MS Excel - Základní funkce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MS Excel - Základní funkce"

Transkript

1 Informatika B MS Excel 1/10 Matematické MS Excel - Základní funkce ABS ARCCOS ARCCOSH ARCSIN ARCSINH ARCTG ARCTG2 ARCTGH ZAOKR.NAHORU KOMBINACE COS COSH COUNTIF DEGREES ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ EXP FAKTORIÁL FACTDOUBLE ZAOKR.DOL GCD CELÁ.ÁST LCM LN LOGZ LOG DETERMINANT INVERZE SOUIN.MATIC MOD MROUND MULTINOMIAL ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ PI POWER SOUIN QUOTIENT RADIANS Vrátí absolutní hodnotu ísla. Vrátí arkuskosinus ísla. Vrátí hodnotu hyperbolického arkuskosinu ísla. Vrátí arkussinus ísla. Vrátí hyperbolický arkussinus ísla. Vrátí arkustangens ísla. Vrátí arkustangens x-ové a y-ové souadnice. Vrátí hyperbolický arkustangens ísla. Zaokrouhlí íslo na nejbližší celé íslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty. Vrátí poet kombinací pro daný poet položek. Vrátí kosinus ísla. Vrátí hyperbolický kosinus ísla. Sete buky v oblasti splující daná kriteria, které nejsou prázdné. Pevede radiány na stupn. Zaokrouhlí íslo nahoru na nejbližší celé sudé íslo. Vrátí základ pirozeného logaritmu e umocnný na zadané íslo. Vrátí faktoriál ísla. Vrátí dvojitý faktoriál ísla. Zaokrouhlí íslo dol, smrem k nule. Vrátí nejvtší spolený dlitel. Zaokrouhlí íslo dol na nejbližší celé íslo. Vrátí nejmenší spolený násobek. Vrátí pirozený logaritmus ísla. Vrátí logaritmus ísla pi zadaném základu. Vrátí dekadický logaritmus ísla. Vrátí determinant matice. Vrátí inverzní matici. Vrátí souin dvou matic. Vrátí zbytek po dlení. Vrátí íslo zaokrouhlené na požadovaný násobek. Vrátí mnoholen z množiny ísel. Zaokrouhlí íslo nahoru na nejbližší celé liché íslo. Vrátí hodnotu ísla pí. Umocní íslo na zadanou mocninu. Vynásobí argumenty funkce. Vrátí celou ást dlení. Pevede stupn na radiány.

2 Informatika B MS Excel 2/10 NÁHÍSLO Vrátí náhodné íslo mezi 0 a 1. RANDBETWEEN ROMAN ZAOKROUHLIT ROUNDDOWN ROUNDUP SERIESSUM SIGN SIN SINH ODMOCNINA SQRTPI SUBTOTAL SUMA SUMIF SOUIN.SKALÁRNÍ SUMA.TVERC SUMX2MY2 SUMX2PY2 SUMXMY2 TG TGH USEKNOUT Vrátí náhodné íslo mezi zadanými ísly. Pevede arabskou íslici na ímskou ve formátu textu. Zaokrouhlí íslo na zadaný poet íslic. Zaokrouhlí íslo dol, smrem k nule. Zaokrouhlí íslo nahoru, smrem od nuly. Vrátí souet mocninné ady urené podle vzorce. Vrátí znaménko ísla. Vrátí sinus daného úhlu. Vrátí hyperbolický sinus ísla. Vrátí kladnou druhou odmocninu. Vrátí druhou odmocninu výrazu (íslo * pí). Vrátí souhrn v seznamu nebo databázi. Sete argumenty funkce. Sete buky vybrané podle zadaných kritérií. Vrátí souet souin odpovídajících prvk matic. Vrátí souet tverc argument. Vrátí souet rozdílu tverc odpovídajících hodnot ve dvou maticích. Vrátí souet soutu tverc odpovídajících hodnot ve dvou maticích. Vrátí souet tverc rozdíl odpovídajících hodnot ve dvou maticích. Vrátí tangens ísla. Vrátí hyperbolický tangens ísla. Zkrátí íslo na celé íslo.

3 Informatika B MS Excel 3/10 Statistické PRMODCHYLKA PRMR AVERAGEA BETADIST BETAINV BINOMDIST CHIDIST CHIINV CHITEST CONFIDENCE CORREL POET POET2 COVAR CRITBINOM DEVSQ EXPONDIST Vrátí prmrnou hodnotu absolutních odchylek datových bod od jejich stední hodnoty. Vrátí prmrnou hodnotu argument. Vrátí prmrnou hodnotu argument vetn ísel, textu a logických hodnot. Vrátí hodnotu hustoty rozdlení soutové pravdpodobnosti beta. Vrátí inverzní hodnotu hustoty rozdlení soutové pravdpodobnosti beta. Vrátí hodnotu binomického rozdlení pravdpodobnosti jednotlivých veliin. Vrátí jednostrannou pravdpodobnost rozdlení chí-kvadrát. Vrátí hodnotu funkce inverzní k distribuní funkci jednostranné pravdpodobnosti rozdlení chí-kvadrát. Vrátí test nezávislosti. Vrátí interval spolehlivosti pro stední hodnotu základního souboru. Vrátí korelaní koeficient mezi dvma množinami dat. Vrátí poet ísel v seznamu argument. Vrátí poet hodnot v seznamu argument. Vrátí hodnotu kovariance, prmrnou hodnotu souin párových odchylek. Vrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má soutové binomické rozdlení hodnotu vtší nebo rovnu hodnot kritéria. Vrátí souet tverc odchylek. Vrátí hodnotu exponenciálního rozdlení. FDIST Vrátí hodnotu rozdlení pravdpodobnosti F. FINV Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuní funkci rozdlení F. FISHER FISHERINV FORECAST ETNOSTI FTEST GAMMADIST GAMMAINV GAMMALN GEOMEAN LOGLINTREND HARMEAN HYPGEOMDIST INTERCEPT KURT LARGE Vrátí hodnotu Fisherovy transformace. Vrátí hodnotu inverzní funkce k Fisherov transformaci. Vrátí hodnotu lineárního trendu. Vrátí etnost rozdlení jako svislou matici. Vrátí výsledek F-testu. Vrátí hodnotu rozdlení gama. Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuní funkci soutového rozdlení gama. Vrátí pirozený logaritmus funkce gama (x). Vrátí geometrický prmr. Vrátí hodnoty exponenciálního trendu. Vrátí harmonický prmr. Vrátí hodnotu hypergeometrického rozdlení. Vrátí úsek lineární regresní áry. Vrátí hodnotu excesu množiny dat. Vrátí k-tou nejvtší hodnotu množiny dat.

4 Informatika B MS Excel 4/10 LINREGRESE LOGLINREGRESE LOGINV LOGNORMDIST MAX MAXA MEDIAN MIN MINA MODE NEGBINOMDIST NORMDIST NORMINV NORMSDIST NORMSINV PEARSON PERCENTIL PERCENTRANK PERMUTACE POISSON PROB QUARTIL RANK RKQ SKEW SLOPE SMALL STANDARDIZE SMODCH.VÝBR STDEVA SMODCH STDEVPA STEYX TDIST Vrátí parametry lineárního trendu. Vrátí parametry exponenciálního trendu. Vrátí inverzní funkci k distribuní funkci logaritmickonormálního rozdlení. Vrátí hodnotu soutového logaritmicko-normálního rozdlení. Vrátí maximální hodnotu seznamu argument. Vrátí maximální hodnotu seznamu argument vetn ísel, textu a logických hodnot. Vrátí stední hodnotu zadaných ísel. Vrátí minimální hodnotu seznamu argument. Vrátí nejmenší hodnotu v seznamu argument vetn ísel, textu a logických hodnot. Vrátí hodnotu, která se v množin dat vyskytuje nejastji. Vrátí hodnotu negativního binomického rozdlení. Vrátí hodnotu normálního soutového rozdlení. Vrátí inverzní funkci k funkci normálního soutového rozdlení. Vrátí hodnotu standardního normálního soutového rozdlení. Vrátí inverzní funkci k funkci standardního normálního soutového rozdlení. Vrátí Pearsonv výsledný momentový korelaní koeficient. Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti. Vrátí poadí hodnoty v množin dat vyjádené procentuální ástí množiny dat. Vrátí poet permutací pro zadaný poet objekt. Vrátí hodnotu distribuní funkce Poissonova rozdlení. Vrátí pravdpodobnost výskytu hodnot v oblasti mezi dvma mezními hodnotami. Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat. Vrátí poadí ísla v seznamu ísel. Vrátí druhou mocninu Pearsonova výsledného momentového korelaního koeficientu. Vrátí zešikmení rozdlení. Vrátí smrnici lineární regresní áry. Vrátí k-tou nejmenší hodnotu množiny dat. Vrátí normalizovanou hodnotu. Vypote smrodatnou odchylku výbru. Vypote smrodatnou odchylku výbru vetn ísel, textu a logických hodnot. Vypote smrodatnou odchylku základního souboru. Vypote smrodatnou odchylku základního souboru vetn ísel, textu a logických hodnot. Vrátí standardní chybu pedpovzené hodnoty y pro každou hodnotu x v regresi. Vrátí hodnotu Studentova t-rozdlení. TINV Vrátí inverzní funkci k distribuní funkci Studentova t- rozdlení. LINTREND Vrátí hodnoty lineárního trendu.

5 Informatika B MS Excel 5/10 TRIMMEAN TTEST VAR.VÝBR VARA VAR VARPA WEIBULL ZTEST Vrátí stední hodnotu vnitní ásti množiny dat. Vrátí pravdpodobnost spojenou se Studentovým t-testem. Vypote rozptyl výbru. Vypote rozptyl výbru vetn ísel, textu a logických hodnot. Vypote rozptyl základního souboru. Vypote rozptyl základního souboru vetn ísel, textu a logických hodnot. Vrátí hodnotu Weibullova rozdlení. Vrátí oboustrannou P-hodnotu z-testu. Data a asu DATUM DATUMHODN DEN ROK360 EDATE EOMONTH HODINA MINUTA MSÍC NETWORKDAYS NYNÍ SEKUNDA AS ASHODN DNES DENTÝDNE WEEKNUM WORKDAY ROK YEARFRAC Vrátí poadové íslo uritého data. Pevede datum ve form textu na poadové íslo. Pevede poadové íslo na den v msíci. Vrátí poet dní mezi dvma daty na základ roku s 360 dny. Vrátí poadové íslo data, které oznauje urený poet msíc ped nebo po poátením datu. Vrátí poadové íslo posledního dne msíce ped nebo po zadaném potu msíc. Pevede poadové íslo na hodinu. Pevede poadové íslo na minuty. Pevede poadové íslo na msíc. Vrátí poet celých pracovních dní mezi dvma daty. Vrátí poadové íslo aktuálního data a asu. Pevede poadové íslo na sekundy. Vrátí poadové íslo uritého asu. Pevede as ve form textu na poadové íslo. Vrátí poadové íslo dnešního data. Pevede poadové íslo na den v týdnu. Pevede poadové íslo na íslo pedstavující íselnou pozici týdne v roce. Vrátí poadové íslo data ped nebo po zadaném potu pracovních dn. Pevede poadové íslo na rok. Vrátí ást roku vyjádenou zlomkem a pedstavující poet celých dn mezi poátením a koncovým datem.

6 Informatika B MS Excel 6/10 Textové a datové ASC BAHTTEXT ZNAK VYISTIT KÓD CONCATENATE DOLLAR STEJNÉ NAJÍT ZAOKROUHLIT.NA.TEXT JIS ZLEVA DÉLKA MALÁ ÁST PHONETIC VELKÁ2 NAHRADIT OPAKOVAT ZPRAVA HLEDAT DOSADIT T HODNOTA.NA.TEXT PROISTIT VELKÁ HODNOTA Zmní znaky s plnou šíkou (dvoubajtové) v etzci znak na znaky s poloviní šíkou (jednobajtové). Pevede íslo na text ve formátu, mny ß (baht). Vrátí znak urený íslem kódu. Odstraní z textu všechny netisknutelné znaky. Vrátí íselný kód prvního znaku v textovém etzci. Spojí nkolik textových položek do jedné. Pevede íslo na text ve formátu mny $ (dolar). Zkontroluje, zda jsou dv textové hodnoty shodné. Nalezne textovou hodnotu uvnit jiné (rozlišuje malá a velká písmena). Zformátuje íslo jako text s pevným potem desetinných míst. Zmní znaky s poloviní šíkou (jednobajtové) v etzci znak na znaky s plnou šíkou (dvoubajtové). Vrátí první znaky textové hodnoty umístné nejvíce vlevo. Vrátí poet znak textového etzce. Pevede text na malá písmena. Vrátí uritý poet znak textového etzce poínaje zadaným místem. Extrahuje fonetické znaky (furigana) z textového etzce. Pevede první písmeno každého slova textové hodnoty na velké. Nahradí znaky uvnit textu. Zopakuje text podle zadaného potu opakování. Vrátí první znaky textové hodnoty umístné nejvíce vpravo. Nalezne textovou hodnotu uvnit jiné (malá a velká písmena nejsou rozlišována). V textovém etzci nahradí starý text novým. Pevede argumenty na text. Zformátuje íslo a pevede ho na text. Odstraní z textu mezery. Pevede text na velká písmena. Pevede textový argument na íslo.

7 Informatika B MS Excel 7/10 Logické A NEPRAVDA KDYŽ NE NEBO PRAVDA Vrátí hodnotu PRAVDA, mají-li všechny argumenty hodnotu PRAVDA. Vrátí logickou hodnotu NEPRAVDA. Urí, který logický test má probhnout. Provede logickou negaci argumentu funkce. Vrátí hodnotu PRAVDA, je-li alespo jeden argument roven hodnot PRAVDA. Vrátí logickou hodnotu PRAVDA. Finanní ACCRINT ACCRINTM AMORDEGRC AMORLINC COUPDAYBS COUPDAYS COUPDAYSNC COUPNCD COUPNUM COUPPCD CUMIPMT CUMPRINC ODPIS.ZRYCH ODPIS.ZRYCH2 DISC DOLLARDE DOLLARFR DURATION EFFECT BUDHODNOTA FVSCHEDULE Vrátí nahromadný úrok z cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech. Vrátí nahromadný úrok z cenného papíru, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti. Vrátí lineární amortizaci v každém úetním období pomocí koeficientu amortizace. Vrátí lineární amortizaci v každém úetním období. Vrátí poet dn od zaátku období placení kupón do data splatnosti. Vrátí poet dn v období placení kupón, které obsahuje den zútování. Vrátí poet dn od data zútování do následujícího data placení kupónu. Vrátí následující datum placení kupónu po datu zútování. Vrátí poet kupón splatných mezi datem zútování a datem splatnosti. Vrátí pedchozí datum placení kupónu ped datem zútování. Vrátí kumulativní úrok splacený mezi dvma obdobími. Vrátí kumulativní jistinu splacenou mezi dvma obdobími pjky. Vrátí odpis aktiva za urité období pomocí degresivní metody odpisu s pevným zstatkem. Vrátí odpis aktiva za urité období pomocí dvojité degresivní metody odpisu nebo jiné metody, kterou zadáte. Vrátí diskontní sazbu cenného papíru. Pevede ástku v korunách vyjádenou zlomkem na ástku v korunách vyjádenou desetinným íslem. Pevede ástku v korunách vyjádenou desetinným íslem na ástku v korunách vyjádenou zlomkem. Vrátí roní dobu cenného papíru s pravidelnými úrokovými sazbami. Vrátí efektivní roní úrokovou sazbu. Vrátí budoucí hodnotu investice. Vrátí budoucí hodnotu poátení jistiny po použití série sazeb

8 Informatika B MS Excel 8/10 INTRATE PLATBA.ÚROK MÍRA.VÝNOSNOSTI ISPMT MDURATION MOD.MÍRA.VÝNOSNO STI NOMINAL POET.OBDOBÍ ISTÁ.SOUHODNOT A ODDFPRICE ODDFYIELD ODDLPRICE ODDLYIELD PLATBA PLATBA.ZÁKLAD PRICE složitého úroku. Vrátí úrokovou sazbu pln investovaného cenného papíru. Vrátí výšku úroku investice za dané období. Vrátí vnitní výnosové procento série penžních tok. Vypote výši úroku z investice zaplaceného bhem uritého období. Vrátí Macauleyho modifikovanou dobu cenného papíru o nominální hodnot 100 K. Vrátí vnitní sazbu výnosu, piemž kladné a záporné hodnoty penžních prostedk jsou financovány podle rzných sazeb. Vrátí nominální roní úrokovou sazbu. Vrátí poet období pro investici. Vrátí istou souasnou hodnotu investice vypoítanou na základ série pravidelných penžních tok a diskontní sazby. Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnot 100 K s odlišným prvním obdobím. Vrátí výnos cenného papíru s odlišným prvním obdobím. Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnot 100 K s odlišným posledním obdobím. Vrátí výnos cenného papíru s odlišným posledním obdobím. Vrátí hodnotu pravidelné splátky anuity. Vrátí hodnotu splátky jistiny pro zadanou investici za dané období. Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnot 100 K, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech. PRICEDISC Vrátí cenu diskontního cenného papíru o nominální hodnot 100 K. PRICEMAT SOUHODNOTA ÚROKOVÁ.MÍRA RECEIVED ODPIS.LIN ODPIS.NELIN TBILLEQ TBILLPRICE TBILLYIELD ODPIS.ZA.INT XIRR XNPV YIELD YIELDDISC YIELDMAT Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnot 100 K, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti. Vrátí souasnou hodnotu investice. Vrátí úrokovou sazbu vztaženou na období anuity. Vrátí ástku obdrženou k datu splatnosti pln investovaného cenného papíru. Vrátí pímé odpisy aktiva pro jedno období. Vrátí smrné íslo roních odpis aktiva pro zadané období. Vrátí výnos smnky státní pokladny ekvivalentní výnosu obligace. Vrátí cenu smnky státní pokladny o nominální hodnot 100 K. Vrátí výnos smnky státní pokladny. Vrátí odpis aktiva pro urité období nebo ást období pomocí degresivní metody odpisu. Vrátí vnitní výnosnost pro harmonogram penžních tok. Vrátí istou souasnou hodnotu pro harmonogram penžních tok, který nemusí být nutn periodický. Vrátí výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech. Vrátí roní výnos diskontního cenného papíru, napíklad smnky státní pokladny. Vrátí roní výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.

9 Informatika B MS Excel 9/10 Vyhledávací ODKAZ POET.BLOK ZVOLIT SLOUPEC SLOUPCE VVYHLEDAT HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ INDEX NEPÍMÝ.ODKAZ VYHLEDAT POZVYHLEDAT POSUN ÁDEK ÁDKY RTD. TRANSPOZICE SVYHLEDAT Vrátí textový odkaz na jednu buku listu. Vrátí poet oblastí v odkazu. Zvolí hodnotu ze seznamu hodnot. Vrátí íslo sloupce odkazu. Vrátí poet sloupc v odkazu. Prohledá horní ádek matice a vrátí hodnotu urené buky. Vytvoí zástupce nebo odkaz, který oteve dokument uložený na síovém serveru, v síti intranet nebo Internet. Pomocí rejstíku zvolí hodnotu z odkazu nebo matice. Vrátí odkaz urený textovou hodnotou. Vyhledá hodnoty ve vektoru nebo matici. Vyhledá hodnoty v odkazu nebo matici. Vrátí posun odkazu od zadaného odkazu. Vrátí íslo ádku odkazu. Vrátí poet ádk v odkazu. Nate data reálného asu z programu, který podporuje automatizaci modelu COM (Automatizace: Zpsob práce s objekty urité aplikace z jiné aplikace nebo vývojového nástroje. Automatizace (díve nazývaná automatizace OLE) je poítaový standard a je funkcí modelu COM (Component Object Model).) Vrátí transponovanou matici. Prohledá první sloupec matice, pesune kurzor v ádku a vrátí hodnotu buky.

10 Informatika B MS Excel 10/10 Databázové DPRMR DPOET DPOET2 DZÍSKAT DMAX DMIN DSOUIN DSMODCH.VÝBR DSMODCH DSUMA DVAR.VÝBR DVAR ZÍSKATKONTDATA Vrátí prmr vybraných položek databáze. Sete buky databáze obsahující ísla. Sete buky databáze, které nejsou prázdné. Extrahuje z databáze jeden záznam splující zadaná kritéria. Vrátí maximální hodnotu z vybraných položek databáze. Vrátí minimální hodnotu z vybraných položek databáze. Vynásobí hodnoty uritého pole záznam v databázi, které splují daná kritéria. Odhadne smrodatnou odchylku výbru vybraných položek databáze. Vypote smrodatnou odchylku základního souboru vybraných položek databáze. Sete ísla ve sloupcovém poli záznam databáze, která splují daná kritéria. Odhadne rozptyl výbru vybraných položek databáze. Vypote rozptyl základního souboru vybraných položek databáze. Vrátí data uložená v kontingenní tabulce. Informaní POLÍKO COUNTBLANK CHYBA.TYP O.PROSTEDÍ JE.PRÁZDNÉ JE.CHYBA JE.CHYBHODN ISEVEN JE.LOGHODN JE.NEDEF JE.NETEXT JE.ÍSLO ISODD JE.ODKAZ JE.TEXT N NEDEF TYP Vrátí informace o formátování, umístní nebo obsahu buky. Sete poet prázdných bunk v oblasti. Vrátí íslo odpovídající typu chyby. Vrátí informace o aktuálním pracovním prostedí. Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud se argument hodnota odkazuje na prázdnou buku. Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota libovolná chybová hodnota (krom #N/A). Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota libovolná chybová hodnota. Vrátí logickou hodnotu PRAVDA, pokud je íslo sudé. Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota logická hodnota. Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota chybová hodnota #N/A. Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud argument hodnota není text. Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota íslo. Vrátí logickou hodnotu PRAVDA, pokud je íslo liché. Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota odkaz. Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota text. Vrátí hodnotu pevedenou na íslo. Vrátí chybovou hodnotu #N/A. Vrátí íslo oznaující datový typ hodnoty.

Využití matematických vzorců s odkazy na obsahy jednotlivých buněk je jednou ze základních funkcí programu.

Využití matematických vzorců s odkazy na obsahy jednotlivých buněk je jednou ze základních funkcí programu. MS EXCEL Vzorce (funkce) Obsah MS EXCEL Vzorce a funkce... 1 1) Varianty vložení vzorce... 1 a) vložení adres do vzorce pomocí myši... 1 b) vložení adres do vzorce přímým zápisem z klávesnice... 2 c) vložení

Více

OBSAH. 1. Co jsou funkce listu 3

OBSAH. 1. Co jsou funkce listu 3 OBSAH 1. Co jsou funkce listu 3 1.1. Průvodce funkcí 3 1.2. Konvence 3 1.3. Syntax funkcí 3 1.4. Jména argumentů 4 1.5. Použití argumentů 4 1.6. Typy argumentů 4 2. Seznam funkcí podle kategorií 5 2.1.

Více

Modelování, simulace a analýza za použití Excelu

Modelování, simulace a analýza za použití Excelu Modelování, simulace a analýza za použití Excelu : > Modelování Tabulkový model Netabulkový model Simulace Analýza Vybrané nástroje pro analýzu a simulaci Různé klouzavé průměry Klouzavý průměr Klouzavý

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 27 Název materiálu: Funkce datumu a času, finanční a další Ročník: 2. ročník Identifikace

Více

zeleně jsou označené funkce, které patří do zlatého fondu Excelu tyto funkce jsou sice zajímavé, ale pravděpodobně je moc často nepoužijete

zeleně jsou označené funkce, které patří do zlatého fondu Excelu tyto funkce jsou sice zajímavé, ale pravděpodobně je moc často nepoužijete Vybrané funkce MS Excel Obsah Funkce - A... 2 Funkce - B... 2 Funkce - C... 2 Funkce - Č... 2 Funkce - D... 2 Funkce - E... 3 Funkce - H... 3 Funkce - I... 3 Funkce - J... 3 Funkce - K... 3 Funkce - M...

Více

Abstrakt. Klíčová slova. Statistika v Excelu, analýza dat, soubor, Excel. Abstract

Abstrakt. Klíčová slova. Statistika v Excelu, analýza dat, soubor, Excel. Abstract Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá statistikou v programu Excel. Cílem této práce je vypracování metodiky pro řešení statistických funkcí v software Excel. Popsat možnosti a omezení modulu a funkcí.

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Cvičení)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Cvičení) Míra nezaměstnanosti *%+ 2011 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Cvičení) Rozsah 77 Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 2010) Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 0 Medián 9,9 5 10

Více

Obsah. Modelování, simulace a analýza za použití Excelu 15. Vybrané partie 45. Obsah. Předmluva 13 Typografická konvence použitá v knize 14

Obsah. Modelování, simulace a analýza za použití Excelu 15. Vybrané partie 45. Obsah. Předmluva 13 Typografická konvence použitá v knize 14 Obsah Předmluva 13 Typografická konvence použitá v knize 14 1 Modelování, simulace a analýza za použití Excelu 15 Modelování 16 Tabulkový model 18 Netabulkový model 20 Simulace 21 Analýza 22 Vybrané nástroje

Více

Obsah. Seznámení s prostředím Excelu. Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27

Obsah. Seznámení s prostředím Excelu. Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27 Obsah Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27 Konvence použité v této knize 28 Textové konvence 28 Grafické konvence 28 ČÁST 1 Seznámení s prostředím

Více

MS EXCEL_vybrané matematické funkce

MS EXCEL_vybrané matematické funkce MS EXCEL_vybrané matematické funkce Vybrané základní matematické funkce ABS absolutní hodnota čísla CELÁ.ČÁST - zaokrouhlení čísla na nejbližší menší celé číslo EXP - vrátí e umocněné na hodnotu argumentu

Více

4. Vzorce v Excelu Tipy pro práci s Wordem Kontingenční tabulky v Excelu

4. Vzorce v Excelu Tipy pro práci s Wordem Kontingenční tabulky v Excelu 4. Vzorce v Excelu Tipy pro práci s Wordem Kontingenční tabulky v Excelu Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová Zdroje dat Excelu Import dat

Více

FUNKCE 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FUNKCE 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika FUNKCE 2 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

4. Vzorce v Excelu Tipy pro práci s Wordem Kontingenční tabulky v Excelu

4. Vzorce v Excelu Tipy pro práci s Wordem Kontingenční tabulky v Excelu 4. Vzorce v Excelu Tipy pro práci s Wordem Kontingenční tabulky v Excelu Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová Zdroje dat Excelu Import dat

Více

Tabulkový procesor Excel

Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor Excel Excel 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...4 K EMU JE EXCEL... 4 UKÁZKA TABULKOVÉHO DOKUMENTU... 5 PRACOVNÍ PLOCHA... 6 OPERACE SE SOUBOREM...7 OTEVENÍ EXISTUJÍCÍHO

Více

Funkce Function Popis Funkce doplňků a automatizace

Funkce Function Popis Funkce doplňků a automatizace Funkce Function Popis Funkce doplňků a automatizace Add-in and Automation functions VOLAT CALL Zavolá proceduru uloženou v knihovně DLL nebo v soboru prostředků. EUROCONVERT EUROCONVERT Převede číslo na

Více

Předmluva 13 Typografická konvence použitá v knize 14. Tabulkový model 17 Netabulkový model 19

Předmluva 13 Typografická konvence použitá v knize 14. Tabulkový model 17 Netabulkový model 19 Obsah Předmluva 13 Typografická konvence použitá v knize 14 Kapitola 1 Modelování, simulace a analýza za použití Excelu 15 Modelování 15 Tabulkový model 17 Netabulkový model 19 Simulace 19 Analýza 20 Nástroje

Více

Pravděpodobnostní rozdělení v MS Excel

Pravděpodobnostní rozdělení v MS Excel Pravděpodobnostní rozdělení v MS Excel Luboš Marek Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha Konzultace 1 Úvod Mezi statistickou obcí se často diskutuje, který statistický program je nejlepší, přičemž se

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 Obsah Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 Kapitola 1 Modelování, simulace a analýza za použití Excelu 13 Modelování 13 Tabulkový model 15 Netabulkový model 17 Simulace 18 Analýza 19 Nástroje

Více

Microsoft Excel 2010 pro ekonomy + procvičování

Microsoft Excel 2010 pro ekonomy + procvičování Microsoft Excel 2010 pro ekonomy + procvičování Cíl semináře: Vysoce interaktivní kurz je zaměřen na procvičení ekonomických funkcí a výpočtů na příkladech v tabulkovém editoru Microsoft Excel 2010. U

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

FUNKCE 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FUNKCE 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika FUNKCE 3 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

MS EXCEL Funkce. Je jich daleko více, ale pokud zvládneme sinus, zvládneme i sinus hyperbolický atd..

MS EXCEL Funkce. Je jich daleko více, ale pokud zvládneme sinus, zvládneme i sinus hyperbolický atd.. MS EXCEL Funkce Úvod do funkcí - Matematické Přehled funkcí V tomto článku se zmíním o těchto funkcích: ABS EXP LN LOG NAHOCISLO ODMOCNINA PI POWER RADIANS ROUNDDOWN SIN SOUCIN SUMA ZAOKR.DOLŮ ZAOKR.NAHORU

Více

Matematické a statistické funkce

Matematické a statistické funkce Matematické a statistické funkce EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.14 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír

Více

6.1 Normální (Gaussovo) rozdělení

6.1 Normální (Gaussovo) rozdělení 6 Spojitá rozdělení 6.1 Normální (Gaussovo) rozdělení Ze spojitých rozdělení se v praxi setkáme nejčastěji s normálním rozdělením. Toto rozdělení je typické pro mnoho náhodných veličin z rozmanitých oborů

Více

UŽIVATELSKY DEFINOVANÉ FUNKCE

UŽIVATELSKY DEFINOVANÉ FUNKCE UŽIVATELSKY DEFINOVANÉ FUNKCE V RÁMCI TVORBY PEDLOH V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PRO ÚELY: - TVORBY DOKUMENT - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2002-2003 Jednotlivé vestavné funkce lze podle charakteru

Více

x (D(f) D(g)) : (f + g)(x) = f(x) + g(x), (2) rozdíl funkcí f g znamená: x (D(f) D(g)) : (f g)(x) = f(x) g(x), (3) součin funkcí f.

x (D(f) D(g)) : (f + g)(x) = f(x) + g(x), (2) rozdíl funkcí f g znamená: x (D(f) D(g)) : (f g)(x) = f(x) g(x), (3) součin funkcí f. 1. Funkce Deinice 1.1. Zobrazení nazýváme reálná unkce, jestliže H() R. Další speciikaci můžeme provést podle deiničního oboru zobrazení. Deinice 1.2. Reálná unkce se nazývá (1) unkce jedné reálné proměnné,

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

Vyhledávací a databázové funkce v MS Excel 2007. Martin Tůma

Vyhledávací a databázové funkce v MS Excel 2007. Martin Tůma 1 Úvod Vyhledávací a databázové funkce v MS Excel 2007 Martin Tůma Cílem této seminární práce je stručně vysvětlit princip a syntaxi vyhledávacích a databázových funkcí v aplikaci MS Excel 2007 a na praktických

Více

8. Elementární funkce. I. Exponenciální funkce Definice: Pro komplexní hodnoty z definujeme exponenciální funkci předpisem ( ) e z z k k!.

8. Elementární funkce. I. Exponenciální funkce Definice: Pro komplexní hodnoty z definujeme exponenciální funkci předpisem ( ) e z z k k!. 8. Elementární funkce I. Exponenciální funkce Definice: Pro komplexní hodnoty z definujeme exponenciální funkci předpisem ( ) e z z k = k!. Vlastnosti exponenciální funkce: a) řada ( ) konverguje absolutně

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

ADZ základní statistické funkce

ADZ základní statistické funkce ADZ základní statistické funkce Základní statistické funkce a znaky v softwaru Excel Znak Stručný popis + Sčítání buněk - Odčítání buněk * Násobení buněk / Dělení buněk Ctrl+c Vyjmutí buňky Ctrl+v Vložení

Více

Excel COUNTIF COUNTBLANK POČET

Excel COUNTIF COUNTBLANK POČET Excel Výpočty a vazby v tabulkách COUNTIF Sečte počet buněk v oblasti, které odpovídají zadaným kritériím. Funkce je zapisována ve tvaru: COUNTIF(Oblast;Kritérium) Oblast je oblast buněk, ve které mají

Více

Matematika 1. Matematika 1

Matematika 1. Matematika 1 5. přednáška Elementární funkce 24. října 2012 Logaritmus a exponenciální funkce Věta 5.1 Existuje právě jedna funkce (značíme ji ln a nazýváme ji přirozeným logaritmem), s následujícími vlastnostmi: D(ln)

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Stručný obsah. Část II: Vytváření listů 5. Příprava návrhu listu Práce s listem Práce v sešitu 183

Stručný obsah. Část II: Vytváření listů 5. Příprava návrhu listu Práce s listem Práce v sešitu 183 Stručný obsah Část I: Prostředí Excelu 1. Co je nového v Microsoft Office Excel 2007 35 2. Základy Excelu 51 3. Přizpůsobení pracovního prostoru Excel 109 4. Zabezpečení a soukromí 127 Část II: Vytváření

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Informatika a výpočetní technika kompendium Pavel Navrátil Příloha Přehled funkcí v Excelu 2003 05KA-Prehled_funkci_Excel2003.pdf Nakladatelství a vydavatelství Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Více

Funkce a vzorce v Excelu

Funkce a vzorce v Excelu Funkce a vzorce v Excelu Lektor: Ing. Martin Kořínek, Ph.D. Formátování tabulky V této kapitole si vysvětlíme, jak tabulku graficky zdokonalit, jak změnit nastavení šířky a případně výšky sloupců, jak

Více

Microsoft Office. Excel vyhledávací funkce

Microsoft Office. Excel vyhledávací funkce Microsoft Office Excel vyhledávací funkce Karel Dvořák 2011 Vyhledávání v tabulkách Vzhledem ke skutečnosti, že Excel je na mnoha pracovištích používán i jako nástroj pro správu jednoduchých databází,

Více

ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN

ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

Více

KURZ MS EXCEL FUNKCE A VZORCE OSNOVA

KURZ MS EXCEL FUNKCE A VZORCE OSNOVA Na Školení Microsoft Excel - Funkce a vzorce vám ukážeme vhodné využití funkcí, vzorců a technik, které vám usnadní práci v programu Microsoft Excel. Kurz obsahuje širokou nabídku jak uživatelských znalostí,

Více

27. června Abstrakt. druhá odmocnina a pod. jsou vynechány. Také je vynechán např. tangensu.) 1 x ln x. e x sin x. arcsin x. cos x.

27. června Abstrakt. druhá odmocnina a pod. jsou vynechány. Také je vynechán např. tangensu.) 1 x ln x. e x sin x. arcsin x. cos x. Základní elementární funkce Robert Mařík 7. června 00 ln e sin arcsin cos arccos tg arctg Abstrakt V tomto dokumentu jsou uvedeny základní vlastnosti nejdůležitějších základních elementárních funkcí. (Triviální

Více

Informatika B Píklad 05 MS Excel

Informatika B Píklad 05 MS Excel Informatika B Píklad 05 MS Excel TÉMA: Vytváení vzorc, pojmenování oblastí Sekretáka spolenosti Naše zahrada, a.s. dostala za úkol provést urité výpoty v sešit se seznamy zboží. Práci si usnadnila pojmenováním

Více

Excel Matematické operátory. Excel předdefinované funkce

Excel Matematické operátory. Excel předdefinované funkce Excel Matematické operátory a) Sčítání + příklad =A1+A2 sečte obsah buněk A1 a A2 b) Odčítání - příklad =A1-A2 odečte hodnotu buňky A2 od hodnoty buňky A1 c) Násobení * příklad =A1*A2 vynásobí obsah buněk

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická

Více

V této chvíli je obtížné exponenciální funkci přesně definovat. Můžeme však říci, že

V této chvíli je obtížné exponenciální funkci přesně definovat. Můžeme však říci, že .5. Cíle Uvedeme nní několik unkcí, z nichž většinu studenti znají již ze střední škol. Nazveme je základní elementární unkce. Konečným počtem sčítání, odčítání, násobení, dělení, skládání a případně invertování

Více

II. Vzorce v Excelu Tipy pro práci s Wordem Kontingenční tabulky v Excelu, 1. část

II. Vzorce v Excelu Tipy pro práci s Wordem Kontingenční tabulky v Excelu, 1. část II. Vzorce v Excelu Tipy pro práci s Wordem Kontingenční tabulky v Excelu, 1. část Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová Zdroje dat Excelu Import

Více

Statistické funkce. Analýza rozložení dat

Statistické funkce. Analýza rozložení dat Statistické K A P I T O L A Microsoft Excel 2007 nabízí celou řadu nástrojů, jejichž prostřednictvím lze analyzovat statistická data. V programu je vestavěno mnoho funkcí, jež pomáhají při jednoduchých

Více

soubor FUNKCÍ příručka pro studenty

soubor FUNKCÍ příručka pro studenty soubor FUNKCÍ příručka pro studenty 1 Obsah Poznámky 6 lineární funkce mocninné funkce s přirozeným exponentem o sudým o lichým s celým záporným exponentem o sudým o lichým s racionálním exponentem o druhá

Více

Základy zpracování kalkulačních tabulek

Základy zpracování kalkulačních tabulek Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz Základy zpracování kalkulačních tabulek Mgr. Radek Maca Excel I 1 slide ZÁKLADNÍ

Více

4.2. CYKLOMETRICKÉ FUNKCE

4.2. CYKLOMETRICKÉ FUNKCE 4.. CYKLOMETRICKÉ FUNKCE V této kapitole se dozvíte: jak jsou definovány cyklometrické funkce a jaký je jejich vztah k funkcím goniometrickým; základní vlastnosti cyklometrických funkcí; nejdůležitější

Více

Obsah. Vybraná témata z Excelu pro techniky 13. Obsah. Úvod 11 Komu je kniha určena 11 Uspořádání knihy 11. Typografická konvence použitá v knize 12

Obsah. Vybraná témata z Excelu pro techniky 13. Obsah. Úvod 11 Komu je kniha určena 11 Uspořádání knihy 11. Typografická konvence použitá v knize 12 Obsah Úvod 11 Komu je kniha určena 11 Uspořádání knihy 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Vybraná témata z Excelu pro techniky 13 Vzorce a funkce pro techniky 14 Vytvoření jednoduchého vzorce

Více

EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé. Martina Litschmannová

EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé. Martina Litschmannová EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé Martina Litschmannová Obsah semináře definování názvu dynamicky měněné oblasti, kontingenční tabulky úvod, kontingenční tabulky násobné oblasti sloučení, převod

Více

Pravdpodobnost výskytu náhodné veliiny na njakém intervalu urujeme na základ tchto vztah: f(x)

Pravdpodobnost výskytu náhodné veliiny na njakém intervalu urujeme na základ tchto vztah: f(x) NÁHODNÁ VELIINA Náhodná veliina je veliina, jejíž hodnota je jednoznan urena výsledkem náhodného pokusu (je-li tento výsledek dán reálným íslem). Jde o reálnou funkci definovanou na základním prostoru

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika 010 1.týden (0.09.-4.09. ) Data, typy dat, variabilita, frekvenční analýza

Více

Vybraná rozdělení náhodné veličiny

Vybraná rozdělení náhodné veličiny 3.3 Vybraná rozdělení náhodné veličiny 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 Rozdělení Z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Život je umění vytvářet uspokojivé závěry na základě nedostatečných předpokladů.

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

Seznámení s aplikaci Excel

Seznámení s aplikaci Excel O autorech 27 Poděkování 29 Otázky a podpora 29 Práce s doprovodnými materiály 29 Zpětná vazba od čtenářů 29 Dotazy 29 Errata 30 Textové a vizuální konvence použité v této knize 30 Textové konvence 30

Více

Číselné charakteristiky a jejich výpočet

Číselné charakteristiky a jejich výpočet Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz charakteristiky polohy charakteristiky variability charakteristiky koncetrace charakteristiky polohy charakteristiky

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Vlastnosti funkcí Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Definiční obor Definiční obor funkce je množina všech čísel,

Více

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Vybrané části Excelu Ing. Petr Adamec Brno 2010 Cílem předmětu je seznámení se s programem Excel

Více

Příklad 1. Řešení 1a Máme vyšetřit lichost či sudost funkce ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 3

Příklad 1. Řešení 1a Máme vyšetřit lichost či sudost funkce ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 3 Příklad 1 Zjistěte, zda jsou dané funkce sudé nebo liché, případně ani sudé ani liché: a) =ln b) = c) = d) =4 +1 e) =sin cos f) =sin3+ cos+ Poznámka Všechny tyto úlohy řešíme tak, že argument funkce nahradíme

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky 1. Lineární rovnice a nerovnice a) Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou absolutní hodnota reálného čísla definice, geometrický význam, srovnání řešení rovnic s abs. hodnotou

Více

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé)

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) 2015 Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Efektivní práce s Excelem pro středně pokročilé uživatele Práce s rozsáhlými tabulkami

Více

V praxi pracujeme s daty nominálními (nabývají pouze dvou hodnot), kategoriálními (nabývají více

V praxi pracujeme s daty nominálními (nabývají pouze dvou hodnot), kategoriálními (nabývají více 9 Vícerozměrná data a jejich zpracování 9.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat, hledáme souvislosti mezi dvěmi, případně více náhodnými veličinami. V praxi pracujeme

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

2. Posouzení efektivnosti investice do malé vtrné elektrárny

2. Posouzení efektivnosti investice do malé vtrné elektrárny 2. Posouzení efektvnost nvestce do malé vtrné elektrárny Cíle úlohy: Posoudt ekonomckou výhodnost proektu malé vtrné elektrárny pomocí základních metod hodnocení efektvnost nvestních proekt ako sou metoda

Více

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu

Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pístupný síový disk F:\, na kterém jsou

Více

Matematika I pracovní listy

Matematika I pracovní listy Matematika I pracovní listy Dagmar Dlouhá, Radka Hamříková, Zuzana Morávková, Michaela Tužilová Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzita Ostrava Úvod Pracovní listy jsou určeny

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová Tematický plán Vyučující: Ing. Joanna Paździorová 1. r o č n í k 5 h o d i n t ý d n ě, c e l k e m 1 7 0 h o d i n Téma- Tematický celek Z á ř í 1. Opakování a prohloubení učiva základní školy 18 1.1.

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

2. cvičení z ZI1 - Excel

2. cvičení z ZI1 - Excel Doc.Ing. Vlastimil Jáneš... janes@fd.cvut.cz 2. cvičení z ZI1 - Excel O Excelu - organizace listů : 1 list : max. 65 536 řádků a 256 sloupců, tj. 16 777 216 buněk. Sloupce : A, B,.Z, AA, AB,. IU, IV (26

Více

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých

Více

Cyklometrické funkce

Cyklometrické funkce 4 Cyklometrické funkce V minulé kapitole jsme zkoumali první funkci inverzní ke funkci goniometrické (tyto funkce se nazývají cyklometrické) funkci y = arcsin x (inverzní k funkci y = sin x ) Př: Nakresli

Více

Textové, datumové a časové funkce

Textové, datumové a časové funkce Textové, datumové a časové funkce EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.15 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír

Více

Mark Dodge, Craig Stinson. Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007

Mark Dodge, Craig Stinson. Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007 Mark Dodge, Craig Stinson Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007 Computer Press, a.s. Brno 2008 Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007 Mark Dodge, Craig Stinson Computer Press, a.s., 2008. Vydání

Více

Univerzita Pardubice Fakulta Ekonomicko- správní. Testy hypotéz s využitím programu MS EXCEL. Tomáš Borůvka

Univerzita Pardubice Fakulta Ekonomicko- správní. Testy hypotéz s využitím programu MS EXCEL. Tomáš Borůvka Univerzita Pardubice Fakulta Ekonomicko- správní Testy hypotéz s využitím programu MS EXCEL Tomáš Borůvka Bakalářská práce 010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Mark Dodge, Craig Stinson. Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007

Mark Dodge, Craig Stinson. Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007 Mark Dodge, Craig Stinson Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007 Computer Press, a.s. Brno 2008 Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007 Mark Dodge, Craig Stinson Computer Press, a.s., 2008. Vydání

Více

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Pracovní listy s postupy řešení Brno 2010 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Státní maturita z matematiky Obsah Obsah NIŽŠÍ úroveň obtížnosti 4 MAGZD10C0K01 říjen 2010..........................

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

III. Vzorce v Excelu dokončení Statistica. Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M.

III. Vzorce v Excelu dokončení Statistica. Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. III. Vzorce v Excelu dokončení Statistica Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová Statistické funkce v MS Excel Od verze 2007 obsahuje MS Excel

Více

Analýza dat na PC I.

Analýza dat na PC I. CENTRUM BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Analýza dat na PC I. Popisná analýza v programu Statistica IBA výuka Základní popisná statistika Popisná statistika

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

JAK DEFINOVAT PRAVIDLO PRO VÍCE BUNĚK NARÁZ

JAK DEFINOVAT PRAVIDLO PRO VÍCE BUNĚK NARÁZ Podmíněné formátování s pomocí vzorce je tématem pro pokročilejší uživatele. Zatímco začátky necháváme na průvodcích, jako je Zvýraznit pravidla buněk a další nástroje (pruhy, škály, ikony), komplikovanější

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc.

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc. 1/2 pro začátečníky Ing. Zbyněk Sušil, MSc. Průběh lekce Základní informace Seznamy Formátování buněk Operace s řádky a sloupci Příprava tisku Matematické operace Vzorce Absolutní a relativní adresování

Více

AVDAT Klasický lineární model, metoda nejmenších

AVDAT Klasický lineární model, metoda nejmenších AVDAT Klasický lineární model, metoda nejmenších čtverců Josef Tvrdík Katedra informatiky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Lineární model y i = β 0 + β 1 x i1 + + β k x ik + ε i (1) kde y i

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY VYUŽITÍ VYBRANÝCH FUNKCÍ MS EXCEL DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. ZdeňkaPuhanová Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor VT-Te Vedoucí

Více

Požadavky ke zkoušce. Ukázková písemka

Požadavky ke zkoušce. Ukázková písemka Požadavky ke zkoušce Zkouška z předmětu MATEMATIKA 1 má dvě části Písemná část: Písemná část se ještě dále rozděluje na praktickou část písemku a teoretickou část test. Písemka trvá 90 minut a je v ní

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Microsoft Excel pro techniky a inženýry Computer Press, a.s. Brno 2008 Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Computer Press, a. s., 2008. Vydání první.

Více