ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní manažerství ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE Diplomová práce Autor práce: BcA. Markéta Švecová Vedoucí práce: MgA. Lucie Šnajdrová Oponent práce: Doc. Mgr. Jan Kolegar Brno 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem při psaní této práce pracovala samostatně a použila jsem pouze prameny, které jsou uvedeny v soupisu použité literatury. V Brně dne 15. května 2011 BcA. Markéta Švecová

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala MgA. Lucii Šnajdrové, která mi byla velmi dobrou a přátelskou vedoucí, doc. Mgr. Janu Kolegarovi za spoustu užitečných rad během celého studia, přátelům, rodičům a sestře za trpělivost.

4 ŠVECOVÁ, Markéta. Zastupování umělců v České republice [Representing Artists in the Czech Republic]. Brno: Janáčkova akademie múzickych umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie, 2011., 186 s. [Vedoucí diplomové práce MgA. Lucie Šnajdrová].

5 Anotace Téma: Zastupitelská činnost Název: Zastupování umělců v České republice Výzkumná oblast: Divadelní manažerství Vypracovala: BcA. Markéta Švecová Datum: 15. května 2011 Diplomová práce se zabývá zastupováním umělců na území České republiky. Vysvětluje pojmosloví umělecký agent manažer impresário na základě zahraničních pramenů a aplikuje jejich význam do českého prostředí. Pojmenovává situaci před rokem 1989 a současnost. Na základě dělení uměleckého managementu do oblastí divadla, hudby, tance, filmu nebo výtvarného umění popisuje současnou situaci zastupitelské činnosti v České republice, včetně konkrétních příkladů odpovídajících agentur. Akcentuje právní aspekty zastupitelské činnosti. Klíčová slova agent, manažer, agentura, agenturní činnost, casting, produkce, umělec

6 Annotation Theme: Representative activity Title: Representing Artists in the Czech Republic Investigation area: Theatre Management Autor: BcA. Markéta Švecová Date: 15th May 2011 This thesis deals with the representation of artists in the Czech Republic. Explains the terminology of art agent - manager - impresario on foreign sources and apply their importance to the Czech environment. Addresses the situation before 1989 and the present. Based on the division of arts management in the areas of theater, music, dance, film and visual art describes the current situation of representative activity in the Czech Republic, including specific examples of relevant agencies. Accents the legal aspects of representative actions. Key words agent, manager, agency, agency work, casting, production, artist

7 Zastupování umělců v České republice Obsah Úvod Terminologie pojmů Impresário Rozdíl mezi pojmy manažer a agent dle amerických pramenů Manažer Co manažer není Agent Uplatnění americké terminologie v českém prostředí Situace před rokem Změna situace po roce Odměňování umělců Zastupování v jednotlivých uměleckých oblastech Výtvarné umění Taneční umění Orchestr Opera Shrnutí Zastupování herců Zpracování kvalitativního výzkumu v oblasti zastupování herců Shrnutí kvalitativního výzkumu Herec ve spolupráci s Českou televizí Typy uměleckých agentur dle náplně činnosti Castingová agentura ArtCorp s. r. o Casting studio CINE JESSY s. r. o Casting Mirky Hyžíkové Castingová agentura Soni Ticháčkové A casting, s. r. o Jak probíhá casting? Umělecké (produkční) agentury Moravská umělecká agentura Brno Roman Roun Agency ARS/KONCERT, spol. s r. o Herecké agentury Actor s Runway Agency, s. r. o Herecká agentura Hany Kučerové

8 Zastupování umělců v České republice Manažeři a agenti jako OSVČ LaK produkce Ladislava Krapka Opera concert agency Lucie Šnajdrové Srovnání Právní formy agenturní činnosti Fyzické osoby Fyzická osoba na živnostenské oprávnění Právnické osoby Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Smluvní vztahy v zastupování umělců Licenční smlouva ( 46 55) Výhradní licence Nevýhradní licence Smlouva o zprostředkování ( ) Smlouva o obchodním zastoupení ( a) Konkurenční doložka Nevýhradní zastoupení Výhradní zastoupení ( 665 a 666) Smlouva mandátní ( ) Shrnutí Umělec jako osoba samostatně výdělečně činná Daňové a odvodové povinnosti Daňové a odvodové povinnosti v rámci angažmá a vedlejších činností Shrnutí Kolektivní správci v oblasti umění Divadelní a literární agentura (DILIA) Agentura ve službách kultury (Aura Pont) Ochranný svaz autorů (OSA) INTERGRAM Rozdíl mezi správci OSA a Intergram Ochranná organizace autorská sdružení (OOA-S) GESTOR Shrnutí Psychologický profil uměleckého agenta...69 Závěr...70 Použitá literatura...72 Seznam příloh

9 Zastupování umělců v České republice Úvod Zastupování umělců v jednotlivých sférách kultury je důležitou součástí všeobecného kulturního managementu. Základ této profese spadá do Evropy první poloviny 17. století, kde začali v čele operních domů stát impresáriové, kteří byli ředitelé nebo majitelé divadel. Do jejich funkce spadaly i činnosti, které jsou již v dnešní době odděleny a vykonávány odborníky např. dramaturg, ekonom, manažer apod. Ve světě, zejména ve Spojených státech, dosáhl fenomén zastupování a agentů svého vrcholu a je denní součástí uměleckého života ve všech oblastech. V České republice byla do roku 1989 činnost umělců pod kontrolou centrálních orgánů státních institucí. Po Sametové revoluci došlo k diametrální proměně v charakteru kultury jako takové, ale i v zastupitelské činnosti. Vznikaly nové subjekty, které nabízely umělcům možnost spolupráce, a začaly se výrazně šířit vlny západní civilizace, které mají dodnes velký vliv na vývoj současné české kultury. Cílem této práce je zmapovat současnou situaci v České republice v oblasti zastupování umělců, nahlédnout do jednotlivých oblastí, alespoň v obecném měřítku, a více do hloubky prozkoumat zejména sféru zastupování herců, která je nejvýrazněji propojena s oblastí divadelního manažerství, ať už se týká filmu, televize, rozhlasu nebo divadla. Výsledným záměrem je vytvoření platformy, která může pomoci začínajícím manažerům, kteří se hodlají věnovat zastupování umělců 3

10 Zastupování umělců v České republice v různých oblastech kultury, zejména zastupování herců, lepší orientaci v dané problematice a návaznost na současný stav. Kromě teoretických manažerských informací, které jsou důležité pro vytvoření stabilní, kvalitní a výkonné pracovní struktury budoucího zastupujícího manažera, se práce opírá o praktické zkušenosti samotných umělců, manažerů a agentur, které obohacují a dotváří strukturu celé diplomové práce. 4

11 Zastupování umělců v České republice 1. Terminologie pojmů Na začátek práce je potřeba vysvětlit, jaká je terminologie pojmů manažer a agent. Kořeny celého uměleckého zastupování spadají do dob italské opery v 17. století a jsou spojeny s pojmem impresário, který byl v podstatě prvním uměleckým manažerem. Pojmy manažer a agent spadají do Spojených států amerických, které navázaly na evropskou funkci impresária a rozšířily tento obor do širokého prostředí americké kultury. Na základě pramenů specifické americké terminologie budou tyto dva termíny objasněny, zejména na oblasti zastupování herců ve filmové a divadelní oblasti Impresário Termín z italského slova impresa = podnik. Jedná se o podnikatele v oblasti umění, který organizuje, a v některých případech i financuje, koncertní, divadelní a operní produkce. Původ této funkce pochází z poloviny 17. století z italské opery, kdy byl impresário hlavním organizátorem celé sezony. V polovině 19. století se jeho funkce rozšířila tím, že dostal pověření od vlastníků divadla, aby najímal skladatele. Dále se staral o kostýmy, rekvizity, orchestr i samotné herce a v neposlední řadě i o zabezpečení inscenace po stránce finanční. To často působilo velké komplikace a impresáriové tak byli nuceni vykonávat i jiné činnosti, které jim vyrovnávaly peněžní stav. Na území České republiky se objevují první zmínky o působení impresária v 18. století. V českých zemích nebyla dvorní opera, a tak se tento druh hudebního divadla přenášel do městského prostředí. Provozovatelem městských divadel nebyl šlechtic, ale obce, které 5

12 Zastupování umělců v České republice pronajímaly budovu divadelnímu impresáriovi, který najímal a platil umělce, kteří byli profesionálové. Termín impresário je v zábavním průmyslu dodnes používán, zejména pro producenty koncertů, turné a jiných akcí v oblasti hudby, opery a divadla. Pravděpodobně prvním impresáriem byl Ital Giovanni Orsatto, který působil v italské opeře a rozšiřoval benátskou operu do provinčních divadel. Mezi nejvýznamnější impresária patřili např. ruský baletní impresário Sergej Ďagilev 1 nebo hudební skladatel Antonio Vivaldi. Občas jsou tímto termínem označováni i kurátoři nebo organizátoři nejrůznějších konferencí Rozdíl mezi pojmy manažer a agent dle amerických pramenů Manažer Manažer, osobní manažer, talent manažer a další termíny, které uvádí zahraniční prameny, je člověk, který by měl znát všechny silné a slabé stránky svého umělce. Důvod je prostý, jeho úkolem je směřovat svého svěřence tam, kde je jeho místo, na základě jeho zkušeností, znalostí a schopností, zejména tehdy, když umělec neví, kde začít a kam vlastně směřovat. Osobní manažer v podstatě vede kariéru herce uměleckým prostředím. Odpovědností manažera je dohlížet na denní záležitosti zastupovaného umělce, radit mu a hájit jeho jednání na veřejnosti, řešit jeho osobní záležitosti, které mohou ovlivnit jeho 1 Sergej Ďagilev je také zakladatelem Ruského baletu, který byl nejvýznamnějším baletním souborem začátku 20. století a významně ovlivnil další vývoj tohoto typu tanečního umění. 6

13 Zastupování umělců v České republice kariéru. Manažeři jednají jako prostředníci mezi umělcem a veřejností, mezi umělcem a novináři, agenty, advokáty, účetními a dalšími složkami, které zahrnuje manažerský servis umělce. Fungují v podstatě jako pomocníci a kompletní koordinátoři umělcových činností. Osobní manažer je zodpovědný za všechno a za cokoli, co zlepšuje vývoj umělcovy profesionální kariéry od jednoduchých inscenačních návrhů, komplexního vyjednávání dlouhodobých termínů, v podstatě žije umělcův denní život, ale za scénou. Manažerova oddanost a zapojení do umělcovy kariéry je stoprocentní. Osobní manažer je hnací silou bořící bariéry frustrace a úskalí, se kterými je možné se tak často setkat v zábavním průmyslu. Manažer je ten, který věří a bojuje za svého klienta i ve chvíli, kdy to ostatní už dávno vzdali. Se zodpovědností, jakou má právě manažer, se předpokládají jeho nejširší zkušenosti v daném oboru. Profesionální manažeři jsou tak velice dobře informováni o nejrůznějších praktikách a pravidlech uměleckého průmyslu vzhledem ke své ostražitosti týkající se sebemenších změn. Pouze se zkušenostmi a s aktuálními znalostmi může být manažer umělci prospěšný. Většina manažerů je hodnocena % umělcova výdělku Co manažer není Není agentem, jehož úkolem je získávat práci pro umělce, není novinářem, jehož úkolem je vytvářet reklamu, není advokátem, jehož úkolem je poskytovat konzultace v právní oblasti a není ani účetní, jehož úkolem je zajišťovat vyúčtování, investice a jiné finanční služby. 7

14 Zastupování umělců v České republice Teorie o vztahu umělce, manažera a okolního prostředí Úplně uprostřed náprava = umělec, okolo něhož se všechno točí, okolo nápravy střed = manažer, který chrání a podporuje umělce, okraj ráfek = umělcova kariéra, která se často ubírá hrbolatou a dlouhou cestou, paprsky, spojující střed s ráfkem = podpora umělcovy kariéry agenti, novináři, právníci, účetní a další, kteří provázejí umělce na cestě k úspěchu. Pokud je kolo dobře zkonstruováno, umělecká pouť může být hladká, rychlá a úspěšná. (N. C. O. P. M., , Agent Oproti tomu agent slouží umělci vyloženě za účelem shánění konkurzů, castingů, sjednávání práce a jednotlivých pracovních kontraktů. Úspěšní a uznávání agenti jsou placeni teprve ve chvíli, kdy jsou zaplaceni jejich herci, přičemž obecným pravidlem na výši částky je obvykle 5 20 % z domluvené a sjednané práce, respektive z hrubé mzdy. V takovémto případě je více než logické, že v agentově nejlepším zájmu je shánět co nejvíce práce, aby byl co nejvíce finančně hodnocen. Agent, který disponuje kontakty v daném oboru a profesionálními styky, může umělci zprostředkovat konkurzy a castingy, o kterých by se bez jeho pomoci nikdy ani nedozvěděl. Renomovaný agent nikdy nevyžaduje žádné poplatky, kromě smluvně určených poplatků za náklady na jeho činnost. V případě, kdy umělec agenta nemá, brzy 8

15 Zastupování umělců v České republice zjistí, že má opravdu více příležitostí, když je někým reprezentován. Mnohdy se profesionální agent dostane do takových databází, kam nemá veřejnost, míněno umělci jako jednotlivci, vůbec žádný přístup. Pokud má umělec jak manažera, tak agenta, měli by o sobě navzájem vědět. Vztah umělce a manažera/agenta je vzájemný. Umělec vyžaduje pracovní příležitosti, prodej své tváře a talentu, manažer/agent chce být za tyto činnosti finančně ohodnocen. Pokud hned na začátku obě strany pochopí, že kopou na jednu branku, je to pro jejich budoucnost velice prozíravé a výhodné. V podstatě jde o jednoduchý princip, kdy si umělec za předem sjednanou odměnu najímá svého zástupce, který pro něj vykonává činnosti potřebné ke spravování své kariéry, přičemž on sám podává pouze umělecké výkony, na které se tak může plně soustředit, a za které je potom finančně hodnocen. Na začátku hledání svého agenta/manažera by si měl umělec uvědomit, jaké má své zásady a požadavky, co od svého zástupce očekává a co vlastně očekává i od své kariéry jako takové. Očekávání by měla být především realistická. Pokud herec nemá dostatečné zkušenosti, nemůže očekávat, že z něj někdo udělá hvězdu nejlépe na počkání. Pokud někdo takovou věc herci slíbí, je to velice nesprávné a neupřímné jednání. Což na začátku nikdo nepotřebuje, naopak. Takovéto nabídky je důležité se naučit odmítat, ačkoli znějí velice lákavě. S tím souvisí, že ne každá agentura a každý manažer je tak dobrý a kvalitní, jak se na první pohled tváří. V případě jakékoli spolupráce je dobré si předem zjistit, s kým budete mít tu čest pracovat, co již dělal a hlavně, jaké má reference. 9

16 Zastupování umělců v České republice Ve vztahu umělec manažer je nutné si uvědomit, že není špatné dělat kompromisy. Jak ze strany herce, tak ze strany manažera. Někdy může přinést právě kompromis větší ovoce než původní striktní plán. Pokud už se umělec rozhodne najmout si manažera, měl by si uvědomit, proč si svoje zastoupení vůbec zvolil. Jde tak o to, aby bral vážně pokyny, které mu jeho manažer udělí. Například v situaci, kdy má herec pocit, že je daná práce pod jeho úroveň, by se měl na danou situaci podívat právě z manažerského pohledu. Zejména pokud se jedná o začínajícího umělce. Samozřejmě existuje spousta jiných, kvalifikovanějších herců, kteří by tuto zakázku mohli dostat. Pokud je ale práce nabízena nováčkovi, měl ji vzít jen z toho důvodu, že získá nové zkušenosti, dostane se do povědomí dalších lidí a jeho možnosti do budoucna se opět rozšiřují (pravidlo se samozřejmě nevztahuje na operní pěvce vzhledem k jejich hlasovým dispozicím 2 ). Důležitým faktorem je permanentně svého manažera neobtěžovat, nevolat dvacetkrát denně, zda-li již sehnal nějakou práci apod. Manažer musí mít na svou práci prostor a čas, který mu při takovémto jednání jeho umělec neposkytuje. To ale nesouvisí s tím, že manažer s umělcem musí být v permanentním kontaktu co se týká novinek v oblasti práce, vzdělání, ale i médií a soukromí. Důležité je si uvědomit, že agenturní činnost je byznys a ne všechno je přesně tak, jak to na první pohled vypadá. Ve svobodném světě, kde funguje trh s herci, režisér či jeho produkce nikdy nenabízí roli přímo herci. Vždy volá jeho agenta. Skutečný agent je byznysmen, který obchoduje s talentem, vizáží a popularitou svého klienta. 2 Viz. Kapitola Uplatnění americké terminologie v českém prostředí 10

17 Zastupování umělců v České republice V branži se říká, že pase herce. Shání mu kšefty, na nichž je zainteresován, neboť čím více kšeftů za více peněz, tím tučnější provize pro agenta samotného. Agent s hercem žijí ve stejné ukázkové symbióze jako v přírodě mořská sasanka a rak. Živí se navzájem. Chce-li být agent úspěšný, musí být čtyřiadvacet hodin na telefonu. Agenti zastupují buďto neznámé herce, kterým shánějí práci, nebo hvězdy. V takovém případě přehazují vidlemi scénáře a tu nejzajímavější roli sjednávají za co nejzajímavější honorář. Obecně se však dá říci, že herec beze jména i se jménem má ve svobodném světě jedno společné: agenta. Bez něj jsou oba mrtví muži (Tesař, Milan: in Dvořák, Jan. 2004, s. 137.) Uplatnění americké terminologie v českém prostředí Vzhledem k tomu, že Česká republika je menší stát, který funguje na jiných pravidlech a má jinou tradici a historii než Spojené státy americké, výklad pojmů se mírně liší. Čistě terminologicky vysvětluje Jan Dvořák, analytik divadla a konzultant, autor publikací s divadelní problematikou, pedagog, divadelní organizátor a zástupce pražského nakladatelství Scéna, význam slova agent takto: Agentura, respektive agent, pochází z latinského slova ago=dělat, konat, jednat apod. Jedná se o specifickou odbornou činnost, kterou vykonává individuální zástupce = agent nebo zástupce skupinový = agentura. V umělecké oblasti, zejména v divadelní, se jedná zpravidla o zastoupení umělce jako jednotlivce, skupiny umělců nebo institucí. Agenturní zastupování se v České republice stále více rozšiřuje a je stále běžnější součástí divadelní praxe. Agentury a agenti pracují s divadelním produktem a zastupují taktéž autory a tvůrce, působí jako kolektivní správci autorských práv či poskytují jednotlivé licence (DILIA, Aura-Pont atd.). Mezi další typy 11

18 Zastupování umělců v České republice agentur se dají zařadit agentury umělecké, castingové, produkční, fundraisingové, PR, marketingové, reklamní apod. Do agenturní činnosti též spadá mobilita umělců a souborů nejen po České republice ale i do zahraničí. V současnosti se většina této činnosti ocitá v rukou soukromých podnikatelů, agentů nebo agentur, některá divadla mají agenturní činnost přímo ve svém statutu jako jednu z hlavních náplní činnosti (MDB, Státní opera atd.). Tento typ činnosti vykonávají také jednotlivé pořádající organizace, které si ji zabezpečují sami v rámci vlastní činnosti např. Divadelní svět Brno, Tanec Praha apod. Export a import umělců nebo inscenací umožňuje zasáhnout daleko širší spektrum trhu a nabízí nové poznatky a zkušenosti na mezinárodním poli. Některé inscenace mohou být naopak určeny a vytvářeny pouze pro export. Exportní činnost přispívá také propagaci divadel i jednotlivců. Nevýhodami exportu jsou zejména vyšší náklady na dopravu, specifické celní a daňové požadavky atd. (Dvořák, Jan. 2005, s. 12.). Součástí Dvořákovy definice agenturní činnosti je i citace Milana Tesaře. Agent je součástí jistoty úspěchu. Recept na úspěch obsahuje tři ingredience: dobrého agenta, brát cokoli a tvářit se, že umíš úplně všechno (Tesař, Milan: in Dvořák, Jan. 2004, s. 137.). S jejím tvrzením se však v našem prostředí úspěšní manažeři a agenti neztotožňují. Například u operních zpěváků je zásadní, aby si udrželi svůj pěvecký obor. V případě, že by vzali cokoliv, by mohli přijít o svůj hlas a být tak indisponováni pro jiné, kvalitní aktivity v pěveckém oboru. 12

19 Zastupování umělců v České republice Co se týče herců, jedná se spíše o jméno, které by si měl každý umělec zachovávat. Zejména známější tváře již mají vybudované nějaké renomé, kterého se drží, a ze svých požadavků a nároků neslevují. Tím si zachovávají určitou vážnost a tradici ve své profesi. Mladí, začínající herci, zejména pokud nejsou zastupováni a nemají žádnou jistotu stálého angažmá, a tedy stálého příjmu, přijímají nabídky, které nejsou na nijak výrazné umělecké úrovni, ale za to jsou dobře placené. Často tak nastává situace, že když tito mladí herci přijdou za manažerem, aby je zastupoval, dochází ke vzájemnému ujasnění jejich činnosti a většinou je manažerem doporučeno, které nabídky jsou ještě přijatelné a které už nikoli. Na základě rozdělení pojmů dle amerických pramenů je patrné, že i u nás lze určitým způsobem tyto dvě činnosti od sebe oddělit, ale jejich dělení je velice náročné. Zahraniční literatura ale může nabídnout alespoň návod, jak je používat a aplikovat i do uměleckého prostředí v této republice. Zde v současné době existují v podstatě dvě skupiny zastupujících manažerů agentů, jejichž rozdíly jsou patrné z typu právní formy a následného obsahu práce. Právnické osoby, které jsou ve většině případů většími společnostmi, se zabývají buď pouze zastupováním umělců, kterých mají pod svými křídly několik, nebo pořadatelskou a organizační činností různých společenských a kulturních akcí, přičemž zastupování je jen jednou ze součástí práce agentury. Další skupinu tvoří manažeři, kteří pracují jako fyzické osoby na základě živnostenského listu (u nás nazýváni také agenti). Ti zastupují jednoho, dva, či tři umělce, většinou ve výhradním 13

20 Zastupování umělců v České republice zastoupení, ale další skupině umělců zajišťují pouze nárazové pracovní příležitosti, poradenství v oblasti smluv apod., tedy zastoupení nevýhradní. Při výhradním zastoupení existuje kromě procentuálního odměňování manažera, které se pohybuje jak v zahraničí, tak v České republice, mezi 5 20 %, ještě určitý paušál, který je určen na pokrytí výdajů spojených s manažerovou denní činností. V profesionální oblasti umění v zahraničí nechtějí režiséři, umělečtí šéfové souborů, producenti, ani castingové agentury jednat o spolupráci se samotnými umělci, ale dávají přednost vyjednávání s jejich oficiálními zástupci, kteří tuto činnost konají v umělcův prospěch. V českém prostředí je stále ještě pozice osobního manažera nebo agenta poněkud nevyjasněná. Existují umělci, kteří své zástupce mají. Jedná se ale zejména o již známé tváře a není jich mnoho. Dosud bývá pro umělce výhodnější si v některých případech vyjednávat práci samostatně, protože existují produkce, které se zástupci jednat nechtějí. Při zjištění, že jsou umělci zastupováni, spolupráci rovnou odmítají s tvrzením, že najímat umělce a jeho agenta je finančně náročnější. Například někteří producenti, televizní produkce, šéfové uměleckých souborů apod. ještě nejsou připraveni na to, že mají umělci určitý druh zastoupení, ačkoliv by pro ně bylo snazší komunikovat právě s agentem nebo manažerem vzhledem k tomu, že jsou odborníky v dané oblasti, mají umělcův časový rozvrh v nejaktuálnější verzi a větší přehled než umělec samotný, což může mnohá jednání výrazně urychlit. 14

21 Zastupování umělců v České republice Situace před rokem 1989 Do roku 1989 se agenturní činnost dnešního rozměru netěšila významné pozornosti, z čehož také vyplývá současná situace, které chybí návaznost na předcházející období a určitá tradice v dané oblasti. Veškerá oficiální umělecká činnost se uskutečňovala v rámci státních organizací. V 50. letech vznikly monopolní agentury Divadelní agentura v Praze, Pražská estráda a Hudební agentura v Praze. Nástupcem tří výše zmíněných se stala v roce 1962 Československá hudební a divadelní agentura Pragokoncert. Ta zprostředkovávala mezinárodní spolupráci a výměnu umělců, přičemž filtrovala, selektovala a politicky kontrolovala veškeré umělecké dění. Organizačně byla struktura Pragokoncertu členěna na koncertní úsek, úsek divadel a souborů, úsek hudebníků z povolání a úsek ekonomický. Pro domácí agentáž existoval systém krajských agentur, které s umělci sjednávaly smlouvy o účinkování mimo angažmá. Organizace, která vykonávala činnost krajské agentury, byla vždy určena krajským výborem Změna situace po roce 1989 Změnou politické situace v listopadu 1989 došlo i ke změně v oblasti kultury. Začaly se rozvíjet nejrůznější umělecké aktivity oproštěny od ideologických vlivů a situace se mohla přiblížit vyspělé Evropě. Instituce, nad kterými držel stát monopol, byly privatizovány, a umělci mohli nezávisle a nezprostředkovaně nakládat se svými právy. 15

22 Zastupování umělců v České republice Vzniklo velké množství nových organizací, které sdružovaly a hájily zájmy umělců, nabízely široké spektrum služeb a fungovaly také jako produkční a organizátoři různých akcí. Důležitou událostí byla změna zákona o podnikání, která umožnila vznik nových zastupujících agentur, a zavedení nového zákona č. 139/1990 Sb. pro práva výkonných umělců, jehož platností bylo zrušeno povinné zprostředkování umělecké činnosti Odměňování umělců Zpočátku upravovalo účinkování umělců mimo pracovní poměr pracovní právo. To ale vedlo k vlně nesouhlasu umělců, kteří v 70. letech stále výrazněji požadovali, aby bylo na umělecké honoráře nahlíženo z hlediska práva autorského nebo občanského. Argumenty byla odlišnost od ostatních pracovních činností, vzhledem k neopakovatelnosti a jedinečnosti uměleckých výkonů, taktéž bylo dle pracovního práva komplikované určit kvalitu a množství odvedené práce, které vždy odpovídalo konkrétní činnosti na konkrétním projektu. Zohlednění těchto činností umožňoval pouze autorský zákon. V roce 1970 tak došlo ke změně, umělci v mimopracovním poměru podléhali autorsko právní úpravě a byl zaveden systém honorování. V roce 1993 byl systém zrušen, parametry na výši honoráře již nejsou stanoveny zákonem a vše závisí na dohodě zúčastněných stran. 16

23 Zastupování umělců v České republice 2. Zastupování v jednotlivých uměleckých oblastech Umělecký agent je tedy manažerská profese, která je vykonávána v různých oblastech umění. Existují agenti, kteří zastupují herce, ať už jde o divadelní, filmovou, televizní nebo rozhlasovou produkci, a kterým zejména se bude práce věnovat; agenti, kteří se zabývají zastupováním operních pěvců, orchestrů, dirigentů a dalších oborů souvisejících zejména s vážnou hudbou. Další kapitolou jsou zpěváci a hudební skupiny, kteří se zabývají hudbou populární. Zvláštní oblastí, ve které se zastupování téměř neuplatňuje, je sféra tanečního umění např. baletu. Dalším oborem, ve kterém funguje zastupování velmi omezeně a specificky, je výtvarné umění. Ve všech zmíněných složkách umění je pozice agenta vnímána jako postupně se vyvíjející a v budoucnu zřejmě stále více využívaná manažerská pozice. A i přes určitá specifika jednotlivých oborů jde v zastupování v zásadě o to, obstarat pro umělce práci a vykonávat činnost s tím spojenou, za dohodnutých podmínek Výtvarné umění V oboru výtvarného umění se často vyskytuje pojem mecenáš 3. Mecenášem mohou být i banky, např. galerie Deutsche Guggenheim Berlin, která sídlí přímo v Deutsche Bank, vznikla v roce 1997 jako partnerství mezi bankou a nadací Solomon R. Guggenheim 4. Mecenáši 3 Mecenáš je termín, který pochází z latiny, kde znamenal podporovatel umění a věd. Název vznikl podle jména starořímského diplomata a podporovatele družiny básníků G. C. Maecenata. V moderní mluvě slovo mecenáš má synonymum ve slově sponzor. 4 Solomon Robert Guggenheim je významný americký podnikatel, mecenáš a milovník moderního umění. Založil v roce 1937 pod svým jménem nadaci na podporu moderního umění a roku 1939 otevřel v New Yorku Museum of Non-Objective Art, kde zpřístupnil své sbírky. Roku 1943 pověřil architekta Frank Lloyd Wrighta, aby navrhl novou budovu 17

24 Zastupování umělců v České republice si od umělců díla pravidelně kupují, doporučují je svým známým, někdy pořádají i výstavy. Výtvarníci se také sdružují do různých společenství, z nichž jedno významné sídlí i v Brně v Domě umění Unie výtvarných umělců České republiky 5. Unie se snaží zlepšit prostředí pro výkon výtvarného umění a zajišťuje reprezentaci členů v zahraničí. Někteří z výtvarných umělců jsou taktéž zastupováni. Nejběžnějším způsobem prezentace jejich práce jsou výstavy. Ty mohou být prodejní nebo neprodejní, některé jsou putovní a převážejí se z místa na místo. Jednou z významných prezentací pro umělce ve výtvarném oboru v České republice je vystavovat v prostorách galerií, které jsou příspěvkovými organizacemi. V těchto galeriích je umělcům poskytnut i další servis, jako např. propagace, vytvoření katalogu apod. Za vystavování svých děl v jiných prostorách musí výtvarník obvykle uhradit některé náklady s tím spojené, např. pronájem prostor. Důležitou pozici mají v životě výtvarníků galeristé, kteří si je najímají a často fungují i jako zprostředkovatelé prodeje. Výstavu nebo autora mohou zastupovat výhradně nebo nevýhradně. Procenta za prodej obrazů v galerii se pohybují od 20 až do 50 %. Umělec za výstavu v České republice většinou nemívá žádný honorář, v zahraničí je odměňování běžné. muzea, která byla postavena až po jeho smrti a patří mezi nejvýznamnější architektonické objekty na světě. 5 Unie výtvarných umělců České republiky (UVU ČR) je výběrovým dobrovolným sdružením právnických osob (členů), v nichž jsou organizováni jednotlivci, kteří se profesionálně zabývají prakticky nebo teoreticky výtvarným uměním nebo architekturou. Vede také národní registr profesionálních umělců a designerů v ČR. 18

25 Zastupování umělců v České republice Kromě prodejních výstav a prodeje děl, např. ve vlastním ateliéru, je možné nabízet své produkty při aukcích 6. V oboru výtvarného umění je běžné, že uměleckými díly disponují dědicové či další majitelé práv k předmětným dílům. Ti potom prostřednictvím prodeje při aukci mohou za tato díla získat nemalé finanční prostředky. Na rozdíl od výstupů výkonných umělců např. v oboru divadla a hudby, díla výtvarných umělců po jejich smrti většinou nabývají postupem doby (bez ohledu na dobu ochrany autorského práva) stále vyšší hodnoty a bývají právě předmětem aukcí, při kterých dědicové, či další majitelé práv, dosahují mnohdy vysokých zisků. V oblasti divadelního a hudebního umění se mluví o dědicích především vzhledem k majetkovým právům autorským, a to jak k autorským dílům s dobou ochrany 70 let, tak i k právům výkonných umělců k vytvořenému výkonu s dobou ochrany 50-ti let od smrti umělce (je-li však v této době zveřejněn záznam tohoto výkonu, zanikají práva výkonného umělce až za dalších 50 let od takového zveřejnění). K nejznámějším organizátorům těchto akcí patří přední aukční dům a galerie klasického výtvarného umění Galerie Art Praha, která kromě exkluzivních aukcí prezentuje především kvalitní české a slovenské malíře 19. a 20. století. Pro výtvarného umělce je zásadní vytvoření kvalitního katalogu, což je portfolio autorovy tvorby, kde jsou fotografie jeho děl, kterými se prezentuje. 6 Aukce je proces kupování a prodávání zboží nebo služeb nabízených za určitou cenu. Během aukce jsou přijímány nabídky a následně je zboží či služba prodána tomu, kdo nabídl nejvíce. Prodávající obvykle platí aukcionáři nebo aukční společnosti provizi, která je počítána jako určité procento z konečné prodejní ceny. 19

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra operní režie a hudebního manažerství Podmínky pro vznik nové hudební produkční agentury v České republice: Transformace činnosti OSVČ pořádání

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Janáčkův máj z hlediska marketingu

Janáčkův máj z hlediska marketingu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Janáčkův máj z hlediska marketingu Bakalářská práce Autor práce:

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta MgA. BcA. Petra Vodičková ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL Disertační práce Vedoucí práce: JUDr. Lenka Valová Brno 2014

Více

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Praha, únor 2009 Obsah 1. Závěry... 3 2. Identifikace

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně Kvantitativní a kvalitativní výzkum

Mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně Kvantitativní a kvalitativní výzkum Mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně Kvantitativní a kvalitativní výzkum Poděkování Autoři: Marie Adamcová, Kateřina Buzková, Zdeňka Kujová, Petr Návrat, Alena Štěpánová, Michaela Šebestová

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Strategické plánování v umění: Praktický průvodce Michael M. Kaiser

Strategické plánování v umění: Praktický průvodce Michael M. Kaiser Strategické plánování v umění: Praktický průvodce Michael M. Kaiser 1 Michael M. Kaiser, 2009 Translation Markéta Brožková, 2009 Institut umění Divadelní ústav, Velvyslanectví USA v ČR, 2009 Publikace

Více

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s.

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s. 1 2 3 Úvod: Jsme organizace, která potřebuje strategicky plánovat? 5 1. Situace neziskového sektoru v České republice 6 Roman Černík / Neziskové organizace v kultuře 7 Stanislava Brejchová / Co znamená

Více

MuzikantŮv průvodce. byrokracií. Samostatně neprodejná publikace Svazu autorů a interpretů

MuzikantŮv průvodce. byrokracií. Samostatně neprodejná publikace Svazu autorů a interpretů MuzikantŮv průvodce byrokracií Samostatně neprodejná publikace Svazu autorů a interpretů Muzikantův průvodce byrokracií Vydal SAI Svaz autorů a interpretů v roce 2011 jako účelovou publikaci pro své členy

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace

Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace Bankovní institut vysová škola Praha Katedra Financí a Účetnictví Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace Diplomová práce Autor: Irena Trefná Finance/Finance a hospodaření územní

Více

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova Úloha režiséra při tvorbě inscenace v amatérském divadle BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce:

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

LITERATURA 1.5. 1.6. VÝTVARNÉ UMĚNÍ DEFINICE UMĚLECKÝCH OBORŮ. Miroslav Balaštík. Vladimír Czumalo

LITERATURA 1.5. 1.6. VÝTVARNÉ UMĚNÍ DEFINICE UMĚLECKÝCH OBORŮ. Miroslav Balaštík. Vladimír Czumalo 12 1.5. DEFINICE UMĚLECKÝCH OBORŮ LITERATURA Miroslav Balaštík Nejobecnější definice tohoto pojmu zní, že jde o souhrn textů tj. všech existujících písemně zaznamenaných jazykových projevů. Otázka, co

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Realizace dobrovolnictví v hospicích

Realizace dobrovolnictví v hospicích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Realizace dobrovolnictví v hospicích Diplomová práce Ing. Renata Švestková, Ph.D. 25. 4. 2005 Petra Mrázová vedoucí práce autorka

Více

studie vývoje českého hraného kinematografického českého hraného kinematografického díla státní fond

studie vývoje českého hraného kinematografického českého hraného kinematografického díla státní fond studie vývoje českého hraného kinematografického českého hraného kinematografického díla státní fond státní fond kinematografie 2015 Studie vývoje českého hraného kinematografického díla Petr Szczepanik

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: Bc. Jaroslav Vaculka Bc. Lenka Poláčková Bc. Petr Pešek, MBA Bc. Zdeněk Hlinský WGW Group, a.s. Na Petynce 31/132, Praha 6 IČ: 27880231 Praha 2008 Název

Více