BŘEZEN 2007 Katedra marketingu a managementu LINDNEROVA 1, SVŠES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BŘEZEN 2007 Katedra marketingu a managementu LINDNEROVA 1, SVŠES"

Transkript

1 březen 2007

2 Lindnerova 1, SVŠES občasník Redakce: Mgr. Věra Hudečková, Mgr. Jarmila Helmanová, Ing. Vladimír Vacek e mail redakce: Vydává: Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. Adresa redakce: Lindnerova 1, Praha 8 Libeň tel.: / e mail: / Náklad: 300 výtisků Do vydání přispěli: Ing. Lenka Fulínová, Ing. Milan Hála, Ing. Jaroslav Hadraba, CSc., PhDr. Karel Helman, Ph.D., Mgr. Věra Hudečková, PhDr. Albína Měchurová, doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., RNDr. Vladimír Přech, Ing. Vladimír Vacek, PhDr. Alena Hnídková, Jaroslav Novotný, Zbyněk Jirovský ISSN

3 BŘEZEN 2007 Obsah Důl leži it té termí t íny LINDNEROVA 1 SVŠES Katedra marketingu a managementu...4 Spotřebitelské testování při tvorbě inovací produktů...4 Nové tváře mezi pedagogy...6 Aktuality z práce na projektech...6 Studenti, zveme Vás ke spolupráci na projektech...6 Katedra účetnictví a financí...7 K čemu je dobré účetnictví, aneb (význam a hlavní úkoly účetnictví)...7 Spolupráce katedry účetnictví a financí SVŠES s firmou HAWLE armatury spol. s r.o....8 Katedra práva, bezpečnosti a Evropské unie...9 Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU...9 Katedra matematiky a informačních technologií...11 Mámo, táto, přesvědč mě, že surfuji bezpečně díl 5 Jak se hmyzu bránit...11 Pojďte, projdeme se pamětí, aneb střípky z historie výpočetní techniky...13 Katedra jazyků a společenských věd...15 Přehlídka cizojazyčných prezentací...15 Tři poznámky na okraj...15 Čtenářský tip...16 Posturologie řeč našich postojů...17 Překladatelské oříšky v angličtině a někdy spíše v češtině...20 Příspěvky studentů...21 Irák dnešních dnů...21 Sofie...23 Výpisky z prací studentů...24 Ze života školy...25 Program Erasmus: Partnerské školy...25 Program Erasmus: 20 let existence...25 Přihlaste se na studijní pobyt Erasmus:...26 Studentem e learningového kurzu?...27 Pozvání na veletrh SCHOLA NOVA do Veletržního paláce v Praze! odborná praxe studentů P6 (II. vstup na praxi) odborná praxe P4 (I. vstup na praxi) Výukové soboty v tomto semestru Informační dny v tomto semestru od 14:00 do 17: od 14:00 do 17: od 14:00 do 17: od 14:00 do 17: a od 10:00 do 15: a od 10:00 do 15:00 Získávání klasifikace za zimní semestr do řádné zkouškové období do první opravný termín do druhý opravný termín do třetí opravný termín na základě povolení rektorem za poplatek Končící ročníky (K8 a P6) do odevzdání bakalářských prací (včetně posudků vedoucích bakalářských prací) ukončení výuky K8 a P6 do uzavření klasifikace a odevzdávání indexů na studijním oddělení do podání písemné přihlášky k vykonání SZZ studenti, kteří budou konat SZZ i z rozšíření o Podnikání v podmínkách EU, podávají na tuto část SZZ písemnou přihlášku zvlášť zahájení SZZ Konference od 9:00 v aule školy se bude konat mezinárodní konference na téma Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv Anketa proběhne na naší škole hodnocení kvality výuky, studijních podmínek a vysokoškolského prostředí formou ankety 3

4 BŘEZEN 2007 Katedra marketingu a managementu LINDNEROVA 1, SVŠES Kat tedra market ti ingu a management tu Spotřebitelské testování při tvorbě inovací produktů Při specifikaci možností a předpokladů tvorby podnikatelsky úspěšných inovací produktů (nových produktů) je třeba v podnikatelské praxi důsledně respektovat, že každá inovace produktu představuje novou konkrétní tržní nabídku. V tomto zorném úhlu zvlášť výrazně vyniká potřeba uplatňovat při manažerském rozhodování v oblasti tvorby inovací produktů samozřejmě spolu s dalšími informačními zdroji pro toto rozhodování v patřičné míře také výsledky spotřebitelských produktových (výrobkových) testů připravovaných inovací produktů. Spotřebitelské testování potenciálních inovací produktů prováděné v rámci cílové skupiny spotřebitelů má obsáhlé aplikační pole při formování (utváření) samotné konstrukce věcné podoby inovací produktů (jako souhrnu užitků, které nové produkty zákazníkům mohou přinést), při ověřování (zjišťování, odhadu) potenciální podnikatelské úspěšnosti inovací produktů a tedy také při odhadování míry podnikatelských rizik spjatých s jejich tržní realizací. Spotřebitelské testování by mělo být vedeno tak, aby na jeho základě podnik získával cenné informace o tom, v čem z pohledu zákazníků spočívají silné a slabé stránky zvažovaných inovací produktů. Výběr způsobů spotřebitelského testování inovací produktů musí být přísně účelový. Rozumíme tím především to, že při volbě konkrétních testů, způsobů jejich provádění, je třeba brát v úvahu povahu testované inovace produktu a složení vybraného vzorku spotřebitelů účastnících se testování, charakter rozhodovacího problému (pro jehož řešení se testy nových produktů provádí), povahu informací, které se mají řešením daného problému získat a samozřejmě spolu s finančními a dalšími zdroji také čas, který mají řešitelé problému k dispozici. Soudobá podnikatelská praxe disponuje obsáhlou množinou rozmanitých druhů (variant) spotřebitelských testů inovací produktů. Tyto testy, resp. jejich metodické postupy, se mohou za předpokladu uvážlivé, kvalifikované aplikace efektivně (tj. účelně a hospodárně) využívat samozřejmě s příslušnými modifikacemi v kterékoli etapě přípravy (tvorby, vývoje) nového produktu. Zvolené modifikace testů vzhledem k povaze jednotlivých etap přípravy inovací produktů mají respektovat konkrétní míru propracovanosti přípravného procesu nového produktu, stupeň konkretizace, či vyjasněnosti zvažovaného inovačního záměru, jeho marketingových, výzkumně vývojových, výrobně technických parametrů, atd. Další text článku především nastiňuje některé z metod (technik) spotřebitelského testování, jež se používají v etapě tvorby marketingových koncepcí nových produktů a v etapě tvorby prototypů nových produktů. Testy marketingových nového produktu koncepcí Budoucí produkt je v tomto případě předkládán k posouzení potenciálním spotřebitelům či zákazníkům jako jeho koncepce. Ta může být například v podobě slovního popisu produktu, náčrtku, kombinace náčrtku se slovním popisem, plastického modelu, počítačových zobrazení, atd. K tomuto testování tedy dochází ještě před existencí prototypu (fyzické podoby) připravovaného nového produktu. Nicméně každá ze zvolených podob marketingové koncepce nového produktu určená ke spotřebitelskému testování by měla obsahovat takové charakteristiky vlastností (parametrů či funkcí) nového produktu, které dávají spotřebitelům dostatečnou představu o tom, jakou spotřebitelskou přidanou hodnotu pro ně nový produkt představuje a jíž by jeho zakoupením získali. Vlastnosti nového produktu, jež jsou obsažené v jeho marketingové koncepci jako soubor užitků pro zákazníka, musí být vyjádřeny jasně a srozumitelně. Je aktuální připomenout, že v rámci tvorby marketingových koncepcí nových produktů a jejich posuzování lze využít rovněž řady technologií, které poskytuje Internet. Firmy mohou při prezentaci koncepce respondentům (spotřebitelům) také aplikovat k simulaci reality virtuální techniku (marketingové testování virtuální realitou), k tomu vyvinuté počítačové programy atd. Na základě metody dotazování (to může probíhat jako písemné dotazování, osobní dotazování, elektronické dotazování či dotazování on line prováděné v rámci internetového marketingového výzkumu, atd.) se získávají od účelově zvoleného vzorku respondentů údaje charakterizující je jich postoje či názory na potenciální produkt, který příslušná koncepce reprezentuje. S využitím těchto údajů je zvažovaný budoucí nový produkt vyhodnocován například z hlediska toho, jaké jeho vlastnosti (charakteristiky) vnímají (a v jaké míře) spotřebitelé jako pozitivní, jaké jeho vlastnosti (a v jaké míře) považují za negativní a jaké vlastnosti produktu jsou jim lhostejné. Respondentům může být potenciální nový produkt prezentován celkově (rozumí se v jeho komplexní podobě). V tomto případě respondenti vyjadřují své postoje a názory k produktu jako celku. Testy však lze provádět také jako dílčí testy rozumíme tím například případy, kdy jsou respondentům jako objekty k vyjádření postojů a názorů předkládány pouze některé pro potřeby testování účelově vybrané jednotlivé vlastnosti produktu nebo skupiny těchto vlastností. V průběhu hodnocení marketingových koncepcí nového produktů lze například srovnávat: navzájem několik variant koncepce nového produktu (vytvořených daným podnikem), varianty koncepce nového produktu s produkty, které již daný podnik vyrábí nebo vyráběl, varianty koncepce nového produktu daného podniku s konkurentčními produkty. Na základě vyjádření respondentů (výběrového souboru zákazníků) jako účastníků testování se například stanovují pořadí jednotlivých srovnávaných variant koncepce nového produktu (podle odhadů komerční potenciální úspěšnosti jednotlivých variant), bodově se ohodnocují dílčí (jednotlivé) užitné vlastnosti zvažovaných variant a varianty jako celek. To vše má účinně napomáhat manažerskému rozhodování o produktových inovacích. U vybraných zákaznických skupin (vybraného vzorku respondentů) poté, co se seznámily s příslušnou koncepcí nového produktu lze při testování koncepce vhodně zvoleným systémem otázek například zjišťovat a ověřovat: zájem o koupi daného připravovaného nového produktu, možnou četnost (frekvenci) nakupování, jaký mají zákazníci celkový pocit z koncepce produktu jako objektu hodnocení, jak je zákazníky vní 4

5 BŘEZEN 2007 Katedra marketingu a managementu LINDNEROVA 1, SVŠES mána celková spotřebitelská užitná hodnota produktu a její dílčí složky, jakou důležitost (váhu) zákazníci přikládají jednotlivým vlastnostem (parametrům, funkcím) produktu při rozhodování o jeho koupi, v čem zákazníci spatřují odlišnost nového (připravovaného) produktu od stávajících, na trhu již zavedených produktů, jaký je zákazníkem vnímaný stupeň novosti produktu ve srovnání s dosavadními produkty, důvěryhodnost a srozumitelnost vlastností či předností nového produktu, jež jsou uváděny v jeho koncepci, atd. Při tvorbě koncepcí nových produktů (obdobně jako při tvorbě prototypů, viz pasáže k testování prototypů) nachází rozsáhlé uplatnění spotřebitelská preferenční analýza. Při jejím použití je možno postupovat například tak, že se vypracuje několik variant koncepce nového produktu, které se od sebe liší kombinací možných vlastností (parametrů) produktu, různými úrovněmi těchto vlastností. Může jít například o odlišnosti týkající základních funkcí či užitných parametrů produktu, výše jeho ceny, způsobů značení produktu, způsobu či velikostí balení, poskytování záručních lhůt, záručního servisu a dalších doprovodných služeb k produktu, atd. Varianty jsou předkládány (přitom může být aplikována řada specifických postupů) k posouzení respondentům v rámci dané cílové skupiny zákazníků. Při získávání (shromažďování) informací (údajů) s využitím spotřebitelské preferenční analýzy lze použít různé postupy (metody). Liší se například v závislosti na tom, co je respondentům předkládáno jako objekt hodnocení. Jeden z možných postupů spotřebitelské preferenční analýzy spočívá v tom, že se jako objekty hodnocení předkládají respondentům jednotlivé varianty koncepce nového produktu s tím, aby soubor těchto variant uspořádali podle preferenčního pořadí (spotřebitel vyjadřuje své preference seřazením variant). Takto získané primární údaje od daného vzorku respondentů jsou dále statisticky vyhodnocovány. A to s cílem zvolit optimální kombinace vlastností (atributů) připravovaného nového produktu z hlediska jeho možné tržní (komerční) úspěšnosti. Kromě výše uvedeného postupu lze při vyhodnocování variant koncepce produktu s využitím spotřebitelské preferenční analýzy použít také metodu párových preferencí (metodu párového srovnávání). Tuto metodu lze aplikovat například tak, že respondentovi jsou předkládány (jako objekty) vždy dvě varianty koncepce nového produktu vybrané z celkového počtu hodnocených variant koncepce. Z každé dvojice variant (objektů) vybírá respondent tu, kterou preferuje. Celkové preferenční pořadí jednotlivých variant koncepce je dáno počtem preferencí, jež daná varianta získala při vzájemném srovnávaní se všemi ostatními hodnocenými variantami. Metoda párových preferencí má široké aplikační pole. Tak například je možno využít ji také ke zjišťování preferencí, jež respondenti (spotřebitelé) dávají jednotlivým vlastnostem (parametrům) připravovaného nového produktu (z nichž se skládá celková spotřebitelská hodnota produktu), resp. různým úrovním těchto vlastností. V tomto případě jsou respondentovi předkládány vždy dvě vlastnosti z celkového počtu hodnocených vlastností koncepce a respondent vybírá (označuje) tu vlastnost, kterou preferuje. Koncepce nového produktu je tedy v tomto případě respondenty hodnocena postupně podle jednotlivých dvojic vlastností. Tyto vlastnosti se mohou vztahovat například ke specifikaci úrovně (výše) ceny, za níž lze produkt pořídit, rozsahu funkcí či užitných parametrů produktu, jeho životnosti či trvanlivosti, záručních lhůt, rozsahu a kvality doprovodných služeb k produktu, atd. Pro zjišťování údajů metodou párových preferencí na základě dotazování spotřebitelů se používají účelově utvářené formuláře (v podobě tabulky či matice). Spotřebitelské testování prototypů nových produktů Při testování prototypů nových produktů lze použít jednak funkční testy, jednak spotřebitelské testy. Funkčními testy zde rozumíme testy prováděné pracovníky vývojových oddělení podniku, jež se zabývají technickou či výrobně technickou stránkou řešení nového produktu a tedy také jeho projektovou (konstrukční) přípravou. Takovéto funkční testování (zkoušky) prototypů či vzorků připravovaných nových produktů například nových strojů, přístrojů či zařízení, nových materiálů či látek, atd. se může provádět podle daných možností a potřeby ve vývojových dílnách či laboratořích podniků nebo ve skutečných podmínkách. 5 Z pohledu marketingové problematiky tržní realizace inovací produktů nás zde zajímá především oblast spotřebitelského (zákaznického) testování prototypů. V rámci tohoto testování obdobně jako při testování koncepcí nových produktů lze k získávání primárních informací aplikovat obsáhlou škálu metod kvantitativního marketingového výzkumu (například dotazování, pozorování, experiment) a kvalitativního marketingového výzkumu (například individuální hloubkové rozhovory, skupinové rozhovory). Získané primární informace jsou dále příslušnými pracovníky analyzovány, zpracovávány a interpretovány s cílem celkově vyhodnotit daný prototyp pro potřeby dalšího manažerského rozhodování o jeho osudu. Kompetentním manažerům má takovéto vyhodnocení poskytnout v potřebném čase relevantní informace pro přijetí některé z těchto možností: Schválení prototypu jako základu pro další výrobně technické propracování nového produktu (například přípravu sériové výroby), jeho další marketingovou přípravu atd. Zastavení nebo přerušení tvorby nového produktu. Tvorba nového produktu není přerušena, nicméně příslušná (existující) podoba prototypu bude s požadavky na další přepracování vrácena zpět s tím, že nová (upravená) verze prototypu bude následně opětovně vyhodnocena. Spotřebitelské testy prototypů lze uskutečňovat v mnoha variantách. Tak například podle místa testování (kde dochází k testování prostřednictvím vybraného vzorku potenciálních zákazníků) může jít o: testování prototypu přímo v laboratoři vybranou skupinou zákazníků, testování prototypu na základě jeho poskytnutí spotřebitelům či uživatelům (např. vybraným domácnostem, podnikům a dalším institucím) do zkušebního užívání. Po seznámení se s prototypem (ať již v laboratorních podmínkách nebo formou zkušebního užívání) spotřebitelé sdělují postoje k prototypu, své zkušenosti, názory či připomínky spjaté s užíváním nového produktu, náměty na jeho zdokonalení, zjišťuje se zájem produkt zakoupit (kupní záměr zákazníků). Obdobně jako v jiných etapách tvorby inovací produktů také při tvorbě prototypů bývá jednou ze zásadních otázek průběžné a finální vyhodno

6 BŘEZEN 2007 Katedra marketingu a managementu LINDNEROVA 1, SVŠES cování různých možných variantních řešení budoucího nového produktu v tomto případě různých variant prototypu nového produktu. Pokud je příslušnými vývojovými odděleními podniku vytvořeno několik variant prototypu nového produktu, je třeba vybrat variantu optimální. Tedy takovou, která bude přijata jako základ pro pokračování ve výrobně technické, marketingové a další přípravě nového produktu. Spolu se vzájemným srovnáváním jednotlivých variant je třeba při výběru optimální varianty v případě potřeby tyto varianty konfrontovat také s konkurenčními produkty, například na základě kvalifikovaného uplatňování metody benchmarkingu. Dále uvádíme některé z možných postupů (metod) při spotřebitelském testování různých variant prototypu nového produktu. Seřazení jednotlivých variant prototypu podle jejich oblíbenosti. V tomto případě jsou jednotlivé varianty prototypu nového produktu představeny respondentům s tím, aby je uspořádali podle preferenčního pořadí (od nejoblíbenější varianty až po nejméně oblíbenou). Obdobně jako při testování koncepcí nových produktů také v případě testování prototypů lze využít metodu párového srovnávání. O podstatě této metody jsme již zmínili v souvislosti s testováním koncepcí nových produktů. Pokud je tato metoda aplikována pro testování prototypů, spotřebitelé po dvojicích porovnávají varianty prototypu a označují, které z nich dávají přednost. Spotřebitelům bývá předložen soubor všech párových kombinací jednotlivých variant prototypu. To umožňuje dotazovaným soustředit se intenzivně vždy pouze na porovnávání dvou variant. Měření oblíbenosti prototypu s použitím stupnice. Od respondenta se v tomto případě vyžaduje, aby zaznamenáním určité pozice na hodnotící stupnici vyjádřil svůj postoj k prototypu. Hodnotící bodové stupnice (škály) jimiž se vyjadřuje míra oblíbenosti prototypu (a tedy i zařazení prototypů do určitých kategorií podle míry oblíbenosti určené počtem obdržených bodů) mohou mít různý počet stupňů. Často bývají tyto stupnice konstruovány jako pětibodové nebo sedmibodové. Jaroslav Hadraba Ze života školy Nové tváře mezi pedagogy Doc. Ing. Josef Palán, CSc. Dnem 15. února 2007 byl jmenován vedoucím Katedry marketingu a management u nově přijatý doc. Ing. Josef Palán, CSc., který rov něž přejímá výuku a všechny povinnosti s tím spojené po doc. Ing. Zbyňku Pitrovi DrSc. Docent Josef Palán doposud působil na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve funkci proděkana pro rozvoj. Je to zkušený vysokoškolský učitel s praxí v oblasti rozvoje vědy a výzkumu. Jeho specializací je management. Docentu Josefu Palánovi přejeme, aby se mu na naší škole dařilo a Vám studentům, abyste s jeho působením byli spokojeni. Doc. RNDr. Jan Coufal, CSc. Po odchodu Mgr. Radky Lechnerové na mateřskou dovolenou nastoupil na její místo docent Coufal, který se vrací po roční přestávce na katedru matematiky a Informačních technologií. Vítáme ho zpět. Aktuality z práce na projektech Jak víte, realizujeme na naší škole dva projekt Rozvoj e learningu na SVŠES, projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR rozpočtem hl. m. Prahy. Ve středu 21. února v odpoledních hodinách proběhl v aule školy první kontrolní den. Na tomto pracovním setkání jednotliví autoři seznámili ostatní kolegy s dosud zpracovanými částmi svých e learningových kurzů. Setkání bylo velmi přínosné, autoři porovnali svá rozpracovaná díla, načerpali nové nápady a poznatky z oblasti tvorby distančních textů. Studenti, zveme Vás ke spolupráci na projektech Pro práci na kurzu psychologie (autorka Mgr. Věra Hudečková) hledáme asistenta(ku). Náplní jeho práce autora je pomoc při přípravě psaní kurzu. Za práci asistenta náleží malá finanční odměna. Hlaste se u Mgr. Hudečkové Autoři kurzy dokončí během května. Poté je nutné kurzy otestovat. Pro všechny kurzy hledáme studenty testery. Jejich úkolem bude otestovat celý kurz, to znamená projít jím stejně jako jeho budoucí studenti, plnit jednotlivé úkoly a na závěr poskytnout autorovi své poznatky (co se líbilo, co činilo největší potíže, co bylo příliš jednoduché apod.). Studiem kurzu si jistě rozšíříte své obzory a dovednosti a získané znalosti jistě využijete ve studiu i v běžném životě. Zájemci hlaste se u vedoucích projektu Ing. Hály a Mgr. Helmanové. Vladimír Vacek 6

7 BŘEZEN 2007 Katedra účetnictví a financí LINDNEROVA 1, SVŠES Kat tedra účet tni ict tví í a fi f inancí í K čemu je dobré účetnictví aneb význam a hlavní úkoly účetnictví V současné době je účetnictví jako teoretická disciplína považováno za proces získávání vstupních dat, jejich měření (oceňování), zaznamenávání, jejich zpracovávání do výstupů. Přitom je možné vysledovat tři základní přístupy orientace účetnictví. V první řadě se jedná o tzv. firemní přístup, kdy se firma snaží najít nejlepší způsob, jak potřebné informace zaznamenat, vyčíslit a ověřit, případně zveřejnit. Druhý přístup, tzv. profesní, se soustřeďuje na informace, které je schopno účetnictví vyčíslit a předat do okolního prostředí uživatelům. Ti na základě těchto výstupů rozhodují, jejich rozhodnutí přinášejí změny, které se projevují na vstupech, a tím účetnictví zpětně ovlivňují. Tento přístup se snaží vyhovět firmám i různým skupinám uživatelů. Třetí přístup považuje za nejdůležitější informace, které slouží hlavně uživatelům uživatelský přístup. Na tomto přístupu je založena většina současných účetních systémů. Zatímco v minulosti se účetní myšlení soustřeďovalo převážně na teorie účtů, teorii soustav účtů a zkoumání účetních forem, které zkoumaly účetní praxi zevnitř účetnictví, je v posledních zhruba 30ti letech pozornost zaměřena na účetní teorie, které nahlížejí na účetnictví spíše z vnějšku. Proto jsou současné účetní systémy vytvořeny tak, aby z účetních výkazů uživatelé mohli vyčíst ty informace, jež potřebují pro řešení svých rozhodovacích úloh. Tato metodologie umožňuje zavádět podstatné reformy a trvale zlepšovat účetní praxi. Hlavním úkolem účetnictví je tedy zachytit, zobrazit a kontrolovat všechny činnosti spojené se vstupy do podniku a jejich transformací na požadované výstupy. O těchto skutečnostech informovat věrně a poctivě uživatele, kteří tyto informace chtějí využívat při svých dalších rozhodováních o budoucích aktivitách daného podniku. Z hlediska informačních potřeb uživatelů účetnictví plní tyto základní funkce: slouží jako paměť podniku, tím že se provádí záznamy o podnikatelském procesu v celé jeho komplexnosti. S nárůstem podnikání jsou na tuto funkci kladeny stále vyšší nároky, které se řeší zaváděním informačních systémů jako důkazní prostředek ve sporech podklady z účetnictví slouží žalovaným i obhajovaným stranám při dokazování nejrůznějších činností týkajících se firmy, může se jednat o spory s věřiteli, s finančními úřady apod. Tak malý rozsah podnikání, který je možné si zapamatovat, by se v dnešní době ve vyspělých společnostech už asi těžko vyskytl. Je nutné mít zaveden takový systém, který umožní sledování pohledávek a hlídání doby jejich splatnosti, obdobně u závazků. Je nutné mít podklady pro všechny odvody do státního rozpočtu, o počtu odpracovaných hodin (dní) u zaměstnanců a celou řadu dalších. Pro firmu s malým rozsahem činnosti je toto možné zabezpečit vhodně zvoleným ekonomickým softwarem, firmy s velkým objemem výkonů využívají informační systémy, které dokáží všechny potřebné, ať už účetní či neúčetní informace zaznamenat, zpracovat a uchovat pro potřeby firmy i pro informovanost uživatelů. podává písemný přehled vlastníkům o hospodaření se spravovaným majetkem. Je velice častým případem, že vlastník svůj majetek nespravuje (nechce, nebo nemůže) a vedením podniku pověřuje manažery. Pochopitelně, ale vyžaduje informace o průběhu podnikatelského procesu. takové informace jsou vyžadovány v pravidelných časových intervalech (měsíčně, čtvrtletně) a mají většinou podobu účetních výkazů přizpůsobených informační potřebě vlastníka. V praxi se často označují jako reporty poskytuje podklady pro vyměření daní protože účetnictví jako jediné soustavně zachycuje všechny transakce týkající se podnikatelského procesu, je schopno vyjádřit důchod, na jehož základě se daně vyměřují (případně jiné podklady pro vyměřování daní) informuje o finanční pozici a výkonnosti podniku, protože účetnictví je schopno nejen údaje shromažďovat a systematicky zaznamenávat, také tyto údaje příslušným způsobem transformovat do podoby jednotlivých ukazatelů nebo jejich soustav. Takovým základním absolutním ukazate 7 lem je údaj o dosaženém výsledku hospodaření (zisku, ztrátě). Z tohoto ukazatele (i z celé řady dalších) je možné odvodit informace, které uspokojí informační potřebu téměř většiny uživatelů účetních informací. Důležitost tohoto ukazatele si uvědomoval i Magister Luca Pacioli (Patiolus), profesor matematiky na univerzitě v Perugii, mnich minorita, který ve svém dílčím pojednání v rámci matematické učebnice Summa de arithmetica, geometria, proportii vydané v roce 1494 v Benátkách považuje účet zvaný Zisk a Ztráta neboli Užitek a Škoda nebo Výdělek a Prodělek za značně důležitý. Svůj popis, jak převádět zůstatky ostatních účtů na tento účet, končí popisem: A tak budeš pokračovat přes všechny účty zboží až do konce, ať je vykázán dobrý nebo špatný výsledek, aby se vždy tvoje hlavní kniha mohla hodnotit jako shodující se co do položek poněvadž kolik jich shledáš na straně Má dáti, tolik jich musí být na straně Dal. Tak to musí být, aby to bylo správné, musí to být v rovnováze, jak se říká v bilanci. A tak zjistíš, jestli jsi vydělal nebo prodělal a kolik. Tento účet (zisku a ztráty) pak musíš ještě vyrovnat účtem kapitálu, který je v hlavních knihách poslední a tím je svodkou (schránkou, receptaculo) pro všechny ostatní účty. ) Uživatele účetních informací lze podle jejich informačních potřeb rozčlenit do několika skupin. Jedná se především o: vlastníky podniku zajímá je především finanční a majetková situace podniku, jeho schopnost využívat a zhodnocovat vložené zdroje a navyšovat tak vlastní kapitál, který je pro ně zdrojem výnosů věřitele zpravidla je zajímá především, zda je podnik schopen hradit své závazky řídící pracovníky manažery mají nejrozsáhlejší informační potřeby a pro jejich uspokojování je v řadě podniků vytvářena příslušná účetní metodika, využívají informace finačního i manažerského účetnictví zaměstnance ti se zajímají především o ukazatele, na nichž jsou hmotně zainteresováni, dále o perspektivu dalšího rozvoje firmy, o odvody na sociální a zdravotní zabezpečení atd.

8 BŘEZEN 2007 Katedra účetnictví a financí LINDNEROVA 1, SVŠES veřejnost zajímá se o hospodářskou situaci podniku, o finanční pozici, často se také zajímá o informace, které nemusí být v současném účetnictví systematicky zachyceny, jako jsou např. ekologické aspekty jeho činnosti, sociální aspekty apod. konkurenci zajímá se především o údaje o dosaženém obratu, o míře schopnosti splácet dluhy, o majetkovou strukturu. Předmětem zájmu konkurence bývají údaje, které se běžně nezveřejňují (o výkonech podniku), o vývoji nového produktu apod. Pro podnik mají důvěrný charakter a je třeba tyto informace chránit státní orgány jedná se především o statistiku a finanční instituce, úřad na ochranu hospodářské soutěže a další. Jednou ze stěžejních otázek účetní teorie i účetní praxe (jak bylo popsáno výše) je tedy problematika měření a vyčíslení výsledku hospodaření. Základní otázky, které je třeba v této souvislosti řešit: není shoda v tom, zda má být výsledek hospodaření (zisk nebo ztráta) definován primárně jako výsledek přiřazování nákladů výnosům (matching princip) nebo zda má být považován spíše za změnu ve vlastním kapitálu (v čistých aktivech) má li se výsledek hospodaření zjišťovat na základě růstové (spojité) báze nebo na bázi pagatorní (nespojité) za jakých podmínek je výsledek hospodaření vykázán objektivně a zda je možné si ho ověřit je li zjištěn podle požadavků současných účetních systémů a zda je možné použít ho jako měřítko výkonnosti podniku za jakých podmínek je možné zjistit výsledek hospodaření na základě interních transakcí zda je rozdílné pojetí účetního a ekonomického zisku zda má zvolený způsob oceňování vliv na vykázaný výsledek hospodaření. Těmto otázkám se budeme věnovat v následujících číslech. Lenka Fulínová Spolupráce katedry účetnictví a financí SVŠES s firmou HAWLE armatury spol. s r.o. Vzájemná spolupráce se datuje od podzimu roku V současné době má dvě základní formy. Jedná se v prvé řadě o seznámení studentů s výrobním podnikem a o konání odborné praxe studentů SVŠES ve firmě Hawle armatury. Seznámení studentů s výrobním podnikem Spolupráce v této oblasti spočívá především v organizování pravidelných exkurzí studentů 3. semestru oboru Účetnictví do firmy HAWLE armatury spol. s r.o. v Jesenici u Prahy. Vždy jsme velice přívětivě přijati vedením společnosti a poté se nám obětavě věnuje paní Marcela Váchová (viz foto vpravo). Studenti mají možnost na vlastní kůži poznat, jak to, co se učí ve škole, je realizováno v praxi. S velkým ohlasem je přijímán propagační film firmy HAWLE, který je důkazem toho, že i takové výrobky, jako jsou armatury, je možné propagovat zábavnou formou a vstoupit tak do povědomí zákazníků. O organizaci účetních prací, o účtování a oceňování výroby, o evidenci a odepisování dlouhodobého majetku a ještě o spoustě dalších zajímavostí z účetní a daňové oblasti, nás informuje paní Marcela Váchová. Ve svém vystoupení dovede studenty zaujmout a pro ně zpravidla jinak nezáživnou problematiku jim objasnit příjemnou a milou formou. Vše se odehrává v příjemném prostředí zasedací místnosti firmy s možností občerstvení. Exkurze je zpravidla zakončena prohlídkou výrobních provozů, skladů a kanceláří firmy. Návštěva firmy HAWLE je studenty přijímána velmi kladně. Svědčí o tom i to, že na počátku zimního semestru se studenti sami dotazují, kdy se půjde do HAWLE a zda se mohou zúčastnit, i když byli vloni. Za katedru účetnictví a financí se připojuji k ohlasům studentů a děkuji tímto za vstřícnost a milý způsob jakým jsme každoročně přijímáni. Odborná praxe studentů Součástí studijního plánu Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. je také odborná praxe studentů naší školy. Praxe má sloužit především k tomu, aby umožnila studentům hlouběji nahlédnout do života běžného podniku, připravit ho tak k zapojení do činnosti organizací po absolvování školy, a v neposlední řadě má praxe umožnit studentům shromáždit materiály vyu 8 žitelné při psaní jejich bakalářských prací. Odborná praxe je realizována prostřednictvím dvou vstupů studenta do firmy. Vždy se jedná o 20 souvislých pracovních dní. První vstup je v květnu ve 4. semestru studia a druhý vstup následující rok v únoru (6. semestr). Firma HAWLE armatury spol. s r. o. umožňuje studentům naší školy tuto praxi absolvovat v příjemném prostředí sídla firmy v Jesenici u Prahy. Ze strany studentů je o praxi v této firmě vždy velký zájem. Pravděpodobně k tomu přispívá i výše zmíněná každoroční exkurze. V únoru 2007 absolvuje svůj druhý vstup odborné praxe studentka studijní skupiny PC 6 Jitka Vycpálková. A už je také domluvena odborná praxe další studentky (první vstup v květnu 2007) ze studijní skupiny PC4. Praxe probíhá dle dohodnutých podmínek ze strany školy i firmy bez jakýchkoliv problémů. Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení firmy HAWLE armatury spol. s r.o. a především paní Marcele Váchové a ostatním zaměstnancům za to, že i při svém nemalém pracovním vytížení si dokáží najít čas a téměř celé dopoledne se věnovat studentům naší školy při každoroční návštěvě firmy a vycházet vstříc studentům konajícím odbornou praxi v jejich firmě. Lenka Fulínová

9 BŘEZEN 2007 Katedra práva, bezpečnosti a EU LINDNEROVA 1, SVŠES Kat tedra práva,, bezpečnost ti i a Evropské uni ie Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU V lednu 2007 vydalo nakladatelství C. H. Beck v edici právo a hospodářství publikaci Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU, ISBN , 348 stran. Kniha je výsledkem práce kolektivu autorů působících na SVŠES, členů katedry Práva, bezpečnosti a Evropské unie, a to doc. JUDr. Jana Ondřeje, CSc., prof. Ing. Boženy Plchové, CSc., Ing. Josefa Abraháma, Ph.D. a JUDr. Miroslava Pulgreta, který působí na Úřadu vlády České republiky. Práce je výstupem z aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Soukromé vysoké školy ekonomických studií pro rok Publikace, jak napovídá název, obsahuje ekonomické a právní aspekty podnikání v EU. Poznatky v ní obsažené byly mimo jiné ověřeny v předmětech vyučovaných v rámci specializace Podnikání v podmínkách EU na SVŠES. Některé z otázek zahrnutých do publikace budou prezentovány na mezinárodní konferenci Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv, kterou pořádá SVŠES ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy dne 20. dubna 2007 v budově SVŠES. Práce je členěna do sedmi kapitol, které zahrnují právní rámec pro podnikání českých subjektů v EU, úpravu postavení podnikatelů na trzích EU, smluvní formy vstupu českých podnikatelských subjektů na trhy EU, Mechanismy zahraniční obchodní politiky České republiky po vstupu do EU, konkurenceschopnost českého průmyslu a instituce k podpoře podnikání a konkurenceschopnosti, Implementaci strukturálních fondů v České republice, Řešení sporů vznikajících při provádění podnikatelské činnosti v EU. V následujících řádcích se může čtenář seznámit s výňatkem z této knihy, který se týká : Řešení sporů vznikajících při provádění podnikatelské činnosti v EU. Vstupem České republiky do Evropské unie dne 1. května 2004 se ČR stává součástí jednotného vnitřního trhu ES/EU (viz výše). Mezi podnika teli (obchodníky) z členských států ES/EU vznikají na základě různých smluv, které uzavírají, vzájemné vztahy. Z těchto vztahů plynou práva a povinnosti smluvních stran a někdy dochází i ke sporům mezi nimi. 1. Úloha Evropského soudního dvora týkající se fyzických a právnických osob Spory mezi fyzickými a právnickými osobami však neřeší Evropský soudní dvůr, i když jeho rozhodování se často fyzických nebo právnických osob týká. Na Evropský soudní dvůr, resp. Soud prvního stupně, se však může obrátit i fyzická nebo právnická osoba. Ve smyslu čl. 230 Smlouvy o ES může každá fyzická nebo právnická osoba podat žalobu proti rozhodnutím, která jsou jí určena, jakož i proti rozhodnutím, která byť vydaná ve formě nařízení nebo rozhodnutí určeného jiné osobě se jí bezprostředně a osobně dotýkají. Jedná se o rozhodnutí Rady, Komise nebo Evropské centrální banky, případně Evropského parlamentu, tj. orgánů ES/EU. I tato rozhodnutí se dotýkají vzájemných vztahů mezi podnikateli. Například rozhodnutí Komise v otázkách soutěžního práva (viz kapitola I). Žaloby se v tomto případě podávají Soudu do dvou měsíců ode dne zveřejnění příslušného aktu, nebo jeho oznámení navrhovateli, jinak ode dne, kdy se o něm navrhovatel dozvěděl. Podobně může fyzická nebo právnická osoba podat žalobu na nečinnost orgánů ES/EU podle čl. 232 Smlouvy o ES. Případ sporu mezi dvěma podnikateli by se k Evropskému soudnímu dvoru mohl dostat i nepřímo cestou řízení o předběžných otázkách ve smyslu čl. 234 Smlouvy o ES. Žádost o rozhodnutí Evropského soudního dvora o předběžné otázce však předkládá soud členského státu. Předložení takové otázky Evropskému soudnímu dvoru je věcí posouzení příslušného vnitrostátního soudu. Ve smyslu čl. 234 odst. 3 Smlouvy o ES má však vnitrostátní soud členského státu dokonce povinnost obrátit se na Soud ES. V tomto případě se jedná o otázku před soudem členského státu, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního práva. Známým případem, kdy Evropský soudní dvůr řešil před běžnou otázku, je rozsudek ve věci Costa v. ENEL 1 z roku Evropský soudní dvůr rozhodoval o předběžné otázce v řadě případů, kdy se jednalo o spor mezi příslušníky z různých členských států ES/EU. Jde o spory s cizím (mezinárodním prvkem). Například rozhodnutí 9/87 SPRL Arcado v. SA Haviland. 2 Jednalo se o rozhodnutí, které se týkalo řízení vzniklého mezi SA Haviland, firmou registrovanou v Limoge (Francie) a SA Agecobel (právním nástupcem této firmy se stala SPRL Arcado), firmou registrovanou v Belgii. SA Haviland uzavřel smlouvu o distribuci zboží. Podle ní měla firma SPRL jako nezávislý obchodní zástupce (distributor) prodávat porcelánové zboží v Belgii a Lucembursku. Musí se však jednat o takovou otázku, která se týká výkladu Smlouvy o ES, platnosti a výkladu orgánů Společenství a Evropské centrální banky nebo výkladu statutu orgánů zřízených aktem Rady. Soud tudíž ani v tomto případě neřeší přímo spor mezi stranami, pouze vydává stanovisko k právu ES/EU ve vztahu k vnitrostátnímu právu členského státu. Advokát, tj. i český advokát jedné ze sporných stran by však mohl touto cesto iniciovat, aby příslušný vnitrostátní soud předložil předběžnou otázku Evropskému soudnímu dvoru. Právní zástupce však nemůže na vnitrostátním soudu předložení předběžné otázky vynutit, ani předložení předběžné otázky soudu Společenství zabránit. 4 Vychází se však z toho, že advokát je povinen v soudním řízení řešit otázku, zda předmět daného řízení je v dostatečně úzké souvislosti s právem EU a zda je odůvodněna potřeba nebo dokonce nezbytnost předložit předběžnou otázku Evropskému soudnímu dvoru k posouzení. 5 1 Srov. text in : Tichý, L. a kol., Dokumenty ke studiu evropského práva. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha : Linde, 2002, s. 221 a násl. 2 Výňatek z tohoto rozhodnutí, jakožto i řada dalších je obsažena in : Rozehnalová, N., Týč, V. Evropský justiční prostor v civilních otázkách. Brno : Masarykova univerzita, 2003, s.54 3 čl. 234 odst. 1 Smlouvy o ES 4 Ježek, M. Úloha českého advokáta v řízení o předběžné otázce. Právní rozhledy, 2004, č. 9, s Ježek, M., op.cit., 4, s.350 9

10 BŘEZEN 2007 Katedra práva, bezpečnosti a EU LINDNEROVA 1, SVŠES V tomto případě bude úloha advokáta spočívat i v řízení před Evropským soudním dvorem. V jakémkoli řízení před Evropským soudním dvorem, kdy je stranou fyzická nebo právnická osoba, musí být tato osoba zastoupena advokátem zapsaným do seznamu advokátů některého členského státu. 6 Iniciování předložení předběžné otázky musí advokát zvážit z toho hlediska, že správnou argumentací obsahující odkaz na příslušné rozsudky Evropského soudního dvora může podstatně zkrátit vnitrostátní řízení, ale i zbytečně prodloužit řízení v důsledku předložení nepodstatné předběžné otázky. 7 Evropský soudní dvůr se může zabývat otázkami, které se týkají fyzických a právnických osob, i na základě dalších ustanovení Smlouvy o ES. Vždy se však jedná o výklad nebo provádění práva ES/EU. 2. Soudní a rozhodčí řízení Je třeba zdůraznit, že pro spory, které vznikají ve vztazích mezi podnikateli z členských států ES/EU nebyly vytvořeny žádné speciální soudní orgány ani žádná zvláštní rozhodčí řízení. Spory vznikající z hospodářských a obchodních vztahů mezi podnikateli z členských států ES/EU je možné řešit, stejně jako v oblasti mezinárodních obchodních vztahů vůbec, jednak před státními soudy, tj. před soudy jednotlivých členských států ES/EU. Vzhledem k tomu, že účastníkem řízení je příslušník jiného státu, nebo např. důkaz či doručení se má provést do ciziny, je v civilním řízení obsažen mezinárodní prvek a mluvíme o mezinárodním právu procesním, v rámci ES/EU o Evropském mezinárodním právu procesním. Jednak je možné spory mezi podnikateli z členských států ES/EU řešit i cestou rozhodčího řízení (obchodní arbitráže), které má v daném případě povahu mezinárodní obchodní arbitráže. Členským státům ES však bylo již v době vzniku Evropských společenství v 50. letech zřejmé, že pro zajištění fungování společného trhu je nezbytné zjednodušit formality v oblasti procesní. Zejména nemožnost uznání a výkonu rozhodnutí cizích soudů by znemožnilo plnou realizaci společného trhu. 6 čl. 17 Statutu Evropského soudního dvora, text in : Tichý, L. a kol., op.cit. 1, s Ježek, M., op.cit. 4, s. 350 Pro fungování společného trhu bylo nutné zjednodušit zejména proceduru vzájemného uznávání a výkonu rozhodnutí, která je jinak vázána na požadavek vzájemnosti, případně jsou uzavírány příslušné mezinárodní smlouvy. Pravomoci ES však nebyly vymezeny tak široce. Danou oblast nebylo možné upravit komunitárním právem a z toho důvodu byl do původního znění Smlouvy o založení ES zahrnut článek 220, v současnost čl Tento článek mimo jiné stanoví, že členské státy zahájí mezi sebou v případě potřeby jednání s cílem zajistit ve prospěch svých státních příslušníků, zjednodušení formalit, jimiž podléhá vzájemné uznávání a výkon soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů. Vzhledem k tomu, že tato oblast nepatřila do pravomocí ES bylo jedině možné, aby členské státy uzavíraly příslušné mezinárodní smlouvy. Dané ustanovení je základem pro sjednávání tzv. komunitárních úmluv, které jsou zpravidla považovány za terciární právo ES 8. Na základě tohoto ustanovení byla v roce 1968 uzavřena Bruselská úmluva o pravomoci soudů a uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních (zvaná také jako Bruselská úmluva I). Bruselská úmluva je účinným pramenem soudních orgánů členských států při řešení civilních sporů v oblasti občanského a obchodního práva. Nevztahuje se však na spory v oblasti práva rodinného. Smluvní stranou Bruselské úmluvy mohou být pouze členské státy ES. Režim společného a později jednotného vnitřního trhu se vztahuje částečně i na nečlenské státy ES, na státy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a na státy přidružené k ES. Z tohoto důvodu byla v roce 1988 sjednána Luganská úmluva, která má stejný název a obsah jako Bruselská úmluva. Jejími stranami jsou vedle států ES také státy ESVO a její stranou mohou být i státy přidružené k ES. Například Polsko se stalo její stranou jako přidružený stát v roce Mezi členskými státy ES/EU byly v oblasti mezinárodního práva procesního uzavřeny i další smlouvy. Bruselská úmluva z roku 1968 se však týká pouze soudního řízení. Podle čl. 1 odst. 2 písm d) se nepoužije na rozhodčí řízení. Původní čl. 220 Smlouvy o ES se týkal i rozhod 8 Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé a české právo. AUC Iuridica, 2004, č. 1 2, s čího řízení. Rozhodčí řízení však nakonec zůstalo stranou z toho důvodu, že jeho úprava je v rámci univerzálních smluv, kterými jsou státy ES vázány dostačující. 9 Jedná se především o Evropskou a Newyorskou smlouvu 10, tj. o Evropskou úmluvu o obchodní arbitráži 11 z roku 1961 a o Úmluvu o uznání a výkonu vizích rozhodčích nálezů 12 z roku Při řešení sporů mezi podnikateli (obchodníky) z členských států ES/EU, mohou strany podat žalobu u příslušného vnitrostátního soudu nebo použít rozhodčího řízení. Jan Ondřej 9 Rozehnalová, N., Týč,V. Evropský justiční prostor v civilních otázkách. Brno : Masarykova univerzita, 2003, s Gonsorčíková, M. Vliv Bruselského nařízení na rozhodčí řízení. EMP Jurisprudence, 2005, č. 1, s Text Úmluvy in: vyhl. MZV č. 176/1964 Sb. 12 Text Úmluvy in : vyhl. MZV č. 74/1959 Sb.

11 BŘEZEN 2007 Katedra matematiky a informačních technologií LINDNEROVA 1, SVŠES Kat tedra mat temat ti iky a inf i formační ích technol t logi ií í Mámo, táto, přesvědč mě, že surfuji bezpečně díl 5 Jak se hmyzu bránit V minulých dílech (pro méně znalé čtyřech) jste se seznámili s různými druhy počítačové havěti viry, červy, spyware Nyní nastal čas se začít těmto škůdcům bránit. Nejdůležitější (a ve výsledku také nejlevnější) metodou obrany je prevence. A prvním preventivním opatřením je použití vlastní inteligence a trochy strachu. Zásadní pravidlo zní co neznám, z toho mám strach (připomínám, že hovořím o škodlivém kódu v počítači). Další preventivní opatření ve zkratce: Používejte jen software z ověřených zdrojů, preventivně se obávejte freeware či shareware. Neotevírejte (nespouštějte) neočekávané přílohy e mailů chtěl jsem původně napsat přílohy od neznámých odesílatelů, ale bojte se i příloh od svých známých jak víte, že ji opravdu poslali? Pokud se počítač chová jinak než je běžné, požádejte znalého počítačového technika o radu či pomoc. Pořiďte si ochranné programy (antivirus, firewall) a pravidelně je aktualizujte o těchto programech bude pojednáno později. Pravidelně aktualizujte (záplatujte) operační systém a další programy, které používáte. Protože i při velké opatrnosti může škůdce přijít, zálohujte pravidelně svá data. No, občas se stane, že se Vám v počítači nějaký ten škůdce usadí a je potřeba ho vymést. Počkejte? A jak vlastně poznáte, že se Vám usadil? Ani pravidelně aktualizovaný antivir ho nezachytil a jak to tedy máte zvládnout Vy? Popišme si proto takové ty typické projevy viru: zablokování přístupu do systému zničení souborů buď smazáním, nebo přepsání jiným obsahem zmenšování volné paměti jak operační, tak i diskové množící se virus zaplňuje pevný disk vašeho počítače a i když to třeba netušíte, Windows potřebují jen pro svou standardní činnost desítky MB volného prostoru (mně samotnému zaplnil jeden automaticky se šířící virus, tuším že NIMDA, během víkendu 4GB místa) snížení stability systému každý další program běžící na vašem systému může snižovat stabilitu, škodlivá činnost je na pád systému přímo zaměřena (jak se vám asi bude líbit zhroucení systému každých 15 minut?) zvýšení komunikace s Internetem data mizí i v době, kdy se na počítači s Internetem komunikovat nemá zpomalení činnosti virus spotřebovává výkon vašeho systému pro svoje nekalé rejdy a na normální práci již jí nezbývá dost mazání či pozměňování souborů, a to buď jednorázové (v několika vteřinách máte prázdný disk) nebo postupné, kdy jsou soubory postupně modifikovány (a protože si toho asi nevšimnete, nemáte pak ani šanci si je ze záloh obnovit) změna chování počítače např. jeden z trojských koní při snaze zachytávat vaši činnost s klávesnicí neumožňoval napsat znaky s háčky a čárkami SRPŠ pak vypadalo asi takto SRPˇS krádeže hesel či souborů z vašeho počítače a takový důvěrný soubor rozeslaný na desítky adres v celém světě asi nepotěší Když se takový nějaký ten problém objeví, je zapotřebí hledat zdroj. Pro jednoduchost předpokládejme, že nemáte na počítači nainstalován žádný antivirový program, a proto si ho pojďme pořídit. Co je to antivir? Jde o specializovaný program, který vyhledává a třeba i likviduje škodlivý kód. Název antivir je poněkud zavádějící, protože může chránit systém nejen před viry, ale i před červy, trojskými koni i spywarem. Na Spyware a Adware ale existují speciální programy. Jak takový antivir pracuje? Činnost takových programů je možno rozdělit do následujících typů: vyhledávání virů podle signatur vyhledávání virů pomocí heuristické analýzy využití databáze souborů (analýza CRC a atributů souborů) rezidentní ochrana Vyhledávání podle signatur (skenování) je asi nejznámější metodou. Předpokládá, že autor antiviru analyzuje nově vznikající viry a zásobuje váš antivir novými signaturami (sekvencemi znaků identifikujících škodlivý kód). Ten pak podle nich škůdce vyhledává. Z popisu je zřejmé, že váš ochranný program musíte pravidelně aktualizovat, množí autoři vám přímo vnucují (push) nové databáze signatur. Tempo aktualizací musí odpovídat tempu vašeho používání Internetu a počítače vůbec. Při stálém připojení i několikrát denně. Může se ale samozřejmě stát, že virus k vám dorazí dříve než aktualizace antiviru. Zde pomáhá heuristická analýza. Ta analyzuje programový kód a vyhledává v něm známé činnosti viru (např. mazání souborů). Díky tomu lze odhalit i dosud neznámý virus protože možných aktivit virů zas tolik není. Heuristická analýza ale může vyvolávat i falešné poplachy. Poznámka: pamatuji si na situaci ze začátku devadesátých let minulého století, kdy můj antivirový program (na jehož jméno si již nepamatuji) pomocí heuristické analýzy našel v mém počítači virus Windows

12 BŘEZEN 2007 Katedra matematiky a informačních technologií LINDNEROVA 1, SVŠES Pokud škodlivý kód napadne nějaký váš soubor (program), dojde podle očekávání k jeho změně velikosti, času vytvoření či modifikace atd. Soubor, který je modifikován bez vašeho vědomí je potenciálně nebezpečný. K odhalení těchto změn slouží CRC kontrola. Na čistém (nenakaženém) počítači vytvoříme databázi informací o všech sledovaných souborech (jejich délku, datum, čas, kontrolní součet...). V pravidelných intervalech pak kontrolujeme změny. Samozřejmě ne každá změna je projevem viru mnohé soubory modifikujete sami a spoustu z nich modifikuje systém (možná i proto se říká, že nejrozšířenějším počítačovým virem jsou Windows samy schválně se podívejte na běžné projevy virů 8 )). Poslední uvedená metoda rezidentní vychází z požadavku, aby se žádný škodlivý kód vůbec neaktivoval. Ostatní metody oznámí až přítomnost viru (či jiného škůdce) na vašem počítači. Podmínkou správné funkce rezitdentní ochrany je spuštění na nenakaženém počítači. Aktivní rezidentní ochrana pak sleduje veškerou činnost počítače a pokud zachytí projevy škodlivého kódu (pomocí signatur či heuristiky) zabrání jí a informuje o tom uživatele Programů pro ochranu před škodlivým kódem je mnoho, mnohé z nich jsou dokonce zdarma. Mezi ty nejznámější patří: AVAST! (Alwil Trade) AVG (Grisoft) Norton antivirus ((Symantec) NOD32 (Eset) Pokud jsem zde neuvedl váš oblíbený ochranný program, omlouvám se, ale není možné znát všechny. Popisovat zde ovládání popsaných programů je podle mne zbytečné, snad jen obecný postup: pořídit (koupit či zdarma získat) zdarma je např. AVAST Home 1. nainstalovat 2. aktualizovat 3. nechat počítač zkontrolovat (nejde li o rezidentní ochranu) Body 2. a 3. pak pravidelně opakovat. A hlavně nenechat se ukolébat názorem: Mně se nemůže nic stát, žádné pirátské programy nemám a dávám si pozor. Viry se bohužel šíří i bez vaší činnosti, pouhým připojením na internet. Virus vás najde, napadne a pak už záleží jen na vaší ochraně. Když jsem onehdy instaloval server Microsoft Windows 2000, stačilo viru CodeRed pouhých 20 minut, aby systém nakazil a já mu to svou neznalostí umožnil (ale pak jsem se mu pomstil a zlikvidoval ho). Likvidace škůdce Vždy se snažte zajistit, aby Vás žádný virus (či jiný škodlivý kód) nenapadl. Protože odstranění uhnízděného škodlivého kódu (viru, červa, spyware... ) z počítače je velmi obtížné a mnohdy pro neprofesionála takřka nemožné. A co má dělat laik, pokud se mu nějaká ta havěť v počítači usídlí. Hlavně nepanikařit. Existovala (a stále asi existuje) rada ihned počítač vypnout. Pokud se nad tím zamyslíte zjistíte, že jde o naprostou hloupost. Protože za prvé pokud se vir aktivoval, je rychlejší než vaše vypnutí a za druhé i opravář bude muset počítač znovu zapnout. Takže co? Nejprve je třeba určit, jakého škůdce máte. To vám zpravidla určí antivir. A ten ho také mnohdy dokáže odstranit. Někdy to ale nejde, havěť je odolná a chrání se před zničením, mnohdy ji nelze odstranit, pokud Windows běží. A pokud jej vypnete, zase nemůžete nic dělat, že? Zde často pomohou jednoúčelové programy antivirových firem já mám nejlepší zkušenost s jednoúčelovými nástroji od Grisof tu (i když jejich antivir AVG zase moc rád nemám) najdete je na adrese v části Ke stažení Nástroje k odstranění virů. Program si stáhnete z webu a po spuštění vás provede nutnou činností u některých kódů bude třeba restartovat počítač, protože kód běžící v operační paměti počítače nejde často odstranit při běhu Windows. Ještě spolehlivější je spuštění utility v nouzovém režimu. V tomto režimu Windows spustíte tak, že po restartu počítače ještě před startem Windows (poté, co se na obrazovce objeví první písmenka) opakovaně stiskněte klávesu F8. Z nabídky, která se objeví, vyberte Stav nouze obrázek Pokud je uživatel znalec, může se pokusit spuštění kódu zamezit editací systémových registrů. Kód se totiž musí nutně po zapnutí počítače nějak spustit a informace o spouštěných programech jsou uloženy právě v systémových registrech většinou ve větvích: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Run HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\RunOnce HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx Musíte ale vědět, který záznam v registrech je škodlivý a který ne, protože odstraníte li něco špatně, nemusí Vám Windows běžet správně. Na následujícím obrázku je obsah první zmiňované větve viz obrázek na následující straně. 12

13 BŘEZEN 2007 Katedra matematiky a informačních technologií LINDNEROVA 1, SVŠES A který z nich je virus? Poznáte to? Já doufám, že žádný je to výpis registrů mého počítače. Příště se podíváme na odstranění Adware, Spyware a Rootkitů. Milan Hála Pojďte, projdeme se pamětí, aneb střípky z historie výpočetní techniky Od posledního vydání uplynula již nějaká doba a máme tady další vydání našeho školního časopisu. Opět vám přinášíme další část našeho seriálu o výpočetní technice. V minulém díle jsme se seznámili s Boolovou algebrou a na závěr jsme pomocí algebraických (matematických) postupů zjednodušili jeden výraz pro logickou proměnou (vzpomínáte). f x yz + x y z + xy z + xyz f = xy + yz + xz Zjednodušili jsme funkci výraz = na Tentokrát se pokusíme stejnou funkci upravit ne pomocí algebraických, ale geometrických metod. Karnaughovy mapy Karnaughovy mapy jsou geometrickou metodou, která je zcela schopna nahradit metody algebraické. Při vypracování map je nutné dodržovat několik formálních zásad: Celou mapu zakreslujeme do tabulky Počet buněk tabulky se rovná počtu všech možných kombinací Každému políčku tabulky odpovídá jeden logický součin všech proměnných Tabulku sestavíme tak, aby se sousední buňky (v obou směrech vertikálním i horizontálním) lišily pouze v jedné proměnné Jak tyto požadavky vypadají v praxi? Tabulka pro tři proměnné x y x y x y x y Tabulka pro čtyři proměnné x y x y x y x y z z z v v z v z v z V tabulce zapíšeme logickou 1 do těch buněk, které odpovídají součinům logické funkce. V našem případě: pro funkci f = x yz + x y z + xy z + xyz X y Z x yz x y z xy z xyz f = x yz + x y z + xy z + xyz pravdivostní tabulka logické funkce 13

14 BŘEZEN 2007 Katedra matematiky a informačních technologií LINDNEROVA 1, SVŠES x y x y x y x y V následujících krocích budeme hledat smyčky, které budou respektovat následující pravidla: Sjednocovat budeme vždy 2, 4, 8, 16,. sousedních buněk Každá smyčka má tvar obdélníku, nebo čtverce Každá logická jednička musí být obsažena minimálně v jedné smyčce když některou jedničku nemůžeme do z z Zápis logické funkce do Karnaughovy mapy smyčky uzavřít, uděláme smyčku obsahující pouze jednu jedinou buňku Jednotlivé smyčky se mohou překrývat Snažíme se dělat smyčky co možno největší Poté zapíšeme výslednou funkci jako součet jednotlivých dílčích smyček. x y x y x y x y z z Z grafického vyjádření vyplývá, že danou funkci můžeme vyjádřit ve tvaru f = xy + yz + xz To je stejný výsledek (jiný jsme ani dostat nemohli, má li tato metoda fungovat) jako při algebraickém výpočtu. Pro maximálně čtyři proměnné je tato metoda rychlá a poměrně přehledná. Příklady pro zájemce: Pomocí Karnaughových map zjednodušte následující funkce: a) f = x y z + x yz + x y z + x y z b) f = x y z + x y z + x yz + x y z + x y z + xy z c) f = x y z + xy z + xyz řešení: a) f = y z + x y b) f = x y + y z + x z c) f = xz + xy Vladimír Vacek 14

15 BŘEZEN 2007 Katedra jazyků a společenských věd LINDNEROVA 1, SVŠES Kat tedra jazyků j a spol lečenských věd Přehlídka cizojazyčných prezentací 5. ročník (studentské konference) PŘEHLÍDKY CIZOJAZYČNÝCH PREZENTACÍ výsledků tvůrčí činnosti studentů Ekonomika, politika, bezpečnost a MY aneb pohled studentskou, podnikatelskou, zaměstnaneckou, firemní (či jinou) optikou na ekonomickou, politickou a bezpečnostní realitu současnosti Uzávěrka přihlášek: Termín konání: Podmínky účasti: 1. Příprava, zpracování a přihlášení příspěvku Přihlášku odevzdejte vašemu vyučujícímu cizího jazyka nejpozději V přihlášce uveďte: název, stručnou anotaci příspěvku a požadavky na vizuální podporu prezentace (Power Point, nektar, apod.) 2. Prezentace, předvedení výsledků tvůrčí činnosti Výsledky práce přednesete ve zvoleném cizím jazyce (angličtina, němčina, ruština, španělština) před publikem. (Délka vašeho vystoupení by neměla přesáhnout 20 minut a klesnout pod 10 minut.) 3. Publikace, příprava příspěvku ke zveřejnění Příspěvek (řádně upravený k publikování) odevzdáte na disketě či zašlete em vašemu učiteli cizího jazyka do Vybrané včas odevzdané texty budou zveřejněny ve školním sborníku. Několik dobrých rad: máte li rozpracovanou seminárku, zúčastněte se zabijete 2 mouchy 1 ranou nespoléhejte při přípravě jen na vyučující jazyků a konzultujte i s vyučujícími odborných předmětů na vaši účast může být brán zřetel nejen při klasifikaci cizích jazyků odevzdejte přihlášku a následně i příspěvek v elektronické podobě co nejdříve předejdete zklamání z neúčasti Karel Helman Tři poznámky na okraj projektů Rozvoj e learningu na SVŠES a E learningové kurzy z účetnictví a daní pro OSVČ se zaměřením na osoby s tělesným postižením realizovaným díky spolufinancování Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy. 1. Teorie relativity ve vzdělávání aneb opakování z (meta)fyziky Einsteinova speciální teorie relativity platí i ve vzdělávání. Nevěříte? Uvažujte s autorem. Vzdělávací časoprostor není absolutní a pro všechny studenty stejný. Natahuje se nebo smršťuje v závislosti na postavení a pohybu studujícího. Posluchači kombinované formy, zaměstnaní lidé s rodinami, studují v jiných časových a prostorových souřadnicích než prezenční studenti bez závazků. Prvním plyne čas studia pomaleji a do školy to mají dále než ti druzí. Díky digitalizaci se vzdálenosti naštěstí zkracují i ve školství, a to tím více, čím rychleji se vzdělání (pramen poznání, informace, poznatek apod.) a student vzájemně přibližují. Důkazem platnosti teorie relativity ve školství je uplatnění e learningu, jenž vzdálenosti a čas potřebný ke studiu zkracuje (odečítá z něj hodiny strávené za volantem či ve vlacích na cestách do školy a zpět). Ušetřený čas a kilometry jsou vykoupeny větší odpovědností samostudentů za výsledky studia. Nezbývá jim než aktivně spolupracovat a procvičovat. Odměnou je vědomí, že nemuseli ošidit něco jiného práci, natož rodinu. Autor z vlastní studijní praxe dosvědčuje, že je to pocit k nezaplacení. 2. Skripta versus počítač aneb motivační promluva ke studentům Studovat na distanc lze i pomocí tištěných skript a učebnic, řeknete si otevřít je můžeme off line kdekoliv a kdykoliv. Teoreticky ano. Je však puzení, že bych se měl(a) učit do 15

16 BŘEZEN 2007 Katedra jazyků a společenských věd LINDNEROVA 1, SVŠES statečně silné, aby Vás přimělo skutečně knihu otevřít? A neusnete po dvou třech větách? Upřímně: je pro Vás přirozenější sáhnout po knize nebo zapnout počítač? Provokuje Vás víc plochý text v učebnici nebo hypertextové bludiště? Chcete li něčemu přijít na kloub, uchylujete se k encyklopedii (příručce, učebnici) či spouštíte některý z internetových prohlížečů a proklikáváte se směle vpřed? Pokud se Vám zdá, že autor promlouvá z jiného světa, nemýlíte se. I jemu již došlo, že si takové otázky přirozeně vůbec nekladete. Také jeho generace a dokonce i blemblemáři učitelé humanitních oborů slzící nad úpadkem post čtenářského věku vzdali svůj marný boj a kouzlu technologií nakonec podlehli. Možná Vás potěší, že došlo i na některé Vaše učitele, ačkoliv mnozí stále raději listují stránkami v knize než na webu. Také oni teď po večerech studují. Po prezenčním proškolení absolvují ÚDIV, online kurz Úvod do distančního vzdělávání. Praktické výsledky jejich přípravy posoudí již někteří z Vás, studentů současných prvních ročníků ať již jako partneři autorů, nebo ve fázi pilotního ověřování nových online studijních opor. 3. Nejsme žádní strašpytlové aneb motivační promluva k sobě a kolegům Až zkrotíte techniku, projedete vyzbrojeni chytrým softwarem ProAuthor divočinou e learningu se zdravou kůží, slíbili nám ostřílení kolegové z plzeňské ZČU. Přesto jsem si v jejich online kurzu (ÚDIVu) dlouho připadal jako prvňáček ve strašidelném zámku za každým rohem vyskakoval nějaký interaktivní bubák. Generační nedůvěru k novinkám živí vedle horror māchinātiōnis i zbytečné ideové předsudky učitelstva. Pod slupkou konzervativního odmítání všeho nového najdeme po(d)vědomý strach z kampaní, součástí všech školských reforem neblahé paměti. Zavádění e learningu naštěstí není kampaňovité. Je přísně výběrové a umožňuje nám ušít si distanční pomůcky na míru tak, aby vyhovovaly osobitým pedagogickým přístupům každého z nás, potřebám našich disciplin a studentů. Nezačínáme od nuly. Uplatnit po patřičných inovacích můžeme již osvědčené podklady. V informačním systému školy jsou k dispozici statické učební materiály, studijní opo ry, nejrůznější prezentace, ankety, zadání prací, mnozí z nás poskytují e mailové konzultace. Interaktivní online pomůcky však budou kvalitativně vyšším, systémovým prvkem. Vstupujeme sice do nepříliš zmapovaného terénu a budeme čelit novým didaktickým výzvám, jsme však metodicky zdatní, zocelení z tvorby nejrůznějších studijních instrumentů. Poučme se na tuzemských pracovištích, např. u kolegů ze západočeské a brněnské Masarykovy univerzity (pozoruhodné jsou zkušenosti autorů rozmanitých e learningových agend na adrese Lamentovat nad smrtí milovaného vyučování je už úplný nesmysl. Studenti si přeci nechodí do školy pro instantní informace a znalosti na ty jim stačí kliknutí myši a razantní entr. Proměnit je v POZNÁNÍ vztahů a souvislostí je však jiná káva, kterou nám elektronické povětří nanejvýš převrhne do klína. Proto je podaná ruka učitele z masa a kostí, ne nějakého virtuálního šotka, nezastupitelným článkem řetězce. Rozdíl je jen v tom, že nás studentské vyhledávače budou shánět nejen ve školních učebnách, ale stále častěji i ve vzdělávacím kyberprostoru. Online rozhovor, který studenti vedou s tutorem (česky domácím konzultantem ) bývá prý dokonce vřelejší než konverzace z očí do očí (ani o ni je však nepřipravíme) V úvodní poznámce jsme uvažovali o školním působení zákona relativity. Zbývá dodat, že gravitace a zakřivení vzdělávacího časoprostoru vzrůstá s velikostí školy čím větší učiliště, tím více studentů přitahuje. Malá škola jako ta naše dokáže nepřízeň zákona kompenzovat, je li patřičně hbitá a předvídavá. Zpestřením nabídky o distanční prvky založené na individuálním přístupu ke studentovi přitom strategicky využívá jiného zákonitého trendu. Chytla do plachet vítr změn vanoucí směrem k decentralizaci a její rodné sestře individualizaci vzdělání. Ani v prezenční výuce již neučíme třídy v původním slova smyslu, nýbrž různě nadané a zaneprázdněné jednotlivce. Nedivme se, že je stále obtížnější udržet studentstvo ve školních lavicích. V mnohém si za to můžeme sami. Výmluvy na nepřízeň doby a krizi autority nás jen rozptylují. Doba si žádá činů a přeje toliko připraveným. Karel Helman Čtenářský tip Samuel P. Huntington KAM KRÁČÍŠ, AMERIKO? Krize americké identity Rybka Publishers, Praha 2005 Uplatnit se ve Spojených státech dosud předpokládalo zvládnout angličtinu. Mohutný příliv španělsky mluvících migrantů proměňuje Ameriku nejen v dvojjazyčnou, ale doslova bikulturní společnost. Nejsme po nešetrném nárazu islámského světa do naší euroatlantické civilizace svědky dalšího střetu tentokrát západní a latinskoamerické kultury? Nestřídá snad hispánsko anglosaský kulturní rozkol rasový konflikt mezi černými a bílými Američany? Takové otázky vytanou nad poslední knihou politologa Samuela Huntingtona (1927) vydanou péčí nakladatelství Rybka Publishers pod názvem Kam kráčíš, Ameriko? Krize americké identity (Who Are We? The Challenges to America s National Identity, 2004). Autor, profesor Harvardovy univerzity, se proslavil v roce 1993 esejem Střet civilizací. Prorokoval, že epochu ideologických a hospodářských rozbrojů (studenou válku mezi národními státy) vystřídají střety mezi kulturně a nábožensky odlišnými (sedmi až osmi) civilizacemi. Nové paradigma rozpracoval ve stejnojmenné knize (1996). Vložil se tím nejen do aktuálních politických dilemat, ale za 16 brousil i do tzv. filozofie dějin. Od té doby se vykladači současného světa přou, zda se předpověď naplňuje. Huntington nepodceňuje úspěch multietnické Ameriky, v níž nejsou jednotlivci posuzováni podle původu, nýbrž podle svých zásluh. Připomíná ale, že je tomu tak jen díky věrnosti anglosaské protestantské kultuře a dědictví prvních osadníků. Američané jsou národem angloprotestantských starousedlíků, ne kulturně rozmanitých přistěhovalců, vyvrací autor mýtus o Americe coby zemi imigrantů. Přistěhovalci totiž nevytvářeli novou komunitu, přicházeli již do etablované, osadníky v 17. a 18. století založené společnosti. (Pojem imigrant se začal používat až za války za nezávislost [ ]. Implicitně vyjadřoval, že již zformo

17 BŘEZEN 2007 Katedra jazyků a společenských věd LINDNEROVA 1, SVŠES vaný národ vstřebává přistěhovalce, od nichž se očekává přijetí většinové kultury.) Amerika proto byla dlouho výhradně bělošská. Zůstane sama sebou, až budou bílí anglosaští potomci osadníků v menšině, ptá se Huntington. Zdrojem americké velikosti byl étos osadnictví, přesvědčuje autor čtenáře, aniž by se zdržoval námitkou, že si první kolonisty nesnášenlivé sektáře poněkud idealizuje. S jistou nostalgií vzpomíná, jak byli po dlouhá desetiletí imigranti přetavováni v pověstném tavicím tyglíku (dosloužil teprve v 60. letech minulého století) a svůj původ dobrovolně směňovali za možnost stát se Američany. Od druhé generace se integrovaní a zrovnoprávnění navzájem lišili jen symbolickou etnickou identitou. (Rasová a etnická jednobarevnost byla překonána až po 2. světové válce, resp. hnutím za občanská práva v 60. letech. Podbízivý multikulturalismus polevil v asimilačních tlacích, rasismus sice nezmizel, avšak přestal být salonfähig.) Američané se však podle Huntingtona ideálům prvních kolonistů (přísné etice osobního ručení a víře v Boha) zpronevěřili. Zradili též americké hodnoty ( krédo ) oddanost svobodě, ústavě, občanským právům, demokracii a rovnosti příležitostí. Není těch hříchů nějak moc, vtírá se nezaujatému čtenáři podezření z autorovy myšlenkové umanutosti. Nejsou naopak ony představy Otců zakladatelů (zkamenělé v mýty) příčinou současných potíží? Amerika dnes bojuje na dvou frontách bezpečnostní (proti vnější hrozbě) a kulturní, zevnitř ohrožována hispanofonními migranty. Jejich invazi nazývá Huntington demografickou rekonquistou, neboť se většinou vracejí na území (jihozápad USA), která patřila před americkou imperiální expanzí Mexiku. Běžencům stačí překročit pomyslnou čáru v poušti nebo přeplavat Rio Grande. Dříve nositelé levné pracovní síly jsou líčeni jako dýka v zádech velkorysé hostitelské společnosti. Skutečnost je však prozaičtější. Masy imigrantů již nemají zapotřebí asimilovat se do hlavního kulturního prou du a jednoduše ho mění k obrazu svému, vnášejí do společnosti svůj způsob života a jazyk. (Většinou ani netouží po americkém občanství procento Mexičanů, kteří se chtějí naturalizovat, je ze všech patnácti přistěhovaleckých komunit vůbec nejnižší. Tradiční způsoby začleňování do většinové společnosti, kupříkladu smíšená manželství, už nestačí ani k asimilaci asijských imigrantů.) Z Huntingtonových úvah lze vyvodit paradoxní závěr: vnitřní oslabování americké identity se nezastaví, dokud opět někdo nezaútočí zvenku. Po 11. září 2001 si Američané znovu uvědomili kdo jsou a zatoužili vrátit se k autentičtější (podle autora) národní identitě. Semkli se pod vlivem vnější hrozby. Nepřizpůsobiví hispánští migranti jsou však rozbuškou uvnitř otevřené hostitelské společnosti, tvrdí Huntington. Výzvu ke zpřísnění imigrační politiky adresuje konservativním politikům. Ti se s ním sice ideově shodují, avšak v praxi jednají opatrněji hispánské komunity totiž v jižních státech USA rozhodují volby a nucená asimilace by je zahnala do náruče Demokratické strany. Nápad oplotit mexicko americkou hranici nicméně napovídá, že liberální recepty se opravdu vyčerpaly. Za Bushovy éry nabyl neokonzervativní imperiální plán (Amerika je povolána k šíření demokracie a svobody ve světě) vrchu nad kosmopolitním modelem (okolní svět přetváří Ameriku). Přispělo k tomu drsné procitnutí z multikulturního snění podbarveného politicky korektní osvětou a shovívavým postojem k menšinám. Huntington nesouhlasí ani s jednou z těchto krajností. Jako americký patriot se přimlouvá za nacionalismus prostých Američanů, které zajímá domácí situace a udržení amerického způsobbu života víc než problémy nemocného světa. (Poslední kongresové volby jsou výjimkou potvrzující pravidlo.) Autorovo neskrývané vlastenectví na jedné straně přispívá ke čtivosti jeho traktátů, současně se však plete do nezávislého politologova bádání (opřeného nicméně o sociologické výzkumy). Huntingtonovy soudy jsou poučné i pro nás, Evropany. Z popudu Spojených států (Marshallova plánu) na startoval projekt sjednocené Evropy ne náhodou připomínají žluté hvězdičky na modrém pozadí evropské vlajky americké Stars and Stripes. S Amerikou máme více společného, avšak mnohé nás odlišuje. Sekulárnější Evropa je kritičtější ke společným křesťanským kořenům. Především ale není jedním národem. Americká zásada E Pluribus Unum ( z mnohého jeden, tj. jeden národ s jedním jazykem) ani tavicí kotel nejsou na naší straně Atlantiku použitelné. Země evropského soustátí nedělí jen jazykové bariéry. Jejich minulost je historií různých nacionalismů (mnohé jsou jen dočasně uspané), sousedských rozmíšek a hlavně tragických pokusů slepit jednotné impérium násilím (Napoleon, Hitler, Stalin). Poválečná Evropa se pustila do demokratického budování jednoty v rozmanitosti. Nenechme se mýlit krachem euroústavy ani občasnými pokusy bruselských úředníků zarovnat nás podle jednotné šablony integrace, byť klopýtavě, bude pokračovat. Průvodní jev globalizace exodus z chudých zemí do bohatších, se nevyhnul ani Evropě. V roce 2010 bude v řadě západoevropských metropolí každý druhý obyvatel mladší čtyřiceti let migrantského původu. Neradno podceňovat infekci nesnášenlivé formy islámu a odmítat přísnější regulaci přistěhovalectví. Je třeba citlivě vymezit, v čem musíme trvat na přizpůsobení nových spoluobčanů a v čem jim musí liberální demokracie ponechat svobodu. Dějiny lze vykládat jako sérii pádů zdánlivě nesmrtelných říší. Euroamerická civilizace vycházela z krizí posílená díky návratům ke kořenům a obnově (renesanci) své identity. Střídání konzervativních a liberálních politických směn umožňuje západním demokraciím udržovat se v dobré kondici a reflexivně napravovat vlastní chyby. Podle Huntingtona je nejvyšší čas, aby se Amerika znovu vrátila k osvědčeným pramenům svobody, jednoty, prosperity a mravního sebevědomí. Míru, v níž je společnost ohrožována či obohacována (latinskoamerickou, v našem případě postsovětskou) imigrační vlnou, nechť zváží kritický čtenář. Karel Helman Posturologie řeč našich postojů Dostáváme se do oblasti neverbální komunikace zkoumající fyzické postoje člověka, konkrétněji to, jak stojíme, jak si sedáme, jak si leháme, jakou pozici zaujímáme k ostatním, jak jsme rozmístěni v prostoru, ke komu se natáčíme, od koho se odvracíme apod. Dnes se podíváme na ty nejzákladnější postoje a způsoby sezení s ohledem na to, co je typické pro ženy a pro muže. V rámci postoje jedince rozlišujeme tři základní polohy: ve stoje, vsedě a vleže. Pokud máme pohromadě jedinců více, tvoří tzv. kompozici. 17

18 BŘEZEN 2007 Katedra jazyků a společenských věd LINDNEROVA 1, SVŠES Posturologie je celkovým postojem těla a je výpovědí o naší sebejistotě, rozhodnosti, o našich emocích, vztahu k druhým, vztahu k situaci, je výrazem našeho přesvědčení o významu toho, co sdělujeme apod. Tím, jaké máme držení těla a jaký postoj jsme zaujali, sdělujeme okolí více než si jsme ochotni připustit. Jednou z mnoha informací, které vysíláme, je informace o tom, zda jsme muž či žena. Jsou určité neverbální projevy, které připisujeme čistě projevům ženským či mužským a jejich použití druhým pohlavím bývá nápadné a nemusí být okolím přijímáno vždy pozitivně. Především však působí divně a za jistých okolností může dojít i k mylné identifikaci pohlaví, zvláště není li zdůrazněno oblečením či úpravou vlasů, nebo je dokonce maskováno. Toto je např. typický ženský postoj. Představte si, že si tímto způsobem stoupne muž. Je pravda, že se mi občas podaří přimět studenty muže v rámci nápodoby, aby si stoupli tímto způsobem, aniž by o tom věděli, obvykle však v této pozici nevydrží dlouho není jim příliš příjemná. Je velmi nestabilní a neumožňuje útok, ani ústup. Muži potřebují více prostoru a větší stabilitu, aby se cítili jistěji Překřížené ruce a současně i nohy mohou být často vyjádřením pocitu osamělosti nebo i touhy po samotě. Tato žena se navíc, pro zvýšení stability, opírá o bariéru poskytnutou prostředím, takže má chráněná záda. To jí může dávat větší pocit jistoty v situaci, v níž se necítí příliš dobře. U mluvčích by se tato pozice objevovat neměla. Vyvolává pocit, že tu mluvčí ani nechce být. Při pokusu rozvinout diskusi z této pozice musíme počítat s neúspěchem. Ten, kdo neverbálně sděluje, že s námi hovořit vlastně ani nechce, nás těžko přiměje k opaku. Je li diskuse již rozběhnuta, můžeme tímto postojem dát najevo neochotu zapojit se do ní. Sdělujeme vy si povídejte, já počkám a zatím si budu přemýšlet o něčem jiném.... Ženy ve stoje často přenášejí váhu na jednu nohu, a to buďto bokem (noha do strany), častěji však je jedna noha jakoby nakročená dopředu. K přenášení váhy z jedné nohy na druhou dochází spíše vychýlením boků do jedné nebo druhé strany také typicky ženský způsob. Noha do strany může současně naznačovat i chuť odejít, zatímco noha nakročená směrem k posluchačům naopak signalizuje chuť přiblížit se jim, zapojit je do hovoru, podělit se o něco. Výraznější nakročení může znamenat potřebu přiblížit se více. Pozor ovšem na ostatní verbální projevy dané osoby, abychom si nespletli vstřícnost s útokem. U mužů je zpravidla výchozí pozicí mírný stoj rozkročný a váha těla z jedné nohy na druhou se pak přenáší pohybem celé horní poloviny těla, zvláště ve formálnějších situacích. Postoj s váhou přenesenou na jednu nohu není příliš stabilní, což mužům celkem vadí, pokud nejde o situaci čistě neformální, kdy neočekávají žádný útok (ať již slovní či fyzický). Proto se objevuje častěji u žen, od nichž se připravenost k boji neočekává. Postoj typický pro muže je tento: mírný stoj rozkročný, váha těla je na obou nohách. Jde o klidovou výchozí pozici, kdy se muž necítí ohrožen a vyčkává. Do prostoru tak zabírá více místa než žena zaujímající základní postoj, což je určitým atributem mužskosti. Takový postoj je někdy doprovázen překřížením prstů (jsem připraven komunikovat) či dlaní (vyslechnu si, ale nerad bych se vyjadřoval). Ruce se dotýkají a vytvářejí tak jemnou bariéru. Je li překřížení pevnější a jedna ruka drží druhou nad zápěstím a pevně ji svírá, vypovídá to už spíše o nejistotě jedince. Čím pevnější sevření, tím větší nervozita (že by tréma?). Přenesení váhy na jednu nohu u muže pak může znamenat tendenci k ústupu. Je li navíc podsazena pánev (mírně dozadu), může jít o sdělení, že se opravdu nechci dohadovat, tedy nechci boj. Muži v tomto postoji nejen že zakrývají genitálie, ale pevnější překřížení vede i ke zmenšení prostoru, který zabírají. Ramena už nejsou tak široká, hruď je částečně zakrytá rukama. Tento postoj rozhodně nehlásá do okolí jsem silný a mužný, koukni, jaké mám svaly, cítím se sebejistě a neohrožený naopak. Ženě k vyjádření dostatečného sebevědomí stačí v tomto smyslu mnohem méně než mužům. Vzpřímený postoj, uvolnění ramen, vypjatá hruď, která umožňuje volné proudění energie a kvalitnější dýchání. Ruce netvoří bariéru, postoj je z větší části otevřený. Nervozitu prozrazuje pravá ruka v kapse a tužka (žmoulátko) v ruce levé (částečně skryta pod papírem). Postoj působí uvolněně, na ženu dost sebevědomě, ale i rezervovaně. K dokonalosti (pro roli mluvčího) by postačilo vyndat ruku z kapsy a postoj více otevřít. Otevřený postoj s vytočenými dlaněmi vzhůru má přesvědčit. Působí příjemně a uvolněně. Vypovídá i o tom, že mluvčí je sám (sama) přesvědčen o pravdivosti toho, co sděluje. 18

19 BŘEZEN 2007 Katedra jazyků a společenských věd LINDNEROVA 1, SVŠES Pokud upoutá pozornost posluchačů, což se jí s největší pravděpodobností podaří, začnou ji podvědomě napodobovat a uvěří tomu, co říká. Pozor, gesto vytáčení dlaní vzhůru (já to myslím upřímně) se dá poměrně snadno naučit Posaďte se, prosím... I u způsobu sezení lze nalézt typicky ženské a mužské prvky. Typicky ženským způsobem sezení je noha přes nohu a lehce překřížené ruce se zpravidla propletenými prsty či lehce položenou dlaní v dlani druhé. Tuto polohu lze dnes považovat u žen za výchozí. Zahrnuje určité uvolnění. Napětí těla je soustředěno v nohách, což umožňuje uvolněnost horní poloviny těla. Muži tuto pozici zaujímají zřídka, většinou jim je nepříjemná a nevydrží v ní dlouho. Pokud se setkáme s mužem, pro něhož je tento způsob sezení typický, můžeme předpokládat, že jde o osobu silně uzavřenou či osamělou, nebo se před světem z nějakého důvodu uzavírá. Pokud si takto muž sedá v pouze v konkrétní situaci, mohlo by jít o vyjádření touhy v této situaci nebýt, či způsob vyjádření nesouhlasu nebo neochoty nadále pokračovat v konverzaci, zvláště, odklání li se od osoby, s níž hovoří. Dříve bylo nemyslitelné, aby si dáma ve společnosti přehazovala nožku přes nožku. Musela sedět způsobně, s nohama u sebe a rukama v klíně. Nohy u sebe s dotýkajícíma se rukama u žen už dnes nesou prvek upjatosti. Napětí těla je přeneseno do horní poloviny, takže žena nepůsobí tak uvolněně. Mírný předklon v této poloze směrem k osobě, s níž hovoří, znamená ochotu naslouchat. Odklonění se dozadu oddálení může být vyjádřením nesouhlasu, odporu, neochoty pustit si druhého blíže k tělu. Při přetrvávající blokádě rukama se navíc zřejmě nebude chtít vyjadřovat. Typicky mužským, dá se říci výchozím, způsobem sezení je posed s nohama mírně od sebe. Ruce spočívají obvykle volně položené na horní části stehen nebo lehce zkřížené před genitáliemi. Širší posed s roztaženýma nohama může vyjadřovat určitou aroganci, nebo může být i sexuální výzvou. Dochází při ní totiž k jakési demonstraci genitálií (podívej, jaký jsem samec). Posed je široký a obdobnou šířku zpravidla zaujímají ruce, což umožňuje rozšíření hrudního koše. Muž tak vypadá větší, širší, mužnější. Široce demonstrovaná hruď je pak vyjádřením neohroženosti muž se v této situaci cítí sebevědomý, vyjadřuje, že se nebojí útoku, neboť je dost silný, aby mu mohl případně čelit. V podstatě ani útok nečeká, věří si a věří tomu, že si na něj nikdo netroufne. V mnoha situacích však bývá posed se široce roztaženýma nohama považován za nevychovanost a může vyvolat i agresivní reakci. Proto pozor na obchodní a další důležitá jednání, tam by se taková poloha objevit neměla. A teď si představte, že si takto sedne žena Tzv. americký posed je taktéž typičtější spíše pro muže. U žen se s ním ve formálních situacích téměř nesetkáme, v neformálních občas ano. Oproti tomu jsou někteří muži schopni si takto sednout prakticky kdekoliv. Jedna noha je přehozená přes druhou tak, že na ní spočívá kotníkem. Pokud je horní půlka těla od nás odkloněna, pak je to signálem neouhlasu. Noha vytváří bariéru. Ruce mohou být složené či překřížené na břiše (chci zůstat klidný, ale tohle mne vážně nezajímá), nebo překřížené na hrudi (rozhodně nemohu souhlasit, tak co mi ještě povíš?). Často je bariéra uchopena oběma rukama jednou rukou pod kolenem, druhou přes nebo nad kotníkem. Při odklonění to může znamenat tohle nepřekonáš, pokud je však muž předkloněn, připomíná uchopení nohy spíše snahu lépe vidět přes zeď. Znamená to ochotu diskutovat, touhu po aktivním zapojení, zájem. Dominantní muži často zaujímají široké pozice a zabírají více prostoru. Jejich uvolněnost může působit až žoviálním dojmem. Jsou připraveni komunikovat, snáze se seznamují, snáze navazují kontakt, jsou úspěšnější ve vedoucích pozicích. Snadno ovládnou prostor a také lidi. Snadno upoutají pozornost a často jsou jejím středem. Pozor ovšem, tato pohodovost může být velmi snadno vystřídána afektem. S tímto způsobem sezení se můžeme setkat i u velmi dominantních žen, ovšem méně často než u mužů. Sejde li se více lidí pohromadě, lze z toho, jak si sedli, ke komu se natáčí, kam směřují špičky jejich nohou, kterým směrem ukazují ruce (ač založené v klíně), vyčíst, kdo je v dané skupině středem pozornosti, komu je dávána přednost, kdo je komu sympatický či ke komu patří. Lidé, kteří jsou si blízcí, se napodobují. Ti, kterým je právě věnována pozornost, jsou také napodobováni. Prohlédněte si pozorně oba obrázky se skupinkami mladých lidí. Dívky sedí typicky ženským způsobem noha přes nohu, ruce s lehce propletenými prsty. Přesto, že právě věnují pozornost něčemu mimo jejich skupinu, lze vyčíst, že ony dvě jsou tady spolu. Kolena přehozených nohou směřují vždy k té druhé. Mladý muž s typicky mužským způsobem sezení rozšiřuje prostor, který zabírá tak, aby dostatečně upoutal pozornost obou dívek, možná proto, aby dal najevo, že jsou pro něj obě stejně důležité? Náznak předklonu (pravá ruka vysunuta až ke kolenu) by mohl vypovídat o větším zájmu o blondýnku nebo také o snaze prostě upoutat pozornost i té od něj vzdálenější dívky. Tmavovláska toto zřejmě vycítila, takže její překří 19

20 BŘEZEN 2007 Katedra jazyků a společenských věd LINDNEROVA 1, SVŠES žené ruce směřují právě k blondýnce. Předsunutí pravého ramene pak ukazuje na mírnou snahu uzavřít prostor a ponechat si blondýnku pro sebe. Čtyři dívky sedící okolo stolu všimněte si, kdo se ke komu naklání a kdo je napodobován Držení těla, postoj a způsob, jakým si sedáme, je velmi důležitý pro vytvoření pozitivního haló efektu. Na základě prvního dojmu při setkání s novými lidmi si o nich vytváříme obrázek, kterému věříme a může být pro náš vztah k druhé osobě určující i po mnoho let. Zapůsobíte li na druhé během prvních okamžiků setkání negativně, bude vás stát velmi mnoho námahy, abyste tento obrázek poopravili. Přitom na vytvoření si tohoto obrázku nám obvykle stačí jen několik vteřin na počátku setkání. Nečekejte, prosím, na tomto místě návod k tomu, jak to udělat, abychom se líbili a působili pouze pozitivním dojmem. Kdyby něco takového nastalo, asi bychom se začali nudit a pozitiva by se snadno mohla stát negativy. Navíc není člověk ten, aby se zalíbil lidem všem a na druhou stranu každé zboží má svého kupce. V tomto směru nelze ani jednoznačně říci, co je a není správné. Dá se jen vyvarovat tzv. společensky nepřijatelných projevů s ohledem na kontext. Pokud se dostáváte často do situace, kdy vám na vytvoření prvního dojmu obzvlášť záleží, zamyslete se nad tím, co je cílem setkání a co se od vás v dané situaci čeká. Podle toho se připravte důležité je k dané příležitosti i vhodné oblečení, úsměv a účes. Na některé neverbální projevy se opravdu můžete zaměřit a natrénovat je. Ovládat je však nedokážete během celé schůzky či jednání. Některé můžete čas od času poopravit, při přílišném sebeovládání se však bude vaše mysl příliš soustředěna na vaše tělo, nikoliv na obsah rozhovoru. A nepozorný posluchač může být katastrofou pro partnera i pro vlastní firmu. Soustřeďte se tedy především na vytvoření prvního dojmu tak, abyste zbavili vašeho partnera potenciálních obav z jednání, příjemně ho naladili a připravili tak prostor pro další jednání. Jeden z mála neverbálních projevů, které můžete úspěšně trénovat a ovlivňovat, je právě držení těla, chůze, držení hlavy, způsob podání ruky, to jak si stoupáte a sedáte. Není cílem ovládat se stále, za každých okolností a neustále být ve střehu z obavy, abychom na druhé, nedej Bože, nezapůsobili špatně stejně se nám to nepodaří. V některých situacích je však stutečně velmi důležité to, jak vypadáme a jak působíme. A pro tyto situace ten trénink stojí za to. Rada na závěr Nesnažte se hledat v různých průvodcích neverbální komunikací návod ani slovník. Učte se ji číst a porozumět jí. Pozorujte, učte se, poučte se a snažte se být příjemní. Věra Hudečková Překladatelské oříšky v angličtině a někdy spíše v češtině Většinou na tomto místě hovořím o zbytečných nepřesných, neúplných nebo nevhodně použitých anglických výrazech v češtině. Dnes se ale zaměřím na jedno ze zrádných slov tedy na slovo, které se řádně používá v obou jazycích a do obou patří, ale má v každém z nich jiný význam. Takových slov je celá řada. V poslední době často narážím u svých studentů na jedno z nich. Je to přídavné jméno ACTUAL a příslovce ACTUALLY. Setkáváme se s nimi v běžné i obchodní angličtině velmi často. Tady je pár příkladů: It was the actual state of affairs according to the boss. Actually, I do not know. I have not actually seen him at all. Většina Čechů toto slovo nehledá ve slovníku a automaticky je vykládá stejným českým výrazem aktuální a aktuálně, což je nesprávné!!! Tato slova ale znamenají něco jiného: Actual Actually vlastní (ne jako vlastnictví, ale jako skutečný, pravý) vlastně Naše věty tedy znamenají: This was the actual state of affairs according to the boss. Podle šéfa byl tohle skutečný stav věcí. Actually, we do not know. My vlastně nevíme. I have not actually seen him at all. Já jsem ho vlastně vůbec neviděl. Ve významu aktuální, současný (aktuálně, současně) nelze tedy použít slovo actual, actually a musíme se uchýlit k výrazům: current aktuální, právě teď platný, běžný, průběžný, právě probíhající /přísl. currently/ up to date aktuální nebo ještě spíš aktualizovaný) nowadays aktuálně, v současné době, v současnosti lately, recently, of late v poslední době Jak bychom tedy přeložili ty původně nesprávně přeložené české věty? Podle šéfa byl tohle aktuální stav věcí. This was the current state of affairs according to the boss. This was the up to date state of affairs according to the boss. Aktuálně nevíme považuji za větu poměrně nesmyslnou a nechce se mi se jí zabývat (co to je vědět aktuál ně mi není známo). Pokud bychom tím chtěli říci v současné době, použili bychom výraz nowadays. V souvislosti se slovesem vědět to sice také zvláště valný smysl nedává, ale budiž chceme třeba říci, že Dříve to bylo jasné, ale v současné době to tak jistě nevíme It was clear in the past, but we do not know for sure nowadays. Já jsem ho aktuálně neviděl rovněž není znova perla v koruně jazyka českého. Budeme li však předpokládat, že má trochu neohrabaně vyjádřit aktuálnost faktu a znít třeba Já jsem ho v poslední době neviděl, pak se s překladem vyrovnáme použitím předpřítomného času (Pres.Pf) a zvolíme dle vlastního gusta jednu ze tří možností pro výraz v poslední době, které jsou si zcela rovné, poslední z nich je možná maličko knižní: lately, recently, of late. I have not seen him lately. I have not seen him recently. I have not seen him of late. Nejste li si někdy významem slov jisti, tak se jim raději vyhněte, dokud nebudete mít čas nahlédnout do dobrého slovníku. Mnoho elánu a úspěchů při louskání překladatelských oříšků přeje Alena Hnídková 20

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_19 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Josef Valach a kolektiv Třetí, přepracované a rozšířené vydání Recenze: prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. Autorský kolektiv: prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 215/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE Shrnutí ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) v České republice systematicky sleduje a hodnotí kvalitu své

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Pojem. Podnikovépočetnictví zastřešuje celek

Pojem. Podnikovépočetnictví zastřešuje celek Podnikovépočetnictví Finanční účetnictví a výkazy Vnitropodnikové (manažerské) účetnictví Kalkulace nákladů Rozpočetnictví Podniková statistika a rozbor Pojem Podnikovépočetnictví zastřešuje celek informačních

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj

Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj Ing. Oldřich Bartušek, partner BDO CA s. r. o. www.bdoca.cz Obsah semináře výhody odpočtu na výzkum a vývoj, okruh poplatníků, kteří mohou odpočty na

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost

Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost (dále jen společnost) stanoví k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost (dále jen osvědčení) následující

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8

Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8 STRUČNÉ INFORMACE O PRODUKTU: CA HOST-BASED INTRUSION PREVENTION SYSTEM Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8 SYSTÉM CA HOST-BASED INTRUSION PREVENTION SYSTEM (CA HIPS) JE SPOJENÍM SAMOSTATNÉ

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV Pavel Svačina Kniha Oceňování nehmotných aktiv byla zpracována jako jeden z výstupů projektu Výzkumného záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4.1 Výsledek hospodaření na akruální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi Tuto kapitolu otevřeme poněkud pesimistickým konstatováním: Výsledek hospodaření lze

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Stručná příručka Klikněte zde pro stáhnutí poslední verze dokumentu ESET Smart Security poskytuj e nej moderněj ší ochranu počítače

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills příloha č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills článek 1 Základní údaje o zadavateli Zadavatel: EKOBAL, s.r.o. Adresa: Hráského 1906/3, Praha 4 IČ: 496

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více