Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál."

Transkript

1 Alternativní formy financování Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál.

2 Leasing Leasing finanční služba poskytovaná specializovanými společnostmi (obchodní společnosti) nebo bankami. Předpoklad: dlouhodobé zdroje financování. Charakteristika z hlediska: finančního právního ekonomického

3 Financování formou leasingu Obecná definice: leasing je třístranný právní vztah mezi dodavatelem, pronajímatelem a nájemcem. Pronajímatel kupuje od dodavatele dlouhodobý hmotný majetek (stává se vlastníkem) a poskytuje jej za úplatu do užívání nájemci (stává se uživatelem). Jedná se o tzv. nepřímý leasing. Přímý leasing případ pronájmu, u kterého je výrobce i pronajímatelem.

4 Financování formou leasingu Leasing je tedy alternativní speciální formou financování investiční činnosti podniku (dlouhodobého majetku) cizím kapitálem. Leasing je považovaný za způsob využívání dlouhodobého majetku po určitou dobu, aniž by se majetek stal podnikovým vlastnictvím (oddělení vlastnictví od užívání). V ČR pořizována přibližně jedna čtvrtina movitého dlouhodobého majetku Celkový objem nově pořízeného majetku v roce 2005 byl cca 104 mld. Kč (bez DPH) a meziročně došlo k 4% nárůstu.

5 Typy leasingu dle druhu pronajímaného předmětu Leasing movitých věcí - asi 90 % na celkově prováděných leasingových obchodech; 47 % tvoří leasing osobních aut; 27 % leasing nákladních a užitkových vozidel; 21 % leasing strojního zařízení;.v současnosti stabilizovaný objem Leasing nemovitých věcí budovy, kancelářské prostory, hotely, obchodní prostory apod.

6 Typy leasingu dle délky pronájmu a přechodu vlastnických práv operativní (provozní) leasing operating lease; finanční ní (kapitálový) leasing financial, capital lease; Provozní (operativní) leasing doba pronájmu je kratší než ekonomická životnost majetku; nájemce nemá právo na koupit najatého majetku a předpokládá se, že majetek po uplynutí doby pronájmu bude vrácen pronajímateli; leasingová smlouva je vypověditelná; pronajímatel nese všechna rizika plynoucí z vlastnictví majetku; krátkodobý pronájem podíl necelých 10 %, významně roste (např. full service)

7 Finanční (kapitálový) leasing pronajímatel převádí na nájemce všechna rizika a výnosy spojené s fungováním zařízení; doba pronájmu se v podstatě kryje s dobou ekonomické životnosti pronajímaného předmětu; leasingové splátky pokrývají pořizovací cenu pronajatého zařízení, náklady spojené s obstaráním finančních zdrojů i ziskovou přirážku leasingové společnosti; leasingová smlouva není za normálních podmínek vypověditelná; splňuje podmínky stanovené v zákoně o dani z příjmů (doba pronájmu nejméně 3 roky, u nemovitostí 8 let, kupní cena nesmí být vyšší než zůstatková cena kterou by měl majetek při rovnoměrném odepisování atd.); slouží k trvalému pořízení hmotného majetku, zvyšuje zadluženost nájemce;

8 Finanční (kapitálový) leasing Kromě přímého a nepřímého finančního leasingu může být i zpětný leasing: Vlastník prodá majetek leasingové společnosti a zpětně si jej pronájme Důvodu: Získá hotovost Daňová optimalizace Bilanční podmínky financování podniku

9 Výdaje na leasing Leasing představuje relativně nákladnější způsob financování pořízení majetku. Výdaje zahrnují: pořizovací cenu majetku; úrok z úvěru; marži leasingové společnosti; Leasing se zpravidla splácí ve formě pravidelných splátek ve stejné výši (anuit); Rozdíl mezi leasingovou cenou a pořizovací cenou majetku představuje leasingové úročení; Výška leasingového úročení závisí na tržní úrokové sazbě, délce pronájmu, intervalu a pravidelnosti splátek, navýšení první splátky a výši odkupní ceny na konci životnosti. Lze přepočíst tzv. efektivní roční úrokovou sazbu.

10 Efektivní roční úroková sazba Efektivní roční úroková sazba představuje přepočet výdajů spojených s leasingem na roční úrokovou sazbu. Pro efektivní roční úrokovou sazbu (i)( ) platí následující vztah (předpoklad: měsíční splátky leasingu): PC n t = P0 + SP + t= 1 12 t n ( 1 + i) ( 1 + i) 12 PC- pořizovací cena majetku v Kč; P0 - první navýšená splátka (tzv. akontace) v Kč; SP - poplatek za sjednání smlouvy v Kč; Pt - pravidelná (měsíční) splátka v Kč; Pz - kupní cena majetku na konci doby pronájmu v Kč; P + P Z

11 Efektivní roční úroková sazba Vycházejme z předpokladu, že hodnota pořizovaného majetku (PC( PC) ) je Kč a délka pronájmu je 3 roky, tj. 36 měsíců (n).( Pronajimatel požaduje první navýšenou splátku (tzv. akontaci) ve výši Kč (P( 0 ) a další měsíční splátky ve výši Kč (P( t ). Poplatek za sjednání smlouvy je Kč (SP( SP). Kupní cena majetku na konci doby pronájmu je určená na Kč (PZ( PZ). Jaká je efektivní roční úroková sazba leasingu (i)?( Výpočet: = ( /12 2 /12 3/12 36 /12 i ) (1 + i) (1 + i) (1 + i) (1 + Efektivní roční úroková sazba je 10,06 % p.a i) 36 /12

12 Výhody a nevýhody leasingového financování Výhody: užívání majetku bez jednorázového vynaložení vlastních peněžních prostředků; leasingové financování je flexibilní (tlak konkurence); umožňuje zahrnovat leasingové splátky do nákladů; formálně nezvyšuje míru zadlužení podniku a tím opticky zvyšuje rentabilitu kapitálu; nájemce zpravidla nenese důsledky inflačního rizika; Nevýhody: vyšší cena pro pořízení majetku, po ukončení pronájmu přechází do vlastnictví nájemce (téměř) odepsaný majetek, a tím se ztrácí výhoda odpisů jako daňově uznatelných nákladů může se vyskytovat omezování z hlediska pronajímatele.

13 Faktoring Úplatné postoupení krátkodobých pohledávek, které nejsou zajištěny, snížených o diskont na specializovanou společnost; Předmět odkupu: krátkodobé pohledávky (180 dní), nezajištěny, možnost postoupení (cese), za subjektem s akceptovatelnou bonitou Využívají podniky, které poskytují obchodní úvěry svým odběratelům a banka není ochotná poskytnout bankovní úvěr. Diskont srážka za odkup pohledávky obdobná úroku, zvýšená o provizi za správu pohledávky a riziko dlužníka.

14 Faktoring Faktoringová smlouva: Vymezení pohledávek, které budou odkupovány (prodejnost zboží, bonita odběratele, splatnost, Limit faktoringu, diskont, termíny (průběh plateb), riziko nezaplacení Funkce faktoringu: Finanční zdroj Zajištění proti nezaplacení: bez postihu (bezregresní); s postihem (regresní); Poskytování služeb v oblasti správy pohledávek Důvod: zrychlení obratu peněz (zkrácení OCP, doby obratu aktiv) a následné zvýšení rentability kapitálu (ROA, ROE).

15 Forfaiting Odkup dosud nesplatných středn ednědobých dobých a dlouhodobých pohledávek, které jsou zajištěny, a to bankovní zárukou, směnkou avalovanou bankou nebo dokumentárním akreditivem. Poskytovaný formou bezregresního odkupu. Vyskytuje se zejména v zahraničním obchodu při dodávkách investičních celků. Diskont zahrnuje navíc přirážku za teritoriální riziko. Postup: Kupní smlouva předjednat s forfaitérem, kterou formu ručení a u které banky požaduje Dodávka zboží a vystavení záruky za platbu Prodej pohledávky forfaitérovi a inkaso Forfaitér může prodat pohledávku nebo čekat na uhrazení

16 Financování rizikovým (venture) kapitálem Rozšířilo se v USA v polovině 80. Let; V ČR vznikly či začaly působit první fondy rizikového kapitálu koncem první poloviny 90. Let; Základním principem je nákup významného podílu v podniku, aktivní správa investice,, zhodnocení v časovém horizontu nejčastěji 3 5 let a následný prodej se ziskem; Jedná se o dočasný zdroj financování, poskytovaný podniku společností rizikového kapitálu výměnou za majetkovou účast v ní (má charakter vlastního kapitálu); Investor, který rizikový kapitál poskytl se spolupodílí na podnikatelském riziku a má stejná práva i povinnosti jako vlastník; Odborné znalosti (zejména obchodní kontakty), které s sebou investor přináší, mají mnohdy pro rozvoj firmy větší význam než samotné investiční prostředky;

17 Kritéria rozhodování investorů rizikového kapitálu Investor venture kapitál se nerozhoduje podle záruk a zajištění, ale zejména dle atraktivnosti podnikatelského záměru a předpokládaných schopností jeho tvůrců jej úspěšně realizovat Za hlavní kritéria lze považovat: zbožně tržní příležitost silné vedení společnosti zhodnocení vloženého kapitálu (dle délky investování a podnikatelského rizika až 60 % - výnos z vydařeného projektu musí být pro fond rizikového kapitálu tak vysoký, aby pokryl i případné ztráty z nevydařených projektů)

18 Rozhodovací proces o investování Předběžný výzkum (úvodní posouzení projektu cca. 75 % projektů je odmítnuto v této fázi) Úvodní dohoda o podmínkách - předběžné stanovení vložené sumy, způsob čerpání; motivační schéma stanovující postupy v případě příznivého i negativního vývoje; určení výše podílu investora; Podrobné prozkoumání projektu - hloubková analýza historie podniku, podnikatelského plánu, trhu, konkurence, managementu a finanční stability; Rozhodnutí o účasti, uzavření transakce a průběžná kontrola společnosti (monitoring s cílem získat relevantní informace o chodu podniku, sledovat plnění cílů a identifikovat odchylky) Výstup investora ze společnosti, přičemž vložené zdroje se zpravidla ze zdrojů podniku, ale splácí je nový investor (prodej strategickému partnerovi, uvedení podniku na burzu IPO,...)

19 Typy rizikového kapitálu zárodečný, předstartovní kapitál - zaměřen na projekty výzkumu a vývoje; začínající, startovní kapitál - podpora projektů začínajících podniků; rozběhový, rozvojový kapitál - financování rozšíření či obměny aktivit existujících podniků: financování počátečního rozvoje, tj. podniků fungujících méně než tři roky, které dosud nedosáhly zisku; rozvojové financován, tj. navýšení pracovního kapitálu podniku, zavedení dalšího výrobku či služby, expanze na geograficky vzdálené trhy ; revitalizační kapitál,, záchranné a náhradní financování - projekty problémových podniků, které vyžadují podstatnou změnu, zadlužených podniků s dobrou tržní příležitostí; transakční financování - financování akvizic existujících podniků;

20 Business Angels Investice soukromých osob do společností v počátečních fázích rozvoje podniku. Investoři: bývalí manažeři společností ale již aktivně nepracují; Investují v oborech, kterým dobře rozumějí, kromě kapitálu poskytují i poradenství Vytvářejí sítě andělů, které se dál sdružují - European Business Angel Network (EBAN) Velikost investice: v průměru přibližně 600 tis. EUR

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem Světlana Bucňáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem mé bakalářské práce je porovnat dva zdroje financování.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Analýza zdrojů financování dlouhodobého hmotného majetku soukromé firmy Plzeň, 2009 Tomáš

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU. 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš

Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU. 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš OSNOVA: 1. Vymezení pojmu investice 2. Metody hodnocení investic Statické metody Dynamické metody 3. Postup při hodnocení investice 4. Zdroje

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Kapitálové zdroje. 1. Úvod Za významný faktor ekonomického růstu jsou považovány malé a střední podniky. Významnou předností je jejich aktivní účast

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU VYUŽITÍM

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVNÍ ASPEKTY SEKURITIZACE AKTIV (THE LAW OF ASSET SECURITIZATION) Lenka Němcová 2009 Prohlašuji,

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Leasing dle Českých účetních standardů a IFRS. Leasing according to Czech Financial Standards and IFRS.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Leasing dle Českých účetních standardů a IFRS. Leasing according to Czech Financial Standards and IFRS. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Leasing according to Czech Financial Standards and IFRS Helena Sellnerová Un ico rn Co lle ge 20 11 Un ico rn Co lle ge, V K ap slo vn ě 27 67 /2, P ra h a 3, 1 30 00 Ná ze v p rá ce v

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více