Rozpočtové a příspěvkové organizace. Stát

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočtové a příspěvkové organizace. Stát"

Transkript

1 Kapitola 1 Vymezení obchodní činnosti rovnovážná obchodní soustava reguluje výrobu a spotřebu na základě nabídky a poptávky je tvořená z: potřeb neomezené statků omezené svými možnostmi a výrobními kapacitami volné (k dispozici všem voda,vzduch, ) veřejné (pro širokou veřejnost policie,chodníky, ) vzácné (ostatní sušenky, pivo, rakety, makové záviny, vibrátory, ) ekonomický systém specifikuje: Co vyrábět? neboli strukturu výroby Jak vyrábět? neboli alokaci výrobních zdrojů Pro koho vyrábět? neboli distribuční systém ekonomický systém je koordinován: pravidly, na základě zvyklostních práv direktivně centrálním plánováním tržním mechanismem obchod konečná fáze tržně-peněžních vztahů mezi výrobci a spotřebiteli (mezi statky a potřebami) trh směnný vztah mezi nabídkou a poptávkou a součastně mezi kupujícími a prodávajícími tržní subjekty: domácnosti (základní prvek poptávky), podniky (základní prvek nabídky) rozpočtové organizace (prvek nabídky a poptávky), stát (koordinátor) Příjem z daní Rozpočtové a příspěvkové organizace Příjem z daní obchod Dotace a subvence Služby domácnostem Podniky Poptávka spotřebitelů daně Nabídka statků Domácnosti Dotace a subvence daně Stát daně Sociální politika Filtrace potřeb na poptávku: Potřeby T r a n s f o r m a c e Skutečná poptávka Filtrace potřeb dle vlastností produktů Zboží * Filtrace potřeb dle důchodu Zboží ** Filtrace dle ceny P Členění trhu: - dle předmětů trh se spotřebním zbožím,trh s investičním zbožím, trh služeb - dle časového hlediska trh minulý, trh součastný - územně trh domácí, trh vnitřní, zahraniční trh

2 Subjekty trhu: na straně poptávky KUPUJÍCÍ na straně nabídky PRODÁVAJÍCÍ Rozdíl Obchod x Trh Obchod činnost při které dochází ke směně zboží za zboží, zboží za peníze, peníze za peníze Trh místo kde dochází ke směně Druhy trhů vzhledem k nabídce a poptávce: Trh prodávajících (dodavatelů) převaha poptávky nad nabídkou Trh kupujících (odběratelů) převaha nabídky nad poptávkou Rovnováha trhu přibližná vyrovnanost nabídky (S) a poptávky (D) - obecně žádoucí je dočasná převaha nabídky nad poptávkou - subjekty na straně nabídky reagují různě na cenu, zpravidla ale tak, že vyšší cena vede k vyšší nabídce Kupní fond rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji obyvatelstva Formy konkurence Dokonalá žádný výrobek, podnikatel či obchodník nemá vliv na tržní cenu statku či služby Nedokonalá výrobce, nebo více výrobců, podnikatelů či obchodníků má vliv na tržní cenu Typy konkurence Cenová snaha výrobců přilákat kupující pomocí snížení cen Necenová snaha získat kupující jinými metodami než snížení cen (kvalitativní metody, image, ) - dokonalá konkurence je pouze abstraktní pojem v hospodářském světě neexistuje Ve skutečném hospodářském světě vznikají: Monopoly na trhu pouze jeden prodávající Oligopoly vedle malých a středních podniků existuje několik velkých výrobců, kteří vytváří podstatnou část produkce a konkurují mezi sebou Cenový systém ceny hrají v tržním mechanismu roli (založeny na principu ekvivalence) - každý statek na trhu má cenu (i výrobní faktory (práce, půda, kapitál) mají cenu) Funkce cenového systému: přenos informací vytváří podnět pro výrobce i spotřebitele distribuce důchodů Problémy tržního mechanismu - vede k diferenci výrobků a vytváří nedokonalou konkurenci a monopolní trhy - externality jen způsobující nechtěný vedlejší efekt trhu pozitivní externality užitek mají i jiné subjekty negativní externality jiný subjekt je poškozován, vznikají mu dodatečné náklady - trh není schopen podněcovat výrobu veřejných statků - nerovnoměrné rozdělování důchodů a majetku Potřeby - k úspěšnému vedení obchodu je nutná znalost a zkoumání potřeb zákazníka snaha uspokojit je - 2 druhy vlivů působících na chování zákazníka osobní vlivy (potřeby zjevné a skryté, vnímavost, zkušenosti, životní styl zákazníků) mezilidské vztahy (vliv kultury, společenské a sociální skupiny, vliv rodiny na spotřební chování zákazníka, ) Potřeby podle Maslowa Potřeby seberealizace Potřeby uznání Sociální potřeby Potřeby jistoty Fyziologické potřeby

3 Potřeby podle Engelse, Herzbergera a Törnguista Potřeby nezbytné uspokojení je nutností lidského života Potřeby zbytné uspokojí se tehdy, jsou-li uspokojeny potřeby nezbytné Potřeby luxusní přepychové Q Q Q nezbytné zbytné luxusní Vysvětlení obrázků: - nezbytné zboží má nasycenost - zbytné zboží při určité úrovni příjmů má nasycenost - luxusní zboží nemá nasycenost - dnešní spotřebitel je diferencován podle svých příjmů (důchodů) Image vytvoření vícenásobného postoje subjektu či objektu Postoje Image: kognitivní důležitá znalost výrobku, značky, vlastností, aby u spotřebitele vytvářeli kladné reflexy afektivní člověk by měl poznat vše co mu je nabízeno a co je příjemné konativní - tvorba pozitivních vlastností pomocí zvyků, podmíněné návodem, metodikou, (možnost vyzkoušet výrobek) Kapitola 2 Systém a subsystémy vnitřního obchodu - historicky je vznik obchodu odměněn společenskou dělbou práce Vymezení systému vnitřního obchodu z věcného hlediska vymezen předmětem činnosti tj. nákupem a prodejem z prostorového hlediska vymezen hranicemi státu z časového hlediska celoročně z legislativního hlediska obchodní operace je každá změna vlastníka statku Funkce vnitřního obchodu: Směnná promítá se do všech kupně-prodejních vztahů Spojovací propojení více centralizované a více koncentrované výroby s prostorově rozptýlenou a decentralizovanou spotřebou Překlenovací Věcná - přeměna absolutně i relativně úzkého výrobního sortimentu na široký sortiment obchodní Prostorová - překlenutí míst výroby a míst spotřeby a dosažení rovnoměrnosti a vyrovnanosti nabídky Časová - překlenutí časového nesouladu výroby a spotřeby k dosažení pohotovosti prodeje, rovnoměrné a dostatečné celoroční nabídky Hodnototvorná - představuje existenci a realizaci užitné hodnoty zboží v subsystémech vnitřního obchodu Iniciační vytváření podmínek provázkům trhu a sortimentu Racionalizační - snižování úrovně nákladů uvnitř systému při oběhu zboží od výroby ke spotřebiteli Reprodukční - představuje podíl vnitřního obchodu na opakování procesu oběhu zboží od výroby ke spotřebitelovi Kontrolní - garantuje kvalitu a poctivost prodeje zboží a poskytovaných služeb Ekologická obchod plní úkoly, které jsou směřovány k životnímu prostředí a jeho ochraně

4 Členění systému vnitřního obchodu Velkoobchod Nákup velkého objemu spotřebního zboží, skladování a prodej maloobchodu Vyrovnání rozdílů mezi výrobou a spotřebou pomocí zásob Vytváření širokého sortimentu pro maloobchod z relativně úzkého sortimentu výrobního Péče o kvalitu Maloobchod Nákup spotřebního zboží z velkoobchodu a následný prodej konečným spotřebitelům Poskytování služeb, které přímo souvisí se zbožím Vyrovnávání potřeb s nabídkou (dle místních poptávkových specifik, dle sezónnosti,..) Péče o kvalitu a šíři sortimentu Rozvoj sítě prodejen a provozoven Pohostinství Společné stravování mimo domácnosti, mnohdy i mimo místo trvalého pobytu Ubytování je činnost spojená s dočasným a přechodným ubytováním obyvatel (hostů) mimo místo jejich trvalého bydliště Blízká návaznost na cestovní ruch Cestovní ruch činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa ležícího mimo její běžné prostředí, přičemž hlavní účel cesty je jiný než výkon placené činnosti v navštíveném místě Transformace vnitřního obchodu v ČR od roku 1990 Změny: - liberalizace obchodního podnikání - změny vlastnických poměrů - oddělení vnitřního a zahraničního obchodu - oddělení výrobních a obchodních činností Základní transformační kroky - devalvace měny, liberalizace cen, decentralizace až atomizace podnikatelských struktur, privatizace (malá/velká), restituce majetku, pronikání zahraničního kapitálu a liberalizace podmínek obchodního podnikání, liberalizace spotřebitelských cen a jejich následný vývoj, transformace družstev Internacionalizace obchodu = zmezinárodnění tržní dominance - růst velikosti obchodních firem včetně jejich provozních jednotek diverzifikace obchodních firem - specializace na určitý druh činností charakterizovaný určitým sortimentem, cenovou úrovní, způsobem prodeje internacionalizace obchodních firem - rozšiřování obchodní činnosti za hranice daného státu Rozvoj mezinárodních aktivit první stupeň opatrnost, expanze do sousedních států druhý stupeň opatrnost, expanze do kulturně podobných států třetí stupeň klade důraz na tržní možnosti jednotlivých zemí Mezinárodní rozvojové strategie retailingu retailing = strategie a optimalizace obchodních firem Multinacionální strategie přizpůsobování sortimentu místním podmnkám Globální strategie stejný sortiment po celém světě (McDonald, ) Transnacionální strategie stejná strategie při respektování zvláštností trhu Kapitola 3 Podnikání a podnikatelské subjekty v obchodě Podnikání Soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku Obchodní podnikání podnikání prováděné v procesu směny zboží, přičemž dochází ke změně vlastníků dané komodity zboží Podnikatel osoba zapsaná v obchodním rejstříku osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění, dle zvláštních předpisů zemědělec zapsaný do evidence

5 Obchodní rejstřík - veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů nebo organizačních složek jejich podniků - do OR se zapisují: - obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby, o nichž to stanoví zákon - zahraniční osoby - fyzická osoba s bydlištěm na území ČR na vlastní žádost Podnik soubor hmotných i nehmotných složek podnikání Obchodní majetek Fyzické osoby - věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty, které patří podnikateli a slouží k podnikání Právnické osoby veškerý majetek Obchodní jmění Fyzické osoby - soubor obchodního majetku a závazků v souvislosti s podnikáním Právnické osoby soubor veškerého majetku a závazků podnikatele Obchodní firma název pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku Jednání podnikatele Fyzické osoby osobně nebo prostřednictvím zástupce Právnické osoby statutárním orgánem nebo jeho zástupcem Prokura - prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku (lze udělit jen fyzické osobě) Podnikání zahraničních osob - pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, zahraniční osoby mohou podnikat na území ČR za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako české osoby Formy obchodních firem Podnik jednotlivce typický pro malou firmu Obchodní společnost právnická osoba založená za účelem podnikání pod společným názvem a má právní způsobilost Osobní - členové ručí osobně, solidárně a neomezeně celým svým majetkem za závazky společnosti a jejich podíly nemohou být bez souhlasu ostatních společníků převáděny Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) Komanditní společnost (k.s.) Kapitálové - společnost ručí za závazky celým svým majetkem, společníci ručí za závazky společnosti jen do výše svých nesplacených vkladů a své podíly mohou převádět Akciová společnost (a.s.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) Družstvo Státní podnik Nepodnikové formy sdružování Obchodní společnosti - právnická osoba založená za účelem podnikání Založení společnosti Společenskou smlouvou v.o.s., k.s., s.r.o. Zakladatelskou smlouvou a.s. s více zakladateli Zakladatelskou listinou a.s. s jedním zakladatelem Vznik společnosti dnem zápisu do OR Zánik společnosti dnem výmazu z OR Vklad společníka - souhrn peněžních i jiných penězi ocenitelných hodnot, které společník vložil do společnosti Základní kapitál - peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků vložených do společnosti Rezervní fond - lze použít pouze ke krytí ztrát společnosti či družstva (povinně a.s. a s.r.o.) Přeměny společnosti Fůzí Sloučením jmění, práva a povinnosti přechází na jinou nástupnickou společnost Splynutím jmění, práva a povinnosti přechází na nově zakládanou nástupnickou společnost Převodem - jmění, práva a povinnosti převezme jeden společník se sídlem či bydlištěm v ČR Rozdělením - jmění, práva a povinnosti přecházejí na nástupnické společnosti Změnou právní formy společnosti

6 Veřejná obchodní společnost - alespoň 2 osoby (FO (musí splňovat podmínky pro provoz živností) i PO) podnikají pod společným jménem - založení společenskou smlouvou - vklady společníků = majetek společnosti - společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem, společníci ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem společně a nerozdílně - dělení zisku rovným dílem - každý společník je součástí obchodního vedení Zánik společnosti: výpovědí, smrtí společníka, zaniknutí společníka PO, rozhodnutím soudu, Komanditní společnost - společnost v níž alespoň jeden společník ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu (komandista) a v níž alespoň jeden společník celým svým majetkem (komplementář) Komplementáři alespoň jeden ručí za závazky celým svým majetkem obchodní vedení společnosti statutární orgán společnosti každý má jeden hlas při hlasování zákaz konkurence dělení zisku rovným dílem Komandisté alespoň jeden ručí za závazky do výše svých nesplacených vkladů minimální vklad 5000 Kč spolurozhodují každý má jeden hlas neplatí pro ně zákaz konkurence dělení zisku v poměru výše splacených vkladů, popř. v poměru určeném společenskou smlouvou - zrušení bez likvidace fúzí k.s., fůzí k.s. s v.o.s., převodem obchodního jmění na komplementáře, změnou právnické formy - zrušení s likvidací společníci mají nárok na likvidačním zůstatku přednost komandistů Společnost s ručením omezeným - může být založena 1 osobou - maximálně 50 společníků - s.r.o. ručí za své závazky celým svým majetkem, společníci ručí nerozdílně do výše souhrnu nesplacených vkladů - základní kapitál: Kč - minimální vklad společníka: Kč - povinný rezervní fond Orgány s.r.o.: Valná hromada - nejvyšší orgán - tvořená všemi společníky - každý společník má jeden hlas za každých 1000 Kč svého vkladu - svolána minimálně jednou za rok, rozhoduje většina přítomných společníků Jednatelé - statutární orgán - jmenováni valnou hromadou z řad společníků i jiných fyzických osob - platí pro ně zákaz konkurence Dozorčí rada - musí mít alespoň tři členy - člen nemůže být jednatelem - zákaz konkurence - dohlíží na činnost jednatelů - nahlíží do dokumentů a kontroluje údaje - přezkoumává účetní uzávěrku a podává návrh na rozdělení zisku či krytí ztráty - podává zprávy valné hromadě a může ji svolat

7 Akciová společnost - společnost ručí za své závazky celým svým majetkem - akcionář neručí za závazky společnosti - založení minimálně jedním zakladatelem PO, nebo minimálně dvěma zakladateli FO Základní kapitál: bez veřejné nabídky akcií Kč s veřejnou nabídkou akcií Kč Akcie - cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se na jejím řízení, na zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti Druhy akcie dle převoditelnosti na jméno převoditelná rubopisem a předáním na majitele volně převoditelná součet jmenovitých hodnot akcií se musí rovnat výši základního kapitálu společnosti Druhy akcií dle ztělesněného práva Kmenové běžná práva a povinnosti akcionáře Zaměstnanecké spojená s určitými výhody pro zaměstnance převoditelnost jen mezi zaměstnanci Prioritní s nimi spojená přenosná práva na dividendy s nimiž není spojeno právo hlasovat na valné hromadě Zlaté držitel má výhradní postavení při hlasování na valné hromadě Dluhopisy vydávají se na základě usnesení valné hromady Zatímní list než je vydána akcie cenný papír se stejnými právy jako akcie Orgány a.s.: Valná hromada - nejvyšší orgán - minimálně jednou za rok - volí a odvolává představenstvo - rozhoduje o snížení či zvýšení základního kapitálu Představenstvo - statutární orgán - řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem, rozhoduje ve všech záležitostech - nejméně tříčlenné - zákaz konkurence Dozorčí rada - nejméně tříčlenná počet členů musí být dělitelný třemi - 2/3 volí valné hromada, 1/3 zaměstnanci - člen nesmí být v představenstvu či prokuristou Družstvo - společenství neuzavřeného počtu osob, založené za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních, bytových a jiných potřeb svých členů - minimálně 5 členů FO, nebo 2 členové PO - za své závazky ručí celým svým majetkem, členové neručí za závazky družstva - členský vklad je určen stanovami - zapisovaný základní kapitál musí být nejméně Kč - základní členský vklad musí být splacen do 15 dnů od konání ustavující schůze - členové minimálně 15 let nedělitelný fond minimálně 10% zapisovaného základního kapitálu doplňuje se o 10% čistého ročního zisku Orgány družstva: Členská schůze - nejvyšší orgán - minimálně jednou za rok - mění stanovy, volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise, schvaluje roční účetní závěrku, rozhoduje o rozdělení a užití zisku, o změně základního kapitálu, Představenstvo - statutární orgán - plní usnesení členské schůze Kontrolní komise - kontroluje veškerou činnost družstva a projednává stížnosti členů - plní nejméně jednou za tři měsíce - nejméně tříčlenná - odpovídá pouze členské schůzi

8 Státní podnik - nepovinné Živnostenské podnikání živnost - soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem o živnostenském podnikání - může provozovat FO i PO Podmínky provozování živnosti: - minimálně 18 let - způsobilost k právním úkonům - bezúhonnost - předložení dokladu o tom, že FO nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky (doklad vystaví místní finanční úřad) Druhy živností Ohlašovací - smějí být provozovány na základě ohlášení na místně příslušném ŽÚ, fyzická osoba podle jejího bydliště v ČR, právnická osoba podle jejího sídla - řemeslné podmínkou je odborné způsobilost získané vyučením, nebo jinak - vázané - podmínkou je odborná způsobilost upravená zvláštními předpisy - volné bez podmínky Koncesované - smějí být provozovány na základě koncese, tj. státní povolení k provozování živnosti Nepodnikové formy sdružování 3 možnosti: - na smluvním základě kartely, dobrovolné řetězce, - spojení kapitálových účastí mateřské a dceřiné podniky, koncerny, holdingy, trusty, - díky růstu velikosti podniku dominantní postavení na trhu Na smluvním základě Kartely a syndikáty - podniky stejného oboru uskuteční na smluvním základě ujednání, jejichž cílem je omezení konkurence - nedochází ke kapitálovému spojení a podniky zůstávají právně samostatné - spojením vzniká monopol Druhy kartelů dohody týkající se podmínek odbytu a prodeje - podmínkový jde o dohodu např. při poskytování úvěru - rabatový poskytování obchodních srážek - kalkulační požívání stejné kalkulace - cenový dohoda o ceně výrobku - racionalizační dohody týkající se technických předpisů dohody týkající se přímo rozdělení trhů - specializační specializace na určité výrobky - oblastní rozdělení odbytových oblastí - kvótní počty prodávaných statků - vývozní společný vývoz - dovozní společný dovoz Syndikát nejvyšší forma kartelu - podniky zřizují společný odbytový článek, jemuž přenechávají za přesně stanovenou cenu své výrobky - poté si rozdělí zisk Podnik A Podnik B Podnik C 2. Zakázka 1. Objednávka Syndikát 4. faktura 6. Zúčtování 5. Platba 3. Dodávka Zákazníci

9 Pomocí kapitálové účasti druhy propojení: jednostranná účast jedna společnost vlastní všechny nebo většinu akcií společnosti druhé Přímé ovládání dceřiné společnosti společností mateřskou Podnik A Nepřímé ovládání společnosti Podnik B Podnik A Podnik B Podnik C Holdingová společnost Zastřešující společnost Podnik A Podnik A Podnik A vzájemná účast podniky mohou být kapitálově propojeny Vzájemná účast Podnik A Podnik B Účast ve formě prstence Podnik A Podnik B Podnik C Podnik A Koncern - právně samostatné podniky pod společným vedením - patří sem holdingy, přímá i nepřímá kapitálová účast - významné podílnictví řídící společnost vlastní minimálně ¼ základního kapitálu společností závislých - kontrolní společnost - řídící společnost vlastní minimálně ½ základního kapitálu společností závislých - přímá řídící společnost - řídící společnost vlastní minimálně ¾ základního kapitálu společností závislých Trust - ztráta právní samostatnosti podniků společné podnikání pod jednou firmou (např. fůzí) Konsorcium - dočasné sdružení firem k provedení jednoho nebo více podnikatelských záměrů; nemá právní způsobilost

10 Kapitola 4 Obchodní operace operace = činnosti ekonomických vztahy, které svými právně významnými důsledky vedou ke vzniku smluv mezi tržními subjekty a k realizace kontraktu (směny) základní znaky obchodních operací: smluvní určitost a určitelnost vymezení smluvních stran určení předmětu vznik pohledávky nebo závazku místo v obchodní a platební bilanci Článek I. Typy operací dle předmětu: s hmotnými / nehmotnými výrobky dle teritoria: v tuzemsku / s partnery vyspělých, rozvojových zemí, zemí RVHP dle typu smlouvy: kupní / zprostředkovatelské / přepravní dle pohybu zboží: nákupní a prodejní / vývozní a dovozní / tranzitní a reexportní dle typu obchodu: tradiční / netradiční / kooperace dle vztahu k reprodukčnímu procesu - v oblasti: výzkumu a vývoje: licenční obchody crosslicencing vědeckotechnická pomoc přímá vědecká a výzkumná vývojová součinnost partnerů výroby: zušlechťovací operace přepracovací operace licenční výroba koprodukce společné podnikání typu joint ventures směny: tradiční obchodní operace (kupní, přepravní, zastupitelské, pojistné,...) netradiční obchodní operace průvodních služeb: zasílatelské přepravní skladovací zajišťovací samostatných služeb: poradenský engeneering dodavatelský engeneering individuální (expertizní) engeneering poradenství služby technického a ekonomického výzkumu propagační služby skupina důležitých služeb tržního prostředí (franchising, leasing, factoring, forfaiting) Nejčastěji využívané operace: - protiodběry - operace countertrade: bartery (1 smlouva) kompenzace (1 smlouva, 2 stupně úplná, částečná) paralelní obchod (2 nezávislé smlouvy) junktim (import dostane příspěvek od exportéra za realizaci obchodu) buy back industrial offset (kompenzace ve formě investic nebo výrobků) clearing (zúčtování pohledávek mezi státy) - reciprocity - deblokace pohledávek Ostatní operace: - reexporty - rámcové obchody na základě dlouhodobých kontraktů - obchody burzovní a aukční - switche (prostředník při konverzi deviz formou reexportu) - traťové (tranzitní) operace (dodavatel zasílá zboží jménem kupujícího konečnému zákazníkovi) - devizové arbitráže (prodej a nákup deviz)

11 Franchising - systém distribuce, který provozuje podnik určitého vlastníka tak, jako by tento podnik byl součástí velké sítě - založen na úzké a trvalé spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podnikatelů pojmy: franchising - licence, koncese franchisor - poskytovatel licence, partner franchisanta + obvykle společnost vlastnící právo udělovat franchisu franchisant - příjemce licence, klient a partner franchisora; provozovatel nebo majitel jedné nebo více franchis franchisová smlouva - smlouva (kontrakt), upravující vzájemný vztah mezi franchisorem a franchisantem franchisový soubor / balík - souhrn práv a povinností vyplývajících pro franchisanta z daného franchisového konceptu - franchisor poskytuje svým franchisantům právo a ukládá jim zároveň povinnost provozovat obchod podle jeho konceptu - poskytovatel zaškolí nabyvatele v provozu franchisingového podniku dle metody rozpracované v manuálu - franchisant je v tomto smyslu oprávněn a zavázán využívat, za úplatu a za stálé technické a hospodářské podpory franchisora, značku zboží, služeb, nebo jiná autorská práva, jakož i know-how patřící poskytovateli franchisy, a to v rámci a po dobu stanovenou franchisingovou smlouvou, kterou za účelem takového podnikání podepsaly obě strany - franchisant pravidelně platí franchisorovi % z dosaženého obratu podstata franchisingu: - propojení jednoho partnera ekonomicky silného s dobrým postavením na trhu a se zájmem i nadále rozšiřovat distribuci své produkce s partnerem, nebo řadou partnerů slabých, kteří teprve začínají se svou samostatnou výdělečnou činností franchising se používá ke 3 odlošným činnostem: licenční smlouvy - nabyvatel licence oprávněn provozovat podnikání pod obchodním jménem, ochrannou známkou, náležejícímu poskytovateli licence distributorské smlouvy- např. na automobily, spotřební techniku, apod. výroba patentovaných výrobků součástí licence je i připojovat k výrobku ochranou známku franchisora ( např. Coca-Cola) konstrukce poplatku vstupní poplatek jednorázový při uzavření smlouvy distributorské smlouvy hrazen měsíčně stanovenou % sazbou z obratu (obvykle 6 9%) poplatky za reklamu u každé firmy jiné typy franchisingu dohoda o distribuci provozovatel je ztotožňován s výrobkem nebo obchodní značkou výrobce obchodní franchising franchisant kupuje zároveň i marketingovou strategii, plán, školení, reklamu, exklusivní franchisa právo na činnost v určitém teritoriu, franchisor zde nedá licenci nikomu jinému master franchisa franchisant má právo prodávat licence na určitém území pobočka vlastněná společností franchisor si ponechá práva na obchodní činnost, franchisant podniká jen za určitý poplatek servisní franchisa franchisant poskytuje služby pod názvem franchisora výrobní franchisa franchisant vyrábí produkty dle instrukcí franchisora a pod jeho ochranou značkou distribuční franchisa nabyvatel prodává určité zboží v obchodě, který má obchodní název franchisora Franchisor Franchisingové poplatky, práce, kapitál, vlastní investice značka, image, specifické produkty, forma nákupu a prodeje, pomoc při vedení, reklama, školeni, kontrola, Franchisant např. McDonald, Holiday Inn, Family Frost, OBI, Potrefená husa, Paneria, Adidas,

12 Leasing - obchodní dohoda, na jejímž základě majitel postupuje uživateli předmět leasingu a právo k jeho užívání výměnou za stanovené splátky na určité sjednané časové obdob pojmy: pronajímatel - majitel předmětu leasingu po dobu pronájmu. Anglicky "lessor". nájemce - uživatel předmětu leasingu. Anglicky "lessee". odměna za zprostředkování leasingu - poplatek, který si účtují leasingové společnosti za vypracování leasingová smlouvy, výdaje spojené s obstaráním předmětu leasingu apod. Platí se předem nebo je zahrnut do jednotlivých splátek Leasingová splátka - pravidelný poplatek zahrnující navrácení investovaného kapitálu, finanční zatížení, zisk a případné další náklady Leasingový koeficient - poměr celkového leasingového toku ( suma všech úhrad leasingové společnosti) k pořizovací ceně předmětu leasingu Akontace - platba předem. První mimořádná splátka. Záloha. Zůstatková hodnota - předem smluvně dohodnutá cena, po jejíž úhradě je předmět leasingu převeden do vlastnictví nájemce. Leas-back - specifická forma leasingu, kdy majitel odprodá leasingové společnosti své zařízení a ta mu ho ihned zpět pronajme. Subleasing - leasing, kdy pronajatý majetek je opět dále pronajímán. - metoda financování investic - jedná se obvykle o třístranný vztah mezi pronajímatelem, nájemcem a dodavatelem - nájemce je uživatelem daného zařízení, pronajímatel je investorem a po dobu trvání leasingové smlouvy i majitelem zařízení - možno zahrnout ještě čtvrtý subjekt, a to peněžní ústav, který poskytuje pronajímateli garance pro případ neschopnosti nájemce uhradit dohodnuté splátky podstata leasingu: - zvláštní typ nájmu, při kterém si budoucí uživatel najímá zboží investičního charakteru na předem stanovenou dobu konstrukce poplatku odvozeno od: pořizovací náklady, úrokové zatížení, riziko, zisk, případné další náklady způsob placení: fixní / variabilní (progresivní, degresivní, s odkladem splátek) / kombinace fixních a variabilních typy leasingu dle míry krytí pořizovací ceny: finanční dlouhodobý pronájem s následnou koupí pronajaté věci, pronajímatel přenáší na nájemce veškerá rizika a prospěch z užívání předmětu, po uplynutí smlouvy přechází předmět do vlastnictví nájemce za úhradu kupní ceny, která bývá často symbolická operativní pronájemce má právo k užívání, obvykle zároveň poskytuje servis, údržbu, opravy, popřípadě vyškolený personál; většinou na krátkou dobu; po ukončení nájemní doby zůstává předmět ve vlastnictví pronajímatele a lze ho použít k dalšímu pronájmu typy leasingu dle teritoriálního hlediska: tuzemský/zahraniční typy leasingu dle charakteru účastníků: přímý (nájemce a pronajímatel) / nepřímý (navíc leasingová spol.) další výhoda leasingu: leasingové poplatky jsou započitatelné do nákladů uživatele a příznivě ovlivňují výši daní placených uživatelem (snižují základ pro zdanění) Výrobce zboží nákup zařízení Komerční banka zajištění nájemce smlouva o poskytnutí garance Pronajímatel (leasing. společnost) pronájem zařízení Nájemce - uživatel

13 Factoring - financování krátkodobých pohledávek - metoda financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách zboží a služeb - odkup krátkodobé pohledávky od dodavatele factoringovou společností či jinou specializovanou institucí, s cílem jejího řádného a včasného inkasa - faktor odkupuje a tím financuje pohledávky, které vznikají z pohledávek, na otevřený úvěr a nejsou nijak zajištěny formy factoringu bez regresu (zpětného postihu prodávajícího) závazky přebírá factoringová společnost s regresem (zpětným postihem prodávajícího) závazky zůstávají v plné míře na prodávajícím factoringová smlouva vymezuje okruh obchodů, kterých se factoring bude týkat a stanoví povinnosti obou stran náklady na factoring poplatek (úměrný riziku, objemu prodejem reklamací) + úroková/diskontní sazba typy factoringu: pravý rizika na sebe bere factoringová společnost nepravý - riziko nezaplacení nese nadále dodavatel zboží důvěrný - faktor omezuje na financování vybraných pohledávek a odmítá neodbytné pohledávky, pohledávky na zboží, u kterého hrozí nebezpečí častých reklamací, a pohledávky vůči opakovaně neplatícím odběratelům tichý - prodej pohledávky na faktuře vyznačen a zůstává skryt vůči dlužníkům zjevný prodej pohledávky oznámen plátcům, plátci hradí své dluhy faktorovi úplný banka odkupuje pohledávky od dodavatele, provádí všechny operace vývozní odkup pohledávek vůči zahraničním odběratelům odkup pohledávky vymáhání pohledávky prodávající faktor kupující kopie faktury inkaso dodávka zboží a faktura Forfaiting - odkup krátko, středně a dlouhodobých pohledávek vzniklých při prodeji (vývozu) - nemůže zpětně postihnout vývozce - vývozce dostává zaplacenou svoji pohledávku forfaiterem a všechna rizika, počínaje riziky politickými, obchodními přes úvěrové riziko (riziko nezaplacení pohledávky), až po rizika nepříznivého kursového vývoje a změny úrokových sazeb, plně přechází na forfaitera - forfaiter proplácí pohledávku ihned při jejím odkupu a sráží si diskont - vhodné zejména v případech, kdy vývozce má finanční prostředky potřebné pro výrobu zboží, ale odběratel požaduje v platebních podmínkách odloženou platbu - forfaiter minimalizuje své riziko požadavkem bankovního zajištění odkupované pohledávky Konstrukce poplatku: forfaitingový poplatek (rychlost zpracování, objem obchodu, riziko,..) + diskont Podstata Faktoring průběžný odkup na základě rámcové smmlouvy Forfaiting odkup jednotlivých pohledávek Doba splatnosti pohledávky krátkodobě do 180 dnů Středně až dlouhodobě od 90 dnů až 8 let Měna pohledávky zpravidla měny země odběratele hlavní volně směnitelné měny Rozsah financování max % pohledávky výše pohledávky - diskont Předpoklady dostatečná bonita odběratele prvotřídní bonita ručící banky

14 Druhy obchodních smluv Kupní smlouva - právní základ realizace výměny zboží, v obchodní terminologii bývá nazývána kontrakt - předurčuje podmínky a pravidla, za nichž se uskuteční obchodní operace - vzniká dohodou obou (popř. všech) stran na podstatných částech smlouvy formy: písemná, ústní, telegrafická, telefonická, faxem, písemně, konkludentním (souhlasným) činem - tzn. že kupní smlouva není vázána na určitou formu 2 podoby: závazná nabídka a její přijetí kupujícím objednávka a její potvrzení prodávajícím Obsah kupní smlouvy: úvodní část: - název dokumentu, číslo - místo a datum vystavení - určení prodávajícího a kupujícího - úvodní věty, odvolání na všeobecné podmínky zákona podmínky kupní smlouvy: - předmět kupní smlouvy - kupní cena - dodací lhůta - platební podmínky - dodací podmínky (parita) - způsob přepravy - ostatní podmínky podpisy statutárních orgánů obchodních partnerů Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví - poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty nebo jiné majetkové hodnoty forma: pouze písemná - sjednání smlouvy umožňuje výkon práva, nikoli jeho převod základní náležitosti: specifikace práva, jehož výkon se poskytuje sjednané území závazek poskytování úplaty - smlouva může být sjednána na dobu určitou nebo neurčitou Mandátní smlouva - mandatář se zavazuje, že pro mandanta jeho jménem na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti a mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplatu - charakterizována jako druh smlouvy příkazní Komisionářská smlouva - komisionář se zavazuje, že zařídí vlastním jménem pro komitenta na jeho účet určitou obchodní záležitost a komitent se zavazuje zaplatit mu úplatu - rozdíl mezi komisionářskou a mandátní smlouvou je v tom, že komisionář jedná vlastním jménem Zasílatelská smlouva - zasílatel zavazuje příkazci, že mu vlastním jménem na jeho účet obstará přepravu věci z určitého místa do určitého jiného místa, a příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli úplatu - zvláštní druh smlouvy komisionářské - zasílatel zde vystupuje vlastním jménem na účet příkazce - zasílatel odpovídá pouze za škodu na převzaté zásilce vzniklou při obstarání přepravy, nikoliv za vady skryté způsobené výrobcem nebo příkazcem

15 Smlouva o zprostředkování - zprostředkovatel zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli úplatu (provizi) - úplatná smlouvu na jednorázové nebo na opakované plnění, nikoliv na průběžnou činnost - zprostředkovatel pouze obstará příležitosti k uzavření smlouvy - zprostředkovateli vznikne nárok na provizi, je-li uzavřena smlouva, jež je předmětem zprostředkována Smlouva o obchodním zastoupením - obchodní zástupce se zavazuje, že bude pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání určitého druhu smluv (obchodů), a zastoupený se zavazuje zaplatit obchodnímu zástupci úplatu (provizi) forma: nutně písemná - oproti smlouvě o zprostředkování jde o činnost, která je charakterizována jako soustavnější, resp. průběžná - předmětem závazku obchodního zástupce je vyhledávání zájemců o uzavření obchodů - obchodní zástupce má nárok na sjednanou provizi, který vzniká, když byl obchod uzavřen a třetí osoba splnila svůj závazek z tohoto obchodu (hledá obchody s předpoklady, že své závazky splní) nevýhradní zastoupení - zastoupený může pověřit i jiné osoby obchodním zastoupením - obchodní zástupce může vykonávat činnost, ke které se zavázal vůči. zastoupenému i pro jiné osoby a to na vlastní účet nebo na účet jiné osoby výhradní zastoupení - zastoupený povinen ve stanovené územní oblasti a pro určený okruh. obchodů nepoužívat jiného obchodního zástupce - obchodní zástupce není oprávněn v tomto rozsahu vykonávat obchodní. zastoupení pro jiné osoby Kapitola 5 Sortiment zboží a služeb výrobky - vznikají výrobou,lovem, sběrem, chovem, dobýváním surovin, výstavbou, služby - ekonomická činnost, jejímž výsledkem jsou hmotné a nehmotné užitné efekty zboží - produkty lidské práce, které svými vlastnostmi uspokojují lidské potřeby a které dochází ke spotřebiteli cestou trhu a formou směny = věc, konkrétní předmět (zbožím nelze označovat samotný užitný efekt) sortiment - utříděný seznam zboží podle určitého klasifikačního hlediska Klasifikace sortimentu zboží a služeb Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ) - dle evropského standartu NACE - předmětem OKEČ jsou všechny pracovní činnosti vykonávané v rámci společenské dělby práce jak kolektivními, tak individuelními subjekty - 4 stupňová: oddíl, skupina, třída, podtřída Standardní klasifikace produkce (SKP) - dle evropského standartu CPA - předmětem SKP jsou především hmotné výrobky, které jsou předávány výrobcem k dalšímu použití - 5 stupňová: oddíl, skupina, třída, kategorie, subkategorie Klasifikace individuální spotřeby domácností podle účelu (CZ-COICOP) - dle evropského standartu COICOP - umožňuje klasifikovat výdaje všech druhů výrobků a služeb individuální spotřeby domácností podle účelu - identifikace výdajů na individuální spotřebu třemi institucionálními sektory: domácnostmi, neziskovými institucemi sloužícími domácnostem a vládními institucemi - 3 stupňová: oddíl, skupina, třída Celní sazebník (CS) - klasifikace obchodního sortimentu, který je předmětem mezinárodního obchodu - 5 stupňová: třída, kapitola, oddíl, položka, podpoložka

16 Článek II. Klasifikace spotřebního zboží uplatňovaná ve vnitřním obchodě sortiment - utříděný seznam zboží podle určitého klasifikačního hlediska změny v sortimentu: Vývojové - vývoj výrobního procesu a změny v potřebách zákazníka Sezónní - časové výkyvy ve spotřebitelské poptávce v průběhu roku šířka sortimentu - počet zastoupených tříd spotřebního zboží nebo v jejich rámci zastoupených skupin spotřebního zboží hloubka sortimentu - četnost zastoupení jednotlivých druhů, položek a podpoložek spotřebního zboží specializace sortimentu - proces omezování šířky sortimentu ve prospěch hloubky despecializace (univerzalizace) sortimentu - opak specializace, dbá se na šíři sortimentu pracnost sortimentu - množství času vynaloženého na prodej určitého druhu zboží ( složitost sortimentu, frekvence dodávek, doba prodejnosti zboží, fyzické vlastnosti zboží, náročnost na péči, ) klasifikace sortimentu dle častosti nákupů sortiment základní (denní) potřeby a spotřeby (pečivo, vajíčka, čaj, mýdlo,..) sortiment časté potřeby a spotřeby (hodinky, hračky, oděvy, obuv,..) sortiment občasné a dlouhodobé spotřeby (automobily, TV, kamna, ) klasifikace sortimentu dle šíře a hloubky smíšený (univerzální) - potravinářské i nepotravinářské zboží (obchodní domy, hypermarkety, venkovská nákupní střediska, prodejny smíšeného zboží, ) plný - potravinářské a některé nepotravinářské zboží (velkoprodejny potravin, supermarkety, plnosortimentální prodejny, ) široký - záměrné vyloučení některé skupiny sortimentu specializovaný - zastoupení jedné sortimentní skupiny (ovoce-zelenina, cukrárna, sklo-porcelán ) úzce specializovaný - zastoupení jedné skupiny se společným znakem (sýry, uzeniny, rybářské potřeby) úzce kombinovaný - zastoupení dvou skupin (hračky-sport, sklo-kuchyňské potřeby, ) spotřebitelsky kombinovaný - zastoupení vybraných skupin (dětský dům, dům módy, dům sportu, ) klasifikace sortimentu v anglofonních zemích potravinářské - trvanlivé/rychle se kazící nepotravinářské - měkké/tvrdé(bílá technika/hnědá technika) Identifikace zboží UPC (Universal produkt code) - systém používaný v USA a Kanadě (často omezován pouze na číselný kód) - nemá označení pro zboží z jiných zemí EAN (European article numberin) - evropský systém číslování zboží (často omezován pouze na čárový kód) - jednotný systém označování zboží, umožňuje jeho přesnou identifikaci - identifikace jednotlivých druhů zboží podle země, výrobce a podle číselného označení výrobku tohoto výrobce - řada variant, nejznámější EAN 13 a EAN 8 (pro malé zboží) ISBN, ISSN a ISMN ISBN - mezinárodní standardní číslo knihy ISSN - mezinárodní standardní číslo periodik ISMN - mezinárodní standardní číslo hudebnin - ke kódování použity EAN 13 kódy Další čárové kódy Codabar, Code11, Code 39 - USD - 3, ITF, ITF 14, funkce obalu zboží: Ochranná - chránění zboží před poškozením, znehodnocením, Informační - informace o obsahu výrobku, vlastnostech, způsobu použití, Přívětivost - pohodlí - při nalévání, vymačkávání, Ekonomická a ekologická - vícenásobná použitelnost, Manipulační - skladování, paletizace,

17 Kapitola 6 Infrastruktura vnitřního obchodu Osídlení a jeho struktura osídlení - soustava (síť) sídel, komunikací propojujících jednotlivá sídla a ostatní složky osídlení sídla - prostorově oddělené jednotky navzájem propojené celou řadou významných vazeb vývoj osídlení - dynamický faktor - vývoj počtu obyvatelstva, změny ve výrobních silách statický faktor - již vytvořené fyzické fondy urbanizace - proces přejímání a rozvíjení městského způsobu života v osídlení; koncentrace obyvatel do měst kategorizace sídel - nestředisková sídla - málo kvalitní stavební fond, převážně zemědělská výroba, rekreace, středisková sídla - místního významu - sídla venkovského typu, nejmenší města - vyššího řádu (obvodová, oblastní) - města s výraznými centry osídlení Subsystémy vnitřního obchodu: Velkoobchod - velkoobchodní sklady, které nakupují zboží z výroby a z dovozu, vytváří zásoby, přetváří relativně úzký výrobní a dovozní sortiment v široký sortiment obchodní (spotřebitelský), skladují, expedují a rozváží zboží odběratelům, převážně maloobchodním rozdělení velkoobchodů dle formy činnosti: dodávkový (obslužný) - VO dopravuje zboží do MO vlastní autodopravou či pomocí spec. firem traťový (agenturní) - nemá sklad, organizuje pohyb zboží přímo od výrobce do maloobchodu samoobslužný (Cash & Carry) - maloobchodníci provádějí menší odběry vlastním vozidlem regálový (komisionářský) - maloobchodník prodává na riziko velkoobchodníka sortiment ve vymezené části prodejny prodejní sklady (demigrosisté) - i druhem maloobchodní prodejny = prodávají zboží i k přímé spotřebě výběr vhodné lokality k umístění velkoobchodního skladu závisí na: územní soustřeďování do skladových areálů územní soustřeďování do průmyslových zón měst kapacitní koncentrace stavební a sortimentální firemní koncentrace možnosti budoucího rozvoje intenzita spotřebitelské poptávky geografické, komunikační, urbanistické a přírodní podmínky další klasifikace skladů: dle technického řešení - celouzavřené sklady / kryté sklady / otevřené sklady dle stupně mechanizace - nemechanizované / mechanizované / vysoce mechanizované / automatizované velkoobchodní technologie příjem zboží - uložení zboží - expedice zboží výkon skladu - průtok zboží skladem v hodnotovém vyjádření - dynamický pojem kapacita skladu - schopnost skladu pojmout určitý rozsah zásob - statický pojem

18 Maloobchod - prodává zboží k přímé spotřebě - zahrnuje smíšené, plnosortimentální, širkosortimentální a specializované provozní jednotky vymezení maloobchodních provozních jednotek: územně - lokalizace do urbanisticky vymezeného prostoru technicky - technické vybavení stavebně - monofunkční či polyfunkční objekty právně a organizačně - vlastnicky a začlenění do organizační struktury firmy provozně-technologicky - formy a techniky prodeje, cesty zboží, -uplatňují se jako veřejně prospěšná účelová zařízení (součást občanského vybavení sídel) ve všech velikostních typech sídel akční rádius prodejny - působení prodejny v určitém území ve vzájemné interakci s ostatními prodejnami zájmová oblast prodejny - prostor, ve kterém prodejna zaměřuje prodej zásady výstavby maloobchodní sítě vícestupňovitost - podle vybavenosti v jednotlivých sídel (nestředisková / místního významu / obvodního významu) komplexnost - vyšší stupeň maloobchodní vybavenosti uspokojuje komplexně poptávku nižších stupňů rovnoměrné a koncentrické rozdělení v nestřediskových sídlech - nejbližší prodejna smíšeného zboží, doporučená vzdálenost není udána ve střediskových osídleních místního významu - doporučená vzdálenost zboží denní potřeby do 800m v městské okrskové vybavenosti - do 800m v rozvolněné bytové zástavbě, do 500m ve vícepodlažní zástavbě metodika analýzy a prognózy rozvoje nákupní spád - část celkových výdajů obyvatel realizovanou v jiném místě než v místě svého trvalého bydliště vnější kladný - realizované výdaje obyvatel z jiných sídel v daném sídle vnější záporný - realizované výdaje obyvatel daného sídla v jiných sídlech vnitřní kladný nebo záporný - územní přesuny výdajů obyvatel na jednotlivých stupních maloobchodní vybavenosti v rámci sídelního útvaru saldo vnějšího nákupního spádu - podíl vnějšího kladného a záporného nákupního spádu v daném sídle Typy provozních jednotek maloobchodu Úzce specializované prodejny sortiment: úzký se značnou hloubkou ceny: vyšší, prodej doprovázen pomocnými službami uplatnění: v intenzivních městských centrech a v nákupních střediscích vývojový trend: rostoucí např. foto-kino, kancelářské potřeby, značková výpočetní technika, Specializované prodejny sortiment: hluboký s omezenou šíří ceny: vyšší uplatnění: v intenzivních městských centrech a v nákupních střediscích vývojový trend: pomalý růst u nepotravinového zboží, silný pokles u potravinového zboží např. elektro, oděvy, cukrárny Odborné prodejny nepotravinářského zboží sortiment: hluboký s omezenou šíří ceny: nízké při vyšší úrovni kvality zboží uplatnění: na předměstích vývojový trend: rychlý rozvoj na úkor specializovaných obchodních domů např. IKEA, BAUMAX, OBI

19 Superrety sortiment: široký sortiment potravin ceny: střední při střední a vyšší úrovni kvality zboží uplatnění: v prostorově omezených dispozicích obytných center vývojový trend: mírný růst až stagnace Supermarkety sortiment: komplexní sortiment potravin a základní druhy nepotravinářského zboží ceny: střední při vyšší úrovni kvality zboží uplatnění: v obytných zónách vývojový trend: stále ještě rostoucí Hypermarkety sortiment: plný sortiment potravinářský a velký rozsah nepotravinářského zboží včetně služeb ceny: nižší při vyšší úrovni kvality zboží uplatnění: samostatně na předměstí vývojový trend: růst Obchodní domy univerzální sortiment: široký, hluboký včetně potravin, restaurace (občerstvení) ceny: střední a vyšší při střední a vyšší úrovni kvality zboží uplatnění: v centrech měst, v regionálních nákupních střediscích, ve čtvrťových centrech velkoměst vývojový trend: stagnace v důsledku uplatnění nových (agresivních) typů prodejen Obchodní domy specializované sortiment: hluboký s omezenou šíří ceny: střední a vyšší při střední a vyšší kvalitě zboží uplatnění: v blízkosti obchodních domů plnosortimentních vývojový trend: v průměru stagnace Prodejny smíšeného zboží sortiment: značně široký s malou hloubkou ceny: dosti vysoké (malý rozsah prodeje) uplatnění: ve venkovském prostoru a rozvolněné městské zástavbě vývojový trend: pokles v důsledku koncentrace supermarketů a nákupních středisek Ambulantní prodejny - v oblastech s malým osídlením / příležitostný prodej (poutě, ) Diskontní prodej - nemají stabilní sortiment Zásilkový obchod - omezená hloubka a šířka, drahé (poštovné, balné, ), po celé ČR, ostouzí trend Lokalizace maloobchodu územní analýza na základě- kupní potenciál, možnost konkurence, kapacita obchodní vybavenost centrální vybavenost sekundární (obvodová) vybavenost čtvrťová (sektorová) vybavenost základní (okrsková) vybavenost vybavenost venkovských útvarů Pohostinství - služby stravovací a ubytovací princip technologie společného stravování - výrobní proces výroby pokrmů a nápojů - odbytový proces prodeje pokrmů a nápojů - poskytování společensko-zábavních služeb - poskytování ubytovacích služeb v kombinaci se službami stravovacími Cestovní ruch výjezdový - cesty do zahraničí domácí - různé pobyty ve státě trvalého bydliště, výlety, příjezdový - služby nabízené zahraničním touroperátorům - příjezd cizinců do ČR

20 Kapitola 7 Distribuce a logistika Distribuce distribuční kanály: přímý - existuje přímé spojení výrobce a spotřebitele bez dalších článků - výrobce musí znát: cílovou skupinu spotřebitelů, jak získat spotřebitele, jak zajistit servis - náklady poměrně vysoké nepřímý - pro výrobce je výhodnější mít zprostředkovatele - výhradní zástupci výrobců - maloobchod - velkoobchod kritéria na výběr distribučního kanálu: náklady na distribuci povaha předmětu čas dodání zboží distribuční politika - tvorba optimálních podmínek pro pohyb zboží formy distribuční politiky: autodistribuce - výrobce si zajišťuje veškerou distribuci sám selektivní distribuce - výrobce si vybere obchody, které budou prodávat jeho výrobky exklusivní distribuce - pouze jeden obchod v oblasti může prodávat výrobcovi výrobky intenzivní politika - výrobce prodává mnoho svých výrobků do mnoha obchodů úkol distribuční politiky - hledání cesty, jak zefektivnit obchodní proces tak, aby se minimalizovali náklady oběhu a zvyšovala se úroveň nákupních podmínek spotřebitelů Logistika - vědní disciplína o koordinaci aktivních a pasivních prvků podnikům, směřujících k co nejnižším nákladům v čase, ke zlepšení flexibility přizpůsobení podniku na měnící se hospodářské podmínky, včetně na měnící se trh - má za úkol sladit všechny výrobní procesy mezi výrobním cyklem a cyklem finálních výrobků - systémové integrace subsystémů do jednoho uceleného systému, který kooperuje s okolím - změření na finální produkci a koordinaci všech hmotných i nehmotných procesů, které předcházejí dodání finálního výrobku zákazníkovi - založena na optimalizaci hraničních podmínek finančního hospodářství a vychází z počáteční posloupnosti fází vzniku výrobku dobrá myšlenka + informace o trhu, spotřebiteli, zákazníkovi (tzn. že pouze dobrá myšlenka nestačí!) logistické řetězce - propojení výrobních postupů s postupy zpracovatelskými a odbytovými - posloupnost navazujících a vzájemně sladěných logistických podsystémů, kterými prochází materiálový tok zařízení lidé technická zařízení energie informace materiál pasivní prvky - materiál aktivní prvky - informace, energie, provozní zařízení, lidé, stroje - pro logistiku je rozhodující prvek zákazník - ostatní články se mu podřizují logistika - zásobování - doprava daného množství v určitém čase na dané místo - výrobních procesů - distribuce - optimalizace trasy, maximální počet obsloužených zákazníků ekonomický pohled: zaměřen na: produktivitu, rentabilitu a hospodárnost vertikální přístup logistický pohled: sleduje zakázku od přijetí objednávky k dodání hotového výrobku horizontální přístup

Obchodní subjekty. Ostatní. bez zápisu v obchodním rejstříku se zápisem v obchodním rejstříku zané,, koncesované.

Obchodní subjekty. Ostatní. bez zápisu v obchodním rejstříku se zápisem v obchodním rejstříku zané,, koncesované. Živnostenské podnikání ŽIVNOSTI: ohlašovac ovací koncesované Obchodní společnosti Družstvo Ostatní veřejn ejná obchodní společnost komanditní s ručen ením m omezeným akciová konsorcium sdružen ení holding

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola 1 Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola zdravotnictví 5) a) Stanovit pravidla hospodářské

Více

nákupem a prodejem v rozhodující míře spotřebního zboží a služeb.

nákupem a prodejem v rozhodující míře spotřebního zboží a služeb. Systém m a podsystémy vnitřního obchodu Obchod je specifická lidská ekonomická činnost charakterizovaná existencí zbožní výroby a v rámci ní směňování zboží, tj. užitnou hodnotou a hodnotou. HISTORICKY

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy maloobchodních

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 8 30. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 8 30. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 8 30. dubna 2015 Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Přímé zahraniční investice PZI (FDI) Štrach 2009 investice do jiné země

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 6) Obchodní korporace Členění obchodních korporací. Obchodní společnosti osobní, kapitálové. Evropská společnost. Družstvo. Státní podnik. Neziskové organizace. Obchodní rejstřík. Fúze, akvizice, Joint

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim06 Vypracoval, Dne

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál.

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Alternativní formy financování Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Leasing Leasing finanční služba poskytovaná specializovanými společnostmi (obchodní společnosti) nebo bankami. Předpoklad:

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Společenstevní a družstevní právo

Společenstevní a družstevní právo Společenstevní a družstevní právo 2006 2008 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní společnosti a družstvo Obchodní společnosti Společníci uzavřený počet společníků, vázaný na

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

11/ Prodejní a obchodní činnost. Prodejní činnost

11/ Prodejní a obchodní činnost. Prodejní činnost 11/ Prodejní a obchodní činnost. Prodejní činnost, dělení obchodních činností, distribuční cesty, velkoobchod a maloobchod, druhy maloobchodních jednotek, smlouvy uzavírané v obchodní činnosti (kupní smlouva,

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Příklad dobré praxe XVII

Příklad dobré praxe XVII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XVII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Zdeněk Konečný

Více

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Právní předpisy Občanský zákoník Obchodní zákoník Nový občanský zákoník (+ přidružené zákony: zejm. Zákon o obchodních společnostech a družstvech)

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ 2.2.2011

OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ 2.2.2011 OBSAH KAPITOLY PODNIK A Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín Podnikání Podnikatelský záměr Podnikání dle Živnostenského zákona Založení, zrušení a zánik podniku Členění podniků Právní formy podnikání Specifika

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz F ranchising Začínáte? Příručka pražského podnikatele Definice franchisingu dle Evropského kodexu etiky franchisingu

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více