SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA FAKULTA ODBORNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH A OŠETŘOVATELSKÝCH STUDIÍ. Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace TANR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA FAKULTA ODBORNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH A OŠETŘOVATELSKÝCH STUDIÍ. Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace TANR"

Transkript

1 SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA FAKULTA ODBORNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH A OŠETŘOVATELSKÝCH STUDIÍ Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace TANR Bratislava 2007 Vladimír GRABOWSKI

2 Podepsaný Vladimír Grabowski čestně prohlašuje, že svojí závěrečnou práci psal samostatně pod odborným vedením konzultanta. Použil jsem literaturu, kterou uvádím v seznamu

3 Děkuji konzultantovi závěrečné práce MUDr. Ondřejovi Fraňkovi za odborné vedení, pomoc a rady, které mi poskytl při vypracování této závěrečné práce

4 OBSAH: Seznam použitých zkratek -6- Úvod -7-1 Telefonicky asistovaná první pomoc - TAPP Situace a poskytnutí základních instrukcí Obecné pokyny pro manipulaci s pacientem -9-2 Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace - TANR Definice a význam TANR Technické a organizační podmínky pro provádění TANR Indikace a kontraindikace TANR Kauzální metodika KPCR Náhlá zástava oběhu - NZO NZO dle etiologie Základní schéma KPCR Primární zástava - metodika KPCR Sekundární zástava - metodika KPCR Kvalita KPCR Metodika TANR Metodika resuscitace pro dospělé Metodika resuscitace pro malé děti TANR v praxi Komunikace s volajícím ve stresu Volání z třetí ruky Identifikace NZO Zahájení a vedení TANR První kroky TANR Instrukce pro volající Vedení TANR

5 6 Studie DIRECT -20- Závěr -22- Seznam použité literatury -23- Přílohy

6 Seznam použitých zkratek apod. - a podobně BK - bradykardie cca - circa (asi, přibližně) CCR - kardio cerebrální resuscitace cm - cemtimetr CNS - centrální nervová soustava DC - dýchací cesty EKG - elektro kardio graf ERC - European Resuscitation Council hl.m. - hlavní město IEL - isoelektrická linie KPCR - kardio pulmo cerebrální resuscitace mm - milimetr NZO - náhlá zástava oběhu PEA-EMD - pulsless elektrical activity - elektromechanická disociace PNO - pneumothorax t.j. - to je TANR - telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace TAPP - telefonicky asistovaná první pomoc tzv. - takzvaný VF-KF - komorová fibrilace ZOS - zdravotnické operační středisko ZZS - zdravotnická záchranná služba ZZS HMP - ÚSZS - Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby - 6 -

7 Úvod Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace - TANR je telefonická instruktáž volajících na místě vzniku pravděpodobné náhlé zástavy oběhu (NZO). Spočívá zejména v identifikaci NZO, motivaci a instruktáži k provádění neodkladné resuscitace a v zajištění optimální organizace pomoci na místě události. U pacientů s náhlou zástavou dechu a nebo oběhu má přitom laická neodkladná resuscitace zásadní význam pro jejich kvalitní přežití. Reálná doba příjezdu výjezdové skupiny ZZS se pohybuje mezi 8-10 minutou od nahlášení a identifikace NZO a včasná a kvalitně vedená resuscitace zvyšuje naději na přežití o 40-50%. Cílem práce je poukázat na důležitost a nezbytnost této činnosti, význam práce dispečerů na zdravotnickém operačním středisku, nutnost jejich vzdělaní a znalost této nelehké a obtížné problematiky. Je třeba si uvědomit, že práce dispečera na ZOS je psychicky velmi vyčerpávající a zvládnutí metodiky správného rozpoznání náhlé zástavy oběhu a poskytnutí TANR je jeho klíčovou dovedností. Zahájení a vedení TANR je velmi vyčerpávající pro obě strany a jen zkušený a vyškolený dispečer muže tuto nelehkou problematiku zvládnout

8 1 Telefonicky asistovaná první pomoc - TAPP Historie telefonicky asistované první pomoci (TAPP) - Dispatch life support sahá do roku Její zakladatel Dr. Jeff Clawson ji začal rozvíjet v letech a vytvořil základní schéma situací a instrukcí pro poskytnutí první pomoci. Poskytování TAPP má podle situace a možností instruovat volající nebo svědky k poskytnutí první pomoci postiženému. Jde o jednu ze základních úloh zdravotnického operačního střediska. 1.1 Situace a poskytnutí základních instrukcí Náhlá zástava oběhu (NZO) TANR (viz dále) Dušení z obstrukce dýchacích cest vypuzovací manévry, uvolnění dýchacích cest, umělé dýchání. Bezvědomí se zachovalým dýcháním při jistotě stran kvality dýchání stabilizovaná poloha, jinak ponechat pacienta v poloze, v jaké se nachází! Pokud leží, nedávat nic pod hlavu (!!!). V obou případech důsledně sledovat stav dýchání. Dopravní nehody, pády a ostatní traumata prioritou je zástava tepenného krvácení a obnovení/udržení průchodnosti dýchacích cest. Pokud to není nutné (postižený dýchá), nehýbat! V případě potřeby manipulace s postiženým vždy šetrně s fixací hlavy vůči tělu. Pokud možno přikrýt (udržení teploty)! Zřetelně označit místo nehody bezpečnost zraněného i zachránců! Krvácející rány zástava masivního krvácení, krytí pokud možno sterilním materiálem. Použít gumové rukavice, jsou-li k dispozici. Intoxikace požitím podle povahy látky vyvolat nebo naopak zabránit zvracení, podání tekutin atd. Popáleniny lokální chlazení popáleného místa. Poleptání, zasažení chemikálií podle chemické podstaty mechanicky očistit, nebo opláchnout proudem vody. Cizí těleso pokud to není nutné pro manipulaci s pacientem, nevyndávat. Náhlé zhoršení chronické nemoci asistované podání emergentní medikace, pokud ji má pacient k dispozici

9 Porod asistence u porodu, vyčištění dýchacích cest novorozence, péče o novorozence (udržení tepla!!!). Všeobecně bezpečnostní instrukce pro zachránce, udržování optimální tělesné teploty, poloha adekvátní potížím. Veškeré instrukce musí být poskytovány zejména se zřetelem na to, aby zachránce nebyl vystaven nepřiměřenému riziku, případně aby byl o možném významném riziku informován. 1.2 Obecné pokyny pro manipulaci s pacientem Pokud je při vědomí, dýchá a svým konáním se zjevně neohrožuje, je nejlépe nechat pacienta zaujmout polohu, jaká mu nejlépe vyhovuje. Pokud je v bezvědomí a dýchá a jeho poloha jej sama o sobě neohrožuje, ponechat jej v poloze, v jaké se právě nachází. Nepřetržitě monitorovat stav dechu. V případě zvracení otočit postiženého okamžitě na bok. Do stabilizované polohy otočit jen ty pacienty v bezvědomí, u kterých není pochybnost o kvalitě dýchání a jejich stav není způsoben traumatem. Monitorování jejich dechu a barvy je pak třeba věnovat mimořádnou pozornost. Přesné konkrétní postupy v jednotlivých situacích jsou zpravidla součástí provozních pokynů resp. protokolů konkrétního operačního střediska. 2 Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace - TANR 2.1 Definice a význam TANR Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace je telefonická instruktáž volajících na místě vzniku pravděpodobné náhlé zástavy oběhu (NZO). Spočívá zejména v identifikaci NZO, motivaci a instruktáži k provádění neodkladné resuscitace a v zajištění optimální organizace pomoci na místě události

10 V okamžiku náhlé, život ohrožující příhody je jen menšina lidí připravena sama od sebe začít resuscitovat z části z důvodu nerozpoznání zástavy, neznalosti účinných postupů a esteticko-hygienickým překážkám, ale zejména kvůli panické reakci a bloku jednání. U pacientů s náhlou zástavou dechu a nebo oběhu má přitom laická neodkladná resuscitace zásadní význam pro jejich kvalitní přežití. Přínos telefonické asistence spočívá v inicializaci jednání zachránce, v odstranění psychologických překážek, v motivaci, odborné podpoře jeho postupu a v neposlední řadě v optimalizaci organizace pomoci na místě události. Souhrnný příznivý vliv TANR na osud pacientů resuscitovaných v terénu prokázaly i studie z Prahy a Stockholmu. Tyto studie prokázaly, že TANR zvyšuje naději na přežití NZO v terénu až o 50%. TANR navíc umožňuje dispečerům sáhnout si na pacienta, aktivně vstoupit do děje a tím se přímo podílet na záchraně pacienta. 2.2 Technické a organizační podmínky pro provádění TANR Systematicky lze metodiku TANR použít pouze tehdy, pokud jsou pro ni vytvořeny vhodné technické, metodické i personální podmínky. - Adekvátní technické a personální dimenzování ZOS. TANR nesmí znamenat zdržení ve vyslání pomoci ani nesmí ohrozit příjem dalších volání na tísňovou linku. To předpokládá adekvátní technické a personální vybavení ZOS a také vhodnou organizaci práce. Pokud je nutná komunikace přijímajícího dispečera s výjezdovou skupinou, lze v nouzi TANR poskytnout až poté, prostřednictvím zpětného volání. - Definice postupů TANR a výcvik call-takerů je předpokladem úspěchu. Musí existovat jasná metodika, kterou se mohou call-takeři řídit. Není čas ani prostor na improvizaci či výuku metodou pokusů a omylů. Praxe v provádění TANR prokazatelně zvětšuje úspěšnost TANR

11 - Monitorování kvality a vyhodnocování účinnosti přináší nutnou zpětnou vazbu. Odstranění nedostatků a motivace call-takerů je zcela zásadní pro úspěšné zavedení programu TANR. 2.3 Indikace a kontraindikace TANR TANR je na místě v týchž indikacích, jako KPCR, tj. při náhlé zástavě oběhu (NZO), ale i v případě podezření na NZO! Jako každý medicínský postup má i TANR svoje kontraindikace. Jsou jimi zejména: - jisté známky smrti, s životem zjevně neslučitelné trauma; - terminální stav nevyléčitelného onemocnění; - reálné nebezpečí hrozící zachránci; - zjevná mentální nebo fyzická neschopnost volajícího resuscitovat (nepodceňujme děti!); - zcela nespolupracující volající; - hovor z třetí ruky (volající není na místě příhody); - TANR by vedla k prodlení ve vyslání pomoci (řešením je zpětné volání po vyslání výjezdové skupiny) 3 Kauzální metodika KPCR 3.1 Náhlá zástava oběhu - NZO NZO je nejčastější příčina náhlé smrti. Přesné údaje nejsou známé, odhaduje se, že je příčinou cca 80-90% náhlých úmrtí. Podstatou je selhání srdce jako pumpy, to znamená, že: - srdce se zcela zastaví; na EKG je zobrazena isoelektrická linie - IEL - srdeční sval přestane pracovat a řídící centra stále vydávají příslušné impulsy; na EKG je obraz elektromechanické disociace - pulsless elektrical activity - PEA (EMD) - srdeční sval se stahuje nekoordinovaně a neúčinně; na EKG je zobrazena komorová fibrilace - VF (KF)

12 - srdce se stahuje příliš pomalu a tím je dodávka kyslíku tkáním nedostateční; na EKG je zobrazena bradykardie - BK IEL - PEA - VF - BK - Prognóza pacientů postižených NZO je všeobecně špatná a naděje na přežití s ubíhajícím časem prudce klesá. Vysoce nepříznivá je zejména situace, kdy již došlo k úplné zástavě pohybu srdečních vláken (IEL, PEA). V případě komorové fibrilace je situace o něco málo nadějnější: zde je reálný časový prostor pro záchranu postiženého větší a pohybuje se kolem 8-10 minut, tj. na hranici reakčních možností záchranných systémů ve městech. Účinná laická resuscitace prokazatelně zvyšuje čas, po který je možné zachránit pacienta, o cca 50 75%, tj. v případě komorové fibrilace v optimálním případě až k hranici 15ti minut. Tato doba je již reálně dostatečná k tomu, aby se na místo dostavil profesionální záchranný tým

13 3.2 NZO dle etiologie Jedním z důležitějších faktorů pro správné vedení neodkladné resuscitace je etiologie vzniku NZO. NZO dělíme na primární - kardiální porucha funkce srdce a sekundární - nejčastěji jde o následek celkové hypoxie organizmu. Primární - kardiální NZO (cca 80-90%) je nejčastěji způsobena poruchou koordinace stahování srdečních vláken - typicky KF, která vzniká ischemií části srdce. Jde o typickou komplikaci při akutním infarktu myokardu. Sekundární NZO (cca 10-20%) bývá důsledkem při poruchách dýchání, ať už vlivem poruchy funkce plic (astmatický záchvat, plicní edém), nebo obstrukcí dýchacích cest (úrazy, aspirace zvratků či cizích těles). Typickým EKG obrazem je bradykardie, PEA či IEL. K dalším příčinám vzniku NZO patří např. metabolický rozklad, tenzní PNO, hypotermie apod. 3.3 Základní schéma KPCR Základní schéma KPCR se odvíjí z doporučení ERC Guidelines for Resuscitation 2005: - postižený je bezvědomí - záklon hlavy, uvolnění DC - volejte tísňové číslo 155 (případně 112) - prováděj KPCR 30:2 Dále dle možností týmem ZZS: - analýza rytmu a defibrilace - zajištění DC - podání medikace - použití přístrojů, technika Primární zástava - metodika KPCR Jedná se o nejčastější mechanizmus vzniku NZO. Typickým obsahem tísňového volání je popisovaný náhlý a nečekaný kolaps, někdy bývá v úvodu bolest na hrudi, dušnost. K zástavě oběhu dochází na základě primárního selhání srdce, takže v okamžiku NZO organizmus není ve stavu hypoxie!!! Pro KPCR má proto klíčový význam masáž srdce. Metodika

14 resuscitace je tedy založena s důrazem na masáž srdce - kardiocerebrální resuscitace - CCR (TOP-LESS resuscitace) Sekundární zástava - metodika KPCR Jedná se o relativně řídké příhody. Typickým obsahem tísňového volání je bezvědomí, kterému předcházelo dušení nebo úraz. K zástavě oběhu tedy dochází na podkladě celkové hypoxie. Pro KPCR má proto stejný význam umělé dýchání i masáž srdce. Metodika resuscitace je standardní, prováděná v poměru 30: Kvalita KPCR Základem úspěšné resuscitace je kvalitní srdeční masáž. Účinnost srdeční masáže závisí na těchto podmínkách: - dostatečné frekvenci; účinnost masáže roste s frekvencí cca do 100 kompresí za minutu, více již ne, začíná již převažovat negativní vliv zkrácení času na žilní návrat - dostatečné hloubce; účinnost masáže roste s hloubkou kompresí cca o 5% na každý milimetr na víc (!!!) do 52 mm hloubky komprese, pro větší hloubky není vyšší účinnost již potvrzena - nepřerušování prováděné masáže; přerušení masáže - Hands-off time se významně podílí na hemodynamice během KPCR a má za následek rychlé snížení tlaku krve v karotidách

15 4 Metodika TANR Metodika je založena na etiologii vzniku NZO. Je velmi důležité zjistit pravděpodobnou příčinu zástavy - selhání srdce nebo dušení? Z této situace je odvozen další postup při provádění KPCR. 4.1 Metodika resuscitace pro dospělé a velké děti Při podezření na primární zástavu oběhu, typicky náhlý kolaps: - 1 zachránce pouze komprese - 2 a více zachránců masáž + dýchání 100:2 (první 3-4 min lze provádět jen masáž srdce, pak 2 vdechy cca 1x za minutu) Při podezření na sekundární zástavu oběhu, typicky nalezen v bezvědomí, úvodní závažná dušnost, trauma: - jakýkoliv počet zachránců masáž + dýchání 30:2 (děti - v úvodu vypuzovací manévr a 2-5 vdechů) Technika masáže, instrukce pro zachránce: - klekněte si z boku vedle něj, tlakem zespoda na bradu zakloňte hlavu - nataženýma rukama propnutýma v loktech mačkejte hrudník uprostřed mezi prsními bradavkami co nejrychleji, alespoň 2x za sekundu do hloubky 5-6 cm Technika dýchání, instrukce pro zachránce: - ucpěte nos, tlakem na čelo zakloňte hlavu, druhou rukou odtlačte dolní čelist otevřete ústa. Nadechněte se, přitiskněte svoje ústa na ústa postiženého a normálně do něj vydechněte. Nefoukejte. Pokud je na místě jen jeden zachránce, je nutno jen předat instrukce a ukončit hovor. Další úkoly operátorky ZOS: zajistit PŘÍSTUP k postiženému, kontrolovat rychlost masáže, hlídat minutové intervaly - dát povel k dýchání, motivovat, fandit, uklidnit, informovat o době příjezdu posádky ZZS. Poděkovat na závěr při příjezdu ZZS!

16 4.2 Metodika resuscitace pro malé děti U malých dětí NZO dle etiologie vzniká v obráceném poměru než u dospělých. Poměr sekundárních NZO je tedy 80-90%, na primární NZO zbývá 10-20% příhod. Předpokladem je tedy hluboká hypoxie organizmu, proto: - vždy první krok = vypuzovací manévr - vyčistit ústa - položit na záda, plínku (utěrku, tričko atd.) podložit pod lopatky vdechů - masáž + dýchání 30:2 Technika masáže, instrukce pro zachránce:: - dvěma prsty mačkejte hrudní kost do hloubky 2-5 cm (podle velikosti dítěte) Technika dýchání, instrukce pro zachránce: - tlakem na čelo fixujte hlavu, nadechněte se, přitiskněte svoje ústa na nos a ústa dítěti a vydechněte do něj. Nefoukejte. Pokud je na místě jen jeden zachránce, je nutno jen předat instrukce a ukončit hovor. Další úkoly operátorky ZOS: zajistit PŘÍSTUP k postiženému, kontrolovat rychlost masáže, vždy po ½ minutě dát povel k dýchání, motivovat, fandit, uklidnit, informovat o době příjezdu posádky ZZS. Poděkovat na závěr při příjezdu ZZS! 5 TANR v praxi Správné a účinné poskytnutí TANR je závislé na vynikajících znalostech a komunikačních dovednostech operátorky na ZOS. Správná komunikace s volajícím a vedení rozhovoru je prvotní podmínkou úspěchu. Je velmi důležité přesvědčit volajícího, že mu opravdu chceme pomoci, že neztrácíme čas a než pomoc, kterou očekává, dorazí na místo události, tak spolu uděláme vše pro záchranu pacienta, jeho příbuzného, kolegy, nebo i cizího člověka ležícího na ulici

17 5.1 Komunikace s volajícím ve stresu Volající bývá většinou ve velikém stresu z neočekávané události. Proto nevidí, neslyší. Úkolem operátora je komunikovat co nejjednodušším a nejjasnějším způsobem. Je zapotřebí klást jen jednu otázku, uložit vždy jen jeden úkol. Typická dvojotázka A je při vědomí, dýchá? - odpověď ANO může znamenat, že pacient je zcela při vědomí a dýchá, nebo i že je v bezvědomí a má jen ojedinělé lapavé dechy - volající intuitivně odpovídá pouze na druhou část otázky - dýchá? Je tedy nutné, položíme-li otázku, vyčkat a dbát na odpověď na ni, být trpělivý, ale důsledný. 5.2 Volání z třetí ruky Volání z tzv. třetí ruky mají asi 30% podíl ze všech volání, kdy nebylo možno zahájit TANR. Jedná se o situace typu Dobrý den, jedu autobusem a z okna vidím náhlý kolaps staršího muže nebo tady vrátný, z kanceláře pana X mi volali že náhle zkolaboval a mám zavolat ZZS. Zde je třeba snažit se získat informace o možnosti zavolání přímo k postiženému, přesvědčit volajícího, je-li v jeho možnostech, dojít na místo události apod., vždy záleží na konkrétní situaci. 5.3 Identifikace NZO Nerozpoznání NZO je hlavním důvodem chybného nezahájení KPCR, jak laiky tak TANR. Identifikace NZO je proto klíčovou dovedností pro celou metodiku TANR, je postavena na: - nápadné dynamice stavu (postižený teď zkolaboval); - bezvědomí (postižený neprojevuje žádné známky života); - bezdeší nebo terminální dechové aktivitě ( lapavé dechy). Identifikace NZO přináší nejvíce problémů i úskalí a zdaleka ne ve všech případech je snadná. Navíc u některých pacientů v okamžiku volání ještě nejde o NZO a k náhlému zhroucení životních funkcí dochází až v dalším průběhu

18 Identifikace náhlé poruchy vědomí zpravidla nečiní zásadní potíže. Matoucí mohou být křeče, které se u části pacientů s NZO krátce vyskytují jako následek hypoxie CNS. Potíže ovšem činí odlišit, zda je bezvědomí důsledkem NZO, nebo jiného děje. Častou chybou je pátrání po pulsu na karotidách úspěšnost tohoto postupu je špatná a časová ztráta významná. Bylo prokázáno, že necvičené osoby laici, ale i zdravotníci, nejsou ve stresu schopni odlišit svůj vlastní puls od pulsu pacienta. Výsledek je tedy naprosto nespolehlivý. Klíčové je tedy ověření stavu dýchání, jehož nepřítomnost je součástí identifikace zástavy oběhu. Právě lapavé dechy jsou ovšem největším úskalím identifikace NZO: na otázku zda postižený dýchá se dispečerovi často dostane odpovědi sice pozitivní, ale přitom popisující právě typické terminální dechy. Cca 50% (!!!) osob postižených NZO má v době prvního volání na tísňovou linku patrné projevy terminální dechové aktivity! Typické známky terminálního dýchání jsou zejména: - v časné fázi bezprostředně po zástavě: nepřirozeně dlouhý resp. postupně se prodlužující interval mezi jednotlivými nádechy - prodloužené expirium často doprovázené nápadnými, chrčivými zvukovými projevy - v pozdějších fázích: neúčinné pohyby pomocných dýchacích svalů, jazyka a svalů obličeje - mohou přetrvávat řadu minut, při kvalitní laické KPCR i po celou její dobu Součástí příjmu každé tísňové výzvy musí být zjištění stavu vědomí a ověření stavu dýchání. Při bližším dotazu volající typicky popisuje dýchání jako divné zvuky, chrčení, lapání po dechu hýkání, dýchání jako kapr, teď se nadechl, občas se zhluboka nadechne. Vznikne-li podezření, že má pacient lapavé dechy, a splňuje-li pacient ostatní kritéria NZO, považujeme stav za NZO a zahájíme TANR Pokud se do šedesáti sekund nepodaří spolehlivě potvrdit, že postižený reaguje a normálně dýchá, přestože je volající u pacienta, postupujeme tak, jako by šlo o náhlou zástavu oběhu

19 5.4 Zahájení a vedení TANR První kroky TANR Před zahájením TANR, po zaktivování příslušné výjezdové skupiny, ujistíme volajícího, že pomoc už je na cestě na místo události a že naším rozhovorem neztrácíme čas. Snažíme se uklidnit a motivovat volajícího. Informaci, že pomoc je na cestě, podle potřeby průběžně opakujeme a pokud možno volajícího informujeme o odhadovaném času příjezdu na místo. Tyto informace mají zásadní význam pro uklidnění volajícího a navázání spolupráce s ním Instrukce pro volající Instrukce se sestávají z organizačních a technických pokynů pro zachránce na místě NZO. Organizačními pokyny se snažíme, pokud je třeba a je to reálné v krátké době, sehnat pomocníky, zajistit přístup do domu, objektu, zajistit osobu, která počká na příjezd výjezdové skupiny a navede ji k postiženému. Pokud je to možné, shromáždit dostupnou dokumentaci - doklady, zprávy z předchozí hospitalizace apod. Technické pokyny popisují přípravu postiženého pro provádění KPCR a vlastní techniku masáže. Pokud je na místě jen jeden zachránce, je lepší ho instruovat a zavěsit, aby zůstala možnost komunikace v případě potřeby Vedení TANR Instrukce a postup pro správné pro vedení TANR: 1) sehnat pomocníky (pokud je to reálné), jeden pomocník komunikuje s dispečerem, ostatní provádějí masáž a případně další pokyny od dispečera 2) telefon umístit co nejblíže k postiženému 3) položit postiženého na záda, ověřit, že nemá nic pod hlavou 4) uvolnit dýchací cesty (záklonem hlavy tlakem na čelo a tahem za bradu, vyčištění ústní dutiny)

20 5) zahájit masáž dle metodiky resuscitace, co nejméně přerušovat masáž, zpočátku je dobré hlasitě počítat pro kontrolu dostatečné frekvence 6) pokračovat technikou dýchání z úst do úst, při neúspěchu ihned pokračovat v masáži 7) zajistit přístup do domu, dokumentaci, zajistit bezpečnost (zavřít domácí zvířata apod.) 8) Pokračovat v KPCR až do příjezdu a vystřídání členem výjezdové skupiny Na závěr rozhovoru PODĚKUJEME zachráncům, zaslouží si to! 6 Studie DIRECT V letech se uskutečnila na území hl. m. Prahy Zdravotnickou záchrannou službou hl.m. Prahy Studie DIRECT - Efekt TANR pro pacienty. Cílem bylo retrospektivní sledování outcome pacientů, kteří byli v době tísňového volání v bezvědomí, byli výjezdovou skupinou nalezeni ve stavu netraumatické zástavy a byli resuscitování

21 Z výsledků studie je zřejmý přínos TANR. Na území hl. m. Prahy zachránila TANR roce statisticky životů. Proto by dovednost správně a kvalitně poskytovat TANR měla patřit ke standartu práce zdravotnického operačního střediska

22 Závěr Vliv laické resuscitace na přežití postiženého NZO je nesporný. Dovednost dispečera kvalitně poskytnou TAPP - TANR je sice jen jeden z článku řetězce přežití, ale jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zvýšit naději na přežití pacientů postižených NZO! Cílem práce bylo zpracovat problematiku TANR, etiologii a nejčastější příčiny vzniku NZO a nezbytný podíl dispečera zdravotnického operačního střediska na úspěchu při záchraně pacienta postiženého NZO. Svojí prací jsem chtěl poukázat na náročnost, význam a důležitost této problematiky. TANR by měl být součástí znalostí každého dispečera ZOS. A proto je zapotřebí neustálé zdokonalování a prohlubování jeho znalostí. Záchrana pacienta je týmovou prací celého kolektivu ZZS a proto každý má své nezastupitelné místo; toto platí od přijetí a vyhodnocení tísňové výzvy až po ukončení zásahu výjezdovou skupinou a návratu na základnu

23 Seznam použité literatury MUDr. Ondřej Franěk, ZZS HMP - Výukový materiál pro dispečery zdravotnických operačních středisek Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP) - doporučený postup spol. Urgentní medicíny a medicíny katastrof, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005 Studie DIRECT, Praha,

24 Přílohy

25 Příloha č

26 Příloha č

27 Příloha č

28 Příloha č

Telefonicky asistovaná první pomoc. Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. Romana Pochylá ZZS Jmk, p.o.

Telefonicky asistovaná první pomoc. Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. Romana Pochylá ZZS Jmk, p.o. Telefonicky asistovaná první pomoc Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace Romana Pochylá ZZS Jmk, p.o. TAPP Základní úloha KZOS Konkrétní postupy jsou součástí protokolů konkrétního KZOS TAPP Situace

Více

Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP) Doporučený postupu výboru ČLS JEP - spol. UM a MK Aktualizace: 21.4.2007

Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP) Doporučený postupu výboru ČLS JEP - spol. UM a MK Aktualizace: 21.4.2007 Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP) Doporučený postupu výboru ČLS JEP - spol. UM a MK Aktualizace: 21.4.2007

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

Neodkladná resuscitace dětí. Paediatric Basic Life Support. Guidelines 2010

Neodkladná resuscitace dětí. Paediatric Basic Life Support. Guidelines 2010 Neodkladná resuscitace dětí Paediatric Basic Life Support Guidelines 2010 Peter J. Safar 1924 2003 The European Resuscitation Council (ERC): Paediatric Life Support (PLS) 1994, 1998, 2000, 2005 International

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Základy první pomoci

Základy první pomoci Základy první pomoci CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz První pomoc Kdo zachránil jeden život, jakoby zachránil celý svět. (Talmud) Poskytnutí první pomoci je základní občanskou

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal Zdravotnická první pomoc Z.Rozkydal První pomoc Soubor jednoduchých opatření, které udržují člověka při životě a omezují důsledky náhlého ohrožení zdraví Technická první pomoc -vytvoří základní technické

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Co je KPR? vitálních funkcí

Co je KPR? vitálních funkcí KPR Co je KPR? Soubor výkonů k neprodlenému obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené selháním jedné či více základních vitálních funkcí Vědomí, oběh, dýchání, vnitřní prostředí Rozdělení

Více

MULTICENTRICKÁ STUDIE EUROCALL ANEB ZAPOMENUTÝ ČLÁNEK ŘETĚZCE PŘEŽITÍ PŘI SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ

MULTICENTRICKÁ STUDIE EUROCALL ANEB ZAPOMENUTÝ ČLÁNEK ŘETĚZCE PŘEŽITÍ PŘI SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ 1 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradec Králové 2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta vhradci Králové, Fakultní

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP) Doporučený postupu výboru ČLS JEP - spol. UM a MK č. 12 Aktualizace: 01.04.2013

Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP) Doporučený postupu výboru ČLS JEP - spol. UM a MK č. 12 Aktualizace: 01.04.2013 Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof 1) ÚVOD A VÝZNAM 1.1 Úvod Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP) Doporučený postupu výboru ČLS JEP - spol. UM

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

Neodkladná resuscitace (NR )

Neodkladná resuscitace (NR ) 1 Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Neodkladná resuscitace (NR) metodický pokyn aktualizace: květen 2006 Tento materiál vznikl na základě potřeby

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Nemocní Předmět Zdravověda Téma / kapitola

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Příloha č. 1 - Obrázky Kardiopulmonální resuscitace Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Obrázek 2: Uvolnění dýchacích cest Obrázek 3: Kontrola dýchání Obrázek 4: Umístění rukou při nepřímé

Více

Vliv telefonicky asistované neodkladné resuscitace (TANR) na přežití náhlé zástavy oběhu (NZO)

Vliv telefonicky asistované neodkladné resuscitace (TANR) na přežití náhlé zástavy oběhu (NZO) Vliv telefonicky asistované neodkladné resuscitace (TANR) na přežití náhlé zástavy oběhu (NZO) Ondřej Franěk, ZZS hl.m. Prahy, ÚSZS kongres ČSARIM, Hradec Králové, 14.5.2009 Řetězec přežití u náhlé zástavy

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ Výchova ke zdraví 6-9. ročník III2-11-04 První pomoc První pomoc Základní test Mgr. Vilém Nejezchleb 155, 112 Obecné informace 1. Nejúčinnější prevence poranění hlavy při

Více

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE URČENO PRO ŽÁKY PRIMY Na materiál dále navazují pracovní listy Správné odpovědi jsou uvedeny v této prezentaci KARDIOPULMONÁRNÍ

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12760NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB Guidelines for Resuscitation Říjen 2010 Pravidelné revize po 5 letech , zdroj: Guidelines ERC Pohled, poslech, hmat Maximálně 10 s Gasping (terminální lapavé dýchání)

Více

Náhlé zhoršení zdravotního stavu

Náhlé zhoršení zdravotního stavu Náhlé zhoršení zdravotního stavu MUDr Jaroslav Gutvirth Licence creative commons uveďte autora, nepoužívejte dílo komerčně Nepropadejte panice Dá se s postiženým komunikovat? o Ano: má slušně prokrvený

Více

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech)

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 10 kroků pro život aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 1. Co je život bezprostředně ohrožující stav - "klinická smrt" 2.

Více

GUIDELINES 2010 Základní neodkladná resuscitace dospělých i dětí pro laické zachránce

GUIDELINES 2010 Základní neodkladná resuscitace dospělých i dětí pro laické zachránce Základní neodkladná resuscitace dospělých i dětí pro laické zachránce Volej o pomoc, přivolej záchranku tel. 155 (112). Je v dosahu defibrilátor (AED)? Otoč na záda a RESUSCITUJ! Stlačuj střed hrudníku

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

NÁVRH K ODBORNÉ DISKUZI

NÁVRH K ODBORNÉ DISKUZI Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Neodkladná resuscitace Doporučený postup ýboru ČLS JEP - spol. UM a MK č. 2 Aktualizace: xx.xx.2011 NÁVRH K ODBORNÉ

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Kardiopulmonální resuscitace. František Bednář

Kardiopulmonální resuscitace. František Bednář Kardiopulmonální resuscitace František Bednář Kardiopulmonáln lní resuscitace je soubor úkonů směřujících k neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve u osoby, u které došlo náhle k selhání jedné nebo

Více

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI 1. Nepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku nataženýma rukama propnutýma v loktech: a) na hrudníku

Více

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK. Mgr. Iveta Nováková Knížková

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK. Mgr. Iveta Nováková Knížková Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK Mgr. Iveta Nováková Knížková SPIS v KHK Podpora všech zdravotníků,kteří prožívají profesně náročné a někdy i nadlimitně zátěžové situace. Zavedení - březen 2012 V

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace

Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace aktuální znění příslušné kapitoly Manuálu dispečera (5. vydání květen 2011) Pozn: text obsahuje číslované odkazy na literaturu, jejíž seznam je součástí Manuálu

Více

Operační řízení v přednemocniční neodkladné péči a práce dispečera na zdravotnickém operačním středisku

Operační řízení v přednemocniční neodkladné péči a práce dispečera na zdravotnickém operačním středisku Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Operační řízení v přednemocniční neodkladné péči a práce dispečera na zdravotnickém operačním středisku Diplomovaný

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

Neodkladná resuscitace dětí. Guidelines 2010. Paediatric Basic Life Support UPV MB 99 1

Neodkladná resuscitace dětí. Guidelines 2010. Paediatric Basic Life Support UPV MB 99 1 Neodkladná resuscitace dětí Paediatric Basic Life Support Guidelines 2010 UPV MB 99 1 ERC Guidelines 2010 1. Incidence zástavy oběhu je u dětí méně častá než u dospělých 2. Většina zachránců nemá výcvik

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 První pomoc

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Neodkladná resuscitace v dětském věku

Více

Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz

Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Legislativní vsuvka Zákon 374/2011 Sb. O zdravotnické záchranné službě 2 ZZS poskytuje

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_20 Zdravověda PP Poranění

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Vzdělávání budoucích i současných pedagogů v nadstandardních tématech první pomoci

Vzdělávání budoucích i současných pedagogů v nadstandardních tématech první pomoci The education of future and present teachers in first aid advanced themes Vzdělávání budoucích i současných pedagogů v nadstandardních tématech první pomoci Mgr. Radim Kuba & Mgr. Radka M. Dvořáková Univerzita

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_ÚČINKY VÝBOJE A BLESKU_E2-3 Číslo projektu: CZ

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0767 Šablona: III/2 2. č. materiálu: VY_ 32_INOVACE_125 Jméno

Více

Systémové funkční hodnocení práce ZOS Aktualizace doporučeného postupu Správná praxe ZOS

Systémové funkční hodnocení práce ZOS Aktualizace doporučeného postupu Správná praxe ZOS Česká lékařská společnost J. E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Systémové funkční hodnocení práce ZOS Aktualizace doporučeného postupu Správná praxe ZOS Aktualizace: 1. 12. 2015

Více

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Nejdůležitější specifika KPR dětí MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Rozdělení dětského věku novorozenec 0 28 dní kojenec 28 dní 1 rok batole 1 3 roky předškolní věk 3 6 let školní věk 6 15 let adolescent

Více

Poskytování první pomoci

Poskytování první pomoci Téma č. 23 - obor Kuchařské práce/občanská výchova Poskytování první pomoci Každý z nás se může kdykoliv dostat do situace, ve které bude potřebovat, nebo dokonce sám poskytovat první pomoc. Při drobných

Více

Úvod do první pomoci. Edita Pešáková Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství

Úvod do první pomoci. Edita Pešáková Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Úvod do první pomoci Edita Pešáková Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Organizace výuky Přenáška, na kterou bude navazovat cvičení Podmínky pro splnění předmětu: Zápočet 100%

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Účinky elektrického proudu na lidský organismus.

Více

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup ZÁSADY PRVNÍ POMOCI AnotacePrezentace seznamuje žáky se základními postupy první pomoci, řešením neočekávaných událostí a přivoláním záchranné zdravotnické služby. Na závěr žák odpovídá na jednoduché kvízové

Více

LUCAS - práce i pro chirurga? März J., Kos Z., Janda R., Märzová D.

LUCAS - práce i pro chirurga? März J., Kos Z., Janda R., Märzová D. LUCAS - práce i pro chirurga? März J., Kos Z., Janda R., Märzová D. Vývoj? mediální kampaň - lépe poučení laici snad časnější a lepší laická KPR... větší šance na přežití ("dožití se" příjezdu ZZS,..)...

Více

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Kardiopulmonální resuscitace pro mimonemocniční zástavu oběhu v Jihočeském kraji v roce 2015

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Kardiopulmonální resuscitace pro mimonemocniční zástavu oběhu v Jihočeském kraji v roce 2015 Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Kardiopulmonální resuscitace pro mimonemocniční zástavu oběhu v Jihočeském kraji v roce 2015 MUDr. Jaroslav Kratochvíl Obsah Shrnutí nejdůležitějších zjištění

Více

NEBOJTE SE DEFIBRILACE. buďte připraveni.

NEBOJTE SE DEFIBRILACE. buďte připraveni. NEBOJTE SE DEFIBRILACE buďte připraveni. NÁHLÁ ZÁSTAVA OBĚHU...až 20 000 obětí ročně. Nemocniční péče: po předání od ZZS do nemocnice. Přednemocniční péče: v průměru od 10 minuty Úroveň připravenosti organizací

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace Simota T. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_17 Zdravověda První pomoc zástava srdeční činnosti Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

, kde v současné době slouží dva týmy - Rychl á lékařská pomoc (osádku tvoří lékař, sestra a řidič) a Rychlá zdravotnická pomoc (sestra, řidič).

, kde v současné době slouží dva týmy - Rychl á lékařská pomoc (osádku tvoří lékař, sestra a řidič) a Rychlá zdravotnická pomoc (sestra, řidič). Telefon: 155 Nedílnou součásní zdravotnického systému je i Rychlá lékařská pomoc (RLP), která vznikla v Rýmařově 1. května 1993 při bývalé Nemocnici Rýmařov. Od ledna 1995 přešla RLP v Rýmařově pod vznikající

Více

Jak zvýšit kvalitu péče při srdeční zástavě?

Jak zvýšit kvalitu péče při srdeční zástavě? Jak zvýšit kvalitu péče při srdeční zástavě? zkušenosti s výukou resuscitace dle evropských doporučení MUDr. Naďa Pavlíčková Anesteziologicko resuscitační oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. ERC a

Více

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd. Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.gpk VFN Hlavní změny od r. 2005 Pozdní podvaz pupečníku 1 min po porodu.

Více

Neodkladná resuscitace (NR) metodický pokyn odborné společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof (2004)

Neodkladná resuscitace (NR) metodický pokyn odborné společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof (2004) 1 Neodkladná resuscitace (NR) metodický pokyn odborné společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof (2004) Tento materiál vznikl na základě potřeby zdravotnických pracovníků poskytujících odbornou

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15460NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdě d l ě á l vací c

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdě d l ě á l vací c OŽIVOVACÍ TECHNIKY AnotacePrezentace seznamuje žáky s oživovacími technikami, zjištěním životních funkcí, dále s první pomocí člověku v bezvědomí a uložením do stabilizované polohy. Autor Mgr. Ludmila

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Laická první pomoc je soubor základních odborných a technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení. Do ní spadá zavolání odborné zdravotnické pomoci, péče o postiženého

Více

Polohování provádíme za účelem:

Polohování provádíme za účelem: Název předmětu NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Polohování provádíme za účelem: doplnění léčby zlepšení stavu postiženého předcházení komplikací úlevy a pohodlí postiženého Je důležité

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE (OŽIVOVÁNÍ) TEST Podpis:..

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE (OŽIVOVÁNÍ) TEST Podpis:.. KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE (OŽIVOVÁNÍ) TEST Podpis:.. 1. Jak poznáš, že člověk je v bezvědomí? 2. Seřaď podle správnosti, jak budeš postupovat u člověka, který je v bezvědomí. A pokud nedýchá, budu resuscitovat

Více

Činnost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje

Činnost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Činnost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje MUDr. Jana Vidunová MUDr. Robin Šín MUDr. Roman Sviták Systém ZZS v České republice zákonná úprava:

Více

Otomar Kušička. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

Otomar Kušička. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Autor: Otomar Kušička Pracoviště: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Definice: Vícečetná poranění orgánových systému, tělních oblastí a dutin, která buď jednotlivě nebo v kombinaci ohrožují

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

JEDNOTNÝ POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ PP

JEDNOTNÝ POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ PP JEDNOTNÝ POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ PP Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 10. 5. 2009 Pazderová Eva FÁZE PŘI POSKYTOVÁNÍ PP 1. laická PP 2.

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63 250 70 Panenské Břežany tel.:283970624 email: zsbrezany@seznam.cz Traumatologický plán PLÁN PRVNÍ POMOCI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA tísňová telefonní linka 112 hasičský

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_19 Zdravověda PP obecné zásady,

Více

Tracheální intubace je optimálním způsobem zajištění dýchacích cest při KPR

Tracheální intubace je optimálním způsobem zajištění dýchacích cest při KPR Tracheální intubace je optimálním způsobem zajištění dýchacích cest při KPR EDUARD KASAL ARK LFUK A FN PLZEŇ ČRR II. ODBORNÉ SYMPÓZIUM ČRR RESUSCITACE 2012 PRAHA 2012 Guidelines 2010 Tracheální intubace

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poranění páteře. Mechanismus úrazu. Manipulace

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky plán je platný

Více

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Mgr. Iveta Nováková Knížková Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MEKA Brno 6.2.2014 Činnost psychosociálního

Více

Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE Význam Indikace Provedení Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno V Pardubicích 1.1. 2016 Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Komplexní opakování PP interaktivní test

Více

Správné vedení KPCR. Karel Cvachovec. KARIM.LF UK ve FN Motol KAIM IPVZ Praha

Správné vedení KPCR. Karel Cvachovec. KARIM.LF UK ve FN Motol KAIM IPVZ Praha Správné vedení KPCR Karel Cvachovec KARIM.LF UK ve FN Motol KAIM IPVZ Praha Řetězec přežití Motto: každý řetěz je tak silný, jako jeho nejslabší článek. 1 2 3 4 1. Prevence a časná dg. 2. Ihned zahájit

Více

5. PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM

5. PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM ZUŠ VOJTĚCH PLÁN PRVNÍ POMOCI TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN je soubor opatření, která při náhlém ohrožení života či zdraví účinně omezují rozsah a důsledky poškození. PŘI POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI 1. ZAJISTI PODMÍNKY

Více

Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné con

Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné con Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné con Eduard Kasal ARK LFUK a FN Plzeň I. Odborné sympózium České resuscitační rady Praha 2011 Náhlá zástava výměny krevních plynů při funkčnímoběhu 230 ml kyslíku

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol.

Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. PRVNÍ POMOC Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. Poškození Lokální omrzliny Celkové podchlazení

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

LAICKÉ RESUSCITACE U PACIENTŮ PO PRODĚLAN. rní jednotka, VFN Praha přednosta prof. MUDr. A. Linhart, DrSc.

LAICKÉ RESUSCITACE U PACIENTŮ PO PRODĚLAN. rní jednotka, VFN Praha přednosta prof. MUDr. A. Linhart, DrSc. ÚROVEŇ ZNALOSTÍ ZÁSAD LAICKÉ RESUSCITACE U PACIENTŮ PO PRODĚLAN LANÉ KPCR A JEJICH PŘÍBUZNÝCHP Křečková Markéta, Bělohlávek JanJ II.interní klinika kardiologie a angiologie,, koronárn rní jednotka, VFN

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197, Ostrov, 363 01 SMĚRNICE č. ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č.1713/2012/sps Traumatologický plán Zpracoval Vydal Ing. Dana Ptáčková Ing. Pavel Žemlička,

Více

KPR ve specifických situacích Vladimír Černý

KPR ve specifických situacích Vladimír Černý KPR ve specifických situacích Vladimír Černý Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

Prezentace je určena pro studenty SOU. Téma seznamuje se zásadami první pomoci a chování při záchraně života.

Prezentace je určena pro studenty SOU. Téma seznamuje se zásadami první pomoci a chování při záchraně života. Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: BOZP Téma: První pomoc Autor: Ing. Pavel Krula Číslo: Vy_32_INOVACE_Technologie

Více

KPR a prognozování. Praha 2011

KPR a prognozování. Praha 2011 Praha 2011 KPR a prognozování Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více