XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku"

Transkript

1 XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme o ízení pracovního kapitálu, které má dv základní úlohy: a) urit potebnou (optimální, pimenou) výši každé položky obžných aktiv a jejich celkové sumy b) urit jakým zpsobem obžný majetek financovat METODY FINANCOVÁNÍ A KRÁTKODOBÉ ZDROJE Rozdílové ukazatele v podob istých finanních fond jsou založeny na pedpokladu, že firma ást obžných aktiv financuje dlouhodobými cizími zdroji. Obvykle jde o tu ást obžného majetku, která je ve firm trvale vázána. Zbývající ást obžných aktiv z nejrznjších dvod kolísá (nap. vlivem nerovnomrného zásobování i prodeje, vlivem sezónnosti i v dsledku nepravidelnosti hospodáského cyklu). Tato ást se pak financuje krátkodobými cizími dluhy. Hovoíme o neutrálním (umírnném) zpsobu financování aktiv, pi kterém slauje manažer životnost aktiv s dobou splatnosti pasiv (nap. budovy s životností 50 let jsou financovány padesátiletým hypoténím úvrem a zásoby s dobou obratu 30 dn pak msíním obchodním úvrem). Podstata tohoto pístupu spoívá v tom, že cash flow plynoucí z aktiv hradí pjky na n získané, a ty se tedy samy likvidují. Nastává tzv. samolikvidace. Riskantnjší je agresivní zpsob financování, využívající k financování stálých aktiv krátkodobého dluhu. Výhodou je, že krátkodobý úvr je levnjší, lze jej snáze získat (pro poskytnutí dlouhodobého úvru se vyžadují záruky) a také rychleji (u dlouhodobého dluhu zkoumá banka finanní situaci firem). Konzervativní zpsob financování využívá dlouhodobého kapitálu nejen k financování trvalých aktiv (fixních i trvale vázaných obžných aktiv), ale i pro doasná (sezónní) obžná aktiva. Krátkodobý kapitál používá jen pro špikové požadavky. Vyšší finanní jistota je však pi tomto pístupu spojena zpravidla s vyššími náklady financování. Obecn platí, že financování krátkodobým dluhem je riskantnjší než financování dlouhodobým dluhem. Pesto krátkodobý dluh má urité výhody, pro které je široce využíván: je obvykle levnjší lze jej snáze získat (pro poskytnutí dlouhodobého dluhu jsou vtšinou žádány záruky) lze jej získat rychleji (pro poskytnutí dlouhodobého dluhu investoi banky zkoumají finanní situaci podniku a jeho perspektivy) Krátkodobé finanní zdroje mohou mít podobu rzných krátkodobých úvr, nevyplacených mezd (ást mezd zstává trvale k dispozici firm jako dluh nap. na útu 331), nezaplacených daní a dalších oddálených plateb (jde o tzv. stálá pasiva), nebo v podob obchodního úvru (dluh u dodavatel do doby splatnosti faktury evidovaný nap. na útu 321). K financování obžných aktiv používá firma externího nebo interního financování, respektive obou zpsob

2 Externí forma používá vlastního, resp. cizího kapitálu, nap. dlouhodobých i krátkodobých úvr (kontokorentního, eskontního, akceptního, avalového, denního nebo termínovaného), pjek, dodavatelských úvr, záloh od odbratel atd. Interní forma získává potebný kapitál na základ vnitní innosti firmy (tržeb z prodeje, zisku). Jde o tzv. samofinancování (otevené nebo tiché), které snižuje závislost firmy na vitelích a zpevuje finanní situaci. Otevené financování se provádí z úetn vykázaného, zdanného (nerozdleného) zisku. Pedstavuje zvýšení vlastního kapitálu v rozvaze zachycené jako fondy tvoené ze zisku. V aktivech rozvahy je protihodnota zadržených zisk ukrytá v pírstku zásob, penžních prostedk, pohledávek atd. Tvorba fond (rezerv) ze zisku pak napomáhá k zajištní materiální substance firmy, nebo jejich tvorbou se snižuje možnost rozdlení zdánlivého zisku vlastníkm. Tiché samofinancování je umožnno tvorbou tichých rezerv jako dsledku oceování majetku a závazk. Mže dojít k podcenní aktiv nap. zvýšením odpisových sazeb nad faktický hodnotový úbytek majetku (mimoádný odpis), neaktivování náklad, které je povoleno aktivovat (souvisí s poízením fixních aktiv), snížením ocenní obžného majetku (snížením rozsahu nákladových položek pi oceování nedokonené výroby) nebo nadcenním pasiv, nap. zvýšením vytváené rezervy i zvýšenou tvorbou položek asového rozlišení. Tiché rezervy nejsou patrné z rozvahy, vznikají ze zadržených, avšak nevykázaných zisk a zpsobují až do svého rozpuštní úsporu daní. Dalšími zdroji samofinancování mohou být odpisy (lineární, degresivní, výkonové), rezervy (zákonné, ostatní), hospodárná opatení (snížení zásob, pesunutí aktivit firmy na externí subjekty, aplikace úvrových podmínek vi odbratelm) nebo pímé dezinvestice (prodej nadbytených aktiv). KAPITÁLOVÁ POTEBA NA OB ŽNÝ MAJETEK Prvním initelem, který uruje kapitálovou potebu penz pro financování obžného majetku je obratový cyklus penz. Druhým initelem jsou jednodenní náklady (výdaje) na prodané zboží. Obratový cyklus pedstavuje dobu mezi platbou za nakoupený materiál a pijetím inkasa z prodeje výrobk (tj. dobu, po kterou jsou vázány fondy firmy v pracovním kapitálu). Zahrnuje dobu obratu zásob, dobu obratu pohledávek a dobu odkladu plateb: [Prmrná zásoba / (tržby / 360)] + [pohledávky / (tržby / 360)] [odklad plateb] Kapitálovou potebu na obžný majetek vypoteme jako souin obratového cyklu penz a celkových jednodenních náklad: Jednodenní náklady = celkové náklady/360 Kapitálová poteba: obratový cyklus x jednodenní náklady - 2 -

3 Je zejmé, že ím kratší je obratový cyklus penz, tím mén provozního kapitálu podnik potebuje. Cyklus lze zkrátit: a) zkrácením doby obratu zásob, tj. zkrácením doby zásobování, výroby, expedice b) zkrácením doby inkasy, nap. zainteresováním odbratel na vasnjším placení faktur poskytováním slev za dívjší úhrady c) prodloužením doby odkladu plateb (pokud toto prodloužení nezvýší náklady podniku a nepoškodí vztahy s dodavateli) ÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU Pracovní kapitál je definován jako rozdíl mezi obžnými aktivy a krátkodobými pasivy. Je to ta ást dlouhodobých finanních zdroj, která slouží k pokrytí krátkodobých aktiv. Slouží k financování bžné innosti podniku. V pracovním kapitálu se setkávají ziskovost a likvidita. Pi ízení krátkodobých firemních aktiv je dležitá jak budoucí ziskovost firmy, tak likvidita firmy. Oba vlivy psobí vzájemn proti sob. ím více má firma zainvestováno v krátkodobých aktivech, tím lepší je likvidita firmy. Firma mže pro zvýšení likvidity investovat do krátkodobých aktiv hotovosti a cenných papír, ale tato aktiva vynášejí malý výnos. Firma tedy mže snižovat riziko nesolventnosti pouze snižováním rentability a naopak. Druhá determinanta pracovního kapitálu jsou krátkodobá pasiva. I zde je konflikt mezi likviditou a výnosností. Zvýšení krátkodobých závazk vede ke snížení likvidity, na druhou stranu mají krátkodobé závazky nižší náklady financování než dlouhodobé instrumenty. Flexibilita je rozhodn výhodou krátkodobých závazk, další výhodou jsou nižší náklady financování. Nevýhodou je naopak skutenost, že jejich náklady nejsou zafixované dlouhodob a že mohou být nkdy nedostupné. Pimená úrove pracovního kapitálu ízení pracovního kapitálu firmy zahrnuje simultánní a vzájemn propojená rozhodnutí o investicích do krátkodobých aktiv a o použití krátkodobých závazk k jejich financování. Pi ízení pracovního kapitálu platí dva principy: princip shody dob splatnosti a princip automaticky se likvidujících závazk. Tyto principy umožují udržet likviditu firmy takovou, aby byla schopna splatit své závazky vas. Pi ízení pracovního kapitálu je poteba skloubit picházející a odcházející hotovostní toky. Platí, že krátkodobá aktiva je teba financovat krátkodobými zdroji a dlouhodobá aktiva dlouhodobými zdroji. Z tohoto pohledu mžeme obžná aktiva rozdlit na permanentní a doasná. Permanentní (nap. uritá úrove zásob) jsou v podniku po delší dobu než jeden rok a mla by se financovat dlouhodobými zdroji. Doasná aktiva budou v blízké budoucnosti zlikvidována a už neobnovena (nap. doasná úložka do cenných papír). Doasné, permanentní a spontánní zdroje financování Podobn jako jsme roztídili aktiva na permanentní a doasná, mžeme roztídit do stejných kategorií i zdroje financování: Doasné zdroje: krátkodobé pjky a komerní papíry - 3 -

4 pjky jištné pohledávkami a zásobami Permanentní zdroje: stedndobé pjky dlouhodobé pjky a závazky akcie kmenové a prioritní Spontánní: obchodní úvry velikost tohoto útu je pímo svázána s velikostí útu zásoby v aktivech rozvahy mzdy a platy zamstnanc splatné úroky splatné dan Spontánní zdroje financování se pohybují stejným zpsobem jako tržby firmy. Jsou svázány s aktivem, které financují, a pokud je aktivum zlikvidováno, budou zlikvidovány i jeho zdroje financování. Aktiva firmy, která nejsou financována spontánními závazky, mají být financována bu permanentními zdroji pokud jde o permanentní aktiva, nebo doasnými zdroji pokud jde o doasná aktiva. XII. Struktura zdroj financování obžného majetku, obchodní úvr - jeho rysy, výhody a nevýhody Každý krátkodobý finanní instrument má svá pozitiva a negativa a má rovnž dopad na finanní strukturu, na náklady financování a daové zatížení firmy. Spoleným rysem je, že se jedná o dosti pružné instrumenty. V dsledku krátkodobosti se dokáží pizpsobit rzným externím vlivm, jako jsou sezónnost nebo cyklinost výroby. To pináší uritou výhodu oproti dlouhodobým zdrojm financování. Krátkodobé zdroje jsou také zpravidla levnjší než dlouhodobé úvry, dluhopisy nebo akcie. Nevýhoda spoívá v tom, že je nemžeme použít na financování dlouhodobých projekt a fixních aktiv, protože se mže jejich cena náhle zmnit v dsledku pohybu úrokových sazeb, a tím by se zmnily i náklady financování. Krátkodobý bankovní úvr Jako každá bankovní pjka zvyšuje zadluženost firmy a snižuje náklady financování. V dsledku placení úrok rovnž snižuje daový základ vytváí daový štít. Banka si mže u firmy vyhradit urité podmínky poskytnutí úvru, jako permanentní zstatek na útu nebo platbu úrok pedem diskont. Tyto efekty mají dopad na efektivní sazbu bankovního financování. Kontokorent Kontokorentní úvr je bžný úet s možností peerpání do uritého limitu. erpání probíhá jednoduše tím, že spolenost zadá platební píkaz na úhradu ze svého útu, ke kterému je napojen kontokorent, aniž by na nm mla dostatený zstatek. Tím se dostane do povoleného debetu, který je úroen dohodnutou sazbou. Kontokorent je tak znan flexibilní nástroj. Je však flexibilní i ze strany banky, která mže požádat o jeho okamžité splacení. Kontokorent je velmi vhodný nástroj na financování doasných pasiv, zejména pro vykrývání nenadálých poteb zdroj a pro dolaování likvidity spolenosti. Díky své flexibilit bývají úrokové marže o nco vyšší a objemy zase naopak nižší než u bžných bankovních úvr erpaných ve fixních tranších. Protože banky musí ídit i svou likviditu, musí neustále poítat s tím, že prostedky mohou být náhle pevedeny mimo banku. Tuto nevýhodu si kompenzují zpoplatováním nevyerpaného limitu závazkovou provizí

5 Banka pravideln vyhodnotí denní zstatky na útu kladné i záporné a vypoítá úrok, který pipíše nebo odete z útu. Zálohy od odbratel Dodavateli se mže podait vyjednat, že odbratel spolu s objednávkou uhradí zálohu na budoucí plnní. Tím má dodavatel k dispozici zdroje nejastji na financování zásob. Zálohy od odbratel nebývají úroené. Dodavatelský úvr Dodavatel poskytuje odklad splatnosti za dodávky surovin, materiálu, zboží a služeb. Tím, že nepožaduje úhradu okamžit, umožuje spolenosti, aby využila své finanní zdroje jinak nebo aby si je nemusela opatovat jiným zpsobem. Protože dodavatelský úvr využívají tém všechny spolenosti, jedná se o nejrozšíenjší zpsob financování. Pedstavuje financování dodavateli, protože dodavatelské faktury se platí až po doruení zboží nebo surovin. Dlužník neplatí dodavateli žádný zvláštní poplatek, který by byl pokládán z úetního pohledu za finanní náklad. Dodavatelský úvr zvyšuje zadluženost, snižuje náklady financování (hlavn v R), avšak po pepotení na efektivní roní sazbu zjistíme, že odklady plateb jsou dosti drahé kvli promeškání slevy za promptní platby. Dodavatelský úvr nesnižuje daový základ. Pedasné inkaso pohledávek Pokud zákazníci zaplatí díve, než jsou standardní podmínky splatnosti, spolenost má opt více finanních zdroj k dispozici. Avšak musí své odbratele k dívjšímu placení dostaten stimulovat. Pro mnoho, zejména menších firem, je odklad splatnosti od dodavatele jedním z mála zdroj financování, proto stimuly musí být velmi významné, aby se jim vyplatilo zajistit si jiné financování. Pepoítání výše skonta na roní bázi potom asto vychází jako velmi drahý zdroj financování. Nicmén dívjší inkaso má adu dalších výhod nižší objem pohledávek, pokud se odbratel dostane do insolvence, nižší administrativní náklady spojené s evidencí a pípadným vymáháním. Eskont smnky V nkterých obchodních vztazích mohou být relativn dlouhé doby splatnosti pohledávek. Potom mže odbratel vystavit dodavateli smnku, kterou lze eskontovat u banky. Bžná pohledávka za zboží se zmní na smnenou pohledávku. Eskont znamená, že banka od dodavatele odkoupí smnku a strhne si tzv. diskont. Jeho výše odpovídá cen penz s uritou marží banky. Tento typ financování sebou pináší pímé finanní náklady ve výši diskontu. Ten je závislý na tržních úrokových sazbách, marži banky a dob do splatnosti. Než spolenost pijme smnku, kterou chce eskontovat u banky, mla by si provit, zda má banka vbec zájem o nabízené smnky. Obchod musí být pro banku dostaten zajímavý z hlediska objemu a splatnosti. Riziko emitenta nehraje takovou roli, nebo obvykle je smnka eskontována s možností postihu všech smnených dlužník i indosant. asto uvádnou výhodou smnek je jejich obchodovatelnost, což skýtá jednoduchý a asov flexibilní zdroj financování. Je však teba vždy provit, zda je banka skuten ochotna - 5 -

6 smnky eskontovat. Vedle diskontu si banky nkdy útují také poplatek za administrativní zpracování eskontu a pípadnou úschovu smnky. Krátkodobé cenné papíry Komerní papíry jsou instrumentem kapitálového trhu se splatností do jednoho roku. Jde o dlužní instrument, jehož efekty jsou stejné jako u krátkodobého bankovního úvru. Krom toho jsou s emisí komerních papír spojeny dodatené fixní náklady. Faktoring a forfaiting Podstatou tchto dvou forem financování je postoupení pohledávek. Finanní spolenosti je mohou nabízet pod rznými obchodními názvy. Nejedná se o standardizované produkty, a proto se mohou podmínky u rzných spoleností a bank lišit. Na rozdíl od bžného jednorázového postoupení pohledávky v pípad faktoringu jde o pravidelné postupování stanovených pohledávek. Pedmtem faktoringu je pravidelný odkup krátkodobých pohledávek faktoringovou spoleností. Faktoring je dále rozlišován na pravý a nepravý. U pravého faktoringu nese riziko nezaplacení pohledávky faktoringová spolenost, která tedy nemá možnost zptného postihu prodávajícího v pípad, že kupující pohledávku nezaplatí. U nepravého faktoringu nese riziko nezaplacení pohledávky nadále prodávající. Dodavatel obvykle inkasuje zálohu ve výši 80 % - 90 % nominální ástky a doplatek pi jejím zaplacení odbratelem. Faktoringová spolenost si útuje odmnu v podob provize a úroku. Provize má pokrýt pedevším administrativní náklady na zpracování pípadu a zohlednit pebírané riziko, piemž se uruje jako procento z objemu pohledávek. Podstatou forfaitingu je odkup stedn a dlouhodobých pohledávek forfaitérem bez možnosti zptného postihu prodávajícího. EFEKTIVNÍ RONÍ SAZBA (Effective Annual Rate EAR) Mení náklad financování krátkodobými zdroji není jednoduchá záležitost. Jak jsem již uvedl, banky mohou požadovat kompenzaní zstatek nebo platbu úrok pedem to všechno prodražuje krátkodobé pjky. Pi financování dodavatelskými úvry se zase spolenost mže pipravit o slevy na promptní platbu. Tento efekt je velmi subtilní, protože v krátkodobém horizontu je tém nerozpoznatelný. Banky mohou požadovat zástavu pohledávek nebo zásob. V takovém pípad si mohou vyžádat zajišovací poplatek nebo poplatky za vedení útu a sledování stavu zastaveného aktiva. Podniky mají zpravidla na výbr z nkolika zdroj a úkolem managementu bude porovnat efektivní roní sazbu každého instrumentu. Efektivní roní sazba se urí takto: EAR = (1 + i / NP) 12/m 1 i úrok v K - 6 -

7 NP m istá jistina (net principal) v K (tj. vypjená ástka mínus kompenzaní zstatek mínus diskontovaný úrok) poet msíc (v pípad, že jde o dny, zmní se exponent na 365/d, kde d je poet dní) - 7 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Vládní finanní statistika

Vládní finanní statistika Vládní finanní statistika Smysl a možnosti využití pro vládní hospodáskou politiku Vládní finanní statistika pedstavuje zvláštní makroekonomický statistický systém, jehož smyslem je podporovat analýzy

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE 003 Petr Soukal - - VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Studijní program: Kvantitativní metody

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU 1) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PLÁNU PODNIKU - vyplní se tabulky (Rozvaha, Výkaz zisk a ztrát a CF str. 2,3,4,5) na pt let do budoucna dle piložených vysvtlivek (str. 6,7).

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie APRC pedstavuje úhrn všech poplatk a jiných náklad, které musí dlužník/klient pi ádném plnní svých povinností z úvrové smlouvy nutn zaplatit

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více