MS Excel - Základní funkce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MS Excel - Základní funkce"

Transkript

1 Informatika B MS Excel 1/10 Matematické MS Excel - Základní funkce ABS ARCCOS ARCCOSH ARCSIN ARCSINH ARCTG ARCTG2 ARCTGH ZAOKR.NAHORU KOMBINACE COS COSH COUNTIF DEGREES ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ EXP FAKTORIÁL FACTDOUBLE ZAOKR.DOL GCD CELÁ.ÁST LCM LN LOGZ LOG DETERMINANT INVERZE SOUIN.MATIC MOD MROUND MULTINOMIAL ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ PI POWER SOUIN QUOTIENT RADIANS Vrátí absolutní hodnotu ísla. Vrátí arkuskosinus ísla. Vrátí hodnotu hyperbolického arkuskosinu ísla. Vrátí arkussinus ísla. Vrátí hyperbolický arkussinus ísla. Vrátí arkustangens ísla. Vrátí arkustangens x-ové a y-ové souadnice. Vrátí hyperbolický arkustangens ísla. Zaokrouhlí íslo na nejbližší celé íslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty. Vrátí poet kombinací pro daný poet položek. Vrátí kosinus ísla. Vrátí hyperbolický kosinus ísla. Sete buky v oblasti splující daná kriteria, které nejsou prázdné. Pevede radiány na stupn. Zaokrouhlí íslo nahoru na nejbližší celé sudé íslo. Vrátí základ pirozeného logaritmu e umocnný na zadané íslo. Vrátí faktoriál ísla. Vrátí dvojitý faktoriál ísla. Zaokrouhlí íslo dol, smrem k nule. Vrátí nejvtší spolený dlitel. Zaokrouhlí íslo dol na nejbližší celé íslo. Vrátí nejmenší spolený násobek. Vrátí pirozený logaritmus ísla. Vrátí logaritmus ísla pi zadaném základu. Vrátí dekadický logaritmus ísla. Vrátí determinant matice. Vrátí inverzní matici. Vrátí souin dvou matic. Vrátí zbytek po dlení. Vrátí íslo zaokrouhlené na požadovaný násobek. Vrátí mnoholen z množiny ísel. Zaokrouhlí íslo nahoru na nejbližší celé liché íslo. Vrátí hodnotu ísla pí. Umocní íslo na zadanou mocninu. Vynásobí argumenty funkce. Vrátí celou ást dlení. Pevede stupn na radiány.

2 Informatika B MS Excel 2/10 NÁHÍSLO Vrátí náhodné íslo mezi 0 a 1. RANDBETWEEN ROMAN ZAOKROUHLIT ROUNDDOWN ROUNDUP SERIESSUM SIGN SIN SINH ODMOCNINA SQRTPI SUBTOTAL SUMA SUMIF SOUIN.SKALÁRNÍ SUMA.TVERC SUMX2MY2 SUMX2PY2 SUMXMY2 TG TGH USEKNOUT Vrátí náhodné íslo mezi zadanými ísly. Pevede arabskou íslici na ímskou ve formátu textu. Zaokrouhlí íslo na zadaný poet íslic. Zaokrouhlí íslo dol, smrem k nule. Zaokrouhlí íslo nahoru, smrem od nuly. Vrátí souet mocninné ady urené podle vzorce. Vrátí znaménko ísla. Vrátí sinus daného úhlu. Vrátí hyperbolický sinus ísla. Vrátí kladnou druhou odmocninu. Vrátí druhou odmocninu výrazu (íslo * pí). Vrátí souhrn v seznamu nebo databázi. Sete argumenty funkce. Sete buky vybrané podle zadaných kritérií. Vrátí souet souin odpovídajících prvk matic. Vrátí souet tverc argument. Vrátí souet rozdílu tverc odpovídajících hodnot ve dvou maticích. Vrátí souet soutu tverc odpovídajících hodnot ve dvou maticích. Vrátí souet tverc rozdíl odpovídajících hodnot ve dvou maticích. Vrátí tangens ísla. Vrátí hyperbolický tangens ísla. Zkrátí íslo na celé íslo.

3 Informatika B MS Excel 3/10 Statistické PRMODCHYLKA PRMR AVERAGEA BETADIST BETAINV BINOMDIST CHIDIST CHIINV CHITEST CONFIDENCE CORREL POET POET2 COVAR CRITBINOM DEVSQ EXPONDIST Vrátí prmrnou hodnotu absolutních odchylek datových bod od jejich stední hodnoty. Vrátí prmrnou hodnotu argument. Vrátí prmrnou hodnotu argument vetn ísel, textu a logických hodnot. Vrátí hodnotu hustoty rozdlení soutové pravdpodobnosti beta. Vrátí inverzní hodnotu hustoty rozdlení soutové pravdpodobnosti beta. Vrátí hodnotu binomického rozdlení pravdpodobnosti jednotlivých veliin. Vrátí jednostrannou pravdpodobnost rozdlení chí-kvadrát. Vrátí hodnotu funkce inverzní k distribuní funkci jednostranné pravdpodobnosti rozdlení chí-kvadrát. Vrátí test nezávislosti. Vrátí interval spolehlivosti pro stední hodnotu základního souboru. Vrátí korelaní koeficient mezi dvma množinami dat. Vrátí poet ísel v seznamu argument. Vrátí poet hodnot v seznamu argument. Vrátí hodnotu kovariance, prmrnou hodnotu souin párových odchylek. Vrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má soutové binomické rozdlení hodnotu vtší nebo rovnu hodnot kritéria. Vrátí souet tverc odchylek. Vrátí hodnotu exponenciálního rozdlení. FDIST Vrátí hodnotu rozdlení pravdpodobnosti F. FINV Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuní funkci rozdlení F. FISHER FISHERINV FORECAST ETNOSTI FTEST GAMMADIST GAMMAINV GAMMALN GEOMEAN LOGLINTREND HARMEAN HYPGEOMDIST INTERCEPT KURT LARGE Vrátí hodnotu Fisherovy transformace. Vrátí hodnotu inverzní funkce k Fisherov transformaci. Vrátí hodnotu lineárního trendu. Vrátí etnost rozdlení jako svislou matici. Vrátí výsledek F-testu. Vrátí hodnotu rozdlení gama. Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuní funkci soutového rozdlení gama. Vrátí pirozený logaritmus funkce gama (x). Vrátí geometrický prmr. Vrátí hodnoty exponenciálního trendu. Vrátí harmonický prmr. Vrátí hodnotu hypergeometrického rozdlení. Vrátí úsek lineární regresní áry. Vrátí hodnotu excesu množiny dat. Vrátí k-tou nejvtší hodnotu množiny dat.

4 Informatika B MS Excel 4/10 LINREGRESE LOGLINREGRESE LOGINV LOGNORMDIST MAX MAXA MEDIAN MIN MINA MODE NEGBINOMDIST NORMDIST NORMINV NORMSDIST NORMSINV PEARSON PERCENTIL PERCENTRANK PERMUTACE POISSON PROB QUARTIL RANK RKQ SKEW SLOPE SMALL STANDARDIZE SMODCH.VÝBR STDEVA SMODCH STDEVPA STEYX TDIST Vrátí parametry lineárního trendu. Vrátí parametry exponenciálního trendu. Vrátí inverzní funkci k distribuní funkci logaritmickonormálního rozdlení. Vrátí hodnotu soutového logaritmicko-normálního rozdlení. Vrátí maximální hodnotu seznamu argument. Vrátí maximální hodnotu seznamu argument vetn ísel, textu a logických hodnot. Vrátí stední hodnotu zadaných ísel. Vrátí minimální hodnotu seznamu argument. Vrátí nejmenší hodnotu v seznamu argument vetn ísel, textu a logických hodnot. Vrátí hodnotu, která se v množin dat vyskytuje nejastji. Vrátí hodnotu negativního binomického rozdlení. Vrátí hodnotu normálního soutového rozdlení. Vrátí inverzní funkci k funkci normálního soutového rozdlení. Vrátí hodnotu standardního normálního soutového rozdlení. Vrátí inverzní funkci k funkci standardního normálního soutového rozdlení. Vrátí Pearsonv výsledný momentový korelaní koeficient. Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti. Vrátí poadí hodnoty v množin dat vyjádené procentuální ástí množiny dat. Vrátí poet permutací pro zadaný poet objekt. Vrátí hodnotu distribuní funkce Poissonova rozdlení. Vrátí pravdpodobnost výskytu hodnot v oblasti mezi dvma mezními hodnotami. Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat. Vrátí poadí ísla v seznamu ísel. Vrátí druhou mocninu Pearsonova výsledného momentového korelaního koeficientu. Vrátí zešikmení rozdlení. Vrátí smrnici lineární regresní áry. Vrátí k-tou nejmenší hodnotu množiny dat. Vrátí normalizovanou hodnotu. Vypote smrodatnou odchylku výbru. Vypote smrodatnou odchylku výbru vetn ísel, textu a logických hodnot. Vypote smrodatnou odchylku základního souboru. Vypote smrodatnou odchylku základního souboru vetn ísel, textu a logických hodnot. Vrátí standardní chybu pedpovzené hodnoty y pro každou hodnotu x v regresi. Vrátí hodnotu Studentova t-rozdlení. TINV Vrátí inverzní funkci k distribuní funkci Studentova t- rozdlení. LINTREND Vrátí hodnoty lineárního trendu.

5 Informatika B MS Excel 5/10 TRIMMEAN TTEST VAR.VÝBR VARA VAR VARPA WEIBULL ZTEST Vrátí stední hodnotu vnitní ásti množiny dat. Vrátí pravdpodobnost spojenou se Studentovým t-testem. Vypote rozptyl výbru. Vypote rozptyl výbru vetn ísel, textu a logických hodnot. Vypote rozptyl základního souboru. Vypote rozptyl základního souboru vetn ísel, textu a logických hodnot. Vrátí hodnotu Weibullova rozdlení. Vrátí oboustrannou P-hodnotu z-testu. Data a asu DATUM DATUMHODN DEN ROK360 EDATE EOMONTH HODINA MINUTA MSÍC NETWORKDAYS NYNÍ SEKUNDA AS ASHODN DNES DENTÝDNE WEEKNUM WORKDAY ROK YEARFRAC Vrátí poadové íslo uritého data. Pevede datum ve form textu na poadové íslo. Pevede poadové íslo na den v msíci. Vrátí poet dní mezi dvma daty na základ roku s 360 dny. Vrátí poadové íslo data, které oznauje urený poet msíc ped nebo po poátením datu. Vrátí poadové íslo posledního dne msíce ped nebo po zadaném potu msíc. Pevede poadové íslo na hodinu. Pevede poadové íslo na minuty. Pevede poadové íslo na msíc. Vrátí poet celých pracovních dní mezi dvma daty. Vrátí poadové íslo aktuálního data a asu. Pevede poadové íslo na sekundy. Vrátí poadové íslo uritého asu. Pevede as ve form textu na poadové íslo. Vrátí poadové íslo dnešního data. Pevede poadové íslo na den v týdnu. Pevede poadové íslo na íslo pedstavující íselnou pozici týdne v roce. Vrátí poadové íslo data ped nebo po zadaném potu pracovních dn. Pevede poadové íslo na rok. Vrátí ást roku vyjádenou zlomkem a pedstavující poet celých dn mezi poátením a koncovým datem.

6 Informatika B MS Excel 6/10 Textové a datové ASC BAHTTEXT ZNAK VYISTIT KÓD CONCATENATE DOLLAR STEJNÉ NAJÍT ZAOKROUHLIT.NA.TEXT JIS ZLEVA DÉLKA MALÁ ÁST PHONETIC VELKÁ2 NAHRADIT OPAKOVAT ZPRAVA HLEDAT DOSADIT T HODNOTA.NA.TEXT PROISTIT VELKÁ HODNOTA Zmní znaky s plnou šíkou (dvoubajtové) v etzci znak na znaky s poloviní šíkou (jednobajtové). Pevede íslo na text ve formátu, mny ß (baht). Vrátí znak urený íslem kódu. Odstraní z textu všechny netisknutelné znaky. Vrátí íselný kód prvního znaku v textovém etzci. Spojí nkolik textových položek do jedné. Pevede íslo na text ve formátu mny $ (dolar). Zkontroluje, zda jsou dv textové hodnoty shodné. Nalezne textovou hodnotu uvnit jiné (rozlišuje malá a velká písmena). Zformátuje íslo jako text s pevným potem desetinných míst. Zmní znaky s poloviní šíkou (jednobajtové) v etzci znak na znaky s plnou šíkou (dvoubajtové). Vrátí první znaky textové hodnoty umístné nejvíce vlevo. Vrátí poet znak textového etzce. Pevede text na malá písmena. Vrátí uritý poet znak textového etzce poínaje zadaným místem. Extrahuje fonetické znaky (furigana) z textového etzce. Pevede první písmeno každého slova textové hodnoty na velké. Nahradí znaky uvnit textu. Zopakuje text podle zadaného potu opakování. Vrátí první znaky textové hodnoty umístné nejvíce vpravo. Nalezne textovou hodnotu uvnit jiné (malá a velká písmena nejsou rozlišována). V textovém etzci nahradí starý text novým. Pevede argumenty na text. Zformátuje íslo a pevede ho na text. Odstraní z textu mezery. Pevede text na velká písmena. Pevede textový argument na íslo.

7 Informatika B MS Excel 7/10 Logické A NEPRAVDA KDYŽ NE NEBO PRAVDA Vrátí hodnotu PRAVDA, mají-li všechny argumenty hodnotu PRAVDA. Vrátí logickou hodnotu NEPRAVDA. Urí, který logický test má probhnout. Provede logickou negaci argumentu funkce. Vrátí hodnotu PRAVDA, je-li alespo jeden argument roven hodnot PRAVDA. Vrátí logickou hodnotu PRAVDA. Finanní ACCRINT ACCRINTM AMORDEGRC AMORLINC COUPDAYBS COUPDAYS COUPDAYSNC COUPNCD COUPNUM COUPPCD CUMIPMT CUMPRINC ODPIS.ZRYCH ODPIS.ZRYCH2 DISC DOLLARDE DOLLARFR DURATION EFFECT BUDHODNOTA FVSCHEDULE Vrátí nahromadný úrok z cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech. Vrátí nahromadný úrok z cenného papíru, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti. Vrátí lineární amortizaci v každém úetním období pomocí koeficientu amortizace. Vrátí lineární amortizaci v každém úetním období. Vrátí poet dn od zaátku období placení kupón do data splatnosti. Vrátí poet dn v období placení kupón, které obsahuje den zútování. Vrátí poet dn od data zútování do následujícího data placení kupónu. Vrátí následující datum placení kupónu po datu zútování. Vrátí poet kupón splatných mezi datem zútování a datem splatnosti. Vrátí pedchozí datum placení kupónu ped datem zútování. Vrátí kumulativní úrok splacený mezi dvma obdobími. Vrátí kumulativní jistinu splacenou mezi dvma obdobími pjky. Vrátí odpis aktiva za urité období pomocí degresivní metody odpisu s pevným zstatkem. Vrátí odpis aktiva za urité období pomocí dvojité degresivní metody odpisu nebo jiné metody, kterou zadáte. Vrátí diskontní sazbu cenného papíru. Pevede ástku v korunách vyjádenou zlomkem na ástku v korunách vyjádenou desetinným íslem. Pevede ástku v korunách vyjádenou desetinným íslem na ástku v korunách vyjádenou zlomkem. Vrátí roní dobu cenného papíru s pravidelnými úrokovými sazbami. Vrátí efektivní roní úrokovou sazbu. Vrátí budoucí hodnotu investice. Vrátí budoucí hodnotu poátení jistiny po použití série sazeb

8 Informatika B MS Excel 8/10 INTRATE PLATBA.ÚROK MÍRA.VÝNOSNOSTI ISPMT MDURATION MOD.MÍRA.VÝNOSNO STI NOMINAL POET.OBDOBÍ ISTÁ.SOUHODNOT A ODDFPRICE ODDFYIELD ODDLPRICE ODDLYIELD PLATBA PLATBA.ZÁKLAD PRICE složitého úroku. Vrátí úrokovou sazbu pln investovaného cenného papíru. Vrátí výšku úroku investice za dané období. Vrátí vnitní výnosové procento série penžních tok. Vypote výši úroku z investice zaplaceného bhem uritého období. Vrátí Macauleyho modifikovanou dobu cenného papíru o nominální hodnot 100 K. Vrátí vnitní sazbu výnosu, piemž kladné a záporné hodnoty penžních prostedk jsou financovány podle rzných sazeb. Vrátí nominální roní úrokovou sazbu. Vrátí poet období pro investici. Vrátí istou souasnou hodnotu investice vypoítanou na základ série pravidelných penžních tok a diskontní sazby. Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnot 100 K s odlišným prvním obdobím. Vrátí výnos cenného papíru s odlišným prvním obdobím. Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnot 100 K s odlišným posledním obdobím. Vrátí výnos cenného papíru s odlišným posledním obdobím. Vrátí hodnotu pravidelné splátky anuity. Vrátí hodnotu splátky jistiny pro zadanou investici za dané období. Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnot 100 K, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech. PRICEDISC Vrátí cenu diskontního cenného papíru o nominální hodnot 100 K. PRICEMAT SOUHODNOTA ÚROKOVÁ.MÍRA RECEIVED ODPIS.LIN ODPIS.NELIN TBILLEQ TBILLPRICE TBILLYIELD ODPIS.ZA.INT XIRR XNPV YIELD YIELDDISC YIELDMAT Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnot 100 K, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti. Vrátí souasnou hodnotu investice. Vrátí úrokovou sazbu vztaženou na období anuity. Vrátí ástku obdrženou k datu splatnosti pln investovaného cenného papíru. Vrátí pímé odpisy aktiva pro jedno období. Vrátí smrné íslo roních odpis aktiva pro zadané období. Vrátí výnos smnky státní pokladny ekvivalentní výnosu obligace. Vrátí cenu smnky státní pokladny o nominální hodnot 100 K. Vrátí výnos smnky státní pokladny. Vrátí odpis aktiva pro urité období nebo ást období pomocí degresivní metody odpisu. Vrátí vnitní výnosnost pro harmonogram penžních tok. Vrátí istou souasnou hodnotu pro harmonogram penžních tok, který nemusí být nutn periodický. Vrátí výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech. Vrátí roní výnos diskontního cenného papíru, napíklad smnky státní pokladny. Vrátí roní výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.

9 Informatika B MS Excel 9/10 Vyhledávací ODKAZ POET.BLOK ZVOLIT SLOUPEC SLOUPCE VVYHLEDAT HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ INDEX NEPÍMÝ.ODKAZ VYHLEDAT POZVYHLEDAT POSUN ÁDEK ÁDKY RTD. TRANSPOZICE SVYHLEDAT Vrátí textový odkaz na jednu buku listu. Vrátí poet oblastí v odkazu. Zvolí hodnotu ze seznamu hodnot. Vrátí íslo sloupce odkazu. Vrátí poet sloupc v odkazu. Prohledá horní ádek matice a vrátí hodnotu urené buky. Vytvoí zástupce nebo odkaz, který oteve dokument uložený na síovém serveru, v síti intranet nebo Internet. Pomocí rejstíku zvolí hodnotu z odkazu nebo matice. Vrátí odkaz urený textovou hodnotou. Vyhledá hodnoty ve vektoru nebo matici. Vyhledá hodnoty v odkazu nebo matici. Vrátí posun odkazu od zadaného odkazu. Vrátí íslo ádku odkazu. Vrátí poet ádk v odkazu. Nate data reálného asu z programu, který podporuje automatizaci modelu COM (Automatizace: Zpsob práce s objekty urité aplikace z jiné aplikace nebo vývojového nástroje. Automatizace (díve nazývaná automatizace OLE) je poítaový standard a je funkcí modelu COM (Component Object Model).) Vrátí transponovanou matici. Prohledá první sloupec matice, pesune kurzor v ádku a vrátí hodnotu buky.

10 Informatika B MS Excel 10/10 Databázové DPRMR DPOET DPOET2 DZÍSKAT DMAX DMIN DSOUIN DSMODCH.VÝBR DSMODCH DSUMA DVAR.VÝBR DVAR ZÍSKATKONTDATA Vrátí prmr vybraných položek databáze. Sete buky databáze obsahující ísla. Sete buky databáze, které nejsou prázdné. Extrahuje z databáze jeden záznam splující zadaná kritéria. Vrátí maximální hodnotu z vybraných položek databáze. Vrátí minimální hodnotu z vybraných položek databáze. Vynásobí hodnoty uritého pole záznam v databázi, které splují daná kritéria. Odhadne smrodatnou odchylku výbru vybraných položek databáze. Vypote smrodatnou odchylku základního souboru vybraných položek databáze. Sete ísla ve sloupcovém poli záznam databáze, která splují daná kritéria. Odhadne rozptyl výbru vybraných položek databáze. Vypote rozptyl základního souboru vybraných položek databáze. Vrátí data uložená v kontingenní tabulce. Informaní POLÍKO COUNTBLANK CHYBA.TYP O.PROSTEDÍ JE.PRÁZDNÉ JE.CHYBA JE.CHYBHODN ISEVEN JE.LOGHODN JE.NEDEF JE.NETEXT JE.ÍSLO ISODD JE.ODKAZ JE.TEXT N NEDEF TYP Vrátí informace o formátování, umístní nebo obsahu buky. Sete poet prázdných bunk v oblasti. Vrátí íslo odpovídající typu chyby. Vrátí informace o aktuálním pracovním prostedí. Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud se argument hodnota odkazuje na prázdnou buku. Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota libovolná chybová hodnota (krom #N/A). Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota libovolná chybová hodnota. Vrátí logickou hodnotu PRAVDA, pokud je íslo sudé. Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota logická hodnota. Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota chybová hodnota #N/A. Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud argument hodnota není text. Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota íslo. Vrátí logickou hodnotu PRAVDA, pokud je íslo liché. Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota odkaz. Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota text. Vrátí hodnotu pevedenou na íslo. Vrátí chybovou hodnotu #N/A. Vrátí íslo oznaující datový typ hodnoty.

Využití matematických vzorců s odkazy na obsahy jednotlivých buněk je jednou ze základních funkcí programu.

Využití matematických vzorců s odkazy na obsahy jednotlivých buněk je jednou ze základních funkcí programu. MS EXCEL Vzorce (funkce) Obsah MS EXCEL Vzorce a funkce... 1 1) Varianty vložení vzorce... 1 a) vložení adres do vzorce pomocí myši... 1 b) vložení adres do vzorce přímým zápisem z klávesnice... 2 c) vložení

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2015/2016 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu

Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pístupný síový disk F:\, na kterém jsou

Více

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

Výpočty v tabulce. tip TEXT A ČÍSLA V BUŇKÁCH VÝPOČTY V TABULCE KAPITOLA 3

Výpočty v tabulce. tip TEXT A ČÍSLA V BUŇKÁCH VÝPOČTY V TABULCE KAPITOLA 3 KAPITOLA 3 Výpočty v tabulce VÝPOČTY POMOCÍ VZORCŮ VLOŽENÍ ZÁKLADNÍCH SOUHRNŮ VÝPOČTY POMOCÍ FUNKCÍ PŘÍKLADY NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH FUNKCÍ KOMBINOVÁNÍ FUNKCÍ SE VZORCI SHRNUTÍ Jedním z důvodů, pro které se staly

Více

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU 1) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PLÁNU PODNIKU - vyplní se tabulky (Rozvaha, Výkaz zisk a ztrát a CF str. 2,3,4,5) na pt let do budoucna dle piložených vysvtlivek (str. 6,7).

Více

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1.1 K ČEMU JE TABULKOVÝ PROCESOR ke tvorbě tabulek k řešení opakujících se početních úloh ke grafickému znázornění závislostí a empirických hodnot k jednoduchým databázovým

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE 003 Petr Soukal - - VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Studijní program: Kvantitativní metody

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta 4. Jaderná fyzika Stavba atomu Atomy byly dlouho považovány za nedlitelné. Postupem asu se zjistilo, že mají jádro složené z proton a z neutron a elektronový obal tvoený elektrony. Jaderná fyzika se zabývá

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

V této kapitole jsou následující témata:

V této kapitole jsou následující témata: KAPITOLA 11 Vzorce pro půjčky a investice V této kapitole jsou následující témata: Představení základního principu časové hodnoty peněz Vysvětlení finančních pojmů Použití základních finančních funkcí

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Tabulkový procesor Excel funkce a vzorce II. Obsah:

Tabulkový procesor Excel funkce a vzorce II. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Únor 2014 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

GeoGebra stručný průvodce kurzem

GeoGebra stručný průvodce kurzem Beznákladové ICT pro učitele Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Úvod GeoGebra je program v oblasti dynamické geometrie (DGS), který v sobě

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM...

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... TEST 1 ŘEŠENÍ...5 TEST ZADÁNÍ...40 TEST TABULKA S BODOVÝM

Více

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 Obsah Popis základního okna MS Excel... 3 Buňka... 4 Zadávání hodnot... 5 Editace hodnot...

Více

Matematické a statistické funkce

Matematické a statistické funkce Matematické a statistické funkce EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.14 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Informatika B Píklad 05 MS Excel

Informatika B Píklad 05 MS Excel Informatika B Píklad 05 MS Excel TÉMA: Vytváení vzorc, pojmenování oblastí Sekretáka spolenosti Naše zahrada, a.s. dostala za úkol provést urité výpoty v sešit se seznamy zboží. Práci si usnadnila pojmenováním

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS NÁVOD K OBSLUZE Zkrácený český návod Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS Obj. č.: 77 31 27 Obsah Strana 1. SUNDÁNÍ A NASAZENÍ KRYTU KALKULAČKY... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 4 3.

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu

Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu STEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ INNOST obor 01 Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu Vypracoval: Ondej Mikšík Oktáva B Gymnázium Kromíž Masarykovo nám. 496 2007 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Digitální obraz...

Více

ISSN 1801-2361. Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz

ISSN 1801-2361. Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz Excel Asistent Magazín 01/2005 ISSN 1801-2361 Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz Excel Asistent Magazín je určen k volnému šíření. Pokud

Více

Základní analýza dat. Úvod

Základní analýza dat. Úvod Základní analýza dat literatura: Hendl, J. 2006: Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál. Macháček, J. 2001: Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy

Více