Čas zkusit to jinak koncepční zpráva IQ Roma servis, o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čas zkusit to jinak koncepční zpráva IQ Roma servis, o.s."

Transkript

1 Čas zkusit to jinak koncepční zpráva IQ Roma servis, o.s. TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

2

3 IQ ROMA SERVIS, O.S.

4

5 Čas zkusit to jinak koncepční zpráva IQ Roma servis, o.s. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

6 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Čas zkusit to jinak: koncepční zpráva IQ Roma servis, o.s./ kol. aut. -- Vyd Brno : IQ Roma servis, 2008 ISBN (=214.58) * * * 365 * 37.0 * * (437.3) - IQ Roma servis (sdružení) - Romové -- Česko - sociální vyloučení -- Česko - sociální služby -- Česko - bydlení -- Česko - vzdělávání -- Česko - zaměstnanost -- Česko - zprávy 364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb [18]

7 OBSAH SHRNUTÍ NAVRHOVANÝCH SYSTÉMOVÝCH DOPORUČENÍ 13 DLUHY A PŘEDLUŽENÍ Kontext problému Příčiny předlužení Etnicita jako působící faktor Vnitřní etnické faktory Vnější faktory Vznik komerčních dluhů Další okolnosti vzniku předlužení v sociálně vyloučených lokalitách Sociálně-patologické jevy spojené se zadlužeností Návrh změn a opatření Preventivní opatření Řešení již existujícího předlužení Seznam použité literatury a zdrojů 47 BYDLENÍ Úvod Kontext bytové situace sociálně vyloučených Romů Základní bariéry v přístupu k bydlení Chudoba Nedostatečná úroveň sociálních kompetencí, nízké právní povědomí Vliv kulturních zvyklostí a specifického životního stylu etnika na proces hledání nového bydlení Preference pronajímatelů při výběru budoucích nájemců Postoj majority vůči Romům a jeho vliv na proces hledání bydlení Rezignace a pasivita Romů v procesu hledání bydlení jako důsledek zkušenosti s opakovanými neúspěchy Přístup sociálně vyloučených Romů k obecnímu bydlení Rozsáhlá privatizace obecního bytového fondu Složitost řízení spojeného s podáváním a posuzováním žádosti o byt Rezidenční segregace a prostorová koncentrace Romů jako důsledek procesu hledání bydlení Etnická homogenita obyvatelstva a její důsledky Sociální homogenita obyvatelstva a její důsledky Sociální bydlení jako možnost řešení cenové nedostupnosti bydlení Udržitelnost bydlení a trvalé riziko jeho ztráty Nevyjasněné právní vztahy mezi pronajímateli a romskými nájemci Změna majitele bytu Bydlení v nekvalitních bytových podmínkách a jeho důsledky Nejistá finanční situace romských nájemníků a její důsledky 66 7

8 8. Ztráta bydlení u znevýhodněných Romů příčiny a důsledky Ztráta bydlení a její příčiny Ztráta bydlení a její důsledky Závěr Opatření bytové politiky na celostátní úrovni Opatření bytové politiky na komunální úrovni Seznam použité literatury a zdrojů 80 DISKRIMINACE V PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM Kontext Nerovné zacházení v oblasti bydlení Přístup soukromých pronajímatelů a realitních kanceláří Obecní byty Shrnutí a doporučení Seznam použitých zdrojů 89 TRH PRÁCE Kontext problému Skupiny obyvatel ohrožené vyloučením z trhu práce Dlouhodobá nezaměstnanost Sociální vyloučení ve vztahu k dlouhodobé nezaměstnanosti Nelegální zaměstnávání Důsledky nelegální práce Důvody, proč dlouhodobě nezaměstnaní Romové využívají možnosti práce na černo Důvody, proč zaměstnavatelé využívají nelegálního zaměstnávání Systémové faktory, které přispívají k výhodnosti nelegální práce Seznam použité literatury a zdrojů 114 VYBRANÉ OTÁZKY SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Úspěšnost vzdělávacího systému v České republice Předškolní příprava Základní školy a zvláštní školy jak dál? Podpora ve třídě asistenti/asistentky pedagoga Koncept sociálního vyloučení východiska k udržitelnosti ve vzdělávacím procesu Cesty k integraci skrze kompetence pedagoga Tranzice přechod ze školy základní na střední Učňovské školství jiná cesta Závěr Seznam použité literatury a zdrojů 133 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI IQ ROMA SERVIS, O.S

9 ÚVODEM Zpráva, která se vám dostává do rukou, je koncepčním výstupem projektu financovaným z Programu Iniciativy Společenství EQUAL, IQ Servis: Systém pro úspěšné uplatnění Romů na trhu práce, který v letech realizovalo občanské sdružení IQ Roma servis. Občanské sdružení IQ Roma servis je nestátní neziskovou organizací, která se zaměřuje na mapování a analýzu potřeb a zdrojů místních sociálněvyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob, zejména Romů, v Brně a Jihomoravském kraji a na vytváření podmínek a příležitostí k podpoře a zvyšování jejich občanských, sociálních, ekonomických, vzdělávacích a pracovních příležitostí a úspěchů. Ačkoliv primární oblastí práce našeho sdružení je již od jeho vzniku v roce 1997 přímá práce s uživateli/uživatelkami, realizace a rozvoj naší činnosti je zároveň založen na dlouhodobé snaze o propojenost se systémovým strategickým procesem, která směřuje k faktickým pozitivním dopadům právě na systémové úrovni. Je v principu nesmysl a významné systémové pochybení, když se potřebnost uživatelů našich služeb dlouhodobě mezigeneračně reprodukuje (a paradoxně až produkuje), protože z praxe víme, že naprostá většina z nich má potenciál je nepotřebovat. Z tohoto důvodu napojujeme naše přímé sociální, zaměstnanecké, vzdělávací a další služby uživatelům na širší, národně nebo lokálně zaměřené strategie, nebo tyto strategie pomáháme iniciovat a spoluutvářet, a tak efektivně uskutečňovat viditelné strukturální změny napříč cílovou skupinou. Předkládaný soubor pěti textů je tak proto vhodné brát jako aktuální stanovisko organizace k oblastem, kterých se nejčastěji dotýkají zakázky uživatelů/uživatelek našich služeb, jejichž společným jmenovatelem je specifická životní situace ústící většinou do stavu tzv. sociálního vyloučení. Jednotlivé kapitoly o Dluzích a předlužení, Bydlení, Diskriminaci v přístupu ke službám, Trhu práce a Vybraných otázkách systému vzdělávání nabízejí svým čtenářům nejen strukturovaný popis problematických oblastí vyplývající z analýzy reálné situace sociálně vyloučených komunit v Brně a Jihomoravském kraji, ale také předkládají doporučení a návrhy změn na různých úrovních systému jako inspiraci a podněty do další diskuze pro partnery z řad představitelů státní správy a samosprávy, vzdělávacích institucí, či zaměstnavatelů. Ačkoli texty nemají ambici stát se vyčerpávající zprávou o momentálním stavu sociálně vyloučených komunit na mapovaném území, či dokonce návodem k vyřešení palčivého sociálního problému, jejich nabízená přidaná hodnota spočívá právě v bezprostředních zkušenostech autorů a autorek textů, odborných pracovníků/pracovnic organizace paralelně zapojených do přímé práce s uživateli služeb. Shrnující kapitola v první části publikace nabízí zestručněný přehled základních návrhů změn pro jednotlivé oblasti na různých úrovních systému. Jejím hlavním smyslem je poskytnout prvotní základ pro představení klíčových stanovisek organizace, jejichž myšlenkové i faktické zdroje jsou pak následně podrobně rozebrány v rámci jednotlivých tématických kapitol. Dílčím, avšak velmi významným, cílem Zprávy je také posílit princip partnerství, které bylo s mnohými významnými aktéry na úrovni veřejné správy, vzdělávacích institucí i zaměstnavatelských subjektů úspěšně nastartováno realizovaným projektem Iniciativy Společenství EQUAL. Věříme proto, že předkládaný soubor textů, otevřený dalšímu učení a novým zkušenostem, poslouží k tvorbě informační platformy pro další rozvíjení partnerských vztahů a diskuze mezi klíčovými aktéry na úrovni města, kraje, státu i mezinárodních střešních organizací, ústící v tvorbu efektivního a znevýhodnění minimalizujícího systému. 9

10 10

11 O AUTORECH/AUTORKÁCH TEXTŮ Bc. Wail Khazal začínal v IQ Roma servis, o.s. na pozici terénního pracovníka. V současné době je zástupcem ředitelky a projektovým manažerem organizace. Při psaní textu o Školství a vzdělávacím systému tak zohlednil nejen svou zkušenost s přímým kontaktem s klienty/klientkami, ale zároveň i zkušenosti a poznatky získané z účasti na četných domácích i mezinárodních expertních setkáních. Mgr. Eva Košatková se dlouhodobě zabývá problematikou sociálního bydlení a při psaní kapitoly o tomto tématu čerpala ze své několikaleté zkušenosti s terénní prací v sociálně vyloučených, zejména romských, lokalitách. V současnosti pracuje v IQ Roma servis, o.s. jako koncepční pracovnice a metodička organizace. Mgr. Petr Kubačka jako právník IQ Roma servis, o.s. poskytuje poradenství klientům/klientkám sociálně-právní poradny a vedle jiných řeší zakázky vztahující se k podezření na diskriminační chování. Jako expert se také zapojuje do poradních a pracovních skupin v oblasti diskriminace na lokální i národní úrovni. Mgr. Helena Lorencová pracuje v IQ Roma servis, o.s. na pozici odborné sociální pracovnice se zaměřením na poradenství v oblasti zaměstnanosti. Každý den řeší s klienty/klientkami několik zakázek vztahující se k hledání nového zaměstnání, pracovně-právních vztahů se zaměstnavatelem či podezření na diskriminační chování. Pravidelně se účastní odborných fór na téma zaměstnanosti sociálně znevýhodněných skupin na lokální i národní úrovni, mj. komunitního plánování ve městě Brně. JUDr. Veronika Lovritš působí v IQ Roma servis, o.s. jako analytička a právnička v přímé práci s klienty. Věnuje se právním aspektům poskytování sociálních služeb lidem ze sociálně vyloučených lokalit a na místní, národní a mezinárodní úrovni se účastní odborných setkání se zaměřením (nejen) na zadluženost. Veronika Vaňková působila od roku 2006 v IQ Roma servis, o.s. jako dobrovolnice, poté jako pedagogická pracovnice a následně se stala vedoucí Centra vzdělávání a Centra motivace a stimulace. V kapitole o Školství a vzdělávacím systému tak zohledňuje nejen vlastní zkušenost z práce s mladými klienty/kami, ale také poznatky pedagogického týmu, jehož činnost již dva roky řídí. Ve funkci vedoucí se také účastní pravidelných setkání expertních a poradních skupin v oblasti vzdělávání sociálně znevýhodněné mládeže na lokální i národní úrovni. 11

12 12

13 SHRNUTÍ NAVRHOVANÝCH SYSTÉMOVÝCH DOPORUČENÍ Úvodní kapitola Zprávy nabízí základní přehled navrhovaných opatření pro zmírňování sociálního vyloučení v pěti relevantních oblastech, které odpovídají tématům jednotlivých kapitol. Jejich podrobnější vysvětlení a především pochopení myšlenkových východisek lze nalézt vždy v konkrétní kapitole vztahující se k danému tématu. Opatření jsou v přehledu rozdělena nejen tématicky, ale jsou zohledněny také navrhované úrovně jejich potenciální realizace, tzn. rozlišení realizace opatření na národní, resp. lokální úrovni. PŘEDLUŽENÍ Podrobnosti k jednotlivým návrhům jsou k dispozici v kapitole Dluhy a předlužení. Navrhovaná opatření pro řešení problematiky předlužení na celostátní úrovni Jedná se zejména o opatření ke zvýšení informovanosti, vzdělanosti (finanční gramotnosti) a legislativních úprav v oblasti ochrany spotřebitele a politických rozhodnutí zejména na lokální úrovni. Preventivní opatření Zavedení standardů finančního vzdělávání do osnov základních a středních škol a jejich realizace. Ve vzdělávání pokračovat i v rámci procesu celoživotního vzdělávání a vzdělávání dospělých, zavést finanční a dluhové poradenství jako předměty vyšších odborných škol a vysokých škol sociálního zaměření. Legislativní změny ve prospěch spotřebitelů při poskytování úvěrů. Legislativní změna, která by explicitně zavedla povinnost obezřetnosti poskytovatele půjčky/úvěru; zákaz používání rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách a směnek ve spotřebitelských vztazích. Důsledné vymáhání práva, postih obcházení pravidel na ochranu spotřebitele, potírání lichvy. Regulace reklamy, např. novelizací zákona o regulaci reklamy pro oblast půjček a úvěrů. Vytvoření oficiálního centrálního rejstříku(ů) dlužníků, sběr informací by měl být limitován na informace o dosud nesplacených závazcích v rozsahu identifikace dlužníka a věřitele. Ucelenější a šířeji dostupné informace o finančních produktech, s důrazem na formu, která bude přístupná všem složkám společnosti Podněty k seberegulaci a společné regulaci poskytování úvěrů (např. kodexy poskytovatelů, prosazování společenské odpovědnosti firem). Podněty k vytváření úspor. Od daňových úlev až po společenské a vzdělávací stimuly (kampaně, vzdělávací moduly apod.) 13

14 Podněty k investicím, např. dostupný úvěr/mikrokredit. Na objektivně uznatelné a vhodné výdaje by mělo být možné vzít si bezúročnou nebo nízko úročenou půjčku (poskytovatelem by mohl být stát, obce, NNO, nadace nebo jiný subjekt) např. na nabízené odkoupení obecního bytu do vlastnictví nebo podílu v bytovém družstvu, základ pro zahájení podnikání, apod. Garance důchodů, zajištění příjmu na stáří. Řešení již existujícího předlužení Zpřístupnění procesu oddlužení lidem s nižšími sociokulturními kompetencemi. Proces insolvenčního řízení je zákonem nastaven složitě, dlužník ze sociálně vyloučené lokality není schopen se na dostatečné úrovni orientovat v otázkách financí, či složitého soudního řízení a nejsou dostupné sociální služby, které by pomohly procesem projít. Navrhovaná opatření pro řešení problematiky předlužení realizovatelná na lokální úrovni Preventivní opatření Vytvoření a rozšíření sítě finančního poradenství pro posílení finanční gramotnosti a ochrany spotřebitelů v jednotlivých krajích. Ucelenější a šířeji dostupné informace o finančních produktech, s důrazem na formu, která bude přístupná všem složkám obyvatel (u obyvatel sociálně vyloučených lokalit se osvědčuje osobní kontakt, televize, multimédia). Podněty k investicím, např. dostupný úvěr/mikrokredit. Na objektivně uznatelné a vhodné výdaje by mělo být možné vzít si bezúročnou nebo nízko úročenou půjčku (poskytovatelem by mohl být stát, obce, NNO, nadace nebo jiný subjekt) např. na nabízené odkoupení obecního bytu do vlastnictví nebo podílu v bytovém družstvu, základ pro zahájení podnikání, apod. Řešení již existujícího předlužení Podpora a rozšíření sociální práce v terénu. Vytvoření a rozšíření sítě sociálně-právního poradenství. Sociální úvěr jako řešení krizové situace, např. formou nenárokové sociální dávky na základě posouzení konkrétní situace dlužníka a jejich příčin, mělo by však být doprovázeno povinností vést rodinný rozpočet a spolupracovat v rámci doprovodných sociálních služeb. 14

15 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA Více informací o jednotlivých opatření a jejich zdůvodnění obsahuje kapitola Bydlení. Navrhovaná opatření bytové politiky na celostátní úrovni Opatření zaměřená na podporu nabídky bydlení pro osoby s nízkými příjmy Vytvoření koncepce sociálního bydlení, která by zohledňovala specifické parametry České republiky. Tvorba legislativy vztahující se k oblasti sociálního bydlení. Zajištění slučitelnosti dotačních titulů určených na podporu výstavby bydlení pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatelstva s právem Evropského společenství z hlediska principů společného trhu a nenarušování volné hospodářské soutěže. Zajištění nástroje podpory investic do rekonstrukce a modernizace bytového fondu obcí. Zjednodušení procesu získání dotací na výstavbu podporovaného bydlení. Podpora postupného uvolnění trhu s byty. Opatření zaměřená na podporu poptávky po bydlení Vytvoření koncepce sociálních dávek na bydlení, která by flexibilně reagovala na poměry trh s byty, zejména na postupnou deregulaci nájemného. Legislativní a finanční podpora půjček a spoření pro osoby s nízkými příjmy. Navrhovaná opatření bytové politiky realizovatelná na lokální úrovni Cíle a opatření zaměřená na podporu nabídky bydlení pro osoby s nízkými příjmy Začlenění nástrojů sociální bydlení a podporované bydlení do bytové politiky místních samospráv, a to tak, aby tyto nástroje reagovaly i na potřeby chudých a sociálně vyloučených osob s nedostatečnými kompetencemi v oblasti bydlení (jejich propojení s doprovodným sociálním programem). Vymezení části bytového fondu obcí pro sektor sociálního bydlení, přizpůsobit tomuto cíli i proces privatizace obecních bytů. Zprůhlednění a zveřejnění systému přidělování obecních bytů, zajištění antidiskriminačního přístupu obcí v procesu přidělování obecních bytů. Zajištění dostatečné kapacity azylového bydlení pro úplné rodiny s dětmi i pro osamělé rodiny bez přístřeší, podpora kvality služeb azylového bydlení. Cíle a opatření zaměřená na podporu poptávky po bydlení Včasné řešení situace dlužníků na nájemném, realizace preventivních opatření (metodické pokyny pro subjekty řešící problematiku bydlení). 15

16 Tvorba metodických pokynů pro pracovníky sociálních odborů zaměřené na zřízení institutu zvláštního příjemce a posuzování žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc u rodin, jejichž potřeba bydlet je ohrožena, zajistit jejich uplatňování v praxi. Zajištění dostupnosti sociálního programu pro osoby, které nemají potřebné sociální kompetence v oblasti bydlení, propojení aktivity programu s činností veřejné správy v oblasti bydlení. Ostatní cíle a opatření Zajištění, aby proces územního plánování zohledňoval proces prostorové segregace a koncentrace určitých skupin obyvatelstva ve městech a obcích (tvorba preventivních opatření a účinné řešení stávající situace v sociálně vyloučených lokalitách). DISKRIMINACE V PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM Detaily k jednotlivým opatřením jsou rozpracovány v kapitole Diskriminace v přístupu ke službám. Navrhovaná opatření na národní úrovni Zefektivnění a větší transparentnost činnosti kontrolních orgánů (zejména České obchodní inspekce). Systematické sledování trhu s byty, nejen jednání na základě podnětu spotřebitele. Posílení role kontrolních orgánů v poradensko-informační roli (minimem je uvedení přehledných informací o pravomocech kontrolních orgánů a prostředcích reakce na diskriminaci na jejich webových stránkách). Legislativní úpravy soudního procesu umožňující zpřístupnění tohoto prostředku obětem diskriminačního chování. Navrhovaná opatření realizovatelná na lokální úrovni Stanovování podmínek přidělování obecních bytů s důrazem na rovný přístup a volba kritérií, která nebudou znevýhodňovat, či dokonce diskriminovat některé skupiny osob. Kritéria musí být také náležitě zveřejněna, aby byla dostupná všem. 16

17 TRH PRÁCE Bližší informace k jednotlivým návrhům jsou obsaženy v textu kapitoly Trh práce. Návrhy opatření realizovatelná na národní úrovni Zvýšení podpory sezónních a příležitostných prací i ve využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti využívání společensky účelných pracovních míst, tj. integrace do běžného pracovního prostředí za běžných pracovních podmínek. Vytvoření a podpora možností dálkového, večerního studia či jiných alternativních forem studia výučních oborů a rekvalifikací. Tak, aby studium mohlo probíhat při výkonu zaměstnání. Zavedení výuky dovedností nutných k orientaci na trhu práce jako součást výuky na základním i středním stupni vzdělávání. Zvýšení finanční podpory v průběhu rekvalifikace a aktivní spolupráce se zaměstnavateli v rámci aktivního vyhledávání volných pracovních míst, ve kterých by se rekvalifikovaní měli možnost uplatnit. Podpora motivačních nástrojů pro hledání zaměstnání a získání či udržování pracovních návyků, tzn. možnost přivýdělku během celého období evidence na úřadu práce. Vzájemné propojení jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Např. propojení veřejně prospěšných prací s motivačními a vzdělávacími aktivitami (s cílem získání tzv. měkkých kompetencí na trhu práce) a rekvalifikacemi, s cílem nejen obnovení či vytvoření pracovních návyků, ale také reálné zvýšení možnosti dalšího uplatnění na trhu práce po dokončení programu. Vytvoření takového podnikatelského prostředí, ve kterém není nelegální zaměstnávání výhodné snížení finančního i administrativního zatížení zaměstnavatelů a důraznější uplatňování restriktivních opatření (kontrolní činnost státu udílení a sledování plnění nápravných opatření či pokut). Návrhy opatření realizovatelná na lokální úrovni Důsledná kontrola zaměstnavatelů, u nichž bylo zjištěno nelegální zaměstnávání či diskriminační jednání ze strany státních úřadů (oblastní inspektoráty práce, finanční úřady, právní a kontrolní oddělení úřadů práce). Snížení kapacity počtu uchazečů o zaměstnání na jednu zprostředkovatelskou pracovnici/pracovníka (přetížení na některých úřadech práce s vysokým počtem obyvatel). Odborný rozvoj zprostředkovatelských pracovnic/pracovníků v oblasti sociálních dovedností nutných pro poradenskou sociální práci. Zajištění profesionální péče a supervizí pro pracovníky v přímé práci s uchazeči o zaměstnání. 17

18 Provázanost a spolupráce na úrovni jednotlivých zprostředkovatelek/zprostředkovatelů na úřadech práce, odborů sociální péče a pracovníků nevládních organizací při řešení problematiky nezaměstnanosti v individuálních klientských případech. VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM Podrobnosti k jednotlivým návrhům a doporučením a jejich zdůvodnění naleznete v kapitole Vybrané otázky systému vzdělávání. Návrhy opatření na národní úrovni Zachování bezplatného posledního ročníku mateřské školy. Povinné přípravné ročníky ZŠ na doporučení pedagogicko-psychologického poradce v případě, že je důvod pro odklad. V tomto případě dát povinnost přípravného ročníku místo odkladu ZŠ (samozřejmě mimo zdravotní omezení). Na přechodnou dobu, než dojde ke změnám v kvalitě učitelského sboru a kompetencích pro práci s danou cílovou skupinou vnímáme jako prospěšné nastavit počty žáků ve třídách s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí jako pro děti se specifickými poruchami učení. Podpora a rozvoj pedagogických asistentů tak, aby byli kvalitním doplněním práce pedagogů na školách, především v komunikaci s rodinou. Jasně definované povinnosti na základě vyhodnocení příkladů dobrých praxí. Stanovení popisů pracovních rolí a odpovědností za jednotlivé rodiny. Do základních škol ( bývalých zvláštních ) vyučujících dle speciálního programu (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením) nezařazovat žáky doposud definované jako se sociálním znevýhodněním. Paragraf 16 školského zákona č. 561/2004 Sb. doplnit o vymezení sociálního znevýhodnění. Návrhem je definice na základě kazuisitiky vytvořené pedagogicko-psychologickou poradnou a odborem sociální péče, popřípadě jiných relevantních odborníků (např. ze ZŠ). Nastavit závazný systém celoživotního vzdělávání pedagogů, přenést z praxe sociálních služeb institut metodologického vedení a především supervizí. Posílit kompetence učitelů v moderních metodách výuky (ne pouze znalost frontální výuky!!) systémová změna založena na povinnosti celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků. Nastaven by byl individuální vzdělávací plán pedagoga a kontrolováno jeho realizování, i učitelé se musí učit Zavedení povinnosti dokončit úplnou školní docházku v případě opakovaní ročníků bude vyplývat povinnost absolvování kurzu pro dokončení základního vzdělání. Na úrovni středních škol systémově nastavit stipendia (vyplácené pravidelně, nejlépe v půlročních cyklech) pro děti, jejichž rodiče jsou evidováni na úřadu práce a pobírají dávky státní sociální podpory. Dávky bude nutné použít na nákup školních potřeb. Zvážit možnosti prodloužení povinné školní docházky a zahrnout do ní i odbornou výuku. 18

19 Uchazeči o zaměstnání evidované na ÚP bez dokončeného odborného vzdělání budou mít povinnost absolvovat minimálně 3 měsíční stáž (formou dotovaných prac. míst) a popřípadě využít minimálně 1 prvek APZ každý rok. Zvážit možnost zavedení praktických zkoušek pro získání dokladu o kvalifikaci pro osoby s dlouhodobou praxí. Zvážit možnosti nastavit systém maturitních zkoušek formou hrazené účasti na zkoušce, ne nutností absolvování výuky v rozsahu absolutně irelevantním. Otevřít debatu na téma spádových oblastí škol a jejich roli na vznik škol s vysokými počty romských žáků. Návrh opatření na lokální úrovni: V potřebných lokalitách zvýšit počty či kapacitu školek (možno i na komunitní bázi) pro posílení přípravy na vstup do vzdělávacího cyklu. 19

20 20

21 DLUHY A PŘEDLUŽENÍ Veronika Lovritš, IQ Roma servis, o.s. 1. Kontext problému České domácnosti se stále vyšším tempem zadlužují a okolnosti, za jakých se tak děje, dávají tušit, že nejde o trend, který by v budoucnosti byl pro českou ekonomiku pozitivní. Skutečnost, že jde o závažné téma, naznačuje také vývoj na úrovni Evropské unie. V EU se v roce 2007 podle odborných odhadů nacházelo asi 20 milionů lidí v situaci, kterou lze popsat jako předlužení. Předlužení jednotlivců a domácností je vnímáno jako stále rostoucí problém ve většině členských států zejména proto, že předlužení je v mnoha případech příčinou sociální exkluze rodin, vede k sociálním a zdravotním problémům a může ohrozit základní potřeby dětí. 1 Půjčování peněz samo o sobě není problémem, naopak. Podporuje spotřebu a tím také růst ekonomiky. Ovšem ve fázi, kdy dlužníci přestávají být schopni své závazky splácet a takových případů geometrickou řadou přibývá, stává se půjčování peněz rizikovým společenským jevem a předlužení 1 Recommendation CM/Rec(2007)8 of the Committee of Ministers to member states on legal solutions to debt problems (adopted by the Committee of Ministers on 20 June 2007 at the 999bis meeting of the Ministers Deputies). 21

22 začíná mít negativní vliv na společnost. Tato kapitola nebude popisovat teoretická východiska, ani kompletně mapovat rozsah problému předlužení v České republice 2, zaměřuje se spíše na analýzu praktických zkušeností neziskové organizace z působení v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením obývaných především romskými komunitami. Pro tyto účely budeme hovořit zejména o předlužení domácností (společně hospodařících rodin, nikoliv jednotlivců) a předluženost budeme chápat jako situaci, ve které domácnost dlouhodobě, tedy více než tři měsíce, není schopna splácet podstatnou část svých závazků. 3 Předluženost má odlišný charakter podle toho, čeho se neschopnost splácet týká. Odstupňováno podle závažnosti je potřeba odlišovat nedostatek financí na zaplacení: 1) jídla a oblečení, 2) bydlení, 3) komerčních půjček a obdobných dluhů. Terénní sociální pracovníci IQ Roma servisu se v Brně a Jihomoravském kraji jen výjimečně setkávají s rodinami, jejichž příjem by byl tak nízký, že by měly problém zajistit jídlo a oblečení. Pravidelně však pracují s rodinami, kterým příjem nevystačí na zaplacení dostupného bydlení. Problém předlužení je tématem, které spadá do oblasti ochrany spotřebitele, na čem se však mohou evropští odborníci z mnoha oblastí finančnictví, práva, sociologie a dalších shodnout, je fakt, že společenský vývoj v oblasti poskytování finančních produktů spotřebitelům výrazně předběhl právní regulaci i vzdělávací systém. Na trhu se tedy v současné době pohybují nepoučení (finančně negramotní) spotřebitelé, kteří nejsou právním systémem dostatečně chráněni před predátorskými podnikatelskými praktikami a svými vlastními neuváženými rozhodnutími. Ve chvíli, kdy se tímto způsobem chová významná část společnosti, stává se individuální neschopnost problémem, který destabilizuje sociální systém. Jak konkrétně se tato skutečnost projevuje, kde mohou být konkrétní příčiny tohoto stavu a kde a jakým způsobem by mohlo být možné zasáhnout, bude obsahem následujícího textu. 2. Příčiny předlužení Jak je patrné z úvodu této kapitoly, předlužení není zdaleka problémem, který je primárně vázán na etnicitu. Předlužení je spíše jevem, který se váže k nejchudším složkám obyvatelstva jako takovým, je navíc jevem, který stále více postihuje také střední společenskou třídu, která, trochu lapidárně řečeno, rozšiřuje řady vyloučených, osob bez domova, žebráků a lidí závislých na charitě 4. Sociologická analýza předlužení pak ukazuje, že mezi příčinami tohoto společenského jevu převažují vnější (pasivní) důvody, ačkoli mezi důvody patří také špatné hospodaření s rodinným rozpočtem. 5 Podstatou tohoto tvrzení je fakt, že ačkoli do právních vztahů vstupujeme nejčastěji z vlastní vůle (např. uzavíráme smlouvu o úvěru), do platební neschopnosti se obvykle dostáváme z vnějších příčin, které jsme nezpůsobili svým rozhodnutím (např. ztrátou zaměstnaní). Nejčastější příčiny vzniku předlužení se dají kategorizovat do tří základních skupin: nedostačující příjmy, zbytečně vysoké výdaje a nedostatečná právní ochrana spotřebitele. Jedná se o v podstatě banální souvislost příliš nízké příjmy v kombinaci s příliš vysokými výdaji vedou v jednom okamži- 2 Na rok 2008 je plánováno vydání mapy předluženosti a sociálního vyloučení v Evropě, mj. na základě výzkumu EU-SILC Regulation 215/2007 of the Commission on 28 February Podrobnější a aktuální informace lze nalézt na webových stránkách Evropské komise: <http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/financial_exclusion_en.htm>. 3 Tříměsíční prodlení s placením nájmu naplňuje zákonný výpovědní důvod pro výpověď z nájmu bytu, který je jinak chráněn, od bydlení se pak odvíjí celý život rodiny, nejen kvalita života, ale vůbec existence rodiny jako celku (při ztrátě bydlení např. hrozí odebrání dětí do ústavní výchovy). 4 Opinion of the European Economic and Social Committee on Credit and social exclusion in an affluent society (Own-initiative opinion) SOC/265 CESE 1459/2007 EN/o, Art Tamtéž, kapitola 4. 22

23 ku ke vzniku předlužení; k příliš vysokým výdajům by přitom nemuselo ve značném množství případů vůbec dojít, pokud by byla zajištěna důsledná ochrana spotřebitele. Problém navíc má tendenci se replikovat a prohlubovat. Nedojde-li v krizovém okamžiku setkání těchto příčin k brzkému zvýšení příjmů nebo redukci výdajů, domácnost se dostává do začarovaného dlužnického kruhu. Schéma č. 1 na následující straně popisuje možné příčiny vzniku předlužení v jejich souvislostech. Schéma vzniklo analýzou zkušeností z práce s klienty ze sociálně vyloučených lokalit Jihomoravského kraje, které jsou obývány především romskými komunitami, jeho obsah byl poté srovnán s příčinami předlužení, jak byly identifikovány srovnávacím sociologickým výzkumem v oblasti působnosti Evropského ekonomického a sociálního výboru (EESV) v roce Z dvanácti příčin citovaných EESV bylo pro popis situace v sociálně vyloučených romských komunitách relevantních 11, z nichž některé byly ve schématu z důvodu přesnějšího rozklíčování možných slabých míst v systému rozvedeny do více příčin (např. bod nezaměstnanost a špatné pracovní podmínky je ve schématu č. 1 rozveden do více příčin nízký důraz na vzdělání vedoucí k nízké kvalifikaci a hůře placenému zaměstnání a k nezaměstnanosti, velmi důležitá příčina i posléze důsledek uzavírající bludný kruh předlužení nelegální práce). V sociálně vyloučených lokalitách se z podstaty charakteru těchto oblastí výrazněji neprojevuje jedna ze dvanácti příčin identifikovaných na evropské úrovni, a to neúspěšné podnikání 7. 6 Opinion of the European Economic and Social Committee on Credit and social exclusion in an affluent society (Own-initiative opinion) SOC/265 CESE 1459/2007 EN/o, Chap Je třeba říci, že případy tohoto typu se mezi klientskými zakázkami občas objevují, ovšem častěji v tom smyslu, že drobní živnostníci nebyli s to splnit své povinnosti vůči finančnímu úřadu nebo správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně, byli sankcionováni a sankce položily jejich podnikání. 23

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více

IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015

IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015 IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015 V Praze Srpen 2011 Předkladatel: Mgr. Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Odpovědný zpracovatel: Martin Šimáček, ředitel

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Monitorovací zpráva občanské společnosti

Monitorovací zpráva občanské společnosti Monitorovací zpráva občanské společnosti o plnění národní strategie integrace Romů a akčního plánu Dekády v ČESKÉ REPUBLICE v roce 2012 DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015 Monitorovací zpráva občanské společnosti

Více

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Děkujeme za poskytnutí fotografií pro tuto publikaci kanceláři Rady vlády ČR pro

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami

Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami Pro Krajský úřad Plzeňského kraje zpracoval: Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Plzeň

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků 1 Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků Sborník studijních textů pro terénní sociální pracovníky Ostrava 2008

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v městě Brně

Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v městě Brně Grantový projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00038, financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Obor: Sociální a humanitární práce Jana Kijovská Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH

PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH III./1. PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity by chtěla v dalších letech věnovat větší důraz popisu stavu v konkrétních lokalitách, kdy je jejím záměrem posilovat

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA

KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA S o c i á l n í v y l o u č e n í v L i b e r c i, Plzni a Ústí nad Labem a b Miroslav Brož, Petra Kintlová a Ladislav Toušek Financováno ze zdrojů Evropské unie - program Transition

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Vážení přátelé, držíte v rukou materiál, ve kterém formou analýzy shrnujeme realizaci projektu Romodrom

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

Sami na děti, sami na vše ostatní?

Sami na děti, sami na vše ostatní? APERIO SPOLEČNOST PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ, O.S. Sami na děti, sami na vše ostatní? Analýza postavení sólo rodičů ve Velké Británii, Irsku, na Slovensku a v České republice APERIO Společnost pro zdravé rodičovství,

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více