MEZINÁRODNÍ. dopravní a inženýrské stavitelství. BRNO âeská REPUBLIKA th International Folklore Festival Brno - Czech republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEZINÁRODNÍ. dopravní a inženýrské stavitelství. BRNO âeská REPUBLIKA 26. 8. - 29. 8. 1999. 10th International Folklore Festival Brno - Czech republic"

Transkript

1 JIHOMORAVSKÁ ENERGETIKA, a. s. X. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL BRNO âeská REPUBLIKA th International Folklore Festival Brno - Czech republic dopravní a inženýrské stavitelství

2 Nav tivte nás v srdci mûsta! KULTURNÍ A INFORMAâNÍ CENTRUM MùSTA BRNA, RADNICKÁ 4 FAX: 05 / X. 10th International Folklore Festival Brno - Czech republic BRNO âeská REPUBLIKA MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL

3 welcome obrno! v í t e j t e v b r n û! The Czech Republic (population 10 million) is a very young country, with the name of the former Czechoslovakia being perhaps more widely known. Companies using the Made in Czechoslovakia logo, for example Skoda in PlzeÀ, Tatra in Kopfiivnice (the Paris-Dakar Rally), Prazdroj, Budvar, enjoyed an excellent international reputation, while the names T. G. Masaryk, Václav Havel, Antonín Dvofiák, Bedfiich Smetana, Leo Janáãek, Emil Zátopek, Martina Navrátilová, Jaromír Jágr and Jan Îelezn are also well-known around the world. The Czechoslovak Republic, which was established in 1918 after the First World War, was divided into the Czech and Slovak Republics in 1993 following the mutual agreement of these two new nations. The Czech Republic is sometimes called the Heart of Europe and does, in fact, lie right in the middle of Europe, bordering Germany, Poland, Slovakia and Austria. Its capital city is Prague, the city of a hundred spires. Dominating the river Vltava is Hradãany, the site of Prague Castle, Saint Vitus Cathedral and the tombs of the Czech kings. The are many historical monuments, castles and chateaux throughout the country. The climate of the Czech Republic is mild, with warm summers alternating with freezing winters. The countryside is made up of lowlands and mountains, large forests and hundreds of lakes. Brno is the second largest city in the Czech Republic, with a population of , and is one of its most important industrial, commercial and cultural centres. The Church of Saint Peter and Paul and the pilberk Castle knoll above the city are a reminder of the city s beginnings in the Middle Ages. The first record of the castle in Brno comes from Brno became a city in January 1243, when it was conferred municipal rights by King Václav I. The importance of the city grew in the 13th and 14th centuries, trade and business flourished, and Brno became the capital city of Moravia. The beginning of the 15th century saw great building work in the city, with the construction of, for example, the Church of Saint James, the architect of which, Antonín Pilgram, also built Saint Stephen s Cathedral in Vienna. In the first half of the 17th century Brno improved its system of fortifications, and the Swedish siege of the city from 1643 to 1645 proved unsuccessful. The increasing pace of building work saw the construction of many important buildings in the Baroque style. In the 19th century pilberk Castle became infamous as the Prison of Nations. The victor of the Battle of the Three Emperors at Slavkov ruled that the fortifications in Brno be pulled down, which opened the way for the expansion of the city. A railway was built between Brno and Vienna, and later between Brno and Prague, textile factories sprung up and important engineering companies were founded (První brnûnská strojírna and Královopolská - names inseparably connected with Brno to this day). During the First Czechoslovak Republic Brno was a regional capital. Secondary schools and universities were established and the town became a cultural centre. The lives of the composer Leo Janáãek, the poet Petr Bezruã and the playwright Jifií Mahen were inextricably linked with the Moravian metropolis. The period between the two world wars saw great expansion in Brno, which grew as the result of the connection of its surrounding parishes. Its importance as a great industrial city also grew and it became famous for its modern architecture (for the many innovative buildings built in Brno during this period Villa Tugendhat in âerná Pole, designed by the architect Ludwig Mies van der Rohe, deserves a special mention). Following the end of the Second World War in 1945 Brno had to heal the wounds of battle. Modern hotels and other public buildings were built and in 1965 the wonderful new Janáãek Theatre was opened, while new housing estates sprung up on the edges of the city. Brno also has a long history as a trade fair city, with the unique Brno Exhibition Centre in Pisárky (construction began in 1927). The gates of the exhibition centre opened for the first International Engineering Fair in September In the following years the Brno Exhibition Centre has become the venue for important trade fairs and exhibitions on the most varied subjects. The area surrounding the city is also very attractive, with forests in the close vicinity and the large Brno lake, set in beautiful wooded surroundings, offering the inhabitants of Brno and its surrounding region the perfect environment for rest and relaxation. Mezinárodní folklorní festival Brno 1999 SOUâÁST BRNùNSK CH LIDOV CH SLAVNOSTÍ Pod zá titou Primátora mûsta Brna, RNDr. Petra Duchonû a ministra obrany âr, RNDr. Vladimíra Vetchého Pofiádají: SdruÏení pfiátel folkloru v Brnû, fiádn ãlen âeské národní sekce C.I.O.F.F. Mûsto Brno Armáda âr Folklorní sdruïení âeské republiky Za podpory: Ministerstva kultury âeské republiky Úfiadu mûstské ãásti Brno - eãkovice a Mokrá Hora Úfiadu mûstské ãásti Brno - Lí eà Kulturního a informaãního centra mûsta Brna....v ichni spoleãnû vítají úãastníky X. Mezinárodního folklorního festivalu Brno 1999 a pfiejí jim pfiíjemné proïití festivalov ch dnû a navázání nov ch pfiátelsk ch kontaktû....together with representatives of the City of Brno, would like to welcome warmly all of those taking part in the 10th International Folklore Festival Brno 1999, wish them a pleasant stay, and express the hope that many friendships will be made. FESTIVALOV V BOR / F E S T I V A L C O M M I T T E E Milan ZELINKA Prezident festivalu / President of the festival Mgr. Jan Miroslav KRIST Viceprezident festivalu / Vicepresident of the festival Ing. Jifií RA TICA editel propagaãní komise / Publicity manager Mgr. Ivan NEDùLKA editel technické komise / Technical manager Pavel K ÍÎ editel programové komise / Programme manager Ing. Jifií VICENA Ekonomick fieditel / Economic manager Ing. Ladislav URBANâÍK editel organizaãní komise / Organizing manager JUDr. Vladimír FOCKO Vladimír PETR âlenové organizaãní komise / Members of organizing committee

4 Folklorní soubory a dûtské folklorní soubory úãinkující na X. roãníku Mezinárodního folklorního festivalu Brno 1999 SdruÏení pfiátel folkloru v Brnû SdruÏení pfiátel folkloru v Brnû bylo zaloïeno 10. fiíjna 1989 zástupci deseti nejaktivnûj ích folklorních souborû v Brnû z iniciativy Mgr. Jana Miroslava Krista. Základní my lenkou tohoto obãanského sdruïení bylo spojit dohromady síly k zaloïení nové tradice pofiádat v mûstû Brnû folklorní festival. Dnes tvofií SdruÏení pfiátel folkloru v Brnû 14 folklorních kolektivû dospûl ch a mládeïe, 10 dûtsk ch folklorních souborû a okolo 120 ãlenû pfiíznivcû, nejen z celé âeské republiky, ale také ze zahraniãí. StûÏejní náplní SPF je i nadále pofiádání folklorního festivalu, ale i mnoha dal ích akcí v rámci mûsta Brna. âlenové vyuïívají pravideln ch setkání k v mûnû informací, k navázání kontaktû a pfiípadné spolupráci pfii rûzn ch folklorních aktivitách pofiádan ch soubory, Ústavem lidové kultury ve StráÏnici, regionálními sdruïeními ãi Folklorním sdruïením âr. Velmi aktivní je dûtská sekce, která pfiispívá k ãinnosti SPF mnoh mi akcemi, z nichï nûkteré se pravidelnû opakují. SdruÏení pfiátel folkloru v Brnû je fiádn m ãlenem âeské sekce C.I.O.F.F. a v poslední dobû navázalo úspû nou spolupráci s Magistrátem mûsta Brna i s úfiady jednotliv ch mûstsk ch ãástí. Folklorní sdruïení âr Kontaktní adresa: SdruÏení pfiátel folkloru v Brnû P.O. BOX Brno Tel.:/fax: 05 / Folklorní sdruïení âr je zájmov m obãansk m sdruïením folklorních souborû, skupin, hudeb i jednotlivcû, vûnujících se pûstování a udrïování místních projevû tradiãní lidové kultury a vefiejné prezentaci taneãního, hudebního a písàového folkloru. K na emu programu se hlásí více neï tfii stovky folklorních souborû. iroké vefiejnosti mûïeme poskytnout informace o zajímav ch pofiadech, folklorních festivalech a slavnostech, pfiehlídkách a vystoupeních souborû, mû- Ïeme zprostfiedkovat pfiímé kontakty na pofiadatele folklorních akcí nebo na soubory ãi lidové hudby. Spolupracujeme s jednotliv mi regionálními folklorními sdruïeními (celkem 15 v celé âr), s pofiadateli více neï dvou desítek folklorních festivalû a slavností, s odborn mi i vûdeck mi institucemi, kulturními zafiízeními, sdûlovacími prostfiedky, obãansk mi sdruïeními, s národními folklorními asociacemi sousedních zemí, jsme ãleny mezinárodních organizací I.O.V., C.I.O.F.F. a I.G.F. BliÏ í informace o na í ãinnosti i o dûní v oblasti folklorního hnutí v âeské republice pfiiná í ãasopis FOLKLOR, kter vydává na e sdruïení (6x roãnû, 50 stran A5, barevná obálka, ãernobílé foto), spolu s fiadou zajímav ch publikací vlastní ediãní fiady. Kontaktní adresa: Folklorní sdruïení âr SenováÏné námûstí Praha 1 Tel.: 02 / , Fax.: 02 / Dûtské folklorní soubory ze zahraniãí: DIMOS AMPELOKIPON FOLKLORE DANCING GROUP - ecko ENSEMBLE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES DU LEON: BLEUNIADUR - Francie z âeské republiky: Bajdy ek - Tfiebíã Brnûnsk Valá ek - Brno Hefimánek - Brno Jáno íãek- Brno Kfienováãek - Kfienovice u Slavkova Májíãek - Brno Pi tûlákûv dûtsk soubor písní a tancû - Brno Púãik - Brno Slováãek - Brno Dûtsk soubor Vrãka - lapanice u Brna Folklorní soubory dospûl ch ze zahraniãí: SDRUÎENÍ ZOLTÁNA KODÁLYHO PRO TANEâNÍ UMùNÍ SALGÓTARJÁN - Maìarsko SOUBOR LIDOVÉHO TANCE POLESIE - Polsko LANDJUNGEND ARBESBACH - Rakousko z âeské republiky: Bajdy - Tfiebíã Javorník - Brno Kfienovák - Kfienovice u Slavkova Luãina - Brno Májek - Brno Ondrá - Brno Pol ana - Brno Púãik - Brno Slováck krúïek - Brno Taneãnica - Brno Vonica - Krumvífi Vrãka - lapanice u Brna

5 ÚâASTNÍCI Z MINUL CH LET / PARTICIPANTS OF THE PREVIOUS YEARS 1990 Canterini del Matese / Itálie De Barcelinhos / Portugalsko Jugendkapelle Raabs/Thaya Rakousko Brnûn tí gajdo i / CS Hanáck soubor / CS Jáno ík / CS Javorník / CS Kfienovák / CS Lí Àáci / CS Májek / CS Pol ana / CS Slováck krúïek / CS Slováck soubor / CS Vostopovsk babe / CS Taneãnica / CS 1991 La Gantieirello / Francie Gehem / Turecko Stanko Paunoviã / Jugoslávie Szamotuly / Polsko Brnûn tí gajdo i / CS Gajdo i / CS Hanáck soubor / CS Jáno ík / CS Javorník / CS Lí Àáci / CS Májek / CS Pol ana / CS Slováck krúïek / CS afrán / CS Vostopovsk babe / CS 1992 Canterini del Matese / Itálie De Barcelinhos / Portugalsko Jugendkapelle Raabs/Thaya Rakousko Brnûn tí gajdo i / CS Javorník / CS Jáno ík / CS Kfienovák / CS Lí Àáci / CS Luãina / CS Májek / CS Slováck krúïek / CS Taneãnica / CS 1993 El Zancón / panûlsko La Pastourelle / Francie EGE University / Turecko Javorník / CS Ondrá / CS Slováck krúïek / CS Pol ana / CS afrán / CS Kunovjan / CS Porta / CS Jáno íãek / CS Pi tûlákûv soubor / CS Brnûnsk Valá ek / CS Májíãek / CS Javorníãek / CS 1994 Skalni / Polsko Brezová / Slovensko Menelais / ecko RatolesÈ / Slovensko Javorník / CS Kfienovák / CS Májek / CS Pol ana / CS Slováck krúïek / CS Ondrá / CS Jáno íãek / CS Hefimánek / CS Púãik / CS Brnûnsk Valá ek / CS Pi tûlákûv soubor / CS 1995 Skalni / Polsko Apinítis / Loty sko De Barcelinhos / Portugalsko RadosÈ / Slovensko PazardÏik / Bulharsko Pol ana / CS Javorník / CS Kfienovák / CS Slováck krúïek / CS Májek / CS Ondrá / CS Taneãnica / CS Hefimánek / CS Jáno íãek / CS Pi tûlákûv soubor / CS Púãik / CS Slováãek / CS Májíãek / CS Javorníãek / CS Brnûnsk Valá ek / CS 1996 Levina / Loty sko Trivale / Rumunsko Královská kulturní skupinatonga Meguva / Litva Ortobene / Itálie Brnûnsk Valá ek / CS Hefimánek / CS Jáno íãek / CS Pálavánek / CS Pi tûlákûv soubor / CS Púãik / CS Slováãek / CS Drahan / CS Kfienovák / CS Luãina / CS Májek / CS Ondrá / CS Slováck krúïek / CS Stará Lí eà / CS Taneãnica / CS 1997 DJO Kinder und Jungend Gruppe / Nûmecko Citt a di Motta San Giovanni / Itálie Great Western Morris / Anglie Královská kulturní skupinatonga 't Olde Getrouw / Holandsko Brnûnsk Valá ek / CS Hefimánek / CS Jáno íãek / CS Kfienováãek / CS Májíãek / CS Pi tûlákûv soubor / CS Púãik / CS CM Liptál Brno / CS Haná Pfierov / CS Krojovaná skupina z Komína / CS Kfienovák / CS Májek / CS Ondrá / CS Pol ana / CS Skalák / CS Slováck krúïek / CS Taneãnica / CS Vrãka / CS 1998 Harman / Turecko Knituva / Litva Forrás / Maìarsko Grupo Etnográfico Terras de Cambra / Portugalsko Brnûnsk Valá ek / CS Hefimánek / CS Jáno íãek / CS Kfienováãek / CS Májíãek / CS Malá Vrãka / CS Pi tûlákûv soubor / CS Púãik / CS Slováãek / CS Javorník / CS Kfienovák / CS Májek / CS Pol ana / CS Slováck krúïek / CS Vrãka / CS

6 Stfi. 080 Brnûnské Ivanovice Ka tanová Brno Tel./fax: 05 / Tel.: 05 /

7 Kompletní reklamní servis: Prodejna plotrov ch fólií Marketingové sluïby Reklamní sluïby Tamponov tisk Termotransfer Ofsetov tisk Laminování Pískování Sítotisk FlokáÏ RaÏba Plotr DTP DORNYCH BRNO Tel./fax: Tel.: Hasiãská vzájemná poji Èovna, a.s. poboãka Brno Jiráskova tfiída 55, Brno

8 Dûtské folklorní soubory Children s folklore groups DIMOS AMPELOKIPON taneãní soubor - ECKO Taneãní soubor byl zaloïen v roce 1983 a vyuãování národních tancû zahájil s poãtem 30 dûtí. V souãasné dobû má jiï 350 dûtí a 100 dospûl ch taneãníkû. V bûrové oddûlení, které reprezentuje obvod, se skládá z 35 osob a vystupovalo jiï nûkolikrát na festivalu v ecku i v zahraniãí (Bulharsko, Turecko, panûlsko, Maìarsko, Itálie). Taneãní program se skládá z tancû celého ecka, ale hlavní náplní jsou tance ze severního ecka (Makedonie a tance z Malé Asie). Kroje jsou ze v ech krajû, stejnû jako muzika, která je doprovází. Cílem souboru je zachování národních tancû. Vedoucí: Dana Tiktopulu DIMOS AMPELOKIPON FOLKLORE DANCING GROUP - Greece Dancing group was founded in 1983 and teaching national dances was started with 30 children. Nowadays the ensemble has 350 children and a hundred grown-up dancers. Advanced section, that represents the region, consists of 35 people and it has several times performed on festivals in Greece and abroad (Bulgary, Turkey, Spain, Hungary, Italy). Dancing programme consists of dances from the whole Greece, but mainly dances from the Northern Greece (Macedonia and dances from Minor Asia). National costumes are from all regions, as well as accompanying music. The intention of the ensemble is preserving of national dances. Leader: Dana Tiktopulu

9 BLEUNIADUR - soubor umûní a lidov ch tradic z Leonu - FRANCIE BAJDY EK - T EBÍâ Soubor umûní a lidov ch tradic BLEUNIADUR se od svého zaloïen v roce 1978 zab vá kulturním zpracováním zvykû a tancû ze severní i jiïní Bretanû. V repertoáru jsou tradiãní tance z poãátku století z oblasti LEONU a TRÉGOR FINISTÉRIEN, zároveà soubor zpracovává období druhé poloviny 19. století, spolupracuje pfiitom se souãasn mi bretaàsk mi choreografy, skladateli a vûdci. Soubor vystupuje v pûvodních krojích nebo krojích rekonstruovan ch, je vybaven ucelen m kompletem tisícovky dobov ch kost mû z ãasového úseku 150 let z oblasti CONOUAÍLLE a LEON. Soubor BLEUNIADUR je jedin m bretaàsk m souborem patfiícím do okruhu C.I.O.F.F, úãastní se nejrûznûj ích domácích i zahraniãních festivalû, je nositelem celé fiady prestiïních ocenûní. Vedoucí: Alain Salou ENSEMBLE O F FOLK ARTSAND TRADITIONS FROM LEON BLEUNIADUR - France Since its coming into existence the ensemble of folk arts and traditions BLEUNIADUR has been dealing with cultural treatment of customs and dances from North and South Brittany. In its repertoire there are traditional dances dating back to the beginning of the century from the regions of LEON and TRÉGOR FINISTÉRIEN, and the ensemble also works with material from the second half of the 19th century and co-operates with contemporary Breton choreographers, composers and scholars. The ensemble performs in original or reconstructed costumes, it is equipped with a collection of one thousand costumes from the time period of 150 years of CONOUAÍLLE and LEON regions. Ensemble BLEUNIADUR is the only Breton group belonging to ensembles of C.I.O.F.F, it takes part on many home and foreign festivals and it was awarded by many prizes. Leader: Alain Salou Pfied 5 lety vznikla potfieba vychovávat dal í generaci ãlenû dospûlého souboru Bajdy. Od zaãátku dûti projevovaly velké nad ení pro tanec i zpûv, ale i urãitou osobitost projevu, která se nedala vmûstnat do programu b valé Kalamajky (pfiedchûdkynû Bajdy e). Vznikly tak velmi Ïivé variace na téma evce, Voraãky a nyní i hry Na trh. Star í dûti, které se pfiipravují na pfiestup do dospûlého souboru, mají ve svém programu zafiazeny jiï pûvodní tance dospûl ch. Dûti mají moïnost tanãit a zpívat i o prázdninách, kdy pro nû Bajdy pofiádá soustfiedûní plné záïitkû z nového programu, ale hlavnû z rûzn ch soutûïí taneãních, pûveck ch, sportovních a znalostních. Ve veãerních programech nechybí ani volba Miss souboru, v uka country a disco tancû. Nad en projev Bajdy ku mohli obdivovat diváci na festivalech v Telãi, Svûtlé nad Sázavou, Kunovicích, ale i samostatn ch koncertech ZU. Muziku i tanec vedou Karla O merová a Pavla Wolfová - uãitelky ZU Tfiebíã Five years ago there appeared a need of bringing up a new generation for the adult ensemble Bajdy. From the beginning children were very enthusiastic for dancing and singing, but also for a specific form of expression which didn t have place in the programme of former Kalamajka (predecessor of Bajdy ). And thus new variation to dances vec (Shoemaker), Voraãka (Ploughing) and now also to the game Na trh (To the Market) have been made. Teenagers who are being prepared for entry to the adult ensemble have already in their programme original dances for adults. Children have opportunity to dance and sing also on holidays when Bajdy organises a summer stay for them which is full of experiences from the new programme, but especially from various dancing, singing and sport competitions and quizzes. In evening programmes are included a beauty contest, teaching country and disco dances etc. Enthusiastic performance of Bajdy ek was admired by audiences on festivals in Telã, Svûtlá nad Sázavou, Kunovice but also at the concerts of the music school. Music and dancing groups are lead by Karla O merová and Pavla Wolfová - teachers of the Music School Tfiebíã

10 BRNùNSK VALÁ EK - BRNO HE MÁNEK - BRNO Dûtsk národopisn soubor Brnûnsk Valá ek byl zaloïen v roce Svou inspiraci ãerpá z folklorních tradic Moravy, z Vala ska. Interpretací lidov ch tradic tohoto regionu se dafií upoutat i ty nejnároãnûj í diváky. V koncertním programu hrají, tanãí a zpívají dûti a mládeï od ãtyfi do dvaceti let. Soubor má vlastní cimbálovou muziku sloïenou z ÏákÛ brnûnsk ch umûleck ch kol. Pfii tvorbû programu je ãerpáno i z vyprávûní pamûtníkû a tak se Valá kûm dafií i v dûtském podání zachovávat staré tradice. K interpretaci lidov ch zvykû a her ze Ïivota na vsi pouïívají jako rekvizity i tradiãní pracovní nástroje. Dûti reprezentovaly âeskou republiku na mnoha zahraniãních festivalech. Za svou ãinnost obdr- Ïel Brnûnsk Valá ek ocenûní nejen doma, ale i v zahraniãí. Stejnû jako v ude, tak i na tomto festivalu touïí Brnûn tí Valá ci navazovat nová pfiátelství a zanechávat radost v srdcích mal ch i velk ch divákû. Vedoucí: Milada KfiíÏová The Brnûnsk Valá ek children s ensemble was founded in It draws its inspiration from the folklore traditions of Vala sko in North Moravia. The interpretation of the folk traditions of this region hold the attention of the most demanding spectators. Its concert programmes - comprising musicmaking, dancing and singing - are performed by children and young people between 4 and 20. The ensemble had its own dulcimer group, the members of which are pupils from Brno art schools. Programmes are created by drawing on authentic memories, thus enabling the young members of Valá ek to preserve old folklore traditions. Folk customs and games from the life of the region are presented using props and traditional tools. The children have represented the Czech Republic at many festivals abroad. The Brnûnsk Valá ek ensemble has won many awards, both at home and abroad. As always, the ensemble is keen at this particular festival to establish new friendships and bring joy to young and old alike. Leader: Milada KfiíÏová Taneãníci a hudebníci dûtského folklorního souboru Hefimánek jsou Ïáky Základní umûlecké koly Jaroslava Kvapila v Brnû. Skupina star ích taneãníkû pûsobí v souboru od roku 1990, pozdûji byla roz ífiena o mlad í dûtské ãleny. Soubor se pravidelnû zúãastàuje ãetn ch koncertních vystoupení v pofiadech své koly, organizuje tradiãní vystoupení s vánoãní a velikonoãní tématikou v brnûnsk ch kostelích, uãinkuje pravidelnû na Mezinárodním folklorním festivalu v Brnû. Vedoucí a choreografkou souboru je Mgr. Jana Veselá, která ãerpá inspiraci pro svou práci z národopisn ch sbírek Brnûnska, La ska, Vala ska i âech. Soubor se tak snaïí vytváfiet kompozice, ve kter ch jsou zahrnuta fiíkadla, lidové písnû a tance, jeï jsou souãástí zvoleného námûtu. Soubor Hefimánek se v roce 1993 a 1997 zúãastnil Národní pfiehlídky dûtsk ch folklorních souborû v KromûfiíÏi a Zábfiehu na Moravû. Uskuteãnil také nûkolik vystoupení v rakouském Wieselburgu. Vedoucí muziky: PhDr. Darja Dostálová Vedoucí: Mgr. Jana Veselá The dancers and musicians of the Hefimánek children s folklore ensemble are pupils of the Jaroslav Kvapil Basic School for the Arts in Brno. A group of older dancers has been the ensemble since 1990, this group was later extended with a group of younger ensemble members. The ensemble takes part regularly in performances organised by its school, makes appearances with traditional Christmas and Easter themes in Brno s churches, and participates in the International Folklore Festival in Brno. The ensemble s leader and choreographer Mgr. Jana Veselá has been inspired by ethnographic collections from the Brno, La sko and Vala sko regions, and also some from Bohemia. The ensemble creates compositions in which folk rhymes, songs and dances are included into the theme of the adaptation. The Hefimánek ensemble took part in the National Show of Children s Folklore Ensembles which was held in KromûfiíÏ in 1993 and last year the ensemble performed several times in Wieselburg in Austria. The leader of the band is PhDr. Darja Dostálová Leader: Mgr. Jana Veselá

11 JÁNO ÍâEK - BRNO K ENOVÁâEK - K ENOVICE U SLAVKOVA Dûtsk folklorní soubor Jáno íãek byl zaloïen v roce 1989 a jeho ãleny jsou dûti ve vûku od 6 do 18 let. Od roku 1999 pracuje v rámci SdruÏení pfiátel DFS Jáno íãek. Repertoár souboru vychází z lidov ch slovensk ch regionû Liptova, Tûrchové, Zemplína, Myjavy a Horehronu, doplnûn o pûvabné moravské písniãky a melodie v podání dûtsk ch ãlenû cimbálové muziky. Taneãní vystoupení dûtí, doprovázené zpûvy, je rozmanité a mûïe oïivit atmosféru pfií rûzn ch pfiíleïitostech. Za tímto úãelem soubor nabízí vystoupení v 70 minutovém programu, nebo krat- í programové vstupy v rozsahu od 7 do 30 minut. Vedoucí: Zdenka Kozubová The Jáno íãek children s folklore ensemble was founded in 1989, its members comprising children in the 6-18 age - group. It operates under the patronage of the Jáno íãek Brno Folklore Foundation. The ensemble s repertoire is based on the folk culture of the Slovak regions of Liptov, Tûrchová, Zemplín, Myjava and Horehron, accompanied by the charming Moravian songs and melodies performed by the young members of the dulcimer group. The children s dance and song programme is very varied and makes for the enlivening of the atmosphere whatever the occasion. The ensemble offers either a full 70-minute programme, or else shorter programmes of between 7 and 30 minutes. Leader: Zdenka Kozubová Dûtsk folklorní soubor Kfienováãek byl zaloïen roku 1963 v obci Kfienovice, 20 km v chodnû od Brna, v kraji Bitvy tfií císafiû. Zpracovává lidové zvyky, písnû a tance z Brnûnska - pfiedev ím v chodního, okrajovû i folklór Hané a Vala ska. Soubor nav tûvují dûti ve vûku od 4 do 16 let. Kfienováãek má vlastní flétnovou muziku, kterou pfii tancích doplàuje harmonika. Taneãní vystoupení dûtí provázaná se zpûvem a zvykoslovím jsou rozmanitá a mohou oïivit atmosféru pfii rûzn ch pfiíleïitostech. Za dobu svého pûsobení se soubor prezentoval na mnoha domácích i zahraniãních festivalech a pfiehlídkách. Od roku 1984 je sám spolupofiadatelem regionálních pfiehlídek souborû Vy kovska Pod kfienovskó májó. Vedoucí: Mgr. Regina Koke ová Children folklore ensemble Kfienováãek was founded in 1993 in village Kfienovice, 20 kilometres to the east of Brno, in the area of the Battle of Three Emperors. The ensemble treats folk customs, songs and dances from Brno region - especially from the east part, sometimes also folklore of Haná and Moravian Wallachia. The ensemble is attended by children from 4 to 16. Kfienováãek has its own flute band, which is for accompanying dances enriched by accordion. Programmes with dances, songs and folk customs are colourful and can enliven atmosphere during various events. During its existence the ensemble has performed on many home and foreign festivals and shows. Since 1984 the ensemble itself has become the co-organiser of regional programmes of ensembles from Vy kov region Pod kfienovskó májó ( Under the Kfienovice Maypole ). Leader: Mgr. Regina Koke ová

12 MÁJÍâEK - BRNO PI TùLÁKÒV DùTSK SOUBOR PÍSNÍ A TANCÒ - BRNO Poãátek vzniku tohoto dûtského souboru se datuje k roku 1982, kolektiv pûvodnû vznikl z potfieby souboru Májek vychovávat si dorost. Z desetiãlenné skupiny dûtí mezi 12 a 16 roky se pozdûji rozrostl v pomûrnû poãetn soubor, kter dnes sdruïuje dûti od 4 do 16 let a pravidelnû se pfiedstavuje divákûm po celé âr. Dûti z Májíãku pfiedvedly své umûní i za hranicemi na í vlasti a to v Nûmecku a ãást dûtí vypomáhala sv m dospûl m kamarádûm z Májku i v Portugalsku, védsku a Holandsku. V souãasné dobû má Májíãek dvû skupiny dûtí a vlastní muziku. Základní zpracovávané oblasti tvofií Vala sko a Luhaãovské Zálesí, tak si ãlenové souboru nejlépe osvojí základní stylové návyky, které pozdûji mohou uplatnit mezi sv mi star ími kamarády z Májku. Vedoucí souboru: Milan Zelinka The foundation of this children s group, which was originally formed to meet the needs of the Májek group in teaching its junior members, dates back to From a group of ten children between 12 and 16 years old it later grew into a quite large group, which today includes children between 4 and 16 years old and regularly performs before the public throughout the whole of the Czech Republic. The children from Májíãek have also performed outside the borders of this country (in Germany) and some of the children also helped their adult friends of Májek during performances in Portugal and Sweden. At the present time Májíãek has two groups of children and its own band. The primary material covered comes from Moravian Wallachia and Luhaãovské Zálesí, and the members of the group pick up basic stylistic habits, which they can later put into practice among their older friends in Májek. Group Leader: Milan Zelinka Pi tûlákûv dûtsk soubor písní a tancû - Brno byl zaloïen v roce 1940 pûvodnû jako tûlocviãn spolek panem Adolfem Pi tûlákem, kter práci v nûm vûnoval cel svûj Ïivot. Souborem pro ly tisíce dûtí a mnozí z nich se vûnují folkloru dosud jako vedoucí souborû v Brnû i v jin ch místech na í republiky. V souãasné dobû má soubor kolem stovky ãlenû od 4 let vãetnû dorostové skupiny a desítku dospûl ch, ktefií zaji Èují nácviky skupin a dal í aktivity. V repertoáru má jiï nûkolik let v hradnû tance, písnû a zvyky z Brnûnska a nejbliï ího okolí, materiál vyhledává ve sbírkách paní Z. Jelínkové, F. Su ila, L. Bake ové aj. Také krojové vybavení vychází z jednotliv ch regionû Brnûnska. V prûbûhu roku vyjíïdí na vystoupení do blízk ch i vzdálenûj ích míst na í republiky, pofiádá dûtské krojované plesy, vítání jara, vánoãní koledování, v chovné koncerty, celoroãní pofiady. Soubor doprovází hudecká muzika. Vedoucí: Mgr. Vladimíra tûrbová The Pi tûlák s children s song and dance group in Brno was founded in 1940, originally as a physical education club, by Adolf Pi tûlák, who devoted his whole life to his work with the group. Thousands of children have attended the group and many of them are still involved with folklore as leaders of groups in Brno and elsewhere in the Czech Republic. At the present time the group has around a hundred members aged four and upwards, including junior group, and ten adults, who run group practices and other activities. The group s repertoire has, for a number of years, been comprised exclusively of dances, songs and customs from Brno and the surrounding area. Much of its material comes from the collections of Z. Jelínková, F. Su il, L. Bake ová. The group s costumes also come from the individual regions of the Brno area. During the course of the year the group travels to perform all over the Czech Republic and organises costume balls for children, greeting the spring, Christmas carol singing, educational concerts and all-year programmes. The group is accompanied by a group of folk musicians. Leader: Mgr. Vladimíra tûrbová

13 PÚâIK - BRNO SLOVÁâEK - BRNO Dûtsk folklorní soubor Púãik byl zaloïen v Brnû v roce SdruÏuje dûti z brnûnsk ch kol a blízkého okolí ve vûku od pûti do tfiinácti let. V prûbûhu roku soubor uskuteãàuje ãetná vystoupení pro malé i velké diváky v rûzn ch místech âech, Moravy i Slovenska. Repertoár souboru tvofií písnû, tance, lidové zvyky a dûtské hry, které jsou neodmyslitelnû spojeny s jednotliv mi národopisn mi regiony. Kolektiv souboru se pravidelnû zúãastàuje folklorních pfiehlídek, soutûïí a festivalû pofiádan ch Folklorním sdruïení âr, brnûnsk m SdruÏením pfiátel folkloru, stejnû jako v ech akcí pofiádan ch Armádou âeské republiky. Z v znamn ch aktivit lze uvést úãinkování na Mezinárodním folklorním festivalu ve StráÏnici, festivalu RoÏnovská vala ka, stejnû jako na mezinárodních folklorních festivalech v zahraniãí (Rakousko, Nûmecko, Slovensko). Zde v ude získal soubor nemalé sympatie a srdce divákû, V souãasné dobû pûsobí pod vlastním Folklorním sdruïením Púãik. Vedoucí: Dr. Vlastimil Fabi ik The Púãik children s ensemble was founded in Brno in 1991 and nowadays brings together children between 6 and 13 years from Brno and its surrounding areas. The ensemble gives many performances for a young and also a grown-up audience in various places in Bohemia, Moravia and Slovakia. The ensemble s repertoire comprises songs, dances, folk customs and children s plays, which form an inseparable part of the individual ethnographic regions. The ensemble is a regular participant in folklore festivals, show competitions organised by the Folklore Association of the Czech Republic and the Friends of Folklore Association in Brno and takes part in all the events organised by the Czech Army. Some important events the ensemble is involved in are The International Folklore Festival in StráÏnice and in RoÏnov pod Radho tûm. Púãik works with AYFAS, enabling the ensemble to take part in folklore festivals abroad (Austria, Germany, Slovakia). All these festivals have been very successful for the ensemble. Nowadays the ensemble has its own Púãik folklore association. Leader: Dr. Vlastimil Fabi ik Soubor Slováãek byl zaloïen v roce Soustfieìuje brnûnské dûti, které mají zájem poznat písniãky, hry, tance a lidové zvyky, které se dodnes udrïují na jihov chodní Moravû - na Slovácku. Soubor je souãástí Slováckého krúïku v Brnû, kde má své zázemí a do jehoï taneãní sloïky pfiechází odrostlej í ãlenové. Celkem má soubor 60 dûtí ve vûku od 4 do 16 let, rozdûlen ch do 4 skupin. Program pro vystoupení je vût inou sestaven z více druhû dûtsk ch folklorních prvkû, které jsou zachovávány v tradiãní klenotnicové podobû. Bûhem roku se dûti zúãastàují akcí a folklorních pfiehlídek pofiádan ch dûtskou sekcí SPF v Brnû a mûstsk mi organizacemi. V posledních letech bylo roz ífieno krojové vybavení o kroje ze tfií odli n ch regionû Slovácka. Spoleãnû se na programu souboru podílí i dûtská cimbálová muzika a obohacuje vystoupení o známé slovácké písniãky. Vedoucí: Pavla D Ambrosová The Slováãek group was established in It brings together children in Brno interested in learning the songs, games, dances and folk customs which are preserved to this day in the Moravian Slovakia region of south-east Moravia. The group is part of the Moravian Slovak Circle in Brno, the association in which it is based. Its dance group is attended by its older members. 60 children, of ages from 4 to 16, divided into 4 groups, attend Slováãek. Its performance programme is generally comprised of number of children s folk elements, which are retained in their traditional pure form. During the course of the year the children take part in events and folk displays organized by the children s section of the SPF in Brno and by municipal organizations. In recent years the group has extended the costumes at its disposal to include the folk costumes of three different regions of Moravian Slovakia. A children s dulcimer band also takes part in the group s programme alongside the rest of the group, enriching performances with well - known songs from Moravian Slovakia. Group leader: Pavla D Ambrosová

14 DùTSK SOUBOR VRâKA - LAPANICE U BRNA Dûtsk soubor Vrãka vznikl v roce Nav tûvují jej dûti pfiedev ím ze lapanic, které mají zájem poznat písniãky, hry, tanec a lidové tradice ze lapanicka a Brnûnska. Ty se také zároveà snaïí udrïovat. Soubor má 20 dûtí ve vûku od 9 do 15 let. V repertoáru má v hradnû pûvodní tance a zvyky ze lapanicka, Brnûnska a nejbliï ího okolí. Materiál vyhledává ve sbírkách paní Z. Jelínkové, L. Bake ové, F. Su ila aj. Soubor se jiï úspû nû zúãastnil fiady vystoupení. Spolupracuje také s vlastivûdn m krouïkem ve lapanicích, s nímï se zamûfiil na kulturní minulost lapanic a Brna. Vedoucí: Marie Drlíková, Pavel Kepák Children ensemble Vrãka was founded in It is attended by children mainly from lapanice who are interested in songs, games dances and folk traditions of lapanice and Brno regions. They of course try to preserve them. The ensemble has 20 children in the age of 9 to 15. In its repertoire there are only original dances and customs from lapanice and Brno regions and the closest surroundings. They search for material in collections of Z. Jelínková, L. Bake ová, F. Su il etc. The ensemble has taken part in many events. It has also co-operated with local historical group in lapanice, together with whom they orientate their activities on the cultural history of lapanice and Brno. Leader: Marie Drlíková, Pavel Kepák

15 ÚPRAVA VOD pro domácnosti, prûmysl, obce, mûsta, zdravotnictví, bazény TM

16 Dospûlé folklorní soubory Adult s folklore groups SdruÏení Zoltána Kodályho pro taneãní umûní SALGÓTARJÁN - MAëARSKO SdruÏení Zoltána Kodályho pro taneãní umûní pûsobí v Salgótarjánu, hlavním mûstû kraje Nógrád, jedné ze severov chodních oblastí Maìarska. Mûsto má obyvatel a leïí 110 km od Budape ti. SdruÏení zahájilo svou ãinnost v roce 1994 na základnû 7- aï 14let ch ÏákÛ základní koly. Nyní se maìarské tance uãí 220 dûtí v nûkolika skupinách. Hlavní náplní práce souboru je v uka tradiãních lidov ch tancû a jejich nácvik pro jevi tní vystoupení, ale experimentuje také s díly Bély Bartóka a Zoltána Kodályho, inspirovan mi lidov m umûním. Klade velik dûraz na správnost krojû i samotn ch tancû. Soubor je pravideln m hostem národních i mezinárodních festivalû. Vystupoval napfiíklad v Rumunsku (v roce 1997) a v âeské republice (v roce 1998). Soubor nemá vlastní lidovou kapelu, proto jej témûfi vïdy doprovází nezávislá muzika. Vedoucí: Miklós Braun ZOLTÁN KODÁLY ASSOCIATION FOR THE ART OF DANCING SALGÓTARJÁN-HUNGARY Zoltán Kodály Association for the Art of Dancing works in Salgótarján, that is the capital of Nógrád county, one of the North-East regions of Hungary. The town has citizens and it s 110 kilometres far from Budapest. Our association started its tasks in 1994 on a basis of 7 to 14 years old primary school students. Now 220 children learn Hungarian folk dances in several groups. The mainstream of our work is teaching traditional folk-dances and developing their appearance on stage, but we are also experimenting with the folk-inspired works of Béla Bartók and Zoltán Kodály. We lay great emphasis on the accuracy of the costumes and the dances themselves. We are regular guests of both national and international festivals. For example we were on stage in Romania (in 1997) and in the Czech Republic (1998). We don t have an own folk band, we are almost always accompanied by an independent one. Art leader of the association: Miklós Braun

17 Soubor lidového tance POLESIE - POLSKO BAJDY - T EBÍâ Soubor zahájil svou umûleckou ãinnost v roce 1978 v Wlodawském kulturním centru pod vedením pana Janusze Kalinowského. Díky umûleckému nad ení paní Îelislawy Szelag ( ), vynikající uãitelky a choreografky, bylo od roku 1953 taneãní umûní nedílnou souãástí kulturního Ïivota ve Wlodawû. Tato láska k hudbû, písni a tanci vedla její následníky k zaloïení souboru lidového tance Polesie. Nyní sestává Polesie ze tfií taneãních skupin (dospûlí, dorost a dûti), muziky a pûvecké sloïky. V souãasné dobû se této amatérské ãinnosti úãastní témûfi sto lidí. Repertoár souboru je zaloïen na polsk ch národních a regionálních tancích, které pocházejí z oblastí LublaÀ, Podlasie, Rzeszów, Slezsko, Wlodawa, Opoczno, Wielkopolska, Kurpie, Warmia a Kaszuby. Polesie také pfiedvádí lidové písnû z jin ch ãástí zemû. Soubor vystupuje jak místnû, tak i mimo Wlodawu, a jeho koncertní zájezdy vedou mnoha polsk mi mûsty. Úãastnil se ãetn ch dûleïit ch festivalû, mimo jiné v Krasnystawu ( Chmielaki ) a GdaÀsku ( Jarmark Dominikanski ). Umûlecké cesty Polesie pfiekroãily polskou hranici, soubor vystupoval v NDR (1979), Sovûtském svazu (1980, 1984, 1988, 1989), Holandsku 1983), Maìarsku ( ), Jugoslávii (1986, 1988), Turecku (1987, 1992), panûlsku (1988), Nûmecku (1989), Francii (1990), Ukrajinû (1991, 1992, 1995), Bulharsku (1992), Portugalsku (1993), Belgii (1994), Makedonii (1996), Litvû (1997) a Izraeli (1998). Umûleck vedoucí a choreograf: Janusz Kalinowski FOLK DANCE ENSEMBLE POLESIE The ensemble started its artistic activity in 1978 at the Wlodawa Cultural Centre under the leadership of Mr Janusz Kalinowski. Owing to the artistic passion of Mrs Îelislawa Szelag ( ), an outstanding teacher and choreographer, since 1953 the art of dancing has been a well-founded part of Wlodawa s cultural scene. This love of music, song and dance has inspired her disciples to initiate The Folk Dance Ensemble Polesie. Now Polesie is made up of three dancing groups (representative, youth, and children), the band and the vocal group. Presently, nearly one hundred people are engaged in this amateur activity. The ensemble s repertoire is based on Polish national and regional dances, ones that come from Lublin, Podlasie, Rzeszów, Silesia, Wlodawa, Opoczno, Wielkopolska, Kurpie, Warmia and Kaszuby. Polesie also performs folk songs and couplets that come from other parts of the country. The ensemble performs both locally and outside Wlodawa, and its concert tours lead through many Polish towns. It has taken part in numerous important folk festivals, such as the ones held in Krasnystaw ( Chmielaki ) and GdaÀsk ( Jarmark Dominikanski ). The artistic routes of Polesie have crossed the Polish border; the ensemble has given concerts in the German Democratic Republic (1979), the Soviet Union (1980, 1984, 1988, 1989), Holland 1983), Hungary ( ), Yugoslavia (1986, 1988), Turkey (1987, 1992), Spain (1988), Germany (1989), France (1990), Ukraine (1991, 1992, 1995), Bulgaria (1992), Portugal (1993), Belgium (1994), Macedonie (1996), Lithuania (1997) and Israel (1998). Bajdy vznikl pfied 15 lety v Mûstském kulturním stfiedisku jako dûtsk soubor Kalamajka. Po revoluci pfie el pod nového zfiizovatele ZU Tfiebíã, kde se slouãil s muzikou Tfiebíãánek. Oba soubory se dohodly na novém názvu Bajdy a to podle horáckého tance, kter mûly na repertoáru. Dûti postupnû odrûstaly a tak se z dûtského souboru stal dospûl. Od svého zaãátku má charakter horáck, kam sv m zaloïením patfií, ale nevyh bá se ani regionûm jin m. Na své semináfie zve vynikající lektory z âech, Moravy i Slovenska a seznamuje se tak s nov mi písnûmi a tanci. ProtoÏe vûkov prûmûr taneãníkû je nízk, vût ina tancû i písní má Ïertovn charakter a tempa tancû rovnûï odpovídají vûku taneãníkû. Bajdy se úspû nû úãastnil rûzn ch soutûïí, z nichï nejdûleïitûj í byla soutûï ZU z celé republiky, kdy se soubor probojoval aï do soutûïního finále. Pravidelnû tanãí a zpívá na festivalech v Telãi, Svûtlé nad Sázavou, byl pozván na slavnosti ve Velké Bystfiici, Veselí na Moravû, úspûch slavil i na MFF v Liptále. Vedoucí taneãní sloïky a choreografka vût iny tancû je Pavla Wolfová, uãitelka taneãního oddûlení ZU Vedoucí muziky, primá a zároveà tvûrce vût iny hudebních úprav je Karla O merová, uãitelka hudebního oboru ZU Bajdy was founded 15 years ago in the Town Community Centre as the children ensemble Kalamajka. After the Revolution is has started under new founder - Music School Tfiebíã where it fused with a music band Tfiebíãánek. Both ensembles agreed on a new name Bajdy which is the name of the dance from Horácko region that was in their repertoire. As the children were growing up, gradually the children ensemble has become an adult ensemble. From its beginning it has a character of Horácko but it also treats material from other regions. The ensemble organises seminars with lecturers from Bohemia, Moravia and Slovakia and thus its members become familiar with new dances and songs. Since the age limit of the dancers is very low, most dances and songs are of a funny character and tempo of dances also corresponds to the age of the dancers. Bajdy successfully took part in various competitions, most important of which was the competition of music schools from the whole country where the ensemble got into the final. It regularly dances and sings on the festivals in Telã, Svûtlá nad Sázavou, it was invited for festivities in Velká Bystfiice, Veselí na Moravû, it successfully performed also on the International Folklore Festival in Liptál. The leader of the dancing group and choreographer of most dances is Pavla Wolfová, teacher from the dancing department of the music school The leader and the first violinist of the band and at the same time author of most musical arrangements is Karla O merová, teacher from the music department of the music school Artistic director and choreographer: Janusz Kalinowski

18 JAVORNÍK - BRNO K ENOVÁK - K ENOVICE U SLAVKOVA Folklorní soubor Javorník Brno má své zaãátky v padesát ch letech, kdy provádûl v zkumy lidové kultury na jiïním Vala sku. Z obsáhlé sbírky vala sk ch písní a tancû ãerpá dodnes. Region Vala ska je i základem jeho repertoáru, kter byl postupnû roz ífien o region Moravsk ch Kopanic. Pfii vystoupeních pro vefiejnost se Javorník snaïí o vyváïenost taneãního, pûveckého i hudebního projevu. Respektuje pfiitom folklorní pfiedlohy a dbá o stylovou ãistotu krojû. Nechce, aby neúmûrné choreografické efekty pfiekryly krásu pûvodnû sesbíran ch materiálû. Kromû vystupování pro domácí publikum - tradicí se jiï staly kaïdoroãní vánoãní koncerty - se Javorník pfievedl divákûm, v mnoha evropsk ch zemích. Má na svém kontû i dlouhou fiadu rozhlasov ch nahrávek, televizních pofiadû a dvû samostatné CD. Za svou dlouholetou tvûrãí, sbûratelskou a koncertní ãinnost byl v roce 1982 v Hamburku odmûnûn Evropskou cenou za lidové umûní. V souãasné dobû má Javorník dvacetiãlennou taneãní skupinu a cimbálovou muziku s 10 muzikanty. Vedoucím souboru je Ivan Nedûlka, choreografkou Olga Tesauerová, taneãní sloïku vede Jitka Mlejnková a primá em muziky je Mirko Otáhal The history of the folklore group Javorník Brno stretches back to the nineteen fifties, when it was involved in research of the folk culture of southern Moravian Wallachia. It continues to draw on the extensive collection of Moravian Wallachian songs and dances to this day. The Wallachia region forms the basis of the group s repertoire, although this has been extended to include the Moravian Kopanice region. In its public performances Javorník strives for a balance among dance, song and music, while respecting the original folklore material it works with and paying great attention to the stylistic purity of its folk costumes. The group aims to ensure that disproportionate choreographic effects are not superimposed on the beauty of the original material it has collected. In addition to performances for the public in its country of origin (its Christmas concerts have become something of a tradition) Javorník has appeared before the public in many European countries. It has also notched up a long series of radio recordings and television appearances, and has recorded two CDs. In 1982 its many years of creative work and concert performances, and the work it has performed in collecting folk material, were recognised when it received the European Folk Art Award in Hamburg. At the present time Javorník has a twenty-member dance group and a dulcimer band of 10 musicians. Soubor vznikl v roce 1983 pro jiï dospûlé ãleny z dûtského souboru Kfienováãek. Jeho ãleny jsou mladí lidé z Kfienovic a Hru ek, kter m zûstala láska k lidovému tanci a zpûvu. Písnû a tance tohoto souboru jsou jednak z Brnûnska ( lapanice, Prace), jednak z Vy kovska (Drysice). Materiál pro svou tvorbu ãerpá pfiedev ím ze sbírek Zdenky Jelínkové. Hudební doprovod tvofií tfiíãlenná muzika (basa, harmoniky). Kfienovák se zúãastàuje fiady pfiehlídek a festivalû. Sám je spoluorganizátorem folklorního festivalu nazvaného Pod kfienovskó májó. Soubor udrïuje kontakt se ãleny taneãní skupiny z nûmeckého Dorfenu. Spoleãnû s ní organizuje v mûnné pobyty ãlenû a pfiípadná vystoupení ãi úãast na festivalech. Vedoucí: Ing. Václav Kopeãek Umûleck vedoucí: Alena Pfietáková The ensemble was founded in 1983 for grown-up former members of the Kfienováãek children s ensemble. Its members are young people from the villages of Kfienovice and Hru ky who want to continue in the development of their hobby: folk dancing and singing. The songs and dances performed by this ensemble originate from the Brno region ( lapanice, Prace) and also from the Vy kov region (Drysice). The material for the ensemble s work draws upon the collections of Zdenka Jelínková in particular. Accompaniment is provided by a trio (accordions, double bass). Kfienovák has taken part in many folklore festivals. The ensemble is a co-organizer of a folklore festival called Under the Kfienovice Maypole. The ensemble has also established friendly contacts with a folk dance group in Dorfen in Germany: both ensembles are involved in mutual exchange visits and have participated in and performed jointly at several folklore festivals. Leader: Ing. Václav Kopeãek Art leader: Alena Pfietáková The leader of the group is Ivan Nedûlka, its choreographer Olga Tesauerová, the dance group is lead by Jitka Mlejnková and the musicians by Mirko Otáhal

19 LUâINA - BRNO MÁJEK - BRNO Folklorní soubor Luãina, pûsobící od svého vzniku v 50. letech pfii Vojenské akademii Brno, se zapsal v srdcích iroké vefiejnosti jako vala sk soubor. Realizovaná scénická pásma byla charakteristická nejen dokonalou dramaturgií, ale i ãistotou prvkû folkloru Vala ska. Politické i spoleãenské zmûny v na í zemi na poãátku 90. let mûly vliv i na dûní v souboru. Po nûkolikaletém hledání nové identity se v roce 1994 zaãala nové etapa ãinnosti souboru Luãina. Novû se zamûfiuje na tradiãní zpûvy a tance z oblasti Kyjovska na Moravském Slovácku. Jejich pûsobivost je umocnûna pfiekrásn mi jihokyjovsk mi kroji, které by nebylo moïné pofiídit bez spolupráce ãlenû souboru a pfiispûní vedoucího Klubu Vojenské akademie Brno pana Ing. Ivana Slámy. Své aktivity stále roz ifiuje a po urãitém období útlumu se soubor opût dostává do povûdomí nejen brnûnské vefiejnosti. Pofiádá besedy u cimbálu, úãastní se folklorních festivalû v republice, téï pofiádá vystoupení pro sociálnû slabé spoluobãany. Koncepcí zpracovávan ch témat se vrací k tradici scénick ch pásem oïivujících zvyklosti regionu, nyní Kyjovska. V tomto smûru získal soubor hlavní cenu na folklorním festivalu RoÏnovská vala ka v ãervnu 1999 za verbífiské vojenské pásmo. Vedoucí souboru: Dita Halífiová (taneãní sloïka) Jifií Nesveda (primá cimbálové muziky) Folklore ensemble Luãina, acting since its foundation in the 50 s under The Military Academy Brno, was known among audiences as Wallachian ensemble. Presented scenic programmes were characteristic of perfect drama programme and also purity of Wallachian folklore elements. Political and social changes in our country in the beginning of the 90 s have influenced also ensemble activities. After several years of searching new identity a new period of ensemble Luãina has started. It s newly orientated at traditional songs and dances from Kyjov region in Moravian Slovakia. Their impressiveness is intensified by beautiful traditional costumes of southern Kyjov region that were provided with the help of the members of the ensemble and the head of the Military Academy Club Mr. Ivan Sláma. The ensemble s activities are constantly enlarging and after a damping period the ensemble has been gaining back its popularity not only among Brno audiences. It organises dulcimer parties, takes part in folklore festivals in the country and also gives charity performances. Conception of treating themes goes back to the tradition of scenic programmes showing costumes of the region, this time Kyjov region. In this respect the ensemble gained the main prize of Folklore Festival RoÏnovská vala ka ( RoÏnov Hatchet-stick ) in June 1999 for the programme Pressing Military Songs and Dances. V roce 1974 zaloïila skupina nad encû nov národopisn soubor v Brnû. Z dûtského souboru, kterému jiï odrostla, si pfiinesla do vínku velice irok zábûr zpracovávaného folklorního materiálu, av ak zhruba roãní ãinnost ukázala, Ïe je potfieba v bûr materiálu zúïit a tak zûstaly v Májku doma tfii národopisné oblasti: Luhaãovské Zálesí, Vala sko a Drahanská vysoãina. Májek, tak jak jej známe dnes, má za sebou spolupráci s nûkolika osobnostmi z fiad muzikantû, namátkou jmenujme toho prvního, kter m byl Ladislav Prãík, a jednoho z posledních, jehoï jméno je spojeno s více soubory, Franti ka âerného. V souãasné dobû se souborem spolupracuje cimbálová muzika Kalí ek, jejímï vedoucím a primá em je Jan KuÏel. Program souboru Májek lze kromû MFF Brno zhlédnout na nejrûznûj ích folklorních akcích v âr, ale také v zahraniãí. Májku tleskalo obecenstvo v Nûmecku, Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Jugoslávii, Portugalsku, védsku a Holandsku. Soubor spolupracuje s nûkter mi dal ími soubory z Brna a pfiedev ím se snaïí vychovávat svûj vlastní dorost v dûtském souboru Májíãek. Vedoucí souboru: Milan Zelinka A group of enthusiasts founded a new folklore ensemble in Brno in From a children ensemble, they grew out of, they brought large folklore material, but about a one-year existence of the new ensemble showed a necessity of specialisation in material and thus Májek (Maypole) treats three folklore regions - Luhaãovské Zálesí, Vala sko (Moravian Walachia) and Drahanská Highlands. Májek in its contemporary form had co-operated with several personalities from the ranks of musicians, let s name, at random, the first one, Ladislav Prãík, and one of the last one, whose name is connected with more ensembles, Franti ek âern. Nowadays, ensemble Májek co-operates with dulcimer band Kalí ek (Small Cup) whose leader and first violinist is Jan KuÏel. Májek has been performing not only on the International Folklore Festival but also on various folklore events in the Czech Republic and abroad. Májek was appreciated by audiences in Germany, Poland, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, Portugal, Sweden and Holland. The ensemble collaborates with some other ensembles from Brno and it tries to bring up its own juniors in children ensemble Májíãek. Leader: Milan Zelinka Leader: Dita Halífiová (dancing group) Jifií Nesveda (first violinist)

20 ONDRÁ - BRNO POªANA - BRNO Poãátky ãinnosti souboru sahají aï do roku 1954, kdy skupina nad en ch slovensk ch chlapcû zaloïila po nástupu na vojenskou základní sluïbu do mûsta Olomouce na Moravû folklorní skupinu. Zvolili si název Vojensk soubor písní a tancû Jáno ík. V roce 1957 pfiesídlil soubor do Brna. Tento kolektiv zpracovával folklor slovensk ch regionû po dobu 39 let, aï do roku Na jafie roku 1993, po odchodu slovensk ch chlapcû, navazuje na tradici VSPT Jáno ík staronov soubor pod nov m názvem Vojensk umûleck soubor ONDRÁ. Jeho ãlenskou základnu tvofií profesionální umûleãtí pracovníci, vojáci základní sluïby a civilní amatérská ãást souboru. Dramaturgie a skladba jednotliv ch vystoupení VUS ONDRÁ vychází z lidové kultury národopisn ch regionû âech, Moravy a Slovenska. Zfiizovatelem VUS ONDRÁ je Armáda âeské republiky. Náãelník souboru: pplk. Jifií Majkus Vedoucí umûleckého provozu : âestmír Komárek Umûleck vedoucí : Jaroslav Jurá ek This ensemble s history goes back to 1954, when a group of young man from Slovakia, who where doing their military service in Olomouc in Moravia, founded a folk ensemble. They chose the name Jáno ík Military Song and Dance Ensemble and in 1957 the group moved to Brno where they continued with their arrangements of Slovak folklore for 39 years up to the beginning of In the spring of after the split with Slovakia - the traditional ensemble was adapted and given the new name of the ONDRÁ Military Art Ensemble. Its membership is made up of professional artistes, soldiers doing military service, and amateur civilians. The programme for Ondrá individual performances originates from the folk culture of ethnographic regions of Bohemia Moravia and Slovakia. The patron of the ensemble is the Army of the Czech Republic. Head of the ensemble: Lt. Col. Jifií Majkus Art Running Director: âestmír Komárek Art Director: Jaroslav Jurá ek Vysoko kolsk soubor lidov ch písní a tancû Pol ana byl zaloïen v roce 1949 a od svého vzniku pûsobí nepfietrïitû dodnes. Leto ní rok 1999 je proto pro Pol anu jubilejní, kdy si soubor slavnostním koncertem v divadle pfiipomene 50. v roãí svého vzniku. Pol ana sdruïuje pfieváïnû studenty brnûnsk ch vysok ch a stfiedních kol. Sídlo a místo pûsobení souboru je na nejvût í brnûnské vysoké kole - Vysokém uãení technickém. Pol ana jiï tradiãnû zpracovává slovensk folklór. Dal í folklorní oblastí, kterou se soubor zab vá, je Brnûnsko. Bûhem své dlouholeté ãinnosti úãinkoval soubor na mnoha tuzemsk ch i zahraniãních festivalech, takïe Pol ana mûla moïnost pfiedvést své umûní divákûm v Anglii, Bulharsku, Belgii, Francii, Itálii, Jugoslávii, Maìarsku, Makedonii, Nûmecku, Nizozemí, Polsku, Rakousku, panûlsku, Ukrajinû a samozfiejmû i na Slovensku. Mnohé z uveden ch státû nav tívila Pol ana nûkolikrát. Organizaãní vedení: Ing. Jifií Vicena, Ing. Svatopluk RusÀák, Jifií Bayer Umûlecké vedení: Ing. Petr ebela, Mgr. Eva Orlovská, Antonín Bukovsk University ensemble of folk dances and songs was founded in 1949 and it has been working without interruption since its coming into existence up to the present days. Therefore this year is jubilee for Pol ana and the ensemble will commemorate the 50th anniversary by a gala concert in the theatre. Pol ana groups mainly students of Brno colleges and secondary schools. Its home and working place is at the biggest Brno college - Technical University. Pol ana has traditionally treated Slovakian folklore. Another folklore region which is dealt with in this ensemble, is Brno region. During its long existence the ensemble has performed on many home and foreign festivals, so Pol ana had the opportunity to show its art to audiences in England, Bulgary, Belgium, France, Italy, Yugoslavia, Hungary, Macedonia, Germany, Holland, Poland, Austria, Spain, Ukraine and of course Slovakia. Pol ana has performed in many of these states several times. Organisational leaders: Jifií Vicena, Svatopluk RusÀák, Jifií Bayer Artistic leaders: Petr ebela, Eva Orlovská, Antonín Bukovsk

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MEZINÁRODNÍ. BRNO âeská REPUBLIKA 31. 8. - 3. 9. 2000. 11th International Folklore Festival Brno - Czech Republic

MEZINÁRODNÍ. BRNO âeská REPUBLIKA 31. 8. - 3. 9. 2000. 11th International Folklore Festival Brno - Czech Republic XI. XI. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL BRNO âeská REPUBLIKA 31. 8. - 3. 9. 2000 11th International Folklore Festival Brno - Czech Republic XI. 11th International Folklore Festival Brno - Czech Republic

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

XXII. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL. BRNO âeská REPUBLIKA 25. 8. 28. 8. 2011. 22th International Folklore Festival Brno Czech Republic

XXII. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL. BRNO âeská REPUBLIKA 25. 8. 28. 8. 2011. 22th International Folklore Festival Brno Czech Republic XXII. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL BRNO âeská REPUBLIKA 25. 8. 28. 8. 2011 22th International Folklore Festival Brno Czech Republic Je ãtvrtek den zahájení festivalu. Je tû poslední úpravy jevi tû,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

VIZUÁLNÍ KONCEPCE Pražského Quadriennale 2015. jaro dufek

VIZUÁLNÍ KONCEPCE Pražského Quadriennale 2015. jaro dufek jaro dufek Vizuální koncepce 13. ročníku Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru 2015, kterou navrhuji, je propojením jednotlivých témat (hudba, počasí a politika) motivem meteomapy. Právě

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : h ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : 1 The Channel Tunnel, also called the Chunnel, is a

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ PAMÁTNÁ MÍSTA MEMORIES Zámek: Renesanční stavba. Dnes je v něm obecní úřad. Byl založen rodem Syrakovských v 16. století. The Castle: The Renaissance building. Today there is the

Více

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek RETAIL PARKS Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek HODONÍN City Hodonín is located 61 km south east of Brno and ca. 6 km west of the Slovakian border towns Holíč and Skalica. As the principal town of the

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Anglicky mluvící země

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Anglicky mluvící země Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření: Anotace:

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo projektu: Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu:

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více