PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ. Zdeňka Kinclová, 4. roč., ME. Kula Jan, 4. roč.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ. Zdeňka Kinclová, 4. roč., ME. Kula Jan, 4. roč."

Transkript

1 MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR Vypracovali: Podpis: Zdeňka Kinclová, 4. roč., ME Kula Jan, 4. roč., ME Veit Pavel, 4. roč., ME... Cvičení: Čt 11-13h Datum:

2 1. SHRNUTÍ SPOLEČNÍCI PROFIL SPOLEČNOSTI POPIS PRODUKTU ANALÝZA TRHU PRŮZKUM TRHU ANALÝZA VÝSLEDKŮ DOTAZOVÁNÍ SEGMENTACE ZÁKAZNÍKŮ KONKURENCE DODAVATELÉ UMÍSTĚNÍ PROVOZOVNY PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI PROPAGACE CENOVÁ POLITIKA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ŘÍZENÍ PODNIKU STRUKTURA PROFESÍ FINANČNÍ ČÁST NÁKLADY VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ GRAFICKÉ ZHODNOCENÍ NÁKLADŮ ANALÝZA PŘÍJMŮ OSTATNÍ FINANČNÍ UKAZATELE PRÁVNÍ FORMA PŘÍLOHY

3 1. SHRNUTÍ Založení firmy v dnešní ekonomicky i politicky stále se vyvíjející zemi je úkol bezpochyby nelehký. V devadesátých letech došlo k nasycování mnoha oblastí českého trhu řadou perspektivních firem. V důsledku toho působí v České republice v mnoha sektorech monopolistická konkurence. Díky ní je možný vstup dalších firem do odvětví, ovšem i za této konkurence není snadné založit perspektivní podnik. Proto je potřeba věnovat značné úsilí kvalitní přípravě a detailnímu rozboru podnikatelského plánu. My Mgr. Zdeňka Kinclová, Jan Kula a Ing. Pavel Veit jsme se rozhodli založit společnost ProfiCopy, s. r. o., jež se bude zabývat prodejem služeb v oboru copy center a prováděním velkoobjemového tisku na zakázku. Připravili jsme široký sortiment a spolu s důmyslně promyšlenou reklamou, propagací a cenovou strategií budeme připraveni konkurovat stávajícím subjektům působícím v příslušné oblasti. Díky podrobné segmentaci trhu jsme se mohli konkrétně orientovat a oslovit naše potencionální klienty. Největší slabina bude spočívat v naší nepříliš výhodné poloze. Tuto nevýhodu jsme připraveni kompenzovat progresivní cenovou a marketingovou strategií, jež by k nám měla přivést stále zákazníky. Je však na místě dodat, že si jsme složité a nelehké ekonomické situace vědomi a budeme se snažit o maximálně realistické vyjádření všech důležitých ukazatelů a aspektů podnikatelského záměru. Proto nemůžeme počítat s vysokými zisky hned z počátku zahájení činnosti. V prvních dvou letech počítáme s účetní ztrátou, čistého zisku bychom měli dosahovat od třetího roku. Přes jisté potíže, kterých není ušetřena žádná firma, se díváme na budoucnost optimisticky a naši víru samozřejmě podkládáme konzultací s odborníky, úplnými výpočty a našim zdravým úsudkem. Mezi klíčové dodavatele investičního majetku se řadí společnosti Canon CZ, s.r.o. a Profiprint s.r.o., v oblasti spotřebního materiálu jsou to opět výše jmenované, dále pak Ospap a.s. Našimi zákazníky bude široká veřejnost společně se středně velkými firmami z jihomoravského regionu. 2

4 1.1. Společníci Společníky firmy ProfiCopy, s. r. o. jsou Mgr. Zdenka Kinclová, Jan Kula, Ing. Pavel Veit. Každý z výše uvedených společníků má jiné pravomoci, které částečně vycházejí z uvedených životopisů. Mgr. Zdeňka Kinclová jako absolventka právnické fakulty má na starosti právní aspekty a veškeré záležitosti související s právní stránkou společnosti (příprava a uzavírání smluv, řešení právních sporů apod.). Především pro případ možných žalob ze strany okolních subjektů musí být připravena zastupovat společnost adekvátním způsobem. Jan Kula po vystudování strojní průmyslovky získal praxi během mnohaletého působení v oboru kopírovacích strojů. Jako vedoucí provozovny bude mít na starost bezproblémový a plynulý chod copy centra, dohled nad velkými zakázkami (především v případě velkoobjemového tisku), opravami a servisem strojů a všemi ostatními provozními záležitostmi. Nedílnou součástí jeho povinností bude dohled nad zaměstnanci. Ing. Pavel Veit pro absolventa Vysoké školy ekonomické jsou připraveny povinnosti související s chodem provozovny po ekonomické stránce (vedení účetnictví, ekonomické analýzy, vystavování faktur, dohled na splácením úvěru a další povinnosti vyplývající z společenské smlouvy). 2. PROFIL SPOLEČ NOSTI Společnost ProfiCopy s.r.o. započala svou činnost počátkem roku 2002 jako netradiční forma běžného copy centra kombinovaného s velkoobjemovou tiskárnou na bázi databázové struktury. Toto netradiční pojetí založené na principu diversifikační strategie a intenzivního pronikání na trh přichází s myšlenkou pokusit se zkombinovat zdánlivě nesourodé produkty. 3

5 V jedné linii vystupuje společnost jako copy centrum zaměřené především na plánografický a barevný tisk s perspektivou rozvoje a doinvestování potřebných kapacit dle požadavků zákazníků, v druhé linii jako flexibilní partner pro zákazníky vyžadující tisk ve velkých objemech s možností úpravy kvality a množství tisknutého materiálu. V obou oblastech se pak snaží působit seriózním dojmem, sází na důvěru a dlouhodobou spolupráci, dbá a cení si názorů svých zákazníků a usiluje o jejich maximální spokojenost. Prosazuje jednotnou zaměstnaneckou etiku a lpí na profesionalitě svých zaměstnanců. Za to jim nabízí rozsáhlé sociální výhody a propracovaný způsob odměňování prostřednictvím procent z obratu. V kontaktu s životním prostředím dbá na užívání strojů vysoké kvality s kreditem ekologicky nezávadných produktů. 3. POPIS PRODUKTU V této části popíšeme detailně obě produktové řady a rovněž uvedeme důvody jejich volby společně se stroji a technologiemi, jež nám mají uvedené služby zajistit. První skupina služeb bude velice blízká běžným středně velkým copy centrům. V tomto ohledu chceme napodobit nabídku konkurence. Ta je u většiny copy center téměř shodná, jelikož tu není mnoho prostoru pro odlišování se od ostatních. Zákazníci jsou zvyklí na určitý sortiment a specifické požadavky od nich lze jen stěží očekávat. Pokud by se přesto takoví našli, budeme připravení jejich požadavkům vyhovět za pomoci jiného brněnského copy centra. Těchto zákazníků bude velice málo a vyhovět jim by bylo pro nás zbytečně nákladné. Především zpočátku nechceme zavádět služby s vysokým rizikem rentability. Černobílé kopírování budeme provádět na klasické i velké formáty, barevné pak do formátu A3. Volba gramáže se bude pochopitelně odvíjet od požadavků zákazníka s možnostmi 80 a 160 g/m 2 u černobílých a 90, 160 a 220 g/m 2 u barevných kopií. Zákazníkovi bude umožněno rovněž kopírování na barevné papíry s jednotnou gramáží 80 g/m 2 či pauzovací papíry a pochopitelně také oboustranné kopírování. Těm jež nebudou vyžadovat asistenci našich zaměstnanců, ať už 4

6 z důvodu ochrany dat na předloze či snahy ušetřit, poskytneme samoobslužnou kopírku. Tisknout budeme rovněž na klasické i velké formáty, černobíle i barevně. Mezi další služby zařadíme skenování a úpravu obrazu, vazbu, laminování, sešívání, děrování, řezání a skládání. Vždy se budeme snažit vyhovět co nejvíce požadavkům zákazníků a to i v oblasti cenové politiky. Druhou produktovou řadu reprezentuje velkoobjemový tisk. Tím míníme tisk alespoň 500 kusů s plnou variabilitou tisknutých dat, jež budou dodána vždy ve formě předem zpracované databáze. Tu nebudeme v žádném případě upravovat, ani zpracovávat. Její podoba bude předem individuálně dohodnuta, stejně tak cena a doba, jež bude k provedení zakázky nutná. Z výše uvedených skutečností je patrné, že charakterem se obě zdánlivě podobné služby velice odlišují. Především v podobě zákazníka, neboť se dá očekávat, že velkoobjemové tisky budou žádat pouze podniky a instituce, nikoli jednotlivci. A rovněž počet zákazníků a s tím související tržby na jednoho zákazníka budou diametrálně odlišné. 4. ANALÝZA TRHU 4.1. Průzkum trhu Značně komplikovanou a při tom nesmírně důležitou podmínkou úspěchu je správně zvládnutý průzkum trhu, případně následná segmentace zákazníků. Průzkum trhu je zpravidla jedním z úvodních kroků, jež je nutno provést a jeho výsledky mají dopad na strukturu poskytovaných služeb a provozní záležitosti, nezřídka pak přímo na stanovení správné rentability podnikatelského záměru. Hrubé chyby v této oblasti mohou zapříčinit diametrálně odlišné tržby jako důsledek špatně stanoveného počtu a charakteru zákazníků. My jsme za účelem stanovení předpokládané výše tržeb sestavili jednoduchý, věříme avšak že výstižný, dotazník (jeho podoba je uvedena v Přílohách). Provedli jsme dotazování ve dvou brněnských copy centrech a dotazníky zpracovali s níže uvedenými výsledky. 5

7 Ty, jež odpověděli na první otázku zřídka, jsme rovnou vyloučili, neboť nemají na tržby téměř žádný vliv. Skoro 60% odpovědělo několikrát za měsíc, tedy jejich odpovědi nemají tak výraznou váhu jako odpovědi několikrát za týden. Denní doba byla dle očekávání rozložena rovnoměrně mezi dopoledne a odpoledne. Zhruba 80% respondentů odpovědělo a A4 černobílé v otázkách 3 a 4, což by ukazovalo na jasný majoritní segment. Další komentář následuje v analýze výsledku dotazníku. U preference došlo k rozložení respondentů pouze na 3 skupiny a to: 20% samoobslužné kopírky, 45% asistence zaměstnanců a 35% oboje. Mezi dalšími službami se dle očekávání objevily všechny s majoritou klasický tisk a skenování. V postrádaných službách jsme zaznamenali pouze studentské slevy a samoobslužný počítač. V kategorii pracovního zařazení se bohužel nejčastěji vyskytovala odpověď ostatní Analýza výsledků dotazování Dle výše uvedeného rozložení odpovědí by se zdálo, že největším segmentem zákazníků jsou nepracující, jež přichází pro malé až středně velké množství černobílých kopií formátu A4. Pokud se nad tímto výsledkem zamyslíme, je zřejmé, že jeho správnost je téměř vyloučena. V prvé řadě je průměrná vybavenost copy center daleko za dvěma středně velkými stroji, jež by bez problému zvládli uspokojit všechny černobílé zakázky formátu A4. To musí mít opodstatnění v poptávce zákazníků po dalších službách. Dále si musíme uvědomit, že malé kopírky jsou poměrně levnou a dnes již zcela běžnou součásti kancelářského vybavení v malých i velkých podnicích, zatímco barevné a velkoformátové stroje nikoli. Tudíž zákazníci, jež tento druh kopií vyžadují skutečně budou nejspíše patřit mezi nepracující; nebudou však tvořit majoritní podíl na tržbách. Námi sesbírané dotazníky tedy nejsou špatně zodpovězené (k tomu samozřejmě respondenti ani neměli důvod), pouze jejich počet byl tak malý, že nedokázal správně 6

8 zobrazit skutečnou poptávku. K jejímu správnému stanovení by jich bylo potřeba několik set, což je daleko za hranicí našich časových i finančních možností a také věříme, že to není stěžejním problémem této práce. Na druhou stranu pochopitelně stále platí to, co jsme uvedli na počátku této kapitoly, tedy že stanovit správné rozložení zákazníků a následně předpokládané tržby je klíčové pro následný odhad rentability podnikatelského záměru. Za tímto účelem jsme některé podstatné skutečnosti zkonzultovali s dvěma vedoucími nejmenovaných brněnských copy center a zkorigovali námi dosažené výsledky s jejich doporučeními a údaji o počtu zákazníků a tržbách. V praxi používají marketingové agentury zabývající se průzkumem trhu minimálně dvě strategie. Jednou je již zmiňované dotazování koncových spotřebitelů, v našem případě zákazníků copy center. Druhou je dotazování přímo na straně konkurence, což je pochopitelně mnohem náročnější, avšak data sesbíraná touto formou mají mnohem vyšší vypovídací schopnost. Monitorují skutečnou situaci na příslušném segmentu trhu a předpovědi jsou vysoce realistické. My budeme vycházet z následujících vstupních informací: v průměru 100 zákazníků denně maximální počet zákazníků mezi 9-11h a 13-17h letní měsíce jsou nejslabší, nejproduktivnějšími jsou období od únoru do května a od září do listopadu černobílé A4 tvoří jen čtvrtinu zakázek velké formáty a barva jsou zakázky, jež zákazníci vyžadují nejvíce a rovněž jsou ziskovější než klasické formáty v černobílé plánografický tisk (velkoformátový tisk výkresů) je nejvyhledávanější službou, tudíž je jí třeba věnovat zvýšenou pozornost, neboť by mohla představovat konkurenční výhodu V oblasti velkoobjemových tisků je otázka průzkumu trhu poněkud odlišná. Zákazníky nelze hledat mezi veřejností, nýbrž mezi společnostmi, jež vyžadují pravidelně, občas či pouze nárazově tisky obsáhlých výpisů na základě databází. Je pochopitelné, že u těch, jež tuto službu vyžadují pravidelně a ve velkých počtech, těžko uspějeme, neboť bez pochyby mají vlastní tiskárny. Takovými zákazníky jsou především banky, pojišťovny, spořitelny, energetické závody, vodárny, telekomu- 7

9 nikační operátoři a mnoho dalších společnosti zpravidla s celorepublikovým působením. V tomto ohledu se budeme setkávat s další, možno říci ještě větší, překážkou. Tu představuje snaha výše uvedených společností chránit svá data maximální možnou měrou. Zneužití či úniku dat se samozřejmě vystavují i při použití vlastních tiskáren, ovšem v takovém případě si mohou být jisti tím, že vinna neleží na žádném externím subjektu. Zaručit se za naprostou bezpečnost a solidnost z naší strany bude zpočátku pro nás, jako nový subjekt působící na trhu, značně obtížné. Věříme přesto, že na základě kvalitně sepsané smlouvy s klientem a v budoucnu na základě dlouhodobé spolupráce či kladných referencí překonáme i tuto překážku. Vrátíme-li se zpět k výběru subjektů, lze očekávat, že u společností s regionální působností můžeme převzít a zajistit ať už pravidelné či nárazové velkoobjemové tisky. Je nám jasné, že tato oblast je podstatně rizikovější než běžné kopírovací a tiskové služby vzhledem k omezenému počtu potenciálních zákazníků, naopak se však jeví jako atraktivnější. Vyžaduje minimální obsluhu zaměstnanců a představuje zakázky řádově v deseti tisících korunách. Správně zvolený marketing je zde nesmírně důležitý a nesmí se vyznačovat pouze pasivní reklamou, nýbrž aktivním hledáním potenciálních obchodních partnerů. Pro zatím jsme předběžně jednali se společnostmi Brněnské vodárny a kanalizace a Stavební bytové družstvo MIR. Oba subjekty představují potenciální klienty, avšak u obou jsme narazili na výše zmiňovaný problém v souvislosti s ochranou dat. Věříme, že u nich předvedeme dostatečnou důvěryhodnost a získáme v nich stálé zákazníky požadující desítky tisíc stran několikrát do roka. V této souvislosti bude na velkoobjemový tisk kladen zvláštní důraz, co se provozních záležitostí týče (viz kapitola Provozní záležitosti). Další možné klienty budeme hledat mezi zásilkovými a reklamními agenturami, jež rovněž pravidelně obesílají velký počet adresátů, avšak nepracují s tak citlivými daty, jako společnosti informující zákazníky v podobě výpisů. Jejich počet na našem trhu neustále roste a tudíž by mělo riziko nedostatečného využití tiskárny klesat. 8

10 4.3. Segmentace zákazníků Služby copy center jsou značně komplexní a pohybují se od samoobslužného kopírování přes objemná množství zakázek včetně vazby a různých druhů úprav po barevné a velkoformátové kopírování a tisk. Z tohoto pohledu je zákazníkem prakticky každý, neboť téměř každému člověku se stane, že občas potřebuje alespoň kopii vlastních dokladů. Ovšem na těchto zakázkách nelze dosahovat dostatečně vysokých tržeb. Významné segmenty jsou čtyři s přibližně rovnoměrným rozdělením: 1) černobílé kopie ve formátech A4 a A3 tato skupina zahrnuje studenty a pracující, jež nemají přístup ke kopírce jinde a jde zpravidla o kopií, jejich bližší specifikaci lze jen stěží určit a jelikož se na tržbách podílí v menší míře, není to ani nutné, každý takový zákazník zaplatí v průměru 50 Kč za zakázku; 2) barevné kopie v základních formátech tento segment je tvořen téměř všemi, jež preferují kvalitu barevného zpracování a nepostačuje jim ekvivalent inkoustové tiskárny standardní kvality, každý takový zákazník vyžaduje zakázku v průměru za Kč; 3) tisk na velké formáty tito zákazníci budou nejlukrativnější, neboť jejich zakázky budou často přesahovat 100 Kč a dokonce se dá očekávat, že mnozí z nich se stanou stálými, bude se jednat především o studenty technických škol, případně soukromé stavaře, architekty či konstruktéry, jež nemají přístup k vlastnímu plotru; 4) další služby tento segment bude vyžadovat jednak služby související s digitalizací obrazu (skenování, úprava obrazu, tisk), jednak s úpravou většího množství dokumentů (vazba, brožury, sešívání, ořezávání), tyto zakázky jsou časově náročné pro zaměstnance a při tom s výjimkou rozsáhlé digitalizace obrazu představují příjmy pouze v několika desítkách korun. Výše uvedené informace přehledně zachycuje následující tabulka, z které rovněž určíme průměrnou útratu jednoho zákazníka jako celkové měsíční tržby dělené počtem zákazníků za měsíc, tedy / ( ) = 59,75 Kč. 9

11 Tab. 1. Segmentace zákazníků Segment Zákazníků za den Průměrná útrata Jednoho zákazníka v Kč počet dnů provozu za měsíc měsíční tržby v Kč Černobílé Barva Plánografie Ostatní Suma Celou situaci graficky znázorňují dva níže uvedené grafy, ve kterých se z části potvrzuje Parettův princip, tedy že menšina zákazníků tvoří většinu tržeb a naopak. Graf 1. Rozložení segmentů ostatní 35% černobílé 20% plánografie 30% barva 15% Graf 2. Rozložení tržeb produkovaných jednotlivými segmenty ostatní 18% černobílé 17% barva 14% plánografie 51% 10

12 4.4. Konkurence Začínáme podnikat v oblasti s poměrně vyspělým konkurenčním prostředím. Proto je naše cenová i reklamní strategie jednou z nejdůležitějších pro úspěšnou penetraci na trh. Našimi největšími konkurenty v Brně jsou jednak firmy, které svojí velikostí a rozsahem poskytovaných služeb patří k největším v regionu, a dále firmy, které poskytují byť menší sortiment služeb, ale svojí bezprostřední blízkostí se stávají našimi nezanedbatelnými konkurenty. Konkrétně se jedná o firmy COPY GENERAL, DIGITAL COPY, COPY SERVIS (největší brněnská copy centra) a společnosti v naší bezprostřední blízkosti, kterými jsou AKA-XEROX, MSD s.r.o. a AQUATIS a.s. Jako giganta v našem regionu a odvětví můžeme nazvat společnost COPY GENERAL. Lze ji popsat jako seriozní a fundovanou společnost, která si za dobu svého působení udělala to nejlepší jméno v branži. Jedinou její slabinou je skutečnost, že si svoje dobré jméno a kvalitu nechává přiměřeně zaplatit. Její výhodou oproti jiným je otvírací doba. Má otevřeno prakticky pořád, tj. sedm dní v týdnu od 7 do 22 hodin. Její další významnou výhodou je poloha. Firma COPY GENERAL má provozovnu na Dvořákové, což je ve středu města. Na druhou stranu ji právě ve svém nejbližším okolí konkuruje velký počet firem, které si za svoji kvalitně odvedenou práci nenechávají zaplatit tak horentní sumy zahrnující dobrou pověst podniku. Další společností je zcela nepochybně DIGITAL COPY. Vlastníkem této firmy je SPIN spol. s r.o. Patří mezi další ukázkové firmy v odvětví copy center. Poskytuje dostatečně velký sortiment služeb a její ceny jsou dobře konkurenceschopné. Její největší výhodou je poloha, neboť se nachází na jedné z nejfrekventovanějších brněnských ulic ve středu města, kterou je Kobližná. Dále se při výčtu našich hlavních konkurentů zmiňujeme o firmě COPY SERVIS. Má celkem čtyři pobočky přímo v Brně, z toho jednu přímo v centru, druhou v naší blízkosti sice ne bezprostřední, ale zcela jistě tento fakt nelze zanedbat. Její asi nejziskovější pobočka se nachází na Solniční ulici umístěné v místě dopravního uzlu tvořeného ulicemi Česká-Joštova což je opět velice významným pro firmu kladným faktor. Nesmíme zapomenout, že poslední dvě zmíněné firmy sice poskytují 11

13 široký sortiment nabízených služeb, ovšem ne zcela vyčerpávající, jakým můžeme popsat sortiment našeho společného největšího konkurenta. V nejbližším okolí naší provozovny sídlí firmy AQUATOS a.s., AKA-XEROX, MSD s.r.o. Z nich nás bude nejméně ohrožovat firma AKA-XEROX se sídlem na Štefánikové. Je to rodinná firma, jejíž provozovna je ve druhém patře činžovního domu. Firma má nepochybně alespoň dvě kladné stránky, kterými jsou cena a její nepřetržitý provoz. Mají otevřeno 24 hodin denně. Za víkendy a noční provoz je tu sice příplatek 20%, ale ve srovnání s nepřetržitým provozem, je to zcela zanedbatelné cenové navýšení. Velikou nevýhodou je její neprofesionální přístup k podnikání. Firma je prakticky koncipována pouze jako zamřížované okénko ve druhém patře na konci chodby. Její majitelka přijímá těmito neestetickými a ne zcela čistými mřížemi zakázky a právě těmito mřížemi probíhá i jejich výdej. Právě z tohoto důvodu se na firmu AKA-XEROX díváme jako na svého nejslabšího konkurenta v naší bezprostřední blízkosti. My se orientujeme na klienty vyžadující velkoobjemové a velkoformátové zakázky a uspokojování potřeb jednotlivých malých zákazníků, kteří se na našich tržbách podílejí jen v menším rozsahu. Nevidíme proto ve firmě AKA-XEROX velkého konkurenta, jedná-li se o odliv velkých zákazníků Daleko větší konkurence se skrývá ve firmě MSD s.r.o. se sídlem na Lidické. Je to již zavedená firma s dlouholetou tradicí a stálými zákazníky. Ovšem žádný subjekt není tak dokonalý, aby se mu nedalo konkurovat. Jejich nevýhodou je bezpochyby malý počet parkovacích míst u provozovny a dále omezená provozní doba, jež nezahrnuje víkendy. Stejnou provozní dobu má také firma AQUATIS a.s., která představuje našeho největšího konkurenta v nejbližším okolí. Své sídlo má necelé dva bloky od našeho. Rozsahem poskytovaných služeb se velmi blíží těm našim a stejné je to i s cenou. Ovšem právě cena je faktor, který jsme zohlednili při tvorbě naší cenové i reklamní politiky. Firma AQUATIS a.s. má sídlo na Botanické. Co se velkoobjemového tisku týká, lze říci, že přímo v Brně nemáme téměř žádnou konkurenci. Důvodem je bezpochyby skutečnost, že kombinovat copy centrum s velkoobjemovou tiskárnou je nezvyklé, avšak nikoli nelogické. Tato alternativa může být riziková, ale souběžně značně zisková. Opět zde narážíme na souvislosti již dříve nastíněné, tedy nutnost vysoké ochrany dat. 12

14 4.5. Dodavatelé Nyní přistoupíme k volbě strojů a techniky, které budou hrát stěžejní roli a jejichž správný výběr je nesmírně důležitý. Pochopitelně se budeme snažit minimalizovat investiční výdaje a optimalizovat počet a výkon strojů. Podle průzkumu trhu a segmentace zákazníků budeme potřebovat minimálně 1-2 výkonné černobílé kopírky s maximální velikostí formátu A3, barevnou kopírku opět o formátu A3, malou kopírku s počítadlem pro samoobslužné kopírování, plotr pro tisk výkresů, černobílou a barevnou tiskárnu, a skener. Není důvod nakupovat všechny výše jmenované položky samostatně, raději vhodně skombinujeme tiskové i kopírovací funkce v podobě multifunkčních zařízení. Po návštěvě brněnského veletrhu Invex 2001 nás nejvíce zaujala společnost Canon CZ, s.r.o., jejíž stroje se sice nachází na vyšší cenové úrovní, vyznačují se však výbornou kvalitou odrážející moderní technologie a rovněž servisní podmínky jsou pro nás přijatelné. Navíc při odborné diskusi s konzultanty společnosti Canon na brněnském výstavišti na nás zapůsobil jejich nesmírně profesionální přístup, jež mají k zákazníkům. Vedle zcela vyčerpávajících informaci nás ujistili o výhodnosti nákupu všech potřebných strojů právě u nich, neboť v takovém případě můžeme počítat s 5-10% slevou a zvýhodněnými záručními podmínkami. Naše společné jednání vyústilo v doporučení pořídit následující vybavení: Plně multifunkční digitální systém ir 2800 kopírování, tisk, skenování i faxování rychlost výstupu 28 stran za minutu oboustranný tisk bez odkládací přihrádky široký zoom % možnost ukládat soubory přímo na pevný disk třídění, sešívání a volitelná tvorba brožur Tento velmi výkonný stroj plánujeme koupit ve dvou provedeních. Jednou v základní verzi, podruhé včetně doplňkového příslušenství, tedy vnitřní dvoucestné přihrádky, která zajistí, že se dokumenty na výstupu vzájemně 13

15 nepomíchají, finišeru se sešíváním pro tvorbu brožur a děrovací jednotky. Spotřební materiál představují toner s kapacitou kopií a válec s kopiemi. Černobílá kopírka NP 6512 rychlé předehřívání rychlost výstupu 12 stran za minutu zoom % nízké náklady na kopii a snadná obsluha Tato malá kompaktní kopírka se snadným ovládáním plně postačí pro samoobslužné kopírování. Jelikož je tato služba téměř nezisková, nechceme do příslušného stroje investovat zbytečně mnoho finančních prostředků. Na jeden toner vytvoří kopií. Velkoformátová tiskárna BJ-W3000 formát tisku do A0 3 tiskové režimy (draft, normal, enhanced) podavač role a automatický nuž ve standardu spolehlivý systém detekce množství inkoustu podpora MS Windows, Auto CAD a dalších především kreslících programů Za příznivou cenu získáváme vysokou kvalitu tisku a vynikající rozlišení, jež jsou nutné především při tisku výkresů a grafiky, velmi nízkou hladinu hluku a automatické čištění tiskových hlav. Tiskové režimy umožňují volit mezi preferencí rychlosti tisku či jeho kvality. Spotřební materiál představuje tisková hlava a zásobníky s inkoustem. 14

16 Barevná laserová kopírka CLC 1130 kopírování i tisk s mimořádnou věrností a konzistencí barev rychlý tisk 11 barevných a 42 černobílých stran za minutu více použitelných médií vyšší kvalita tisku díky rozlišení dpi a jemnému toneru výkonné síťové schopnosti možnost tisku na tvrdý papír až do 209 g/m 2 Barevný digitální systém špičkové kvality oceněný cenou GRAFIA AWARE dosahuje mimořádných výsledku v oblasti správy barev v kombinaci se všemi možnostmi tisku i kopírování. Vysoké pořizovací náklady by se měly vrátit v podobě relativně levného provozu a souběžně vysoké kvality na výstupu. Spotřební materiál představují fotoválec a dva druhy toneru. Profesionální inkoustová tiskárna BJC barevné tiskové hlavy s možností zdvojení široká škála tiskových médií (tiskové role, hladký fotografický papír, méně kvalitní papír) rozlišení až dpi technologie P-POP a Microfone Droplet Technology Tato tiskárna je skutečnou špičkou mezi inkoustovými stroji. Jednak z důvodu velké zásoby papíru a rozsáhlého spektra tiskových médií, ale především z důvodu technologií, jež se při tisku uplatňují. Přesná regulace objemu inkoustových kapek zajišťuje až 17 barevných odstínů jednoho bodu a dvě tiskové hlavy 6-barevný fotografický tisk. P-POP (Plain Paper Optimized Printing) je moderní technologie společnosti Canon, jež umožňuje kvalitní tisk i na méně kvalitní papír. Před každou kapkou inkoustu se z trysky vystřelí na podložku kapka speciální kapaliny (ink optimizer), která jednak podložku impregnuje, jednak posléze reaguje s inkoustem a zabraňuje jeho rozpíjení. Výsledkem je ostrý a navíc vodovzdorný tisk, vhodný 15

17 například pro plakáty, prezentace a jiné tiskové aplikace se zvýšenými nároky na kvalitu. Jako podložku lze použít nejen méně kvalitní kancelářský papír, ale i novinový nebo dokonce papír se zrněním. Spotřební materiál představují tři různé tiskové hlavy a čtyři barevné tonery. U velkoobjemového tisku je situace podstatně méně predikovatelná. Pořizovací náklady na stroje jsou značné a nemůžeme s jistotou tvrdit, s jak velkým zájmem se ze strany zákazníků setkáme. Samozřejmě potřebujeme, aby byla tiskárna co nejefektivněji využívána, v ideálním případě by se měl počet vytisknutých stran za měsíc blížit doporučované měsíční zátěži. Tiskárnu jsme zvolili laserovou pro vysokou kvalitu tisku, která bude u relativně nižších počtů stran preferována. Vybrali jsme na základě kladných referencí firmu Profiprint s.r.o., která se na prodej velkoobjemových tiskáren specializuje. Byla nám doporučena rychlotiskárna PRINTRONIX L1524, jež se vyznačuje schopností vytisknout 24 stran za minutu s měsíční zátěží stran. Společně s ostatními se vyznačuje možností tisku na klasický nekonečný pás s vodící perforací, což je běžné spíše u jehličkových tiskáren. Tento progresivní způsob tisku zachovává všechny výhody laserového tisku (vysoká kvalita a rozlišení) a přitom odbourává všechny neduhy, které s sebou přináší laserový tisk na samostatné listy (mačkání papíru, nepřesné umístění obrazu na papíře, posun tiskového obrazu během delších tiskových úloh apod.). K tiskárně přikoupíme emulaci PCL5, která zajistí snadnou podporu v operačním systému a především možnost tisku grafiky. Životnost tiskárny se pohybuje okolo 15 mil. stran. Spotřební materiál nutný pro správný provoz představuje developing unit (vyvíjecí jednotka) s životností stran (průměrná výdrž ), OPC (optický válec) s životností (průměrná výdrž ), fuser unit (zapékací jednotka) s životností a toner, jež vystačí v průměru na stran. Záruční servis platí 1 rok zdarma a dále dle uzavřené smlouvy buď včetně náhradních součástí nebo bez (jedná se především o profylaxi neboli čištění). Dále budeme potřebovat trhací automat. Pro naše potřeby postačí HEFTER Systemform M3000 o výkonu (30 cm) formulářů za hodinu. A konečně obálkovací zařízení PFE Automailer 1 Plus pro obálky C5/6 a C5 o maximálním výkonu obálek za hodinu. 16

18 Další nezanedbatelnou položkou bude materiál, tedy především papír různé kvality a formátu. Jako dodavatele jsme zvolili brněnskou společnost Ospap a.s., jež je zaměřena na velkoobchodní prodej papíru všech druhů. Ve formátu A4 budeme odebírat papír REAL COPY holandského výrobce Van Houtum, jež má klasifikaci kopírovací papír bílý třída C v gramáži 80 a 160 g v 500 ks baleních, a papír REAL VISION švédského výrobce StoraEnso s klasifikací kopírovací papír bílý třída A v gramáži 80 g v 500 ks baleních. Druhý jmenovaný je zvláště vhodný pro vysokorychlostní kopírky, laserové a inkoustové tiskárny. Na přání zákazníka při barevném tisku a kopírování poskytneme vysoce kvalitní papír 4CC (výrobcem je opět StoraEnso) v gramážích 90 (500 ks balení), 160 (250 ks balení) a 220 (200 ks balení). Odebírán bude v daleko menším rozsahu než výše jmenované. U formátu A3 bude volba druhu papíru a výrobce v podstatě shodná jako v případě formátu A4. Zvažujeme i odběr recyklovaného kopírovacího papíru, ovšem nejsme si pro zatím jistí zájmem ze strany zákazníků. Pro zajištění kopírování na barevné papíry, budeme odebírat papíry značky MOTIF COLOURS v pastelových a intensivních barvách. Další položkou bude papír pro velké formáty, jež zajistíme v 50 m plotterových rolích od výrobce StoraEnso v šířkách 594, 841 a 914 mm. Pro velkoobjemový tisk odebereme 150 m perforované role v šíři 297 mm. Konečně pauzovací papír nám zajistí francouzský výrobce Canson v 50 m rolích o šíři 61 a 108 cm (u širšího formátu navíc ve dvou gramážích 65 a 95 g/m 2 ). V souvislosti se spotřebním materiálem bychom neměli zapomenout na způsob dodávek. Vzhledem k vlastnictví automobilu kategorie malých přepravních vozů si budeme pro spotřební materiál jezdit sami. Nejpotřebnější položku budou bezpochyby tvořit tisková média, jež dodává brněnská společnost sídlící na ulici Vídeňská. Jako poslední mezi dodavateli zmiňujeme ty, jež nám zajistí vybavení provozovny kancelářským nábytkem. Mezi ně patří společnosti Asko, a.s., EuropaMöbel, a.s. a Globus, k.s. 17

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.328-11/2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín Účel

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej ve firmě. Effective purchase and sale in a firm

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej ve firmě. Effective purchase and sale in a firm ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej ve firmě Effective purchase and sale in a firm Michaela Čadková Cheb 2013 Zadání práce 1. Charakterizujte vybraný

Více

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra společenských věd Petr Valenta Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS.

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS. Návrh marketingové strategie firmy Petr Králíček, DiS. Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav marketingové strategie. Vedlejšími cíli mé práce bylo

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru Establishing of business entity based on the realisation

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza efektivnosti podnikových výrobních procesů An analysis of the efficiency of corporate production processes Šárka Kosobudová Cheb

Více

Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný

Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

Seminární projekt z předmětu STRATEGICKÝ MARKETING. Vodafone Czech Republic a.s. / Vodafone

Seminární projekt z předmětu STRATEGICKÝ MARKETING. Vodafone Czech Republic a.s. / Vodafone ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Seminární projekt z předmětu STRATEGICKÝ MARKETING Vodafone Czech Republic a.s. / Vodafone A k a d e m i c k ý r o k : 2 0 0 6 / 2 0 0 7 T e r mí n c v i č e n í : Ú

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové možnosti malé cestovní kanceláře Marketing possibilities in a small travel agency Markéta Lupáčová Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pravidla podnikatelského plánu a jejich aplikace na reálný projekt Autor BP: Kateřina Täuberová Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

Vzorový podnikatelský záměr

Vzorový podnikatelský záměr Vzorový podnikatelský záměr Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, říjen 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU. Lucie Měchurová

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU. Lucie Měchurová PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU Lucie Měchurová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce Podnikatelský plán na založení nového podniku je zpracování podnikatelského plánu

Více

GRÜNDER-SERVICE /SLUŽBY PRO ZAKLADATELE PODNKŮ/

GRÜNDER-SERVICE /SLUŽBY PRO ZAKLADATELE PODNKŮ/ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKŮ Příručka pro zakladatelky a zakladatele podniků 6. vydání Podpora hospodářství GRÜNDER-SERVICE /SLUŽBY PRO ZAKLADATELE PODNKŮ/ WIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS /RAKOUSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY/

Více

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Jaroslav Zlámal Petr Bačík Olomouc, 2011 Úvod Vážený čtenáři, dostáváte k dispozici učební pomůcku,, která je určena k e-learningovému

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více