KB Trade Finance. Chcete více informací? Ptejte se. Do you want more information? Just ask.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KB Trade Finance. Chcete více informací? Ptejte se. Do you want more information? Just ask."

Transkript

1 KB Trade Finance Chcete více informací? Ptejte se. Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce. Můžete také kontaktovat naše telefonní bankéře na bezplatné Infolince KB nebo navštívit Do you want more information? Just ask. Your banking adviser will be happy to answer any of your questions. You can also contact our telephone bankers via KB's toll-free information line or visit

2 Obsah Contents Co je Trade Finance? What is Trade Finance? 02 Dokumentární inkaso Documentary Collection 04 Dokumentární akreditiv Documentary Letter of Credit 06 Bankovní záruka Bank Guarantee 08 Forfaiting 11 Odkup pohledávek Receivables Discounting 13 Exportní odběratelský úvěr Buyer s Credit 15

3 Co je Trade Finance? What is Trade Finance? Provádění obchodních operací přináší spoustu rizik jak na straně prodávajícího, tak i na straně kupujícího. Pokud mají ve světě obchodu spolehlivě fungovat tržní vztahy, musí platit jasná pravidla pro všechny zúčastněné strany. Tato práva a povinnosti jsou obsaženy v obchodních smlouvách. K tomu, aby byly plněny a dodržovány, tj. k hladkému průběhu obchodního kontraktu, napomáhá Komerční banka svým klientům nabídkou uceleného systému bankovních služeb v oblasti: předkontraktačních poradenských služeb platebních instrumentů zajišťovacích instrumentů financování Vzhledem k tomu, že pro bezproblémový průběh obchodu je nezbytné, aby byl řádně smluvně podložen, Komerční banka nabízí asistenci při přípravě obchodního kontraktu s cílem vyloučit případné pozdější komplikace při jeho realizaci. Komerční banka poskytuje svým klientům informace o rizikovosti zahraničních trhů, případně jednotlivých bank působících v daném teritoriu. K tomu využívá rozsáhlé sítě poboček skupiny SG a jejích informačních databází. Neustále rostoucí konkurence na domácích i zahraničních trzích klade na všechny účastníky obchodních operací zvýšené nároky. Jedním ze základních předpokladů úspěchu je podpora silné a v oblasti zajištění a financování obchodu zavedené banky. Cílem Komerční banky je poskytovat služby v oblasti zajištění a financování obchodu na takové úrovni, aby se pro každého klienta stala jeho bankou, která rychle, kvalitně a s minimální mírou rizika pomůže zajistit jeho obchodní aktivity. Business transactions carry many risks, both for the seller as well as for the buyer, and if market relations are to function correctly in the world of business, clear rules must apply to all parties involved. Such rights and obligations are part of business contracts. To make sure that these rules are respected and abided by, i.e. that the business contract goes smoothly, Komerční banka assists its clients by offering them a comprehensive package of banking services in the following areas: Pre-contract advisory services, Payment instruments, Security instruments, Financing. Because assurance of a problem-free transaction requires an appropriate contract, Komerční banka offers assistance with the preparation of commercial contracts. The aim of the assistance is to eliminate any potential later complications when performing the contract. Komerční banka provides its clients with information about foreign trade market risks, and if required about the risk of individual banks active in the given territory. For this purpose we use the extensive network of the SG Group branches and their information databases. The ever growing competition on the domestic as well as foreign markets puts an increased demand on all business transaction parties. One of the basic prerequisites of success is the support of a strong bank, established in the area of securing and financing business transactions. Komerční banka s aim is to provide services in the area of securing and financing business transactions at such a standard that the bank becomes for all its clients their bank, helping them to secure their business activities quickly, to a high standard and with a minimum risk. Kdy uvažovat o využití produktů Trade Finance? When to consider using Trade Finance. chystáte se uzavřít obchodní kontrakt na dodávku zboží nebo služeb (vývoz, dovoz i tuzemský obchod) s partnerem nemáte dlouhodobě uspokojivě fungující obchodní vztahy potřebujete se zajistit proti riziku, že partner řádně nesplní podmínky kontraktu nedodá zboží v požadované kvalitě a termínu neodebere objednané zboží nezaplatí za dodané zboží atd. spolupracujete s partnery na bázi plateb s odloženou splatností obchodujete s partnery z ekonomicky či politicky nestabilních teritorií působíte v odvětví s častým využíváním výběrových řízení Platební instrumenty dokumentární inkaso směnečné inkaso dokumentární akreditiv Zajišťovací instrumenty dokumentární akreditiv standby akreditiv bankovní záruka bankovní směnečný aval Produkty financování forfaiting odkup pohledávek exportní odběratelský úvěr You are planning to enter into a contract to supply goods or services (export, import or domestic trade) You do not have a sufficient experience with the partner You need to secure against the risk that the partner will default on the contract terms will not deliver the goods in the required quality and time will not take the ordered goods will not pay for the supplied goods You allow your partners deferred payment You do business with partners from economically or politically unstable territories You do business in an industry that frequently uses tenders Payment Instruments Documentary collection Clean collection (collection of draft) Documentary Letter of Credit Security Instruments Documentary Letter of Credit Standby Letter of Credit Bank guarantee Avalized draft Financing Products Forfaiting Receivables discounting Buyer s Credit 03

4 Dokumentární inkaso Documentary Collection Charakteristika dokumentárního inkasa Characteristics of documentary collection Dokumentární inkaso včetně směnečného inkasa patří mezi klasické dokumentární platební instrumenty využívané jak v tuzemském, tak i zahraničním obchodě ve většině zemí světa. Obchodními partnery je využíváno v případě, kdy nejsou ochotni obchodovat bez jakéhokoliv zajištění, ale přitom není z pohledu rizika nezbytný vstup banky do závazkového vztahu, tak jako je tomu u dokumentárního akreditivu či bankovní záruky. Dokumentární inkaso zajišťuje prodávajícímu, že předkládané dokumenty, a v případě dispozičních dokladů ani zboží, nebudou vydány kupujícímu bez splnění inkasních podmínek. Inkasní podmínky bývají nejčastěji: vydání dokumentů proti zaplacení (tzn. že předkládající banka vydá kupujícímu dokumenty pouze proti příkazu k zaplacení inkasa) vydání dokumentů proti akceptaci směnky ( jedná se o formu dodavatelského úvěru zajištěného směnkou), kdy banka vydá doklady pouze proti akceptaci cizí směnky, případně proti vystavení směnky vlastní ze strany kupujícího Vhodnost použití: prodávající nemá pochybnosti o ochotě a schopnosti kupujícího odebrat zboží a zaplatit politické, hospodářské a právní prostředí země dovozce je považováno za stabilní Výhody dokumentárního inkasa svěří-li vývozce dokumenty k inkasu, má jistotu hladkého vyřízení případu banka nevydá dokumenty, pokud kupující nedá příkaz k úhradě nebo nesplní jiné inkasní podmínky banka nevydá doklady ani v případě, kdy je úhrada provedena jako hladká platba, dokud nedostane zmocnění od vysílající banky dokumentární inkaso poskytuje větší jistotu zaplacení než hladká platba Documentary collection including collection of a draft is one of the classic documentary payment instruments used in both domestic and foreign trade in most countries of the world. Business partners use it, when they are not prepared to do business without any security, yet from the risk point of view, the bank s involvement in the contractual relationship, as is the case with a documentary letter of credit or bank guarantee, is not necessary. Documentary collection gives the seller a guarantee that neither the presented documents and, in the case of disposition documents, nor the goods, will be released to the buyer without compliance with the collection terms and conditions. Most common documentary collection terms and conditions: The documents are released against payment (i.e. the presenting bank releases the documents to the buyer only against a payment order to remit the collection), The documents are released against the acceptance of the Bill of Exchange or issuance of the Promissory Note (this is a form of supplier credit secured by the draft), where the bank releases the documents only against the acceptance of the Bill of Exchange or against an issuance of the Promissory Note. When it is suitable for use: When the seller has no doubt about the buyer s willingness and ability to take the goods and pay for them, The political, economic and legal environment of the importer s country is regarded as stable. Advantages of documentary collection When the bank is appointed to collect payment upon the presentation of documents, the exporter can be sure that the transaction will go smoothly odměny za zpracování dokumentárního inkasa jsou nižší ve srovnání s odměnami za zpracování dokumentárního akreditivu jednoduché na zpracování, bezpečné, s nízkými poplatky Z hlediska banky se jedná o bezzávazkový platební instrument, tj. zaplacení dokumentárního inkasa není zajištěno závazkem banky. The bank will not release the documents unless the buyer issues a payment order or complies with other collection terms and conditions The bank will not release the documents even when the payment has been remitted as a clean payment, until it receives an authorization from the issuing bank Documentary collection offers more payment security than a clean payment The commission paid for processing documentary collection is lower than the commission for processing a documentary letter of credit Simple to process, safe, with low charges From the bank s point of view this is a nonobligational payment instrument, i.e. documentary collection is not secured by the bank s undertaking. 05

5 Dokumentární akreditiv Documentary Letter of Credit Charakteristika dokumentárního akreditivu Characteristics of documentary Letter of Credit Dokumentární akreditiv je osvědčený platební zajišťovací instrument, který nabízí kvalitní platební zajištění pro obě zainteresované strany obchodní transakce, prodávajícího i kupujícího. Závazek banky (na základě žádosti kupujícího) vůči prodávajícímu zaplatit určenou peněžní částku, jestliže budou do určité doby splněny akreditivní podmínky stanovené kupujícím. Druhy akreditivů importní x exportní (odběratelský x dodavatelský) odvolatelný x neodvolatelný avizovaný x potvrzený převoditelný, revolvingový, standby akreditiv Výhody dokumentárního akreditivu pro příkazce akreditivu/kupujícího má jistotu, že zboží je odesláno již před jeho zaplacením může vhodnou formou akreditivních podmínek omezit obchodní riziko na minimum a rovněž získat výhodnější cenové podmínky díky poskytnutí kvalitního platebního zajištění obchodnímu partnerovi kupující vytváří značný tlak na prodávajícího, aby dodávka byla uskutečněna v předepsanou dobu a v souladu s podmínkami akreditivu pro příjemce akreditivu/prodávajícího má jistotu zaplacení dodávky zboží nebo služeb při splnění akreditivních podmínek má jistotu, že výplata předem dohodnuté částky je vázána na splnění podmínek, které zná předem obchod je možno realizovat bez obav, že kupující nepřevezme objednané zboží zlepšuje se jeho likvidita může získat peněžní prostředky okamžitě, pokud svoji pohledávku, jedná-li se o obchod s odloženou splatností, odprodá bance může kvalitní akreditiv použít jako ručení vůči svým dodavatelům A documentary letter of credit is a sophisticated payment security instrument offering a quality payment security to both parties involved in the business transaction, the seller as well as the buyer. A documentary letter of credit is a written undertaking of the bank (made at the buyer s request) to the seller to pay the contracted amount of money, provided that the L/C terms and conditions specified by the buyer are met within a certain period of time. Types of documentary Letters of Credit Import x export (buyer x supplier) Revocable x irrevocable Advised x confirmed Transferable, revolving, standby L/C Advantages of documentary Letter of Credit to the L/C applicant/the buyer Has the security that the goods have been shipped before they are paid for By suitable formulation of the L/C terms and conditions, the business risk can be reduced to a minimum, and at the same time the buyer might be able to negotiate a better price thanks to the quality payment security it has provided to the seller The buyer asserts considerable pressure upon the seller to make the delivery within the prescribed time and in accordance with the L/C terms and conditions to the L/C beneficiary/the seller Has the security that the supplied goods or services will be paid for, provided the L/C terms and conditions are met Has the security that the payment of the contracted amount is conditional upon meeting the terms and conditions that are known beforehand the transaction can be carried out without the risk that the buyer will not take the goods Jedná se o jeden z nejdůležitějších a nejlépe propracovaných platebních instrumentů, hojně používaný v mezinárodním i tuzemském obchodě. Kupujícímu zajišťuje, že výplata určité částky nebude provedena, pokud prodávající nesplní podmínky stanovené kupujícím. Pro prodávajícího představuje jistotu, že pokud splní akreditivní podmínky, bude mu zboží zaplaceno. Improves liquidity if it is a deferred payment transaction, the seller can receive the money immediately by selling the receivable to the bank Can use a quality documentary Letter of Credit as a guarantee to its suppliers It is one of the most important and sophisticated payment instruments, frequently used in international as well as domestic trade. It guarantees the buyer that a certain amount will not be paid unless the seller meets the terms and conditions specified by the buyer. To the seller it gives the guarantee that, provided it meets the L/C terms and conditions, it will receive the payment for the goods. 07

6 Bankovní záruka Bank Guarantee Charakteristika bankovní záruky Characteristics of bank guarantee Bankovní záruka je jedním z nejužívanějších zajišťovacích instrumentů, které zmírňují obchodní rizika. Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele (beneficienta) do výše určité finanční částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek nebo nebudou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině. Druhy záruk: platební záruky za zaplacení daňového dokladu/faktury za splacení finančního úvěru za zaplacení leasingových splátek za zaplacení směnky za zaplacení spotřební daně jiné A bank guarantee is one of the most frequently used securing instruments used to reduce business risks. A bank guarantee is constituted by a written promise issued by the bank in the letter of guarantee to satisfy the creditor (beneficiary) up to a certain financial amount set in accordance with the content of the letter of guarantee if a certain third party (debtor) fails to fulfill a certain obligation or if any other conditions defined in the letter of guarantee are not met. Types of guarantees: Payment guarantees For repayment of a taxation document/invoice For repayment of a financial loan For repayment of leasing instalments For repayment of the Bills of Exchange For repayment of the consumption tax Other protizáruky u obchodů ve specifických teritoriích (např. arabské státy) jsou často požadovány tzv. protizáruky, kdy bankovní záruku pro konečného věřitele vystavuje jeho místní banka na základě protizáruky banky dlužníka ručení formou avalu směnky směnka vlastní směnka cizí služby v souvislosti s bankovními zárukami poradenství v době sjednávání kontraktu projednání podmínek poskytnutí bankovní záruky formulace znění záruční listiny posouzení přijaté bankovní záruky avizování přijaté bankovní záruky poskytnutí příslibu bankovní záruky Counterguarantees Counterguarantees are frequently required with respect to transactions in certain territories (e.g., in Arab states). In such case, the bank guarantee for the final creditor is issued by his local bank based on a counterguarantee issued by the debtor's bank. Guarantee in the form of avalized draft The Promissory Note The Bill of Exchange Services provided in connection with bank guarantee Consultations during the negotiation of the contract Negotiation of terms in connection with providing a guarantee Wording of the bank guarantee Review of incoming bank guarantee wording Advice of an incoming bank guarantee Promise to issue a bank guarantee neplatební záruky za předloženou nabídku (tender bond, bid bond) záruka za vrácení akontace (advance payment guarantee, down payment guarantee) záruka za dobré provedení smlouvy/kontraktu (performance bond) záruka za vrácení zádržného (retention bond) záruka za záruční dobu (warranty bond) celní záruky tranzitní operace jiné operace než režim tranzitu ostatní záruky za karnety TIR za soudní poplatky za účastníka dražby za dopravce za úhradu nájemného za ztracené konosamenty za závazky společností vůči Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu za zaplacení mýtného v Německu jiné Non-payment guarantees For submitted offer (tender bond, bid bond) Advance payment guarantee (down payment guarantee) Performance bond Retention bond Warranty bond Customs guarantees Transit operations Operations other than transit system operations Other guarantees For the TIR carnets For court fees For auction bidders For the carrier For proper fulfilment of lease agreement For lost Bills of Lading For obligations towards State Agricultural Intervention Fund For payment of toll in Germany Other 09

7 Forfaiting Výhody bankovní záruky pro beneficienta (příjemce bankovní záruky) jistota získání příslušných finančních prostředků v případě neplnění závazku ze strany obchodního partnera (příkazce bankovní záruky) kvalitní zajištění obchodního vztahu v případě platební záruky za existující pohledávku s odloženou splatností možnost okamžitého získání finančních prostředků odkupem pohledávky bankou pro příkazce bankovní záruky dle druhu bankovní záruky možnost získat odklad splatnosti svého závazku, obdržet akontaci či zádržné proti poskytnuté bankovní záruce pozitivní vliv na cash-flow společnosti úspora nákladů (hrazena pouze riziková marže, nikoliv cena peněz) možnost získání výhodnějších podmínek kontraktu díky poskytnutí kvalitního zajišťovacího instrumentu obchodnímu partnerovi univerzální instrument k zajištění obchodů použitelný na celém světě Advantages of bank guarantee for the beneficiary (the bank guarantee recipient) Security for receipt of the relevant funds in case of the failure of the business partner (principal of the guarantee) to fulfill his obligation High-quality security of the business relationship In case of a payment guarantee for an existing receivable with deferred maturity, a possibility to receive immediate financial funds by the purchase of receivable by the bank for the principal Subject to the type of the bank guarantee, a possibility to defer the maturity of his obligation, to receive a down payment or retention money against the provided bank guarantee a positive effect on the company's cash flow cost saving (only the risk margin and not the price of the money is being paid) A possibility to get better contract terms thanks to the provision of a higher-quality security instrument to the partner A universal instrument to secure transactions, which may be used all over the world Charakteristika forfaitingu Forfaiting můžeme obecně definovat jako úplatné postoupení (odkup) v budoucnu splatných pohledávek klienta, které vznikly v rámci realizovaných obchodních případů, na Komerční banku, a. s. Jedná se o odkup pohledávek bez zpětného postihu na původního majitele (zpravidla dodavatele), který může být realizován: na riziko bankovního subjektu směnka (vlastní, cizí) s bankovním avalem dokumentární akreditiv bankovní platební záruka na riziko podnikatelského subjektu (dlužník odběratel) faktura směnka (vlastní, cizí) bez bankovního avalu Splatnost pohledávky Minimální splatnost postupované pohledávky je 45 dní. Zpravidla jsou postupovány pohledávky krátkodobé, výjimečně středně- i dlouhodobé v závislosti na výši přebíraného rizika a charakteru pohledávky. Výše financování Spodní hranice výše postupované pohledávky se zpravidla pohybuje kolem 1 mil. Kč, resp. výše její protihodnoty v cizí měně. Cena Cena za postoupení pohledávky je stanovena individuálně a závisí zejména na míře přebíraného rizika, objemu, splatnosti a charakteru pohledávky. Veškeré poplatky jsou obvykle odečteny od vyplácené částky okamžitě. Výhody pro dodavatele (postupitele) přenesení veškerých rizik spojených se splacením postupované pohledávky na forfaitéra KB získání likvidních finančních prostředků výplata se realizuje po předložení sjednaných dokumentů (objednávka/kontrakt, faktura, dopravní doklad) bezprostředně po uskutečnění dodávky operativní a jednoduchá forma financování provozních potřeb možnost nabídky odloženého platu odběrateli Forfaiting characteristics Forfaiting may be generally defined as the assignment for a consideration (purchase) of a client s receivables, which are due in future and which have arisen from deliveries of goods or services to Komerční banka, a. s. It is a purchase of receivables without recourse to the initial owner (usually the supplier), which may be realised: At the bank s risk the Bill of Exchange or the Promissory Note with bank aval, a documentary Letter of Credit, a bank payment guarantee, At the corporate (debtor s buyer s) risk the Bill of Exchange or the Promissory Note without bank aval, invoice. Maturity of receivables The minimum deferred payment of assigned receivables is 45 days. The assigned receivables are usually short-term. Less common is the assignment of medium- or long-term receivables depending on the type of receivables and the risk involved. Amount of limit The minimum amount of the assigned receivables is usually approximately CZK 1 million or its countervalue in the foreign currency. Price The price of assignment of receivables is determined individually depending namely on the financial standing of the debtor, amount, maturity and type of the receivables. All charges are usually deducted from the amount paid upon the purchase of the receivables. Advantages to the Supplier (Assignor) Transfer of all risks relating to the payment of the assigned receivables to the forfaiter KB Obtaining liquid funds the payment is made against the presentation of stipulated documents (purchase order/contract, invoice, transport document) immediately after delivery Operative and simple form of financing of operational needs 11

8 Odkup pohledávek Receivables Discounting forfaiting může být připraven již v předkontraktační fázi a jeho náklady mohou být zahrnuty do ceny dodávaného zboží A possibility to offer the deferred payment to the buyer Forfaiting may be prepared already in a precontract phase and its costs may be included in the price of supplied goods Charakteristika odkupu pohledávek Characteristics of Receivables Discounting Odkupem pohledávek se rozumí úplatné postoupení v budoucnosti splatných pohledávek klienta, které vznikly v rámci realizovaných obchodních případů, na Komerční banku, a. s. Pohledávky mohou být pojištěny proti riziku nezaplacení některou z vybraných pojišťoven (např. EGAP, Euler Hermes Čescob apod.). Odkup pohledávek je realizován se zpětným postihem na původního majitele pohledávky. Receivables Discounting means the assignment for a consideration of the client s receivables due in the future, which have arisen from deliveries of goods or services, to Komerční banka, a. s. The receivables can be insured by a selected insurance companies (for instance EGAP, Euler Hermes Ceskob, etc.) against the risk of non-payment. Receivables are usually discounted with recourse toward the initial holder of the receivable. Splatnost pohledávky Minimální splatnost postupované pohledávky je 45 dní. Zpravidla jsou postupovány pohledávky krátkodobé. Maturity of receivables The minimum deferred payment of an assigned receivables is 45 days. The assigned receivables are mostly short-term. 13

9 Exportní odběratelský úvěr Buyer s Credit Výše financování Spodní hranice výše postupované pohledávky se zpravidla pohybuje kolem 1 mil. Kč, resp. výše její protihodnoty v cizí měně. Cena Cena je kalkulována z hodnoty postupované pohledávky a je stanovena individuálně v závislosti na míře přebíraného rizika, objemu, splatnosti a charakteru pohledávky. Veškeré poplatky jsou obvykle odečteny od vyplácené částky v okamžiku odkupu pohledávky. V případě rámcových smluv je účtována závazková provize. Výhody pro dodavatele (postupitele) získání likvidních finančních prostředků výplata se realizuje po předložení sjednaných dokumentů (pojistná smlouva včetně dokumentace z ní vyplývající, objednávka/kontrakt, faktura, dopravní doklad) bezprostředně po uskutečnění dodávky možnost nabídky odloženého platu odběrateli odkup může být připraven již v předkontraktační fázi a jeho náklady mohou být zahrnuty do ceny dodávaného zboží Amount of financing The minimum amount of assigned receivables is usually approximately CZK 1 million or a foreign currency equivalent to this amount. Price The price is calculated from the amount of receivable. The price is fixed individually depending on the assumed risk, amount, maturity and type of the receivables. All charges are usually deducted from the amount to be paid upon receivables discounting. A commitment fee is charged in the case of a framework agreement. Advantages to the supplier (assignor) Obtaining liquid funds the payment is made upon the presentation of stipulated documents (insurance contract including the documents resulting from it, purchase order/contract, invoice, transport document) immediately after the delivery The possibility to offer the deferred payment to the buyer The purchase may be prepared already in the pre-contract phase and its costs may be included in the price of the supplied goods Charakteristika exportního odběratelského úvěru Characteristics of buyer s credit Export zboží investiční povahy vyžaduje v mnohých případech financování. To bývá často nezbytným předpokladem pro odběratele při realizaci nákupu strojů, zařízení apod. Potřeba financování je vyvolána především nedostatkem likvidních prostředků na straně investorů z teritorií s rozvojovou nebo transformující se ekonomikou, případně nemožností či vysokou cenou jejich obstarání na místních finančních trzích. Exportní odběratelský úvěr je zbožový (účelový) úvěr poskytnutý bankou dodavatele bance odběratele nebo přímo zahraničnímu odběrateli až do výše maximálně 85 % (výjimečně 100 %) hodnoty obchodního kontraktu uzavřeného mezi tuzemským dodavatelem a jeho zahraničním partnerem. Uvedený úvěr slouží výhradně k financování vývozu zboží a služeb původem převážně z České republiky a může být čerpán pouze na základě realizace dodávek nebo provedení příslušných prací. Podmínky poskytnutí a splácení úvěru jsou vždy řešeny a definovány v příslušné úvěrové smlouvě. Možná rizika vyplývající z politické a ekonomické nestability cílových zemí vývozu jsou obvykle minimalizována pojištěním předmětného financování u Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) dle podmínek pojištění typu D až do výše 95 % hodnoty úvěru. The financing package is a major factor in export of capital goods and often it is a necessary prerequisite for the buyer purchasing machinery, equipment, etc. The requirement for financing is induced particularly by the shortage of current funds by investors from territories with a developing or transforming economy, or by the unavailability or high price of financing on the local financial markets. Buyer s credit is a credit granted by the exporter s bank to the buyer s bank or directly to a foreign buyer up to 85% (exceptionally 100%) of the value of the commercial contract entered into by the domestic exporter and its foreign partner. The credit is earmarked to finance exports of capital goods and services mainly of Czech origin, and money can be drawn from it only against deliveries made or certain work carried out. The terms and conditions for providing and repaying the credit are always dealt with and defined in the relevant credit agreement. Potential risks related to the political and economic instability of the export target countries are usually minimised by having the financing insured by the Export Guarantee and Insurance Company (EGAP), according to insurance type D, up to 95% of the value of the credit. Možnost strukturování obchodu při dodávkách z různých zemí, a tím řešení požadavku EGAPu na 60 % objemu zboží českého původu formou multisourcingu. Výhody exportního odběratelského úvěru rychlé proplacení exportní pohledávky přímo dodavateli výplatou z úvěru poskytnutého odběrateli nebo jeho bance minimalizace rizik spojených s neochotou či neschopností odběratele zaplatit za dodané zboží nebo služby There is an option to structure the business with deliveries from various countries with the use of multisourcing, thus solving EGAP s requirement for 60% of the volume of goods to be of Czech origin. Advantages of buyer s credit Prompt payment of receivables from exports directly to the exporter from the credit provided to the buyer/borrower or his bank Eliminating the risks of the buyer s insolvency or unwillingness to pay for the supplied goods or services 15

10 minimální zvýšení úvěrové angažovanosti dodavatele vůči Komerční bance (zachování přístupu k úvěrovým zdrojům) zvýšení konkurenceschopnosti možnost nabídnout odběrateli financování pomoc při volbě vhodného zahraničního partnera na základě provedených analýz zúčastněných stran i projektu snadnější projednávání návazných úvěrových potřeb exportéra (předexportní financování, záruční instrumenty apod.) Využití produktu pro financování investičních celků včetně doprovodných služeb a uvedení investice do provozu pro financování kusových dodávek investičního a strojírenského charakteru včetně dodávek náhradních dílů při menších objemech a opakovaných dodávkách využití revolvingového principu nelze využít pro financování drobného spotřebního zboží a zemědělských produktů Minimum increase of the exporter s credit exposure towards Komerční banka (retaining its access to credit resources) Improved competitiveness an opportunity to offer the buyer financing Assistance in selecting a suitable foreign partner by analysing the parties and the project Easier negotiation of the exporter s follow-up credit requirements (pre-export financing, guarantees etc.) Product usage For financing capital goods including complementary services and project commissioning For financing one-off deliveries of machinery and equipment, including spare parts In smaller volumes and repeated deliveries, the revolving principle can be applied Cannot be used to finance consumer goods and agricultural produce

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

III. Risk Warnings and Acknowledgements

III. Risk Warnings and Acknowledgements III. Risk Warnings and Acknowledgements 1. Introduction 1.1. The risk warnings and acknowledgements are provided to you by DUB Investments Ltd (the Company ), in accordance with the Provision of Investment

Více

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní Ferratum Bank Standardní Podmínky Smlouvy o Úvěru, které se vztahují na zákazníky s pobytem v České republice Tyto standardní podmínky se vztahují na Smlouvy o Úvěru uzavřené mezi Ferratum Bank Ltd. a

Více

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka 1 Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Obchodní jméno/ Business

Více

Slovník. coacceptance, aval. parcel, package. Clo (stanovené poplatky) Clo (vybrané poplatky)

Slovník. coacceptance, aval. parcel, package. Clo (stanovené poplatky) Clo (vybrané poplatky) Slovník Česky Anglicky Adresa notify notify adress Akceptace acceptance - platebních karet acquiring Akreditiv letter of credit (L/C) - avizovaný advised L/C - datum platnosti expiry date - dokumentární

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 211 TREND 2008 TREND 211 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 212 I ARTN se podílela na zlepšení práce pražského katastru nemovitostí, kde

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc TERMS AND CONDITIONS for VISA Silver Business Cards issued by The Royal Bank of Scotland plc Všeobecná ujednání

Více

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ PREZENTACE FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ 1 Úvod do předmětu Specializační modul: management obchodu a obchodních činností obchod univerzální činnost t v tržní ekonomice předpoklad předmětem

Více

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka 16 Veřejné zakázky Zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 40 / 2004 o veřejných zakázkách. Obsahem tohoto zákona je definice osob, které jsou povinny zadávat zakázky prostřednictví veřejné soutěže

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka (pobočka zahraniční banky v České republice) LIST OF CHARGES

SAZEBNÍK POPLATKŮ The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka (pobočka zahraniční banky v České republice) LIST OF CHARGES SAZEBNÍK POPLATKŮ The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka (pobočka zahraniční banky v České republice) LIST OF CHARGES The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka (a branch of foreign

Více

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012 Květen 2012

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012 Květen 2012 RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd May 2012 Květen 2012 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/10 Introduction

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné od

Více

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Vážený Kliente / Dear Client, termínové obchody jsou nejen příležitostí k zisku, ale nesou s sebou i vysoká rizika. Je proto povinností

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts 2006 2005 2004 Změna/Change Stručný přehled (v mil. Kč) 2006/2005

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O.

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. 1. NABÍDKA, POTVRZENÍ NEBO DOHODA Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti TP Vision Czech Republic s.r.o., IČ: 24152871, se

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin Září/September 2012 DLA Piper Prague LLP Bulletin Contents 03 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ types OF PUBLIC PROCUREMENTS 06 OCHRANA DAT V CALL CENTRECH DATA PROTECTION IN CALL CENTERS

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. 2 OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2 Profil společnosti 5 3 Hlavní úspěchy roku 2013 8 4 Vedení společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 OBSAH CONTENT Úvod Introduction 02 Úvodní slovo prezidenta 06 Vývoj národního hospodářství 02 Foreword from the President 06 Development of the National Economy Pojistný

Více