Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni"

Transkript

1 Vydání Březen Obsah: Aktuality Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni Právo aktuálně Sbírka listin katastru nemovitostí aneb co nelze vyčíst z listu vlastnictví Daně aktuálně Konec přepadových kontrol daňových subjektů Ekonomika aktuálně Prodej pohledávek a jeho zachycení v účetnictví Oceňování aktuálně Nová služba pro Vás Transferové ceny mezi spojenými osobami Rödl & Partner Intern Lidé u Rödl & Partner Semináře A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni Dne 1. ledna 2009 vstoupil v účinnost nový zákon o nemocenském pojištění, který z okruhu nemocensky pojištěných osob vypustil mj. společníky a jednatele společnosti s ručením omezeným a komanditisty komanditní společnosti. Uvedené osoby, které vykonávají pro společnost práci, za kterou jsou odměňováni, pouze mimo pracovněprávní vztah, nejsou v současné době nemocensky pojištěni. Zákon těmto osobám dokonce nepřiznává ani možnost dobrovolného nemocenského pojištění, jako je tomu u osob samostatně výdělečně činných. Společnosti, u nichž byly uvedené osoby ke konci roku 2008 přihlášeny k tomuto pojištění, byly povinny je do 31. ledna 2009 odhlásit. Jako řešení této situace se nabízejí dvě základní možnosti. Jednak jde o převzetí zajištění dané osoby po dobu nemoci společností a jednak využití možnosti individuálního pojištění u soukromých pojišťoven. Upozorňujeme současně na skutečnost, že řešením naopak není uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce jednatele, neboť tato funkce nemůže být vykonávána v pracovněprávním poměru. Kontakt pro další informace: JUDr. Michal Lorenc Advokátní koncipient Tel.: Tato změna má samozřejmě odpovídající dopady i na povinné odvody. Čistá odměna uvedených osob tak od počátku roku 2009 naroste o nižší pojistné na sociální zabezpečení a díky principu superhrubé odměny rovněž o nižší daňovou zátěž. To vše přirozeně za cenu nemožnosti využívat výhody jinak plynoucí z nemocenského pojištění. A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Březen 2009 Právo aktuálně Sbírka listin katastru nemovitostí aneb co nelze vyčíst z listu vlastnictví Napsal václav vlk Ústavní soud České republiky ve své judikatuře zastává konstantně názor, že výpis z listu vlastnictví je pouze dokladem o stavu zápisu v katastru nemovitostí, který však nemusí odpovídat skutečně existujícím právním vztahům. Katastr nemovitostí ČR není založen na takových zásadách, které by umožňovaly jednat s plnou důvěrou v jeho obsah a není tak naplněna jedna z jeho základních funkcí, jež od něj občané očekávají. Informace ze zápisu v katastru nemovitostí může ve společenských a právních vztazích splnit očekávaný význam jedině tehdy, je-li nadána pravdivostí. Neobsahuje-li katastr nemovitostí údaje, jež lze takto označit, jsou právní subjekty při jednání s důvěrou ve správnost zápisu vystaveny neodůvodněnému riziku. (II. ÚS 349/03). Na zápis v katastru se nelze spolehnout Tento pohled, resp. skutečnost, že se nelze spoléhat na zápis v katastru nemovitostí, není pro odborníka žádnou novinkou, pro laika však může být velice nemilým překvapením. Ochrana, jež poskytuje nabyvateli dobrá víra, není takové intenzity, aby zabránila vlastníku nemovitostí účinně uplatňovat své absolutní právo. (II. ÚS 349/03) Pokud tedy zápis neodpovídá skutečnosti, má skutečnost převahu nad katastrálním zápisem. Případný zájemce o koupi nemovitosti tak nesmí zapomínat, že od nevlastníka nemovitost nabýt nelze a že výpis z listu vlastnictví jen dokládá stav zápisu v katastru není však dokladem vlastnictví jako takového. Příčiny je možné hledat jak v minulosti, tak i v současné právní úpravě. Vznik vlastnických a jiných práv k nemovitostem může být založen na konsensuálním principu nebo na principu tradice. Konsensuální princip se uplatňoval na našem území během padesátých let minulého století, kdy právní úprava nevázala vznik vlastnických a jiných práv k nemovitostem na provedení zápisu v pozemkové knize. To mělo za následek, že zápisy nebyly prováděny řádně, což samozřejmě znemožňovalo přehled a řádnou evidenci vztahů k nemovitostem. I když následně bylo od tohoto systému upuštěno a na tvorbě smluv se podílely přímo státní orgány, respektive pro účinnost smluv bylo třeba registrace takových smluv, evidence vlastnických vztahů k nemovitostem byla poznamenaná charakterem daného obdobím, kdy soukromé vlastnictví téměř neexistovalo. Současná právní úprava vychází z principu tradice, kdy je ke vzniku nebo zániku práv k nemovitostem třeba dvou skuteč- ností, a to nabývacího titulu a zápisu (vkladu) do veřejných knih. V současné době se samozřejmě informace zapisují na záznamové medium informačního systému katastru nemovitostí, na němž je veden platný soubor popisných informací. Katastrální úřad v řízení o povolení vkladu před svým rozhodnutím zkoumá pouze zákonem vyjmenované skutečnosti a nezkoumá např. náležitosti daného smluvního typu, neposuzuje tedy platnost nebo neplatnost smlouvy, resp. nabývacího titulu. Katastrální úřad se v rámci svého přezkumu zabývá tím, jestli navrhovanému vkladu není na překážku stav zápisů v katastru, zda navrhovaný vklad je odůvodněn obsahem předložených listin a účastníci řízení jsou oprávněni nakládat s předmětem právního úkonu a v neposlední řadě zda ve smlouvě, která je podkladem pro zápis, jde skutečně o písemné projevy osob v nich uvedených. Sbírka listin S ohledem na výše uvedené je tedy pro zájemce o nemovitost vhodné, aby si pořídil nejen výpis z listu vlastnictví, ale také nahlédl do sbírky listin katastru nemovitostí. Sbírka listin totiž obsahuje protokol o vkladech a záznamech, výkaz změn, rozhodnutí státních orgánů, smlouvy a jiné listiny, na jejichž podkladě byl proveden zápis do katastru nemovitostí tedy nabývací tituly apod. Smlouvy, rozhodnutí a jiné listiny se zakládají podle katastrálních území a položek výkazu změn. S jistým zjednodušením lze říct, že s ohledem na vydržecí dobu pro vydržení nemovitostí v České republice není nutné zkoumat nabývací tituly starší deseti let. Jak bylo uvedeno již na začátku nemovitost nelze nabýt od nevlastníka, což odpovídá zásadě, že nikdo nemůže na druhého převést víc práv než má sám. Potenciální kupující by si tak vlastnické právo prodávajícího měl ověřit nahlédnutím do listin představujících nabývací tituly k předmětným nemovitostem. Katastr je veřejný a každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si z něho pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty a získávat z něj údaje. Poskytování údajů ze sbírky listin se provádí jejich ověřováním nebo poskytnutím prostých kopií. Je ovšem nutné počítat s tím, že některá katastrální pracoviště tyto kopie nebo opisy neposkytují na počkání. Změna v katastrálním zákoně Novinku účinnou od 1. března 2009 přináší zákon č. 8/2009 Sb., kterým se mění katastrální zákon. Údaje ze sbírky listin budou napříště poskytnuty pouze osobě, která prokáže svoji totožnost a uvede účel, pro který jsou údaje požadovány. Nejedná se ve své podstatě o žádné omezení přístupu k informacím, ale pou-

3 ze o byrokratickou kličku, protože zákon nestanoví, že by k nahlédnutí do sbírky listin opravňoval pouze určitý účel (například právní zájem). Podle vládní důvodové zprávy k uvedenému zákonu umožní získání plné kontroly nad tím, kdo, kdy, k jakému údaji a za jakým účelem získal přístup [...] v případě jiného než zákonem dovoleného užití získaných údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů provést šetření takové události a udělit zákonem stanovené sankce. Nesmíme totiž zapomínat, že ze sbírky listin lze získat také údaje o kupní ceně, popř. dalších smluvních podmínkách, což pro některé osoby může být za určitých situací nemilé. Katastr nemovitostí je však mimo jiné založen právě na zásadě veřejnosti, která na tomto místě vlastně pomáhá a hojí poraněný ústavní princip právní jistoty, který podle Ústavního soudu České republiky v případě dobré víry v zápis v katastru nemovitostí není zaručen. Kontakt pro více informací: Mgr. Václav Vlk Advokát/Associate Partner Tel.: Daně aktuálně Konec přepadových kontrol daňových subjektů Napsal Michal Faust Tématika správy daní nebývá častým námětem příspěvků v tomto periodiku. Tentokrát si však tato oblast zmínku zaslouží. V listopadu minulého roku totiž soudci Ústavního soudu učinili průlomové rozhodnutí, které může značně zkomplikovat či dokonce zcela ochromit dohled státu nad výběrem daní. Soud konstatoval, že úředníci nesmějí zahájit daňovou kontrolu bez konkrétního podezření, že podnikatel nemá své daně v pořádku. Nemohou si tedy, jak bylo doposud možné, prostě někoho vytipovat a prověřovat mu evidence sloužící k vyčíslení základu daně a daně. Soudci tento důležitý výrok (nález sp. zn. I.ÚS 1835/07 ze dne ) vynesli v případě podnikatele z Liberecka. Před několika lety tomuto podnikateli po náhlé kontrole finanční úředníci doměřili daň v řádu desítek tisíc korun. I když ne- šlo o významnou částku, dotčený podnikatel se rozhodl soudit a nakonec se mu jeho úporná a trpělivá snaha vyplatila. Ústavní soud jeho podání vyhověl. Kontrola, při níž podnikatel musí odevzdat všechny doklady a pustit úředníky třeba i domů, je podle soudců příliš velký zásah do práv. A není tedy možné, aby na ni úředníci vyrazili úplně bez důkazů. "Šlo by o svévoli, kdyby správce daně mohl provádět kontrolu kdykoliv a bezdůvodně, takříkajíc na zkoušku," prohlásil senát vedený soudkyní Ivanou Janů. Pro finanční úřad to ovšem znamená potíž. Pracovníci správce daně totiž často nemají možnost dostat se k podezřením z daňových úniků jinak, než právě při samotné kontrole v prostorách daňového subjektu. Jenže tam už teď pro ně bude přístup mnohem obtížnější. Rozhodnutí může skutečně znamenat konec přepadových kontrol, protože úředníci dnes nedokáží kontrolu vysvětlit konkrétním podezřením. V drtivé většině případů totiž doposud finanční úřady neuvádějí žádné specifické důvody pro zahájení kontroly. Bude rozhodnutí soudu skutečně respektováno? Je však dost dobře možné, že se finanční úřady nebudou rozsudkem řídit. Mají k tomu dobré důvody. Díky kontrolám totiž stát zpětně vybere až šest miliard ročně. Každá třetí kontrola je namátková, a tudíž podle zmíněného nálezu přinejmenším sporná. Je možné, že za specifické důvody či podezření budou ze strany správců daní považovány velké nesrovnalosti, které úředníci najdou v daňových přiznáních či podivné účty objevené v jiných firmách. K těmto důvodům je možné přiřadit třeba i udání, v němž bude věrohodně popsané, že dotyčné firmy šidí stát na daních. Na ústavní soudce se zlobí i ministr financí Miroslav Kalousek a chce v "přepadovkách" pokračovat. Jeho lidé se budou snažit získat důkazy o daňových únicích předem, jak to chtějí soudci. Ale v závažných případech zariskují a půjdou na kontrolu bez nich a budou doufat, že ústavní soudci časem změní názor. Jak tyto výroky ministra financí podpoří u daňových poplatníků (a občanů vůbec) respekt k právnímu státu a vládě zákona, je diskutabilní. Jak se bránit při dalších pochybnostech Pokud správce daně přece jen kontrolu zahájí a daňový subjekt má další pochybnosti o zákonnosti jejího zahájení nebo též provádění, může se proti postupu správce daně bránit.

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Březen 2009 Podle 16 odst. 4 zákona ČNR č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, v platném znění, má daňový subjekt právo podávat námitky ve vztahu k pracovníku správce daně, který provádí kontrolu. Námitky vyřizuje nadřízený pracovník správce daně. Ten námitce buď může vyhovět nebo daňovému subjektu musí písemně sdělit důvody, pro které námitce vyhovět nelze. Proti rozhodnutí nadřízeného pracovníka správce daně se již nelze samostatně odvolat. Pokud kontrolovaný subjekt vyčerpá tento prostředek, může se bránit podáním žaloby podle 82 a násl. soudního řádu správního. Za nezákonnou daňovou kontrolu je možné považovat například: Kontrolu při shodném předmětu; Bezdůvodně opakovanou kontrolu prováděnou v době, kdy již uplynula lhůta pro vyměření daně; Kontrolu osoby, která byla členem již neexistující právnické osoby; Kontrolu, v jejímž průběhu dochází k nezákonnému postupu ze strany pracovníka správce daně. Pro úplnost je třeba poznamenat, že výše popsané rozhodnutí soudu nebylo vnitřně jednotné. Jak se bude výše zmíněný verdikt projevovat v chování kontrolních orgánů, ukáží až následující měsíce a také soudní praxe v případě sporů vyvolaných po zahájení daňových kontrol. Kontakt pro další informace: Ing. Michal Faust Daňový poradce Tel.: Ekonomika aktuálně Prodej pohledávek a jeho zachycení v účetnictví Napsala Jitka Brázdilová V poslední době se u našich klientů stále častěji setkáváme s problematikou prodeje či nákupu pohledávek. Vzhledem k tomu, že existuje mnoho vari- ant při prodeji pohledávek, nastíníme v tomto článku pouze základní principy, které jsou rozhodující pro zachycení této transakce v účetnictví účetní jednotky. Při rozhodování o způsobu zachycení prodeje pohledávek v účetnictví je kladena zásadní otázka, a to za jakým účelem k tomuto prodeji došlo a zda spolu s postoupením pohledávky přecházejí na nového majitele rovněž i rizika. V praxi dochází k prodeji pohledávek ze dvou důvodů. Prvním z nich je eliminace úvěrového rizika, druhým důvodem bývá pak otázka financování. Tyto důvody se odvíjejí zejména od druhu prodávaných pohledávek. Účetní jednotka může prodávat pohledávky, které jsou již po splatnosti a představují tedy vyšší riziko nesplacení pohledávky dlužníkem. V tomto případě je důvodem pro prodej eliminace úvěrového rizika. Účetní jednotka může dále prodávat pohledávky, které jsou ve splatnosti a to jak krátkodobé, tak i střednědobé či dlouhodobé. V tomto případě se jedná většinou o způsob financování těchto pohledávek. Faktoring a forfaiting jako způsob financování pohledávek Na tomto místě je vhodné zmínit pojmy faktoring a forfaiting. Jedná se o pojmy ekonomické představující službu s cílem zajistit určitý specifický způsob financování v souvislosti s pohledávkami. Forfaiting představuje odkup střednědobých až dlouhodobých pohledávek. V rámci forfaitingu je standardní, že pohledávku proplácí forfaitér při jejím odkupu, přičemž si sráží příslušný diskont. Faktoring je smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek, které vznikly dodavateli v důsledku poskytnutí nezajištěného dodavatelského úvěru. Může se vyskytovat v různých formách a plnit tak pro majitele pohledávek různé funkce tj. již zmíněná eliminace úvěrového rizika a zdroj financování či předání pohledávek ke správě faktoringové společnosti. Správa pohledávek V praxi se můžeme setkat s variantou, kdy faktoringová společnost poskytuje různé služby spojené se správou pohledávek, avšak nepřebírá právo (vlastnictví) ani rizika. Jedná se o služby poskytované při vymáhání a správě portfolia pohledávek, které současně znamenají určitou formu financování s cílem zabezpečení likvidity účetní jednotky tam, kde sjednané lhůty splatnosti pohledávek jsou relativně dlouhé. V tomto případě se nejedná o postoupení pohledávek, ale o předání pohledávek ke správě.

5 V případě, že faktor pouze přebírá pohledávky do správy, nejedná se o změnu vlastnictví. Kvůli evidenci a snazšímu vymáhání pohledávek, přebírá v tomto případě faktor pohledávky do správy od klienta za nominální hodnotu a z praktických důvodů dlužník nezasílá úhradu původnímu věřiteli, ale faktorovi. Tyto pohledávky zůstávají ve vlastnictví klienta, zůstávají tedy i v jeho účetnictví vhodná je jejich oddělená evidence od ostatních pohledávek (jiný analytický účet). U faktora se pohledávky převzaté do správy sledují pouze na podrozvahových účtech. Prodej pohledávek s přechodem vlastnictví i rizik Pokud je cílem účetní jednotky eliminace úvěrového rizika, pak je pro ni vhodná varianta tzv. bezregresního neboli pravého faktoringu. V tomto případě majitel prodává pohledávku včetně rizika nezaplacení dlužníkem. Faktoringová společnost pohledávky skutečně nakoupí a dochází rovněž k přechodu vlastnictví k pohledávkám. V situacích, kdy má prodej pohledávky zajistit účetní jednotce zdroj financování, se jedná o tzv. faktoring s předfinancováním. Faktoringová společnost v tomto případě proplácí sjednanou výši odkupovaných pohledávek ihned v okamžiku jejich odkupu. Zbývající část slouží faktoringové společnosti jako záruka pro případ skonta, reklamací a pro vyúčtování provize, úroků apod. Důležité je přitom, zda faktoringová společnost nese riziko nesplacení pohledávky odběratelem či zda toto riziko zůstává účetní jednotce. Jestliže je smlouva uzavřena jako prodej pohledávky s přechodem vlastnictví i rizik, je nutné podle platných účetních předpisů postupovat stejně jako při prodeji jakéhokoliv jiného aktiva, tj. zaúčtovat prodej pohledávek do výnosů a účetní hodnotu pohledávek zúčtovat do nákladů. Pohledávka se v tomto případě zpravidla prodává za nižší než nominální hodnotu. Zde je třeba upozornit na daňový dopad. Rozdíl mezi nominální hodnotou pohledávky a prodejní hodnotou pohledávky, případně zvýšenou o vytvořenou opravnou položku, rezervu nebo o diskont připadající na zbývající dobu do lhůty splatnosti (viz 24 odst. 2 písm. s) zákona o daních z příjmů), je nedaňovým nákladem. Obsah versus forma Faktoring je finanční služba, která může mít jak charakter spravování pohledávek, tak charakter prodeje pohledávek současně s cílem financování klienta. Míra převzetí rizika za dobytnost pohledávek faktorem může být různá, závisí vždy na konkrétní smlouvě. Pokud ze smlouvy uzavřené mezi faktorem a klientem vyplývá, že dochází k převodu vlastnictví pohledávek, je třeba podle našich účetních předpisů účtovat výsledkově s ohledem na daňové dopady. Někdy však může dojít k tomu, že ekonomická podstata smluvního ujednání je zastírána stavem právním. Pokud tedy ze smlouvy jasně vyplývá, že se pohledávky v případě, že nebudou zaplaceny, vrací klientovi, neboť faktor nepřebírá rizika jejich inkasa, pak je třeba bez ohledu na název smlouvy účtovat o této operaci rozvahově s ohledem na věrný a poctivý obraz skutečnosti. Účetní jednotka by tedy měla zvolit takový způsob účtování, který odpovídá skutečnému obsahu smluvního ujednání. Je třeba vždy pečlivě posoudit povahu uskutečněné transakce. Kontakt pro další informace: Ing. Jitka Brázdilová Auditorka/Associate Partner Tel.: Oceňování aktuálně Nová služba pro Vás Transferové ceny mezi spojenými osobami activities, a.s. S postupující globalizací a propojováním podniků narůstá objem obchodů mezi spřízněnými podniky. Daňové správy členských států OECD a dalších zemí již řadu let kontrolují, zda transferové, nebo-li převodní ceny, jsou tržní a neslouží jako nástroj neoprávněné daňové optimalizace. Nadnárodní podniky také proto vnímají správné nastavení cen jako jednu z nejdůležitějších daňových otázek. České finanční úřady této problematice věnují rok od roku větší pozornost a při provádění kontrol získávají zkušenosti. V Česku není posouzení transferových cen zatím povinné, nicméně v daňovém řízení leží důkazní břemeno na poplatníkovi. Co jsou, koho se týkají a jaký je postup posouzení transferových cen? Co je transferová cena Jde o ceny realizované při obchodech mezi spojenými osobami. Přesnou definici stanoví zákon o dani z příjmů 23, odstavec 7:

6 6 7 Mandantenbrief Vydání Březen 2009 Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných, nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví správce daně základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl; nelze-li určit cenu, která by byla sjednávána mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných, nebo obdobných podmínek, použije se cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu." Smyslem problematiky transferových cen je posoudit, zda obchody mezi kapitálově, či jinak spojenými osobami probíhají v souladu s principem tržního odstupu, tzn. zda jsou mezi spojenými osobami v jejich obchodních, nebo finančních vztazích stejné ceny a podmínky, které by existovaly mezi nezávislými osobami. Ustanovení zákona se vztahuje téměř na všechny transakce mezi spojenými osobami. V praxi se zkoumají mezinárodní i tuzemské transakce. Lze předpokládat, že mezi některými spojenými osobami v různých státech budou ceny nastaveny jinak než tržně, a to například tak, aby zisk byl zdaněn ve státě s nejnižším zdaněním, nebo sdílení daňové ztráty, což může být posouzeno jako neoprávněná daňová optimalizace. V praxi je obchodování se spojenými osobami rozdílné od obchodů s nezávislými osobami. Tyto rozdíly by měly být kvalifikovaně zdůvodněny a promítnuty do ceny. Příkladem může být vyšší míra rizika úhrady při obchodování s nezávislým podnikem a toto riziko je obvykle zakalkulováno v ceně. Zákon pokračuje definicí výjimek. První výjimka se vztahuje na úroky z půjček od některých spojených osob, a to tehdy, když úrok je nižší než tržní. Druhá výjimka se týká poskytnutí místnosti s vybavením odborové organizaci pro její provozní činnost. Kdo jsou spojené osoby? Ve smyslu zákona o dani z příjmů ( 23, odst. 7) jde jak o fyzické, tak i právnické osoby. Kapitálově spojené osoby jsou spojeny majetkově. Jedna osoba se podílí na kapitálu, či hlasovacích právech jiné osoby, a to přímo, či nepřímo prostřednictvím jiné osoby. Tento podíl je minimálně 25 % základního kapitálu, nebo minimálně 25 % hlasovacích práv. Jinak spojené osoby jsou osoby spojené skrze ovládací smlouvu (a to i nepřímo), nebo jsou spojeny skrze osobu, která se podílí na kontrole nebo vedení. Dále se jedná osoby blízké ve smyslu občanského zákoníku. Také jde o osoby, které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně, či zvýšení daňové ztráty. Identifikaci těchto osob zajišťují finanční úřady. Jedním z pramenů, zda poplatník provádí transakce se spojenými osobami, jsou od zdaňovacího období 2002 informace z daňových přiznání. Odhaduje se, že cca 30 % poplatníků tuto informaci v přiznání opomíjí. Dalšími zdroji identifikace spojených osob jsou obchodní rejstřík, kontrolní nálezy, simultánní kontroly, zejména s evropskými daňovými úřady a mezinárodní výměna informací se zahraničními daňovými úřady. Ke zvýšení jistoty poplatníka je možné požádat finanční úřad o "Závazné posouzení způsobu, jak byla sjednána cena mezi spojenými osobami" (zákon o dani z příjmů 38nc, podrobněji Pokyn MF D-292). Za roky 2006 a 2007 bylo schváleno 5 žádostí a 6 žádostí se vyřizuje. K žádosti je nutné předložit analýzu a návrh tvorby transferové ceny. Finanční úřad schvaluje pouze postup tvorby ne výši ceny. Jak na posouzení ceny? Základem je stanovení cen podle principu tržního odstupu, tedy srovnat posuzovanou transakci s obdobnou transakcí, nejlépe obdobného podniku. Proto je velmi důležité nalézt obdobné transakce pro porovnání. Navrhujeme tento postup: 1. Provést srovnávací analýzu s jinou srovnatelnou transakcí Srovnává se 5 charakteristik obchodu se spojenou osobou a obchodu s nezávislou osobou: Vlastnosti produktu. Hmotný majetek a zboží fyzikální vlastnosti, kvalita a dostupnost na trhu. Služby povaha a rozsah. Nehmotný majetek očekávaný přínos spojený s jejich použitím, forma obchodu, typ majetku; Funkční analýza. Zabezpečované funkce a nesená rizika ve prospěch ostatních spojených osob, například výzkum a vývoj, distribuce, nákup; Podmínky transakcí. To co nespadá do předchozího bodu (objem prodeje, doba plnění, doba splatnosti); Ekonomické podmínky na trhu. Tržní síla konkurence, poptávka, legislativní regulace; Vliv podnikatelské strategie. Např. průnik na nový trh. 2. Zjistit rozdíly mezi transakcemi a posoudit jejich význam Ze srovnávací analýzy vyplynou rozdíly významné a nevýznamné.významné rozdíly je třeba pomocí úprav eliminovat. Cílem je dosáhnout stejných, nebo obdobných transakcí. 3. Stanovit tržně srovnatelnou cenu pomocí metod OECD Je vhodné stanovit převodní cenu s využitím postupů směrnice OECD, což zvyšuje pravděpodobnost, že finanční úřad bude akceptovat cenu za tržní cenu.

7 Tradiční metody (CUP, RPM, CostPlus) jsou založeny na porovnání cen, ziskové marže, nebo přirážek k nákladům použitých v obchodech se spojenými osobami a nezávislými osobami. Transakční ziskové metody (PSM a TNMM) slouží ke zkoumání "zásluhy" dosaženého zisku. Podle výsledného podílu je zisk přidělen konkrétním účastníkům. Podrobnější charakteristika jednotlivých metod přesahuje rozsah tohoto článku. Bližší informace o metodách jsou uvedeny v Pokynu D-258. Jakou metodu zvolit? Zákon o dani z příjmů předpokládá metodu CUP (srovnatelné nezávislé ceny). Když metodu CUP nejde použít, pak se preferují tradiční metody před transakčními. V praxi to ovšem bývá často naopak. Důležitá je povaha transakce, dostatek informací a srovnatelné transakce, zda jde o jednorázovou, vzájemnou, nebo provázanou transakci. 4. Proč a jak vytvořit dokumentaci? Pro všechny poplatníky platí povinnost veškeré údaje uvedené v daňovém přiznání průkazně doložit. Poplatník je proto povinen opatřit a uschovat záznamy nezbytné pro případnou kontrolu. Ze zákona není stanovena konkrétní podoba dokumentace. V této souvislosti vydalo MF Pokyn D-293 o rozsahu a podobě dokumentace. Jde o tuzemskou adaptaci doporučení EU pro jednotnou tvorbu dokumentace. Podle tohoto doporučení se dokumentace skládá ze dvou částí: Masterfile obsahuje informace o celé skupině spojených osob organizační strukturu, vztahy mezi jednotlivými členy skupiny, rozdělení rizik a funkcí, pravidla pro transferové ceny; Specifická dokumentace se vztahuje na jednotlivého účastníka a popis jeho transakcí a na konkrétní konstrukci transferové ceny. Další zdroje informací Směrnice OECD o převodních cenách. Do češtiny byla přeložena postupně v letech 1997 a Kromě jiného definuje pojmy, navrhuje postup posouzení, doporučuje jednotlivé metody pro posouzení, upravuje možnost závazného posouzení ceny, což zvyšuje právní situaci poplatníka. Ze směrnice vychází Pokyn D-258 Ministerstva financí ČR. Závazné posouzení řeší Pokyn MF D-292. Závěr Transferové ceny jsou důležitou součástí daňového plánování především pro společnosti, které jsou navzájem spojené a obchodují mezi sebou, a to zejména, jestliže jeden z účastníků transakce vykazuje ztrátu. Správné nastavení převodních cen zvýší jistotu poplatníků při případné daňové kontrole na daň z příjmů a DPH. Poplatníky, kteří získali dotace z státního rozpočtu, uchrání navíc před případnou povinností část dotace vracet. Specialisté společnosti Activities a.s. jsou připraveni zodpovědět otázky související s tvorbou dokumentace, metodami ocenění, interními směrnicemi a další. Kontakt pro další informace: Ing. Vlasta Hašková, CSc. Activities a.s. Předsedkyně představenstva Tel.: Rödl & Partner Intern Lidé u Rödl & Partner Gratulujeme Michal Lorenc úspěšně složil státní rigorózní zkoušku Titulem doktor práv (JUDr.) se bude moci nově pyšnit kolega Michal Lorenc, který v lednu letošního roku složil na Právnické fakultě Masarykovy univerzity státní rigorózní zkoušku ve specializaci obchodní právo. Michal Lorenc působí v kanceláři Rödl & Partner čtvrtým rokem, v současnosti jako zástupce vedoucího brněnského týmu právníků. V rámci poradenství se zaměřuje především na obchodní a pracovní právo. Vysokoškolské vzdělání s vyznamenáním získal na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce Hovoří německy a anglicky. Ve volném čase rád létá na větroních a v zimě lyžuje. -jv-

8 8 Mandantenbrief Vydání Březen 2009 Semináře Březen Statutární orgány odpovědnost a rizika (se zaměřením na italskou klientelu) Kancelář Rödl & Partner připravuje seminář, který se bude konat v úterý 24. března 2009 od 17:30 do 19:30 hodin v sídle společnosti Rödl & Partner. Advokát Marek Švehlík & tým pohovoří o následujících tématech: Odpovědnost člena statutárního orgánu Odpovědnost v koncernových vztazích Trestně právní důsledky odpovědnosti Omezení rizika pojištění D & O Odpovědnost vedoucích zaměstnanců Koncernové vztahy z hlediska daní Kontakt pro další informace: Martin Holub, Štěpán Horký, Duben Zaměstnanci z pohledu právní a daňové úpravy Kancelář Rödl & Partner připravuje seminář, který se bude konat ve středu 15. dubna 2009 od 9:30 (prezence od 8:30) do 13:00 hodin v andel s Hotel v Praze. Advokátka Eva Blechová a daňový poradce Roman Konečný pohovoří o následujících tématech: aktuální úpravy a možnosti postupu zaměstnavatelů: při nemoci zaměstnance při řešení dočasného nedostatku práce při skončení pracovního poměru včetně omezení a náhrad s tím spojených při poskytování benefitů (včetně problematiky kvalifikace zaměstnanců) nové podmínky v sociálním a zdravotním pojištění (nejen u zaměstnanců, ale i jednatelů a členů představenstva) stav protikrizových opatření v právní a daňové oblasti Zájemci se mohou hlásit v termínu do 3. dubna 2009 zasláním přihlášky, kterou je možné získat na adrese: -jv- Mandantenbrief Březen 2009, č. 3 Vydává Rödl & Partner Consulting, s.r.o., IČ: Praha 1, Platnéřská 2 Telefon: , Fax: Vychází měsíčně MK ČR E Koordinace: Bc. Jana Vodolánová Více informací naleznete na

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

Účetní chyby a daňové úniky (diplomová práce)

Účetní chyby a daňové úniky (diplomová práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: 6208 N Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní chyby

Více

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah:

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah: Vydání Listopad 2007 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele Daně aktuálně Daòová reforma nízká kapitalizace Ekonomika aktuálně Inventura kapitálových účtù Podnikové

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Vydání Říjen 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Právo aktuálně > Sníží se administrativní zátěž podnikatelů? Daně aktuálně > Provozování fotovoltaických elektráren

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 9/2013 c.k. 28. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 9/2013 c.k. 28. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 9/2013 c.k. 28 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 28 Kalendář povinností v září 2013 29-31 Účtování a daně zkreslení daňové povinnosti z důvodu

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červen 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Odpadne povinnost energetických štítků při prodejích a pronájmech

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Uveřejňování dlužníků

Uveřejňování dlužníků Vyšlo 21. 9. 2012 9/2012 VERLAG DASHÖFER Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek Uveřejňování dlužníků Stále častěji se setkáváme s dotazy

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

Právo aktuálně. Evropská novela obchodního zákoníku. Obsah: Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz

Právo aktuálně. Evropská novela obchodního zákoníku. Obsah: Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Monosti čerpání dotací z Fondu Vysočina Právo aktuálně Evropská novela obchodního zákoníku Daně aktuálně Daòová reforma u daně z pøíjmù právnických osob

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bakalářská práce Autor: Michal Randůšek Právní administrativa v podnikatelské

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail únor 2008 Horizonty Čtvrtletník pro top management MALOOBCHOD Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail Účetní a daňové aspekty dodavatelských bonusů

Více

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta Apogeo News Prosinec 2014 Vážení klienti, obchodní partneři, dostává se Vám do rukou poslední Vánoční číslo našeho APOGEO News, které je malým sumářem nejen uplynulého čtvrtletí, ale i roku 2014. Samozřejmostí

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání zápisů z jednání

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 16 Kalendář povinností v květnu 2013 17-19 2 Daň z příjmů - společné - - 3 Daňová evidence - - 4 DPH Koordinační výbor:

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více