RECESE PŘIJÍŽDÍ DO LANŠKROUNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RECESE PŘIJÍŽDÍ DO LANŠKROUNA"

Transkript

1 LL 23 / 2008 STRANA 1 23 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 5. prosince 2008 Cena 12 Kč RECESE PŘIJÍŽDÍ DO LANŠKROUNA Historie Tejbnarova domu Str. 11 Více si přečtěte na straně 12 a v příštím čísle LL. Lanškrounská divadla byla úspěšná na přehlídce ve Václavově str. 13 PROGRAM adventních a vánočních akcí Str. 14 Vánoční výstavy v muzeu Str. 15 SPORT: tabulky po podzimní části fotbalu na str. 18 a po 1. části LHL na str. 22 Aktuality z Lanškrounska: lanskroun.cz/ Archiv starších výtisků LL: lanskroun.cz/ a Ilustrační foto: FT

2 STRANA 2 RADNICE SDĚLUJE LL 23 / 2008 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA se bude konat ve středu 17. prosince 2008 od hod. na sále lanškrounského zámku Program: 1. Zahájení 2. Zpráva rady města 3. Zpráva městského úřadu 4. Vstupy veřejnosti 5. Hlavní část jednání a) Finanční záležitosti b) Obecně závazné vyhlášky c) Majetkoprávní záležitosti d) Různé 6. Vstupy veřejnosti 7. Vstupy zastupitelů 8. Závěr Zasedání je veřejné, zvu všechny občany města. Ing. Martin Košťál, starosta města Zastupitelstvo města jednalo dne ZM projednalo námitky člena ZM Hynka Brýdla proti zápisu z jednání ZM dne a rozhodlo námitky přijmout. 122 ZM bylo seznámeno s obsahem zprávy o jednání RM za období od do ZM bylo seznámeno s obsahem zprávy měst. úřadu za období září říjen ZM projednalo žádost stávajících nájemců bytových jednotek v domě čp. 750 a čp. 751 v Havlíčkově ulici o prodej bytových jednotek do vlastnictví stávajícím nájemcům a rozhodlo domy na bytové jednotky nerozdělovat, bytové jednotky neprodávat a uvedené domy ponechat ve vlastnictví města. 125 ZM projednalo a schvaluje Strategický plán rozvoje města La dle přílohy. 126 ZM projednalo nabídku společnosti Lesy České republiky, s.p., k odkou pení zbytkového poz. u bývalého manipulačního skladu a rozhodlo poz. ppč. 1598/32 o výměře 53 m 2 nabýt za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 127 ZM projednalo žádost o koupi domu čp. 390, ŽP, ul. 5. května na poz. stpč. 943 a poz. stpč. 943 a rozhodlo uvedené nemovitosti neprodávat (skautská klubovna). 128 ZM projednalo nabídku žadatelů k odkoupení poz. ppč. 732 (ZE) v k.ú. DT a rozhodlo poz. ppč. 732 (ZE) o výměře 795 m 2 nabýt za jednotkovou cenu 20 Kč/m 2 (pod komunikací ke skládce). 129 ZM projednalo podnět OPM k bezúplatným převodům poz. tvořících zá livy autobusové zastávky v DT a rozhodlo bezúplatně převést a nabýt předmět né pozemky z a do vlastnictví PK. 130 ZM projednalo žádost Krajského úřadu PK o bezúplatný převod poz. stpč. 398, 401 a 402, vše v k.ú. DT, a rozhodlo bezúplatně převést do vlastnictví PK poz. stpč. 398, 401 a 402, vše v k.ú. DT (pod garážemi, které využívá školní statek). 131 ZM projednalo žádost spoluvlastníků poz. ppč o směnu částí poz. a rozhodlo směnit s cenovým vyrovnáním za jednotkovou cenu 300 Kč/m 2 roz dílu výměr část poz. ppč o výměře cca 50 m 2 za část poz. ppč. 3656/7 o výměře cca 150 m 2 ve vlastnictví města (Kouty). 132 ZM projednalo žádost společnosti OMEGA tech, s.r.o., La o udělení výjimky pro výstavbu objektu na Pivovarském nám. a rozhodlo prodloužit lhůtu výstavby na 24 měsíců a schválit text smlouvy o smlouvě budoucí kup ní na poz. ppč. 492 dle přílohy. 133 ZM projednalo podnět OPM ke směně částí poz. po dokončení investiční akce Propojení ul. Hradební a 5. května a rozhodlo směnit díl o výměře 2 m 2 v majetku Města La za díl o výměře 1 m 2 s cenovým vyrovnáním v jednotkové ceně 900 Kč/m ZM se seznámilo s obsahem protokolů z průběhu dražby práva uzavřít kupní smlouvu na bytovou jednotku, rozhodlo prodat bytovou jednotku č. 153/6 v domě čp. 153, ŽP, Nádražní ul., La za cenu Kč , prostřednic tvím realitní kanceláře a pověřuje RM výběrem realitní kanceláře. 135 ZM projednalo podnět IO k výkupu poz. pod připravovanou trasou cyk lostezky do Rudoltic a rozhodlo vykoupit od vlastníků o výměře cca 600 m 2 za cenu jednotkovou cenu 140 Kč/m 2 (za cihelnou). 136 ZM projednalo podnět IO k převodu poz. v lokalitě Dvorské Lány z majet ku ČR a rozhodlo bezúplatně i úplatně předmětné pozemky nabýt. 137 ZM rozhodlo prodat veřejná osvětlení v ulici Třešňovecké, Na Vyhlídce, Dvorské, U Jeslí, Svojsíkově, Polské, Lázeňské, Na Náhonu, U Stadionu, Za Střelnicí, Sokolské, Nádražní, E. Krásnohorské, Horově a veřejné osvětlení na nádvoří zámku, společnosti Technické služby La, s.r.o. 138 ZM bylo seznámeno s dopisy Ing. Jiřího Škvařila a rozhodlo nepřistoupit na návrhy žadatele o mimosoudním vyrovnání v rámci rozhodčího řízení dle zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozd. předpisů, a trvat na již přijatých usneseních RM č. 42/2007, 272/ 2007, 367/2007, 489/2007, 618/2007, 666/2007, 786/2007, 870/2007, 21, 83, 326 a usneseních ZM č. 73/2007, 152/2007, 177/2007 a 198/ ZM v návaznosti na své usnesení č. 108 ze dne (rozhodnutí o pro deji poz. v lokalitě Dlouhého rybníka společnosti Rybářství Litomyšl, s.r.o.) schvaluje změněné podmínky smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy dle nové přílohy s tím, že příloha k usnesení ZM č. 108 se zrušuje. 140 ZM projednalo a schvaluje Koncepci nakládání s byty v majetku města La dle přílohy. 141 ZM stanovuje výši peněžitých plnění za výkon funkce členů výborů ZM těm členům výborů, kteří nejsou členy ZM. 142 ZM projednalo a schvaluje Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města La dle přílohy. 143 ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 158 až ZM rozhodlo o zálohovém převodu finanční částky ve výši Kč , z hospodářské činnosti města La do rozpočtu města La za účelem rekonstrukce kotelen v bytovém domě čp , ul. Kollárova, La a v bytovém domě čp. 247, ul. Hradební. 145 ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 194 až ZM rozhodlo o poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši Kč 4.525, na provoz denního stacionáře a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí ú čelové dotace s Městem Ústí nad Orlicí na úhradu podílu za pobyt ve stacionáři připadajícího na občany města La užívající tuto službu. 147 ZM ruší příspěvkovou organizaci Technické služby města La. 148 ZM rozhodlo o poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši Kč , a schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti děkanství La na opravu a údržbu válečného hrobu Pomník padlým v prusko rakouské válce (v areálu kostela sv. Maří Magdalény). 149 ZM rozhodlo o poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši Kč , a schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace Jindřichu Venzarovi, La na opravu střechy objektu Krčma. Jméno/Hlasování Baborák Zdeněk, Mgr. A A A Z A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Bednář Milan Z A A A Z A A A A A A Z A A A A A A A A A A A A A Bernášek Bohumil, Ing. A A A Z Z A A A A A A Z N Z A A A A A A Borkovcová Marie, PaedDr. A A A Z A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Brýdl Hynek A A A A N A A N A N A A A A Z N A A A A A Hradil Jan, Ing. A A A Z Z A A A A A A Z Z A A A A Z A A Z A A A Chládek Ladislav A A A A A A A A A A A A A A A A A Z Z Z A A A A A A Joza Martin, Mgr. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Kment Václav, MUDr. Z A A Z Z A A A A A A N A A A A A Z N Z A A A A A Kolomý Jan N A A Z A A A A A A Z A A A A A Z Z A A A A A A Košťál Martin, Ing. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Krajči Roman N A A A N A A N A A A A A A N N A A A A A A Maixner L., Doc. Ing. CSc. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Obr Ivo, Ing. A A A Z A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Růžička Lubomír, MUDr. A A A N N A Z A A A A A A Z A A A Z Z A A A A A A A Sitová Lada, RNDr. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Sychra Ladislav Z A A A A A A A A A A Z A A A A A A Šebrle Jan, Ing. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Švarcová Stanislava, Mgr. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Urban Jan, Mgr. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Verner Ladislav, Ing. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

3 LL 23 / 2008 RADNICE SDĚLUJE STRANA 3 Rada města jednala dne Občanské záležitosti: RM schvaluje oddávací dny na rok 2009 dle přílohy. RM stanovuje s účinností od odměny za provádění občanských ob řadů dle přílohy. Investiční záležitosti: RM rozhodla přidělit podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Obnova, uzavření a propojení měst ských zahrad v La I. etapa, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení firmě GRANO Skuteč, spol. s r.o., za podmínek uvedených v nabídce. Finanční záležitosti: RM projednala návrh rozpočtu měs ta La na rok 2009 a doporučuje ZM rozpočet města La na rok 2009 schválit. RM schvaluje rozpočtové opatření k rozpočtu města na rok 2008 v po ložce 198 dotace pro sbory dobro volných hasičů dle přílohy. RM se seznámila s projektem mo bilního informačního centra Orlic kých hor a Podorlicka INFOBUS, souhlasí se zapojením do projektu a ukládá vedoucí kanceláře starosty a tajemníka zařadit tuto položku do návrhu rozpočtu města na rok 2009 v částce maximálně , Kč. Prodej nemovitostí: RM projednala žádost o prodej po zemku pro stavbu rodinného domu a do poručuje ZM poz. ppč. 25/19 a 25/20 v k.ú. DT o celkové výměře 525 m 2 pro dat smlouvou o smlouvě budoucí kupní za cenu Kč , s tím, že projek tová dokumentace musí být odsouhla sena městským architektem (Na Vrchách). RM projednala žádost předsedy Au todružstva La, Dobrovského 233, ŽP, La o odkoupení pozemku a doporu čuje ZM část pozemku ppč. 65/1 pod přístavbou výrobní haly prozatím ne prodávat (ul.dobrovského). RM projednala žádost o prodej po zemku stpč a doporučuje ZM prodat poz. stpč o výměře 15 m 2 za cenu Kč 4.500, (pozemek pod vlast ní nemovitostí žadatele, ul. Nádražní). Nabytí nemovitostí: RM projednala podnět OPM ohled ně vyřešení majetkových vztahů v uli ci Sokolské a doporučuje ZM bez úplatně nabýt poz. ppč. 3717/9 o výmě ře 14 m 2 od Pardubického kraje (u by tových domů Skokanské můstky ). RM projednala podnět OPM ve věci novostavby skautské klubovny a do poručuje ZM úplatně nebo bezúplat ně nabýt část pozemku ppč. 3304/3 o výměře cca 50 m 2 z majetku ČR ve správě Pozemkového fondu České republiky (Na Větru). Pronájmy nemovitostí: RM se seznámila s obsahem zápisu z jednání ohledně bytové náhrady ná jemci bytu v domě čp. 35, OP, ul. T. G. Masaryka, La a rozhodla mimořádně pronajmout náhradní bydlení v domě čp. 35, DT, La nájemci bytu v domě čp. 35, T. G. Masaryka, OP, La a uklá dá jednateli společnosti Městský by tový podnik La, s.r.o., uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou. RM projednala žádost o přidělení do mu čp. 35, DT, La a rozhodla před mětný dům na pozemku stpč. 79, poz. stpč. 79 a ppč. 258/1 v k.ú. DT žada telce nepronajmout a odkazuje žada telku na možnost účastnit se losování a dražby práva uzavřít nájemní smlouvu. Veřejná finanční podpora: RM dle Pravidel rozhodla v druhém kole o poskytnutí veřejné finanční pod pory aktivit v oblasti výchovy, vzdě lávání a kultury dle přílohy. Školské rady: RM jmenuje jako zástupce zřizova tele do školské rady pro období : pro ZŠ La, Dobrovského 630 Ladislava Sychru; pro ZŠ La, náměstí Aloise Jiráska 139 MUDr. Miladu Krejčovou; pro ZŠ La, Bedřicha Sme tany 460 Mgr. Zdeňka Baboráka; pro ZŠ a MŠ, La, DT Doc. Ing. Ladislava Maixnera, CSc. Žádost o dotaci: RM projednala návrh na podání žá dosti o dotaci na projekt Rekonstrukce lesní cesty Městské lesy Lanškroun z Programu rozvoje venkova ČR na období v opatření I.I.2. Investice do lesů, podopatření I Lesnická infrastruktura a rozhodla o podání předmětné žádosti v přede psaném termínu na Státní zemědělský intervenční fond. Použité zkratky: OPM odbor právní a majetku, RM rada města, poz. pozemek, ŽP Žichlínské Předměstí, OP Ostrovské Předměstí, ZŠ základní škola, La Lanškroun. Všechny uvedené pozemky se, pokud není uvedeno jinak, nacházejí v katastrálním území La. Zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Lanškroun bude s přispěním evropských peněz vybaven infokiosky Z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis v rámci Operačního pro gramu přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko pro období čerpá Město Lanškroun v rámci projektu Cesty poznávání přátel téměř 30 tisíc EUR. Jednou částí projektu je umístění infokiosků v Lanškrouně. Infokiosky umožňují zájemcům o informace vy hledat si důležité údaje na interne tových stránkách města a dalších vy braných subjektů. Cílem infokiosků je prohloubit informovanost občanů nejen o městě a regionu, ale v souladu s myšlenkou projektu Cesty pozná vání přátel i o partnerském městě Dzier zoniow a jeho okolí. Na začátku prosince bude první in fokiosek umístěn ve vestibulu rad nice, druhý bude na jaře instalován u Dlouhého rybníka. Infokiosky mají následující para metry: termostat, automatická venti lace a vyhřívání při změnách teplot, 17 LCD dotykový display, kovová klávesnice s trackballem, operační systém s internetovým prohlížečem s mož ností zabezpečení přístupu, antireflexní sklo, stříška s osvětlením, ethernet, webkamera s možností ukládání záznamu. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka 150 ZM schvaluje Změnu č. 1 Aktualizace č. 3 Programu regenerace městské památkové zóny La. 151 ZM schvaluje projektový záměr po ZŠ La, Dobrovského 630 Blíž k so N1 A A Z A A A A A A A A A A A A Z A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Z A A N A A A A A A A A A A A A Z A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Z A A Z A A A A A A A A A A A A Z A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Z A A N A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Z A A A A A A A A A A A A N A A Z A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A N A A A A A A A A A A A A Z A A A A A A A A A A A A N A A A A A A A A A A A A Z A A A A A A A A A A A A bě ve společné Evropě z Fondu mikroprojektů přeshraniční spolupráce v Euroregionu Glacensis. 152 ZM schvaluje projektový záměr příspěvkové organizace Městské muzeum La Řemesla neznají hranic z Fondu mikroprojektů přeshraniční spolupráce v Euroregionu Glacensis. 153 ZM schvaluje Dodatek č. 1 zřizovací listiny po Kulturní centrum La dle přílohy. 154 ZM schvaluje Dodatek č. 1 zřizovací listiny po MŠ Wolkerova dle přílohy. 155 ZM schvaluje Dodatky č. 1 zřizovacích listin po: ZŠ La, Dobrovského 630, ZŠ La, náměstí Aloise Jiráska 139, ZŠ La, Bedřicha Smetany 460 dle přílohy. 156 ZM schvaluje změnu zřizovací listiny po Školní jídelna Madoret, B. Smetany 493 dle přílohy. 157 ZM schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ, La, DT pro školní rok 08/2009 výjimku z počtu žáků. 158 ZM jmenuje tajemnicí finančního výboru Evu Felcmanovou. Nepřijatý návrh usnesení (N1): ZM si na základě 84 odst. 4 vyhrazuje pravomoc schvalovat podání žádostí o dotační podporu v rámci všech programů EU fondů pro roky na jednotlivé investiční projekty. Použité zkratky: ZM zastupitelstvo města, IO investiční odbor, OPM odbor právní a majetku, RM rada města, poz. pozemek, PK Pardubický kraj, ŽP Žichlínské Předměstí, OP Ostrovské Předměstí, ZŠ základní škola, MŠ mateřská škola, po příspěvková organizace. Všechny uvedené pozemky se, pokud není uvedeno jinak, nacházejí v katastrálním území La. Vysvětlení k tabulce: A pro, N proti, Z zdržel se, nepřítomen při hlasování Zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka

4 STRANA 4 NEJEN Z RADNICE LL 23 / 2008 Strategický plán rozvoje města Lanškroun Vize města Lanškroun do roku 2030 Lanškroun, jednička pro aktivní život a podnikání Lanškroun bude vždy, tak jak tomu bylo i v minulosti, hospodářským a správním centrem regionu. Bude zajišťovat zaměstnání obyvatelům širokého regionu a poskytovat všechny další potřebné služby. Tak jako v minulých staletích bude opět multikulturním a globálně se projevujícím městem. Lanškroun budeme rozvíjet jako průmyslové město s vysokým potenciálem vzdělaného obyvatelstva a jako přirozené centrum zaměstnanosti a služeb pro region obcí Lanškrounska. Budeme podporovat jak existující silné místní o bory, zejména strojírenství, nástrojařství a elektrotechnickou výrobu, tak i obory nové s cílem lepšího pokrytí požadavku soudržnosti sociálních struktur a di verzifikace rizika v případě hlubší krize některého ze stávajících oborů. To vše při vědomí, že prosperita města se odráží i v počtu dalších místních pod půrných pracovních oborů a služeb. Turistické a rekreační atraktivity budeme rozvíjet především pro potřeby místních obyvatel a obyvatel regionu. V rámci DSO Lanškrounsko budeme podporovat rozvoj turistických aktivit v turisticky atraktivních místech regionu (např. lokalita Lanškrounské rybníky). Na velikosti města je závislá jeho síla v hospodářském světě, v politice, ve stá tu i v Evropské unii. Budeme hledat cesty ke zvýšení počtu obyvatel na 15 tisíc. Město Lanškroun je připraveno podporovat integraci okolních obcí při zacho vání vysoké míry samostatnosti v rozhodování těchto nových městských částí. Zásadně budeme podporovat vznik nových pracovních příležitostí a činnosti směřující k potřebě zaměstnávat kvalifikované pracovní síly (SŠ a VŠ), tzn. činnosti přinášející vysokou přidanou hodnotu. Budeme, ač to město Lanškroun nemá v přímé působnosti, napomáhat roz voji zdejšího odborného a učňovského školství, a to včetně uplatňování nových přístupů v případě, že by možnosti Pardubického kraje či státu nebyly dostateč né pro pokrytí potřeby nových kvalifikovaných odborníků v místních firmách, například podporou soukromého odborného školství, náboru učňů a studentů z jiných regionů apod. Ve spolupráci s průmyslovými podniky budeme usilo vat o zřízení detašovaného pracoviště vhodné vysoké školy technického zaměření. Nabídka zdejších pracovních míst trvale přesahuje a i nadále bude překra čovat místní demografické možnosti, proto budeme usilovat o zlepšování do pravní dostupnosti města i stabilizaci zaměstnanců. Urbanismus města budeme rozvíjet v návaznosti na historické centrum města, na přilehlé průmyslové zóny, na sousední a případně i na v budoucnu připojené obce. Nepůjdeme cestou odlehlých satelitních celků, ale promyšle ného propojování se sousedícími obcemi přinášejícího prospěch těmto obcím, městu i regionu. Budeme již v nejbližší budoucnosti hledat další metody jak účinně financovat nepřetržitý rozvoj města i v období po roce 2013, kdy pravděpodobně doběh nou programy podpory z EU, a hledat cesty jak aktivizovat soukromé finan cování projektů. Strategie rozvoje se zaměří především na následující cíle: STÁTNÍ SPRÁVA: zřízení potřebných poboček, například finančního úřadu modernizace měst. úřadu a zavádění nástrojů řízení kvality ve veřejné správě PRŮMYSLOVÉ ZÓNY: infrastrukturní dobudování Průmyslové zóny Západ vyčleněné v územním plánu, její napojení na sídliště v Rudolticích a na silnice I/43 a II/315, napojení na kanalizační síť a na rozvody elektřiny, zemního plynu, vody apod. a nabídka investorům obvyklými administrativními postupy vyčlenění dalších ploch v územním plánu pro rozvoj podnikání za předpokladu, že jejich připojení na infrastrukturu bude přinášet výhody podnikatelům i městu získání potřebných pozemků do vlastnictví města pro zajištění potřebné infrastruktury a zabránění spekulací s těmito pozemky DOPRAVA: výstavba kvalitního přivaděče k budoucí rychlostní komunikaci R35 VOLNÉ BYTY K PRONAJMUTÍ 1. Byt č. 16 čp. 553, Sokolská ulice (vel. bytu 2+kk, plocha bytu: 41 m 2 ) 2. Byt č. 1 čp. 160, Pivovarské náměstí (vel. bytu 2+kk, plocha: 41 m 2 ) 3. Byt č. 4 čp. 160, Pivovarské náměstí (vel. bytu 2+kk, plocha: 50 m 2 ) 4. Byt č. 19 čp. 160, Pivovarské náměstí (vel. bytu 2+kk, plocha: 41 m 2 ) 5. Byt č. 7 čp. 178, Lidická ulice (vel. bytu 1+2, plocha bytu: 51 m 2 ) Právo uzavřít náj. smlouvy pro uvedené byty bude losováno / draženo od 15 hod. ve velké zasedací. místnosti MěÚ Lanškroun, nám. J. M. Marků čp. 12 v 1. poschodí. Den posledního podávání přihlášky: do 13 hod. do podatelny MěÚ Lanškroun. Bližší informace na úřední desce, na web. stránkách města nebo přímo na odboru právním a majetku. OPM výstavba městských obchvatových komunikací výstavba vícepodlažních parkovacích míst na vhodných místech ve městě výstavba parkovišť na přístupových komunikacích tam, kde jejich umístění bude pro řidiče výhodné zřízení místní dopravy a dopravních služeb sloužících zejména seniorům, školní mládeži a lidem s tělesným postižením (především v souvislosti s rozšířením města) udržení dostatečné frekvence přímých vlakových spojů do České Třebové, dobrá návaznost na kvalitní dálkové spoje VZDĚLÁVÁNÍ: zřízení detašovaného pracoviště technické univerzity (bakalářské studium v Lanškrouně potřebného dominantního oboru) vybudování a rozvoj Střediska názorné výuky pro posilování zájmu mládeže o technická povolání a vzdělávání dospělých (informace o moderní technice a technologii) udržení středního a učňovského školství nejméně ve stávajícím rozsahu, je ho výrazné zkvalitňování a korigování vzdělávací nabídky podle potřeb průmyslu UBYTOVÁNÍ A BYDLENÍ: iniciovat vznik hotelu (***+) pro cca 50 hostů se zákl. konferenčním vybavením v městě či jeho bezprostředním okolí připravit přibližně každých 5 let několik desítek nových parcel pro výstavbu rodinných domků podporovat výstavbu moderních bytových domů s dostatečným vybavením pro moderní standardy bydlení samostatným dokumentem řešit koncepci nakládání s bytovým fondem KULTURA: zajistit víceúčelový sál pro kulturní akce (500 návštěvníků) připravit vedle městských slavností při Lanškrounské kopě ještě alespoň jeden vícedenní kulturní festival ZDRAVOTNICTVÍ: rekonstruovat či postavit novou budovu polikliniky zajistit ordinace specialistů ve větším rozsahu tím, že se např. připraví sys tém pobídek pro jejich působení v Lanškrouně ve spolupráci s okolními městy usilovat o zajištění reálné dostupnosti specia lizované nemocniční a ambulantní péče v současnosti dostupné pouze v Pardubicích SOCIÁLNÍ OBLAST: trvalou pozornost věnovat maximálnímu rozvoji sociálních služeb SPOLEČENSKÝ ŽIVOT: vybudovat spolkový dům pro posílení spolkového a společenského života, zlepšení podmínek pro DDM a další občanská sdružení ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: uplatňovat s časovým předstihem několika let nová řešení po zániku dosa vadních možností ukládání odpadů a vytvořit představu a návrh časového akčního plánu v oblasti hospodaření s odpady na příští dvě desetiletí včetně jeho finančního krytí moderní způsoby likvidace odpadů (kompostování, energetické využití apod.) upravit do konečné podoby městské parky (Pod zámkem, U pivovaru, síd liště Dvorské Lány, střed Dolního Třešňovce, případně další) BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY: vybudovat a trvale provozovat nízkoprahové centrum pro mládež trvale vytvářet podmínky pro zlepšování bezpečnostní situace ve městě technickými i organizačními prostředky, vytvářet tlak na omezování rizikových aktivit s využitím nejlepší praxe jiných měst SPORT: dokončit atletický stadion včetně umělého trávníku pro kopanou postavit městskou sportovní halu mezinárodních parametrů (hřiště 48x24 m, hlediště pro 500 diváků) podporovat soukromou výstavbu dalších sportovišť s ohledem na vývoj v regionu připravit výstavbu krytého plaveckého bazénu VOLNÝ ČAS: postavit do okolních obcí cyklostezky navazující na celostátní síť cyklotras dotvořit systém pohybu cyklistů uvnitř města využít potenciálu lokality Lanškrounských rybníků, především realizovat přírodní koupaliště Přečetli jsme: Silnice do Anenské byla zavátá Silničářům odklízení první letošní sněhové nadílky o víkendu komplikoval vítr. Na Žambersku zafoukával silnici mezi Žamberkem a Jablonným n/o., na Lanškrounsku mezi obcemi Helvíkov a Anenská Studánka, kde se tvořily dokonce až metrové návěje. Obec ale nebyla odříznutá, protože do ní vede více komunikací. Silnice v okrese byly včera podle informací na webu SÚS Pardubického kraje sjízdné se zvýšenou opatrností. (OD, ) Rozpis služeb stomatologie (SO, NE, svátek 8 11 hod.) pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o MUDr. Kobzová Zdeňka, Lanškroun, 5. května 2, MUDr. Krčálová Helena, Žamberk, n.g. Knopa 837, MUDr. Milota Karel, Lanškroun, Svobody 356,

5 LL 23 / 2008 NEJEN Z RADNICE STRANA 5 Zpráva Městského úřadu Lanškroun za rok 2007 Benchmarkingová iniciativa (pokračování) Odbor dopravy a silničního hospodářství: Registr řidičů: Počet rozhodnutí o pozastavení, odnětí, podmínění, omezení a vrácení řidičského oprávnění Počet zaevidovaných přestupků Příjem správních poplatků (v Kč) Počet řidičů ve správním obvodu Registr vozidel: Příjem správních poplatků (v Kč) Počet lustrací (výdej dat z registru) Počet všech přihlášených vozidel v registru Zkušební komisaři: Počet zkoušek o řidičské oprávnění včetně zkoušek opakovaných Procento úspěšných žadatelů o řidičské oprávnění při 1. zkoušce 61, Počet autoškol ve správním obvodu Příjem správních poplatků (v Kč) Dopravní přestupky: Počet vyřízených přestupků celkem dle zákona 361/2000 Sb dle zákona 168/1999 Sb Předpis pokut včetně nákladů řízení (v Kč) Silniční správní řád: Počet vydaných rozhodnutí, usnesení, pokut a přestupků Státní dozor dle zákona o pozemních komunikacích Počet stanovení dopravního značení Odbor dopravy a silničního hospodářství zajišťuje výkon těchto činností zejména v rámci přenesené působnosti. V roce 2007 se řidiči nejvíce dopouštěli přestupků: jízda pod vlivem alkoholu, nedodržení nejvyšší povolené rychlosti, pojištění motorových vozidel, předjíždění, nedání přednosti v jízdě. V roce 2007 bylo do bodového systému zapsáno 909 případů. Správní orgán ve 32 případech uložil řidičům sankci zákazu činnosti, spo čívající v zákazu řízení motorových vozidel. Odbor dopravy upozorňuje řidiče, že od 1. listopadu začala platit nová do pravní značka Zimní výbava, která označuje úseky, na kterých musíte mít od 1. listopadu do 30. dubna zimní pneumatiky. V našem nejbližším okolí se jedná o: Suchý vrch (mezi Jablonným nad Orlicí a Červenou Vodou), Skuhrov ský kopec a úsek mezi koncem zástavby České Třebové a Skuhrovem. Tomáš Pavelka Z kalendáře starosty 30. října Pracovní schůzka s p. Milošem Flugrem, předsedou místní or ganizace ČSSD v Lanškroun 31. října Pracovní jednání se zástupci spol. Gurman Lanškroun, s.r.o., ohledně areálu Společenského domu v Lanškrouně; jednání s p. Ladislavem Maixnerem a Oldřichem Strnadem ohledně střediska názorné výuky 1. listopadu Lezecké závody mládeže na obtížnost Tendon Cup 2008 v tělo cvičně ZŠ nám. A. Jiráska 3. listopadu Jednání s Josefem Markem, ředitelem ZŠ nám. A. Jiráska, o hledně podání žádosti o dotace; jednání na KrÚ Pardubického kraje; setkání s důchodci firmy Tesla Lanškroun; pracovní schůzka ohledně žádostí o dotace z Regionálního operačního programu 4. listopadu Jednání s p. Ladislavem Vernerem, členem rady města 5. listopadu Projednávání návrhu rozpočtu města na r s jednotlivými správci kapitol 6. listopadu Jednání s p. Daliborem Šubrtem, zástupcem spol. Eube, a.s., o uzavření dodatku smlouvy; podepsání nájemní smlouvy na pronájem pozem ků na Pozemkovém fondu ČR v Ústí n/o.; setkání podnikatelů Orlicka a Svi tavska akce Krajské hospodářské komory Pardubického kraje v České Třebové 7. listopadu Jednání s pí Lenkou Bártlovou, starostkou obce Rudoltice, a s p. Josefem Suchomelem, starostou obce Damníkov, o záměru realizace cyklostezky Lanškroun Česká Třebová 10. listopadu Jednání rady města 11. listopadu Jednání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.; setkání s Janem Špičákem, bývalým starostou města, a gratulace k jeho životnímu jubileu 12. listopadu Schůzka s p. Karlem Langhamerem, starostou obce Lubník, o problematice vodovodních přípojek v obci; jednání zastupitelstva města 13. listopadu Pracovní schůzka k problematice přípravy cyklostezky Lanškroun Česká Třebová; jednání s p. Janem Nicákem, ředitelem spol. Asanace, s.r.o. 14. listopadu Další projednání návrhu rozpočtu města na r listopadu Ustavující zasedání zastupitelstva Pardubického kraje v Pardubicích 18. listopadu Jednání statutárních zástupců Turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko v Rychnově nad Kněžnou 19. listopadu Jednání bezpečnostní rady města; prezentace projektu Senior doprava pro město Lanškroun a okolí ; otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci Obnova městských zahrad v Lanškrouně I. etapa; promítání pracovní verze propagačního filmu o městě 20. listopadu Jednání s p. Vladimírem Langrem, předsedou oddílu stolního tenisu TJ Lanškroun, o pořádání vánočního turnaje ve stolním tenise 21. listopadu Jednání s p. Janem Borovským, zástupcem SDH Dolní Třeš ňovec, o možnosti konání akce Setkání vysloužilých hasičů kraje v Lanškouně Finanční konference Svazu měst a obcí ČR v Praze 26. listopadu Pracovní schůzka se zástupci odboru ŽP a TS Lanškroun, s.r.o., o problematice využívání komunálních odpadů; jednání rady města 27. listopadu IV. setkání starostů a místostarostů Pk v Litomyšli Pracovní workshop zástupců obcí a měst Pk na Seči Co ukazuje webkamera? Nedávno mne u náměstí J.M.Marků zastavila starší paní. Prý jestli nevím, kde je v Lanškrouně webkamera. Má na ni zamávat nějaké příbuzné, která je v zahraničí a ráda by ji viděla. Paní si nevěděla rady, nemohla kameru najít. Přiznám se, že do té doby jsem se o webkameru na městských stránkách nezajímala, i když záběry jiné webkamery naše rodina v zimě občas sleduje. Když se totiž chceme vydat na lyže, podíváme se, jak to právě vypadá v Čen kovicích (na jejich stránkách zjistíme např. i tamní aktuální teplotu). Teď jsem ale usedla k počítači, otevřela jsem si stránku lanskroun.cz/ a na ní jsem vpravo našla odkaz na webkameru (foto vlevo). Ta je umístěna na budově školy a zabírá spodní část náměstí J.M. Marků. Nejde o klasický záběr kamery jako v televizi, ale o fotografie zaznamenávané v krátkých časových intervalech. Webkamera se postupně natáčí, takže během chvíle si můžete prohlédnout celou šíři náměstí. Možností využití tohoto pohledu je jistě spousta. Pokud parkujete v dosahu kamery, můžete třeba zkontrolovat své auto, že tam ještě stojí. Pokud jste da leko od domova, je jistě zajímavé zjistit, jaké počasí zrovna v Lanškrouně je. Když se s někým domluvíte, že v určitou dobu budete stát na určitém místě, možná vás také na záběru pozná. Ale do tváře by běžnému chodci být vidět nemělo. Obrázky jsou proto spíše orientační. Ostatně posuďte sami. Lada Sitová

6 STRANA 6 Z MĚSTA I Z REGIONU LL 23 / 2008 Přečetli jsme: Lanškroun chystá třetí vlnu prodeje bytů Padesát městských bytů nabídne Lanškroun v příštím roce nájemníkům k od koupení. Prodej další stovky bude zvažovat. Ceny, o kterých zastupitelé roz hodnou v únoru, budou zřejmě vyšší, než za jaké město prodávalo byty v před chozích dvou vlnách. Byli jsme tenkrát vstřícní až příliš. Předpokládám pro to, že v nových pravidlech budou ceny podstatně vyšší, říká starosta Košťál. Město prodalo přibližně tři stovky svých bytů v polovině devadesátých let a před čtyřmi lety. Stejně jako nedávno v Pardubicích nebo v Moravské Tře bové i tady se nájemníci proti podmínkám prodeje bytů bouřili. V první vlně jsme prodávali za 25 procent odhadní ceny a nájemníci protestovali. Ve druhé vl ně jsme zvolili 40 procent odhadní ceny a také jsem čelil peticím. Zastupitelé neustoupili a udělali dobře. Konkrétní byty na sídlišti, které jsme tehdy prodali za 240 tisíc korun, mají dnes v nabídce realitní kanceláře za milion dvě stě tisíc, říká Košťál. Lanškroun má dnes asi pět set nájemních bytů. Většinu z nich si město nechá. Aktuálně na prodej půjdou byty v domech, ve kterých už město byty prodávalo. Jde o čtrnáct bytů. Dalších 36 bytů ve třinácti do mech chce Lanškroun prodávat družstvům nebo sdružením nájemníků jako celé domy. U další stovky bytů uděláme ekonomický rozbor, podle kterého se rozhodneme pro jejich rekonstrukci nebo prodej, říká starosta. Město také rozhodlo, že sedm domů se třinácti byty nechá v příštích letech zdemolovat a jejich nájemníkům nabídne jiné bydlení. Jde většinou o domky v Třešňovci. Lokalitu pak město podle starosty nabídne developerům. Developerská firma právě ve městě dokončila rezidenci s 37 byty. Jejich prodej je ovšem pomalý. Lidé zřejmě čekali, až bude dům zkolaudovaný. Chtějí jej kupovat jako hotový výrobek, uvedla Jana Chaloupková ze spo lečnosti, která rezidenci postavila. Vliv má stále deregulované nájemné a to, že město stavělo ve velkém ná jemní byty za dotované ceny. A stejně tak sousední obec Rudoltice. Trh je do jisté míry pokřivený a lidé nejsou ochotni zaplatit komerční cenu, říká Košťál. (MF DNES Pardubický kraj, 25. listopadu 2008) Dávat za zlomek ceny je chyba (K věci) Případ z Lanškrouna ukazuje, jak byla města neprozíravá, když prodávala své byty za zlomky tržních cen. Nájemníkům v Lanškrouně ani jinde se pro dej nelíbil, ani když mohli koupit byty za čtvrtinu ceny. V Pardubicích sice žádné petice proti faktickému rozdávání bytů za desítky tisíc nevznikly, město má ale zase dnes prázdnou pokladnu. Účtovat za byty od začátku docela ro zumnou polovinu tržní ceny, Pardubice dnes mohly vypadat výrazně lépe. Silnice, chodníky, prostranství, školy, bazén, sportovní hala, na leccos by by lo. Sice pozdě a se ztrátou, ale města ještě mohou své chyby napravit. (MF DNES Pard. kraj, , Martin Biben, ved. redaktor) CANIS CENTRUM LANŠKROUN NOVINKY Náš útulek prošel velikou změnou. Ten, kdo nás navštěvuje pravidelně a půjčuje si pejsky, si jistě určité změny všiml. Změnilo se osazenstvo útul ku, které vás bude informovat o veškerých dalších změnách. Náš útulek slouží k dočasnému pobytu nalezených, nechtěných či týraných psů. U nás nacházejí to, čemu se říká BEZPEČÍ. Dobu, kterou tady čekají na nového páníčka, se jim snažíme zkrátit vycházkami, výcvikem a mazlením. Bohužel není v našich silách dát všem pejskům vše, co potřebují, a proto uvítáme všechny lidičky, kterým nebude vadit vzít na procházku námi vybraného psa. Rádi vám všechny pejsky ukážeme v době určené pro ve řejnost. A to každý den včetně svátků od 9 do 11 a od 14 do 17 hod. Jelikož je mnoho pejsků, kteří se během dne bez páníčka doma nudí, je u nás v útulku k dispozici psí školka. Ta má za úkol postarat se o pejska, do kud jeho páníček neskončí v zaměstnání a svého miláčka si nevyzvedne. Dále budeme rozšiřovat hotel pro psy, ve kterém kotec bude vybaven dle požadavků majitele umístěného psa (pokud to bude v našich silách). Od pořádáme besedy pro MŠ a ZŠ, kde děti seznamujeme s tím, jak se chovat ke zvířátkům, co dělat,když nějaké to zvířátko najdou, a hlavně co dělat, když mají podezření na týrání zvířete. Od nového roku chceme otevřít KYNOLOGICKÝ KROUŽEK, účelem jeho zřízení je seznámit mládež s živými tvory, získání vztahu ke zvířatům a jejich ochraně. Snahou bude zaplnit volný čas členů kroužku plnohodnotnou a zároveň prospěšnou činností. Děkuji všem, kteří mě v této práci podporují. Dnes už vím, že bez nich by to vše bylo úplne jinak. Děkuji MVDr. Martě Šilarové, MVDr. Miroslavu Šilarovi, paní Ivě Vávrové, Michaele Vávrové, Stanislavě Motyčkové, panu Vondrovi, Novákovi (za granule, které nám každý měsíc vozí). A především moc děkuji panu Jaroslavu Kučinskému, který mi dal důvěru, a hlavně mu moc děkuji za to, co dělá pro ty naše pejsky. Renata Kristková ŠTĚKÁNÍ NA JEŽÍŠKA v psím útulku v Lanškrouně Od začátku provozu jsme nový domov našli již 248 psům. Pomůžete nám pomáhat dále?? Od 1. do 22. prosince 2008 uvítáme především granule, piškoty, pamlsky, míče, pevné obojky a vodítka, postroje a náhubky. Kam můžete svou pomoc a dárky pro psy nosit? Do prodejny chovatelských potřeb a krmiv na ulici 28. října a do obchodu MVDr. Šilarových nebo je můžete přivézt přímo na útulek. FINANČNÍ POMOC: pokud máte zájem přispět na provoz psího útulku můžete takto učinit na bankovní účet č: /0100. DĚKUJEME!!!!! Tel , Přečetli jsme: SENIORŮM SLOUŽÍ UŽ TŘI ROKY S ředitelem úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže Jiřím Preclíkem hovoříme o Senior dopravě Zdravý člověk s řidičským průkazem a vlastním autem si jen těžko představí, jak vysilující a náročná může být pro starého nebo nemocného člověka cesta za doktorem nebo na úřad. V Ústí nad Orlicí, České Třebové a od listopadu už i v Lanškrouně je tu pro tyto případy Senior doprava. Senior doprava je jednou ze služeb, kterou pro seniory, zdravotně postižené nebo rodiče s dětmi zajišťuje oblastní spolek Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí. Povídali jsme si o ní s ředitelem úřadu oblastního spolku ČČK Jiřím Preclíkem. Co bylo hlavní motivací ke zavedení Senior dopravy v Lanškrouně? Oslovil nás pan farář Zbigniew Czendlik, který chtěl zavést tuto službu pro občany města Lanškroun. Nakonec jsme se dohodli, že bude lepší, když ji budeme provozovat my, Červený kříž, protože přece jen už máme nějaké zkušenosti. Zbigniew Czendlik nám vytvořil skvělé podmínky: vozidlo budeme mít od pondělí do pátku zapůjčeno bezúplatně, také nemusíme platit povinné ručení, což nám výrazně sníží náklady, a věnoval nám také padesát tisíc korun na rozjezd služby. V Lanškrouně není nemocnice, bude možné se Senior dopravou cestovat i do Ústí nebo Litomyšle? Ano, říkáme tomu dálková jízda, klient v tomto případě neplatí 30 korun za jednu jízdu po městě, ale šest korun za kilometr. Posíláme však na ni jiný vůz, aby ten stávající mohl dál rozvážet klienty. Budete tuto službu rozšiřovat i do jiných míst? Samozřejmě bychom si přáli, aby Senior doprava byla i v jiných městech okresu, například v Žamberku, Vysokém Mýtě nebo Králíkách. To však bu de záležet na domluvě s městem nebo jiným subjektem, protože zavést tuto službu opravdu není jednoduché. Jde především o pořízení automobilu a dal ší věci s tím související. Jak dlouho už Červený kříž provozuje Senior dopravu a jaké jsou na tu to službu ohlasy? V Ústí nad Orlicí jsme začínali v prosinci roku Spokojenost klientů rozhodně převažuje. Klientům rozdáváme dotazníky, jak jsou se službou spo kojeni, zda jim systém objednávání a permanentky vyhovují, jak byli spokojeni s řidičem. Velkou roli hraje cena, takže se ptáme i na ni. Nespokojených ohla sů je v celkovém objemu jízd jen malé procento, klient nám například napsal, že mu nevyhovuje vůz a že by si přál jiný. Jaké značky aut vlastně ve městech jezdí? V Ústí modrý Fiat Ulysse, ve Třebové světlezelený Peugeot 806 a v Lanš krouně bílý Volkswagen Transporter. Velká auta jsme volili proto, aby se li dem dobře nastupovalo a vystupovalo. Pro klienty menšího vzrůstu je to však trochu problém, jim by více vyhovoval osobní automobil. Máme i náhradní vozy, a to tmavě zelenou Škodu Fabia a reklamní Renault Kangoo. Řidiči plní více funkcí než jen pouhého dopravce, zejména starším lidem pomáhají... Ano, pokud si klient přeje, pomohou mu například s nákupem, naloží těžké věci a přinesou je do bytu. Kdyby Senior doprava dostala pod vánoční stromeček bohatého sponzora, na co byste peníze využili? Rádi bychom obnovili vozový park. Když jsme začínali, auta jsme koupili v bazaru, takže už jde o starší vozy a opravy začínají být finančně náročné. S lep ším vozem by se nám samozřejmě snížily i náklady. Do budoucna plánujeme i jedno auto s plošinou, bezbariérový vůz bychom potřebovali pro klienty na vozíčku. Mezi další naše plány patří rozšíření Senior dopravy na osobní asis tenci pro seniory. Tím bychom nabídli komplexní službu, protože už teď mají někteří senioři zájem, abychom je například doprovodili k lékaři. Zatím to řešíme tak, že klienta doprovází další náš zaměstnanec. Blíží se konec roku a s tím i otázka dalšího financování... To je problém, který řešíme každý rok. Myslíme si, že částka, kterou klienti na dopravu přispívají, je už dost velká a neradi bychom ji ještě dál zvyšovali. Pokud bychom zdražovali, dal by se nejspíš očekávat propad počtu jízd. Se nior doprava je samozřejmě dotovaná, doplácí ji města Ústí nad Orlicí a Čes ká Třebová, přispívá i Pardubický kraj a sponzoři. Na krytí nákladů se podílí i Český červený kříž. Co se týká příštího roku, máme zatím příslib od města Česká Třebová, příspěvek by měl činit jako letos zhruba 150 tisíc Kč. Jednáme s městem Lanškroun o příspěvku ve stejné výši. Jednání pokračují i s městem Ústí nad Orlicí. (Orlický deník, , Dana Pokorná)

7 LL 23 / 2008 Z MĚSTA I Z REGIONU STRANA 7 Výjezdy hasičů za srpen a září V srpnu jsme měli celkem 23 vý jezdů. Z toho bylo 7 x otevírání bytů, 5 x dopravní nehody, po čtyřech vý jezdech na likvidaci hmyzu a požáry, 2 x na spadlé stromy a jednou na únik ropných produktů. Na otevírání bytů se zasahovalo jednou v Tatenici a Rudolticích, vět šina zásahů ale byla po Lanškrouně. Dopravní nehody, u kterých jsme zasahovali, si vyžádaly jednoho u smrceného a čtyři zraněné. První se stala v Horním Třešňovci a šlo o o sobní auto, druhá byla v katastru Hor ních Heřmanic, kde jsme vytahovali osobní auto rakouského řidiče z pří kopu. Další nehoda se udála v Rudol ticích, kde skončilo osobní auto na stře še. Tragická nehoda se stala u Skuh rova, kde při střetu dvou osobních aut došlo k úmrtí a dvěma zraněním. Zde s námi zasahovali i hasiči z Čes kých drah a Ústí nad Orlicí. Poslední nehoda se stala v Tatenici, kde skon čilo osobní auto v potoce. Obtížný hmyz, jednalo se o sršně, jsme likvidovali v rodinném domku ve Výprachticích, Dolní Čermné, v areálu Základní školy na ul. Dob rovského a na střeše panelového do mu na ul. Seifertově v Lanškrouně. Prvním výjezdem na požár byla po moc při likvidaci požáru rodinného domu v Třebářově, kde zasahovaly kromě nás čtyři požární jednotky z ha sebního obvodu Moravské Třebové. Dalším požárem byla hořící suchá trá va u škvárového hřiště za sídlištěm. Výjezd na třetí požár způsobili dva nezletilci, kteří v areálu bývalé sklád ky mezi Lanškrounem a Nepomuky vypalovali izolaci kabelů. Posledním výjezdem na požár bylo neohlášené pálení klestí za rodinným domem v Ru dolticích. Spadlé stromy jsme odstraňovali ze střechy rodinného domu v Žichlín ku a dále přes vozovku u Hoštejna, kde s námi zasahoval i automobilový žebřík povolaný z Ústí nad Orlicí. V Dolním Třešňovci jsme likvidovali únik oleje na vozovku, který způso bilo neznámé vozidlo. V září jsme měli stejný počet vý jezdů jako v předcházejícím měsíci. Opět nejvíce bylo otevírání bytů šest výjezdů, dopravních nehod pět, tři požáry, dvě taktická cvičení a po jed nom výjezdu na únik ropných pro duktů, ostatní pomoc, likvidaci obtíž ného hmyzu, odstranění nebezpečné ho stavu, únik plynu, úklid po do pravní nehodě a nalomený strom. Byty jsme otevírali jednou v Dol ním Třešňovci a zbytek byl po Lan škrouně. Ani v tomto měsíci nebyla bilance dopravních nehod nikterak lichotivá deset zraněných, z nichž jeden po zději na následky umírá. Na doprav ních nehodách jsme dvakrát zasaho vali v Třebovicích, v prvním případě šlo o střet osobního vozidla s dodáv kou a v druhém o nákladní vůz s mo tocyklem. V obou případech s námi zasahovali i hasiči Českých drah. Dal ším výjezdem byla havárie osobního auta za Lanškrounem směrem na Ne pomuky, poté následovalo osobní au to v Žichlínku, které skončilo na stře še. Poslední nehodou byl střet auto busu s osobním autem na křižovatce ulic Dukelských hrdinů a Janáčkova v Lanškrouně, při které pro zraněné přilétly dva vrtulníky (viz fotografie). Prvním výjezdem na požár byl ho řící plastový dešťový svod u bytového domu na ul. Sokolské v Lanškrouně, poté následoval požár osobního auta na ul. M. Alše v Lanškrouně, který ještě před našim příjezdem uhasil ma jitel společně se sousedy. Posledním požárem byla hořící skládka v Tate nici, kde s námi zasahovala místní jednotka. Dva výjezdy za účelem pro vedení taktického cvičení byly do fir my AVX v Lanškrouně. Po jednom výjezdu bylo na sběr u hynulých kachen na potoce v prostoru ul. Polní v Lanškrouně, na likvidaci obtížného hmyzu na základní škole v obci Luková, dále jsme poskytli po moc s překrytím střechy plachtou u ob jektu na nám. J.M.Marků v Lanškrou ně a na unikající plyn z PB láhve jsme vyjížděli do Tatenice. Po dopravní ne hodě dvou osobních vozidel na ul. Ná dražní byl prováděn úklid vozovky, dále jsme zasahovali v Dolním Třeš ňovci, kde došlo k úniku ropných pro duktů z ložného prostoru vozidla. Po sledním výjezdem bylo odstranění na lomené části stromu v aleji vedoucí k Zámečku. Zde jsme si museli na po moc povolat plošinu z Ústí n/o., pro tože místo zásahu bylo ve větší výšce. Velitel požární stanice npor. Bc. Jiří Katzer Ze zpravodajství Policie ČR V Lanškrouně se během dne vloupal neznámý pachatel do dvou bytů v panelovém domě. V prvním z nich sebral peníze a šperky za bezmála 200 tisíc korun. Ve druhém se ale příliš nerozhlédl. Pravděpodobně ho vyru šila majitelka bytu. Stačil sebral šperky, hodinky a peníze, vše za šest tisíc. V pří padě dopadení hrozí pachateli krádeže až tříletý trest odnětí svobody. Ráno zazmatkoval v Horní Čermné 29letý řidič osobního automobilu značky Toyota Corolla, vyjel na vedlejší komunikaci, kde v protisměru čelně na razil do stojícího favoritu. Spolujezdec z favoritu byl při nehodě lehce zraněn. V pátek krátce po poledni v Lanškrouně využil neznámý zloděj toho, že majitelka přízemního bytu nechala pootevřenou ventilačku. Vlezl oknem dovnitř a vše důkladně prohledal. Dokonce ze skříně vyházel i nějaké oblečení. Nakonec sebral 4,5 tisíce korun. V případě dopadení mu hrozí až dvouleté vězení. V noci z 25. na se vloupal v Damníkově do místní restaurace ne známý zloděj. Z výčepu sebral 80 krabiček cigaret různých značek a 6,5 litru alkoholu. Způsobil škodu za téměř sedm tisíc korun. V sobotu při potyčce na místní diskotéce v Lanškrouně neznámý ná silník uhodil 19letou dívku do obličeje takovou silou, že jí vyrazil přední zub. V sobotu krátce před třetí hodinou ráno objížděl v Lanškrouně sku pinu chodců 24letý řidič fiatu. Jeden z nich ale vběhl do silnice přímo před projíždějící auto. Chodec, který nadýchal více než 1,6 promile alkoholu, byl při nehodě lehce zraněn. 29. listopadu krátce před osmou hodinou ráno nezvládl mezi Albrechticemi a Lanškrounem na namrzlé vozovce řízení 24letý řidič renaultu, dostal smyk a vyjel mimo vozovku, kde narazil nejprve do zábradlí a potom do dvou stro mů. Řidič byl s těžkým zraněním letecky transportován do Pardubické ne mocnice. Nedejte zlodějům šanci Předvánoční doba je pro mnohé občany velmi chaotická. Shánění vánočních dárků, bloudění po obchodech a tržnicích a někdy i absolvování nekonečných front u pokladen si někteří občané užívají, pro jiné je ale spojeno se stresem. V obou případech ale platí jediné. Zatímco nakupující zákazník se plně sou středí na výběr zboží, kapsáři a zlodějíčkové jsou na pozoru. Stačí jen malá chvilka nepozornosti a peněženka z nákupního košíku nebo z kapsy bundy je pryč. A s ní i doklady a platební karty. Bohužel není výjimkou, že u platebních karet mají (hlavně ženy) na papírku napsaný PIN. Než se pak stačíte porozhléd nout, jste lehčí nejenom o finanční obnos v peněžence, ale značně se ztenčí i váš účet. Buďte proto opatrní a nenechávejte tašky s peněženkami bez dozoru. Pokud si dáváte portmonku do kapsy, nezapomeňte ji zapnout. A to samé pla tí i pro tašky odložené ve vozidlech. Takové zavazadlo položené na předním nebo zadním sedadle se totiž stává velmi snadnou kořistí nenechavců. PČR Přečetli jsme: Palič lihu dostal podmínku, destilát vylili do čističky Nelegální palírnu lihu zlikvidovali státní úředníci na Lanškrounsku. Celých 168 litrů čistého lihu vylili do čistírny odpadních vod stejně jako šest a půl ti síce litrů ovocného kvasu. Z něj šlo vyrobit 647 litrů lihu. Palírnu měl doma muž z Lanškrounska. Soud v Ústí nad Orlicí ho odsoudil k sedmi měsícům odnětí svobody s dvouletou podmínkou. Z výpovědi odsouzeného vyplývá, že vyrobený líh neměl jen pro sebe, uvedl mluvčí soudu Jiří Procházka. Palič krátil stát na dani. Neodvedená spotřební daň z lihu by dosáhla 80 tisíc korun, řekla mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Jana Rennerová. Právě úřad palírnu likvidoval. Podle mluvčí šlo o velmi ne dokonalé zařízení. Nelze vyloučit následná zdravotní postižení způsobená konzumací takového produktu, řekla. (MF DNES, )

8 STRANA 8 Z KRAJE I Z REGIONU LL 23 / 2008 Krajský radní z našeho regionu JUDr. Miroslav Stejskal neuvolněný člen Rady Pardubického kraje Narodil se dne v Lanškrouně. Od roku 1970 do roku 1974 navštěvoval SPŠE v Mo helnici. V roce 1975 absolvoval důstojnickou ško lu. Až do roku 1992 sloužil u armády v různých velitelských, týlových a štábních funkcích. V letech 1980 až 1984 vystudoval vysokou ško lu (obor právo) a získal titul JUDr. Po ukončení studia pak pracoval jako právník u armády. Po roce 1992 pracoval na ekonomickém odboru Severo moravské správy PČR Ostrava, nejprve jako řa dový právník, později jako vedoucí oddělení, byl rovněž členem poradního orgánu ředitele správy. Od roku 1997 pracoval ja ko právník na Okresním úřadu v Ústí n/o. V roce 2000 přešel na vlastní žá dost k Městskému úřadu Česká Třebová, kde vykonával funkci právníka až do svého zvolení starostou obce Výprachtice, tj. do roku Kontakt (e mail): Informace i foto jsou převzaty z CO VY NA TO, PANE RADNÍ? Pod tímto názvem najdete postřehy nejen z jednání Rady Pardubického kraje, které nám pro naše čtenáře bude poskytovat její člen JUDr. Miroslav Stejskal. První si můžete přečíst už dnes. Redakce LL Vážení občané, přátelé, dovolte mi, abych jako Váš krajský zastupitel, který se v krajském zastupi telstvu ocitl z téměř nevolitelného místa kandidátky za ČSSD, Vám všem u přímně poděkoval za podporu. Pro sociální demokracii je tato důvěra zavazu jící. Je třeba, abychom se více zajímali o každodenní problémy občanů našeho regionu než naši předchůdci. V polovině lsitopadu jsem byl zvolen na usta vujícím jednání zastupitelstva Pardubického kraje do funkce člena rady. Byť nejsem pro výkon této funkce uvolněn, budu se snažit pracovat pro náš kraj. V této rubrice se budu snažit vyjadřovat k některým tématům našeho regio nu. Budu se snažit odpovídat na dotazy čtenářů i ostatních, pokud mi budou adresovány. S ohledem na mé pracovní vytížení nepůjde o pravidelnou rubriku. Nejčastější dotazy v současné době jsou směřovány na důvod vzniku postů neuvolněných radních v krajském zastupitelstvu a naopak na vytvoření uvol něných míst pro předsedy kontrolního a finančního výboru. Neuvolněná místa v radě vyplynula z volebního programu ČSSD a také politických jednání. Před volbami jsme voličům slíbili, že snížíme počet u volněných radních, a to tak, že místo původně 9 radních jich bude 7. Počet rad ních vyplynul z našich představ o organizační struktuře krajské samosprávy. Nejde tedy o samoúčelnost, ale je zde určitá snaha o zefektivnění správy kraje a tedy i krajského úřadu. Uvolněné funkce pro předsedy kontrolního a finančního výboru jsou pak důkazem toho, že ČSSD má zájem, aby ostatní politické strany, které nejsou zastoupeny v radě kraje, měly vytvořeny důstojné podmínky pro každodenní kontrolu práce nového krajského vedení. Sociální demokracie byla na kraji osm let v opozici. Pro kvalitní práci opoziční strany potřebujete informace, podklady, materiály a dostatečné zázemí. Jsme přesvědčeni, že toto řešení je zajistí ostatním politickým stranám potřebné podmínky pro jejich práci. Jelikož v současné době vykonávám funkci starosty obce Výprachtice, ptají se mne lidé na to, zda budu na obě funkce stačit. Rozhodně nechci nic dělat polovičatě. Již dnes je jisté, že omezím některé své aktivity ve společenských organizacích a na úřadě v České Třebové. Budu se snažit vykonávat obě fun kce tak, aby se mnou byli občané spokojeni, a to bez ohledu na svůj volný čas. S pozdravem Miroslav Stejskal, neuvolněny radní PK a starosta obce Výprachtice TJ Sokol Horní Třešňovec vás zve na PŘEDVÁNOČNÍ SLAVNOSTI PÁTEK ČERTOVSKO MIKULÁŠKÝ PRŮVOD obcí, sraz masek v 16 hodin u Národního domu v Horním Třešňovci SOBOTA hod.: zahájení PRODEJNÍ VÝSTAVY dárků, ozdob, adventních věn ců, perníčků, prací žáků v zasedací síni OÚ (výstava potrvá do 18 hod.) 15 hod.: VÁNOČNÍ KONCERT Ženského pěveckého sboru KC pod ve dením J. Uhlířové v evangelickém kostele (naproti OÚ v Horním Třešňovci) 16 hod. (po ukončení koncertu): ŽIVÝ BETLEM v evangelickém kostele nebo před ním (dle počasí) NEDĚLE Pokračování PRODEJNÍ VÝSTAVY dopoledne 9 11 hod., odpoledne hod. Občerstvení zajištěno. Celá akce je nadační. Výtěžek bude věnován místní škole na dobudování hřiště. Těšíme se na vaši návštěvu. Podzimní ostrovské posezení V sobotu dne od 14 hodin se uskutečnilo II. podzimní ostrovské posezení. Hezký a bohatý program měly připravený děti ze Základní školy a Mateřské školy v Ostrově. Přivítali jsme u nás Dětský pěvecký sbor Čtyřlístek z Ústí nad Orlicí pod vedením sbormistryně Lenky Lipenské. Po přestávce a malém občerstvení byly promítnuty fotografie z historie obce starostou ob ce Jiřím Moravcem. Za Sbor pro občanské záležitosti Zdeňka Viskupičová Přečetli jsme: Na pomoc aleji kaštanů přišlo nečekaně málo dobrovolníků Pomozte našim alejím, vyzvala Rudoltické místní komise životního pro středí. Dvoudenní akce, při které se měla kaštanová alej vyčistit a hlavně shrabáním listí chránit před nebezpečnou klíněnkou, skončila tak trochu zklamáním. Zatímco zhruba před třemi lety přišlo pomoct jírovcům v zámecké aleji ko lem šedesáti lidí, dnes už asi osud krásných stromů lidi tolik nezajímá. Počítali jsme, že se akce zúčastní tak čtyřicet až padesát lidí a že vyčistíme celou alej, říká místostarostka a spoluorganizátorka akce Erika Kohoutová. Pro případ špatného počasí se vybral prodloužený víkend, aby se dalo pracovat v sobotu nebo v neděli dle počasí. Skutečnost byla taková, že se nás v sobotu sešlo osmnáct, a tak jsme si dali repete a pokračovali jsme v započaté práci i v ne děli, kdy se nás sešlo opět osmnáct. Ze dvou třetin titíž, co předchozího dne. Klíněnka je hmyz z řádu motýlů, který napadá jírovce a způsobuje postupné odumírání listů. Strom oslabí a je tak více náchylný k různým chorobám, které jej mohou zničit. Na řadě míst republiky proto lidé brání kaštanové aleje proti škůdci sběrem napadaného listí, které pak i s larvami klíněnky zlikvidují. Protože ale dobrovolníků v Rudolticích bylo málo, pracovali po oba dny od rána až do tmy. Byla to práce velice tvrdá, všichni jsme si odnesli domů po řádné mozoly, ale také dobrý pocit z vykonané práce, shrnula akci Erika Ko houtová. Nezájem většiny lidí však organizátory akce zklamal. Jindy rušné sídliště Zámeček bylo skoro liduprázdné, jen abychom náhodou nechtěli po moct, povzdychla si místostarostka. Ani naším velkým úsilím se nedalo v tomto počtu lidí zvládnout vyčistit celou alej. Přes značnou propagaci i za jištění teplého občerstvení evidentně scházely další ochotné ruce. (Orlický deník, ) O článku se diskutovalo v návštěvní knize webu např.: Tak ten článek o alejích, který veskrze celý cituje naši milou paní místosta rostku, mě pořádně nadzdvihl ze židle... Já mám tolik práce, že jsem o tom vůbec nevěděla. Až potom jsem si všimla, že to asi viselo na nástěnce. Mně také ale je nejsou lhostejné. A ti, kteří ty aleje milují, tam určitě byli nebo ne? Příště v rám ci svého poslaneckého platu raději udělejte větší propagaci akce... Dana...Pokud si ten článek přečtete pořádně a třeba víckrát, třeba ho pochopíte. Lidem, kteří znají aleje z letních procházek a sídliště Zámeček jen z cesty na lyže do Čenkovic nebo do Polska, je úplně jedno, že jste měla moc práce a že nečtete nástěnky. Důležitý je to, že z cca 500 lidí je přes 400 laxních ke svému okolí... Brigoš

9 LL 23 / 2008 DĚTI A MLÁDEŽ STRANA 9 Lubosaurus, Terosaurus, Elisaurus, Páťasaurus. Že takové dinosaury neznáte? Tak tihle všichni a ještě další řádili celý týden v MŠ v Lukové. A jak byli zvědaví! Stále listovali v knihách a atlasech, aby se dozvěděli co nejvíc o svých prehistorických předcích. Přehrabali celé pískoviště a s pečli vostí paleontologů odkrývali nečekaná tajemství. Bohužel zkameněliny neobje vili žádné, a tak si je vyrobili sami stačila modelína, několik zajímavých předmětů na otisknutí a sádra. Roztrhali časopisy a noviny. Ale pozor, to ne škodili. Naopak, vytvořili z nich úžasnou pravěkou krajinu, kterou by jistě o cenil i Steven Spielberg. Uspořádali také dinosauří bál a zúčastnili se spousty dalších veselých, zajímavých i poučných her a činností. Celé to dinosauří hemžení pak zakončili kladením vajec do hnízd z mechu, listí či písku. Samo zřejmě, dříve než nakladli, vejce si vlastnoručně uplácali, upatlali, uhňácali, zkrátka, vyzkoušeli si známou techniku kašírování balónků papírovou drtí. Čáry,máry, skoč do jámy a v pondělí přišli do školky opět Lubošek, Patrik, Terezka, Eliška, aby se záhy proměnili na oblíbené pohádkové bytosti. Ale o tom zase někdy příště. Lenka Kárská, MŠ Luková KURZ PRVNÍ POMOCI Dokázali bychom pomoci? To si mohly vyzkoušet děti z naší školy v lis topadovém projektu s názvem Kurz první pomoci. Při jeho realizaci nám velmi pomohl ČČK z Ústí nad Orlicí. Rádi bychom mu touto cestou podě kovali. ZŠ a MŠ Žichlínek Milé děti a vážení rodiče, zveme Vás srdečně na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 1. stupně Základní školy Bedřicha Smetany v úterý 16. prosince 2008 od 8.00 do hod. Přijďte se na nás podívat. Budeme se na Vás těšit v budově ZŠ na Smetanově ulici a na ulici Palackého v naší malé školičce. KDE JSOU DĚTI, TAM JE ŽIVO a živo bylo.celý týden jsme v mateřské škole v Horních Heřmanicích věnovali naším psím kamarádům. Děti nosily své psí plyšové miláčky, knížky, časopisy, výstřižky, obrázky Děti z MŠ malovaly pejsky na velké čtvrtky a poté vyráběly psí závěsné mobily. Děti ze základní školy vypracovaly pro jekt o canisterapii. Použily nejen řadu obrázků, ale malovaly a psaly vše, co o psech zjistily. Koncem týdne jsme uspořádali výstavu prací v tělocvičně, protože jinam by se nám tolik výrobků a pejsků nevešlo. Děti toto téma velmi zaujalo a nesmírně se těšily na pátek, kdy k nám měl zavítat Montík. Přinesly rovněž řadu dobrůtek pro pejsky v psím útulku v Lanškrouně. Dlouho očeká vaná chvíle přišla, Montík si přivedl i menšího kolegu jezevčíka. Děti je hned obklopily s neuvěřitelnou láskou a potěšením. Některé se hned pustily do po chodování s jezevčíkem po třídě a ostatní děti poslouchaly vyprávění paní Jansové a tulily se k Montíkovi. Po setkání s dětmi z MŠ následovalo setkání s dětmi ze školy, kde již probíhala diskuse nejen o výchově pejsků a péči o ně, ale dozvěděli jsme se všichni řadu zajímavostí a shlédli ukázky z výcviku psa. Ještě jednou děkujeme pani Jansové, že k nám zavítala se svými svěřenci. Také muzikoterapie jako netradiční přiblížení k hudbě či relaxace děti velmi zaujala. Pozvali jsme kamarády ze školy a společně jsme se oddaly muzicí rování. Zavítal k nám Lukáš Vídeňský a seznámil nás s desítkou bubnů, které si děti rozdělily mezi sebe. Poté nás všechny poutavě zapojil do hraní, čekala nás různá cvičení, ale i známé písně. Poté jsme si vyslechli bhadžany, což jsou skladby pochá zející z Indie, a aktivně se do jejich zpěvu za pojili. Všichni jsme měli plné ruce bubnů, dří vek, chrastítek a hodina nám uběhla jako voda. Dětem se bubnování tak líbilo, že namalovaly obrázky a předali jsme je Lukášovi. Jana Ví deňská mezitím nabízela maminkám přírodní kosmetiku, bambusové kalhotky, plínky, ole jíčky nejen pro děti, ale i dárkové zboží v po době čajů a vonných tyčinek. Děkujeme a už se těšíme na další shledání. Marcela Cacková ZŠ Al. Jiráska reprezentuje v kraji Každoročně se v závěru roku účastníme krajské počítačové soutěže PC ák, kterou pořádá Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola v Pardubicích. Žáci si zde mohou vzájemně poměřit své znalosti a do vednosti v práci s počítačem s ostatními žáky z celého kraje. Zájem je tak veliký, že škola omezila počet účastníků na 150 a vyhlásila ka tegorie pouze pro 8. a 9. ročník ZŠ. Letos se zúčastnilo celkem 148 žáků z 25 škol. Naši žáci si odvezli v tak velké konkurenci dvě 1., jedno 2. a jedno 5. místo: 1. Lucie Mačátová Test znalostí ICT 2. Pavla Matějková Test znalostí ICT 1. Jan Chládek Tvorba prezentace 8. tř. 5. Pavla Matějková Tvorba prez. 9. tř. Podrobněji se o soutěži můžete do zvědět z webu soutez.spse.cz nebo z na šeho školního webu (účast nili jsme se již popáté a vždy se skvělým výsledkem). Nutno říci, že uživatelské ovládání počítače je nutnost doby a my se snažíme, aby naši žáci byli dostatečně připraveni. Ve školním roce 2001/02 jsme začali s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. V tomto trendu po kračujeme i v nové reformě posílením hodin informatiky ve všech ročnících. Lenka Marková

10 STRANA 10 DĚTI A MLÁDEŽ LL 23 / 2008 Den prevence na SOŠ a SOU Již třetím rokem při příležitosti výročí 17. listopadu pořádáme celoškolní program nazvaný Den prevence. Letos jsme pro naše žáky připravili sedm akcí, i když ne všechny byly přímo preventivní. Pro maturující to byla instruktážní přednáška společnosti TUTOR,s.r.o., Jak na vysokou školu, jejíž součástí byl i test všeobecných znalostí. Žáci prvních ročníků se s pomocí lektorky z Pedagogicko psychologické poradny v Ústí nad Orlicí pokusili poznat sami sebe, ale především odhalit možné pro blémy a úskalí způsobené životem v novém kolektivu. Zástupce velitele místní městské policie pan Pecháček mimo jiné upozornil na konflikty dospívajících se zákonem. Díky pracovníkům Tyflocentra z Pardubic někteří žáci měli mož nost poznat svět nevidomých, svět ve tmě, a doktorka Nechvílová z ústecké nemocnice se rozhovořila o možnostech darování krve. Tento den nás navštívili i děti z místní speciální školy a s na šimi chlapci sehráli turnaj ve flor bale. Takže snad jedinou preventivní akcí byla instruktáž o sebeobraně, se kterou za námi přijeli žáci ze SOŠ ochrany osob a majetku z Malých Svatoňovic. Chtěla bych tímto poděkovat neje nom všem našim instruktorům, ale i vyučujícím, kteří jednotlivé třídy doprovázeli nebo pomáhali s orga nizací, ale především našim žákům za to, že jsme od jednotlivých lektorů slyšeli chválu na chování i aktivitu. Mgr. Martina Fidlerová, SOŠ a SOU Lanškroun První akce Sibyly se týkala drog Dívčí klub AE Sibyla, který sdružuje studenty II.C ZSeŠ Lanškroun, se zapojil do vzdělávacího evropského programu Mládež v akci. Díky získanému grantu chystá v tomto školním roce několik akcí určených zejména studentům. První z nich se konala ve středu 12. listopadu. Pojali jsme ji ve velkém a po zvali jsme PhDr. Ivana Doudu z pražského Drop Inu, aby nám přiblížil proble matiku drog. Do sálu lanškrounského zámku si ho přišly poslechnout třídy z na ší školy, z gymnázia a ze SOŠ a SOU z Lanškrouna. Přednáška nás zaujala a dozvěděli jsme se věci, o kterých se moc nemluví. To, že jsou drogy nebezpečné, jsme sice věděli, ale že nejnebezpečnější z nich je toluen, to už jsme netušili. Mnozí z nás se také pozastavili nad tím, po jak dlouhé době lze zjistit pří tomnost marihuany v těle. Dokonce i po několika měsících! Nebo i nad tím, že extáze může zabíjet už při první dávce. Nezabíjí však extáze sa motná, ale dehydratace, kterou způso buje. Dozvěděli jsme se i něco o zákonech. Mnohé pobavila výmluva jednoho obviněného, že marihuana je moc hezká rostlinka a pěstuje si ji pro radost. Pan doktor Douda nám objasnil celou drogovou problematiku a nebál se ani odpovídat na naše zvídavé dotazy. Drogy jsou totiž mnohem nebezpečnější, než si většina myslí. Několik ohlasů našich studentů: Pan Douda se nebál říct nám o drogách pravdu. Nebál se ani našich otázek, které pro něho nemusely být vždy příjemné. Bylo to poučné a zajímavé. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí. Přednáška byla moc odborná. Uvítala bych víc povídání z praxe. Naše první akce se vydařila a už teď naše třída plánuje další, které budou určitě stejně úspěšné jako tahle. Simona Stupenová, 2. ročník SZeŠ Lanškroun a členka dívčího klubu AE Sibyla SZeŠ Lanškroun zve žákyně a žáky devátých tříd a jejich rodiče na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Sobota od 9 do 13 hodin Beseda s vedením školy, prohlídka areálu školy včetně chovu koní a psího útulku, projížďka traktorem a jezdecké vystoupení žáků v kryté jízdárně. Občerstvení zajištěno v bufetu školy. SZeŠ otevírá obor veterinářství Střední zemědělská škola v Lanškrouně přichystala na příští školní rok pro studenty devátých ročníků základních škol velmi atraktivní novinku. Otevírá se zde nový studijní obor veterinářství, které doplňuje stávající obory agro podnikání a transformovaný obor ekonomika a podnikání. V této souvislosti jsem oslovil zástupce ředitele Ing. Josefa Coufala, aby nový vzdělávací obor trochu blíže představil. SZeŠ bude od příštího roku rozšiřovat svou nabídku výukových předmětů o veterinářství. Co ji k tomuto technicky náročnému procesu vedlo? Hlavní motivací bylo nabídnout zemědělské veřejnosti obor, který je přímo zaměřený na chov zvířat s uplatněním v profesi zootechniků a zemědělských techniků. Další důvod byla snaha o nabídku studia pro mladé lidi z řad kyno logů a drobných chovatelů, kteří mají zájem o chov a péči o malá zvířata, jako jsou psi, kočky, králíci, drůbež, ale i třeba exotická zvířata. Tím třetím důvodem pak bylo, že se nám zdál být tento obor vhodný také pro lidi, kteří chtějí stu dovat především chov koní a ostatních zvířat a nechtějí už se zabývat jinými zemědělskými obory. Z toho vyplynula skutečnost, že tento obor má tři takové orientace: užité veterinářství zaměřené na chov drobných zvířat, zootechnik v zemědělských podnicích a veterinářství aplikované na chov koní. Jednotlivé předměty jsou pak pro konkrétní orientace zaměřené tak, aby co nejvíce od povídaly potřebám praxe. Kromě odborného vzdělání získají studenti bezplatně také řidičské oprávnění sk. B, absolvují výuku jezdectví, myslivosti, kynologie a mohou se zapojit do odborných stáží a spolupráce s výzkumnými ústavy a za hraničními školami v řadě zemí celé Evropy. Lze očekávat, že o obor bude velký zájem, ale je třeba také zmínit nároč nost tohoto oboru. Tak to každopádně, protože v rámci povinné výuky se vyskytnou předměty, jako jsou nemoci zvířat, chov zvířat, výživa a reprodukce zvířat, hygiena a technologie potravin, mikrobiologie a parazitologie, laboratorní technika, chirurgie a ortopedie, anatomie a další. Pozadu nezůstane ale ani výuka všeo becných předmětů, včetně cizích jazyků. Obor také vyžaduje dobrý zdravotní stav a celkovou fyzickou zdatnost. Samozřejmě lze předpokládat, že úspěšní a pilní studenti budou moci pokračovat ve studiu na vysokých školách zaměře ných na veterinářství nebo jiné příbuzné obory. Myslíte si, že zázemí školního statku a psího útulku přímo nabízelo mož nost otevření veterinárního oboru? S tím absolutně souhlasím. Školní statek je přímo ideální laboratoř pro prak tická cvičení a praxi. Nachází se přímo v areálu školy a jsou zde ustájeny de sítky zvířat, což umožňuje přímé propojení teoretických poznatků s praxí. To je myslím záležitost i v rámci celé republiky dost ojedinělá. Počítáme se zařa zením psího útulku do vzdělávacího procesu minimálně týdenní individuální praxí v prvním ročníku a zájmové činnosti v dalších ročnících studia bez o mezení. Naše škola má však zázemí i díky dalším významným partnerům v blízkém okolí, jako jsou výzkumné ústavy, veterinární kliniky, asanační ú stav, jatka a další zemědělské podniky, což nám umožňuje intenzivní spolupráci a další odborné praxe. Jak bude řešeno personální zajištění odborných veterinárních předmětů? Odborné předměty budou vyučovat praktičtí veterinární lékaři, kteří mají současně i své vlastní soukromé ordinace. Díky tomu bude zajištěna jak vy soká odbornost, tak i erudice a zkušenost z každodenní praxe. František Teichmann Malá botanická zahrada na SZeŠ SZeŠ se již před časem rozhodla zkultivovat a smysluplně využít nevzhledné prostranství na školním pozemku, které bylo dlouhodobě v zanedbaném stavu. V plánu byla výstavba botanické zahrady o rozloze cca 500 m 2, která by slou žila didaktickým a vzdělávacím potřebám zemědělské školy i relaxaci a odpo činku žáků a zaměstnanců. Součástí zahrady mají být také stálé plochy pro pěstování listnáčů, jehličnanů, pnoucích i vřesovištních rostlin a trvalek. Celý projekt s názvem Novým zeleným prostranstvím blíže k plnění enviro mentálních poslání zemědělské školy byl zpracován a uspěl v rozvojovém programu Ministerstva školství Podpora environmentálního vzdělávání vý chovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce Práce na realizaci byly zahájeny na začátku letošního července odstraněním zbytků základů již dříve demolované budovy. Během prázdnin se zkultivovalo celé prostranství a zahájila se výstavba kruhových palisád pro budoucí výsadbu rostlin. Upravila se jímka na dešťovou vodu sloužící pro závlahu a kolem byla položena zámková dlažba. Nakonec se do zeminy v palisádách ve spolupráci se žáky a zaměstnanci školy vysázely rostliny, osela se plocha pro zatravnění a stávající zeleň byla doplněna keři a stromy. Současně studenti školy pod ve dením paní Ing. Hanyšové (autorka projektu výsadby zeleně) vytvořili popisky jednotlivých rostlin. Na projektu se podílela firma pana Milana Michálka z Horního Třešňovce a pana Jana Motla ze Žihlínku. Projekt byl realizován ve spolupráci SRPDŠ školy a LČR, s.p. Hradec Králové, Krajské ředitelství Choceň. Tato firma poskytla SRPDŠ školy dar ve výši 55 tis. Kč na zakoupení palisád pro uvedený projekt. FT

11 LL 23 / 2008 HISTORIE STRANA 11 Historie Tejbnarova domu V 15. století se v Itálii zrodil nový umělecký a životní styl nazvaný rene sance (znovuzrození). Přišel s novým pojetím světa a času i novým vymeze ním lidského údělu, obrátil pozornost člověka k jeho každodennímu pozem skému bytí. Do Čech dorazil renesanční styl na přelomu 15. a 16. století přes Uhry a Mo ravu. Dříve než v Praze se objevily krásné renesanční portály na zámku v Tovačově či Moravské Třebové. Majiteli moravskotřebovského pan ství byli v té době páni z Boskovic, kteří v letech drželi v zá stavě i část panství lanšperskolanš Tejbnarův dům, současný stav krounského včetně města Lanškrouna. Snad i jejich vlivem se začaly v našem městě objevovat první renesanční stavby či aspoň jejich dílčí prvky. Nejkrásnějším projevem renesančního stavitelství v Lanškrouně je jeho radnice, postavená v letech Ale už o třicet let dříve, tedy v letech , byl na lanškrounském náměstí postaven velký patrový dům, v jehož přízemí, tzv. mazhauzu, se dodnes zachoval krásný renesanční portál i torza několika menších portálů a drobné prvky kdysi bohaté freskové výzdoby. Tento dům čp. 78, který městský kronikář Jindřich Chládek nazval Tejb narovým domem, stojí v pravém dolním rohu náměstí a dostal letos novou fasádu. Starší občané si tento dům pamatují jako prodejnu zeleniny, na foto grafiích z první republiky má dům firmu Josef Heider Koloniál. Pro prodejnu zeleniny či potravin se tento dům dobře hodil, protože má obrovské sklepy, vybíhající z půdorysných hranic budovy dopředu pod přilehlý chodník. Dnes tu působí Oděvní centrum NGA vietnamského majitele. V sousedství tohoto domu byly v minulosti tři městské domy čp. 79, 80 a 81, z nichž ten prostřední se stal už v 15. století městským pivovarem, po čase pohltil i oba sousední domy. V 19. století vyrostla na takto spojeném po zemku velká a krásná budova městského pivovaru (Bürgerliches Bräuhaus) a pivnice (Bierhalle). Bohužel tento pivovar neodolal konkurenci knížecího pivovaru a r byl zrušen. Objekt koupila rakouská státní správa a upravila vnitřek budovy pro kanceláře okresního hejtmanství. Celý areál byl znovu důkladně přestavěn v letech do dnešní podoby. Za války tu úřa doval Landrat a po válce okresní národní výbor až do roku Dnes sem chodí žáci základní školy. Vraťme se však k Tejbnarovu domu a jeho renesančnímu portálu a uveďme jeho odbornou charakteristiku, kterou v roce 1982 napsala do Lanškrounského zpravodaje Jarmila Kovaříková a z něhož citujeme podstatnou část: Portál se nachází v bývalém mazhauzu a je jedním z nejstarších a dekorativně nejbo hatších městských renesančních portálů. Svislá ostění portálu jsou pojednána jako dva pilastry s kompositní hlavicí, nesoucí zalomené kladí, na němž je kruhový terč s rozetou, nesený dvojicí lvů. Pilastry stojí na podstavcích reliéfně zdobených chlapeckými postavami, nesoucími festovy. Dříky pilastrů a ná stavců po stranách vlysu jsou ozdobeny bohatým rozvilinovým dekorem a dvěma terči s medailony hlav. V nadpražní části pod architrávem jsou dva medailony s reliefními profily. Ve vlysu mezi nástavci je umístěn nápis s le topočtem Vlastní nápis Kovaříková neuvádí, ale my to udělat musíme. Stojí tu ve starší němčině, že Dis Haus hat lasen bauen Benych Teybner im Jar nach Geburt Christy Unsers Selligmachers Český překlad: Tento dům ne chal postavit Beneš Tejbnar v roce po narození Krista našeho Spasitele r V některých starších pramenech se uvádí zkomolené jméno majitele domu jako Brinch Trubner, ale řada věcných i formálních důvodů svědčí pro znění Beneš Tejbnar. Povězme si nyní, kdo byl Beneš Tejbnar a kdo byli lanškrounští Tejbnarové. Doposud známé městské písemnosti připomínají jistého Michala Tejbnara, který roku 1534 napsal svou poslední vůli a v ní stanovil, že obnos 800 gro šů, jejž před časem půjčil svému vrchnostenskému pánu Janu z Pernštejna a který mu pán dosud nevrátil, odkazuje ve prospěch městského špitálu, co stával vedle dnešního kostela sv. Maří Magdaleny. Kdysi bohatý Jan z Pern štejna zchudl, protože neuváženě investoval zejména do koupě kladského panství a kvůli nuceným vydáním na podporu války proti Turkům. S jeho dluhy marně dlouho zápasil i syn Vratislav z Pernštejna, když musel roku 1565 zastavit u vídeňských Židů stříbrné nádobí a šperky v celkové hodnotě 2000 zlatých. Michal Tejbnar byl otcem Beneše Tejbnara a živil se jako obchodník. Syn Beneš měl několik zaměstnání či funkcí, byl zejména správcem městského lesa v době, kdy město dostalo písemné potvrzení svého vlastnictví a kdy by lo potřeba stanovit pevné hranice lesa v terénu. To se provádělo metodou tzv. vejchozu, tedy společné výpravy všech zainteresovaných stran a praktického označení hraničních bodů. V té době měl Lanškroun 400 jiter lesa (asi 240 ha), z toho 200 ha mezi obcemi Albrechtice, Sázava a Herbortice a 40 ha v oblasti lanškrounských rybníků. Ten velký les u Albrechtic byl rozdělen na 13 revírů s těmito poetickými názvy: Břichatý příkop, Svinská kaluž, U myslivecké stezky, Dědův posed, U nové chalupy, U kozelcového pahorku, U vysoké, U luk, U lubnické stráně, U Suchotovy stráně, U mariánského ob rázku, U Kohlerovy louky a U lubnické špičky. Městský les u rybníka měl jen tři části: Lískovec, Rybniční cesta a Rudoltická stezka. Na konci svého života Beneš Tejbnar ještě společensky povýšil, kolem ro ku 1570 se stal městským primasem (místostarostou). Svůj krásný a nákladný dům začal stavět roku 1551 a pokračoval v práci až do roku 1555, jak o tom svědčí torza dochovaných datovaných portálů. Drobná písemná zmínka z roku 1553 nás zpravuje, že si Beneš Tejbnar objednal u kameníka ve Vamberku schody pro svůj patrový dům. Všechen svůj majetek odkázal synu Janovi, o němž nám městská kronika říká, že byl roku 1591 městským rychtářem a že vedl spor lanškrounských občanů s novým majitelem panství Adamem Hrzánem z Harasova. Úplně poslední známá zpráva o lanškrounských Tejbnarech pochází z roku 1630, kdy se Jan Tejbnar dostal do opozice proti vrchnosti a byl zřejmě přinucen k emigraci. Podrobný soupis všech lanškrounských občanů z roku 1651 už jméno Tejbnar neobsahuje. Jak napovídá německý text nápisu na portále a vlastně i samotné jméno Teybner, byla tato rodina původně ně mecká. Protože se v 15. a 16. století Lanš kroun značně počeštil, přišli sem Češi z vnitrozemí na pozvání českých ma jitelů panství, počeštila se částečně i Tejbnarova rodina, o čemž nepřímo svědčí křestní jméno Beneš (tehdy česky psáno Beness). O náboženském vyznání Tejbnar Nástěnné fresky z 16. století nevíme téměř nic. Starší domněnky, že dům sloužil jako modlitebna jed noty bratrské, se nijak nepotvrdila. Kolem roku 1550 měl Lanškroun asi 2000 obyvatel, žijících v 379 do mech. Ve vnitřním městě bylo domů 147, na předměstí 232. Tejbnarův dům na náměstí prošel za dlouhou dobu své existence mnoha přestavbami, během nichž bohužel ztra til svou vnější renesanční tvář, ale svou vnitřní podobu si zachoval. V ro ce 1993 byla v domě provedena roz sáhlá rekonstrukce, při které byla ně kolikanásobně zvětšena prodejní plo cha obchodu a byly tu objeveny ná stěnné malby rovněž ze 16. století. Roku 1999 byl tento mimořádně vzácný dům prohlášen za registrova nou kulturní památku. Dušan Šlahora Renesanční portál Fotografie: archiv autora Budova pivovaru okolo roku 1870

12 STRANA 12 AKTUÁLNĚ LL 23 / 2008 Recese přijíždí do Lanškrouna Ještě před pár měsíci se personální politika v mnoha lanškrounských firmách dělala tak, že se pracovníci do některých profesí přepláceli. Zkušeného a spo lehlivého nástrojaře jinak téměř nebylo možné sehnat. Ta doba je pryč a v Lanškrouně začíná masivní propouštění, které běžně postihuje i dříve zcela nedostatkové profese. Za tím vším stojí celosvětová hospodářská recese. Už na jaře mi kamarád vyprávěl zkušenosti ze své zahraniční cesty do USA, kde byly noviny plné různých návodů pro domácnosti s radami na omezení výdajů, šetření při ná kupech, plánování rozpočtu s jedním platem apod. Zdálo se to vzdálené, ale finanční průšvih se přelil do Evropy a jako velká tsunami se rozlévá do všech zemí Unie i mimo ni. V České republice dlouho vládl a stále celkem nepochopitelně vládne opti mismus, nicméně mnozí manažeři místních firem už před několika měsíci věděli své. Obchodní vazby se zámořím stagnovaly, tušilo se, že přijdou pro blémy, jen nikdo nevěděl, jak velké. První konkrétní a velmi nepopulární dů sledky na sebe nenechaly dlouho čekat ani v Lanškrouně. Od konce léta zača lo razantní propouštění ve firmě Schott, ze které postupně odešlo několik de sítek zaměstnanců. Schott patřil mezi první firmy, které redukovaly počet za městnanců, ale určitě ne mezi ty poslední. Západní Evropu strhává do problémů dominový efekt odstartovaný v USA krachem hypotečních ústavů. Banky zpřísňují podmínky poskytování úvěrů, bez kterých se prakticky žádné vetší investice do výroby nedají dělat, a klasická evropská odvětví hospodářství jako např. strojírenství, elektrotechnika a auto mobilový průmysl rychle ztrácí dech. Firmy radikálně omezují investice a mnohé i výrobu, šetří se na mzdách a firmy opouštějí první zaměstnanci. Na řadu přichází šetření, které zpomaluje globální ekonomický motor. A to je moc špatná zpráva pro Lanškroun a okolí. V místních firmách, které jsou ať už přímo nebo nepřímo vázané na auto mobilový průmysl a elektrotechniku, pracují tisíce lidí. Nejeden z podniků je přímo závislý na exportu do stagnující západní Evropy a USA. Ti, co exportují na východ do Ruska a Japonska, na tom nejsou o nic lépe, situace je tam ob dobná. Vlna, která se řítila přes Atlantik, dorazila až do lanškrounské kotliny a prá vě v našem kraji začala páchat značné škody. Firmy urputně bojují o každou zakázku, omezují výdaje na minimum a některé začínají propouštět. Největší problémy nastávají menším firmám bez vlastního výrobního programu, které jsou přímo závislé na pravidelných zakázkách větších firem. Aktuálně dopadly potíže na firmu KOVO Marek, ze které odešla většina zaměstnanců. Malé firmy se dostávají do existenčních problémů, neboť ty velké a větší často nemají dostatek práce ani samy pro sebe, což mi potvrdil Ing. Karel Ma tějček, jednatel firmy Komfi: Hospodářská krize se naší firmy dotýká stejně, jako mnoha dalších firem v České republice. Jsme firma, která vyrábí stroje a zařízení investiční povahy, a právě těchto komodit se úspory mnoha našich odběratelů týkají především. Navíc díky mohutné finanční podpoře vlád zá padoevropských zemí, jako je Německo, Francie, Velká Británie do průmyslu, není pro mnoho nadnárodních firem výroba v Česku tak zajímavá. Díky široké výrobní náplni firmy jsme připraveni této situaci čelit. Neobejde se to však bez několika opatření, jejich cílem je udržení konkurenceschopnosti našich výrobků a především snížení cen. To si vyžádá i dílčí propouštění. Za tím ve velmi omezeném rozsahu. Zároveň snižujeme množství kooperací u našich subdodavatelů a převádíme výrobu do naší firmy. S tím bude souviset snížení režijních i mzdových nákladů. V současné době zakládáme dceřinou společnost KOMFI EU v Holandsku, která bude zajišťovat přímý prodej našich výrobků v západní Evropě. Svou činnost zahájí naplno od Firma Komfi v současné době investovala do rozšíření firmy, což ale Ing. Matějček hodnotí jako uvážlivou investici, která má zvýšit produktivitu kon centrací výroby a montáže do jednoho místa. Ani splátka úvěru, která měsíčně představuje necelých 7% mzdových nákladů, podle jeho slov nepředstavuje velkou zátěž. Největší problém naopak spatřuje v omezování investic do vývoje nových výrobků a jejich přípravy do výroby. Zde by očekával razantnější po moc od státu pomocí programů podporujících inovaci a rozvoj. Další vlny propouštění v Lanškrouně na sebe ale nenechají dlouho čekat, neboť problémy v různé míře postihují většinu místních podniků. Ing. Vladislav Uher z obchodního oddělení japonsko české firmy JCEE přiznává, že situace není dobrá a bude se propouštět i zde: Vzhledem k tomu, že produkce firmy je zaměřena převážně na automobilový průmysl, vývoj v této oblasti se nás samozřejmě dotýká. Nepříznivý stav řešíme posílením orientace na zákazníky mimo segment automobilového průmyslu, zde je vývoj poněkud optimističtější. Přesto jsme se rozhodli snížit stavy zejména režijních pracovníků. Naše ma teřská firma se potýká se stejnými problémy a podle našich informací je si tuace podobná i v celém Japonsku. Z mnoha dalších aktuálních, ale zatím nepotvrzených zpráv je zřejmé, že do řady firem z Lanškrouna a okolí přichází po několika letech růstu a roz voje pěkně nejistá sezóna. Ať už recese bude trvat jakkoliv dlouho, v příštích měsících nastane leckde boj o ekonomické přežití. Bude se týkat nejen firem, ale i konkrétních lidí a konkrétních domácností. Jak to v Lanškrouně na konec dopadne, uvidíme. Jen lze doufat, že region, který po dlouhá léta táhl nahoru ekonomiku kraje i celé republiky, znovu na bere dech. V souvislosti s recesí jsem oslovil více firem, na které současná krize dopadá, a v příštím čísle se k aktuálním problémům určitě ještě vrátíme. Jakékoliv informace ohledně recese a propouštění přivítám na svém mailu. František Teichmann, Přečetli jsme: Lanškrounské jazzování aneb Jazz čtyřikrát jinak Listopad je v povědomí Lanškrouňáků neodmyslitelně spjat s Jazzem Lanš kroun. V sobotu se konal šestnáctý ročník tohoto dnes již tradičního festivalu amatérských big bandů, jehož věhlas sahá daleko za hranice města. Festival se uskutečnil v sále místního zámku pod hlavičkou Kulturního centra. Jazzové a swingové melodie doplnil zasvěceným komentářem jazzový odbor ník Jiří Hlaváč, který v roli moderátora letos zastoupil Jana Beránka. V průběhu večera se na jevišti vystřídali hostující Junior Big band ZUŠ Zábřeh na Moravě, Swing sextet Náchod a Voxtet Třešť u Jihlavy. Závěr patřil Big Bandu Lanškroun. Festival zahájil Junior Big band ze Zábřehu, vedený ředitelem tamější ZUŠ Pavlem Doubravou a od letošního roku též Lukášem Václavem. V programu tělesa zaujaly nejen skladby zahraničních autorů jako Blue Train saxofonisty Johna Coltraina či vokální Satin Doll Duka Ellingtona (zpěv Vendula Pum prlová), ale i skladba Předkrm známého českého jazzmana Miloslava Petra. Formace Swing sextet z Náchoda, hrající pod vedením kapelníka Emericha Drtiny, se specializuje především na swing 30. a 40. let. Pravidelně vystupuje s jazzovým zpěvákem Ladislavem Kerndlem, z jehož repertoáru zazněla píseň Chicago (zpěv Vráťa Zochr). V podání dnes již sedmičlenného tělesa si mohli diváci vychutnat mimo jiné vokální Hello Satchmo autorského dua Suchý Šlitr (zpěv Emerich Drtina) či skladby jazzových legend George Gershwina (Crazy Rhythm) a Duka Ellingtona (In A Mellow Tone). Příjemným osvěžením i dobrým dramaturgickým tahem bylo zařazení čistě vokální skupiny Voxtet z Třešti. V současnosti šestičlenný soubor založil a vede Martin Mikeš. Voxtet spolupracoval s Českým rozhlasem, vystupoval v ČT a zazpíval si i po boku Jiřího Stivína. Lanškrounské publikum nadchl především svými originálními, rytmicky i melodicky přesnými swingovými aranžemi původně latinsko amerických, filmových či rockových melodií. Voxtet zazpíval i známé české písně Svítá z dílny Voskovec Werich Ježek a Dotýkat se hvězd Suchého a Šlitra. Velký ohlas měla závěrečná swingová pecka Tisíc věcí, kde členové Voxtetu napodobovali svými hlasy nástroje klasického big bandu. Festival ukončilo vystoupení Big Bandu Lanškroun, jehož historie sahá až na počátek 80. let. Orchestr má na svém kontě celou řadu ocenění a bezesporu patří k nejlepším neprofesionálním big bandům v České republice. Pod vedením kapelníka Josefa Pilného zahrál technicky i posluchačsky náročné skladby ja ko Hunting Wabbits Gordona Goodwina či Blue Rondo A La Turk avantgard ního skladatele Davea Brubacka. O rytmicky i intonačně precizně provedená vokální sóla se postaraly zpěvačky Martina Šimková a Zuzana Zedníčková. Z in strumentálních sól si pak diváky získali především saxofonisté Jan Klimoš a Jan Hovorka. Třešničkou na dortu pak bylo svižné Concertino českého skladatele a dirigenta Karla Krautgartnera, kde si zahrál na klarinet i moderátor Jiří Hlaváč. Festival představil divákům různé podoby jazzové hudby od klasického jazzu, přes swing až k modernějším avantgardním proudům. Festival opět potvrdil své nezastupitelné místo na lanškrounské hudební mapě. (Orlický deník, , Petra Marešová) Foto: Zdeňka Sitová

13 LL 23 / 2008 KULTURA STRANA 13 Malé ochotnické ohlédnutí aneb Václavov 2008 Václavov u Zábřeha jsem znal jen jako upravenou, lesy obklopenou vesničku. Již několik let pro mě znamenala takové milé průjezdní místo na letních cyklo výletech. Také jsem věděl, že zde funguje aktivní ochotnická základna. Místní divadelní soubor Václav působí pouze s jednou delší prodlevou již několik desítek let. Nějakou dobu soupeřil se silnějším spolkem z nedalekého Zábřeha. Po rozpadu konkurenta dnes dokonce s bývalými zábřežskými herci čile spo lupracuje. Předposlední listopadový víkend jsem si uvědomil, že jsem byl na staven tamní občany podceňovat. Václavovští zorganizovali pod vedením místních divadelníků přehlídku o chotnických souborů O Václava z Václavova Na divadelních prknech se od 21. do vystřídalo hned osm amatérských souborů. Své umění předvedli herci z Jednoty divadelních ochotníků Loštice a Divadelního souboru Gym názia Zábřeh, představil se ŠOK Staré Město pod Sněžníkem, AMADIS Br no, Divadelní soubor Městečko Trnávka a Hoffmannovo divadlo Uherské Hra diště. Lanškroun zde zastupovaly hned dva soubory: Škeble vystoupila s hudeb ní komedií Hotýlek a Divadlo Ve středu přivezlo komedii S Tvojí dcerou ne. Divákům byly představeny situační komedie českých i zahraničních autorů a dvě satirické komedie z repertoáru Osvobozeného divadla. Nejmenší náv štěvníci se mohli v neděli pobavit u dvou pohádek. Příjemné prostředí a přá telská atmosféra napomáhaly k odbourání počáteční trémy a přispěly tak k vel mi vyrovnaným hereckým výkonům. Na jevišti jsme snad všichni zapomněli na potíže a spory při zkouškách, na silnice zafoukané sněhem, na zapomenuté části kulis či těžkosti s automobilem. Radost ze hry byla patrná u všech sou borů a publikum jim to náležitě oplácelo potleskem. Myslím, že jsem nebyl jediný, kdo byl příjemně překvapen technickými pod mínkami rozlehlého kulturního domu. V malé vesničce, která čítá asi 200 o byvatel, by jen málokdo čekal upravený sál střední velikosti se solidní akustikou a pracovištěm jevištního technika. Čisté jeviště s potřebným zázemím bylo samozřejmostí. Součástí areálu byl také malý sál, kde po každém představení probíhaly rozborové semináře. Po celou dobu přehlídky měl v přísálí otevřeno bar a přilehá hospůdka lákala domácí kuchyní. O pohodlí herců i diváků se vzorně starali ochotničtí hostitelé, barmanky, kuchařky i dobrovolní hasiči. Na chod celé přehlídky dohlížela tříčlenná porota složená ze zkušených di vadelníků. Její předsedou byl Petr Toman, vedoucí sdružení DRH, drama turgie režie herectví, Praha. Celou akci podpořil známý divadelní a filmový režisér a herec Miroslav Krobot. Velké organizační schopnosti pořadatelů potvrzuje fakt, že se jim kromě místních sponzorů podařilo zajistit finanční podporu Ministerstva kultury ČR. Na celé akci se také podílelo město Zábřeh. Když jsme po náročném víkendu sklízeli s divadelními přáteli kulisy do stísněných prostor našeho zámku, shodli jsme se na tom, že ve Václavově di vadlo žije, žije se tam divadlem a že se tam najde mnoho lidí ochotných udělat prostě něco navíc. My z Lanškrouna se od nich můžeme lecčemu naučit, nebo jim můžeme jen tiše závidět. Pavel Studený, Divadlo Ve středu Přečetli jsme: Lanškrounští divadelníci sbírali vavříny Před několika dny se uskutečnil druhý ročník soutěžní přehlídky amatérského divadla O Václava z Václavova Mezi fraškami, konverzačními komediemi a hrami Voskovce a Wericha si získal pozornost Hotýlek v podání souboru Gymnázia Lanškroun Škeble, který přehlídku zahajoval. Tato veselohra se zpěvy ze současného česko moravského pomezí je prvním ryze autorským počinem režiséra Jana Střechy. K napsání vlastního textu vedl režiséra dle jeho slov nedostatek vhodných her pro studentská divadla. Většina amatérských divadel jsou divadla dospělých. Ta sahají k osvědčeným komediím konverzačního typu, kde se často řeší růz né stavy, do kterých se lidé dostávají ve středním věku. To je přesně téma, kte ré by pro studenty vhodné nebylo a nikdo by jim to nevěřil, míní Jan Střecha. Porota ocenila čestným uznáním nejen představitele titulní role hoteliéra Hamp la Martina Blažka, ale i režiséra souboru za autorský přístup a systematickou práci s mladým kolektivem. Hotýlek získal také druhé místo v hlasování diváků. Divadlo Ve středu se představilo satirickou komedií Antonína Procházky S tvojí dcerou ne v režii Růženy Šteflové. V inscenaci o problémech obyčejných manželských párů středního věku ocenila porota výtečnou lanškrounskou he rečku Moniku Duškovou (představitelka Alice), jež si z Václavova odvezla jed nu z hlavních cen, cenu za nejlepší ženský herecký výkon. Čestným uznáním se může pochlubit i představitel Luboše Šimandla Pavel Studený a v neposled ní řadě Růžena Šteflová, které porota udělila ocenění za režijní uchopení hry. Oba režiséři vyzdvihli především skvělou organizační připravenost festivalu, vynikající porotu i rozborové semináře, jež byly součástí doprovodného programu. Kladně také zhodnotili vysokou úroveň konkurenčních souborů. Shodli se i v tom, že na Orlickoústecku podobný festival chybí. Myslím, že tohle je výzva pro Ústí, které k tomu má veškeré zázemí. Bylo by vynikající, kdyby tu taková přehlídka byla, míní Jan Střecha. My v Lanškrouně to pořádat nemůžeme kvůli chybějícímu zázemí. Dokud tady nebude divadlo, tak to není bohužel možné, doplnila režisérka Šteflová. (Orlický deník, , Petra Marešová, kráceno) Ze zhodnocení a výsledků druhého ročníku přehlídky ochotnických souborů O Václava z Václavova 2008 Přehlídka se vyznačovala poměrně vysokou úrovní jak v rovině herec kých výkonů, tak i v oblasti režijní a dramaturgické. Divadelní soubor Škeble z Gymnázia Lanškroun před vedl dokonce velmi hodnotnou autor skou inscenaci. Velmi pozoruhodné a všemi účastníky žádané a oceňované byly rozborové semináře, které po kaž dém představení vedla odborná porota ve složení Petr Toman, člen DS Tábor a předseda obč. sdružení DRH, Dra maturgie Režie Herectví, Praha, Pet ra Černá herečka a režisérka DS Chát ra Sázava a Lída Lepšíková herečka a režisérka ze Zábřeha. Nejobtížnější se práce poroty uká zala v okamžiku, kdy měla rozhodnout o hlavních cenách, protože výkony hned několika souborů aspirovaly na Pavel Studený v roli Luboše nejvyšší ocenění. Nakonec byla udělena následující ocenění: Čestná uznání uděleno celkem 7, mj.: Martinu Blažkovi (DS Škeble Lanškroun) za roli hoteliéra Hampla ve hře Jana Střechy Hotýlek; Pavlu Studenému (Divadlo Ve středu Lanškroun) za roli Luboše Šimandla; Janu Střechovi (DS Škeble Lanškroun) za autorský přístup a systematickou práci s mladým kolektivem; Růženě Šteflové (Divadlo Ve středu Lanškroun) za režii hry A. Procházky S tvojí dcerou ne. Udělena byla i čestná uznání za nejlepší mužský/ženský herecký výkon ve vedlejší roli. Cena za nejlepší ženský herecký výkon: Monice Duškové (Divadlo Ve středu Lanškroun) za roli Alice Koukolíkové. Cena za nejlepší mužský herecký výkon: Josefu Širhalovi (Amadis Brno) za roli Leonarda Ganze. Cena Václava z Václavova 2008 za nejlepší inscenaci a Cena diváků: DS AMADIS Brno za hru N. Simona Výborná kachna. Plné znění na: vaclavov.webz.cz/vkp2008/vysledkyvkp08.htm Foto: LS a Jiří Krejča Personál Hotýlku, uprostřed s mikrofonem hoteliér Martin Blažek Monika Dušková v roli Alice září po boku Ivo Obra

14 STRANA 14 POZVÁNKY, SDĚLENÍ LL 23 / 2008 Pozvánka na adventní koncert ZUZANA STIRSKÁ: Již jako desetiletá vystupo vala v divadle Semafor po boku J. Suchého (hry: Čarodějky, Ten pes je váš?, Kytice ). Zpívala se skupinami Jiřího Helekala, Jaromíra Mayera, Kroky Františka Janečka, Ma ximem Petra Hanniga a dalšími. Vydala několik desek. Zpěv studovala u prof. Luď ka Löbla na pražské konzer vatoři (nynější konzervatoř Ja roslava Ježka) a u předního só listy národního divadla René Tučka. V 80. letech žila v západním Německu, kde se jí pod pseu donymem Susanna Prag poda řilo proniknout až na samotný vrchol německé hudební scény. Zpívala zde s hvězdami, jakými jsou např. Mike Oldfield, orchestr Jamese Lasta, skupina Eruption, Gunter Gabriel, Heino a další, byla častým hostem německých roz hlasových i televizních programů, koncertovala na zámořských lodích po celém světě. Studovala hudební vědy a anglistiku na univerzitě v Göttingenu. Počátkem 90. let se přestěhovala s manželem a dětmi do Prahy, kde obnovila svoji úspěšnou spolupráci s divadlem Semafor. Jiří Suchý pro ni a její tehdy desetiletou dceru Viki (vítězku televizní soutěže Carusošou ) napsal recitál Zuzana se vrací. Právě pro tento semaforský pořad založila v r sbor Gospel time. GOSPEL TIME: Přesto, že je soubor znám především díky gospelovému repertoáru, prezentuje na svých koncertech průřez rozmanitými hudebními žánry (nejen gospely či spirituály, ale i blues, jazz, rock&roll, country, mu zikálové melodie, písničky ze Semaforu i lidovky). Vše v nových originálních úpravách i v tradičním provedení. Neděle 7. prosince 2008 v hodin kostel sv. Václava v Lanškrouně Přečetli jsme: Expozice lanškrounského řezbáře Vyřezávané loutky a plastiky známého lanškrounského řezbáře Bedřicha Šilara mohou zájemci vidět na výstavě. Výstavu až do pátku pořádá ve svých prostorách Oblastní spolek Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí. Bedřich Šilar se věnuje řezbářství více než dvacet let. Je autorem pozoruhod ných soch, loutek i betlémů. Účastní se výstav a sympozií u nás i v zahraničí (Polsko, Itálie). (Orlický deník, ) ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun vás zve: VÁNOČNÍ KONCERT v hodin, sál lanškrounského zámku V programu vystoupí orchestr VOKINS, žáci přípravné hudební výchovy, pěvecký sbor a KOMOKRÁK Vánoční koncertíky v koncertním sále ZUŠ J. Pravečka: od hod., a od hodin Lanškrounští pištci opět v Praze V září tohoto roku jsme dostaly pozvání ke koncertnímu vystoupení na Pražském hradě pro farmaceutickou firmu Zentiva. Na vystoupení jsme se pilně připravovaly. Podmínkou vystoupení, které se uskutečnilo , byla hra celého našeho programu sestaveného z renesanční a barokní hudby zpaměti v našich tradičních kostýmech. Na čtyři stovky návštěvníků společenské akce si nás poslechly s velkým zájmem a nešetřily slovy uznání, což nás velmi potěšilo, zejména proto, že pro šest malých flétnistek to bylo první veřejné vystoupení se souborem. By lo docela prima, že pozvání ke koncertování neodmítly naše kamarádky, hráčky na basové flétny, bývalé členky souboru Jaruška Havlíčková a Šárka Vogelová, obě v současné době vysokoškolské studentky. Po koncertě jsme se vydaly do Karmelitské ulice, kde jsme měly domluvenou prohlídku expozice historických hudebních nástrojů v Českém muzeu hudby. Po prohlídce jsme dostaly příležitost vyzkoušet si krásný akustický prostor muzea a předvést ukázku z našeho programu. Pracovnice muzea nám hned nabídla možnost uspořádat v příštím roce v těchto prostorách náš samostatný koncert. Domů jsme se vracely unavené, ale s dobrým pocitem, že jsme pro daly to, co jsme se pod vedením naší paní učitelky Marty Obrové naučily. Pavlína Hajzlerová, členka souboru

15 LL 23 / 2008 POZVÁNKA STRANA 15 ZVEME VÁS NA VÁNOČNÍ VÝSTAVY V MUZEU Sklo v barvách duhy vytvořené Andreou a Petrem Staškovými Dárkové předměty, staré vánoční ozdoby a betlémy Andrea a Petr Staškovi jsou mladí skláři, kteří se významně zapisují svou neotřelou a nápaditou tvorbou do povědomí nejen obyvatel Lanškroun ska, ale stávají se známými v celé České republice i v zahraničí. Koncem 90. let se začali věnovat výrobě ohý baného a spékaného, čirého i barevného tabulového skla, tzv. fusingu ( technice známé již ve starověku, kterou znovuobjevil americký sklář Louis Comfort Tiffany). Absolvovali různé odborné semináře u nás i v zahraničí. Můžeme říci, že navázali na tradici sklářských hutí na pomezí Čech a Moravy, v Orlic kých horách. Ovlivnila je i rodinná firma Sklo Šulák (Andreina tatínka), která se zabývá výrobou sklo obráběcích a brousících strojů. Andrea působí také jako pedagožka výtvarné výchovy na místní ZUŠ J. Pravečka a spoustu nápadů a invence přenáší na své žáky při realizaci zajíavých projektů, které spolu s kolegyněmi předkládají na přehlídkách Bienále ke shlédnutí široké veřejnosti. V Lanškrouně se Staškovi prezentují již několik let na společných výstavách spolu s ostatními tvůrci v galerii muzea na Lanškrounském uměleckém sa lonu nebo na Výtvarnále. Jejich zatavené pískované sklo zdobí vitráže oken kaple, která se nachází v lanš krounském domově pro seniory, a také vyplnilo obětní stůl v kostele sv. Václava. Svou tvorbou jsou zastoupeni ve sbírkách městského muzea. Vystavovali v galeriích v Blansku, Humpolci, Českém Krumlově, Letovicích, zámku Linhartovy, Olomouci, Brně, Prachaticích a mnoha dalších. Účastní se také sklářského výstavního veletrhu Glasstec v Düseldorfu. Na vánoční výstavě můžete shlédnout jejich ná padité, většinou abstraktní obrazy s motivy krajiny, rostlinné a živočišné říše, lidských postav a ves mírných galaxií. V jejich dílech nacházíme i sakrál ní náměty. Můžeme říci, že jejich tvorba je tematicky rozmanitá. Typickým znakem jejich výtvarných děl je vhodně zvolená barevnost, využití faktoru světla, vyjadřování se geometrickými tvary, jednoduchost až znakovost. Sklo kombinují se dřevem, kovem i kamenem.tentokrát nás překvapí novými volný mi skleněnými plastikami. Jistě Vás také zaujmou jejich paravány, stoly a další objekty atraktivního vzhledu. Celou atmosféru vánoční výstavy dotváře jí vánoční ozdoby, plastiky andělů, Tří králů a de korativních mís. Jejich tvůrčí proces se stále vyvíjí. Přejeme An dree a Petrovi, aby neustávali ve svém úsilí obje vovat a vytvářet nové a nové možnosti práce s tak krásným materiálem, jako je sklo. Vystavená díla jsou prodejná, můžete si u nás zakoupit i další skvostné vánoční dárky stříbrný šperk, různé druhy keramických výrobků, vánoční vazby, dekorace, přáníčka a vánoční ozdoby. Ve vstupní hale muzea jsme pro vás nachystali další malou vánoční expozici s betlémy a starými vánočními ozdobami na stromcích. Budeme se těšit na vaši návštěvu i o vánočních svátcích. Marie Borkovcová, foto: Petr a Nicole Staškovi

16 STRANA 16 NÁZORY LL 23 / 2008 Detail průčelí s rozetou Vzpomínání Mezi 14. a 17. listopadem proběhl v mých rodných Teplicích už 37. zá věr sezóny turistických pochodů pod tradičním názvem Za posledním pu chýřem. Byli tam i lanškrounští tu risté, ale mým starým kostem se na tu to akci nechtělo. To byla jen záminka. Podstatným důvodem bylo místo startu, cíle a organizace pochodu Edisonova škola ve čtvrti Trnovany. Člověku by to rvalo srdce. Vedle školy je posekaný trávník a nějaké ma lé parkoviště. Nic moc. Edisonova škola taky taková krabice. Dneska už málokdo ví, že na místě toho trávníku a parkovišťátka stával nádherný jednolodní luteránský kostel z kamene, s věží vysokou 70 metrů, postavený v letech podle plánů slavného drážďanského ateliéru Schilling&Graebner ve stylu němec ké secese říkalo se tomu Jugendstill. I několik sousedních domů bylo po staveno v podobném slohu a člověk tam míval velebný dojem, jaký mívá me třeba v Praze před Obecním do mem. Mezi sebou jsme mu říkali Ze lený kostel podle měděnky na ople chování. Minulý režim měl jeden trvalý úkol neustále přiživovat nedůvěru, ne chuť až hněv mezi Čechy a Němci, aby se proboha někdy nezačala Evro pa sjednocovat v neprospěch moder ních carů. A v mých Teplicích normalizační režim dokázal mezi Čechy a Němce vrazit opravdu obrovský klín. Pod zá minkou příliš drahých oprav kostela po poškození krovů a vnitřku požá rem v roce 1973 (a po letech záměrné ho neudržování) tento stavební skvost v září 1973 jednoduše odstřelili. Od té doby je tam prázdno, jen tráv ník a parkovišťátko. Zelený kostel Soudruzi, odstřel se zdařil Tady stával Zelený kostel. Není to teď krása? Údajně Němci navrhovali, že by si na svoje náklady kostel rozebrali, od vezli a někde v Německu znovu po stavili. Ale takové přátelské gesto ne mínil tehdejší režim prokázat. Jiří Kohout (Obrázky s poděkováním převzaty ze zanikleobce.cz) Autor: Pavel Dvořáček Návrat na prkna, která znamenají svět (Velká radost z úspěchu, ale i šok, jak se změnou ředitele KC to jde s podporou našeho ochotnického spolku z kopce) Po více než roční herecké přestávce se mi naskytla možnost odskočit si z mateřské dovolené na divadelní prkna a znovu si zahrát se svými kolegy z Divadla Ve středu v komedii S tvojí dcerou ne. Bez řádného zvážení jsem ihned kývla na nabídku účinkování, aniž bych si uvědomila, že toto představení bude součástí soutěžní přehlídky ochotnických divadel ve Václavově. Když jsem zjistila, že sál lanškrounského zámku, kde jsme dříve bezstarostně zkoušeli, je dlouhodobě obsazen a my máme umožněnu jen jednu zkoušku, šly na mě mrákoty. Jediná zkouška po dlouhé době a hned po ní soutěž? No nazdar. A jak to dopadlo? Naštěstí naprosto skvěle! Díky výborné režisérce Růženě Šteflové a skvělým hereckým kolegům jsem znovu pocítila, jak krásný je smích a potlesk diváků a jak úžasný je pocit, kdy je snaha ochotnického souboru oceněna velmi pozitivní kritikou od lidí z bran že. Také chci poděkovat mému divadelnímu manželovi Pavlu Studenému za jeho podporu a profesionalitu, která mi na jevišti moc pomohla. Myslím, že získání tří ocenění pro Divadlo Ve středu a dvou pro studentský soubor Škeble na soutěži O Václava z Václavova by mohlo přimět místní kul turní centrum, lanškrounské radní a zastupitele k větší podpoře těchto spolků, hlavně umožnění zkoušek na sále a ještě lépe k vybudování odpovídajícího divadelního zázemí, které v Lanškrouně chybí. To nám všem, kdo rádi stojíme na divadelních prknech, pomůže dál se zdokonalovat a přinášet radost nejen lanškrounským divákům, ale získávat dobré jméno i mimo Lanškroun. Radka Jánešová Rotary Klub Před asi 14 lety jsme při služební cestě v jižní Anglii přenocovali v jed nom zhruba třítisícovém městečku v jejich jediném hotelu; nutno podot knout, že velmi dobře vedeném. Vedle vchodu do hotelu visela zla tavá mosazná tabulka s přibližně tímto textem (v překladu): Rotary klub se schází v tomto hotelu, v Zimní zahradě, každou poslední středu v měsíci. Tehdy mi někdo v hotelu vysvětlo val, že se jedná o seskupení místních vlivných lidí, kteří si na schůzkách povídají a vyměňují názory na důle žitá témata městečka, a že to je velice prospěšné. Od té doby si občas pomyslím, jak by asi něco takového mohlo fungovat u nás v Lanškrouně, kde nám naše e lity vznikly před pár lety přes noc na rozdíl od Anglie, kde se formovaly už dlouhá staletí. Na internetu se píše, že existuje tak zvaný Rotary International jako me zinárodní sdružení organizací zná mějších pod názvem Rotary klub. Dosti nadneseně se tam říká, že cí lem takové organizace je: (1) sdružovat podnikatele a vůdčí o sobnosti k poskytování humanitár ních služeb, (2) podporovat vysoké etické standar dy ve všech povoláních a (3) pomáhat budovat dobrou vůli a mír ve světě. Členové se setkávají obvykle jeden krát týdně na společné snídani, obědu nebo večeři, což je společenská udá lost a příležitost koordinovat činnost klubu k dosažení stanovených cílů. Tyto cíle by se rozhodně daly po psat i jednoduššími slovy, aby se toho běžný člověk nelekl, a nejstručněji možná tak, že lidé s vlivem chtějí společně tento vliv používat k o becnému prospěchu. Proč s tím teď najednou přicházím? Před pár dny byl zastupitelstvem schválený strategický plán města Lanškrouna, dílo vnějšího dodavatele v těsné spolupráci s Komisí pro stra tegický rozvoj města při radě města, s využitím příspěvků i odjinud. Mou největší obavou v poslední do bě bylo zaprvé, aby se tento strate gický plán nezapomínalo v určitém rytmu aktualizovat, a zadruhé, aby se o strategické komisi neřeklo, že spl nila své poslání a může tím pádem skončit. Ona totiž ta strategická komise už v podstatě byla jakýmsi naším Rotary klubem, jen to o sobě nevěděla. Čle nové komise v minulých měsících se zdarem absolvovali diskuse, hledání priorit a asi taky obrušování hran ve vzájemných vztazích. Proto by mi připadalo nanejvýš prospěšné dát jed náním komise do budoucnosti časový rytmus a snad i určitou přátelskou o tevřenost pro spoluúčast dalších vliv ných lidí. A teď si představme, že Lanškroun doposud existoval bez místního Ro tary klubu a klidně bez něj bude exis tovat i nadále. Kolika lidem by schá zel? Skoro nikomu. A právě toto může být jednou z u kázek společenských rozdílů mezi na ší překotně nastolenou demokracií a demokracií zemí neotupených to talitními systémy. Zkusme aspoň prozíravě uchovávat existující podhoubí pro takovou bu doucí prospěšnou instituci v podobě dnešní Komise pro strategický rozvoj města. Jiří Kohout

17 LL 23 / 2008 NÁZORY, SPORT STRANA 17 K INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ V NAŠEM MĚSTĚ Zastupitelstvo města projednalo dne přijetí strategického plánu rozvoje města. Zjednodušeně řečeno se jedná o dokument, který mapuje situaci města, jeho potřeby, vyhlídky i rizika ve střednědobém vý hledu cca 15 let. Pro přijetí předloženého plánu bylo 13 zastupitelů, 3 byli proti a 5 se hlaso vání zdrželo. Strategický plán tak byl přijat pře depsanou nadpoloviční většinou hla sů všech zastupitelů. Skutečností o všem zůstává, že cca 38% zastupitelů předložený dokument nepodpořilo, přestože po jeho zpracování volalo již na začátku svého volebního obdo bí. Jedním z důvodů tohoto stavu je skutečnost, že mezi politickými sub jekty v zastupitelstvu není shoda v o tázce, které investiční akce do plánu zahrnuté jsou pro Lanškroun v nej bližší době nejpotřebnější. Samotný strategický plán potom ani takové pri ority nestanovuje. Dodáváme, že dis kuse se zejména týká projektů, na něž bude město žádat o finanční podporu z fondů EU. Tyto podpory bude EU poskytovat pouze do roku Radnice preferuje výstavbu Spol kového domu a s ním spojeného Stře diska názorné výuky. Na tento pro jekt jsou plánované náklady ve výši cca 80 mil. Kč. Provoz zařízení jistě také nebude levnou záležitostí a bude se muset hradit z rozpočtu města. Připomínky k této stavbě jsme rad ním přeložili písemně už dne 18. čer vence 2008 a dále jsme je publikovali v LL č. 19/2008. Obojí bohužel bez výsledně. Dodáváme, že zastupitel stvo tuto stavbu navíc ani neodsou hlasilo jakožto prioritní. Žádost o do taci z EU na výstavbu Spolkového domu byla městem v letošním roce příslušným orgánům už jednou neú spěšně předložena. Výhrady máme i dalšímu projektu, který radnice v současné době chystá. Je jím bazén, který má být vestavěn do části rybníka Dlouhý. Přesná výše nákladů dosud nebyla zveřejněna. Stavbu považujeme za technicky velice náročnou a pro město drahou. Využitelnost bude omezena na něko lik letních měsíců. Lze jen těžko před pokládat, že by se po výstavbě tohoto venkovního bazénu našly v dohledné době ještě další finanční zdroje na krytý bazén, po kterém lanškrounská veřejnost už mnoho let volá. Nechceme ale jenom kritizovat či vše negovat. Podpora politiky ČSSD vyjádřená lanškrounskými voliči v právě proběhlých volbách do zastupi telstva Pardubického kraje a náš úspěch v těchto volbách jsou pro nás zavazu jící. Hodláme zejména usilovat o zlep šení podmínek pro zdravotní péči v na šem městě, a to buď výstavbu nové po likliniky, či alespoň zásadní rekonstruk cí stávajících prostor. Další naší prio ritou je zlepšení dopravní obslužnosti regionu. Podpoříme také výstavbu sportovišť, cyklostezek a dalších ob jektů občanské vybavenosti. Nadále ale nebudeme podporovat projekty, o jejichž účelnosti a vhod nosti nejsme stoprocentně přesvědče ni. Vzhledem k současné situaci na finančních trzích nebudeme ani podpo rovat neúměrné zadlužení města, ke kterému by v souvislosti s plánova nou investiční výstavbou mohlo dojít. MO ČSSD LANŠKROUN Ještě jednou o setkáních O setkání s katem, člověkem, kterého strana vysílala do ciziny likvidovat emigranty nebezpečné jejímu totalitnímu režimu, a o nově zvoleném starostovi jsem už psal. Snad se na mě nezlobil za to společenství s lidskými trny. Nejstarší zajímavé setkání jsem prožil ve svém dětství. Bylo léto, sluníčko hřálo, voda v tůni pod splavem byla teplá. Co ještě bych si přál? Za chvíli jsem to věděl. Do zahradnictví u Hiců přijela kněžna, zaslechl jsem na cestě k řece. K Hicům jsem přiběhl včas. Z auta vystoupila stará žena celá v černém jako to auto. Jen vlasy měla bílé a velký náhrdelník. Knížecí nádheru, šperky, diamanty, sloužící nepřivezla. O čem jsem snil, když jsem za ní běžel, se zhroutilo. Zklamání bylo tak velké, že ho v sobě nosím osmdesát let. Uplynulo šestnáct roků. Z tanečních toulek po valašských dědinách jsem se vracíval v pozdních nočních hodinách. Na tmu a ticho jsem si zvykl, na smrtelné nebezpečí, které mně hrozilo na partyzánském území ve dne v noci hlídaném německými patrolami, jsem si nevzpomněl. Moje bytná ano. Jednou se za mě modlila u svíce, kterou jako relikvii si schovávala od svého biřmování. Té noci jsem už byl na kraji města, když jsem zaslechl klapot koňských pod kov. Z temna se vynořil panský kočár. Kočí s cylindrem na hlavě vezl paní hraběnku na zámek ve vesnici u Holešova. Spěchal. Kočár mě minul, ztrácel se ve tmě, klapot podkůvek se rozplynul v tichu. Byl to jen přízrak trvající pár vteřin. Stačil však otevřít v mém srdci komůrku plnou romantických vzpomínek a představ. Hnul mi i mozkem, nedal nohám rozkaz, aby už šly. Třetí setkání bylo s člověkem, kterého ve vzpomínkách nevidím. Asi jsem ho dobře znal, věřil jsem mu, hovořili jsme spolu cestou v autobusu. A on mě udal pro hanobení strany a státu. Snad po Listopadu se ke mně hlásil, poví dali jsme si, jako by nebylo, co bylo. Nestydí li se za to, co učinil, je neviditelným bodavým trním. Má jen lidskou tvář. Taková je doba. Jako maškarní ples. Jaroslav Špaček Soutěž v benchpressu Téměř dvacítka odvážlivců z Lanškrouna a nejbližšího okolí se sešla na prvních závodech v královské silové disciplíně benchpressu. Pro neznalé oboru je třeba vysvětlit, že se jedná o tradiční silový cvik, při kterém závodník ležící zády na lavičce zvedá činku nad prsa. Soutěž pro zájemce připravilo MD fitness lanškrounského sportcentra na pátek 14. listopadu. Muži i ženy soutěžili bez rozdílu vah, protože výsledky se přepočítávaly vzhledem k hmotnosti a vyhrát mohl ten, kdo nad hlavu dostal co nejvyšší procentuální vyjádření své váhy. Soutěž, ve které šlo také o zajímavé ceny od firmy Allstars, se odehrála ve třech kategoriích ženy, dorosten ci a muži. Skromně zastoupené kate gorii žen dominovala Pavlína Tejklo vá výkonem 45 kg. Mezi dorostenci si s naskládanými kilogramy nejlépe věděl rady Miro slav Fojtů, který nad hlavu dostal rov nou stovku, a mužům vévodil dle oče kávání Honza Navrátil, který nad hla vu bez zjevných problémů poslal 165 kg. Jeho šesté místo na MČR v silo vém trojboji určitě není náhoda, ne boť v exhibici mimo soutěž zabojoval ve speciálním dresu a vytvořil si nový osobní rekord s hodnotou neuvěřitel ných 200 kg. Dalibor Hájek v perfektní formě Zpestřením soutěže pak pro mnohé určitě bylo vystoupení Dalibora Hájka, reprezentanta ČR v kulturistice a bronzového medailisty z MS. Tento 120 kg vážící borec předvedl nevěřícím divákům, co je to svalová hmota. Poctou pro všechny závodníky byly určitě také ceny od firmy Allstars, které osobně do vezla a předávala Barbora Benešová, absolutní mistryně světa v bodyfitness. Text a foto: František Teichmann Výsledky: ŽENY 1. Tejklová Pavlína 45 kg MD Fitness Lanškroun 2. Marková Hana 40 kg MD Fitness Lanškroun 3. Dušková Monika 37,5 kg MD Fitness Lanškroun DOROST 1. Fojtů Miroslav 100 kg MD Fitness Lanškroun 2. Horník Vladimír 90 kg SOŠ a SOU Automobilní Ústí n/o. 3. Šolta Miroslav 70 kg SOŠ a SOU Automobilní Ústí n/o. MUŽI 1. Navrátil Jan 165 kg MD Fitness Lanškroun 2. Seidlman Milan 130 kg TJ Horní Třešňovec 3. Němčík Martin 140 kg Moravská Třebová Dalibor Hájek Jan Navrátil Jan Navrátil a jeho 200 kg

18 STRANA 18 SPORT LL 23 / 2008 FOTBAL tabulky po podzimní části sezóny 2008/09 A MUŽSTVO krajský přebor: Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body (Prav) 1. Ústí n/o : ( 17) 2. Svitavy : ( 10) 3. Moravská Třebová : ( 3) 4. Dobříkov : ( 3) 5. Choceň : ( 3) 6. Vysoké Mýto : ( 1) 7. Hlinsko : ( 1) 8. Tesla Pardubice B : ( 1) 9. Česká Třebová : ( 4) 10. Srch : ( 1) 11. AS Pardubice : ( 1) 12. Lanškroun : ( 6) 13. Letohrad B : ( 4) 14. Polička : ( 7) 15. Stolany : 38 7 ( 14) 16. Skuteč : 49 1 ( 23) Střelci branek: 3 Smejkal T.; 2 Richtr M., Farkaš M., Šišan R., Fait L.; 1 Šilar D. ml., Kristek D., Vacek L. B MUŽSTVO okr. přebor II. třídy: 1. Dolní Dobrouč : ( 10) 2. Tatenice : ( 8) 3. Jablonné n/o : ( 7) 4. Králíky Červ.Voda B : ( 7) 5. Lanškroun B : ( 5) 6. Mistrovice : ( 0) 7. Kunvald : ( 2) 8. Sopotnice : ( 3) 9. Albrechtice : ( 3) 10. Dolní Čermná : ( 8) 11. Rybník : ( 8) 12. Sruby : ( 11) 13. Brandýs n/o : ( 11) 14. Kerhartice : 39 9 ( 12) Střelci branek: 8 Mizerák Roman; 6 Šána P.; 5 Šebrle R.; 3 Stasiowski O., Petik P.; 2 Mizerák Radek, Jor M.; 1 Močkor J., Kuttich M., Richtr M., Macháček O., Fait L. STARŠÍ DOROST krajský přebor: 1. Litomyšl : ( 15) 2. Svitavy : ( 9) 3. Hlinsko : ( 5) 4. Ústí n/o : ( 8) 5. Letohrad : ( 7) 6. Tesla Pardubice : ( 0) 7. Moravská Třebová : ( 0) 8. AFK Chrudim : ( 5) 9. SK Chrudim : ( 3) 10. Vysoké Mýto : ( 8) 11. Třemošnice : ( 8) 12. Polička : 30 7 ( 11) 13. Česká Třebová : 39 6 ( 15) 14. Lanškroun : 50 4 ( 14) Střelci branek: 3 Zuch R.; 2 Močkor J., Majer J., Stasiowski O.; 1 Špičák Z., Savych P., Martinec J. Foto: Petr Mareš Přečetli jsme: V Lanškrouně jsou rádi, že podzim skončil Fotbalistům Lanškrouna se v krajském přeboru vydařila prostřední část se zony. Úvod měli svěřenci trenéra Pavla Smejkala průměrný, závěr měli příšerný a po polovině soutěže jim patří 12. místo. V Hlinsku prohrál Lanškroun 0:4, doma utrpěl debakl 0:5 s Ústím a 0:3 prohrál v Pardubicích. Na ty tři zápasy musíme co nejdříve zapomenout. Nyní máme celou zimní přípravu na to, abychom dali tým trochu dohromady a sehnali nějaké nové hráče, prozradil kouč Smejkal. Nechceme hlavně dopadnout jako Stolany nebo Skuteč. Osob ně jsem rád, že sezona už skončila, dodal na závěr Smejkal. (OD, ) MLADŠÍ DOROST krajský přebor: 1. AFK Chrudim : ( 13) 2. Litomyšl : ( 12) 3. Ústí n/o : ( 12) 4. Tesla Pardubice : ( 5) 5. Letohrad : ( 7) 6. Hlinsko : ( 0) 7. SK Chrudim : ( 1) 8. Vysoké Mýto : ( 6) 9. Svitavy : ( 7) 10. Česká Třebová : ( 7) 11. Moravská Třebová : ( 4) 12. Lanškroun : ( 6) 13. Třemošnice : 53 4 ( 17) 14. Polička : 46 3 ( 15) Střelci branek: 2 Vodák K., Vejrek T., Jačisko J., Květenský D.; 1 Skalický D., Smrkal D., Moučka R., Savych P., Komínek L. STARŠÍ ŽÁCI krajský přebor: 1. Letohrad : ( 18) 2. AFK Chrudim B : ( 15) 3. Tesla Pardubice : ( 6) 4. Lanškroun : ( 2) 5. Rosice n/l : ( 1) 6. Choceň : ( 4) 7. Horní Újezd : ( 1) 8. Hlinsko : ( 1) 9. Třemošnice : ( 1) 10. Česká Třebová : ( 7) 11. Ústí n/o : ( 8) 12. Moravská Třebová : 48 6 ( 15) 13. Přelouč : 31 5 ( 13) 14. Polička : 52 2 ( 19) Střelci branek: 5 Smrkal D.; 4 Kučera O.; 3 Skalický D., Moučka R.; 1 Marek J., Jung D. MLADŠÍ ŽÁCI krajský přebor: 1. Letohrad : 5 37 ( 19) 2. Česká Třebová : ( 13) 3. AFK Chrudim B : ( 15) 4. Ústí n/o : ( 10) 5. Hlinsko : ( 9) 6. Třemošnice : ( 5) 7. Choceň : ( 1) 8. Tesla Pardubice : ( 9) 9. Rosice n/l : ( 10) 10. Přelouč : ( 7) 11. Moravská Třebová : ( 10) 12. Horní Újezd : 70 9 ( 12) 13. Lanškroun : 52 6 ( 15) 14. Polička : 46 4 ( 17) Střelci branek: 4 Šípek J.; 3 Doležal O.; 2 Veselý O.; 1 Zadražil D., Kristek J., Antes A., Junek T., Kolomý Š. KRAJSKÁ MINILIGA PŘÍPRAVEK: Nehraje se na umístění, střelci branek: Starší přípravka: 9 Filipi D.; 5 Krejčiřík J.; 2 Bako A., Vu A., Kačerovský M., Faltus J., vlastní; 1 Tuček D. Mladší přípravka: 2 Pecháček L, Moučka A.; 1 Skalický M., Šípek M.

19 LL 23 / 2008 SPORT STRANA 19 Výsledky hokejistů TJ Orli Lanškroun KP mužů, , HBM Lanškroun, 230 diváků: TJ Orli Lanškroun TJ Svitavy 7:5 (3:0, 1:4, 3:1) Sestava: Toman Jirků, Janků, Pachl M., Motl, Kollert, Novák Resler, Kotoulek, Doha Kolkop, Hank, Stránský Šenkýř, Tichý, Bednář Dolívka Branky: Kotoulek 2, Stránský, Tichý, Resler, Doha, Hank, nahrávky: Jirků 3, Novák, Doha, Bednář, Stránský Zápas se soupeřem, který pro potíže s ledem na domácím otevřeném stadiónu v podstatě pouze hraje zápasy a netrénuje, měl znamenat povinnou výhru. A na ši začali velmi aktivně, soupeře přehrávali a zaslouženě šli do kabin s tříbran kovým náskokem. Jenomže stačil jeden gól soupeře a naše hra se úplně sesy pala. Resler ještě zvýšil na 4:1, ale Svitavy během pouhých 6 minut vyrovnaly. Až zlepšeným závěrem jsme opět dokázali přehrávat soupeře, což vyjádřil Kotoulek vítěznou trefou tři minuty před koncem, a konečnou podobu výsledku dal v poslední minutě Hank. KP mužů, , ZS Třebechovice, 160 diváků: Sokol Čestice TJ Orli Lanškroun 3:4 sn (3:1, 0:1, 0:1, 0:0) Sestava: Toman Jirků, Pachl T., Jurka, Kollert, Motl Doha, Kotoulek, Hank Bednář, Tichý, Stránský Novák, Janků Branky: Doha 2, Hank 2, nahrávky: Tichý, Doha, Motl, Pachl T. Druhý nováček soutěže z Hradeckého kraje měl v Třebechovicích lepší začátek, který vyjádřil třemi brankami. Naši v silně nekompletní sestavě se postupně dostávali do herního tempa a dokázali vyrovnat skóre. Prodloužení nerozhodlo, ale rozhodly šikovné ruce Daniela Hanka v samostatných nájezdech. KP mužů, , HBM Lanškroun, 310 diváků: TJ Orli Lanškroun Lokomotiva Česká Třebová 7:6 (2:1, 2:2, 3:3) Sestava: Toman Güttler, Novák, Jirků,Jurka, Motl, Janků, Kollert Doha, Kotoulek, Pilavka Langr D., Kolkop, Hank Bednář, Tichý, Stránský Neoral. Branky: Pilavka 2, Doha 2, Langr D., Kotoulek, Kolkop, nahrávky: Kotoulek 2, Langr D. 2, Novák, Kolkop, Hank, Pilavka Tradiční derby s nejbližším sousedem přineslo kvalitní a divácky atraktivní hokej. Na úvodní trefu uzdraveného Davida Langra odpověděl soupeř za ne celou minutu. Starosti hostům dělal pěknými kombinacemi zejména první útok Doha Kotoulek Pilavka, který také dvěma využitými přesilovkami poslal náš tým do vedení 3:1. Třebovští spoléhali na šikovnost dvojice Pešina Bačík (byla u 4 branek) a ta stála za vyrovnáním na 3:3 v polovině utkání. Jenže Lanškroun má kanonýra Vladimíra Dohu, který bravurně zakončil únik ve vlastním oslabení. Trefil se tak v každém z osmi utkání sezóny. Branková honička pokračovala i v poslední třetině. Hosté vyrovnali, naši odskočili na 6:4 díky Kolkopovi a znovu Dohovi, ale Lokomotiva zase srovnala góly v 54. a 57. minutě. Napínavou koncovku vyluštil Pilavka krásnou tečí Kotoulkovy střely 64 sekund před koncem. Zbytek zápasu byl pak jasně v naši režii a sé rie tří výher posunula Lanškroun na 5. místo tabulky. První útok dal České Třebové 5 gólů. Foto: Petr Mareš KP juniorů, , HBM Lanškroun: TJ Orli Lanškroun HC Chrudim 2:9 (Minář 2) KP juniorů, , ZS M. Třebová: SB Světlá n. S. TJ Orli Lanškroun 3:0 KP juniorů, , HBM Lanškroun: TJ Orli La Spartak Polička 7:6 (Neoral 2, Resler 2, Minář, Obst, Konečný) První výhra juniorů v soutěži! Kluci vedli 1:0, prohrávali 1:4, ale výborným výkonem otočili až na 7:4. Díky brankáři Kolkovi a velice dobře zvládnutém závěru vybojovali těsnou výhru. Žákovská liga, , HBM Lanškroun: starší: TJ Orli Lanškroun Slovan Moravská Třebová 0:14 mladší: TJ Orli La Slovan Mor. Třebová 4:5 (Marek D. 2, Kačerovský 2) Žákovská liga, , ZS Polička: starší: Spartak Polička TJ Orli Lanškroun 6:4 (Nastoupil 2, Pražák, Markl) mladší: Spartak Polička TJ Orli Lanškroun 7:1(Karlík) Žákovská liga, , HBM Lanškroun starší: TJ Orli Lanškroun HC Skuteč 1:7 (Markl) mladší: TJ Orli Lanškroun HC Skuteč 1:3 (Hrabal) Žáci vyšli bohužel bodově naprázdno, ale starší hráli velmi dobře v Poličce (až v závěru ztratili vedení 4:3) a mladší dlouho přehrávali Moravskou Tře bovou a také se Skutčí neproměnili celou řadu šancí. Starší tak spadli na 10. místo, mladší jsou osmí. KP přípravek, , HBM Lanškroun: TJ Orli Lanškroun Spartak Polička 2:4 A týmy, 6:5 B týmy TJ Orli Lanškroun HC Pardubice 3:4 A týmy, 1:3 B týmy KP přípravek, , ZS Hlinsko: HC Hlinsko TJ Orli Lanškroun 7:7 A týmy, 2:7 B týmy HC Litomyšl TJ Orli Lanškroun 2:4 A týmy, 2:2 B týmy KP přípravek, , ZS Světlá n/s.: SB Světlá n/s. TJ Orli Lanškroun 1:5 A týmy HC Pardubice TJ Orli Lanškroun 4:1 A týmy, 5:3 B týmy Přípravky jsou naší chloubou. A tým je sedmý z 12 účastníků a B tým na skvě lém druhém místě o bod za Pardubicemi. Jan Ruščák Přečetli jsme: Trenéři hodnotí svá hokejová mužstva Více než třetinu mají hokejisté v krajském přeboru za sebou. Jaká byla? Z po hledu okresních týmů spíš průměrná, ale zajíci se počítají až po play off. Česká Třebová: Zatím nejhorší z okresní trojky je Č. Třebová, která se po prohraném derby s Lanškrounem propadla ve vyrovnané tabulce na šesté místo. Jsem přesto spokojen. Kluci bojují jak lvi a rozhodovat se stejně bude až v play off, ocenil svůj tým českotřebovský trenér Stanislav Mečiar. Na zmíněné šesté místo odsoudily Českotřebováky především špatné zápasy venku. Zápasy venku musíme začít zvládat. Kluci jezdí na zápasy možná trochu s obavami, ví Mečiar, na čem je ještě potřeba zapracovat. Ze hřišť sou peřů si jeho svěřenci zatím přivezli pouze dva body za výhru v prodloužení. Doma to ale naopak Třebové šlape. Ze čtyř zápasů třikrát vyhrála a jednou odešla pokořena. V posledním zápase v Lanškrouně podlehla Třebová do mácímu mužstvu 6:7. Nemyslím si, že bychom tam odehráli špatný zápas, naší chybou bylo, že jsme neproměňovali šance a po chybě jsme posedmé inkasovali. Je špatné, když mužstvo dostane sedm branek, je to dost, ale na druhou stranu jsou alespoň spokojení diváci, našel kouč Mečiar na prohraném zápase alespoň nějaké pozitivum. Lanškroun: O jednu pozici lepší než Třebová je Lanškroun. Měli jsme po malejší rozjezd, ale s bodovým ziskem jsme vcelku spokojení. Je ale pravda, že jsme mohli mít na kontě víc vítězných zápasů, ale utkání s Chocní a se Se mechnicemi se nám nepodařilo do vítězného konce dotáhnout, není trenér Lanškrouna Miroslav Vicenec z pátého místa zklamán. Ještě aby byl, chtělo by se říci, jeho tým je totiž druhý nejvíce inkasující celek v soutěži. Je to tím, že nás trápí obranná fáze. Nejde jenom o beky, ale útočníci zatím stále nejsou schopni pochopit, jakým směrem se hokej ubírá, že bránit musí všichni, uka zuje Vicenec na příčinu šestačtyřiceti inkasovaných branek. Avšak vidí paralelu s loňským rokem. Taky jsme se pohybovali kolem tohoto místa, nebyli jsme moc nahoře. A všichni si pamatují, jak minulá sezona dopadla, Lanškroun se stal přeborníkem. Vicence mrzí především to, že hráči nedodržují obrannou takti ku. I když nemáme puk, hrají hráči ofenzivně, snaží se najíždět na dlouhou přihrávku a propadají. Dostáváme spoustu gólů tak, že nemáme pokryté beky. Choceň: O tři body více než Lanškroun má Choceň B. Že by ale mohla ská kat radostí metr vysoko, to ani náhodou. Ostudu si letos uřízla hned dvakrát. Nejprve, když dostala třináct branek ve Skutči a naposledy v neděli, kdy sen začně podlehla Česticím. V posledních třech zápasech jsme šli po herní stránce trochu dolů. Obránci dělají hrubé chyby a útočníci nedávají góly, posteskl si trenér Miloš Militký. Pochvaluje si však dobrou spolupráci s A týmem a ju niory: Na rozehrání využíváme hráče áčka a hrají u nás i někteří junioři. Často se tady diskutovalo, jestli B tým má nějaký smysl, tak jsem přesvědčen, že má. Militký ale už nemůže využívat hráčů z áčka tolik, protože za rezer vu mohou hrát pouze ti, kteří nemají odehráno ještě deset zápasů v krajské lize. (Orlický deník, ) AKADEMIE VZDĚLÁVÁNÍ v Ústí nad Orlicí Vás zve na semináře, zapište si do diáře: Ing. VLASTA ZACHOVÁ, daňový poradce a soudní znalec Trutnov: NOVELY DANĚ Z PŘÍJMŮ A DPH PRO ROK 2009, PŘÍPADNĚ AKTUÁLNÍ ZMĚNY DALŠÍCH ZÁKONŮ PRO ROK 2009 Tel ,

20 STRANA 20 INZERCE, SDĚLENÍ LL 23 / 2008 ORTOPEDICKÁ AMBULANCE ZÁBŘEH MUDr. MATUŠKA JIŘÍ, budova C polikliniky Zábřeh, Školská 13 nabízí léčbu RÁZOVOU VLNOU. Jedná se o novou a účinnou metodu při léčbě bolestí kloubů, šlach a úponů (jako např. tenisový loket, patní ostruhy). přední nástrojárna v regionu Lanškrounska vyrábějící tvářecí nářadí a díly pro automobilový a elektrotechnický průmysl přijme TECHNOLOGA LISOVNY KOVŮ Ordinační doba: Po, St, Čt a Objednávka na telefonu: * Prodám autotransformátor RA 3x10/B, 380/220 VA, 3x0 250 A. Tel.: Požadujeme: VŠ/SPŠ strojní, znalost AJ a NJ, praxe v lisovně kovů 4 roky, vyučení v oboru výhodou, řidičský průkaz skup. B, časová flexibilita Nabízíme: práci ve stabilní společnosti, dobré platové podmínky, pracovní poměr na dobu neurčitou, penzijní pojištění Kontakt: personální oddělení, tel.: , e mail: Výuka angličtiny a němčiny v centru Lanškrouna od ledna Výuka probíhá v malých skupinách (čtyřčlenné apod.) v pracovních dnech od 13 do 20 hod. Rekvalifikační kurz účetnictví v České Třebové v termínu: Agentura ORLIVA Mgr. Luboš Smejkal, Purkyňova 104, Lanškroun. Tel.: , Inzerce v LISTECH LANŠKROUNSKA Podmínky pro zájemce o podnikatelskou inzerci: cena za 1 cm 2 12 Kč. Strana Cena při opakované inzerci Uvedené ceny A4 1x 2x a více celoročně jsou bez DPH, za publikaci 1/ inzerce v jednom 1/ čísle LL. Představujeme vám: 3500 Kč / strana. Řádková inzerce soukromá pod značkou a podnikatelská: 40 Kč/řádek + DPH. Soukromá řádková inzerce do tří řádků zdarma, plošná (foto aj.): 6 Kč/1 cm 2. PŘEDPLATNÉ LISTŮ LANŠKROUNSKA PRO ROK 2009 stojí stejně jako letos 288 Kč. Zaplatit ho můžete v budově TG TISKu. Poštou posílané Listy stojí opět 702 Kč.Pokud si stihnete předplatné zařídit do 10. prosince, budete zařazeni do tradičního slosování. Ceny ze své produkce věnuje firma TG TISK, jména výherců uveřníme v 24. čísle LL Možná si lámete hlavu s vymýšlením vánočních dárků. Nezapomněli jste na možnost předplatného LL? Obdarovanému můžete předat náš vánoční dárkový certifikát. Redakce LL PŮJČOVNÍ DOBA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PROSINCI Knihovna bude od 24. prosince do 4. ledna zavřená. To znamená, že poslední půjčování bude v úterý , a to do 16 hodin (pozor: ne do 18 hodin) a poté až v pondělí 5. ledna Dětské oddělení bude zavřeno již od 23. prosince, takže poslední půjčování v pondělí 22. prosince. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný a klidný předvánoční čas. Kontakt: lanskroun.cz, tel.: , e mail:

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 01.02.2010 24/2010 Rada města Lanškroun schvaluje rozpočtová opatření č. 9 až 12 k rozpočtu města na rok 2010 dle přílohy. Termín realizace do: 28.02.2010 Odpovídá:

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 62/2008 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření v poloţkách 1-19 (zpráva čj. 4618/2008/SEK ze dne 06.02.2008).

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 31/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět odboru právního ohledně výstavby garáţe v Rybniční ulici a rozhodlo odstoupit

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 17645/2013 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 11 V Lanškrouně dne 10.06.2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 19.06.2013

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města 131218_61_01_01 nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Čj. MULA 35777/2013 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Nemovitostmi

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne 14.09.2016 USNESENÍ č. 103/ZM/2016 Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun Zastupitelstvo města Lanškroun se seznámilo

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 6. 2. 2006 76/2006 Rada města Lanškroun bere na vědomí zápis z kontrolního dne na akci Domov důchodců ze dne 19. 1. 2006. 77/2006 Rada města Lanškroun bere na

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 14.04.2009 157/2009 Rada města Lanškroun schvaluje převod finančních prostředků z příspěvku na provoz na investiční dotaci ve výši Kč 10.000,-- u příspěvkové organizace

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 04.12.2006 859/2006 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku Města Lanškroun č. 6/2006 ze dne 13.12.2006, kterou se

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 07.07.2014 350/2014 Rada města Lanškroun vzala na vědomí zápis č. 3/2014 z jednání komise pro cestovní ruch a uložila kanceláři starosty a tajemníka

Více

Ing. Martin Košťál. Ing. Karel Málek, zástupce ředitelky SOUo Králíky

Ing. Martin Košťál. Ing. Karel Málek, zástupce ředitelky SOUo Králíky Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Host: Zápis z jednání č. 38 rady města konané 26.09.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 03.02.2014 38/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 1609/2014 ze dne 14.01.2014) o připojení

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010

U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 5. U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010 75/2010 RM s c h v a l u j e Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zajištění sběru, svozu, třídění, využití a odstranění

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu.

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/30/01/14 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Vzor nové NS, dodatku k NS podle NOZ o Nové NS, dodatky k NS o Dodatek ke smlouvě

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 7/2015, které se konalo dne 1. 4. 2015 od 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, J. Vöröšová, B. Švanda,

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 17.12.2007 923/2007 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti SANITA Lanškroun s. r. o. (čj. 32497/07/PRA ze dne 26.11.2007) o pronájem nebytových prostor

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 17 ze dne

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 17 ze dne Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 17 ze dne 25.07.2016 USNESENÍ č. 387/RM/2016 Zahraniční služební cesta do Göppingenu Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu PaedDr. Marie Borkovcové

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31309/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 15 Spisový znak:

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 22 rady města konané

Město Králíky. Zápis z jednání č. 22 rady města konané Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 22 rady města konané 01.06.2015 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 14. dubna 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 14. dubna 2014 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 14. dubna 2014 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Pavel Strnad (7) Antonín Vyšohlíd (2) Vladimír Hejtmanský

Více

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne 10.02.2016 USNESENÍ č. 1/ZM/2016 Návrh Ing. Martina Košťála - prověření zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky " KULTURNÍ DŮM LANŠKROUN"

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

95. VÝPIS Z USNESENÍ

95. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 95. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.02.2006 118/2006-95. RM V s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na část p. p. č. 3723/2

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 11.4.2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 10.09.2007 620/2007 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření v položkách 94-07 až 142-07 dle přílohy zpráva čj. 24638/2007/SEK

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více