KB Trade Finance. Chcete více informací? Ptejte se. Do you want more information? Just ask.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KB Trade Finance. Chcete více informací? Ptejte se. Do you want more information? Just ask."

Transkript

1 KB Trade Finance Chcete více informací? Ptejte se. Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce. Můžete také kontaktovat naše telefonní bankéře na bezplatné Infolince KB nebo navštívit Do you want more information? Just ask. Your banking adviser will be happy to answer any of your questions. You can also contact our telephone bankers via KB's toll-free information line or visit

2 Obsah Contents Co je Trade Finance? What is Trade Finance? 02 Dokumentární inkaso Documentary Collection 04 Dokumentární akreditiv Documentary Letter of Credit 06 Bankovní záruka Bank Guarantee 08 Forfaiting 11 Odkup pohledávek Receivables Discounting 13 Exportní odběratelský úvěr Buyer s Credit 15

3 Co je Trade Finance? What is Trade Finance? Provádění obchodních operací přináší spoustu rizik jak na straně prodávajícího, tak i na straně kupujícího. Pokud mají ve světě obchodu spolehlivě fungovat tržní vztahy, musí platit jasná pravidla pro všechny zúčastněné strany. Tato práva a povinnosti jsou obsaženy v obchodních smlouvách. K tomu, aby byly plněny a dodržovány, tj. k hladkému průběhu obchodního kontraktu, napomáhá Komerční banka svým klientům nabídkou uceleného systému bankovních služeb v oblasti: předkontraktačních poradenských služeb platebních instrumentů zajišťovacích instrumentů financování Vzhledem k tomu, že pro bezproblémový průběh obchodu je nezbytné, aby byl řádně smluvně podložen, Komerční banka nabízí asistenci při přípravě obchodního kontraktu s cílem vyloučit případné pozdější komplikace při jeho realizaci. Komerční banka poskytuje svým klientům informace o rizikovosti zahraničních trhů, případně jednotlivých bank působících v daném teritoriu. K tomu využívá rozsáhlé sítě poboček skupiny SG a jejích informačních databází. Neustále rostoucí konkurence na domácích i zahraničních trzích klade na všechny účastníky obchodních operací zvýšené nároky. Jedním ze základních předpokladů úspěchu je podpora silné a v oblasti zajištění a financování obchodu zavedené banky. Cílem Komerční banky je poskytovat služby v oblasti zajištění a financování obchodu na takové úrovni, aby se pro každého klienta stala jeho bankou, která rychle, kvalitně a s minimální mírou rizika pomůže zajistit jeho obchodní aktivity. Business transactions carry many risks, both for the seller as well as for the buyer, and if market relations are to function correctly in the world of business, clear rules must apply to all parties involved. Such rights and obligations are part of business contracts. To make sure that these rules are respected and abided by, i.e. that the business contract goes smoothly, Komerční banka assists its clients by offering them a comprehensive package of banking services in the following areas: Pre-contract advisory services, Payment instruments, Security instruments, Financing. Because assurance of a problem-free transaction requires an appropriate contract, Komerční banka offers assistance with the preparation of commercial contracts. The aim of the assistance is to eliminate any potential later complications when performing the contract. Komerční banka provides its clients with information about foreign trade market risks, and if required about the risk of individual banks active in the given territory. For this purpose we use the extensive network of the SG Group branches and their information databases. The ever growing competition on the domestic as well as foreign markets puts an increased demand on all business transaction parties. One of the basic prerequisites of success is the support of a strong bank, established in the area of securing and financing business transactions. Komerční banka s aim is to provide services in the area of securing and financing business transactions at such a standard that the bank becomes for all its clients their bank, helping them to secure their business activities quickly, to a high standard and with a minimum risk. Kdy uvažovat o využití produktů Trade Finance? When to consider using Trade Finance. chystáte se uzavřít obchodní kontrakt na dodávku zboží nebo služeb (vývoz, dovoz i tuzemský obchod) s partnerem nemáte dlouhodobě uspokojivě fungující obchodní vztahy potřebujete se zajistit proti riziku, že partner řádně nesplní podmínky kontraktu nedodá zboží v požadované kvalitě a termínu neodebere objednané zboží nezaplatí za dodané zboží atd. spolupracujete s partnery na bázi plateb s odloženou splatností obchodujete s partnery z ekonomicky či politicky nestabilních teritorií působíte v odvětví s častým využíváním výběrových řízení Platební instrumenty dokumentární inkaso směnečné inkaso dokumentární akreditiv Zajišťovací instrumenty dokumentární akreditiv standby akreditiv bankovní záruka bankovní směnečný aval Produkty financování forfaiting odkup pohledávek exportní odběratelský úvěr You are planning to enter into a contract to supply goods or services (export, import or domestic trade) You do not have a sufficient experience with the partner You need to secure against the risk that the partner will default on the contract terms will not deliver the goods in the required quality and time will not take the ordered goods will not pay for the supplied goods You allow your partners deferred payment You do business with partners from economically or politically unstable territories You do business in an industry that frequently uses tenders Payment Instruments Documentary collection Clean collection (collection of draft) Documentary Letter of Credit Security Instruments Documentary Letter of Credit Standby Letter of Credit Bank guarantee Avalized draft Financing Products Forfaiting Receivables discounting Buyer s Credit 03

4 Dokumentární inkaso Documentary Collection Charakteristika dokumentárního inkasa Characteristics of documentary collection Dokumentární inkaso včetně směnečného inkasa patří mezi klasické dokumentární platební instrumenty využívané jak v tuzemském, tak i zahraničním obchodě ve většině zemí světa. Obchodními partnery je využíváno v případě, kdy nejsou ochotni obchodovat bez jakéhokoliv zajištění, ale přitom není z pohledu rizika nezbytný vstup banky do závazkového vztahu, tak jako je tomu u dokumentárního akreditivu či bankovní záruky. Dokumentární inkaso zajišťuje prodávajícímu, že předkládané dokumenty, a v případě dispozičních dokladů ani zboží, nebudou vydány kupujícímu bez splnění inkasních podmínek. Inkasní podmínky bývají nejčastěji: vydání dokumentů proti zaplacení (tzn. že předkládající banka vydá kupujícímu dokumenty pouze proti příkazu k zaplacení inkasa) vydání dokumentů proti akceptaci směnky ( jedná se o formu dodavatelského úvěru zajištěného směnkou), kdy banka vydá doklady pouze proti akceptaci cizí směnky, případně proti vystavení směnky vlastní ze strany kupujícího Vhodnost použití: prodávající nemá pochybnosti o ochotě a schopnosti kupujícího odebrat zboží a zaplatit politické, hospodářské a právní prostředí země dovozce je považováno za stabilní Výhody dokumentárního inkasa svěří-li vývozce dokumenty k inkasu, má jistotu hladkého vyřízení případu banka nevydá dokumenty, pokud kupující nedá příkaz k úhradě nebo nesplní jiné inkasní podmínky banka nevydá doklady ani v případě, kdy je úhrada provedena jako hladká platba, dokud nedostane zmocnění od vysílající banky dokumentární inkaso poskytuje větší jistotu zaplacení než hladká platba Documentary collection including collection of a draft is one of the classic documentary payment instruments used in both domestic and foreign trade in most countries of the world. Business partners use it, when they are not prepared to do business without any security, yet from the risk point of view, the bank s involvement in the contractual relationship, as is the case with a documentary letter of credit or bank guarantee, is not necessary. Documentary collection gives the seller a guarantee that neither the presented documents and, in the case of disposition documents, nor the goods, will be released to the buyer without compliance with the collection terms and conditions. Most common documentary collection terms and conditions: The documents are released against payment (i.e. the presenting bank releases the documents to the buyer only against a payment order to remit the collection), The documents are released against the acceptance of the Bill of Exchange or issuance of the Promissory Note (this is a form of supplier credit secured by the draft), where the bank releases the documents only against the acceptance of the Bill of Exchange or against an issuance of the Promissory Note. When it is suitable for use: When the seller has no doubt about the buyer s willingness and ability to take the goods and pay for them, The political, economic and legal environment of the importer s country is regarded as stable. Advantages of documentary collection When the bank is appointed to collect payment upon the presentation of documents, the exporter can be sure that the transaction will go smoothly odměny za zpracování dokumentárního inkasa jsou nižší ve srovnání s odměnami za zpracování dokumentárního akreditivu jednoduché na zpracování, bezpečné, s nízkými poplatky Z hlediska banky se jedná o bezzávazkový platební instrument, tj. zaplacení dokumentárního inkasa není zajištěno závazkem banky. The bank will not release the documents unless the buyer issues a payment order or complies with other collection terms and conditions The bank will not release the documents even when the payment has been remitted as a clean payment, until it receives an authorization from the issuing bank Documentary collection offers more payment security than a clean payment The commission paid for processing documentary collection is lower than the commission for processing a documentary letter of credit Simple to process, safe, with low charges From the bank s point of view this is a nonobligational payment instrument, i.e. documentary collection is not secured by the bank s undertaking. 05

5 Dokumentární akreditiv Documentary Letter of Credit Charakteristika dokumentárního akreditivu Characteristics of documentary Letter of Credit Dokumentární akreditiv je osvědčený platební zajišťovací instrument, který nabízí kvalitní platební zajištění pro obě zainteresované strany obchodní transakce, prodávajícího i kupujícího. Závazek banky (na základě žádosti kupujícího) vůči prodávajícímu zaplatit určenou peněžní částku, jestliže budou do určité doby splněny akreditivní podmínky stanovené kupujícím. Druhy akreditivů importní x exportní (odběratelský x dodavatelský) odvolatelný x neodvolatelný avizovaný x potvrzený převoditelný, revolvingový, standby akreditiv Výhody dokumentárního akreditivu pro příkazce akreditivu/kupujícího má jistotu, že zboží je odesláno již před jeho zaplacením může vhodnou formou akreditivních podmínek omezit obchodní riziko na minimum a rovněž získat výhodnější cenové podmínky díky poskytnutí kvalitního platebního zajištění obchodnímu partnerovi kupující vytváří značný tlak na prodávajícího, aby dodávka byla uskutečněna v předepsanou dobu a v souladu s podmínkami akreditivu pro příjemce akreditivu/prodávajícího má jistotu zaplacení dodávky zboží nebo služeb při splnění akreditivních podmínek má jistotu, že výplata předem dohodnuté částky je vázána na splnění podmínek, které zná předem obchod je možno realizovat bez obav, že kupující nepřevezme objednané zboží zlepšuje se jeho likvidita může získat peněžní prostředky okamžitě, pokud svoji pohledávku, jedná-li se o obchod s odloženou splatností, odprodá bance může kvalitní akreditiv použít jako ručení vůči svým dodavatelům A documentary letter of credit is a sophisticated payment security instrument offering a quality payment security to both parties involved in the business transaction, the seller as well as the buyer. A documentary letter of credit is a written undertaking of the bank (made at the buyer s request) to the seller to pay the contracted amount of money, provided that the L/C terms and conditions specified by the buyer are met within a certain period of time. Types of documentary Letters of Credit Import x export (buyer x supplier) Revocable x irrevocable Advised x confirmed Transferable, revolving, standby L/C Advantages of documentary Letter of Credit to the L/C applicant/the buyer Has the security that the goods have been shipped before they are paid for By suitable formulation of the L/C terms and conditions, the business risk can be reduced to a minimum, and at the same time the buyer might be able to negotiate a better price thanks to the quality payment security it has provided to the seller The buyer asserts considerable pressure upon the seller to make the delivery within the prescribed time and in accordance with the L/C terms and conditions to the L/C beneficiary/the seller Has the security that the supplied goods or services will be paid for, provided the L/C terms and conditions are met Has the security that the payment of the contracted amount is conditional upon meeting the terms and conditions that are known beforehand the transaction can be carried out without the risk that the buyer will not take the goods Jedná se o jeden z nejdůležitějších a nejlépe propracovaných platebních instrumentů, hojně používaný v mezinárodním i tuzemském obchodě. Kupujícímu zajišťuje, že výplata určité částky nebude provedena, pokud prodávající nesplní podmínky stanovené kupujícím. Pro prodávajícího představuje jistotu, že pokud splní akreditivní podmínky, bude mu zboží zaplaceno. Improves liquidity if it is a deferred payment transaction, the seller can receive the money immediately by selling the receivable to the bank Can use a quality documentary Letter of Credit as a guarantee to its suppliers It is one of the most important and sophisticated payment instruments, frequently used in international as well as domestic trade. It guarantees the buyer that a certain amount will not be paid unless the seller meets the terms and conditions specified by the buyer. To the seller it gives the guarantee that, provided it meets the L/C terms and conditions, it will receive the payment for the goods. 07

6 Bankovní záruka Bank Guarantee Charakteristika bankovní záruky Characteristics of bank guarantee Bankovní záruka je jedním z nejužívanějších zajišťovacích instrumentů, které zmírňují obchodní rizika. Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele (beneficienta) do výše určité finanční částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek nebo nebudou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině. Druhy záruk: platební záruky za zaplacení daňového dokladu/faktury za splacení finančního úvěru za zaplacení leasingových splátek za zaplacení směnky za zaplacení spotřební daně jiné A bank guarantee is one of the most frequently used securing instruments used to reduce business risks. A bank guarantee is constituted by a written promise issued by the bank in the letter of guarantee to satisfy the creditor (beneficiary) up to a certain financial amount set in accordance with the content of the letter of guarantee if a certain third party (debtor) fails to fulfill a certain obligation or if any other conditions defined in the letter of guarantee are not met. Types of guarantees: Payment guarantees For repayment of a taxation document/invoice For repayment of a financial loan For repayment of leasing instalments For repayment of the Bills of Exchange For repayment of the consumption tax Other protizáruky u obchodů ve specifických teritoriích (např. arabské státy) jsou často požadovány tzv. protizáruky, kdy bankovní záruku pro konečného věřitele vystavuje jeho místní banka na základě protizáruky banky dlužníka ručení formou avalu směnky směnka vlastní směnka cizí služby v souvislosti s bankovními zárukami poradenství v době sjednávání kontraktu projednání podmínek poskytnutí bankovní záruky formulace znění záruční listiny posouzení přijaté bankovní záruky avizování přijaté bankovní záruky poskytnutí příslibu bankovní záruky Counterguarantees Counterguarantees are frequently required with respect to transactions in certain territories (e.g., in Arab states). In such case, the bank guarantee for the final creditor is issued by his local bank based on a counterguarantee issued by the debtor's bank. Guarantee in the form of avalized draft The Promissory Note The Bill of Exchange Services provided in connection with bank guarantee Consultations during the negotiation of the contract Negotiation of terms in connection with providing a guarantee Wording of the bank guarantee Review of incoming bank guarantee wording Advice of an incoming bank guarantee Promise to issue a bank guarantee neplatební záruky za předloženou nabídku (tender bond, bid bond) záruka za vrácení akontace (advance payment guarantee, down payment guarantee) záruka za dobré provedení smlouvy/kontraktu (performance bond) záruka za vrácení zádržného (retention bond) záruka za záruční dobu (warranty bond) celní záruky tranzitní operace jiné operace než režim tranzitu ostatní záruky za karnety TIR za soudní poplatky za účastníka dražby za dopravce za úhradu nájemného za ztracené konosamenty za závazky společností vůči Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu za zaplacení mýtného v Německu jiné Non-payment guarantees For submitted offer (tender bond, bid bond) Advance payment guarantee (down payment guarantee) Performance bond Retention bond Warranty bond Customs guarantees Transit operations Operations other than transit system operations Other guarantees For the TIR carnets For court fees For auction bidders For the carrier For proper fulfilment of lease agreement For lost Bills of Lading For obligations towards State Agricultural Intervention Fund For payment of toll in Germany Other 09

7 Forfaiting Výhody bankovní záruky pro beneficienta (příjemce bankovní záruky) jistota získání příslušných finančních prostředků v případě neplnění závazku ze strany obchodního partnera (příkazce bankovní záruky) kvalitní zajištění obchodního vztahu v případě platební záruky za existující pohledávku s odloženou splatností možnost okamžitého získání finančních prostředků odkupem pohledávky bankou pro příkazce bankovní záruky dle druhu bankovní záruky možnost získat odklad splatnosti svého závazku, obdržet akontaci či zádržné proti poskytnuté bankovní záruce pozitivní vliv na cash-flow společnosti úspora nákladů (hrazena pouze riziková marže, nikoliv cena peněz) možnost získání výhodnějších podmínek kontraktu díky poskytnutí kvalitního zajišťovacího instrumentu obchodnímu partnerovi univerzální instrument k zajištění obchodů použitelný na celém světě Advantages of bank guarantee for the beneficiary (the bank guarantee recipient) Security for receipt of the relevant funds in case of the failure of the business partner (principal of the guarantee) to fulfill his obligation High-quality security of the business relationship In case of a payment guarantee for an existing receivable with deferred maturity, a possibility to receive immediate financial funds by the purchase of receivable by the bank for the principal Subject to the type of the bank guarantee, a possibility to defer the maturity of his obligation, to receive a down payment or retention money against the provided bank guarantee a positive effect on the company's cash flow cost saving (only the risk margin and not the price of the money is being paid) A possibility to get better contract terms thanks to the provision of a higher-quality security instrument to the partner A universal instrument to secure transactions, which may be used all over the world Charakteristika forfaitingu Forfaiting můžeme obecně definovat jako úplatné postoupení (odkup) v budoucnu splatných pohledávek klienta, které vznikly v rámci realizovaných obchodních případů, na Komerční banku, a. s. Jedná se o odkup pohledávek bez zpětného postihu na původního majitele (zpravidla dodavatele), který může být realizován: na riziko bankovního subjektu směnka (vlastní, cizí) s bankovním avalem dokumentární akreditiv bankovní platební záruka na riziko podnikatelského subjektu (dlužník odběratel) faktura směnka (vlastní, cizí) bez bankovního avalu Splatnost pohledávky Minimální splatnost postupované pohledávky je 45 dní. Zpravidla jsou postupovány pohledávky krátkodobé, výjimečně středně- i dlouhodobé v závislosti na výši přebíraného rizika a charakteru pohledávky. Výše financování Spodní hranice výše postupované pohledávky se zpravidla pohybuje kolem 1 mil. Kč, resp. výše její protihodnoty v cizí měně. Cena Cena za postoupení pohledávky je stanovena individuálně a závisí zejména na míře přebíraného rizika, objemu, splatnosti a charakteru pohledávky. Veškeré poplatky jsou obvykle odečteny od vyplácené částky okamžitě. Výhody pro dodavatele (postupitele) přenesení veškerých rizik spojených se splacením postupované pohledávky na forfaitéra KB získání likvidních finančních prostředků výplata se realizuje po předložení sjednaných dokumentů (objednávka/kontrakt, faktura, dopravní doklad) bezprostředně po uskutečnění dodávky operativní a jednoduchá forma financování provozních potřeb možnost nabídky odloženého platu odběrateli Forfaiting characteristics Forfaiting may be generally defined as the assignment for a consideration (purchase) of a client s receivables, which are due in future and which have arisen from deliveries of goods or services to Komerční banka, a. s. It is a purchase of receivables without recourse to the initial owner (usually the supplier), which may be realised: At the bank s risk the Bill of Exchange or the Promissory Note with bank aval, a documentary Letter of Credit, a bank payment guarantee, At the corporate (debtor s buyer s) risk the Bill of Exchange or the Promissory Note without bank aval, invoice. Maturity of receivables The minimum deferred payment of assigned receivables is 45 days. The assigned receivables are usually short-term. Less common is the assignment of medium- or long-term receivables depending on the type of receivables and the risk involved. Amount of limit The minimum amount of the assigned receivables is usually approximately CZK 1 million or its countervalue in the foreign currency. Price The price of assignment of receivables is determined individually depending namely on the financial standing of the debtor, amount, maturity and type of the receivables. All charges are usually deducted from the amount paid upon the purchase of the receivables. Advantages to the Supplier (Assignor) Transfer of all risks relating to the payment of the assigned receivables to the forfaiter KB Obtaining liquid funds the payment is made against the presentation of stipulated documents (purchase order/contract, invoice, transport document) immediately after delivery Operative and simple form of financing of operational needs 11

8 Odkup pohledávek Receivables Discounting forfaiting může být připraven již v předkontraktační fázi a jeho náklady mohou být zahrnuty do ceny dodávaného zboží A possibility to offer the deferred payment to the buyer Forfaiting may be prepared already in a precontract phase and its costs may be included in the price of supplied goods Charakteristika odkupu pohledávek Characteristics of Receivables Discounting Odkupem pohledávek se rozumí úplatné postoupení v budoucnosti splatných pohledávek klienta, které vznikly v rámci realizovaných obchodních případů, na Komerční banku, a. s. Pohledávky mohou být pojištěny proti riziku nezaplacení některou z vybraných pojišťoven (např. EGAP, Euler Hermes Čescob apod.). Odkup pohledávek je realizován se zpětným postihem na původního majitele pohledávky. Receivables Discounting means the assignment for a consideration of the client s receivables due in the future, which have arisen from deliveries of goods or services, to Komerční banka, a. s. The receivables can be insured by a selected insurance companies (for instance EGAP, Euler Hermes Ceskob, etc.) against the risk of non-payment. Receivables are usually discounted with recourse toward the initial holder of the receivable. Splatnost pohledávky Minimální splatnost postupované pohledávky je 45 dní. Zpravidla jsou postupovány pohledávky krátkodobé. Maturity of receivables The minimum deferred payment of an assigned receivables is 45 days. The assigned receivables are mostly short-term. 13

9 Exportní odběratelský úvěr Buyer s Credit Výše financování Spodní hranice výše postupované pohledávky se zpravidla pohybuje kolem 1 mil. Kč, resp. výše její protihodnoty v cizí měně. Cena Cena je kalkulována z hodnoty postupované pohledávky a je stanovena individuálně v závislosti na míře přebíraného rizika, objemu, splatnosti a charakteru pohledávky. Veškeré poplatky jsou obvykle odečteny od vyplácené částky v okamžiku odkupu pohledávky. V případě rámcových smluv je účtována závazková provize. Výhody pro dodavatele (postupitele) získání likvidních finančních prostředků výplata se realizuje po předložení sjednaných dokumentů (pojistná smlouva včetně dokumentace z ní vyplývající, objednávka/kontrakt, faktura, dopravní doklad) bezprostředně po uskutečnění dodávky možnost nabídky odloženého platu odběrateli odkup může být připraven již v předkontraktační fázi a jeho náklady mohou být zahrnuty do ceny dodávaného zboží Amount of financing The minimum amount of assigned receivables is usually approximately CZK 1 million or a foreign currency equivalent to this amount. Price The price is calculated from the amount of receivable. The price is fixed individually depending on the assumed risk, amount, maturity and type of the receivables. All charges are usually deducted from the amount to be paid upon receivables discounting. A commitment fee is charged in the case of a framework agreement. Advantages to the supplier (assignor) Obtaining liquid funds the payment is made upon the presentation of stipulated documents (insurance contract including the documents resulting from it, purchase order/contract, invoice, transport document) immediately after the delivery The possibility to offer the deferred payment to the buyer The purchase may be prepared already in the pre-contract phase and its costs may be included in the price of the supplied goods Charakteristika exportního odběratelského úvěru Characteristics of buyer s credit Export zboží investiční povahy vyžaduje v mnohých případech financování. To bývá často nezbytným předpokladem pro odběratele při realizaci nákupu strojů, zařízení apod. Potřeba financování je vyvolána především nedostatkem likvidních prostředků na straně investorů z teritorií s rozvojovou nebo transformující se ekonomikou, případně nemožností či vysokou cenou jejich obstarání na místních finančních trzích. Exportní odběratelský úvěr je zbožový (účelový) úvěr poskytnutý bankou dodavatele bance odběratele nebo přímo zahraničnímu odběrateli až do výše maximálně 85 % (výjimečně 100 %) hodnoty obchodního kontraktu uzavřeného mezi tuzemským dodavatelem a jeho zahraničním partnerem. Uvedený úvěr slouží výhradně k financování vývozu zboží a služeb původem převážně z České republiky a může být čerpán pouze na základě realizace dodávek nebo provedení příslušných prací. Podmínky poskytnutí a splácení úvěru jsou vždy řešeny a definovány v příslušné úvěrové smlouvě. Možná rizika vyplývající z politické a ekonomické nestability cílových zemí vývozu jsou obvykle minimalizována pojištěním předmětného financování u Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) dle podmínek pojištění typu D až do výše 95 % hodnoty úvěru. The financing package is a major factor in export of capital goods and often it is a necessary prerequisite for the buyer purchasing machinery, equipment, etc. The requirement for financing is induced particularly by the shortage of current funds by investors from territories with a developing or transforming economy, or by the unavailability or high price of financing on the local financial markets. Buyer s credit is a credit granted by the exporter s bank to the buyer s bank or directly to a foreign buyer up to 85% (exceptionally 100%) of the value of the commercial contract entered into by the domestic exporter and its foreign partner. The credit is earmarked to finance exports of capital goods and services mainly of Czech origin, and money can be drawn from it only against deliveries made or certain work carried out. The terms and conditions for providing and repaying the credit are always dealt with and defined in the relevant credit agreement. Potential risks related to the political and economic instability of the export target countries are usually minimised by having the financing insured by the Export Guarantee and Insurance Company (EGAP), according to insurance type D, up to 95% of the value of the credit. Možnost strukturování obchodu při dodávkách z různých zemí, a tím řešení požadavku EGAPu na 60 % objemu zboží českého původu formou multisourcingu. Výhody exportního odběratelského úvěru rychlé proplacení exportní pohledávky přímo dodavateli výplatou z úvěru poskytnutého odběrateli nebo jeho bance minimalizace rizik spojených s neochotou či neschopností odběratele zaplatit za dodané zboží nebo služby There is an option to structure the business with deliveries from various countries with the use of multisourcing, thus solving EGAP s requirement for 60% of the volume of goods to be of Czech origin. Advantages of buyer s credit Prompt payment of receivables from exports directly to the exporter from the credit provided to the buyer/borrower or his bank Eliminating the risks of the buyer s insolvency or unwillingness to pay for the supplied goods or services 15

10 minimální zvýšení úvěrové angažovanosti dodavatele vůči Komerční bance (zachování přístupu k úvěrovým zdrojům) zvýšení konkurenceschopnosti možnost nabídnout odběrateli financování pomoc při volbě vhodného zahraničního partnera na základě provedených analýz zúčastněných stran i projektu snadnější projednávání návazných úvěrových potřeb exportéra (předexportní financování, záruční instrumenty apod.) Využití produktu pro financování investičních celků včetně doprovodných služeb a uvedení investice do provozu pro financování kusových dodávek investičního a strojírenského charakteru včetně dodávek náhradních dílů při menších objemech a opakovaných dodávkách využití revolvingového principu nelze využít pro financování drobného spotřebního zboží a zemědělských produktů Minimum increase of the exporter s credit exposure towards Komerční banka (retaining its access to credit resources) Improved competitiveness an opportunity to offer the buyer financing Assistance in selecting a suitable foreign partner by analysing the parties and the project Easier negotiation of the exporter s follow-up credit requirements (pre-export financing, guarantees etc.) Product usage For financing capital goods including complementary services and project commissioning For financing one-off deliveries of machinery and equipment, including spare parts In smaller volumes and repeated deliveries, the revolving principle can be applied Cannot be used to finance consumer goods and agricultural produce

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ SILNIČNÍCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Vysoká škola technická a

Více

Bankovní produkty exportního financování

Bankovní produkty exportního financování Bankovní produkty exportního Monika Houštecká ředitelka odboru obchodů České spořitelny 28. června 2011 PRODUKTY EXPORTNÍHO FINANCOVÁNÍ Předexportní (výrobní) Exportní českému dodavateli ( dodavatelských

Více

Exportní financování. Můj svět. Moje banka. Chcete více informací? Ptejte se.

Exportní financování. Můj svět. Moje banka. Chcete více informací? Ptejte se. Exportní financování Chcete více informací? Ptejte se. Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce nebo Trade Finance specialisté. Můžete také kontaktovat naše telefonní bankéře na bezplatné Infolince

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 5 Financování vývozu Vyšší nároky MO na financování pro firmu důvody: - Náročnější marketing průzkum trhu, propagace - Zahraniční akviziční

Více

Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s.

Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s. Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s. JAKÉ SLUŽBY MŮŽE BANKA NABÍDNOUT DODAVATELI V SOUVISLOSTI S VEŘEJNOU ZAKÁZKOU KAPITOLA 01 PŘÍSTUP KOMERČNÍ BANKY K OBSLUZE A FINANCOVÁNÍ

Více

Obchodní financování. Bankovní záruky vydané neplatební. Princip vydané záruky. Záruky přímé a nepřímé

Obchodní financování. Bankovní záruky vydané neplatební. Princip vydané záruky. Záruky přímé a nepřímé Obchodní financování Bankovní záruky vydané neplatební Záruky neplatební jsou zajišťovací instrumenty vhodné pro zabezpečení neplatebních povinností v tuzemském i zahraničním obchodě. Princip vydané záruky

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České

Více

Nástroje pro obchodování mezi ČR a Vietnamem

Nástroje pro obchodování mezi ČR a Vietnamem Nástroje pro obchodování mezi ČR a Vietnamem BUSINESS IN VIETNAM Petr Angelis Tomáš Rak 25. listopad 2014 Obsah Vietnam z pohledu Komerční banky Bankovní sektor Nedokumentární platby Dokumentární platby

Více

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví S námi můžete mít svět jako na dlani www.csob.cz ČSOB POSKYTUJE ČESKÝM VÝVOZCŮM ZBOŽÍ A SLUŽEB DO ZAHRANIČÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY VE VŠECH FÁZÍCH PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝVOZNÍHO PROJEKTU Poskytneme vám poradenské

Více

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 6 platební podmínky, smluvní vztahy

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 6 platební podmínky, smluvní vztahy Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 6 platební podmínky, smluvní vztahy Způsoby platby v mezinárodním obchodním styku faktorem, který je nutno brát v potaz při obchodování

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane,

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane, Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6 V Praze dne 19.6.2014 Vážená paní, Vážený pane, velice nás těší, že se obracíte na naši banku při řešení otázek týkajících se financování

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami OBSAH Úvod......................................................... 13 1 Komerční rizika.............................................. 15 1.1 Charakter komerčních rizik................................

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Sazebník poplatků pro podnikové klienty List of Charges for Corporate Clients

Sazebník poplatků pro podnikové klienty List of Charges for Corporate Clients Sazebník poplatků pro podnikové klienty List of Charges for Corporate Clients Účty Accounts Zřízení a vedení běžného účtu Current account opening and maintenance Zřízení účtu Account opening Vedení účtu

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Vážený Kliente / Dear Client, termínové obchody jsou nejen příležitostí k zisku, ale nesou s sebou i vysoká rizika. Je proto povinností

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Financování českého vývozu prostřednictvím České exportní banky Seminář ZÁPADNÍ BALKÁN SLIBNÝ TRH PRO ČESKÉ ZELENÉ TECHNOLOGIE 25.2.2010

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem.

PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem. FAKTORINGOVÉ FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ A FORFAITINGOVÉ FINANCOVÁNÍ EXPORTU A IMPORTU Obsah kapitoly Dílčí témata: 1) Podstata forfaitingu 2) Základní požadavky kladené na forfaitingové pohledávky podniku 3)

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva 11. března 2013, Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic Podpora exportu Malá otevřená

Více

PŘEDSTAVENÍ VOLKSBANK FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ. Karla Křížová

PŘEDSTAVENÍ VOLKSBANK FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ. Karla Křížová PŘEDSTAVENÍ VOLKSBANK FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ Karla Křížová 30.8.2012 1 KDO JSME Volksbank CZ je univerzální obchodní banka s širokou nabídkou produktů a služeb v oblasti retailového i firemního bankovnictví.

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku. 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů

Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku. 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů 1. Třídění finančních zdrojů Finanční zdroje můžeme

Více

Společnost Bristol-Myers Squibb ruší papírové faktury!

Společnost Bristol-Myers Squibb ruší papírové faktury! Společnost Bristol-Myers Squibb ruší papírové faktury! Vážená paní / vážený pane V rámci naší celkové strategie přejít k plně elektronickému prostředí a dosahovat tak účinnosti, které chceme v naší společnosti

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Téma 5: Řízení oběžného majetku

Téma 5: Řízení oběžného majetku Téma 5: Řízení oběžného majetku 1. Charakteristika oběžného majetku a jeho struktury 2. Celková potřeba oběžného majetku 3. Řízení oběžného majetku - řízení zásob - řízení pohledávek - řízení peněžních

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Řízení obchodu Ří Ř ze z n e í za z hra r ničn č ího obch c odu

Řízení obchodu Ří Ř ze z n e í za z hra r ničn č ího obch c odu Řízení obchodu Řízení zahraničního obchodu Předpoklady dobývání světových teritorií Hyperkonkurence jsme minimálně desátí, kteří nabízejí obdobný produkt, konkurence nás chce zlikvidovat cenou, kvalitou,

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli úvěru Věřitel STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Ferratum Bank Ltd. Reg. č.: C 56251 Adresa sídla Tagliaferro Business Centre, 14 High Street, Sliema

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

Zjednodušení procesů s využitím e-fakturace OB10

Zjednodušení procesů s využitím e-fakturace OB10 Zjednodušení procesů s využitím e-fakturace OB10 Datum: 15 leden 2013 Vážená paní / vážený pane, V rámci naší celkové strategie přejít k plně elektronickému prostředí a dosahovat tak účinnosti, které chceme

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

SMLOUVA O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Prague 1, Czech Republic, ID No. 26455064 Registered with the Commercial Register, Section B, File No. 7215 Maintained by the Municipal Court in Prague

Více

POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE

POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE Základem pro tvorbu

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy. Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation

Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy. Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation Co je Windows Live? Windows Live Fotky Kalendář Komunikace Sdílení Přístup odkudkoliv Soubory Kontakty

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

5. Úvěrové bankovní produkty

5. Úvěrové bankovní produkty 5. Úvěrové bankovní produkty Výkladová část Úvěr je půjčení finančních prostředků právnické nebo fyzické osobě banko nebo třetí osobou za předpokladu jejich návratnosti a vyinkasování úroku a příslušných

Více

Praha Duben 2014. Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení:

Praha Duben 2014. Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení: Praha Duben 2014 Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení: v rámci zdokonalení a urychlení všech knihovacích procesů naše firma globálně zavádí nový formát CWT

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Partner českých malých a středních podniků

Partner českých malých a středních podniků Partner českých malých a středních podniků Vodičkova 34, P.O. BOX 870, 111 21 Praha 1, tel.: +420 222 843 111, fax: +420 224 226 162, e-mail: ceb@ceb.cz, www.ceb.cz Financování exportu ČEB Ing. Michal

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

GENERAL BUSINESS TERMS AND CONDITIONS VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

GENERAL BUSINESS TERMS AND CONDITIONS VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), pro uzavírání kupních smluv společností

Více

Možnosti financování EPC projektů listopad 2013

Možnosti financování EPC projektů listopad 2013 listopad 2013 Možnosti financování EPC projektů Financování projektů EPC bankovní úvěry (hlavní finanční zdroj) úvěr firmám energetických služeb na období realizace projektu, nákup potřebné ř technologie,

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Postupy EGAP při určení podílu zboží a služeb českého původu na hodnotě vývozu a jeho kontrola (platné od 15.10.2013)

Postupy EGAP při určení podílu zboží a služeb českého původu na hodnotě vývozu a jeho kontrola (platné od 15.10.2013) Postupy EGAP při určení podílu zboží a služeb českého původu na hodnotě vývozu a jeho kontrola (platné od 15.10.2013) I. Východiska úpravy a její předmět 1. Při poskytování pojištění vývozních úvěrových

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více