SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA FAKULTA ODBORNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH A OŠETŘOVATELSKÝCH STUDIÍ. Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace TANR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA FAKULTA ODBORNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH A OŠETŘOVATELSKÝCH STUDIÍ. Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace TANR"

Transkript

1 SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA FAKULTA ODBORNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH A OŠETŘOVATELSKÝCH STUDIÍ Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace TANR Bratislava 2007 Vladimír GRABOWSKI

2 Podepsaný Vladimír Grabowski čestně prohlašuje, že svojí závěrečnou práci psal samostatně pod odborným vedením konzultanta. Použil jsem literaturu, kterou uvádím v seznamu

3 Děkuji konzultantovi závěrečné práce MUDr. Ondřejovi Fraňkovi za odborné vedení, pomoc a rady, které mi poskytl při vypracování této závěrečné práce

4 OBSAH: Seznam použitých zkratek -6- Úvod -7-1 Telefonicky asistovaná první pomoc - TAPP Situace a poskytnutí základních instrukcí Obecné pokyny pro manipulaci s pacientem -9-2 Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace - TANR Definice a význam TANR Technické a organizační podmínky pro provádění TANR Indikace a kontraindikace TANR Kauzální metodika KPCR Náhlá zástava oběhu - NZO NZO dle etiologie Základní schéma KPCR Primární zástava - metodika KPCR Sekundární zástava - metodika KPCR Kvalita KPCR Metodika TANR Metodika resuscitace pro dospělé Metodika resuscitace pro malé děti TANR v praxi Komunikace s volajícím ve stresu Volání z třetí ruky Identifikace NZO Zahájení a vedení TANR První kroky TANR Instrukce pro volající Vedení TANR

5 6 Studie DIRECT -20- Závěr -22- Seznam použité literatury -23- Přílohy

6 Seznam použitých zkratek apod. - a podobně BK - bradykardie cca - circa (asi, přibližně) CCR - kardio cerebrální resuscitace cm - cemtimetr CNS - centrální nervová soustava DC - dýchací cesty EKG - elektro kardio graf ERC - European Resuscitation Council hl.m. - hlavní město IEL - isoelektrická linie KPCR - kardio pulmo cerebrální resuscitace mm - milimetr NZO - náhlá zástava oběhu PEA-EMD - pulsless elektrical activity - elektromechanická disociace PNO - pneumothorax t.j. - to je TANR - telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace TAPP - telefonicky asistovaná první pomoc tzv. - takzvaný VF-KF - komorová fibrilace ZOS - zdravotnické operační středisko ZZS - zdravotnická záchranná služba ZZS HMP - ÚSZS - Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby - 6 -

7 Úvod Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace - TANR je telefonická instruktáž volajících na místě vzniku pravděpodobné náhlé zástavy oběhu (NZO). Spočívá zejména v identifikaci NZO, motivaci a instruktáži k provádění neodkladné resuscitace a v zajištění optimální organizace pomoci na místě události. U pacientů s náhlou zástavou dechu a nebo oběhu má přitom laická neodkladná resuscitace zásadní význam pro jejich kvalitní přežití. Reálná doba příjezdu výjezdové skupiny ZZS se pohybuje mezi 8-10 minutou od nahlášení a identifikace NZO a včasná a kvalitně vedená resuscitace zvyšuje naději na přežití o 40-50%. Cílem práce je poukázat na důležitost a nezbytnost této činnosti, význam práce dispečerů na zdravotnickém operačním středisku, nutnost jejich vzdělaní a znalost této nelehké a obtížné problematiky. Je třeba si uvědomit, že práce dispečera na ZOS je psychicky velmi vyčerpávající a zvládnutí metodiky správného rozpoznání náhlé zástavy oběhu a poskytnutí TANR je jeho klíčovou dovedností. Zahájení a vedení TANR je velmi vyčerpávající pro obě strany a jen zkušený a vyškolený dispečer muže tuto nelehkou problematiku zvládnout

8 1 Telefonicky asistovaná první pomoc - TAPP Historie telefonicky asistované první pomoci (TAPP) - Dispatch life support sahá do roku Její zakladatel Dr. Jeff Clawson ji začal rozvíjet v letech a vytvořil základní schéma situací a instrukcí pro poskytnutí první pomoci. Poskytování TAPP má podle situace a možností instruovat volající nebo svědky k poskytnutí první pomoci postiženému. Jde o jednu ze základních úloh zdravotnického operačního střediska. 1.1 Situace a poskytnutí základních instrukcí Náhlá zástava oběhu (NZO) TANR (viz dále) Dušení z obstrukce dýchacích cest vypuzovací manévry, uvolnění dýchacích cest, umělé dýchání. Bezvědomí se zachovalým dýcháním při jistotě stran kvality dýchání stabilizovaná poloha, jinak ponechat pacienta v poloze, v jaké se nachází! Pokud leží, nedávat nic pod hlavu (!!!). V obou případech důsledně sledovat stav dýchání. Dopravní nehody, pády a ostatní traumata prioritou je zástava tepenného krvácení a obnovení/udržení průchodnosti dýchacích cest. Pokud to není nutné (postižený dýchá), nehýbat! V případě potřeby manipulace s postiženým vždy šetrně s fixací hlavy vůči tělu. Pokud možno přikrýt (udržení teploty)! Zřetelně označit místo nehody bezpečnost zraněného i zachránců! Krvácející rány zástava masivního krvácení, krytí pokud možno sterilním materiálem. Použít gumové rukavice, jsou-li k dispozici. Intoxikace požitím podle povahy látky vyvolat nebo naopak zabránit zvracení, podání tekutin atd. Popáleniny lokální chlazení popáleného místa. Poleptání, zasažení chemikálií podle chemické podstaty mechanicky očistit, nebo opláchnout proudem vody. Cizí těleso pokud to není nutné pro manipulaci s pacientem, nevyndávat. Náhlé zhoršení chronické nemoci asistované podání emergentní medikace, pokud ji má pacient k dispozici

9 Porod asistence u porodu, vyčištění dýchacích cest novorozence, péče o novorozence (udržení tepla!!!). Všeobecně bezpečnostní instrukce pro zachránce, udržování optimální tělesné teploty, poloha adekvátní potížím. Veškeré instrukce musí být poskytovány zejména se zřetelem na to, aby zachránce nebyl vystaven nepřiměřenému riziku, případně aby byl o možném významném riziku informován. 1.2 Obecné pokyny pro manipulaci s pacientem Pokud je při vědomí, dýchá a svým konáním se zjevně neohrožuje, je nejlépe nechat pacienta zaujmout polohu, jaká mu nejlépe vyhovuje. Pokud je v bezvědomí a dýchá a jeho poloha jej sama o sobě neohrožuje, ponechat jej v poloze, v jaké se právě nachází. Nepřetržitě monitorovat stav dechu. V případě zvracení otočit postiženého okamžitě na bok. Do stabilizované polohy otočit jen ty pacienty v bezvědomí, u kterých není pochybnost o kvalitě dýchání a jejich stav není způsoben traumatem. Monitorování jejich dechu a barvy je pak třeba věnovat mimořádnou pozornost. Přesné konkrétní postupy v jednotlivých situacích jsou zpravidla součástí provozních pokynů resp. protokolů konkrétního operačního střediska. 2 Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace - TANR 2.1 Definice a význam TANR Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace je telefonická instruktáž volajících na místě vzniku pravděpodobné náhlé zástavy oběhu (NZO). Spočívá zejména v identifikaci NZO, motivaci a instruktáži k provádění neodkladné resuscitace a v zajištění optimální organizace pomoci na místě události

10 V okamžiku náhlé, život ohrožující příhody je jen menšina lidí připravena sama od sebe začít resuscitovat z části z důvodu nerozpoznání zástavy, neznalosti účinných postupů a esteticko-hygienickým překážkám, ale zejména kvůli panické reakci a bloku jednání. U pacientů s náhlou zástavou dechu a nebo oběhu má přitom laická neodkladná resuscitace zásadní význam pro jejich kvalitní přežití. Přínos telefonické asistence spočívá v inicializaci jednání zachránce, v odstranění psychologických překážek, v motivaci, odborné podpoře jeho postupu a v neposlední řadě v optimalizaci organizace pomoci na místě události. Souhrnný příznivý vliv TANR na osud pacientů resuscitovaných v terénu prokázaly i studie z Prahy a Stockholmu. Tyto studie prokázaly, že TANR zvyšuje naději na přežití NZO v terénu až o 50%. TANR navíc umožňuje dispečerům sáhnout si na pacienta, aktivně vstoupit do děje a tím se přímo podílet na záchraně pacienta. 2.2 Technické a organizační podmínky pro provádění TANR Systematicky lze metodiku TANR použít pouze tehdy, pokud jsou pro ni vytvořeny vhodné technické, metodické i personální podmínky. - Adekvátní technické a personální dimenzování ZOS. TANR nesmí znamenat zdržení ve vyslání pomoci ani nesmí ohrozit příjem dalších volání na tísňovou linku. To předpokládá adekvátní technické a personální vybavení ZOS a také vhodnou organizaci práce. Pokud je nutná komunikace přijímajícího dispečera s výjezdovou skupinou, lze v nouzi TANR poskytnout až poté, prostřednictvím zpětného volání. - Definice postupů TANR a výcvik call-takerů je předpokladem úspěchu. Musí existovat jasná metodika, kterou se mohou call-takeři řídit. Není čas ani prostor na improvizaci či výuku metodou pokusů a omylů. Praxe v provádění TANR prokazatelně zvětšuje úspěšnost TANR

11 - Monitorování kvality a vyhodnocování účinnosti přináší nutnou zpětnou vazbu. Odstranění nedostatků a motivace call-takerů je zcela zásadní pro úspěšné zavedení programu TANR. 2.3 Indikace a kontraindikace TANR TANR je na místě v týchž indikacích, jako KPCR, tj. při náhlé zástavě oběhu (NZO), ale i v případě podezření na NZO! Jako každý medicínský postup má i TANR svoje kontraindikace. Jsou jimi zejména: - jisté známky smrti, s životem zjevně neslučitelné trauma; - terminální stav nevyléčitelného onemocnění; - reálné nebezpečí hrozící zachránci; - zjevná mentální nebo fyzická neschopnost volajícího resuscitovat (nepodceňujme děti!); - zcela nespolupracující volající; - hovor z třetí ruky (volající není na místě příhody); - TANR by vedla k prodlení ve vyslání pomoci (řešením je zpětné volání po vyslání výjezdové skupiny) 3 Kauzální metodika KPCR 3.1 Náhlá zástava oběhu - NZO NZO je nejčastější příčina náhlé smrti. Přesné údaje nejsou známé, odhaduje se, že je příčinou cca 80-90% náhlých úmrtí. Podstatou je selhání srdce jako pumpy, to znamená, že: - srdce se zcela zastaví; na EKG je zobrazena isoelektrická linie - IEL - srdeční sval přestane pracovat a řídící centra stále vydávají příslušné impulsy; na EKG je obraz elektromechanické disociace - pulsless elektrical activity - PEA (EMD) - srdeční sval se stahuje nekoordinovaně a neúčinně; na EKG je zobrazena komorová fibrilace - VF (KF)

12 - srdce se stahuje příliš pomalu a tím je dodávka kyslíku tkáním nedostateční; na EKG je zobrazena bradykardie - BK IEL - PEA - VF - BK - Prognóza pacientů postižených NZO je všeobecně špatná a naděje na přežití s ubíhajícím časem prudce klesá. Vysoce nepříznivá je zejména situace, kdy již došlo k úplné zástavě pohybu srdečních vláken (IEL, PEA). V případě komorové fibrilace je situace o něco málo nadějnější: zde je reálný časový prostor pro záchranu postiženého větší a pohybuje se kolem 8-10 minut, tj. na hranici reakčních možností záchranných systémů ve městech. Účinná laická resuscitace prokazatelně zvyšuje čas, po který je možné zachránit pacienta, o cca 50 75%, tj. v případě komorové fibrilace v optimálním případě až k hranici 15ti minut. Tato doba je již reálně dostatečná k tomu, aby se na místo dostavil profesionální záchranný tým

13 3.2 NZO dle etiologie Jedním z důležitějších faktorů pro správné vedení neodkladné resuscitace je etiologie vzniku NZO. NZO dělíme na primární - kardiální porucha funkce srdce a sekundární - nejčastěji jde o následek celkové hypoxie organizmu. Primární - kardiální NZO (cca 80-90%) je nejčastěji způsobena poruchou koordinace stahování srdečních vláken - typicky KF, která vzniká ischemií části srdce. Jde o typickou komplikaci při akutním infarktu myokardu. Sekundární NZO (cca 10-20%) bývá důsledkem při poruchách dýchání, ať už vlivem poruchy funkce plic (astmatický záchvat, plicní edém), nebo obstrukcí dýchacích cest (úrazy, aspirace zvratků či cizích těles). Typickým EKG obrazem je bradykardie, PEA či IEL. K dalším příčinám vzniku NZO patří např. metabolický rozklad, tenzní PNO, hypotermie apod. 3.3 Základní schéma KPCR Základní schéma KPCR se odvíjí z doporučení ERC Guidelines for Resuscitation 2005: - postižený je bezvědomí - záklon hlavy, uvolnění DC - volejte tísňové číslo 155 (případně 112) - prováděj KPCR 30:2 Dále dle možností týmem ZZS: - analýza rytmu a defibrilace - zajištění DC - podání medikace - použití přístrojů, technika Primární zástava - metodika KPCR Jedná se o nejčastější mechanizmus vzniku NZO. Typickým obsahem tísňového volání je popisovaný náhlý a nečekaný kolaps, někdy bývá v úvodu bolest na hrudi, dušnost. K zástavě oběhu dochází na základě primárního selhání srdce, takže v okamžiku NZO organizmus není ve stavu hypoxie!!! Pro KPCR má proto klíčový význam masáž srdce. Metodika

14 resuscitace je tedy založena s důrazem na masáž srdce - kardiocerebrální resuscitace - CCR (TOP-LESS resuscitace) Sekundární zástava - metodika KPCR Jedná se o relativně řídké příhody. Typickým obsahem tísňového volání je bezvědomí, kterému předcházelo dušení nebo úraz. K zástavě oběhu tedy dochází na podkladě celkové hypoxie. Pro KPCR má proto stejný význam umělé dýchání i masáž srdce. Metodika resuscitace je standardní, prováděná v poměru 30: Kvalita KPCR Základem úspěšné resuscitace je kvalitní srdeční masáž. Účinnost srdeční masáže závisí na těchto podmínkách: - dostatečné frekvenci; účinnost masáže roste s frekvencí cca do 100 kompresí za minutu, více již ne, začíná již převažovat negativní vliv zkrácení času na žilní návrat - dostatečné hloubce; účinnost masáže roste s hloubkou kompresí cca o 5% na každý milimetr na víc (!!!) do 52 mm hloubky komprese, pro větší hloubky není vyšší účinnost již potvrzena - nepřerušování prováděné masáže; přerušení masáže - Hands-off time se významně podílí na hemodynamice během KPCR a má za následek rychlé snížení tlaku krve v karotidách

15 4 Metodika TANR Metodika je založena na etiologii vzniku NZO. Je velmi důležité zjistit pravděpodobnou příčinu zástavy - selhání srdce nebo dušení? Z této situace je odvozen další postup při provádění KPCR. 4.1 Metodika resuscitace pro dospělé a velké děti Při podezření na primární zástavu oběhu, typicky náhlý kolaps: - 1 zachránce pouze komprese - 2 a více zachránců masáž + dýchání 100:2 (první 3-4 min lze provádět jen masáž srdce, pak 2 vdechy cca 1x za minutu) Při podezření na sekundární zástavu oběhu, typicky nalezen v bezvědomí, úvodní závažná dušnost, trauma: - jakýkoliv počet zachránců masáž + dýchání 30:2 (děti - v úvodu vypuzovací manévr a 2-5 vdechů) Technika masáže, instrukce pro zachránce: - klekněte si z boku vedle něj, tlakem zespoda na bradu zakloňte hlavu - nataženýma rukama propnutýma v loktech mačkejte hrudník uprostřed mezi prsními bradavkami co nejrychleji, alespoň 2x za sekundu do hloubky 5-6 cm Technika dýchání, instrukce pro zachránce: - ucpěte nos, tlakem na čelo zakloňte hlavu, druhou rukou odtlačte dolní čelist otevřete ústa. Nadechněte se, přitiskněte svoje ústa na ústa postiženého a normálně do něj vydechněte. Nefoukejte. Pokud je na místě jen jeden zachránce, je nutno jen předat instrukce a ukončit hovor. Další úkoly operátorky ZOS: zajistit PŘÍSTUP k postiženému, kontrolovat rychlost masáže, hlídat minutové intervaly - dát povel k dýchání, motivovat, fandit, uklidnit, informovat o době příjezdu posádky ZZS. Poděkovat na závěr při příjezdu ZZS!

16 4.2 Metodika resuscitace pro malé děti U malých dětí NZO dle etiologie vzniká v obráceném poměru než u dospělých. Poměr sekundárních NZO je tedy 80-90%, na primární NZO zbývá 10-20% příhod. Předpokladem je tedy hluboká hypoxie organizmu, proto: - vždy první krok = vypuzovací manévr - vyčistit ústa - položit na záda, plínku (utěrku, tričko atd.) podložit pod lopatky vdechů - masáž + dýchání 30:2 Technika masáže, instrukce pro zachránce:: - dvěma prsty mačkejte hrudní kost do hloubky 2-5 cm (podle velikosti dítěte) Technika dýchání, instrukce pro zachránce: - tlakem na čelo fixujte hlavu, nadechněte se, přitiskněte svoje ústa na nos a ústa dítěti a vydechněte do něj. Nefoukejte. Pokud je na místě jen jeden zachránce, je nutno jen předat instrukce a ukončit hovor. Další úkoly operátorky ZOS: zajistit PŘÍSTUP k postiženému, kontrolovat rychlost masáže, vždy po ½ minutě dát povel k dýchání, motivovat, fandit, uklidnit, informovat o době příjezdu posádky ZZS. Poděkovat na závěr při příjezdu ZZS! 5 TANR v praxi Správné a účinné poskytnutí TANR je závislé na vynikajících znalostech a komunikačních dovednostech operátorky na ZOS. Správná komunikace s volajícím a vedení rozhovoru je prvotní podmínkou úspěchu. Je velmi důležité přesvědčit volajícího, že mu opravdu chceme pomoci, že neztrácíme čas a než pomoc, kterou očekává, dorazí na místo události, tak spolu uděláme vše pro záchranu pacienta, jeho příbuzného, kolegy, nebo i cizího člověka ležícího na ulici

17 5.1 Komunikace s volajícím ve stresu Volající bývá většinou ve velikém stresu z neočekávané události. Proto nevidí, neslyší. Úkolem operátora je komunikovat co nejjednodušším a nejjasnějším způsobem. Je zapotřebí klást jen jednu otázku, uložit vždy jen jeden úkol. Typická dvojotázka A je při vědomí, dýchá? - odpověď ANO může znamenat, že pacient je zcela při vědomí a dýchá, nebo i že je v bezvědomí a má jen ojedinělé lapavé dechy - volající intuitivně odpovídá pouze na druhou část otázky - dýchá? Je tedy nutné, položíme-li otázku, vyčkat a dbát na odpověď na ni, být trpělivý, ale důsledný. 5.2 Volání z třetí ruky Volání z tzv. třetí ruky mají asi 30% podíl ze všech volání, kdy nebylo možno zahájit TANR. Jedná se o situace typu Dobrý den, jedu autobusem a z okna vidím náhlý kolaps staršího muže nebo tady vrátný, z kanceláře pana X mi volali že náhle zkolaboval a mám zavolat ZZS. Zde je třeba snažit se získat informace o možnosti zavolání přímo k postiženému, přesvědčit volajícího, je-li v jeho možnostech, dojít na místo události apod., vždy záleží na konkrétní situaci. 5.3 Identifikace NZO Nerozpoznání NZO je hlavním důvodem chybného nezahájení KPCR, jak laiky tak TANR. Identifikace NZO je proto klíčovou dovedností pro celou metodiku TANR, je postavena na: - nápadné dynamice stavu (postižený teď zkolaboval); - bezvědomí (postižený neprojevuje žádné známky života); - bezdeší nebo terminální dechové aktivitě ( lapavé dechy). Identifikace NZO přináší nejvíce problémů i úskalí a zdaleka ne ve všech případech je snadná. Navíc u některých pacientů v okamžiku volání ještě nejde o NZO a k náhlému zhroucení životních funkcí dochází až v dalším průběhu

18 Identifikace náhlé poruchy vědomí zpravidla nečiní zásadní potíže. Matoucí mohou být křeče, které se u části pacientů s NZO krátce vyskytují jako následek hypoxie CNS. Potíže ovšem činí odlišit, zda je bezvědomí důsledkem NZO, nebo jiného děje. Častou chybou je pátrání po pulsu na karotidách úspěšnost tohoto postupu je špatná a časová ztráta významná. Bylo prokázáno, že necvičené osoby laici, ale i zdravotníci, nejsou ve stresu schopni odlišit svůj vlastní puls od pulsu pacienta. Výsledek je tedy naprosto nespolehlivý. Klíčové je tedy ověření stavu dýchání, jehož nepřítomnost je součástí identifikace zástavy oběhu. Právě lapavé dechy jsou ovšem největším úskalím identifikace NZO: na otázku zda postižený dýchá se dispečerovi často dostane odpovědi sice pozitivní, ale přitom popisující právě typické terminální dechy. Cca 50% (!!!) osob postižených NZO má v době prvního volání na tísňovou linku patrné projevy terminální dechové aktivity! Typické známky terminálního dýchání jsou zejména: - v časné fázi bezprostředně po zástavě: nepřirozeně dlouhý resp. postupně se prodlužující interval mezi jednotlivými nádechy - prodloužené expirium často doprovázené nápadnými, chrčivými zvukovými projevy - v pozdějších fázích: neúčinné pohyby pomocných dýchacích svalů, jazyka a svalů obličeje - mohou přetrvávat řadu minut, při kvalitní laické KPCR i po celou její dobu Součástí příjmu každé tísňové výzvy musí být zjištění stavu vědomí a ověření stavu dýchání. Při bližším dotazu volající typicky popisuje dýchání jako divné zvuky, chrčení, lapání po dechu hýkání, dýchání jako kapr, teď se nadechl, občas se zhluboka nadechne. Vznikne-li podezření, že má pacient lapavé dechy, a splňuje-li pacient ostatní kritéria NZO, považujeme stav za NZO a zahájíme TANR Pokud se do šedesáti sekund nepodaří spolehlivě potvrdit, že postižený reaguje a normálně dýchá, přestože je volající u pacienta, postupujeme tak, jako by šlo o náhlou zástavu oběhu

19 5.4 Zahájení a vedení TANR První kroky TANR Před zahájením TANR, po zaktivování příslušné výjezdové skupiny, ujistíme volajícího, že pomoc už je na cestě na místo události a že naším rozhovorem neztrácíme čas. Snažíme se uklidnit a motivovat volajícího. Informaci, že pomoc je na cestě, podle potřeby průběžně opakujeme a pokud možno volajícího informujeme o odhadovaném času příjezdu na místo. Tyto informace mají zásadní význam pro uklidnění volajícího a navázání spolupráce s ním Instrukce pro volající Instrukce se sestávají z organizačních a technických pokynů pro zachránce na místě NZO. Organizačními pokyny se snažíme, pokud je třeba a je to reálné v krátké době, sehnat pomocníky, zajistit přístup do domu, objektu, zajistit osobu, která počká na příjezd výjezdové skupiny a navede ji k postiženému. Pokud je to možné, shromáždit dostupnou dokumentaci - doklady, zprávy z předchozí hospitalizace apod. Technické pokyny popisují přípravu postiženého pro provádění KPCR a vlastní techniku masáže. Pokud je na místě jen jeden zachránce, je lepší ho instruovat a zavěsit, aby zůstala možnost komunikace v případě potřeby Vedení TANR Instrukce a postup pro správné pro vedení TANR: 1) sehnat pomocníky (pokud je to reálné), jeden pomocník komunikuje s dispečerem, ostatní provádějí masáž a případně další pokyny od dispečera 2) telefon umístit co nejblíže k postiženému 3) položit postiženého na záda, ověřit, že nemá nic pod hlavou 4) uvolnit dýchací cesty (záklonem hlavy tlakem na čelo a tahem za bradu, vyčištění ústní dutiny)

20 5) zahájit masáž dle metodiky resuscitace, co nejméně přerušovat masáž, zpočátku je dobré hlasitě počítat pro kontrolu dostatečné frekvence 6) pokračovat technikou dýchání z úst do úst, při neúspěchu ihned pokračovat v masáži 7) zajistit přístup do domu, dokumentaci, zajistit bezpečnost (zavřít domácí zvířata apod.) 8) Pokračovat v KPCR až do příjezdu a vystřídání členem výjezdové skupiny Na závěr rozhovoru PODĚKUJEME zachráncům, zaslouží si to! 6 Studie DIRECT V letech se uskutečnila na území hl. m. Prahy Zdravotnickou záchrannou službou hl.m. Prahy Studie DIRECT - Efekt TANR pro pacienty. Cílem bylo retrospektivní sledování outcome pacientů, kteří byli v době tísňového volání v bezvědomí, byli výjezdovou skupinou nalezeni ve stavu netraumatické zástavy a byli resuscitování

21 Z výsledků studie je zřejmý přínos TANR. Na území hl. m. Prahy zachránila TANR roce statisticky životů. Proto by dovednost správně a kvalitně poskytovat TANR měla patřit ke standartu práce zdravotnického operačního střediska

22 Závěr Vliv laické resuscitace na přežití postiženého NZO je nesporný. Dovednost dispečera kvalitně poskytnou TAPP - TANR je sice jen jeden z článku řetězce přežití, ale jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zvýšit naději na přežití pacientů postižených NZO! Cílem práce bylo zpracovat problematiku TANR, etiologii a nejčastější příčiny vzniku NZO a nezbytný podíl dispečera zdravotnického operačního střediska na úspěchu při záchraně pacienta postiženého NZO. Svojí prací jsem chtěl poukázat na náročnost, význam a důležitost této problematiky. TANR by měl být součástí znalostí každého dispečera ZOS. A proto je zapotřebí neustálé zdokonalování a prohlubování jeho znalostí. Záchrana pacienta je týmovou prací celého kolektivu ZZS a proto každý má své nezastupitelné místo; toto platí od přijetí a vyhodnocení tísňové výzvy až po ukončení zásahu výjezdovou skupinou a návratu na základnu

23 Seznam použité literatury MUDr. Ondřej Franěk, ZZS HMP - Výukový materiál pro dispečery zdravotnických operačních středisek Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP) - doporučený postup spol. Urgentní medicíny a medicíny katastrof, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005 Studie DIRECT, Praha,

24 Přílohy

25 Příloha č

26 Příloha č

27 Příloha č

28 Příloha č

Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP) Doporučený postupu výboru ČLS JEP - spol. UM a MK Aktualizace: 21.4.2007

Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP) Doporučený postupu výboru ČLS JEP - spol. UM a MK Aktualizace: 21.4.2007 Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP) Doporučený postupu výboru ČLS JEP - spol. UM a MK Aktualizace: 21.4.2007

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB Guidelines for Resuscitation Říjen 2010 Pravidelné revize po 5 letech , zdroj: Guidelines ERC Pohled, poslech, hmat Maximálně 10 s Gasping (terminální lapavé dýchání)

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech)

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 10 kroků pro život aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 1. Co je život bezprostředně ohrožující stav - "klinická smrt" 2.

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

Náhlé zhoršení zdravotního stavu

Náhlé zhoršení zdravotního stavu Náhlé zhoršení zdravotního stavu MUDr Jaroslav Gutvirth Licence creative commons uveďte autora, nepoužívejte dílo komerčně Nepropadejte panice Dá se s postiženým komunikovat? o Ano: má slušně prokrvený

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Neodkladná resuscitace v dětském věku

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd. Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.gpk VFN Hlavní změny od r. 2005 Pozdní podvaz pupečníku 1 min po porodu.

Více

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Nejdůležitější specifika KPR dětí MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Rozdělení dětského věku novorozenec 0 28 dní kojenec 28 dní 1 rok batole 1 3 roky předškolní věk 3 6 let školní věk 6 15 let adolescent

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace Simota T. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz

Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Legislativní vsuvka Zákon 374/2011 Sb. O zdravotnické záchranné službě 2 ZZS poskytuje

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197, Ostrov, 363 01 SMĚRNICE č. ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č.1713/2012/sps Traumatologický plán Zpracoval Vydal Ing. Dana Ptáčková Ing. Pavel Žemlička,

Více

155 let ÚVODNÍ SLOVO PRIMÁTORA. Vážení Pražané,

155 let ÚVODNÍ SLOVO PRIMÁTORA. Vážení Pražané, ÚVODNÍ SLOVO PRIMÁTORA Vážení Pražané, přání zdraví patří mezi ta nejčastěji vyslovovaná a zároveň ta nejupřímnější, která si na počátku každého nového roku, při významných výročích i při dalších slavnostních

Více

MODERNÍ POHLED NA NEODKLADNOU RESUSCITACI V TERÉNU

MODERNÍ POHLED NA NEODKLADNOU RESUSCITACI V TERÉNU VYSOKÁ ŠKOLA V PLZNI, o.p.s. Katedra ošetřovatelství PETR MOJHA Studijní obor: Ošetřovatelství MODERNÍ POHLED NA NEODKLADNOU RESUSCITACI V TERÉNU Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Ondřej Franěk Plzeň

Více

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Mgr. Iveta Nováková Knížková Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MEKA Brno 6.2.2014 Činnost psychosociálního

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Urgentní medicína Okruh A

Urgentní medicína Okruh A Urgentní medicína Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí 5. Multiorgánové postižení diagnóza

Více

INSPEKCE PROVOZU V PODMÍNKÁCH ZZS HMP. Autor: Pavel Volenec

INSPEKCE PROVOZU V PODMÍNKÁCH ZZS HMP. Autor: Pavel Volenec INSPEKCE PROVOZU V PODMÍNKÁCH ZZS HMP Autor: Pavel Volenec CÍL PŘEDNÁŠKY Specifika práce inspekce provozu (dále jen IP ) při poskytování přednemocniční neodkladné péče prostřednictvím zdravotnické záchranné

Více

Neodkladná resuscitace

Neodkladná resuscitace Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Neodkladná resuscitace Doporučený postupu výboru ČLS JEP - spol. UM a MK Aktualizace: 29.6.2009 Úvod Tento materiál

Více

Doporučené postupy jsou několikasetstránkové dokumenty, zabývající se nejen vlastním prováděním obecné neodkladné resuscitace, ale i resuscitací za

Doporučené postupy jsou několikasetstránkové dokumenty, zabývající se nejen vlastním prováděním obecné neodkladné resuscitace, ale i resuscitací za RESUSCITACE NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Vývoj ILCOR GUIDELINES : Doporučené postupy jsou několikasetstránkové dokumenty, zabývající se nejen vlastním prováděním obecné neodkladné

Více

MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA?

MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA? MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA? NE Škulec R Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, UK v Praze, Lékařská

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_19 Zdravověda PP obecné zásady,

Více

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová Základy první pomoci MUDr. Jana Picmausová Bezpečnost Tvá bezpečnost a Tvé zdraví je na prvním místě! Při poskytování první pomoci používej ochranné pomůcky: resuscitační roušku nebo masku a chirurgické

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Opakování PP KPR u dospělých, KPR s pomocí

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poranění páteře. Mechanismus úrazu. Manipulace

Více

Neodkladná resuscitace

Neodkladná resuscitace Česká lékařská společnost J. E. Purkyně Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof Neodkladná resuscitace Doporučený postup výboru ČLS JEP - spol. UM a MK č. 2 Aktualizace: 10. 5. 2011 Úvod Dokument

Více

Individuální a skupinové intervence v prostředí

Individuální a skupinové intervence v prostředí Individuální a skupinové intervence v prostředí ZZS a role koordinátora CISM Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje Blanka Čepickáp S.E.N.A. Praha PREVENCE x INTERVENCE Preventivní aktivity Vzdělávání Manažerská

Více

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Letecká záchranná služba Hradec Králové Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

6. KONFERENCE. 20.10.2010 Hradec Králové. Bc.,MUDr. Dana Hlaváčková

6. KONFERENCE. 20.10.2010 Hradec Králové. Bc.,MUDr. Dana Hlaváčková Emoční č ová á osa. 6. KONFERENCE Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek 20.10.2010 Hradec Králové Bc.,MUDr. Dana Hlaváčková Emoční ová osa. (pokus o case study) Většinou využívány metody

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE PO TONUTÍ - hypoxie, hypotermie a problematika poresuscitační péče. Jana ŠEBLOVÁ. ÚSZS Středočeského kraje

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE PO TONUTÍ - hypoxie, hypotermie a problematika poresuscitační péče. Jana ŠEBLOVÁ. ÚSZS Středočeského kraje KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE PO TONUTÍ - hypoxie, hypotermie a problematika poresuscitační péče Jana ŠEBLOVÁ ÚSZS Středočeského kraje Historie resuscitace při tonutí (Bierens, J.J.: Handbook of Drowning,

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace)

Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace) 1 Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace) Technika, jejímž cílem je obnovit základní životní funkce dýchání, krevní oběh, funkce mozku Nejčastější příčiny selhání základních životních funkcí:

Více

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 1. Působení elektrického proudu na lidský organizmus 2. Postup

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

UČITEL A PRVNÍ POMOC. Ing. Zdeněk Vopička

UČITEL A PRVNÍ POMOC. Ing. Zdeněk Vopička UČITEL A PRVNÍ POMOC Ing. Zdeněk Vopička OČ NÁM M BĚŽB ĚŽÍ: Přiblížení souvztažnosti prevence závažných úrazů s výukou první pomoci ŠVP a výuka první pomoci, znalosti poskytování PP kompetence celoživotn

Více

UMĚLÉ DÝCHÁNÍ PŘI RESUSCITACI NENÍ NUTNÉ

UMĚLÉ DÝCHÁNÍ PŘI RESUSCITACI NENÍ NUTNÉ UMĚLÉ DÝCHÁNÍ PŘI RESUSCITACI NENÍ NUTNÉ MUDr. ANATOLIJ TRUHLÁŘ Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého

Více

Neodkladná resuscitace s využitím AED u Záchranné služby ASČR - kazuistika. Mgr. Radek Benda, Inspektor provozu Záchranné služby ASČR

Neodkladná resuscitace s využitím AED u Záchranné služby ASČR - kazuistika. Mgr. Radek Benda, Inspektor provozu Záchranné služby ASČR Neodkladná resuscitace s využitím AED u Záchranné služby ASČR - kazuistika Mgr. Radek Benda, Inspektor provozu Záchranné služby ASČR IX. Pelhřimovský podvečer 15. 16.11. 2013 Definice 1: AED je vysoce

Více

ZAVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH PSYCHOLOGICKÝCH PROGRAMŮ V ZZS

ZAVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH PSYCHOLOGICKÝCH PROGRAMŮ V ZZS ZAVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH PSYCHOLOGICKÝCH PROGRAMŮ V ZZS Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek Hradec Králové, 25. října 2006 Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje Vladimír Kebza Státní zdravotní

Více

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

První pomoc v kontextu dopravy

První pomoc v kontextu dopravy Mgr. Veronika Kurečková První pomoc v kontextu dopravy Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Proč první pomoc? V roce 2013 bylo v ČR při dopravních nehodách zraněno 25 459 lidí. 583 lidí zemřelo. Podle

Více

Výběr z kapitol TONUTÍ. MUDr. David Kinšt Mgr. Jan Sedláček. Korektura MUDr. Marek Vašák Ing. Radek Turín, DiS.

Výběr z kapitol TONUTÍ. MUDr. David Kinšt Mgr. Jan Sedláček. Korektura MUDr. Marek Vašák Ing. Radek Turín, DiS. ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI Výběr z kapitol TONUTÍ MUDr. David Kinšt Mgr. Jan Sedláček Korektura MUDr. Marek Vašák Ing. Radek Turín, DiS. 2014 BALIC, s.r.o. BASIC LIFESAVING COMPETENCE AKREDITOVANÉ ZAŘÍZENÍ MŠMT

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

Co dělat, jste - li účastník nebo svěděk dopravní nehody:

Co dělat, jste - li účastník nebo svěděk dopravní nehody: Co dělat, jste - li účastník nebo svěděk dopravní nehody: Podle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích: Zastavte vozidlo v dostatečné vzdálenosti, vypněte zapalování a všechny osoby, které

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, nabízíme Vám bezplatné vzdělávání pedagogů v rámci programů DVPP, jde o kurz první pomoci pro učitele a kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí. Výuka je financována

Více

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý Kraj Vysočina Mgr. Dana Kratochvílová MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý kraj Vysočina Kraj Vysočina od roku 2004: realizace mezinárodního projektu OSN/WHO Zdravé město člen NSZM realizace místní

Více

První pomoc při zástavě dechu a srdeční činnosti

První pomoc při zástavě dechu a srdeční činnosti I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 12 První pomoc při zástavě dechu

Více

Tonutí. http://vzs.navratil.cz/ 16.02.2011. 1 Výklad. 2 Postup 1. 2.3 Technická pomoc tonoucímu... 2

Tonutí. http://vzs.navratil.cz/ 16.02.2011. 1 Výklad. 2 Postup 1. 2.3 Technická pomoc tonoucímu... 2 Tonutí Jiří Navrátil http://vzs.navratil.cz/ 16.02.2011 Obsah 1 Výklad 1 2 Postup 1 2.1 Příčiny tonutí............................. 1 2.2 Příklady nebezpečných situací.................... 2 2.3 Technická

Více

Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové

Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové Pavlína Tejnecká, Jana Müllerová Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové Péče o pacienty na bezprahové ambulanci (dříve LSPP) o činnost

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VČETNĚ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VČETNĚ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VČETNĚ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk, Bc. Radomír Vlk, DiS. Příručka byla vytvořena v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

První pomoc při úrazu elektrickým proudem První pomoc při úrazu elektrickým proudem Text je součástí seriálu o první pomoci, který byl uveřejněn v časopise ELEKTROINSTALATÉR v roce 2011. Další texty s tématem první pomoci najdete na www.zachrannasluzba.cz.

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Urgentní medicína 2015

Urgentní medicína 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava **** 6. 8. 10. 2015 Urgentní medicína 2015 1 Program Úterý 6. 10. 2015 Workshopy Intraoseální inzerce dospělí a děti teorie i praxe 13.00 15.00 sál Gold Intraoseální inzerce

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 PSYCHOLOGICKÁ RIZIKA ARS PTSP Po vystavení kritické události Záchranáři odolnější než běžná populace Profesní expozice význam vzdělávání, nácviku dovedností,

Více

OBSAH PREZENTACE. Kolegi. ální podora novinky 2013 péče dovnit. dovnitř. á pomoc ve zdravotnictv. Prvníí psychick. psychická péče ven.

OBSAH PREZENTACE. Kolegi. ální podora novinky 2013 péče dovnit. dovnitř. á pomoc ve zdravotnictv. Prvníí psychick. psychická péče ven. OBSAH PREZENTACE Kolegi ální podora novinky 2013 Kolegiální péče péče dovnit ř dovnitř Prvn á pomoc ve zdravotnictv Prvníí psychick psychická zdravotnictvíí = péče péče ven ven KDY BÝV Á POT ŘEBNÁ

Více

27. 28.11.2008, Hradec Králové. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno

27. 28.11.2008, Hradec Králové. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno 5. ročník konference Medicína katastrof -traumatologické plánování a příprava 27. 28.11.2008, Hradec Králové Organizace urgentních příjmů ve FN Brno aktivace a svolávání týmů MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D.

Více

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4 Téma Počet hodin Teorie Praxe Celkem 1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3 2. První pomoc teoretická část 10-10 3. První pomoc praktická část - 16 16 4. Péče o nemocné 2 2 4 5. Základy zdravotnické

Více

Kardiopulmonální resuscitace (KPR) 2005 - Basic Life Support (BLS) Základní resuscitace dospělých a dětí - nové doporučení pro laiky

Kardiopulmonální resuscitace (KPR) 2005 - Basic Life Support (BLS) Základní resuscitace dospělých a dětí - nové doporučení pro laiky Kardiopulmonální resuscitace (KPR) 2005 - Basic Life Support (BLS) Základní resuscitace dospělých a dětí - nové doporučení pro laiky Resuscitace (KPR kardio /srdce/ pulmo /plíce/ resuscitace /kříšení/)

Více

RESUSCITACE: MEZI ŘÁDKY. Bc.Valentýna Křížová, Petr Kříž ZZS Kraje vysočina

RESUSCITACE: MEZI ŘÁDKY. Bc.Valentýna Křížová, Petr Kříž ZZS Kraje vysočina RESUSCITACE: MEZI ŘÁDKY Bc.Valentýna Křížová, Petr Kříž ZZS Kraje vysočina Kacířská myšlenka: Známe opravdu dobře naše resuscitační pomůcky? A dovedeme je plně využít? DŮVODY Můžu použít dětské COMBO elektrody

Více

lidské, tak i majetek spoluobčanů

lidské, tak i majetek spoluobčanů Obsah Nejstarší záchranná služba ve střední Evropě 2 Současnost 3 Zdravotnické operační středisko (ZOS) 4 Rok 2011 očima záchranářů 5 Posádky rychlé zdravotnické pomoci (RZP) 6 Posádky rychlé lékařské

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

ZZS v České republice, dostupnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči

ZZS v České republice, dostupnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči ZZS v České republice, dostupnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči Dne 6. března 2014 uspořádala Česká lékařská komora v Poslanecké sněmovně konferenci s názvem 24hodinová dostupnost lékařské péče.

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní školy Proseč

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní školy Proseč Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní školy Proseč OBSAH 1. OBECNÁ

Více

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk, Bc. Radomír Vlk, DiS. Příručka byla vytvořena v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc

Více

Traumatologický plán školy

Traumatologický plán školy Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, info@zsstepankovice.cz www.zsstepankovice.cz Traumatologický plán školy DŮLEŽITÁ

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 3/2006 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Požadavky na hlášení v průběhu klinického hodnocení Povinnosti zkoušejícího: neprodleně (do 15 dnů) hlásit

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

První pomoc při dalších postiženích.

První pomoc při dalších postiženích. při dalších postiženích. (zpět) Mdloba postiženého uložit do polohy vleže, popř. autotransfúzní polohy a uvolnit oděv.zajistit průchodnost dýchacích cest, dostatek čerstvého vzduchu a lze přiložit studený

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Úloha ZOS při řešení MU Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Zdravotnické operační středisko Představuje vstupní bránu ZZS Centrálně řídí činnost všech posádek ZZS Vše co se v systému odehraje

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více