Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.04.2004"

Transkript

1 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne Starosta p ivítal všechny všechny p ítomné. P ítomni : p.k.koch, p.l.dyková, p.r.sýkora, p.a.krejnický, p.b.wolf, p. K.Dyk, p.m.topinková, p.v.fará, p.k.schwarz, p. F.Fará, p.d.dlugošová, p. M.Varga Omluveni : p. H.Ková ová Starosta konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Ov3 ovatelé minulého zápisu p.a.krejnický a p.m.varga potvrdili zápis bez závad. Ov3 ovateli dnešního zápisu byli navrženi p. D.Dlugošová a p. B.Wolf. OZ souhlasí. Navrhovatelem usnesení byla zvolena p. L.Dyková. Program jednání : 1. Kontrola usnesení 2. Zpráva o výsledku p&ezkoumání hospoda&ení obce za rok Zrušení OZV *. 3 - zm,na územního plánu 4. Pln,ní rozpo*tu za 01-03/ Dopln,ní jednacího &ádu OZ 6. Prodej pozemk2, pronájem pozemk2 7. Informace starosty 8. Diskuse 9. Usnesení a záv,r 1. Kontrola usnesení. a) Informace ve v3ci dluhu SKS Bor - starosta požádal o zprávu kontrolní a finan8ní výbor. Pan F.Fará seznámil p ítomné s výsledkem jednání, které se uskute8nilo na OÚ Sadov za p ítomnosti Mgr. V.Fo tové. Z jednání vyplynulo, že p. Lébl podal návrh na odkup pohledávky za 100tis. K8, ale pohledávka 8iní 680tis. K8 (v8etn3 penále). Druhou alternativou je konkurzní ízení, které mít ale nulový výsledek. Paní Mgr. Fo tová sd3lí pravd3podobn3 do skute8nost, zda je na SKS Bor vypsáno konkurzní ízení. Pan starosta požádal OZ o to, aby se vyjád ilo k danému problému. Do diskuse se zapojil p.k.dyk, p. F.Fará vysv3tlil podstatu konkurzu, dále p.l.dyková, p.a.krejnický. Starosta požádal OZ o hlasování, zda p istoupit na nabídku odkoupení pohledávky za 100tis. K8. OZ nesouhlasí s tímto návrhem a je nutné po8kat na zprávu Mgr. V.Fo tové. PRO 4 PROTI 5 ZDRŽELO SE 3 b) Návrh na postup p i p id3lování obecních - pov3 ena komise výstavby. Starosta vyzval p. Schwarze. Návrh podala pouze komisi ve. po ádku a finan8ní výbor. Pan Schwarz vyzývá i ostatní komise, aby podali návrh a žádá, aby byl postup na p id3- lování odsouhlasen až na dalším jednání OZ. S tímto ešením nesouhlasí p. B.Wolf a navrhuje, aby byla z ízena samostatn3 bytová komise. Paní Dyková žádá o vysv3tlení ostatní komise a kontrolní výbor, aby vysv3tlili, pro8 nedodali své návrhy. Všichni se k tomuto vyjád ili a své vyjád ení komise dodají dodate8n3. Do diskuse se zapojl p. B.Wolf, p. K.Schwarz, p.m.topinková. Kontrolní výbor se k této problematice nebude vyjad ovat. Starosta požádal OZ o hlasování, zda má do p íštího zasedání OZ komise výstavby p ipravit kritéria na p id3lování PRO 8 PROTI 2 ZDRŽELO SE 2 c) Návrh na podání žaloby na p. M.P enosila - starosta seznámil 8leny OZ s výší dluhu p.m.p enosila, nájemce KD Bor. Bude podána žaloba u Okr. soudu v K.Varech. d) Seznámení s místním šet ením, které prob3hlo v Boru v souvislosti se zbudováním Podmínkou je PD, starosta oslovil projektanta a bude probíhat další místní šet ení v

2 Boru. Dále starosta sd3lil, že požádal PF i o p evod pozemku v Lesov3 (žádost manž. Machovi) a v Boru (vedle RD 8p. 68). 2. Zpráva o výsledku p&ezkoumání hospoda&ení obce za rok Paní L.Dyková informovala OZ, že v b eznu 2004 byla provedena pracovníky kontrolního odd3lení Krajského ú adu K.Vary kontrola hospoda ení za celý rok Záv3r z této kontroly zní "bez závad". Zápis je uložen na OÚ Sadov. 3. Zrušení OZV *. 3 - zm,na územního plánu. Starosta vyzval p.krejnického, aby sd3lil OZ problém okolo OZV zn3ní OZV 8. 3 bylo napadnuto Kraj. ú adem - odbor reg. rozvoje. Vyhláška byla opravena dle vzoru KÚ K.Vary (v3cn3 stejná, jedná se pouze o formální úpravu). Starosta vyzval k OZ k hlasování ve v3ci zrušení OZV 8. 3 "O zadání zm3ny ÚP SÚ Sadov". 4. Pln,ní rozpo*tu za 01-03/2004 Starosta vyzval p.m.topinkovou, aby seznámila p ítomné s pln3ním rozpo8tu za první 8tvrtletí r Pln3ní rozpo8tu za 01-03/2004 je sou8ástí zápisu OZ. Starosta vyzval OZ k hlasování o p edneseném pln3ní rozpo8tu. 5. Dopln,ní jednacího &ádu OZ. Starosta vyzval p.l.dykovou, aby p ítomné seznámila s dopln3ním jednacího ádu. Paní Dyková p e8etla dopln3ní jednacího ádu 8l. 4 odst. 2. Starosta vyzval OZ k hlasování o p edneseném dopln3ní JG. PRO 8 PROTI 3 ZDRŽELO SE 1 6. Prodej pozemk2. a)na zve ejn3ný zám3r prodeje 8ásti p.p a p.p v k.ú. Lesov (cesta k pile) s v3cným b emenem se p ihlásil jediný žadatel p. Falc. Do diskuse se zapojil p.b.wolf, p.a.krejnický. Pan Falc navrhuje, aby ve smlouv3 nebylo v3cné b emeno, ale podmínka, že umožní vjezd. Pan Krejnický reagoval na návrh p. Falce. Pan Falc odmítá v3cné b emeno, ale souhlasí s písemným závazkem. Starosta navrhuje ud3lat p i prodeji uvedných písemnou dohodu o umožn3ní vjezdu. Požádal OZ o hlasování o prodeji p.p a 8ásti p.p v k.ú. Lesov (s písemnou dohodou o umožn3ní vjezdu) pro pana Falce. PRO 8 PROTI 2 ZDRŽELO SE 2 Starosta vyzval 8leny OZ k jednání o cen3 pozemku. Navržená cena je 50,- K8/m2. OZ hlasovalo o navržené cen3. PRO 9 PROTI 0 ZDRŽELO SE 3 b)na zve ejn3ný zám3r prodeje 8ásti p.p /1 v k.ú. Sadov o vým3 e cca 180 m2 se p ihlásil jediný žadatel manž. HuKkovi. Pan Schwarz navrhuje cenu 50,- K8/m2. c)manželé Machovi žádali o prodej p.p /1 v k.ú. Lesov - zatím nelze tento prodej uskute8nit, nebol pozemek je majetkem PF. Pokud PF p evede uvedený pozemek na obec, se jednat dále. Manželé Machovi jsou s touto skute8ností obeznámeni. d)pan Rudolf Mikeš žádá o prodej p.p /2 v k.ú. Lesov o vým3 e cca 600m2. Do diskuse se zapojil p. K.Dyk, p.k.koch, p.b.wolf, p.k.schwarz a p. L.Dyková. Starosta požádal o hlasování ve v3ci prodeje uvedeného pozemku panu R.Mikešovi. PRO 0 PROTI 11 ZDRŽELO SE 1 e)manželé Ludvíkovi žádají o prodej p.p v k.ú. Lesov o vým3 e m2. Do diskuse

3 se zapojil p. K.Schwarz. Starosta požádal o hlasování, zda zve ejnit zám3r prodeje uvedeného pozemku. f)pan Budka žádá o prodej p.p /12 v k.ú. Bor o vým3 e m2. O tento pozemek projevila zájem i p. E. Strmisková. Pan Krejnický upozornil na skute8nost, že v sou8asné dob3 tento pozemek není na výstavbu RD. Do diskuse se zapojil p.k.schwarz, p.f.fará. Pan Krejnický navrhuje, aby byl pozemek navržený k prodeji s tím, že není v sou8asné dob3 k zastav3ní. Starosta nechal o tomto návrhu hlasovat. g)paní B.Reichmacherová, bytem Sadov 8p.36 žádá o 8ást p.p v k.ú. Sadov o vým3 e cca 40 m2. Do diskuse se zapojil p.k.schwarz, p.b.wolf. Starosta požádal ohlasování ve v3ci prodeje 8ásti p.p v k.ú. Sadov. PRO 0 PROTI 12 ZDRŽELO SE 0 h)manželé Vimmerovi, bytem Lesov 113 žádají o prodej p.p.8. 71/1 v k.ú. Lesov o vým3 e cca 300 m2. Starosta vysv3tlil žádosti, do diskuse se zapojil p. Krejnický a p. Schwarz. Starosta požádal o hlasování ve v3ci prodeje pozemku manž. Vimmerovým. PRO 0 PROTI 8 ZDRŽELO SE 4 i)dvo ákovi žádají o odkoupení p.p /1 v k.ú. StráK o vým3 e m2. Do diskuse se zapojil p. V.Fará. Starosta vyzval OZ k hlasování o prodeji. PRO 7 PROTI 0 ZDRŽELO SE 5 j) Manželé Zábojníkovi žádají o prodej 8ásti p.p.8. 55/29 v k.ú. Sadov o vým3 e cca 20 m2 a manž. Kolaciovi žádají o prodej 8ásti p.p.8. 55/21 v k.ú. Sadov o vým3 e 18 m2. Do diskuse se zapojil p. B.Wolf, p.a.krejnický. Starosta požádal OZ o hlasování ve v3ci prodeje uvedených PRO 10 PROTI 1 ZDRŽELO SE 1 k)pan M.Oása, bytem Sadov 89 žádá o prodej p.p /1 v k.ú. Sadov o vým3 e m2 p.p /4 v k.ú. Sadov o vým3 e 390 m2. Do diskuse se zapojil p. K.Schwarz, p. L.Dyková. Starosta vyzval OZ k hlasování. PRO 4 PROTI 5 ZDRŽELO SE 3 l)paní Dana Hrubá, bytem StráK žádá o snížení ceny za pozemek p.8.1/1 k.ú. StráK, jehož prodej ji byl schválen na minulém zasedání OZ za cenu 50,- K8/m2. Do diskuse se zapojil p.k.schwarz, p.v.fará, p.f.fará, p.m.topinková, p.r.sýkora, p.k.dyk. Starosta požádal OZ o hlasování o snížené cen3 25,- K8/m2. PRO 6 PROTI 5 ZDRŽELO SE 1 m)pan Václav Zeman, bytem Lesov 13 žádá o pronájem p.p.8. 27/1 a 37/2 v k.ú. Podlesí. Starosta seznámil p ítomné s žádostí p. Zemana. Do diskuse se zapojil p. B.Wolf, p.a.krejnický, p.k.dyk. PRO 4 PROTI 2 ZDRŽELO SE 6 n)pan Václav Horálek, bytem Bor žádá o obnovení nájemní smlouvy na 8ást p.p v k.ú. Bor, nebol nájem vyprší v kv3tnu Starosta požádal OZ o hlasování. 7. Informace starosty. - Starosta informoval o rozpo8tovém opat ení 8. 1/5 týkající se ZŠ Sadov - jedná se o p ísp3vek od obce Otovice na I.8tv Dopis senátora p.kulhánka a p. Suka - jedná se o DPH ohledn3 Dopis uložen na OÚ Sadov. - Žádost ob8anského sdružení Kostel Bor o p ísp3vek ve výši 1.000,- K8 jako odm3na pro p.stanislava za práce vykonané na h bitov3 v Boru.

4 - Pan B.Wolf op3tovn3 žádá o povolení umíst3ní ozna8ení provozovny W-klub na KD Sadov. Do diskuse se zapojil p. K.Schwarz, p.f.fará. PRO 10 PROTI 0 ZDRŽELO SE 2 - Paní Eva Strmisková žádá o povolení umíst3ní ozna8ení provozovny na KD Bor, které má v pronájmu. PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELO SE 1 - Starosta p.koch seznámil OZ s vyhlášením výb3rového ízení na akci "Rekonstrukce OÚ Sadov " a navrhuje výb3rovou komisi ve složení p.k.schwarz, p.a.krejnický a p.m.varga. PRO 8 PROTI 0 ZDRŽELO SE 4 - Pan K.Koch seznámil p ítomné s vyhlášením výb3rového ízení na akci " Oprava místní komunikace" a navrhuje výb3rovou komisi ve složení p.a.krejnický, p.b.wolf a p. K.Koch. PRO 10 PROTI 0 ZDRŽELO SE 2 - P id3lení bytu o velikosti 1+komora v Sadov3 8p. 41. Starosta jednal se sl. B.Hrbkovou a s p. M.Vargou ml. Pan Varga nemá zájem, sl. Hrbková zájem projevila. Starosta požádal OZ o hlasování. PRO 9 PROTI 0 ZDRŽELO SE 3 - Starosta informoval o jednání o dopravní obslužnosti - jedná se o linku doprava do ZŠ, kterou provozuje ABD Bor F.Fará. Tato linka se do základní dopravní obslužnosti za adit nejd íve v zá í Z tohoto požádal pan F.Fará o p ísp3vek na tuto linku ve výši ,- K8. Do diskuse se zapojil p. K.Schwarz, p.l.dyková. PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELO SE 1 - Starosta p. Koch informoval p ítomné o tom, že odvolal z funkce velitele zásahové jednotky Bor p. Jana Klímu. Nov3 jmenoval velitelem zásahové jednotky v Boru p. Tomáše Roma. Starosta poukazuje na skute8nost, že je nutné ešit otázku obou zásahových jednotek, al se jedná o techniku, pé8i o ní. Náklady na opravu techniky jsou vysoké. Starosta žádá všechny 8leny OZ, aby provedli prohlídky obou hasi8ských zbrojnic a seznámili se s jejich vybavením, technikou a pé8í o n3. Na p íštím zasedání OZ se o problému zásahových jednotek bude jednat. - Starosta podal informaci o kanalizaci "Lesov-Hájek". Dotace zatím není zajišt3na. - Starosta dále informoval o vodovodu v Boru. V sou8asné dob3 je p edložena smlouva na PF Karlovy Vary, od kv3tna se za8nou provád3t p ípojky a kontroly p ípojek k jednotlivým Obec odkoupí od Statku Bor ZEOS 8ást vodovodu v Boru (k za cenu ,- K8. Dále se bude zpracovávat PD k dolní 8ásti obce (k - Starosta podal informaci o zahájení práce na kanalizaci v Dolním Lesov3. Stavbu provádí VaK Karlovy Vary. - Práce na rekonstrukci bytu v p ízemí v Sadov3 8p byla provedena plyn. p ípojka osazení plyn. kotle, napojení, p íprava pro WC. Navíc je nutno opravit podlahu, v koupeln3 zjišt3n velmi špatný stav. - Starosta informoval o dohod3 s fi ASP služby - obec uhradí platby za letošní rok do dubna, aby nemusely být zvyšovány náklady za svoz TKO Toto je ošet eno dodatkem ke smlouv3 s fi ASP služby. - Starosta sd3lil, že bylo p edb3žn3 jednáno o zadání zpracování studie na zástavbu RD v Podlesí - lokalita 8. 3 (5 RD). - Starosta seznámil p ítomné s výsledky provedeného šet ení (m3 ení v OOV Podlesí. Starosta provedl kontrolu i sám a zjišt3ní sd3lil p. Fr8kovi. Na základ3 této skute8nosti bude m3 ení opakováno. - Starosta prominul dluh - p. J.ŽTárský, bytem Sadov 13 - poplatek za odvoz DTO za rok 2002 ve výši 367,- K8.

5 8. Diskuse. a) Pan M.Varga informoval o jednání, kterého se zú8astnil na KÚ K.Vary - "Pta8í oblast". Pan A.Krejnický se zapojil do diskuse. b) Paní M.Topinková se dotazuje na výši ceny akce kanalizace v Dolním Lesov3. Na dotaz odpov3d3l starosta. c) Pan K.Dyk ml. informoval o tom, že TJ Sokol Sadov chce pracovat s mládeží (fot. oddíl) spole8n3 s obcí Otovice a Hájek. Pan Dyk se dotazuje, zda by obec podpo ila tento zám3r i finan8n3. Pan F.Fará nabídl svoji pomoc. Starosta ihned odpov3d3l. d) Pan K.Dyk informoval o jednání výboru TJ Sokol Sadov, za ú8asti starosty obce. TJ Sokol Sadov má zám3r vybudování sportovního areálu na celé p.p /1 nebo v 8ásti pozemku v k.ú. Lesov. Do diskuse se p ihlásil p. A.Krejnický, je t eba p ipravit konkrétní zám3r. Dále se p ihlásil do diskuse p.b.wolf. Na p ísp3vek reagoval p.a.krejnický, p.k.dyk, p.v.fará. e) Paní editelka J.Jandová doplnila informaci ohledn3 dopravní obslužnosti-doprava ZŠ. f) Pan L.Levko - sd3lil, že již nejezdí spoj okolo sedmé hodiny ráno. Pan Fará vysv3tlil situaci ohledn3 tohoto spoje - posilový spoj byl zrušen. Doporu8il, aby d3ti jezdili druhým spojem, který je do školy dopraví. Jedná se o do8asné ešení. g) Pan Levko žádá, aby p ísp3vky z diskuse byly uvád3ny v zápisu podrobn3. h) Pan Levko informoval o šet ení v H.Lesov3 - úklid byl ob8any Hájku proveden, ale je z ejmé, že tuto lokalitu hodlají nadále užívat (p ipravené ohništ3, p íst ešek, aj.). i) Pan B.Wolf navrhuje, aby byl jeho návrh na zm3nu ÚP SÚ Sadov stažen z jednání. j) Pan J.Stanka ml. se dotazuje, pro8 nebyl p izván k p edání staveništ3 - kanalizace Dolní Lesov. Ihned vysv3tlil starosta obce a nabídl p.stankovi prohlídku na míst3. k) Pan F. Fará se dotazuje na to, jak pokra8uje prodej bývalé MŠ v Boru. Odpov3d3l starosta. -Pan F.Fará se dotazuje na kanalizaci v Boru - odpov3d3l starosta - je zadáno zpracování PD. -Pan F.Fará p ipouští, že v sou8asné dob3 není vhodné konat zasedání OZ v Boru. Do diskuse se zapojil p.r.sýkora. 9. Usnesení a záv,r. Paní Dyková p ednesla návrh usnesní. Starosta pod3koval všem p ítomným za ú8ast a zasedání ukon8il. Ov3 ovatelé : Ludmila Dyková místostarostka obce Karel Koch starosta obce

6 4/2004 Usnesení za zasedání OZ Sadov konaného dne OZ projednalo a schválilo : 1. Zrušení OZV 8.3/2004 "O zadání zm3ny ÚP SÚ Sadov". 2. Pln3ní rozpo8tu za období 01-03/ Dopln3ní "Jednacího ádu OZ". 4. Prodej p.p a 8ásti p.p v k.ú. Lesov pana Falcovi za cenu 50,- K8/m2 s podmínkou písemné dohody o umožn3ní vjezdu. 5. Prodej 8ásti p.p /1 o vým3 e cca 180 m2 v k.ú. Sadov manž. HuKkovým za cenu 50,- K8/m2. 6. Zve ejn3ní zám3ru prodeje - p.p v k.ú. Lesov o vým3 e m2 - p.p /12 v k.ú. Bor o vým3 e m2 - p.p /1 v k.ú. StráK o vým3 e m2 - p.p.8. 55/29 v k.ú. Sadov o vým3 e cca 20 m2 - p.p.8. 55/21 v k.ú. Sadov o vým3 e 18 m2 7. Obnovení nájemní smlouvy na 8ást p.p v k.ú. Bor panu Václavu Horálkovi. 8. Odm3na ve výši 1.000,- K8 panu Stan. ml. za provedené práce na h bitov3 Bor. 9. Ozna8ení provozovny W klub na objektu KD Sadov - pan B.Wolf. 10. Ozna8ení provozovny na objektu KD Bor - paní E.Strmisková. 11. P id3lení bytu v Sadov3 8p. 41 o velikosti 1+komora sl. Barbo e Hrbkové, bytem Podlesí. 12. Jmenování výb3rové komise ve složení p.k.schwarz, p.a.krejnický a p. M.Varga na akci "Rekonstrukce OÚ Sadov". 13. Jmenování výb3rové komise ve složení p.a.krejnický, p.b.wolf a p. K.Koch na akci "Oprava místní komunikace". 14. P ísp3vek na dopravu ZŠ pro dopravce ABD Bor F.Fará ve výši ,-K Dodatek ke smlouv3 s fi ASP služby - úhrada plateb do konce roku. OZ projednalo a neschválilo : 1. Nabídku p. Lébla na odkup pohledávky dluhu fi SKS Bor za 100tis. K8. 2. Žádost p. B.Reichmacherové na prodej 8ásti p.p v k.ú. Sadov o vým3 e cca 40 m2. 3. Žádost p. Dany Hrubé o snížení prodejní ceny za p.p.8. 1/1 v k.ú. StráK. 4. Prodej 8ásti p.p.8. 71/1 o vým3 e cca 300m2 v k.ú. Sadov Vimmerovým. 5. Prodej p.p /1 o vým3 e m2 a p.p /4 o vým3 e 390 m2 ob3 v k.ú. Sadov. panu M.Oásovi. 6. Pronájem p.p.8. 27/1 a p.p.8. 37/2 v k.ú. Podlesí panu Václavu Zemanovi. 7. Prodej 8ásti p.p /2 v k.ú. Lesov o vým3 e cca 600 m2 panu Rudolfu Mikešovi. OZ bere na v,domí : 1. Podání žaloby na pana Miroslava P enosila.

7 2. Zprávu o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok / strana 3. Rozpo8tové opat ení 8.1/5 v souladu s uložením. 4. Odvolání velitele zásahové jednotky p. Jana Klímu a jmenování nového velitele zásahové jednotky Bor pana Tomáše Roma. 5. P edb3žné zadání zpracování studie na zástavbu RD v Podlesí - lokalita 8.3(5 RD). OZ ukládá : 1. Komisi výstavby zpracovat kritéria k p id3lování obecních 2. Všem OZ - provést prohlídky obou hasi8ských zbrojnic, seznámit se s jejich vybavením, technikou a pé8í o n3. Ludmila Dyková místostarostka obce Karel Koch starosta obce

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 20.07.2005

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 20.07.2005 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 20.07.2005 Starosta p ivítal všechny p ítomné. P ítomni : p.k.koch, p.a.krejnický, p.k.dyk, p.h.ková ová, p.b.wolf, p.m.topinková, p.v.fará,

Více

c) Starosta informoval o tom, že byly vykáceny staré a poškozené stromy u silnice z Lesova do N.Vísky. Bylo zakoupeno 24 kusů nových stromů.

c) Starosta informoval o tom, že byly vykáceny staré a poškozené stromy u silnice z Lesova do N.Vísky. Bylo zakoupeno 24 kusů nových stromů. Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 19.04.2006 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.k.koch, p.a.krejnický, p.k.dyk, p.h.kovářová, p.d.dlugošová, p.j.bálek, p.b.wolf,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.k.schwarz, p.d.skanderová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. května 2008

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. května 2008 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. května 2008 Místostarosta p.k.koch přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.k.koch, p.l.ludvík, p.j.cikhardtová, p.k.schwarz, p.m.topinková,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.k.koch, p.a.krejnický, p.d.dlugošová, p.h.kovářová, p.b.wolf, p.l.vorel, p.m.topinková,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 25. března 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 25. března 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 25. března 2009 Starosta přivítal přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.p.drda, p.b.wolf, p.d.skanderová, p.l.ludvík, p.m.topinková,

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Zastupittelstvo obce po projednání vzalo na vdomí: kontrolu minulého usnesení vzdání se funkce lena zastupitelstva

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 6. března v 18:00hod. v budově OÚ

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 6. března v 18:00hod. v budově OÚ Obec Dobšín Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 6. března v 18:00hod. v budově OÚ Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka,, Jaroslav Keller, Omluveni:

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Usnesení č. 2 bylo schváleno 1

Usnesení č. 2 bylo schváleno 1 Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 25.2.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014

Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014 Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014 Místo: Restaurace Panský d m P ítomni: viz prezen ní listina Za átek: 15,30 hod Konec: 18,15 hod Návrh programu: 1. Schválení

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Mgr. Věra S, Petra H K, Pavel Ch, Jiří P Nepřítomni omluveni: Petr B Zastupitelstvo

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Obec Sviny Čj.10 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 7. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 02. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007...

Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007... Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007.... 4/32/07 OZ schvaluje program zasedání, provedením zápisu pověřuje paní E. Soukupovou a jeho ověřením pana J. Šlemra a

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Kyselka památkové objekty a jejich vývoj...

Kyselka památkové objekty a jejich vývoj... Kyselka památkové objekty a jejich vývoj... Rok 1991-1992 1) Západoeská zídla s.p.( MP R ) prodávají Závod Mattoni Kyselka pímým prodejem pro Karlovarské minerální vody a.s. Karlovy Vary 2)Státní léebné

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 59. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 20.12. 2013 od 17. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni: Bejčková Š., Pittr V., Melicharová J., Hanzlíková D., Kukeňová E. Omluveni: V. Pechát

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 17.12.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 17.12.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 17.12.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 17.12.2012 Program: 1. Plánovací smlouva (1home s.r.o.) 2. Směrnice o rozlišení časových nákladů

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Obec Benátky Obecní úřad Benátky I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Místo konání: Obec Benátky obecní úřad Doba konání: 10.11.2014 od 18:00 Navržený program: 1) Úvod

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Přítomno: Omluven: P r o g r a m: 10 členů zastupitelstva obce 1 člen zastupitelstva obce 1) Zahájení, jmenování

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více