II. Úvodní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Úvodní ustanovení"

Transkript

1 I. Definice 1. Cena Zboží znamená kupní cenu Zboží uvedenou v Kupní smlouvě, jejíž výši si mezi sebou sjednali Zákazník a Obchodník provozující příslušný Eshop. 2. Eshop jsou internetové stránky na kterých je Obchodníkem provozovaný internetový obchod a služby s ním související, na nichž má Zákazník možnost objednat si konkrétní zboží a následně s Obchodníkem uzavřít Kupní smlouvu. 3. Smlouva o poskytování služeb znamená písemnou smlouvu uzavřenou mezi Obchodníkem a Twistem, jejímž předmětem je spolupráce při poskytování Služby Twisto a jejíž nedílnou přílohou jsou tyto VOPO a Příručka. 4. Kontaktní osoba Obchodníka znamená osobu určenou ve Smlouvě o poskytování služeb, která je oprávněná jednat jménem Obchodníka v rámci smluvního vztahu s Poskytovatelem a řešit veškeré provozní otázky související s poskytováním Služby Twisto. 5. Kontaktní osoba Twisto znamená osobu určenou ve Smlouvě o poskytování služeb, která je oprávněná jednat jménem Poskytovatele v rámci smluvního vztahu s Obchodníkem a řešit veškeré provozní otázky související s poskytováním Služby. 6. Celková kupní cena znamená Cenu Zboží sjednanou mezi Obchodníkem a Zákazníkem v Kupní smlouvě, která dále zahrnuje kromě samotné Ceny Zboží i náklady na dopravu Zboží. Součástí Kupní ceny není Poplatek za Službu, který hradí Poskytovateli přímo Zákazník, spolu s úhradou Pohledávky. 7. Kupní smlouva je Kupní smlouva uzavřená mezi Obchodníkem jako prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím dle ust a násl. Občanského zákoníku, jejímž předmětem je koupě a dodání Zboží za Celkovou kupní cenu a sjednání způsobu dopravy zboží Zákazníkovi 8. Marže znamená odměnu Poskytovatele ve formě podílu na Celkové kupní ceně, vyjádřenou v korunách českých a vypočtený jako procentuální podíl z Celkové kupní ceny, jehož výše je stanovena ve Smlouvě o poskytování služeb. 9. Obchodník znamená smluvní stranu Smlouvy o poskytování služeb, podnikatele a provozovatele Eshopu, který uzavřel s Poskytovatelem Smlouvu o poskytování služeb. 10. Občanský zákoník je zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. 11. Pohledávka znamená právo Obchodníka a povinnost Zákazníka k zaplacení Celkové kupní ceny vzniklé na základě Kupní smlouvy, které na žádost a se souhlasem Zákazníka a se souhlasem Obchodníka bylo postoupeno Poskytovateli. Splatnost Pohledávky činí 14 dnů ode dne doručení Zboží Zákazníkovi. 12. Poplatek za Službu Twisto znamená fixní částku hrazenou Zákazníkem Poskytovateli určenou ve VOPZ, který představuje paušální úhradu za poskytnutí Služby Twisto. 13. Příručka znamená produktový a technický popis Služby Twisto, zahrnující detailní požadavky na technickou součinnost Obchodníka při poskytování Služby Twisto, uveřejněný na internetových stránkách který může být předmětem jednostranných změn a doplnění ze strany Poskytovatele a který je nedílnou součástí Smlouvy. 14. Služba Twisto znamená postoupení Pohledávky na Poskytovatele na žádost Zákazníka a její následné zaplacení Poskytovatelem Obchodníkovi namísto Zákazníka, který Pohledávku Poskytovateli uhradí do 14 dnů od doručení Zboží. 15. Úplata za postoupení znamená částku za postoupení Pohledávky, jejíž výše odpovídá nominální hodnotě Pohledávky. 16. VOPO znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky Služby Twisto pro Obchodníky. 17. VOPZ znamená Všeobecné obchodní podmínky Služby Twisto pro Zákazníky. 18. Vypořádání znamená provedení vzájemného zápočtu pohledávek mezi Obchodníkem a Poskytovatelem a bezhotovostní úhradu salda jednou či druhou smluvní stranou. 19. Den vypořádání znamená každý den, kdy dojde k Vypořádání. Termíny či frekvence Dnů vypořádání jsou stanoveny ve Smlouvě o poskytování služeb [obvykle 1x týdně]. 20. Zákazník znamená každou fyzickou či právnickou osobu způsobilou k uzavření Kupní smlouvy, která uzavřela Kupní smlouvu, která byla předem schválena Poskytovatelem a která je registrovaným uživatelem Eshopu. 21. Zboží znamená věc movitou nebo službu, která je předmětem Kupní smlouvy uzavřené mezi Obchodníkem a Zákazníkem. II. Úvodní ustanovení

2 1. Poskytovatel je poskytovatelem Služby Twisto. 2. Obchodník je provozovatelem Eshopu. 3. Podstatou Služby Twisto je odkup Pohledávek Obchodníka za Zákazníky, na žádost každého jednotlivého Zákazníka, způsobem a za podmínek upravených v těchto VOPO a Smlouvě o poskytování služeb s tím, že k postoupení, každé jednotlivé Pohledávky dochází bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy. Výhodou pro Zákazníka je, že splatnost postupované Pohledávky je již od počátku stanovena na dobu 14 dní od doručení Zboží. 4. Eshop nabízí využití Služby Twisto Zákazníkům v rámci volby způsobu úhrady Ceny Zboží. Zákazník může zvolit jako formu platby Službu Twisto, přičemž k poskytnutí Služby Twisto konkrétnímu Zákazníkovi je třeba ještě potvrzení ze Strany Poskytovatele na základě provedení vyhodnocení platební schopnosti Zákazníka, ke kterému dojde v reálném čase a výsledek je bezprostředně sdělen Zákazníkovi prostřednictvím příslušného webového rozhraní Eshopu. Tímto okamžikem je postoupení Pohledávky mezi Obchodníkem a Twistem účinné a Zákazník je povinen zaplatit Pohledávku Poskytovateli. 5. Mezi Poskytovatelem a Obchodníkem je uzavřena individuální písemná smlouva ve formě Smlouvy o poskytování služeb, jejíž ujednání mají přednost před ustanoveními těchto VOPO. 6. Technické záležitosti Služby Twisto, které neupravuje Smlouva o poskytování služeb ani tyto VOPO, se řídí Příručkou (technický manuál pro integraci). 7. V případě rozporu mezi jednotlivými závaznými dokumenty je pořadí závaznosti následující: (i) Smlouva o poskytování služeb, (ii) VOPO, (iii) Příručka. 8. Poskytovatel je oprávněna tyto VOPO jednostranně změnit. Změna nabyde ve vztahu k Obchodníkovi účinnosti třicátým dnem po jejich uveřejnění prostřednictvím internetových stránek twisto.cz, pokud Obchodník do třiceti dnů ode dne zveřejnění změn Poskytovateli neoznámí, že smluvní vztah Poskytovateli vypovídá. Poskytovatel je povinen na každou změnu VOPO upozornit Obchodníka em. 9. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Obchodníkem se v otázkách neupravených VOPO řídí zejména Občanským zákoník v účinném znění, případně dalšími zákony a právními předpisy účinnými na území České republiky. III. Práva a Povinnosti Obchodníka 1. Obchodník je povinen zajistit, aby Eshop byl dostatečně připraven k řádnému provozovu Služby Twisto v souladu s pokyny přijatými od Poskytovatele, zejména v souladu s Příručkou. 2. Obchodník je povinen poskytnout Poskytovateli ve vztahu k Eshopu, k jednotlivým Zákazníkům i Pohledávkám úplné, přesné a pravdivé informace nezbytné pro řádné poskytování Služby Twisto, a to způsobem a za podmínek uvedených v těchto VOPO a ve Smlouvě o poskytování služeb. Obchodník je, pro vyloučení veškerých pochybností a bez ohledu na jiná ujednání, povinen sdělit veškeré podstatné skutečnosti a informace týkající se Pohledávky či Zákazníka (zejména kontaktní údaje a informace o objednávce). Obchodník je zejména povinen informovat Poskytovatele o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na výši a trvání Pohledávky, jako jsou například možné protinároky či námitky, které může Zákazník uplatnit vůči Obchodníkovi. 3. Obchodník je dále povinen zajistit, aby Zákazník okamžikem podání žádosti o poskytnutí Služby Twisto vyslovil souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele pro Zákazníky ( VOPZ ) a se zpracováním osobních údajů ze strany Poskytovatele, a to způsobem uvedeným v Příručce (implementace odkazu na VOPZ a odsouhlasení jejich znění zvolením Služby Twisto) v rámci webového rozhraní Eshopu nebo úpravou svých vlastních Obchodních podmínek. 4. Obchodník je povinen zajistit vydání či doručení prostřednictvím třetí osoby (dopravce) zakoupeného Zboží Zákazníkovi či jeho statutárnímu orgánu, případně osobě zmocněné k převzetí Zboží dle všeobecných obchodních podmínek Obchodníka, a to pouze oproti podepsanému dokladu o převzetí Zboží Zákazníkem. (doručenka) 5. Pokud je Zboží doručováno na adresu Zákazníka (tj. nikoli doručení formou výdeje v místě Obchodníka či výdejního terminálu), musí takovou adresou být adresa, kterou Zákazník uvedl v Kupní smlouvě. 6. Obchodník je povinen na vyžádání Poskytovatele poskytnout veškerou potřebnou součinnost k prokázání, že Zboží bylo převzato osobně Zákazníkem či jím zmocněnou osobou, a to

3 předložením podepsaného dokladu o převzetí Zboží a případně čísla příslušného dokladu totožnosti (pokud bylo při doručení Zboží zapsáno dopravcem), kterým se Zákazník či zmocněná osoba prokázala. Strany sjednávají, že riziko selhání správně identifikovat a ověřit Zákazníkovu identitu nese Dopravce, jak je standardně sjednáno v obchodních podmínkách Obchodníka a Dopravce. 7. V případě Zboží nabízeného Obchodníkem, které nemá hmotnou podstatu, si smluvní strany ujednávají, že se na tento smluvní vztah neaplikují ustanovení čl. III odst. 4 a 6 VOPO, a to z důvodu, že nedochází k fyzickému přebírání Zboží Zákazníkem. Namísto toho je Obchodník povinen zajistit doklad o prokazatelném doručení Zboží Zákazníkovi. 8. Obchodník je povinen řádně a včas splnit veškeré své povinnosti podle Kupní smlouvy a svých všeobecných obchodních podmínek vůči Zákazníkovi. 9. Obchodník je povinen určit Kontaktní osobu Obchodníka. 10. Obchodník je oprávněn ukončit nabízení Služby Twisto ihned po oznámení Poskytovateli. 11. Obchodník je oprávněn vyžadovat po Poskytovateli vysvětlení, proč došlo k neschválení poskytnutí Služby Zákazníkovi v konkrétním případě. 12. Obchodník je oprávněn vyžadovat po Poskytovateli poskytnutí příslušné technické podpory a pomoci v souvislosti s propojením informačních systémů a souvisejícího příslušenství Obchodníka a Poskytovatele pro účely poskytování Služby Twisto. 13. Obchodník se zavazuje na vyžádání Poskytovatele podepsat písemné souhlasné prohlášení, že určitá Pohledávka byla na základě žádosti Zákazníka předmětem postoupení na Poskytovatele. Obchodník se dále zavazuje poskytnout Poskytovateli za účelem případného vymáhání Pohledávky na jeho vyžádání poskytnout veškeré doklady a informace ke každé Pohledávce a zejména k doručení Zboží a identifikaci Zákazníka. Tato povinnost Obchodníka trvá i po dobu pěti let po skončení smluvního vztahu mezi Obchodníkem a Poskytovatelem. 14. Obchodník je ve vztahu ke každé Kupní smlouvě a postoupené Pohledávce povinen na vyžádání informovat Poskytovatele o tom, že došlo k doručení Zboží Zákazníkovi a kdy se tak stalo. 15. Obchodník je povinen Poskytovateli a Zákazníkovi bezodkladně oznámit/potvrdit, že došlo k uzavření Kupní smlouvy a postoupení Pohledávky, a to prostřednictvím u nebo webového rozhraní Eshopu, přičemž informaci o postoupení Pohledávky uvede rovněž na jím vydávané faktuře (daňovém dokladu), je-li vydávána. 16. Pokud došlo k postoupení Pohledávky na Poskytovatele a Zákazník přesto chybně uhradí Pohledávku na účet Obchodníka, je Obchodník povinen přijaté plnění v rámci nejbližšího Dne Vypořádání vydat Poskytovateli, který ho použije na úhradu Pohledávky za příslušným Zákazníkem. Pokud tak Obchodník neučiní, je Poskytovatel oprávněn domáhat se vydání takovéhoto plnění. IV. Práva a povinnosti Poskytovatele 1. Poskytovatel je povinen zajistit přes webové rozhraní Eshopu přístup Zákazníků k informačním systémům Poskytovatele způsobem popsaným v Příručce za účelem poskytování Služby Twisto. 2. Poskytovatel je oprávněn samostatně posoudit každou žádost Zákazníka o poskytnutí Služby z hlediska jeho platební schopnosti, podanou prostřednictvím webového rozhraní Eshopu a takovou žádost schválit či neschválit dle své vlastní úvahy, a to bez nutnosti vysvětlení schválení či neschválení Zákazníkovi. 3. Poskytovatel je povinen uhradit Obchodníkovi Úplatu za postoupení způsobem a v termínech uvedených v těchto VOPO a v Smlouvě o poskytování služeb. 4. Poskytovatel je oprávněn realizovat marketingové kampaně či akce zahrnující informace o dostupnosti Služby v rámci Eshopu. 6. Poskytovatel je povinen určit Kontaktní osobu Poskytovatele. V. Postoupení Pohledávky 1. Pokud Poskytovatel schválí na žádost a se souhlasem Zákazníka použití Služby Twisto a toto sdělí prostřednictvím webového rozhraní Eshopu Zákazníkovi, dochází bezprostředně poté, co Zákazník obdrží oznámení ze strany Obchodníka o uzavření konkrétní Kupní smlouvy, k postoupení Pohledávky z této konkrétní Kupní smlouvy z Obchodníka na Poskytovatele.

4 2. Obchodník prohlašuje, že každá postupovaná Pohledávka je platným závazkem Zákazníka, že Zákazník nemá žádné námitky, které by mohl vůči Pohledávce či osobě Obchodníka, jakožto postupitele, uplatnit, a které by měly vliv na výši či existenci Pohledávky. 3. Poskytovatel je povinen zaplatit Obchodníkovi Úplatu za postoupení pohledávky, a to prostřednictvím Vypořádání v nejbližší následující Den Vypořádání, avšak nejdříve po odeslání Zboží Zákazníkovi ze strany Obchodníka. 4. Za poskytnutí Služby je Obchodník prostřednictvím Vypořádání povinen zaplatit Poskytovateli Marži vyjádřenou jako peněžní částku v korunách českých s tím, že Marže je splatná v rámci Vypořádání v termínech Dnů Vypořádání dle Smlouvy o poskytování služeb. 5. Riziko nesplacení pohledávky Zákazníkem nese Poskytovatel (platební riziko Zákazníka). Poskytovatel není oprávněn odstoupit od jednotlivého postoupení Pohledávky z důvodu, že Zákazník Pohledávku neuhradí, a to ani z důvodu, že je Zákazník v úpadku. 6. Bez ohledu na ustanovení odstavce 5. odpovídá Obchodník za existenci Pohledávky. Pokud bude nárok Poskytovatele v příslušném nalézacím či vykonávacím řízení odmítnut či zamítnut z důvodu, že Pohledávka vůči Zákazníkovi nevznikla či zcela nebo z části zanikla z důvodů na straně Obchodníka či z důvodů na straně Zákazníka, které tu byly již v době postoupení Pohledávky, je Obchodník povinen (i) vrátit celou Úplatu za postoupení pohledávky a (ii) uhradit Poskytovateli částku rovnající se výši sankčních poplatků a penále, na které by vzniknul Poskytovateli vůči Zákazníkovi nárok za dobu, než se Poskytovatel dozvěděl o neexistenci či právní nevymahatelnosti Pohledávky. 7. Smluvní strany pro vyloučení jakýchkoli pochybností sjednávají, že předmětem postoupení nejsou kromě Pohledávky žádná další práva a povinnosti Obchodníka z Kupní smlouvy. VI. Předávání údajů o Zákaznících a ochrana osobních údajů 1. Za účelem zvýšení počtu Zákazníků, kteří budou Poskytovatelem schváleni k využití Služby Twisto a k celkovému zkvalitnění služeb Poskytovatele Obchodník má možnost jedenkrát denně formou automatizovaného sdílení databázových dat přes chráněné webové rozhraní předává Poskytovateli anonymizované údaje o Zákaznících, které nepředstavují osobní údaje, neboť neumožňují identifikaci konkrétní fyzické osoby. 2. Údaje dle odstavce 1 jsou poskytovány ve struktuře, formátu a způsobem stanoveným v Příručce, tedy zejména způsobem, který neumožňuje identifikovat příslušnou osobu (osobní údaje jsou hashovány metodou MD5), takže nepředstavují osobní údaje. 3. Poskytovatel je oprávněn sdružovat anonymní ( zahashovaná ) data o osobách a transakcích získaných od více různých smluvních partnerů, kteří jsou v postavení Obchodníka. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že takový postup nepodléhá právní úpravě nakládání s osobními údaji, neboť obsahem anonymizovaných ( zahashovaných ) databází žádné osobní údaje (umožňující přímou či nepřímou identifikaci fyzické osoby) nejsou. 4. Údaje podle odstavce 1 mohou být Poskytovatelem využívány (na anonymní bázi) zejména k (i) určení okruhu osob, kterým bude při platbě Zboží nabídnuta možnost využít Službu Twisto a (ii) k posouzení schválení poskytnutí Služby Twisto Zákazníkovi, který požádal o možnost využít Službu Twisto. Poskytovatel není oprávněn provést identifikaci (či se pokusit o provedení identifikace) údajů o jednotlivých osobách z anonymizované databáze, s výjimkou postupu dle odstavce Poté, kdy Zákazník požádá o poskytnutí Služby Twisto a vysloví souhlas s předáním svých osobních údajů Poskytovatele a jejich zpracováním, umožní Obchodník Poskytovateli identifikaci Zákazníka poskytnutím jeho osobních údajů. Poskytovatel je oprávněna získat přístup ke všem relevantním údajům o Zákazníkovi a jeho transakcích od Obchodníka (zahrnující zejména, nikoliv výlučně, jméno a příjmení, , adresu či adresy, telefonní číslo a informace o předešlých transakcích a řádném splnění či nesplnění jeho závazků vůči Obchodníkovi) tak, aby mohla provést hodnocení schopnosti Zákazníka uhradit Pohledávku, včetně kontroly jeho záznamů v Úvěrových registrech. 6. Na základě identifikace Zákazníka provede Poskytovatel jeho vyhodnocení (scoring) a schválení či neschválení poskytnutí Služby Twisto, dle své volné úvahy. Poskytovatel je oprávněn pro vyhodnocení (scoring) Zákazníka využít údaje poskytnuté od více různých osob v postavení Obchodníka, a to i pokud Zákazník požádal o poskytnutí Služby Twisto u jiné osoby v postavení Obchodníka. 7. Poskytovatel je oprávněn osobní údaje Zákazníků, kteří požádali o poskytnutí Služby Twisto dále zpracovávat za účelem vytvoření databáze údajů o Zákaznících a jejich transakcích.

5 Každý ze Zákazníků, který požádá o poskytnutí Služby Twisto, vysloví souhlas se zpracováním svých osobních údajů výše uvedeným způsobem. Pokud je uvedený souhlas Zákazníka se zpracováním osobních údajů poskytnut, je Poskytovatel oprávněn sdružovat údaje o Zákaznících a jejich transakcích obdržených od různých osob v postavení Obchodníka. 8. Poskytovatel je povinen zajistit, aby veškeré předané údaje o Zákaznících byly uchovávány a aby s nimi bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s právními předpisy, zejména s požadavky zákona o ochraně osobních údajů. VII. Odstoupení od Kupní smlouvy Zákazníkem 1. Obchodník je povinen sdělit Poskytovateli bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od příslušného úkonu Zákazníka vůči Obchodníkovi, že Zákazník učinil úkon směřující k odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží (dále jen Odstoupení od Kupní smlouvy ). Odstoupení od Kupní smlouvy do čtrnácti dnů do doručení Zboží 2. Pokud došlo k Odstoupení od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne doručení Zboží Zákazníkovi a toto je oznámeno Poskytovateli ve lhůtě uvedené v odstavci 1 tohoto článku, ruší se bez dalšího Postoupení pohledávky k okamžiku takového oznámení a Obchodník je povinen vrátit Poskytovateli celou Úplatu za postoupení Pohledávky. Povinnost vrátit Poskytovateli celou Úplatu za postoupení Pohledávky vzniká Obchodníkovi okamžikem vrácení nepoškozeného Zboží Zákazníkem. 3. Pokud Poskytovateli neobdrží do 48 hodin od uplynutí čtrnácti dnů od doručení Zboží od Obchodníka žádnou zprávu, zda k Odstoupení od Kupní smlouvy došlo či nikoli, platí, že k Odstoupení od Kupní smlouvy nedošlo a Poskytovatel je oprávněn vymáhat plnění Pohledávky po Zákazníkovi. 4. Pokud k Odstoupení od Kupní smlouvy došlo, ale toto není Obchodníkem oznámeno Poskytovateli ve lhůtě dle odstavce 1 tohoto článku, Postoupení pohledávky se ruší ke dni nejbližšího Vypořádání a Obchodník je povinen (i) vrátit celou Úplatu za postoupení pohledávky; (ii) Obchodník je povinen uhradit Poskytovateli částku až do výše částky rovnající se součtu sankčních poplatků, úroků a penále, na které by vznikl Poskytovateli vůči Zákazníkovi nárok za dobu, než se Poskytovatel dozvěděl o Odstoupení od Kupní smlouvy, a to v případě, že Obchodník Poskytovateli opakovaně neoznámí Odstoupení od Kupní smlouvy. Odstoupení od Kupní smlouvy po uplynutí čtrnácti dnů od doručení Zboží 5. Pokud dojde k Odstoupení od Kupní smlouvy po uplynutí čtrnácti dnů od doručení Zboží, a nejedná se o zjevně opožděný úkon odstoupení bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od dne doručení Zboží, je Obchodník povinen o takovém Odstoupení od Kupní smlouvy do 48 hodin informovat Poskytovatele. 6. Pokud došlo k Odstoupení od Kupní smlouvy po lhůtě čtrnácti dnů ode dne doručení Zboží a toto je oznámeno Poskytovateli ve lhůtě uvedené v odstavci 5 tohoto článku, ruší se Postoupení pohledávky v okamžiku kdy Obchodník příjme reklamaci zákazníka. Obchodník je v tomto případě povinen vrátit Poskytovateli celou Úplatu za postoupení pohledávky. V případě, že Obchodník reklamaci Zboží neuzná, Poskytovatel má nárok dále vymáhat pohledávku po Zákazníkovi. 7. Pokud došlo k Odstoupení od Kupní smlouvy po lhůtě čtrnácti dnů ode dne doručení a Zákazník již uhradil Pohledávku, naloží Poskytovatel s obdrženým plněním dle pokynu Obchodníka, tj. dle pokynu Obchodníka buď přijaté plnění vrátí Zákazníkovi, nebo jej vydá Obchodníkovi. Společná ustanovení k Odstoupení od Kupní smlouvy 8. Pokud došlo k Odstoupení od Kupní smlouvy z jakéhokoliv důvodu, zůstává zachován nárok Poskytovatele na Marži. Obchodník je povinen Marži Twistu zaplatit, respektive není oprávněn požadovat její vrácení, pokud k úhradě Marže již došlo. 9. Obchodník bere na vědomí, že i v případě kdy došlo k Odstoupení od Kupní smlouvy, je Zákazník povinen uhradit Poskytovateli poplatek za Službu.

6 VIII. Vypořádání 1. Vypořádání bude uskutečněno v Den vypořádání. 2. V rámci Vypořádání dojde mezi Obchodníkem a Poskytovatelem k započtení všech vzájemných splatných i nesplatných pohledávek, které vznikly nejpozději do konce dne předcházejícího Dni vypořádání. 3. Rozdíl, který vznikne po započtení vzájemných pohledávek, bude Obchodníkem či Poskytovatelem, jak vyplyne z povahy věci, uhrazen v Den vypořádání bezhotovostním převodem na bankovní účet určený v Smlouvě o poskytování služeb. Dluh odpovídající rozdílu po započtení vzájemných pohledávek je tedy splněn zadáním příkazu k bezhotovostnímu převodu dle předcházející věty. 5. Výpočet Vypořádání provádí Poskytovatel v rámci sdíleného webového rozhraní, kde je výsledek výpočtu nejpozději do konce Dne vypořádání zpřístupněn Obchodníkovi. IX. Řešení sporů 1. Veškeré spory, které vzniknou na základě veškerých smluvních vztahů mezi Obchodníkem a Společností, nebo v souvislosti s těmito smluvními vztahy nebo v souvislosti s jejich neplatností nebo v souvislosti s vydáním bezdůvodného obohacení mezi Poskytovatelem a Obchodníkem budou s konečnou platností rozhodovány u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. X. Závěrečná ustanovení 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se Službou se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a souvisejícími předpisy. 2. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se smluvního vztahu mezi nimi. 3. Smluvní vztah mezi Obchodníkem a Poskytovatelem na základě Smlouvy o poskytování služeb a těchto VOPO se uzavírá na dobu neurčitou. 4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOPO neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. 5. Smluvní strany prohlašují, že se vzdávají práva domáhat se zrušení závazku ze Smlouvy podle ust odst. 2 Občanského zákoníku. 6. Smlouva může být měněna pouze ve formě vzestupně číslovaných písemných dodatků. Tyto VOPO nabývají účinnosti dne 1. května 2015.

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMAGE CARE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMAGE CARE s.r.o., IČ: 247 49 478, se sídlem Sokolovská

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako VOP ) společnosti AXIGON a.s. se sídlem: Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, IČ: 64949320 (dále jako AXIGON

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 OBCHODNÍ PODMÍNKY Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní a charge karty) Firemní a korporátní klientela

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní a charge karty) Firemní a korporátní klientela Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní a charge karty) Firemní a korporátní klientela OBSAH ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Úvodní ustanovení..........................................................

Více