky Slabé stránky Nedostatečná publicita a medializace VaV oborů. Nízký podíl populace s terciálním vzděláním. Nízký podíl absolventů přírodních a technických oborů. Nedostatečná propojenost univerzit a výzkumných pracovišť s podnikatelským sektorem a státní administrativou. Konzervativní institucionální prostředí, nízká efektivita státní správy. Časté případy klientelismu v přidělování finančních prostředků na VaV (hodnocení projektu dopadne podle toho, kdo je členem komise). Umělá kultivace citací problém kritérií evaluace VaV. Nízká kvalita manaţerského řízení univerzit a VŠ, malá spolupráce VŠ s klíčovými podniky v regionech, nedostatečná pravidla ochrany duševního vlastnictví na VŠ. Chybí pravidelné hodnocení poskytovatelů finančních prostředků na VaV. Nedostatek finančních prostředků pro širší zapojení zahraničních odborníků do hodnocení VaV. Nedostatečné mechanismy převádějící závěry hodnocení VaV do formy podkladů pro činnost řídících a výkonných orgánů státu. Příležitosti Příležitost Posílení interdisciplinárních oborů na univerzitách. Systematická výchova studentů na přírodovědných a technických oborech k podnikání a inovacím. Vyuţití prostředků ze strukturálních fondů EU na financování VaV Zlepšení daňového a legislativního prostředí pro investice rizikového kapitálu. Výraznější spolupráce mezi podniky, vysokými školami a institucemi ve

11 vědě a výzkumu. Budování vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfery technologií. Motivovat české týmy ke koordinaci mezinárodních projektů. Ohrožení Ohrožení Konzervativní myšlení vědeckých pracovníků a jejich nezájem o praktické výstupy výzkumů. Prodluţující se pobyt mladých výzkumníků v zahraničí, případně neochota k návratu. Nerovnoměrný zájem českých vědeckých týmů o jednotlivé tematické priority (největší zájem je v současnosti o téma udrţitelný rozvoj). Malý podíl zaměstnanců výzkumných pracovníků v podnikatelském sektoru. Klesající podíl výzkumných pracovníků v technických vědách. Nerovnoměrné geografické rozloţení vědeckovýzkumných zaměstnanců (nejvíce Praha) můţe ovlivnit nedostatečnou inovativní aktivitu v dalších částech České republiky. Nezájem absolventů doktorského studia pracovat ve VaV (odliv do podnikatelské sféry a do školství). Z této stručné SWOT analýzy můţeme vyvodit některé úkoly a priority pro oblast VaV v České republice v oblasti školství, legislativy, mezinárodní spolupráce, medializace vědy a výzkumu, zapojení podnikatelského sektoru. Stěţejním úkolem však bude financování změn a rozvoje vědy a výzkumu. Problematikou financování se zabývá následující kapitola. SHRNUTÍ KAPITOLY Principy SWOT analýzy v hodnocení konkurenceschopnosti České republiky v oblasti vědy a výzkumu pomáhají orientovat se na příleţitosti, které se nabízejí vyřešením slabých stránek v této oblasti. Jednou ze slabých stránek je nedostatečný přístup k novým technologiím a nedostatek finančních prostředků. Problematikou financování oblastí vědy a výzkumu se zabývají následující kapitoly. ÚKOLY 1. Vyhledejte ve strategických dokumentech v oblasti vědy a výzkumu další příleţitosti rozvoje této oblasti v České republice. 2. Sestavte SWOT analýzu vědy a výzkumu ve vaší organizaci

12 LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura [1] DOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. 1. vyd. Praha: C. H. BECK, ISBN [2] MAREK, D.; KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 1. vyd. Olomouc: Společnost pro odbornou literaturu-barrister Principal, ISBN [3] Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v České republice [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: <www.avcr.cz/data/vav/vav-eu/ zelena_kniha _text.pdf>. Doporučená literatura [4] Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2009 [on line]. [cit ]. Dostupné z WWW: <www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=611>

13 2 Financování odvětví veřejného sektoru CÍL Cílem kapitoly je vymezit posluchači hlavní zásady a moţnosti financování odvětví veřejného sektoru a oblastí veřejného zájmu. Po prostudování kapitoly budete umět: definovat pojmy veřejný sektor, veřejné statky, zdůvodnit nutnost státního financování veřejných statků, vyjmenovat odvětví veřejného sektoru, rozlišit druhy výdajů státního rozpočtu, začlenit oblast vědy a výzkumu do veřejného sektoru. KLÍČOVÁ SLOVA Veřejný sektor, veřejný statek, financování, státní rozpočet. 2.1 Odvětví veřejného sektoru Veřejné statky jsou komodity, které můţe uţívat kdokoli a nikdo nemůţe být z jejich uţívání vyloučen. Základními znaky jsou nerivalita náklady na poskytnutí statku dalším osobám jsou nulové a nevylučitelnost je nemoţné někoho vyloučit ze spotřeby. 4 Zajišťování veřejných statků prostřednictvím trhu nefunguje, proto je nutné, aby jejich financování a fungování bylo zajištěno veřejně veřejnou správou z veřejných prostředků. Pod pojmem veřejná správa máme na mysli jak státní správu, tak i samosprávu. Zajišťovat veřejné statky mohou i soukromé firmy z veřejných prostředků. Jedním z úkolů veřejné správy je zajištění sluţeb pro kolektivní spotřebu. Tyto sluţby jsou poskytovány současně všem členům společnosti (nebo všem členům určité části společnosti) a mají tento charakter: 5 mohou být poskytovány současně všem členům společnosti, uţití těchto sluţeb je většinou pasivní a nevyţaduje souhlasu ani aktivní účast jednotlivců, kterých se to týká, poskytnutí kolektivní sluţby jedné osobě nesniţuje mnoţství, které je k dispozici ostatním jednotlivcům. 4 SAMUELSON, A. P. Ekonomie, str IŠTVÁNFYOVÁ, J. Možnosti a meze účetnictví veřejného a neziskového sektoru, str

14 Výdaje státu na kolektivní spotřebu jsou tvořeny zejména výdaji na: řízení a regulaci společnosti, zabezpečení bezpečnosti a obrany, dodrţování zákonů a pořádku, legislativní opatření, starost o veřejné zdraví, ochrana ţivotního prostředí, věda a výzkum, rozvoj infrastruktury a ekonomiky. Odvětví veřejného sektoru 2.2 Financování odvětví veřejného sektoru Veřejný sektor hospodaří s prostředky daňových poplatníků a s prostředky z fondů Evropské unie. K financování odvětví veřejného sektoru slouţí veřejné rozpočty rozpočty obcí, krajů a státní rozpočet. Tvorbu a funkci státního rozpočtu České republiky vydává Parlament České republiky v podobě zákonů, které stanoví pravidla hospodaření s rozpočtovými prostředky, příjmy a výdaje státního rozpočtu a upravují zřizování a zásady hospodaření státních fondů České republiky. Příjmy státního rozpočtu tvoří: přímé daně: daně z příjmů, daň z převodu nemovitostí, dědická, darovací a silniční, nepřímé daně: daň z přidané hodnoty, daně spotřební, sociální pojištění, evropské fondy, ostatní: prodeje majetku, privatizace, zisk ze státních účastí v podnicích a další. Výdaje státního rozpočtu tvoří: mandatorní výdaje (ze zákona): dávky sociálního zabezpečení, státní příspěvek na důchodové pojištění, příspěvek na stavební spoření, dávky v nezaměstnanosti, ostatní sociální podpory, kvazimandatorní výdaje: armáda, mzdy správních zaměstnanců, aktivní politika zaměstnanosti, zahraniční pomoc, ostatní výdaje: vynakládány k plnění programů vlády. Příjmy a výdaje státního rozpočtu se člení na kapitoly odpovídající působnosti jednotlivých ústředních orgánů (např. kapitola 333 MŠMT). Příjmy a výdaje, které mají všeobecný charakter, tvoří kapitolu Všeobecná pokladní správa, kterou spravuje ministr financí. 6 Věda a výzkum je v současné době (2010) financována prostřednictvím 22 6 NOVÁKOVÁ, Š. Účetnictví státní správy a samosprávy, str

15 rozpočtových kapitol. Tato praxe je sloţitá a je předmětem probíhající reformy. Podrobněji je financování vědy a výzkumu rozepsáno ve třetí kapitole. 2.3 Postavení vědy a výzkumu v ekonomice Ve 21. století sílí tlak na uplatnění výsledků vědy a výzkumu ve všech oborech národního hospodářství, výzkum a vývoj se dostává do popředí celospolečenského rozvoje. Právě výsledky aplikovaného výzkumu jsou předpokladem konkurenceschopnosti oborů a přiblíţení se ekonomice zaloţené na znalostech. Výzkum a vývoj v ekonomice jednotlivých zemí můţeme rozdělit na veřejný výzkum a podnikový výzkum. Současným rysem v podnikovém výzkumu je projevující se vliv globalizace nadnárodní společnosti budují výzkumná pracoviště v jednotlivých zemích, která vzájemně spolupracují. Veřejný výzkum je záleţitostí jednotlivých zemí a jeho organizace a výsledky ovlivňují ekonomické výsledky dané země. V podpoře veřejného výzkumu je kladen důraz na hodnocení přínosů pro produktivitu podniků, zaměstnanost, konkurenceschopnost podniků, oborů a regionů a na zvyšování kvality ţivota 7. Základní otázkou veřejného výzkumu je efektivní propojení jednotlivých fází výzkumu od vzniku znalostí po realizaci inovací. K naplnění tohoto záměru směřuje také řada opatření současné reformy financování vědy a výzkumu například důraz na jasně definované cíle, metody a výstupy podporovaných programů, motivace k transferu znalostí do praxe, podpora spolupráce veřejných a soukromých subjektů. Rychle uplatňované výsledky českého výzkumu by měli přispět k úspěšnosti českých podniků na mezinárodních trzích se špičkovými výrobky a technologiemi. Tabulka 2.1 ukazuje Mezinárodní srovnání podnikové inovační výkonnosti dle European Innovation Scoreboard : Údaje v tabulce jsou uvedeny na jeden milion obyvatel dané země. 7 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=532844>. 8 Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2009 [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=549508>

16 Srovnání podnikové inovační výkonnosti Tabulka 2.1 Přihlášky patentů u EPO 9 Ochranné známky Společenství Průmyslové vzory Společenství Technologická platební bilance 10 (% HDP) EU ,7 124,6 121,8 1,07 Finsko 267,6 137,3 116,8 1,61 Dánsko 174,6 212,1 280,4 -- Francie 119,2 94,4 107,5 0,42 Německo 275,0 187,7 222,6 0,47 Nizozemsko 173,3 195,8 135,3 1,21 Rakousko 183,1 237,1 284,6 0,50 Řecko 6,5 41,9 7,0 0,15 Velká Británie 91,4 153,1 87,1 0,99 Česká republika 7,3 47,1 67,7 0,39 Maďarsko 7,8 26,0 18,3 1,49 Slovensko 5,8 20,6 18,0 0,43 Slovinsko 32,2 68,7 50,5 0,46 Tučně jsou vyznačeny nejlepší výsledky a kurzívou podprůměrné výsledky. SHRNUTÍ KAPITOLY Výdaje na vědu a výzkum jsou součástí výdajů státu na kolektivní spotřebu. Tyto výdaje jsou financovány ze státního rozpočtu. Návrh rozdělení finančních prostředků stanoví Rada pro výzkum, vývoj a inovace a projedná se správci jednotlivých rozpočtových kapitol. Konečná podoba výdajů je součástí zákona o státním rozpočtu na příslušné rozpočtové období kalendářní rok. Výdaje na vědu a výzkum jsou vynakládány především za účelem aplikace výsledků do praxe, tak aby výstupy českého výzkumu podpořily konkurenceschopnost podniků a zvýšily kvalitu ţivota společnosti. ÚKOLY 1. Najděte na webových stránkách výdaje připadající jednotlivým rozpočtovým kapitolám určené na vědu a výzkum v roce EPO European Patent Office 10 Technologická platební bilance je ukazatel definovaný na stránkách Českého statistického úřadu, který porovnává příjmy za vývoz technologií a platby za dovoz technologií

17 2. Zjistěte, ze kterých kapitol státního rozpočtu čerpá prostředky vaše organizace. LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura [1] REKTOŘÍK, J. Ekonomie a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, ISBN [2] SAMUELSON, P. A. Ekonomie. 18. vyd. Praha: NS Svoboda, ISBN Doporučená literatura [3] Výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012 [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: <www.vyzkum.cz/storage/att/53dfd289b20316a6a66b5135bff6eb16/sr %20VaVaI%202010_2012.pdf>

18 3 Věda a výzkum ve státním rozpočtu CÍL Cílem kapitoly je vymezit posluchači úlohu vědy a výzkumu v ekonomice státu a charakterizovat velikost prostředků vynakládaných v České republice na vědu a výzkum. Po prostudování kapitoly budete umět: vyjmenovat příklady dobré praxe ze zemí EU, rozlišit vypovídací schopnosti jednotlivých ukazatelů financování vědy a výzkumu. KLÍČOVÁ SLOVA Státní rozpočet, financování, ukazatele, instituce, reforma. 3.1 Ukazatele financování vědy a výzkumu Mnoţství finančních prostředků vynakládaných na oblast vědy a výzkumu posuzujeme podle jednotlivých ukazatelů. Pouţití ukazatelů zajišťuje objektivitu meziročních i mezinárodních srovnání. Z nejčastěji pouţívaných ukazatelů můţeme uvést například tyto: Intenzita výzkumu a vývoje podíl celkových výdajů na výzkum a vývoj k celkovému hrubému domácímu produktu Podíl mzdových výdajů na celkových výdajích na vědu a výzkum Výdaje na vědu a výzkum ve veřejném sektoru Podíl účelového a institucionálního financovaní na celkových výdajích na vědu a výzkum Podíl soukromých finančních prostředků (z podnikového sektoru) na celkových výdajích na vědu a výzkum Ukazatele struktury celkových výdajů na vědu a výzkum podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích, podíl základního a aplikovaného výzkumu na celkových výdajích Struktura výdajů podnikatelského sektoru na vědu a výzkum podíl výdajů na vytváření nových poznatků a výdajů na inovace (případně pouze adaptace na místní trh) Průměrný procentní podíl, který české podniky věnují na financování výzkumu ze svého obratu podle jednotlivých odvětví Od těchto jednotlivých ukazatelů jsou pak odvozeny další, které umoţňují podrobnější popis jednotlivých výdajů. Například u podílu soukromých finančních prostředků na celkových výdajích se dále sleduje podíl nadnárodních společností na těchto výdajích (vliv globalizace) a podobně

19 Podrobnou analýzu výdajů na vědu a výzkum zveřejňuje pravidelně Rada pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR, kterou doplňuje o srovnání se zahraničím. 11 Ukazatele financování vědy a výzkumu jsou také vyuţívány pro stanovení cílů v rámcových programech Evropského společenství pro výzkum a v dalších dokumentech Evropské unie i jednotlivých států. Příkladem můţe být stanovený cíl pro rok 2010 v 7. Rámcovém programu ES pro výzkum na období , kdy podíl výdajů na vědu a výzkum se má přiblíţit 3 % HDP, přičemţ dvě třetiny z toho mají pocházet ze soukromých zdrojů Věda a výzkum ve státním rozpočtu V současné praxi je věda a výzkum financována z 21 rozpočtových kapitol. Tento způsob je administrativně náročný, přispívá k roztříštěnosti a neefektivnosti českého výzkumu a jeho zjednodušení je předmětem schválené reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice. Rozpočtové kapitoly určené k financování vědy a výzkumu v roce 2009: 1) Úřad vlády 2) Bezpečnostní informační sluţba 3) Ministerstvo zahraničních věcí 4) Ministerstvo obrany 5) Národní bezpečnostní úřad 6) Ministerstvo práce a sociálních věcí 7) Ministerstvo vnitra 8) Ministerstvo ţivotního prostředí 9) Ministerstvo pro místní rozvoj 10) Grantová agentura 11) Ministerstvo průmyslu a obchodu 12) Ministerstvo dopravy 13) Ministerstvo zemědělství 14) Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 15) Ministerstvo kultury 16) Ministerstvo zdravotnictví 17) Ministerstvo spravedlnosti 18) Český úřad zeměměřický a katastrální 19) Český báňský úřad 20) Akademie věd 21) Státní úřad pro jadernou bezpečnost Strukturu návrhu rozdělení výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj 11 Analýza stavu vědy, výzkumu a inovací v roce 2009 [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.vyzkum.cz/storage/att/6638b5a9a8c5259ee7f8bb2bf4cc6e2c/analyza_2009.pdf>. 12 Rozhodnutí o 7. RP [on line] [cit ]. Dostupný z WWW: <www.fp7.cz/cz/dokumenty/dokid-17/>

20 stanovuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace a rozesílá ji správcům rozpočtových kapitol, kteří zpracují návrh rozdělení výdajů na výzkum a vývoj za svoji rozpočtovou kapitolu tak, aby přednostně zajistili plnění projektů a výzkumných záměrů zahájených v předchozích letech a dalších závazků. Návrhy předkládají správci rozpočtových kapitol Radě pro výzkum, vývoj a inovace, která je s nimi projedná v dohodovacím řízení. Výsledný návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj, jejich rozdělení a střednědobý výhled podpory výzkumu a vývoje předkládá vládě Rada pro výzkum a vývoj. Po projednání ve vládě ho Ministerstvo financí zapracuje v souladu s rozpočtovými pravidly do návrhu zákona o státním rozpočtu 13. Tabulka 3.1 ukazuje výdaje státního rozpočtu na vědu a výzkum podle rozpočtových kapitol v roce Výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=609>

21 Výdaje státního rozpočtu 2009 Tabulka 3.1 Rozpočtová kapitola Státní rozpočet 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Institucionální výdaje Účelové výdaje Celkové výdaje Úřad vlády Bezpečnostní informační sluţba Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo obrany Národní bezpečnostní úřad Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo vnitra Ministerstvo ţivotního prostředí Ministerstvo pro místní rozvoj Grantová agentura Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu *) Ministerstvo dopravy Ministerstvo zemědělství Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy *) Ministerstvo kultury Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo spravedlnosti Český úřad zeměměřický a katastrální Český báňský úřad Akademie věd Akademie věd **) Státní úřad pro jadernou bezpečnost Celkem ***) Celkem ****) Poznámka: *) včetně výdajů na předfinancování programů EU **) včetně výdajů předfinancování EHP Norsko 14 ***) výdaje státního rozpočtu podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje ****) včetně výdajů na předfinancování programů EU a předfinancování EHP Norsko 15 Postup rozdělení finančních prostředků do jednotlivých kapitol ukazuje obr tzv. Norské fondy 15 Další informace o dohodě s Norským královstvím o účasti v Evropském hospodářském prostoru jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva financí

22 Postup rozdělení finančních prostředků do rozpočtových kapitol Obrázek 3.1 Rada pro výzkum, vývoj a inovace návrh výše a rozdělení finančních prostředků (podklady od správců kapitol) Ministerstvo financí schválí nebo sníţí předloţený návrh Zapracování do státního rozpočtu podle jednotlivých kapitol V jednotlivých rozpočtových kapitolách jsou pak výdaje plánované samostatně na účelové a institucionální financování vědy a výzkumu jak vidíme ve výše uvedené tabulce. 3.3 Reforma ve financování vědy a výzkumu Vláda České republiky schválila Reformu systému výzkumu, vývoje a inovací usnesením vlády ze dne č Tímto usnesením byly uloţeny konkrétní a termínované úkoly poskytovatelům státní finanční podpory na vědu a výzkum, které se týkaly promítnutí reformy do návrhů výdajů státního rozpočtu, zapracování zásad a cílů reformy do příslušných operačních programů a především pak do návrhu národní politiky výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009 aţ Důvodem reformy byly dosud nízké přínosy výzkumu, vývoje a inovací pro ekonomiku a společnost v České republice. Současný systém nebyl schopný poskytnout prostředky včas a efektivně a vyuţít dostatečně zdroje z Evropské unie. Principem reformy je zjednodušení systému státní podpory vědy a výzkumu, sníţení počtu rozpočtových kapitol (nově 11 namísto původních 21) a sníţení administrativy. Reforma má podpořit excelentní a kvalitní výzkum na úkor průměrného a motivovat výzkumné organizace ke spolupráci s podniky jako uţivateli výsledků pro inovace. Cílem reformy je také podpořit intenzivní zapojení České republiky do mezinárodní spolupráce. Hodnocen bude konkrétní ekonomický nebo jiný společenský prospěch z veřejných prostředků investovaných do aplikovaného výzkumu. Za výsledky Národní politiky výzkumu vývoje a inovací bude nadále odpovídat pouze jeden subjekt Rada pro výzkum, vývoj a inovace (nikoliv uţ MŠMT za vědní a Rada za inovační část). 16 Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=495405>

23 SHRNUTÍ KAPITOLY Financování vědy a výzkumu je v kaţdém státě zajišťováno částečně z veřejných prostředků a částečně ze zdrojů podnikatelské sféry. Veřejné prostředky jsou přidělovány do jednotlivých rozpočtových kapitol a dále rozdělovány na financování jednotlivých institucí a programů. Výše výdajů se sleduje a vyhodnocuje pomocí ukazatelů, které umoţňují podrobnější analýzu těchto výdajů, srovnání s předešlým obdobím a srovnání s dalšími státy. V současné době probíhá v České republice realizace reformy systému výzkumu, vývoje a inovací, která má za cíl zjednodušit a zefektivnit financování této oblasti. ÚKOLY 1. Podle usnesení vlády České republiky č. 793 ze dne srovnejte návrh výdajů na vědu a výzkum pro rok 2009 se skutečně vynaloţenými výdaji. 2. Zjistěte, které části reformy systému výzkumu, vývoje a inovací se týkají vaší organizace. 3. Zjistěte, které rozpočtové kapitoly se nově týkají výdajů na vědu a výzkum. LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura [1] Reforma systému výzkumu vývoje a inovací v ČR [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: <www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=497373>. [2] Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012 [on line]. [cit ]. Dostupné z WWW: <www.vyzkum.cz/storage/att/53dfd289b20316a6a66b5135bff6eb16/sr %20VaVaI%202010_2012.pdf>. Doporučená literatura [3] Prohlášení Rady pro výzkum a vývoj k zachování výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace v letech 2010 až 2012 na úrovni roku 2009 [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: <www.vyzkum.cz/storage/att/fc7e0268eb6b3fb8f668775f032d52dc/pro hlaseni%20rvv.pdf>

24 4 Způsoby financování ve vědě a výzkumu CÍL Cílem kapitoly je naučit posluchače znát a charakterizovat hlavní způsoby moţného financování vědy a výzkumu v České republice. Dále ukázat moţnosti financování projektů včetně vyuţití prostředků Evropské unie. Po prostudování kapitoly budete umět: definovat institucionální a účelové financování, rozlišit účelové a institucionální financování, vysvětlit účel a prostředky finanční podpory z fondů Evropské unie, určit organizace a instituce, které se podílejí na financování vědy a výzkumu v České republice. KLÍČOVÁ SLOVA Financování, grantové financování, účelové financování, institucionální financování, prostředky Evropské unie. 4.1 Vlastní zdroje financování vědy a výzkumu Za vlastní zdroje financování vědy a výzkumu povaţujeme vynaloţené veřejné prostředky ze státního rozpočtu a dále prostředky, které byly pro tento účel vynaloţeny v podnikatelské sféře tj. ze soukromých zdrojů. Vedle těchto výdajů jsou pak na financování vědy a výzkumu určeny a čerpány prostředky Evropské unie. Čerpání těchto prostředků je však většinou zároveň vázané na finanční spoluúčast z národních zdrojů takzvané kofinancování. Příkladem můţe být operační program Výzkum a vývoj pro inovace který bude v letech podpořen částkou asi 2070,68 mil.. 17, z toho 85 % z prostředků Evropské unie a 15 % ze státního rozpočtu. Česká republika si ve své národní politice vědy a výzkumu stanoví, které oblasti vědy a výzkumu bude hradit z národních zdrojů, co bude financovat z prostředků Evropské unie (případně ve spolupráci s jinými zeměmi) a které oblasti vědy a výzkumu podporovat nebude. Jde o vymezení priorit tak, aby byly efektivně vyuţity jak národní, tak evropské zdroje. Vlastní zdroje jsou vyuţívány především na zabezpečení chodu institucí 17 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW:

25 ve vědě a výzkumu, především škol a státních výzkumných organizací. Podíl vlastních zdrojů na celkových výdajích na financování vědy a výzkumu v jednotlivých letech je jedním ze sledovaných ukazatelů financování vědy a výzkumu. 4.2 Orgány a instituce ve vědě a výzkumu v České republice Rada pro výzkum, vývoj a inovace Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen Rada ) přestává být podle nové legislativy pouze poradním orgánem, ale stává se zodpovědná za konkrétní úkoly v oblasti vědy a výzkumu. Rada má v současné době 15 členů, podle plánů probíhající Reformy se v budoucnosti předpokládá 17 členů 8 členů základního výzkumu, 8 členů aplikovaného výzkumu a předsedu Rady. Úkolem Rady je stanovení priorit ve vědě a výzkumu, posuzování návrhů programů pro vědu a výzkum, hodnocení výsledků, navrhování výdajů a příprava zákonů a dalších právních předpisů pro oblast vědy a výzkumu. Konkrétní zabezpečení činnosti Rady po stránce organizační a technické zabezpečuje Sekretariát, po stránce odborné to budou odborné komise Rady. Grantová agentura České republiky Grantová agentura České republiky (dále jen GAČR ) je organizační sloţkou státu. Zabezpečuje přípravu a realizaci grantových projektů v oblasti základního výzkumu včetně veřejných soutěţí. Její činnost zahrnuje hodnocení a výběr návrhů projektů, poskytování účelové podpory v souladu s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací. Úkoly a činnost Grantové agentury ČR jsou popsány ve schválených stanovách. 18 Předsedu Grantové agentury jmenuje na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace vláda České republiky. Výkonným orgánem je předsednictvo, které má 5 členů. Dalšími orgány jsou vědecká rada a kontrolní rada Grantové agentury. Organizační a administrativní činnost zajišťuje Kancelář Grantové agentury. Technologická agentura České republiky Technologická agentura České republiky (dále jen TAČR ) vznikla v roce 2009 pro podporu aplikovaného výzkumu. Je to organizační sloţka státu, která zabezpečuje činnosti podle Statutu Technologické agentury, vydaného jako příloha usnesení Vlády České republiky č ze dne Mezi hlavní úkoly patří příprava a realizace programů aplikovaného výzkumu, realizace veřejných soutěţí, 18 Statut Grantové agentury České republiky [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <civetta.gacr.cas.cz/wordpress/?p=150>. 19 Statut Technologické agentury České republiky [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.vyzkum.cz/storage/att/1a000d4116a565f3085c2332ddcd68c2/statut%20tacr_priloha %20usneseni%20vlady_uv pdf>

26 zadávání veřejných zakázek, hodnocení a výběr návrhů projektů v oblasti aplikovaného výzkumu. Do činnosti TAČR spadá také poskytování poradenství řešitelům projektů a uţivatelům výsledků aplikovaného výzkumu především v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví. Účelovou podporu aplikovaného výzkumu poskytuje v souladu s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací České republiky. Akademie věd České republiky Akademie věd České republiky (dále jen Akademie věd ) je organizace sdruţující vědecké ústavy v České republice, především v oblasti základního výzkumu. V současné době sdruţuje 54 veřejných výzkumných pracovišť. 20 Nejvyšším samosprávným orgánem Akademie věd je Akademický sněm sloţený ze dvou třetin ze zástupců všech ústavů a dále z reprezentantů vysokých škol, státní správy, podnikatelských kruhů a jiných význačných osobností. Dalšími orgány jsou Akademická rada a Vědecká rada zabývající se vědní politikou. Akademie věd je financována ze státního rozpočtu a v současnosti (2010) zaměstnává asi 7000 pracovníků. 21 Kromě institucionálního financování výzkumných záměrů pracovišť AV ČR se zvyšuje podíl účelového financování, uskutečňovaného formou řešení vědeckých projektů a grantů vybraných ve veřejné soutěţi. Dalšími institucemi, které se podílejí na financování vědy a výzkumu jsou jednotlivá ministerstva: MŠMT zajišťuje mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu a institucionální financování především veřejných vysokých škol Mze zajišťuje podporu zemědělského aplikovaného výzkumu MZ zajišťuje podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu MV zajišťuje podporu bezpečnostního aplikovaného výzkumu MK aplikovaný výzkum národní a kulturní identity MO zajišťuje obranný aplikovaný výzkum MPO zajišťuje podporu institucím v průmyslovém výzkumu a mezinárodní spolupráci v oblasti průmyslového výzkumu Tyto organizace jsou také správci rozpočtových kapitol, na podporu příslušné oblasti vědy a výzkumu jsou jim přiděleny prostředky ze státního rozpočtu. 4.3 Účelové, grantové, a institucionální financování Prostředky na financování výzkumu a vývoje poskytuje stát ve dvou základních Základní informace [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.cas.cz/o_avcr/zakladni_informace/>. Základní informace [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.cas.cz/o_avcr/zakladni_informace/>

27 formách, a to jako účelové nebo institucionální financování. Účelové financování Podstatou účelového financování je poskytnutí finančních prostředků na předem schválený účel. V souladu s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací České republiky jsou příslušnou institucí (GAČR, TAČR, ministerstva) vypsány veřejné soutěţe, veřejné zakázky a dotační tituly na které reagují subjekty zabývající se vědou a výzkumem návrhem řešení nebo projektu. Pokud vypsané zakázky mají podobu grantů mluvíme o grantovém financování. Přihlášené projekty ţadatelů o finanční podporu musí vţdy splňovat předem vypsaný cíl a přidělené prostředky mohou být vyuţity pouze za účelem popsaným v projektu ţádosti. Návrhy na výši výdajů určených pro účelové financování podávají správci příslušných rozpočtových kapitol tak, aby byly zahrnuty do plánovaných výdajů státního rozpočtu. Institucionální financování Prostředky institucionální podpory jsou určené ke krytí výdajů konkrétních výzkumných institucí na jejich výzkumnou činnost. Institucionální podpora je určena k dlouhodobému koncepčnímu rozvoji výzkumných organizací. Jedná se především o Akademii věd České republiky a její ústavy, MŠMT a další výzkumné organizace podle dosaţených výsledků. Instituce zahrnuté do institucionální formy podpory mají výdaje na svoji výzkumnou činnost vţdy ještě doplněny o finanční podporu účelovou. Na základě schválené Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR se výrazně mění podmínky poskytování institucionální podpory, kdy je podpora poskytována podle výsledků institucí v uplynulých pěti letech. Hodnocení 22 dosaţených výsledků, ukazatele a kritéria hodnocení budou popsány v nadcházejících kapitolách. Institucionální podpora soukromým výzkumným organizacím je poskytována prostřednictvím správců jednotlivých kapitol podle oblasti zaměření vědecké práce: V průmyslové oblasti prostřednictvím MPO V zemědělské oblasti prostřednictvím Mze V oblasti školství a vzdělávání prostřednictvím MŠMT Další podle oblasti vědy a výzkumu. Pro navrţený systém institucionální podpory vědy a výzkumu je uvaţováno 11 rozpočtových kapitol. 4.4 Financování s využitím prostředků Evropské unie Evropská unie usiluje o rovnoměrný hospodářský a společenský rozvoj všech 22 Podrobněji se hodnocením zabývá text projektu APSYS: ŠIROKÝ, J. Publikování a presentace výsledků VaV

28 svých členských států a jejich regionů. Toto úsilí se označuje jako evropská politika hospodářské a sociální soudrţnosti. Nástrojem této politiky jsou fondy Evropské unie, prostřednictvím nichţ se rozdělují finanční prostředky určené na sniţování rozdílů mezi členskými státy a na společné řešení prioritních oblastí ekonomického a společenského rozvoje. Efektivní vyuţití evropských zdrojů na financování vědy a výzkumu je prioritou plánování výdajů státního rozpočtu. Prostředky Evropské unie na podporu vědy a výzkumu jsou pro jednotlivá období směřovány do prioritních oblastí určených Rámcovým programem ES. V současné době jsou podporovány priority 7. Rámcového programu na období a to v těchto oblastech: Zdraví Potraviny, zemědělství a rybolov, biotechnologie Komunikační a informační technologie Nanovědy, nanotechnologie Energetika Doprava Ţivotní prostředí Sociálně-ekonomické a humanitní vědy Bezpečnost Vesmír Maximální celková částka Evropského společenství v sedmém rámcovém programu na vědu a výzkum je milionů EUR 23. Evropská unie disponuje třemi hlavními fondy: Strukturální fondy o Evropský fond pro regionální rozvoj o Evropský sociální fond Fond soudrţnosti Tyto fondy jsou určeny k zajištění 3 cílů Evropské unie v oblasti společného rozvoje. 24 Vazbu jednotlivých fondů na stanovené cíle ukazuje následující obrázek Rozhodnutí a parlamentu a rady ČR [on line] [cit ]. Dostupný z WWW: <www.fp7.cz/dokums_raw/rozhodnuti_17.pdf>. 24 Regionální politika EU [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.strukturalnifondy.cz/informace-o-fondech-eu/regionalni-politika-eu>

29 Financování jednotlivých cílů z fondů Evropské unie Obrázek 4.1 N Á S T R O J E Strukturální fondy Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) Evropský sociální fond (ESF) Konvergence Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost C Í L E Fond soudrţnosti (FS) Evropská územní spolupráce Operační programy vycházejí z Rámcového programu pro příslušné období. Kaţdá členská země si pak dojednává s Evropskou unií operační programy, které jsou jakýmsi mezistupněm mezi těmito třemi evropskými fondy. Česká republika má na období dojednaných 26 operačních programů 25 na financování projektů, na které má pro toto období k dispozici 26,69 mld. EUR 26. Na financování vědy a výzkumu je určen Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu České republiky prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce s podnikatelským sektorem. Program podporuje vybavení výzkumných pracovišť, budování nových center vědy a výzkumu a zvyšování kapacity terciálního vzdělávání. Program má 5 prioritních os, které specifikují konkrétní cíle podporovaných programů. Jsou to tyto prioritní osy: Evropská centra excelence Regionální vědecká a výzkumná centra Komercializace a popularizace vědy a výzkumu Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojená s výzkumem a s přímým dopadem na růst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity Technická pomoc průřezové informační a poradenské sluţby Programy [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.strukturalnifondy.cz/programy >. Fondy Evropské Unie [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.strukturalnifondy.cz/informace-o-fondech-eu>

30 Na podporu terciálního vzdělávání jsou dále určeny některé priority tematického operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který podporuje inovace výukových programů s cílem zvyšování konkurenceschopnosti absolventů. 4.5 Příklady dobré zahraniční praxe Příklady dobré zahraniční praxe zemí Evropské unie byly podrobně popsány pracovníky Technologického centra Akademie věd v rámci přípravy Bílé knihy vědy a výzkumu. Tato analýza je shrnuta v Knize zahraničních dobrých prací vydané v prosinci Pro Českou republiku jsou inspirativní programy finanční podpory zaměřené na intenzivnější výzkum v podnikatelském prostředí, na spolupráci výzkumných organizací s firmami při zavádění inovačních technologií a výrobků a na motivaci studentů studovat technické obory. Příklady některých programů v zahraniční praxi: Program Průmyslová PhD iniciativa realizovaný v Dánsku je zaměřený na podporu postgraduálních studentů, pracujících na významných pozicích v průmyslových firmách. Podstatou je řešení vlastních výzkumných aktivit dané firmy v rámci postgraduálního studia, kdy firma společně s universitou se dohodnou na specifickém studijním programu. Předmětem podpory je částečná úhrada mzdy pracovníka během studia, úhrada jeho cestovních a studijních nákladů. V České republice je často bariérou pro postgraduální studium odborníků z praxe nevyhovující studijní program a také zvýšené náklady související s jeho nepřítomností na pracovišti. Realizací programu se vytvářejí vazby mezi akademickou a aplikační sférou, které umoţňují přenos znalostí oběma směry. Školy podnikání na technických vysokých školách - projekt realizovaný na Norské univerzitě Vědy a Technologií v Trondheimu. V rámci projektu studenti v malých týmech zpracovávají dosud nerealizované podnikatelské záměry univerzity, výzkumných organizací nebo podniků. Cílem je vychovat projektové manaţery s technickým vzděláním, schopné vést technologicky orientované firmy. V České republice na většině technických oborů výchova k podnikání zatím chybí. Součástí zahraniční praxe je také stimulace soukromých investic do vědy a výzkumu. Podpora výdajů prostřednictvím sníţení daní investujícím firmám bude předmětem následujících kapitol. Programy na podporu popularizace vědy a výzkumu s cílem motivovat ke studiu technických a přírodovědných oborů. Příkladem takového programu je evropská síť muzeí zapojená do projektu ECSITE (European Collaborative for Science, Industry and technology Exibitions). Projekt spočívá v organizování 27 Kniha zahraničních dobrých praxí [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.tc.cz/publikace/id-88/?hled=1>

31 interaktivních výstav a programů s cílem zvýšení povědomí veřejnosti o vědě. V České republice tohoto projektu vyuţívají pouze muzea v Plzni, Liberci a technické muzeum v Praze. Podpořit zájem veřejnosti o dění ve vědě a výzkumu je dobrá cesta ke zvýšení zájmu studentů o práci ve vědeckých institucích. SHRNUTÍ KAPITOLY Na financování vědy a výzkumu v České republice se podílejí prostředky z vlastních národních zdrojů a prostředky z fondů Evropské unie. Pokud jsou prostředky poskytnuty na konkrétní, předem stanovený účel, hovoříme o účelovém financování vědy a výzkumu. Tímto způsobem stát zadává organizacím a institucím pracujícím v oblasti vědy a výzkumu řešení konkrétních celospolečenských úkolů v souladu s Národní politikou vědy a výzkumu na příslušné období. Část prostředků je pak vydávána na činnost a koncepční dlouhodobý rozvoj organizací a institucí. Tyto prostředky jsou přidělovány těmto konkrétním institucím na jejich činnost a hovoříme o institucionálním financování. Financování z národních zdrojů je doplněno fondy Evropské unie za účelem sjednocení úrovně v oblasti vědy a výzkumu a dosaţení konkurenceschopnosti všech členských zemí. Prostředky Evropské unie jsou rozdělovány prostřednictvím národních institucí podle zaměření vědecko-výzkumné činnosti příjemců podpory. V rámci mezinárodní spolupráce jsou vyhodnocovány úspěšné programy v členských zemích Evropské unie a předávány jako příklady dobré praxe do ostatních zemí. ÚKOLY 1. Která z uvedených aktivit proběhla ve vašem městě? a. Noc vědců b. Noc muzeí c. Věda na scéně 2. Který z operačních programů je vhodný k financování některého z připravovaných projektů ve vaší organizaci? LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura [1] Kniha zahraničních dobrých praxí při realizaci politik výzkumu, vývoje a inovací [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: <www.tc.cz/dokums_raw/zahrpraxevavai_ doc>. [2] Zákon o podpoře výzkumu experimentálního vývoje a inovací [on line] [cit ]. Dostupné z WWW:

32 <www.vyzkum.cz/storage/att/b8b9a59e6fc6cd9c230321bf65b16d09/130 %202002%20uplne%20zneni.pdf>. Doporučená literatura [3] Grantový systém Grantové agentury České republiky [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: <civetta.gacr.cas.cz/wordpress/wpcontent/uploads/2009/03/gr-system2009.pdf>. [4] Tematické operační programy z fondů Evropské unie [on line]. [cit ]. Dostupné z WWW: <www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/cbbd7af9-afef- 448c da7e87b4aa7/Tematicke-operacni-programy>. [5] Zákon o veřejných výzkumných institucích [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: <www.vyzkum.cz/storage/att/ad4f17d2e414094a298ad67ddd477bc0/34 1_2005_aktualiz_0222.pdf>

33 5 Národní politika vědy a výzkumu CÍL Cílem kapitoly je seznámit posluchače s hlavními prioritami Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky (dále jen Národní politika ) podle poslední schválené verze na léta Současně kapitola uvádí instituce vytvářející Národní politiku, legislativní rámec a souvislost s dokumenty Evropské unie. Po prostudování kapitoly budete umět: definovat pojem Národní politika výzkumu, vývoje a inovací, určit hlavní cíle Národní politiky, objasnit prostředky k dosaţení stanovených cílů. KLÍČOVÁ SLOVA Národní program vědy a výzkumu, Národní politika, Evropská unie. 5.1 Legislativní rámec Národní politiky ve vědě a výzkumu Základní právní normou, která upravuje podporu výzkumu, je zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje i inovací z roku 2002, který byl do konce roku 2009 upraven počtem 11 novelizací. Poslední úpravou je nařízení vlády (ve Sbírce zákonů pod číslem 397/2009Sb.) o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, platné od Toto nařízení upravuje centrální evidenci projektů, informace o výsledcích projektů, údaje centrální evidence aktivit výzkumu, vývoje a inovací, údaje o evidenci výsledků těchto aktivit, postup poskytovatelů finanční podpory při vyhlašování veřejných soutěţí, při předávání údajů o projektech a jejích výsledcích a další zásadní postupy poskytování finančních prostředků 28. Úplné znění zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je k evidováno ve Sbírce zákonů pod číslem 211/2009. Předmětem úpravy je systém podpory výzkumu, vývoje a inovací, práva a povinnosti subjektů, které se výzkumem a jeho podporou zabývají, povinnosti orgánů a organizačních sloţek státu při podpoře výzkumu a poskytování informací. Mezi další základní předpisy v oblasti vědy a výzkumu patří Statut Rady pro výzkum vývoj a inovace, Statut Technologické agentury České republiky, Zákon o veřejných výzkumných institucích, Zákon o Akademii věd a další. 28 Nařízení vlády o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací [on line] [cit ]. Dostupný z WWW: <www.vyzkum.cz/storage/att/bafe325e8b5469e7c05a82ccc5f734cd/sb pdf>

34 Uvedené právní předpisy vytvářejí právní rámec pro uplatňování Národní politiky ve vědě a výzkumu a plnění jejich cílů. 5.2 Cíle národní politiky ve vědě a výzkumu Národní politika výzkumu, vývoje a inovací schválená Vládou České republiky v červnu 2009 je dokument, kterým Vláda stanovila cíle v oblasti vědy a výzkumu na období , a zároveň prostředky k dosaţení těchto cílů. Z národní politiky pak vychází národní program vědy a výzkumu. Návrh Národní politiky předkládá předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace, který jej zpracovává ve spolupráci s ministrem školství, mládeţe a tělovýchovy. Cíle národní politiky vychází ze zpracovaných analýz a dokumentů (Zelená kniha vědy a výzkumu, Bílá kniha vědy a výzkumu viz předchozí kapitoly) a odráţí potřeby ekonomiky a společnosti v oblasti vědy, výzkumu a inovací tak, aby výsledky z této oblasti posílily konkurenceschopnost firem i celého hospodářství země. je: Cílem Národní politiky vědy, výzkumu a inovací (VaVaI) na období zavést strategické řízení VaVaI na všech úrovních, zacílit veřejnou podporu VaV na potřeby udrţitelného rozvoje, zvýšit efektivitu systému veřejné podpory VaVaI, vyuţívat výsledky VaV v inovacích a zlepšit spoluprácí veřejného a soukromého sektoru ve VaVaI, zlepšit zapojení ČR do mezinárodní spolupráce ve VaVaI, zajistit kvalitní lidské zdroje pro VaVaI, vytvořit v ČR prostředí stimulující VaVaI, zajistit účinné vazby na politiky v jiných oblastech, důsledně hodnotit systém VaVaI. Tyto cíle byly schváleny usnesením Vlády České republiky č Prostředkem k naplnění těchto cílů je pak systém financování vědy a výzkumu, tak jak byl popsán v předcházející kapitole a v rámci pravidel daných legislativním prostředím. 5.3 Návaznost národní politiky na dokumenty EU Národní politika vychází a je v souladu se strategickými dokumenty Evropské unie, které zároveň také pomáhá vytvářet. V současné době od je k dispozici a k připomínkování dokument EU 2020 STRATEGY, který slouţí jako podklad pro širokou odbornou 29 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta [on line] [cit ]. Dostupný z WWW: <www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=532844>

35 veřejnost ke konzultaci. Dokument je zaměřen na tři základní oblasti: vytváření hodnot prostřednictvím znalostí (výzkum, vývoj, inovace), zaměstnanost a budování konkurenceschopného hospodářství šetrného k ţivotnímu prostředí. Tímto způsobem jsou vzájemně propojeny a ovlivněny strategické dokumenty jednotlivých zemí a Evropské unie. Programy finanční podpory pro léta vycházejí ze 7. Rámcového programu pro výzkum a vývoj 30, který specifikuje priority a finanční pravidla pro podporu rozvoje vědy a výzkumu z evropských zdrojů v tomto období. V souladu s tímto dokumentem jsou pro toto období v České republice vypsané tři operační programy zaměřené na různé aspekty rozvoje vědy a výzkumu a to: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Výzkum vývoj a inovace podrobněji popsaný v předcházející kapitole Operační program Podnikání a inovace Veškeré dokumenty Evropské unie zabývající se oblastí vědy a výzkumu jsou dostupné na webových stránkách Úřadu pro publikace 31 a dále na stránkách EUR- Lex, kde jsou veškeré dokumenty přístupné ve 23 jazycích 32. SHRNUTÍ KAPITOLY Národní politika vědy, výzkumu a inovací vychází z analýz zpracovaných výzkumnými institucemi, které hodnotí současný stav vědy a výzkumu v České republice, srovnávají tento stav se situací v zahraničí a shrnují potřeby dalšího rozvoje v této oblasti. Obsahem Národní politiky je pak stanovení cílů a priorit v oblasti vědy a výzkumu, a také nástrojů, motivujících instituce a organizace pracovat na jejich dosaţení. Národní politiky zemí Evropské unie respektují strategické dokumenty Evropské unie. Tyto dokumenty jsou zpracovány tak, aby zajistily rovnoměrný rozvoj všech zemí Evropské unie a konkurenceschopnost všech jejích regionů a pomocí finančních nástrojů motivovaly k jejich naplnění. Cíle Národní politiky jsou pak formulovány v usnesení Vlády České republiky. Na takto stanovené cíle navazuje financování institucí a programů vědy a výzkumu Pravidla financování projektů 7. RP [on line] [cit ]. Dostupný z WWW: <www.fp7.cz/dokums_raw/pravidla-financovani-projektu-7-rp_ pdf>. Úřední věstník Evropské Unie [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <publications.europa.eu/official/index_cs.htm>. 32 EUR Lex [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <eur-lex.europa.eu>

36 ÚKOLY 1. Popište, jakým způsobem navazuje systém financování vědy a výzkumu na Národní politiku vědy a výzkumu. 2. Najděte na webových stránkách Eur-Lex (http://www.eurlex.cz/eurlex.about.aspx) nařízení týkající se statistiky ve vědě a technice. 3. Vyhledejte v dokumentu Národní politika výzkumu vývoje a inovací ČR na léta trendy v podpoře vědy a výzkumu v zahraničí. LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura [1] Národní politika výzkumu vývoje a inovací ČR na léta [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: <www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=532844>. [2] Reforma systému výzkumu vývoje a inovací v ČR [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: <www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=497373>. [3] Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v České republice [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <innovation.isifa.com/data/files/klusacek.pdf>. Doporučená literatura [4] Návrh přístupu České republiky k materiálu Investovat do výzkumu: Akční plán pro Evropu a k dalším dokumentům Evropské unie pro oblast výzkumu a vývoje [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: <www.vyzkum.cz/storage/att/231af5685b096433b9e8aa8cb4042dbe/ak %c4%8dn%c3%ad%20pl%c3%a1n.pdf>

37 6 Hodnocení vědy a výzkumu v České republice 33 CÍL Cílem kapitoly je naučit posluchače hodnotit dosaţené výsledky vědy a výzkumu podle relevantních kritérií a ukazatelů a srovnávat způsoby hodnocení a výsledky dosaţené v České republice se zahraničím. Po prostudování kapitoly budete umět: definovat pojem hodnocení výsledků vědy a výzkumu, určit cíle hodnocení, rozlišit prostředky hodnocení organizací a programů, pochopit provázanost hodnocení a financování vědy a výzkumu. KLÍČOVÁ SLOVA Způsoby hodnocení, prostředky hodnocení, výsledky hodnocení. 6.1 Cíle a prostředky hodnocení vědy a výzkumu Návrh Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce (dále jen Metodika) podala Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, která je poradním orgánem Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Cílem hodnocení výsledků je: poskytnout vládě a veřejnosti ucelený soubor základních informací o výsledcích výzkumných organizací České republiky, poskytnout vládě a veřejnosti informace o výsledcích získaných při poskytování účelové podpory na činnosti ve vědě a výzkumu, vytvořit systém, který bude podkladem pro přípravu návrhů výdajů na institucionální podporu vědy a výzkumu, poskytnout Radě pro výzkum, vývoj a inovace informace o tom, jak jednotliví poskytovatelé podpory naplňují vlastní definované cíle programů a vyuţít těchto informací pro nové návrhy programů. Metodika hodnocení je rozdělena do dvou částí, a to na hodnocení výsledků výzkumných organizací a na hodnocení programů vědy a výzkumu. 33 Vědou a výzkumem v EU se zabývá text v projektu APSYS: VALENTOVÁ, I. Specifika financování z prostředků EU. 34 Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: <www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=532412>

38 Hodnocení výsledků výzkumných organizací zohledňuje pouze ty výsledky, kterých bylo dosaţeno jednotlivými organizacemi řešením aktivit výzkumu a vývoje, bez ohledu na zdroj financování těchto aktivit. Do hodnocení jsou zařazeny pouze výzkumné organizace, které mohou být příjemci institucionální podpory. Hodnotí se všechny jejich výsledky z výzkumných a vývojových aktivit za posledních 5 let. Hodnocení je pouze setříděním výsledků podle jednotlivých kritérií a neobsahuje ţádná doporučení. Hodnocením výsledků organizací rozumíme převedení výsledků všech výzkumných organizací na společnou numerickou škálu - tj. kvantifikace výsledků. Hodnocení se provádí pouze na základě údajů předaných do Informačního systému vědy a výzkumu. Povinnost předávat platné údaje do tohoto systému mají ze zákona všechny organizace, které jsou příjemci veřejné podpory, a splnění této povinnosti je podmínkou poskytnutí podpory. Bodové ohodnocení získají jen ty výsledky, které splňují definice jednotlivých druhů výsledků uvedené v příloze č. 2 Metodiky. Hodnocení ukončených programů vědy a výzkumu sleduje efektivnost vyuţití poskytnuté veřejné podpory v rámci jednotlivých programů. Hodnocení se nezabývá hodnocením jednotlivých projektů řešených v rámci ukončeného programu. Hodnocení se provádí podle parametru Index SR definovaného jako poměr celkového bodového ohodnocení všech výsledků daného programu a celkové účelové podpory poskytnuté ze státního rozpočtu na řešení projektů v rámci daného programu. Výstupem je srovnání hodnoty Indexu SR kaţdého ukončeného programu s průměrnou hodnotou Index SR všech programů. Souhrnné vyhodnocení programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2008 bude předloţeno vládě do a následně zveřejněno na Toto vyhodnocení bude poprvé probíhat podle nové Metodiky. 6.2 Hodnocení vědy a výzkumu v zemích Evropské unie V zahraniční praxi hodnocení výsledků vědy a výzkumu jsou podobně jako v České republice zavedeny dvě skupiny hodnocení. Jedná se o systém hodnocení programů výzkumu, vývoje a inovací a systém hodnocení jednotlivých výzkumných institucí. Metodiky těchto systémů v jednotlivých zemích jsou shrnuty v Knize zahraničních dobrých praxí při realizaci politik výzkumu, vývoje a inovací 35. V hodnocení programů se v těchto modelech většinou odděluje: hodnocení programů při jejich vypisování odůvodnění programů, cíle programů a jejich soulad s vládní politikou, plánované náklady programů, způsob výběru projektů, monitorování projektů, způsoby závěrečného hodnocení, hodnocení výsledků programů naplnění plánovaných cílů, hodnocení výstupů, vyuţitelnost výsledků z praktického hlediska. 35 Kniha zahraničních dobrých praxí [on line] [cit ]. Dostupný z WWW: <www.tc.cz/dokums_raw/zahrpraxevavai_ doc>

39 Hodnocení je často prováděno zahraničními experty nebo profesionálními hodnotitelskými firmami. Tímto způsobem je zajištěna nejenom vysoká profesionalita hodnocení, ale také nezávislost a nezaujatost. Hodnocení institucí probíhá ve většině zemí prostřednictvím hodnotitelských panelů sestavených z velké části ze zahraničních expertů. U vzdělávacích institucí probíhá odděleně hodnocení úrovně výuky od hodnocení výsledků výzkumu. Institucionální podpora určená na výukové aktivity je pak rozdělována podle jiného klíče neţ institucionální podpora určená na výzkum a vývoj těchto organizací (univerzity). Z důvodu sloţitého srovnávání výsledků vědy a výzkumu sociálních a humanitních věd s technickými a přírodovědnými obory, je v některých zemích (Velká Británie) stanoveno velmi podrobné členění oborových komisí. Tyto komise jsou sloţeny z expertů na hodnocení konkrétní oblasti vědy a výzkumu. Univerzity pak posílají podklady k hodnocení libovolnému počtu oborových komisí. Způsoby hodnocení a kritéria jsou odlišná u jednotlivých vědeckých oborů. Tento způsob vyţaduje zapojení velkého mnoţství expertů do hodnocení, je časově a personálně náročný. Zapojení zahraničních expertů do hodnocení institucí je zároveň i finančně náročné. 6.3 Hodnocení vědy a výzkumu v České republice Metodika hodnocení výzkumu v České republice vyuţívá především domácí instituce a odborníky, zapojení většího mnoţství expertů ze zahraničí je pro menší země finančně náročné. U hodnocení vysokých škol převaţují bibliometrická kritéria. Tomuto způsobu hodnocení jsou v odborných diskusích vytýkány tyto nedostatky: důraz je kladen jen na jeden aspekt výzkumu počet publikací a citovanost, publikování většího mnoţství kratších sdělení zkresluje výsledky instituce, dochází k umělým kultivacím citovanosti, více zaměstnavatelů u jednotlivých odborníků zkresluje výsledky institucí. Nová Metodika hodnocení se snaţí předejít těmto problémům specifikací poţadavků na zadávání výsledků do informačního systému. Podle nové Metodiky je výsledkem s bodovým ohodnocením 36 : Článek v odborném periodiku (podle členění v příloze Metodiky druh výsledku J) Odborná kniha (druh výsledku B) nebo kapitola v odborné knize (druh 36 Podrobněji se metodikou zabývá text projektu APSYS: ŠIROKÝ, J. Publikování a prezentace výsledků VaV

40 výsledku C) Článek ve sborníku (druh výsledku D) Patent (druh výsledku P) Uţitný nebo průmyslový vzor (druh výsledku F) Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno (druh výsledku Z) Prototyp, funkční vzorek (druh výsledku G) Poskytovatelem realizovaný výsledek (druh výsledku H) Specializovaná mapa (druh výsledku L) Certifikovaná metodika a postup (druh výsledku N) Software (druh výsledku R) Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (druh výsledku V) Hodnocení institucí probíhá ve třech etapách. Výstupem první etapy jsou tři tabulky, které slouţí jak hodnoceným institucím a jejich zřizovatelům, tak i poskytovatelům finanční podpory: první tabulka obsahuje výpis všech hodnocených výsledků, jejich bodové ohodnocení a podíl jednotlivých institucí, druhá tabulka je výpisem výsledků za období 2004 aţ 2008 a výsledků vyřazených z hodnocení, třetí tabulka je výpisem výsledků, u kterých byly zjištěny nesrovnalosti podle Metodiky. Ve druhé etapě se instituce a jejich zřizovatelé mají moţnost vyjádřit k výstupům z první etapy hodnocení. Zároveň se k výstupům vyjádří odborné komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace České republiky. Výstupem třetí etapy jsou výsledky hodnocení podle jednotlivých výzkumných organizací, seřazených abecedně do tabulky. Výsledky třetí etapy mají být poprvé zveřejněny a toto hodnocení promítne Rada pro výzkum, vývoj a invoace do návrhu institucionálních výdajů na vědu a výzkum na léta 2011, 2012 a Výstupem z hodnocení programů bude tabulka s údaji o hodnocených projektech, seřazených podle jednotlivých programů. U kaţdého hodnoceného programu bude uveden Index SR. Souhrnné vyhodnocení programů nebude obsahovat hodnocení jednotlivých výzkumných aktivit řešených v rámci daného programu, protoţe toto hodnocení je v kompetenci příslušného poskytovatele finanční podpory. Součástí Metodiky jsou také pravidla pro hodnocení na úrovni poskytovatelů finanční podpory. SHRNUTÍ KAPITOLY Hodnocení výzkumu poskytuje vládě a veřejnosti informace o výsledcích vědy a výzkumu v České republice, o práci jednotlivých výzkumných institucí a o výstupech projektů. Systém hodnocení je postaven tak, ţe výsledkem je soubor utříděných informací bez dalších doporučení nebo komentářů. Výsledky hodnocení budou pouţity jako jeden z podkladů pro návrh výdajů na institucionální podporu vědy a výzkumu

41 ÚKOLY 1. Určete, které výsledky s bodovým ohodnocením jsou adekvátní pro hodnocení výsledků ve vaší organizaci. 2. Sestavte seznam odborných periodik vhodných k publikování výsledků vědy a výzkumu ve vašem oboru vydávaných v České republice. 3. Jaký je Váš názor na oddělené hodnocení pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti u vzdělávacích institucí diskuze ve skupině, klady a zápory. LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura [1] Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: <www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=532412>. Doporučená literatura [2] Definice druhů výsledků výzkumu, vývoje a inovací [on line] [cit ]. Dostupné z WWW: <www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=29415>

42 7 Daňový systém České republiky CÍL Po prostudování kapitoly Daňový systém České republiky budete umět: definovat jednotlivé typy daní v rámci daňového systému České republiky, charakterizovat základní poţadavky optimálního daňového systému včetně principů, na kterých je zaloţen, objasnit význam důchodových, majetkových a spotřebních daní, určit jednotlivé fáze daňové řízení a uvést zásady, na kterých je postaveno, zhodnotit roli daní jakoţto příjmu veřejných rozpočtů. KLÍČOVÁ SLOVA Daňový systém, přímé daně, nepřímé daně, místní poplatky, zásady daňového řízení, účastníci řízení, úkony řízení. 7.1 Daň a daňový systém V české legislativě nelze nalézt vysvětlení či definici pojmu daň. Proto je nutné při jeho objasnění vycházet z daňové teorie. Daň představuje zákonem stanovenou částku, která nenávratně sniţuje disponibilní důchod poplatníka a z níţ jsou financovány veřejné statky a sluţby. Daň K základním atributům daně patří nedobrovolnost, neekvivalence a nenávratnost. Někdy bývá k těmto vlastnostem řazena i neúčelovost. Nedobrovolnost vychází ze skutečnosti (a je to patrné i z definice daně), ţe daň je vţdy stanovena zákonem a poplatníci jsou povinni daň respektovat a podrobit se jí. Neevivalence znamená, ţe poplatník za jemu odejmuté finanční prostředky nedostane ţádné protiplnění, ţádnou konkrétní hodnotu. Nenávratnost vyjadřuje fakt, ţe poplatníkovi se jiţ jednou odvedené finanční prostředky ve formě daně nevrací zpět ve stejné podobě. Neúčelovostí daně se rozumí stav, kdy daň není předem určena na specifický, konkrétní záměr či účel. Toto pravidlo však nemusí být zcela splněno, například výnos silniční daně plyne do Státního fondu dopravní infrastruktury, z něhoţ jsou následně vydávány finanční prostředky např. na opravu silnic, budování dálnic apod. Tím je neúčelovost silniční daně určitým způsobem narušena

43 K základním fiskálním funkcím daní, které jsou jim tradičně připisovány, patří především: Funkce daní funkce alokační, funkce stabilizační, funkce redistribuční. Alokační funkce je spojena se selháním trţních mechanismů na některých trzích a efektivním rozdělením soukromé a veřejné spotřeby. Spočívá v moţnosti státu ovlivnit chování subjektů, a tím alokaci finančních prostředků, ţádoucím směrem. Typickým příkladem je uvalení spotřební daně na spotřebu na vybrané komodity. Stabilizační funkce je opět spojena s úlohou státu v ekonomice s cílem omezit či zmírnit výkyvy ekonomického cyklu, kdy stát v období expanze odnímá poplatníkům vyšší díl finančních prostředků, aby z něj financoval veřejné potřeby v období recese. A naopak v recesi stát sniţuje úroveň zdanění, aby tím podpořil hospodářský růst. Redistribuční funkce je zaměřena na zmírnění rozdílů v rozdělení důchodů ve společnosti. Míra redistribuce závisí na konkrétním pojetí sociálního státu, coţ je ekonomická kategorie zřetelně ovlivněná historickým vývojem. K základním konstrukčním prvkům daně patří daňový subjekt, předmět daně, osvobození od daně, základ daně, sazba daně, daňové odpočty. Z hlediska daňového subjektu lze rozlišit osobu poplatníka a plátce daně, kdy poplatník je osoba, která podléhá dani, a plátce je osoba, která je povinna daň za poplatníka odvést do veřejných rozpočtů. Na základě existence poplatníka a plátce daně lze daně rozdělit na daně přímé, kde obvykle osoba poplatníka daně splývá s osobou plátce daně, a daně nepřímé, u kterých jsou tyto dvě osoby obvykle odděleny. Mezi daně přímé jsou řazeny daně důchodové, uvalené na důchod poplatníka (v České republice např. daň z příjmů fyzických osob), a dále daně majetkové, které zdaňují majetek poplatníka (daň z nemovitostí). K daním nepřímým bývají řazeny všeobecné spotřební daně (daň z přidané hodnoty), selektivní spotřební daně (spotřební daně, energetické daně). Soubor či souhrn všech vybíraných daní na území určitého státu za určitou časovou jednotku, představuje tzv. daňovou soustavu nebo také daňový systém. Někteří autoři 37 tyto dvě synonyma od sebe odlišují, kdy za daňový systém povaţují mimo jiţ uvedeného souhrnu vybíraných daní také soustavu institucí a nástrojů, které jsou nutné pro zabezpečení výběru daně. Daňový systém Optimální daňový systém by měl správně reagovat na veškeré změny v ekonomice. Proto jsou na něj kladeny určité poţadavky, jejichţ splnění by mělo zabezpečit bezchybnou funkci celého systému. K těmto poţadavkům patří: daňová spravedlnost, daňová efektivnost, jednoduchost a srozumitelnost, právní perfektnost, 37 ŠIROKÝ, J. Daňové teorie. S praktickou aplikací, str

44 schopnost ovlivnění chování subjektů. Daňová spravedlnost je poměrně obtíţně uchopitelný pojem, na který lze nazírat ze dvou pohledů. První z nich bývá označován za princip platební schopnosti, jehoţ podstatou je rovné (stejné) zdanění subjektů, které jsou srovnatelné (= mají stejně). Naopak subjekty, které mají více, jsou podrobeny zdanění vyššímu. Mimo princip platební schopnosti bývá aplikován také tzv. princip prospěchu, kdy daň by měl platit subjekt, který má uţitek z veřejných statků či sluţeb. Výsledná daňová spravedlnost aplikovaná na daňový systém je pak konglomerátem principu platební schopnosti a principu prospěchu. Daň uvalená na poplatníka sniţuje jeho uţitek, přičemţ toto sníţení je obvykle vyšší neţ následný přínos daně pro veřejné rozpočty. Daňová efektivnost představuje minimalizaci rozdílu mezi ztrátou uţitku daňových subjektů a výnosem veřejných rozpočtů 38. Jednoduchost a srozumitelnost daňového systému úzce souvisí s předchozím principem, neboť uţivatelsky přívětivý daňový systém, ve kterém se poplatník snadno orientuje a ve kterém není výběr a správa daní nadměrně komplikována, zvyšuje efektivnost celého systému. Právní perfektnost je naprosto principiálním poţadavkem, protoţe pouze propracovaný a robustní systém daňové legislativy sniţuje míru vyhýbání se placení daní a daňových úniků. Představuje tedy základní podmínku účinnosti daňového systému. Schopnost ovlivnění chování subjektů lze srovnat s alokační funkcí daní. Daňový systém by měl být schopen reagovat na výkyvy ekonomiky a pomocí daní ovlivňovat rozloţení soukromé a veřejné spotřeby. 7.2 Daňový systém České republiky Daňový systém České republiky zahrnuje: daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň silniční, daň dědickou, daň darovací, daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň z elektřiny, daň z pevných paliv, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. Daňový systém ČR Dani z příjmů fyzických osob podléhají veškeré fyzické osoby svými 38 VANČUROVÁ, A.; LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2010, str

45 peněţitými i nepeněţitými příjmy. Široká paleta realizovatelných příjmů je rozčleněna do pěti skupin (dílčích základů daně), ze kterých se skládá celkový základ daně. Sazba daně je lineární. Jak základ daně, tak samotnou daň lze upravit o řadu poloţek sniţujících daňovou povinnost subjektu. Daň z příjmů právnických osob je určena všem osobám, které nejsou osobami fyzickými, a dále organizačním sloţkám státu. Předmětem daně jsou veškeré příjmy z činností a z nakládání s majetkem. Sazba daně je stejně jako u daně z příjmů fyzických osob lineární, ale je stanovena v odlišné výši. Slevy na dani a ostatní odpočty se oproti dani z příjmů fyzických osob vyuţívají jen omezeně. Daň z nemovitostí je členěna do dvou relativně samostatných částí daně z pozemků a daně ze staveb. Předmětem daně z pozemků je zemědělská půda, stavební a ostatní pozemky. Předmětem daně ze staveb je skutečně zastavěná plocha v m 3. Sazba daně je obvykle diferencovaná. Daň dědická, stejně jako daň darovací, je stanovena při bezúplatném převodu majetku z titulu dědictví, resp. daru. Základem daně je hodnota majetku. Sazba daně je diferencovaná a závisí na míře příbuzenského poměru. Oproti předchozím, daň z převodu nemovitostí se uvaluje na úplatné převody majetku (nemovitostí). Základ daně tvoří hodnota nemovitosti, a to buď v trţním ocenění, nebo administrativně stanovená. Sazba daně je lineární. Silniční daň je uvalena na pouţívání motorových vozidel v rámci podnikatelské činnosti subjektu. Základem daně je zdvihový objem motoru v cm 3, případně součet povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů, nebo největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel. Sazba daně je diferencovaná dle základu daně. Daň z přidané hodnoty je uvalena na spotřebu veškerého zboţí a sluţeb. Základem daně je přidaná hodnota, tj. rozdíl mezi uskutečněnými a přijatými plněními. Sazba daně je diferencovaná, mimo základní sazby je pouţívána sazba sníţená, kterou je zatíţeno zboţí a sluţby nezbytné povahy, či zboţí a sluţby, kterými stát sleduje sociální, ekonomické či jiné cíle. Spotřební daně jsou selektivní spotřební daně, uvalené na vybrané komodity s cílem omezit jejich škodlivou spotřebu. V rámci spotřebních daní lze rozlišit daň z minerálních olejů, daň z lihu a lihovin, daň z vína a meziproduktů, daň z piva a daň z tabáku a tabákových výrobkům. Základem daně je počet fyzických jednotek vyrobeného nebo dovezeného zboţí. Sazby daně jsou diferencovány. Daň z elektřiny, daň z pevných paliv a daň ze zemního plynu a některých dalších plynů jsou souhrnně označovány jako energetické daně. Svým charakterem odpovídají selektivním spotřebním daním. Základem daně jsou stejně jako u spotřebních daní fyzické jednotky vyrobeného nebo dovezeného zboţí. Sazby daně jsou diferencovány

46 Veškeré daně v rámci daňového systému České republiky lze zatřídit dle následujícího obrázku 7.1. Daňová soustava ČR 39 Obrázek 7.1 Mimo výše uvedené daně však nelze opomenout také další platby a odvody do veřejných rozpočtů, které mají také výrazné znaky daně. K těmto odvodům patří clo, jakoţto povinná platba spojená s přechodem zboţí přes hranice státu, coţ lze 39 VANČUROVÁ, A.; LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2010, str. 49,

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR Základní údaje V České republice v roce 2014 dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (dále jen GBARD) částky 27 284 mil. Kč 1. Státní rozpočet

Více

Tvorba veřejných projektů příklad Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Tvorba veřejných projektů příklad Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Tvorba veřejných projektů příklad Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Bc. David Póč Katedra veřejné ekonomie Oddělení pro strategii a rozvoj 1 Veřejný projekt Realizace projektů moţnost

Více

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Identifikace

Více

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Výstupy projektu EF-TRANS Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Priority Dne 19. července 2012 schválila vláda usnesení č. 552 o Národních

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 Výdaje na výzkum a vývoj Graf 1: Celkové výdaje na VaV v ČR; 1995-2005 (v mld. Kč v b.c. a jako % HDP) Graf 2: Meziroční procentní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky SEKCE MÍSTOPŘEDSEDY VLÁDY PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE Úřad vlády České republiky Pavel Bělobrádek místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Věda není náklad,

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

OP Výzkum a vývoj pro inovace

OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita Karlova 23.10. 2007 MF certifikační orgán MMR koordinátor Evropská komise Konvergence (Cíl 1) OP ŽP (MŽP)

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou

Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou Inovační fórum Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou 10. 1. 2008 Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích Roztříštěnost financování snižuje

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

6. ROZBOR FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ

6. ROZBOR FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ 6. ROZBOR FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ Klíčovým požadavkem Evropské unie, zakotveným v článku 130 o Evropské unii, je prosazování adekvátní národní politiky výzkumu a vývoje u každého

Více

David Marek 20. dubna 2012

David Marek 20. dubna 2012 INFRASTRUKTURY pro výzkum a vývoj podpořené z OP VaVpI otázka udržitelnosti David Marek 20. dubna 2012 Úvodem deficit v kvalitě VaV infrastruktury investiční prostředky z OP VaVpI masivní rozvoj (činnosti?)

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ

SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ A.1 Celkové výdaje na výzkum a vývoj Graf A1-1 Celkové výdaje na VaV, 1998 2008 Graf A1-2 Celkové výdaje na VaV podle sektorů užití, 2000 2008 Graf A1-3 Celkové

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU www.vscht.cz Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU 27.5.2014 Ing. Anna Mittnerová, anna.mittnerova@vscht.cz 1 Právní rámec VaVaVaI v ČR www.vyzkum.cz Národní politika výzkumu,

Více

Úvod do sociální politiky

Úvod do sociální politiky Úvod do sociální politiky Bakalářské studium Vyučující:..... Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:.. povinný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 8 (KS) Způsob

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků

B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků 38 B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků Rada pro výzkum a vývoj podle zákona č. 13/22 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, zpracovává m.j. návrhy střednědobého výhledu podpory výzkumu a vývoje a návrhy

Více

Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik?

Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik? Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik? Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU Petr Zahradník, EU Office České spořitelny Připraveno pro Inovační fórum 2008, Praha, Lichtenštejnský palác 10. ledna 2008 Rámec Výzkum, vývoj

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Brno, 25.1.2007 LENKA HAVLÍČKOVÁ NCP pro regiony TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Více

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Ing. Irena Válková odbor 11 Státní rozpočet Irena.Valkova@mfcr.cz Východiska pro sestavení SR na rok 2018 Programové prohlášení vlády České

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI 1.1 Evropská centra excelence

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI 1.1 Evropská centra excelence Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Evropská centra excelence Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Evropská

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Identifikační údaje aktivity, její členění, termín vyhlášení, doba trvání Název aktivity

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 LISTOPAD 2016 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti 17/01 Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 SHRNUTÍ Základní charakteristika RP Nástroje RP Principy RP Úrovně realizace: primárně národní státy,

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

edků Strukturáln programu

edků Strukturáln programu Doporučen ení CREST pro koordinované využit ití prostředk edků Strukturáln lních fondů a 7. rámcovr mcového programu Národní informační centrum pro evropský výzkum Projekt MŠMT, 1. 4.2006 31.12. 2009 Technologické

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Odbor programů výzkumu

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Odbor programů výzkumu Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Odbor programů výzkumu 2012 Změny v organizační struktuře od 1. 1. 2012 Skupina pro výzkum a vysoké školství... Sekce pro vysoké školství

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 SEZNAM ZMĚN Kapitola č. Název dokumentu Změny v textu oproti verzi předcházející 1-x. Odstavec/formulace/slovo/tabulka/graf..

Více

Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky

Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Identifikace výzvy

Více

Financování výzkumu v rámci MŠMT. Odbor podpory vysokých škol a výzkumu, oddělení podpory výzkumu a vývoje

Financování výzkumu v rámci MŠMT. Odbor podpory vysokých škol a výzkumu, oddělení podpory výzkumu a vývoje Financování výzkumu v rámci MŠMT Odbor podpory vysokých škol a výzkumu, oddělení podpory výzkumu a vývoje 2014 1 Legislativní rámec 1. Zákon č. 130/2002 Sb. 2. Rámec 3. Bloková výjimka 2 2014 Pojmy 2 zákona

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více