Řešení závazků a pohledávek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řešení závazků a pohledávek"

Transkript

1 Řešení závazků a pohledávek dubna 2013 Komerční příloha deníku Rub a líc vymahačské mince V médiích se často zveřejňují případy až nelidských zvůlí vymahačských a exekučních společností dostávající dlužníky do bezvýchodných situací. Je v pořádku, pokud je jakkoliv postupováno v rozporu se zákonem či dobrými mravy, aby takové případy byly nejen zviditelněny, čímž je zmenšován prostor pro nekalé praktiky, ale především aby orgány činné v trestním řízení rychle a účinně zakročily. Až příliš často je však zveřejňována pouze částečná pravda, ta mediálně atraktivnější. Mnohdy se zapomíná, že vymahačská mince má svůj rub a líc. Na jedné straně stojí věřitel, který se snaží domoci svých v drtivé většině oprávněných nároků, a na straně druhé dlužník, který se mnohdy plnění svých závazků vyhýbá. Rozhodně se nehodlám zastávat lichvářů, společností, které se snaží profitovat na nouzi druhých, natožpak těch, kteří na malé dlužné částky nabalují nehorázné poplatky, nebo záměrně používají praktiky, jež dlužníky uvádějí v omyl a zbytečně vedou k dalšímu narůstání dluhu. Je však třeba si uvědomit, že věřiteli se stávají především firmy, živnostníci a běžní občané, kteří nedostali zaplaceno za řádně odvedené služby, za své výrobky či zboží. Anebo se snaží získat nazpět finanční, movité či nemovité prostředky, které někomu dočasně poskytli, aby dotyčný mohl uspokojit své potřeby. Ano dlužník nemusí být apriori neseriózní. Vždyť závazky a pohledávky, a nejenom finanční, jsou naprosto přirozeným jevem. Jsou zde od pradávna a ku prospěchu obou stran, těch kterým prostředky aktuálně chybí, i těm, kteří si naopak mohou dovolit své volné prostředky poskytnout. Koneckonců, bankovky prý kdysi vznikly jako tištěná forma královských dlužních úpisů. Závazky a pohledávky jsou také přirozenou součástí obchodního styku a zná je i běžné účetnictví. Stačí dodat někomu zboží či služby na fakturu nebo naopak zaplatit v internetovém obchodě a čekat na splnění závazku obchodníka, tedy na dodání zboží. Jde jen o to, aby procesy závazků a pohledávek fungovaly v rámci pravidel. Aby se věřitelé mohli domoci svých oprávněných pohledávek, ale nepoužívali nekorektní a nezákonné prostředky, a aby dlužníci dostáli svým závazkům, neutíkali před povinnostmi v případech, kdy nastanou problémy, a nevyhýbali se jejich řešení. Jde také o to, aby nebyly neoprávněně a neseriózně hnáni do dluhových pastí. V zájmu každého seriózního věřitele a dlužníka je, aby proces řešení závazku a pohledávky probíhal korektně, aby nepoškozoval dobré jméno nikoho ze zúčastněných, aby ho řešili seriózní a kompetentní lidé či společnosti a aby se na procesu nepřiživovali neseriózní podnikavci. Účinných prostředků pro ochranu práv věřitele a dlužníka má naše legislativa celou řadu, ale stále se ještě najde prostor pro nepoctivce na obou stranách; a ten je třeba omezovat. Snad k tomu přispěje i tato příloha, která vznikla s pomocí a přispěním zkušených expertů. Michael Málek PŘIPRAVILA REDAKCE KOMERČNÍCH PŘÍLOH V ODBORNÉ SPOLUPRÁCI S ASOCIACÍ INKASNÍCH AGENTUR (AIA) Dobrovského 25, Praha 7 ŠÉFREDAKTOR Michael Málek, tel.: MANAŽER INZERCE Anna Olléová, tel.: PARTNER PŘÍLOHY: HN Snažíme se dát odvětví inkasa pohledávek jasná pravidla Připravujeme znění nového zákona o inkasní činnosti. Domníváme se, že řada excesů vzniká z nedostatku pravidel v mimosoudním inkasu. Nelze strkat hlavu do písku a tvářit se, že problémy neexistují, říká v rozhovoru Vladimír Gazárek, prezident Asociace inkasních agentur (AIA). Jak by se dle prezidenta Asociace inkasních agentur měly řešit závazky a pohledávky? Ideálně by se závazky měly platit řádně a včas. Jak však ukázala historie, dluhy se datují mnohem dříve než samotná existence peněz, proto nepředpokládám, že by tohoto ideálu bylo někdy dosaženo. Uvítal bych tedy, kdyby se dlužníci snažili být v kontaktu se svými věřiteli a pokusili se postavit k často nepříjemným situacím čelem. Vladimír Gazárek, prezident Asociace inkasních agentur (AIA). V roce 2012 přibyly na inkasním trhu cca dva miliony pohledávek po splatnosti, v hodnotě převyšující 30 miliard korun. I s ohledem na tuto skutečnost by bylo vhodné se zamyslet nad tím, s jakými problémy se současný inkasní trh potýká. Zejména v posledních několika měsících probíhá veřejná diskuse nad tématy souvisejícími s činností subjektů působících na inkasním trhu, především pak s potřebou legislativně toto podnikání s dluhy ošetřit. Na úvod lze konstatovat, že většina diskusí, které nad těmito tématy probíhají, se věnují zejména negativním zkušenostem dlužníků s činností subjektů působících na inkasním trhu. Současně je třeba dodat, že většina mediálně zajímavých ohlasů přichází ze strany dlužnické, přičemž věřitelům již obvykle není dán dostatečný prostor se blíže k tématům vyjádřit. Budu se opakovat asi po tisící první, ale to, že se někdo bude skrývat nebo před svými závazky utíkat, není nejlepším řešením. Po čase jej dluhy stejně dohoní a situace bude ještě mnohem horší pro dlužníka a i pro jeho rodinu. Věřitelům lze doporučit jediné, a to řešit pohledávky včas a případně s pomocí profesionálů z řad seriózních inkasních agentur. Média v hojné míře radí dlužníkům, jak postupovat, když dluží. Co o tom soudíte? Vnímáme zájem médií o problematiku dluhů. A chápeme také, že pro ně je zajímavé informovat o excesech, výjimečných případech, ve kterých ukážou dlužníky jako oběti. Kladně hodnotíme, že za poslední dva roky došlo k posunu, kde média již poukazují na odpovědnost dlužníků za své dluhy a vnímají fakt, že na druhé straně dluhu stojí věřitel, který je jednáním dlužníka poškozen. My v Asociaci inkasních agentur věnujeme velké úsilí informování veřejnosti o fungování inkasního trhu a vůbec prevenci vzniku pohledávek a jejich častým příčinám, ale i novináři se již dovedou v této problematice orientovat. A za to jsem velmi rád. Kdo radí věřitelům? Na trhu vidím dvě velké skupiny věřitelů. Jedněmi jsou zpravidla větší a zahraniční společnosti, které mají dobrý systém práce s pohledávkami, včetně předcházení jejich vzniku. Tito věřitelé při interním systému správy pohledávek spolupracují s inkasními agenturami a se soudními exekutory. Druhou velkou skupinou věřitelů jsou subjekty, které řeší své problémy pozdě. Buď nemají interní kapacity, nebo nemají důvěru v inkasní agentury, anebo častokrát ani nevědí, že jim inkasní agentury mohou pomoci. Nicméně je třeba uvést, že řada problémů vyplývá ze skutečnosti, že na inkasním trhu působí značné množství subjektů, ať již fyzických nebo právnických osob, které nejsou v rámci své činnosti jakkoliv regulovány, respektive není na jejich činnost žádným způsobem dohlíženo. V důsledku toho je zcela přirozené, že na inkasním trhu může docházet k excesům, a to ve dvou základních oblastech. Jednak ve způsobu, jakým zúčastněné subjekty jednají s dlužníky, jednak v zatěžování dlužníků neoprávněnými a netransparentními poplatky, které mohou do značné míry navýšit původně vymáhanou pohledávku. Ačkoliv se co do počtu případů zřejmě jedná o množství nepatrné, je pochopitelné, že právě tyto případy mají zásadní vliv na to, jakou optikou je na inkasní trh a vymáhání pohledávek nahlíženo. Současně je třeba si uvědomit, že každý takto negativně prezentovaný případ značně poškozuje všechny na inkasním trhu působící subjekty. Jeden ze způsobů řešení nastalé situace by měl spočívat v nastavení alespoň základních legislativních pravidel, která by činnost Ze segmentu malých a středních podniků využívá služeb inkasních agentur pouze 10 % společností. V sousedním Rakousku nebo Německu tyto služby využívá 30% firem z tohoto segmentu. Díky tomu, že inkasní agentury působí napříč jednotlivýmisegmenty a často mají mezinárodní zkušenosti, jsou schopny věřitelům doporučit nejvhodnější postup a nastavit procesy, rovněž dokážeme pomoci s profesionálním zaškolením pracovníku kontaktních center. Pohled veřejnosti na inkaso pohledávek není pozitivní. Snažíte se s tím něco dělat? Inkaso pohledávek je součástí finančního trhu. Budou-li pohledávky, budou i inkasní agentury. Bohužel ve společnosti stále přetrvávají předsudky, které vznikly zřejmě v divokých 90. letech. Naše snahy prezentovat inkaso pohledávek jako standardní profesionální službu přece jen přinášejí výsledky. Ubývá lidí s představou o drsňácích s baseballovou pálkou. Paradoxně většina pracovníků v tomto odvětví jsou křehké ženy. S oblibou uvádím příklad pána, který nás (inkasní agentury obecně) osočoval, že na dlužníky příliš tlačíme, že bychom měli své inkasních agentur upravila, a to zejména ve vztahu k občanskoprávním, tedy B2C pohledávkám, kdy nastavení řádných pravidel v této oblasti se jeví jako prioritní. Z uvedeného důvodu se nyní na půdě Asociace inkasních agentur, ve spolupráci s advokátní kanceláří Švehlík & Mikuláš, připravuje první legislativní návrh, který by se měl problematice mimosoudního řešení pohledávek blíže věnovat. Mezi hlavní cíle připravovaného legislativního návrhu by měla patřit právě eliminace výše zmíněných excesů, které se na inkasním trhu vyskytují. Ve snaze zprůhlednit a sjednotit působení inkasních agentur by předmětem právní úpravy mělo být nastavení kvalifikačních předpokladů, které by měly subjekty působící na inkasním trhu splnit, a s tím související vytvoření mechanismů dohledu nad těmito subjekty. Druhým, neméně důležitým motivempřipravovanéholegislativního návrhu, je transparentní vyčíslení nákladů, které mohou dlužníkům v souvislosti s mimosoudním řešením jejich závazků vzniknout. Ačkoliv lze předpokládat snahu zúžit diskusi nad novým legislativním návrhem právě na téma potenciálně dodatečné finanční zátěže dlužníků, je třeba připomenout, že otázka nákladů mimosoudního řešení pohledávek je již v této chvíli řešena v návaznosti na existující komunitární právo, avšak pouze z titulu obchodněprávních vztahů, tj. v rámci tzv. B2B pohledávek. Nepopiratelnou skutečností současně je, že již dnes jsou dlužníci konfrontováni s poplatky za inkasní činnost, které mohou být v některých případech i dle názoru subjektů působících na inkasním trhu neadekvátně vysoké. Regulace poplatků by měla přinést zásadní uklidnění v této oblasti. Připravovaný legislativní návrh by tedy měl sloužit k odstranění této nerovnováhy mezi B2B a B2C pohledávkami. Vedle toho, podstatnějším důvodem pro přijetí legislativního návrhu by mělo být nastavení jednotnýchpravidel, která budou muset být subjekty působícími na inkasním trhu z hlediska dodatečných nákladů dodržována. Také z hlediska dlužníků by mělo přijetí připravovaného legislativního návrhu pozitivní dopady, neboť by tím byla jednoznačně určena maximální částka, která by mohla být v rámci mimosoudního řešení pohledávky po dlužníkovi požadována. postupy zmírnit, být k dlužníkům chápavější apod. To bylo ovšem jen do doby, než mu také začal někdo dlužit. V ten moment již naše postupy nebyly dostatečně nátlakové, ale naopak se staly příliš mírnými. Dotyčný pán si dokonce přál, ať překračujeme hranice našeho Etického kodexu, což se samozřejmě nedělo. Tímto příkladem chci ukázat, jak velmi záleží na úhlu pohledu a na osobní zkušenosti. Snažíme se dát tomuto odvětví jasná pravidla, aktuálně připravujeme znění nového zákona o inkasní činnosti. Pokračování na str. II Vymáhání pohledávek je třeba ošetřit zákonem První návrh zákona o inkasní činnosti Připravuje: Asociace inkasních agentur a advokátní kancelář Švehlík & Mikuláš Termín dokončení: Třetí čtvrtletí roku 2013 Návrh se zaměřuje na: eliminaci negativních excesů v činnosti inkasních agentur, její zprůhlednění, nastavení kvalifikačních předpokladů pro subjekty působící na inkasním trhu, transparentní vyčíslení nákladů, které mohou dlužníkům v mimosoudním řešení závazků vzniknout, nastavení jednotných pravidel (pro subjekty na inkasním trhu) v oblasti dodatečných nákladů. Je třeba uvést jednu ne příliš často zmiňovanou skutečnost. V obecné rovině lze souhlasit se závěrem, že v některých případech, kdy výše příslušenství a různých poplatků mnohonásobně převyšuje výši původního dluhu, není taková situace ze společenského hlediska akceptovatelná a je třeba ji regulovat. Pokračování na str. IV

2 II / hospodářské noviny Inzerce.ihned.cz Řešení závazků a pohledávek úterý, 30. dubna 2013 Snažíme se dát odvětví inkasa pohledávek jasná pravidla Pokračování ze str. I Co si od nového zákona slibujete? Domníváme se, že řada excesů vzniká z nedostatku pravidel v mimosoudním inkasu. Nelze strkat hlavu do písku a tvářit se, že problémy neexistují. Proto si od zákona slibujeme posun zejména ve dvou hlavních rovinách: jednak v otázce kultivace trhu a etického chování inkasních agentur, jednak v rovině nastavení férového odměňování inkasních agentur, resp. stanovení férové výše nákladů za inkasní proces, včetně určení, kdo tyto náklady ponese. Osobně vidím přínos také ve zvýšení prestiže našeho odvětví, zvláště když si uvědomíme, že u správně fungujícího mimosoudního inkasa jsme schopni vyřešit mnoho pohledávek bez nutnosti jejich řešení soudní cestou, což odlehčí jednak justici a jednak sníží zadluženost dlužníků se všemi důsledky. I kontrola nákladů přenášených na dlužníky a perzekuce nekalých praktik vymáhání sníží společenskou tenzi a uleví mnoha rodinám v jejich životní situaci. Jak vnímáte finanční či dluhové poradny, které stojí spíše na straně dlužníka? Občanské, dluhové i jiné poradny, které se snaží lidem pomoci, chápu jako naše partnery. Setkávají se většinou s těmi nejextrémnějšími případy, a ty pomáhají řešit. Je v našem zájmu, aby pracovníci těchto poraden byli velmi dobře informováni o tom, jak probíhá inkasní proces, co inkasní agentury musí, co mohou a co nesmějí. O to lépe mohou dlužníky nasměrovat, jak úspěšně jejich záležitosti vyřešit. Sami dokonce iniciujeme setkávání s poradci a oceňujeme vzájemné diskuse, které nás vzájemně obohacují. Musíme však upozornit na činnost tzv. oddlužovacích společností, které častokrát situaci dlužníka zkomplikují. Ubývá lidí s představou o drsňácích s baseballovou pálkou. Paradoxně většina pracovníků v tomto odvětví jsou křehké ženy. Jaká je vaše prognóza dalšího vývoje v oblasti dluhů a dlužníků? Domnívám se, že počet dluhů i dlužníků bude dále narůstat. Očekávám, že se na trhu objeví více pohledávek z oblastí, ve kterých byly dosud drženy pod pokličkou, např. u hypoték. Věřím, že posílí důvěra věřitelů v inkasní agentury a čím více podnikatelů a firem bude využívat naše služby. Věřím, že se nám podaří vyvolat diskusi nad naším návrhem úpravy pravidel mimosoudního inkasa, a také věřím, že řady naší asociace se rozrostou. Prognózuji, že vzhledem na plánované změny v soudnictví, zejména s účinností nového Občanského zákoníku a přesunu rozhodování telekomunikačních případů z ČTÚ na soudy, se posílí role mimosoudního inkasa. Nemohu se však zbavit pocitu, že naši největší výzvou je přesvědčovat veřejnost a politiky, že mimosoudní inkaso je tady ve prospěch všech, jak dlužníků, tak také věřitelů, že drtivá většina správců pohledávek je naprosto seriózních a že výsledkem činnosti mimosoudního inkasa jsou desítky miliard korun vrácených do ekonomiky. Marcela Zimová Pohledávka a její cyklus Pohledávka má stejně jako výrobek svůj určitý cyklus. Odhlédněme od toho, jak pohledávka vznikla. Jednoduše někdo, kdo měl něco uhradit, tak neučinil a vznikl dluh, tedy z našeho pohledu pohledávka. Cest ke vzniku pohledávek je nespočet, ať už za tím může být ztráta zaměstnání a neschopnost dostát svým závazkům, výpadek dodatečných příjmů, přecenění finanční situace nebo opomenutí úhrady či jednoduše nezodpovědnost. Věřitelé však v současné ekonomické situaci nenechávají nic náhodě a chtějí své peníze zpět. Inkasní proces začíná již u věřitele Bez oddělení inkasa pohledávek si dnes žádná větší společnost své fungování neumí představit. Nemálo společností v posledních letech vybudovalo vlastní call centra, jejichž hlavním úkolem je vymáhat pohledávky po neplatičích. Mezi nejfrekventovanější nástroje, které věřitelé k urgenci dlužníků používají, patří zasílání upomínek, ať už poštou, či elektronicky. Často využívané jsou telefonní hovory, SMS zprávy, v některých případech i osobní návštěvy. Obdobné nástroje využívají také inkasní agentury. Pokud ani po několika urgencích dlužník dluh neuhradí, předávají věřitelé pohledávky dále inkasním agenturám. Přes neustálé zdokonalování systémů jsou náklady interního vymáhání zpravidla vyšší než u specializovaných inkasních společností. Do inkasních agentur putují pohledávky, které již ve většině případů prošly inkasním procesem věřitele. Mohou to být tedy pohledávky v jakémkoliv stádiu delikvence, od zcela nových, u kterých se provádí pouze tzv. upomínkový servis, až po stádium předžalobní upomínky. Oproti věřiteli využívá inkasní agentura i psychologického efektu. Mimosoudní (smírné) inkaso Mimosoudní inkaso, v průběhu kterého má dlužník ještě celou škálu možností, jak svůj dluh uhradit, je členěno na několik částí. Inkasní agentury, právě z toho důvodu, aby nedošlo k narušení dobrého vztahu s klientem, přebírají určitou část pohledávek k základnímu upomínání, tzv. upomínkovému servisu. Věřitel se této agendě nemusí věnovat a může se zaměřit na hlavní oblast svého podnikání. Cílem je vrátit dlužníka zpět do procesu placení. V této fázi smluvní vztah mezi věřitelem a dlužníkem běží dál za dohodnutých podmínek. Hovoříme-li o raném inkasu pohledávek (Early Collection), stále se jedná o tzv. živé pohledávky. Jsou to pohledávky, jejichž smlouvy jsou nadále v platnosti, nejsou vypovězeny a rané inkaso je realizováno v délce 1 až 90 dní po splatnosti. V této fázi inkasní agentury působí velmi proklientsky a snaží se vrátit dlužníka do pravidelného cyklu placení. O úspěšnostech rozhoduje většinou doba, kolik dnů po splatnosti je pohledávka řešena. Velký díl na úspěšnostech nese také schopnost inkasní agentury dlužníka dohledat. Velká pozornost je v této fázi věnována POHLEDÁVKY JEDNÍM TAHEM DOHODA SOUD EXEKUCE VYSKOČILOVA 1326/5A, PRAHA 4 HN také analýze platebních možností dlužníka. V době, kdy hovoříme o hlavním inkasu (Main Collection), jsou již pohledávky zesplatněny, tedy smlouvy jsou vůči dlužníkům již vypovězeny. Inkasní agentury však stále mají snahu o mimosoudní řešení a pokoušejí se dlužníkům vysvětlovat dopady nezaplacení a případného řešení soudní a exekuční cestou. Velmi časté je vyjednávání splátkových kalendářů. Tato fáze je mnohem více naléhavá, protože od data splatnosti uplynulo mnohem více času než u fází předchozích. Pozdní předžalobní inkaso (Late Collection) je pro dlužníky poslední možností jak dluh ještě stále smírně uhradit. Pokud se ani v tomto okamžiku inkasní agentuře nepodaří úhradu zajistit, je pohledávka předána k vymáhání právní cestou. Právě na tuto skutečnost pracovníci inkasních agentur dlužníky upozorňují a zejména jim vysvětlují možné komplikace, které je v případě nezaplacení mohou potkat. Pohledávka se dostala do okamžiku, když je třeba rozhodnout, zda se vyplatí ji předat dál k soudnímu vymáhání. Soudní vymáhání je, přestože se nejedná o mimosoudní inkaso, stále součást inkasního procesu. K tomu obvykle dochází s časovým odstupem tři až devět měsíců a vzhledem k rychlosti soudů čeká pohledávku několik dalších měsíců. Jelikož soudy rozhodují každý jinak, není předem možné předjímat výsledek. Tato nejistota velmi škodí celému trhu. Ať se stanoví jasná pravidla, ať už jakákoliv, ale stále to bude lepší než stávající nejistota. Věřitel má pravomocně přiznanou pohledávku a dlužník stále nereaguje a neplatí. V tomto okamžiku má věřitel samozřejmě právo se rozhodnout, jestli půjde cestou exekučního řízení, nebo ne. Úspěch soudní žaloby ještě neznamená, že dluh bude někdy uhrazen. Bohužel ani získání exekučního titulu k provedení exekuce na majetek dlužníka automaticky neznamená, že se pohledávku podaří v exekuci vymoci. Může však také nastat případ, a těch je v posledním období stále více, že dlužník žádným majetkem nedisponuje, čímž se úspěšnost vymoci pohledávku rapidně snižuje. Kdo hledá řešení, jak naložit s pohledávkami, určitě neprohloupí, obrátí-li se na inkasní agentury. Kromě samotného inkasa pohledávek se velmi často věnují také poradenství přímo věřitelům. Jana Tatýrková, Asociace inkasních agentur Důraz na komunikaci s dlužníkem Ve všech fázích vymáhání pohledávek, jak u mimosoudního, tak u soudního způsobu, se využívá všech základních forem komunikace s dlužníkem. Na počátku je však vždy přání klienta a jeho zkušenost s dlužníkem. Každý z klientů má jiné požadavky na způsoby komunikace, některý preferuje písemnou formu, jiný telefonický kontakt. Ve většině případů převažuje požadavek na písemnou formu. Písemná komunikace je však v mnoha případech ztížena nedostatkem identifikačních údajů, resp. jejich neaktuálností. K dohledání takového dlužníka využíváme mimo jiné sociálních sítí a Google, které jsou nenahraditelnou součástí celého řetězce, upřesňuje informaci Radek Žákovský, obchodní ředitel inkasní společnosti Credit One. Dostupnost údajů je v mnohém závislá na odvětví. V bankovním nebo telekomunikačním sektoru bývá preferovanou formou komunikace písemný kontakt. V sektoru B2B je naopak dlužník lépe dostupný prostřednictvím u či telefonu. V případě aktuálních telefonních kontaktů je také větší prostor pro využití call centra. Důležitým atributem je obsah takové komunikace, proto jsou zde kladeny vysoké nároky na výběr a zkušenosti zaměstnanců. V této souvislosti jsme položili několik otázek Alexandru Metzkerovi, vedoucímu právníkovi Credit One. Má osobní kontakt s dlužníkem vyšší váhu? Řekl bych, že to je třeba oddělit, protože písemnou komunikaci, upomínku, musíme zaslat v podstatě vždy. Potřebujeme ji následně pro případné soudní řízení, abychom vůči klientovi mohli naši činnost doložit. Telefonickou komunikaci nevolíme vždy, někteří klienti si ji nepřejí. Na druhou stranu je velmi účinná a v některých případech představuje nenahraditelný osobní kontakt s dlužníkem. U specifických typů pohledávek je účinnou formou komunikace s dlužníkem i osobní kontakt. Při volbě formy kontaktu vždy rozhoduje mimo jiné také typ klienta podle odvětví a jeho postoj k reputačnímu riziku. Máte speciální způsob výběru zaměstnanců vhodných pro tuto profesi? Ano, výběr zaměstnanců na takové pozice je velmi úzce specializovaný. Rozhodují nejen obecné profesní zkušenosti, ale významnou roli hraje úroveň komunikačních dovedností a výstupy z psychologických testů. Přesto uplyne zpravidla několik měsíců než takový zaměstnanec začne komunikovat s dlužníkem aktivně. Zpočátku se pouze věnuje administrativní činnosti v rámci celého procesu vymáhání, podílí se na ostatních činnostech firmy, kde s dlužníkem nepřijde vůbec do přímého kontaktu. Teprve poté, co se seznámí s celým procesem vymáhání, může být platným a úspěšným pracovníkem call centra, kde komunikuje nejen s dlužníky, ale také se soudy a s klienty. Mimo jiné takto filtrujeme i případné riziko. Jakým způsobem lze pozitivně ovlivnit způsob jednání pracovníků s dlužníkem? Způsob jednání přímo ovlivňuje úspěšnost vymáhání, proto také na tuto část naší činnosti klademe důraz. Naši lidé procházejí pravidelně ucelenou formou školení a workshopů, zajišťovaných externími poradenskými firmami. Každý náš zaměstnanec call centra má také k dispozici speciální komunikační manuál. Na společných poradách si zaměstnanci vzájemně předávají zkušenosti, jak reagovat v různých situacích. Například nejen vymáhat, ale také pomáhat řešit mnohdy svízelné životní situace dlužníků. Soustředíme se samozřejmě i na sebereflexi, a učíme se tak z vlastních chyb. Děláte si analýzu těch jednání? Samozřejmě jde o zpětnou vazbu. Vedoucí pracovníci kontrolují, celkem snadno, písemné výstupy, které z naší kanceláře odcházejí. Přistupujeme také k náslechům rozhovorů s dlužníky a monitorujeme, jakým způsobem call centrum komunikuje s dlužníky. Další věcí je řešení stížností. Pokud si některý dlužník stěžuje, ať již u nás, nebo u klienta, na náš přístup, důkladně prověřujeme, zda je stížnost oprávněná, či nikoliv. V každém ohledu je nezbytné takový případ blíže analyzovat, a pokud je stížnost oprávněná, vyvodit důsledky jak vůči zaměstnanci, tak pro zlepšení formy komunikace, aby se podobná situace již neopakovala. Marcela Zimová

3 úterý, 30. dubna 2013 Řešení závazků a pohledávek hospodářské noviny Inzerce.ihned.cz / III Trh, který vyžaduje pozornost Za rok 2012 vrátily inkasní agentury věřitelům přes 15 mld. Kč. Podíl pohledávek za podniky (B2B) přestal po mnoha letech klesat. Průměrná výše pohledávky se mírně zvýšila. Inkasním agenturám se podařilo smírně vyřešit více než milion pohledávek. Pohledávky za domácnostmi činily 88,5% počtu všech pohledávek předaných inkasním agenturám v roce Prokázal se tak konec mnohaletého trendu růstu pohledávek za domácnostmi B2C (Business to Customer) na úkor pohledávek za podniky B2B (Business to Business). Naopak, co do stavu objemu pohledávek řešených inkasními agenturami, došlo u respondentů průzkumu k meziročnímu nárůstu podílu B2B pohledávek z 26,6 % na 27,9%. Roste počet vícenásobných dlužníků Průzkum mezi členskými společnostmi Asociace inkasních agentur, který se zaměřil na vícenásobné dlužníky, zjistil, že 14 % dlužníků v portfoliích inkasních agentur má více než jeden dluh. Není překvapením, že se v posledním období formovala skupina dlužníků, u nichž inkasní společnosti neřeší pouze jeden nedoplatek, ale rovnou nedoplatků několik. Velmi často se jedná o tzv. opakované dlužníky, kteří i když svůj dluh uhradí, se brzy dostanou do prodlení znovu. Jak vyplynulo z průzkumu, jedná se o skupinu o velikosti 14 %. Čtvrtinu z toho tvoří B2B pohledávky, tři čtvrtiny činí pohledávky B2C. Nejvícevícenásobnýchdlužníkůse pohybuje v kategorii 2-3 dluhy, a to celých 90%. Druhou nejpočetnější skupinou je kategorie 4-5 dluhů s 5 %. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu inkasního trhu v České republice, provedeného Asociací inkasních agentur ve spolupráci se společností Ernst & Young. Inkasní agentury zpracovaly během loňského roku v České republice pohledávky v objemu okolo 30 mld. Kč. Průměrná výše pohledávky řešené inkasní agenturou se zvýšila o 776 Kč a činila Kč. Letošní průzkum potvrdil očekávání, že se bude jak počet nových pohledávek, tak i jejich objem, pohybovat ve stejných relacích, jako tomu bylo u výsledků za rok S pokračující stagnací ekonomiky však dlužníci způsobují věřitelům čím dál větší komplikace. Proto jsem rád, že se inkasním společnostem podařilo vrátit věřitelům přes 15 mld. Kč, což považuji za významný příspěvek pro českou ekonomiku. Nutno však podotknout, že inkaso pohledávek se stává rok od roku náročnější, říká Vladimír Gazárek, prezident Asociace inkasních agentur. Průměr objemu pohledávek za rok 2012 předaných do správy jedné inkasní agentuře je Kč. Dalším závěrem průzkumu je trvající nízký zájem věřitelů o prodej pohledávek. Počet odkoupených pohledávek u respondentů průzkumu činil jen 2,5% z jimi řešených pohledávek v roce Inkasní agentury loni zpracovaly přibližně dva miliony nových pohledávek v objemu cca 30 mld. Kč a vytvářejí přes 1400 pracovních míst. Zajímavostí průzkumu je, že Průměrná výše pohledávek předaných inkasním agenturám v roce Průměrná výše pohledávek předaných do správy inkasní agentuře se v roce 2012 zvýšila o 776 Kč a dosáhla výše Kč. Banky mají nejvíce opozdilců v úhradách Jelikož doposud neexistovala žádná, ani rámcová data, jak si stojí jednotlivé sektory s množstvím nehrazených pohledávek, rozhodla se Asociace inkasních agentur alespoň rámcově zjistit, jak je tomu u jejich členů. Výsledky potvrdily domněnky odborníků, že nejvíce pohledávek se inkasuje pro bankovní sektor (21,8 %). Telekomunikace zaujaly druhé místo s výsledkem 20,3%, třetím sektorem v pořadí je sektor pojišťoven se 14,3 %. Sektor % podíl Průměrný dluh (Kč) Banky 21, Telekomunikace 20, Pojišťovny 14, inkasní agentury jako poskytovatelé outsourcingových služeb samy rozšiřují využívání outsourcingu ve své činnosti. Zatímco počet vlastních zaměstnanců jim v průměru oproti loňskému průzkumu poklesl o pět, udávají v průměru o sedm více externě využívaných pracovníků. Údaje tohoto průzkumu je vhodné zkombinovat s výstupy dalších našich anket. Podle jedné z nich inkasní agentury vyřešily v loňském roce mimosoudní smírnou cestou více než polovinu pohledávek ve své péči (50,4 %). Přes milion pohledávek tak nemuseli věřitelé řešit soudní cestou, čímž dlužníci ušetřili mnoho miliard na soudních poplatcích a nákladech na advokáty, vysvětluje Radek Laštovička, manažer oddělení poradenství pro finanční instituce společnosti Ernst & Young. Průměrná výše tržeb z inkasní činnosti v roce 2012 byla 67,6 mil. Kč, v porovnání s rokem 2011 (63,8 mil. Kč) se tedy jedná o šestiprocentní meziroční nárůst. Výhled vývoje tržeb inkasních agentur na 2013 je pozitivní a optimističtější než byl před rokem. Přestože věřitelé stále zdokonalují své interní procesy vymáhání, a k inkasním agenturám se tak dostávají pohledávky horší kvality, daří se jim prokázat svůj přínos, komentuje Radek Laštovička. Na rozdíl od řady jiných zemí se v ČR mimosoudnímu inkasu pohledávek může věnovat kdokoli, rovněž tak je na trhu poněkud neprůhledná situace kolem nákladů na inkasní činnost, přenášených na dlužníky. Z toho důvodu Asociace inkasních agentur intenzivně pracuje na přípravě legislativních opatření, která by vedla k eliminaci nekalých praktik, jež náš trh pouze poškozují, a pro dlužníky by znamenala jistotu v podobě jasných pravidel, dodává Vladimír Gazárek. rkp Odprodej pohledávek Jedním z důvodů odprodeje pohledávek bývá ve většině případů cash flow klienta, nicméně platí, že klient se zpravidla snaží interními silami pohledávku vymoci sám. Poté obvykle využije možností externí spolupráce, a teprve ve chvíli, kdy tyto způsoby selžou, začíná řešit nouzový stav odkup nebo prodej pohledávky, říká Alexandr Metzker, vedoucí právník společnosti Credit One. V sektoru B2B klient hledá především na své straně spoustu možností, jak vyřešit úhradu své pohledávky, odkup má nastaven až jako poslední možnost. To však zpravidla přináší značnou časovou prodlevu, ve které tržní hodnota pohledávky příliš poklesne. Potom Splátkové dohody dodržuje pouze 44% dlužníků Z celkového počtu pohledávek ve správě inkasních agentur, kterých každoročně přibývá okolo 2 milionů, uzavřely inkasní společnosti 24 % splátkových dohod. Z uzavřených splátkových dohod však dlužníci dodržují pouze 44,22 %. už cena, za kterou po analýze bývají inkasní společnosti ochotny pohledávku odkoupit, obvykle nesplňuje představu klienta. Zájem o prodej a koupi pohledávek přichází ve vlnách. Před dvěma, třemi lety byl trh s pohledávkami poměrně hodně rozvinutý. Nákupní ceny pohledávek dosahovaly až astronomických výší. V této chvíli je cena takových pohledávek nižší a jejich aktuální vlastníci mohou mít problémy s návratností této investice. To je náš dojem ze současné situace trhu s pohledávkami, komentuje situaci Alexandr Metzker. Hana Kovářová Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Máte problémy s dlužníky? Nabízíme Vám: rychlé aefektivní vymáhání osobitý přístup při řešení konkrétních případů více než desetiletou praxi Neslibujeme, za nás hovoří činy. Obraťte senanás HN043592

Finanční gramotnost v praxi restrukturalizace a vymáhání nesplácených úvěrů se zaměřením na

Finanční gramotnost v praxi restrukturalizace a vymáhání nesplácených úvěrů se zaměřením na Finanční gramotnost v praxi restrukturalizace a vymáhání nesplácených úvěrů se zaměřením na vymáhací agentury Marie Švagrová, ředitelka odboru restrukturalizace a vymáhání České spořitelny 26. 5. 2011

Více

DLUHOVÉ INKASO OBYVATELSTVA

DLUHOVÉ INKASO OBYVATELSTVA DLUHOVÉ INKASO OBYVATELSTVA 10.10.2012 CO JE SLUŽBA DINO? Unikátní nová služba sdružení DINO (Dluhové inkaso obyvatelstva České pošty), která pomáhá lidem řešit vzniklý peněžitý závazek. Vznikla jako reakce

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Nesplácené hypotéky vyvolají dražby domů a bytů

Nesplácené hypotéky vyvolají dražby domů a bytů Nesplácené hypotéky vyvolají dražby domů a bytů Po dvou letech, co se americká hypoteční krize projevila v Česku poklesem cen nemovitostí a rostoucím počtem lidí, kteří nemají na splácení hypoték, se banky

Více

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta instituty, Základy práva, 9. května 2016 Přehled přednášky instituty, instituty, Důvody pro jejich psaní Informace druhé strany o jejích povinnostech

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013 Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013 1. TISKOVÉ ZPRÁVY Téma měsíce června: Mediace - zprostředkování dohody Jako červnové téma byla zvolena

Více

Praha Mgr. Ing. Jiří Prošek

Praha Mgr. Ing. Jiří Prošek Praha 23.11.2017 Mgr. Ing. Jiří Prošek Pohledávky z daní a poplatků 1. Daňová exekuce město si vymáhá pohledávku samo svépomocí či prostřednictvím celního úřadu 2. Soudní exekutor Dříve bylo možné vymáhání

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek

Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek Mgr. Ing. Marek Švehlík 24. září 2015 Obsah 1. Aktuální vývoj legislativy 2. Směrnice č. 2011/7/EU 3. Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. 4. Současná ne/implementace

Více

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná?

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná? Předlužení občané Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům ČNB Praha úterý 20.5.2014 Zadlužení domácností 1,285

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ ZA 1. POLOLETÍ 2015

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ ZA 1. POLOLETÍ 2015 ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ ZA 1. POLOLETÍ 2015 Datum předání: 29. 9. 2015 Vytvořil: Předkládá: Milan Cimirot, finanční a provozní ředitel Petr Dvořák, generální ředitel ZPRÁVA O VÝBĚRU

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně.

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad v rámci své působnosti na základě obecně závazné vyhlášky vybírá místní poplatky. Dále v rámci výkonu své činnosti vydává rozhodnutí v přestupkovém řízení, kterými

Více

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům Tisková konference, 12. října 2010 Neplatiči povinného ručení míří k soudům 1 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Ivana Hladíková ředitelka úseku

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

DLUHOVÉ INKASO OBYVATELSTVA PREZENTACE PRO OBCHODNÍ PARTNERY VERZE 1.0

DLUHOVÉ INKASO OBYVATELSTVA PREZENTACE PRO OBCHODNÍ PARTNERY VERZE 1.0 DLUHOVÉ INKASO OBYVATELSTVA PREZENTACE PRO OBCHODNÍ PARTNERY VERZE 1.0 CO JE SLUŽBA DINO? Unikátní nová služba České pošty a advokátní kanceláře Kubištová & Co. (Sdružení DINO), která pomáhá lidem řešit

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst

na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši 359.208 Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst. 2 zákona o elektronických komunikací výhradně jen

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

C e l n í s p r áva Č e ské r e p u b liky. ( +420 261 331 111 +420 261 332 010 podatelna@cs.mfcr.cz. www.celnisprava.cz

C e l n í s p r áva Č e ské r e p u b liky. ( +420 261 331 111 +420 261 332 010 podatelna@cs.mfcr.cz. www.celnisprava.cz C e l n í s p r áva Č e ské r e p u b liky ( +420 261 331 111 +420 261 332 010 podatelna@cs.mfcr.cz Vymáhání peněžitých plnění uložených obcemi celními úřady Celní úřad vymáhá (popř. i vybírá) peněžitá

Více

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností,

Více

Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět

Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět Šimon Kubišta Řídící partner, Chase Pullman v.o.s. Eurosetkání Život na dluh 25. května 2007 Advokátní kancelář Chase Pullman v.o.s. Je českou právní firmou

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014 ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014 Předkládá: Petr Dvořák, generální ředitel ČT Zpracoval: Milan Cimirot, finanční a provozní ředitel ČT Datum: 23. března 2015 ZPRÁVA O VÝBĚRU

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Snížení nákladů exekuce a právního zastoupení v jednoduchých sporech. Tisková konference 26. 9. 2011

Snížení nákladů exekuce a právního zastoupení v jednoduchých sporech. Tisková konference 26. 9. 2011 Tisková konference 26. 9. 2011 Důvody pro úpravu v oblasti vymáhání pohledávek Neustále se zvyšující počet nařízených exekucí (r. 2001 = 4 302; r. 2005 = 270 480; r. 2010 = 701 900). Negativní finanční

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? ČNB Praha čtvrtek 18.dubna

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení * POVINNÉ RUČENÍ Již čtyři roky uplatňuje Česká kancelář pojistitelů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 54. SMĚRNICE K VYMÁHÁNÍ PENĚŽITÝCH POHLEDÁVEK

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 54. SMĚRNICE K VYMÁHÁNÍ PENĚŽITÝCH POHLEDÁVEK ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 54. SMĚRNICE K VYMÁHÁNÍ PENĚŽITÝCH POHLEDÁVEK Spisový / skartační znak A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 16. 1. 2017 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Restrukturalizace a vymáhání nesplácených úvěrů

Restrukturalizace a vymáhání nesplácených úvěrů Restrukturalizace a vymáhání nesplácených úvěrů Marie Švagrová, ředitelka odboru restrukturalizace a vymáhání České spořitelny 23. června 2010 OBSAH ČÁST I. Klient nesplácí úvěr. ČÁST II. Zesplatnění úvěrů

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Exekuce - nejčastější dotazy

Exekuce - nejčastější dotazy Exekuce - nejčastější dotazy Exekuce je nucený výkon rozhodnutí v případě, že dlužník (neboli osoba povinná) dobrovolně a včas nesplní povinnost, kterou má stanovenou vykonatelným rozhodnutím (problematiku

Více

Zásady vymáhání práv z občanskoprávních titulů

Zásady vymáhání práv z občanskoprávních titulů Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy Zásady vymáhání práv z občanskoprávních titulů Tyto zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstva městské části Praha 17 č. 000015/2017

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, 541 03 Trutnov S o u d n í e x e k u t o r JUDr. Jan Bohutínský tel.: 499841570, fax: 499841570, e-mail: podatelna@exekutor-trutnov.cz číslo soudního exekutora: 158,

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

E X E K U T O R S K Á K O M O R A Č E S K É R E P U B L I K Y

E X E K U T O R S K Á K O M O R A Č E S K É R E P U B L I K Y E X E K U T O R S K Á K O M O R A Č E S K É R E P U B L I K Y NÁKLADY EXEKUCE PRO JEDNÁNÍ ÚSTAVNĚ PRÁVNÍHO VÝBORU POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 1 2. L I S T O P A D U 2 0 1 5 P R A H A

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

Exekuční právo-modelové řízení III. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení III. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení III. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. A. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. A. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku Podle platného

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Mgr. Michal Müller, advokát

Mgr. Michal Müller, advokát Mgr. Michal Müller, advokát Městský soud v Praze Slezská 9 PSČ 120 00 Praha 2 do datové schránky Věřitel: BONUS PRAHA Investment a.s., IČ: 282 14 374, se sídlem Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE

INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE POSILOVÁNÍ KOMPETENCÍ V SOUVISLOSTI S DLUHOVOU PASTÍ 19.6.2009 Magistrát města České Budějovice EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje

Více

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA Č.j.: 151 EX 5/14-1201 OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA JUDr. Filip Exner, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 7, se sídlem Praha 7, Přívozní 1054/2, pověřený vedením exekuce na základě

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Sp. zn. 070 Ex 521/14-29 Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal, Exekutorský úřad Nymburk, se sídlem 28. října 1474/20, 288 02 Nymburk, Česká republika

Více

Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek

Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Účinnost od 1.1.2012 Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Tato speciální organizační

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

Blok č. 1 - předluženost

Blok č. 1 - předluženost Blok č. 1 - předluženost Odborné sociální poradenství v Charitě ČR 69 registrovaných poraden (zahrnuje i migrační poradny) Kontaktů v roce více jak 80 tisíc Více jak 27 tisíc fyzických osob Fotografie

Více

2. KLASIFIKACE POHLEDÁVEK A VYMEZENÍ POJMŮ

2. KLASIFIKACE POHLEDÁVEK A VYMEZENÍ POJMŮ 2. KLASIFIKACE POHLEDÁVEK A VYMEZENÍ POJMŮ Pro další použití v této publikaci je nejprve nutné vymezit používané pojmy tak, aby si publikace zachovala terminologickou jednotnost a přehlednost. Použitými

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Zpráva o stavu pohledávek a jejich vývoji k

Zpráva o stavu pohledávek a jejich vývoji k Zpráva o stavu pohledávek a jejich vývoji k 31.12.2012 Ing. Jana Česáková, vedoucí Odboru financí a majetku JUDr. Naděžda Lucká, úsek vymáhání pohledávek OFM Pavel Vohralík, vedoucí Odboru dopravy a správních

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Mgr. Ing. Marek Švehlík 9. října 2014 Obsah 1. Náhrada nákladů řízení principy 2. Soudní poplatky 3. Soudní poplatky navrhované změny 4. Odměna advokáta

Více

Placení daní Placení

Placení daní Placení Placení daní Seminář č.3 Ustanovení 149 DŘ z podstatné části se týká i evidence údajů náležejících do roviny nalézací, resp. údajů získaných v rámci vyměřovacího či doměřovacího řízení. Evidence Osobní

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 EXEKUCE, INSOLVENCE, OSOBNÍ BANKROT Exekuce Exekuce neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Exekuce spočívá

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05.

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BEROUN EXEKUTOR Mgr. Pavel Dolanský Evid.č. 015 Palackého 31/2, 266 01 Beroun, tel.: 311 622 657, Fax: 311 600 323 e-mail: podatelna@exekuceberoun.cz, www.exekuceberoun.cz Tento exekuční

Více

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Jak exekuce probíhá v praxi Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Obsah 1. Průběh řízení 2. Způsoby provedení exekuce 3. Procesní a jiné reakce

Více

Zadluženost X předluženost

Zadluženost X předluženost DLUHY Zadluženost X předluženost zadlužení samo o sobě není nutně negativní, pokud dluhy zvládáme splácet nezdravé zadlužení, objektivní neschopnost splácet = předlužení rozdíl mezi okamžikem vzniku dluhu

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo SMLOUVA O ÚVĚRU číslo Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci smlouvy 1. Friendly Finance s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2017 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti

Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti Strana první NZ.../ N / N o t á ř s k ý z á p i s Sepsaný dne [datum] ([datum slovy]), notářem, notářem se sídlem v kanceláři

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml.» Ke stažení: Vzory smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí Software Vzory smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si

Více

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Nárok pojišťovny při neoznámení dopravní nehody policii Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2013, sp. zn. 23 Cdo 2007/2012 Pojišťovna

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více