Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni"

Transkript

1 Vydání Březen Obsah: Aktuality Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni Právo aktuálně Sbírka listin katastru nemovitostí aneb co nelze vyčíst z listu vlastnictví Daně aktuálně Konec přepadových kontrol daňových subjektů Ekonomika aktuálně Prodej pohledávek a jeho zachycení v účetnictví Oceňování aktuálně Nová služba pro Vás Transferové ceny mezi spojenými osobami Rödl & Partner Intern Lidé u Rödl & Partner Semináře A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni Dne 1. ledna 2009 vstoupil v účinnost nový zákon o nemocenském pojištění, který z okruhu nemocensky pojištěných osob vypustil mj. společníky a jednatele společnosti s ručením omezeným a komanditisty komanditní společnosti. Uvedené osoby, které vykonávají pro společnost práci, za kterou jsou odměňováni, pouze mimo pracovněprávní vztah, nejsou v současné době nemocensky pojištěni. Zákon těmto osobám dokonce nepřiznává ani možnost dobrovolného nemocenského pojištění, jako je tomu u osob samostatně výdělečně činných. Společnosti, u nichž byly uvedené osoby ke konci roku 2008 přihlášeny k tomuto pojištění, byly povinny je do 31. ledna 2009 odhlásit. Jako řešení této situace se nabízejí dvě základní možnosti. Jednak jde o převzetí zajištění dané osoby po dobu nemoci společností a jednak využití možnosti individuálního pojištění u soukromých pojišťoven. Upozorňujeme současně na skutečnost, že řešením naopak není uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce jednatele, neboť tato funkce nemůže být vykonávána v pracovněprávním poměru. Kontakt pro další informace: JUDr. Michal Lorenc Advokátní koncipient Tel.: Tato změna má samozřejmě odpovídající dopady i na povinné odvody. Čistá odměna uvedených osob tak od počátku roku 2009 naroste o nižší pojistné na sociální zabezpečení a díky principu superhrubé odměny rovněž o nižší daňovou zátěž. To vše přirozeně za cenu nemožnosti využívat výhody jinak plynoucí z nemocenského pojištění. A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Březen 2009 Právo aktuálně Sbírka listin katastru nemovitostí aneb co nelze vyčíst z listu vlastnictví Napsal václav vlk Ústavní soud České republiky ve své judikatuře zastává konstantně názor, že výpis z listu vlastnictví je pouze dokladem o stavu zápisu v katastru nemovitostí, který však nemusí odpovídat skutečně existujícím právním vztahům. Katastr nemovitostí ČR není založen na takových zásadách, které by umožňovaly jednat s plnou důvěrou v jeho obsah a není tak naplněna jedna z jeho základních funkcí, jež od něj občané očekávají. Informace ze zápisu v katastru nemovitostí může ve společenských a právních vztazích splnit očekávaný význam jedině tehdy, je-li nadána pravdivostí. Neobsahuje-li katastr nemovitostí údaje, jež lze takto označit, jsou právní subjekty při jednání s důvěrou ve správnost zápisu vystaveny neodůvodněnému riziku. (II. ÚS 349/03). Na zápis v katastru se nelze spolehnout Tento pohled, resp. skutečnost, že se nelze spoléhat na zápis v katastru nemovitostí, není pro odborníka žádnou novinkou, pro laika však může být velice nemilým překvapením. Ochrana, jež poskytuje nabyvateli dobrá víra, není takové intenzity, aby zabránila vlastníku nemovitostí účinně uplatňovat své absolutní právo. (II. ÚS 349/03) Pokud tedy zápis neodpovídá skutečnosti, má skutečnost převahu nad katastrálním zápisem. Případný zájemce o koupi nemovitosti tak nesmí zapomínat, že od nevlastníka nemovitost nabýt nelze a že výpis z listu vlastnictví jen dokládá stav zápisu v katastru není však dokladem vlastnictví jako takového. Příčiny je možné hledat jak v minulosti, tak i v současné právní úpravě. Vznik vlastnických a jiných práv k nemovitostem může být založen na konsensuálním principu nebo na principu tradice. Konsensuální princip se uplatňoval na našem území během padesátých let minulého století, kdy právní úprava nevázala vznik vlastnických a jiných práv k nemovitostem na provedení zápisu v pozemkové knize. To mělo za následek, že zápisy nebyly prováděny řádně, což samozřejmě znemožňovalo přehled a řádnou evidenci vztahů k nemovitostem. I když následně bylo od tohoto systému upuštěno a na tvorbě smluv se podílely přímo státní orgány, respektive pro účinnost smluv bylo třeba registrace takových smluv, evidence vlastnických vztahů k nemovitostem byla poznamenaná charakterem daného obdobím, kdy soukromé vlastnictví téměř neexistovalo. Současná právní úprava vychází z principu tradice, kdy je ke vzniku nebo zániku práv k nemovitostem třeba dvou skuteč- ností, a to nabývacího titulu a zápisu (vkladu) do veřejných knih. V současné době se samozřejmě informace zapisují na záznamové medium informačního systému katastru nemovitostí, na němž je veden platný soubor popisných informací. Katastrální úřad v řízení o povolení vkladu před svým rozhodnutím zkoumá pouze zákonem vyjmenované skutečnosti a nezkoumá např. náležitosti daného smluvního typu, neposuzuje tedy platnost nebo neplatnost smlouvy, resp. nabývacího titulu. Katastrální úřad se v rámci svého přezkumu zabývá tím, jestli navrhovanému vkladu není na překážku stav zápisů v katastru, zda navrhovaný vklad je odůvodněn obsahem předložených listin a účastníci řízení jsou oprávněni nakládat s předmětem právního úkonu a v neposlední řadě zda ve smlouvě, která je podkladem pro zápis, jde skutečně o písemné projevy osob v nich uvedených. Sbírka listin S ohledem na výše uvedené je tedy pro zájemce o nemovitost vhodné, aby si pořídil nejen výpis z listu vlastnictví, ale také nahlédl do sbírky listin katastru nemovitostí. Sbírka listin totiž obsahuje protokol o vkladech a záznamech, výkaz změn, rozhodnutí státních orgánů, smlouvy a jiné listiny, na jejichž podkladě byl proveden zápis do katastru nemovitostí tedy nabývací tituly apod. Smlouvy, rozhodnutí a jiné listiny se zakládají podle katastrálních území a položek výkazu změn. S jistým zjednodušením lze říct, že s ohledem na vydržecí dobu pro vydržení nemovitostí v České republice není nutné zkoumat nabývací tituly starší deseti let. Jak bylo uvedeno již na začátku nemovitost nelze nabýt od nevlastníka, což odpovídá zásadě, že nikdo nemůže na druhého převést víc práv než má sám. Potenciální kupující by si tak vlastnické právo prodávajícího měl ověřit nahlédnutím do listin představujících nabývací tituly k předmětným nemovitostem. Katastr je veřejný a každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si z něho pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty a získávat z něj údaje. Poskytování údajů ze sbírky listin se provádí jejich ověřováním nebo poskytnutím prostých kopií. Je ovšem nutné počítat s tím, že některá katastrální pracoviště tyto kopie nebo opisy neposkytují na počkání. Změna v katastrálním zákoně Novinku účinnou od 1. března 2009 přináší zákon č. 8/2009 Sb., kterým se mění katastrální zákon. Údaje ze sbírky listin budou napříště poskytnuty pouze osobě, která prokáže svoji totožnost a uvede účel, pro který jsou údaje požadovány. Nejedná se ve své podstatě o žádné omezení přístupu k informacím, ale pou-

3 ze o byrokratickou kličku, protože zákon nestanoví, že by k nahlédnutí do sbírky listin opravňoval pouze určitý účel (například právní zájem). Podle vládní důvodové zprávy k uvedenému zákonu umožní získání plné kontroly nad tím, kdo, kdy, k jakému údaji a za jakým účelem získal přístup [...] v případě jiného než zákonem dovoleného užití získaných údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů provést šetření takové události a udělit zákonem stanovené sankce. Nesmíme totiž zapomínat, že ze sbírky listin lze získat také údaje o kupní ceně, popř. dalších smluvních podmínkách, což pro některé osoby může být za určitých situací nemilé. Katastr nemovitostí je však mimo jiné založen právě na zásadě veřejnosti, která na tomto místě vlastně pomáhá a hojí poraněný ústavní princip právní jistoty, který podle Ústavního soudu České republiky v případě dobré víry v zápis v katastru nemovitostí není zaručen. Kontakt pro více informací: Mgr. Václav Vlk Advokát/Associate Partner Tel.: Daně aktuálně Konec přepadových kontrol daňových subjektů Napsal Michal Faust Tématika správy daní nebývá častým námětem příspěvků v tomto periodiku. Tentokrát si však tato oblast zmínku zaslouží. V listopadu minulého roku totiž soudci Ústavního soudu učinili průlomové rozhodnutí, které může značně zkomplikovat či dokonce zcela ochromit dohled státu nad výběrem daní. Soud konstatoval, že úředníci nesmějí zahájit daňovou kontrolu bez konkrétního podezření, že podnikatel nemá své daně v pořádku. Nemohou si tedy, jak bylo doposud možné, prostě někoho vytipovat a prověřovat mu evidence sloužící k vyčíslení základu daně a daně. Soudci tento důležitý výrok (nález sp. zn. I.ÚS 1835/07 ze dne ) vynesli v případě podnikatele z Liberecka. Před několika lety tomuto podnikateli po náhlé kontrole finanční úředníci doměřili daň v řádu desítek tisíc korun. I když ne- šlo o významnou částku, dotčený podnikatel se rozhodl soudit a nakonec se mu jeho úporná a trpělivá snaha vyplatila. Ústavní soud jeho podání vyhověl. Kontrola, při níž podnikatel musí odevzdat všechny doklady a pustit úředníky třeba i domů, je podle soudců příliš velký zásah do práv. A není tedy možné, aby na ni úředníci vyrazili úplně bez důkazů. "Šlo by o svévoli, kdyby správce daně mohl provádět kontrolu kdykoliv a bezdůvodně, takříkajíc na zkoušku," prohlásil senát vedený soudkyní Ivanou Janů. Pro finanční úřad to ovšem znamená potíž. Pracovníci správce daně totiž často nemají možnost dostat se k podezřením z daňových úniků jinak, než právě při samotné kontrole v prostorách daňového subjektu. Jenže tam už teď pro ně bude přístup mnohem obtížnější. Rozhodnutí může skutečně znamenat konec přepadových kontrol, protože úředníci dnes nedokáží kontrolu vysvětlit konkrétním podezřením. V drtivé většině případů totiž doposud finanční úřady neuvádějí žádné specifické důvody pro zahájení kontroly. Bude rozhodnutí soudu skutečně respektováno? Je však dost dobře možné, že se finanční úřady nebudou rozsudkem řídit. Mají k tomu dobré důvody. Díky kontrolám totiž stát zpětně vybere až šest miliard ročně. Každá třetí kontrola je namátková, a tudíž podle zmíněného nálezu přinejmenším sporná. Je možné, že za specifické důvody či podezření budou ze strany správců daní považovány velké nesrovnalosti, které úředníci najdou v daňových přiznáních či podivné účty objevené v jiných firmách. K těmto důvodům je možné přiřadit třeba i udání, v němž bude věrohodně popsané, že dotyčné firmy šidí stát na daních. Na ústavní soudce se zlobí i ministr financí Miroslav Kalousek a chce v "přepadovkách" pokračovat. Jeho lidé se budou snažit získat důkazy o daňových únicích předem, jak to chtějí soudci. Ale v závažných případech zariskují a půjdou na kontrolu bez nich a budou doufat, že ústavní soudci časem změní názor. Jak tyto výroky ministra financí podpoří u daňových poplatníků (a občanů vůbec) respekt k právnímu státu a vládě zákona, je diskutabilní. Jak se bránit při dalších pochybnostech Pokud správce daně přece jen kontrolu zahájí a daňový subjekt má další pochybnosti o zákonnosti jejího zahájení nebo též provádění, může se proti postupu správce daně bránit.

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Březen 2009 Podle 16 odst. 4 zákona ČNR č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, v platném znění, má daňový subjekt právo podávat námitky ve vztahu k pracovníku správce daně, který provádí kontrolu. Námitky vyřizuje nadřízený pracovník správce daně. Ten námitce buď může vyhovět nebo daňovému subjektu musí písemně sdělit důvody, pro které námitce vyhovět nelze. Proti rozhodnutí nadřízeného pracovníka správce daně se již nelze samostatně odvolat. Pokud kontrolovaný subjekt vyčerpá tento prostředek, může se bránit podáním žaloby podle 82 a násl. soudního řádu správního. Za nezákonnou daňovou kontrolu je možné považovat například: Kontrolu při shodném předmětu; Bezdůvodně opakovanou kontrolu prováděnou v době, kdy již uplynula lhůta pro vyměření daně; Kontrolu osoby, která byla členem již neexistující právnické osoby; Kontrolu, v jejímž průběhu dochází k nezákonnému postupu ze strany pracovníka správce daně. Pro úplnost je třeba poznamenat, že výše popsané rozhodnutí soudu nebylo vnitřně jednotné. Jak se bude výše zmíněný verdikt projevovat v chování kontrolních orgánů, ukáží až následující měsíce a také soudní praxe v případě sporů vyvolaných po zahájení daňových kontrol. Kontakt pro další informace: Ing. Michal Faust Daňový poradce Tel.: Ekonomika aktuálně Prodej pohledávek a jeho zachycení v účetnictví Napsala Jitka Brázdilová V poslední době se u našich klientů stále častěji setkáváme s problematikou prodeje či nákupu pohledávek. Vzhledem k tomu, že existuje mnoho vari- ant při prodeji pohledávek, nastíníme v tomto článku pouze základní principy, které jsou rozhodující pro zachycení této transakce v účetnictví účetní jednotky. Při rozhodování o způsobu zachycení prodeje pohledávek v účetnictví je kladena zásadní otázka, a to za jakým účelem k tomuto prodeji došlo a zda spolu s postoupením pohledávky přecházejí na nového majitele rovněž i rizika. V praxi dochází k prodeji pohledávek ze dvou důvodů. Prvním z nich je eliminace úvěrového rizika, druhým důvodem bývá pak otázka financování. Tyto důvody se odvíjejí zejména od druhu prodávaných pohledávek. Účetní jednotka může prodávat pohledávky, které jsou již po splatnosti a představují tedy vyšší riziko nesplacení pohledávky dlužníkem. V tomto případě je důvodem pro prodej eliminace úvěrového rizika. Účetní jednotka může dále prodávat pohledávky, které jsou ve splatnosti a to jak krátkodobé, tak i střednědobé či dlouhodobé. V tomto případě se jedná většinou o způsob financování těchto pohledávek. Faktoring a forfaiting jako způsob financování pohledávek Na tomto místě je vhodné zmínit pojmy faktoring a forfaiting. Jedná se o pojmy ekonomické představující službu s cílem zajistit určitý specifický způsob financování v souvislosti s pohledávkami. Forfaiting představuje odkup střednědobých až dlouhodobých pohledávek. V rámci forfaitingu je standardní, že pohledávku proplácí forfaitér při jejím odkupu, přičemž si sráží příslušný diskont. Faktoring je smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek, které vznikly dodavateli v důsledku poskytnutí nezajištěného dodavatelského úvěru. Může se vyskytovat v různých formách a plnit tak pro majitele pohledávek různé funkce tj. již zmíněná eliminace úvěrového rizika a zdroj financování či předání pohledávek ke správě faktoringové společnosti. Správa pohledávek V praxi se můžeme setkat s variantou, kdy faktoringová společnost poskytuje různé služby spojené se správou pohledávek, avšak nepřebírá právo (vlastnictví) ani rizika. Jedná se o služby poskytované při vymáhání a správě portfolia pohledávek, které současně znamenají určitou formu financování s cílem zabezpečení likvidity účetní jednotky tam, kde sjednané lhůty splatnosti pohledávek jsou relativně dlouhé. V tomto případě se nejedná o postoupení pohledávek, ale o předání pohledávek ke správě.

5 V případě, že faktor pouze přebírá pohledávky do správy, nejedná se o změnu vlastnictví. Kvůli evidenci a snazšímu vymáhání pohledávek, přebírá v tomto případě faktor pohledávky do správy od klienta za nominální hodnotu a z praktických důvodů dlužník nezasílá úhradu původnímu věřiteli, ale faktorovi. Tyto pohledávky zůstávají ve vlastnictví klienta, zůstávají tedy i v jeho účetnictví vhodná je jejich oddělená evidence od ostatních pohledávek (jiný analytický účet). U faktora se pohledávky převzaté do správy sledují pouze na podrozvahových účtech. Prodej pohledávek s přechodem vlastnictví i rizik Pokud je cílem účetní jednotky eliminace úvěrového rizika, pak je pro ni vhodná varianta tzv. bezregresního neboli pravého faktoringu. V tomto případě majitel prodává pohledávku včetně rizika nezaplacení dlužníkem. Faktoringová společnost pohledávky skutečně nakoupí a dochází rovněž k přechodu vlastnictví k pohledávkám. V situacích, kdy má prodej pohledávky zajistit účetní jednotce zdroj financování, se jedná o tzv. faktoring s předfinancováním. Faktoringová společnost v tomto případě proplácí sjednanou výši odkupovaných pohledávek ihned v okamžiku jejich odkupu. Zbývající část slouží faktoringové společnosti jako záruka pro případ skonta, reklamací a pro vyúčtování provize, úroků apod. Důležité je přitom, zda faktoringová společnost nese riziko nesplacení pohledávky odběratelem či zda toto riziko zůstává účetní jednotce. Jestliže je smlouva uzavřena jako prodej pohledávky s přechodem vlastnictví i rizik, je nutné podle platných účetních předpisů postupovat stejně jako při prodeji jakéhokoliv jiného aktiva, tj. zaúčtovat prodej pohledávek do výnosů a účetní hodnotu pohledávek zúčtovat do nákladů. Pohledávka se v tomto případě zpravidla prodává za nižší než nominální hodnotu. Zde je třeba upozornit na daňový dopad. Rozdíl mezi nominální hodnotou pohledávky a prodejní hodnotou pohledávky, případně zvýšenou o vytvořenou opravnou položku, rezervu nebo o diskont připadající na zbývající dobu do lhůty splatnosti (viz 24 odst. 2 písm. s) zákona o daních z příjmů), je nedaňovým nákladem. Obsah versus forma Faktoring je finanční služba, která může mít jak charakter spravování pohledávek, tak charakter prodeje pohledávek současně s cílem financování klienta. Míra převzetí rizika za dobytnost pohledávek faktorem může být různá, závisí vždy na konkrétní smlouvě. Pokud ze smlouvy uzavřené mezi faktorem a klientem vyplývá, že dochází k převodu vlastnictví pohledávek, je třeba podle našich účetních předpisů účtovat výsledkově s ohledem na daňové dopady. Někdy však může dojít k tomu, že ekonomická podstata smluvního ujednání je zastírána stavem právním. Pokud tedy ze smlouvy jasně vyplývá, že se pohledávky v případě, že nebudou zaplaceny, vrací klientovi, neboť faktor nepřebírá rizika jejich inkasa, pak je třeba bez ohledu na název smlouvy účtovat o této operaci rozvahově s ohledem na věrný a poctivý obraz skutečnosti. Účetní jednotka by tedy měla zvolit takový způsob účtování, který odpovídá skutečnému obsahu smluvního ujednání. Je třeba vždy pečlivě posoudit povahu uskutečněné transakce. Kontakt pro další informace: Ing. Jitka Brázdilová Auditorka/Associate Partner Tel.: Oceňování aktuálně Nová služba pro Vás Transferové ceny mezi spojenými osobami activities, a.s. S postupující globalizací a propojováním podniků narůstá objem obchodů mezi spřízněnými podniky. Daňové správy členských států OECD a dalších zemí již řadu let kontrolují, zda transferové, nebo-li převodní ceny, jsou tržní a neslouží jako nástroj neoprávněné daňové optimalizace. Nadnárodní podniky také proto vnímají správné nastavení cen jako jednu z nejdůležitějších daňových otázek. České finanční úřady této problematice věnují rok od roku větší pozornost a při provádění kontrol získávají zkušenosti. V Česku není posouzení transferových cen zatím povinné, nicméně v daňovém řízení leží důkazní břemeno na poplatníkovi. Co jsou, koho se týkají a jaký je postup posouzení transferových cen? Co je transferová cena Jde o ceny realizované při obchodech mezi spojenými osobami. Přesnou definici stanoví zákon o dani z příjmů 23, odstavec 7:

6 6 7 Mandantenbrief Vydání Březen 2009 Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných, nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví správce daně základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl; nelze-li určit cenu, která by byla sjednávána mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných, nebo obdobných podmínek, použije se cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu." Smyslem problematiky transferových cen je posoudit, zda obchody mezi kapitálově, či jinak spojenými osobami probíhají v souladu s principem tržního odstupu, tzn. zda jsou mezi spojenými osobami v jejich obchodních, nebo finančních vztazích stejné ceny a podmínky, které by existovaly mezi nezávislými osobami. Ustanovení zákona se vztahuje téměř na všechny transakce mezi spojenými osobami. V praxi se zkoumají mezinárodní i tuzemské transakce. Lze předpokládat, že mezi některými spojenými osobami v různých státech budou ceny nastaveny jinak než tržně, a to například tak, aby zisk byl zdaněn ve státě s nejnižším zdaněním, nebo sdílení daňové ztráty, což může být posouzeno jako neoprávněná daňová optimalizace. V praxi je obchodování se spojenými osobami rozdílné od obchodů s nezávislými osobami. Tyto rozdíly by měly být kvalifikovaně zdůvodněny a promítnuty do ceny. Příkladem může být vyšší míra rizika úhrady při obchodování s nezávislým podnikem a toto riziko je obvykle zakalkulováno v ceně. Zákon pokračuje definicí výjimek. První výjimka se vztahuje na úroky z půjček od některých spojených osob, a to tehdy, když úrok je nižší než tržní. Druhá výjimka se týká poskytnutí místnosti s vybavením odborové organizaci pro její provozní činnost. Kdo jsou spojené osoby? Ve smyslu zákona o dani z příjmů ( 23, odst. 7) jde jak o fyzické, tak i právnické osoby. Kapitálově spojené osoby jsou spojeny majetkově. Jedna osoba se podílí na kapitálu, či hlasovacích právech jiné osoby, a to přímo, či nepřímo prostřednictvím jiné osoby. Tento podíl je minimálně 25 % základního kapitálu, nebo minimálně 25 % hlasovacích práv. Jinak spojené osoby jsou osoby spojené skrze ovládací smlouvu (a to i nepřímo), nebo jsou spojeny skrze osobu, která se podílí na kontrole nebo vedení. Dále se jedná osoby blízké ve smyslu občanského zákoníku. Také jde o osoby, které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně, či zvýšení daňové ztráty. Identifikaci těchto osob zajišťují finanční úřady. Jedním z pramenů, zda poplatník provádí transakce se spojenými osobami, jsou od zdaňovacího období 2002 informace z daňových přiznání. Odhaduje se, že cca 30 % poplatníků tuto informaci v přiznání opomíjí. Dalšími zdroji identifikace spojených osob jsou obchodní rejstřík, kontrolní nálezy, simultánní kontroly, zejména s evropskými daňovými úřady a mezinárodní výměna informací se zahraničními daňovými úřady. Ke zvýšení jistoty poplatníka je možné požádat finanční úřad o "Závazné posouzení způsobu, jak byla sjednána cena mezi spojenými osobami" (zákon o dani z příjmů 38nc, podrobněji Pokyn MF D-292). Za roky 2006 a 2007 bylo schváleno 5 žádostí a 6 žádostí se vyřizuje. K žádosti je nutné předložit analýzu a návrh tvorby transferové ceny. Finanční úřad schvaluje pouze postup tvorby ne výši ceny. Jak na posouzení ceny? Základem je stanovení cen podle principu tržního odstupu, tedy srovnat posuzovanou transakci s obdobnou transakcí, nejlépe obdobného podniku. Proto je velmi důležité nalézt obdobné transakce pro porovnání. Navrhujeme tento postup: 1. Provést srovnávací analýzu s jinou srovnatelnou transakcí Srovnává se 5 charakteristik obchodu se spojenou osobou a obchodu s nezávislou osobou: Vlastnosti produktu. Hmotný majetek a zboží fyzikální vlastnosti, kvalita a dostupnost na trhu. Služby povaha a rozsah. Nehmotný majetek očekávaný přínos spojený s jejich použitím, forma obchodu, typ majetku; Funkční analýza. Zabezpečované funkce a nesená rizika ve prospěch ostatních spojených osob, například výzkum a vývoj, distribuce, nákup; Podmínky transakcí. To co nespadá do předchozího bodu (objem prodeje, doba plnění, doba splatnosti); Ekonomické podmínky na trhu. Tržní síla konkurence, poptávka, legislativní regulace; Vliv podnikatelské strategie. Např. průnik na nový trh. 2. Zjistit rozdíly mezi transakcemi a posoudit jejich význam Ze srovnávací analýzy vyplynou rozdíly významné a nevýznamné.významné rozdíly je třeba pomocí úprav eliminovat. Cílem je dosáhnout stejných, nebo obdobných transakcí. 3. Stanovit tržně srovnatelnou cenu pomocí metod OECD Je vhodné stanovit převodní cenu s využitím postupů směrnice OECD, což zvyšuje pravděpodobnost, že finanční úřad bude akceptovat cenu za tržní cenu.

7 Tradiční metody (CUP, RPM, CostPlus) jsou založeny na porovnání cen, ziskové marže, nebo přirážek k nákladům použitých v obchodech se spojenými osobami a nezávislými osobami. Transakční ziskové metody (PSM a TNMM) slouží ke zkoumání "zásluhy" dosaženého zisku. Podle výsledného podílu je zisk přidělen konkrétním účastníkům. Podrobnější charakteristika jednotlivých metod přesahuje rozsah tohoto článku. Bližší informace o metodách jsou uvedeny v Pokynu D-258. Jakou metodu zvolit? Zákon o dani z příjmů předpokládá metodu CUP (srovnatelné nezávislé ceny). Když metodu CUP nejde použít, pak se preferují tradiční metody před transakčními. V praxi to ovšem bývá často naopak. Důležitá je povaha transakce, dostatek informací a srovnatelné transakce, zda jde o jednorázovou, vzájemnou, nebo provázanou transakci. 4. Proč a jak vytvořit dokumentaci? Pro všechny poplatníky platí povinnost veškeré údaje uvedené v daňovém přiznání průkazně doložit. Poplatník je proto povinen opatřit a uschovat záznamy nezbytné pro případnou kontrolu. Ze zákona není stanovena konkrétní podoba dokumentace. V této souvislosti vydalo MF Pokyn D-293 o rozsahu a podobě dokumentace. Jde o tuzemskou adaptaci doporučení EU pro jednotnou tvorbu dokumentace. Podle tohoto doporučení se dokumentace skládá ze dvou částí: Masterfile obsahuje informace o celé skupině spojených osob organizační strukturu, vztahy mezi jednotlivými členy skupiny, rozdělení rizik a funkcí, pravidla pro transferové ceny; Specifická dokumentace se vztahuje na jednotlivého účastníka a popis jeho transakcí a na konkrétní konstrukci transferové ceny. Další zdroje informací Směrnice OECD o převodních cenách. Do češtiny byla přeložena postupně v letech 1997 a Kromě jiného definuje pojmy, navrhuje postup posouzení, doporučuje jednotlivé metody pro posouzení, upravuje možnost závazného posouzení ceny, což zvyšuje právní situaci poplatníka. Ze směrnice vychází Pokyn D-258 Ministerstva financí ČR. Závazné posouzení řeší Pokyn MF D-292. Závěr Transferové ceny jsou důležitou součástí daňového plánování především pro společnosti, které jsou navzájem spojené a obchodují mezi sebou, a to zejména, jestliže jeden z účastníků transakce vykazuje ztrátu. Správné nastavení převodních cen zvýší jistotu poplatníků při případné daňové kontrole na daň z příjmů a DPH. Poplatníky, kteří získali dotace z státního rozpočtu, uchrání navíc před případnou povinností část dotace vracet. Specialisté společnosti Activities a.s. jsou připraveni zodpovědět otázky související s tvorbou dokumentace, metodami ocenění, interními směrnicemi a další. Kontakt pro další informace: Ing. Vlasta Hašková, CSc. Activities a.s. Předsedkyně představenstva Tel.: Rödl & Partner Intern Lidé u Rödl & Partner Gratulujeme Michal Lorenc úspěšně složil státní rigorózní zkoušku Titulem doktor práv (JUDr.) se bude moci nově pyšnit kolega Michal Lorenc, který v lednu letošního roku složil na Právnické fakultě Masarykovy univerzity státní rigorózní zkoušku ve specializaci obchodní právo. Michal Lorenc působí v kanceláři Rödl & Partner čtvrtým rokem, v současnosti jako zástupce vedoucího brněnského týmu právníků. V rámci poradenství se zaměřuje především na obchodní a pracovní právo. Vysokoškolské vzdělání s vyznamenáním získal na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce Hovoří německy a anglicky. Ve volném čase rád létá na větroních a v zimě lyžuje. -jv-

8 8 Mandantenbrief Vydání Březen 2009 Semináře Březen Statutární orgány odpovědnost a rizika (se zaměřením na italskou klientelu) Kancelář Rödl & Partner připravuje seminář, který se bude konat v úterý 24. března 2009 od 17:30 do 19:30 hodin v sídle společnosti Rödl & Partner. Advokát Marek Švehlík & tým pohovoří o následujících tématech: Odpovědnost člena statutárního orgánu Odpovědnost v koncernových vztazích Trestně právní důsledky odpovědnosti Omezení rizika pojištění D & O Odpovědnost vedoucích zaměstnanců Koncernové vztahy z hlediska daní Kontakt pro další informace: Martin Holub, Štěpán Horký, Duben Zaměstnanci z pohledu právní a daňové úpravy Kancelář Rödl & Partner připravuje seminář, který se bude konat ve středu 15. dubna 2009 od 9:30 (prezence od 8:30) do 13:00 hodin v andel s Hotel v Praze. Advokátka Eva Blechová a daňový poradce Roman Konečný pohovoří o následujících tématech: aktuální úpravy a možnosti postupu zaměstnavatelů: při nemoci zaměstnance při řešení dočasného nedostatku práce při skončení pracovního poměru včetně omezení a náhrad s tím spojených při poskytování benefitů (včetně problematiky kvalifikace zaměstnanců) nové podmínky v sociálním a zdravotním pojištění (nejen u zaměstnanců, ale i jednatelů a členů představenstva) stav protikrizových opatření v právní a daňové oblasti Zájemci se mohou hlásit v termínu do 3. dubna 2009 zasláním přihlášky, kterou je možné získat na adrese: -jv- Mandantenbrief Březen 2009, č. 3 Vydává Rödl & Partner Consulting, s.r.o., IČ: Praha 1, Platnéřská 2 Telefon: , Fax: Vychází měsíčně MK ČR E Koordinace: Bc. Jana Vodolánová Více informací naleznete na

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní. Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní. Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení 109 odst. 2

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

TRANSFER PRICING PŘEVODNÍ CENY

TRANSFER PRICING PŘEVODNÍ CENY METODICKÁ SMĚRNICE FIRMY AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. TRANSFER PRICING PŘEVODNÍ CENY Ing. Lucie Pečenková LEDEN 2010 www.auditucetnictvi.cz Brno, Příkop 6, 602 00 tel./fax: +420 545 175 887 e mail: info@auditucetnictvi.cz

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Obsah: Předmluva I 05 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením DM I 10 Okamžik účtování o pohledávce z

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách 8. přednáška Zúčtovací vztahy a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách b) Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky c) Zúčtování se zaměstnanci d) Zúčtování s podniky ve

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49864351 Název: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace1 Sestavená

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Ondřej Dušek, advokát Praha, 19. května 2008 Vlastnické právo k nemovitostem nabývání a pozbývání 1. Odstoupení od nabývacích smluv předchozími

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2015 IČO: 00252638 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2012 leden 2012

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015)

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 00635758 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Liboš Účetní jednotka

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70156581 Název: MŠ, Suchovršice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 70968721 Název: Svazek obcí mikroregionu Stražiště Sestavená k rozvahovému

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 75004402 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Naše organizace pokračuje ve své činnosti

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH pohledávky vlastní = vznikají

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU Uzavřená podle 476 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.. se sídlem IČ.. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.. v Praze, oddíl.., vložka.,

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý SPA a jiné akviziční instrumenty Petr Suchý Typické formy akvizice Tzv. share deal, tj. akvizice podílu (akcií) v cílové společnosti Tzv. asset deal (v širším smyslu) v českém právním prostředí buď formou

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572306 Název: Obec Bukovec 15 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2014 IČO: 00252638 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více