PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)"

Transkript

1 Přijímací řízení ro akademický rok 2007/08 na magisterský studijní rogram: Zde nalete své univerzitní číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (ísemný test) U každé otázky či odotázky v následujícím zadání vyberte srávnou odověď zakroužkováním říslušné varianty [ a), b), c), d) nebo e) ]. Srávně je vždy ouze jedna z nabízených odovědí. V říadě, že nebude jednoznačně zřejmé, která z variant je zakroužkována, či okud nebude zakroužkována žádná nebo naoak více variant odovědí, bude otázka hodnocena jako nesrávně zodovězená. ) (b) Při dokonale neelastické otávkové křivce doadá břemeno sotřební daně a) jen na sotřebitele b) na sotřebitele více, na výrobce méně c) jen na výrobce d) na výrobce více, na sotřebitele méně 2) (b) Plocha mezi křivkou otávky a úrovní rovnovážné ceny se nazývá a) řebytek sotřebitele b) řebytek výrobce c) náklady mrtvé váhy d) ekonomický zisk 3) (b) Ekonomika je ojem charakterizující a) vědu o rozdělování a užití vzácných statků b) ek. školu o ekonomickém vývoji c) národní hosodářství d) syntézu keynesiánství a monetarismu 4) (b) Pojem statek v ekonomii znamená a) výraz ro družstevní vlastnictví b) užitečný ředmět c) vyrobený ředmět d) neotřebný ředmět 5) (b) Ekonomická vzácnost je dána a) užitečností a relativní omezeností výskytu b) absolutním omezením výskytu c) užitečností a absolutní omezeností výskytu d) cenou statku a náklady na výrobu

2 6) (b) Směnná hodnota je vyjádření hodnoty a) v jiném zboží b) v enězích c) ve velikosti nákladů na výrobu d) v jiné měně 7) (b) Co neovlivní nabídku automobilů: a) úroveň mezd v automobilkách b) stávka v automobilkách c) cena automobilů d) změny v montážní technologii automobilů 8) (b) Otázku Co vyrábět řeší v tržní ekonomice a) konkurence na straně nabídky b) majitel firmy c) stát d) konkurence na straně otávky 9) (b) V nedokonalé konkurenci křivka otávky slývá: a) s křivkou AC b) s křivkou MC c) s křivkou TC d) s křivkou FC 0) (b) Na trzích výrobních faktorů firmy výrobní faktory: a) nakuují b) rodávají c) si ronajímají d) ronajímají ostatním ) (b) Potávka o výrobních faktorech je dána a) užitečností výrobních faktorů b) celkovými náklady na výrobní faktor c) říjmem z mezního roduktu výrobního faktoru d) růměrnými náklady na výrobu 2) (b) Krátkodobá křivka nabídky kaitálu je: a) dokonale elastická b) dokonale neelastická c) mírně rostoucí d) strmě rostoucí

3 3) (b) Co z následujícího je zdrojem říjmové nerovnosti? a) rozdílné zaměstnání b) rozdílné zděděné vlastnosti a schonosti c) rozdíly v kvalifikaci a vzdělání d) rozdíly v ochotě racovat usilovněji e) všechny odovědi jsou srávné 4) (b) Zvýšení nominální eněžní zásoby bude mít v krátkém období za následek a) okles úrokové míry a okles HDP b) okles úrokové míry a růst HDP c) růst úrokové míry a růst HDP d) růst úrokové míry a okles HDP 5) (b) Imlicitní cenový deflátor je a) odíl nominálního a reálného HDP b) odíl reálného a nominálního HDP c) odíl tema růstu nominálního a reálného HDP d) odíl tema růstu nominálního HDP a velikosti reálného HDP 6) (b) V extrémním keynesiánském říadě je křivka AS a) vertikální b) horizontální c) mírně rostoucí d) strmě rostoucí 7) (b) Transferové latby jsou a) latby za služby b) latby za zboží c) latby za výrobní faktory d) latby za dovoz 8) (b) Míra nezaměstnanosti je oměr mezi a) nezaměstnanými a zaměstnanými b) nezaměstnanými a ekonomicky aktivními c) nezaměstnanými a ráce schonými d) zaměstnanými a nezaměstnanými 9) (b) Fiskální olitika bezrostředně ovlivňuje: a) trh dlouhodobého kaitálu b) nabídku eněz c) cenu eněz d) agregátní otávku e) agregátní nabídku

4 20) (b) Základní cíle v makroekonomii jsou: a) stabilita cen, lná zaměstnanost, vnější ekonomická rovnováha, ekonomický růst b) stabilita cen, lná zaměstnanost, vnější ekonomická rovnováha, ekonomický růst, vyrovnané veřejné rozočty c) stabilita cen, lná zaměstnanost, vnější ekonomická rovnováha, ekonomický růst, vyrovnaný státní rozočet d) stabilita cen, lná zaměstnanost, vnější ekonomická rovnováha, ekonomický růst, vyrovnaná obchodní bilance, vyrovnaný státní rozočet 2) (b) Pružné mzdy v ekonomice zůsobují : a) strnulost agregátní otávky b) ružnost agregátní otávky c) horizontální agregátní nabídku d) vertikální agregátní nabídku 22) (b) Aktivní bankovní oerace jsou: a) náku akcií na burze ro svého klienta b) rodej akcií na burze ro svého klienta c) směnárenská činnost d) oskytování úvěrů 23) (b) Vztah mezi nezaměstnaností a roduktem vyjadřuje: a) Lorenzova křivka b) Phillisova křivka c) Keynesova křivka d) Lernerova křivka 24) (b) Snížení míry zdanění v keynesiánském modelu s linií 45 o : a) zvýší multilikátor a křivka agregovaných výdajů bude vodorovnější b) sníží multilikátor a křivka agregovaných výdajů bude vodorovnější c) zvýší multilikátor a křivka agregovaných výdajů bude strmější d) sníží multilikátor a křivka agregovaných výdajů bude strmější 25) (b) Keynesiánská makroekonomie v modelu s linií 45 o dooručuje léčit nezaměstnanost: a) deregulací ekonomiky b) zvyšováním agregátní otávky c) zvyšováním agregátní nabídky d) cenovou a mzdovou regulací e) snižováním úrokových sazeb 26) (b) Škoda na dlouhodobém hmotném majetku vzniklá živelnou ohromou je: a) rovozním nákladem b) finančním nákladem c) investičním nákladem d) mimořádným nákladem e) mimořádným výnosem

5 27) (b) Rozdíl mezi inventurou a inventarizací je následující: a) inventura je zjištění skutečného stavu, inventarizace je zjištění účetního stavu b) inventura je zjištění účetního stavu, inventarizace je zjištění skutečného stavu c) inventarizace je název celého rocesu, inventura je ouze částí zjištěním skutečného stavu d) mezi ojmy není rozdíl 28) (b) Slatná daň z říjmů u rávnických osob ředstavuje: a) závazek vůči finančnímu úřadu a zároveň náklad finančního účetnictví b) výnos finančního účetnictví a zároveň ohledávku za finančním úřadem c) náklad finančního účetnictví a zároveň ohledávku za finančním úřadem d) závazek vůči finančnímu úřadu a zároveň výnos finančního účetnictví e) závazek vůči finančnímu úřadu a zároveň náklad vnitroodnikového účetnictví 29) (b) Podrozvahová evidence obsahuje: a) veškeré analytické účty majetku b) majetek zatížený zástavním rávem c) veškerý drobný majetek d) ouze dlouhodobý majetek 30) (b) Účetní závěrka je: a) uzavírání účtů a zjišťování konečných stavů na účtech b) výočet ukazatelů finanční analýzy c) výočet daňového základu a slatné daňové ovinnosti d) sestavení daňového řiznání a výroční zrávy e) sestavení výkazů finančního účetnictví 3) (b) Nárok zaměstnance na hrubou mzdu je účtován: a) ve rosěch účtu Zaměstnanci b) na vrub účtu Zaměstnanci c) ve rosěch účtu Mzdové náklady d) na vrub účtu Pohledávky za zaměstnanci e) ve rosěch účtu Pohledávky za zaměstnanci 32) (b) Daň z řidané hodnoty je u látce DPH: a) římá daň, mající vliv na výsledek hosodaření b) neřímá daň, nemající vliv na výsledek hosodaření c) neřímá daň, mající vliv na výsledek hosodaření d) římá daň, nemající vliv na výsledek hosodaření 33) (b) Účetní knihy v soustavě (odvojného) účetnictví jsou: a) deník, hlavní kniha, knihy analytických účtů a knihy odrozvahových účtů b) deník, hlavní kniha, knihy analytické evidence a ředvaha c) deník, hlavní kniha, kniha ohledávek a závazků, ředvaha d) deník, hlavní kniha a ředvaha e) deník, rozvaha, výkaz zisku a ztráty (říadě výkaz Cash flow a výkaz o změnách vlastního kaitálu)

6 34) (b) Dočasné snížení hodnoty majetku vyjadřují: a) orávky b) odisy c) oravné oložky a odisy d) oravné oložky a orávky e) oravné oložky 35) (b) Zvířata základního stáda a tažná zvířata jsou: a) odeisovatelná, neboť jsou součástí dlouhodobého majetku b) neodeisovatelná, neboť jsou součástí zásob c) vykazována buď v dlouhodobém majetku nebo v zásobách d) neodeisovatelná, neboť jsou součástí dlouhodobého majetku 36) (b) Směrná účtová osnova obsahuje: a) syntetické účty rozvahové, výsledkové a závěrkové b) účtové třídy a účtové skuiny c) syntetické a analytické účty d) syntetické účty rozvahové a výsledkové e) ouze účtové třídy 37) (b) Zboží je zásoba: a) nakouená za účelem sotřeby ve výrobním rocesu b) vyrobená vlastní činností c) bezúlatně nabytá d) nakouená za účelem dalšího rodeje ve změněné odobě e) nakouená za účelem dalšího rodeje v nezměněné odobě 38) (b) Kritérium věrného a octivého zobrazení v účetnictví znamená: a) oskytnout finančním úřadům odklady ro finanční kontrolu b) oskytnout uživatelům informací ravdivý obraz o hosodaření a finanční situaci účetní jednotky c) nenadhodnocovat aktiva a asiva, neodhodnocovat výnosy a náklady d) nenadhodnocovat aktiva a výnosy, neodhodnocovat asiva a náklady e) resektovat daňové zákony 39) (b) Pro výočet ukazatelů rentability je stěžejním údajem : a) kaitál vlastní nebo cizí b) zisk hrubý, čistý nebo uravený (nař. EBIT) c) stav zásob a denní sotřeba zásob d) tržby účetní jednotky e) oměr vlastního a cizího kaitálu 40) (b) Účetní jednotky (odnikatelé) vedoucí účetnictví v České reublice se ro účely účetnictví řídí: a) Zákonem o účetnictví, Prováděcí vyhláškou č. 500 k tomuto zákonu a Českými účetními standardy b) Zákonem o účetnictví, Prováděcí vyhláškou č. 500 k tomuto zákonu a Postuy účtování ro odnikatele c) Zákonem o účetnictví, Zákonem o daních z říjmů a Zákonem o dani z řidané hodnoty d) Zákonem o účetnictví, Českými účetními standardy a Postuy účtování ro odnikatele e) Zákonem o účetnictví a všemi daňovými zákony

7 4) (3b) Jakou částku je nutné dnes uložit, aby za 5 let ři úrokové míře 0, byla k disozici suma 6 05 Kč? a) b) 3 22 c) 500 d) e) ) (b) Mezi vlastní externí finanční zdroje odniku atří: a) nerozdělený zisk, b) lombardní úvěr, c) emise odnikových obligací, d) nevratná dotace získaná z veřejných zdrojů, e) říjem z rodeje nadbytečných zásob. 43) (2b) Jestliže ři úrokové míře 8 % je ČSH rovna nule, je hodnota VVP rovna: a) 8 %, b) 0,08 %, c) 0 %, d) 6 %, e) %. 44) (b)likvidita odniku vyjádřená vztahem finanční majetek krátkodobé ovahy/krátkodobé závazky se nazývá : a) okamžitá likvidita b) ohodová likvidita c) eněžní(finanční) likvidita d) ohotová likvidita e) běžná likvidita 45) (3b) Vyočítejte, kolik činí objem hrubých mezd racovníků odniku, jestliže odnik odvedl jako svou ovinnost v měsíci květnu 2006 ojistné na sociální a zdravot ní ojištění za své zaměstnance v celkové souhrnné výši Kč a) Kč b) Kč c) Kč d) Kč e) Kč 46)(b) Obligace jsou zdrojem financování a) vlastním a interním b) vlastním a externím c) cizím a interním d) cizím a externím e) ani jedna odověď není srávná 47) (b) Mírou roduktivity ráce se rozumí a) očet odracovaných hodin za kalendářní měsíc b) odíl celkových mzdových nákladů a očtu racovníků c) množství výrobků vyrobené jedním racovníkem za jednotku času d) očet rodaných výrobků za rok e) eněžně vyjádřená sotřeba výrobních faktorů

8 48) (b) Sanace odniku jsou a) oatření k likvidaci odniku b) odku dlouhodobých ohledávek c) metody likvidace obtížně rodejných zásob v odnikových skladech d) rozdíl nominální a tržní ceny akcií odniku e) vhodná oatření k odstranění ztráty nebo neříznivého vývoje odniku 49) (b) Faktoring je a) forma sdružení odniků b) zůsob financování odniku c) druh dlouhodobého mezibankovního úvěru d) zůsob řevodu cenných aírů na jiného majitele e) odku ohledávek 50) (b) Nejvyšším orgánem solečnosti s ručením omezeným je a) valná hromada b) jednatel c) ředstavenstvo d) dozorčí rada e) ředitel 5 ) (b) Metoda ABC ředstavuje a) metodu usořádání sortimentu zásob ve skladu odle abecedy b) metodu nulových zásob na vstuu odniku c) metodu automatického doobjednávání materiálu d) diferencované řízení zásob vycházející z Parettova rinciu e) strategické lánování očtu skladů v závislosti na očtu dodavatelů 52) (b) Neomezeně ručí: a) solečníci v. o. s., komanditisté, akciová solečnost, b) komanditisté, solečníci v.o.s., živnostníci, solečnost s ručením omezeným c) komlementáři, solečnost s ručením omezeným, akcionáři d) akcionáři, členové družstva, solečníci solečnosti s ručením omezeným e) akciová solečnost, komlementáři, živnostníci, solečníci v.o.s. 53) (b) Minimální zákonná výše základního kaitálu u solečnosti s ručením omezeným je a) b) c) d) milión e) 2 milióny 54) (b) Solečné odnikání s kaitálovou soluúčastí ředstavuje a) joint venture b) obchodní zástuce c) výměnné obchody d) rodej licencí e) kooerace

9 55) (b) Náklady jsou a) částky zalacené jen za sotřebu materiálu b) eněžně vyjádřenou sotřebou výrobních faktorů c) úbytek eněžní hotovosti odniku d) veškeré částky odnikem vydané e) eněžní rostředky vydané odnikem za jeden měsíc 56) (b) Označte, jaký minimální očet fyzických osob může založit solečnost s ručením omezeným a) jedna b) dvě c) ět d) adesát e) není určeno 57) (2b) Početní ostu, kterým zjišťujeme budoucí hodnotu říjmů nebo výdajů, nazýváme a) úročení b) odúročení c) anuita d) úmor e) odeisování 58) (2b) Bod zvratu ředstavuje a) objem výroby, ři kterém se tržby rovnají celkovým nákladům b) růsečík římky tržeb a fixních nákladů c) bod, kdy tržby klesnou od fixní náklady a odnik jde do konkurzu d) bod, kdy variabilní náklady se rovnají tržbám e) růsečík fixních a variabilních nákladů 59) (2b)Výrobky na trzích s malým růstem jsou odle matice BCG označovány jako a) hvězdy a krávy b) hvězdy a otazníky c) si a otazníky d) si a krávy e) si a hvězdy 60) (3b)Ukazatel MVA vyjadřuje a) tržní řidanou hodnotu b) celkovou zadluženost odniku c) maximální hodnotu akcie na trhu d) ekonomickou řidanou hodnotu e) rentabilitu vlastního kaitálu 6) (2b) Mějme zadány následující ravděodobnosti: P(A) = 0.25, P( A B) latí, že jevy A, B a) jsou neslučitelné, leč nikoli nezávislé b) jsou nezávislé, leč nikoli neslučitelné c) jsou neslučitelné a zároveň nezávislé d) nejsou neslučitelné ani nezávislé e) žádná z možností a) až d) není srávná = 0.4, P ( A B) = 0.. Pak

10 62) (2b) Pro jevy A a B s ravděodobnostmi z ředchozího říkladu 6) latí, že a) P(b) = 0.25 a P ( A B) b) P(b) = 0.4 a P ( A B) c) P(b) = 0.5 a P ( A B) d) P(b) = 0.5 a P ( A B) = 0.4 = 0.25 = 0. = 0.6 e) žádná z možností a) až d) není srávná 63) (2b) Má-li náhodná veličina X normální rozdělení se střední hodnotou 5 a roztylem 4, ak veličina X 5 Y = +.25 má 4 a) normální rozdělení se střední hodnotou 0 a roztylem /6 b) normální rozdělení se střední hodnotou 5 a roztylem c) normální rozdělení se střední hodnotou 0 a směrodatnou odchylkou 0.5 d) normální rozdělení se střední hodnotou 0 a směrodatnou odchylkou 0.25 e) žádná z možností a) až d) není srávná 64) (2b) Uvažujme sojitou náhodnou veličinu s rovnoměrným rozdělením na intervalu (, 3). Pravděodobnost, že tato náhodná veličina nabude hodnoty z intervalu (0, 2) je rovna a) 25% b) 50% c) 75% d) 00% e) žádná z možností a) až d) není srávná 65) (b) Pro konzistentní odhad t arametru θ latí, že a) je vždy nestranný b) je vždy vydatný c) E(t) = θ d) t konverguje k θ odle ravděodobnosti e) ani jedna z možností a) až d) není srávná

11 66) (2b) Testujeme hyotézu o střední hodnotě základního souboru H 0 : µ = 00 oroti hyotéze alternativní H : µ 00. Víme, že testové kritérium má za ředokladu latnosti nulové hyotézy normované normální rozdělení a známe následující kvantily tohoto rozdělení: P z 0,95,645 0,975,96 0,99 2,326 0,995 2,576 Vyjde-li nám hodnota testového kritéria z = -.75, ak můžeme učinit následující závěr: a) H 0 zamítáme jak na hladině významnosti α = 5%, tak i na hladině významnosti α = % b) H 0 nezamítáme na hladině významnosti α = 5%, ani na hladině významnosti α = % c) H 0 zamítáme na hladině významnosti α = 5%, leč nikoli na hladině významnosti α = % H zamítáme na hladině významnosti α = %, leč nikoli na hladině významnosti α = 5% d) 0 e) žádná z možností a) až d) není srávná 67) (2b) Pro střední hodnotu µ základního souboru jsme určili 95%-ní interval solehlivosti (49.47; 50.03) a 99%-ní interval solehlivosti (49.37; 50.3). Pokud bychom testovali hyotézu µ = 49.4 oroti alternativě µ 49.4, došli bychom k následujícímu závěru: a) zamítáme hyotézu µ = 49.4 na hladině významnosti 5%, leč nikoli % b) zamítáme hyotézu µ = 49.4 na hladině významnosti %, leč nikoli 5% c) hyotézu µ = 49.4 nezamítáme ani na 5%-ní, ani na %-ní hladině významnosti d) hyotézu µ = 49.4 zamítáme jak na 5%-ní, tak i na %-ní hladině významnosti e) žádná z možností a) až d) není srávná 68) (2b) Mějme zadánu následující kovarianční matici koeficient je roven a) 2 b) c) 2/3 d) 2/9 e) ani jedna z možností a) až d) není srávná 2 Σ = 2 9 dvou náhodných veličin. Pak korelační 69) Definujme roměnné x i 0,,2,,, které vyjadřují objem rostředků (v Kč) které daná firma vkládá v rámci reklamní kamaně do i-tého druhu médií (nař. TV, rozhlas, časoisy, aod.). Nechť hodnota c i udává účinnost reklamy v daném médiu (očet "oslovených" osob na 000 Kč investovaných do daného média). Firma může ve sledovaném období investovat do reklamní kamaně maximálně 350 tis. Kč. a. (3b) V lineárním matematickém modelu této otimalizační úlohy bude mít odmínka omezující maximální celkovou výši investic této firmy do reklamy tvar: a) 5 xi b) c i x i c) j= x j =

12 d) j= x j e) c i n x i b. (3b) V lineárním matematickém modelu otimalizační úlohy z ředchozí otázky může mít účelová funkce ro maximalizaci celkového účinku investic dané firmy do reklamy tvar: a) max z = c i x i b) min z = = i c i x i c) min z = c i x i d) max z = c x + c 2 x 2 e) max z = = j c i x i c. (3b) V lineárním matematickém modelu výše uvedené otimalizační úlohy bude mít odmínka zabezečující ožadavek, aby do rvních 3 médií bylo investováno alesoň 30 % všech rostředků vkládaných do reklamní kamaně tvar: 3 a) 3 x i b) 3 3 x i = c) 3 x i = x i d) x i 0,3 = i c i e) x i 0,3 = i 70) (3b) Jaké je otimální řešení úlohy lineárního rogramování dané následujícím modelem? Použijte grafickou metodu s využitím obrázku. minimalizujte z = +x x 2 za odmínek: 3x +2x 2 60 x 30 x 2 30 x, x 2 0 a) [0, 30] b) [30, 30] c) [20, 0] d) [30, 0] e) nemá otimální řešení x 2 3x +2x 2 60 x 2 30 x 30 x 7) (3b)Při řešení časové analýzy jistého rojektu bylo zjištěno, že nejozději nutný konec činnosti (5,7) je v čase 20 a činnost trvá rávě 8 čas. jednotek. Kdy je nejdříve možný začátek této činnosti? (Pozn.: Jde o nekritickou činnost s celkovou časovou rezervou 2 časové jednotky.) a) 8 b) 0 c) 2 d) 4 e) nelze ze zadaných údajů určit

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

Úvěry aneb kde na to vzít?

Úvěry aneb kde na to vzít? Úvěry aneb kde na to vzít? Pokud máte nedostatek finančních rostředků, je dobré se zamyslet nad tím, kde byste mohli ušetřit v rámci svého osobního či rodinného rozočtu. Většinou se najde něco, co můžete

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 4 MANAŽERSKÁ EKONOMIKA PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA Katedra informatiky a výpočetní techniky Soubor textů k přednáškám z předmětu FIE FINANČNÍ A NÁKLAOVÁ INFORMATIKA Část 1. Pavel Nový Tematický obsah přednášek 1. Informační systém firmy, rozdělení a tok

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Ekonomická stránka činnosti podniku

Ekonomická stránka činnosti podniku Ekonomická stránka činnosti podniku Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Majetková a kapitálová

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evroský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší udoucnosti Ekonomika odniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd akulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Vztahy

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU ÚVD D FINNCÍ DNIKU FINNC DNIKU podklady ke kurzům 1F201 1F211 1F212 1F214 Finanční management = přijímání finančních rozhodnutí trojího typu: 1. Do čeho investovat? 2. Z čeho investovat? 3. Kolik vyplatit

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více