PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ. Zdeňka Kinclová, 4. roč., ME. Kula Jan, 4. roč.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ. Zdeňka Kinclová, 4. roč., ME. Kula Jan, 4. roč."

Transkript

1 MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR Vypracovali: Podpis: Zdeňka Kinclová, 4. roč., ME Kula Jan, 4. roč., ME Veit Pavel, 4. roč., ME... Cvičení: Čt 11-13h Datum:

2 1. SHRNUTÍ SPOLEČNÍCI PROFIL SPOLEČNOSTI POPIS PRODUKTU ANALÝZA TRHU PRŮZKUM TRHU ANALÝZA VÝSLEDKŮ DOTAZOVÁNÍ SEGMENTACE ZÁKAZNÍKŮ KONKURENCE DODAVATELÉ UMÍSTĚNÍ PROVOZOVNY PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI PROPAGACE CENOVÁ POLITIKA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ŘÍZENÍ PODNIKU STRUKTURA PROFESÍ FINANČNÍ ČÁST NÁKLADY VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ GRAFICKÉ ZHODNOCENÍ NÁKLADŮ ANALÝZA PŘÍJMŮ OSTATNÍ FINANČNÍ UKAZATELE PRÁVNÍ FORMA PŘÍLOHY

3 1. SHRNUTÍ Založení firmy v dnešní ekonomicky i politicky stále se vyvíjející zemi je úkol bezpochyby nelehký. V devadesátých letech došlo k nasycování mnoha oblastí českého trhu řadou perspektivních firem. V důsledku toho působí v České republice v mnoha sektorech monopolistická konkurence. Díky ní je možný vstup dalších firem do odvětví, ovšem i za této konkurence není snadné založit perspektivní podnik. Proto je potřeba věnovat značné úsilí kvalitní přípravě a detailnímu rozboru podnikatelského plánu. My Mgr. Zdeňka Kinclová, Jan Kula a Ing. Pavel Veit jsme se rozhodli založit společnost ProfiCopy, s. r. o., jež se bude zabývat prodejem služeb v oboru copy center a prováděním velkoobjemového tisku na zakázku. Připravili jsme široký sortiment a spolu s důmyslně promyšlenou reklamou, propagací a cenovou strategií budeme připraveni konkurovat stávajícím subjektům působícím v příslušné oblasti. Díky podrobné segmentaci trhu jsme se mohli konkrétně orientovat a oslovit naše potencionální klienty. Největší slabina bude spočívat v naší nepříliš výhodné poloze. Tuto nevýhodu jsme připraveni kompenzovat progresivní cenovou a marketingovou strategií, jež by k nám měla přivést stále zákazníky. Je však na místě dodat, že si jsme složité a nelehké ekonomické situace vědomi a budeme se snažit o maximálně realistické vyjádření všech důležitých ukazatelů a aspektů podnikatelského záměru. Proto nemůžeme počítat s vysokými zisky hned z počátku zahájení činnosti. V prvních dvou letech počítáme s účetní ztrátou, čistého zisku bychom měli dosahovat od třetího roku. Přes jisté potíže, kterých není ušetřena žádná firma, se díváme na budoucnost optimisticky a naši víru samozřejmě podkládáme konzultací s odborníky, úplnými výpočty a našim zdravým úsudkem. Mezi klíčové dodavatele investičního majetku se řadí společnosti Canon CZ, s.r.o. a Profiprint s.r.o., v oblasti spotřebního materiálu jsou to opět výše jmenované, dále pak Ospap a.s. Našimi zákazníky bude široká veřejnost společně se středně velkými firmami z jihomoravského regionu. 2

4 1.1. Společníci Společníky firmy ProfiCopy, s. r. o. jsou Mgr. Zdenka Kinclová, Jan Kula, Ing. Pavel Veit. Každý z výše uvedených společníků má jiné pravomoci, které částečně vycházejí z uvedených životopisů. Mgr. Zdeňka Kinclová jako absolventka právnické fakulty má na starosti právní aspekty a veškeré záležitosti související s právní stránkou společnosti (příprava a uzavírání smluv, řešení právních sporů apod.). Především pro případ možných žalob ze strany okolních subjektů musí být připravena zastupovat společnost adekvátním způsobem. Jan Kula po vystudování strojní průmyslovky získal praxi během mnohaletého působení v oboru kopírovacích strojů. Jako vedoucí provozovny bude mít na starost bezproblémový a plynulý chod copy centra, dohled nad velkými zakázkami (především v případě velkoobjemového tisku), opravami a servisem strojů a všemi ostatními provozními záležitostmi. Nedílnou součástí jeho povinností bude dohled nad zaměstnanci. Ing. Pavel Veit pro absolventa Vysoké školy ekonomické jsou připraveny povinnosti související s chodem provozovny po ekonomické stránce (vedení účetnictví, ekonomické analýzy, vystavování faktur, dohled na splácením úvěru a další povinnosti vyplývající z společenské smlouvy). 2. PROFIL SPOLEČ NOSTI Společnost ProfiCopy s.r.o. započala svou činnost počátkem roku 2002 jako netradiční forma běžného copy centra kombinovaného s velkoobjemovou tiskárnou na bázi databázové struktury. Toto netradiční pojetí založené na principu diversifikační strategie a intenzivního pronikání na trh přichází s myšlenkou pokusit se zkombinovat zdánlivě nesourodé produkty. 3

5 V jedné linii vystupuje společnost jako copy centrum zaměřené především na plánografický a barevný tisk s perspektivou rozvoje a doinvestování potřebných kapacit dle požadavků zákazníků, v druhé linii jako flexibilní partner pro zákazníky vyžadující tisk ve velkých objemech s možností úpravy kvality a množství tisknutého materiálu. V obou oblastech se pak snaží působit seriózním dojmem, sází na důvěru a dlouhodobou spolupráci, dbá a cení si názorů svých zákazníků a usiluje o jejich maximální spokojenost. Prosazuje jednotnou zaměstnaneckou etiku a lpí na profesionalitě svých zaměstnanců. Za to jim nabízí rozsáhlé sociální výhody a propracovaný způsob odměňování prostřednictvím procent z obratu. V kontaktu s životním prostředím dbá na užívání strojů vysoké kvality s kreditem ekologicky nezávadných produktů. 3. POPIS PRODUKTU V této části popíšeme detailně obě produktové řady a rovněž uvedeme důvody jejich volby společně se stroji a technologiemi, jež nám mají uvedené služby zajistit. První skupina služeb bude velice blízká běžným středně velkým copy centrům. V tomto ohledu chceme napodobit nabídku konkurence. Ta je u většiny copy center téměř shodná, jelikož tu není mnoho prostoru pro odlišování se od ostatních. Zákazníci jsou zvyklí na určitý sortiment a specifické požadavky od nich lze jen stěží očekávat. Pokud by se přesto takoví našli, budeme připravení jejich požadavkům vyhovět za pomoci jiného brněnského copy centra. Těchto zákazníků bude velice málo a vyhovět jim by bylo pro nás zbytečně nákladné. Především zpočátku nechceme zavádět služby s vysokým rizikem rentability. Černobílé kopírování budeme provádět na klasické i velké formáty, barevné pak do formátu A3. Volba gramáže se bude pochopitelně odvíjet od požadavků zákazníka s možnostmi 80 a 160 g/m 2 u černobílých a 90, 160 a 220 g/m 2 u barevných kopií. Zákazníkovi bude umožněno rovněž kopírování na barevné papíry s jednotnou gramáží 80 g/m 2 či pauzovací papíry a pochopitelně také oboustranné kopírování. Těm jež nebudou vyžadovat asistenci našich zaměstnanců, ať už 4

6 z důvodu ochrany dat na předloze či snahy ušetřit, poskytneme samoobslužnou kopírku. Tisknout budeme rovněž na klasické i velké formáty, černobíle i barevně. Mezi další služby zařadíme skenování a úpravu obrazu, vazbu, laminování, sešívání, děrování, řezání a skládání. Vždy se budeme snažit vyhovět co nejvíce požadavkům zákazníků a to i v oblasti cenové politiky. Druhou produktovou řadu reprezentuje velkoobjemový tisk. Tím míníme tisk alespoň 500 kusů s plnou variabilitou tisknutých dat, jež budou dodána vždy ve formě předem zpracované databáze. Tu nebudeme v žádném případě upravovat, ani zpracovávat. Její podoba bude předem individuálně dohodnuta, stejně tak cena a doba, jež bude k provedení zakázky nutná. Z výše uvedených skutečností je patrné, že charakterem se obě zdánlivě podobné služby velice odlišují. Především v podobě zákazníka, neboť se dá očekávat, že velkoobjemové tisky budou žádat pouze podniky a instituce, nikoli jednotlivci. A rovněž počet zákazníků a s tím související tržby na jednoho zákazníka budou diametrálně odlišné. 4. ANALÝZA TRHU 4.1. Průzkum trhu Značně komplikovanou a při tom nesmírně důležitou podmínkou úspěchu je správně zvládnutý průzkum trhu, případně následná segmentace zákazníků. Průzkum trhu je zpravidla jedním z úvodních kroků, jež je nutno provést a jeho výsledky mají dopad na strukturu poskytovaných služeb a provozní záležitosti, nezřídka pak přímo na stanovení správné rentability podnikatelského záměru. Hrubé chyby v této oblasti mohou zapříčinit diametrálně odlišné tržby jako důsledek špatně stanoveného počtu a charakteru zákazníků. My jsme za účelem stanovení předpokládané výše tržeb sestavili jednoduchý, věříme avšak že výstižný, dotazník (jeho podoba je uvedena v Přílohách). Provedli jsme dotazování ve dvou brněnských copy centrech a dotazníky zpracovali s níže uvedenými výsledky. 5

7 Ty, jež odpověděli na první otázku zřídka, jsme rovnou vyloučili, neboť nemají na tržby téměř žádný vliv. Skoro 60% odpovědělo několikrát za měsíc, tedy jejich odpovědi nemají tak výraznou váhu jako odpovědi několikrát za týden. Denní doba byla dle očekávání rozložena rovnoměrně mezi dopoledne a odpoledne. Zhruba 80% respondentů odpovědělo a A4 černobílé v otázkách 3 a 4, což by ukazovalo na jasný majoritní segment. Další komentář následuje v analýze výsledku dotazníku. U preference došlo k rozložení respondentů pouze na 3 skupiny a to: 20% samoobslužné kopírky, 45% asistence zaměstnanců a 35% oboje. Mezi dalšími službami se dle očekávání objevily všechny s majoritou klasický tisk a skenování. V postrádaných službách jsme zaznamenali pouze studentské slevy a samoobslužný počítač. V kategorii pracovního zařazení se bohužel nejčastěji vyskytovala odpověď ostatní Analýza výsledků dotazování Dle výše uvedeného rozložení odpovědí by se zdálo, že největším segmentem zákazníků jsou nepracující, jež přichází pro malé až středně velké množství černobílých kopií formátu A4. Pokud se nad tímto výsledkem zamyslíme, je zřejmé, že jeho správnost je téměř vyloučena. V prvé řadě je průměrná vybavenost copy center daleko za dvěma středně velkými stroji, jež by bez problému zvládli uspokojit všechny černobílé zakázky formátu A4. To musí mít opodstatnění v poptávce zákazníků po dalších službách. Dále si musíme uvědomit, že malé kopírky jsou poměrně levnou a dnes již zcela běžnou součásti kancelářského vybavení v malých i velkých podnicích, zatímco barevné a velkoformátové stroje nikoli. Tudíž zákazníci, jež tento druh kopií vyžadují skutečně budou nejspíše patřit mezi nepracující; nebudou však tvořit majoritní podíl na tržbách. Námi sesbírané dotazníky tedy nejsou špatně zodpovězené (k tomu samozřejmě respondenti ani neměli důvod), pouze jejich počet byl tak malý, že nedokázal správně 6

8 zobrazit skutečnou poptávku. K jejímu správnému stanovení by jich bylo potřeba několik set, což je daleko za hranicí našich časových i finančních možností a také věříme, že to není stěžejním problémem této práce. Na druhou stranu pochopitelně stále platí to, co jsme uvedli na počátku této kapitoly, tedy že stanovit správné rozložení zákazníků a následně předpokládané tržby je klíčové pro následný odhad rentability podnikatelského záměru. Za tímto účelem jsme některé podstatné skutečnosti zkonzultovali s dvěma vedoucími nejmenovaných brněnských copy center a zkorigovali námi dosažené výsledky s jejich doporučeními a údaji o počtu zákazníků a tržbách. V praxi používají marketingové agentury zabývající se průzkumem trhu minimálně dvě strategie. Jednou je již zmiňované dotazování koncových spotřebitelů, v našem případě zákazníků copy center. Druhou je dotazování přímo na straně konkurence, což je pochopitelně mnohem náročnější, avšak data sesbíraná touto formou mají mnohem vyšší vypovídací schopnost. Monitorují skutečnou situaci na příslušném segmentu trhu a předpovědi jsou vysoce realistické. My budeme vycházet z následujících vstupních informací: v průměru 100 zákazníků denně maximální počet zákazníků mezi 9-11h a 13-17h letní měsíce jsou nejslabší, nejproduktivnějšími jsou období od únoru do května a od září do listopadu černobílé A4 tvoří jen čtvrtinu zakázek velké formáty a barva jsou zakázky, jež zákazníci vyžadují nejvíce a rovněž jsou ziskovější než klasické formáty v černobílé plánografický tisk (velkoformátový tisk výkresů) je nejvyhledávanější službou, tudíž je jí třeba věnovat zvýšenou pozornost, neboť by mohla představovat konkurenční výhodu V oblasti velkoobjemových tisků je otázka průzkumu trhu poněkud odlišná. Zákazníky nelze hledat mezi veřejností, nýbrž mezi společnostmi, jež vyžadují pravidelně, občas či pouze nárazově tisky obsáhlých výpisů na základě databází. Je pochopitelné, že u těch, jež tuto službu vyžadují pravidelně a ve velkých počtech, těžko uspějeme, neboť bez pochyby mají vlastní tiskárny. Takovými zákazníky jsou především banky, pojišťovny, spořitelny, energetické závody, vodárny, telekomu- 7

9 nikační operátoři a mnoho dalších společnosti zpravidla s celorepublikovým působením. V tomto ohledu se budeme setkávat s další, možno říci ještě větší, překážkou. Tu představuje snaha výše uvedených společností chránit svá data maximální možnou měrou. Zneužití či úniku dat se samozřejmě vystavují i při použití vlastních tiskáren, ovšem v takovém případě si mohou být jisti tím, že vinna neleží na žádném externím subjektu. Zaručit se za naprostou bezpečnost a solidnost z naší strany bude zpočátku pro nás, jako nový subjekt působící na trhu, značně obtížné. Věříme přesto, že na základě kvalitně sepsané smlouvy s klientem a v budoucnu na základě dlouhodobé spolupráce či kladných referencí překonáme i tuto překážku. Vrátíme-li se zpět k výběru subjektů, lze očekávat, že u společností s regionální působností můžeme převzít a zajistit ať už pravidelné či nárazové velkoobjemové tisky. Je nám jasné, že tato oblast je podstatně rizikovější než běžné kopírovací a tiskové služby vzhledem k omezenému počtu potenciálních zákazníků, naopak se však jeví jako atraktivnější. Vyžaduje minimální obsluhu zaměstnanců a představuje zakázky řádově v deseti tisících korunách. Správně zvolený marketing je zde nesmírně důležitý a nesmí se vyznačovat pouze pasivní reklamou, nýbrž aktivním hledáním potenciálních obchodních partnerů. Pro zatím jsme předběžně jednali se společnostmi Brněnské vodárny a kanalizace a Stavební bytové družstvo MIR. Oba subjekty představují potenciální klienty, avšak u obou jsme narazili na výše zmiňovaný problém v souvislosti s ochranou dat. Věříme, že u nich předvedeme dostatečnou důvěryhodnost a získáme v nich stálé zákazníky požadující desítky tisíc stran několikrát do roka. V této souvislosti bude na velkoobjemový tisk kladen zvláštní důraz, co se provozních záležitostí týče (viz kapitola Provozní záležitosti). Další možné klienty budeme hledat mezi zásilkovými a reklamními agenturami, jež rovněž pravidelně obesílají velký počet adresátů, avšak nepracují s tak citlivými daty, jako společnosti informující zákazníky v podobě výpisů. Jejich počet na našem trhu neustále roste a tudíž by mělo riziko nedostatečného využití tiskárny klesat. 8

10 4.3. Segmentace zákazníků Služby copy center jsou značně komplexní a pohybují se od samoobslužného kopírování přes objemná množství zakázek včetně vazby a různých druhů úprav po barevné a velkoformátové kopírování a tisk. Z tohoto pohledu je zákazníkem prakticky každý, neboť téměř každému člověku se stane, že občas potřebuje alespoň kopii vlastních dokladů. Ovšem na těchto zakázkách nelze dosahovat dostatečně vysokých tržeb. Významné segmenty jsou čtyři s přibližně rovnoměrným rozdělením: 1) černobílé kopie ve formátech A4 a A3 tato skupina zahrnuje studenty a pracující, jež nemají přístup ke kopírce jinde a jde zpravidla o kopií, jejich bližší specifikaci lze jen stěží určit a jelikož se na tržbách podílí v menší míře, není to ani nutné, každý takový zákazník zaplatí v průměru 50 Kč za zakázku; 2) barevné kopie v základních formátech tento segment je tvořen téměř všemi, jež preferují kvalitu barevného zpracování a nepostačuje jim ekvivalent inkoustové tiskárny standardní kvality, každý takový zákazník vyžaduje zakázku v průměru za Kč; 3) tisk na velké formáty tito zákazníci budou nejlukrativnější, neboť jejich zakázky budou často přesahovat 100 Kč a dokonce se dá očekávat, že mnozí z nich se stanou stálými, bude se jednat především o studenty technických škol, případně soukromé stavaře, architekty či konstruktéry, jež nemají přístup k vlastnímu plotru; 4) další služby tento segment bude vyžadovat jednak služby související s digitalizací obrazu (skenování, úprava obrazu, tisk), jednak s úpravou většího množství dokumentů (vazba, brožury, sešívání, ořezávání), tyto zakázky jsou časově náročné pro zaměstnance a při tom s výjimkou rozsáhlé digitalizace obrazu představují příjmy pouze v několika desítkách korun. Výše uvedené informace přehledně zachycuje následující tabulka, z které rovněž určíme průměrnou útratu jednoho zákazníka jako celkové měsíční tržby dělené počtem zákazníků za měsíc, tedy / ( ) = 59,75 Kč. 9

11 Tab. 1. Segmentace zákazníků Segment Zákazníků za den Průměrná útrata Jednoho zákazníka v Kč počet dnů provozu za měsíc měsíční tržby v Kč Černobílé Barva Plánografie Ostatní Suma Celou situaci graficky znázorňují dva níže uvedené grafy, ve kterých se z části potvrzuje Parettův princip, tedy že menšina zákazníků tvoří většinu tržeb a naopak. Graf 1. Rozložení segmentů ostatní 35% černobílé 20% plánografie 30% barva 15% Graf 2. Rozložení tržeb produkovaných jednotlivými segmenty ostatní 18% černobílé 17% barva 14% plánografie 51% 10

12 4.4. Konkurence Začínáme podnikat v oblasti s poměrně vyspělým konkurenčním prostředím. Proto je naše cenová i reklamní strategie jednou z nejdůležitějších pro úspěšnou penetraci na trh. Našimi největšími konkurenty v Brně jsou jednak firmy, které svojí velikostí a rozsahem poskytovaných služeb patří k největším v regionu, a dále firmy, které poskytují byť menší sortiment služeb, ale svojí bezprostřední blízkostí se stávají našimi nezanedbatelnými konkurenty. Konkrétně se jedná o firmy COPY GENERAL, DIGITAL COPY, COPY SERVIS (největší brněnská copy centra) a společnosti v naší bezprostřední blízkosti, kterými jsou AKA-XEROX, MSD s.r.o. a AQUATIS a.s. Jako giganta v našem regionu a odvětví můžeme nazvat společnost COPY GENERAL. Lze ji popsat jako seriozní a fundovanou společnost, která si za dobu svého působení udělala to nejlepší jméno v branži. Jedinou její slabinou je skutečnost, že si svoje dobré jméno a kvalitu nechává přiměřeně zaplatit. Její výhodou oproti jiným je otvírací doba. Má otevřeno prakticky pořád, tj. sedm dní v týdnu od 7 do 22 hodin. Její další významnou výhodou je poloha. Firma COPY GENERAL má provozovnu na Dvořákové, což je ve středu města. Na druhou stranu ji právě ve svém nejbližším okolí konkuruje velký počet firem, které si za svoji kvalitně odvedenou práci nenechávají zaplatit tak horentní sumy zahrnující dobrou pověst podniku. Další společností je zcela nepochybně DIGITAL COPY. Vlastníkem této firmy je SPIN spol. s r.o. Patří mezi další ukázkové firmy v odvětví copy center. Poskytuje dostatečně velký sortiment služeb a její ceny jsou dobře konkurenceschopné. Její největší výhodou je poloha, neboť se nachází na jedné z nejfrekventovanějších brněnských ulic ve středu města, kterou je Kobližná. Dále se při výčtu našich hlavních konkurentů zmiňujeme o firmě COPY SERVIS. Má celkem čtyři pobočky přímo v Brně, z toho jednu přímo v centru, druhou v naší blízkosti sice ne bezprostřední, ale zcela jistě tento fakt nelze zanedbat. Její asi nejziskovější pobočka se nachází na Solniční ulici umístěné v místě dopravního uzlu tvořeného ulicemi Česká-Joštova což je opět velice významným pro firmu kladným faktor. Nesmíme zapomenout, že poslední dvě zmíněné firmy sice poskytují 11

13 široký sortiment nabízených služeb, ovšem ne zcela vyčerpávající, jakým můžeme popsat sortiment našeho společného největšího konkurenta. V nejbližším okolí naší provozovny sídlí firmy AQUATOS a.s., AKA-XEROX, MSD s.r.o. Z nich nás bude nejméně ohrožovat firma AKA-XEROX se sídlem na Štefánikové. Je to rodinná firma, jejíž provozovna je ve druhém patře činžovního domu. Firma má nepochybně alespoň dvě kladné stránky, kterými jsou cena a její nepřetržitý provoz. Mají otevřeno 24 hodin denně. Za víkendy a noční provoz je tu sice příplatek 20%, ale ve srovnání s nepřetržitým provozem, je to zcela zanedbatelné cenové navýšení. Velikou nevýhodou je její neprofesionální přístup k podnikání. Firma je prakticky koncipována pouze jako zamřížované okénko ve druhém patře na konci chodby. Její majitelka přijímá těmito neestetickými a ne zcela čistými mřížemi zakázky a právě těmito mřížemi probíhá i jejich výdej. Právě z tohoto důvodu se na firmu AKA-XEROX díváme jako na svého nejslabšího konkurenta v naší bezprostřední blízkosti. My se orientujeme na klienty vyžadující velkoobjemové a velkoformátové zakázky a uspokojování potřeb jednotlivých malých zákazníků, kteří se na našich tržbách podílejí jen v menším rozsahu. Nevidíme proto ve firmě AKA-XEROX velkého konkurenta, jedná-li se o odliv velkých zákazníků Daleko větší konkurence se skrývá ve firmě MSD s.r.o. se sídlem na Lidické. Je to již zavedená firma s dlouholetou tradicí a stálými zákazníky. Ovšem žádný subjekt není tak dokonalý, aby se mu nedalo konkurovat. Jejich nevýhodou je bezpochyby malý počet parkovacích míst u provozovny a dále omezená provozní doba, jež nezahrnuje víkendy. Stejnou provozní dobu má také firma AQUATIS a.s., která představuje našeho největšího konkurenta v nejbližším okolí. Své sídlo má necelé dva bloky od našeho. Rozsahem poskytovaných služeb se velmi blíží těm našim a stejné je to i s cenou. Ovšem právě cena je faktor, který jsme zohlednili při tvorbě naší cenové i reklamní politiky. Firma AQUATIS a.s. má sídlo na Botanické. Co se velkoobjemového tisku týká, lze říci, že přímo v Brně nemáme téměř žádnou konkurenci. Důvodem je bezpochyby skutečnost, že kombinovat copy centrum s velkoobjemovou tiskárnou je nezvyklé, avšak nikoli nelogické. Tato alternativa může být riziková, ale souběžně značně zisková. Opět zde narážíme na souvislosti již dříve nastíněné, tedy nutnost vysoké ochrany dat. 12

14 4.5. Dodavatelé Nyní přistoupíme k volbě strojů a techniky, které budou hrát stěžejní roli a jejichž správný výběr je nesmírně důležitý. Pochopitelně se budeme snažit minimalizovat investiční výdaje a optimalizovat počet a výkon strojů. Podle průzkumu trhu a segmentace zákazníků budeme potřebovat minimálně 1-2 výkonné černobílé kopírky s maximální velikostí formátu A3, barevnou kopírku opět o formátu A3, malou kopírku s počítadlem pro samoobslužné kopírování, plotr pro tisk výkresů, černobílou a barevnou tiskárnu, a skener. Není důvod nakupovat všechny výše jmenované položky samostatně, raději vhodně skombinujeme tiskové i kopírovací funkce v podobě multifunkčních zařízení. Po návštěvě brněnského veletrhu Invex 2001 nás nejvíce zaujala společnost Canon CZ, s.r.o., jejíž stroje se sice nachází na vyšší cenové úrovní, vyznačují se však výbornou kvalitou odrážející moderní technologie a rovněž servisní podmínky jsou pro nás přijatelné. Navíc při odborné diskusi s konzultanty společnosti Canon na brněnském výstavišti na nás zapůsobil jejich nesmírně profesionální přístup, jež mají k zákazníkům. Vedle zcela vyčerpávajících informaci nás ujistili o výhodnosti nákupu všech potřebných strojů právě u nich, neboť v takovém případě můžeme počítat s 5-10% slevou a zvýhodněnými záručními podmínkami. Naše společné jednání vyústilo v doporučení pořídit následující vybavení: Plně multifunkční digitální systém ir 2800 kopírování, tisk, skenování i faxování rychlost výstupu 28 stran za minutu oboustranný tisk bez odkládací přihrádky široký zoom % možnost ukládat soubory přímo na pevný disk třídění, sešívání a volitelná tvorba brožur Tento velmi výkonný stroj plánujeme koupit ve dvou provedeních. Jednou v základní verzi, podruhé včetně doplňkového příslušenství, tedy vnitřní dvoucestné přihrádky, která zajistí, že se dokumenty na výstupu vzájemně 13

15 nepomíchají, finišeru se sešíváním pro tvorbu brožur a děrovací jednotky. Spotřební materiál představují toner s kapacitou kopií a válec s kopiemi. Černobílá kopírka NP 6512 rychlé předehřívání rychlost výstupu 12 stran za minutu zoom % nízké náklady na kopii a snadná obsluha Tato malá kompaktní kopírka se snadným ovládáním plně postačí pro samoobslužné kopírování. Jelikož je tato služba téměř nezisková, nechceme do příslušného stroje investovat zbytečně mnoho finančních prostředků. Na jeden toner vytvoří kopií. Velkoformátová tiskárna BJ-W3000 formát tisku do A0 3 tiskové režimy (draft, normal, enhanced) podavač role a automatický nuž ve standardu spolehlivý systém detekce množství inkoustu podpora MS Windows, Auto CAD a dalších především kreslících programů Za příznivou cenu získáváme vysokou kvalitu tisku a vynikající rozlišení, jež jsou nutné především při tisku výkresů a grafiky, velmi nízkou hladinu hluku a automatické čištění tiskových hlav. Tiskové režimy umožňují volit mezi preferencí rychlosti tisku či jeho kvality. Spotřební materiál představuje tisková hlava a zásobníky s inkoustem. 14

16 Barevná laserová kopírka CLC 1130 kopírování i tisk s mimořádnou věrností a konzistencí barev rychlý tisk 11 barevných a 42 černobílých stran za minutu více použitelných médií vyšší kvalita tisku díky rozlišení dpi a jemnému toneru výkonné síťové schopnosti možnost tisku na tvrdý papír až do 209 g/m 2 Barevný digitální systém špičkové kvality oceněný cenou GRAFIA AWARE dosahuje mimořádných výsledku v oblasti správy barev v kombinaci se všemi možnostmi tisku i kopírování. Vysoké pořizovací náklady by se měly vrátit v podobě relativně levného provozu a souběžně vysoké kvality na výstupu. Spotřební materiál představují fotoválec a dva druhy toneru. Profesionální inkoustová tiskárna BJC barevné tiskové hlavy s možností zdvojení široká škála tiskových médií (tiskové role, hladký fotografický papír, méně kvalitní papír) rozlišení až dpi technologie P-POP a Microfone Droplet Technology Tato tiskárna je skutečnou špičkou mezi inkoustovými stroji. Jednak z důvodu velké zásoby papíru a rozsáhlého spektra tiskových médií, ale především z důvodu technologií, jež se při tisku uplatňují. Přesná regulace objemu inkoustových kapek zajišťuje až 17 barevných odstínů jednoho bodu a dvě tiskové hlavy 6-barevný fotografický tisk. P-POP (Plain Paper Optimized Printing) je moderní technologie společnosti Canon, jež umožňuje kvalitní tisk i na méně kvalitní papír. Před každou kapkou inkoustu se z trysky vystřelí na podložku kapka speciální kapaliny (ink optimizer), která jednak podložku impregnuje, jednak posléze reaguje s inkoustem a zabraňuje jeho rozpíjení. Výsledkem je ostrý a navíc vodovzdorný tisk, vhodný 15

17 například pro plakáty, prezentace a jiné tiskové aplikace se zvýšenými nároky na kvalitu. Jako podložku lze použít nejen méně kvalitní kancelářský papír, ale i novinový nebo dokonce papír se zrněním. Spotřební materiál představují tři různé tiskové hlavy a čtyři barevné tonery. U velkoobjemového tisku je situace podstatně méně predikovatelná. Pořizovací náklady na stroje jsou značné a nemůžeme s jistotou tvrdit, s jak velkým zájmem se ze strany zákazníků setkáme. Samozřejmě potřebujeme, aby byla tiskárna co nejefektivněji využívána, v ideálním případě by se měl počet vytisknutých stran za měsíc blížit doporučované měsíční zátěži. Tiskárnu jsme zvolili laserovou pro vysokou kvalitu tisku, která bude u relativně nižších počtů stran preferována. Vybrali jsme na základě kladných referencí firmu Profiprint s.r.o., která se na prodej velkoobjemových tiskáren specializuje. Byla nám doporučena rychlotiskárna PRINTRONIX L1524, jež se vyznačuje schopností vytisknout 24 stran za minutu s měsíční zátěží stran. Společně s ostatními se vyznačuje možností tisku na klasický nekonečný pás s vodící perforací, což je běžné spíše u jehličkových tiskáren. Tento progresivní způsob tisku zachovává všechny výhody laserového tisku (vysoká kvalita a rozlišení) a přitom odbourává všechny neduhy, které s sebou přináší laserový tisk na samostatné listy (mačkání papíru, nepřesné umístění obrazu na papíře, posun tiskového obrazu během delších tiskových úloh apod.). K tiskárně přikoupíme emulaci PCL5, která zajistí snadnou podporu v operačním systému a především možnost tisku grafiky. Životnost tiskárny se pohybuje okolo 15 mil. stran. Spotřební materiál nutný pro správný provoz představuje developing unit (vyvíjecí jednotka) s životností stran (průměrná výdrž ), OPC (optický válec) s životností (průměrná výdrž ), fuser unit (zapékací jednotka) s životností a toner, jež vystačí v průměru na stran. Záruční servis platí 1 rok zdarma a dále dle uzavřené smlouvy buď včetně náhradních součástí nebo bez (jedná se především o profylaxi neboli čištění). Dále budeme potřebovat trhací automat. Pro naše potřeby postačí HEFTER Systemform M3000 o výkonu (30 cm) formulářů za hodinu. A konečně obálkovací zařízení PFE Automailer 1 Plus pro obálky C5/6 a C5 o maximálním výkonu obálek za hodinu. 16

18 Další nezanedbatelnou položkou bude materiál, tedy především papír různé kvality a formátu. Jako dodavatele jsme zvolili brněnskou společnost Ospap a.s., jež je zaměřena na velkoobchodní prodej papíru všech druhů. Ve formátu A4 budeme odebírat papír REAL COPY holandského výrobce Van Houtum, jež má klasifikaci kopírovací papír bílý třída C v gramáži 80 a 160 g v 500 ks baleních, a papír REAL VISION švédského výrobce StoraEnso s klasifikací kopírovací papír bílý třída A v gramáži 80 g v 500 ks baleních. Druhý jmenovaný je zvláště vhodný pro vysokorychlostní kopírky, laserové a inkoustové tiskárny. Na přání zákazníka při barevném tisku a kopírování poskytneme vysoce kvalitní papír 4CC (výrobcem je opět StoraEnso) v gramážích 90 (500 ks balení), 160 (250 ks balení) a 220 (200 ks balení). Odebírán bude v daleko menším rozsahu než výše jmenované. U formátu A3 bude volba druhu papíru a výrobce v podstatě shodná jako v případě formátu A4. Zvažujeme i odběr recyklovaného kopírovacího papíru, ovšem nejsme si pro zatím jistí zájmem ze strany zákazníků. Pro zajištění kopírování na barevné papíry, budeme odebírat papíry značky MOTIF COLOURS v pastelových a intensivních barvách. Další položkou bude papír pro velké formáty, jež zajistíme v 50 m plotterových rolích od výrobce StoraEnso v šířkách 594, 841 a 914 mm. Pro velkoobjemový tisk odebereme 150 m perforované role v šíři 297 mm. Konečně pauzovací papír nám zajistí francouzský výrobce Canson v 50 m rolích o šíři 61 a 108 cm (u širšího formátu navíc ve dvou gramážích 65 a 95 g/m 2 ). V souvislosti se spotřebním materiálem bychom neměli zapomenout na způsob dodávek. Vzhledem k vlastnictví automobilu kategorie malých přepravních vozů si budeme pro spotřební materiál jezdit sami. Nejpotřebnější položku budou bezpochyby tvořit tisková média, jež dodává brněnská společnost sídlící na ulici Vídeňská. Jako poslední mezi dodavateli zmiňujeme ty, jež nám zajistí vybavení provozovny kancelářským nábytkem. Mezi ně patří společnosti Asko, a.s., EuropaMöbel, a.s. a Globus, k.s. 17

19 4.6. Umístění provozovny Naše provozovna má sídlo na Bayerově 10. Nenacházíme se sice bezprostředně v centru města, ale naši polohu nelze popsat jako nevýhodnou. Ležíme velmi blízko významného dopravního uzlu Lidická Kotlářská, jenž je přímou spojnicí Králova Pole, středu Brna, Lesné a Starého Brna. Jako mladá začínající firma jsme dali přednost velmi podstatné výhodě, kterou je nízký nájem v porovnání s našimi konkurenty. Na úkor této skutečnosti, si můžeme dovolit právě tu cenovou strategii, kterou jsme zvolili. Pro běžného zákazníka, nepoužívajícího osobního automobilu, jsme dostupní městskou hromadnou dopravou. Naše mobilní klientela by mohla narazit na problém s nedostatkem parkovacích míst. Lze snad očekávat že v průběhu dne se uvolní místa po těch nájemnících okolních domů, jež se přepravují do zaměstnání vlastním vozem. Nepředpokládáme, že k nám studenti budou jezdit z centra, jen aby si u nás okopírovali, či nechali okopírovat, jednu stránku. Na druhou stranu jsme si vědomi faktu, že pro přemýšlejícího podnikatele se pětiminutová zajížďka zcela jistě vyplatí. Jak jsme se již zmínili, jsou pro nás právě tito zákazníci segmentem trhu, který jsme se rozhodli dobýt. Sídlo naší provozovny je přibližně uprostřed středně velkého bloku. Je zde dále několik menších obchodů umístěných rovněž v přízemí stejně jako naše provozovna. Takřka naproti nám se nachází Divadelní studio JAMU. Všechny okolní domy jsou obytné a většina obyvatelů dojíždí do práce vlastním automobilem, proto je zde během provozních hodin dostatečný počet parkovacích míst. Je to poměrně klidná čtvrť, proto nemusíme vynakládat další výdaje na různá bezpečnostní opatření. Umístění naší pobočky v přízemí nám umožňuje bez zbytečných výdajů zajistit bezbariérový přístup. Provozovna je koncipována do 3 místností spolu s příslušenstvím (půdorys provozovny je k nahlédnutí v Přílohách). Rozloha 75 m 2 obsahuje místnost pro styk se zákazníky (36,5 m 2 ), pracovnu, ve které bude oddělen shrnovacími dveřmi prostor pro zaměstnance (22 m 2 ), a kancelář vedoucího provozovny (12,5 m 2 ). 18

20 Místnost pro styk se zákazníky bychom chtěli pojmout jako reprezentativní a moderní a přitom vkusně zařízený prostor. Nábytek bude bílý stejně jako stěny, které budou dokreslovány zarámovanými ukázkami plánografického tisku návrhů řešení hotelu na Rooseveltově ulici od Ing. Petra Kuly. Mysleli jsme i na pohodlí našich zákazníků a umístili před přepážku, jež bude rozdělovat místnost asi v jedné třetině, pohodlnou sedačku, aby ti zákazníci, kteří čekají na svoji zakázku, nemuseli po celou dobu pouze stát. Místnost je vynikajícím způsobem prosvětlena dvěma velkými okny, vedoucími právě na ulici Bayerovu. Dbali jsme také na pohodlí zaměstnanců a do prostoru pro ně vyhrazeného jsme taktéž umístili pohodlné posezení spolu s kávovarem a samozřejmě šatní skříň. 5. PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI Všechny služby budeme provádět na počkání, bude-li to možné a bude-li zákazník ochoten čekat. Pokud ne, vyhotovíme zakázku do 24 hodin, případně do 3 dnů u náročnějších prací. V takových případech budou zákazníci předem informováni, aby měli možnost volby a zajistila se jejich maximální spokojenost. Musíme se vyvarovat situací, kdy by byly obě multifunkční zařízení v provozu a zaměstnána po delší dobu, což by znemožnilo v danou chvíli obsloužit ostatní zákazníky. Pokud by se sešlo více velkých zakázek najednou, individuálně se domluvíme se zákazníky, zda raději počkají i delší dobu nebo přijdou znovu později. Vzhledem ke snaze standardizovat poskytované služby a nemožnosti predikovat poptávku zcela přesně, nebudeme (alespoň zpočátku) poskytovat kopírovací a tiskové služby mající charakter doplňkových služeb. Jde především o tisk a kopie na speciální materiály jako tuhý karton, fólie, samolepící papír či fotopapír. Předpokládáme, že tyto služby nebudou příliš žádané a proto budeme jejich plnění řešit klasickým způsobem. Uzavřeme dohodu s jiným copy centrem, pravděpodobně brněnským General Copy, která nám umožní plnění tohoto druhu zakázek jejich prostřednictvím. Zakázky tak samozřejmě ztratí na ziskovosti, ale nebudeme riskovat možnou nerentabilitu. Posílat zákazníky přímo do konkurenčního prostředí se nám nejeví rozumné z pochopitelných důvodů. 19

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2008, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní informace o

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba podnikatel IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO klienta

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Teze k diplomové práci na téma: Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Autor

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba (podnikatel) IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBCHODNÍ LOGISTIKA. Výběr dodavatele. Zpracovali: Pavel Jaroš, 4.

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBCHODNÍ LOGISTIKA. Výběr dodavatele. Zpracovali: Pavel Jaroš, 4. MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBCHODNÍ LOGISTIKA Výběr dodavatele Zpracovali: Pavel Jaroš, 4. ročník, ME Datum: 27.11.2001 Jan Kula, 4. ročník, ME Ú V O D Stavební

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Porozumět transakcím ovlivňujícím výsledek hospodaření; pochopit význam výsledku hospodaření a jeho vykázání v rozvaze; seznámit se s účtováním

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE Případová studie Komplexní program na podporu zahájení podnikání Studie je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké / podnikatelské 2.

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1)

PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1) PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1) 1) Sestavení podkladů pro operativní plán Podnik vyrábí brzdové destičky. V budoucnu mohou nastat různé změny, na které je nutné reagovat. Prodej brzdových destiček

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Zpracoval: David Dudáš Obsah 1. Identifikační údaje 2. Podnikatelský záměr 3. Ekonomické zdroje 4. Struktura firmy 5. Ekonomické propočty 6. Přílohy Identifikační

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na Dodávka multifunkční kopírky pro Město Letovice Zadavatel : Město Letovice Masarykovo náměstí 19 679 61 Letovice IČO 280 518

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ve věci zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách čj.: Maj/377/2011 č.ev. 1184/2011 I.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ fakulta Elektrotechnická PODNIKATELSKÝ PLÁN

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ fakulta Elektrotechnická PODNIKATELSKÝ PLÁN ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ fakulta Elektrotechnická PODNIKATELSKÝ PLÁN TVORBA A SPRÁVA WEBOVÝCH PREZENTACÍ Semestrální práce z předmětu Ekonomika pro podnikatele Autor: Pavel Stehlík Cvičící: Jiří Zmatlík

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Semestrální práce z XI6EPD. Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15. Zakladatelský projekt - Pekárna 1

Semestrální práce z XI6EPD. Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15. Zakladatelský projekt - Pekárna 1 ZAKLADATELSKÝ PROJEKT PEKÁRNA Semestrální práce z XI6EPD Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15 Zakladatelský projekt - Pekárna 1 Úvod Pekařské výrobky patří neodmyslitelně k

Více

Stanovení peněžních toků

Stanovení peněžních toků Kalkulace peněžních toků investice LS 2015/2016 cvičení z předmětu FŘaR Stanovení peněžních toků Společnost (která je právnickou osobou) zvažuje investiční projekt. Úkolem je určit peněžní toky nezadlužené

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Výchozí stav* období 0

Výchozí stav* období 0 Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Řádek rozvahy 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2 + ř. 9) 2 Stálá aktiva (ř. 3 + 4 + 8) 3 Dlouhodobý nehmotný majetek 4 Dlouhodobý hmotný majetek

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Zpráva o hospodaření společnosti Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. za rok 2015

Zpráva o hospodaření společnosti Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. za rok 2015 Zpráva o hospodaření společnosti Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. za rok 2015 Vypracovala: Vlasta Purkertová, ekonom společnosti Obsah Základní údaje o společnosti ke dni 31.12.2015 3 Údaje z účetní

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra zemědělské ekonomiky Teze k diplomové práci : Vyhodnocení podnikatelského záměru ve vybraném podniku Autor diplomové práce : Alena

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

H E L G O S s.r.o. CZ CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

H E L G O S s.r.o. CZ CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název H E L G O S s.r.o. IČ 46711732 DIČ CZ46711732 datum vzniku 11.06.1992 základní kapitál 102 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.01.1995 nespolehlivý plátce DPH

Více

Rozvaha KAPITOLA. Funkce a obsah rozvahy

Rozvaha KAPITOLA. Funkce a obsah rozvahy Rozvaha KAPITOLA 4 Funkce a obsah rozvahy Zákon o účetnictví ukládá podnikatelským subjektům, aby prokazovaly stav svého majetku, kapitálu a závazků v přehledné tabulce rozvaze. Rozvaha je jeden z nejdůležitějších

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing TISKOVÁ KONFERENCE Marketing 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Hospodářské výsledky Volksbank CZ v roce 2007 prezentuje: Johann Lurf, předseda představenstva 15 let Volksbank

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

FRP cvičení Leasing

FRP cvičení Leasing FRP 3. 4. cvičení Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Nabídka péče o tisková zařízení

Nabídka péče o tisková zařízení Nabídka péče o tisková zařízení Z+M servis, spol. s r.o., Obsah: - základní údaje o společnosti, - představení společnosti a služeb - náhradní plnění, - výpůjčka tiskových zařízení do bezplatného nájmu,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství pro OP Zemědělství Požadované dokumenty Žadatel, který do konce roku 2003 účtoval v podvojném účetnictví, předloží následující doklady: - rozvahu a výkaz zisků a ztrát za poslední tři účetně uzavřená období

Více