Faktoring v ČR současný stav a perspektiva vývoje 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Faktoring v ČR současný stav a perspektiva vývoje 1"

Transkript

1 Faktoring v ČR současný stav a perspektiva vývoje 1 Factoring in Czechia the actual state and development perspectives Vladislav Pavlát - Otakar Schlossberger Abstrakt Cílem této stati je podat přehled vývoje a současného stav faktoringu v České republice v letech Autoři vycházejí (v části 1.) z teoretického vymezení kategorie faktoring a z jeho empirických charakteristik; dále předkládají klasifikaci forem faktoringu. Analýza (v části 2.) se zaměřuje stručně na vývoj absolutního objemu faktoringových služeb a na změny struktury faktoringového trhu. Část 3. pojednává o subjektech poskytujících faktoringové služby v ČR a podává jejich klasifikaci. Část 4. se zabývá činností České easingové a finanční asociace. V závěru práce autoři analyzují vývojovou tendenci faktoringu v ČR pod zorným úhlem vývoje faktoringu ve světě. Klíčová slova: faktoring, klasifikace forem faktoringu, struktura faktoringového trhu, faktoringové společnosti, perspektivy vývoje faktoringu Abstract The goal of this paper is to present a survey of the actual state of factoring in Czechia ( ). Both theoretical and empirical analyses are applied. The paper is mainly based on the Czech literature and statistics. The Part 1 gives different definitons of factoring and a classification of factoring forms. Part 2 contains an analysis of the Czech factoring market. Part 3 describes the institutional strukture of the Czech factoring market. Part 4 informs on the activities of the Czech Leasing and Financial Association. The Conclusion summarizes the trends of the Czech factoring market which principally follow the trends of the EU factoring market. In some respects, the Czech market still lags behind the average EU market penetration. At present, the Czech factoring market is growing; it has a favourable development perspective. 1 Tato stať byla vypracována v rámci projektu IGA Postavení, výsledky a výhledy vybraných bank v ČR, financovaného Vysokou školou finanční a správní, o.p.s. v Praze pod č

2 Key words: factoring, classification of factoring forms, factoring market structure, factoring firms, development tendencies of factoring services JEL Classification: G 21, G 23 Úvod Cílem této stati je podat přehled vývoje a současného stavu faktoringu v České republice v letech Teoretická analýza zahrnuje vymezení kategorie faktoring a klasifikaci jeho forem. Empirická analýza je zaměřena na vybrané kvantitativní charakteristiky: na vývoj objemu, změny struktury faktoringových služeb, na institucionální rámec faktoringu a na vyhlídky dalšího vývoje tohoto zajímavého a užitečného nástroje financování. Co do teorie autoři čerpali především z české literatury (monografie a jiné vysokoškolské prameny); empirické poznatky se vesměs opírají o české statistiky a o zdroje mezinárodních asociací. Srovnatelnost českých statistických údajů se zahraničními však je omezená vzhledem k jejich nestejné struktuře. Nicméně umožňuje odhadnout vyhlídky faktoringu jako nástroje financování malých a středních podniků v ČR ve střednědobém horizontu. 1. Faktoring jako forma alternativního financování Pojem alternativní financování (jako obecný pojem) zahrnuje všechny způsoby (formy) jiného než dluhového financování, resp. jiného než financování z vlastních zdrojů. Mnozí autoři pojem alternativní financování nepoužívají: zabývají se pouze jednotlivými formami (metodami) financování, a to v různých souvislostech. 2 Při užším vymezení alternativního financování jsou mezi jeho formy zahrnovány 3 specifické formy (metody) financování, a to: 1. faktoring, 2. forfaiting a 3. leasing. 3 V literatuře lze nalézt mnoho různých definic a/nebo charakteristik faktoringu. Valná část eistujících definic, které splňují požadavky kladené na konstrukci vědecké definice, je 2 Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance. 2. Přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, ISBN Srov. Šenkýřová, B. a kol.: Bankovnictví. Praha: VŠFS Kap. 21, str ISBN

3 koncipována účelově, tj. snaží se o vysvětlení faktoringu jako finanční kategorie. Řada z těchto definic vychází z historického chápání faktoringu jako druhu financování, v němž tradičně rozhodující úlohu hraje tzv. faktor. Novější definice však již většinou úlohu osoby, označované jako tzv. faktor, nevyzdvihují. Moderně pojatý Finančný slovník výkladový vydaný na Slovensku v r pod redakcí prof. Ing. K. Vlachynského, definuje faktoring jako smluvně dohodnutý odkup krátkodobých pohledávek dodavatele vůči odběrateli faktorem (dcera, dceřiná společnost banky, samostatná faktoringová firma), který se postará o jejich inkaso 4 Prof. E. Kislingerová charakterizuje faktoring s hlediska jeho předmětu jako pravidelný odkup krátkodobých pohledávek faktoringovou společností. 5 Kolektiv autorů Vysoké školy ekonomické (Z. Revenda, M. Mandel, P. Musílek, P. Dvořák, J. Brada) faktoring definují stručně jako smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek, které vznikly dodavateli v důsledku poskytnutí nezajištěného dodavatelského úvěru. 5 Podobně Prof. S. Polouček: Faktoring je metoda financování, založená na prodeji krátkodobých hromadných pohledávek vyplývajících z prodeje zboží nebo služeb. 6 České charakteristiky, resp. definice faktoringu vesměs reflektují pojetí faktoringu v zahraniční literatuře; většinou se liší co do pojetí faktoringu aplikací různého výchozího přístupu. 7 Faktoring v prai nabývá různých forem, které lze klasifikovat podle řady kritérií. V této stati rozlišujeme formy faktoringu podle 4 kritérií: 1. Podle segmentu finanční sféry (faktoring bankovní a nebankovní); 2. Podle rozsahu faktoringových služeb (faktoring komplení nebo základní); 3. Podle lokalizace poskytování služeb (faktoring tuzemský a eportní/importní); 4. Podle nositele rizika (faktoring regresní a bezregresní). V prai se 4 Vlachynský, K. a kolektiv. Finančný slovník výkladový. Bratislava: Iura Edition, 2012, str ISBN Slovenský tet je přeložen do češtiny. 5 Kolektiv autorů. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vydání. Praha: Management Press, Str ISBN Polouček, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C. H. Beck, Str ISBN V podstatě totéž lze říci o (empirické) definici ČFA ČR: Factoring je moderní finanční nástroj, který pro svého uživatele představuje alternativu k bankovnímu úvěru. Zdrojem financování jsou pohledávky, které uživateli factoringu vznikají z dodávek zboží nebo za služby. Pohledávky postoupením přecházejí na factoringovou společnost a ta, kromě jejich profinancování, zajišťuje v oblasti správy a inkasa pohledávek pro uživatele factoringu komple služeb různého rozsahu, případně až po převzetí rizika neplacení z důvodu platební neschopnosti či nevůle jednotlivých odběratelů. Viz:

4 vyvinula řada forem faktoringu, které mohou být kombinací výše uvedených forem a které mívají i různé názvy.(viz též tab. č. 2) 8 2. Vývoj objemu a změny struktury faktoringového trhu v ČR Objem faktoringových služeb v ČR se v období let vyvíjel pod vlivem světové konjunktury. V letech byl charakterizován trvale vzestupnou tendenci, která se zachovala ještě v letech 2007 i V následujícím roce 2009 již se promítl poměrně výrazný krizový pokles i v ČR. V letech se postupně došlo k růstu objemu faktoringových obchodů, a v r již byl obnoven a poměrně výrazně překročen předkrizový stav. Vývoj obchodů v 1. pololetí r byl velmi slibný; pokud nedojde ke zhoršení konjunktury v 2. pololetí, mohlo by být dosaženo výrazného růstu. Tabulka č.1. Vývoj struktury faktoringového trhu v České republice ( ; v %) Forma faktoringu 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) pol. Regresní 75,5 73,6 75,0 76,0 73,7 69,2 65,5 62,9 Bezregresní 24,5 26,4 25,0 24,0 26,3 30,8 34,5 37,1 Tuzemský 80,3 80,1 80,7 76,8 73,2 70,3 69,3 69,2 Eportní 17,2 18,0 17,8 21,0 23,5 25,9 27,3 27,4 Importní 2,5 1,9 1,5 2,2 3,3 3,8 3,4 3,4 Objem v mld. Kč (X) 127,1 134,0 99,7 111,9 128,2 130,6 145,4 78,6 Pramen: Zprávy ČLFA o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a faktoringového trhu v ČR ve sledovaných létech: Pozn.: (X) Pohledávky postoupené na členy AFS ČR. 8 Naše klasifikace druhů faktoringu se liší od klasifikací jiných autorů co do volby kritérií. Např. Polouček aplikuje 5 hledisek (přechod zboží, zpětný postih, zveřejnění, poskytování dalších služeb, způsob platby). Srov. op. cit. str Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v ČR v r tp://clfa.cz/inde.php?tetid=64ht 10 Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a faktoringového trhu v ČR v r Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a faktoringového trhu v ČR v r Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a faktoringového trhu v ČR v roce Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a faktoringového trhu v ČR v roce Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v ČR v roce

5 V disponibilních statistikách je sledována struktura trhu jednak v rozdělení na regresní a bezregresní faktoring, jednak v rozdělení na tuzemský, eportní a importní faktoring. Dominující formou faktoringu v ČR je trvale regresní faktoring. Od roku 2012 však se projevuje tendence k mírnému poklesu jeho podílu a poměrně výrazný růst podílu bezregresního faktoringu. V průběhu celého sledovaného období neustále klesá podíl tuzemského faktoringu a roste podíl eportního faktoringu. Podíl importního faktoringu se oproti předkrizovému stavu v r a r zvýšil, později však mírně poklesl. V těchto pohybech se odráží především vývoj konjunktury; v českých poměrech však pravděpodobně hraje poměrně značnou úlohu i stupeň finanční gramotnosti malých a středních podnikatelů (mnohdy -- tradičně dávají přednost získávání přímých úvěrů). 3. Subjekty poskytující faktoringové služby v ČR a jejich klasifikace V České republice v současné době působí velký počet poskytovatelů faktoringových služeb. Podle údajů České národní banky (k ) 16 se zprostředkováním financování aktiv (tj. finančním leasingem, forfaitingem, faktoringem aj.) zabývalo celkem 257 subjektů. Z údajů uvedených v seznamu zprostředkovatelů financování aktiv nelze rozpoznat, kterými z uvedených činností se zprostředkovatelé zabývají. 17 Tyto subjekty mají různou právní formu (akciová společnost, společnost s r. o.), liší se navzájem svou velikostí, rozměrem podnikání, druhy a rozsahem poskytovaných faktoringových služeb, lokalizací na území České republiky, geografickým zaměřením své činnosti, požadavky kladenými na potenciální i reálné klienty, výší odměny za faktoringové služby i dalšími parametry, které na tomto místě neuvádíme. Výčet rozdílů mezi poskytovateli faktoringových služeb považujeme za pracovní. Za výchozí klasifikaci faktoringových subjektů v této stati považujeme členění subjektů 1. na subjekty bankovního typu, 2. na subjekty nebankovního typu. 16 Seznam zprostředkovatelů financování aktiv

6 3.1 Bankovní poskytovatelé faktoringových služeb V této části jsou uvedeny důležité informace o faktoringových službách Factoringu České spořitelny, a.s., o Factoringové společnosti ČSOB, a.s. a o spol. Factoring KB a.s. Tyto společnosti patří do skupiny subjektů bankovního typu. Zájemci o faktoringové služby se rozhodují o využití konkrétních služeb podle mnoha hledisek, včetně náhodné volby nebo lokální přítomnosti faktoringové firmy v místě sídla zájemcovy firmy apod. Mnozí podnikatelé se obracejí na faktoringové firmy, které jsou součástmi bankovních skupin, právě proto, že vedou své účty u některé banky z dané skupiny. Daná banka jim zcela pochopitelně - obvykle doporučí svou faktoringovou firmu. Pro rozhodování zájemců je také důležité, jak srozumitelně a přitom s odbornou znalostí faktoringové firmy dokáží své nabídky předkládat. 18 Potenciální zájemci o faktoringové služby mohou být odrazováni např. přehnaným ( barnumovským ) způsobem prezentovanými výhodami (při zamlčení nevýhod) nabízených služeb právě tak, jako příliš zjednodušeně, lidově formulovanými informacemi. Pro podnikatele je také podezřelé, když faktoringová služba neuveřejní transparentní informace o ceně svých služeb, ale mlží. Nepříliš atraktivní jsou i nabídky, kde zájemce musí neustále klikat a hledat informaci, o kterou potřebuje ke svému konečnému rozhodnutí, zda se na danou faktoringovou firmu obrátí nebo nikoliv. U eportních firem bývá obvykle dosti důležité, v které zemi sídlí matka banky: může to mít význam zejména při sjednávání specifických smluvních podmínek české firmy s faktoringovou firmou z dané bankovní skupiny. Dále uvedené charakteristiky faktoringových služeb tří velmi významných společností, které operují na českém trhu nástrojů alternativního financování (obvykle se nezabývají jen faktoringem) ukazují, že marketingové přístupy všech tří faktoringových společnosti se na první pohled navzájem dosti podobají; liší se však např. co do šířky a hloubky informací, v některých detailech postupu při faktoringovém procesu apod. V posledních letech je silně zdůrazňována možnost osobního řešení pro vhodné klienty. 18 Tyto poznatky platí jak pro faktoringové firmy spojené s bankovní finanční skupinou, tak pro nebankovní faktoringové firmy. Pochybnosti o bonitě a výhodnosti služeb různých faktoringových firem však pravděpodobně může definitivně vyřešit až osobní kontakt s danou firmou.

7 3.1.1 Factoring České spořitelny, a.s. 19 Společnost Factoring České spořitelny, a.s. byla založena v r Je finanční společností působící v oblasti faktoringových operací. Svým klientům nabízí financování, správu a inkaso pohledávek, případně ručení za nezaplacení vůči smluvně dohodnutým odběratelům. Společnost je součástí Finanční skupiny České spořitelny a.s., která vlastní 100% podíl ve společnosti Factoring České spořitelny, a.s. Faktoringová společnost České spořitelny je členem největší sítě faktoringových společností na světě Factors Chain International (FCI), která má více než 200 členů ve více než 60 zemích světa. Společnost Factoring České spořitelny, a.s. je zakládajícím členem Asociace faktoringových společností v České republice. Společnost poskytuje financování pro podnikatelské subjekty působící ve sféře výroby, obchodu a služeb. Disponuje systémem, který umožňuje poskytovat faktoringové služby na základě mezinárodních standardů. Šíře poskytovaných služeb je srovnatelná se službami, které poskytují největší mezinárodní faktoringové společnosti. Společnost nabízí individuální přístup ke klientovi, při větším počtu odběratelů umožňuje využití více forem spolupráce. Společnost nabízí zájemcům komplení služby. Schvalovací proces je pružný a bere v úvahu požadavky klientů ČSOB Factoring, a. s. 20 Společnost ČSOB Factoring, a.s. byla založena v roce 1992 s názvem O. B. HELLER jako společný podnik Československé obchodní banky a Heller International Group z USA (prostřednictvím její rakouské součásti). Tato americká společnost úspěšně přenesla do České republiky tradici a kvalitu finančního podnikání, kterou založil Walter Heller v Chicagu již v roce 1919, a řadí se k nejstarším specialistům v oboru. V roce 1993 jako první na českém trhu začala nabízet financování tuzemských pohledávek. V roce 1997 byla založena společnost obdobného zaměření v Bratislavě. V roce 2003 ČSOB zavedla aplikaci FactorLink, moderní nástroj pro správu faktoringových operací, která maimálně usnadňuje komunikaci s klienty a umožňuje jim on-line přístup ke všem

8 informacím týkajících se faktoringové spolupráce. Od rokue 2006, kdy se Československá obchodní banka stala jediným akcionářem společného podniku O. B. Heller, je používáno názvu ČSOB Factoring, a.s.. Dlouhá tradice a příslušnost k silné finanční skupině ČSOB umožňuje společnosti poskytovat faktoringové služby v nejvyšší kvalitě v komplením sortimentu. ČSOB Factoring dlouhodobě udržuje svůj tržní podíl v ČR nad 20 %. V roce 2012 dosáhl celkový obrat postoupených pohledávek na společnost více než 29 mld. Kč. ČSOB Factoring, a. s. je zakládajícím členem Asociace faktoringových společností a členem České leasingové a finanční asociace. ČSOB Factoring, a. s. má dceřinou společnost Euroincasso, s. r. o., v níž vlastní 100% akcií. Tato společnost se specializuje na vymáhání problematických pohledávek. Díky síti zahraničních kontaktů nabízí inkasní služby jak v tuzemsku, tak pro pohledávky vzniklé z eportu prakticky do libovolného teritoria Factoring KB, a.s. Společnost Factoring KB vznikla 24. července 1997; zahájila činnost 4. srpna Základní jmění společnosti činí 1,184 miliardy Kč. Společnost Factoring KB je ve vlastnictví Komerční banky, a.s., která je majitelem 100 procent akcií. Společnost Factoring KB je od svého založení součástí Finanční skupiny Komerční banky a od roku 2002 též součástí skupiny Société Générale (SG). Členství společnosti v této skupině je důležité pro její rozvoj a spolupráci s ostatními členy skupiny doma i v zahraničí. Factoring KB úzce spolupracuje s KB v oblasti akvizicí a řízení rizik. Společnost Factoring KB je členem jedné z největších sítí faktoringových organizací na světě Factors Chain International (FCI). Factoring KB je zakládajícím členem Asociace factoringových společností v České republice a zároveň také členem České leasingové a finanční asociace. 22 Factoring KB poskytuje klientům komplení faktoringové služby html

9 3.1.4 Faktoringové služby/produkty tří výše uvedených bank Všechny tři velké banky v ČR Česká spořitelna, ČSOB i Komerční banka v současné době potenciálním zájemcům nabízejí komplení faktoringové služby, resp. produkty. Při srovnávání těchto produktů však narážíme na určité problémy v jejich nejednotném označování. Jednotlivé banky totiž pro některé produkty nevolí totožné označení, i když charakter těchto služeb může být totožný nebo velmi blízký. Důvody pravděpodobně jsou marketingové a reklamní; zřejmě se liší podle zvolené strategie jednotlivých bank, které se orientují na široký okruh potenciálních zájemců nebo u některých produktů spíše na okruh eistujících klientů banky. V dále uvedené tabulce (č. 2) jsou uvedeny obvyklé druhy produktů; k nim jsou přiřazeny přísl. údaje o nabídkách těchto produktů ve sledovaných bankách. Tabulka č. 2 Srovnání produktové struktury České spořitelny, ČSOB a Komerční banky (2014) Produkt/služba Č.spořit. ČSOB KBanka Tuzemský faktoring Tuzemský faktoring (bezregresní) Tuzemský bezregresní faktoring s pojištěním Tuzemský regresní faktoring Eportní faktoring Importní faktoring Modifikovaný faktoring Rámcový (bilanční) faktoring Reverzní faktoring Retailový faktoring E-factoring Doplňkové financování Inkasní služby/správa a inkaso pohledávek Monitoring podnikatelských subjektů Bilanční monitoring Pramen: webové stránky České spořitelny, ČSOB a Komerční banky 3.2. Nebankovní poskytovatelé faktoringových služeb Do této skupiny patří 1. společnosti, založené podle práva ČR, 2. společnosti založené v zahraničí. Pro společnosti ze zemí mimo EU platí jiný režim než pro společnosti ze zemí EU. Podle předmětu činnosti je lze členit 1. na společnosti specializující se na poskytování

10 faktoringových služeb, a 2. na společnosti, v nichž poskytování faktoringových služeb nepatří mezi hlavní předmět činnosti. Vzhledem ke značnému počtu nebankovních poskytovatelů faktoringových služeb jsou zde uvedeny pouze některé příklady. Nebankovní společností nejsou na trhu faktoringových služeb v ČR příliš významné co do objemu transakcí. V některých případech však jsou schopny českým zájemcům zprostředkovat služby, které bankovní poskytovatelé - z různých důvodů (např. pro malý objem) - obvykle neposkytují. Nebankovní společnosti založené podle českého práva, zejména některé nové společnosti založené v posledních letech, které se převážně zabývají vymáháním pohledávek, nemají u českých zájemců příliš dobrou pověst vzhledem ke svému nestandardnímu chování na pokraji legality Transfinance, a. s. 23 Tato akciová společnost je významným nebankovním poskytovatelem provozního financování pro malé a střední firmy formou faktoringu tuzemských a zahraničních pohledávek. Společnost financuje, inkasuje a zajišťuje pohledávky klientů z nejrůznějších oblastí průmyslu. V oblasti financování zahraničních pohledávek (eportní a importní faktoring) je bezkonkurenčním lídrem mezi faktoringovými společnostmi v České republice. Společnost Transfinance byla založena v roce 1991 jako první specializovaná společnost na provozní financování podniků (faktoring a forfaiting) ve střední a východní Evropě. 100 % akcionářem společnosti je mbank S.A., Varšava, dceřiná společnost Commerzbank AG. Společnost Transfinance je významným členem prestižního mezinárodního sdružení faktoringových společností Factors Chain International a zakládajícím členem české Asociace factoringových společností, jejíž členové vstoupili v roce 2005 do České leasingové a finanční asociace. Společnost Transfinance v roce 2013 profinancovala pohledávky v celkovém objemu 25,3 mil. Kč; z toho na tuzemský faktoring připadalo 12,3 mil. Kč, na eportní faktoring 10,2 mil. Kč a na importní faktoring 2,9 mil. Kč. Objem profinancovaných pohledávek od r trvale stoupal (nejrychleji v oblasti eportního faktoringu). Zákazníky této firmy jsou 23

11 především podniky malé a střední velikosti s ročním obratem od 15 milionů Kč, pro které je obtížné získat bankovní úvěr Bibby Financial Services, a.s. 24 Společnost podniká v ČR pod tímto názvem od r. 2005, kdy do ní kapitálově vstoupila britská společnost Bibby Group of Factors, Ltd. Byla založena v prosinci r původně pod názvem Cash Reform Factoring, a.s. V r společnost uskutečnila akvizici portfolia klientů Coface Czech Factoring. Společnost poskytuje tyto faktoringové služby: regresní a bezregresní faktoring, provozní financování, správu a monitoring pohledávek, inkaso pohledávek. V současné době je největší nebankovní faktoringovou společností v ČR s obratem 15,5 mld. Kč (r. 2013). Společnost je řádným členem dvou profesních organizací v ČR - České leasingové a finanční asociace a Asociace factoringových společností ČR (od r. 2009). Od r je společnost členem Mezinárodní faktoringové asociace (IFA International Factoring Association) Zprostředkovatelské a poradenské firmy I když v seznamu zprostředkovatelů vedeném v ČNB figuruje 257 společností, ve většině z nich poskytování faktoringových služeb nepatří mezi hlavní předmět činnosti. Eistují však některé nebankovní firmy, které se v posledních letech specializovaly na poradenství a zprostředkování v oblasti faktoringového financování. Jednou z úspěšných a seriózních firem tohoto druhu je společnost Arfin s.r.o 26 se sídlem v Praze. V této firmě působí řada odborníků, kteří zde nalezli nové uplatnění poté, když v r. 2005) došlo k akvizici firmy Coface firmou Bibby Financial Services, a. s. (viz výše). Společnost Artfin kromě kompleního pokrytí lokálního trhu promyšleně rozvíjí i síť mezinárodních kontaktů

12 4. Profesní organizace sdružující faktoringové firmy v ČR První profesní asociace v oblasti alternativního financování byla založena v r jako vrcholová organizace leasingových společností. Od r působila jako zájmové sdružení leasingových společností pod názvem Asociace leasingových společností ČSFR (po rozdělení Československa jako Asociace leasingových společností ČSFR ). 27 Od konce devadesátých let minulého století sdružuje také nebankovní společnosti, které poskytují spotřebitelské úvěry a od poloviny první dekády nového tisíciletí i faktoringové společnosti. V r byl název asociace změněn na Česká leasingová a finanční asociace (mj. vzhledem k tomu, že mnoho členů poskytuje spotřební úvěry). Hlavním cílem ČLFA je prosazovat právní a ekonomické prostředí vhodné pro finanční produkty a koordinovat a prosazovat společné zájmy členů. Mezi aktivity ČLFA se řadí dialog s orgány státu týkající se odborných zájmů členů, spolupráce se zájmovými sdruženími, šíření informací o finančních produktech, analýzy prováděné epertními výbory, prevence podvodů, etické záležitosti, vypracovávání statistik, navazování a udržování zahraničních styků (např. s mezinárodními organizacemi jako je Leaseurope, Eurofinas, EUF) aj. V současné době je členem České leasingové a finanční asociace 46 firem, které realizují kolem 97% objemu všech tuzemských leasingových obchodů, většinu nebankovních úvěrů pro spotřebitele a většinu faktoringových obchodů. Faktoringové služby/produkty v současné době nabízí těchto 5 členů České leasingové a finanční asociace: Factoring České spořitelny, a.s., Factoring ČSOB, a.s., Factoring KB, a.s., Transfinance, a.s. a Bibby Financial Services, a.s.. Paralelně v ČR v 90tých letech vznikla Asociace faktoringových společnosti, sdružující především bankovní poskytovatele faktoringových služeb. Někteří členové této asociace se po r stali členy ČLFA. Závěr Faktoringový trh v ČR - podobně jako trh bankovní vykazuje rysy oligopolního trhu, což mj. vyplývá z jeho institucionální struktury: prakticky je ovládán 5 hlavními subjekty (viz odst.2 a 3). Během jeho vývoje (již před počátkem krize) došlo k zániku některých subjektů, 27

13 které byly považovány za poměrně významné; některé z těchto subjektů podlehly konkurenci, jiné se staly obětí změny strategie zahraničních vlastníků, kteří opustili trh v ČR. Tyto změny však neměly vliv na základní strukturu faktoringového trhu v ČR, na němž dominoval tuzemský regresní faktoring; teprve nyní posiluje eportní bezregresní faktoring. Příčiny této rýsující se změny nutno v případě ČR hledat mj. v tom, že naše země dosud nepřijala EURO, tj. zčásti jde o problém měnový. Je však až ku podivu, že využívání tak skvělého finančního instrumentu, jakým je pro malé a střední podniky faktoring, v českých podmínkách až dosud nenalezlo uplatnění odpovídající stupni vyspělostí českého finančního systému. Z mezinárodních statistik totiž vyplývá, že míra HDP penetrace trhu je pod průměrem zemí EU. Zatímco tento ukazatel ve světovém průměru dosáhl v r výše 4.5%, v ČR je to 3.5%. Pro srovnání lze uvést, že daný ukazatel má hodnotu 13.9% v Portugalsku a 13.0% v Belgii. 28 I když byla dynamika vývoje faktoringového trhu v ČR dlouhodobě relativně vysoká, jeho objemy podle názoru odborníků neodpovídají eistujícím možnostem. Pravděpodobnou příčinou - kromě již výše zmíněných ekonomických a finančních faktorů (o vlivu konjunktury již byla řeč) - pravděpodobně má i neuspokojivé právní prostředí. V současné době někteří čeští znalci faktoringu očekávají, že potenciální dopady nového občanského zákoníku umožní ve střednědobém horizontu pozitivní vývoj faktoringu. Jde mj. o to, že došlo k liberálnější úpravě postupování pohledávek, umožňující faktoringové řešení založené na hromadném postupování pohledávek a na snadnějším postupování budoucích nespecifikovaných pohledávek. Pokud jde o odhad dalšího vývoje faktoringu v ČR, lze pouze vyslovit naději, že současná vzestupná tendence trhu se udrží i ve střednědobém horizontu. Použitá literatura Knižní publikace 1. KISLINGEROVÁ, E., a kol. Manažerské finance. 2. Přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, ISBN KOLEKTIV AUTORŮ. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vydání. Praha: Management Press, Str ISBN Srov.:

14 3. POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C. H. Beck, Str ISBN ŠENKÝŘOVÁ, B., a kol. Bankovnictví. Praha: VŠFS Kap. 21, str ISBN VLACHYNSKÝ, K. a kolektiv. Finančný slovník výkladový. Bratislava: Iura Edition, 2012, str ISBN Slovenský tet je přeložen do češtiny. Internetové zdroje 6. Bibby financial services Česká leasingová a finanční asociace ČNB. Seznam zprostředkovatelů financování aktiv. 9.ČSOBFactoring Factoring České spořitelny Faktoring EU International Factoring Association International Factoring Group KB Factoring. html 15. Transfinance Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a faktoringového trhu v ČR v roce Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v ČR v 1. pol Kontaktní údaje Doc. Ing. Vladislav PAVLÁT, CSc. JUDr. Ing. Otakar SCHLOSSBERGER, PhD. Katedra financí Fakulta ekonomických studií Vysoká škola finanční a správní Estonská 500 PSČ Praha Česká republika

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009 *uohsx0017qzt* UOHSX0017QZT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S70/2009,

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Finanční management projektu a jak komunikovat s bankou Filip Husák ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FINANČNÍ MANAGEMENT Zdroje

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál.

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Alternativní formy financování Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Leasing Leasing finanční služba poskytovaná specializovanými společnostmi (obchodní společnosti) nebo bankami. Předpoklad:

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami OBSAH Úvod......................................................... 13 1 Komerční rizika.............................................. 15 1.1 Charakter komerčních rizik................................

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ Teoretická východiska 1 1. Jaká je základní definice banky? 2. Jaké jsou tři základní definiční znaky centrální banky? 3. Poukažte alespoň na některé zásady činnosti centrální

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Faculty of International Relations Working Papers 3/2012. Exportní faktoring v České republice v době finanční a ekonomické krize.

Faculty of International Relations Working Papers 3/2012. Exportní faktoring v České republice v době finanční a ekonomické krize. Faculty of International Relations Working Papers 3/2012 Exportní faktoring v České republice v době finanční a ekonomické krize Michal Nejedlý Volume VI Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů Výzkumný

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA

KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem.

PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem. FAKTORINGOVÉ FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ A FORFAITINGOVÉ FINANCOVÁNÍ EXPORTU A IMPORTU Obsah kapitoly Dílčí témata: 1) Podstata forfaitingu 2) Základní požadavky kladené na forfaitingové pohledávky podniku 3)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ Okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2014/2015 obor FINANCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1. Podstata finančního řízení a rozhodování podniku - podstata a oblasti

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 173/02, zahájeném dne 23.8. 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

S 211/03-4318/03 V Brně dne 28. listopadu 2003

S 211/03-4318/03 V Brně dne 28. listopadu 2003 S 211/03-4318/03 V Brně dne 28. listopadu 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 211/03, zahájeném dne 29. října 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

PE 301. Téma 4 Financování

PE 301. Téma 4 Financování PE 301 Téma 4 Financování Obsah Základní struktura rozvahy Klíčové vazby v rozvaze Co je financování Způsoby financování Shrnutí Vstup investora Běžný úvěr Emise obligací Faktoring, forfaiting Strana 2

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Nástroje pro obchodování mezi ČR a Vietnamem

Nástroje pro obchodování mezi ČR a Vietnamem Nástroje pro obchodování mezi ČR a Vietnamem BUSINESS IN VIETNAM Petr Angelis Tomáš Rak 25. listopad 2014 Obsah Vietnam z pohledu Komerční banky Bankovní sektor Nedokumentární platby Dokumentární platby

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 7

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

S 83/01-1772/01 V Brně dne 10. října 2001

S 83/01-1772/01 V Brně dne 10. října 2001 S 83/01-1772/01 V Brně dne 10. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 83/01, zahájeném dne 21. srpna 2001 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení přílivu vkladů a zvýšila objem úvěrů klientům Čistý zisk za první polovinu roku 2012 dosáhl 7,6 miliard Kč Praha, 1. srpna 2012 Objem obchodních aktivit Komerční

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s.

Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s. Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s. JAKÉ SLUŽBY MŮŽE BANKA NABÍDNOUT DODAVATELI V SOUVISLOSTI S VEŘEJNOU ZAKÁZKOU KAPITOLA 01 PŘÍSTUP KOMERČNÍ BANKY K OBSLUZE A FINANCOVÁNÍ

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, z/zk 1. Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu.

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Přichází nová éra Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Skupina ČSOB vedoucí hráč na trhu finančních služeb v České republice součást mezinárodní bankopojišťovací

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

Lhůty v platebním styku

Lhůty v platebním styku Lhůty v platebním styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry BaP VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení SOS-Dětské vesničky Realizace

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční bance nadále roste počet klientů, čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč Počet klientů KB se zvýšil o 1,7 %, což představuje nárůst o 28 000

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

Česká republika Ministerstvo financí

Česká republika Ministerstvo financí Česká republika Ministerstvo financí Odbor řízení státního dluhu a finančního majetku HODNOCENÍ PRIMÁRNÍCH DEALERŮ ČESKÝCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Září 2013 Ministerstvo financí (dále jen Ministerstvo ) předkládá

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Factoring trochu jiné financování vašeho byznysu

Factoring trochu jiné financování vašeho byznysu monitor téma měsíce legislativních změn Factoring trochu jiné financování vašeho byznysu Ing. Tomáš Vogl Transfinance a.s. Factoring se dlouhodobě profiluje jako alternativní nástroj provozního financování

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

TRANSAKČNÍ BANKOVNICTVÍ NÁSTROJE PRO OBCHODOVÁNÍ MEZI ČR A ČÍNOU

TRANSAKČNÍ BANKOVNICTVÍ NÁSTROJE PRO OBCHODOVÁNÍ MEZI ČR A ČÍNOU TRANSAKČNÍ BANKOVNICTVÍ NÁSTROJE PRO OBCHODOVÁNÍ MEZI ČR A ČÍNOU Gabriela Kostková Global Transaction Banking Praha, 30. října 2013 OBSAH Čínský bankovní systém Renminbi versus Jüan Specifika zahraničních

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999 , '" Zbynék Revenda CENTRAL,, Nl BAN KOVN ICTVI Management Press, Praha 1999 . Predmluva 13 l. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 15 1. BankovnÍ systém 17 1.1 Vymezení a základní charakteristika bankovního

Více

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee. Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.eu Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisi.on Business

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ Jednotlivé subjekty v ČR, které se rozhodnou žádat o finanční podporu z EU, mohou buď sestavit žádost o podporu a vést dotační management svých projektů vlastními silami,

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Bankovní náklady a směrování nových bankovních produktů

Bankovní náklady a směrování nových bankovních produktů Bankovní náklady a směrování nových bankovních produktů Jan KRAJÍČEK Úvod Pojem výnosově orientovaný management a řízení nákladů v bankách spolu velmi úzce souvisí. Výnosově orientovaný management se zaměřuje

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více