Řešení závazků a pohledávek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řešení závazků a pohledávek"

Transkript

1 Řešení závazků a pohledávek dubna 2013 Komerční příloha deníku Rub a líc vymahačské mince V médiích se často zveřejňují případy až nelidských zvůlí vymahačských a exekučních společností dostávající dlužníky do bezvýchodných situací. Je v pořádku, pokud je jakkoliv postupováno v rozporu se zákonem či dobrými mravy, aby takové případy byly nejen zviditelněny, čímž je zmenšován prostor pro nekalé praktiky, ale především aby orgány činné v trestním řízení rychle a účinně zakročily. Až příliš často je však zveřejňována pouze částečná pravda, ta mediálně atraktivnější. Mnohdy se zapomíná, že vymahačská mince má svůj rub a líc. Na jedné straně stojí věřitel, který se snaží domoci svých v drtivé většině oprávněných nároků, a na straně druhé dlužník, který se mnohdy plnění svých závazků vyhýbá. Rozhodně se nehodlám zastávat lichvářů, společností, které se snaží profitovat na nouzi druhých, natožpak těch, kteří na malé dlužné částky nabalují nehorázné poplatky, nebo záměrně používají praktiky, jež dlužníky uvádějí v omyl a zbytečně vedou k dalšímu narůstání dluhu. Je však třeba si uvědomit, že věřiteli se stávají především firmy, živnostníci a běžní občané, kteří nedostali zaplaceno za řádně odvedené služby, za své výrobky či zboží. Anebo se snaží získat nazpět finanční, movité či nemovité prostředky, které někomu dočasně poskytli, aby dotyčný mohl uspokojit své potřeby. Ano dlužník nemusí být apriori neseriózní. Vždyť závazky a pohledávky, a nejenom finanční, jsou naprosto přirozeným jevem. Jsou zde od pradávna a ku prospěchu obou stran, těch kterým prostředky aktuálně chybí, i těm, kteří si naopak mohou dovolit své volné prostředky poskytnout. Koneckonců, bankovky prý kdysi vznikly jako tištěná forma královských dlužních úpisů. Závazky a pohledávky jsou také přirozenou součástí obchodního styku a zná je i běžné účetnictví. Stačí dodat někomu zboží či služby na fakturu nebo naopak zaplatit v internetovém obchodě a čekat na splnění závazku obchodníka, tedy na dodání zboží. Jde jen o to, aby procesy závazků a pohledávek fungovaly v rámci pravidel. Aby se věřitelé mohli domoci svých oprávněných pohledávek, ale nepoužívali nekorektní a nezákonné prostředky, a aby dlužníci dostáli svým závazkům, neutíkali před povinnostmi v případech, kdy nastanou problémy, a nevyhýbali se jejich řešení. Jde také o to, aby nebyly neoprávněně a neseriózně hnáni do dluhových pastí. V zájmu každého seriózního věřitele a dlužníka je, aby proces řešení závazku a pohledávky probíhal korektně, aby nepoškozoval dobré jméno nikoho ze zúčastněných, aby ho řešili seriózní a kompetentní lidé či společnosti a aby se na procesu nepřiživovali neseriózní podnikavci. Účinných prostředků pro ochranu práv věřitele a dlužníka má naše legislativa celou řadu, ale stále se ještě najde prostor pro nepoctivce na obou stranách; a ten je třeba omezovat. Snad k tomu přispěje i tato příloha, která vznikla s pomocí a přispěním zkušených expertů. Michael Málek PŘIPRAVILA REDAKCE KOMERČNÍCH PŘÍLOH V ODBORNÉ SPOLUPRÁCI S ASOCIACÍ INKASNÍCH AGENTUR (AIA) Dobrovského 25, Praha 7 ŠÉFREDAKTOR Michael Málek, tel.: MANAŽER INZERCE Anna Olléová, tel.: PARTNER PŘÍLOHY: HN Snažíme se dát odvětví inkasa pohledávek jasná pravidla Připravujeme znění nového zákona o inkasní činnosti. Domníváme se, že řada excesů vzniká z nedostatku pravidel v mimosoudním inkasu. Nelze strkat hlavu do písku a tvářit se, že problémy neexistují, říká v rozhovoru Vladimír Gazárek, prezident Asociace inkasních agentur (AIA). Jak by se dle prezidenta Asociace inkasních agentur měly řešit závazky a pohledávky? Ideálně by se závazky měly platit řádně a včas. Jak však ukázala historie, dluhy se datují mnohem dříve než samotná existence peněz, proto nepředpokládám, že by tohoto ideálu bylo někdy dosaženo. Uvítal bych tedy, kdyby se dlužníci snažili být v kontaktu se svými věřiteli a pokusili se postavit k často nepříjemným situacím čelem. Vladimír Gazárek, prezident Asociace inkasních agentur (AIA). V roce 2012 přibyly na inkasním trhu cca dva miliony pohledávek po splatnosti, v hodnotě převyšující 30 miliard korun. I s ohledem na tuto skutečnost by bylo vhodné se zamyslet nad tím, s jakými problémy se současný inkasní trh potýká. Zejména v posledních několika měsících probíhá veřejná diskuse nad tématy souvisejícími s činností subjektů působících na inkasním trhu, především pak s potřebou legislativně toto podnikání s dluhy ošetřit. Na úvod lze konstatovat, že většina diskusí, které nad těmito tématy probíhají, se věnují zejména negativním zkušenostem dlužníků s činností subjektů působících na inkasním trhu. Současně je třeba dodat, že většina mediálně zajímavých ohlasů přichází ze strany dlužnické, přičemž věřitelům již obvykle není dán dostatečný prostor se blíže k tématům vyjádřit. Budu se opakovat asi po tisící první, ale to, že se někdo bude skrývat nebo před svými závazky utíkat, není nejlepším řešením. Po čase jej dluhy stejně dohoní a situace bude ještě mnohem horší pro dlužníka a i pro jeho rodinu. Věřitelům lze doporučit jediné, a to řešit pohledávky včas a případně s pomocí profesionálů z řad seriózních inkasních agentur. Média v hojné míře radí dlužníkům, jak postupovat, když dluží. Co o tom soudíte? Vnímáme zájem médií o problematiku dluhů. A chápeme také, že pro ně je zajímavé informovat o excesech, výjimečných případech, ve kterých ukážou dlužníky jako oběti. Kladně hodnotíme, že za poslední dva roky došlo k posunu, kde média již poukazují na odpovědnost dlužníků za své dluhy a vnímají fakt, že na druhé straně dluhu stojí věřitel, který je jednáním dlužníka poškozen. My v Asociaci inkasních agentur věnujeme velké úsilí informování veřejnosti o fungování inkasního trhu a vůbec prevenci vzniku pohledávek a jejich častým příčinám, ale i novináři se již dovedou v této problematice orientovat. A za to jsem velmi rád. Kdo radí věřitelům? Na trhu vidím dvě velké skupiny věřitelů. Jedněmi jsou zpravidla větší a zahraniční společnosti, které mají dobrý systém práce s pohledávkami, včetně předcházení jejich vzniku. Tito věřitelé při interním systému správy pohledávek spolupracují s inkasními agenturami a se soudními exekutory. Druhou velkou skupinou věřitelů jsou subjekty, které řeší své problémy pozdě. Buď nemají interní kapacity, nebo nemají důvěru v inkasní agentury, anebo častokrát ani nevědí, že jim inkasní agentury mohou pomoci. Nicméně je třeba uvést, že řada problémů vyplývá ze skutečnosti, že na inkasním trhu působí značné množství subjektů, ať již fyzických nebo právnických osob, které nejsou v rámci své činnosti jakkoliv regulovány, respektive není na jejich činnost žádným způsobem dohlíženo. V důsledku toho je zcela přirozené, že na inkasním trhu může docházet k excesům, a to ve dvou základních oblastech. Jednak ve způsobu, jakým zúčastněné subjekty jednají s dlužníky, jednak v zatěžování dlužníků neoprávněnými a netransparentními poplatky, které mohou do značné míry navýšit původně vymáhanou pohledávku. Ačkoliv se co do počtu případů zřejmě jedná o množství nepatrné, je pochopitelné, že právě tyto případy mají zásadní vliv na to, jakou optikou je na inkasní trh a vymáhání pohledávek nahlíženo. Současně je třeba si uvědomit, že každý takto negativně prezentovaný případ značně poškozuje všechny na inkasním trhu působící subjekty. Jeden ze způsobů řešení nastalé situace by měl spočívat v nastavení alespoň základních legislativních pravidel, která by činnost Ze segmentu malých a středních podniků využívá služeb inkasních agentur pouze 10 % společností. V sousedním Rakousku nebo Německu tyto služby využívá 30% firem z tohoto segmentu. Díky tomu, že inkasní agentury působí napříč jednotlivýmisegmenty a často mají mezinárodní zkušenosti, jsou schopny věřitelům doporučit nejvhodnější postup a nastavit procesy, rovněž dokážeme pomoci s profesionálním zaškolením pracovníku kontaktních center. Pohled veřejnosti na inkaso pohledávek není pozitivní. Snažíte se s tím něco dělat? Inkaso pohledávek je součástí finančního trhu. Budou-li pohledávky, budou i inkasní agentury. Bohužel ve společnosti stále přetrvávají předsudky, které vznikly zřejmě v divokých 90. letech. Naše snahy prezentovat inkaso pohledávek jako standardní profesionální službu přece jen přinášejí výsledky. Ubývá lidí s představou o drsňácích s baseballovou pálkou. Paradoxně většina pracovníků v tomto odvětví jsou křehké ženy. S oblibou uvádím příklad pána, který nás (inkasní agentury obecně) osočoval, že na dlužníky příliš tlačíme, že bychom měli své inkasních agentur upravila, a to zejména ve vztahu k občanskoprávním, tedy B2C pohledávkám, kdy nastavení řádných pravidel v této oblasti se jeví jako prioritní. Z uvedeného důvodu se nyní na půdě Asociace inkasních agentur, ve spolupráci s advokátní kanceláří Švehlík & Mikuláš, připravuje první legislativní návrh, který by se měl problematice mimosoudního řešení pohledávek blíže věnovat. Mezi hlavní cíle připravovaného legislativního návrhu by měla patřit právě eliminace výše zmíněných excesů, které se na inkasním trhu vyskytují. Ve snaze zprůhlednit a sjednotit působení inkasních agentur by předmětem právní úpravy mělo být nastavení kvalifikačních předpokladů, které by měly subjekty působící na inkasním trhu splnit, a s tím související vytvoření mechanismů dohledu nad těmito subjekty. Druhým, neméně důležitým motivempřipravovanéholegislativního návrhu, je transparentní vyčíslení nákladů, které mohou dlužníkům v souvislosti s mimosoudním řešením jejich závazků vzniknout. Ačkoliv lze předpokládat snahu zúžit diskusi nad novým legislativním návrhem právě na téma potenciálně dodatečné finanční zátěže dlužníků, je třeba připomenout, že otázka nákladů mimosoudního řešení pohledávek je již v této chvíli řešena v návaznosti na existující komunitární právo, avšak pouze z titulu obchodněprávních vztahů, tj. v rámci tzv. B2B pohledávek. Nepopiratelnou skutečností současně je, že již dnes jsou dlužníci konfrontováni s poplatky za inkasní činnost, které mohou být v některých případech i dle názoru subjektů působících na inkasním trhu neadekvátně vysoké. Regulace poplatků by měla přinést zásadní uklidnění v této oblasti. Připravovaný legislativní návrh by tedy měl sloužit k odstranění této nerovnováhy mezi B2B a B2C pohledávkami. Vedle toho, podstatnějším důvodem pro přijetí legislativního návrhu by mělo být nastavení jednotnýchpravidel, která budou muset být subjekty působícími na inkasním trhu z hlediska dodatečných nákladů dodržována. Také z hlediska dlužníků by mělo přijetí připravovaného legislativního návrhu pozitivní dopady, neboť by tím byla jednoznačně určena maximální částka, která by mohla být v rámci mimosoudního řešení pohledávky po dlužníkovi požadována. postupy zmírnit, být k dlužníkům chápavější apod. To bylo ovšem jen do doby, než mu také začal někdo dlužit. V ten moment již naše postupy nebyly dostatečně nátlakové, ale naopak se staly příliš mírnými. Dotyčný pán si dokonce přál, ať překračujeme hranice našeho Etického kodexu, což se samozřejmě nedělo. Tímto příkladem chci ukázat, jak velmi záleží na úhlu pohledu a na osobní zkušenosti. Snažíme se dát tomuto odvětví jasná pravidla, aktuálně připravujeme znění nového zákona o inkasní činnosti. Pokračování na str. II Vymáhání pohledávek je třeba ošetřit zákonem První návrh zákona o inkasní činnosti Připravuje: Asociace inkasních agentur a advokátní kancelář Švehlík & Mikuláš Termín dokončení: Třetí čtvrtletí roku 2013 Návrh se zaměřuje na: eliminaci negativních excesů v činnosti inkasních agentur, její zprůhlednění, nastavení kvalifikačních předpokladů pro subjekty působící na inkasním trhu, transparentní vyčíslení nákladů, které mohou dlužníkům v mimosoudním řešení závazků vzniknout, nastavení jednotných pravidel (pro subjekty na inkasním trhu) v oblasti dodatečných nákladů. Je třeba uvést jednu ne příliš často zmiňovanou skutečnost. V obecné rovině lze souhlasit se závěrem, že v některých případech, kdy výše příslušenství a různých poplatků mnohonásobně převyšuje výši původního dluhu, není taková situace ze společenského hlediska akceptovatelná a je třeba ji regulovat. Pokračování na str. IV

2 II / hospodářské noviny Inzerce.ihned.cz Řešení závazků a pohledávek úterý, 30. dubna 2013 Snažíme se dát odvětví inkasa pohledávek jasná pravidla Pokračování ze str. I Co si od nového zákona slibujete? Domníváme se, že řada excesů vzniká z nedostatku pravidel v mimosoudním inkasu. Nelze strkat hlavu do písku a tvářit se, že problémy neexistují. Proto si od zákona slibujeme posun zejména ve dvou hlavních rovinách: jednak v otázce kultivace trhu a etického chování inkasních agentur, jednak v rovině nastavení férového odměňování inkasních agentur, resp. stanovení férové výše nákladů za inkasní proces, včetně určení, kdo tyto náklady ponese. Osobně vidím přínos také ve zvýšení prestiže našeho odvětví, zvláště když si uvědomíme, že u správně fungujícího mimosoudního inkasa jsme schopni vyřešit mnoho pohledávek bez nutnosti jejich řešení soudní cestou, což odlehčí jednak justici a jednak sníží zadluženost dlužníků se všemi důsledky. I kontrola nákladů přenášených na dlužníky a perzekuce nekalých praktik vymáhání sníží společenskou tenzi a uleví mnoha rodinám v jejich životní situaci. Jak vnímáte finanční či dluhové poradny, které stojí spíše na straně dlužníka? Občanské, dluhové i jiné poradny, které se snaží lidem pomoci, chápu jako naše partnery. Setkávají se většinou s těmi nejextrémnějšími případy, a ty pomáhají řešit. Je v našem zájmu, aby pracovníci těchto poraden byli velmi dobře informováni o tom, jak probíhá inkasní proces, co inkasní agentury musí, co mohou a co nesmějí. O to lépe mohou dlužníky nasměrovat, jak úspěšně jejich záležitosti vyřešit. Sami dokonce iniciujeme setkávání s poradci a oceňujeme vzájemné diskuse, které nás vzájemně obohacují. Musíme však upozornit na činnost tzv. oddlužovacích společností, které častokrát situaci dlužníka zkomplikují. Ubývá lidí s představou o drsňácích s baseballovou pálkou. Paradoxně většina pracovníků v tomto odvětví jsou křehké ženy. Jaká je vaše prognóza dalšího vývoje v oblasti dluhů a dlužníků? Domnívám se, že počet dluhů i dlužníků bude dále narůstat. Očekávám, že se na trhu objeví více pohledávek z oblastí, ve kterých byly dosud drženy pod pokličkou, např. u hypoték. Věřím, že posílí důvěra věřitelů v inkasní agentury a čím více podnikatelů a firem bude využívat naše služby. Věřím, že se nám podaří vyvolat diskusi nad naším návrhem úpravy pravidel mimosoudního inkasa, a také věřím, že řady naší asociace se rozrostou. Prognózuji, že vzhledem na plánované změny v soudnictví, zejména s účinností nového Občanského zákoníku a přesunu rozhodování telekomunikačních případů z ČTÚ na soudy, se posílí role mimosoudního inkasa. Nemohu se však zbavit pocitu, že naši největší výzvou je přesvědčovat veřejnost a politiky, že mimosoudní inkaso je tady ve prospěch všech, jak dlužníků, tak také věřitelů, že drtivá většina správců pohledávek je naprosto seriózních a že výsledkem činnosti mimosoudního inkasa jsou desítky miliard korun vrácených do ekonomiky. Marcela Zimová Pohledávka a její cyklus Pohledávka má stejně jako výrobek svůj určitý cyklus. Odhlédněme od toho, jak pohledávka vznikla. Jednoduše někdo, kdo měl něco uhradit, tak neučinil a vznikl dluh, tedy z našeho pohledu pohledávka. Cest ke vzniku pohledávek je nespočet, ať už za tím může být ztráta zaměstnání a neschopnost dostát svým závazkům, výpadek dodatečných příjmů, přecenění finanční situace nebo opomenutí úhrady či jednoduše nezodpovědnost. Věřitelé však v současné ekonomické situaci nenechávají nic náhodě a chtějí své peníze zpět. Inkasní proces začíná již u věřitele Bez oddělení inkasa pohledávek si dnes žádná větší společnost své fungování neumí představit. Nemálo společností v posledních letech vybudovalo vlastní call centra, jejichž hlavním úkolem je vymáhat pohledávky po neplatičích. Mezi nejfrekventovanější nástroje, které věřitelé k urgenci dlužníků používají, patří zasílání upomínek, ať už poštou, či elektronicky. Často využívané jsou telefonní hovory, SMS zprávy, v některých případech i osobní návštěvy. Obdobné nástroje využívají také inkasní agentury. Pokud ani po několika urgencích dlužník dluh neuhradí, předávají věřitelé pohledávky dále inkasním agenturám. Přes neustálé zdokonalování systémů jsou náklady interního vymáhání zpravidla vyšší než u specializovaných inkasních společností. Do inkasních agentur putují pohledávky, které již ve většině případů prošly inkasním procesem věřitele. Mohou to být tedy pohledávky v jakémkoliv stádiu delikvence, od zcela nových, u kterých se provádí pouze tzv. upomínkový servis, až po stádium předžalobní upomínky. Oproti věřiteli využívá inkasní agentura i psychologického efektu. Mimosoudní (smírné) inkaso Mimosoudní inkaso, v průběhu kterého má dlužník ještě celou škálu možností, jak svůj dluh uhradit, je členěno na několik částí. Inkasní agentury, právě z toho důvodu, aby nedošlo k narušení dobrého vztahu s klientem, přebírají určitou část pohledávek k základnímu upomínání, tzv. upomínkovému servisu. Věřitel se této agendě nemusí věnovat a může se zaměřit na hlavní oblast svého podnikání. Cílem je vrátit dlužníka zpět do procesu placení. V této fázi smluvní vztah mezi věřitelem a dlužníkem běží dál za dohodnutých podmínek. Hovoříme-li o raném inkasu pohledávek (Early Collection), stále se jedná o tzv. živé pohledávky. Jsou to pohledávky, jejichž smlouvy jsou nadále v platnosti, nejsou vypovězeny a rané inkaso je realizováno v délce 1 až 90 dní po splatnosti. V této fázi inkasní agentury působí velmi proklientsky a snaží se vrátit dlužníka do pravidelného cyklu placení. O úspěšnostech rozhoduje většinou doba, kolik dnů po splatnosti je pohledávka řešena. Velký díl na úspěšnostech nese také schopnost inkasní agentury dlužníka dohledat. Velká pozornost je v této fázi věnována POHLEDÁVKY JEDNÍM TAHEM DOHODA SOUD EXEKUCE VYSKOČILOVA 1326/5A, PRAHA 4 HN také analýze platebních možností dlužníka. V době, kdy hovoříme o hlavním inkasu (Main Collection), jsou již pohledávky zesplatněny, tedy smlouvy jsou vůči dlužníkům již vypovězeny. Inkasní agentury však stále mají snahu o mimosoudní řešení a pokoušejí se dlužníkům vysvětlovat dopady nezaplacení a případného řešení soudní a exekuční cestou. Velmi časté je vyjednávání splátkových kalendářů. Tato fáze je mnohem více naléhavá, protože od data splatnosti uplynulo mnohem více času než u fází předchozích. Pozdní předžalobní inkaso (Late Collection) je pro dlužníky poslední možností jak dluh ještě stále smírně uhradit. Pokud se ani v tomto okamžiku inkasní agentuře nepodaří úhradu zajistit, je pohledávka předána k vymáhání právní cestou. Právě na tuto skutečnost pracovníci inkasních agentur dlužníky upozorňují a zejména jim vysvětlují možné komplikace, které je v případě nezaplacení mohou potkat. Pohledávka se dostala do okamžiku, když je třeba rozhodnout, zda se vyplatí ji předat dál k soudnímu vymáhání. Soudní vymáhání je, přestože se nejedná o mimosoudní inkaso, stále součást inkasního procesu. K tomu obvykle dochází s časovým odstupem tři až devět měsíců a vzhledem k rychlosti soudů čeká pohledávku několik dalších měsíců. Jelikož soudy rozhodují každý jinak, není předem možné předjímat výsledek. Tato nejistota velmi škodí celému trhu. Ať se stanoví jasná pravidla, ať už jakákoliv, ale stále to bude lepší než stávající nejistota. Věřitel má pravomocně přiznanou pohledávku a dlužník stále nereaguje a neplatí. V tomto okamžiku má věřitel samozřejmě právo se rozhodnout, jestli půjde cestou exekučního řízení, nebo ne. Úspěch soudní žaloby ještě neznamená, že dluh bude někdy uhrazen. Bohužel ani získání exekučního titulu k provedení exekuce na majetek dlužníka automaticky neznamená, že se pohledávku podaří v exekuci vymoci. Může však také nastat případ, a těch je v posledním období stále více, že dlužník žádným majetkem nedisponuje, čímž se úspěšnost vymoci pohledávku rapidně snižuje. Kdo hledá řešení, jak naložit s pohledávkami, určitě neprohloupí, obrátí-li se na inkasní agentury. Kromě samotného inkasa pohledávek se velmi často věnují také poradenství přímo věřitelům. Jana Tatýrková, Asociace inkasních agentur Důraz na komunikaci s dlužníkem Ve všech fázích vymáhání pohledávek, jak u mimosoudního, tak u soudního způsobu, se využívá všech základních forem komunikace s dlužníkem. Na počátku je však vždy přání klienta a jeho zkušenost s dlužníkem. Každý z klientů má jiné požadavky na způsoby komunikace, některý preferuje písemnou formu, jiný telefonický kontakt. Ve většině případů převažuje požadavek na písemnou formu. Písemná komunikace je však v mnoha případech ztížena nedostatkem identifikačních údajů, resp. jejich neaktuálností. K dohledání takového dlužníka využíváme mimo jiné sociálních sítí a Google, které jsou nenahraditelnou součástí celého řetězce, upřesňuje informaci Radek Žákovský, obchodní ředitel inkasní společnosti Credit One. Dostupnost údajů je v mnohém závislá na odvětví. V bankovním nebo telekomunikačním sektoru bývá preferovanou formou komunikace písemný kontakt. V sektoru B2B je naopak dlužník lépe dostupný prostřednictvím u či telefonu. V případě aktuálních telefonních kontaktů je také větší prostor pro využití call centra. Důležitým atributem je obsah takové komunikace, proto jsou zde kladeny vysoké nároky na výběr a zkušenosti zaměstnanců. V této souvislosti jsme položili několik otázek Alexandru Metzkerovi, vedoucímu právníkovi Credit One. Má osobní kontakt s dlužníkem vyšší váhu? Řekl bych, že to je třeba oddělit, protože písemnou komunikaci, upomínku, musíme zaslat v podstatě vždy. Potřebujeme ji následně pro případné soudní řízení, abychom vůči klientovi mohli naši činnost doložit. Telefonickou komunikaci nevolíme vždy, někteří klienti si ji nepřejí. Na druhou stranu je velmi účinná a v některých případech představuje nenahraditelný osobní kontakt s dlužníkem. U specifických typů pohledávek je účinnou formou komunikace s dlužníkem i osobní kontakt. Při volbě formy kontaktu vždy rozhoduje mimo jiné také typ klienta podle odvětví a jeho postoj k reputačnímu riziku. Máte speciální způsob výběru zaměstnanců vhodných pro tuto profesi? Ano, výběr zaměstnanců na takové pozice je velmi úzce specializovaný. Rozhodují nejen obecné profesní zkušenosti, ale významnou roli hraje úroveň komunikačních dovedností a výstupy z psychologických testů. Přesto uplyne zpravidla několik měsíců než takový zaměstnanec začne komunikovat s dlužníkem aktivně. Zpočátku se pouze věnuje administrativní činnosti v rámci celého procesu vymáhání, podílí se na ostatních činnostech firmy, kde s dlužníkem nepřijde vůbec do přímého kontaktu. Teprve poté, co se seznámí s celým procesem vymáhání, může být platným a úspěšným pracovníkem call centra, kde komunikuje nejen s dlužníky, ale také se soudy a s klienty. Mimo jiné takto filtrujeme i případné riziko. Jakým způsobem lze pozitivně ovlivnit způsob jednání pracovníků s dlužníkem? Způsob jednání přímo ovlivňuje úspěšnost vymáhání, proto také na tuto část naší činnosti klademe důraz. Naši lidé procházejí pravidelně ucelenou formou školení a workshopů, zajišťovaných externími poradenskými firmami. Každý náš zaměstnanec call centra má také k dispozici speciální komunikační manuál. Na společných poradách si zaměstnanci vzájemně předávají zkušenosti, jak reagovat v různých situacích. Například nejen vymáhat, ale také pomáhat řešit mnohdy svízelné životní situace dlužníků. Soustředíme se samozřejmě i na sebereflexi, a učíme se tak z vlastních chyb. Děláte si analýzu těch jednání? Samozřejmě jde o zpětnou vazbu. Vedoucí pracovníci kontrolují, celkem snadno, písemné výstupy, které z naší kanceláře odcházejí. Přistupujeme také k náslechům rozhovorů s dlužníky a monitorujeme, jakým způsobem call centrum komunikuje s dlužníky. Další věcí je řešení stížností. Pokud si některý dlužník stěžuje, ať již u nás, nebo u klienta, na náš přístup, důkladně prověřujeme, zda je stížnost oprávněná, či nikoliv. V každém ohledu je nezbytné takový případ blíže analyzovat, a pokud je stížnost oprávněná, vyvodit důsledky jak vůči zaměstnanci, tak pro zlepšení formy komunikace, aby se podobná situace již neopakovala. Marcela Zimová

3 úterý, 30. dubna 2013 Řešení závazků a pohledávek hospodářské noviny Inzerce.ihned.cz / III Trh, který vyžaduje pozornost Za rok 2012 vrátily inkasní agentury věřitelům přes 15 mld. Kč. Podíl pohledávek za podniky (B2B) přestal po mnoha letech klesat. Průměrná výše pohledávky se mírně zvýšila. Inkasním agenturám se podařilo smírně vyřešit více než milion pohledávek. Pohledávky za domácnostmi činily 88,5% počtu všech pohledávek předaných inkasním agenturám v roce Prokázal se tak konec mnohaletého trendu růstu pohledávek za domácnostmi B2C (Business to Customer) na úkor pohledávek za podniky B2B (Business to Business). Naopak, co do stavu objemu pohledávek řešených inkasními agenturami, došlo u respondentů průzkumu k meziročnímu nárůstu podílu B2B pohledávek z 26,6 % na 27,9%. Roste počet vícenásobných dlužníků Průzkum mezi členskými společnostmi Asociace inkasních agentur, který se zaměřil na vícenásobné dlužníky, zjistil, že 14 % dlužníků v portfoliích inkasních agentur má více než jeden dluh. Není překvapením, že se v posledním období formovala skupina dlužníků, u nichž inkasní společnosti neřeší pouze jeden nedoplatek, ale rovnou nedoplatků několik. Velmi často se jedná o tzv. opakované dlužníky, kteří i když svůj dluh uhradí, se brzy dostanou do prodlení znovu. Jak vyplynulo z průzkumu, jedná se o skupinu o velikosti 14 %. Čtvrtinu z toho tvoří B2B pohledávky, tři čtvrtiny činí pohledávky B2C. Nejvícevícenásobnýchdlužníkůse pohybuje v kategorii 2-3 dluhy, a to celých 90%. Druhou nejpočetnější skupinou je kategorie 4-5 dluhů s 5 %. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu inkasního trhu v České republice, provedeného Asociací inkasních agentur ve spolupráci se společností Ernst & Young. Inkasní agentury zpracovaly během loňského roku v České republice pohledávky v objemu okolo 30 mld. Kč. Průměrná výše pohledávky řešené inkasní agenturou se zvýšila o 776 Kč a činila Kč. Letošní průzkum potvrdil očekávání, že se bude jak počet nových pohledávek, tak i jejich objem, pohybovat ve stejných relacích, jako tomu bylo u výsledků za rok S pokračující stagnací ekonomiky však dlužníci způsobují věřitelům čím dál větší komplikace. Proto jsem rád, že se inkasním společnostem podařilo vrátit věřitelům přes 15 mld. Kč, což považuji za významný příspěvek pro českou ekonomiku. Nutno však podotknout, že inkaso pohledávek se stává rok od roku náročnější, říká Vladimír Gazárek, prezident Asociace inkasních agentur. Průměr objemu pohledávek za rok 2012 předaných do správy jedné inkasní agentuře je Kč. Dalším závěrem průzkumu je trvající nízký zájem věřitelů o prodej pohledávek. Počet odkoupených pohledávek u respondentů průzkumu činil jen 2,5% z jimi řešených pohledávek v roce Inkasní agentury loni zpracovaly přibližně dva miliony nových pohledávek v objemu cca 30 mld. Kč a vytvářejí přes 1400 pracovních míst. Zajímavostí průzkumu je, že Průměrná výše pohledávek předaných inkasním agenturám v roce Průměrná výše pohledávek předaných do správy inkasní agentuře se v roce 2012 zvýšila o 776 Kč a dosáhla výše Kč. Banky mají nejvíce opozdilců v úhradách Jelikož doposud neexistovala žádná, ani rámcová data, jak si stojí jednotlivé sektory s množstvím nehrazených pohledávek, rozhodla se Asociace inkasních agentur alespoň rámcově zjistit, jak je tomu u jejich členů. Výsledky potvrdily domněnky odborníků, že nejvíce pohledávek se inkasuje pro bankovní sektor (21,8 %). Telekomunikace zaujaly druhé místo s výsledkem 20,3%, třetím sektorem v pořadí je sektor pojišťoven se 14,3 %. Sektor % podíl Průměrný dluh (Kč) Banky 21, Telekomunikace 20, Pojišťovny 14, inkasní agentury jako poskytovatelé outsourcingových služeb samy rozšiřují využívání outsourcingu ve své činnosti. Zatímco počet vlastních zaměstnanců jim v průměru oproti loňskému průzkumu poklesl o pět, udávají v průměru o sedm více externě využívaných pracovníků. Údaje tohoto průzkumu je vhodné zkombinovat s výstupy dalších našich anket. Podle jedné z nich inkasní agentury vyřešily v loňském roce mimosoudní smírnou cestou více než polovinu pohledávek ve své péči (50,4 %). Přes milion pohledávek tak nemuseli věřitelé řešit soudní cestou, čímž dlužníci ušetřili mnoho miliard na soudních poplatcích a nákladech na advokáty, vysvětluje Radek Laštovička, manažer oddělení poradenství pro finanční instituce společnosti Ernst & Young. Průměrná výše tržeb z inkasní činnosti v roce 2012 byla 67,6 mil. Kč, v porovnání s rokem 2011 (63,8 mil. Kč) se tedy jedná o šestiprocentní meziroční nárůst. Výhled vývoje tržeb inkasních agentur na 2013 je pozitivní a optimističtější než byl před rokem. Přestože věřitelé stále zdokonalují své interní procesy vymáhání, a k inkasním agenturám se tak dostávají pohledávky horší kvality, daří se jim prokázat svůj přínos, komentuje Radek Laštovička. Na rozdíl od řady jiných zemí se v ČR mimosoudnímu inkasu pohledávek může věnovat kdokoli, rovněž tak je na trhu poněkud neprůhledná situace kolem nákladů na inkasní činnost, přenášených na dlužníky. Z toho důvodu Asociace inkasních agentur intenzivně pracuje na přípravě legislativních opatření, která by vedla k eliminaci nekalých praktik, jež náš trh pouze poškozují, a pro dlužníky by znamenala jistotu v podobě jasných pravidel, dodává Vladimír Gazárek. rkp Odprodej pohledávek Jedním z důvodů odprodeje pohledávek bývá ve většině případů cash flow klienta, nicméně platí, že klient se zpravidla snaží interními silami pohledávku vymoci sám. Poté obvykle využije možností externí spolupráce, a teprve ve chvíli, kdy tyto způsoby selžou, začíná řešit nouzový stav odkup nebo prodej pohledávky, říká Alexandr Metzker, vedoucí právník společnosti Credit One. V sektoru B2B klient hledá především na své straně spoustu možností, jak vyřešit úhradu své pohledávky, odkup má nastaven až jako poslední možnost. To však zpravidla přináší značnou časovou prodlevu, ve které tržní hodnota pohledávky příliš poklesne. Potom Splátkové dohody dodržuje pouze 44% dlužníků Z celkového počtu pohledávek ve správě inkasních agentur, kterých každoročně přibývá okolo 2 milionů, uzavřely inkasní společnosti 24 % splátkových dohod. Z uzavřených splátkových dohod však dlužníci dodržují pouze 44,22 %. už cena, za kterou po analýze bývají inkasní společnosti ochotny pohledávku odkoupit, obvykle nesplňuje představu klienta. Zájem o prodej a koupi pohledávek přichází ve vlnách. Před dvěma, třemi lety byl trh s pohledávkami poměrně hodně rozvinutý. Nákupní ceny pohledávek dosahovaly až astronomických výší. V této chvíli je cena takových pohledávek nižší a jejich aktuální vlastníci mohou mít problémy s návratností této investice. To je náš dojem ze současné situace trhu s pohledávkami, komentuje situaci Alexandr Metzker. Hana Kovářová Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Máte problémy s dlužníky? Nabízíme Vám: rychlé aefektivní vymáhání osobitý přístup při řešení konkrétních případů více než desetiletou praxi Neslibujeme, za nás hovoří činy. Obraťte senanás HN043592

DLUHOVÉ INKASO OBYVATELSTVA

DLUHOVÉ INKASO OBYVATELSTVA DLUHOVÉ INKASO OBYVATELSTVA 10.10.2012 CO JE SLUŽBA DINO? Unikátní nová služba sdružení DINO (Dluhové inkaso obyvatelstva České pošty), která pomáhá lidem řešit vzniklý peněžitý závazek. Vznikla jako reakce

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

C e l n í s p r áva Č e ské r e p u b liky. ( +420 261 331 111 +420 261 332 010 podatelna@cs.mfcr.cz. www.celnisprava.cz

C e l n í s p r áva Č e ské r e p u b liky. ( +420 261 331 111 +420 261 332 010 podatelna@cs.mfcr.cz. www.celnisprava.cz C e l n í s p r áva Č e ské r e p u b liky ( +420 261 331 111 +420 261 332 010 podatelna@cs.mfcr.cz Vymáhání peněžitých plnění uložených obcemi celními úřady Celní úřad vymáhá (popř. i vybírá) peněžitá

Více

Restrukturalizace a vymáhání nesplácených úvěrů

Restrukturalizace a vymáhání nesplácených úvěrů Restrukturalizace a vymáhání nesplácených úvěrů Marie Švagrová, ředitelka odboru restrukturalizace a vymáhání České spořitelny 23. června 2010 OBSAH ČÁST I. Klient nesplácí úvěr. ČÁST II. Zesplatnění úvěrů

Více

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Nárok pojišťovny při neoznámení dopravní nehody policii Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2013, sp. zn. 23 Cdo 2007/2012 Pojišťovna

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět

Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět Šimon Kubišta Řídící partner, Chase Pullman v.o.s. Eurosetkání Život na dluh 25. května 2007 Advokátní kancelář Chase Pullman v.o.s. Je českou právní firmou

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností,

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení * POVINNÉ RUČENÍ Již čtyři roky uplatňuje Česká kancelář pojistitelů

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013 Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013 1. TISKOVÉ ZPRÁVY Téma měsíce června: Mediace - zprostředkování dohody Jako červnové téma byla zvolena

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 10. Profesní poradenství specifickému uživateli uživatel s dluhy, které již není schopen splácet Profesní poradci se ve své praxi setkávají s různými typy uživatelů. Základním cílem tohoto osvědčeného

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

Všeobecné informace o dražbách

Všeobecné informace o dražbách Všeobecné informace o dražbách Jednou za čas vychází v platnost novely, které mohou i v našem oboru zásadním způsobem měnit zákon a legislativu. S touto situací souvisejí mnohé změny v postupech, které

Více

Porušení smlouvy. fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí

Porušení smlouvy. fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí Porušení smlouvy Klient potřebuje vědět, že může začít jednat s věřiteli ještě před tím, než dojde k porušení smlouvy. Čím dříve se věřitel dozví, že nedostane

Více

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014 ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014 Předkládá: Petr Dvořák, generální ředitel ČT Zpracoval: Milan Cimirot, finanční a provozní ředitel ČT Datum: 23. března 2015 ZPRÁVA O VÝBĚRU

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

ZÁPIS Z PROVEDENÉ KONTROLY AGENDY POHLEDÁVEK A VYMÁHÁNÍ DLUHU DUBEN 2015

ZÁPIS Z PROVEDENÉ KONTROLY AGENDY POHLEDÁVEK A VYMÁHÁNÍ DLUHU DUBEN 2015 Ve dnech 22.-30.dubna 2015 byla provedena v budově obecního úřadu plánovaná kontrola vybrané agendy OÚ členy Kontrolního výboru Ing. Annou Pumprovou a Ing. Evou Holečkovou. 1. Účel kontroly hospodaření

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? ČNB Praha čtvrtek 18.dubna

Více

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům Tisková konference, 12. října 2010 Neplatiči povinného ručení míří k soudům 1 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Ivana Hladíková ředitelka úseku

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Firma u soudu. Mgr. Martin Švehlík. 17. června 2015

Firma u soudu. Mgr. Martin Švehlík. 17. června 2015 Firma u soudu Mgr. Martin Švehlík 17. června 2015 I. Obsah Firma u soudu 1. Novinky v procesním právu a judikatuře 2. Jaké druhy sporů společnosti nejčastěji vedou 3. Auditorské zprávy 4. Jak proškolit

Více

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice,

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice, sp. zn. 095 Ex 97/13/U 04-041 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, oprávněná k vedení exekuce na základě pověření Okresního soudu

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2015 BŘEZNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Surfování zaměstnanců na internetu stojí firmy desetitisíce ročně. Proto je častěji

Více

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Změny o.s.ř. a exekučního řádu Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Nejpodstatnější změny v exekucích 1) Zrušení dvojkolejnosti pro subjekty, které mohou vést daňovou exekuci 2) Zrušení nařizování exekucí

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 13 vydání č.: 6 účinnost od: 7.1.2014 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI vypracoval :

Více

Snížení nákladů exekuce a právního zastoupení v jednoduchých sporech. Tisková konference 26. 9. 2011

Snížení nákladů exekuce a právního zastoupení v jednoduchých sporech. Tisková konference 26. 9. 2011 Tisková konference 26. 9. 2011 Důvody pro úpravu v oblasti vymáhání pohledávek Neustále se zvyšující počet nařízených exekucí (r. 2001 = 4 302; r. 2005 = 270 480; r. 2010 = 701 900). Negativní finanční

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Jak exekuce probíhá v praxi Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Obsah 1. Průběh řízení 2. Způsoby provedení exekuce 3. Procesní a jiné reakce

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

Deloitte Collect Inteligentní a komplexní řešení správy pohledávek

Deloitte Collect Inteligentní a komplexní řešení správy pohledávek Deloitte Collect Inteligentní a komplexní řešení správy pohledávek Služba Deloitte Collect představuje komplexní správu pohledávek. V rámci této služby kombinujeme širokou škálu odborností, vlastní technologii

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 13280/11-200

Více

Řešení a důsledky nesplácených pohledávek pro věřitele

Řešení a důsledky nesplácených pohledávek pro věřitele Řešení a důsledky nesplácených pohledávek pro věřitele PwC Agenda 1. Současná situace a vývoj nesplácených pohledávek 2. Současná praxe pohledávek 3. Optimalizovaný proces pohledávek 4. Komplexní přístup

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ KVĚTEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ KVĚTEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ KVĚTEN 2015 KVĚTNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Bankroty napříč Českem: počty firemních a osobních bankrotů klesají, živnostníků

Více

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Dne 1. 7. tohoto roku nabude účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 07382/14-064 číslo návrhu 9100732804 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce

Více

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Usnesení Č. j. 099 EX 554/03-99 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Klatovy

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Usnesení. d r a ž e b n í v y h l á š k u pro e l e k t r o n i c k o u d r a ž b u.

Usnesení. d r a ž e b n í v y h l á š k u pro e l e k t r o n i c k o u d r a ž b u. Usnesení číslo jednací 017 EX 2299/14-51 Soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Exekutorský úřad Tábor, pověřený k vedení exekuce na základě pověření vydaném Okresním soudem v Prachaticích ze dne 28.11.2014

Více

Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora

Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora 1. Působnost směrnice 1.1. Směrnice stanoví základní pravidla a podmínky správy pohledávek bytového hospodářství (BH) města, postupy

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Vymahatelnost pohledávek v praxi

Vymahatelnost pohledávek v praxi Vymahatelnost pohledávek v praxi Obsah Legislativní rámec Vnitřní předpisy organizace Organizační zajištění a kompetence Druhy pohledávek a způsoby jejich vymáhání Závěr Legislativní rámec Zákon 128/2000Sb.,

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

Je nárok podniku na příjem peněžních prostředků od jiného subjektu

Je nárok podniku na příjem peněžních prostředků od jiného subjektu Je nárok podniku na příjem peněžních prostředků od jiného subjektu Důvody vzniku pohledávky: - z obchodního styku - ke společníkům - k zaměstnancům -k orgánům FÚ - k sociálnímu a zdravotního zabezpečení

Více

Změny pro budoucnost

Změny pro budoucnost Změny pro budoucnost Proč je třeba reforma justice? Nespokojení občané a firmy Dlouhé trvání i jednoduchých případů v některých krajích Složitý soudní proces, složitý systém justice Komplikovaná komunikace

Více

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Změna podmínek cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009 Nejvyšší

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Studentské finance a dluhová gramotnost

Studentské finance a dluhová gramotnost Studentské finance a dluhová gramotnost Webinář, 24. listopadu 2014, 19:00 hod. Přednášející: Markéta Javorská, JA Czech Michala Baslová, Člověk v tísni www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz JA Studentské

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby:

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby: Sp.zn. 048 EX 00120/14-055 U S N E S E N Í Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská 40/4, 198 00, Praha 9, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 906/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 834 ze dne 08.10.2014 Aktualizace směrnice Rady městské části pro předpis, evidenci, vymáhání a odpis pohledávek poplatků, pokut,

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 1040/2013 101 EX 9491/13-165 6.5.2015 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 1040/2013 101 EX 9491/13-165 6.5.2015 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN)

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN) PROMĚNA PRÁVNÍHO POSTAVENÍ MANŽELŮ JAKO POPLATNÍKŮ TRANSFEROVÉ DANĚ Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen ZOSDNNV ), byl s účinností k 1. lednu 2014 nahrazen

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

U S N E S E N Í. Michal Štěpánek bytem Nepilova 903/3, Praha 9, IČ: 73866245, nar.: 24.12.1978

U S N E S E N Í. Michal Štěpánek bytem Nepilova 903/3, Praha 9, IČ: 73866245, nar.: 24.12.1978 Č.j.: 148 EX 922/14-103 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. David Vybíral, LL.M., Exekutorský úřad Praha 6, se sídlem Vítězné náměstí 829/10, 160 00 Praha 6, Česká republika pověřený k provedení exekuce

Více

Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016

Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 20493/15/7100-30121-107629 Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016 Generální

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení. vydává tuto dražební vyhlášku:

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení. vydává tuto dražební vyhlášku: JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 ED 00002/15-003 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Prokešovo

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) *UOOUX002SP5H* Zn. SPR-3551/10-11 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí E x e k u t o r ský úř a d P ra h a 2 J UDr. Jan Fendrych, so u d n í e x e k u t o r Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3 DS: jrcg8dh, www.se.cz, e-mail: podatelna@se.cz, call centrum: 725 777 991-6 Sberbank,

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více