SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 1. Smluvní strany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 1. Smluvní strany"

Transkript

1 joměřížská nemocnice a.s. lavlíčkova660/ Kroměříž DIČ CZ Í Fax: SMLOUVA O DÍLO Kroměřížská nemocnice a.s. Evidence emlyv uzavřená dle 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1.1 Objednatel Název / obchodní firma: Adresa sídla / místa podnikání: IČ: DIČ: Osoba oprávněná jednat za objednatele: Zapsána v obchodním rejstříku: Bankovní spojem: Telefon, fax: 1. Smluvní strany Kroměřížská nemocnice a.s. Kroměříž, Havlíčkova 660/73, PSČ CZ Ing. Pavel Calábek, předseda představenstva Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 4416 GE Money Bank a.s., číslo účtu.: / , Zhotovitel Název / obchodní firma: MÁVÁ spol. s r.o. Adresa sídla / místa podnikání: Ostrava - Vítkovice, Sovova 1291/5, PSČ IČ: DIČ: CZ Osoba oprávněná jednat za objednatele: Ing. Jiří Válek st., Ing. Jiří Válek ml. -jednatelé Zapsána v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: /0800 Telefon, fax: , Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tornu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 1.4 Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 1.5 Název veřejné zakázky: Dodávka gastrotechnologie do kuchyňského provozu l.6 Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Roman Mádr, , , roman.madr(s)nem-km.cz 1.7 Osoba oprávněná za objednatele k převzetí díla: Roman Mádr, provozně obchodní náměstek l z9

2 2. Předmět smlouvy 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: Dodávka gastrotechnologie do kuchyňského provozu" (dále jen dílo") 2.2 Dílem se rozumí kompletní dodávka gastrotechnologie - doprava, montáž, revize, odzkoušení, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy souboru gastronomické technologie dle technické specifikace, která je přílohou č. l této smlouvy. 2.3 Zhotovitel se zavazuje ověřit předloženou projektovou dokumentaci. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky upozornit. 2.4 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací a touto smlouvou. 2.5 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Zhotovení díla zahrnuje rovněž: koordinace činností s akcí Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyně - dodávka stavby", realizované investorem - Zlínským krajem, případně s dalšími investičními akcemi probíhajícími souběžně v areálu nemocnice umožnění přístupu na stavbu dodavatelům gastrotechnologie kuchyně a interiéru a koordinaci jejich dodávek. Zhotovitel stavby poskytne energie a výtahy pro dodávku a montáž gastrotechnologie kuchyně a interiéru, pokud budou probíhat v souběhu s pracemi zhotovitele stavby. 2.6 Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na dodávky zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, projektovou dokumentací, touto smlouvou a technickou specifikací, která je přílohou č. l této smlouvy. 2.7 Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 2.8 Projektová dokumentace a technická specifikace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. 2.9 Projektová dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a Ix na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD - DWG Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění služeb a dodávek subdodavatele. Zhotovitel je povinen do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (Firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh dodávek a služeb, které budou provádět. _ 2z9

3 l 3. Doba a místo plnění 3.1 Předpokládaný termín zahájení doby plnění je po podpisu smlouvy v souladu se zákonem a v návaznosti na průběh zadávacího řízení a realizaci stavební připravenosti kuchyně Kroměřížské nemocnice a.s., realizované investorem Zlínským krajem. Předpokládané zahájení montážních prací po protokolárním předání staveniště je v lednu Maximální doba plnění veřejné zakázky je 42 týdnů (tj. doba od podpisu smlouvy do protokolárního předání a převzetí díla). 3.3 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtě 6 týdnů od předání stavebně připravených prostor. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí stavebně připravených prostor. 3.4 Zhotovitel se zavazuje, že dokončí dílo nejpozději ve výše uvedené lhůtě (či. 3.3). V případě prodlení s dokončením a předáním díla se zhotovitel zavazuje k uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno práva objednatele na náhradu případné škody, včetně ušlého zisku v souvislosti s prodlením s dokončením díla, a to i v rozsahu, ve kterém tato škoda bude převyšovat smluvní pokutu. 3.5 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 3.6 Místem plnění je kuchyňský provoz Kroměřížské nemocnice a.s. v Kroměříži, Havlíčkova 660/73, objekt budova F. 4. Cena díla 4.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu či. 2. této smlouvy, která činí: ,75 Kč (bez DPH) l ,15 Kč (výše DPH) ,90 Kč (včetně DPH) (slovy: Jedenáctmilionůdvěstědvacetšesttisíctřistatřicetkorundevadesáthaléřů českých včetně DPH) 4.2 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě technické specifikace s cenovým formulářem, který je součástí jeho nabídky a tvoří přílohu č. l této smlouvy. 4.3 Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle či. 2. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 3z9

4 4.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. 4.5 Cena díla podle odst. 4. l je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů: a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění, b) v případě služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsazených v zadávací dokumentaci. 4.6 Každá změna rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci podle či. 2. této smlouvy musí být předem odsouhlasena objednatelem. 4.7 Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodavek a služeb dle výkazu výměr. 5. Platební podmínky 5.1 Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 5.2 Celková cena včetně DPH za dílo bude objednatelem hrazena na základě daňového dokladu (faktury) s přiloženým splátkovým kalendářem na 60 rovnoměrných měsíčních splátek celkové ceny s DPH. První splátka bude splatná 30 dnů od doručení faktury se splátkovým kalendářem, která bude vystavena po protokolárním převzetí díla. 5.3 Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 5.5 Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. 5.6 Je-li oprávněnost fakturované částky objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad (fakturu) zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu). S vystavením nové faktury vystaví zhotovitel i nový splátkový kalendář. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle či. 15 této smlouvy. 5.7 Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle tohoto článku, obsahuje nesprávné cenové údaje, neobsahuje přílohu - splátkový kalendář. 5.8 V případě prodlení objednatele s úhradou splátek dle splátkového kalendáře je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši dle předpisů práva občanského. Objednatel není povinen kromě úroku z prodlení hradit jakoukoliv smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci. 4z9

5 SI 6. Podmínky provádění díla 6.1 Zhotovitel jmenoval ke dni podpisu smlouvy osobu, která bude odborně řídit provádění díla: Vedoucí zakázky (kontaktní osoba) - Lenka Bestová, mobil: , bestova(g!mava-t.cz. tel./fax.: ; Odpovědný technik - Michal Chromek, mobil: , chromek(q),mava-t.cz. tel./fax.: ; Odpovědný technik: Roman Koval, mobil: , tel./fax.: Jejich pracovní přidělení na prováděném díle musí trvat až do podpisu protokolu o převzetí díla. 6.2 Objednatel má právo určit osobu provádějící dozor v průběhu realizace díla. 6.3 Zhotovitel zajistí zkušební provoz po dobu 14 dnů. Zkušební provoz je doba posledních 14 kalendářních dnů (10 pracovních dnů) doby zhotovení díla dle či V této době bude zhotovitel provádět ve spolupráci se zástupci objednatele funkční prověření jednotlivých částí technologie dle technické specifikace (příloha č. l této smlouvy). Funkční prověření musí odpovídat charakteru a funkci dodávaného zařízení, která musí odpovídat povaze jednotlivého konkrétního zařízení. O prověřené funkčnosti bude vypracován protokol, který zajistí zhotovitel a bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Tento protokol je podkladem pro vypracování předávacího protokolu. V zásadě se předpokládá, že všechna aktivní zařízení (zařízení, která jsou produkční nebo mechanická - kotle, konvektomaty, myčky atd.) budou zapnuta (naplněna vodou) a bude simulován provoz zařízení v minimální délce 4 hodin u jednotlivých zařízení. Ve zkušebním provozu nebude zhotovitel zajišťovat výrobu jídel. Chladící technologie bude zapnuta minimálně po dobu 5 dnů a bude kontrolována hodnota dosažené teploty. U zařízení neutrálních (gastronábytek, vozíky apod.) bude prověřen technický stav jednotlivých částí (kolečka, uzávěry apod.). 6.4 Objednatel určuje zodpovědného zástupce pro zkušební provoz: Marcela Sikorová, vedoucí oddělení stravování, mobil: , marcela.sikorovafg),nem-km.cz, tel.: Tento zástupce bude koordinovat vlastní průběh zkušebního provozu a podepíše jednotlivé protokoly o úspěšném absolvování zkušebního provozu. 6.5 V průběhu doby zkušebního provozu bude též provedeno prvotní zaškolení obsluhy njii ť*rln atť»1 ť> objednatele. 7. Předání a převzetí díla, provedení zkoušek 7.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránících užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 5z9

6 7.2 Po protokolárním předání a převzetí díla zajistí dodavatel po dobu prvních 10 pracovních dnů, kdy objednatel zahájí vlastní provoz zařízení, účast odpovědných pracovníků, kteří zajistí aktivní pomoc (případně opětovné zaškolení) při zahájení reálného provozu objednatele. 7.3 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby zhotovení a o všech skutečnostech, které mohou dílo znemožnit. 7.4 Dodavatel je povinen předat v předávacím řízení následující doklady: - Technické listy (pasporty) od všech instalovaných zařízení - Návody a manipulační předpisy v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě - Návrh provozního řádu - Protokol o zaškolení obsluhy - Prohlášení (osvědčení) o shodě výrobků - DC 7.5 Protokol o předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel. 7.6 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 8. Vlastnická práva a nebezpečí škody na díle 8.1 Vlastnické práva k předmětům díla přechází na objednatele okamžikem úplného protokolárního předání a převzetí díla. 8.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. 8.3 Zhotovitel předloží na objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny na pojistnou částku znějící na výši minimálně 10 mil. Kč a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. 9. Záruční podmínky 9.1 Záruční doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce 60 měsíců. 9.2 V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. 9.3 Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu či nedodržením obvyklých způsobů užívání uvedených v návrhu provozního řádu či za závady způsobené nesprávnou údržbou dle návrhu provozního řádu nebo zanedbáním údržby dle návrhu provozního řádu, zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. Výjimka ze záruční doby se vztahuje dále na části zařízení, která svým charakterem podléhají běžnému opotřebení, a mají zpravidla životnost 6z9

7 kratší než je délka smluvní záruční doby (jako například, těsnění dveří, žárovky, vypouštěcí ventily varných kotlů, příslušenství ke strojům - krouhači disky a podobně, úřední ověřováni vah mimo prvotního, rozvodný systém granulí, vody v granulové myčce atd.). Výjimka ze záruční doby se vztahuje dále na úkony, které jsou charakteru běžné údržby (jako například odvápňování zavápněných zařízení, čištění atd.) a na spotřební materiál (jako například granule pro granulovou myčku, detergenty pro myčky, konvektomaty atd.). 9.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 10. Servisní podmínky 10.1 Zhotovitel po dobu trvání záruční lhůty bude bezplatně odstraňovat vzniklé záruční poruchy a vady na předaném předmětu plnění neprodleně po nahlášení - s nástupem na opravu maximálně do 6 hodin. Zhotovitel zajistí nepřetržitou pohotovost pomocí pevné telefonní linky nebo mobilního spojení a u a faxu. Maximální doba provedení opravy od jejího zahájení do odstranění závady 3 dny Zhotovitel bude záruční servis provádět výhradně autorizovanými servisními pracovníky autorizovaného servisního střediska. Jmenný seznam nejméně 5 autorizovaných servisních pracovníků je součástí této smlouvy jako příloha č V případě neopravitelných poruch a závad se zhotovitel zavazuje k tomu, že budou odstraněny výměnou za shodné (ekvivalentní) zařízení. Opravy se budou provádět na místě realizace předmětu plnění Součástí této smlouvy je návrh na pozáruční servis jako příloha č. 3, ve kterém jsou uvedeny stejné podmínky jako u záručního servisu a dále uvedení cen aktuálního roku za preventivní prohlídku, za servisní hodinu a za dopravu - cena za jednu cestu tam i zpět, ve které budou zahrnuty náklady na čas technika stráveného na cestě, náklady na PHM a náklady na amortizaci vozidla. 11. Spory 11.1 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, dohodly se smluvní strany ve smyslu 262 obchodního zákoníku, že se tento smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 7z9

8 12. Dodatky a změny smlouvy 12.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 13. Důvěrná povaha informací, duševní vlastnictví 13.1 Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s 271 an. obchodního zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní- li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových poměrů. 14. Závěrečná ustanovení 14.1 Objednatel souhlasí s odkupem pohledávky zhotovitele (odkup pohledávky s postihem na klienta; klientem se rozumí společnost MÁVÁ spol. s r.o.) za objednatelem Českou spořitelnou, a.s Tato smlouvaje uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, zeje platná Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v či. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy bude předmět díla financován prostřednictvím třetí strany, je tato třetí strana oprávněna vstoupit do smluvního vztahu mezi zhotovitelem a objednatelem, a to za účelem financování předmětu díla Přílohou č. l této smlouvy je technická specifikace s cenovým výměrem. Přílohou č. 2 této smlouvy jmenný seznam autorizovaných servisních pracovníků. Přílohou č. 3 této smlouvy jsou podmínky pozáručního servisu Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel i objednatel obdrží po 2 vyhotoveních. 8z9

9 Sf 15. Podpisy smluvních stran V Kroměříži, dne Za objednatele Ing. Pavel Calábek předseda představenstva Kroměřížská nemocnice a.s. Havlíčkova 660/ Kroměříž IC DIČ CZ Té! Fax: Za zhotovitele Ing. Jiří Válek st., Ing. Jiří Válek ml. jednatelé společnosti (MÁVÁ) ^.společnost s ručením omezeným Sovova 1291/5, Ostrava-VKkovtee Tel.: , IC: DlC: CZ z9

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Dobřejovice se sídlem: Na Návsi

Více

S M L O U V A O D Í LO

S M L O U V A O D Í LO S M L O U V A O D Í LO dle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČ: 601 62 694 DIČ: CZ60162694 SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 jejímž jménem jedná Ing.

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: DIČ: číslo účtu: zastoupen: Objednatel: Obec Zlonín se sídlem: Zlonín 8, 250 64 Zlonín IČ: 00 24 10 67 číslo účtu: zastoupena: starostou

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu)

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) se uzavírá mezi: Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) I. Firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: Bankovní spojení: tel.: e-mail: dále jen prodávající a Zapsaná v obchodním

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více