PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)"

Transkript

1 Přijímací řízení ro akademický rok 2007/08 na magisterský studijní rogram: Zde nalete své univerzitní číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (ísemný test) U každé otázky či odotázky v následujícím zadání vyberte srávnou odověď zakroužkováním říslušné varianty [ a), b), c), d) nebo e) ]. Srávně je vždy ouze jedna z nabízených odovědí. V říadě, že nebude jednoznačně zřejmé, která z variant je zakroužkována, či okud nebude zakroužkována žádná nebo naoak více variant odovědí, bude otázka hodnocena jako nesrávně zodovězená. ) (b) Při dokonale neelastické otávkové křivce doadá břemeno sotřební daně a) jen na sotřebitele b) na sotřebitele více, na výrobce méně c) jen na výrobce d) na výrobce více, na sotřebitele méně 2) (b) Plocha mezi křivkou otávky a úrovní rovnovážné ceny se nazývá a) řebytek sotřebitele b) řebytek výrobce c) náklady mrtvé váhy d) ekonomický zisk 3) (b) Ekonomika je ojem charakterizující a) vědu o rozdělování a užití vzácných statků b) ek. školu o ekonomickém vývoji c) národní hosodářství d) syntézu keynesiánství a monetarismu 4) (b) Pojem statek v ekonomii znamená a) výraz ro družstevní vlastnictví b) užitečný ředmět c) vyrobený ředmět d) neotřebný ředmět 5) (b) Ekonomická vzácnost je dána a) užitečností a relativní omezeností výskytu b) absolutním omezením výskytu c) užitečností a absolutní omezeností výskytu d) cenou statku a náklady na výrobu

2 6) (b) Směnná hodnota je vyjádření hodnoty a) v jiném zboží b) v enězích c) ve velikosti nákladů na výrobu d) v jiné měně 7) (b) Co neovlivní nabídku automobilů: a) úroveň mezd v automobilkách b) stávka v automobilkách c) cena automobilů d) změny v montážní technologii automobilů 8) (b) Otázku Co vyrábět řeší v tržní ekonomice a) konkurence na straně nabídky b) majitel firmy c) stát d) konkurence na straně otávky 9) (b) V nedokonalé konkurenci křivka otávky slývá: a) s křivkou AC b) s křivkou MC c) s křivkou TC d) s křivkou FC 0) (b) Na trzích výrobních faktorů firmy výrobní faktory: a) nakuují b) rodávají c) si ronajímají d) ronajímají ostatním ) (b) Potávka o výrobních faktorech je dána a) užitečností výrobních faktorů b) celkovými náklady na výrobní faktor c) říjmem z mezního roduktu výrobního faktoru d) růměrnými náklady na výrobu 2) (b) Krátkodobá křivka nabídky kaitálu je: a) dokonale elastická b) dokonale neelastická c) mírně rostoucí d) strmě rostoucí

3 3) (b) Co z následujícího je zdrojem říjmové nerovnosti? a) rozdílné zaměstnání b) rozdílné zděděné vlastnosti a schonosti c) rozdíly v kvalifikaci a vzdělání d) rozdíly v ochotě racovat usilovněji e) všechny odovědi jsou srávné 4) (b) Zvýšení nominální eněžní zásoby bude mít v krátkém období za následek a) okles úrokové míry a okles HDP b) okles úrokové míry a růst HDP c) růst úrokové míry a růst HDP d) růst úrokové míry a okles HDP 5) (b) Imlicitní cenový deflátor je a) odíl nominálního a reálného HDP b) odíl reálného a nominálního HDP c) odíl tema růstu nominálního a reálného HDP d) odíl tema růstu nominálního HDP a velikosti reálného HDP 6) (b) V extrémním keynesiánském říadě je křivka AS a) vertikální b) horizontální c) mírně rostoucí d) strmě rostoucí 7) (b) Transferové latby jsou a) latby za služby b) latby za zboží c) latby za výrobní faktory d) latby za dovoz 8) (b) Míra nezaměstnanosti je oměr mezi a) nezaměstnanými a zaměstnanými b) nezaměstnanými a ekonomicky aktivními c) nezaměstnanými a ráce schonými d) zaměstnanými a nezaměstnanými 9) (b) Fiskální olitika bezrostředně ovlivňuje: a) trh dlouhodobého kaitálu b) nabídku eněz c) cenu eněz d) agregátní otávku e) agregátní nabídku

4 20) (b) Základní cíle v makroekonomii jsou: a) stabilita cen, lná zaměstnanost, vnější ekonomická rovnováha, ekonomický růst b) stabilita cen, lná zaměstnanost, vnější ekonomická rovnováha, ekonomický růst, vyrovnané veřejné rozočty c) stabilita cen, lná zaměstnanost, vnější ekonomická rovnováha, ekonomický růst, vyrovnaný státní rozočet d) stabilita cen, lná zaměstnanost, vnější ekonomická rovnováha, ekonomický růst, vyrovnaná obchodní bilance, vyrovnaný státní rozočet 2) (b) Pružné mzdy v ekonomice zůsobují : a) strnulost agregátní otávky b) ružnost agregátní otávky c) horizontální agregátní nabídku d) vertikální agregátní nabídku 22) (b) Aktivní bankovní oerace jsou: a) náku akcií na burze ro svého klienta b) rodej akcií na burze ro svého klienta c) směnárenská činnost d) oskytování úvěrů 23) (b) Vztah mezi nezaměstnaností a roduktem vyjadřuje: a) Lorenzova křivka b) Phillisova křivka c) Keynesova křivka d) Lernerova křivka 24) (b) Snížení míry zdanění v keynesiánském modelu s linií 45 o : a) zvýší multilikátor a křivka agregovaných výdajů bude vodorovnější b) sníží multilikátor a křivka agregovaných výdajů bude vodorovnější c) zvýší multilikátor a křivka agregovaných výdajů bude strmější d) sníží multilikátor a křivka agregovaných výdajů bude strmější 25) (b) Keynesiánská makroekonomie v modelu s linií 45 o dooručuje léčit nezaměstnanost: a) deregulací ekonomiky b) zvyšováním agregátní otávky c) zvyšováním agregátní nabídky d) cenovou a mzdovou regulací e) snižováním úrokových sazeb 26) (b) Škoda na dlouhodobém hmotném majetku vzniklá živelnou ohromou je: a) rovozním nákladem b) finančním nákladem c) investičním nákladem d) mimořádným nákladem e) mimořádným výnosem

5 27) (b) Rozdíl mezi inventurou a inventarizací je následující: a) inventura je zjištění skutečného stavu, inventarizace je zjištění účetního stavu b) inventura je zjištění účetního stavu, inventarizace je zjištění skutečného stavu c) inventarizace je název celého rocesu, inventura je ouze částí zjištěním skutečného stavu d) mezi ojmy není rozdíl 28) (b) Slatná daň z říjmů u rávnických osob ředstavuje: a) závazek vůči finančnímu úřadu a zároveň náklad finančního účetnictví b) výnos finančního účetnictví a zároveň ohledávku za finančním úřadem c) náklad finančního účetnictví a zároveň ohledávku za finančním úřadem d) závazek vůči finančnímu úřadu a zároveň výnos finančního účetnictví e) závazek vůči finančnímu úřadu a zároveň náklad vnitroodnikového účetnictví 29) (b) Podrozvahová evidence obsahuje: a) veškeré analytické účty majetku b) majetek zatížený zástavním rávem c) veškerý drobný majetek d) ouze dlouhodobý majetek 30) (b) Účetní závěrka je: a) uzavírání účtů a zjišťování konečných stavů na účtech b) výočet ukazatelů finanční analýzy c) výočet daňového základu a slatné daňové ovinnosti d) sestavení daňového řiznání a výroční zrávy e) sestavení výkazů finančního účetnictví 3) (b) Nárok zaměstnance na hrubou mzdu je účtován: a) ve rosěch účtu Zaměstnanci b) na vrub účtu Zaměstnanci c) ve rosěch účtu Mzdové náklady d) na vrub účtu Pohledávky za zaměstnanci e) ve rosěch účtu Pohledávky za zaměstnanci 32) (b) Daň z řidané hodnoty je u látce DPH: a) římá daň, mající vliv na výsledek hosodaření b) neřímá daň, nemající vliv na výsledek hosodaření c) neřímá daň, mající vliv na výsledek hosodaření d) římá daň, nemající vliv na výsledek hosodaření 33) (b) Účetní knihy v soustavě (odvojného) účetnictví jsou: a) deník, hlavní kniha, knihy analytických účtů a knihy odrozvahových účtů b) deník, hlavní kniha, knihy analytické evidence a ředvaha c) deník, hlavní kniha, kniha ohledávek a závazků, ředvaha d) deník, hlavní kniha a ředvaha e) deník, rozvaha, výkaz zisku a ztráty (říadě výkaz Cash flow a výkaz o změnách vlastního kaitálu)

6 34) (b) Dočasné snížení hodnoty majetku vyjadřují: a) orávky b) odisy c) oravné oložky a odisy d) oravné oložky a orávky e) oravné oložky 35) (b) Zvířata základního stáda a tažná zvířata jsou: a) odeisovatelná, neboť jsou součástí dlouhodobého majetku b) neodeisovatelná, neboť jsou součástí zásob c) vykazována buď v dlouhodobém majetku nebo v zásobách d) neodeisovatelná, neboť jsou součástí dlouhodobého majetku 36) (b) Směrná účtová osnova obsahuje: a) syntetické účty rozvahové, výsledkové a závěrkové b) účtové třídy a účtové skuiny c) syntetické a analytické účty d) syntetické účty rozvahové a výsledkové e) ouze účtové třídy 37) (b) Zboží je zásoba: a) nakouená za účelem sotřeby ve výrobním rocesu b) vyrobená vlastní činností c) bezúlatně nabytá d) nakouená za účelem dalšího rodeje ve změněné odobě e) nakouená za účelem dalšího rodeje v nezměněné odobě 38) (b) Kritérium věrného a octivého zobrazení v účetnictví znamená: a) oskytnout finančním úřadům odklady ro finanční kontrolu b) oskytnout uživatelům informací ravdivý obraz o hosodaření a finanční situaci účetní jednotky c) nenadhodnocovat aktiva a asiva, neodhodnocovat výnosy a náklady d) nenadhodnocovat aktiva a výnosy, neodhodnocovat asiva a náklady e) resektovat daňové zákony 39) (b) Pro výočet ukazatelů rentability je stěžejním údajem : a) kaitál vlastní nebo cizí b) zisk hrubý, čistý nebo uravený (nař. EBIT) c) stav zásob a denní sotřeba zásob d) tržby účetní jednotky e) oměr vlastního a cizího kaitálu 40) (b) Účetní jednotky (odnikatelé) vedoucí účetnictví v České reublice se ro účely účetnictví řídí: a) Zákonem o účetnictví, Prováděcí vyhláškou č. 500 k tomuto zákonu a Českými účetními standardy b) Zákonem o účetnictví, Prováděcí vyhláškou č. 500 k tomuto zákonu a Postuy účtování ro odnikatele c) Zákonem o účetnictví, Zákonem o daních z říjmů a Zákonem o dani z řidané hodnoty d) Zákonem o účetnictví, Českými účetními standardy a Postuy účtování ro odnikatele e) Zákonem o účetnictví a všemi daňovými zákony

7 4) (3b) Jakou částku je nutné dnes uložit, aby za 5 let ři úrokové míře 0, byla k disozici suma 6 05 Kč? a) b) 3 22 c) 500 d) e) ) (b) Mezi vlastní externí finanční zdroje odniku atří: a) nerozdělený zisk, b) lombardní úvěr, c) emise odnikových obligací, d) nevratná dotace získaná z veřejných zdrojů, e) říjem z rodeje nadbytečných zásob. 43) (2b) Jestliže ři úrokové míře 8 % je ČSH rovna nule, je hodnota VVP rovna: a) 8 %, b) 0,08 %, c) 0 %, d) 6 %, e) %. 44) (b)likvidita odniku vyjádřená vztahem finanční majetek krátkodobé ovahy/krátkodobé závazky se nazývá : a) okamžitá likvidita b) ohodová likvidita c) eněžní(finanční) likvidita d) ohotová likvidita e) běžná likvidita 45) (3b) Vyočítejte, kolik činí objem hrubých mezd racovníků odniku, jestliže odnik odvedl jako svou ovinnost v měsíci květnu 2006 ojistné na sociální a zdravot ní ojištění za své zaměstnance v celkové souhrnné výši Kč a) Kč b) Kč c) Kč d) Kč e) Kč 46)(b) Obligace jsou zdrojem financování a) vlastním a interním b) vlastním a externím c) cizím a interním d) cizím a externím e) ani jedna odověď není srávná 47) (b) Mírou roduktivity ráce se rozumí a) očet odracovaných hodin za kalendářní měsíc b) odíl celkových mzdových nákladů a očtu racovníků c) množství výrobků vyrobené jedním racovníkem za jednotku času d) očet rodaných výrobků za rok e) eněžně vyjádřená sotřeba výrobních faktorů

8 48) (b) Sanace odniku jsou a) oatření k likvidaci odniku b) odku dlouhodobých ohledávek c) metody likvidace obtížně rodejných zásob v odnikových skladech d) rozdíl nominální a tržní ceny akcií odniku e) vhodná oatření k odstranění ztráty nebo neříznivého vývoje odniku 49) (b) Faktoring je a) forma sdružení odniků b) zůsob financování odniku c) druh dlouhodobého mezibankovního úvěru d) zůsob řevodu cenných aírů na jiného majitele e) odku ohledávek 50) (b) Nejvyšším orgánem solečnosti s ručením omezeným je a) valná hromada b) jednatel c) ředstavenstvo d) dozorčí rada e) ředitel 5 ) (b) Metoda ABC ředstavuje a) metodu usořádání sortimentu zásob ve skladu odle abecedy b) metodu nulových zásob na vstuu odniku c) metodu automatického doobjednávání materiálu d) diferencované řízení zásob vycházející z Parettova rinciu e) strategické lánování očtu skladů v závislosti na očtu dodavatelů 52) (b) Neomezeně ručí: a) solečníci v. o. s., komanditisté, akciová solečnost, b) komanditisté, solečníci v.o.s., živnostníci, solečnost s ručením omezeným c) komlementáři, solečnost s ručením omezeným, akcionáři d) akcionáři, členové družstva, solečníci solečnosti s ručením omezeným e) akciová solečnost, komlementáři, živnostníci, solečníci v.o.s. 53) (b) Minimální zákonná výše základního kaitálu u solečnosti s ručením omezeným je a) b) c) d) milión e) 2 milióny 54) (b) Solečné odnikání s kaitálovou soluúčastí ředstavuje a) joint venture b) obchodní zástuce c) výměnné obchody d) rodej licencí e) kooerace

9 55) (b) Náklady jsou a) částky zalacené jen za sotřebu materiálu b) eněžně vyjádřenou sotřebou výrobních faktorů c) úbytek eněžní hotovosti odniku d) veškeré částky odnikem vydané e) eněžní rostředky vydané odnikem za jeden měsíc 56) (b) Označte, jaký minimální očet fyzických osob může založit solečnost s ručením omezeným a) jedna b) dvě c) ět d) adesát e) není určeno 57) (2b) Početní ostu, kterým zjišťujeme budoucí hodnotu říjmů nebo výdajů, nazýváme a) úročení b) odúročení c) anuita d) úmor e) odeisování 58) (2b) Bod zvratu ředstavuje a) objem výroby, ři kterém se tržby rovnají celkovým nákladům b) růsečík římky tržeb a fixních nákladů c) bod, kdy tržby klesnou od fixní náklady a odnik jde do konkurzu d) bod, kdy variabilní náklady se rovnají tržbám e) růsečík fixních a variabilních nákladů 59) (2b)Výrobky na trzích s malým růstem jsou odle matice BCG označovány jako a) hvězdy a krávy b) hvězdy a otazníky c) si a otazníky d) si a krávy e) si a hvězdy 60) (3b)Ukazatel MVA vyjadřuje a) tržní řidanou hodnotu b) celkovou zadluženost odniku c) maximální hodnotu akcie na trhu d) ekonomickou řidanou hodnotu e) rentabilitu vlastního kaitálu 6) (2b) Mějme zadány následující ravděodobnosti: P(A) = 0.25, P( A B) latí, že jevy A, B a) jsou neslučitelné, leč nikoli nezávislé b) jsou nezávislé, leč nikoli neslučitelné c) jsou neslučitelné a zároveň nezávislé d) nejsou neslučitelné ani nezávislé e) žádná z možností a) až d) není srávná = 0.4, P ( A B) = 0.. Pak

10 62) (2b) Pro jevy A a B s ravděodobnostmi z ředchozího říkladu 6) latí, že a) P(b) = 0.25 a P ( A B) b) P(b) = 0.4 a P ( A B) c) P(b) = 0.5 a P ( A B) d) P(b) = 0.5 a P ( A B) = 0.4 = 0.25 = 0. = 0.6 e) žádná z možností a) až d) není srávná 63) (2b) Má-li náhodná veličina X normální rozdělení se střední hodnotou 5 a roztylem 4, ak veličina X 5 Y = +.25 má 4 a) normální rozdělení se střední hodnotou 0 a roztylem /6 b) normální rozdělení se střední hodnotou 5 a roztylem c) normální rozdělení se střední hodnotou 0 a směrodatnou odchylkou 0.5 d) normální rozdělení se střední hodnotou 0 a směrodatnou odchylkou 0.25 e) žádná z možností a) až d) není srávná 64) (2b) Uvažujme sojitou náhodnou veličinu s rovnoměrným rozdělením na intervalu (, 3). Pravděodobnost, že tato náhodná veličina nabude hodnoty z intervalu (0, 2) je rovna a) 25% b) 50% c) 75% d) 00% e) žádná z možností a) až d) není srávná 65) (b) Pro konzistentní odhad t arametru θ latí, že a) je vždy nestranný b) je vždy vydatný c) E(t) = θ d) t konverguje k θ odle ravděodobnosti e) ani jedna z možností a) až d) není srávná

11 66) (2b) Testujeme hyotézu o střední hodnotě základního souboru H 0 : µ = 00 oroti hyotéze alternativní H : µ 00. Víme, že testové kritérium má za ředokladu latnosti nulové hyotézy normované normální rozdělení a známe následující kvantily tohoto rozdělení: P z 0,95,645 0,975,96 0,99 2,326 0,995 2,576 Vyjde-li nám hodnota testového kritéria z = -.75, ak můžeme učinit následující závěr: a) H 0 zamítáme jak na hladině významnosti α = 5%, tak i na hladině významnosti α = % b) H 0 nezamítáme na hladině významnosti α = 5%, ani na hladině významnosti α = % c) H 0 zamítáme na hladině významnosti α = 5%, leč nikoli na hladině významnosti α = % H zamítáme na hladině významnosti α = %, leč nikoli na hladině významnosti α = 5% d) 0 e) žádná z možností a) až d) není srávná 67) (2b) Pro střední hodnotu µ základního souboru jsme určili 95%-ní interval solehlivosti (49.47; 50.03) a 99%-ní interval solehlivosti (49.37; 50.3). Pokud bychom testovali hyotézu µ = 49.4 oroti alternativě µ 49.4, došli bychom k následujícímu závěru: a) zamítáme hyotézu µ = 49.4 na hladině významnosti 5%, leč nikoli % b) zamítáme hyotézu µ = 49.4 na hladině významnosti %, leč nikoli 5% c) hyotézu µ = 49.4 nezamítáme ani na 5%-ní, ani na %-ní hladině významnosti d) hyotézu µ = 49.4 zamítáme jak na 5%-ní, tak i na %-ní hladině významnosti e) žádná z možností a) až d) není srávná 68) (2b) Mějme zadánu následující kovarianční matici koeficient je roven a) 2 b) c) 2/3 d) 2/9 e) ani jedna z možností a) až d) není srávná 2 Σ = 2 9 dvou náhodných veličin. Pak korelační 69) Definujme roměnné x i 0,,2,,, které vyjadřují objem rostředků (v Kč) které daná firma vkládá v rámci reklamní kamaně do i-tého druhu médií (nař. TV, rozhlas, časoisy, aod.). Nechť hodnota c i udává účinnost reklamy v daném médiu (očet "oslovených" osob na 000 Kč investovaných do daného média). Firma může ve sledovaném období investovat do reklamní kamaně maximálně 350 tis. Kč. a. (3b) V lineárním matematickém modelu této otimalizační úlohy bude mít odmínka omezující maximální celkovou výši investic této firmy do reklamy tvar: a) 5 xi b) c i x i c) j= x j =

12 d) j= x j e) c i n x i b. (3b) V lineárním matematickém modelu otimalizační úlohy z ředchozí otázky může mít účelová funkce ro maximalizaci celkového účinku investic dané firmy do reklamy tvar: a) max z = c i x i b) min z = = i c i x i c) min z = c i x i d) max z = c x + c 2 x 2 e) max z = = j c i x i c. (3b) V lineárním matematickém modelu výše uvedené otimalizační úlohy bude mít odmínka zabezečující ožadavek, aby do rvních 3 médií bylo investováno alesoň 30 % všech rostředků vkládaných do reklamní kamaně tvar: 3 a) 3 x i b) 3 3 x i = c) 3 x i = x i d) x i 0,3 = i c i e) x i 0,3 = i 70) (3b) Jaké je otimální řešení úlohy lineárního rogramování dané následujícím modelem? Použijte grafickou metodu s využitím obrázku. minimalizujte z = +x x 2 za odmínek: 3x +2x 2 60 x 30 x 2 30 x, x 2 0 a) [0, 30] b) [30, 30] c) [20, 0] d) [30, 0] e) nemá otimální řešení x 2 3x +2x 2 60 x 2 30 x 30 x 7) (3b)Při řešení časové analýzy jistého rojektu bylo zjištěno, že nejozději nutný konec činnosti (5,7) je v čase 20 a činnost trvá rávě 8 čas. jednotek. Kdy je nejdříve možný začátek této činnosti? (Pozn.: Jde o nekritickou činnost s celkovou časovou rezervou 2 časové jednotky.) a) 8 b) 0 c) 2 d) 4 e) nelze ze zadaných údajů určit

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízení ro akademický rok 24/5 na magisterský studijní rogram PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (ísemný test) U každé otázky či odotázky v následujícím zadání vyberte srávnou odověď zakroužkováním

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začte vylňovat tiskois, řečtěte te si, rosím, okyny. Finančnímu úřadu ro / Secializovanému finančnímu úřadu Pardubický kraj Územnímu racovišti v, ve, ro Moravské Třebové T 0 Daňové identifikační číslo

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evroský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší udoucnosti Ekonomika odniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd akulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Vztahy

Více

5. Finanční hlediska podnikatelského rozhodování. Časová hodnota peněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování.

5. Finanční hlediska podnikatelského rozhodování. Časová hodnota peněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování. 5. Finanční hlediska odnikatelského rozhodování. Časová hodnota eněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování. FINANČNÍ HLEDISKA PODNIKATELSKÉHO ROZHODOVÁNÍ Základní zásady finančního rozhodování:

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost Zůsobilost Menu: QExert Zůsobilost Modul očítá na základě dat a zadaných secifikačních mezí hodnoty různých indexů zůsobilosti (caability index, ) a výkonnosti (erformance index, ). Dále jsou vyočítány

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč Varianta A 1) Určete pomocí kterého způsobu odepisování si více sníží daňový základ v 1. roce Pro účetní zisk- jaké je nejlepší odpisování Lineární účetní zisk je vyšší Zrychlené snižuje daňový základ

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 4 MANAŽERSKÁ EKONOMIKA PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI EKONOMICKÁ FAKULTA. VZOR PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO NAVAZUJÍCÍHO STUDIA Obor: Podniková ekonomika

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI EKONOMICKÁ FAKULTA. VZOR PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO NAVAZUJÍCÍHO STUDIA Obor: Podniková ekonomika TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI EKONOMICKÁ FAKULTA VZOR PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO NAVAZUJÍCÍHO STUDIA Obor: Podniková ekonomika UPOZORNĚNÍ: Všechny potřebné výpočty se provádějí do zadání, používání kalkulaček

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY MODELOVÁÍ POPTÁVKY, ABÍDKY A TRŽÍ ROVOVÁHY Schéma tržní rovnováhy Modely otávky na trhu výrobků a služeb Formulace otávkové funkce Komlexní model Konstrukce modelu otávky Tržní otávka Dynamcké modely otávky

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Analýza vývoje zisku Zpracovaly: Veronika Kmoníčková Jana Petrčková Dominika Sedláčková Datum prezentace: 24.3. 2004...... V Brně dne...... P o d p i

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

Pednáška mikro 04: Poptávková a nabídková funkce, cenová elasticita poptávky

Pednáška mikro 04: Poptávková a nabídková funkce, cenová elasticita poptávky Pednáška mikro 04: Potávková a nabídková funkce, cenová elasticita otávk 1. Matematické minimum (dolnit na cviení v íad otávk od student) funkce = edis(druhá odmocnina, dvojnásobek snížený o jednu : =

Více