Imners enovin , " Polemikano ci ne. Tretí do party volby do Poslanecké snemovny Parlamentu Ceské republiky.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Imners enovin , " Polemikano ci ne. Tretí do party. 2006 volby do Poslanecké snemovny Parlamentu Ceské republiky."

Transkript

1 , " Imners enovin VydáváMesto Vlmperk 5/2006 Rocník XII Zdarma Polemikano ci ne V poslední dobe jsem si vyslechla nekolik nelichotivých poznámek na adresu Vimperských novin. Ve všech prípadech mely spolecného jmenovatele a tím byla nekonecná polemika tocící se kolem topení, ci podobných problému. Musím priznat, že i me se nelíbí, jak tento zpusob komunikace promenil naše noviny v mesícník plný stížností, napadání a nekonecných polemik. Jenže situace Je trochu složitejší. Dovedu si predstavit, jak by se pomerne velká skupina lidí ohradila, kdybych ze své pozice zarazila ci jen omezila otištení príspevku tohoto druhu. Obvineníz totalitních manýru, zneužití moci ci cenzurou by asi patrila k tem jemnejším. Bude tedy nutné najít v nejbližší dobe rešení, které by zachovalo cíl a úcel, za kterým byly Vimperské noviny zrízeny, a na druhou stranu dalo dostatecný prostor všem, kterí mají potrebu prezentovat svuj názor na verejnosti. Bude to každopádne složité a vždy se najde nekdo, komu nebude nalezené rešení vyhovovat, proto bych chtela všechny ctenáre Vimperských novin poprosit o trpelivost a všechny prispevovatele o zvážení, zda jsou vimperské noviny tím nejvhodnejším médiem pro jejich clánek. Preji vám všem mnoho krásných jarních dní a verím, že Vimperské noviny budou nadále periodikem, které nás bude spojovat, a ne místem pro nekoncící spory. S. Chumanová Volby do Poslanecké snemovny Parlamentu Ceské republiky 2006 Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím ze dne 8. února 2006 volby do Poslanecké snemovny Parlamentu Ceské republiky. Volby se budou konat v pátek 2. cervna 2006 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 3. cervna 2006 od 8:00 do 14:00 hodin. Právo volit má každý obcan Ceské republiky, který alespon druhý den voleb dosáhl veku nejméne 18 let. Do Parlamentu Ceské republiky se volí na základe všeobecného, rovného a prímého volebního práva, a to tajným hlasováním. Adresy volebních místností i jednotlivé volební okrsky zustávají beze zmen. Ve všech volebních místnostech bude zverejnen soupis príslušených ulic, které do volebního okrsku spadají. Podrobnejší informace najdete v samostatném clánku tohoto císla Vimperských novin. Pokracování na str. 2 Proczmenapravidels nájmembytu vdomechvevlastnictvímestavimperk... V posledních letech se bytová komise stále více potýkala s dlouhotrvajícím postupem pridelování nekterých volných bytu, a to zejména bytuo malépodlahovéploše - garsoniér. Bytová komise vždy ze seznamuuchazecuvybralanekolik žadatelu, kterí byli písemnou formou vyrozumeni o jednotl1vých prohlídkách volných bytu. Poté bytová komise ze zájemcu o konkrétní bytovou jednotku vybrala jednoho ze žadatelu. Pri výberu žadatelu však musí bytová komise postupovat dle urcitých jasne stanovených pravidel, posuzuje predevším sociální potrebnost žadatelu, které vyhodnocujev poradí dle data zarazenído seznamuuchazecu o pridelení bytu (od nejdelší žádosti). Vzhledem k tomu, že evidujeme i žadatele, kterí si podali žádost výhledove, a stoupá i nárocnost žadatelu na podmínky bydlení, dochází stále casteji k opakovaným prohlídkám volných bytu, na které se Pokracování na str. 2 UélStva: eks Viinperk o tom, že máj je lásky cas, musí vedet své Hermína a Miloš Svobodovi - v dubnuoslavilidiamantovousvatbu(60 let). Tretí do party Jsou zprávy, které dokáží nekteré lidi potešit, ale druhé rozesmutnet. Je faktem, že se plánuje výstavba nového (tretího) velkého marketu ve Vimperku. Mel by stát v prostorách tenisového hrište. Velmi chytre vymyšlené, umístit tento novodobý chrám konzumu do nejhustší zástavby. Klasický sporivý konzument jásá, bude si moci nakoupit levneji a bude to mít u ruky. Je však duvod k jásotu? Vimperk má tak velikou kupní sílu, aby se tu uživil další nadnárodní retezec? Zrejme si investor stavby myslí, že ve meste je príliš hustá sít živnostníku, kterou je treba procistit. Moderní ceština tomu ríká "vytvorit konkurencní prostredí". Podle mne jde jednoznacne o likvidaci živnostníku, kterí naprosto nemohou temto velkým molochum konkurovat. Nejsou tak dobre financne zajišteni, aby si mohli dovolit ruzné prodejní akce zboží pod výrobními náklady. Nemají ani dobré zázemí FOTO: l. DRENCENI v bohatých koncernech. Zákazníka tohle ale nezajímá, jen když nakoupíme hodne a levne. Možná si ani neuvedomuje,že podporuje expanzi velmi dravých, bezohledných a ziskuchtivých korporací. Vubec si hlavu neláme, jaké nevzhledné stavby tady budují, které pasují do krajinyjako pest na oko. Drobní živnostníci proti tomuto tlaku nemají nejmenší šanci. Dva markety, které již ve meste stojí, velmi hrube probraly obchodníky, prežili jen ti nejodolnejší. Tretí hyper - super srovná ten zbytek. Malým obchodníkum pak nezbude nic jiného, než živnost zavrít, zhasnout a odebrat se na pracovní úrad. Podporadrobnéhopodnikání ze strany státu'jako remen. Uvedu jeden príklad, který hovorí za vše: V Belgii a Holandsku, v zemích, které mají 26 milionu obyvatel, je postaveno dohromady 56 hypermarketu. V naší republice s IO Pokracovánína str. 3 Upozornení na konec platnosti obcanských prukazu Upozornujeme, že nejpozdeji dnem 31. prosince 2006 skoncí platnost obcanských prukazu bez strojove citelných údaju vydaných do 31. prosince 1996, viz podrobnosti v samostatném letáku, který je soucástí tohoto císla Vimperských novin. Další informace na str. 4. Ing. Jana Schererová, vedoucí Odboru vnitrních vecí

2 2 tel Vimperské noviny Volby do Poslanecké snemovny Parlamentu Ceské republiky 2006 Pokracování ze str. 1 Volic, který se nebude zdržovat v dobe voleb do Poslanecké snemovny Parlamentu Ceské republiky ve volebním okrsku v míste svého trvalého pobytu, avšak na území Ceské republiky. muže hlasovat na volicský prukaz na území Ceské republiky v jakémkoli stálém volebním okrsku. Volicský prukaz je možné získat u obecního úradu príslušného podle místa trvalého pobytu volice. a to:. na základe jeho písemné žádosti, která bude opatrena overeným podpisem volice. Pro písemnou žádost o vydání volicského prukazu není žádný predepsaný formulár. Žádost musí být príslušnému obecnímu úradu dorucena nejpozdeji 7 dnu prede dnem voleb. tzn. do osobne. kdy není písemná žádost vyžadována. O vydání volicského prukazu osobne lze požádat do okamžiku uzavrení stálého seznamu tzn. do do 16:00 hodin. Volicské prukazy budou vydávány od Pri volbách do Poslanecké snemovny Parlamentu Ceské republiky je možné volit i v zahranicí. a to na zastupitelských úradech. O této možnosti se mohou volici informovat na odboru vnitrních vecí Mestského úradu ve Vimperku. Každý volic je povinen po príchodu do volební místnosti prokázat svoji totožnost a státní obcanství Ceské republiky platným obcanským prukazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem CR anebo cestovním prukazem. Neprokáže-li volic svou totožnost a státní obcanství Ceské republiky. nebude mu hlasování umožneno. Je tedy nezbytné. aby mel volic u sebe potrebný doklad. viz výše. V prostoru urceném pro úpravu hlasovacích lístku vloží volic do úrední obálky (obdrží ji od okrskové volební komise) jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku. který vkládá do úrední obálky. muže pritom zakroužkováním poradového císla nejvýše u 2 kandidátu uvedených na témže hlasovacím lístku vyznacit. kterému z kandidátu dává prednost. Pokud se ze zdravotních duvodu nebude moci volic dostavit do volební místnosti osobne. muže požádat. aby ho okrsková volební komise navštívila s prenosnou volební schránkou. Tento požadavek je možné nahlásit pred volbami a v prubehu voleb Ing. Jane Schererové. tel Mestský úrad Vimperk. Nejpozdeji 3 dny pred volbami. tj obdrží každý volic sadu hlasovacích lístku do své domovní schránky. Dostatek hlasovacích lístku bude také prímo ve volebních místnostech. Se svými dotazy v souvislosti s volbami se mužete obracet na odbor vnitrních vecí Mestského úradu ve Vimperku. Ing. Jana Schererová. vedoucí Odboru vnitrních vecí Místo konání voleb a popis volebních okrsku Príslušnost volicu k jednotlivým volebním okrskum je dána místem. kde jsou prihlášeni k trvalému pobytu. VOLEBNí OKRSEK C.1 SíDLO: ZÁKLADNí ŠKOLA T.G.M.,ULICEPRAŽSKÁ167, VIMPERK CÁSTI ÚZEMí (ULICE): nám. Svobody, Kaplírova. Svornosti. U Lázní. Brantlova. Jirchárská. Steinbrenerova. Na Bašte. Kostelní. Inocencova. Pivovarská. Zlatá stezka. Podzámcí. 1. máje c. p. 3. Zahradní. Rožmberská. Purkártova. Pasovská. Zámek. Na Stráni VOLEBNí OKRSEK C.2 SíDLO: ZÁKLADNíŠKOLAT. G. M., ULICEPRAŽSKÁ167, VIMPERK CÁSTIÚZEMí(ULICE):Spidrova.Pod Homolkou.Hranicárská. Družstevní. Na Vyhlídce. Slunecná. místní cásti: Boubská. Boranovice. Pravetín VOLEBNíOKRSEKC.3 SíDLO:ZÁKLADNíŠKOLAT.G.M.,Ul. 1. MÁJE268, VIMPERK CÁSTIÚZEMí(ULICE):Krátká. Karolíny Svetlé. Nad Stadiónem. Husova. Hrbitovní. Nádražní, Na Výsluní. Brigádnická. Boženy Nemcové. Riickerova.Pražská. Boubínská. Žižkova. Tovární. Nerudova. Johnova. Jiráskova,HájnáHora. 1.máje c. p H VOLEBNíOKRSEKC.4 SíDLO:ZÁKLADNíŠKOLAT. G. M., ULICE1. MÁJE268. VIMPERK CÁSTIÚZEMí(ULICE):Karla Weise, Sklárská. 1. máje c. p. 2H , , 326, místní cásti: Výškovice, Sudslavice, Lipka. Klášterec. Solná Lhota. Korkusova Hut. Arnoštka. Skláre, Vnarovy. Michlova Hut VOLEBNí OKRSEK C.S SíDLO:ZÁKLADNíŠKOLA, ULICESMETANOVA405, VIMPERK CÁSTIÚZEMí(ULICE):Celakovského. Klostermannova. Palackého. Smetanova. 1. máje c. p. 40, , 333 VOLEBNíOKRSEKC.6 SíDLO:ZÁKLADNíŠKOLA, ULICESMETANOVA405, VIMPERK CÁSTIÚZEMí(ULICE):K Rokli, Lucní. Mírová c. p , ,421, , , , ,43~ VOLEBNí OKRSEK C. 7 SíDLO:ZÁKLADNíŠKOLA, ULICESMETANOVA405, VIMPERK CÁSTIÚZEMí(ULICE):SNP.Mírovác. p , , , místní cásti - Cejsice. Kresanov. Hrabice. Modlenice Proczmenapravidels nájmembytu... Pokracováníze str. 1 ka. Veškerénabídky bude potreba vybraní žadatelénedostavují.musí ucinit písemnou formou. Pokud být proto vybíráni další zájemci. zájemce doposud není evidován které opet vyrozumíváme... jako žadatel o byt. bude povinen Povinností mesta je vždy volný v nabídcesdelit i skutecnosti,které bytv co nejkratšímtermínupridelit je trebauvéstdo žádostio pridelení a to zejménabyty, které jsou vytá- bytu. pripojitpotrebnélistiny a splpeny dálkovým topením. protože nit veškerépodmínky pro zarazení náklady za služby v neobsazeném byte hradí vždy Mesto. do evidence žadatelu o bytovou náhradu. Takovánabídka bude zá- Abychom zabránili tomuto roven považovánaza žádost o prizdlouhavému postupu, rozhodlo delení bytu. Zastupitelstvo Mesta Vimperk na V návaznostina novýodstavec3 svém zasedání dne ci. IV došlo k doplnení odstavce4 upresnit a pozmenit postup pri ci. IV a ci. Vil, kde je upresnován pridelování bytu. V uvedených pravidlech byl doplnen v ci. IV postup vyhodnocení konkrétních nabídek žadatelu. nový odstavec.který zjednodušuje Pro názornost: o konkrétní navýše uvedený postup. a to zverej- bídnutý byt bude moci požádat nenímkonkrétníhovolnéhobytu každýžadatel.který má evidovak pronajmutí na všech výveskách nou žádost na seznamu uchazecu. MeÚ Vimperk a na internetových ale i zájemce. který si podá žádost stránkách Mesta Vimperk. kde o uvedený konkrétní byt. prestože bude upresnen termín prohlídky není doposudevidovánna seznamu bytu a termín. kdy mohou žadate- uchazecu o pridelení bytu a svojí lé sdelit. že mají zájem o pridelení takto specifikovanéhobytu do nájžádostí teprve splní podmínky pro prijetí žádosti do seznamuuchazemu. Soucástízverejnenímohoubýt cu o pridelení bytu. i další kritéria pro výber nájemce. kupríkladu požadavekna nabídku Uvedenézmenybudouplatnéod výše nájmu ci pristoupení k závazku predchozího nájemce - dlužní- Odbor hospodárský a Martina Chvostová, bytový Volby a výlep plakátu Ve snaze zajistit hladký a regulérní prubeh volební kampane jsme se rozhodli stanovit pravidla pro výlep plakátu od do Podle nich budou moci volební strany využívat plakátovací plochy zdarma, avšak samotný výlep bude zajištovat Mestské kulturní stredisko. Príjem plakátu je vždy v úterý. ve stredu a ve ctvrtek od 10 do 15 hodin a výlepovými dny jsou pak streda a pátek. Plakáty je možné zaslat i poštou. Protože velikost plakátovacích ploch je omezená a kandidujících stran je 19. bylo nutné pristoupit k redukci poctu plakátu. Na každou plochu bude tedy vylepen pouze jeden plakát od každé strany a nesmí mít jednu stranu delší než 120 centimetru. MeKS nemuže zarucit neprelepování plakátu jinými subjekty. proto je vhodné poskytnout výlepové službe dostatecný pocet náhradních plakátu k opravám. Behem oficiální kampane je z logických duvodu zrušen komercní výlep. J. Pulkrábek, reditel MeKS

3 8:00 tel Jarníúklid Jménem Mesta Vimperk a jménem firmy Technické služby Radima Kucery si Vás dovolujeme požádat o spolupráci pri "Jarním úklidu", který bude probíhat ve spádových obcích Mesta Vimperk v techto termínech: Hrabice, Cejsice, Kresánov, Lipka, Výškovice, Sudslavice Korkusova Hut, Klášterec, Skláre, Boubská, Boranovice,Pravetín. V každé obci bude vždy umísten 1 kontejner na OBJEMNÝ ODPAD (odpad. který se nevejde do popelnice - matrace. lina. koberce. nábytek). Zeleznýšrot ukládejte. orosím. vedle tohoto konteineru. Chteli bychom Vás požádat o dusledné trídení ukládaného odpadu. V prípade, že odpad bude v kontejnerechnetrídený, budeme nuceni odpad znovu trídit a celá akce se tím výrazne prodraží a doplatíme na ni všichnipri stanovení poplatku v príštím roce. Pokudnebudou dodržena tato základni pravidla, bude jarní úklid v príštích letech zrušen. Dále Vás chceme upozornit na odkládání nebezpecného odpa. du (autobaterie, zárivky, lednicky, televize, ale i pneumatiky apod.), který do techto kontejneru skutecne nepatrí a je hlavní prícinou nutnosti následného trídení. Tento odpadje možnoodkládat u prodejcu techto výrobku, pro než povinnost zpetného odberu vyplývá ze zákona o odpadech, prípadne do sberného dvora ve Sklárské ulici ve Vimperku (zdarma). Odpad patrící mezi vyrazené elektrické a elektronické zarízení (katalog. c ) - napr. sporáky, pracky a podobný odpad, prosím umístujte vedle kontejneru tak, aby je pracovníci TS mohli odvážet bez nutnosti jejich..dolování" z kontejneru. Další informace poskytnou: Ing. Hejlková, tel.: , , pan Nusko, tel.: , , Ing. Kotál, tel.: , vývoj ceny tepla v r ve Vimperku V minulých Vimperských novinách se vedla diskuse na téma teplo a problémys tím spojené.nechci se k tomuto tématu vracet, ale pro vyjasnení uvádím: Sazby roku 2005 za vyrobený GJ bez DPH s DPH leden - cerven: 411,78 Kc/GJ 432,37 Kc/GJ cervenec- zárí: 450,69Kc/GJ 473,22Kc/GJ ríjen- prosinec: 488,78Kc/GJ 513,22Kc/GJ konecnároku 2005: 474,95Kc/GJ 498,70Kc/GJ Od do došlo k nárustu ceny za I GJ (vcetne 19% DPH)o 15,3%. Cena tepelné energie je cenou vecne usmernovanou a regulovanou. Regulacní ustanovení vydává Energetický regulacní úrad ve form~cenovýchrozhodnutí. Podle techto rozhodnutí lze do ceny zahrnout pouze ekonomicky oprávnené náklady. Energetický regulacní úrad vy\várí pravidla a dále provádíkontrolynad dodržováním techto pravidel. Podle uvedených pravidel stanovuje pro naše podmínky také závaznýpostup tvorby cen tepelné energie. Mimo jiné je stanoveno delení nákladu na promenné (mení ~e podle objemu výroby - palivo, elektrická energie, voda) a stálé (opravy, mzdy, nájem...). Pro promenné náklady platí, že pokud dojde ve sledovaném období (kalendární rok) k nárustu cen, muže dodavatel tepelné energie promítnout tyto náklady do ceny energie ve 100%výši. Pro stálé náklady platí ustanovení, že tyto mohou narust oproti predchozímu období pouze v nákladech za mzdy, a to o procento inflace snížené o 1 %. Ostatní položky se ponechávají ve stejné výši jako v predchozím období. V prípade, že stálé náklady narostou provozovateli více než dovoluje regulace, musí tento požádat Energetickýregulacní úrad o výjimku z regulace a Energetický regulacní úrad pak hodnotí duvody.toto ale není prípad našehoprovozu.po celou dobu provozování dodržujeme nárust stálých nákladu podle ustanovení regulátora a cena tepelné energie narustá v promenných nákladech. Pro príklad uvádímenapr. cenupaliva k a k k k s;jcena 1m3zemního plynu 6,26Kc bez DPH 7,75Kc bez DPH 7,45Kc vcetne DPH 9,22Kc vcetne DPH V prubehu roku 2005 došlo tedy k nárustu ceny zemního plynu za 1m3 o 23,8 %. Stanislava Chumanová, INFORMACEPROVEREJNOST Oznámení o prerušení dodávky elektrické energie ve Vimperku ze strany E.ON Ceská republika, a. s. Datum ástobce 1Vypnutá oblast Zákon o sociálních službách Od 1. ledna 2007 vejde v platnost zákon o sociálních službách, který se dotkne témer každého zdravotne postiženého obcana. Jestli se chcete dovedet o nastávajících zmenách více, mužete se informovat na bezplatné telefonní lince poradny..paragrafík" nebo na Leoš Spáci/, Liga za práva vozíckáru I I. Uzavrení úradu práce Ve dnech 25. a 26. kvetna 2006 bude Úrad práce v Prachaticích, pracovište Vimperk, Nad Stadiónem 199, Vimperk, z technických duvodu zavreno. Žádáme tedy verejnost, aby si vyrídila nutné záležitosti bud pred tímto termínem, nebo pokud se týce evidencí, bude možno se v uvedených dnech registrovat v Úradu práce v Prachaticích, Poštovní 113. Dekujeme za pochopení. Otevrení bytu 114:00I Veselka 1Obec Vyšovatka, Obec Veselka :00 12:30 Korkus. Hut celá obec Korkusova Hut :30 15:00 Kresánov Obec Kresánov :30 10:00 Lipka :30 110:00I VimperkII V prípade nutné žádosti obcana pri pomoci otevrení bytu ci domu je možné využít pomoci Hasicského záchranného sboru Vimperk za úcasti Mestské policie Vimperk. Mestská policie overí, zda obcan, žádající o pomoc, má právok bytu ci domu. Poté bude byt ci dum zprístupnen.v prípade, kdy se nejde o zdraví, majetek a životní prostredí, je tento úkon ze strany Hasicského záchranného sboru zpoplatnen dle sazebníku HZS. Stanislava Chumanová Tretí do party Obec Lipka (mimo spodní cásti pod viaduktem) - Pokracování ze str. J miliony obyvatel118!! Dalších 22 má být postaveno do konce letošního roku! Nejsmutnejší na celé veci je ten fakt, že podle stávající legislativy nemohou obce do výstavby techto stodol skoro vubec mluvit. Pokud se stavba provádí na soukromém pozemku, má roli konzultanta. Zeptejme se ted v horké predvolební parlamentní kampani kandidátu, jak je to možné. Odpovedí budou jen zbytecné reci nebo snaha vyhnout se položené otázce. Mužeme být ve Vimperku vlastne spokojeni, ted už nám nic ve mes- Vimperk- IlokalitauliceMírová lokalitauliceboubínská- I II :30115:001VimperkII Ikonec u tiskáren (pila- státní lesy + stavebniny...) II :00112:30 I Vim erk II Ilokaita lice Iatá steza p (u byvalehodrevopodmku) te neschází. Tretí super - hyper bylo vlastne to poslední, co nám tu chybelo... Karel Beránek Jaro je snad už konecne tady. I

4 , II KONEC PLATNOSTI OBCANSKÝCH PRUKAZU, VYOANYCH DO Upozornujeme, že nejpozdeji dnem 31. pro'since 2006 skoncí platnost obcanských prukazul bez strojove citelných údaju vydaných do 31. prosince Konec platnosti se vztahuje i na obcanské prukazys vyznacenou platnosti-bez omezeni"is výjimkou ~.,. obcanských.. '..~~",,,va'.~... prukazu _,. ~ obcanu narozených ' pred "".,.,...~. 1. lednem 1936.,,- I.j::o. 3 c I <: 3' (1)..., :::. O- o ::r (1) 3 I ::I (1)... (, N... ~ v,) j::o. o N Ṉ o ~QB~.~',,,"~A~ l~~a'i!,..~a~, - _Uc Q,. ~ ' _lk ~ECI.EH ~ECI4EN 4 ~ l ~ Ir ~R,,'~~ ~'.., 1 :[OR,,~~ '~1 ~'i4?!~. " j '. :.:~~~; ~", Žádost o vydání obcanského _II."211I$ "....,,' ~~'\ 5~1 ~,,,, spec~lie~, " datum '. II.,.I~ ;.' ~~ I I " P<:"41:t~'\~.. 6 3_ " Spec1men ~I, 12'0"2'804 J- ~ "II~.~ ;1. ~, '.-. '!r~" ".,/ I ;~ i." l!'o; "., I vydanl prukazu se strojove citelnými údaji je obcan povinen predložit nejpozdeji do 30. listopadu Doporucujeme obcanum, aby o výmenu obcanského prukazu žádali v prubehu celého roku a neponechávali ji na poslední mesíce roku 'W~","',"~'~",_~ Vytwi'iIo: Ministerstllo vnitra, odbor správnich cinnosti, oddeleni koordinace pfedpisu a kontroly a vývoje dokiado < 3' Ul N o 0\

5 Glosa Ve svém príspevku chci reagovat i jako predseda kontrolního výboru na dve cásti clánku pana místostarosty "Odpoved na clánek "Nekolik otázek "Mgr. Horáka" ze tretího císla VN. 1) Ve svém clánku se pan místostarosta pohoršuje nad tím, že pan Horák delá z lidí na radnici a obcanu Vimperka negramotné lidi, nebot kontrolní výbor nepredložil vedení mesta verohodná císla. Pan místostarosta se mýlí. Kontrolní výbor byl skutecne poveren na jare 2004 kontrolou tepelného hospodárství a to vcetne zjištení výše prostredku vynaložených firmou B-DaS na opravy. Podle šetrení kontrolního výboru se nikdo z mesta nezabýval kontrolou oprav a vynaložených prostredku na opravy v dobe, kdy firmy B-DaS zajištovala smluvne dodávky tepla pro mesto, t. j. do konce roku A ted k tomu omylu pana místostarosty. Kontrolní výbor nepredložil Zastupitelstvu vubec žádná císla, a to ze dvou duvodu:.mesto tyto údaje nemelo k dispozici, nebot se nikdo z mesta (Odbor investic a údržby a ani Rada mesta) nezabývalkontrolou oprav a vynaložených financních prostredku.pro firmu B-DaS nebyl a není kontrolní výbor partnerem, kterému by musela prekládat ke kontrole své úcetní doklady. A už vubec ne v dobe, kdy s mestem není ve smluvním vztahu a je spíše ve sporu. To by neudelal asi žádný z podnikatelu. Pan místostarostajiste zná ze zákona o obcích pravomoci kontrolního výboru a proto mne prekvapuje jeho formulace v clánku, která vyznívá, jakoby kontrolní výbor svuj úkol odbyl. Kontrolní výbor dostal úkol, který nemohl s ohledem na své kompetence splnit. Zápisy jsou uloženy na radnici. 2) Druhá cást se týká financování. Dovolím si ocitovat "Jen cloveka naprosto ekonomicky nevzdelaného muže napadnout zapocítávat náklad na zbudování biostanice do ceny tepla:' Zde pan místostarosta asi zkoušel pozornost ctenáru. Náklady na zbudování biostanice budou zatežovat (krome jiných) cenu bioplynu a tím samozrejme i následne cenu tepla. Jinak to v ekonomice nejde a v tržní už vubec ne. Pokud ovšem chce podnikatel svuj podnik udržet pri živote a vytvorit si financní prostredky na obnovu základních prostredku po jejich "dožití". Tak me to ucili moji profesori ekonomie. Je však pravda, že jsem se ve své praxi setkal s podnikateli, kterí tuto zásadu nedodržovali. Dnes jenom prežívají nebo už nepodnikají. Ing. Bohumil Petrášek Jsemznechucenposlednídiskuzí (a vlastne i temi predcházejícími) na Vašichstránkách. Každé vedení mesta pracovalodle mého názoru podle toho, jaké financní prostredky melo k dispozici. Nekomu pomohly povodne nebo kontakty, nelze ale odsuzovat vše, co se za predchozího vedení ve Meste delalo. Slibovaný audit o cinnosti predchozího zastupitelstva jsem zatím nevidel a bylo by vhodné sdelit i obcanum Mesta, zda zde docházelo k tunelování, obohacování a k dalším nezákonným cinnostem. Prední stránky novin Mestajsou plné predvolební agitace, osobního napadání, akademického titulování a nic neríkajících názoru. Noviny by mely sloužit zejména k informaci obcanu a ne k politickým putkám a dalekosáhlým clánkum na podporu nejaké politické strany. K propagaci jsou urceny letáky a placená reklama. Vážím si cinnosti starostky mesta a také toho, že se této bezbrehé diskuze nezúcastnuje. Stanislav Martan P. S. Velice si vážím cinnosti Informacního strediska, pro Mesto delá daleko víc, než Vimperské noviny! tel Svet není cernobílý Vážený pane Mgr. Kozáre, Váš clánek "Kam jsme doš!i?" v minulém císle VN mne inspiroval k porovnávání. A to nejenom k porovnávání dvou posledních funkcních období vedení mesta, ale i toho co se od posledních voleb udelalo. Snažil jsem se na problém dívat nestranne a z více pohledu. Udelal jsem si z toho nekolik záveru: - Vámi uvádené realizované akce bylo potreba také zaplatit. A práve pohledem na financování potreb mesta se od sebe dve poslední vedení mesta odlišují. To predchozí zrejme chtelo financovat co nejvíce z vlastních zdroju a nebrat si príliš úveru. Usuzuji tak z toho, že k (na konci volebního období) byl "dluh" mesta cca. 9 mil. a splacen mel být v roce Soucasné vedení bude po volbách predávat mesto (možná samo sobe) s "dluhem" cca 73 mil., který se bude splácet do r Neríkám, že je to špatne, jen konstatuji. Takový je prístup vetšiny dnešní spolecnosti. Chci si neco porídit, tak si na to pujcím. Chci zduraznit, že mesto je schopno tyto úvery splácet a neprekracuje státem povolenou míru zadlužení. Ale príliš místa na další úvery už není. - Ac to zní paradoxne, povodne v roce 2002 byly pro mesto "blahodárné". Za státní prostredky na asanaci povodnových škod se opravily napr. operné zdi Volynky, parkovište u garáží pod parkem a i ten most pres Volynku. Ten má však jednu vadu na kráse. Tou je jeho nosnost. Zatímco pred povodnemi pres nej bez problému projíždela nákladní auta (a v r asi i americké tanky), dnes na sebe pustí jen osobácky do 3,5 tuny. Jaké to pusobí dopravní komplikace v ulicích kolem hotelu Vltava by Vám mohli podnikatelé z této oblasti vyprávet. Dobre vím, že peníze "na povodne" nespadly shury. Muselo se o ne žádat a jejich potreba zduvodnovat. - Za predchozího vedení zmizely kaštany z námestí, za soucasného z Pivovarské. Nezkoumal jsem jejich zdravotní stav, ale jsem presvedcen, že to jinak nešlo. Na listech kaštanu v posledních letech rádí onemocnení, které je nicí. - Predchozí vedení mesta pripravilo prevod kasáren "U Sloupu". Soucasné "jen" dotáhlo smlouvu a prevod do konce. Z prodeje objektu v kasárnách má mesto nemalé financní prostredky. - Oproti minulému vedení došlo k navýšení cerpání dotacních prostredku. K jejich získávání je potreba, krome jiného, i odvahu tzv. dotacní tituly realizovat. V prípade nesprávného cerpání dotace nebo nesplnení dotacních podmínek se dotace vrací a nekdy i s pokutou ve výši neoprávnene cerpané cástky. To je napríklad prípad obcí, které plynofikovaly za dotacní peníze a jejich obyvatelé vzhledem k cene plynu prechází zpet k uhlí. - K péci o majetek mesta. Nevím,jak bylo naloženo s kamennou dlažbou a materiálem z památníku v parku. Pokud jste však presvedcen o tom, že to bylo nelegální (príp. rozkrádání) mel jste to oznámit policii, která by to prošetrila. Soucasnému vedení (vím, že kasárna spravují Mestské služby) zase spadla pod tíhou snehu telocvicna v kasárnách (Proc se sníh vcas neodklidil? Vždyt pred tímto nebezpecím varoval i zpevák Nohavica v jedné ze svých písnicek!!). Takto bych mohl pokracovat dál. Svet není cernobílý a každá mince má dve strany. Nechci nasazovat "psí hlavu" ani "vavrínový venec" soucasnému, ale ani minulému vedení mesta. Snažím se pochopit, proc bylo rozhodnuto tak, jak bylo. A verte, není to jednoduché zvednout ruku. At už pro nebo proti.. Na záver ješte "malickost". Možná ješte toto Zastupitelstvo bude rozhodovat, zda mesto prevezme zpet do svého vlastnictví zámek. Bude to na jeho krku drahokam nebo balvan???? Ing. Bohumil Petrášek MESTDVIMPf1U(VSECHNYSRDECNEZVENA ATRAKCEU P'RILEZ"OSTI VIM'ERSKE'Ourl 27. A za. 5. Z006 V 71lADICNICHPROSTORACHV fla1u(iiu REKYVOLYRKY srankye OBCERSTVENleATJW(CE ezabava

6 6 tel Bývalýinspektorversusmístostarosta a zastupiteléporušujícíplatnézákony Ctenári VN 3/2006 (vimperských novin) se pri ctení clánku "Nekolik otázek" od pana Horáka mohou domnívat, že pisatel je odborníkem pres tepelné hospodarení. On však, dle mého názoru pouze kritizuje místostarostu, jak utrácí jen pro tretinu obyvatel peníze z obecní kasy. Neznám osobne pana Zámecníka, ale pro mnoho obcanu, vcetne mne, je místostarosta první, kdo z vedení mesta zajistil od r prísun penez na mnoho verejne prospešných akcí. A naopak. Bývalý školský inspektor, bývalý zastupitel, bývalý predseda kontrolní komise ZM a verejný kritik, vše v jedné osobe, je dnes clenem kontrolní komise ZM a má prístup ke všem dokladum na radnici. Jeho 7 otázek, které ve VN pokládá, mohl obcanum objasnit sám. Kontrolní komise ZM však dle mých zkušeností místo kontrolování, které má v názvu, jedná zcela opacne a pred obcany zatajuje a mlží ruzné prušvihy zastupitelu. Anebo zcela mlcí bude další smutné výrocí likvidace mestské nemocnice s platnými licencemi. Celé roky zastupitelé i kontrolní komise obcanum zatajují, kdo z nich poveril Mesto Vimperk starostu k dohode s VZP. Dodnes nám tají, proc místo potrestání starosty, který jednal prokazatelne za zády zastupitelu a bez platného usnesení ZM, mu jeho osobní plán na mimorádném zasedání dodatecne schválili a tím na sebe prevzali osobní odpovednost za likvidaci nemocnice. A co na to kontrolní komise ZM? Zákon prý nebyl nikdy porušen. Pritom hned jedna ze zákonných podmínek - provozovat nemocnici v prospech obcanu 10 let, porušena byla. Další tajení výdaju z mestské pokladny pri spolupráci s NASA, výdaje s premenou na LDN, vklad z pokladny na zrízení prospešné spolecnosti a slib, že po zrízení OPS zastupitelé na její provoz již nevydají z mestské pokladny ani korunu. K tomu zastupitelé na návrh starosty schválili po likvidaci nemocnice 5 milionu jako pujcku a za nekolik mesícu na další návrh starosty pujcku korun zvednutím ruky prominuli. Kontrolní komise ZM fakta, pujcit 5 milionu s úmyslem pozdejšího prominutí, nezverejní ve VN jako krádež z pokladny a proto, když se dnes bývalý školský inspektor ptá ve VN 3/2006 místostarosty na osud uhelné kotelny, zatímco jako si pripomene 5. kvetna výrocí osvobození mesta ve 13:30 hodin na námestí U Jelena Program: vimperská dechovka a mažoretky projev starostky mesta u pametní desky ************************* od 14:00hodin v Rožmberské ulici prehlídka vo,ienských historických vozidel clen kontrolní komise to muže zverejnit sám, nemyslí to uprímne. Pri boji o záchranu vimperské mestské nemocnice meli vimperští zastupitelé podporu dvacetitisícového regionu i s okolními starosty. Stacilo vytrvat 3 mesíce. V cervnu téhož roku vládní ODS zrušila likvidaci mestských nemocnic v CR a dnes jsme ve Vimperku mohli mít fungující, z minulosti proslavenou vimperskou nemocnici a 150 pracovních míst. Vimperští zastupitelé (16 osob + starosta) dvacetitisícový region zklamali a dodnes tají informace, vetšina z nich vládne, ale bojí se dne, kdy se obcané zacnou domáhat zverejnení odpovedných. Zastupitelé i predseda kontrolní komise ZM (školský inspektor) znali špatné hospodarení jimi zlikvidované nemocnice. Výjimka - pan reditel, Dr. Hora, výborne v nemocnici hospodaril a starosta jej odvolal. Za ztrátu stovky pracovních míst pro lékare a sestry zodpovídají obcanum zastupitelé, protože nepotrestali viníka a prevzali kolektivní nezodpovednost. Kontrolní komise tají, financní komise tají a zastupitelé obcanum nereknou také nic. Ale budou chtít v roce 2006 zvolit a rozhodovat o dalších stovkách milionu. Dnes chybí opet v nemocnici další miliony. Kontrolní i financní komise ZM a správní i dozorcí rada se špatne starají o sverené miliony a nikdo se za ztrátu obcanum nezodpovídá. Verejný zájem vimperského regionu o záchranu nemocnice zmarila hrstka zastupitelu. Bezmocnost jednotlivcu pri sporech s mestem Vimperk je prímo úmerná k nezájmu zastupitelu o budoucnost vimperského regionu, pri likvidaci mestské nemocnice. 2 další príklady, jak radnice porušuje a prizpusobuje platné zákony vlastním zájmum. Ve VN 11/2005 si obcan S. stežuje na zákaz parkování v Kaplírove ulici. Vždy se zde parkovalo. Starostka však rozhodla, že centrum vylidní a ve VN II illi1ill= míná obcana, pana S., že by mel ctít naše zákony. Pro podnikatele v Kaplírove i v Rožmberské ulici to ale znamená postupnou likvidaci a odliv zákazníku. Nejprve úpravy u Vltavy pripravily všechny o další parkovací místa a dnes radnice pridala u Vltavy další cedulku - Max. na 45 minuti!! Obcanum je doporucováno, aby parkovali u garáží v parku, ale odtud pešky do centra nikdo nepujde. Umístením zákazu zastavení v Kaplírove ulici starostka predvedla, iak ctí platné zákony. Ctí je však jen v této ulici. Stejný zákon už porušuje - v kolika dalších ulicích ve Vimperku? Podle starostky se dle platného zákona nesmí stát v místech, kde není volný dalšíjízdní pruh nejménetri metry.starostkaobcanum12hodin zakáže parkovat v Kaplírove ulici a obcan S.s ostatními má ctít 12 hodin zákon. Dalších 12 hodin si stejný zákon starostka vyloží po svém a dodatkovoutabulkoupovolí 12hodin stát tam, kde to zákon zakazuje. Lze ríci, že starostka 12 hodin zákon poslaneckésnemovny ctí a chce totéžpo obcanovis., a 12 hodin stejný zákon PS CR znectí dodatkovoutabulkou.co na to obcan S., a ostatní? Nestacil by k vyrešení problému starostce, místo verejného napomínání obcana ve VN, stejný prístup, jaký uplatnuje vjiných ulicíchvimperka?obcané ví na rozdíl od starostky, že nelze roztáhnoutvimperskékomunikace. Nekomuale chybírozumnýprístup k problémumobcanua zcelaprázdná Kaplírova ulice v centru mesta hlásí všem:"tak to musí být, tak je to dle starostky správné". Obcané neví, že starostky i starostové mohou znectít ve VN pred obcany platné zákony. Lze zverejnit dost podobnýchpríkladu, kdy starostka i zastupitelé Vimperka znásilnili další platné zákony PS CR. Zastupitelé však zvednou ruku a do usnesení z verejnýchzasedání ZM si schválí:"vždy jsme jednali jen v souladu s platnými zákony," Máme po nemocnici,nekolikrát po mnoha milionech z mestské pokladny, zákony musí ctít jen obcané a ve vylidneném centru se nesmí zaparkovat. Soucasná starostka by obcanum z letitých funkcí predsedkyne financní komise ZM mohla stejne dobre jako bývalý školský inspektor z funkce predsedy kontrolní komise ZM zverejnit ztráty ze spolupráces firmou NASA, z likvidace nemocnice , i petimilionový tunel = nevratnou pujcku 5 milionu Kc, kterou nejprve zastupitelé pujcili a pak zvednutím ruky prominuli. Vše v kontrolní i financní komisi v zastupitelstvu meli "pod osobní kontrolou".úspešnezatajují,nikdo za nic nikdy nebyl potrestán a za sverený majetek i finance nenesou nikdy zodpovednost. Milionové maléry se beztrestneopakujíkaždé volebníobdobí a zastupitelémlcí. Na závernemámstejnýúsmevný, pro jiné rozcilující problém s nezaparkováním v centru. Jedná se o podvod zastupitelu z roku 1995 a legalizují jej dodnes. V souvislosti s bezmocností dvaceti tisíc obcanu vimperského regionu pri likvidaci nemocnice a v souvislosti s bezmocnostíobcanu a podnikatelu pri sporu o parkování si lépe predstavíte situace a hruzy, kteréjsem absolvovalkvuli podvo-

7 tel du zastupitelu v roce 1995 (vetšina vládne i dnes). Pro ne to dodnes PODVOD NENí a vždy si schvá-.lili, že vždy jednali podle zákonu. Ale opet v nem hraje 3 volební období hlavní roli školský inspektor jako zastupitel a predseda kontrolní komise ZM, dnes jen clen kontrolní komise ZM. 8 nájemníku mestského domu, který byl na prodej z majetku mesta, dorucilo všem zastupitelum v roce 1995 písemný dukaz o tom, že vimperský mestský znalec zmanipuloval a zfalšoval znalecký posudek mesta. V posudku uvedl, že prohlídku a zamerení provedl za prítomnosti nájemníku. Zastupitelé mají dones 8 písemných dukazu o podvodu mestského znalce, který nejednal a nemeril u žádného z osmi nájemníku mesta. Jednoduchá a okamžitá náprava = propustit bez zaplacení znalce, kterému 8 obcanu pred vimperskými zas tupiteli verejne prokázalo podvod, a nechat zpracovat jiným znalcem nový znalecký posudek. Zastupitelé však prijali doporucení zastupitele (školský inspektor) v jeho znení: "Nemáme oprávnení zpochybnit kulaté razítko soudního znalce". A postarali se mi o 8 let soudních sporu. Mesto se neoprávnene obohatilo o pul milionu korun a zastupitelé dodnes museli porušit v rámci legalizace jejich podvodu mnoho zákonu. Ale vždy jim stacilo, aby si zvednutím ruky schválili usnesení, že jednají v souladu s platnými zákony. Nadrízený orgán v Prachaticích, po mých stížnostech, zrušil 2 vimperské vyhlášky, které si zastupitelé v rozporu se zákony pro prodej mestského majetku schválili. Zastupitelé si schválili napr.lichvárské sankce ve výši 180% rócního úroku z prodlení. Dodnes je to podle nich v souladu se zákony. V roce 2003 jsem požádal dnešní zastupitele (již s tretinou ucitelu), o prošetrení podvodu zastupitelu z roku 1995, a o nápravu krivd a prominutí sankcí. Opet vystoupil bývalý školský inspektor, již jen jako clen kontrolní komise ZM, a situace z roku 1995 se opakovala. V roce 2003 pronesl stejné doporucení jako v roce 1995: "Jako zastupitelé jsme nemohli v roce 1995 zpochybnit kulaté razítko soudního znalce a vždy jsme jednali v souladu s platnými zákony. Proto kontrolní komise ZM doporucuje zastupitelum neprominout obcanovi sankce (cca Kc)". Mýlil jsem se, když jsem veril tomu, že se mezi tretinou ucitelu v zastupitelstvu najde aspon jeden, který rozpozná podvod. Bylo to stejné jako s nemocnicí, kdy hrstka vimperských zastupitelu v neprospech a pres odpor dvacetitisícového regionu zmenila na nekolik desetiletí zvednutím ruky proslavenou nemocnici v dnešní torzo. Pri žádosti o prošetrení podvodu se však i nove zvolení ucitelé do ZM verejne zkompromitovali. Žádal jsem zastupitele o vydání objektivního znaleckého posudku, který radnice zatajuje od roku Cástka v nem se liší od zfalšovaného znaleckého posudku a kontrolní komise ZM i zastupiteléjsou si velmi dobre 3 volebníobdobí vedomi, že v prípade vydání nového znaleckého posudku budu od mesta Vimperk žádat rozdíl. Soucasne zvolení ucitelédo zastupitelstva respektovali doporucení clena kontrolní komise, neprominuli sankci Kc, pokracují v legalizaci podvodu z roku 1995 a utajují na radnici znalecký posudek. Odmítli jej opet vydat a tím porušují zákon o svobodném prístupu k informacím. Starostka verejne sdeluje obcanum ve VN 11/2005,že mají ctít zákony, které si ona dle vlastní potreby mení. Ucitelé se školským inspektorem v ZM by meli jít príkladem, ale v dobe, kdy jsou již dávno odtajneny svazky STH a existuje zákon o svobodnémprístupu k informacím, vimperští ucitelé zvolenído ZM porušuiízákony a nevydaií obcanovi ani znalecký posudek. 1) Žádám zastupitele o nové projednání zákazu parkování v Kaplírove ulici a o písemné vyjádrení, zda je trvale porušován zákon o komunikacích, když radnice zde povolila stání, prestože se tam podle vyjádrení starostky ve VN 11/2005 stát nesmí. Zároven žádám o sdelení, proc jinde lze se souhlasemzastupite1ustejnýzákon porušovat tím, že je tam dovoleno parkovat, ackoliv to zákon zakazuje. Proc diskriminujete pouze obcany a podnikatele v Kaplírove ulici? S obcany se neradíte, ale máme ve meste stejná práva. 2) Žádám zastupitele znovu o vydání objektivního znaleckého posudku, který v rozporu se zákonem o svobodném prístupu k informacím neoprávnene zatajujete na radnici. 3) Žádám zastupitelea kontrolní komisio zverejneníudálostíve VN ohledne jejich milionových ztrát v nemocnicia o zverejneníviníku. Máme kontrolní a financní orgány zastupitelstva,máme správnía dozorcí radu nemocnice a mimoto máme na radnici i placená místa. Verejnost by mela znát viníky i opatrení zastupitelu k tomu, aby se pravidelné ztráty v dalším volebním období beztrestne neopakovaly. Petr Komrska MestoVimperknaVýstavetrí zemí vpasove Ve dnech brezna 2006 se uskutecnila v nemeckém Pasove "Výstava trí zemí" (DreiLiinder- Messe Passau) a navštívilo ji lidí. Pasovský výstavní areál hostil po 9 dní již tradicní výstavní akci, na které byla prezentována preshranicní spolupráce Bavorska, Horního Rakouska a Jihoceského kraje. Hlavním zamerením veletrhu je další poznávání života v techto trech sousedních regionech a rozvoj zejména v oblastech cestovního ruchu a obchodu. Jihoceskou úcast na veletrhu organizovala Jihoceská centrála cestovního ruchu (JCCR) a ve spolecné expozici jižních Cech se predstavilo také mesto Vimperk, zastoupené vedoucí Thristického informacního strediska ve Vimperku Marií Petránovou. Pro realizaci expozice na pasovském veletrhu obdržela JCCR dotaci z programu INTERREG lila Ceská republika - Bavorsko. Stánek jižních Cech na ploše 115,75m2byl sestaven celkem z 12 pultu, kde se krome Vimperka prezentovalo i mesto Prachatice a další jihoceská mesta a regiony (napr. Ceské Budejovice, Ceský Krumlov, Jindrichuv Hradec, Písek, Strakonice, Tábor, Trebon). Pro návštevníky byl jiste velmi pritažlivým zpestrením jihoceské expozice i výcep Budejovického Budvaru. Na sobotu byl na veletrhu naplánován "Jihoceský den", kterého se zúcastnil i hejtman Jihoceského kraje RNDr. Jan Zahradník a reditel regionálního odboru Ceské centrály cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl. Setkala jsem se s velmi príznivým ohlasem na naše mesto i region. VetšinanávštevníkuVimperk znala nebo se práve rozhodovala o návšteve a vybírala si z nabídek ubytování- propagacníchmateriálu ubytovatelu,s nimiž spolupracujeme, a novéhokataloguubytování Sumava - Vimperk a okolí. Zajímali se také o konkrétní informace - napr. možnosti cykloturistiky, znacení turistických tras a nabídku welness hotelu. Na stánku pro ne byly pripraveny prehledné informace o turistických možnostech v nemeckém jazyce, napr. jednolistovky: Cykloturistika, Peší turistika, Naucné stezky v okolí Vimperka a brožura Poznejte Vimpersko a okolí. Stredem návštevnického zájmu byla Zimní Iyžarská mapa Sumavy a brožura Vimperk a okolí. (Tyto materiály jsou celorocne k dostání také v informacním stredisku ve Vimperku.) "Výstava trí zemí" poskytla další prostor pro prezentaci našeho prí hranicního regionu. Z ohlasu návštevníku veletrhu je zrejmé, že Vimpersko je turisticky velmi atraktivním regionem. Dobrá propagace muže privést do našeho regionu stále více návštevníku. Je na nás, jaké služby a v jaké kvalite jim poskytneme a zda se budou na Sumavu znovu vracet. Marie Petránová, DiS. vedoucí Turistického informacního strediska ve Vimperku

8 8 tel Literární krajiny bavorska 2006 Mesto Vimperk bylo osloveno mestem Freyung, aby se podílelo na propagaci projektu "Literární krajiny Bavorska 2006". Pod tímto názvem jsou zastrešeny kulturní akce, které probehnou od do v bavorských mestech. Letošní rocník se venuje tématu "prátelství" a pozornost je tedy obzvlášt zamírena na spríznenou literaturu a hudbu. Na "Literárních krajinách Bavorska" se podílí sedm regionu, které se prezentují individuálními programy. Rádi bychom z této série predstavení vyzdvihli akci našeho nemeckého partnerského mesta Freyung. "Ach Stifter, lass uns tanzen, která probehne dne v 19 hodin na lesní louce blízko Freyungu (v prípade nepríznivého pocasí v Kurhausu ve Freyungu). Diváci si budou moci poslechnout dílo "Granit" od Adalberta Stíftera podkreslené tanecním divadlem v podání "TaÍ1zgruppe Prasch". Kulisou pro toto predstavení je panorama Roklanu a Luzného spolu s pohledem na mesto Freyung. Po divadelním vystoupení se predstaví s nekolika písnickami i strakonická Pošumavská dudácká kapela. Další informace získáte na webových stránkách: a Tato akce bude uskutecnena za podpory Evropské unie. Marie Petránová, DiS. vedoucí TIS Soutež- CENAPETRAPARLÉRE2005 Soutež vyhlašuje Spolecnost Petra Parlére. Smyslem souteže je podpora rozvoje architektury, humanizace mest a péce o životní prostredí. Cena Petra Parlére dává mestum každorocne príležitost získat zdarma profesionálnezpracovanouarchitektonickoustudii. Téma - místa naplnená každodenním životem. Jakési križovatky bez semaforu. Obvykle je však máme na ocích a casto i kriticky najazyku. Mnohá mesta doslova reprezentují. Vyhlašovatelé se rozhodli navázat v druhém rocníku souteže na první. Verejná prostranství jako hlavní téma a k nemupribývávýberovétéma budovy a interiéry ve verejnéspráve. Ze zaslanýchnámetudo soutežena výberovétéma mohoubýt vybrány maximálne tri nejzajímavejší. Nabídka v Jihoceském kraji bylazaslánado následujícíchmest: Bechyne,Blatná, Ceský Krumlov, Daci,ce,Jindrichuv Hradec, Kaplice, Milevsko, Písek, Prachatice, Sobeslav. Strakonice, Tábor, Trhové Sviny,Trebon, Týn nad Vltavou, Veselí nad Lužnicí, Vimperk, Vodnany. Hodnotitelskáradazaslanénávrhy posoudila a rozhodla o udelení cena odmen.do 30.ríjna2005 byli všichni úcastníci souteže - mesta i architekti - o výsledku informováni. Slavnostní akt, v jehož prubehu byly predány Ceny Petra Parlére, se uskutecnil 25. ledna 2006 v prostorách SENATU CR. Zúcastnili se ho predstavitelé mest zarazených do souteže spolu s architekty-autory studií. Soucástí slavnostního aktu je i výstava všech architektonických studií zaslaných do souteže. Hodnocení poroty: VIMPERK Téma: Architektonická studie na úpravu a využití areálu bývalého pivovaru s cílem zde vytvorit obchodní a kulturní centrum mesta. Návrh komplexním zpusobem reší areál meštanského pivovaru v historickém jádru mesta Vimperk. Autor citlive vyzdvihuje význam pivovaru v urbanismu mesta, jehož základním znakem je rostlá struktura. Prínosem návrhu je architektonický koncept založený na rovnocenném postavení autentických historických a moderních prvku, které umožnují oživit areál novými funkcemi. Konkrétní funkcní využití a finální architektonická forma by mely být výsledkem další diskuse mezi autorem a mestskou samosprávou. HR doporucuje návrh k dopracování. 5/2006 TakovýúspechvimperskáZUŠ dlouhonepamatujeiii Dne 7. dubna se uskutecnilo ve Vysokém Mýte ústrední kolo souteže MSMT ve hre na dechové nástroje žestové. Z naší školy se do neho probojovali tri žáci: Barbora Cerná - lesní roh, Tomáš Doležal a Tomáš Zeman - trubka. Všichni museli projít nárocnými soutežními koly v okrese a v kraji. Je dobré pripomenout, že z Jihoceského kraje postoupilo do ústredního kola šest hudebníku, z toho tri byli z vimperské zus. Mohu tedy ríci, že už samotná úcast v ústredním kole znamenala pro naší školu jeden z nejvetších úspechu v její dlouhé historii. Ale s pouhou úcastí se naši žáci rozhodne nechteli spo- KoncertyZUŠVlmperk kojit a bojovali opravdu statecne. Ve stejné kategorii spolu zápolili naši dva trumpetisté. V obrovské konkurenci vybojoval Tomáš Zeman 3. místo a Tomáš Doležal 2. místo, pricemž 1. cena nebyla v této kategorii udelena. Nejvetší úspech privezla z VysokéhoMýta hornistka Barbora Cerná, která ve své kategorii zvítezila. Všem žákum gratuluji a dekuji za vynikající reprezentaci školy. Dosáhli obrovskéhoúspechu. Maximální dík patrí takéjejich uciteli Karlu Skvrnovi. 10.kvetna I 1. absolventskýkoncert 18:00hod. Pavel Vališ reditel zus Vimperk sál zus Vimperk 2. absolventskýkoncert sál zus 19.kvetna I (A. Medková - prícná flétna, 18:00hod. V.Malá- klavír) Vimperk 23. kvetna I 3. absolventskýkoncert 18:00hod. sál zus Vimperk 87.cervna I záverecnýkoncert 118:00hod. I sálzus Vimperk

9 tel Základní umelecká škola Vimperk porádá nábor žáku ro školní rok 2006/2007 Nábor se koná v týdnu od 29. kvetna do 2. cervna 2006, každý den od 16:00 hod. do 18:00 hod. v budove ZDŠ Vimperk. Telefonicky je možno domluvit i jiný termín. Prijímáme deti ve veku 5-7 let do prípravného studia a deti od 7 let do základního studia. Mužete si vybrat ze 4 oboru: hudební výtvarný literárne-dramatický tanecní V hudebním oboru vyucujeme hru na tyto nástroje: zobcová flétna, prícná flétna, klarinet, saxofon, fagot, trubka, lesní roh, trombon, tenor, baryton, tuba, bicí, akordeon, housle, violoncello, kytara, el. klávesy, klavír. Dále se vyucuje sólový zpev. Žákum na dechové nástroje nabízíme uplatnení v dechovém a tanecním orchestru a ruzných komorních souborech. Všem žákum pak nepovinný predmet sborový zpev. Ve výtvarném oboru se venují žáci kresbe, malbe, grafice, dekorativním cinnostem, modelování, tvarování a keramice. V literárne-dramatickém oboru se žáci venují dramatickým hrám, interpretací drobných umeleckých del nebo pohádek, zpracování divadelního predstavení, vystupování v rámci koncertu, umeleckému prednesu, pohybu, prací s rekvizitou a jednoduchou loutkou. V tanecním oboru se rozvíjí pohybový projev pomocí detských her a hravých cvicení. Dále se žáci venují baletu, soucasnému a lidovému tanci. Také se podívají do zákulisí tanecní gymnastiky. Prihlášku naleznete na našich webový stránkách, kde se dozvíte i další informace o škole. Prihlášku posílejte elektronicky, poštou, faxem nebo prineste osobne v den náboru. Prihlášku je také možné vyzvednout v ZDŠ v den náboru. ZDŠ Vimperk Smetanova Vimperk TeL/fax:

10 10 tel InformacníokénkoZŠSmetanovaveVimperku OSLAVY70 LETŠKOLY Soucasní i bývalí zamestnanci školy si pripomneli vedle Dne ucitelu i 70. výrocí založení školy. Slavnostní zasedání pedagogické rady se uskutecnilo v sále ÚSPECHYVSOUTEžíCH POKRACUJí Po okresnímkole soutežev programováníorganizovalag a SOSe Vimperk také okresní kolo ve fyzikální olympiáde. Úspešnýmirešitelise za školustali Anna Habartová (3.G - 2. místo v kategorii F), Kryštof Rybácek (4.G - I. místo v kategorii E) a Karel Rozhon (4.G - 2. místo v kategorii E). hotelu Anna, kde byli také privítáni cestní hosté - pan Franz Lenhardt, reditel partnerského gymnázia ve Waldkirchenu, Stanislava Chumanová, starostka mesta Vimperk, a clenové Skolské rady. V okresním kole zemepisné olympiády uspeli Kryštof Rybácek (4.G- 3. místo v kategorii C), Václav Jelínek (7.G - 2. místo v kategorii D), Karel Kovarík (4.A - 3. místo v kategoriid). KarelKovarík pak zaznamenal v krajském kole v Ceských Budejovicích nejlepší umístení soutežícího z prachatickéhookresu, když skoncilsouctem 109bodujen o 0,5 bodu na 4. míste. PREHLíDKA PEVECKÝCHSBO- RU V PRACHATiCíCH Ve stredu 22. brezna se v Prachaticích opet po roce uskutecnila nesoutežní prehlídka detských peveckýchsboru našeho okresu. Využili jsme tedy príležitosti a této akce jsme se zúcastnili s obema našimi sbory - mladším Slunícko a starším Paprsek. V prostoráchprachatickéhodivadla se sešlo celkem pet peveckých sboru - naše dva sbory zs Smetanova, sbor z Netolic, dále pevecký sbor ze Ckyne a místní sbor ze zs OMLUVA Omlouvám se tímto žákyni 7.A trídy Michaele Kacmárové za nesprávné uvedeníjejího príjmení v minulém vydání Vimperských Vodnanská. Deti se predstavily s velmi rozmanitým repertoárem. Mohli jsme si poslechnout lidové písne, písne umelé, ale i upravené písne známých písnickáru (napr. Jaromíra Nohavici). Celé dopoledne jsem prožili príjemným poslechem hudby a zpevu. Žáci i ucitelé se možná nechali inspirovat pro svou další práci v oblasti sborového zpevu, protože vymýšlet a hlavne dobre nacvicit vhodné písne pro konkrétní pevecký sbor je mnohdy velmi nárocné. Mgr. Hana Hrdá novin. O Míše jsem psala v souvislosti sjejím postupem do krajského kola v recitacní souteži, kde bude reprezentovat naší školu. Dekuji za pochopení. Mgr. Hana Hrdá SPORTOVNí AKTIVITYŠKOLY Z obou stredoškolských turnajích v basketbalu vyšli vítezne studenti i studentky G a SOSe ve Vimperku.V turnajichlapcusi basketbalisté poradili s týmem Gymnázia Prachatice (40:22) i Strední školy Vimperk (41:20) a budou prachatický okres reprezentovat na krajskémpreborustredoškolské mládeže v Tábore. Dívky sehrály vítezný zápas s družstvem Gymnázia Prachatice, které prehrály naprostopresvedcive44:4. Druhá polovina brezna patrila tradicním Iyžarským kurzum. V týdnu se prvního krkonošského kurzu v Peci pod Snežkou zúcastnily trídy I.A, DUBEN VE ZNAMENí písem- NÝCHMATURITNíCH ZKOUŠEK Studenti maturitních rocníku mají za sebou první duležitou cást maturitní zkoušky. V úterý 11. dubna meli pri písemné maturitní zkoušky z ceského jazyka na výber ze 4 témat, která vybrala reditelka školy (v souladu s vyhláškou 442/1991 Sb. ve znení vyhlášky 672/2005 Sb.) z návrhu odborné sekce Ceského jazyka a literatury: I) "V hlave máš mozek, na nohou boty. Mužeš si to zamírit, kamkoli chceš (Seuss) - (Úvaha o možnostech mladého cloveka v soucasném svete) 2) Má prezentace v odborném predmetu - (Popis prac. postupu) MAJÁLES Dne 4. kvetna 2006 se uskutecní další rocník studentskéslavnosti Majáles,pri které bude do svého úradu uveden další král Majáles z rad studentu školy. Ten bude mít tento den právo svého první- I.B a 5.G. Behem týdne se studenti venovali sjezdovému, bežeckému i snowboardovému výcviku, doplnenému odbornými prednáškami, využili i možnosti vecerního lyžování. Druhý kurz byl zorganizován pro trídy 2.G a I.OA v termínu , taktéž v Peci pod Snežkou. Behem obou kurzu dosáhli studenti velmi dobré Iyžarské úrovne, která jim jiste pomuže naplnitprání jezdit na hory lyžovat i v budoucnu.bližší informacei fotografienaleznetena internetových stránkách školy V soucasné dobe probíhají prípravy na sportovneturistickýkurz, které probehne v záveru školního roku na základne v NovéPeci. 3) "Ach, Sumavo, Sumavo! Snad odtud máš své jméno, že odevšad se ozývá, a kam se noha šine, odevšad se rine sladce lahodný tvuj šum!" (Vilém Mrštík) - (Lícení) 4) Univerzální clovek (portrét lidské bytosti platný pro všechny casy i lidská spolecenství) - (Charakteristika) Studenti 4.0A museli o týden pozdeji (19. a 20. dubna 2006) zvládnout také praktickou písemnou maturitní zkoušku z odborných predmetu (úcetnictví, ekonomika, cizojazycná a obchodní korespondence). Zatímco na zkoušku z ceského jazyka meli studenti casový limit 4 hodiny, u praktické zkoušky to bylo 2 x 7 hodin. ho projevu a vyvolí si také svou královnu. Organizace se letos ujala trída 7.G, která zve srdecne vimperskou verejnost, aby prišla podporit nový královský pár i všechny poddané a vzdala jim hold pri pruvodu mestem. R. H. Dum detí a mládeže Vimperk DEN OTEVRENÝCHDVERí od 9:00 do 13:00 hodin okolí DDM a hrište u školy ve Smetanove ulici praktické ukázky cinnosti ZÚ GYMNASTICKÉZÁVODY O POHÁRDDM PREHLíDKAZÁJMOVÉ CiNNOSTI od 18:00hodin v Mestskémkulturním stredisku probehne prehlídka PATCHWORK V kvetnuprobehnekurz prodospelé - patchwork Termíny: 3.5.,10.5. a vždy od 18:00 hod. v DDM Lektorka: Jana Turková Cena kurzu: 220 Kc za jednu lekci KURZ MASÁŽE KOJENCU, BATOLATA DETí PREDŠKOLNíHOVEKU Trpí vaše miminko bolestmi bríška? Je nespavé, dráždivé? Má vaše díte sníženou imunitu? Je nesoustredené, hyperaktivní? Hledáte pro Vás a Vaše detátko cestu k uklidnení, rovnováhu a harmonii? Nabízí se pomoc: - masáže v tehotenství a novorozence - postup pri masáži - masáže jednotlivých cástí tela s možností vyzkoušení, malování jehlou, tisk na textil, malování na sklo, modelování z keramické hlíny, tocení na hrncírském kruhu, pletení z pedigu, ubrousková technika od 9:00 hod. v telocvicnezssmetanova, Vimperk zájmových útvaru DDM. Predstaví se kroužky sportovní gymnastiky, aerobiku, házené, kytarové a zdravého pískání. Srdecne zveme deti i rodice! S sebou: nužky na látku, tvrdou folii, rovné pravítko, jehlu, nit Informace a vyzvednutí prihlášek v DDM Vimperk telefon , nebo v Informacním stredisku Vimperk masáže u nemocných detí - základy aromaterapie Rozsah kurzu: 35 hodin Místo konání: DDM Smetanova 405 Vimperk Termíny:1. cást - 26., 27. a 28. kvetna cást - 2., 3. a 4. cervna 2006 Cena: 1500 Kc Lektorka: Simona Hajtolová Informace a vyzvednutí prihlášek v DDM Vimperk, tel. 3884/1 164, nebo v Informacním stredisku Vimperk

11 tel PROJEKTZVLÁDNU TO Projekt Zvládnu to je urcen žákum, kterí delají prijímací zkoušky na strední školy. Tato akce byla realizována již potretí a setkala se s velmi dobrým ohlasem jak u žáku, tak u vyucujících. Cílem projektu je pomoci žákum v príprave na prijímací zkoušky matematiky, ceského jazyka, všeobecného prehledu, hudební, výtvarné a dramatické výchovy, naucit se pracovat ve skupine, lépe se vzájemne poznat. Celkem se zúcastnilo 35 žáku obou 9. tríd, kterí byli rozdeleni do 3 skupin tak, aby se mohli strídat ve výuce jednotlivých predmetu. Hodiny byly šedesátiminutové proto, aby si žáci zvykli na casový rozvrh, který budou mít u zkoušek. Se skupinou žáku, kterí se budou ucházet o studium na G a SOŠe Vimperk, jsme procvicovali predevším úkoly ze scio-testu, nebot na této škole budou prijímací zkoušky realizovány takto. Myslíme si, že po stránce vzdelávací byl projekt dobre pripraven a žáci byli dostatecne vytíženi, podle jejich ohlasu nemáme pocit, že by byli pretežováni. Ve vecerních hodinách jsme meli pro žáky na 1.den pripravenu besedu s paní Mgr. Kadlecovou, která všechny zasvetila do antistresových technik a formou ruzných her si procvicovali schopnost soustredit se, umet si odpocinout atp. Na druhý vecer si žáci pripravili spolecný program zakoncený diskotékou. Ani v dobe osobního volna jsme nemuseli rešit žádné kázenské problémy, žáci byli vcelku ukáznení. Po dobu celého soustredení panovala mezi zúcastnenými príjemná a prátelská atmosféra. Hodnotíme celý projekt jako velmi zdarilý a myslíme si, že by bylo vhodné v tomto systému prípravy na prijímací zkoušky pokracovat také v príštích letech. DRAMATÁKZŠTGMVIMPERK Divadelní soubor Dramaták, který pracuje pod vedením paní ucitelky lvy Karasové, letos již potretí reprezentoval svou školu ZŠ TGMa zárovensvémestovimperk na krajské soutežní prehlídce v Bechyni. 14. rocník Jihoceské prehlídky divadelních, loutkárských a recitacních souboru Bechynské jaro probehl dubna Prehlídky se zúcastnilodvanáct souboru, diváci meli možnost videt ctrnáct predstavení, po kterých tradicne probíhaly rozbory s lektory a odbornou porotou ve složenímariepoesová,jirina Lhotská a Jindriška Bumerlová.Porota hodnotila, rozebírala,chválila i radila, co udelat lépe, a hlavne mela za úkolvybrat nejlepšípredstavení, které doporucila k postupu na celonárodní prehlídku Detská scéna v Trutnove, které se koná v cervnu. Vimperský Dramaták nabídl divákum tri vystoupení.nejmladší dramatácci zahráli pohádku Cert a Káca, starší vystoupilidvakrát, a to v inscenaci Ze Špalícku a v recitacním pásmuneplaštenám švest- ky, kterým zakoncili bechynskou prehlídku. A mužeme ríct, že letos se malým hercum opravdu darilo. Recitacní vystoupení si získalo pochvalu poroty za herecké vybavení detí a podekování za pusobivé, hravé a nápadité predávání veršu Michala Cerníka. Pohádkám Ze Špalícku udelila porota zvláštní cenu za invencní prístup ke zpracování poezie Františka Hrubína. Špalícek pohádek porotkyne ocenily jako inspirativní, sveží, cisté a krásné predstavení a znovu chválily dramatické, recové a mluvní dovednosti všech aktéru. Ale nejvyššího ocenení poroty se dostalo pohádce Cert a Káca. Lektorský sbor spolu s porotou se shodly v tom, že to bylo nejlepší predstavení krajské prehlídky, nazvaly jej bonbónkem pátecního divadelního vecera a vubec moc chválily výkony našich malých hercu. Predstavení Cert a Káca bylo porotou doporuceno na národní prehlídku. Bechynské jaro 2006 bylo pro Dramaták ZŠ TGM Vimperk ze všech jar zcela nejrozjarenejší. MCR V MAŽORETKOVÉM SPORTU Dne 13. kvetna 2006 probehne ve Vimperku již potretí kvalifikace Mistrovství Ceské republiky v mažoretkovém sportu. Na organizaci souteže se podílí Mesto Vimperk, ZŠ TGM Vimperk a Zimní stadion. Akce se úcastní 21 souboru prevážne z Jihoceského a Západoceského kraje ve dvou kategoriích baton i pom-pom a 23 sóloformací. Program bude zahájen v 9:00 na Zimním stadionu ve Vimperku, pokracovat bude souteží sóloformací, v odpoledních hodinách probehne soutež skupin. Zveme všechny diváky k atraktivní a zajímavé podívané. Dekujeme všem sponzorum za príspevky, které umožní tuto kulturní a spolecenskou akci ve Vimperku usporádat. PROJEKTŠKOLANANECiSTO Již tretím rokem pripravujeme pro budoucí prvnácky projekt Škola nanecisto. Fotografie jsou z práve probehlého 4. setkání. Malí školáci se v budove ZŠ TGM sejdou ješte dvakrát a

12 12 tel Strážníci mestské policie jsou také rádi, že už snad opravdu prišlo jaro a nemusí chodit po ulicích ve vrstve snehu a prosolené brecce. Doufáme, že bude méne i neukáznených a bezohledných ridicu,jelikož už neobstojí výmluvy (omluvy), že tak parkují jen proto, že je všude nahrnutý sníh a nejsou místa na parkování. Veríme, že se nebudeme dohadovat s ridici kvuli parkování pred kontejnery. Všichni jsou jiste rozumní a nebudou tam parkovat a bránit ve vyvážení odpadu, jako tomu bylo casto v zime. Doporucuji za tyto prestupky dávat vetší pokuty. Strážníci rešili behem mesíce (od do vcetne) 111 událostí. Událostí ruzného druhu. Casto šlo o telefonická oznámení obcanu, žádosti o asistenci a spolupráci obvodního oddelení Policie Vimperk, ale i jiných složek Policie CR, Hasicu, také a opet nás volali z Penny marketu, protože 7 x chytili zlodeje. Po velké medializaci "ptací chripky" se objevilo nekolik telefonátu, že byl nalezen mrtvý ptácek. Vetšinou šlo o mrtvolky starší, jednotlivé a ješte ptácku u nás prezimujících, takže šlo o úhyn jako každý rok. Letos byla zima krutejší, dlouhá a tak úhyn byl vetší. Nelze ptací chripku podcenovat, ale zase je treba vše posuzovat strízlive. Strážníci vždy mrtvolku sebrali, vložili do igelitového pytle a predali paní Dr. Janáskové. Hlídka vyjíždela také devetkrát na signál narušení objektu. Sestkrát s hasici na otvírání bytu. Trochu více a prísneji se hlídky zamerí na pohyb, pobíhání psu a plaéení za ne. Je zde nejaká povinnost a jiste si všichni chodci všimli, jak vypadaly po roztátí snehu trávníky, chodníky a podobne. I když mám psy a zvírata rád, presto si myslím, po tom, co jsem videl, že poplatky jsou nízké a postihy za neplacení také. Odpovednost majitelu za své milácky takrka žádná,,jsou výjimky", proto musí nastoupit sankce. Tak už to asi musí být, nedokážeme se chovat tak, aby bylo kolem nás cisto a porádek. To se netýká jen psu, proto se také pristupuje k tvrdším trestum a postihum za ruzné další prestupky apod. Proste vyzkoušelo se, že se jako slušní lidé, jako vyspelý národ chovat neumíme, protože tím národem ješte nejsme. Je to videt všude kolem mest, kolem silnic. Jak je nekde nejaké zákoutí, už se tam vysype odpad. Jak se nikdo nedívá, už se vyhodí z auta, ale i z okna cokoli. Projdete se a podívejte se kolem paneláku, ale z druhé strany, tam, co nejsou chodníky. Pak mi dáte za pravdu, že krabicka cigaret by nemela stát 50 Kc, ale 150 a každá ta stokoruna by se dávala na úklid. Tam je videt, jaká jsme cunata, a to nemá nic spolecného s "cikány". Mnozí, rádoby slušní lidé, se chovají stejne!!! I toto je verejný porádek, toto je kultura lidí, obcanu ve meste. To bychom meli, možná i chteli být kulturním národem ve 21. století - hanba. Ješte vás seznámím s nekolika událostmi, které strážníci MP rešili. Napr v 16:45 hod. požádala dozorcí služba policie o proverení oznámení, že v dome cp. 151 došlo k potycce mezi osobami bydlícími v dome. Hlídka MP na míste zjistila, že jde prevážne o romské obcany. Jeden z úcastníku byl velmi agresivní, nedbal výzev a upozornení hlídky MP a dokonce napadl i ji. Marné jsou po vystrízlivení omluvy apod. Krev z útocníka stríkala na všechny strany, hlídka mu hmaty a chvaty zabránila v dalším útocení, poté zasáhli zdravotníci, lékar, ale jeden ze strážníku je ješte dnes (18. 4.) v neschopností. Nedošlo k vážnému zranení. Celou záležitost si na míste prevzaly orgány Policie CR. Dost událostí bylo práve v souvislosti s nejakou nekalou cinností Romu, které je ve meste a okolí cím dál více. Na to upozornuji, jelikož nekterí jezdí bez oprávnení s vozidly, která mají propadlé technické kontroly nebo registracní znacky (SPZ) na ne vubec nepatrí. A sbírají vše, co se dá prodat. Když hlídka Policie CR zakrocí, ridic vozidlo nechá, kde jej musel opustit, a tento po nekolika dnech vrak pak vadí, prekáží a nedelá vubec peknou vizitku mestu. Nechci být pesimista, ale tento problém, tato otázka bude v budoucnosti ve meste ješte horší. Vimperk se stal útocištem techto obcanu, jelikož toto mesto je na trase a je "obchodním" východištem. Opet i zde platí "nejsou všichni stejní". Všimnete si, že po meste uklízí nyní po zime ulice dve ženy Romky a odvádí kvalitní práci. Konecne i nekterí nemectí sousedi nám delají dost velké neporádky v lesích, kolem cest, vyvážením k nám i drobného odpadu. Vždy jen tak plný kufr, užít si s tmavší štabajznou a frrr zpátky. Naši zákonodárci byli príliš naivní a tolerantní, nyní se to odráží...! Také musela hlídka vyjet do cásti ul. Pasovská, tam se nekdo vloupal do bývalé Modré ruže. Hlídka pachatele zadržela, privolala hlídku PCR, která prebrala další šetrení ve veci. V tomto dome se asi dely ruzné veci, vrátím se k 15.3., kdy bylo zjišteno, že bývalý majitel odebíral z vedlejšího domu el. proud asi delší dobu a zpusobil tak vetší škodu, také šetrila PCR. A ješte z tohoto okraje mesta. Dne bylo nahlášeno odcizení dverí ve sklepích. Jsou drevené a zima dlouhá, hlídka MP vše zdokumentovala a predala k šetrení dalším orgánum, jelikož pachatelé nebyli k nalezení. Dvere snad neshorely, jsou prý zpet. Proc taky, vždyt se oteplilo. Ono stací, že mizí prkna krokve pod strechami, divím se, že zde strechy ten sníh unesly. Myslím, že je toho na ctení už dost. Príšte se možná pokusím zachytit jeden týden nebo 14 dnu, událost po události i podle dnu a casu. Bude to podrobne z cinnosti MP. Preji hezké dny a budte v dobré nálade a premýšlejte, než nekde zaparkujete, pustíte psa, odhodíte cigaretu nebo obal od cehokoli, jestli tím nenarušujete dobrou náladu jiným a ti pak zpetne zase vám!? My jsme tu, když jednáte s rozmyslem, predevším pro vás! Za mestskou polici, vrchní strážník Jaromír Sebánek Mesto Vimperk a Turistické informacnf stredisko vyhlaeuje FOTOGRAFICKOUsouTEž na téma: CTvERO ROCNíCH OBDOBí VE VIMPERKU Turistické Inf,_.. némestf Svobody' 385 tel; Vimperk autore, Pr"ejeme veem úcsetnlkum souteže prožiti prijemných chvil pri zechycovénl jedinecných okamžiku v ulickéch Vimperke. Základnf organizace Komunistické strany Cech a Moravy zvo u VIMPERK viechny dospelé a deti na 8rllillli SII_íll pondelí I.kvetna 2006 od 10,00 hodin Ireilletli~1kill program- k poslechu bude hrát detská dechovka zuj pod vedenfm p.stanka, souteže pro deti, kultumf vystoupenf,besedy aj.

13 tel Telefonní seznam Mestského úradu Vimperk (platnost od ) fax: centrální podatelna: Steinbrenerova 6, Vimperk "....allfi\\kaíij".._"",..., """,,..._'...0."" '" /...'...,'''",..,.._'...'''''',',,'-''',..; -OA,',w, Stanislava Chumanová -starostka Steinbrenerova cp. 6 Ing. Jaroslav Zámecník - mistostarosta Steinbrenerova cp. 6 Zdenek L:enišek - tajemnik Steinbrenerova cp. 6 Stanislava Hošková - oersonalistka Steinbrenerova cp. 6 Kancelár starostkv Renata Svobodová - vedouci Steinbrenerova cp. 6 Veronika BOrgerová - sekretárka Steinbrenerova cp. 6 Zdenka Horejšová - podatelna, spojovatelka Steínbrenerova cp. 6 Vlasta Chrstošová - podatelna, spojovatelka Steinbrenerova cp. 6 Bretislav Král - poštovni dorucovatel Steinbrenerova cp. 6 Pavel Filio - krizové rizeni a olánováni Steinbrenerova cp. 6 Kontrolní odbor Milada Hucková, Odbor vnítrních vecí Ing. Jana Schererová Ina. Vladislav Oliwa - vedouci Steinbrenerova cp Steinbrenerova cp. 6 Helena Váchová - matrika, overováni Steínbrenerova cp. 6 Zdenka Jilecková - matrika, obcanstvi Steinbrenerova cp. 6 Ivana Ružícková - trvalé pobyty, hlavni pokladna Steinbrenerova cp. 6 Daniela Bostlová - prestupky Kaplírova cp. 65 Pavel Micka - prestupky Kaplirova cp. 65 Miroslav Vácha - CP, OP budova TKB $tepánka Havelková- CP, OP budova TKB Jana Martanová- CP OP budova TKB Odbor sociálních vecí a zdravotníctví Alena Havelková - vedou ci budova TKB $árka Liberdová - dávky socíální péce Mgr. Jana Korbelová - dávkv sodálni péce budova TKB budova TKB Václava Rihová - dávkv sociálni péce budova TKB Bemada $Iemarová - prispevky pro ZP a ZTP budova TKB Jaroslava Sekácová - soc. právni ochrana deti budova TKB Dana Seberová - soc. právní ochranadetí budova TKB Lada Kucerová - dávky sociálni péce budova TKB $teoánka Válková - socíálni kurátorka budova TKB Odbor školství kulturv a cestovního ruchu PhQr. Miloš Beneš -vedouci Námesti Svobody cp. 8 Eva Nikodemová - školstvi Námesti Svobody cp. 8 Martina Krinedlová - školstvi Námesti Svobody cp. 8 Hana $ímková - kultura Námesti Svobody cp. 8 Katerina Kantoriková - kultura Námesti Svobody cp. 8 Jan Pláne k - státni památková péce Námesti Svobody cp. 8 Martin L:enišek - správce pocítacové site Námesti Svobody cp. 8 Michal Ciaánek - sorávce oocitacové síte Námestí Svobody cp. 8 Odbor hos1jodársklí a bvtovií Ing. Vladimir Rak - vedoucí Ing. Martin Kalous - správa movitého majetku Hana Pánová - nájmy pozemku Námesti Svobody cp Námesti Svobody cp Námestí Svobody cp. 8 Martina Chvostová - bvtv, nebvtv Námestí Svobody cp. 8 Odbor žívotního Drostredí Ing. Josef Kotál - vedouci - verejná zelen Ing. Jana Beránková - ZPF, studny Ing. Marie Heilková - odpadové hospodárstvi Ing. Miroslav Plecer - lesni hosp., myslivost Jan Kubašta - vodni hospodárstvi Ing. Klára Málová - ochrana pri rody, ovzduši Námestí Svobody cp Námestí Svobody cp Námestí Svobody cp Námesti Svobody cp Námestí Svobody cp Námestí Svobody cp. 8 Jitka Maršálková - rvbárstvi, detská hrište Námesti Svobody cp. 8,.J(

14 14 tel Odbor živnostenský -"''''-'.''''-'' ,-,.,.."'-..=... oi!'. :_J&,,;;...<-"' :'...;II!\"" _0,..."'::"',.}.riii':,.,"J; Mgr. Vladimir Chum - vedoucí - reg. právn. osob budova TKB Jirina Zelenková - registrace fyzických osob budova TKB Helga Maníková -registrace fyzických osob budova TKB JaroslavaDeimková- kontrola budova TKB Odbor financní Ing. Jana Králová - vedoucl Steinbrenerova cp. 6 Helena Smišková - úctárna Steinbrenerova cp. 6 Jirina Vondrášková - mzdy Steinbrenerova cp. 6 Anna Filipová - pokuty Steinbrenerova cp. 6 Zdenka Filipová - místni poplatky Steinbrenerova cp. 6 Zdenka Navrátilová - evidence faktur Steinbrenerova cp. 6 Ing. Ivana Janoudová - fakturace, DPH Steinbrenerova cp. 6 Jitka Bošková - ooolatkv za odoad Steinbrenerova cp. 6 Odbor vvstavbv a územního Dlánování Ing. Václav Kokštein - vedoucl budova TKB Marie Janoušková - územní a stavebni rizeni budova TKB Ing. Marcela $ebehková - úz. a stavebni rizeni budova TKB Pavel KavHk - územní a stavebni rizeni budova TKB Vojtech Zábranský - úz. a stav. rízeni, plánováni budova TKB Voitech Janoušek - úz. a stav. rízeni, plánování Ing. Robert Procka - územní a stavebni rízení budova TKB Ing. Filip Takác - územní a stavebni rizeni budova TKB Jana Franková - sekretárka budova TKB Odbor Investic a údržby Ing. Michal Jance - vedoucí Steinbrenerova cp. 6 Alena Szabová - technik, dotace Steínbrenerova cp. 6 Marcela Kobrová - techník Steinbrenerova cp. 6 Petr Kveton - zimní údržba + technik Steinbrenerova cp. 6 Josef Místr - zimni údržba + technik Steinbrenerova cp. 6 Odbor dodravv a silnicního hosdodárství Jana Vokurková - vedoucí budova TKB Václav Sladovník -registr ridicu budova TKB Jaromir Hudec -silnicni hospodárstvi budova TKB Pavla Knoppová -registr vozidel budova TKB Miloslav lang - registr vozidel budova TKB Radek Zámecnik - zkušebni komisar budova TKB lanka Cerná - poplatky, registr ridicu budova TKB Miroslav KavHk -reoistr ridícu. zkušebni komisar budova TKB Mestská Dollcle Jaromír $ebánek - vrchni strážník Kaplírova 65 Mestské lesv Stanislav Hlava - íednatel Pasovská 345 Mestská knihovna Milada $mfdová - vedoucí Nádražní 274 Eva Buryanová Nádražní 274 Alžbeta Bendeová Nádražní 274 Mestská sdráva domu. s.r.o. Frantíšek Kroupa - jednatel Námestí Svobody cp. 8 Aleš Prouza - technik Námestí Svobody cp. 8 MeskékuUurnísuedko Jaroslav Pulkrábek - reditel fax Johnova 226 Turistické Informacní stredisko Marie Petránová - vedouci Námestí Svobody cp. 42 lanka $vecová Námestí Svobody cp. 42 STARZ (zimní stadionj Václav Vokatý - reditel máje 321 KVINT VIMPERK s. r. o. Josef Farták - iednatel Steinbrenerova cp. 6 Mestské služby, s.r.o. Ing. Jan Martan - jednatel fax kasárna U Sloupu M. Pavelková - úcetní kasárna U Slouou

15 tel Velikonoce... aneb o vejci, beránkovi a máji Já vím, že svet rychle beží dál, ale jelikož Velikonoce jsme slavili sotva pred dvema týdny a velikonocní doba (ano, ano, i neco takového máme) potrváješte celých 40 dní, dovolím si ješte se pozastavit nad tímto fenoménem, kterého se chte nechte vždycky nejakým zpusobem dotkneme. Co jsou Velikonoce, o cem jsou, k cemu jsou? lnu, nejaký ten zajíc, beránek, barevná vejce k tomu také patrí, ale zcela urcite to není všechno. Tak a propos beránka a vajec: Víte proc jsou vlastne znamením Velikonoc? Beránekje hluboce teologické znamení. Velikonoce jsou totiž židovské svátky, které byly slaveny mezi Zidy nekdy od 13. století pred Kristem na památku ukoncení egyptského otroctví. Zidé každý rok najare slavili tu noc, kdy opustili Egypt a vydali se na cestu do zaslíbené zeme. Apráve tuto noc jim Hospodin narídil zabít beránka, jeho krví pokropit dvere domu, aby jim neublížil andel smrti, a pak ho upeceného sníst v rodinném kruhu. Tentýž svátek slavil se svými ucedníky i Ježíš pri poslední veceri na Zelený ctvrtek. Také On požíval beránka. Krest'ané tento židovský svátek prevzali, ale spojili ho se zmrtvýchvstáním Krista (které se stalo práve o techto svátcích). Hlavním pokrmem techto krestanských svátku už ale není beránek, nýbrž Ježíš, kterému se ríká Beránek Boží. Beránek jednou provždy obetovaný za hríchy sveta a opet živý. Kdo Ho požívá - Jeho Telo a Krev - nemusí se bát andela smrti. A vajícko? Už není tolik teologické, ale prece krásné znamení. Je to znamení hrobu (skorápka), který skrývá život. Ježíš po ukrižování ležel v hrobe. Ale Buh Otec na nej dech I, zahrál ho a On se probudil. Hrob "praskl" a Ježíš vyšel ven živý. Zivý až naveky. Všechno o Velikonocích, i liturgie (bohoslužby) i príroda sama nám ukazuje na Zivot. Na Zivot, kterému my ríkáme Ježíš. V Nem se nám život (jevil v celé své kráse, vetší než zlo, vetší než smrt. Nejde ale jenom o nejaké obdivování, o samotný úžas. Spíše nás tyto svátky vybízejí žít tento Zivot, žít s Ježíšem svuj malinký život. On proto vstal z mrtvých, abychom nebyli bez Zivota, abychom nebyli sami. Kristus ted už není omezený casem ani místem -jako clovek v lidském tele. Ted už muže být s každým a v každou chvíli. Jde jen o to, abychom také my byli, žili s Ním, abychom si Ho všímali ráno i odpoledne, vpráci, pri obede, v mládí i ve stárí. Bohužel casto naše oci, ba i srdce jsou zavreny (o tomto krásne vypráví príbeh z Lukášova evangelia o ucednících cestujících do Emauz, kapitola 24) a nevšímáme si Ježíšovy prítomnosti, což ale neznamená, že On nás opustil. Zacíná mesíc lásky a já Vám všem chci poprát otevrené srdce, otevrené oci a uši. Chci každému poprát, aby si všiml, že nejde tím životem sám, že s ním tímto obycejným životem krácí také Ježíš, Zivot a Láska samotná. Zivot, který premohl smrt, Láska, která dokázala, že nespocívá jen ve slovech, ale je ochotna se doopravdy obetovat za svého milovaného Víte,jak to poznáte? Jednoduše. Budete s Ním komunikovat, budete se ptát, povídat, sverovat se i stežovat jako nejlepšímu príteli, nebo spíš bratrovi. Budete se vlastne modlit v plném smyslu toho slova. Každý den, v každou chvíli. Buh nezemrel, Ježíš žije! Se stále velikonocním pozdravem o. Jaroslav Obcané Vimperska, 2006 Ludvík Trojan Kvetoslava Anýžová Jaroslav Kantor Benno Juza Václav Hrubý Marie Borovková Jirí Kotál Anna Vokatá Vojtech Kopr Jirina Voderová Ružena Havlícková Marie Kadlecová Magdalena Kubešová Anna Geierová Steranie Ondrejechová Anastazie Bísková František Machác Ružena Medková Jaroslav Danha kterí oslavili svá životní výrocí v dubnu Touto cestou preje Mesto Vimperk oslavencum hodne zdraví, štestí a spokojenosti do dalších let. H. Váchová, matrikárka Vzpomínk a podekování Pojd'te S námi První letošní sobotní výlet Spolku na ochranu šumavské prírody ve Vimperku povede v sobotu 13. kvetna ze Ckyne pres Hradcany na hradište Venec a do Lcovic. Po trase cca 10km dlouhé doprovodí Dne se konal již 3. rocník kulturníhoporadu"vzpomínkový vecer na Karla Kryla". Jelikož cajovna ve Vimperku (kde se tyto vecery konaly predtím) byla zrušena, tak se akce konala v restauraci Lotte. Tímto chci podekovat paní Lotte Cervené a personálu za jejich ochotu a vstrícnost uskutecnit tuto akci, jakožto všem úcastníkum vecera, kterí nezapomneli na Karla Kryla a prišli si na neho zavzpomínat. Josef Fitti Jiroušek úcastníky Dušan Žampach. Úcast verejnosti je možná na vlastní náklady a nebezpecí. Odjezd z Vimperku vlakem v 7:45 hod, predpokládaný príjezd vlakem v 12:18 hodin. Dušan Zampach predseda spolku P. S. Naše pout ke cti Panny Marie bude letos 28. kvetna v /0.00 hodin. Hlavním hostem bude P. Baxant, ceskobudejovický generální vikár, a zpívat bude sbor z Radomyšle. Tešíme se na každého.

16 16 tel TURISTICKÉ INFORMACNí STREDISKO VIMPERK nám. Svobody 42, 385 Dl Vimperk Otevírací doba: Zimní sezóna: po- pá 9:00-11:30, 12:00-16:00 prodej map, pohlednic, brožur, knih, kreseb Vimperka a okolí, suvenýru internet pro verejnost kopírování, vázání inzertní služba informace o historických a kulturních památkách Vimperska a Sumavy informace o prírodních a technických památkách Vimperska a Sumavy kontakty na ubytování a stravování informace o umístení firem, organizací a služeb zajištování provozu Minimuzea Zlaté stezky a prohlídky Mestské zvonice výroba a prodej vlastních propagacních materiálu Galerie Bílá vrána v TIS Vimperk Kontakt: tel.: fax: webové stránky: SLUŽBY VE VIMPERKU KNIHOVNA Mestskáknihovna Vimperk Nádražní 274, tel.: Výpujcní doba pro dospelé: po, ct 10-11:30hod., 12:30-18hod. st 12:30-16hod. Výpujcní doba pro deti: po, st 12:30-16hod., út 12:30-17hod. Internet: Ve výpujcních hodinách pro dospelé. VEREJNÝINTERNET Thristické informacní stredisko Vimperk po - pá 9:00-11:30. 12:00-16:00 MUZEUM Zámek Vimperk Otevrenoút - ne 9:00-16:00 MINIMUZEUM námestí Svobody 8 Otevírací doba v pracovní dobe TIS. Po dohode s referentkou TIS. MESTSKÁ ZVONICE Otevírací doba v pracovní dobe TIS. Po dohode s referentkou TIS. GALERIE U ŠAŠKA predsálí MeKS Vimperk GALERIE BíLÁ VRÁNA námestí Svobody 42 prodejní výstavy kreseb Vimperka a olejomaleb mladých vimperských umelcu BOHOSLUŽBY Kostel Navštívení Panny Marie: st 8, ct - so 18 hod. ne 8:30, 18 hod. KS SLOVO ŽIVOTA Celakovského 345, Vimperk Modlitební setkání - každé pondelí od 18:30 hod. Biblické vyucování - každý ctvrtek od 18:30 hod. Bohoslužba - každou nedeli od 15 hod. Kontakt: P. O. Box 6, Vimperk tel.: Turistickéinformacní stredisko vevimperku nabízí: ft Sumava v promenách VladislavHošek Nová fotografickápublikace doplnena úryvky z del šumavskýchspisovatelu. Sumavské události ve vzpomínkách MiloslavLukeš Pohledclovekana událostivšedníchi nevšedníchdnu válecnýchlet,konce války a osvobození Sumavy americkou armádou, období normalizace, odsunu Nemcu, aj. Nové letecké snímky Vimperka - formát A3 Obrázky a pasparty Vimperka a okolí MUZEUM ZAHÁJENÍ SEZÓNY 1. KVETNA2006 V 15:00 HODIN STÁLÉEXPOZICE MUZEA: SKLÁRSTVÍ,KNIHTISK. PRÍRODA VÝSTAVY: FOTOGRAFIE - PTÁCI KOLEM NÁS. I MUŽI MAJÍ SVÉ... ZE SBÍREK MUZEA OTEVRENO: ÚTERÝAŽ NEDELE OD 9:00 DO 16:00 HODIN. POSLEDNÍ PROHLÍDKA V 15:30 HODIN. V PONDELÍ JE ZAVRENO. VSTUPNÉ: DOSPELÍ 20 KC; DETI. DUCHODCI 10 KC Šumavavefotografiia akvarelech Josef a Hana Stankovi predstaví v rámci výstavy nazvané "SUMA VA VE FOTOGRAFII A AKVARELECH" svá díla v Galerii "Bílá vrána" v Turistickém informacním stredisku ve Vimperku. Na svých snímcích, barevných fotografiích, paní Hana Stanková zachycuje zejména krajinu v detailu. Vdecným tématem pro akvarely pana Josefa Stanka je krajina Sumavy. Oba mají za sebou radu samostatných, ale i spolecných výstav napr. Vimperk, Zdíkov, Karlštejn, Kašperské Hory a Praha. Expozici fotografií a akvarelu ze Sumavy je možné navštívit od 10. dubna mezi 9 a 16 hod. Vstup zdarma.

17 tel Snowboard'ácidekují... Jiste už víte, že v našem meste zacal aktivne fungovat nový sportovní klub SK SNOWRIDERS TEAM. S tímto skvelým nápadem prišel pan ucitel Josef Bejcek, který tento adrenalinový sport prosazuje již nekolik let. Zároven se také stará o zázemí všech snowboardáku z Vimperka a okolí, které sjednotil do bezvadného týmu. Proto bychom mu touto cestou chteli podekovat za cas, který s námi tráví, dále za trpelivost, kterou s námi má, a predevším za obetavost pri organizování tréninku, soustredení a závodu, at už v ceských ci zahranicních strediscích. Také bychom rádi podekovali rodicum, sponzorum a všem bezvadnýmlidem,kterí nás všestranne podporují. Za cleny SK SNOWRlDERS TEAM Frajkya Luca Úspech hokejových mladíku Pred dvema roky jsem na stránkách Vimperských novin psala o prvním úspechu tehdy hokejových druháku. Umístili se na 2. míste krajské souteže. V lonském roce skoncili na pekném 3. míste. Letošní sezóna byla novým zacátkem. Po trech letech minihokeje s prizpusobenými pravidly se zacalo hrát pres celé kluzište a se vším, co k "velkému" hokeji patrí. V nových podmínkách mladíci obstáli a to na výbornou. Obsadili 1. místo se ztrátou jediného bodu behem celé souteže. Za výbornými výkony stojí poctivá príprava hrácu, trenéru, kterí hokeji venují vetšinu volného casu, a také zázemí ze strany rodicu. Nesmím zapomenout ani na sponzory a všechny, kterí vimperský hokej podporují a fandí mu. A co ríci záverem? Snad jen: "Hoši dekujem!" Trenéri: Jirí Vais a Pavel Samohejl Brankári: Tomáš Icha, Matej Robl Útocníci: Pavel Samohejl, Lukáš Toman, Václav Krejsa, Jirí Sitter, Vojtech Vondruška, Patrik Sladovník, Jan Bárta, Daniel Frnoch, Václav Havelka, Marek Zahradník Obránci: Jan Kacmár, Petr Leština, Vojtech Vais, Leoš Vavrík, Miroslav Vítovec, Filip Hrdlicka Helena Roblová Duležité upozornení pro inzerenty PRíJEMINZERCE: Príjem inzerce pouze do data uzáverky novin. FORMA PRíJMU: a) vyplnením objednávky inzerce bud v kancelárky starostky u sl. Hercikové nebo na Odboru školství, kultury a cestovního ruchu u pí Kantoríkové b) elektronicky zaslat na adresu: vyplnený formulár objednávky, který je ke stažení na Potvrzení o prijetí bude oznámeno elektronickou formou. Bez tohoto oznámení nebude brán inzerát jako prijatý. FORMAINZERÁTU: graficky zpracovaný ve formátech PDF, EPS, JPG, TlFF, AI - text musí být prevedenna krivky, Corel verze 9 - text musí být preveden na krivky. Soubory Word a Excellze akceptovatpouze v prípade domluvy a následné autorizace. V prípade grafickéhozpracování redakcíje nutné inzeráty autorizovatdo domluvenéhodata. FORMA ÚHRADYINZERCE: a) na základe vyplnené objednávky inzerce Vám na financním odboru (pí Navrátilová, sl. Janoudová) vystaví fakturu, kterou je treba uhradit do 2 dnu od uzáverky Vimperských novin. Pokud do tohoto data nebude faktura uhrazena, nelze inzerát zverejnit. b) na základe vyplnené objednávky lze inzerci na financním odboru uhradit i v hotovosti. Redakcní rada Vimperských novin Poslední závod letošní Iyžarské sezony se uskutecnil na Vodníku - Mrož závod rodicu žáku ST.Pri tomto prestižním závode rozhodne nešlo o dosažený cas,aleo dobrounáladu.jakie videt, Ivžebvlykolikrát i na obtíž. FOTO:VIENER

18 KVETEN 2 O O 6. PRílOHA VIMPERSKÝCH N O V IN ulturn~m1maaazln MesícníkMestského kulturního strediska ve Vim Vávro, to nebyl dobrý nápad étu to už asi po desáté a stále se presvedcuji, že tu esemesku špatne chápu. Nekde jsem se prehlidl a tak jsem to sdelení špatne pochopil. Jenže postupem casu mi dochází, že to bude pravda. Škopík už proste neprijde. Nekolikrát narazim v následujících dnech na jeho nepritomnost, když se nekdo chystá ríci "domluvíme se se Zdenkem." Nedomluvíme. Jeho necekaný a nepochopitelný odchod patrí k tem prípadum, kdy se Boha ptám, jestli náhodou nesáhl vedle. Zdenek byl clovek, který miloval život a umel se radovat. I ve svých ctyriceti letech mel stále klukovský pohled na svet a umel vzit za práci jako nikdo jiný. Snílek i dríc. Mikuláš, Arkády, Silvestr. Stovky výprav a schuzek se skautským oddílem. Není mnoho lidí, jejichž odchod me zasáhl tak jako Zdenkuv. Kamarád, kolega v práci, šéf v divadelním spolku a skautský bráška. Sedim na prázdném jevišti, kde jsme ješte pred týdnem bibli pri vytvárení pohádky o princezne Václavce a kde predvádel svého Vávru. Premýšlim, jak si to prebrat. Co nám tím chtel ten nahore ríci a jak s tím všim naložit. Asi bude dlouho trvat, než mi to všechno dojde, ale jedno vím už ted. Když máte nekoho rádi, reknete mu to hned. Když je potreba neco duležitého vykonat, neodkládejte to. A to, co Zdenek nedodelal, dokoncete. A verím, že vzpomínka na nej bude tou nejvetší posilou. Jaroslav Pulkrábek

19 KVETEN 2 O O 6. PRílOHA VIMPERSKÝCH N O V IN Vimperk SETKÁNfDECHOVEK 11. rocníknesoutežníprehlídky dechovýchorchestrúa mažoretkových skupin z Cech i Nemecka Námestí KOMEDIANTI Kejklíri, vrhaci nožú i pohledú, polykaci ohnú, muzikanti, snatkoví podvodníci, krotitelé loutek a jiní umelci se zastaví na své pouti i ve Vimperku MeKS PORTSMOUTH UNIVER- SITY MUSIC SOCIETY 120 anglických muzikantú najednou ve Vimperku ješte nikdy nebylo Námestí Boží TELO Církevní obrad Tela a Krve Páne - žehnání mestu Vimperk a okoli,venkovníoltáre MeKS DISKOMARATON Celostátní vytrvalostní soutež jednotlivcú v moderních disco tancích Zámek NOCNí KONCERT NA ZÁMKU Tradicní zakoncení školního roku s pomocí vimperské dechovky, mažoreteka šermírúze skupinyberit MeKS NA PRÁZDNINY S HARRY POTTEREM Všechnydosud natocenédíly HarryhoPoterranajednoua soutež o ceny k tomu MeKS, ZUŠ, Zámecká kaple LETNf KURZY ŽESTU Celostátní interpretacní kurzy žesfových nástrojú Zámek, MeKS VIMPERSKÝ KAŠPÁREK Tradicní prehlídka ceských loutkových souború. Aní jedna prázdninová nedele bez pohádky MeKS.123 MIN. Skupina -123 minut doufá, že je stále mnoho lidí, ktérí i pres..komercní masáž" hledají skutecnou živou muziku MeKS TOULKY PO STARÉ ŠUMAVE 1 Projekce fotografií ze staré $umavy Park u Volynky SLAVNOSTI PIVA Slavnosti piva již tradicne ve Vimperku oznamují polovinu prázdnin. Tentokrát ve znamení Prazdroje Letní divadlo ŠUMAVSKÝ KORBEL Harmonikári, harmonikári a harmoniky zahrají všem co mají rádi lidové písnícky Zámek MESTSKÁ SLAVNOST Historické tržíšte s ukázkami dobových remesel a doprovodným programem. Tradicní kulturní a spolecenská akce porádaná za financní podpory Evropské Unie MeKS TOULKY PO STARÉ ŠUMAVE -VIMPERK Projekce fotografií ze starého Vimperka Vimperk DNY EVROPSKÉHO KULTURNíHO DEDICTVf Akce zamerená na historii mesta MeKS NATUR VIS ION 5. rocník mezinárodního festivalu o zvíratech. Výbornou atmosféru mívají Jazzové dilny v Racím Dvore. V kvetnu bude hostem Dan Bárta - rezervujte si vstupenky. Foto: L. Drenceni tifmauqkinošumava PRIB~H Z TOKIA - FK ÚTERÝ :00 hod. Režie: Jasudžiro Ozu Hrají:Cišu Rju, Cieko Higašijamaová, Secuko Haraová, 50 Jamamura Když se tento snímek pred deseti lety uvádel na Letní filmové škole v Uherském Hradišti, rada divákú jej oznacila za jeden ze svých nejsilnejších zážitkú. Vúbec nevadilo, že zcela vedome težil z opozice vúci divácky vstrícnejším hitúm japonským i zahranicním, at již pocházely z jakékoli doby. Natolik silná a výmluvná byla jeho oduševnelost. Príbeh z Tokia v prostých, až dokumentárních záberech nacrtává strastiplné putování zestárlých rodim, hledajících oporu u rodin svých detí. (Jan Jaroš, ) MNICHOV STREDA :00 hod. Režie: Steven Spielberg Hrají: Eric Bana, Daniel Craig, Geoffrey Rush, Sharon Alexander Nejtragictejší den v olympijských dejinách, masakr izraelských sportovcú v roce 1972 v Mnichove, který mela na svedomí palestinská teroristická organizace Cerné zárí, se nesmazatelne vepsal do historie dvacátého století. O událostech, které následovaly, toho v ucebnicích dejepisu nebo dobovém tisku mnoho nenajdete. Sérii nájemných vražd proti strújcúm atentátu, které naplánovala a provedla izraelská tajná služba, v mistrovsky napínavém thrilleru zmapovala režisérská legenda Steven Spielberg. Hrdinou príbehu je mladý Izraelec, prísluš- pr.~r.cl ník tajné služby Avner, který je stejne jako vetšina jeho krajanú zdrcen mnichovskou tragédií. V téhle atmosfére ho osloví dústojnik Mossadu Ephraim, jenž mu nabídne úcast v nejriskantnejší operaci, kterou do té doby tajná služba židovského státu provedla. Avner musí opustit tehotnou manželku, zmenit totožnost a využít všech svých schopnosti k dopadení a zabiti jedenácti mužú, které Mo~sad obvinil z prípravy mnichovsrých vražd. Pres své mládí a nezkušenost se Avner brzy stane vúdcem peticlenné skupiny, v níž krome nej figuruje ridic Steve, schopný padelatel Hans, odborník na výbušniny Robert a..cistic" Car!. FIMFARUM 2 SOBOTA :00 hod. Režie: Jan Balej, Vlasta Pospíšilová, Aurel Klimt, Bretislav Pojar Ctyri zbrusu nové pohádky..pro chytré deti a chytré dospelé" z oblíbené knihy Jana Wericha. Klasik animovaného filmu Bretislav Pojar natocil slavný príbeh malického Palecka, plný zvratú a dobrodružství o jeho ceste do sveta a zase domú. Pod vedením Aurela Klimta ožijí tri navzájem si podobní hrbati bratri. Hrbáci z Damašku prinášejí atmosféru exotického Blízkého východu s pestrosti orientálního vypravecství, ale pritom o vecech nám všem dobre známých. Vlasta Pospíšilová ve Trech sestrách a prstenu vypráví vesnic-

20 --~ KVETEN 2 O O 6. PRílOHA VIMPERSKÝCH N O V IN ký dekameronský návod o tom, jak pro sázku o prstýnek zblbnout tri milující chote. AJan Balej dovolí bratrum Markovi a Koubovi prožít prastarý pohádkový príbeh o kouzelném mlýnku, závisti a certech s originálním vysvetlením jednoho prírodního úkazu v pohádce More, strýcku, proc je slané? COMMITMENTS - P100 úterý :00 hod. Režie: Alan Parker Hrají: Robert Arkins, Michael Aherne, Angelíne Bali, Maria Doyle Kennedy NEJLEPŠI IRSKÝ FILM VŠECH DOB Film o vzniku, živote a zániku fiktivní Dublinské soulové kapely. Konkursu na role hudebníku se zúcastnilo více než tri tisíce obyvatel Dublinu. (V dobe natácení filmu prý ve meste s milionem obyvatel hrálo kapel.) RAFTÁCI STREDA :00 a 20:00 hod. Režie: Karel Janák Hrají: Jirí Mádl, Vojta Kotek Tak jsou tady. KDYBY... - P 100 úterý :00 hod. Režie: Lindsay Anderson Hrají: Malcolm McDowell, David Wood, Richard Warwick, Christine Noonan REBELOVÉ A REVOLUCIO- NÁRI "Predevším moudrosti nabývej a za všechno jmení své mej rozumnost." Dej nás zavádí do prostredí stredoškolské chlapecké koleje, kam bohati rodice posílají své synky získat dobré vzdelání. Tento prostor - hermeticky oddelený od okolního sveta tlustými zdmí komplexu viktoriánských budov - nám zprostredkovává podobenství spolecnosti, jejíž svet je uzavrený sám do sebe a rídí se svýmí zákony a ustálenými zvyky vycházejícímí z tradic konzervativní Anglie. Prísná hierarchie clení ucitele i studenty školy na nekolik vrstev s odlišnýmí právy na existencí. Práve proti temto projevum nerovnoprávnosti je namíren protest trojice studentu vedených Mickem Travisem (expresivne nervní Malcolm McDowell), kterí považuji své profesory za nezáživné byrokraty. Nejprve se rozhodnou podnikat drobné prestupky proti školnímu rádu, za než se jím pedagogové "odvdecují" tvrdýmí fyzickými tresty. Jejich vzpoura vrcholí známou surrealistickou vizí krvavého povstání studentu proti svetu dospelých. (Pavla Bergmannová) MARINÁK STREDA :00 hod. Režie: Sam Mendes Hrají: Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, Jamie Foxx, Chris Co oper Mímorádne štiplavý, detailní a zábavný pohled na amerícké vojáky bojující za svou \(Iast uprostred Pouštní boure, která z blizka vypadala trochu jínak než v televizi. RužOVÝ PANTER SOBOTA :00 hod. Režie: Shawn Levy Hrají: Steve Martin, Jean Reno, Kevin Klíne, Beyoncé Knowles Inspektor Jacques Clouseau. Jméno, které vzbuzuje hruzu ve všech zlocincích sveta - a také ve všech ostatních lidech, kterí meli tu cest se s ním setkat. POVIDKY Z KUCHYNE - FK úterý :00 hod. Režie: Bent Hamer Hrají: Joachim Calmeyer, Tomas Norstrom, Bj0rn Floberg Norský režisér Bent Hamer natocil svou absurdní komedii v ironické inspiraci švédskou firmou IKEA, která v 50. letech skutecne investovala do vedeckého výzkumu životního stylu hospodynek. V jeho vytríbene lakonickém príbehu se švédští výzkumníci za novými poznatky vypraví až na zaostalý norský venkov. Cílem výzkumu je podrobne zaznamenat pohyby a úkony zkoumaných objektu v jejich kuchyních. FIREWALL STREDA :00 Režie: Richard Loncraine Hrají: Harrison Ford, Paul Bettany, Virginia Madsen, Jimmy Bennett Jeho práce je ochránit banku pred pocítacovými zlodeji. Aby zachránil svou rodinu, musí se sám stát zlodejem. Harrison Ford. KARCOOLKA SOBOTA :00 hod. Režie: Cory Edwards Hlasy: Jana Marasová, Jana Drbohlavová, Pavel Rímský, Jan Preucil Zvírecí strážci zákona pátrají po tom, co se vlastne stalo v ba- biccine chaloupce. Pravda o Karcoolce slibuje veselou podívanou pro celou rodinu. WALK THE LINE - FK úterý :00 hod. Režie: James Mangold Hrají: Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon V roce 1955 vkrácel drsný, vyzáblý kytarista, který si ríkal J. R. Cash, do tehdy ješte neznámých Sun Studíos v Memphisu. Tento okamžik mel pozdejí nesmazatelný vliv na vývoj americké kultury. Za pomoci úderných akordu a hlasu, který byl hluboký a temný jako noc, privádel Cash s obrovskou intenzitou na svet písne o zármutku a bolesti, které byly odvážné, plné skutecného života a lišily se od všeho, co melo publikum do té doby možnost slyšet. Ten den odstartovala úvodní etapa dlouhé kariéry Johnnyho Cashe. Behem nejdramatictejší etapy svého života - v prubehu níž stál tvárí v tvár svým démonum, bojovalo lásku, která mu pomohla odrazit se ode dna, a naucil se balancovat na tenké hranicí mezi zkázou a spásou - se zmenil ze sebedestruktivní popové hvezdy v kultovního "Muže v cerném";

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Na základě dotazu občanů před jednáním Zastupitelstva města Vimperk dne 04.03.2013 Vás informujeme o procesu uplatňování záručních oprav. Odbor

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Čl. II Základní pojmy definované pro účely OZV

Čl. II Základní pojmy definované pro účely OZV MĚSTO VIMPERK Obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 2/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Zastupitelstvo města Vimperk se usneslo podle 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Prezentace v rámci akce Investiční záměry vjihočeském kraji Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Čtvrtek 17. 4. 2008 Grand Hotel Zvon,

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 14. 10. 2014 Zlín 15. 10. 2014 Uherské Hradiště 16. 10. 2014 Vsetín 21. 10. 2014 Kroměříž 22. 10. 2014 Osnova 1.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Přítomni: Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Dagmar Rückerová, MVDr. Šárka Janásková,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž 22. 10. 2013 Uherské Hradiště 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí 5. 11. 2013 Zlín 6. 11. 2013 Vsetín 11. 11. 2013 Osnova 1.

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Usnesení č. 836 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.07.2007 Usnesení č. 837 Rada města souhlasí s umístěním pojízdné čistírny peří

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Page 1 of 9 Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Ročník 2 Vydán dne 22. února 2002 Částka 1 OBSAH: 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 12. února 2002 č. j. : 124/1354/2002, kterou

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

(dále jen "odpurce"). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy.

(dále jen odpurce). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy. elektronickým podáním doruceným dne 16.3.2007, cj. OS0701/2959308, návrh na zahájení správního rízení o uložení povinnosti uhradit dlužné cástky ze smlouvy o poskytování služeb síte Oskar ve výši 3.215,-

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA Ve Zlíně dne 25.3.2015 Vážení obchodní přátelé, v součinnosti s plenárním zasedání ředitelů a statutárních zástupců Spolku veřejně prospěšných služeb v České

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j.: OD 9784/15-NOV 5038/2014 Vyřizuje: Petr Nový Tel.: +420

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999

INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA a OBCHODNÍ AKADEMIE CHOTĚBOŘ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČ: 60 12 66 71, DIČ: CZ 60 12 66 71 Ředitelství školy: Na Valech 690, Chotěboř Kontakty:

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 městyse LUKOV, okres Znojmo

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 městyse LUKOV, okres Znojmo Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 70604/2014 OKP Č. j.: JMK 70604/2014 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KAMA-AUDIT, spol s ro, Spojovací 658, 69661 Vnorovy, osvedcení KA CR c 316 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ~Obec Mutenice Zpráva o výsledku prezkoumání hospodafení za úcetní období roku 2006 POCET LISTU: 8

Více

Jak se přihlásím ke studiu

Jak se přihlásím ke studiu Upozornění pro žáky základních škol pro uchazeče o denní studium v 4letých maturitních oborech V letošním školním roce 2014/2015 bude na některých středních školách probíhat pilotní ověřování jednotných

Více

Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Pedagogické lyceum (kód oboru: 78-42-M/03) pro školní rok 2015/2016

Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Pedagogické lyceum (kód oboru: 78-42-M/03) pro školní rok 2015/2016 Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Pedagogické lyceum (kód oboru: 78-42-M/03)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění Vysvětlivky 2012.pdf Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 1) Číselník okresů je uveden v příloze č. 1. 2) Číselník druhu činností je uveden v příloze č. 2.

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Jezírko přístavba objektu F

Jezírko přístavba objektu F Zadavatel: Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipová 20, 602 00 Brno - Pisárky VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Jezírko přístavba

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001.

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Příloha USNESENÍ z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Pořad jednání: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Rozpočtová opatření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Jasenná, IČ: 00272736 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více