Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.04.2004"

Transkript

1 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne Starosta p ivítal všechny všechny p ítomné. P ítomni : p.k.koch, p.l.dyková, p.r.sýkora, p.a.krejnický, p.b.wolf, p. K.Dyk, p.m.topinková, p.v.fará, p.k.schwarz, p. F.Fará, p.d.dlugošová, p. M.Varga Omluveni : p. H.Ková ová Starosta konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Ov3 ovatelé minulého zápisu p.a.krejnický a p.m.varga potvrdili zápis bez závad. Ov3 ovateli dnešního zápisu byli navrženi p. D.Dlugošová a p. B.Wolf. OZ souhlasí. Navrhovatelem usnesení byla zvolena p. L.Dyková. Program jednání : 1. Kontrola usnesení 2. Zpráva o výsledku p&ezkoumání hospoda&ení obce za rok Zrušení OZV *. 3 - zm,na územního plánu 4. Pln,ní rozpo*tu za 01-03/ Dopln,ní jednacího &ádu OZ 6. Prodej pozemk2, pronájem pozemk2 7. Informace starosty 8. Diskuse 9. Usnesení a záv,r 1. Kontrola usnesení. a) Informace ve v3ci dluhu SKS Bor - starosta požádal o zprávu kontrolní a finan8ní výbor. Pan F.Fará seznámil p ítomné s výsledkem jednání, které se uskute8nilo na OÚ Sadov za p ítomnosti Mgr. V.Fo tové. Z jednání vyplynulo, že p. Lébl podal návrh na odkup pohledávky za 100tis. K8, ale pohledávka 8iní 680tis. K8 (v8etn3 penále). Druhou alternativou je konkurzní ízení, které mít ale nulový výsledek. Paní Mgr. Fo tová sd3lí pravd3podobn3 do skute8nost, zda je na SKS Bor vypsáno konkurzní ízení. Pan starosta požádal OZ o to, aby se vyjád ilo k danému problému. Do diskuse se zapojil p.k.dyk, p. F.Fará vysv3tlil podstatu konkurzu, dále p.l.dyková, p.a.krejnický. Starosta požádal OZ o hlasování, zda p istoupit na nabídku odkoupení pohledávky za 100tis. K8. OZ nesouhlasí s tímto návrhem a je nutné po8kat na zprávu Mgr. V.Fo tové. PRO 4 PROTI 5 ZDRŽELO SE 3 b) Návrh na postup p i p id3lování obecních - pov3 ena komise výstavby. Starosta vyzval p. Schwarze. Návrh podala pouze komisi ve. po ádku a finan8ní výbor. Pan Schwarz vyzývá i ostatní komise, aby podali návrh a žádá, aby byl postup na p id3- lování odsouhlasen až na dalším jednání OZ. S tímto ešením nesouhlasí p. B.Wolf a navrhuje, aby byla z ízena samostatn3 bytová komise. Paní Dyková žádá o vysv3tlení ostatní komise a kontrolní výbor, aby vysv3tlili, pro8 nedodali své návrhy. Všichni se k tomuto vyjád ili a své vyjád ení komise dodají dodate8n3. Do diskuse se zapojl p. B.Wolf, p. K.Schwarz, p.m.topinková. Kontrolní výbor se k této problematice nebude vyjad ovat. Starosta požádal OZ o hlasování, zda má do p íštího zasedání OZ komise výstavby p ipravit kritéria na p id3lování PRO 8 PROTI 2 ZDRŽELO SE 2 c) Návrh na podání žaloby na p. M.P enosila - starosta seznámil 8leny OZ s výší dluhu p.m.p enosila, nájemce KD Bor. Bude podána žaloba u Okr. soudu v K.Varech. d) Seznámení s místním šet ením, které prob3hlo v Boru v souvislosti se zbudováním Podmínkou je PD, starosta oslovil projektanta a bude probíhat další místní šet ení v

2 Boru. Dále starosta sd3lil, že požádal PF i o p evod pozemku v Lesov3 (žádost manž. Machovi) a v Boru (vedle RD 8p. 68). 2. Zpráva o výsledku p&ezkoumání hospoda&ení obce za rok Paní L.Dyková informovala OZ, že v b eznu 2004 byla provedena pracovníky kontrolního odd3lení Krajského ú adu K.Vary kontrola hospoda ení za celý rok Záv3r z této kontroly zní "bez závad". Zápis je uložen na OÚ Sadov. 3. Zrušení OZV *. 3 - zm,na územního plánu. Starosta vyzval p.krejnického, aby sd3lil OZ problém okolo OZV zn3ní OZV 8. 3 bylo napadnuto Kraj. ú adem - odbor reg. rozvoje. Vyhláška byla opravena dle vzoru KÚ K.Vary (v3cn3 stejná, jedná se pouze o formální úpravu). Starosta vyzval k OZ k hlasování ve v3ci zrušení OZV 8. 3 "O zadání zm3ny ÚP SÚ Sadov". 4. Pln,ní rozpo*tu za 01-03/2004 Starosta vyzval p.m.topinkovou, aby seznámila p ítomné s pln3ním rozpo8tu za první 8tvrtletí r Pln3ní rozpo8tu za 01-03/2004 je sou8ástí zápisu OZ. Starosta vyzval OZ k hlasování o p edneseném pln3ní rozpo8tu. 5. Dopln,ní jednacího &ádu OZ. Starosta vyzval p.l.dykovou, aby p ítomné seznámila s dopln3ním jednacího ádu. Paní Dyková p e8etla dopln3ní jednacího ádu 8l. 4 odst. 2. Starosta vyzval OZ k hlasování o p edneseném dopln3ní JG. PRO 8 PROTI 3 ZDRŽELO SE 1 6. Prodej pozemk2. a)na zve ejn3ný zám3r prodeje 8ásti p.p a p.p v k.ú. Lesov (cesta k pile) s v3cným b emenem se p ihlásil jediný žadatel p. Falc. Do diskuse se zapojil p.b.wolf, p.a.krejnický. Pan Falc navrhuje, aby ve smlouv3 nebylo v3cné b emeno, ale podmínka, že umožní vjezd. Pan Krejnický reagoval na návrh p. Falce. Pan Falc odmítá v3cné b emeno, ale souhlasí s písemným závazkem. Starosta navrhuje ud3lat p i prodeji uvedných písemnou dohodu o umožn3ní vjezdu. Požádal OZ o hlasování o prodeji p.p a 8ásti p.p v k.ú. Lesov (s písemnou dohodou o umožn3ní vjezdu) pro pana Falce. PRO 8 PROTI 2 ZDRŽELO SE 2 Starosta vyzval 8leny OZ k jednání o cen3 pozemku. Navržená cena je 50,- K8/m2. OZ hlasovalo o navržené cen3. PRO 9 PROTI 0 ZDRŽELO SE 3 b)na zve ejn3ný zám3r prodeje 8ásti p.p /1 v k.ú. Sadov o vým3 e cca 180 m2 se p ihlásil jediný žadatel manž. HuKkovi. Pan Schwarz navrhuje cenu 50,- K8/m2. c)manželé Machovi žádali o prodej p.p /1 v k.ú. Lesov - zatím nelze tento prodej uskute8nit, nebol pozemek je majetkem PF. Pokud PF p evede uvedený pozemek na obec, se jednat dále. Manželé Machovi jsou s touto skute8ností obeznámeni. d)pan Rudolf Mikeš žádá o prodej p.p /2 v k.ú. Lesov o vým3 e cca 600m2. Do diskuse se zapojil p. K.Dyk, p.k.koch, p.b.wolf, p.k.schwarz a p. L.Dyková. Starosta požádal o hlasování ve v3ci prodeje uvedeného pozemku panu R.Mikešovi. PRO 0 PROTI 11 ZDRŽELO SE 1 e)manželé Ludvíkovi žádají o prodej p.p v k.ú. Lesov o vým3 e m2. Do diskuse

3 se zapojil p. K.Schwarz. Starosta požádal o hlasování, zda zve ejnit zám3r prodeje uvedeného pozemku. f)pan Budka žádá o prodej p.p /12 v k.ú. Bor o vým3 e m2. O tento pozemek projevila zájem i p. E. Strmisková. Pan Krejnický upozornil na skute8nost, že v sou8asné dob3 tento pozemek není na výstavbu RD. Do diskuse se zapojil p.k.schwarz, p.f.fará. Pan Krejnický navrhuje, aby byl pozemek navržený k prodeji s tím, že není v sou8asné dob3 k zastav3ní. Starosta nechal o tomto návrhu hlasovat. g)paní B.Reichmacherová, bytem Sadov 8p.36 žádá o 8ást p.p v k.ú. Sadov o vým3 e cca 40 m2. Do diskuse se zapojil p.k.schwarz, p.b.wolf. Starosta požádal ohlasování ve v3ci prodeje 8ásti p.p v k.ú. Sadov. PRO 0 PROTI 12 ZDRŽELO SE 0 h)manželé Vimmerovi, bytem Lesov 113 žádají o prodej p.p.8. 71/1 v k.ú. Lesov o vým3 e cca 300 m2. Starosta vysv3tlil žádosti, do diskuse se zapojil p. Krejnický a p. Schwarz. Starosta požádal o hlasování ve v3ci prodeje pozemku manž. Vimmerovým. PRO 0 PROTI 8 ZDRŽELO SE 4 i)dvo ákovi žádají o odkoupení p.p /1 v k.ú. StráK o vým3 e m2. Do diskuse se zapojil p. V.Fará. Starosta vyzval OZ k hlasování o prodeji. PRO 7 PROTI 0 ZDRŽELO SE 5 j) Manželé Zábojníkovi žádají o prodej 8ásti p.p.8. 55/29 v k.ú. Sadov o vým3 e cca 20 m2 a manž. Kolaciovi žádají o prodej 8ásti p.p.8. 55/21 v k.ú. Sadov o vým3 e 18 m2. Do diskuse se zapojil p. B.Wolf, p.a.krejnický. Starosta požádal OZ o hlasování ve v3ci prodeje uvedených PRO 10 PROTI 1 ZDRŽELO SE 1 k)pan M.Oása, bytem Sadov 89 žádá o prodej p.p /1 v k.ú. Sadov o vým3 e m2 p.p /4 v k.ú. Sadov o vým3 e 390 m2. Do diskuse se zapojil p. K.Schwarz, p. L.Dyková. Starosta vyzval OZ k hlasování. PRO 4 PROTI 5 ZDRŽELO SE 3 l)paní Dana Hrubá, bytem StráK žádá o snížení ceny za pozemek p.8.1/1 k.ú. StráK, jehož prodej ji byl schválen na minulém zasedání OZ za cenu 50,- K8/m2. Do diskuse se zapojil p.k.schwarz, p.v.fará, p.f.fará, p.m.topinková, p.r.sýkora, p.k.dyk. Starosta požádal OZ o hlasování o snížené cen3 25,- K8/m2. PRO 6 PROTI 5 ZDRŽELO SE 1 m)pan Václav Zeman, bytem Lesov 13 žádá o pronájem p.p.8. 27/1 a 37/2 v k.ú. Podlesí. Starosta seznámil p ítomné s žádostí p. Zemana. Do diskuse se zapojil p. B.Wolf, p.a.krejnický, p.k.dyk. PRO 4 PROTI 2 ZDRŽELO SE 6 n)pan Václav Horálek, bytem Bor žádá o obnovení nájemní smlouvy na 8ást p.p v k.ú. Bor, nebol nájem vyprší v kv3tnu Starosta požádal OZ o hlasování. 7. Informace starosty. - Starosta informoval o rozpo8tovém opat ení 8. 1/5 týkající se ZŠ Sadov - jedná se o p ísp3vek od obce Otovice na I.8tv Dopis senátora p.kulhánka a p. Suka - jedná se o DPH ohledn3 Dopis uložen na OÚ Sadov. - Žádost ob8anského sdružení Kostel Bor o p ísp3vek ve výši 1.000,- K8 jako odm3na pro p.stanislava za práce vykonané na h bitov3 v Boru.

4 - Pan B.Wolf op3tovn3 žádá o povolení umíst3ní ozna8ení provozovny W-klub na KD Sadov. Do diskuse se zapojil p. K.Schwarz, p.f.fará. PRO 10 PROTI 0 ZDRŽELO SE 2 - Paní Eva Strmisková žádá o povolení umíst3ní ozna8ení provozovny na KD Bor, které má v pronájmu. PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELO SE 1 - Starosta p.koch seznámil OZ s vyhlášením výb3rového ízení na akci "Rekonstrukce OÚ Sadov " a navrhuje výb3rovou komisi ve složení p.k.schwarz, p.a.krejnický a p.m.varga. PRO 8 PROTI 0 ZDRŽELO SE 4 - Pan K.Koch seznámil p ítomné s vyhlášením výb3rového ízení na akci " Oprava místní komunikace" a navrhuje výb3rovou komisi ve složení p.a.krejnický, p.b.wolf a p. K.Koch. PRO 10 PROTI 0 ZDRŽELO SE 2 - P id3lení bytu o velikosti 1+komora v Sadov3 8p. 41. Starosta jednal se sl. B.Hrbkovou a s p. M.Vargou ml. Pan Varga nemá zájem, sl. Hrbková zájem projevila. Starosta požádal OZ o hlasování. PRO 9 PROTI 0 ZDRŽELO SE 3 - Starosta informoval o jednání o dopravní obslužnosti - jedná se o linku doprava do ZŠ, kterou provozuje ABD Bor F.Fará. Tato linka se do základní dopravní obslužnosti za adit nejd íve v zá í Z tohoto požádal pan F.Fará o p ísp3vek na tuto linku ve výši ,- K8. Do diskuse se zapojil p. K.Schwarz, p.l.dyková. PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELO SE 1 - Starosta p. Koch informoval p ítomné o tom, že odvolal z funkce velitele zásahové jednotky Bor p. Jana Klímu. Nov3 jmenoval velitelem zásahové jednotky v Boru p. Tomáše Roma. Starosta poukazuje na skute8nost, že je nutné ešit otázku obou zásahových jednotek, al se jedná o techniku, pé8i o ní. Náklady na opravu techniky jsou vysoké. Starosta žádá všechny 8leny OZ, aby provedli prohlídky obou hasi8ských zbrojnic a seznámili se s jejich vybavením, technikou a pé8í o n3. Na p íštím zasedání OZ se o problému zásahových jednotek bude jednat. - Starosta podal informaci o kanalizaci "Lesov-Hájek". Dotace zatím není zajišt3na. - Starosta dále informoval o vodovodu v Boru. V sou8asné dob3 je p edložena smlouva na PF Karlovy Vary, od kv3tna se za8nou provád3t p ípojky a kontroly p ípojek k jednotlivým Obec odkoupí od Statku Bor ZEOS 8ást vodovodu v Boru (k za cenu ,- K8. Dále se bude zpracovávat PD k dolní 8ásti obce (k - Starosta podal informaci o zahájení práce na kanalizaci v Dolním Lesov3. Stavbu provádí VaK Karlovy Vary. - Práce na rekonstrukci bytu v p ízemí v Sadov3 8p byla provedena plyn. p ípojka osazení plyn. kotle, napojení, p íprava pro WC. Navíc je nutno opravit podlahu, v koupeln3 zjišt3n velmi špatný stav. - Starosta informoval o dohod3 s fi ASP služby - obec uhradí platby za letošní rok do dubna, aby nemusely být zvyšovány náklady za svoz TKO Toto je ošet eno dodatkem ke smlouv3 s fi ASP služby. - Starosta sd3lil, že bylo p edb3žn3 jednáno o zadání zpracování studie na zástavbu RD v Podlesí - lokalita 8. 3 (5 RD). - Starosta seznámil p ítomné s výsledky provedeného šet ení (m3 ení v OOV Podlesí. Starosta provedl kontrolu i sám a zjišt3ní sd3lil p. Fr8kovi. Na základ3 této skute8nosti bude m3 ení opakováno. - Starosta prominul dluh - p. J.ŽTárský, bytem Sadov 13 - poplatek za odvoz DTO za rok 2002 ve výši 367,- K8.

5 8. Diskuse. a) Pan M.Varga informoval o jednání, kterého se zú8astnil na KÚ K.Vary - "Pta8í oblast". Pan A.Krejnický se zapojil do diskuse. b) Paní M.Topinková se dotazuje na výši ceny akce kanalizace v Dolním Lesov3. Na dotaz odpov3d3l starosta. c) Pan K.Dyk ml. informoval o tom, že TJ Sokol Sadov chce pracovat s mládeží (fot. oddíl) spole8n3 s obcí Otovice a Hájek. Pan Dyk se dotazuje, zda by obec podpo ila tento zám3r i finan8n3. Pan F.Fará nabídl svoji pomoc. Starosta ihned odpov3d3l. d) Pan K.Dyk informoval o jednání výboru TJ Sokol Sadov, za ú8asti starosty obce. TJ Sokol Sadov má zám3r vybudování sportovního areálu na celé p.p /1 nebo v 8ásti pozemku v k.ú. Lesov. Do diskuse se p ihlásil p. A.Krejnický, je t eba p ipravit konkrétní zám3r. Dále se p ihlásil do diskuse p.b.wolf. Na p ísp3vek reagoval p.a.krejnický, p.k.dyk, p.v.fará. e) Paní editelka J.Jandová doplnila informaci ohledn3 dopravní obslužnosti-doprava ZŠ. f) Pan L.Levko - sd3lil, že již nejezdí spoj okolo sedmé hodiny ráno. Pan Fará vysv3tlil situaci ohledn3 tohoto spoje - posilový spoj byl zrušen. Doporu8il, aby d3ti jezdili druhým spojem, který je do školy dopraví. Jedná se o do8asné ešení. g) Pan Levko žádá, aby p ísp3vky z diskuse byly uvád3ny v zápisu podrobn3. h) Pan Levko informoval o šet ení v H.Lesov3 - úklid byl ob8any Hájku proveden, ale je z ejmé, že tuto lokalitu hodlají nadále užívat (p ipravené ohništ3, p íst ešek, aj.). i) Pan B.Wolf navrhuje, aby byl jeho návrh na zm3nu ÚP SÚ Sadov stažen z jednání. j) Pan J.Stanka ml. se dotazuje, pro8 nebyl p izván k p edání staveništ3 - kanalizace Dolní Lesov. Ihned vysv3tlil starosta obce a nabídl p.stankovi prohlídku na míst3. k) Pan F. Fará se dotazuje na to, jak pokra8uje prodej bývalé MŠ v Boru. Odpov3d3l starosta. -Pan F.Fará se dotazuje na kanalizaci v Boru - odpov3d3l starosta - je zadáno zpracování PD. -Pan F.Fará p ipouští, že v sou8asné dob3 není vhodné konat zasedání OZ v Boru. Do diskuse se zapojil p.r.sýkora. 9. Usnesení a záv,r. Paní Dyková p ednesla návrh usnesní. Starosta pod3koval všem p ítomným za ú8ast a zasedání ukon8il. Ov3 ovatelé : Ludmila Dyková místostarostka obce Karel Koch starosta obce

6 4/2004 Usnesení za zasedání OZ Sadov konaného dne OZ projednalo a schválilo : 1. Zrušení OZV 8.3/2004 "O zadání zm3ny ÚP SÚ Sadov". 2. Pln3ní rozpo8tu za období 01-03/ Dopln3ní "Jednacího ádu OZ". 4. Prodej p.p a 8ásti p.p v k.ú. Lesov pana Falcovi za cenu 50,- K8/m2 s podmínkou písemné dohody o umožn3ní vjezdu. 5. Prodej 8ásti p.p /1 o vým3 e cca 180 m2 v k.ú. Sadov manž. HuKkovým za cenu 50,- K8/m2. 6. Zve ejn3ní zám3ru prodeje - p.p v k.ú. Lesov o vým3 e m2 - p.p /12 v k.ú. Bor o vým3 e m2 - p.p /1 v k.ú. StráK o vým3 e m2 - p.p.8. 55/29 v k.ú. Sadov o vým3 e cca 20 m2 - p.p.8. 55/21 v k.ú. Sadov o vým3 e 18 m2 7. Obnovení nájemní smlouvy na 8ást p.p v k.ú. Bor panu Václavu Horálkovi. 8. Odm3na ve výši 1.000,- K8 panu Stan. ml. za provedené práce na h bitov3 Bor. 9. Ozna8ení provozovny W klub na objektu KD Sadov - pan B.Wolf. 10. Ozna8ení provozovny na objektu KD Bor - paní E.Strmisková. 11. P id3lení bytu v Sadov3 8p. 41 o velikosti 1+komora sl. Barbo e Hrbkové, bytem Podlesí. 12. Jmenování výb3rové komise ve složení p.k.schwarz, p.a.krejnický a p. M.Varga na akci "Rekonstrukce OÚ Sadov". 13. Jmenování výb3rové komise ve složení p.a.krejnický, p.b.wolf a p. K.Koch na akci "Oprava místní komunikace". 14. P ísp3vek na dopravu ZŠ pro dopravce ABD Bor F.Fará ve výši ,-K Dodatek ke smlouv3 s fi ASP služby - úhrada plateb do konce roku. OZ projednalo a neschválilo : 1. Nabídku p. Lébla na odkup pohledávky dluhu fi SKS Bor za 100tis. K8. 2. Žádost p. B.Reichmacherové na prodej 8ásti p.p v k.ú. Sadov o vým3 e cca 40 m2. 3. Žádost p. Dany Hrubé o snížení prodejní ceny za p.p.8. 1/1 v k.ú. StráK. 4. Prodej 8ásti p.p.8. 71/1 o vým3 e cca 300m2 v k.ú. Sadov Vimmerovým. 5. Prodej p.p /1 o vým3 e m2 a p.p /4 o vým3 e 390 m2 ob3 v k.ú. Sadov. panu M.Oásovi. 6. Pronájem p.p.8. 27/1 a p.p.8. 37/2 v k.ú. Podlesí panu Václavu Zemanovi. 7. Prodej 8ásti p.p /2 v k.ú. Lesov o vým3 e cca 600 m2 panu Rudolfu Mikešovi. OZ bere na v,domí : 1. Podání žaloby na pana Miroslava P enosila.

7 2. Zprávu o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok / strana 3. Rozpo8tové opat ení 8.1/5 v souladu s uložením. 4. Odvolání velitele zásahové jednotky p. Jana Klímu a jmenování nového velitele zásahové jednotky Bor pana Tomáše Roma. 5. P edb3žné zadání zpracování studie na zástavbu RD v Podlesí - lokalita 8.3(5 RD). OZ ukládá : 1. Komisi výstavby zpracovat kritéria k p id3lování obecních 2. Všem OZ - provést prohlídky obou hasi8ských zbrojnic, seznámit se s jejich vybavením, technikou a pé8í o n3. Ludmila Dyková místostarostka obce Karel Koch starosta obce

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Přítomni: Vladimír Vytiska, Jan Liška, Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková,, Josef Šafus, Robert Štěrba, Omluven: Jiří

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 1. Zahájení Starostka ing. Lenka Kocourková zahájila v 17 hodin 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a konstatovala,

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006

Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006 Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006 Přítomni: Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková, Jan Liška, Josef Šafus, Robert Štěrba, Jiří Tichý, Vladimír Vytiska Omluveni:

Více

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Lubenec, konaného dne 02.03. 2015, v 17:00 hodin v Informačním středisku v budově Obecního úřadu Lubenec. Přítomni : p.

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 8.9. 2011 v 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem:

Více

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více