Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni"

Transkript

1 Vydání Březen Obsah: Aktuality Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni Právo aktuálně Sbírka listin katastru nemovitostí aneb co nelze vyčíst z listu vlastnictví Daně aktuálně Konec přepadových kontrol daňových subjektů Ekonomika aktuálně Prodej pohledávek a jeho zachycení v účetnictví Oceňování aktuálně Nová služba pro Vás Transferové ceny mezi spojenými osobami Rödl & Partner Intern Lidé u Rödl & Partner Semináře A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni Dne 1. ledna 2009 vstoupil v účinnost nový zákon o nemocenském pojištění, který z okruhu nemocensky pojištěných osob vypustil mj. společníky a jednatele společnosti s ručením omezeným a komanditisty komanditní společnosti. Uvedené osoby, které vykonávají pro společnost práci, za kterou jsou odměňováni, pouze mimo pracovněprávní vztah, nejsou v současné době nemocensky pojištěni. Zákon těmto osobám dokonce nepřiznává ani možnost dobrovolného nemocenského pojištění, jako je tomu u osob samostatně výdělečně činných. Společnosti, u nichž byly uvedené osoby ke konci roku 2008 přihlášeny k tomuto pojištění, byly povinny je do 31. ledna 2009 odhlásit. Jako řešení této situace se nabízejí dvě základní možnosti. Jednak jde o převzetí zajištění dané osoby po dobu nemoci společností a jednak využití možnosti individuálního pojištění u soukromých pojišťoven. Upozorňujeme současně na skutečnost, že řešením naopak není uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce jednatele, neboť tato funkce nemůže být vykonávána v pracovněprávním poměru. Kontakt pro další informace: JUDr. Michal Lorenc Advokátní koncipient Tel.: Tato změna má samozřejmě odpovídající dopady i na povinné odvody. Čistá odměna uvedených osob tak od počátku roku 2009 naroste o nižší pojistné na sociální zabezpečení a díky principu superhrubé odměny rovněž o nižší daňovou zátěž. To vše přirozeně za cenu nemožnosti využívat výhody jinak plynoucí z nemocenského pojištění. A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Březen 2009 Právo aktuálně Sbírka listin katastru nemovitostí aneb co nelze vyčíst z listu vlastnictví Napsal václav vlk Ústavní soud České republiky ve své judikatuře zastává konstantně názor, že výpis z listu vlastnictví je pouze dokladem o stavu zápisu v katastru nemovitostí, který však nemusí odpovídat skutečně existujícím právním vztahům. Katastr nemovitostí ČR není založen na takových zásadách, které by umožňovaly jednat s plnou důvěrou v jeho obsah a není tak naplněna jedna z jeho základních funkcí, jež od něj občané očekávají. Informace ze zápisu v katastru nemovitostí může ve společenských a právních vztazích splnit očekávaný význam jedině tehdy, je-li nadána pravdivostí. Neobsahuje-li katastr nemovitostí údaje, jež lze takto označit, jsou právní subjekty při jednání s důvěrou ve správnost zápisu vystaveny neodůvodněnému riziku. (II. ÚS 349/03). Na zápis v katastru se nelze spolehnout Tento pohled, resp. skutečnost, že se nelze spoléhat na zápis v katastru nemovitostí, není pro odborníka žádnou novinkou, pro laika však může být velice nemilým překvapením. Ochrana, jež poskytuje nabyvateli dobrá víra, není takové intenzity, aby zabránila vlastníku nemovitostí účinně uplatňovat své absolutní právo. (II. ÚS 349/03) Pokud tedy zápis neodpovídá skutečnosti, má skutečnost převahu nad katastrálním zápisem. Případný zájemce o koupi nemovitosti tak nesmí zapomínat, že od nevlastníka nemovitost nabýt nelze a že výpis z listu vlastnictví jen dokládá stav zápisu v katastru není však dokladem vlastnictví jako takového. Příčiny je možné hledat jak v minulosti, tak i v současné právní úpravě. Vznik vlastnických a jiných práv k nemovitostem může být založen na konsensuálním principu nebo na principu tradice. Konsensuální princip se uplatňoval na našem území během padesátých let minulého století, kdy právní úprava nevázala vznik vlastnických a jiných práv k nemovitostem na provedení zápisu v pozemkové knize. To mělo za následek, že zápisy nebyly prováděny řádně, což samozřejmě znemožňovalo přehled a řádnou evidenci vztahů k nemovitostem. I když následně bylo od tohoto systému upuštěno a na tvorbě smluv se podílely přímo státní orgány, respektive pro účinnost smluv bylo třeba registrace takových smluv, evidence vlastnických vztahů k nemovitostem byla poznamenaná charakterem daného obdobím, kdy soukromé vlastnictví téměř neexistovalo. Současná právní úprava vychází z principu tradice, kdy je ke vzniku nebo zániku práv k nemovitostem třeba dvou skuteč- ností, a to nabývacího titulu a zápisu (vkladu) do veřejných knih. V současné době se samozřejmě informace zapisují na záznamové medium informačního systému katastru nemovitostí, na němž je veden platný soubor popisných informací. Katastrální úřad v řízení o povolení vkladu před svým rozhodnutím zkoumá pouze zákonem vyjmenované skutečnosti a nezkoumá např. náležitosti daného smluvního typu, neposuzuje tedy platnost nebo neplatnost smlouvy, resp. nabývacího titulu. Katastrální úřad se v rámci svého přezkumu zabývá tím, jestli navrhovanému vkladu není na překážku stav zápisů v katastru, zda navrhovaný vklad je odůvodněn obsahem předložených listin a účastníci řízení jsou oprávněni nakládat s předmětem právního úkonu a v neposlední řadě zda ve smlouvě, která je podkladem pro zápis, jde skutečně o písemné projevy osob v nich uvedených. Sbírka listin S ohledem na výše uvedené je tedy pro zájemce o nemovitost vhodné, aby si pořídil nejen výpis z listu vlastnictví, ale také nahlédl do sbírky listin katastru nemovitostí. Sbírka listin totiž obsahuje protokol o vkladech a záznamech, výkaz změn, rozhodnutí státních orgánů, smlouvy a jiné listiny, na jejichž podkladě byl proveden zápis do katastru nemovitostí tedy nabývací tituly apod. Smlouvy, rozhodnutí a jiné listiny se zakládají podle katastrálních území a položek výkazu změn. S jistým zjednodušením lze říct, že s ohledem na vydržecí dobu pro vydržení nemovitostí v České republice není nutné zkoumat nabývací tituly starší deseti let. Jak bylo uvedeno již na začátku nemovitost nelze nabýt od nevlastníka, což odpovídá zásadě, že nikdo nemůže na druhého převést víc práv než má sám. Potenciální kupující by si tak vlastnické právo prodávajícího měl ověřit nahlédnutím do listin představujících nabývací tituly k předmětným nemovitostem. Katastr je veřejný a každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si z něho pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty a získávat z něj údaje. Poskytování údajů ze sbírky listin se provádí jejich ověřováním nebo poskytnutím prostých kopií. Je ovšem nutné počítat s tím, že některá katastrální pracoviště tyto kopie nebo opisy neposkytují na počkání. Změna v katastrálním zákoně Novinku účinnou od 1. března 2009 přináší zákon č. 8/2009 Sb., kterým se mění katastrální zákon. Údaje ze sbírky listin budou napříště poskytnuty pouze osobě, která prokáže svoji totožnost a uvede účel, pro který jsou údaje požadovány. Nejedná se ve své podstatě o žádné omezení přístupu k informacím, ale pou-

3 ze o byrokratickou kličku, protože zákon nestanoví, že by k nahlédnutí do sbírky listin opravňoval pouze určitý účel (například právní zájem). Podle vládní důvodové zprávy k uvedenému zákonu umožní získání plné kontroly nad tím, kdo, kdy, k jakému údaji a za jakým účelem získal přístup [...] v případě jiného než zákonem dovoleného užití získaných údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů provést šetření takové události a udělit zákonem stanovené sankce. Nesmíme totiž zapomínat, že ze sbírky listin lze získat také údaje o kupní ceně, popř. dalších smluvních podmínkách, což pro některé osoby může být za určitých situací nemilé. Katastr nemovitostí je však mimo jiné založen právě na zásadě veřejnosti, která na tomto místě vlastně pomáhá a hojí poraněný ústavní princip právní jistoty, který podle Ústavního soudu České republiky v případě dobré víry v zápis v katastru nemovitostí není zaručen. Kontakt pro více informací: Mgr. Václav Vlk Advokát/Associate Partner Tel.: Daně aktuálně Konec přepadových kontrol daňových subjektů Napsal Michal Faust Tématika správy daní nebývá častým námětem příspěvků v tomto periodiku. Tentokrát si však tato oblast zmínku zaslouží. V listopadu minulého roku totiž soudci Ústavního soudu učinili průlomové rozhodnutí, které může značně zkomplikovat či dokonce zcela ochromit dohled státu nad výběrem daní. Soud konstatoval, že úředníci nesmějí zahájit daňovou kontrolu bez konkrétního podezření, že podnikatel nemá své daně v pořádku. Nemohou si tedy, jak bylo doposud možné, prostě někoho vytipovat a prověřovat mu evidence sloužící k vyčíslení základu daně a daně. Soudci tento důležitý výrok (nález sp. zn. I.ÚS 1835/07 ze dne ) vynesli v případě podnikatele z Liberecka. Před několika lety tomuto podnikateli po náhlé kontrole finanční úředníci doměřili daň v řádu desítek tisíc korun. I když ne- šlo o významnou částku, dotčený podnikatel se rozhodl soudit a nakonec se mu jeho úporná a trpělivá snaha vyplatila. Ústavní soud jeho podání vyhověl. Kontrola, při níž podnikatel musí odevzdat všechny doklady a pustit úředníky třeba i domů, je podle soudců příliš velký zásah do práv. A není tedy možné, aby na ni úředníci vyrazili úplně bez důkazů. "Šlo by o svévoli, kdyby správce daně mohl provádět kontrolu kdykoliv a bezdůvodně, takříkajíc na zkoušku," prohlásil senát vedený soudkyní Ivanou Janů. Pro finanční úřad to ovšem znamená potíž. Pracovníci správce daně totiž často nemají možnost dostat se k podezřením z daňových úniků jinak, než právě při samotné kontrole v prostorách daňového subjektu. Jenže tam už teď pro ně bude přístup mnohem obtížnější. Rozhodnutí může skutečně znamenat konec přepadových kontrol, protože úředníci dnes nedokáží kontrolu vysvětlit konkrétním podezřením. V drtivé většině případů totiž doposud finanční úřady neuvádějí žádné specifické důvody pro zahájení kontroly. Bude rozhodnutí soudu skutečně respektováno? Je však dost dobře možné, že se finanční úřady nebudou rozsudkem řídit. Mají k tomu dobré důvody. Díky kontrolám totiž stát zpětně vybere až šest miliard ročně. Každá třetí kontrola je namátková, a tudíž podle zmíněného nálezu přinejmenším sporná. Je možné, že za specifické důvody či podezření budou ze strany správců daní považovány velké nesrovnalosti, které úředníci najdou v daňových přiznáních či podivné účty objevené v jiných firmách. K těmto důvodům je možné přiřadit třeba i udání, v němž bude věrohodně popsané, že dotyčné firmy šidí stát na daních. Na ústavní soudce se zlobí i ministr financí Miroslav Kalousek a chce v "přepadovkách" pokračovat. Jeho lidé se budou snažit získat důkazy o daňových únicích předem, jak to chtějí soudci. Ale v závažných případech zariskují a půjdou na kontrolu bez nich a budou doufat, že ústavní soudci časem změní názor. Jak tyto výroky ministra financí podpoří u daňových poplatníků (a občanů vůbec) respekt k právnímu státu a vládě zákona, je diskutabilní. Jak se bránit při dalších pochybnostech Pokud správce daně přece jen kontrolu zahájí a daňový subjekt má další pochybnosti o zákonnosti jejího zahájení nebo též provádění, může se proti postupu správce daně bránit.

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Březen 2009 Podle 16 odst. 4 zákona ČNR č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, v platném znění, má daňový subjekt právo podávat námitky ve vztahu k pracovníku správce daně, který provádí kontrolu. Námitky vyřizuje nadřízený pracovník správce daně. Ten námitce buď může vyhovět nebo daňovému subjektu musí písemně sdělit důvody, pro které námitce vyhovět nelze. Proti rozhodnutí nadřízeného pracovníka správce daně se již nelze samostatně odvolat. Pokud kontrolovaný subjekt vyčerpá tento prostředek, může se bránit podáním žaloby podle 82 a násl. soudního řádu správního. Za nezákonnou daňovou kontrolu je možné považovat například: Kontrolu při shodném předmětu; Bezdůvodně opakovanou kontrolu prováděnou v době, kdy již uplynula lhůta pro vyměření daně; Kontrolu osoby, která byla členem již neexistující právnické osoby; Kontrolu, v jejímž průběhu dochází k nezákonnému postupu ze strany pracovníka správce daně. Pro úplnost je třeba poznamenat, že výše popsané rozhodnutí soudu nebylo vnitřně jednotné. Jak se bude výše zmíněný verdikt projevovat v chování kontrolních orgánů, ukáží až následující měsíce a také soudní praxe v případě sporů vyvolaných po zahájení daňových kontrol. Kontakt pro další informace: Ing. Michal Faust Daňový poradce Tel.: Ekonomika aktuálně Prodej pohledávek a jeho zachycení v účetnictví Napsala Jitka Brázdilová V poslední době se u našich klientů stále častěji setkáváme s problematikou prodeje či nákupu pohledávek. Vzhledem k tomu, že existuje mnoho vari- ant při prodeji pohledávek, nastíníme v tomto článku pouze základní principy, které jsou rozhodující pro zachycení této transakce v účetnictví účetní jednotky. Při rozhodování o způsobu zachycení prodeje pohledávek v účetnictví je kladena zásadní otázka, a to za jakým účelem k tomuto prodeji došlo a zda spolu s postoupením pohledávky přecházejí na nového majitele rovněž i rizika. V praxi dochází k prodeji pohledávek ze dvou důvodů. Prvním z nich je eliminace úvěrového rizika, druhým důvodem bývá pak otázka financování. Tyto důvody se odvíjejí zejména od druhu prodávaných pohledávek. Účetní jednotka může prodávat pohledávky, které jsou již po splatnosti a představují tedy vyšší riziko nesplacení pohledávky dlužníkem. V tomto případě je důvodem pro prodej eliminace úvěrového rizika. Účetní jednotka může dále prodávat pohledávky, které jsou ve splatnosti a to jak krátkodobé, tak i střednědobé či dlouhodobé. V tomto případě se jedná většinou o způsob financování těchto pohledávek. Faktoring a forfaiting jako způsob financování pohledávek Na tomto místě je vhodné zmínit pojmy faktoring a forfaiting. Jedná se o pojmy ekonomické představující službu s cílem zajistit určitý specifický způsob financování v souvislosti s pohledávkami. Forfaiting představuje odkup střednědobých až dlouhodobých pohledávek. V rámci forfaitingu je standardní, že pohledávku proplácí forfaitér při jejím odkupu, přičemž si sráží příslušný diskont. Faktoring je smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek, které vznikly dodavateli v důsledku poskytnutí nezajištěného dodavatelského úvěru. Může se vyskytovat v různých formách a plnit tak pro majitele pohledávek různé funkce tj. již zmíněná eliminace úvěrového rizika a zdroj financování či předání pohledávek ke správě faktoringové společnosti. Správa pohledávek V praxi se můžeme setkat s variantou, kdy faktoringová společnost poskytuje různé služby spojené se správou pohledávek, avšak nepřebírá právo (vlastnictví) ani rizika. Jedná se o služby poskytované při vymáhání a správě portfolia pohledávek, které současně znamenají určitou formu financování s cílem zabezpečení likvidity účetní jednotky tam, kde sjednané lhůty splatnosti pohledávek jsou relativně dlouhé. V tomto případě se nejedná o postoupení pohledávek, ale o předání pohledávek ke správě.

5 V případě, že faktor pouze přebírá pohledávky do správy, nejedná se o změnu vlastnictví. Kvůli evidenci a snazšímu vymáhání pohledávek, přebírá v tomto případě faktor pohledávky do správy od klienta za nominální hodnotu a z praktických důvodů dlužník nezasílá úhradu původnímu věřiteli, ale faktorovi. Tyto pohledávky zůstávají ve vlastnictví klienta, zůstávají tedy i v jeho účetnictví vhodná je jejich oddělená evidence od ostatních pohledávek (jiný analytický účet). U faktora se pohledávky převzaté do správy sledují pouze na podrozvahových účtech. Prodej pohledávek s přechodem vlastnictví i rizik Pokud je cílem účetní jednotky eliminace úvěrového rizika, pak je pro ni vhodná varianta tzv. bezregresního neboli pravého faktoringu. V tomto případě majitel prodává pohledávku včetně rizika nezaplacení dlužníkem. Faktoringová společnost pohledávky skutečně nakoupí a dochází rovněž k přechodu vlastnictví k pohledávkám. V situacích, kdy má prodej pohledávky zajistit účetní jednotce zdroj financování, se jedná o tzv. faktoring s předfinancováním. Faktoringová společnost v tomto případě proplácí sjednanou výši odkupovaných pohledávek ihned v okamžiku jejich odkupu. Zbývající část slouží faktoringové společnosti jako záruka pro případ skonta, reklamací a pro vyúčtování provize, úroků apod. Důležité je přitom, zda faktoringová společnost nese riziko nesplacení pohledávky odběratelem či zda toto riziko zůstává účetní jednotce. Jestliže je smlouva uzavřena jako prodej pohledávky s přechodem vlastnictví i rizik, je nutné podle platných účetních předpisů postupovat stejně jako při prodeji jakéhokoliv jiného aktiva, tj. zaúčtovat prodej pohledávek do výnosů a účetní hodnotu pohledávek zúčtovat do nákladů. Pohledávka se v tomto případě zpravidla prodává za nižší než nominální hodnotu. Zde je třeba upozornit na daňový dopad. Rozdíl mezi nominální hodnotou pohledávky a prodejní hodnotou pohledávky, případně zvýšenou o vytvořenou opravnou položku, rezervu nebo o diskont připadající na zbývající dobu do lhůty splatnosti (viz 24 odst. 2 písm. s) zákona o daních z příjmů), je nedaňovým nákladem. Obsah versus forma Faktoring je finanční služba, která může mít jak charakter spravování pohledávek, tak charakter prodeje pohledávek současně s cílem financování klienta. Míra převzetí rizika za dobytnost pohledávek faktorem může být různá, závisí vždy na konkrétní smlouvě. Pokud ze smlouvy uzavřené mezi faktorem a klientem vyplývá, že dochází k převodu vlastnictví pohledávek, je třeba podle našich účetních předpisů účtovat výsledkově s ohledem na daňové dopady. Někdy však může dojít k tomu, že ekonomická podstata smluvního ujednání je zastírána stavem právním. Pokud tedy ze smlouvy jasně vyplývá, že se pohledávky v případě, že nebudou zaplaceny, vrací klientovi, neboť faktor nepřebírá rizika jejich inkasa, pak je třeba bez ohledu na název smlouvy účtovat o této operaci rozvahově s ohledem na věrný a poctivý obraz skutečnosti. Účetní jednotka by tedy měla zvolit takový způsob účtování, který odpovídá skutečnému obsahu smluvního ujednání. Je třeba vždy pečlivě posoudit povahu uskutečněné transakce. Kontakt pro další informace: Ing. Jitka Brázdilová Auditorka/Associate Partner Tel.: Oceňování aktuálně Nová služba pro Vás Transferové ceny mezi spojenými osobami activities, a.s. S postupující globalizací a propojováním podniků narůstá objem obchodů mezi spřízněnými podniky. Daňové správy členských států OECD a dalších zemí již řadu let kontrolují, zda transferové, nebo-li převodní ceny, jsou tržní a neslouží jako nástroj neoprávněné daňové optimalizace. Nadnárodní podniky také proto vnímají správné nastavení cen jako jednu z nejdůležitějších daňových otázek. České finanční úřady této problematice věnují rok od roku větší pozornost a při provádění kontrol získávají zkušenosti. V Česku není posouzení transferových cen zatím povinné, nicméně v daňovém řízení leží důkazní břemeno na poplatníkovi. Co jsou, koho se týkají a jaký je postup posouzení transferových cen? Co je transferová cena Jde o ceny realizované při obchodech mezi spojenými osobami. Přesnou definici stanoví zákon o dani z příjmů 23, odstavec 7:

6 6 7 Mandantenbrief Vydání Březen 2009 Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných, nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví správce daně základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl; nelze-li určit cenu, která by byla sjednávána mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných, nebo obdobných podmínek, použije se cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu." Smyslem problematiky transferových cen je posoudit, zda obchody mezi kapitálově, či jinak spojenými osobami probíhají v souladu s principem tržního odstupu, tzn. zda jsou mezi spojenými osobami v jejich obchodních, nebo finančních vztazích stejné ceny a podmínky, které by existovaly mezi nezávislými osobami. Ustanovení zákona se vztahuje téměř na všechny transakce mezi spojenými osobami. V praxi se zkoumají mezinárodní i tuzemské transakce. Lze předpokládat, že mezi některými spojenými osobami v různých státech budou ceny nastaveny jinak než tržně, a to například tak, aby zisk byl zdaněn ve státě s nejnižším zdaněním, nebo sdílení daňové ztráty, což může být posouzeno jako neoprávněná daňová optimalizace. V praxi je obchodování se spojenými osobami rozdílné od obchodů s nezávislými osobami. Tyto rozdíly by měly být kvalifikovaně zdůvodněny a promítnuty do ceny. Příkladem může být vyšší míra rizika úhrady při obchodování s nezávislým podnikem a toto riziko je obvykle zakalkulováno v ceně. Zákon pokračuje definicí výjimek. První výjimka se vztahuje na úroky z půjček od některých spojených osob, a to tehdy, když úrok je nižší než tržní. Druhá výjimka se týká poskytnutí místnosti s vybavením odborové organizaci pro její provozní činnost. Kdo jsou spojené osoby? Ve smyslu zákona o dani z příjmů ( 23, odst. 7) jde jak o fyzické, tak i právnické osoby. Kapitálově spojené osoby jsou spojeny majetkově. Jedna osoba se podílí na kapitálu, či hlasovacích právech jiné osoby, a to přímo, či nepřímo prostřednictvím jiné osoby. Tento podíl je minimálně 25 % základního kapitálu, nebo minimálně 25 % hlasovacích práv. Jinak spojené osoby jsou osoby spojené skrze ovládací smlouvu (a to i nepřímo), nebo jsou spojeny skrze osobu, která se podílí na kontrole nebo vedení. Dále se jedná osoby blízké ve smyslu občanského zákoníku. Také jde o osoby, které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně, či zvýšení daňové ztráty. Identifikaci těchto osob zajišťují finanční úřady. Jedním z pramenů, zda poplatník provádí transakce se spojenými osobami, jsou od zdaňovacího období 2002 informace z daňových přiznání. Odhaduje se, že cca 30 % poplatníků tuto informaci v přiznání opomíjí. Dalšími zdroji identifikace spojených osob jsou obchodní rejstřík, kontrolní nálezy, simultánní kontroly, zejména s evropskými daňovými úřady a mezinárodní výměna informací se zahraničními daňovými úřady. Ke zvýšení jistoty poplatníka je možné požádat finanční úřad o "Závazné posouzení způsobu, jak byla sjednána cena mezi spojenými osobami" (zákon o dani z příjmů 38nc, podrobněji Pokyn MF D-292). Za roky 2006 a 2007 bylo schváleno 5 žádostí a 6 žádostí se vyřizuje. K žádosti je nutné předložit analýzu a návrh tvorby transferové ceny. Finanční úřad schvaluje pouze postup tvorby ne výši ceny. Jak na posouzení ceny? Základem je stanovení cen podle principu tržního odstupu, tedy srovnat posuzovanou transakci s obdobnou transakcí, nejlépe obdobného podniku. Proto je velmi důležité nalézt obdobné transakce pro porovnání. Navrhujeme tento postup: 1. Provést srovnávací analýzu s jinou srovnatelnou transakcí Srovnává se 5 charakteristik obchodu se spojenou osobou a obchodu s nezávislou osobou: Vlastnosti produktu. Hmotný majetek a zboží fyzikální vlastnosti, kvalita a dostupnost na trhu. Služby povaha a rozsah. Nehmotný majetek očekávaný přínos spojený s jejich použitím, forma obchodu, typ majetku; Funkční analýza. Zabezpečované funkce a nesená rizika ve prospěch ostatních spojených osob, například výzkum a vývoj, distribuce, nákup; Podmínky transakcí. To co nespadá do předchozího bodu (objem prodeje, doba plnění, doba splatnosti); Ekonomické podmínky na trhu. Tržní síla konkurence, poptávka, legislativní regulace; Vliv podnikatelské strategie. Např. průnik na nový trh. 2. Zjistit rozdíly mezi transakcemi a posoudit jejich význam Ze srovnávací analýzy vyplynou rozdíly významné a nevýznamné.významné rozdíly je třeba pomocí úprav eliminovat. Cílem je dosáhnout stejných, nebo obdobných transakcí. 3. Stanovit tržně srovnatelnou cenu pomocí metod OECD Je vhodné stanovit převodní cenu s využitím postupů směrnice OECD, což zvyšuje pravděpodobnost, že finanční úřad bude akceptovat cenu za tržní cenu.

7 Tradiční metody (CUP, RPM, CostPlus) jsou založeny na porovnání cen, ziskové marže, nebo přirážek k nákladům použitých v obchodech se spojenými osobami a nezávislými osobami. Transakční ziskové metody (PSM a TNMM) slouží ke zkoumání "zásluhy" dosaženého zisku. Podle výsledného podílu je zisk přidělen konkrétním účastníkům. Podrobnější charakteristika jednotlivých metod přesahuje rozsah tohoto článku. Bližší informace o metodách jsou uvedeny v Pokynu D-258. Jakou metodu zvolit? Zákon o dani z příjmů předpokládá metodu CUP (srovnatelné nezávislé ceny). Když metodu CUP nejde použít, pak se preferují tradiční metody před transakčními. V praxi to ovšem bývá často naopak. Důležitá je povaha transakce, dostatek informací a srovnatelné transakce, zda jde o jednorázovou, vzájemnou, nebo provázanou transakci. 4. Proč a jak vytvořit dokumentaci? Pro všechny poplatníky platí povinnost veškeré údaje uvedené v daňovém přiznání průkazně doložit. Poplatník je proto povinen opatřit a uschovat záznamy nezbytné pro případnou kontrolu. Ze zákona není stanovena konkrétní podoba dokumentace. V této souvislosti vydalo MF Pokyn D-293 o rozsahu a podobě dokumentace. Jde o tuzemskou adaptaci doporučení EU pro jednotnou tvorbu dokumentace. Podle tohoto doporučení se dokumentace skládá ze dvou částí: Masterfile obsahuje informace o celé skupině spojených osob organizační strukturu, vztahy mezi jednotlivými členy skupiny, rozdělení rizik a funkcí, pravidla pro transferové ceny; Specifická dokumentace se vztahuje na jednotlivého účastníka a popis jeho transakcí a na konkrétní konstrukci transferové ceny. Další zdroje informací Směrnice OECD o převodních cenách. Do češtiny byla přeložena postupně v letech 1997 a Kromě jiného definuje pojmy, navrhuje postup posouzení, doporučuje jednotlivé metody pro posouzení, upravuje možnost závazného posouzení ceny, což zvyšuje právní situaci poplatníka. Ze směrnice vychází Pokyn D-258 Ministerstva financí ČR. Závazné posouzení řeší Pokyn MF D-292. Závěr Transferové ceny jsou důležitou součástí daňového plánování především pro společnosti, které jsou navzájem spojené a obchodují mezi sebou, a to zejména, jestliže jeden z účastníků transakce vykazuje ztrátu. Správné nastavení převodních cen zvýší jistotu poplatníků při případné daňové kontrole na daň z příjmů a DPH. Poplatníky, kteří získali dotace z státního rozpočtu, uchrání navíc před případnou povinností část dotace vracet. Specialisté společnosti Activities a.s. jsou připraveni zodpovědět otázky související s tvorbou dokumentace, metodami ocenění, interními směrnicemi a další. Kontakt pro další informace: Ing. Vlasta Hašková, CSc. Activities a.s. Předsedkyně představenstva Tel.: Rödl & Partner Intern Lidé u Rödl & Partner Gratulujeme Michal Lorenc úspěšně složil státní rigorózní zkoušku Titulem doktor práv (JUDr.) se bude moci nově pyšnit kolega Michal Lorenc, který v lednu letošního roku složil na Právnické fakultě Masarykovy univerzity státní rigorózní zkoušku ve specializaci obchodní právo. Michal Lorenc působí v kanceláři Rödl & Partner čtvrtým rokem, v současnosti jako zástupce vedoucího brněnského týmu právníků. V rámci poradenství se zaměřuje především na obchodní a pracovní právo. Vysokoškolské vzdělání s vyznamenáním získal na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce Hovoří německy a anglicky. Ve volném čase rád létá na větroních a v zimě lyžuje. -jv-

8 8 Mandantenbrief Vydání Březen 2009 Semináře Březen Statutární orgány odpovědnost a rizika (se zaměřením na italskou klientelu) Kancelář Rödl & Partner připravuje seminář, který se bude konat v úterý 24. března 2009 od 17:30 do 19:30 hodin v sídle společnosti Rödl & Partner. Advokát Marek Švehlík & tým pohovoří o následujících tématech: Odpovědnost člena statutárního orgánu Odpovědnost v koncernových vztazích Trestně právní důsledky odpovědnosti Omezení rizika pojištění D & O Odpovědnost vedoucích zaměstnanců Koncernové vztahy z hlediska daní Kontakt pro další informace: Martin Holub, Štěpán Horký, Duben Zaměstnanci z pohledu právní a daňové úpravy Kancelář Rödl & Partner připravuje seminář, který se bude konat ve středu 15. dubna 2009 od 9:30 (prezence od 8:30) do 13:00 hodin v andel s Hotel v Praze. Advokátka Eva Blechová a daňový poradce Roman Konečný pohovoří o následujících tématech: aktuální úpravy a možnosti postupu zaměstnavatelů: při nemoci zaměstnance při řešení dočasného nedostatku práce při skončení pracovního poměru včetně omezení a náhrad s tím spojených při poskytování benefitů (včetně problematiky kvalifikace zaměstnanců) nové podmínky v sociálním a zdravotním pojištění (nejen u zaměstnanců, ale i jednatelů a členů představenstva) stav protikrizových opatření v právní a daňové oblasti Zájemci se mohou hlásit v termínu do 3. dubna 2009 zasláním přihlášky, kterou je možné získat na adrese: -jv- Mandantenbrief Březen 2009, č. 3 Vydává Rödl & Partner Consulting, s.r.o., IČ: Praha 1, Platnéřská 2 Telefon: , Fax: Vychází měsíčně MK ČR E Koordinace: Bc. Jana Vodolánová Více informací naleznete na

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 70154554 Název: Mikroregion Podchlumí Sídlo: Chomutice 4, Chomutice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého

Více

Ministerstvo financí Odbor 39. č.j.: 39/ /

Ministerstvo financí Odbor 39. č.j.: 39/ / Ministerstvo financí Odbor 39 č.j.: 39/ 86 838/2009-393 Pokyn D 333 Sdělení Ministerstva financí k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami V rámci zákona

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Příloha. Předmět činnosti: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Příloha. Předmět činnosti: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

Více

Obsah. Seznam zkratek Předmluva KAPITOLA 2. KAPITOLA 3. KAPITOLA

Obsah. Seznam zkratek Předmluva KAPITOLA 2. KAPITOLA 3. KAPITOLA Obsah Seznam zkratek........................................... 10 Předmluva............................................... 13 1. KAPITOLA Vývoj a historie daňové kontroly........................ 15 1.1

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

923/ Směna majetku

923/ Směna majetku 923/16.06.99 - Směna majetku Předkládá: Ing. Dana Trezziová, daňová poradkyně č.osvědčení 7 Jiří Jirman, daňový poradce č.osvědčení 2965 Mgr. Jaroslav Škvrna, daňový poradce č.osvědčení 2843 Popis problematiky:

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 71211721 Název: Svazek obcí "ÚPA" Sídlo: Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA ( / )

Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA ( / ) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00544566 Název: Obec Pravcice @U=721. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jedntka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodů ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba podnikatel IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO klienta

Více

KUPNÍ SMLOUVU dle 2079 a násl. ve spojení s 2128 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

KUPNÍ SMLOUVU dle 2079 a násl. ve spojení s 2128 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Mgr. Marek Vlk se sídlem Č. Drahlovského 871/17, 750 02 Přerov insolvenční správce dlužníka OPERA Bohemia s.r.o., IČ 277 72 829 se sídlem Přerov - Přerov VII

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Jedna z nejdůležitějších daňových otázek u nadnárodních společností. Týká se cen (zboží, služby) za které prodává sdruženému podniku.

Jedna z nejdůležitějších daňových otázek u nadnárodních společností. Týká se cen (zboží, služby) za které prodává sdruženému podniku. Transfer pricing Jedna z nejdůležitějších daňových otázek u nadnárodních společností. Týká se cen (zboží, služby) za které prodává sdruženému podniku. Pokyn D-258 Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 75126001 Název: NOVOPACKO Sídlo: Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) účetní metoda se nemění A.2. Informace podle 7 odst.

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00600261 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepředpokládá

Více

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI Ing. Tomáš PACOVSKÝ 1 Obsah / Obecně ke zdanění fondů / Výplata zisku fondu / Fúze společností / Daňové dopady fúzí společností

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ÚSC veřejná správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

PŘÍLOHA za období : 12/2015. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O : NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Hrušovany

PŘÍLOHA za období : 12/2015. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O : NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Hrušovany Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 22.02.2016 14h52m53s Strana: 1 PŘÍLOHA za období : 12/2015 I Č O :00261874 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Hrušovany (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti. Účetní jednotka nemá informaci, že by nastaly skutečnosti, které by ji v činnosti omezovaly nebo zabraňovaly. Z tohoto

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Opravné položky a vyřazení pohledávek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

Více

Licence: D03D XCRGUPXA / PXA ( / ) Svazek obcí mikroregionu Uhlířskojanovicko a středního Posázaví

Licence: D03D XCRGUPXA / PXA ( / ) Svazek obcí mikroregionu Uhlířskojanovicko a středního Posázaví A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 70829462 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka pokračuje

Více

PŘÍLOHA za období : 12/2015

PŘÍLOHA za období : 12/2015 Zpracoval: Ilona Stránská Okamžik sestavení: 21.03.2016 15h53m11s Strana: 1 PŘÍLOHA za období : 12/2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O :47920912 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Svazek obcí Skupinový

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Částka 182 Sbírka zákonů č. 473 / 2013 Strana 7955 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Strana 7956 Sbírka zákonů č. 473 / 2013 Částka 182 Částka 182 Sbírka zákonů č. 473 / 2013 Strana 7957 Strana 7958

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Daně a účetnictví. přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP

Daně a účetnictví. přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP Daně a účetnictví přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP Hana Trnková Kocourková účetní DANEHNED.CZ Kryptoměny jsou nehmotné movité věci 496 OZ (VIZ PŘEDNÁŠKA Z 15. 11. 2016) OBSAH DANĚ Daň

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba (podnikatel) IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO

Více

Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem. Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh

Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem. Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh Legislativa Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (připravuje se

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Rudoltice Sídlo: Rudoltice 95 561 25 Rudoltice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00279421 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona V

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis.

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis. A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2011 IČO: 00636223 Název: Obec Dolní Újezd Sídlo: Dolní Újezd čp. 155, 751 23 Dolní Újezd Finanční okruhy Účetnictví 3.48.2 (Obec Dolní Újezd), verze: 2011.02 1 z 15 A.1. Informace podle

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. Netýká se A. Beze změny A. 00372161 Osvětová beseda Libňatov Libňatov, 542 36 Libňatov Hlavní činnost sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00572314 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Čečovice Účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 00272574 Název: Obec Česká Čermná Sídlo: Česká Čermná 128, 549 21 Česká Čermná A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace tom,že by byl porušen princip

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Okamžik sestavení: 9.2.2015 9:39:52 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 70968721 Název: Svazek obcí mikroregionu Stražiště Sestavená k rozvahovému

Více

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1.1 Definice a rozdělení vkladů S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Obec SVOR IČO OO261009

Obec SVOR IČO OO261009 Obec SVOR IČO OO261009 --------------------------------------------------- 471 51 Svor 195 tel.: 487 751 522, mobil 725 O71 177, e-mail: ou.svor@quick.cz Směrnice č.5/2011 podrozvahová evidence Obec Svor

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 00273295 Název: Městys Žernov Sídlo: Žernov čp. 112, 552 03 Žernov A.1. Netýká se nás A.2. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský

Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský 0 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ KONKURS 1 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ KONKURS 2 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ REORGANIZACE 3 PRŮMĚRNÉ %

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Licence: DXNU XCRGUPXA / PXA ( / )

Licence: DXNU XCRGUPXA / PXA ( / ) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00240290 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Město Klecany Účetní

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více