Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.04.2004"

Transkript

1 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne Starosta p ivítal všechny všechny p ítomné. P ítomni : p.k.koch, p.l.dyková, p.r.sýkora, p.a.krejnický, p.b.wolf, p. K.Dyk, p.m.topinková, p.v.fará, p.k.schwarz, p. F.Fará, p.d.dlugošová, p. M.Varga Omluveni : p. H.Ková ová Starosta konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Ov3 ovatelé minulého zápisu p.a.krejnický a p.m.varga potvrdili zápis bez závad. Ov3 ovateli dnešního zápisu byli navrženi p. D.Dlugošová a p. B.Wolf. OZ souhlasí. Navrhovatelem usnesení byla zvolena p. L.Dyková. Program jednání : 1. Kontrola usnesení 2. Zpráva o výsledku p&ezkoumání hospoda&ení obce za rok Zrušení OZV *. 3 - zm,na územního plánu 4. Pln,ní rozpo*tu za 01-03/ Dopln,ní jednacího &ádu OZ 6. Prodej pozemk2, pronájem pozemk2 7. Informace starosty 8. Diskuse 9. Usnesení a záv,r 1. Kontrola usnesení. a) Informace ve v3ci dluhu SKS Bor - starosta požádal o zprávu kontrolní a finan8ní výbor. Pan F.Fará seznámil p ítomné s výsledkem jednání, které se uskute8nilo na OÚ Sadov za p ítomnosti Mgr. V.Fo tové. Z jednání vyplynulo, že p. Lébl podal návrh na odkup pohledávky za 100tis. K8, ale pohledávka 8iní 680tis. K8 (v8etn3 penále). Druhou alternativou je konkurzní ízení, které mít ale nulový výsledek. Paní Mgr. Fo tová sd3lí pravd3podobn3 do skute8nost, zda je na SKS Bor vypsáno konkurzní ízení. Pan starosta požádal OZ o to, aby se vyjád ilo k danému problému. Do diskuse se zapojil p.k.dyk, p. F.Fará vysv3tlil podstatu konkurzu, dále p.l.dyková, p.a.krejnický. Starosta požádal OZ o hlasování, zda p istoupit na nabídku odkoupení pohledávky za 100tis. K8. OZ nesouhlasí s tímto návrhem a je nutné po8kat na zprávu Mgr. V.Fo tové. PRO 4 PROTI 5 ZDRŽELO SE 3 b) Návrh na postup p i p id3lování obecních - pov3 ena komise výstavby. Starosta vyzval p. Schwarze. Návrh podala pouze komisi ve. po ádku a finan8ní výbor. Pan Schwarz vyzývá i ostatní komise, aby podali návrh a žádá, aby byl postup na p id3- lování odsouhlasen až na dalším jednání OZ. S tímto ešením nesouhlasí p. B.Wolf a navrhuje, aby byla z ízena samostatn3 bytová komise. Paní Dyková žádá o vysv3tlení ostatní komise a kontrolní výbor, aby vysv3tlili, pro8 nedodali své návrhy. Všichni se k tomuto vyjád ili a své vyjád ení komise dodají dodate8n3. Do diskuse se zapojl p. B.Wolf, p. K.Schwarz, p.m.topinková. Kontrolní výbor se k této problematice nebude vyjad ovat. Starosta požádal OZ o hlasování, zda má do p íštího zasedání OZ komise výstavby p ipravit kritéria na p id3lování PRO 8 PROTI 2 ZDRŽELO SE 2 c) Návrh na podání žaloby na p. M.P enosila - starosta seznámil 8leny OZ s výší dluhu p.m.p enosila, nájemce KD Bor. Bude podána žaloba u Okr. soudu v K.Varech. d) Seznámení s místním šet ením, které prob3hlo v Boru v souvislosti se zbudováním Podmínkou je PD, starosta oslovil projektanta a bude probíhat další místní šet ení v

2 Boru. Dále starosta sd3lil, že požádal PF i o p evod pozemku v Lesov3 (žádost manž. Machovi) a v Boru (vedle RD 8p. 68). 2. Zpráva o výsledku p&ezkoumání hospoda&ení obce za rok Paní L.Dyková informovala OZ, že v b eznu 2004 byla provedena pracovníky kontrolního odd3lení Krajského ú adu K.Vary kontrola hospoda ení za celý rok Záv3r z této kontroly zní "bez závad". Zápis je uložen na OÚ Sadov. 3. Zrušení OZV *. 3 - zm,na územního plánu. Starosta vyzval p.krejnického, aby sd3lil OZ problém okolo OZV zn3ní OZV 8. 3 bylo napadnuto Kraj. ú adem - odbor reg. rozvoje. Vyhláška byla opravena dle vzoru KÚ K.Vary (v3cn3 stejná, jedná se pouze o formální úpravu). Starosta vyzval k OZ k hlasování ve v3ci zrušení OZV 8. 3 "O zadání zm3ny ÚP SÚ Sadov". 4. Pln,ní rozpo*tu za 01-03/2004 Starosta vyzval p.m.topinkovou, aby seznámila p ítomné s pln3ním rozpo8tu za první 8tvrtletí r Pln3ní rozpo8tu za 01-03/2004 je sou8ástí zápisu OZ. Starosta vyzval OZ k hlasování o p edneseném pln3ní rozpo8tu. 5. Dopln,ní jednacího &ádu OZ. Starosta vyzval p.l.dykovou, aby p ítomné seznámila s dopln3ním jednacího ádu. Paní Dyková p e8etla dopln3ní jednacího ádu 8l. 4 odst. 2. Starosta vyzval OZ k hlasování o p edneseném dopln3ní JG. PRO 8 PROTI 3 ZDRŽELO SE 1 6. Prodej pozemk2. a)na zve ejn3ný zám3r prodeje 8ásti p.p a p.p v k.ú. Lesov (cesta k pile) s v3cným b emenem se p ihlásil jediný žadatel p. Falc. Do diskuse se zapojil p.b.wolf, p.a.krejnický. Pan Falc navrhuje, aby ve smlouv3 nebylo v3cné b emeno, ale podmínka, že umožní vjezd. Pan Krejnický reagoval na návrh p. Falce. Pan Falc odmítá v3cné b emeno, ale souhlasí s písemným závazkem. Starosta navrhuje ud3lat p i prodeji uvedných písemnou dohodu o umožn3ní vjezdu. Požádal OZ o hlasování o prodeji p.p a 8ásti p.p v k.ú. Lesov (s písemnou dohodou o umožn3ní vjezdu) pro pana Falce. PRO 8 PROTI 2 ZDRŽELO SE 2 Starosta vyzval 8leny OZ k jednání o cen3 pozemku. Navržená cena je 50,- K8/m2. OZ hlasovalo o navržené cen3. PRO 9 PROTI 0 ZDRŽELO SE 3 b)na zve ejn3ný zám3r prodeje 8ásti p.p /1 v k.ú. Sadov o vým3 e cca 180 m2 se p ihlásil jediný žadatel manž. HuKkovi. Pan Schwarz navrhuje cenu 50,- K8/m2. c)manželé Machovi žádali o prodej p.p /1 v k.ú. Lesov - zatím nelze tento prodej uskute8nit, nebol pozemek je majetkem PF. Pokud PF p evede uvedený pozemek na obec, se jednat dále. Manželé Machovi jsou s touto skute8ností obeznámeni. d)pan Rudolf Mikeš žádá o prodej p.p /2 v k.ú. Lesov o vým3 e cca 600m2. Do diskuse se zapojil p. K.Dyk, p.k.koch, p.b.wolf, p.k.schwarz a p. L.Dyková. Starosta požádal o hlasování ve v3ci prodeje uvedeného pozemku panu R.Mikešovi. PRO 0 PROTI 11 ZDRŽELO SE 1 e)manželé Ludvíkovi žádají o prodej p.p v k.ú. Lesov o vým3 e m2. Do diskuse

3 se zapojil p. K.Schwarz. Starosta požádal o hlasování, zda zve ejnit zám3r prodeje uvedeného pozemku. f)pan Budka žádá o prodej p.p /12 v k.ú. Bor o vým3 e m2. O tento pozemek projevila zájem i p. E. Strmisková. Pan Krejnický upozornil na skute8nost, že v sou8asné dob3 tento pozemek není na výstavbu RD. Do diskuse se zapojil p.k.schwarz, p.f.fará. Pan Krejnický navrhuje, aby byl pozemek navržený k prodeji s tím, že není v sou8asné dob3 k zastav3ní. Starosta nechal o tomto návrhu hlasovat. g)paní B.Reichmacherová, bytem Sadov 8p.36 žádá o 8ást p.p v k.ú. Sadov o vým3 e cca 40 m2. Do diskuse se zapojil p.k.schwarz, p.b.wolf. Starosta požádal ohlasování ve v3ci prodeje 8ásti p.p v k.ú. Sadov. PRO 0 PROTI 12 ZDRŽELO SE 0 h)manželé Vimmerovi, bytem Lesov 113 žádají o prodej p.p.8. 71/1 v k.ú. Lesov o vým3 e cca 300 m2. Starosta vysv3tlil žádosti, do diskuse se zapojil p. Krejnický a p. Schwarz. Starosta požádal o hlasování ve v3ci prodeje pozemku manž. Vimmerovým. PRO 0 PROTI 8 ZDRŽELO SE 4 i)dvo ákovi žádají o odkoupení p.p /1 v k.ú. StráK o vým3 e m2. Do diskuse se zapojil p. V.Fará. Starosta vyzval OZ k hlasování o prodeji. PRO 7 PROTI 0 ZDRŽELO SE 5 j) Manželé Zábojníkovi žádají o prodej 8ásti p.p.8. 55/29 v k.ú. Sadov o vým3 e cca 20 m2 a manž. Kolaciovi žádají o prodej 8ásti p.p.8. 55/21 v k.ú. Sadov o vým3 e 18 m2. Do diskuse se zapojil p. B.Wolf, p.a.krejnický. Starosta požádal OZ o hlasování ve v3ci prodeje uvedených PRO 10 PROTI 1 ZDRŽELO SE 1 k)pan M.Oása, bytem Sadov 89 žádá o prodej p.p /1 v k.ú. Sadov o vým3 e m2 p.p /4 v k.ú. Sadov o vým3 e 390 m2. Do diskuse se zapojil p. K.Schwarz, p. L.Dyková. Starosta vyzval OZ k hlasování. PRO 4 PROTI 5 ZDRŽELO SE 3 l)paní Dana Hrubá, bytem StráK žádá o snížení ceny za pozemek p.8.1/1 k.ú. StráK, jehož prodej ji byl schválen na minulém zasedání OZ za cenu 50,- K8/m2. Do diskuse se zapojil p.k.schwarz, p.v.fará, p.f.fará, p.m.topinková, p.r.sýkora, p.k.dyk. Starosta požádal OZ o hlasování o snížené cen3 25,- K8/m2. PRO 6 PROTI 5 ZDRŽELO SE 1 m)pan Václav Zeman, bytem Lesov 13 žádá o pronájem p.p.8. 27/1 a 37/2 v k.ú. Podlesí. Starosta seznámil p ítomné s žádostí p. Zemana. Do diskuse se zapojil p. B.Wolf, p.a.krejnický, p.k.dyk. PRO 4 PROTI 2 ZDRŽELO SE 6 n)pan Václav Horálek, bytem Bor žádá o obnovení nájemní smlouvy na 8ást p.p v k.ú. Bor, nebol nájem vyprší v kv3tnu Starosta požádal OZ o hlasování. 7. Informace starosty. - Starosta informoval o rozpo8tovém opat ení 8. 1/5 týkající se ZŠ Sadov - jedná se o p ísp3vek od obce Otovice na I.8tv Dopis senátora p.kulhánka a p. Suka - jedná se o DPH ohledn3 Dopis uložen na OÚ Sadov. - Žádost ob8anského sdružení Kostel Bor o p ísp3vek ve výši 1.000,- K8 jako odm3na pro p.stanislava za práce vykonané na h bitov3 v Boru.

4 - Pan B.Wolf op3tovn3 žádá o povolení umíst3ní ozna8ení provozovny W-klub na KD Sadov. Do diskuse se zapojil p. K.Schwarz, p.f.fará. PRO 10 PROTI 0 ZDRŽELO SE 2 - Paní Eva Strmisková žádá o povolení umíst3ní ozna8ení provozovny na KD Bor, které má v pronájmu. PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELO SE 1 - Starosta p.koch seznámil OZ s vyhlášením výb3rového ízení na akci "Rekonstrukce OÚ Sadov " a navrhuje výb3rovou komisi ve složení p.k.schwarz, p.a.krejnický a p.m.varga. PRO 8 PROTI 0 ZDRŽELO SE 4 - Pan K.Koch seznámil p ítomné s vyhlášením výb3rového ízení na akci " Oprava místní komunikace" a navrhuje výb3rovou komisi ve složení p.a.krejnický, p.b.wolf a p. K.Koch. PRO 10 PROTI 0 ZDRŽELO SE 2 - P id3lení bytu o velikosti 1+komora v Sadov3 8p. 41. Starosta jednal se sl. B.Hrbkovou a s p. M.Vargou ml. Pan Varga nemá zájem, sl. Hrbková zájem projevila. Starosta požádal OZ o hlasování. PRO 9 PROTI 0 ZDRŽELO SE 3 - Starosta informoval o jednání o dopravní obslužnosti - jedná se o linku doprava do ZŠ, kterou provozuje ABD Bor F.Fará. Tato linka se do základní dopravní obslužnosti za adit nejd íve v zá í Z tohoto požádal pan F.Fará o p ísp3vek na tuto linku ve výši ,- K8. Do diskuse se zapojil p. K.Schwarz, p.l.dyková. PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELO SE 1 - Starosta p. Koch informoval p ítomné o tom, že odvolal z funkce velitele zásahové jednotky Bor p. Jana Klímu. Nov3 jmenoval velitelem zásahové jednotky v Boru p. Tomáše Roma. Starosta poukazuje na skute8nost, že je nutné ešit otázku obou zásahových jednotek, al se jedná o techniku, pé8i o ní. Náklady na opravu techniky jsou vysoké. Starosta žádá všechny 8leny OZ, aby provedli prohlídky obou hasi8ských zbrojnic a seznámili se s jejich vybavením, technikou a pé8í o n3. Na p íštím zasedání OZ se o problému zásahových jednotek bude jednat. - Starosta podal informaci o kanalizaci "Lesov-Hájek". Dotace zatím není zajišt3na. - Starosta dále informoval o vodovodu v Boru. V sou8asné dob3 je p edložena smlouva na PF Karlovy Vary, od kv3tna se za8nou provád3t p ípojky a kontroly p ípojek k jednotlivým Obec odkoupí od Statku Bor ZEOS 8ást vodovodu v Boru (k za cenu ,- K8. Dále se bude zpracovávat PD k dolní 8ásti obce (k - Starosta podal informaci o zahájení práce na kanalizaci v Dolním Lesov3. Stavbu provádí VaK Karlovy Vary. - Práce na rekonstrukci bytu v p ízemí v Sadov3 8p byla provedena plyn. p ípojka osazení plyn. kotle, napojení, p íprava pro WC. Navíc je nutno opravit podlahu, v koupeln3 zjišt3n velmi špatný stav. - Starosta informoval o dohod3 s fi ASP služby - obec uhradí platby za letošní rok do dubna, aby nemusely být zvyšovány náklady za svoz TKO Toto je ošet eno dodatkem ke smlouv3 s fi ASP služby. - Starosta sd3lil, že bylo p edb3žn3 jednáno o zadání zpracování studie na zástavbu RD v Podlesí - lokalita 8. 3 (5 RD). - Starosta seznámil p ítomné s výsledky provedeného šet ení (m3 ení v OOV Podlesí. Starosta provedl kontrolu i sám a zjišt3ní sd3lil p. Fr8kovi. Na základ3 této skute8nosti bude m3 ení opakováno. - Starosta prominul dluh - p. J.ŽTárský, bytem Sadov 13 - poplatek za odvoz DTO za rok 2002 ve výši 367,- K8.

5 8. Diskuse. a) Pan M.Varga informoval o jednání, kterého se zú8astnil na KÚ K.Vary - "Pta8í oblast". Pan A.Krejnický se zapojil do diskuse. b) Paní M.Topinková se dotazuje na výši ceny akce kanalizace v Dolním Lesov3. Na dotaz odpov3d3l starosta. c) Pan K.Dyk ml. informoval o tom, že TJ Sokol Sadov chce pracovat s mládeží (fot. oddíl) spole8n3 s obcí Otovice a Hájek. Pan Dyk se dotazuje, zda by obec podpo ila tento zám3r i finan8n3. Pan F.Fará nabídl svoji pomoc. Starosta ihned odpov3d3l. d) Pan K.Dyk informoval o jednání výboru TJ Sokol Sadov, za ú8asti starosty obce. TJ Sokol Sadov má zám3r vybudování sportovního areálu na celé p.p /1 nebo v 8ásti pozemku v k.ú. Lesov. Do diskuse se p ihlásil p. A.Krejnický, je t eba p ipravit konkrétní zám3r. Dále se p ihlásil do diskuse p.b.wolf. Na p ísp3vek reagoval p.a.krejnický, p.k.dyk, p.v.fará. e) Paní editelka J.Jandová doplnila informaci ohledn3 dopravní obslužnosti-doprava ZŠ. f) Pan L.Levko - sd3lil, že již nejezdí spoj okolo sedmé hodiny ráno. Pan Fará vysv3tlil situaci ohledn3 tohoto spoje - posilový spoj byl zrušen. Doporu8il, aby d3ti jezdili druhým spojem, který je do školy dopraví. Jedná se o do8asné ešení. g) Pan Levko žádá, aby p ísp3vky z diskuse byly uvád3ny v zápisu podrobn3. h) Pan Levko informoval o šet ení v H.Lesov3 - úklid byl ob8any Hájku proveden, ale je z ejmé, že tuto lokalitu hodlají nadále užívat (p ipravené ohništ3, p íst ešek, aj.). i) Pan B.Wolf navrhuje, aby byl jeho návrh na zm3nu ÚP SÚ Sadov stažen z jednání. j) Pan J.Stanka ml. se dotazuje, pro8 nebyl p izván k p edání staveništ3 - kanalizace Dolní Lesov. Ihned vysv3tlil starosta obce a nabídl p.stankovi prohlídku na míst3. k) Pan F. Fará se dotazuje na to, jak pokra8uje prodej bývalé MŠ v Boru. Odpov3d3l starosta. -Pan F.Fará se dotazuje na kanalizaci v Boru - odpov3d3l starosta - je zadáno zpracování PD. -Pan F.Fará p ipouští, že v sou8asné dob3 není vhodné konat zasedání OZ v Boru. Do diskuse se zapojil p.r.sýkora. 9. Usnesení a záv,r. Paní Dyková p ednesla návrh usnesní. Starosta pod3koval všem p ítomným za ú8ast a zasedání ukon8il. Ov3 ovatelé : Ludmila Dyková místostarostka obce Karel Koch starosta obce

6 4/2004 Usnesení za zasedání OZ Sadov konaného dne OZ projednalo a schválilo : 1. Zrušení OZV 8.3/2004 "O zadání zm3ny ÚP SÚ Sadov". 2. Pln3ní rozpo8tu za období 01-03/ Dopln3ní "Jednacího ádu OZ". 4. Prodej p.p a 8ásti p.p v k.ú. Lesov pana Falcovi za cenu 50,- K8/m2 s podmínkou písemné dohody o umožn3ní vjezdu. 5. Prodej 8ásti p.p /1 o vým3 e cca 180 m2 v k.ú. Sadov manž. HuKkovým za cenu 50,- K8/m2. 6. Zve ejn3ní zám3ru prodeje - p.p v k.ú. Lesov o vým3 e m2 - p.p /12 v k.ú. Bor o vým3 e m2 - p.p /1 v k.ú. StráK o vým3 e m2 - p.p.8. 55/29 v k.ú. Sadov o vým3 e cca 20 m2 - p.p.8. 55/21 v k.ú. Sadov o vým3 e 18 m2 7. Obnovení nájemní smlouvy na 8ást p.p v k.ú. Bor panu Václavu Horálkovi. 8. Odm3na ve výši 1.000,- K8 panu Stan. ml. za provedené práce na h bitov3 Bor. 9. Ozna8ení provozovny W klub na objektu KD Sadov - pan B.Wolf. 10. Ozna8ení provozovny na objektu KD Bor - paní E.Strmisková. 11. P id3lení bytu v Sadov3 8p. 41 o velikosti 1+komora sl. Barbo e Hrbkové, bytem Podlesí. 12. Jmenování výb3rové komise ve složení p.k.schwarz, p.a.krejnický a p. M.Varga na akci "Rekonstrukce OÚ Sadov". 13. Jmenování výb3rové komise ve složení p.a.krejnický, p.b.wolf a p. K.Koch na akci "Oprava místní komunikace". 14. P ísp3vek na dopravu ZŠ pro dopravce ABD Bor F.Fará ve výši ,-K Dodatek ke smlouv3 s fi ASP služby - úhrada plateb do konce roku. OZ projednalo a neschválilo : 1. Nabídku p. Lébla na odkup pohledávky dluhu fi SKS Bor za 100tis. K8. 2. Žádost p. B.Reichmacherové na prodej 8ásti p.p v k.ú. Sadov o vým3 e cca 40 m2. 3. Žádost p. Dany Hrubé o snížení prodejní ceny za p.p.8. 1/1 v k.ú. StráK. 4. Prodej 8ásti p.p.8. 71/1 o vým3 e cca 300m2 v k.ú. Sadov Vimmerovým. 5. Prodej p.p /1 o vým3 e m2 a p.p /4 o vým3 e 390 m2 ob3 v k.ú. Sadov. panu M.Oásovi. 6. Pronájem p.p.8. 27/1 a p.p.8. 37/2 v k.ú. Podlesí panu Václavu Zemanovi. 7. Prodej 8ásti p.p /2 v k.ú. Lesov o vým3 e cca 600 m2 panu Rudolfu Mikešovi. OZ bere na v,domí : 1. Podání žaloby na pana Miroslava P enosila.

7 2. Zprávu o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok / strana 3. Rozpo8tové opat ení 8.1/5 v souladu s uložením. 4. Odvolání velitele zásahové jednotky p. Jana Klímu a jmenování nového velitele zásahové jednotky Bor pana Tomáše Roma. 5. P edb3žné zadání zpracování studie na zástavbu RD v Podlesí - lokalita 8.3(5 RD). OZ ukládá : 1. Komisi výstavby zpracovat kritéria k p id3lování obecních 2. Všem OZ - provést prohlídky obou hasi8ských zbrojnic, seznámit se s jejich vybavením, technikou a pé8í o n3. Ludmila Dyková místostarostka obce Karel Koch starosta obce

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 20.07.2005

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 20.07.2005 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 20.07.2005 Starosta p ivítal všechny p ítomné. P ítomni : p.k.koch, p.a.krejnický, p.k.dyk, p.h.ková ová, p.b.wolf, p.m.topinková, p.v.fará,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 24.03. 2004

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 24.03. 2004 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 24.03. 2004 Starosta p ivítal všechny p ítomné. P ítomni : p.k.koch, p. L.Dyková, p.h.ková ová, p.r.sýkora, p.a.krejnický, p. B.Wolf, p.k.dyk,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15.10.2003

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15.10.2003 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15.10.2003 Starosta p ivítal všechny p ítomné. P ítomni : p.k.koch, p.k.dyk, p.l.fará, p.l.dyková, p.d.dlugošová, p.k.schwarz, p.f.fará, p.m.topinková,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.09.2005

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.09.2005 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.09.2005 Starosta p ivítal všechny p ítomné. P ítomni : p. K.Koch, p.a.krejnický, p.l.vorel, p.f.fará, p.v.fará, p.m.topinková, p.b.wolf,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 10.12.2003

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 10.12.2003 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 10.12.2003 Starosta p ivítal všechny p ítomné. P ítomni : p.k.koch, p.r.sýkora, p.l.levko, p.k.schwarz, p. M.Topinková, p. B.Wolf, p.k.dyk,

Více

Zápis z mimoádného zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 10.08.2005

Zápis z mimoádného zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 10.08.2005 Zápis z mimoádného zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 10.08.2005 Starosta p ivítal všechny p ítomné. P ítomni : p.k.koch, p. A.Krejnický, p.k.dyk, p.h.ková ová, p.f.fará, p.v.fará, p.b.wolf,

Více

1. Kontrola usnesení. V usnesení ze zasedání OZ dne 18.6.2003 nebyly uloženy žádné konkrétní úkoly.

1. Kontrola usnesení. V usnesení ze zasedání OZ dne 18.6.2003 nebyly uloženy žádné konkrétní úkoly. Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16.7.2003 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p. R.Sýkora, p.f.farář, p.v.farář, p.l.dyková, p.b.wolf, p. H.Kovářová, p.k.schwarz,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 24. ledna 2008

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 24. ledna 2008 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 24. ledna 2008 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.p.drda, p.j.cikhardtová, p.l.ludvík, p.m.topinková, p.k.schwarz,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Sadově ze dne 18.06.2003

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Sadově ze dne 18.06.2003 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Sadově ze dne 18.06.2003 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.koch,p.farář V.,p.Schwarz,p.Wolf,p.Levko,p.Kovářová,p.Topinková,p.Dyková, p.krejnický.p.farář

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 20.09.2006 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.k.koch, p.a.krejnický, p.k.dyk, p.h.kovářová, p.d.dlugošová, p.j.bálek, p.m.topinková,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21. února 2008

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21. února 2008 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21. února 2008 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.l.ludvík, p.m.novotná, p.b.wolf, p.m.topinková, p.p.drda,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 23. září 2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 23. září 2009 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 23. září 2009 Místostarosta p.l.ludvík přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.d.skanderová, p.m.novotná,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. listopadu 2007

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. listopadu 2007 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. listopadu 2007 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e. Frisch, p.j.cikhardtová, p.p.drda, p.l.ludvík, p.b.wolf, p.m.topinková,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 26. dubna 2007

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 26. dubna 2007 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 26. dubna 2007 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. J.Cikhardtová, p.p.drda, p.l.ludvík, p.b.wolf, p.m.novotná,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20. května 2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20. května 2009 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20. května 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.m.topinková, p.m.novotná, p.k.schwarz, p.m.pisingerová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

c) Starosta informoval o tom, že byly vykáceny staré a poškozené stromy u silnice z Lesova do N.Vísky. Bylo zakoupeno 24 kusů nových stromů.

c) Starosta informoval o tom, že byly vykáceny staré a poškozené stromy u silnice z Lesova do N.Vísky. Bylo zakoupeno 24 kusů nových stromů. Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 19.04.2006 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.k.koch, p.a.krejnický, p.k.dyk, p.h.kovářová, p.d.dlugošová, p.j.bálek, p.b.wolf,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.l.ludvík, p. J.Cikhardtová, p.m.topinková, p.m.novotná,

Více

Zápis. 14 Z ve ejného zasedání zastupitelstva obce konané dne

Zápis. 14 Z ve ejného zasedání zastupitelstva obce konané dne Zápis. 14 Z ve ejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 07.08.2008 P ítomní lenové ZO: viz. prezen ní listina Omluveni: Svobodová Monika Hosté: viz. prezen ní listina Zasedání zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.k.schwarz, p.d.skanderová,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21. října 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21. října 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21. října 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch. p.l.ludvík, p.k.koch, p.m.topinková, p.d.skanderová,p.p.drda, p.m.novotná,p.m.pisingerová,p.b.wolf

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 24. července 2008

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 24. července 2008 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 24. července 2008 Přítomni : p. E.Frisch, p.k.koch, P.G.Valeriánová, p.m.novotná, p.m.pisingerová, p.k.schwarz, p.l.ludvík, p.m.topinková, p.j.cikhardtová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného 18. února 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného 18. února 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného 18. února 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.p.drda, p.b.wolf, p.l.ludvík, p.d.skanderová, p.m.topinková,p.m.pisingerová,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. května 2008

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. května 2008 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. května 2008 Místostarosta p.k.koch přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.k.koch, p.l.ludvík, p.j.cikhardtová, p.k.schwarz, p.m.topinková,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Sadově konaného dne

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Sadově konaného dne Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Sadově konaného dne 19.2.2003 Pan Karel Koch přivítala přítomné a konstatoval, že zasedání OZ je usnášeníschopné. Přítomni : p. K.Koch, p. K.Dyk,p.L.Dyková,p.F.Farář,p.V.Farář,p.H.Kovářová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 24. června 2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 24. června 2009 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 24. června 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.d.skanderová, p.m.topinková, p.k.schwarz,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 23. října 2008

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 23. října 2008 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 23. října 2008 Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.m.novotná, p.m.pisingerová, p.m.topinková, p.l.ludvík, p.k.schwarz, p.b.wolf, p.p.drda, p.g.valeriánová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 22.července 2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 22.července 2009 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 22.července 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.d.skanderová, p.b.wolf, p. M.Pisingerová

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.června 2007

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.června 2007 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.června 2007 Místostarosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.k.koch, p.m.topinková, p.k.schwarz, p.p.drda, p.m.novotná, p.m.pisingerová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.k.koch, p.a.krejnický, p.d.dlugošová, p.h.kovářová, p.b.wolf, p.l.vorel, p.m.topinková,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 25. března 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 25. března 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 25. března 2009 Starosta přivítal přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.p.drda, p.b.wolf, p.d.skanderová, p.l.ludvík, p.m.topinková,

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 6.11.2006 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 6.11.2006 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 6.11.2006 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov. P ítomni : 7 zastupitel Omluveni : p.tibor Hanzlík, p.libor Masa ík Ov

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2016 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. Zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE 6. 12. 2010 Zasedání zahájeno: v 18.00 hodin Místo konání: kancelá obecního úadu Poet zastupitel: 9 Pítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 28. dubna 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 28. dubna 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 28. dubna 2010 Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.d.skanderová, p.b.wolf, p.k.schwarz, p.m.pisingerová, p.m.novotná

Více

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 12.12.2012 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Martina Volfová,

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.5.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.5.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.5.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis. 05/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis. 05/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis. 05/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 20.04.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 13/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 4.2.2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí

Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí Zápis 3/2009 Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : Vyžrálek Milan, Souček jiří

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Zápis č. 2/2008. Výsledek hlasování: pro 8 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 2/2008. Výsledek hlasování: pro 8 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 2/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 28.února 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Mgr. Petr Antoš, Ing.

Více

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Zastupittelstvo obce po projednání vzalo na vdomí: kontrolu minulého usnesení vzdání se funkce lena zastupitelstva

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

Zápis.13/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven Zapisovatel 23.11.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš,

Více

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z mimoádného 41. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 14. 12. 2005 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 10.7.2006 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov.

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 10.7.2006 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov. Z Á P I S z jednání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 10.7.2006 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov. P ítomni : 6 zastupitel, Omluveni : p. ev ík, p.hanzlík, pí.ku erová Ov

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE 24. 1. 2007. 1 Zasedání Zastupitelstva obce Syrovice bylo zahájeno v 19.00 hod. v zasedací místnosti obce Syrovice za pítomnosti hosta pana Michala Haška- poslance za

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 12. 3. 2012

Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 12. 3. 2012 Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 12. 3. 2012 Zasedání se zúčastnilo dle prezenční listiny 7 členů zastupitelstva. Zasedání zahájil v 19. 10 hod. a řídil starosta Bc. Václav Choutka. Přivítal

Více

ZÁPIS A P IJATÁ USNESENÍ Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ RUDOLTICE DNE V KANCELÁ I OBECNÍHO Ú ADU

ZÁPIS A P IJATÁ USNESENÍ Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ RUDOLTICE DNE V KANCELÁ I OBECNÍHO Ú ADU ZÁPIS A P IJATÁ USNESENÍ Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ RUDOLTICE DNE 24.8. 2005 V KANCELÁ I OBECNÍHO Ú ADU ítomni : R. Rajnochová, B. Kostiha, M. Glejtek, A. Jalamas, S. Zemba, D. Moravcová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne , od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne , od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 8.8.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014

Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014 Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014 Místo: Restaurace Panský d m P ítomni: viz prezen ní listina Za átek: 15,30 hod Konec: 18,15 hod Návrh programu: 1. Schválení

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne z 5.9.2003 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 1/2015. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno

Zápis č. 1/2015. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 19. března 2015 od 18.00 hodin 1. Úvodní slovo Schůzi zahájil v 18.15 hodin starosta obce Ing. Milan Žďárek, poté předal

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne , od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne , od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 19.12.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 2.3.2011 p. Marka Frische a p. Pavla Drdu o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 2.3.2011 p. Marka Frische a p. Pavla Drdu o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 13.4.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne 12. 12. 2012 Přítomni: Na začátku jednání 12 členů zastupitelstva, omluveni Bc. Jiří Hora a Ladislav Racek. Zasedání zahájil předsedající starosta Mgr.

Více

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek.

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek. 1 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 31. 3. 2010 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 5/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Václav Nový, Antonín Kadlec,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.9.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.9.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.9.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Datum konání: od 18:00 hod.

Datum konání: od 18:00 hod. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 17.3.2016 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zasedání č. 25/2013 Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne 21.2.2013, od 18:00 hodin Zasedání

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice.

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice. Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne 10. 08. 2016, od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 3. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.30 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 3. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.30 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 3. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.30 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 22.09. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 22.09. 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 22.09. 2010 Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.k.schwarz, p.m.novotná, p.m.pisingerová,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 19,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více