Management pohledávek v praxi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management pohledávek v praxi"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Management pohledávek v praxi Diplomová práce Autor: Bc. František Zvěřina Finance Vedoucí práce: Ing. Anna Hajdúchová Záturecká, Ph.D. Praha Duben,

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Bc. František Zvěřina 2

3 Poděkování: Děkuji paní Ing. Anně Hajdúchové Záturecké, Ph.D. za pomoc s mojí diplomovou prací a pracovníkům firmy Administrativa A-Z, s.r.o. za odborné konzultace. V Praze dne Bc. František Zvěřina 3

4 Anotace Tato práce si v teoretické části stanovila za cíl v systému řízení pohledávek charakterizovat pojem pohledávek, popsat proces vzniku, existence a zániku pohledávek, analyzovat jednotlivé formy zajištění a popsat postupy při řízení a vymáhání pohledávek. Druhá část práce charakterizuje společnost POL, spol. s r.o., zaměřuje se na analýzu struktury a vývoje pohledávek. Stručně se orientuje ve vztahu pohledávek a závazků společnosti a s vyuţitím poměrových ukazatelů finanční analýzy hodnotí ekonomiku společnosti. Další část práce hodnotí efektivitu řízení pohledávek ve společnosti POL, spol. s r.o., zabývá se důsledky nedostatečného řízení rizik a vyuţíváním podmínek prodeje pro řízení pohledávek; problematiku procesu řízení pohledávek je doplněna o popis postupů nakládání s pohledávkami, počínaje prevencí aţ po soudní vymáhání. V závěru práce byl stručně zhodnocen proces řízení pohledávek se zaměřením na výsledky a hodnocení tohoto procesu ve společnosti POL, spol. s r.o.. 4

5 Annotation This work provided the theoretical part of the objective in the management of claims to characterize the notion of claims to describe the process of creation, existence and termination claims, analyze various forms of security and identify management practices and debt collection. The second part is characterized by POL, Ltd., focuses on analyzing the structure and evolution claims. In brief focuses on the relationship of assets and liabilities, using financial ratios financial analysis evaluates the economics of the company. Another part assesses the effectiveness of debt management in society POL, Ltd., deals with the consequences of inadequate risk management and use conditions of sale for debt management; debt problem management process is accompanied by a description of procedures for handling claims from prevention to judicial enforcement. The conclusion was briefly reviewed the process of debt management with a focus on results and evaluation of this process of POL, Ltd.. 5

6 Obsah Obsah... 6 Úvod Systém řízení pohledávek Charakteristika pohledávek Vymezení pojmu pohledávka Vznik pohledávek Rozdělení pohledávek Zánik pohledávek Zajištění pohledávek Návrh postupu při řízení pohledávek Metodika při řízení pohledávek obecně Spojování firem do větších struktur Vymáhání pohledávek Mimosoudní vymáhání Soudní vymáhání Shrnutí teoretické části Charakteristika řízení pohledávek ve společnosti POL, spol. s r.o Informace o společnosti POL, spol. s r.o Analýza pohledávek ve společnosti Vývoj pohledávek a závazků Zdrojová data Poměrové ukazatele Ukazatele likvidity Ukazatele aktivity Ukazatele zadluţenosti Ukazatele rentability Zhodnocení efektivity řízení pohledávek Důsledky nedostatečného řízení rizik Vyuţívání podmínek prodeje pro řízení pohledávek Stanovení výše pohledávek Zajištění pohledávek Vyuţívání informací o odběratelích

7 3.4 Inkasní politika Veřejně přístupné databáze Závěr Seznam pouţité literatury Seznam tabulek Seznam grafů

8 Úvod Proces řízení pohledávek ve firmě je jednou z nejdůleţitějších činností, ve které se promítá ekonomické a finanční zdraví firmy. Tato činnost zároveň ekonomické a finanční zdraví firmy významným způsobem ovlivňuje. Proces řízení pohledávek jako takový začíná záměrem firmy prodávat své produkty a vrcholí inkasem pohledávky ve svém neustále se opakujícím procesu podnikání, tzn. v procesu nákupu výroby a prodeje, resp. inkasa. Právě tento koloběh je ve svém nepřestávajícím rytmu a proměnách forem předpokladem úspěšného podnikání. Proces jako takový je institucionalizován právním řádem ČR a konkrétními podnikatelskými subjekty je aplikován do reálného podnikatelského prostředí ve všech svých sloţitostech a variantách. Práce se pokouší uchopit celou šíři procesu vzniku, existence a zániku pohledávek s akcenty na zajištění těchto pohledávek a ekonomické a finanční souvislosti tohoto procesu, a to i na příkladu analýzy ekonomických výsledků konkrétního subjektu společnosti POL, spol. s r.o. s náznaky konkrétních dopadů těchto procesů a doporučení opatření směřující k zlepšení stávajícího stavu. Protoţe si práce jako taková dala za cíl analyzovat proces řízení pohledávek, je přirozené, ţe se první část práce zaměřuje na teoretické základy a právní východiska tohoto procesu. 8

9 1 Systém řízení pohledávek 1.1 Charakteristika pohledávek Vymezení pojmu pohledávka Obsah pojmu pohledávka vyplývá především z 488 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ), podle kterého závazkovým vztahem je právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) od dluţníka a dluţníkovi vzniká povinnost splnit závazek. Lze tedy zjednodušeně říci, ţe pohledávka je právo věřitele na plnění od dluţníka. Tomuto právu odpovídá povinnost dluţníka splnit svůj závazek vůči věřiteli Vznik pohledávek Pohledávka vzniká v okamţiku poskytnutí určitého plnění, případně k datu vystavení platebního dokladu nebo jiţ pouhým podepsáním smlouvy. Tuto skutečnost si dluţníci často neuvědomují, proto je důleţité monitorovat, zda bude tato částka uhrazena včas, pozdě nebo vůbec. Někteří lidé vůbec neberou na vědomí závaţnost dluhů, ani to, ţe se tak mohou dostat jak do finančních, tak i do psychických problémů. Je pravda, ţe věřitel nevymáhá svou pohledávku hned na začátku, ale dává dluţníkovi šanci zaplatit bez dalších výdajů. Tato lhůta je většinou v období jednoho roku. V tuto dobu má dluţník moţnost dluh uhradit, pokud se tak nestane, věřitel nebo jeho právní zástupce podává ţalobu k soudu, ale tím se pro dluţníka navyšují náklady, které je povinen taktéţ zaplatit. Nabízí se myšlenka, ţe by podnik ve snaze minimalizovat pohledávky mohl poţadovat placení v okamţiku dodání nebo ve velmi krátké lhůtě. Při takovém poţadavku musí zváţit, zda jeho odběratelé neupřednostní jiného dodavatele s lepšími platebními podmínkami. Podnikové pohledávky mohou vznikat i jinou cestou podnik si objedná 9

10 u svého dodavatele zakázku, dodavatel poţaduje zálohu předem. Záloha je ve fázi, kdy zboţí nebylo ani vyrobeno, natoţ předáno, vlastně pohledávkou k dodavateli. 1 Specifikou je vznik pohledávky za dluţníkem, který má svůj majetek v takzvaném institutu společného jmění manţelů. Jelikoţ je pravděpodobné, ţe se vymáhání pohledávky dostane do stádia exekučního řízení, blokuje se i tento majetek, jenţ se nerozděluje na polovinu, ale zůstává celý. Přesto je důleţité, aby si dluţníci i věřitelé uvědomovali důleţitost kroků, které vedou ke vzniku pohledávky. Nejlépe je se takové situaci vyhnout, a to zaplacením částky včas. Základní příčiny vzniku pohledávek druhotná platební neschopnost dluţníka spekulace dluţníka s úhradou závazku nedokonalé podloţení nároků věřitele sporná pohledávka úmysl dluţníka vyuţít nevýhodného postavení věřitele a snaha úplně se vyhnout zaplacení závazku Rozdělení pohledávek Pohledávky lze rozdělit dle různých kritérií. Například podle: vzniku, právní úpravy, zajištění. 1 SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s., s. ISBN

11 Podle vzniku Podle vzniku lze pohledávky rozdělit do tří skupin: Pohledávky z obchodního styku, které jsou nejběţnější a vznikají vţdy od vystavení platebního dokladu dodavatelem (věřitelem) vůči odběrateli (strana dluţníka) a zanikají úhradou částky uvedené na platebním dokladu odběratelem na účet dodavatele. Kromě platebního dokladu existuje zpravidla i dodací list na předmět plnění, kterým je dodávka zboţí, materiálu či sluţeb. Písemná forma smluvního vztahu zde nemusí vţdy existovat (ústně dohodnuté kontrakty). Pohledávky z bankovních úvěrů, z finančních mezipodnikových půjček a půjček mezi fyzickými osobami a podnikatelskými subjekty. Do této skupiny lze dále zahrnout i pohledávky z dluhopisů (obligace, směnky, atd.). Mají zpravidla písemnou smluvní formu, která řeší termín a způsob úhrady pohledávky i příslušenství (způsob úročení a sankce z prodlení úhrady) a doklad o převzetí finanční hotovosti dluţníkem. Pohledávky ostatní, tj. pohledávky z pracovně právních vztahů, sociálního a zdravotního pojištění, pohledávky státu z daňových povinností Podle právní úpravy Pro hodnocení pohledávky je důleţité její přiřazení k příslušnému právnímu předpisu. V České republice existují právní předpisy dva. Jedná se o obchodní zákoník a občanský zákoník. Kaţdý se vyznačuje celou řadou specifik, které je nutné zohlednit při posouzení existence konkrétní pohledávky i moţností jejího uplatnění a vymáhání. 2 Občanskoprávní pohledávky řídí se zákonem č. 40/1964 Sb, občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ). Dle tohoto zákona se posuzují majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakoţ i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto vztahy neupravují jiné zákony. Tímto zákonem jsou upraveny jak pohledávky ze smluvních vztahů, tak i pohledávky, které nejsou závislé na 2 BAŘINOVÁ, D.; VOZŇÁKOVÁ, I. Pohledávky: vzory smluv a podání. 2. vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s s. ISBN

12 ţádném konkrétním smluvním vztahu a jejich vznik je dán například veřejnoprávním předpisem či jinou právní skutečností. Zejména se jedná o pohledávky státu vůči občanům a to z titulu daní, poplatků, o pohledávky náhrady škody nebo také bezdůvodného obohacení. Na rozdíl od pohledávek vzniklých dohodou a vůli zúčastněných osob, tyto pohledávky představují právo jedné strany na peněţité plnění při porušení smluvní povinnosti bez ohledu na dojednané podmínky. Spolu s těmito právními vztahy zároveň řeší ObčZ i délku záručních lhůt, promlčení, obsah práv ochrany spotřebitelů, ale i řadu dalších právních souvislostí. Obchodně právní pohledávky - speciální právní normou, která upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a pohledávky z nich vzniklé a také i některé jiné vztahy související s podnikáním, je zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen ObchZ ). Pohledávky mohou např. vznikat z účastenství na obchodních společnostech, z jednání zakládajícího nekalou soutěţ a zejména z obchodních závazkových vztahů Podle zajištění Nezajištěné pohledávky jedná se o pohledávky, které vznikají bez jakékoli písemné dokumentace. Smluvní vztahy tak vznikají pouze na základě ústních dohod. Tento druh pohledávek ve smluvních vztazích je v určitém případě moţný, ale lze je vyuţít pouze v prostředí s vyspělou právní a podnikatelskou etikou. Tento zjednodušený postup bez nutnosti papírových smluv sebou totiţ přináší řadu problémů. Můţe se jednak jak o obecné omyly a chyby lidského faktoru, tak také absenci podkladů pro donucení nesolidního obchodního partnera k vyrovnání pohledávky. V krajních případech můţe jít dokonce aţ o nemoţnost takto vzniklou pohledávku právně vymáhat. Zajištěné pohledávky jde o účinnou ochranu před problémovými pohledávkami. Cílem je zabezpečit pohledávky uţ před jejich vznikem nebo v době, kdy vznikají. Ať uţ je to zajišťováním informací o budoucích či 3 ZICHÁČEK, A. Postupy při vymáháni pohledávek v obchodné právních vztazích a úspěšnost jejich použití v praxi. Zlín, s. Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 12

13 současných obchodních partnerech, důsledným zpracováním obchodních smluv či jištěním pohledávek, tzn. zajišťovacími instrumenty, jako jsou například dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso, směnka, zajišťovací převod prává, zástavní právo, smluvní pokuta, bankovní záruka, apod Zánik pohledávek K zániku pohledávky nejčastěji dochází zejména z těchto důvodů: Splnění dluhu Nejčastější způsob zániku pohledávky je jeho splnění peněţní formou, tj. úhrada plná příp. částečná. Samotná transakce se uskutečňuje hotovostním nebo bezhotovostním převodem Částečné splnění závazku Kromě písemného prohlášení, kterým dluţník uznává závazek, povaţuje obchodní zákoník ( 323 odst. 2) za uznání závazku také další právní úkony. Jedná se o: Placení úroků za uznanou se povaţuje část závazku (peněţní částka), z níţ se úroky platí ( 407 odst. 2 obch. Zákoníku). Částečné plnění závazku dlužníkem za uznání zbytku dluhu je tento projev vůle povaţován pouze za podmínky, ţe lze usuzovat" na dluţníkovo uznání. Pokud by dluţník sice částečné plnění poskytl, ale současně by výslovně prohlásil, ţe zbytek dluhu neuznává, nemůţe takový účinek nastat. Jestliţe dluţník poskytne částečné plnění a z okolností bude moţno usoudit, ţe uznává celý dluh, jedná se o rozšíření právních následků splnění, neboť splnění nebude mít za následek jenom zánik části dluhu, ale bude také uznáním jeho zbytku. 4 BAŘINOVÁ, Dagmar; VOZŇÁKOVÁ, Iveta. Pohledávky - právně - daňově - účetně. 3. rozšířené vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s., s. ISBN

14 Uznání závazku vyvolává právní účinky předpokládané v 323 obch. zákoníku: vylučuje moţnost uplatnit námitku promlčení, a to bez ohledu na to, zda dluţník o promlčení v době, kdy prohlášení o uznání učinil, věděl, či nevěděl. Uzná-li dluţník písemně svůj určitý závazek, běţí ve smyslu ust. 407 obchodního zákoníku nová promlčecí doba v délce čtyř let ode dne tohoto uznání. Jestliţe dluţník uzná jen část závazku, běţí nová promlčecí lhůta ohledně této části. V případě, kdy dluţník uznal jiţ promlčený závazek, nastává podle odst. 1 cit. paragrafu obdobný účinek: promlčené právo se uznáním obnovuje a běţí nová čtyřletá promlčecí doba. jelikoţ při uznání závazku se má za to, ţe tento určitý závazek v uznaném rozsahu trvá v době, kdy k uznání došlo, přechází důkazní břemeno pro případ sporu z věřitele na dluţníka. Dluţník, který svůj určitý závazek uznal, můţe sice namítat, ţe závazek nevznikl, nebo ţe v době uznání jiţ netrval (v případě uznání závazku jde o vyvratitelnou domněnku, ţe dluh v této době trval), avšak musel by své tvrzení dokázat. uznání závazku má výše uvedené účinky i vůči ručiteli Započtení pohledávky V případě, ţe věřitel s dluţníkem mají vzájemné pohledávky stejného druhu, zaniknou tyto započtením, a to do té výše, do které se vzájemně kryjí. Jestliţe některý z účastníků učiní vůči druhému projev směřující k započtení, zánik pohledávek nastane jiţ okamţikem, kdy se setkaly, nikoliv aţ ke dni, kdy byl učiněn kompenzační projev. Tento způsob zániku pohledávky zná jak právo občanské, tak obchodní. Prvním z předpokladů započtení je existence vzájemných pohledávek mezi týmiţ účastníky, kteří si jsou vzájemně věřitelem a dluţníkem. Dále musí jít o pohledávky stejného druhu (co do předmětu, např. peněţité). Důvod vzniku a povaha pohledávky můţe být rozdílná (např. lze započíst pohledávku z půjčky na pohledávku z náhrady škody). Neméně důleţité je to, ţe pohledávky musí být k započtení způsobilé, tj. jejich započtení není vyloučeno ani zákonem, ani dohodou mezi věřitelem a dluţníkem

15 V praxi se setkáváme s jednostrannými a dvoustrannými zápočty. Souhlas druhého účastníka v případě jednostranného započtení se nevyţaduje. K započtení pohledávek dojde na základě projevu vůle jedné strany, tj. oznámením adresovaným a doručeným druhé smluvní straně. V případech, kdy dochází k započtení na základě dohody účastníků, lze započítat jakékoli vzájemné pohledávky (nestanoví-li zákon jinak), tzn. i pohledávky, které nejsou způsobilé k započtení či nejsou stejného druhu Prekluze Pojem prekluze vyjadřuje zánik pohledávky v důsledku neuplatnění práva, které bylo třeba uplatnit v určité době, a tato doba marně uplynula. Pokud by dluţník prekludovaný dluh uhradil, byla by tato skutečnost posuzována jako plnění bez právního důvodu a jednalo by se ze strany věřitele o bezdůvodné obohacení. Dluţník by se mohl domáhat vrácení plnění. Prekludované právo nelze uplatnit u soudu Další způsoby zániku pohledávek K zániku pohledávek můţe dojít na základě dalších právních skutečností: dohodou: z principu smluvní volnosti plyne, ţe smluvní strany se mohou kdykoliv dohodnout o zániku pohledávky prominutím dluhu a vzdáním se práva, výpovědí, novací: dochází k nahrazení dosavadního závazku závazkem novým, původní závazek zaniká, narovnáním: účastníci uzavřením dohody o narovnání upravují práva, která jsou mezi nimi sporná či pochybná, smrtí dluţníka nebo věřitele, splynutím: pohledávka zaniká, jestliţe věřitel a dluţník splynou v jeden subjekt. Promlčení Při vzniku pohledávky je nutné kontrolovat lhůty k promlčení. Někdy je prekluze práva zaměňována s promlčením, ovšem v tomto případě právo nezaniká, ale dochází k jeho oslabení. V případě, ţe promlčecí doba skutečně uplynula a povinný vznese námitku promlčení, je toto právo nevymahatelné, soud je nemůţe přiznat. Jestliţe dluţník 15

16 promlčenou pohledávku zaplatí, má se za to, ţe platil existující dluh a nemůţe se domáhat vrácení zaplacené částky. Pro vztahy, které jsou upraveny dle občanského zákoníku, platí tříletá obecná promlčecí doba, pro vztahy upravené dle obchodního zákoníku je to obecná čtyřletá promlčecí doba. Smluvní strany nemohou uzavřít dohodu o kratší nebo delší promlčecí lhůtě, neţ je lhůta stanovená zákonem. Promlčecí doba začíná běţet ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. Výše uvedené právní vymezení pohledávek významným způsobem ovlivňuje jejich bonitu. Dalším významným prvkem ovlivňujícím bonitu je jejich zajištění pohledávek. 1.2 Zajištění pohledávek Prodej zboţí na fakturu či poskytování obchodního úvěru je spojeno s rizikem nezaplacení, proto by měl podnik (věřitel) poţadovat různé formy zajištění, které by vedly k uspokojení pohledávky v případech, kdy dluţník svůj dluh nesplní včas. Prostředky k zajištění pohledávek plní současně několik funkcí: preventivní: upozorňuje zákazníka na nepříjemné následky, čímţ ho můţe motivovat k zaplacení, zajišťovací: zvyšuje právní jistotu věřitele, ţe zajištěná pohledávka bude uspokojena, uhrazovací: umoţňuje při nesplnění závazku pouţití náhradního způsobu uspokojení. 6 Problematika zajišťovacích instrumentů je rozsáhlá, ale je důleţité, aby podnik volbě mezi různými způsoby zajištění věnoval patřičnou pozornost. Dále bych chtěl uvést alespoň některé zajišťovací instrumenty: 6 Členění dle Reţňáková, M., ZINECKER, M. Finanční management: II. část. Brno: VUT,

17 Smlouva Rozhodující předpoklad pro vznik pohledávky je uzavření smlouvy. Pro případné vymáhání je důleţité, jaký je obsah smlouvy a jaké jsou dodací a platební podmínky. Při sestavování smlouvy je třeba volit jednoznačné výrazy. Jakékoliv změny a odchylky od smlouvy je nutné řešit písemným dodatkem se souhlasem všech zúčastněných stran. Většinou jde v praxi o smlouvy mezi dvěma podnikateli, ale častou jde o více účastníků, a pak je ke vzniku smlouvy nutná dohoda všech účastníků smlouvy. V kupní smlouvě, stejně jako jiných smlouvách, musí být smluvní strany správně označeny. U fyzické osoby je nutné uvést jméno a příjmení, také je vhodné doplnit rodné číslo a bydliště. Právnické osoby musí být označeny ve smlouvě svou obchodní firmou, pod kterou se zapisují do obchodního rejstříku. Právní forma u obchodních společností je součástí obchodní firmy a vypovídá o ručení za závazky společnosti. 7 Je vhodné prověřit, zda osoba uzavírající kupní smlouvu, je k tomu oprávněna. U právnických osob, které mají statutární orgán kolektivní nebo mají více statutárních orgánů, je třeba zjistit, jak je upraven v obchodním rejstříku způsob jejich jednání. Smluvní strana si můţe vyţádat předloţení plné moci. Informace Kaţdá firmy by tedy měla ve zvýšené míře věnovat pozornost takovým informacím, které ji mohou nějakým způsobem ovlivnit, ale nelze zastávat názor, ţe maximální moţná informovanost vyřeší veškeré problémy. Informace musí být chápány pouze jako nástroj, který můţe být významným způsobem nápomocen ke stanovení optimálního řešení či správnému vyhodnocení vzniklé situace. Aby měla informace pro konečného uţivatele patřičný výnos, musí splňovat určitá kritéria. Mezi ty nejvýznamnější patří: 7 BAŘINOVÁ, Dagmar; VOZŇÁKOVÁ, Iveta. Pohledávky - právně - daňově - účetně. 3. rozšířené vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s., s. ISBN

18 Včasnost, dostupnost, spolehlivost Poţadovaný obsah, tj. aktuálnost, relevantnost, pravdivost, objektivnost, přiměřenost, Cena a uţitná hodnota, Legálnost Informace o obchodních partnerech lze získat z vnitřních a vnějších zdrojů. Významným vnitřním zdrojem jsou poznatky o dosavadní platební morálce našeho obchodního partnera. Vnější informace se zpravidla dělí na: Kancelářské (administrativní, identifikační) informace, které lze získat z otevřených zdrojů (obchodní či ţivnostenský rejstřík). Kancelářské informace zahrnují například obchodní firmu, právní formu společnosti, rok zaloţení, adresy, telefonní čísla, ové kontakty, identifikační či registrační čísla, bankovní spojení, obory činností, jména, tituly a funkce vedoucích pracovníků, základní kapitál, roční obrat. Kreditní informace, které slouţí k analýze solventnosti obchodního partnera. Kromě základní finanční charakteristiky (rozvaha, výkaz zisků a ztráty) obsahují ještě informace o dosavadní platební disciplíně, celkové bonitě společnosti a o zvláštních událostech ve společnosti. Získávání těchto informací je jiţ poměrně náročné a nákladné. Potřeba kreditních informací vznikla poprvé v bankách u ţadatelů o úvěr. Odtud je název kreditní informace. Bankovní informace, které je moţné legálně získat podle ustanovení 38, zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Pod pojmem bankovní informace je zahrnut specifický druh informací, které banka shromaţďuje o svých klientech. Třetí osobě je můţe poskytnout jen se souhlasem klienta. Jeho souhlas se nevyţaduje jen v případech občanskoprávního řízení nebo trestního stíhání. 8 Kancelářské a kreditní informace poskytují informační kanceláře. Výhodou těchto kanceláří je jejich nestrannost a nezávislost. 8 BAŘINOVÁ, Dagmar; VOZŇÁKOVÁ, Iveta. Pohledávky - právně - daňově - účetně. 3. rozšířené vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s., s. ISBN

19 Jednou z nejznámějších informačních kanceláří je firma Dun & Bradstreet. Tato společnost je schopna poskytnout informace o desítkách miliónů společností. Přesnost jejich hodnoceni však závisí na době, po jakou je daná oblast sledována, a také na tom, jak moc jsou v dané zemi společnosti zvyklé o sobě poskytovat informace. Praţská pobočka (Dun & Bradstreet s.r.o.) zaloţená roku 1991 otevírá svým zákazníkům přístup ke všem produktům mezinárodní Dun & Bradstreet Informatik Services, zpracovává BIR (Business Information Report) o českých podnicích. Zákazníci mohou přímo pomocí webového prohlíţeče přistupovat do databáze společnosti. Jedním z prvních seriózních produktů u nás v oblasti informačních katalogů byl Inform Katalog, který jiţ v roce 1990 vydala brněnská společnost Inform Katalog s.r.o. Základní informace o společnosti lze získat z výpisu z obchodního nebo ţivnostenského rejstříku. Výpis z obchodního rejstříku lze získat jednoduše, navštívit popř. podat písemnou ţádost u soudu, který obchodní rejstřík vede. U obchodního rejstříku je nutné počítat se skutečností, ţe údaje nemusí být aktuální. Změny zapisovaných skutečností v OR jsou prováděny se značným zpoţděním, čehoţ vyuţívají i nesolidní společnosti. Velkou výhodou OR na Internetu je moţnost vyhledávání podle osob. Pokud existují negativní zkušenosti s určitou společností, resp. odpovědnou osobou, lze snadno najít i další společnosti, kde tato osoba působí. Živnostenský rejstřík při poskytování výpisu z ŢR je nutné prokázat právní zájem, tzn. podloţit ţádost objednávkou, plnou mocí, fakturami, smlouvou apod. ŢR jsou vedeny ţivnostenským odborem příslušného místního úřadu. Z informací získaných pouze z těchto zdrojů nelze přesně posoudit platební morálku klienta. Na základě obecných zkušeností jsou však tyto informace dostačující pro posouzení moţného vzniku rizik. Další údaje lze získat z Obchodního věstníku. Jeho výhodou je poskytování informací o vstupu společností do konkurzního nebo likvidačního řízení a důleţitých sdělení s těmito řízeními spojených. Prověřením společností v obchodním věstníku by nemělo uniknout, je-li obchodní partner v konkurzu nebo vstoupil do likvidace. Informace o 19

20 obchodních společnostech v konkurzním řízení lze rovněţ nalézt na internetové adrese kde kromě obchodního rejstříku je v informačních registrech i evidence úpadců. Záloha Zálohové platby jsou v současné době velmi rozšířené. Formou zálohy bývá placena část nebo často i celá hodnota smluvené ceny dodávky. Výše zálohy není dána ţádným přepisem a závisí tedy jen na dohodě mezi dodavatelem odběratelem. Pojištění pohledávek Pohledávku je moţné i pojistit, především pokud jde o pohledávku ze zahraničního obchodu, protoţe při obchodování se zahraničím vzniká spousta rizik. Můţe jít o platební potíţe vyvolané politickými událostmi v zemi sídla kupujícího (válka, revoluce, občanské nepokoje, stávky), nemoţností transferu úhrad do ČR v důsledku váţných ekonomických potíţí země sídla kupujícího, vyhlášením její platební neschopnosti, zavedením moratoria na platby nebo přírodní katastrofou apod. Měli bychom myslet na to, ţe i v ekonomicky stabilních zemích, jako jsou např. USA, Francie, Německo, Velká Británie, je bankrot velmi častým jevem. V současné době jiţ existují společnosti v ČR, které se zabývají pojištěním plateb. Nejznámější jsou společnosti EGAP, ČESCOB a Gerling. Uvedení pojistitelé zpravidla disponují rozsáhlými databázemi, takţe jsou schopni posoudit bonitu odběratele. EGAP (Exportní garanční i pojišťovací společnost, a. s.) je od svého vzniku v roce 1992 akciovou společnosti plné ve vlastnictví státu. EGAP v případě pojistné události vyplatí pojistné plnění, převezme pohledávky a zabezpečí jejich vymáhání. Nabízí pojistné produkty v obdobné struktuře, rozsahu a kvalitě jako zahraniční úvěrové pojišťovny. Pokud je s EGAP uzavřena smlouva na některý typ pojištění zahraničních pohledávek, lze poţádat také o pojištěni tuzemských pohledávek. 20

21 Informace o této pojišťovně včetně podrobných přehledu o jejích produktech lze najít na internetové adrese wvw.egap.cz. Další úvěrová pojišťovna ČESCOB, a. s. je první specializovanou soukromou úvěrovou pojišťovnou v České republice. Vznikla v roce 1997, jejími zakladateli byla Česká pojišťovna, a, s. a největší belgická úvěrová pojišťovna EULER.-COBAC, S. A., která je součástí nadnárodního seskupení Euler Group. ČESCOB je také součástí nadnárodního holdingu Euler Group. Euler-Group je největším světovým seskupením v oblasti úvěrového pojištění. Je přímo nebo nepřímo zastoupeno ve všech hlavních centrech světového obchodu. Uzavřením pojistné smlouvy se automaticky získá přistup k informacím o odběratelích.čescob umoţňuje, na rozdíl od EGAPu, pojištění tuzemských pohledávek bez vazby na export. Zástavní právo Jedním ze zajišťovacích prostředků je všeobecně uznáváno také zástavní právo. Zástavní právo je upraveno podle Občanského zákoníku 152 aţ 172. Právní úprava zástavního práva byla zcela přesunuta do občanského zákoníku od , kdy bylo v Obchodním zákoníku zrušeno ustanovení 299. Účastníky právního vztahu jsou zástavní věřitel a zástavní dluţník. Dalším účastníkem můţe být zástavce, tj. osoba, která zastavila věc zajištění dluţníkova závazku. Zástavce můţe být totoţný s osobou dluţníka, můţe však jít o osoby odlišné. Dluţníci často mají představu, ţe v případě, kdy je zřízeno zástavní právo, má zástavní věřitel povinnost uspokojit svoji pohledávku ze zástavy, pokud svůj závazek včas a řádně nesplnil dluţník. Ve skutečnosti však záleţí na výběru zástavního věřitele, zda uspokojí svoji pohledávku ze zástavy nebo jiného majetku, pokud jde o osobu totoţnou se zástavcem, či obecně z majetku dluţníka a nikoliv ze zástavy. Zástavní právo slouţí k zajištění pohledávky tím, ţe v případě jejich řádného a včasného nesplnění je zástavní věřitel oprávněn domáhat se uspokojení z věci zastavené. 21

22 Zástavní právo plní dvojí funkci: zajišťovací vede dluţníka ke splnění povinnosti splatit dluh, nahrazovací pro případ, ţe dluţník závazek nesplní, dává věřiteli moţnost uspokojit svou pohledávku z předmětu zástavy. Zástavní právo můţe být zřízeno k pohledávce peněţité i nepeněţité. Také se můţe vztahovat na pohledávku, která vznikne aţ v budoucnu. Pokud je zástavním právem zajištěna nepeněţitá pohledávka, je do výše jejího ocenění v době vzniku zástavního práva zajištěno peněţité plnění, které by patřilo věřiteli v případě porušení závazku dluţníka. K téţe věci můţe vzniknout více zástavních práv, pak se přednostně uspokojí zástavní právo svým vznikem nejstarší, pokud zákon nestanoví něco jiného, K zajištění jedné pohledávky můţe být zastaveno i několik věcí. Zástavní právo vzniká na základě: písemné smlouvy, soudem schválené dědické smlouvy, ze zákona. Ve smlouvě musí být určen předmět zástavního práva a zajišťovaná pohledávka. Předmětem zástavy můţe být věc movitá i nemovitá, cenný papír či pohledávka. Věc však musí být určena individuálně a musí jít o věc samostatnou. Jako zástava můţe být poskytnuta pouze věc, ke které má zástavce vlastnické právo. Cizí věc můţe být zastavena jen se souhlasem vlastníka. Věc daná do zástavy musí být řádně odevzdána zástavnímu věřiteli či jiné osobě, na které se zástavce a zástavní věřitel dohodli, aby u ní byla zástava uschována. Toto uschování můţe být nahrazeno tím, ţe se vznik zástavního práva vyznačí v listině, která osvědčuje vlastnictví zástavce a je nezbytná k uţívání věci (např. technický průkaz motorového vozidla). 22

Právní úprava. Zákon směnečný a šekový (č. 191 ze dne 20. prosince 1950)

Právní úprava. Zákon směnečný a šekový (č. 191 ze dne 20. prosince 1950) Směnka 1 Právní úprava Zákon směnečný a šekový (č. 191 ze dne 20. prosince 1950) vychází ze Ţenevských konvencí platných od roku 1930, které sjednotily směnečné a šekové zákony ve většině evropských zemí

Více

1. nostro účet naší banky v bance jiné země a v měně té země 2. loro účet banky jiné země v naší bance v naší měně

1. nostro účet naší banky v bance jiné země a v měně té země 2. loro účet banky jiné země v naší bance v naší měně Otázka: Platební a zajišťovací instrumenty Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lucie PLATEBNÍ A ZAJIŠŤOVACÍ INSTRUMENTY Slouží k bezhotovostnímu platebnímu styku Jedná se o pohyb peněz mezi běžnými účty plátce

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

Mezinárodní bankovnictví

Mezinárodní bankovnictví Mezinárodní bankovnictví Osnova: 1. Charakteristika mezinárodního bankovnictví 2. Mezinárodní platební styk a jeho nástroje 3. Ostatní bankovní služby v mezinárodní oblasti 4. Otázky a odpovědi k opakování

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ SILNIČNÍCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Vysoká škola technická a

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

Platební podmínky v mezinárodním obchodu

Platební podmínky v mezinárodním obchodu Platební podmínky v mezinárodním obchodu ODDÍL 1 Teoretický úvod Def.: Platební podmínka určuje místo, dobu, způsobu úhrady kupní ceny kupujícím. V některých případech stanoví i výši úroku, určuje platební

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Česká exportní banka, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3042, se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, IČ 63078333 Všeobecné obchodní podmínky

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

Masarykova univerzita v Brně Právnická fakulta

Masarykova univerzita v Brně Právnická fakulta Masarykova univerzita v Brně Právnická fakulta Rozbor jednotlivých forem mezinárodního platebního styku Seminární práce Zpracovala: Jana Koch Seminární skupina: I Bakalářský studijní program obor Právo

Více

Obchodní financování. Bankovní záruky vydané neplatební. Princip vydané záruky. Záruky přímé a nepřímé

Obchodní financování. Bankovní záruky vydané neplatební. Princip vydané záruky. Záruky přímé a nepřímé Obchodní financování Bankovní záruky vydané neplatební Záruky neplatební jsou zajišťovací instrumenty vhodné pro zabezpečení neplatebních povinností v tuzemském i zahraničním obchodě. Princip vydané záruky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník ČÁST ČTVRTÁ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA *** HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Bankovní záruka. Obecně o zajišťovacích prostředcích. Právní úprava zajišťovacích prostředků

Bankovní záruka. Obecně o zajišťovacích prostředcích. Právní úprava zajišťovacích prostředků Bankovní záruka 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obecně o zajišťovacích prostředcích Funkce: zajišťovací, preventivní, nahrazovací Závazek zajišťovaný a závazek zajišťující

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami Název/Obchodní firma:.

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Směrnice pro nakládání s pohledávkami územního samosprávného celku

Směrnice pro nakládání s pohledávkami územního samosprávného celku Obec Batňovice 542 37 Batňovice č. p. 4 Směrnice pro nakládání s pohledávkami územního samosprávného celku Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tato vnitřní směrnice je zpracována ve smyslu následujících ustanovení:

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

1. Bioinova, s.r.o. se sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4 zastoupená: Ing. Petrem Baţantem, CSc., MBA, jednatelem IČ: DIČ:

1. Bioinova, s.r.o. se sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4 zastoupená: Ing. Petrem Baţantem, CSc., MBA, jednatelem IČ: DIČ: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, kterou níţe uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 1. Bioinova, s.r.o. se sídlem: Vídeňská

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.13

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090

KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090 KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ ) prodávající: se sídlem: zastoupený: IČO: DIČ: bankovní spojeni: číslo bank. účtu: (dále

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami Název/Obchodní firma:..

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Níže uvedeného dne uzavřely obchodní společnost obchodní firma: identifikační číslo: se sídlem: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u zastoupená: telefonní číslo:, email:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Mgr. Karolína Černá IČ 018 59 251, se sídlem Praha, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00,

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce SMĚNKY - vznik 12. století, severní Itálie - velký rozmach v 18.století vznik celosvětového obchodního trhu - její právní úprava nebyla jednotná - 1930- v Ženevě mezinárodní konference o právu směnečném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č dubna 2016

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č dubna 2016 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 21. dubna 2016 Kontraktační fáze Platební podmínka v KS Dokumentární platby OMO 6 9/4/2015 Podstata dokumentárního placení Pro větší oboustrannou

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Ministerstvo vnitra České republiky Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR. 014D Žďár nad Metují Dopravní automobil.

Ministerstvo vnitra České republiky Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR. 014D Žďár nad Metují Dopravní automobil. KUPNÍ SMLOUVA na základě jednání se smluvní partneři dohodli na uzavření této kupní smlouvy dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník SMLUVNÍ STRANY: Prodávající: Se sídlem IČO

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. se sídlem Polepská 867, 280 52 Kolín Zastoupená: Ing. Aloisem Koutkem IČ: 25095251 DIČ: CZ25095251

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY registrační číslo:.. 0000-2014 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Uzavřená dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako občanský zákoník"),

Více

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. ve spojení s 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČO: 70890366

Více

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY JAKO VÝHODNÁ ALTERNATIVA BANKOVNÍ ZÁRUKY A SLOŽENÍ JISTOTY NA ÚČET ZADAVATELE

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY JAKO VÝHODNÁ ALTERNATIVA BANKOVNÍ ZÁRUKY A SLOŽENÍ JISTOTY NA ÚČET ZADAVATELE FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY JAKO VÝHODNÁ ALTERNATIVA BANKOVNÍ ZÁRUKY A SLOŽENÍ JISTOTY NA ÚČET ZADAVATELE Vypracoval: Alice Holubovská

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

Akreditiv povaha. Podstatné náležitosti, forma. Bankovní smlouvy. Akreditiv. Smlouva o otevření akreditivu.

Akreditiv povaha. Podstatné náležitosti, forma. Bankovní smlouvy. Akreditiv. Smlouva o otevření akreditivu. Bankovní smlouvy. Akreditiv. Smlouva o otevření akreditivu. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Akreditiv povaha Platební nástroj, doplňkově má i zajišťovací funkci. Je podobný

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty 7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty PLATEBNÍ STYK představuje pohyb veškerých hotovostních a bezhotovostních peněžních prostředků za účelem provedení převodu peněžních prostředků z jednoho

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno : Město Semily Sídlo : Husova 82, 513 13 Semily Zastoupený

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen prodávající a..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen kupující uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

Úvod do směnečného práva. Mgr. Monika Příkazská Základy obchodního práva.

Úvod do směnečného práva. Mgr. Monika Příkazská Základy obchodního práva. Úvod do směnečného práva Mgr. Monika Příkazská 14. 12. 2015 Základy obchodního práva. Krátce k dalším druhům cenných papírů (co je třeba ještě znát) Podílový list Investiční list Skladištní list Náložný

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I. STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVX0J* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více