Faktoring v ČR současný stav a perspektiva vývoje 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Faktoring v ČR současný stav a perspektiva vývoje 1"

Transkript

1 Faktoring v ČR současný stav a perspektiva vývoje 1 Factoring in Czechia the actual state and development perspectives Vladislav Pavlát - Otakar Schlossberger Abstrakt Cílem této stati je podat přehled vývoje a současného stav faktoringu v České republice v letech Autoři vycházejí (v části 1.) z teoretického vymezení kategorie faktoring a z jeho empirických charakteristik; dále předkládají klasifikaci forem faktoringu. Analýza (v části 2.) se zaměřuje stručně na vývoj absolutního objemu faktoringových služeb a na změny struktury faktoringového trhu. Část 3. pojednává o subjektech poskytujících faktoringové služby v ČR a podává jejich klasifikaci. Část 4. se zabývá činností České easingové a finanční asociace. V závěru práce autoři analyzují vývojovou tendenci faktoringu v ČR pod zorným úhlem vývoje faktoringu ve světě. Klíčová slova: faktoring, klasifikace forem faktoringu, struktura faktoringového trhu, faktoringové společnosti, perspektivy vývoje faktoringu Abstract The goal of this paper is to present a survey of the actual state of factoring in Czechia ( ). Both theoretical and empirical analyses are applied. The paper is mainly based on the Czech literature and statistics. The Part 1 gives different definitons of factoring and a classification of factoring forms. Part 2 contains an analysis of the Czech factoring market. Part 3 describes the institutional strukture of the Czech factoring market. Part 4 informs on the activities of the Czech Leasing and Financial Association. The Conclusion summarizes the trends of the Czech factoring market which principally follow the trends of the EU factoring market. In some respects, the Czech market still lags behind the average EU market penetration. At present, the Czech factoring market is growing; it has a favourable development perspective. 1 Tato stať byla vypracována v rámci projektu IGA Postavení, výsledky a výhledy vybraných bank v ČR, financovaného Vysokou školou finanční a správní, o.p.s. v Praze pod č

2 Key words: factoring, classification of factoring forms, factoring market structure, factoring firms, development tendencies of factoring services JEL Classification: G 21, G 23 Úvod Cílem této stati je podat přehled vývoje a současného stavu faktoringu v České republice v letech Teoretická analýza zahrnuje vymezení kategorie faktoring a klasifikaci jeho forem. Empirická analýza je zaměřena na vybrané kvantitativní charakteristiky: na vývoj objemu, změny struktury faktoringových služeb, na institucionální rámec faktoringu a na vyhlídky dalšího vývoje tohoto zajímavého a užitečného nástroje financování. Co do teorie autoři čerpali především z české literatury (monografie a jiné vysokoškolské prameny); empirické poznatky se vesměs opírají o české statistiky a o zdroje mezinárodních asociací. Srovnatelnost českých statistických údajů se zahraničními však je omezená vzhledem k jejich nestejné struktuře. Nicméně umožňuje odhadnout vyhlídky faktoringu jako nástroje financování malých a středních podniků v ČR ve střednědobém horizontu. 1. Faktoring jako forma alternativního financování Pojem alternativní financování (jako obecný pojem) zahrnuje všechny způsoby (formy) jiného než dluhového financování, resp. jiného než financování z vlastních zdrojů. Mnozí autoři pojem alternativní financování nepoužívají: zabývají se pouze jednotlivými formami (metodami) financování, a to v různých souvislostech. 2 Při užším vymezení alternativního financování jsou mezi jeho formy zahrnovány 3 specifické formy (metody) financování, a to: 1. faktoring, 2. forfaiting a 3. leasing. 3 V literatuře lze nalézt mnoho různých definic a/nebo charakteristik faktoringu. Valná část eistujících definic, které splňují požadavky kladené na konstrukci vědecké definice, je 2 Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance. 2. Přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, ISBN Srov. Šenkýřová, B. a kol.: Bankovnictví. Praha: VŠFS Kap. 21, str ISBN

3 koncipována účelově, tj. snaží se o vysvětlení faktoringu jako finanční kategorie. Řada z těchto definic vychází z historického chápání faktoringu jako druhu financování, v němž tradičně rozhodující úlohu hraje tzv. faktor. Novější definice však již většinou úlohu osoby, označované jako tzv. faktor, nevyzdvihují. Moderně pojatý Finančný slovník výkladový vydaný na Slovensku v r pod redakcí prof. Ing. K. Vlachynského, definuje faktoring jako smluvně dohodnutý odkup krátkodobých pohledávek dodavatele vůči odběrateli faktorem (dcera, dceřiná společnost banky, samostatná faktoringová firma), který se postará o jejich inkaso 4 Prof. E. Kislingerová charakterizuje faktoring s hlediska jeho předmětu jako pravidelný odkup krátkodobých pohledávek faktoringovou společností. 5 Kolektiv autorů Vysoké školy ekonomické (Z. Revenda, M. Mandel, P. Musílek, P. Dvořák, J. Brada) faktoring definují stručně jako smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek, které vznikly dodavateli v důsledku poskytnutí nezajištěného dodavatelského úvěru. 5 Podobně Prof. S. Polouček: Faktoring je metoda financování, založená na prodeji krátkodobých hromadných pohledávek vyplývajících z prodeje zboží nebo služeb. 6 České charakteristiky, resp. definice faktoringu vesměs reflektují pojetí faktoringu v zahraniční literatuře; většinou se liší co do pojetí faktoringu aplikací různého výchozího přístupu. 7 Faktoring v prai nabývá různých forem, které lze klasifikovat podle řady kritérií. V této stati rozlišujeme formy faktoringu podle 4 kritérií: 1. Podle segmentu finanční sféry (faktoring bankovní a nebankovní); 2. Podle rozsahu faktoringových služeb (faktoring komplení nebo základní); 3. Podle lokalizace poskytování služeb (faktoring tuzemský a eportní/importní); 4. Podle nositele rizika (faktoring regresní a bezregresní). V prai se 4 Vlachynský, K. a kolektiv. Finančný slovník výkladový. Bratislava: Iura Edition, 2012, str ISBN Slovenský tet je přeložen do češtiny. 5 Kolektiv autorů. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vydání. Praha: Management Press, Str ISBN Polouček, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C. H. Beck, Str ISBN V podstatě totéž lze říci o (empirické) definici ČFA ČR: Factoring je moderní finanční nástroj, který pro svého uživatele představuje alternativu k bankovnímu úvěru. Zdrojem financování jsou pohledávky, které uživateli factoringu vznikají z dodávek zboží nebo za služby. Pohledávky postoupením přecházejí na factoringovou společnost a ta, kromě jejich profinancování, zajišťuje v oblasti správy a inkasa pohledávek pro uživatele factoringu komple služeb různého rozsahu, případně až po převzetí rizika neplacení z důvodu platební neschopnosti či nevůle jednotlivých odběratelů. Viz:

4 vyvinula řada forem faktoringu, které mohou být kombinací výše uvedených forem a které mívají i různé názvy.(viz též tab. č. 2) 8 2. Vývoj objemu a změny struktury faktoringového trhu v ČR Objem faktoringových služeb v ČR se v období let vyvíjel pod vlivem světové konjunktury. V letech byl charakterizován trvale vzestupnou tendenci, která se zachovala ještě v letech 2007 i V následujícím roce 2009 již se promítl poměrně výrazný krizový pokles i v ČR. V letech se postupně došlo k růstu objemu faktoringových obchodů, a v r již byl obnoven a poměrně výrazně překročen předkrizový stav. Vývoj obchodů v 1. pololetí r byl velmi slibný; pokud nedojde ke zhoršení konjunktury v 2. pololetí, mohlo by být dosaženo výrazného růstu. Tabulka č.1. Vývoj struktury faktoringového trhu v České republice ( ; v %) Forma faktoringu 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) pol. Regresní 75,5 73,6 75,0 76,0 73,7 69,2 65,5 62,9 Bezregresní 24,5 26,4 25,0 24,0 26,3 30,8 34,5 37,1 Tuzemský 80,3 80,1 80,7 76,8 73,2 70,3 69,3 69,2 Eportní 17,2 18,0 17,8 21,0 23,5 25,9 27,3 27,4 Importní 2,5 1,9 1,5 2,2 3,3 3,8 3,4 3,4 Objem v mld. Kč (X) 127,1 134,0 99,7 111,9 128,2 130,6 145,4 78,6 Pramen: Zprávy ČLFA o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a faktoringového trhu v ČR ve sledovaných létech: Pozn.: (X) Pohledávky postoupené na členy AFS ČR. 8 Naše klasifikace druhů faktoringu se liší od klasifikací jiných autorů co do volby kritérií. Např. Polouček aplikuje 5 hledisek (přechod zboží, zpětný postih, zveřejnění, poskytování dalších služeb, způsob platby). Srov. op. cit. str Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v ČR v r tp://clfa.cz/inde.php?tetid=64ht 10 Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a faktoringového trhu v ČR v r Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a faktoringového trhu v ČR v r Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a faktoringového trhu v ČR v roce Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a faktoringového trhu v ČR v roce Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v ČR v roce

5 V disponibilních statistikách je sledována struktura trhu jednak v rozdělení na regresní a bezregresní faktoring, jednak v rozdělení na tuzemský, eportní a importní faktoring. Dominující formou faktoringu v ČR je trvale regresní faktoring. Od roku 2012 však se projevuje tendence k mírnému poklesu jeho podílu a poměrně výrazný růst podílu bezregresního faktoringu. V průběhu celého sledovaného období neustále klesá podíl tuzemského faktoringu a roste podíl eportního faktoringu. Podíl importního faktoringu se oproti předkrizovému stavu v r a r zvýšil, později však mírně poklesl. V těchto pohybech se odráží především vývoj konjunktury; v českých poměrech však pravděpodobně hraje poměrně značnou úlohu i stupeň finanční gramotnosti malých a středních podnikatelů (mnohdy -- tradičně dávají přednost získávání přímých úvěrů). 3. Subjekty poskytující faktoringové služby v ČR a jejich klasifikace V České republice v současné době působí velký počet poskytovatelů faktoringových služeb. Podle údajů České národní banky (k ) 16 se zprostředkováním financování aktiv (tj. finančním leasingem, forfaitingem, faktoringem aj.) zabývalo celkem 257 subjektů. Z údajů uvedených v seznamu zprostředkovatelů financování aktiv nelze rozpoznat, kterými z uvedených činností se zprostředkovatelé zabývají. 17 Tyto subjekty mají různou právní formu (akciová společnost, společnost s r. o.), liší se navzájem svou velikostí, rozměrem podnikání, druhy a rozsahem poskytovaných faktoringových služeb, lokalizací na území České republiky, geografickým zaměřením své činnosti, požadavky kladenými na potenciální i reálné klienty, výší odměny za faktoringové služby i dalšími parametry, které na tomto místě neuvádíme. Výčet rozdílů mezi poskytovateli faktoringových služeb považujeme za pracovní. Za výchozí klasifikaci faktoringových subjektů v této stati považujeme členění subjektů 1. na subjekty bankovního typu, 2. na subjekty nebankovního typu. 16 Seznam zprostředkovatelů financování aktiv 17

6 3.1 Bankovní poskytovatelé faktoringových služeb V této části jsou uvedeny důležité informace o faktoringových službách Factoringu České spořitelny, a.s., o Factoringové společnosti ČSOB, a.s. a o spol. Factoring KB a.s. Tyto společnosti patří do skupiny subjektů bankovního typu. Zájemci o faktoringové služby se rozhodují o využití konkrétních služeb podle mnoha hledisek, včetně náhodné volby nebo lokální přítomnosti faktoringové firmy v místě sídla zájemcovy firmy apod. Mnozí podnikatelé se obracejí na faktoringové firmy, které jsou součástmi bankovních skupin, právě proto, že vedou své účty u některé banky z dané skupiny. Daná banka jim zcela pochopitelně - obvykle doporučí svou faktoringovou firmu. Pro rozhodování zájemců je také důležité, jak srozumitelně a přitom s odbornou znalostí faktoringové firmy dokáží své nabídky předkládat. 18 Potenciální zájemci o faktoringové služby mohou být odrazováni např. přehnaným ( barnumovským ) způsobem prezentovanými výhodami (při zamlčení nevýhod) nabízených služeb právě tak, jako příliš zjednodušeně, lidově formulovanými informacemi. Pro podnikatele je také podezřelé, když faktoringová služba neuveřejní transparentní informace o ceně svých služeb, ale mlží. Nepříliš atraktivní jsou i nabídky, kde zájemce musí neustále klikat a hledat informaci, o kterou potřebuje ke svému konečnému rozhodnutí, zda se na danou faktoringovou firmu obrátí nebo nikoliv. U eportních firem bývá obvykle dosti důležité, v které zemi sídlí matka banky: může to mít význam zejména při sjednávání specifických smluvních podmínek české firmy s faktoringovou firmou z dané bankovní skupiny. Dále uvedené charakteristiky faktoringových služeb tří velmi významných společností, které operují na českém trhu nástrojů alternativního financování (obvykle se nezabývají jen faktoringem) ukazují, že marketingové přístupy všech tří faktoringových společnosti se na první pohled navzájem dosti podobají; liší se však např. co do šířky a hloubky informací, v některých detailech postupu při faktoringovém procesu apod. V posledních letech je silně zdůrazňována možnost osobního řešení pro vhodné klienty. 18 Tyto poznatky platí jak pro faktoringové firmy spojené s bankovní finanční skupinou, tak pro nebankovní faktoringové firmy. Pochybnosti o bonitě a výhodnosti služeb různých faktoringových firem však pravděpodobně může definitivně vyřešit až osobní kontakt s danou firmou.

7 3.1.1 Factoring České spořitelny, a.s. 19 Společnost Factoring České spořitelny, a.s. byla založena v r Je finanční společností působící v oblasti faktoringových operací. Svým klientům nabízí financování, správu a inkaso pohledávek, případně ručení za nezaplacení vůči smluvně dohodnutým odběratelům. Společnost je součástí Finanční skupiny České spořitelny a.s., která vlastní 100% podíl ve společnosti Factoring České spořitelny, a.s. Faktoringová společnost České spořitelny je členem největší sítě faktoringových společností na světě Factors Chain International (FCI), která má více než 200 členů ve více než 60 zemích světa. Společnost Factoring České spořitelny, a.s. je zakládajícím členem Asociace faktoringových společností v České republice. Společnost poskytuje financování pro podnikatelské subjekty působící ve sféře výroby, obchodu a služeb. Disponuje systémem, který umožňuje poskytovat faktoringové služby na základě mezinárodních standardů. Šíře poskytovaných služeb je srovnatelná se službami, které poskytují největší mezinárodní faktoringové společnosti. Společnost nabízí individuální přístup ke klientovi, při větším počtu odběratelů umožňuje využití více forem spolupráce. Společnost nabízí zájemcům komplení služby. Schvalovací proces je pružný a bere v úvahu požadavky klientů ČSOB Factoring, a. s. 20 Společnost ČSOB Factoring, a.s. byla založena v roce 1992 s názvem O. B. HELLER jako společný podnik Československé obchodní banky a Heller International Group z USA (prostřednictvím její rakouské součásti). Tato americká společnost úspěšně přenesla do České republiky tradici a kvalitu finančního podnikání, kterou založil Walter Heller v Chicagu již v roce 1919, a řadí se k nejstarším specialistům v oboru. V roce 1993 jako první na českém trhu začala nabízet financování tuzemských pohledávek. V roce 1997 byla založena společnost obdobného zaměření v Bratislavě. V roce 2003 ČSOB zavedla aplikaci FactorLink, moderní nástroj pro správu faktoringových operací, která maimálně usnadňuje komunikaci s klienty a umožňuje jim on-line přístup ke všem

8 informacím týkajících se faktoringové spolupráce. Od rokue 2006, kdy se Československá obchodní banka stala jediným akcionářem společného podniku O. B. Heller, je používáno názvu ČSOB Factoring, a.s.. Dlouhá tradice a příslušnost k silné finanční skupině ČSOB umožňuje společnosti poskytovat faktoringové služby v nejvyšší kvalitě v komplením sortimentu. ČSOB Factoring dlouhodobě udržuje svůj tržní podíl v ČR nad 20 %. V roce 2012 dosáhl celkový obrat postoupených pohledávek na společnost více než 29 mld. Kč. ČSOB Factoring, a. s. je zakládajícím členem Asociace faktoringových společností a členem České leasingové a finanční asociace. ČSOB Factoring, a. s. má dceřinou společnost Euroincasso, s. r. o., v níž vlastní 100% akcií. Tato společnost se specializuje na vymáhání problematických pohledávek. Díky síti zahraničních kontaktů nabízí inkasní služby jak v tuzemsku, tak pro pohledávky vzniklé z eportu prakticky do libovolného teritoria Factoring KB, a.s. Společnost Factoring KB vznikla 24. července 1997; zahájila činnost 4. srpna Základní jmění společnosti činí 1,184 miliardy Kč. Společnost Factoring KB je ve vlastnictví Komerční banky, a.s., která je majitelem 100 procent akcií. Společnost Factoring KB je od svého založení součástí Finanční skupiny Komerční banky a od roku 2002 též součástí skupiny Société Générale (SG). Členství společnosti v této skupině je důležité pro její rozvoj a spolupráci s ostatními členy skupiny doma i v zahraničí. Factoring KB úzce spolupracuje s KB v oblasti akvizicí a řízení rizik. Společnost Factoring KB je členem jedné z největších sítí faktoringových organizací na světě Factors Chain International (FCI). Factoring KB je zakládajícím členem Asociace factoringových společností v České republice a zároveň také členem České leasingové a finanční asociace. 22 Factoring KB poskytuje klientům komplení faktoringové služby html

9 3.1.4 Faktoringové služby/produkty tří výše uvedených bank Všechny tři velké banky v ČR Česká spořitelna, ČSOB i Komerční banka v současné době potenciálním zájemcům nabízejí komplení faktoringové služby, resp. produkty. Při srovnávání těchto produktů však narážíme na určité problémy v jejich nejednotném označování. Jednotlivé banky totiž pro některé produkty nevolí totožné označení, i když charakter těchto služeb může být totožný nebo velmi blízký. Důvody pravděpodobně jsou marketingové a reklamní; zřejmě se liší podle zvolené strategie jednotlivých bank, které se orientují na široký okruh potenciálních zájemců nebo u některých produktů spíše na okruh eistujících klientů banky. V dále uvedené tabulce (č. 2) jsou uvedeny obvyklé druhy produktů; k nim jsou přiřazeny přísl. údaje o nabídkách těchto produktů ve sledovaných bankách. Tabulka č. 2 Srovnání produktové struktury České spořitelny, ČSOB a Komerční banky (2014) Produkt/služba Č.spořit. ČSOB KBanka Tuzemský faktoring Tuzemský faktoring (bezregresní) Tuzemský bezregresní faktoring s pojištěním Tuzemský regresní faktoring Eportní faktoring Importní faktoring Modifikovaný faktoring Rámcový (bilanční) faktoring Reverzní faktoring Retailový faktoring E-factoring Doplňkové financování Inkasní služby/správa a inkaso pohledávek Monitoring podnikatelských subjektů Bilanční monitoring Pramen: webové stránky České spořitelny, ČSOB a Komerční banky 3.2. Nebankovní poskytovatelé faktoringových služeb Do této skupiny patří 1. společnosti, založené podle práva ČR, 2. společnosti založené v zahraničí. Pro společnosti ze zemí mimo EU platí jiný režim než pro společnosti ze zemí EU. Podle předmětu činnosti je lze členit 1. na společnosti specializující se na poskytování

10 faktoringových služeb, a 2. na společnosti, v nichž poskytování faktoringových služeb nepatří mezi hlavní předmět činnosti. Vzhledem ke značnému počtu nebankovních poskytovatelů faktoringových služeb jsou zde uvedeny pouze některé příklady. Nebankovní společností nejsou na trhu faktoringových služeb v ČR příliš významné co do objemu transakcí. V některých případech však jsou schopny českým zájemcům zprostředkovat služby, které bankovní poskytovatelé - z různých důvodů (např. pro malý objem) - obvykle neposkytují. Nebankovní společnosti založené podle českého práva, zejména některé nové společnosti založené v posledních letech, které se převážně zabývají vymáháním pohledávek, nemají u českých zájemců příliš dobrou pověst vzhledem ke svému nestandardnímu chování na pokraji legality Transfinance, a. s. 23 Tato akciová společnost je významným nebankovním poskytovatelem provozního financování pro malé a střední firmy formou faktoringu tuzemských a zahraničních pohledávek. Společnost financuje, inkasuje a zajišťuje pohledávky klientů z nejrůznějších oblastí průmyslu. V oblasti financování zahraničních pohledávek (eportní a importní faktoring) je bezkonkurenčním lídrem mezi faktoringovými společnostmi v České republice. Společnost Transfinance byla založena v roce 1991 jako první specializovaná společnost na provozní financování podniků (faktoring a forfaiting) ve střední a východní Evropě. 100 % akcionářem společnosti je mbank S.A., Varšava, dceřiná společnost Commerzbank AG. Společnost Transfinance je významným členem prestižního mezinárodního sdružení faktoringových společností Factors Chain International a zakládajícím členem české Asociace factoringových společností, jejíž členové vstoupili v roce 2005 do České leasingové a finanční asociace. Společnost Transfinance v roce 2013 profinancovala pohledávky v celkovém objemu 25,3 mil. Kč; z toho na tuzemský faktoring připadalo 12,3 mil. Kč, na eportní faktoring 10,2 mil. Kč a na importní faktoring 2,9 mil. Kč. Objem profinancovaných pohledávek od r trvale stoupal (nejrychleji v oblasti eportního faktoringu). Zákazníky této firmy jsou 23

11 především podniky malé a střední velikosti s ročním obratem od 15 milionů Kč, pro které je obtížné získat bankovní úvěr Bibby Financial Services, a.s. 24 Společnost podniká v ČR pod tímto názvem od r. 2005, kdy do ní kapitálově vstoupila britská společnost Bibby Group of Factors, Ltd. Byla založena v prosinci r původně pod názvem Cash Reform Factoring, a.s. V r společnost uskutečnila akvizici portfolia klientů Coface Czech Factoring. Společnost poskytuje tyto faktoringové služby: regresní a bezregresní faktoring, provozní financování, správu a monitoring pohledávek, inkaso pohledávek. V současné době je největší nebankovní faktoringovou společností v ČR s obratem 15,5 mld. Kč (r. 2013). Společnost je řádným členem dvou profesních organizací v ČR - České leasingové a finanční asociace a Asociace factoringových společností ČR (od r. 2009). Od r je společnost členem Mezinárodní faktoringové asociace (IFA International Factoring Association) Zprostředkovatelské a poradenské firmy I když v seznamu zprostředkovatelů vedeném v ČNB figuruje 257 společností, ve většině z nich poskytování faktoringových služeb nepatří mezi hlavní předmět činnosti. Eistují však některé nebankovní firmy, které se v posledních letech specializovaly na poradenství a zprostředkování v oblasti faktoringového financování. Jednou z úspěšných a seriózních firem tohoto druhu je společnost Arfin s.r.o 26 se sídlem v Praze. V této firmě působí řada odborníků, kteří zde nalezli nové uplatnění poté, když v r. 2005) došlo k akvizici firmy Coface firmou Bibby Financial Services, a. s. (viz výše). Společnost Artfin kromě kompleního pokrytí lokálního trhu promyšleně rozvíjí i síť mezinárodních kontaktů

12 4. Profesní organizace sdružující faktoringové firmy v ČR První profesní asociace v oblasti alternativního financování byla založena v r jako vrcholová organizace leasingových společností. Od r působila jako zájmové sdružení leasingových společností pod názvem Asociace leasingových společností ČSFR (po rozdělení Československa jako Asociace leasingových společností ČSFR ). 27 Od konce devadesátých let minulého století sdružuje také nebankovní společnosti, které poskytují spotřebitelské úvěry a od poloviny první dekády nového tisíciletí i faktoringové společnosti. V r byl název asociace změněn na Česká leasingová a finanční asociace (mj. vzhledem k tomu, že mnoho členů poskytuje spotřební úvěry). Hlavním cílem ČLFA je prosazovat právní a ekonomické prostředí vhodné pro finanční produkty a koordinovat a prosazovat společné zájmy členů. Mezi aktivity ČLFA se řadí dialog s orgány státu týkající se odborných zájmů členů, spolupráce se zájmovými sdruženími, šíření informací o finančních produktech, analýzy prováděné epertními výbory, prevence podvodů, etické záležitosti, vypracovávání statistik, navazování a udržování zahraničních styků (např. s mezinárodními organizacemi jako je Leaseurope, Eurofinas, EUF) aj. V současné době je členem České leasingové a finanční asociace 46 firem, které realizují kolem 97% objemu všech tuzemských leasingových obchodů, většinu nebankovních úvěrů pro spotřebitele a většinu faktoringových obchodů. Faktoringové služby/produkty v současné době nabízí těchto 5 členů České leasingové a finanční asociace: Factoring České spořitelny, a.s., Factoring ČSOB, a.s., Factoring KB, a.s., Transfinance, a.s. a Bibby Financial Services, a.s.. Paralelně v ČR v 90tých letech vznikla Asociace faktoringových společnosti, sdružující především bankovní poskytovatele faktoringových služeb. Někteří členové této asociace se po r stali členy ČLFA. Závěr Faktoringový trh v ČR - podobně jako trh bankovní vykazuje rysy oligopolního trhu, což mj. vyplývá z jeho institucionální struktury: prakticky je ovládán 5 hlavními subjekty (viz odst.2 a 3). Během jeho vývoje (již před počátkem krize) došlo k zániku některých subjektů, 27

13 které byly považovány za poměrně významné; některé z těchto subjektů podlehly konkurenci, jiné se staly obětí změny strategie zahraničních vlastníků, kteří opustili trh v ČR. Tyto změny však neměly vliv na základní strukturu faktoringového trhu v ČR, na němž dominoval tuzemský regresní faktoring; teprve nyní posiluje eportní bezregresní faktoring. Příčiny této rýsující se změny nutno v případě ČR hledat mj. v tom, že naše země dosud nepřijala EURO, tj. zčásti jde o problém měnový. Je však až ku podivu, že využívání tak skvělého finančního instrumentu, jakým je pro malé a střední podniky faktoring, v českých podmínkách až dosud nenalezlo uplatnění odpovídající stupni vyspělostí českého finančního systému. Z mezinárodních statistik totiž vyplývá, že míra HDP penetrace trhu je pod průměrem zemí EU. Zatímco tento ukazatel ve světovém průměru dosáhl v r výše 4.5%, v ČR je to 3.5%. Pro srovnání lze uvést, že daný ukazatel má hodnotu 13.9% v Portugalsku a 13.0% v Belgii. 28 I když byla dynamika vývoje faktoringového trhu v ČR dlouhodobě relativně vysoká, jeho objemy podle názoru odborníků neodpovídají eistujícím možnostem. Pravděpodobnou příčinou - kromě již výše zmíněných ekonomických a finančních faktorů (o vlivu konjunktury již byla řeč) - pravděpodobně má i neuspokojivé právní prostředí. V současné době někteří čeští znalci faktoringu očekávají, že potenciální dopady nového občanského zákoníku umožní ve střednědobém horizontu pozitivní vývoj faktoringu. Jde mj. o to, že došlo k liberálnější úpravě postupování pohledávek, umožňující faktoringové řešení založené na hromadném postupování pohledávek a na snadnějším postupování budoucích nespecifikovaných pohledávek. Pokud jde o odhad dalšího vývoje faktoringu v ČR, lze pouze vyslovit naději, že současná vzestupná tendence trhu se udrží i ve střednědobém horizontu. Použitá literatura Knižní publikace 1. KISLINGEROVÁ, E., a kol. Manažerské finance. 2. Přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, ISBN KOLEKTIV AUTORŮ. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vydání. Praha: Management Press, Str ISBN Srov.:

14 3. POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C. H. Beck, Str ISBN ŠENKÝŘOVÁ, B., a kol. Bankovnictví. Praha: VŠFS Kap. 21, str ISBN VLACHYNSKÝ, K. a kolektiv. Finančný slovník výkladový. Bratislava: Iura Edition, 2012, str ISBN Slovenský tet je přeložen do češtiny. Internetové zdroje 6. Bibby financial services. 7. Česká leasingová a finanční asociace. 8. ČNB. Seznam zprostředkovatelů financování aktiv. 9.ČSOBFactoring.http://www.csobfactoring.cz/o-nas/spolecnosti-ve-skupine/ 10. Factoring České spořitelny Faktoring EU International Factoring Association International Factoring Group KB Factoring. html 15. Transfinance Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a faktoringového trhu v ČR v roce Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v ČR v 1. pol Kontaktní údaje Doc. Ing. Vladislav PAVLÁT, CSc. JUDr. Ing. Otakar SCHLOSSBERGER, PhD. Katedra financí Fakulta ekonomických studií Vysoká škola finanční a správní Estonská 500 PSČ Praha Česká republika

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KOMPARACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ BANKOVNÍCH A NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ Bakalářská práce Olomouc 2014 Michaela Močičková

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU VYUŽITÍM

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) Ing. DANA FORIŠKOVÁ, Ph.D. OSTRAVA 2008 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

Refinancování půjček

Refinancování půjček SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Refinancování půjček BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Eliška

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Předluženost a proces oddlužení Autor BP: Jana Fillová Vedoucí BP: Dr. Jindřich Nový, Ph.D. 2013 Praha 1 2 3 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Analýza bankopojištění finančních skupin Zpracovali: Tomáš Ciprovský Jan Ticháček Datum prezentace: 28.11.2005 v Brně dne 21.11.2005 1 Úvod Předkládaná práce

Více

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bakalářská práce Jakub Seibert Duben, 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a ekonomie Nebankovní subjekty

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Jan PRŮŠA Brno, duben

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kristýna

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák a kolektiv Praha 2006 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák, 2006 Tato

Více

Finanční management. Petra Růčková Michaela Roubíčková

Finanční management. Petra Růčková Michaela Roubíčková Je odbornou asistentkou na katedře financí Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, kde působí od roku 1994. Garantuje a vyučuje předměty Finanční analýza, Finanční management

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Eva Ždímalová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Eva Ždímalová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Eva Ždímalová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Franchising v praxi Eva Ždímalová Bakalářská práce 2008 Poděkování

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30.6.2009 Obsah Obsah... 2 Prohlášení emitenta... 3 Základní údaje o emitentovi... 4 Historie emitenta... 4 Popis podnikání emitenta... 6 Konkurenční prostředí... 6 Obchodní

Více

Navigátor bezpečného úvěru 2014

Navigátor bezpečného úvěru 2014 Navigátor bezpečného úvěru 2014 Finální verze 25.listopadu 2014 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 5 1. ÚVOD... 6 2. TRH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR A EU... 7 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na současný

Více