ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní manažerství ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE Diplomová práce Autor práce: BcA. Markéta Švecová Vedoucí práce: MgA. Lucie Šnajdrová Oponent práce: Doc. Mgr. Jan Kolegar Brno 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem při psaní této práce pracovala samostatně a použila jsem pouze prameny, které jsou uvedeny v soupisu použité literatury. V Brně dne 15. května 2011 BcA. Markéta Švecová

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala MgA. Lucii Šnajdrové, která mi byla velmi dobrou a přátelskou vedoucí, doc. Mgr. Janu Kolegarovi za spoustu užitečných rad během celého studia, přátelům, rodičům a sestře za trpělivost.

4 ŠVECOVÁ, Markéta. Zastupování umělců v České republice [Representing Artists in the Czech Republic]. Brno: Janáčkova akademie múzickych umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie, 2011., 186 s. [Vedoucí diplomové práce MgA. Lucie Šnajdrová].

5 Anotace Téma: Zastupitelská činnost Název: Zastupování umělců v České republice Výzkumná oblast: Divadelní manažerství Vypracovala: BcA. Markéta Švecová Datum: 15. května 2011 Diplomová práce se zabývá zastupováním umělců na území České republiky. Vysvětluje pojmosloví umělecký agent manažer impresário na základě zahraničních pramenů a aplikuje jejich význam do českého prostředí. Pojmenovává situaci před rokem 1989 a současnost. Na základě dělení uměleckého managementu do oblastí divadla, hudby, tance, filmu nebo výtvarného umění popisuje současnou situaci zastupitelské činnosti v České republice, včetně konkrétních příkladů odpovídajících agentur. Akcentuje právní aspekty zastupitelské činnosti. Klíčová slova agent, manažer, agentura, agenturní činnost, casting, produkce, umělec

6 Annotation Theme: Representative activity Title: Representing Artists in the Czech Republic Investigation area: Theatre Management Autor: BcA. Markéta Švecová Date: 15th May 2011 This thesis deals with the representation of artists in the Czech Republic. Explains the terminology of art agent - manager - impresario on foreign sources and apply their importance to the Czech environment. Addresses the situation before 1989 and the present. Based on the division of arts management in the areas of theater, music, dance, film and visual art describes the current situation of representative activity in the Czech Republic, including specific examples of relevant agencies. Accents the legal aspects of representative actions. Key words agent, manager, agency, agency work, casting, production, artist

7 Zastupování umělců v České republice Obsah Úvod Terminologie pojmů Impresário Rozdíl mezi pojmy manažer a agent dle amerických pramenů Manažer Co manažer není Agent Uplatnění americké terminologie v českém prostředí Situace před rokem Změna situace po roce Odměňování umělců Zastupování v jednotlivých uměleckých oblastech Výtvarné umění Taneční umění Orchestr Opera Shrnutí Zastupování herců Zpracování kvalitativního výzkumu v oblasti zastupování herců Shrnutí kvalitativního výzkumu Herec ve spolupráci s Českou televizí Typy uměleckých agentur dle náplně činnosti Castingová agentura ArtCorp s. r. o Casting studio CINE JESSY s. r. o Casting Mirky Hyžíkové Castingová agentura Soni Ticháčkové A casting, s. r. o Jak probíhá casting? Umělecké (produkční) agentury Moravská umělecká agentura Brno Roman Roun Agency ARS/KONCERT, spol. s r. o Herecké agentury Actor s Runway Agency, s. r. o Herecká agentura Hany Kučerové

8 Zastupování umělců v České republice Manažeři a agenti jako OSVČ LaK produkce Ladislava Krapka Opera concert agency Lucie Šnajdrové Srovnání Právní formy agenturní činnosti Fyzické osoby Fyzická osoba na živnostenské oprávnění Právnické osoby Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Smluvní vztahy v zastupování umělců Licenční smlouva ( 46 55) Výhradní licence Nevýhradní licence Smlouva o zprostředkování ( ) Smlouva o obchodním zastoupení ( a) Konkurenční doložka Nevýhradní zastoupení Výhradní zastoupení ( 665 a 666) Smlouva mandátní ( ) Shrnutí Umělec jako osoba samostatně výdělečně činná Daňové a odvodové povinnosti Daňové a odvodové povinnosti v rámci angažmá a vedlejších činností Shrnutí Kolektivní správci v oblasti umění Divadelní a literární agentura (DILIA) Agentura ve službách kultury (Aura Pont) Ochranný svaz autorů (OSA) INTERGRAM Rozdíl mezi správci OSA a Intergram Ochranná organizace autorská sdružení (OOA-S) GESTOR Shrnutí Psychologický profil uměleckého agenta...69 Závěr...70 Použitá literatura...72 Seznam příloh

9 Zastupování umělců v České republice Úvod Zastupování umělců v jednotlivých sférách kultury je důležitou součástí všeobecného kulturního managementu. Základ této profese spadá do Evropy první poloviny 17. století, kde začali v čele operních domů stát impresáriové, kteří byli ředitelé nebo majitelé divadel. Do jejich funkce spadaly i činnosti, které jsou již v dnešní době odděleny a vykonávány odborníky např. dramaturg, ekonom, manažer apod. Ve světě, zejména ve Spojených státech, dosáhl fenomén zastupování a agentů svého vrcholu a je denní součástí uměleckého života ve všech oblastech. V České republice byla do roku 1989 činnost umělců pod kontrolou centrálních orgánů státních institucí. Po Sametové revoluci došlo k diametrální proměně v charakteru kultury jako takové, ale i v zastupitelské činnosti. Vznikaly nové subjekty, které nabízely umělcům možnost spolupráce, a začaly se výrazně šířit vlny západní civilizace, které mají dodnes velký vliv na vývoj současné české kultury. Cílem této práce je zmapovat současnou situaci v České republice v oblasti zastupování umělců, nahlédnout do jednotlivých oblastí, alespoň v obecném měřítku, a více do hloubky prozkoumat zejména sféru zastupování herců, která je nejvýrazněji propojena s oblastí divadelního manažerství, ať už se týká filmu, televize, rozhlasu nebo divadla. Výsledným záměrem je vytvoření platformy, která může pomoci začínajícím manažerům, kteří se hodlají věnovat zastupování umělců 3

10 Zastupování umělců v České republice v různých oblastech kultury, zejména zastupování herců, lepší orientaci v dané problematice a návaznost na současný stav. Kromě teoretických manažerských informací, které jsou důležité pro vytvoření stabilní, kvalitní a výkonné pracovní struktury budoucího zastupujícího manažera, se práce opírá o praktické zkušenosti samotných umělců, manažerů a agentur, které obohacují a dotváří strukturu celé diplomové práce. 4

11 Zastupování umělců v České republice 1. Terminologie pojmů Na začátek práce je potřeba vysvětlit, jaká je terminologie pojmů manažer a agent. Kořeny celého uměleckého zastupování spadají do dob italské opery v 17. století a jsou spojeny s pojmem impresário, který byl v podstatě prvním uměleckým manažerem. Pojmy manažer a agent spadají do Spojených států amerických, které navázaly na evropskou funkci impresária a rozšířily tento obor do širokého prostředí americké kultury. Na základě pramenů specifické americké terminologie budou tyto dva termíny objasněny, zejména na oblasti zastupování herců ve filmové a divadelní oblasti Impresário Termín z italského slova impresa = podnik. Jedná se o podnikatele v oblasti umění, který organizuje, a v některých případech i financuje, koncertní, divadelní a operní produkce. Původ této funkce pochází z poloviny 17. století z italské opery, kdy byl impresário hlavním organizátorem celé sezony. V polovině 19. století se jeho funkce rozšířila tím, že dostal pověření od vlastníků divadla, aby najímal skladatele. Dále se staral o kostýmy, rekvizity, orchestr i samotné herce a v neposlední řadě i o zabezpečení inscenace po stránce finanční. To často působilo velké komplikace a impresáriové tak byli nuceni vykonávat i jiné činnosti, které jim vyrovnávaly peněžní stav. Na území České republiky se objevují první zmínky o působení impresária v 18. století. V českých zemích nebyla dvorní opera, a tak se tento druh hudebního divadla přenášel do městského prostředí. Provozovatelem městských divadel nebyl šlechtic, ale obce, které 5

12 Zastupování umělců v České republice pronajímaly budovu divadelnímu impresáriovi, který najímal a platil umělce, kteří byli profesionálové. Termín impresário je v zábavním průmyslu dodnes používán, zejména pro producenty koncertů, turné a jiných akcí v oblasti hudby, opery a divadla. Pravděpodobně prvním impresáriem byl Ital Giovanni Orsatto, který působil v italské opeře a rozšiřoval benátskou operu do provinčních divadel. Mezi nejvýznamnější impresária patřili např. ruský baletní impresário Sergej Ďagilev 1 nebo hudební skladatel Antonio Vivaldi. Občas jsou tímto termínem označováni i kurátoři nebo organizátoři nejrůznějších konferencí Rozdíl mezi pojmy manažer a agent dle amerických pramenů Manažer Manažer, osobní manažer, talent manažer a další termíny, které uvádí zahraniční prameny, je člověk, který by měl znát všechny silné a slabé stránky svého umělce. Důvod je prostý, jeho úkolem je směřovat svého svěřence tam, kde je jeho místo, na základě jeho zkušeností, znalostí a schopností, zejména tehdy, když umělec neví, kde začít a kam vlastně směřovat. Osobní manažer v podstatě vede kariéru herce uměleckým prostředím. Odpovědností manažera je dohlížet na denní záležitosti zastupovaného umělce, radit mu a hájit jeho jednání na veřejnosti, řešit jeho osobní záležitosti, které mohou ovlivnit jeho 1 Sergej Ďagilev je také zakladatelem Ruského baletu, který byl nejvýznamnějším baletním souborem začátku 20. století a významně ovlivnil další vývoj tohoto typu tanečního umění. 6

13 Zastupování umělců v České republice kariéru. Manažeři jednají jako prostředníci mezi umělcem a veřejností, mezi umělcem a novináři, agenty, advokáty, účetními a dalšími složkami, které zahrnuje manažerský servis umělce. Fungují v podstatě jako pomocníci a kompletní koordinátoři umělcových činností. Osobní manažer je zodpovědný za všechno a za cokoli, co zlepšuje vývoj umělcovy profesionální kariéry od jednoduchých inscenačních návrhů, komplexního vyjednávání dlouhodobých termínů, v podstatě žije umělcův denní život, ale za scénou. Manažerova oddanost a zapojení do umělcovy kariéry je stoprocentní. Osobní manažer je hnací silou bořící bariéry frustrace a úskalí, se kterými je možné se tak často setkat v zábavním průmyslu. Manažer je ten, který věří a bojuje za svého klienta i ve chvíli, kdy to ostatní už dávno vzdali. Se zodpovědností, jakou má právě manažer, se předpokládají jeho nejširší zkušenosti v daném oboru. Profesionální manažeři jsou tak velice dobře informováni o nejrůznějších praktikách a pravidlech uměleckého průmyslu vzhledem ke své ostražitosti týkající se sebemenších změn. Pouze se zkušenostmi a s aktuálními znalostmi může být manažer umělci prospěšný. Většina manažerů je hodnocena % umělcova výdělku Co manažer není Není agentem, jehož úkolem je získávat práci pro umělce, není novinářem, jehož úkolem je vytvářet reklamu, není advokátem, jehož úkolem je poskytovat konzultace v právní oblasti a není ani účetní, jehož úkolem je zajišťovat vyúčtování, investice a jiné finanční služby. 7

14 Zastupování umělců v České republice Teorie o vztahu umělce, manažera a okolního prostředí Úplně uprostřed náprava = umělec, okolo něhož se všechno točí, okolo nápravy střed = manažer, který chrání a podporuje umělce, okraj ráfek = umělcova kariéra, která se často ubírá hrbolatou a dlouhou cestou, paprsky, spojující střed s ráfkem = podpora umělcovy kariéry agenti, novináři, právníci, účetní a další, kteří provázejí umělce na cestě k úspěchu. Pokud je kolo dobře zkonstruováno, umělecká pouť může být hladká, rychlá a úspěšná. (N. C. O. P. M., , Agent Oproti tomu agent slouží umělci vyloženě za účelem shánění konkurzů, castingů, sjednávání práce a jednotlivých pracovních kontraktů. Úspěšní a uznávání agenti jsou placeni teprve ve chvíli, kdy jsou zaplaceni jejich herci, přičemž obecným pravidlem na výši částky je obvykle 5 20 % z domluvené a sjednané práce, respektive z hrubé mzdy. V takovémto případě je více než logické, že v agentově nejlepším zájmu je shánět co nejvíce práce, aby byl co nejvíce finančně hodnocen. Agent, který disponuje kontakty v daném oboru a profesionálními styky, může umělci zprostředkovat konkurzy a castingy, o kterých by se bez jeho pomoci nikdy ani nedozvěděl. Renomovaný agent nikdy nevyžaduje žádné poplatky, kromě smluvně určených poplatků za náklady na jeho činnost. V případě, kdy umělec agenta nemá, brzy 8

15 Zastupování umělců v České republice zjistí, že má opravdu více příležitostí, když je někým reprezentován. Mnohdy se profesionální agent dostane do takových databází, kam nemá veřejnost, míněno umělci jako jednotlivci, vůbec žádný přístup. Pokud má umělec jak manažera, tak agenta, měli by o sobě navzájem vědět. Vztah umělce a manažera/agenta je vzájemný. Umělec vyžaduje pracovní příležitosti, prodej své tváře a talentu, manažer/agent chce být za tyto činnosti finančně ohodnocen. Pokud hned na začátku obě strany pochopí, že kopou na jednu branku, je to pro jejich budoucnost velice prozíravé a výhodné. V podstatě jde o jednoduchý princip, kdy si umělec za předem sjednanou odměnu najímá svého zástupce, který pro něj vykonává činnosti potřebné ke spravování své kariéry, přičemž on sám podává pouze umělecké výkony, na které se tak může plně soustředit, a za které je potom finančně hodnocen. Na začátku hledání svého agenta/manažera by si měl umělec uvědomit, jaké má své zásady a požadavky, co od svého zástupce očekává a co vlastně očekává i od své kariéry jako takové. Očekávání by měla být především realistická. Pokud herec nemá dostatečné zkušenosti, nemůže očekávat, že z něj někdo udělá hvězdu nejlépe na počkání. Pokud někdo takovou věc herci slíbí, je to velice nesprávné a neupřímné jednání. Což na začátku nikdo nepotřebuje, naopak. Takovéto nabídky je důležité se naučit odmítat, ačkoli znějí velice lákavě. S tím souvisí, že ne každá agentura a každý manažer je tak dobrý a kvalitní, jak se na první pohled tváří. V případě jakékoli spolupráce je dobré si předem zjistit, s kým budete mít tu čest pracovat, co již dělal a hlavně, jaké má reference. 9

16 Zastupování umělců v České republice Ve vztahu umělec manažer je nutné si uvědomit, že není špatné dělat kompromisy. Jak ze strany herce, tak ze strany manažera. Někdy může přinést právě kompromis větší ovoce než původní striktní plán. Pokud už se umělec rozhodne najmout si manažera, měl by si uvědomit, proč si svoje zastoupení vůbec zvolil. Jde tak o to, aby bral vážně pokyny, které mu jeho manažer udělí. Například v situaci, kdy má herec pocit, že je daná práce pod jeho úroveň, by se měl na danou situaci podívat právě z manažerského pohledu. Zejména pokud se jedná o začínajícího umělce. Samozřejmě existuje spousta jiných, kvalifikovanějších herců, kteří by tuto zakázku mohli dostat. Pokud je ale práce nabízena nováčkovi, měl ji vzít jen z toho důvodu, že získá nové zkušenosti, dostane se do povědomí dalších lidí a jeho možnosti do budoucna se opět rozšiřují (pravidlo se samozřejmě nevztahuje na operní pěvce vzhledem k jejich hlasovým dispozicím 2 ). Důležitým faktorem je permanentně svého manažera neobtěžovat, nevolat dvacetkrát denně, zda-li již sehnal nějakou práci apod. Manažer musí mít na svou práci prostor a čas, který mu při takovémto jednání jeho umělec neposkytuje. To ale nesouvisí s tím, že manažer s umělcem musí být v permanentním kontaktu co se týká novinek v oblasti práce, vzdělání, ale i médií a soukromí. Důležité je si uvědomit, že agenturní činnost je byznys a ne všechno je přesně tak, jak to na první pohled vypadá. Ve svobodném světě, kde funguje trh s herci, režisér či jeho produkce nikdy nenabízí roli přímo herci. Vždy volá jeho agenta. Skutečný agent je byznysmen, který obchoduje s talentem, vizáží a popularitou svého klienta. 2 Viz. Kapitola Uplatnění americké terminologie v českém prostředí 10

17 Zastupování umělců v České republice V branži se říká, že pase herce. Shání mu kšefty, na nichž je zainteresován, neboť čím více kšeftů za více peněz, tím tučnější provize pro agenta samotného. Agent s hercem žijí ve stejné ukázkové symbióze jako v přírodě mořská sasanka a rak. Živí se navzájem. Chce-li být agent úspěšný, musí být čtyřiadvacet hodin na telefonu. Agenti zastupují buďto neznámé herce, kterým shánějí práci, nebo hvězdy. V takovém případě přehazují vidlemi scénáře a tu nejzajímavější roli sjednávají za co nejzajímavější honorář. Obecně se však dá říci, že herec beze jména i se jménem má ve svobodném světě jedno společné: agenta. Bez něj jsou oba mrtví muži (Tesař, Milan: in Dvořák, Jan. 2004, s. 137.) Uplatnění americké terminologie v českém prostředí Vzhledem k tomu, že Česká republika je menší stát, který funguje na jiných pravidlech a má jinou tradici a historii než Spojené státy americké, výklad pojmů se mírně liší. Čistě terminologicky vysvětluje Jan Dvořák, analytik divadla a konzultant, autor publikací s divadelní problematikou, pedagog, divadelní organizátor a zástupce pražského nakladatelství Scéna, význam slova agent takto: Agentura, respektive agent, pochází z latinského slova ago=dělat, konat, jednat apod. Jedná se o specifickou odbornou činnost, kterou vykonává individuální zástupce = agent nebo zástupce skupinový = agentura. V umělecké oblasti, zejména v divadelní, se jedná zpravidla o zastoupení umělce jako jednotlivce, skupiny umělců nebo institucí. Agenturní zastupování se v České republice stále více rozšiřuje a je stále běžnější součástí divadelní praxe. Agentury a agenti pracují s divadelním produktem a zastupují taktéž autory a tvůrce, působí jako kolektivní správci autorských práv či poskytují jednotlivé licence (DILIA, Aura-Pont atd.). Mezi další typy 11

18 Zastupování umělců v České republice agentur se dají zařadit agentury umělecké, castingové, produkční, fundraisingové, PR, marketingové, reklamní apod. Do agenturní činnosti též spadá mobilita umělců a souborů nejen po České republice ale i do zahraničí. V současnosti se většina této činnosti ocitá v rukou soukromých podnikatelů, agentů nebo agentur, některá divadla mají agenturní činnost přímo ve svém statutu jako jednu z hlavních náplní činnosti (MDB, Státní opera atd.). Tento typ činnosti vykonávají také jednotlivé pořádající organizace, které si ji zabezpečují sami v rámci vlastní činnosti např. Divadelní svět Brno, Tanec Praha apod. Export a import umělců nebo inscenací umožňuje zasáhnout daleko širší spektrum trhu a nabízí nové poznatky a zkušenosti na mezinárodním poli. Některé inscenace mohou být naopak určeny a vytvářeny pouze pro export. Exportní činnost přispívá také propagaci divadel i jednotlivců. Nevýhodami exportu jsou zejména vyšší náklady na dopravu, specifické celní a daňové požadavky atd. (Dvořák, Jan. 2005, s. 12.). Součástí Dvořákovy definice agenturní činnosti je i citace Milana Tesaře. Agent je součástí jistoty úspěchu. Recept na úspěch obsahuje tři ingredience: dobrého agenta, brát cokoli a tvářit se, že umíš úplně všechno (Tesař, Milan: in Dvořák, Jan. 2004, s. 137.). S jejím tvrzením se však v našem prostředí úspěšní manažeři a agenti neztotožňují. Například u operních zpěváků je zásadní, aby si udrželi svůj pěvecký obor. V případě, že by vzali cokoliv, by mohli přijít o svůj hlas a být tak indisponováni pro jiné, kvalitní aktivity v pěveckém oboru. 12

19 Zastupování umělců v České republice Co se týče herců, jedná se spíše o jméno, které by si měl každý umělec zachovávat. Zejména známější tváře již mají vybudované nějaké renomé, kterého se drží, a ze svých požadavků a nároků neslevují. Tím si zachovávají určitou vážnost a tradici ve své profesi. Mladí, začínající herci, zejména pokud nejsou zastupováni a nemají žádnou jistotu stálého angažmá, a tedy stálého příjmu, přijímají nabídky, které nejsou na nijak výrazné umělecké úrovni, ale za to jsou dobře placené. Často tak nastává situace, že když tito mladí herci přijdou za manažerem, aby je zastupoval, dochází ke vzájemnému ujasnění jejich činnosti a většinou je manažerem doporučeno, které nabídky jsou ještě přijatelné a které už nikoli. Na základě rozdělení pojmů dle amerických pramenů je patrné, že i u nás lze určitým způsobem tyto dvě činnosti od sebe oddělit, ale jejich dělení je velice náročné. Zahraniční literatura ale může nabídnout alespoň návod, jak je používat a aplikovat i do uměleckého prostředí v této republice. Zde v současné době existují v podstatě dvě skupiny zastupujících manažerů agentů, jejichž rozdíly jsou patrné z typu právní formy a následného obsahu práce. Právnické osoby, které jsou ve většině případů většími společnostmi, se zabývají buď pouze zastupováním umělců, kterých mají pod svými křídly několik, nebo pořadatelskou a organizační činností různých společenských a kulturních akcí, přičemž zastupování je jen jednou ze součástí práce agentury. Další skupinu tvoří manažeři, kteří pracují jako fyzické osoby na základě živnostenského listu (u nás nazýváni také agenti). Ti zastupují jednoho, dva, či tři umělce, většinou ve výhradním 13

20 Zastupování umělců v České republice zastoupení, ale další skupině umělců zajišťují pouze nárazové pracovní příležitosti, poradenství v oblasti smluv apod., tedy zastoupení nevýhradní. Při výhradním zastoupení existuje kromě procentuálního odměňování manažera, které se pohybuje jak v zahraničí, tak v České republice, mezi 5 20 %, ještě určitý paušál, který je určen na pokrytí výdajů spojených s manažerovou denní činností. V profesionální oblasti umění v zahraničí nechtějí režiséři, umělečtí šéfové souborů, producenti, ani castingové agentury jednat o spolupráci se samotnými umělci, ale dávají přednost vyjednávání s jejich oficiálními zástupci, kteří tuto činnost konají v umělcův prospěch. V českém prostředí je stále ještě pozice osobního manažera nebo agenta poněkud nevyjasněná. Existují umělci, kteří své zástupce mají. Jedná se ale zejména o již známé tváře a není jich mnoho. Dosud bývá pro umělce výhodnější si v některých případech vyjednávat práci samostatně, protože existují produkce, které se zástupci jednat nechtějí. Při zjištění, že jsou umělci zastupováni, spolupráci rovnou odmítají s tvrzením, že najímat umělce a jeho agenta je finančně náročnější. Například někteří producenti, televizní produkce, šéfové uměleckých souborů apod. ještě nejsou připraveni na to, že mají umělci určitý druh zastoupení, ačkoliv by pro ně bylo snazší komunikovat právě s agentem nebo manažerem vzhledem k tomu, že jsou odborníky v dané oblasti, mají umělcův časový rozvrh v nejaktuálnější verzi a větší přehled než umělec samotný, což může mnohá jednání výrazně urychlit. 14

21 Zastupování umělců v České republice Situace před rokem 1989 Do roku 1989 se agenturní činnost dnešního rozměru netěšila významné pozornosti, z čehož také vyplývá současná situace, které chybí návaznost na předcházející období a určitá tradice v dané oblasti. Veškerá oficiální umělecká činnost se uskutečňovala v rámci státních organizací. V 50. letech vznikly monopolní agentury Divadelní agentura v Praze, Pražská estráda a Hudební agentura v Praze. Nástupcem tří výše zmíněných se stala v roce 1962 Československá hudební a divadelní agentura Pragokoncert. Ta zprostředkovávala mezinárodní spolupráci a výměnu umělců, přičemž filtrovala, selektovala a politicky kontrolovala veškeré umělecké dění. Organizačně byla struktura Pragokoncertu členěna na koncertní úsek, úsek divadel a souborů, úsek hudebníků z povolání a úsek ekonomický. Pro domácí agentáž existoval systém krajských agentur, které s umělci sjednávaly smlouvy o účinkování mimo angažmá. Organizace, která vykonávala činnost krajské agentury, byla vždy určena krajským výborem Změna situace po roce 1989 Změnou politické situace v listopadu 1989 došlo i ke změně v oblasti kultury. Začaly se rozvíjet nejrůznější umělecké aktivity oproštěny od ideologických vlivů a situace se mohla přiblížit vyspělé Evropě. Instituce, nad kterými držel stát monopol, byly privatizovány, a umělci mohli nezávisle a nezprostředkovaně nakládat se svými právy. 15

22 Zastupování umělců v České republice Vzniklo velké množství nových organizací, které sdružovaly a hájily zájmy umělců, nabízely široké spektrum služeb a fungovaly také jako produkční a organizátoři různých akcí. Důležitou událostí byla změna zákona o podnikání, která umožnila vznik nových zastupujících agentur, a zavedení nového zákona č. 139/1990 Sb. pro práva výkonných umělců, jehož platností bylo zrušeno povinné zprostředkování umělecké činnosti Odměňování umělců Zpočátku upravovalo účinkování umělců mimo pracovní poměr pracovní právo. To ale vedlo k vlně nesouhlasu umělců, kteří v 70. letech stále výrazněji požadovali, aby bylo na umělecké honoráře nahlíženo z hlediska práva autorského nebo občanského. Argumenty byla odlišnost od ostatních pracovních činností, vzhledem k neopakovatelnosti a jedinečnosti uměleckých výkonů, taktéž bylo dle pracovního práva komplikované určit kvalitu a množství odvedené práce, které vždy odpovídalo konkrétní činnosti na konkrétním projektu. Zohlednění těchto činností umožňoval pouze autorský zákon. V roce 1970 tak došlo ke změně, umělci v mimopracovním poměru podléhali autorsko právní úpravě a byl zaveden systém honorování. V roce 1993 byl systém zrušen, parametry na výši honoráře již nejsou stanoveny zákonem a vše závisí na dohodě zúčastněných stran. 16

23 Zastupování umělců v České republice 2. Zastupování v jednotlivých uměleckých oblastech Umělecký agent je tedy manažerská profese, která je vykonávána v různých oblastech umění. Existují agenti, kteří zastupují herce, ať už jde o divadelní, filmovou, televizní nebo rozhlasovou produkci, a kterým zejména se bude práce věnovat; agenti, kteří se zabývají zastupováním operních pěvců, orchestrů, dirigentů a dalších oborů souvisejících zejména s vážnou hudbou. Další kapitolou jsou zpěváci a hudební skupiny, kteří se zabývají hudbou populární. Zvláštní oblastí, ve které se zastupování téměř neuplatňuje, je sféra tanečního umění např. baletu. Dalším oborem, ve kterém funguje zastupování velmi omezeně a specificky, je výtvarné umění. Ve všech zmíněných složkách umění je pozice agenta vnímána jako postupně se vyvíjející a v budoucnu zřejmě stále více využívaná manažerská pozice. A i přes určitá specifika jednotlivých oborů jde v zastupování v zásadě o to, obstarat pro umělce práci a vykonávat činnost s tím spojenou, za dohodnutých podmínek Výtvarné umění V oboru výtvarného umění se často vyskytuje pojem mecenáš 3. Mecenášem mohou být i banky, např. galerie Deutsche Guggenheim Berlin, která sídlí přímo v Deutsche Bank, vznikla v roce 1997 jako partnerství mezi bankou a nadací Solomon R. Guggenheim 4. Mecenáši 3 Mecenáš je termín, který pochází z latiny, kde znamenal podporovatel umění a věd. Název vznikl podle jména starořímského diplomata a podporovatele družiny básníků G. C. Maecenata. V moderní mluvě slovo mecenáš má synonymum ve slově sponzor. 4 Solomon Robert Guggenheim je významný americký podnikatel, mecenáš a milovník moderního umění. Založil v roce 1937 pod svým jménem nadaci na podporu moderního umění a roku 1939 otevřel v New Yorku Museum of Non-Objective Art, kde zpřístupnil své sbírky. Roku 1943 pověřil architekta Frank Lloyd Wrighta, aby navrhl novou budovu 17

24 Zastupování umělců v České republice si od umělců díla pravidelně kupují, doporučují je svým známým, někdy pořádají i výstavy. Výtvarníci se také sdružují do různých společenství, z nichž jedno významné sídlí i v Brně v Domě umění Unie výtvarných umělců České republiky 5. Unie se snaží zlepšit prostředí pro výkon výtvarného umění a zajišťuje reprezentaci členů v zahraničí. Někteří z výtvarných umělců jsou taktéž zastupováni. Nejběžnějším způsobem prezentace jejich práce jsou výstavy. Ty mohou být prodejní nebo neprodejní, některé jsou putovní a převážejí se z místa na místo. Jednou z významných prezentací pro umělce ve výtvarném oboru v České republice je vystavovat v prostorách galerií, které jsou příspěvkovými organizacemi. V těchto galeriích je umělcům poskytnut i další servis, jako např. propagace, vytvoření katalogu apod. Za vystavování svých děl v jiných prostorách musí výtvarník obvykle uhradit některé náklady s tím spojené, např. pronájem prostor. Důležitou pozici mají v životě výtvarníků galeristé, kteří si je najímají a často fungují i jako zprostředkovatelé prodeje. Výstavu nebo autora mohou zastupovat výhradně nebo nevýhradně. Procenta za prodej obrazů v galerii se pohybují od 20 až do 50 %. Umělec za výstavu v České republice většinou nemívá žádný honorář, v zahraničí je odměňování běžné. muzea, která byla postavena až po jeho smrti a patří mezi nejvýznamnější architektonické objekty na světě. 5 Unie výtvarných umělců České republiky (UVU ČR) je výběrovým dobrovolným sdružením právnických osob (členů), v nichž jsou organizováni jednotlivci, kteří se profesionálně zabývají prakticky nebo teoreticky výtvarným uměním nebo architekturou. Vede také národní registr profesionálních umělců a designerů v ČR. 18

25 Zastupování umělců v České republice Kromě prodejních výstav a prodeje děl, např. ve vlastním ateliéru, je možné nabízet své produkty při aukcích 6. V oboru výtvarného umění je běžné, že uměleckými díly disponují dědicové či další majitelé práv k předmětným dílům. Ti potom prostřednictvím prodeje při aukci mohou za tato díla získat nemalé finanční prostředky. Na rozdíl od výstupů výkonných umělců např. v oboru divadla a hudby, díla výtvarných umělců po jejich smrti většinou nabývají postupem doby (bez ohledu na dobu ochrany autorského práva) stále vyšší hodnoty a bývají právě předmětem aukcí, při kterých dědicové, či další majitelé práv, dosahují mnohdy vysokých zisků. V oblasti divadelního a hudebního umění se mluví o dědicích především vzhledem k majetkovým právům autorským, a to jak k autorským dílům s dobou ochrany 70 let, tak i k právům výkonných umělců k vytvořenému výkonu s dobou ochrany 50-ti let od smrti umělce (je-li však v této době zveřejněn záznam tohoto výkonu, zanikají práva výkonného umělce až za dalších 50 let od takového zveřejnění). K nejznámějším organizátorům těchto akcí patří přední aukční dům a galerie klasického výtvarného umění Galerie Art Praha, která kromě exkluzivních aukcí prezentuje především kvalitní české a slovenské malíře 19. a 20. století. Pro výtvarného umělce je zásadní vytvoření kvalitního katalogu, což je portfolio autorovy tvorby, kde jsou fotografie jeho děl, kterými se prezentuje. 6 Aukce je proces kupování a prodávání zboží nebo služeb nabízených za určitou cenu. Během aukce jsou přijímány nabídky a následně je zboží či služba prodána tomu, kdo nabídl nejvíce. Prodávající obvykle platí aukcionáři nebo aukční společnosti provizi, která je počítána jako určité procento z konečné prodejní ceny. 19

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor: Divadelní manažerství Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL

Více

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19 OBSAH Úvod 1 Novela autorského zákona 3 1.1. Proč novela vznikla 3 1.2. Co je smyslem novely 3 1.3. Co novela autorského zákona upravuje 4 Obecně o autorském právu 9 2.1. Začlenění autorského práva do

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management Dokumentace bakalářského absolventského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

Co je to referenční byznys?

Co je to referenční byznys? Co je to referenční byznys? Referenční byznys je způsob získávání nových klientů/zákazníků prostřednictvím referencí neboli doporučení. Tato forma zajišťování nových kontaktů je velmi přínosná především

Více

Plánování sponzorství:

Plánování sponzorství: Plán sponzorství Plánování sponzorství: 1. Definice cílových skupin 2. Vyjasnění cílů sponzorství 3. Výběr typu sponzorství 4. Rozpočet 5. Měření efektivnosti sponzorství 1. Cílové skupiny struktura publika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 2 Název účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Sídlo účetní

Více

Umělecký výkon Performativní umění (prováděné, předváděné, přetvářené, manipulující) Provedení uměleckého díla (zpěvem, tancem, interpretací hudby, pa

Umělecký výkon Performativní umění (prováděné, předváděné, přetvářené, manipulující) Provedení uměleckého díla (zpěvem, tancem, interpretací hudby, pa Práva související s právem autorským Práva výkonného umělce (tvůrčí, 67 a násl AutZ) Právo výrobce zvukového záznamu (netvůrčí, 75 a násl.) Právo výrobce zvukově obrazového záznamu (netv. 79 a násl.) Právo

Více

Výzva statutárnímu městu Plzeň, zakladateli obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou, o.p.s.

Výzva statutárnímu městu Plzeň, zakladateli obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou, o.p.s. Příloha č. 9 Výzva statutárnímu městu Plzeň, zakladateli obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou, o.p.s. Správní a dozorčí rada Divadla pod lampou si dovoluje požádat statutární město Plzeň, zakladatele

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Minireferát Autorské právo

Minireferát Autorské právo Historie Minireferát Autorské právo Lucie Záluská (učo: 98745) Radka Cacková (učo: 146351) Jan Labohý (učo: 144166) Autorské zákony se u nás datují od roku 1895, ale dodnes se v nich nachazí mnoho nejednoznačností.

Více

K ATALOG. www.all4bands.cz

K ATALOG. www.all4bands.cz K ATALOG verze 1.4, od 6. 4. 2015 PROMOTÉRSTR VÍ Prodej a propagace písní na platformě StarRizer Umístění písně na mezinárodní platformu StarRizer Propagace prodeje písně ZDARMA Máme licenci k nejrychlejší

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Stanovy spolku ART Foundation z.s.

Stanovy spolku ART Foundation z.s. Stanovy spolku ART Foundation z.s. registrovaného Mininisterstvem vnitra ČR, dne 16.01.2007 pod č.j. VS/1-1/66 255/07-R, IČ 27053474, zapsaného u Městského soudu v Praze, L 17368 Stanovy schváleny Správní

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Vedoucí souboru. Náplň funkce: Zastupuje soubor jako statutární zástupce. Vede a kontroluje činnost členů OVS. Vede evidenci členské základny

Vedoucí souboru. Náplň funkce: Zastupuje soubor jako statutární zástupce. Vede a kontroluje činnost členů OVS. Vede evidenci členské základny Vedoucí souboru Zastupuje soubor jako statutární zástupce Vede a kontroluje činnost členů OVS Vede evidenci členské základny Rozděluje úkoly mezi jednotlivé funkce Vede přímo vedoucí kategorií, muziky

Více

Produkce divadelní inscenace Figarka

Produkce divadelní inscenace Figarka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na producenství 2. ročník magisterského studia Absolventský

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vedení sekce Marketing 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol

Více

sociodemografická data

sociodemografická data sociodemografická data Představení ARBOmedia ARBOmedia je společnost, která se vrací zpět na český trh. V portfoliu má více než 30 webových projektů, včetně značek jako kinobox.cz, epravo.cz, mobile.de,

Více

Hodnoticí standard. Produkční kulturních projektů (kód: R) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Produkční kulturních projektů (kód: R) Odborná způsobilost. Platnost standardu Produkční kulturních projektů (kód: 82-027-R) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6 Odborná způsobilost

Více

Nabídka dárcům projektu

Nabídka dárcům projektu Popis projektu Nabídka dárcům projektu Kulturní projekt e-moc-e je neziskovým občanským sdružením, jehož cílem je propagace nekomerčního umění v České republice a podpora umělců samotných. Na internetové

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Koncerty vážné hudby a jiná hudební vystoupení

Koncerty vážné hudby a jiná hudební vystoupení 1/6 I. Působnost sazebníku Tento sazebník se používá pro vý autorské odměny za poskytnutí licence (souhlasu) k provozování hudebních děl s textem nebo bez textu živě prováděných výkonnými umělci při koncertech

Více

HODNOCENÍ STUDENTY KDN

HODNOCENÍ STUDENTY KDN Hudební fakulta Janáčkova akademie múzických umění v Brně Systém hodnocení kvality na HF JAMU v Brně ě Doc. MgA. Vít Spilka Brno 29.11.2007 ÚVOD během roku 2006 se vedení fakulty aktivně zabývalo vytvořením

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Pavel Tůma Obsah A. Práva související 1. Právo výkonných umělců 2. Právo výrobců zvukových a zvukově

Více

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA Katedra řízení Teze diplomové práce MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI Vedoucí práce: Doc. Ing. Marie Horalíková, CSc. Vypracovala:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC FACULTY OF FINE ARTS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC FACULTY OF FINE ARTS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR GRAFICKÉHO DESIGNU 1 STUDIO GRAPHIC DESIGN 1 PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC BAKALÁŘSKÁ

Více

Organizační řád Národního divadla vydaný Příkazem ředitele č. 013/2011 Příloha č. 1 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA NÁRODNÍHO DIVADLA

Organizační řád Národního divadla vydaný Příkazem ředitele č. 013/2011 Příloha č. 1 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA NÁRODNÍHO DIVADLA ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA NÁRODNÍHO DIVADLA ředitel ND rada ND sekce ředitele ND umělecký šéf Opery umělecký soubor Opera Národního divadla umělecký šéf Činohry umělecký soubor Činohra Národního divadla

Více

Organizační řád Národního divadla vydaný Příkazem ředitele č. 024/12 Příloha č. 1 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA NÁRODNÍHO DIVADLA

Organizační řád Národního divadla vydaný Příkazem ředitele č. 024/12 Příloha č. 1 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA NÁRODNÍHO DIVADLA ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA NÁRODNÍHO DIVADLA ředitel ND rada ND sekce ředitele ND umělecký šéf Opery umělecký soubor Opera Národního divadla umělecký šéf Činohry umělecký soubor Činohra Národního divadla

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.)

Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.) 6.1.2012 1 Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.) 1 (1) Zájezdem se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou

Více

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů? Ne!!

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů?  Ne!! Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Pavel Tůma Obsah A. Práva související 1. Právo výkonných umělců 2. Právo výrobců zvukových a zvukově

Více

Česká asociace nákupu a prodeje

Česká asociace nákupu a prodeje Česká asociace nákupu a prodeje Truhlářské 1104/13 110 00 Praha 1 IČO: 021 201 19 info@canap.cz 1 Cíle CANAP 1/2 1. Vytvářet nezávislou platformu pracovníků prodeje a nákupu a podporovat jejich vzájemnou

Více

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci...

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci... Obsah Zadání studie... 1 Úvod... 16 I. OBECNÁ ČÁST... 17 1 Charakteristika živých umění v ČR... 17 1.1 Legislativa... 17 1.2 Organizační forma... 17 1.3 Vývoj základních ukazatelů v letech 1980-2010...

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

průmyslů v ČR a zahraničí

průmyslů v ČR a zahraničí Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR a zahraničí Odborný seminář Vymezení kulturních a kreativních průmyslů v ČR Martin Cikánek Ministerstvo kultury 30. 5. 2012 www.kreativniprumysly.cz schéma

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

Česká asociace nákupu a prodeje

Česká asociace nákupu a prodeje Česká asociace nákupu a prodeje Truhlářské 1104/13 11000 Praha 1 IČO: 02120119 Plátce DPH 1 Vize Jedna asociace nákupu a prodeje, jedno místo, jedna pomoc pro firmy, nákupčí, obchodníky, spolky a státní

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Současný stav klubu V minulosti neexistovalo profesionální řízení a základní marketingová a obchodní strategie klubu Díky deklarované podpoře vlastníka klubu

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

S T A N O V Y A S O C I A C E

S T A N O V Y A S O C I A C E S T A N O V Y A S O C I A C E Asociace je spolkem ve smyslu ust. 214 a následující občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Název, sídlo, doba trvání 1. Název spolku zní: Česká logistická asociace, z. s.

Více

Organizační struktura

Organizační struktura Organizační struktura platná od valné hromady ze dne 09.01.2010 1. Funkce vyplývající ze stanov sdružení 2. Další organizační funkce sdružení a organizační řád Marketingový vedoucí Marketingový vedoucí

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

SMLOUVA. Čl. I. 2. Tato smlouva se nevztahuje na užití zvukových nebo zvukově obrazových záznamů vyrobených k obchodním účelům.

SMLOUVA. Čl. I. 2. Tato smlouva se nevztahuje na užití zvukových nebo zvukově obrazových záznamů vyrobených k obchodním účelům. SMLOUVA o odměňování a pracovních podmínkách při vytváření hereckých uměleckých výkonů mimo pracovní poměr pro Českou televizi a o jejich užití, uzavřená podle zákona č. 35/1965 Sb. a 121/2000 Sb., o právu

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

TV POŘAD SRDCE REGIONU

TV POŘAD SRDCE REGIONU TV POŘAD LIBERECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOČESKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Více

I. Základní ustanovení. II. Cíl a účel hlavní činnosti spolku

I. Základní ustanovení. II. Cíl a účel hlavní činnosti spolku STANOVY České společnosti pro vědeckou kinematografii, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Česká společnost pro vědeckou kinematografii, z.s. (dále jen ČSVK) je samosprávný a dobrovolný svazek

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Co způsobuje stres podnikům a jejich manažerům? 1. Nemají dostatek financí na rozvoj

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Petr Vávra Project Manager / ECE Projektmanagement Praha Nákupní centra ECE 83 center ve správě Celková prodejní

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013

Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013 Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013 FOTO je nejčtenější časopis o současné fotografické tvorbě v ČR! Náš vstup na časopisecký trh zamíchal kartami mezi zavedenými fotografickými magazíny

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

1 Profil společnosti. 2 Historie. 3 Služby. 4 Specializace. 5 Neziskový sektor

1 Profil společnosti. 2 Historie. 3 Služby. 4 Specializace. 5 Neziskový sektor 1 Profil společnosti 2 Historie 3 Služby 4 Specializace 5 Neziskový sektor 1 Profil společnosti Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o. ( VKŠ ) se zaměřuje na poskytování komplexních právních

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Producentský protokol. I. Prohlášení producenta

Producentský protokol. I. Prohlášení producenta Producentský protokol Jméno a příjmení: datum narození:. trvale bytem:.. IČ/DIČ:.. (dále jen producent ).. I. Prohlášení producenta Producent tímto prohlašuje, že: a) je ve smyslu ustanovení 79 odst. 2

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

BALET A MODERNÍ BALET

BALET A MODERNÍ BALET BALET A MODERNÍ BALET Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: HUDEBNÍ VÝCHOVA NA 2.STUPNI ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Cena z pohledu účastníků stavebního řízení

Cena z pohledu účastníků stavebního řízení Cena z pohledu účastníků stavebního řízení Ing. Markéta Frančíková Problematika na stavebním trhu je často diskutovaným tématem, a to nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Stavebnictví v posledních deseti

Více

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti Petr Matějů Základní teze Vysokoškolské vzdělání je smíšený statek: přináší užitek jednotlivci i společnosti Studiem na vysoké

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Představení programu kandidátky na funkci rektora JU. doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové

Představení programu kandidátky na funkci rektora JU. doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové Představení programu kandidátky na funkci rektora JU doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové Představení kandidátky Absolventka ZF JU a JKU v Linci (Export a mezinárodní marketing) Docentka EF JU (Ekonomika

Více

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2015 Co způsobuje stres podnikům a jejich manažerům? 1. Nemají dostatek financí na rozvoj

Více

(1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě.

(1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Vznik díla 9 Vznik práva autorského (1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. (2) Zničením věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno,nezaniká

Více

Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace. Skolatextilu.cz. Co chybí našemu textilu?

Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace. Skolatextilu.cz. Co chybí našemu textilu? Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace Skolatextilu.cz Co chybí našemu textilu? Umění prodávat (ne jen prodat!) Textilní zkušební ústav v Brně RNDr. Pavel

Více

Vytváření alumni programů Jana Ledvinová, Workshop KREDO, Praha,

Vytváření alumni programů Jana Ledvinová,  Workshop KREDO, Praha, Vytváření alumni programů Jana Ledvinová, www.fundraising.cz Workshop KREDO, Praha, 15. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Proč vytvářet absolventské programy? Fundraising ze soukromých zdrojů je pro univerzitu

Více

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Dnešní internetový svět nabízí spoustu možností, jak si vydělat peníze, zlepšit rodinný rozpočet nebo si v důchodu finančně přilepšit. Jednou z

Více

KA01 ŘÍZENÍ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ASPEKTY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Bc. Irena Tlapáková 1 poznámka ÚVOD Žijeme v době, která sebou nese nejen převratné úspěchy na poli vědy a techniky,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční a pojišťovací zprostředkovatel JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více