ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní manažerství ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE Diplomová práce Autor práce: BcA. Markéta Švecová Vedoucí práce: MgA. Lucie Šnajdrová Oponent práce: Doc. Mgr. Jan Kolegar Brno 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem při psaní této práce pracovala samostatně a použila jsem pouze prameny, které jsou uvedeny v soupisu použité literatury. V Brně dne 15. května 2011 BcA. Markéta Švecová

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala MgA. Lucii Šnajdrové, která mi byla velmi dobrou a přátelskou vedoucí, doc. Mgr. Janu Kolegarovi za spoustu užitečných rad během celého studia, přátelům, rodičům a sestře za trpělivost.

4 ŠVECOVÁ, Markéta. Zastupování umělců v České republice [Representing Artists in the Czech Republic]. Brno: Janáčkova akademie múzickych umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie, 2011., 186 s. [Vedoucí diplomové práce MgA. Lucie Šnajdrová].

5 Anotace Téma: Zastupitelská činnost Název: Zastupování umělců v České republice Výzkumná oblast: Divadelní manažerství Vypracovala: BcA. Markéta Švecová Datum: 15. května 2011 Diplomová práce se zabývá zastupováním umělců na území České republiky. Vysvětluje pojmosloví umělecký agent manažer impresário na základě zahraničních pramenů a aplikuje jejich význam do českého prostředí. Pojmenovává situaci před rokem 1989 a současnost. Na základě dělení uměleckého managementu do oblastí divadla, hudby, tance, filmu nebo výtvarného umění popisuje současnou situaci zastupitelské činnosti v České republice, včetně konkrétních příkladů odpovídajících agentur. Akcentuje právní aspekty zastupitelské činnosti. Klíčová slova agent, manažer, agentura, agenturní činnost, casting, produkce, umělec

6 Annotation Theme: Representative activity Title: Representing Artists in the Czech Republic Investigation area: Theatre Management Autor: BcA. Markéta Švecová Date: 15th May 2011 This thesis deals with the representation of artists in the Czech Republic. Explains the terminology of art agent - manager - impresario on foreign sources and apply their importance to the Czech environment. Addresses the situation before 1989 and the present. Based on the division of arts management in the areas of theater, music, dance, film and visual art describes the current situation of representative activity in the Czech Republic, including specific examples of relevant agencies. Accents the legal aspects of representative actions. Key words agent, manager, agency, agency work, casting, production, artist

7 Zastupování umělců v České republice Obsah Úvod Terminologie pojmů Impresário Rozdíl mezi pojmy manažer a agent dle amerických pramenů Manažer Co manažer není Agent Uplatnění americké terminologie v českém prostředí Situace před rokem Změna situace po roce Odměňování umělců Zastupování v jednotlivých uměleckých oblastech Výtvarné umění Taneční umění Orchestr Opera Shrnutí Zastupování herců Zpracování kvalitativního výzkumu v oblasti zastupování herců Shrnutí kvalitativního výzkumu Herec ve spolupráci s Českou televizí Typy uměleckých agentur dle náplně činnosti Castingová agentura ArtCorp s. r. o Casting studio CINE JESSY s. r. o Casting Mirky Hyžíkové Castingová agentura Soni Ticháčkové A casting, s. r. o Jak probíhá casting? Umělecké (produkční) agentury Moravská umělecká agentura Brno Roman Roun Agency ARS/KONCERT, spol. s r. o Herecké agentury Actor s Runway Agency, s. r. o Herecká agentura Hany Kučerové

8 Zastupování umělců v České republice Manažeři a agenti jako OSVČ LaK produkce Ladislava Krapka Opera concert agency Lucie Šnajdrové Srovnání Právní formy agenturní činnosti Fyzické osoby Fyzická osoba na živnostenské oprávnění Právnické osoby Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Smluvní vztahy v zastupování umělců Licenční smlouva ( 46 55) Výhradní licence Nevýhradní licence Smlouva o zprostředkování ( ) Smlouva o obchodním zastoupení ( a) Konkurenční doložka Nevýhradní zastoupení Výhradní zastoupení ( 665 a 666) Smlouva mandátní ( ) Shrnutí Umělec jako osoba samostatně výdělečně činná Daňové a odvodové povinnosti Daňové a odvodové povinnosti v rámci angažmá a vedlejších činností Shrnutí Kolektivní správci v oblasti umění Divadelní a literární agentura (DILIA) Agentura ve službách kultury (Aura Pont) Ochranný svaz autorů (OSA) INTERGRAM Rozdíl mezi správci OSA a Intergram Ochranná organizace autorská sdružení (OOA-S) GESTOR Shrnutí Psychologický profil uměleckého agenta...69 Závěr...70 Použitá literatura...72 Seznam příloh

9 Zastupování umělců v České republice Úvod Zastupování umělců v jednotlivých sférách kultury je důležitou součástí všeobecného kulturního managementu. Základ této profese spadá do Evropy první poloviny 17. století, kde začali v čele operních domů stát impresáriové, kteří byli ředitelé nebo majitelé divadel. Do jejich funkce spadaly i činnosti, které jsou již v dnešní době odděleny a vykonávány odborníky např. dramaturg, ekonom, manažer apod. Ve světě, zejména ve Spojených státech, dosáhl fenomén zastupování a agentů svého vrcholu a je denní součástí uměleckého života ve všech oblastech. V České republice byla do roku 1989 činnost umělců pod kontrolou centrálních orgánů státních institucí. Po Sametové revoluci došlo k diametrální proměně v charakteru kultury jako takové, ale i v zastupitelské činnosti. Vznikaly nové subjekty, které nabízely umělcům možnost spolupráce, a začaly se výrazně šířit vlny západní civilizace, které mají dodnes velký vliv na vývoj současné české kultury. Cílem této práce je zmapovat současnou situaci v České republice v oblasti zastupování umělců, nahlédnout do jednotlivých oblastí, alespoň v obecném měřítku, a více do hloubky prozkoumat zejména sféru zastupování herců, která je nejvýrazněji propojena s oblastí divadelního manažerství, ať už se týká filmu, televize, rozhlasu nebo divadla. Výsledným záměrem je vytvoření platformy, která může pomoci začínajícím manažerům, kteří se hodlají věnovat zastupování umělců 3

10 Zastupování umělců v České republice v různých oblastech kultury, zejména zastupování herců, lepší orientaci v dané problematice a návaznost na současný stav. Kromě teoretických manažerských informací, které jsou důležité pro vytvoření stabilní, kvalitní a výkonné pracovní struktury budoucího zastupujícího manažera, se práce opírá o praktické zkušenosti samotných umělců, manažerů a agentur, které obohacují a dotváří strukturu celé diplomové práce. 4

11 Zastupování umělců v České republice 1. Terminologie pojmů Na začátek práce je potřeba vysvětlit, jaká je terminologie pojmů manažer a agent. Kořeny celého uměleckého zastupování spadají do dob italské opery v 17. století a jsou spojeny s pojmem impresário, který byl v podstatě prvním uměleckým manažerem. Pojmy manažer a agent spadají do Spojených států amerických, které navázaly na evropskou funkci impresária a rozšířily tento obor do širokého prostředí americké kultury. Na základě pramenů specifické americké terminologie budou tyto dva termíny objasněny, zejména na oblasti zastupování herců ve filmové a divadelní oblasti Impresário Termín z italského slova impresa = podnik. Jedná se o podnikatele v oblasti umění, který organizuje, a v některých případech i financuje, koncertní, divadelní a operní produkce. Původ této funkce pochází z poloviny 17. století z italské opery, kdy byl impresário hlavním organizátorem celé sezony. V polovině 19. století se jeho funkce rozšířila tím, že dostal pověření od vlastníků divadla, aby najímal skladatele. Dále se staral o kostýmy, rekvizity, orchestr i samotné herce a v neposlední řadě i o zabezpečení inscenace po stránce finanční. To často působilo velké komplikace a impresáriové tak byli nuceni vykonávat i jiné činnosti, které jim vyrovnávaly peněžní stav. Na území České republiky se objevují první zmínky o působení impresária v 18. století. V českých zemích nebyla dvorní opera, a tak se tento druh hudebního divadla přenášel do městského prostředí. Provozovatelem městských divadel nebyl šlechtic, ale obce, které 5

12 Zastupování umělců v České republice pronajímaly budovu divadelnímu impresáriovi, který najímal a platil umělce, kteří byli profesionálové. Termín impresário je v zábavním průmyslu dodnes používán, zejména pro producenty koncertů, turné a jiných akcí v oblasti hudby, opery a divadla. Pravděpodobně prvním impresáriem byl Ital Giovanni Orsatto, který působil v italské opeře a rozšiřoval benátskou operu do provinčních divadel. Mezi nejvýznamnější impresária patřili např. ruský baletní impresário Sergej Ďagilev 1 nebo hudební skladatel Antonio Vivaldi. Občas jsou tímto termínem označováni i kurátoři nebo organizátoři nejrůznějších konferencí Rozdíl mezi pojmy manažer a agent dle amerických pramenů Manažer Manažer, osobní manažer, talent manažer a další termíny, které uvádí zahraniční prameny, je člověk, který by měl znát všechny silné a slabé stránky svého umělce. Důvod je prostý, jeho úkolem je směřovat svého svěřence tam, kde je jeho místo, na základě jeho zkušeností, znalostí a schopností, zejména tehdy, když umělec neví, kde začít a kam vlastně směřovat. Osobní manažer v podstatě vede kariéru herce uměleckým prostředím. Odpovědností manažera je dohlížet na denní záležitosti zastupovaného umělce, radit mu a hájit jeho jednání na veřejnosti, řešit jeho osobní záležitosti, které mohou ovlivnit jeho 1 Sergej Ďagilev je také zakladatelem Ruského baletu, který byl nejvýznamnějším baletním souborem začátku 20. století a významně ovlivnil další vývoj tohoto typu tanečního umění. 6

13 Zastupování umělců v České republice kariéru. Manažeři jednají jako prostředníci mezi umělcem a veřejností, mezi umělcem a novináři, agenty, advokáty, účetními a dalšími složkami, které zahrnuje manažerský servis umělce. Fungují v podstatě jako pomocníci a kompletní koordinátoři umělcových činností. Osobní manažer je zodpovědný za všechno a za cokoli, co zlepšuje vývoj umělcovy profesionální kariéry od jednoduchých inscenačních návrhů, komplexního vyjednávání dlouhodobých termínů, v podstatě žije umělcův denní život, ale za scénou. Manažerova oddanost a zapojení do umělcovy kariéry je stoprocentní. Osobní manažer je hnací silou bořící bariéry frustrace a úskalí, se kterými je možné se tak často setkat v zábavním průmyslu. Manažer je ten, který věří a bojuje za svého klienta i ve chvíli, kdy to ostatní už dávno vzdali. Se zodpovědností, jakou má právě manažer, se předpokládají jeho nejširší zkušenosti v daném oboru. Profesionální manažeři jsou tak velice dobře informováni o nejrůznějších praktikách a pravidlech uměleckého průmyslu vzhledem ke své ostražitosti týkající se sebemenších změn. Pouze se zkušenostmi a s aktuálními znalostmi může být manažer umělci prospěšný. Většina manažerů je hodnocena % umělcova výdělku Co manažer není Není agentem, jehož úkolem je získávat práci pro umělce, není novinářem, jehož úkolem je vytvářet reklamu, není advokátem, jehož úkolem je poskytovat konzultace v právní oblasti a není ani účetní, jehož úkolem je zajišťovat vyúčtování, investice a jiné finanční služby. 7

14 Zastupování umělců v České republice Teorie o vztahu umělce, manažera a okolního prostředí Úplně uprostřed náprava = umělec, okolo něhož se všechno točí, okolo nápravy střed = manažer, který chrání a podporuje umělce, okraj ráfek = umělcova kariéra, která se často ubírá hrbolatou a dlouhou cestou, paprsky, spojující střed s ráfkem = podpora umělcovy kariéry agenti, novináři, právníci, účetní a další, kteří provázejí umělce na cestě k úspěchu. Pokud je kolo dobře zkonstruováno, umělecká pouť může být hladká, rychlá a úspěšná. (N. C. O. P. M., , Agent Oproti tomu agent slouží umělci vyloženě za účelem shánění konkurzů, castingů, sjednávání práce a jednotlivých pracovních kontraktů. Úspěšní a uznávání agenti jsou placeni teprve ve chvíli, kdy jsou zaplaceni jejich herci, přičemž obecným pravidlem na výši částky je obvykle 5 20 % z domluvené a sjednané práce, respektive z hrubé mzdy. V takovémto případě je více než logické, že v agentově nejlepším zájmu je shánět co nejvíce práce, aby byl co nejvíce finančně hodnocen. Agent, který disponuje kontakty v daném oboru a profesionálními styky, může umělci zprostředkovat konkurzy a castingy, o kterých by se bez jeho pomoci nikdy ani nedozvěděl. Renomovaný agent nikdy nevyžaduje žádné poplatky, kromě smluvně určených poplatků za náklady na jeho činnost. V případě, kdy umělec agenta nemá, brzy 8

15 Zastupování umělců v České republice zjistí, že má opravdu více příležitostí, když je někým reprezentován. Mnohdy se profesionální agent dostane do takových databází, kam nemá veřejnost, míněno umělci jako jednotlivci, vůbec žádný přístup. Pokud má umělec jak manažera, tak agenta, měli by o sobě navzájem vědět. Vztah umělce a manažera/agenta je vzájemný. Umělec vyžaduje pracovní příležitosti, prodej své tváře a talentu, manažer/agent chce být za tyto činnosti finančně ohodnocen. Pokud hned na začátku obě strany pochopí, že kopou na jednu branku, je to pro jejich budoucnost velice prozíravé a výhodné. V podstatě jde o jednoduchý princip, kdy si umělec za předem sjednanou odměnu najímá svého zástupce, který pro něj vykonává činnosti potřebné ke spravování své kariéry, přičemž on sám podává pouze umělecké výkony, na které se tak může plně soustředit, a za které je potom finančně hodnocen. Na začátku hledání svého agenta/manažera by si měl umělec uvědomit, jaké má své zásady a požadavky, co od svého zástupce očekává a co vlastně očekává i od své kariéry jako takové. Očekávání by měla být především realistická. Pokud herec nemá dostatečné zkušenosti, nemůže očekávat, že z něj někdo udělá hvězdu nejlépe na počkání. Pokud někdo takovou věc herci slíbí, je to velice nesprávné a neupřímné jednání. Což na začátku nikdo nepotřebuje, naopak. Takovéto nabídky je důležité se naučit odmítat, ačkoli znějí velice lákavě. S tím souvisí, že ne každá agentura a každý manažer je tak dobrý a kvalitní, jak se na první pohled tváří. V případě jakékoli spolupráce je dobré si předem zjistit, s kým budete mít tu čest pracovat, co již dělal a hlavně, jaké má reference. 9

16 Zastupování umělců v České republice Ve vztahu umělec manažer je nutné si uvědomit, že není špatné dělat kompromisy. Jak ze strany herce, tak ze strany manažera. Někdy může přinést právě kompromis větší ovoce než původní striktní plán. Pokud už se umělec rozhodne najmout si manažera, měl by si uvědomit, proč si svoje zastoupení vůbec zvolil. Jde tak o to, aby bral vážně pokyny, které mu jeho manažer udělí. Například v situaci, kdy má herec pocit, že je daná práce pod jeho úroveň, by se měl na danou situaci podívat právě z manažerského pohledu. Zejména pokud se jedná o začínajícího umělce. Samozřejmě existuje spousta jiných, kvalifikovanějších herců, kteří by tuto zakázku mohli dostat. Pokud je ale práce nabízena nováčkovi, měl ji vzít jen z toho důvodu, že získá nové zkušenosti, dostane se do povědomí dalších lidí a jeho možnosti do budoucna se opět rozšiřují (pravidlo se samozřejmě nevztahuje na operní pěvce vzhledem k jejich hlasovým dispozicím 2 ). Důležitým faktorem je permanentně svého manažera neobtěžovat, nevolat dvacetkrát denně, zda-li již sehnal nějakou práci apod. Manažer musí mít na svou práci prostor a čas, který mu při takovémto jednání jeho umělec neposkytuje. To ale nesouvisí s tím, že manažer s umělcem musí být v permanentním kontaktu co se týká novinek v oblasti práce, vzdělání, ale i médií a soukromí. Důležité je si uvědomit, že agenturní činnost je byznys a ne všechno je přesně tak, jak to na první pohled vypadá. Ve svobodném světě, kde funguje trh s herci, režisér či jeho produkce nikdy nenabízí roli přímo herci. Vždy volá jeho agenta. Skutečný agent je byznysmen, který obchoduje s talentem, vizáží a popularitou svého klienta. 2 Viz. Kapitola Uplatnění americké terminologie v českém prostředí 10

17 Zastupování umělců v České republice V branži se říká, že pase herce. Shání mu kšefty, na nichž je zainteresován, neboť čím více kšeftů za více peněz, tím tučnější provize pro agenta samotného. Agent s hercem žijí ve stejné ukázkové symbióze jako v přírodě mořská sasanka a rak. Živí se navzájem. Chce-li být agent úspěšný, musí být čtyřiadvacet hodin na telefonu. Agenti zastupují buďto neznámé herce, kterým shánějí práci, nebo hvězdy. V takovém případě přehazují vidlemi scénáře a tu nejzajímavější roli sjednávají za co nejzajímavější honorář. Obecně se však dá říci, že herec beze jména i se jménem má ve svobodném světě jedno společné: agenta. Bez něj jsou oba mrtví muži (Tesař, Milan: in Dvořák, Jan. 2004, s. 137.) Uplatnění americké terminologie v českém prostředí Vzhledem k tomu, že Česká republika je menší stát, který funguje na jiných pravidlech a má jinou tradici a historii než Spojené státy americké, výklad pojmů se mírně liší. Čistě terminologicky vysvětluje Jan Dvořák, analytik divadla a konzultant, autor publikací s divadelní problematikou, pedagog, divadelní organizátor a zástupce pražského nakladatelství Scéna, význam slova agent takto: Agentura, respektive agent, pochází z latinského slova ago=dělat, konat, jednat apod. Jedná se o specifickou odbornou činnost, kterou vykonává individuální zástupce = agent nebo zástupce skupinový = agentura. V umělecké oblasti, zejména v divadelní, se jedná zpravidla o zastoupení umělce jako jednotlivce, skupiny umělců nebo institucí. Agenturní zastupování se v České republice stále více rozšiřuje a je stále běžnější součástí divadelní praxe. Agentury a agenti pracují s divadelním produktem a zastupují taktéž autory a tvůrce, působí jako kolektivní správci autorských práv či poskytují jednotlivé licence (DILIA, Aura-Pont atd.). Mezi další typy 11

18 Zastupování umělců v České republice agentur se dají zařadit agentury umělecké, castingové, produkční, fundraisingové, PR, marketingové, reklamní apod. Do agenturní činnosti též spadá mobilita umělců a souborů nejen po České republice ale i do zahraničí. V současnosti se většina této činnosti ocitá v rukou soukromých podnikatelů, agentů nebo agentur, některá divadla mají agenturní činnost přímo ve svém statutu jako jednu z hlavních náplní činnosti (MDB, Státní opera atd.). Tento typ činnosti vykonávají také jednotlivé pořádající organizace, které si ji zabezpečují sami v rámci vlastní činnosti např. Divadelní svět Brno, Tanec Praha apod. Export a import umělců nebo inscenací umožňuje zasáhnout daleko širší spektrum trhu a nabízí nové poznatky a zkušenosti na mezinárodním poli. Některé inscenace mohou být naopak určeny a vytvářeny pouze pro export. Exportní činnost přispívá také propagaci divadel i jednotlivců. Nevýhodami exportu jsou zejména vyšší náklady na dopravu, specifické celní a daňové požadavky atd. (Dvořák, Jan. 2005, s. 12.). Součástí Dvořákovy definice agenturní činnosti je i citace Milana Tesaře. Agent je součástí jistoty úspěchu. Recept na úspěch obsahuje tři ingredience: dobrého agenta, brát cokoli a tvářit se, že umíš úplně všechno (Tesař, Milan: in Dvořák, Jan. 2004, s. 137.). S jejím tvrzením se však v našem prostředí úspěšní manažeři a agenti neztotožňují. Například u operních zpěváků je zásadní, aby si udrželi svůj pěvecký obor. V případě, že by vzali cokoliv, by mohli přijít o svůj hlas a být tak indisponováni pro jiné, kvalitní aktivity v pěveckém oboru. 12

19 Zastupování umělců v České republice Co se týče herců, jedná se spíše o jméno, které by si měl každý umělec zachovávat. Zejména známější tváře již mají vybudované nějaké renomé, kterého se drží, a ze svých požadavků a nároků neslevují. Tím si zachovávají určitou vážnost a tradici ve své profesi. Mladí, začínající herci, zejména pokud nejsou zastupováni a nemají žádnou jistotu stálého angažmá, a tedy stálého příjmu, přijímají nabídky, které nejsou na nijak výrazné umělecké úrovni, ale za to jsou dobře placené. Často tak nastává situace, že když tito mladí herci přijdou za manažerem, aby je zastupoval, dochází ke vzájemnému ujasnění jejich činnosti a většinou je manažerem doporučeno, které nabídky jsou ještě přijatelné a které už nikoli. Na základě rozdělení pojmů dle amerických pramenů je patrné, že i u nás lze určitým způsobem tyto dvě činnosti od sebe oddělit, ale jejich dělení je velice náročné. Zahraniční literatura ale může nabídnout alespoň návod, jak je používat a aplikovat i do uměleckého prostředí v této republice. Zde v současné době existují v podstatě dvě skupiny zastupujících manažerů agentů, jejichž rozdíly jsou patrné z typu právní formy a následného obsahu práce. Právnické osoby, které jsou ve většině případů většími společnostmi, se zabývají buď pouze zastupováním umělců, kterých mají pod svými křídly několik, nebo pořadatelskou a organizační činností různých společenských a kulturních akcí, přičemž zastupování je jen jednou ze součástí práce agentury. Další skupinu tvoří manažeři, kteří pracují jako fyzické osoby na základě živnostenského listu (u nás nazýváni také agenti). Ti zastupují jednoho, dva, či tři umělce, většinou ve výhradním 13

20 Zastupování umělců v České republice zastoupení, ale další skupině umělců zajišťují pouze nárazové pracovní příležitosti, poradenství v oblasti smluv apod., tedy zastoupení nevýhradní. Při výhradním zastoupení existuje kromě procentuálního odměňování manažera, které se pohybuje jak v zahraničí, tak v České republice, mezi 5 20 %, ještě určitý paušál, který je určen na pokrytí výdajů spojených s manažerovou denní činností. V profesionální oblasti umění v zahraničí nechtějí režiséři, umělečtí šéfové souborů, producenti, ani castingové agentury jednat o spolupráci se samotnými umělci, ale dávají přednost vyjednávání s jejich oficiálními zástupci, kteří tuto činnost konají v umělcův prospěch. V českém prostředí je stále ještě pozice osobního manažera nebo agenta poněkud nevyjasněná. Existují umělci, kteří své zástupce mají. Jedná se ale zejména o již známé tváře a není jich mnoho. Dosud bývá pro umělce výhodnější si v některých případech vyjednávat práci samostatně, protože existují produkce, které se zástupci jednat nechtějí. Při zjištění, že jsou umělci zastupováni, spolupráci rovnou odmítají s tvrzením, že najímat umělce a jeho agenta je finančně náročnější. Například někteří producenti, televizní produkce, šéfové uměleckých souborů apod. ještě nejsou připraveni na to, že mají umělci určitý druh zastoupení, ačkoliv by pro ně bylo snazší komunikovat právě s agentem nebo manažerem vzhledem k tomu, že jsou odborníky v dané oblasti, mají umělcův časový rozvrh v nejaktuálnější verzi a větší přehled než umělec samotný, což může mnohá jednání výrazně urychlit. 14

21 Zastupování umělců v České republice Situace před rokem 1989 Do roku 1989 se agenturní činnost dnešního rozměru netěšila významné pozornosti, z čehož také vyplývá současná situace, které chybí návaznost na předcházející období a určitá tradice v dané oblasti. Veškerá oficiální umělecká činnost se uskutečňovala v rámci státních organizací. V 50. letech vznikly monopolní agentury Divadelní agentura v Praze, Pražská estráda a Hudební agentura v Praze. Nástupcem tří výše zmíněných se stala v roce 1962 Československá hudební a divadelní agentura Pragokoncert. Ta zprostředkovávala mezinárodní spolupráci a výměnu umělců, přičemž filtrovala, selektovala a politicky kontrolovala veškeré umělecké dění. Organizačně byla struktura Pragokoncertu členěna na koncertní úsek, úsek divadel a souborů, úsek hudebníků z povolání a úsek ekonomický. Pro domácí agentáž existoval systém krajských agentur, které s umělci sjednávaly smlouvy o účinkování mimo angažmá. Organizace, která vykonávala činnost krajské agentury, byla vždy určena krajským výborem Změna situace po roce 1989 Změnou politické situace v listopadu 1989 došlo i ke změně v oblasti kultury. Začaly se rozvíjet nejrůznější umělecké aktivity oproštěny od ideologických vlivů a situace se mohla přiblížit vyspělé Evropě. Instituce, nad kterými držel stát monopol, byly privatizovány, a umělci mohli nezávisle a nezprostředkovaně nakládat se svými právy. 15

22 Zastupování umělců v České republice Vzniklo velké množství nových organizací, které sdružovaly a hájily zájmy umělců, nabízely široké spektrum služeb a fungovaly také jako produkční a organizátoři různých akcí. Důležitou událostí byla změna zákona o podnikání, která umožnila vznik nových zastupujících agentur, a zavedení nového zákona č. 139/1990 Sb. pro práva výkonných umělců, jehož platností bylo zrušeno povinné zprostředkování umělecké činnosti Odměňování umělců Zpočátku upravovalo účinkování umělců mimo pracovní poměr pracovní právo. To ale vedlo k vlně nesouhlasu umělců, kteří v 70. letech stále výrazněji požadovali, aby bylo na umělecké honoráře nahlíženo z hlediska práva autorského nebo občanského. Argumenty byla odlišnost od ostatních pracovních činností, vzhledem k neopakovatelnosti a jedinečnosti uměleckých výkonů, taktéž bylo dle pracovního práva komplikované určit kvalitu a množství odvedené práce, které vždy odpovídalo konkrétní činnosti na konkrétním projektu. Zohlednění těchto činností umožňoval pouze autorský zákon. V roce 1970 tak došlo ke změně, umělci v mimopracovním poměru podléhali autorsko právní úpravě a byl zaveden systém honorování. V roce 1993 byl systém zrušen, parametry na výši honoráře již nejsou stanoveny zákonem a vše závisí na dohodě zúčastněných stran. 16

23 Zastupování umělců v České republice 2. Zastupování v jednotlivých uměleckých oblastech Umělecký agent je tedy manažerská profese, která je vykonávána v různých oblastech umění. Existují agenti, kteří zastupují herce, ať už jde o divadelní, filmovou, televizní nebo rozhlasovou produkci, a kterým zejména se bude práce věnovat; agenti, kteří se zabývají zastupováním operních pěvců, orchestrů, dirigentů a dalších oborů souvisejících zejména s vážnou hudbou. Další kapitolou jsou zpěváci a hudební skupiny, kteří se zabývají hudbou populární. Zvláštní oblastí, ve které se zastupování téměř neuplatňuje, je sféra tanečního umění např. baletu. Dalším oborem, ve kterém funguje zastupování velmi omezeně a specificky, je výtvarné umění. Ve všech zmíněných složkách umění je pozice agenta vnímána jako postupně se vyvíjející a v budoucnu zřejmě stále více využívaná manažerská pozice. A i přes určitá specifika jednotlivých oborů jde v zastupování v zásadě o to, obstarat pro umělce práci a vykonávat činnost s tím spojenou, za dohodnutých podmínek Výtvarné umění V oboru výtvarného umění se často vyskytuje pojem mecenáš 3. Mecenášem mohou být i banky, např. galerie Deutsche Guggenheim Berlin, která sídlí přímo v Deutsche Bank, vznikla v roce 1997 jako partnerství mezi bankou a nadací Solomon R. Guggenheim 4. Mecenáši 3 Mecenáš je termín, který pochází z latiny, kde znamenal podporovatel umění a věd. Název vznikl podle jména starořímského diplomata a podporovatele družiny básníků G. C. Maecenata. V moderní mluvě slovo mecenáš má synonymum ve slově sponzor. 4 Solomon Robert Guggenheim je významný americký podnikatel, mecenáš a milovník moderního umění. Založil v roce 1937 pod svým jménem nadaci na podporu moderního umění a roku 1939 otevřel v New Yorku Museum of Non-Objective Art, kde zpřístupnil své sbírky. Roku 1943 pověřil architekta Frank Lloyd Wrighta, aby navrhl novou budovu 17

24 Zastupování umělců v České republice si od umělců díla pravidelně kupují, doporučují je svým známým, někdy pořádají i výstavy. Výtvarníci se také sdružují do různých společenství, z nichž jedno významné sídlí i v Brně v Domě umění Unie výtvarných umělců České republiky 5. Unie se snaží zlepšit prostředí pro výkon výtvarného umění a zajišťuje reprezentaci členů v zahraničí. Někteří z výtvarných umělců jsou taktéž zastupováni. Nejběžnějším způsobem prezentace jejich práce jsou výstavy. Ty mohou být prodejní nebo neprodejní, některé jsou putovní a převážejí se z místa na místo. Jednou z významných prezentací pro umělce ve výtvarném oboru v České republice je vystavovat v prostorách galerií, které jsou příspěvkovými organizacemi. V těchto galeriích je umělcům poskytnut i další servis, jako např. propagace, vytvoření katalogu apod. Za vystavování svých děl v jiných prostorách musí výtvarník obvykle uhradit některé náklady s tím spojené, např. pronájem prostor. Důležitou pozici mají v životě výtvarníků galeristé, kteří si je najímají a často fungují i jako zprostředkovatelé prodeje. Výstavu nebo autora mohou zastupovat výhradně nebo nevýhradně. Procenta za prodej obrazů v galerii se pohybují od 20 až do 50 %. Umělec za výstavu v České republice většinou nemívá žádný honorář, v zahraničí je odměňování běžné. muzea, která byla postavena až po jeho smrti a patří mezi nejvýznamnější architektonické objekty na světě. 5 Unie výtvarných umělců České republiky (UVU ČR) je výběrovým dobrovolným sdružením právnických osob (členů), v nichž jsou organizováni jednotlivci, kteří se profesionálně zabývají prakticky nebo teoreticky výtvarným uměním nebo architekturou. Vede také národní registr profesionálních umělců a designerů v ČR. 18

25 Zastupování umělců v České republice Kromě prodejních výstav a prodeje děl, např. ve vlastním ateliéru, je možné nabízet své produkty při aukcích 6. V oboru výtvarného umění je běžné, že uměleckými díly disponují dědicové či další majitelé práv k předmětným dílům. Ti potom prostřednictvím prodeje při aukci mohou za tato díla získat nemalé finanční prostředky. Na rozdíl od výstupů výkonných umělců např. v oboru divadla a hudby, díla výtvarných umělců po jejich smrti většinou nabývají postupem doby (bez ohledu na dobu ochrany autorského práva) stále vyšší hodnoty a bývají právě předmětem aukcí, při kterých dědicové, či další majitelé práv, dosahují mnohdy vysokých zisků. V oblasti divadelního a hudebního umění se mluví o dědicích především vzhledem k majetkovým právům autorským, a to jak k autorským dílům s dobou ochrany 70 let, tak i k právům výkonných umělců k vytvořenému výkonu s dobou ochrany 50-ti let od smrti umělce (je-li však v této době zveřejněn záznam tohoto výkonu, zanikají práva výkonného umělce až za dalších 50 let od takového zveřejnění). K nejznámějším organizátorům těchto akcí patří přední aukční dům a galerie klasického výtvarného umění Galerie Art Praha, která kromě exkluzivních aukcí prezentuje především kvalitní české a slovenské malíře 19. a 20. století. Pro výtvarného umělce je zásadní vytvoření kvalitního katalogu, což je portfolio autorovy tvorby, kde jsou fotografie jeho děl, kterými se prezentuje. 6 Aukce je proces kupování a prodávání zboží nebo služeb nabízených za určitou cenu. Během aukce jsou přijímány nabídky a následně je zboží či služba prodána tomu, kdo nabídl nejvíce. Prodávající obvykle platí aukcionáři nebo aukční společnosti provizi, která je počítána jako určité procento z konečné prodejní ceny. 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19 OBSAH Úvod 1 Novela autorského zákona 3 1.1. Proč novela vznikla 3 1.2. Co je smyslem novely 3 1.3. Co novela autorského zákona upravuje 4 Obecně o autorském právu 9 2.1. Začlenění autorského práva do

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Minireferát Autorské právo

Minireferát Autorské právo Historie Minireferát Autorské právo Lucie Záluská (učo: 98745) Radka Cacková (učo: 146351) Jan Labohý (učo: 144166) Autorské zákony se u nás datují od roku 1895, ale dodnes se v nich nachazí mnoho nejednoznačností.

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

K ATALOG. www.all4bands.cz

K ATALOG. www.all4bands.cz K ATALOG verze 1.4, od 6. 4. 2015 PROMOTÉRSTR VÍ Prodej a propagace písní na platformě StarRizer Umístění písně na mezinárodní platformu StarRizer Propagace prodeje písně ZDARMA Máme licenci k nejrychlejší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 2 Název účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Sídlo účetní

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE příloha č.10 Pan/í... r.č.:... bytem:... (dále jen Herec ) a divadlo / jméno:... sídlo:... IČ:...DIČ:... jejímž jménem jedná:... (dále jen Nabyvatel ) na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007 VEŘEJNÁ KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM ANEB PROČ SE JIM TO VYPLATÍ Tereza Matýsová hrosne@centrum.cz Abstrakt: Příspěvek vznikl na základě bakalářské diplomové práce Veřejné knihovny jako komunitní centra

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů

Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At eliér divadelního manažerst ví a jevištní technologie Divadelní manažerství Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů Diplomová

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz F ranchising Začínáte? Příručka pražského podnikatele Definice franchisingu dle Evropského kodexu etiky franchisingu

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci...

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci... Obsah Zadání studie... 1 Úvod... 16 I. OBECNÁ ČÁST... 17 1 Charakteristika živých umění v ČR... 17 1.1 Legislativa... 17 1.2 Organizační forma... 17 1.3 Vývoj základních ukazatelů v letech 1980-2010...

Více

K ATALOG. www.all4bands.cz

K ATALOG. www.all4bands.cz K ATALOG verze 1.5, od 16. 6. 2015 PROMOTÉRSTR VÍ Prodej a propagace písní na platformě StarRizer Umístění písně na mezinárodní platformu StarRizer Propagace prodeje písně ZDARMA Máme licenci k nejrychlejší

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

STANDARDY PRO PRÁCI STŘIHAČE

STANDARDY PRO PRÁCI STŘIHAČE STANDARDY PRO PRÁCI STŘIHAČE Smyslem tohoto doporučení je zajistit střihačům důstojné podmínky k práci. Podmínky zde popsané považuje A.F.S. za standardní, přestože jsou střihačům často odpírány; nejedná

Více

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi Průvodce kariérou VIZE Kravata dobrého poradce nedělá. Osobní přístup USUS PERSONALIS Klientům i našim partnerům nabízíme totéž. Odbornost, čas a soustředění. Protože čas je víc než peníze a soustředění

Více

Spolupráce s firmami jak na to

Spolupráce s firmami jak na to VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Spolupráce

Více

Příloha A Seznam ověřovatelských míst 1/2. 1 9 0 0 0 P r a h a 9, t e l. 2 6 6 7 2 1 3 7 8, 3 7 0, 3 7 6, 3 8 2

Příloha A Seznam ověřovatelských míst 1/2. 1 9 0 0 0 P r a h a 9, t e l. 2 6 6 7 2 1 3 7 8, 3 7 0, 3 7 6, 3 8 2 SEZN AM PŘÍLOH P ř í l o h a A S e z n a m o v ě ř o v a t e l s k ý c h m í s t P ř í l o h a B C e n í k s l u ž e b H o s p o d á ř s k é k o m o r y Č e s k é r e p u b l i k y P ř í l o h a C P o

Více

Test profesních kompetencí profesního rozvoje

Test profesních kompetencí profesního rozvoje Test profesních kompetencí profesního rozvoje Jméno:. 1. BODY: a) Učit jazyky (být tlumočníkem) Sv b) Rozhodovat o koncepci a skladbě natáčení filmu U c) Řídit úsek závodu, který vyrábí automobilové součástky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013

Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013 Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013 FOTO je nejčtenější časopis o současné fotografické tvorbě v ČR! Náš vstup na časopisecký trh zamíchal kartami mezi zavedenými fotografickými magazíny

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

tvgd tom vild graphic design curriculum

tvgd tom vild graphic design curriculum t tom vild graphic design Grafický design je činnost, která je třeba prakticky ve všech oborech podnikání. To je na něm asi nejzajímavější. Je krásné jednoho dne sedět doma a kreslit si na papír skicu

Více

Statut Českého rozhlasu

Statut Českého rozhlasu Statut Českého rozhlasu 1. Název: ČESKÝ ROZHLAS Cizojazyčné názvy: anglicky: Czech Radio německy: Tschechischer Rundfunk francouzsky: Rádio Tchéque španělsky: Radio Checa italsky: Radio Ceca rusky: Чешскоe

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Vyuţití marketingové komunikace v hudebním projektu financovaném pomocí Crowdfundingu

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Organizační struktura

Organizační struktura Organizační struktura platná od valné hromady ze dne 09.01.2010 1. Funkce vyplývající ze stanov sdružení 2. Další organizační funkce sdružení a organizační řád Marketingový vedoucí Marketingový vedoucí

Více

Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace. Skolatextilu.cz. Co chybí našemu textilu?

Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace. Skolatextilu.cz. Co chybí našemu textilu? Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace Skolatextilu.cz Co chybí našemu textilu? Umění prodávat (ne jen prodat!) Textilní zkušební ústav v Brně RNDr. Pavel

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s. 3-4 3. Poslání a cíle. 4 4. Historie společnosti. 4-5

Více

Smlouva o spolupráci na projektu

Smlouva o spolupráci na projektu Smlouva o spolupráci na projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku se členové projektového týmu (dále jen tým nebo členové týmu): Roman Sterly, bytem, Zruč-Senec, nar., IČ:, (dále zakladatel) a Tomáš Holub,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Konzervatoř Olomouc o.p.s. Konzervatoř Olomouc o.p.s. 1 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI (APA) spolek (dříve občanské sdružení) založený v roce 1994 členem může být výrobce nebo producent audiovizuálních

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného 10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

Více

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz PRESS PACK uvádí Česká republika 2010 Žánr Délka Druh Zvuk Jazyk Scénář a Režie Asistentni režie Kamera Hudba Zvuk Výkonný producent PR manager Hrají Radka Honza Jarda Vendy Mira Petr Pavlína hudební 103

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

REGISTRACE - ARGUMENTY

REGISTRACE - ARGUMENTY REGISTRACE - ARGUMENTY Já už jsem toho vyzkoušel(a) tolik a nikde jsem nebyl(a) úspěšný(á) V přímém prodeji jde především o vytrvalost a cílevědomost. Pokud je kvalitní produkt prodává se sám. Máte možnost

Více

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Petr Vávra Project Manager / ECE Projektmanagement Praha Nákupní centra ECE 83 center ve správě Celková prodejní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ TŘETÍ STRATEGIE: NÁVŠTĚVNOST V minulých videích jsem vám ukázal, jak správně vytvořit produktovou sekvenci a opravdu znásobit hodnotu i zisk z každého zákazníka. Dále, jak zvýšit konverzi, aby každou z

Více

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit dceřiná společnost AQUEL Bohemia Press kit Leden 2012 Obsah: 1. AQUEL GROUP 3 2. AQUEL Credit pojištění, finance, hypotéky 5 3. Partneři divize AQUEL Credit 7 4. CREDIT Max exkluzivní fond pro investiční

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí...

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... 19 1 Vybrané problémy, jejichï fie ení je pfiedpokladem úspûchu malého a

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

statutárního zástupce/popř. označení zmocněnce:

statutárního zástupce/popř. označení zmocněnce: Žádost o neinvestiční dotaci na projekt v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Brna právnická osoba/fyzická osoba podnikající (jednoleté dotace typu B) pro rok 2015 /vyplňte čitelně strojopisem/

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno - dílčí vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Dotazník byl vypracován pro účely

Více

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

4.4. Počet zaměstnanců dle organizačních útvarů ČT Praha (evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2003 ve fyzických osobách)

4.4. Počet zaměstnanců dle organizačních útvarů ČT Praha (evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2003 ve fyzických osobách) 4.4. Počet zaměstnanců dle organizačních útvarů ČT Praha Generální ředitel generální ředitel 1 sekretariát 4 strategický rozvoj 1 koordinace zahraničních vztahů 1 sekretariát Rady ČT 2 9 Útvary vrchního

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM

PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM OBSAH: PROVOZOVATEL_...3 ZÁMĚR_...4 CÍLE_...6 HARMONOGRAM_...7 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU_...8 TECHNICKÝ POPIS_...9 VIZUALIZACE_... 10 DOKUMENTACE_... 13 PROJEKT PODPORUJÍ_... 15

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23.6.2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000

Více

ŘEDITEL ND. Příloha č. 1 - Organizační schéma ND GARANČNÍ RADA ND. OPERA ND a SO ČINOHRA BALET SPRÁVNÍ SEKCE VÝROBA KANCELÁŘ ŘEDITELE

ŘEDITEL ND. Příloha č. 1 - Organizační schéma ND GARANČNÍ RADA ND. OPERA ND a SO ČINOHRA BALET SPRÁVNÍ SEKCE VÝROBA KANCELÁŘ ŘEDITELE Příloha č. 1 - Organizační schéma ND ŘEDITEL ND GARANČNÍ RADA ND OPERA ND a SO ČINOHRA BALET SPRÁVNÍ SEKCE TECHNICKO PROVOZNÍ SPRÁVA VÝROBA KANCELÁŘ ŘEDITELE Organizační schéma Sekce ředitele ND ŘEDITEL

Více

A C C O R D G R O U P I N T E R I M M A N A G E R S & C O N S U L T A N T S

A C C O R D G R O U P I N T E R I M M A N A G E R S & C O N S U L T A N T S A C C O R D G R O U P I N T E R I M M A N A G E R S & C O N S U L T A N T S Projekt komerční platformy pro Interim manažery na českém trhu Interim Management v Evropě Připravila: Jana Martinová, AGIM 10-2009

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

STANOVY SPOLKU Spora, z. s.

STANOVY SPOLKU Spora, z. s. STANOVY SPOLKU Spora, z. s. (1) Název spolku je Spora, z. s. (2) Sídlo spolku je v obci Vlašim. Článek I Název, sídlo a charakter spolku (3) Spolek je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 89/2012

Více

1 Profil společnosti. 2 Historie. 3 Služby. 4 Specializace. 5 Neziskový sektor

1 Profil společnosti. 2 Historie. 3 Služby. 4 Specializace. 5 Neziskový sektor 1 Profil společnosti 2 Historie 3 Služby 4 Specializace 5 Neziskový sektor 1 Profil společnosti Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o. ( VKŠ ) se zaměřuje na poskytování komplexních právních

Více