Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Čl. 1. Vyhlašovatel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Čl. 1. Vyhlašovatel"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Obchodní firma: ČEPRO, a.s. Čl. 1. Vyhlašovatel se sídlem: Praha 7, Dělnická 12, PSČ: , IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č zastoupené: (dále jen Vyhlašovatel ) Kontaktní osoby Vyhlašovatele ve věcech Nahlížení do dokumentace Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva Ing. Ladislavem Staňkem, členem představenstva jméno a příjmení: telefon: Mgr. Petr Kott Podávání nabídek Lenka Hošková Odborných ve vztahu k pohledávkám Ing. Jitka Králová Čl. 2. Výzva Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé podat nabídku, aby mu podávaly nabídky na úplatné postoupení níže vymezených pohledávek z portfolia Vyhlašovatele, a to za dále v této Výzvě uvedených podmínek (dále jen Podmínky ). Osoby způsobilé podat nabídky jsou: Čl. 3. Osoby způsobilé podat nabídku 3.1. fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky, která je plně svéprávná, nebo 3.2. fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo podle zvláštních předpisů, která je plně svéprávná nebo 3.3. právnická osoba se sídlem na území České republiky nebo 3.4. zahraniční osoba dle 3024 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ) které současně splňují následující podmínky: a) nejsou dlužníkem z postupovaných pohledávek vymezených v čl. 4 odst. 4.1 Podmínek nebo nejsou osobou blízkou ve vztahu k dlužníkovi. Pro účely těchto Podmínek se za osobu blízkou považuje příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zvláštního právního předpisu upravujícího registrované partnerství, jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní, osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. Dále se za osobu blízkou považují právnická osoba a člen jejího statutárního orgánu nebo ten, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody či jiné skutečnosti. strana 1 z 5

2 b) nemají závazky po splatnosti vůči Vyhlašovateli, c) nejsou osobou, u které probíhá insolvenční řízení nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen, proto, že majetek byl zcela nepostačující. d) nevedly nebo v současné době nevedou s Vyhlašovatelem soudní spor o peněžitou pohledávku. Soudním sporem se rozumí jak spor vedený v rámci občanské soudní řízení tak i rozhodčího řízení či jakékoliv jiného vnitrostátního či mezinárodního arbitrážního řízení). (dále jen Účastník ). Čl. 4. Předmět postoupení 4.1. Předmětem postoupení jsou pohledávky Vyhlašovatele za fyzickými a právnickými osobami se sídlem/místem podnikání/trvalým pobytem na území České republiky, vzniklé z obchodního styku Vyhlašovatele s těmito osobami nebo pohledávky (dále jen Pohledávky, jednotlivě také jen Pohledávka ). Přehled Pohledávek je uveden v příloze č. 1 této Výzvy Pohledávky mohou být postoupeny jako soubor nebo jednotlivě jednomu či více Účastníkům, a to dle posouzení a rozhodnutí Vyhlašovatele. Jednotlivou Pohledávkou se pro účely těchto Podmínek rozumí jedna či více (skupina) pohledávek, které má Vyhlašovatel za jedním dlužníkem. Souborem Pohledávek se rozumí více jednotlivých Pohledávek za různými dlužníky Zájemce o podání nabídky (dále jen Zájemce ) má právo seznámit se s vybranými informacemi o Pohledávkách v tomto rozsahu: právní důvod vzniku, výše Pohledávek vč. úrokové sazby a struktura Pohledávek (tj. výše jistiny a úroků z prodlení), aktuální stav právního vymáhání Pohledávek (dále jen informace ). Ve stejném rozsahu je oprávněn nahlédnout do kopií smluvní dokumentace případně jiných dokladů vztahujících se ke vzniku Pohledávky nebo jejímu vymáhání (dále jen dokumentace ) Informace Zájemce obdrží od kontaktní osoby ve věcech nahlížení do dokumentace ve lhůtě do 5 pracovních dnů od podání žádosti. Ve stejné lhůtě od podání žádosti mu bude umožněno nahlédnout do dokumentace Podmínkou pro nahlížení do dokumentace je uzavření Dohody o zachování mlčenlivosti. Za dohodu podle předchozí věty se taktéž považuje čestné prohlášení Zájemce, akceptované Vyhlašovatelem (kontaktní osobou Vyhlašovatele pro nahlížení do dokumentace). Zájemce není oprávněn pořizovat si kopie z dokumentace či její fotodokumentaci, další podmínky nahlížení do dokumentace stanoví Dohoda o zachování mlčenlivosti nebo pokyny kontaktní osoby Vyhlašovatele pro nahlížení do dokumentace Zájemce je oprávněn požádat o informace nebo nahlédnutí do dokumentace nejpozději 7 dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. V případě pozdějšího podání je Vyhlašovatel oprávněn takovou žádost odmítnout. Vyhlašovatel upozorňuje, že poslední nahlížení do dokumentace proběhne , v 16:00 hod Před nahlédnutím dokumentace je Zájemce nebo jeho zástupce povinen se prokázat dokladem totožnosti. Zástupce (vyjma statutárního orgánu právnické osoby nebo člena statuárního orgánu anebo prokuristy) je povinen se prokázat plnou mocí s úředně ověřeným podpisem Náležitosti nabídky Nabídka Účastníka musí obsahovat: Čl. 5. Nabídka, místo a lhůta pro její podání Identifikace Účastníka (uvedení jména, příjmení/obchodního názvu/firmy; trvalého bydliště/ místa podnikání/sídla, rodného čísla/ identifikačního čísla organizace, bylo-li přiděleno); strana 2 z 5

3 výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm Účastníka zapsán, a to alespoň v prosté kopii; výpis ze živnostenského rejstříku či jiné evidence, je-li v něm Účastník zapsán, pokud Účastník podává Nabídku jako fyzická osoba nezapsaná do obchodního rejstříku podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo výpis z jiného zákonem určeného rejstříku, pokud se Účastník do obchodního rejstříku nezapisuje a podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních právních předpisů, a to alespoň v prosté kopii; originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci nebo jiného dokumentu zakládajícího oprávnění osob, které Nabídku učinily, takové právní jednání učinit; plná moc se nevyžaduje v případě, že Nabídka je podepsána statutárním orgánem právnické osoby nebo členem statutárního orgánu právnické osoby anebo prokuristou nebo v případě fyzické osoby je učiněna přímo tou osobou, která Nabídku podává; Kontaktní adresu a identifikační údaje kontaktní osoby Účastníka Identifikaci Pohledávek, případně souboru Pohledávek, na které podává Účastník nabídky výši nabízené úplaty za postoupení souboru Pohledávek (v takovém případě může pro přehlednost nabízená úplata obsahovat i nabízenou výši úplaty pro jednotlivé Pohledávek za jedním dlužníkem ze souboru Pohledávek) nebo jednotlivou Pohledávku za jedním dlužníkem, a to v korunách českých zaokrouhlené na celá čísla. Navrhovanou výši úplaty za postoupení Pohledávek je povinen vyjádřit čísly i slovy. Nebudou-li se tyto údaje shodovat, platí údaj vyjádřený slovy čestné prohlášení Účastníka o tom, že disponuje dostatečnými finančními prostředky na úhradu úplaty za postoupení Pohledávek, čestné prohlášení Účastníka o tom, že je vázán celou svou nabídkou po dobu 60 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek čestné prohlášení, že nabízející splňuje podmínky uvedené v čl. 3 bod a) až d). (dále a výše jen Nabídka ) 5.2. Závazná doba, po kterou je Účastník vázán svojí Nabídkou, je 60 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání Nabídek Každý Účastník je oprávněn předložit pouze jednu Nabídku na postoupení Pohledávek (tím není dotčeno právo Účastníka podat nabídku na více jednotlivých Pohledávek nebo více souborů Pohledávek) Nabídka, která nesplní náležitosti stanovené těmito Podmínkami, může být Vyhlašovatelem vyloučena Nabídka na postoupení souboru Pohledávek nebo každé jednotlivé Pohledávky musí být doručena níže uvedeným způsobem do do 10:00 hodin Nabídka bude podána výlučně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje Softender. Nabídky v listinné podobě Vyhlašovatel nepřijímá a budou případně odmítnuty Nabídka v elektronické podobě bude podána prostřednictvím profilu zadavatele na adrese a bude označena názvem Nabídka na odkup pohledávek ČEPRO, a.s. a evidenčním číslem 185/15/OCN. Nabídka musí být podána ve formátu *pdf. Tímto není dotčena povinnost Účastníka podle těchto Podmínek předkládat v rámci nabídky příslušné dokumenty podepsané Účastníkem Nabídky podané po lhůtě pro podání Nabídek budou odmítnuty. Vyhlašovatel takové nabídky nevrací. strana 3 z 5

4 Čl. 6. Přijetí/odmítnutí Nabídky 6.1. Informace o přijetí či odmítnutí Nabídky oznámí Vyhlašovatel Účastníkovi písemně nejpozději do 60 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání Nabídek, a to na kontaktní adresu uvedenou v Nabídce. V případě, že tak neučiní, má se za to, že Nabídku odmítl O přijetí nabídky bude rozhodovat výše úplaty z postoupení Pohledávek, avšak Vyhlašovatel si vyhrazuje po interním posouzení přijmout i jinou Nabídku než tu, v rámci které byla nabídnuta nejvyšší úplata. Vyhlašovatel v takovém případě není povinen sdělit Uchazečům důvody proč tak učinil. Čl. 7. Kauce 7.1. Každý Účastník, jehož Nabídka byla přijata, je povinen zaplatit kauci, která je stanovena na částku ve výši 10 % nabízené úplaty za postoupení Pohledávky, nejméně však 1.000,- Kč, a to do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne, kdy bylo Účastníkovi oznámeno, že Vyhlašovatel jeho Nabídku přijímá. Kauce musí být uhrazena formou bezhotovostního bankovního převodu na číslo účtu: /0100, variabilní symbol - IČ nebo RČ Účastníka V případě uzavření úplatné smlouvy o postoupení pohledávek bude (dále jen Smlouva ) kauce započtena proti úplatě za postoupení souboru Pohledávek nebo každé jednotlivé Pohledávky Nesložení kauce nebo prodlení s jejím složením se považuje za porušení Podmínek a Vyhlašovateli v takovém případě vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši kauce, která měla být složena. Účastník podáním Nabídky prohlašuje, že výši smluvní pokuty podle předcházející věty považuje za přiměřenou s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahuje Kauce složená ve formě peněžní jistoty propadá Vyhlašovateli, jestliže Účastník, jehož Nabídka byla přijata, neuzavře s vyhlašovatelem Smlouvu, neposkytne dostatečnou součinnost k jejímu uzavření, odmítne tuto Smlouvu uzavřít nebo z jakéhokoliv jiného důvodu stojícího na straně účastníka nedojde k uzavření Smlouvy nebo po uzavření Smlouvy nedojde k úhradě úplaty. Pokud taková situace nastane, je toto považováno za porušení Podmínek a vyhlašovatel má nárok na smluvní pokutu rovnající se výši kauce, přičemž Účastník podáním Nabídky potvrzuje, že jeho zájem o postoupení pohledávek je vážně míněný a závazný a je povinen plnit povinnosti stanovené v Podmínkách, zejména pak uzavřít Smlouvu v případě, že se jeho Nabídka stane Nabídkou vítěznou (resp. takovou, kterou Vyhlašovatel přijme). V případě, že tak neučiní, má Vyhlašovatel nárok na smluvní pokutu ve výši kauce a Účastník podáním Nabídky dává souhlas, aby byla smluvní pokuta uhrazena z poskytnuté kauce tj. složené peněžité jistoty Účastník podáním Nabídky prohlašuje, že výši smluvní pokuty podle předcházejícího odstavce považuje za přiměřenou s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahuje. Čl. 8. Postup po přijetí Nabídky a složení kauce 8.1. Vyhlašovatel zašle Účastníkovi, jehož Nabídka byla přijata a který složil kauci dle těchto Podmínek, na kontaktní adresu, návrh příslušné Smlouvy. Závazné znění Smlouvy je uvedeno jako příloha č. 2 této Výzvy s tím, že Smlouva vychází z následujících předpokladů: Vyhlašovatel neručí za dobytnost postoupených Pohledávek ani neodpovídá za jejich trvání, Vyhlašovatel postupuje Pohledávky jak stojí a leží (úhrnkem), tj neodpovídá za vady těchto Pohledávek, postoupení Pohledávek dle Smlouvy nabývá účinnosti až úplným zaplacením úplaty za postupované Pohledávky nebo každou jednotlivou Pohledávku, zaplacení celé úplaty za postoupení Pohledávek nebo každé jednotlivé pohledávky bude provedeno bezhotovostním převodem na účet Vyhlašovatele, a to ve lhůtě sjednané ve Smlouvě. Pro případ prodlení s úhradou dohodnuté úplaty se ve Smlouvě sjednává smluvní pokuta z prodlení ve výši 0,5 % za každý započatý den prodlení z neuhrazené části úplaty Od okamžiku doručení návrhu Smlouvy Účastníkovi začíná běžet 14denní lhůta pro doručení podepsané Smlouvy ve dvou vyhotoveních do sídla Vyhlašovatele. Znění návrhu Smlouvy je pro strana 4 z 5

5 Účastníka závazné a ten není oprávněn činit jakékoliv změny návrhu Smlouvy. V souladu s ust odst. 3 poslední věta Občanského zákoníku platí, že předložení Účastníkem podepsané Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou oproti závaznému znění Smlouvy nezakládá povinnost Vyhlašovatele takovou odchylku nebo dodatek akceptovat a považuje se pro účely těchto Podmínek za zmaření uzavření Smlouvy Zmeškání lhůty uvedené v předchozím odstavci nebo doručení podepsané Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou nebo v nedostatečném počtu vyhotovení bude mít důsledky podle čl. 7 těchto Podmínek, tj. propadnutí kauce Dojde-li před uzavřením Smlouvy ke snížení celkové výše Pohledávek, které jsou předmětem Smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně z důvodu částečného plnění dlužníka nebo třetí osoby, Vyhlašovatel procentuálně v daném poměru sníží výši úplaty za postoupení. Toto snížení se nepovažuje za změnu obsahu Pohledávky a nejsou jím dotčeny povinnosti vybraného Účastníka stanovené v těchto Podmínkách Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Čl. 9. Závěrečná ustanovení odmítnout všechny nebo některé předložené Nabídky nebo změnit vyhlášené Podmínky včetně závazného znění Smlouvy nebo zrušit řízení podle této Výzvy a to bez nároku na náhradu jakékoliv škody či nároku na náhradu jakýchkoliv nákladů ze strany Účastníků nebo Zájemců Vyhlašovatel si dále vyhrazuje právo s Účastníky jednat o Nabídkách, a to až do okamžiku přijetí některé z Nabídek. V případě, že Účastník, jehož Nabídka byla přijata Vyhlašovatelem, neuzavře nebo zmaří uzavření Smlouvy, je Vyhlašovatel oprávněn oslovit dalšího Účastníka, který podal Nabídku na Pohledávku nebo Pohledávky, jejichž postoupení bylo předmětné Smlouvy, která nebyla uzavřena nebo jejíž uzavření bylo zmařeno. Takto oslovený Účastník je povinen uzavřít Smlouvu v souladu s Podmínkami a jeho Nabídkou, a to za předpokladu, že byl Vyhlašovatelem osloven ve lhůtě, po kterou je Uchazeč vázán svou Nabídkou Změnu Podmínek soutěže nebo zrušení řízení podle této Výzvy Vyhlašovatel uveřejní způsobem, kterým vyhlásil Podmínky Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených s podání Nabídek ani na jejich vrácení a podkladů s nimi předaných Vyhlašovatel upozorňuje, že na základě této Výzvy mu nevzniká povinnost uzavřít jakoukoliv smlouvu o postoupení Pohledávek a nevzniká mu povinnost potupovat Pohledávky pouze na základě této Výzvy. Podáním Nabídky s touto skutečností Účastníci vyslovují souhlas Pro uzavření Smlouvy je obligatorně stanovena písemná listinná podoba s tím, že Smlouva musí být podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran Přílohou této Výzvy jsou: Příloha č. 1 Přehled postupovaných pohledávek Příloha č. 2 Závazné znění smlouvy o úplatném postoupení pohledávek. V Praze dne Za ČEPRO, a.s. Mgr. Jan Duspěva Ing. Ladislav Staněk předseda představenstva člen představenstva strana 5 z 5

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor nemovitého a movitého majetku společnosti Auto Activity a.s. (provozovna Třebíč) Mgr. Michal Večeřa (dále jen Insolvenční správce ), insolvenční správce ustanovený

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU ZAJIŠTĚNÉM PŘEVODEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU ZAJIŠTĚNÉM PŘEVODEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU ZAJIŠTĚNÉM PŘEVODEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ smluvní strany: ATLANTIK finanční trhy, a. s. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů na základě smluv uzavřených ode dne nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více