PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)"

Transkript

1 Přijímací řízení ro akademický rok 2007/08 na magisterský studijní rogram: Zde nalete své univerzitní číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (ísemný test) U každé otázky či odotázky v následujícím zadání vyberte srávnou odověď zakroužkováním říslušné varianty [ a), b), c), d) nebo e) ]. Srávně je vždy ouze jedna z nabízených odovědí. V říadě, že nebude jednoznačně zřejmé, která z variant je zakroužkována, či okud nebude zakroužkována žádná nebo naoak více variant odovědí, bude otázka hodnocena jako nesrávně zodovězená. ) (b) Při dokonale neelastické otávkové křivce doadá břemeno sotřební daně a) jen na sotřebitele b) na sotřebitele více, na výrobce méně c) jen na výrobce d) na výrobce více, na sotřebitele méně 2) (b) Plocha mezi křivkou otávky a úrovní rovnovážné ceny se nazývá a) řebytek sotřebitele b) řebytek výrobce c) náklady mrtvé váhy d) ekonomický zisk 3) (b) Ekonomika je ojem charakterizující a) vědu o rozdělování a užití vzácných statků b) ek. školu o ekonomickém vývoji c) národní hosodářství d) syntézu keynesiánství a monetarismu 4) (b) Pojem statek v ekonomii znamená a) výraz ro družstevní vlastnictví b) užitečný ředmět c) vyrobený ředmět d) neotřebný ředmět 5) (b) Ekonomická vzácnost je dána a) užitečností a relativní omezeností výskytu b) absolutním omezením výskytu c) užitečností a absolutní omezeností výskytu d) cenou statku a náklady na výrobu

2 6) (b) Směnná hodnota je vyjádření hodnoty a) v jiném zboží b) v enězích c) ve velikosti nákladů na výrobu d) v jiné měně 7) (b) Co neovlivní nabídku automobilů: a) úroveň mezd v automobilkách b) stávka v automobilkách c) cena automobilů d) změny v montážní technologii automobilů 8) (b) Otázku Co vyrábět řeší v tržní ekonomice a) konkurence na straně nabídky b) majitel firmy c) stát d) konkurence na straně otávky 9) (b) V nedokonalé konkurenci křivka otávky slývá: a) s křivkou AC b) s křivkou MC c) s křivkou TC d) s křivkou FC 0) (b) Na trzích výrobních faktorů firmy výrobní faktory: a) nakuují b) rodávají c) si ronajímají d) ronajímají ostatním ) (b) Potávka o výrobních faktorech je dána a) užitečností výrobních faktorů b) celkovými náklady na výrobní faktor c) říjmem z mezního roduktu výrobního faktoru d) růměrnými náklady na výrobu 2) (b) Krátkodobá křivka nabídky kaitálu je: a) dokonale elastická b) dokonale neelastická c) mírně rostoucí d) strmě rostoucí

3 3) (b) Co z následujícího je zdrojem říjmové nerovnosti? a) rozdílné zaměstnání b) rozdílné zděděné vlastnosti a schonosti c) rozdíly v kvalifikaci a vzdělání d) rozdíly v ochotě racovat usilovněji e) všechny odovědi jsou srávné 4) (b) Zvýšení nominální eněžní zásoby bude mít v krátkém období za následek a) okles úrokové míry a okles HDP b) okles úrokové míry a růst HDP c) růst úrokové míry a růst HDP d) růst úrokové míry a okles HDP 5) (b) Imlicitní cenový deflátor je a) odíl nominálního a reálného HDP b) odíl reálného a nominálního HDP c) odíl tema růstu nominálního a reálného HDP d) odíl tema růstu nominálního HDP a velikosti reálného HDP 6) (b) V extrémním keynesiánském říadě je křivka AS a) vertikální b) horizontální c) mírně rostoucí d) strmě rostoucí 7) (b) Transferové latby jsou a) latby za služby b) latby za zboží c) latby za výrobní faktory d) latby za dovoz 8) (b) Míra nezaměstnanosti je oměr mezi a) nezaměstnanými a zaměstnanými b) nezaměstnanými a ekonomicky aktivními c) nezaměstnanými a ráce schonými d) zaměstnanými a nezaměstnanými 9) (b) Fiskální olitika bezrostředně ovlivňuje: a) trh dlouhodobého kaitálu b) nabídku eněz c) cenu eněz d) agregátní otávku e) agregátní nabídku

4 20) (b) Základní cíle v makroekonomii jsou: a) stabilita cen, lná zaměstnanost, vnější ekonomická rovnováha, ekonomický růst b) stabilita cen, lná zaměstnanost, vnější ekonomická rovnováha, ekonomický růst, vyrovnané veřejné rozočty c) stabilita cen, lná zaměstnanost, vnější ekonomická rovnováha, ekonomický růst, vyrovnaný státní rozočet d) stabilita cen, lná zaměstnanost, vnější ekonomická rovnováha, ekonomický růst, vyrovnaná obchodní bilance, vyrovnaný státní rozočet 2) (b) Pružné mzdy v ekonomice zůsobují : a) strnulost agregátní otávky b) ružnost agregátní otávky c) horizontální agregátní nabídku d) vertikální agregátní nabídku 22) (b) Aktivní bankovní oerace jsou: a) náku akcií na burze ro svého klienta b) rodej akcií na burze ro svého klienta c) směnárenská činnost d) oskytování úvěrů 23) (b) Vztah mezi nezaměstnaností a roduktem vyjadřuje: a) Lorenzova křivka b) Phillisova křivka c) Keynesova křivka d) Lernerova křivka 24) (b) Snížení míry zdanění v keynesiánském modelu s linií 45 o : a) zvýší multilikátor a křivka agregovaných výdajů bude vodorovnější b) sníží multilikátor a křivka agregovaných výdajů bude vodorovnější c) zvýší multilikátor a křivka agregovaných výdajů bude strmější d) sníží multilikátor a křivka agregovaných výdajů bude strmější 25) (b) Keynesiánská makroekonomie v modelu s linií 45 o dooručuje léčit nezaměstnanost: a) deregulací ekonomiky b) zvyšováním agregátní otávky c) zvyšováním agregátní nabídky d) cenovou a mzdovou regulací e) snižováním úrokových sazeb 26) (b) Škoda na dlouhodobém hmotném majetku vzniklá živelnou ohromou je: a) rovozním nákladem b) finančním nákladem c) investičním nákladem d) mimořádným nákladem e) mimořádným výnosem

5 27) (b) Rozdíl mezi inventurou a inventarizací je následující: a) inventura je zjištění skutečného stavu, inventarizace je zjištění účetního stavu b) inventura je zjištění účetního stavu, inventarizace je zjištění skutečného stavu c) inventarizace je název celého rocesu, inventura je ouze částí zjištěním skutečného stavu d) mezi ojmy není rozdíl 28) (b) Slatná daň z říjmů u rávnických osob ředstavuje: a) závazek vůči finančnímu úřadu a zároveň náklad finančního účetnictví b) výnos finančního účetnictví a zároveň ohledávku za finančním úřadem c) náklad finančního účetnictví a zároveň ohledávku za finančním úřadem d) závazek vůči finančnímu úřadu a zároveň výnos finančního účetnictví e) závazek vůči finančnímu úřadu a zároveň náklad vnitroodnikového účetnictví 29) (b) Podrozvahová evidence obsahuje: a) veškeré analytické účty majetku b) majetek zatížený zástavním rávem c) veškerý drobný majetek d) ouze dlouhodobý majetek 30) (b) Účetní závěrka je: a) uzavírání účtů a zjišťování konečných stavů na účtech b) výočet ukazatelů finanční analýzy c) výočet daňového základu a slatné daňové ovinnosti d) sestavení daňového řiznání a výroční zrávy e) sestavení výkazů finančního účetnictví 3) (b) Nárok zaměstnance na hrubou mzdu je účtován: a) ve rosěch účtu Zaměstnanci b) na vrub účtu Zaměstnanci c) ve rosěch účtu Mzdové náklady d) na vrub účtu Pohledávky za zaměstnanci e) ve rosěch účtu Pohledávky za zaměstnanci 32) (b) Daň z řidané hodnoty je u látce DPH: a) římá daň, mající vliv na výsledek hosodaření b) neřímá daň, nemající vliv na výsledek hosodaření c) neřímá daň, mající vliv na výsledek hosodaření d) římá daň, nemající vliv na výsledek hosodaření 33) (b) Účetní knihy v soustavě (odvojného) účetnictví jsou: a) deník, hlavní kniha, knihy analytických účtů a knihy odrozvahových účtů b) deník, hlavní kniha, knihy analytické evidence a ředvaha c) deník, hlavní kniha, kniha ohledávek a závazků, ředvaha d) deník, hlavní kniha a ředvaha e) deník, rozvaha, výkaz zisku a ztráty (říadě výkaz Cash flow a výkaz o změnách vlastního kaitálu)

6 34) (b) Dočasné snížení hodnoty majetku vyjadřují: a) orávky b) odisy c) oravné oložky a odisy d) oravné oložky a orávky e) oravné oložky 35) (b) Zvířata základního stáda a tažná zvířata jsou: a) odeisovatelná, neboť jsou součástí dlouhodobého majetku b) neodeisovatelná, neboť jsou součástí zásob c) vykazována buď v dlouhodobém majetku nebo v zásobách d) neodeisovatelná, neboť jsou součástí dlouhodobého majetku 36) (b) Směrná účtová osnova obsahuje: a) syntetické účty rozvahové, výsledkové a závěrkové b) účtové třídy a účtové skuiny c) syntetické a analytické účty d) syntetické účty rozvahové a výsledkové e) ouze účtové třídy 37) (b) Zboží je zásoba: a) nakouená za účelem sotřeby ve výrobním rocesu b) vyrobená vlastní činností c) bezúlatně nabytá d) nakouená za účelem dalšího rodeje ve změněné odobě e) nakouená za účelem dalšího rodeje v nezměněné odobě 38) (b) Kritérium věrného a octivého zobrazení v účetnictví znamená: a) oskytnout finančním úřadům odklady ro finanční kontrolu b) oskytnout uživatelům informací ravdivý obraz o hosodaření a finanční situaci účetní jednotky c) nenadhodnocovat aktiva a asiva, neodhodnocovat výnosy a náklady d) nenadhodnocovat aktiva a výnosy, neodhodnocovat asiva a náklady e) resektovat daňové zákony 39) (b) Pro výočet ukazatelů rentability je stěžejním údajem : a) kaitál vlastní nebo cizí b) zisk hrubý, čistý nebo uravený (nař. EBIT) c) stav zásob a denní sotřeba zásob d) tržby účetní jednotky e) oměr vlastního a cizího kaitálu 40) (b) Účetní jednotky (odnikatelé) vedoucí účetnictví v České reublice se ro účely účetnictví řídí: a) Zákonem o účetnictví, Prováděcí vyhláškou č. 500 k tomuto zákonu a Českými účetními standardy b) Zákonem o účetnictví, Prováděcí vyhláškou č. 500 k tomuto zákonu a Postuy účtování ro odnikatele c) Zákonem o účetnictví, Zákonem o daních z říjmů a Zákonem o dani z řidané hodnoty d) Zákonem o účetnictví, Českými účetními standardy a Postuy účtování ro odnikatele e) Zákonem o účetnictví a všemi daňovými zákony

7 4) (3b) Jakou částku je nutné dnes uložit, aby za 5 let ři úrokové míře 0, byla k disozici suma 6 05 Kč? a) b) 3 22 c) 500 d) e) ) (b) Mezi vlastní externí finanční zdroje odniku atří: a) nerozdělený zisk, b) lombardní úvěr, c) emise odnikových obligací, d) nevratná dotace získaná z veřejných zdrojů, e) říjem z rodeje nadbytečných zásob. 43) (2b) Jestliže ři úrokové míře 8 % je ČSH rovna nule, je hodnota VVP rovna: a) 8 %, b) 0,08 %, c) 0 %, d) 6 %, e) %. 44) (b)likvidita odniku vyjádřená vztahem finanční majetek krátkodobé ovahy/krátkodobé závazky se nazývá : a) okamžitá likvidita b) ohodová likvidita c) eněžní(finanční) likvidita d) ohotová likvidita e) běžná likvidita 45) (3b) Vyočítejte, kolik činí objem hrubých mezd racovníků odniku, jestliže odnik odvedl jako svou ovinnost v měsíci květnu 2006 ojistné na sociální a zdravot ní ojištění za své zaměstnance v celkové souhrnné výši Kč a) Kč b) Kč c) Kč d) Kč e) Kč 46)(b) Obligace jsou zdrojem financování a) vlastním a interním b) vlastním a externím c) cizím a interním d) cizím a externím e) ani jedna odověď není srávná 47) (b) Mírou roduktivity ráce se rozumí a) očet odracovaných hodin za kalendářní měsíc b) odíl celkových mzdových nákladů a očtu racovníků c) množství výrobků vyrobené jedním racovníkem za jednotku času d) očet rodaných výrobků za rok e) eněžně vyjádřená sotřeba výrobních faktorů

8 48) (b) Sanace odniku jsou a) oatření k likvidaci odniku b) odku dlouhodobých ohledávek c) metody likvidace obtížně rodejných zásob v odnikových skladech d) rozdíl nominální a tržní ceny akcií odniku e) vhodná oatření k odstranění ztráty nebo neříznivého vývoje odniku 49) (b) Faktoring je a) forma sdružení odniků b) zůsob financování odniku c) druh dlouhodobého mezibankovního úvěru d) zůsob řevodu cenných aírů na jiného majitele e) odku ohledávek 50) (b) Nejvyšším orgánem solečnosti s ručením omezeným je a) valná hromada b) jednatel c) ředstavenstvo d) dozorčí rada e) ředitel 5 ) (b) Metoda ABC ředstavuje a) metodu usořádání sortimentu zásob ve skladu odle abecedy b) metodu nulových zásob na vstuu odniku c) metodu automatického doobjednávání materiálu d) diferencované řízení zásob vycházející z Parettova rinciu e) strategické lánování očtu skladů v závislosti na očtu dodavatelů 52) (b) Neomezeně ručí: a) solečníci v. o. s., komanditisté, akciová solečnost, b) komanditisté, solečníci v.o.s., živnostníci, solečnost s ručením omezeným c) komlementáři, solečnost s ručením omezeným, akcionáři d) akcionáři, členové družstva, solečníci solečnosti s ručením omezeným e) akciová solečnost, komlementáři, živnostníci, solečníci v.o.s. 53) (b) Minimální zákonná výše základního kaitálu u solečnosti s ručením omezeným je a) b) c) d) milión e) 2 milióny 54) (b) Solečné odnikání s kaitálovou soluúčastí ředstavuje a) joint venture b) obchodní zástuce c) výměnné obchody d) rodej licencí e) kooerace

9 55) (b) Náklady jsou a) částky zalacené jen za sotřebu materiálu b) eněžně vyjádřenou sotřebou výrobních faktorů c) úbytek eněžní hotovosti odniku d) veškeré částky odnikem vydané e) eněžní rostředky vydané odnikem za jeden měsíc 56) (b) Označte, jaký minimální očet fyzických osob může založit solečnost s ručením omezeným a) jedna b) dvě c) ět d) adesát e) není určeno 57) (2b) Početní ostu, kterým zjišťujeme budoucí hodnotu říjmů nebo výdajů, nazýváme a) úročení b) odúročení c) anuita d) úmor e) odeisování 58) (2b) Bod zvratu ředstavuje a) objem výroby, ři kterém se tržby rovnají celkovým nákladům b) růsečík římky tržeb a fixních nákladů c) bod, kdy tržby klesnou od fixní náklady a odnik jde do konkurzu d) bod, kdy variabilní náklady se rovnají tržbám e) růsečík fixních a variabilních nákladů 59) (2b)Výrobky na trzích s malým růstem jsou odle matice BCG označovány jako a) hvězdy a krávy b) hvězdy a otazníky c) si a otazníky d) si a krávy e) si a hvězdy 60) (3b)Ukazatel MVA vyjadřuje a) tržní řidanou hodnotu b) celkovou zadluženost odniku c) maximální hodnotu akcie na trhu d) ekonomickou řidanou hodnotu e) rentabilitu vlastního kaitálu 6) (2b) Mějme zadány následující ravděodobnosti: P(A) = 0.25, P( A B) latí, že jevy A, B a) jsou neslučitelné, leč nikoli nezávislé b) jsou nezávislé, leč nikoli neslučitelné c) jsou neslučitelné a zároveň nezávislé d) nejsou neslučitelné ani nezávislé e) žádná z možností a) až d) není srávná = 0.4, P ( A B) = 0.. Pak

10 62) (2b) Pro jevy A a B s ravděodobnostmi z ředchozího říkladu 6) latí, že a) P(b) = 0.25 a P ( A B) b) P(b) = 0.4 a P ( A B) c) P(b) = 0.5 a P ( A B) d) P(b) = 0.5 a P ( A B) = 0.4 = 0.25 = 0. = 0.6 e) žádná z možností a) až d) není srávná 63) (2b) Má-li náhodná veličina X normální rozdělení se střední hodnotou 5 a roztylem 4, ak veličina X 5 Y = +.25 má 4 a) normální rozdělení se střední hodnotou 0 a roztylem /6 b) normální rozdělení se střední hodnotou 5 a roztylem c) normální rozdělení se střední hodnotou 0 a směrodatnou odchylkou 0.5 d) normální rozdělení se střední hodnotou 0 a směrodatnou odchylkou 0.25 e) žádná z možností a) až d) není srávná 64) (2b) Uvažujme sojitou náhodnou veličinu s rovnoměrným rozdělením na intervalu (, 3). Pravděodobnost, že tato náhodná veličina nabude hodnoty z intervalu (0, 2) je rovna a) 25% b) 50% c) 75% d) 00% e) žádná z možností a) až d) není srávná 65) (b) Pro konzistentní odhad t arametru θ latí, že a) je vždy nestranný b) je vždy vydatný c) E(t) = θ d) t konverguje k θ odle ravděodobnosti e) ani jedna z možností a) až d) není srávná

11 66) (2b) Testujeme hyotézu o střední hodnotě základního souboru H 0 : µ = 00 oroti hyotéze alternativní H : µ 00. Víme, že testové kritérium má za ředokladu latnosti nulové hyotézy normované normální rozdělení a známe následující kvantily tohoto rozdělení: P z 0,95,645 0,975,96 0,99 2,326 0,995 2,576 Vyjde-li nám hodnota testového kritéria z = -.75, ak můžeme učinit následující závěr: a) H 0 zamítáme jak na hladině významnosti α = 5%, tak i na hladině významnosti α = % b) H 0 nezamítáme na hladině významnosti α = 5%, ani na hladině významnosti α = % c) H 0 zamítáme na hladině významnosti α = 5%, leč nikoli na hladině významnosti α = % H zamítáme na hladině významnosti α = %, leč nikoli na hladině významnosti α = 5% d) 0 e) žádná z možností a) až d) není srávná 67) (2b) Pro střední hodnotu µ základního souboru jsme určili 95%-ní interval solehlivosti (49.47; 50.03) a 99%-ní interval solehlivosti (49.37; 50.3). Pokud bychom testovali hyotézu µ = 49.4 oroti alternativě µ 49.4, došli bychom k následujícímu závěru: a) zamítáme hyotézu µ = 49.4 na hladině významnosti 5%, leč nikoli % b) zamítáme hyotézu µ = 49.4 na hladině významnosti %, leč nikoli 5% c) hyotézu µ = 49.4 nezamítáme ani na 5%-ní, ani na %-ní hladině významnosti d) hyotézu µ = 49.4 zamítáme jak na 5%-ní, tak i na %-ní hladině významnosti e) žádná z možností a) až d) není srávná 68) (2b) Mějme zadánu následující kovarianční matici koeficient je roven a) 2 b) c) 2/3 d) 2/9 e) ani jedna z možností a) až d) není srávná 2 Σ = 2 9 dvou náhodných veličin. Pak korelační 69) Definujme roměnné x i 0,,2,,, které vyjadřují objem rostředků (v Kč) které daná firma vkládá v rámci reklamní kamaně do i-tého druhu médií (nař. TV, rozhlas, časoisy, aod.). Nechť hodnota c i udává účinnost reklamy v daném médiu (očet "oslovených" osob na 000 Kč investovaných do daného média). Firma může ve sledovaném období investovat do reklamní kamaně maximálně 350 tis. Kč. a. (3b) V lineárním matematickém modelu této otimalizační úlohy bude mít odmínka omezující maximální celkovou výši investic této firmy do reklamy tvar: a) 5 xi b) c i x i c) j= x j =

12 d) j= x j e) c i n x i b. (3b) V lineárním matematickém modelu otimalizační úlohy z ředchozí otázky může mít účelová funkce ro maximalizaci celkového účinku investic dané firmy do reklamy tvar: a) max z = c i x i b) min z = = i c i x i c) min z = c i x i d) max z = c x + c 2 x 2 e) max z = = j c i x i c. (3b) V lineárním matematickém modelu výše uvedené otimalizační úlohy bude mít odmínka zabezečující ožadavek, aby do rvních 3 médií bylo investováno alesoň 30 % všech rostředků vkládaných do reklamní kamaně tvar: 3 a) 3 x i b) 3 3 x i = c) 3 x i = x i d) x i 0,3 = i c i e) x i 0,3 = i 70) (3b) Jaké je otimální řešení úlohy lineárního rogramování dané následujícím modelem? Použijte grafickou metodu s využitím obrázku. minimalizujte z = +x x 2 za odmínek: 3x +2x 2 60 x 30 x 2 30 x, x 2 0 a) [0, 30] b) [30, 30] c) [20, 0] d) [30, 0] e) nemá otimální řešení x 2 3x +2x 2 60 x 2 30 x 30 x 7) (3b)Při řešení časové analýzy jistého rojektu bylo zjištěno, že nejozději nutný konec činnosti (5,7) je v čase 20 a činnost trvá rávě 8 čas. jednotek. Kdy je nejdříve možný začátek této činnosti? (Pozn.: Jde o nekritickou činnost s celkovou časovou rezervou 2 časové jednotky.) a) 8 b) 0 c) 2 d) 4 e) nelze ze zadaných údajů určit

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízení ro akademický rok 24/5 na magisterský studijní rogram PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (ísemný test) U každé otázky či odotázky v následujícím zadání vyberte srávnou odověď zakroužkováním

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) Přijímací řízení pro akademický rok 2009/0 na magisterský studijní program: Zde nalepte své univerzitní číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) U každé otázky či podotázky v následujícím zadání

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) Přijímací řízení pro akademický rok 2009/0 na magisterský studijní program: Zde nalepte své univerzitní číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) U každé otázky či podotázky v následujícím zadání

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začte vylňovat tiskois, řečtěte te si, rosím, okyny. Finančnímu úřadu ro / Secializovanému finančnímu úřadu Pardubický kraj Územnímu racovišti v, ve, ro Moravské Třebové T 0 Daňové identifikační číslo

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU

7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 7. Výrobní činnost odniku Ekonomika odniku - 2009 7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 7.1. Produkční funkce teoretický základ ekonomiky výroby 7.2. Výrobní kaacita Výrobní činnost je tou činností odniku, která

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízení pro akademický rok 2008/09 na navazující magisterský studijní program: Zde nalepte své univerzitní číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) U každé otázky či podotázky

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evroský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší udoucnosti Ekonomika odniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd akulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Vztahy

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

EKONOMETRIE 4. přednáška Modely chování spotřebitele

EKONOMETRIE 4. přednáška Modely chování spotřebitele EKONOMETRIE 4. řednáška Modely chování sotřebitele Rozočtové omezení Sotřebitel ři svém rozhodování resektuje tzv. rozočtové omezení x + x y, kde x i množství i-té sotřební komodity, i cena i-té sotřební

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné Úloha 1 Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné a. dosažením makroekonomické rovnováhy pouze při plném využití kapacit ekonomiky b. důrazem na finanční trhy c. větším využíváním regulace

Více

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad.

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. UcFI 6. přednáška Účtování provozu banky Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. a) dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný -

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Zákon o vyrovnání relativní mezní produktivity (MP) (týká se výrobce), pro výrobce užitek = produktivita, chová se jako viz výše MU

Zákon o vyrovnání relativní mezní produktivity (MP) (týká se výrobce), pro výrobce užitek = produktivita, chová se jako viz výše MU Úvod do ekonomické teorie (body k řednášce) zásadní konstatování (A + B): (A) Užitek (Utilita) vyjadřuje míru usokojení sotřebitele ři získání určitého statku (výrobku, služby) Užitek je určen ředevším:

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

5. Finanční hlediska podnikatelského rozhodování. Časová hodnota peněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování.

5. Finanční hlediska podnikatelského rozhodování. Časová hodnota peněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování. 5. Finanční hlediska odnikatelského rozhodování. Časová hodnota eněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování. FINANČNÍ HLEDISKA PODNIKATELSKÉHO ROZHODOVÁNÍ Základní zásady finančního rozhodování:

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Cíl: analýza modelu makroekonomické rovnováhy s pohyblivou cenovou hladinou

Cíl: analýza modelu makroekonomické rovnováhy s pohyblivou cenovou hladinou Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 2 5) Makroekonomická rovnováha (model AD AS) 6) Ekonomický

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

VZTAHY MEZI ZISKEM, OBJEMEM VÝROBY, CENOU A NÁKLADY, ANALÝZA BODU ZVRATU

VZTAHY MEZI ZISKEM, OBJEMEM VÝROBY, CENOU A NÁKLADY, ANALÝZA BODU ZVRATU VTAHY MEI ISKEM, OBJEMEM VÝROBY, CENOU A NÁKLADY, ANALÝA BODU VRATU Mezi základní ekonomické veličiny atří: Výnosy Náklady isk Ojem výroy Cena rodukce hlediska účetnictví výnosy, náklady a zisk (hosodářský

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

IEKPO Testové zadání A

IEKPO Testové zadání A IEKPO Testové zadání A 1. Prostřednictvím bodu zvratu lze stanovit: a. Minimální úroveň využití výrobní kapacity podniku b. Maximální úroveň ceny výrobku při jeho prodeji c. Vliv substituce fixních nákladů

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízení pro akademický rok 008/09 na navazující magisterský studijní program: Zde nalepte své univerzitní číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (-letý) (písemný test) U každé otázky či podotázky

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začte vylňovat tiskois, řečtěte te si, rosím, okyny. Finančnímu úřadu ro / Secializovanému finančnímu úřadu hlavní město m Prahu Územnímu racovišti v, ve, ro Prahu Daňové identifikační číslo C Z Identifikační

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele.

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele. Vzorce optávka a nabídka a b Funkce poptávky (lineární) m + n Funkce nabídky D * Cenová elasticita poptávky bodová + D + D * Důchodová elasticita poptávky * Cenová elasticita poptávky intervalová A B CD

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA INŢENÝRSKÉ STUDIUM specializace Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy školní rok 2006/2007 TEST Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A MATURITNÍ TÉMATA Z EKONOMIKY Třída 4. A 1. Živnostenské podnikání 2. Obchodně závazkové vztahy 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky 7. Pojišťovnictví

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích 8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více