SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 1. Smluvní strany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 1. Smluvní strany"

Transkript

1 joměřížská nemocnice a.s. lavlíčkova660/ Kroměříž DIČ CZ Í Fax: SMLOUVA O DÍLO Kroměřížská nemocnice a.s. Evidence emlyv uzavřená dle 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1.1 Objednatel Název / obchodní firma: Adresa sídla / místa podnikání: IČ: DIČ: Osoba oprávněná jednat za objednatele: Zapsána v obchodním rejstříku: Bankovní spojem: Telefon, fax: 1. Smluvní strany Kroměřížská nemocnice a.s. Kroměříž, Havlíčkova 660/73, PSČ CZ Ing. Pavel Calábek, předseda představenstva Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 4416 GE Money Bank a.s., číslo účtu.: / , Zhotovitel Název / obchodní firma: MÁVÁ spol. s r.o. Adresa sídla / místa podnikání: Ostrava - Vítkovice, Sovova 1291/5, PSČ IČ: DIČ: CZ Osoba oprávněná jednat za objednatele: Ing. Jiří Válek st., Ing. Jiří Válek ml. -jednatelé Zapsána v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: /0800 Telefon, fax: , Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tornu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 1.4 Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 1.5 Název veřejné zakázky: Dodávka gastrotechnologie do kuchyňského provozu l.6 Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Roman Mádr, , , roman.madr(s)nem-km.cz 1.7 Osoba oprávněná za objednatele k převzetí díla: Roman Mádr, provozně obchodní náměstek l z9

2 2. Předmět smlouvy 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: Dodávka gastrotechnologie do kuchyňského provozu" (dále jen dílo") 2.2 Dílem se rozumí kompletní dodávka gastrotechnologie - doprava, montáž, revize, odzkoušení, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy souboru gastronomické technologie dle technické specifikace, která je přílohou č. l této smlouvy. 2.3 Zhotovitel se zavazuje ověřit předloženou projektovou dokumentaci. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky upozornit. 2.4 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací a touto smlouvou. 2.5 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Zhotovení díla zahrnuje rovněž: koordinace činností s akcí Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyně - dodávka stavby", realizované investorem - Zlínským krajem, případně s dalšími investičními akcemi probíhajícími souběžně v areálu nemocnice umožnění přístupu na stavbu dodavatelům gastrotechnologie kuchyně a interiéru a koordinaci jejich dodávek. Zhotovitel stavby poskytne energie a výtahy pro dodávku a montáž gastrotechnologie kuchyně a interiéru, pokud budou probíhat v souběhu s pracemi zhotovitele stavby. 2.6 Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na dodávky zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, projektovou dokumentací, touto smlouvou a technickou specifikací, která je přílohou č. l této smlouvy. 2.7 Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 2.8 Projektová dokumentace a technická specifikace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. 2.9 Projektová dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a Ix na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD - DWG Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění služeb a dodávek subdodavatele. Zhotovitel je povinen do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (Firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh dodávek a služeb, které budou provádět. _ 2z9

3 l 3. Doba a místo plnění 3.1 Předpokládaný termín zahájení doby plnění je po podpisu smlouvy v souladu se zákonem a v návaznosti na průběh zadávacího řízení a realizaci stavební připravenosti kuchyně Kroměřížské nemocnice a.s., realizované investorem Zlínským krajem. Předpokládané zahájení montážních prací po protokolárním předání staveniště je v lednu Maximální doba plnění veřejné zakázky je 42 týdnů (tj. doba od podpisu smlouvy do protokolárního předání a převzetí díla). 3.3 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtě 6 týdnů od předání stavebně připravených prostor. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí stavebně připravených prostor. 3.4 Zhotovitel se zavazuje, že dokončí dílo nejpozději ve výše uvedené lhůtě (či. 3.3). V případě prodlení s dokončením a předáním díla se zhotovitel zavazuje k uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno práva objednatele na náhradu případné škody, včetně ušlého zisku v souvislosti s prodlením s dokončením díla, a to i v rozsahu, ve kterém tato škoda bude převyšovat smluvní pokutu. 3.5 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 3.6 Místem plnění je kuchyňský provoz Kroměřížské nemocnice a.s. v Kroměříži, Havlíčkova 660/73, objekt budova F. 4. Cena díla 4.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu či. 2. této smlouvy, která činí: ,75 Kč (bez DPH) l ,15 Kč (výše DPH) ,90 Kč (včetně DPH) (slovy: Jedenáctmilionůdvěstědvacetšesttisíctřistatřicetkorundevadesáthaléřů českých včetně DPH) 4.2 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě technické specifikace s cenovým formulářem, který je součástí jeho nabídky a tvoří přílohu č. l této smlouvy. 4.3 Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle či. 2. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 3z9

4 4.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. 4.5 Cena díla podle odst. 4. l je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů: a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění, b) v případě služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsazených v zadávací dokumentaci. 4.6 Každá změna rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci podle či. 2. této smlouvy musí být předem odsouhlasena objednatelem. 4.7 Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodavek a služeb dle výkazu výměr. 5. Platební podmínky 5.1 Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 5.2 Celková cena včetně DPH za dílo bude objednatelem hrazena na základě daňového dokladu (faktury) s přiloženým splátkovým kalendářem na 60 rovnoměrných měsíčních splátek celkové ceny s DPH. První splátka bude splatná 30 dnů od doručení faktury se splátkovým kalendářem, která bude vystavena po protokolárním převzetí díla. 5.3 Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 5.5 Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. 5.6 Je-li oprávněnost fakturované částky objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad (fakturu) zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu). S vystavením nové faktury vystaví zhotovitel i nový splátkový kalendář. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle či. 15 této smlouvy. 5.7 Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle tohoto článku, obsahuje nesprávné cenové údaje, neobsahuje přílohu - splátkový kalendář. 5.8 V případě prodlení objednatele s úhradou splátek dle splátkového kalendáře je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši dle předpisů práva občanského. Objednatel není povinen kromě úroku z prodlení hradit jakoukoliv smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci. 4z9

5 SI 6. Podmínky provádění díla 6.1 Zhotovitel jmenoval ke dni podpisu smlouvy osobu, která bude odborně řídit provádění díla: Vedoucí zakázky (kontaktní osoba) - Lenka Bestová, mobil: , bestova(g!mava-t.cz. tel./fax.: ; Odpovědný technik - Michal Chromek, mobil: , chromek(q),mava-t.cz. tel./fax.: ; Odpovědný technik: Roman Koval, mobil: , tel./fax.: Jejich pracovní přidělení na prováděném díle musí trvat až do podpisu protokolu o převzetí díla. 6.2 Objednatel má právo určit osobu provádějící dozor v průběhu realizace díla. 6.3 Zhotovitel zajistí zkušební provoz po dobu 14 dnů. Zkušební provoz je doba posledních 14 kalendářních dnů (10 pracovních dnů) doby zhotovení díla dle či V této době bude zhotovitel provádět ve spolupráci se zástupci objednatele funkční prověření jednotlivých částí technologie dle technické specifikace (příloha č. l této smlouvy). Funkční prověření musí odpovídat charakteru a funkci dodávaného zařízení, která musí odpovídat povaze jednotlivého konkrétního zařízení. O prověřené funkčnosti bude vypracován protokol, který zajistí zhotovitel a bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Tento protokol je podkladem pro vypracování předávacího protokolu. V zásadě se předpokládá, že všechna aktivní zařízení (zařízení, která jsou produkční nebo mechanická - kotle, konvektomaty, myčky atd.) budou zapnuta (naplněna vodou) a bude simulován provoz zařízení v minimální délce 4 hodin u jednotlivých zařízení. Ve zkušebním provozu nebude zhotovitel zajišťovat výrobu jídel. Chladící technologie bude zapnuta minimálně po dobu 5 dnů a bude kontrolována hodnota dosažené teploty. U zařízení neutrálních (gastronábytek, vozíky apod.) bude prověřen technický stav jednotlivých částí (kolečka, uzávěry apod.). 6.4 Objednatel určuje zodpovědného zástupce pro zkušební provoz: Marcela Sikorová, vedoucí oddělení stravování, mobil: , marcela.sikorovafg),nem-km.cz, tel.: Tento zástupce bude koordinovat vlastní průběh zkušebního provozu a podepíše jednotlivé protokoly o úspěšném absolvování zkušebního provozu. 6.5 V průběhu doby zkušebního provozu bude též provedeno prvotní zaškolení obsluhy njii ť*rln atť»1 ť> objednatele. 7. Předání a převzetí díla, provedení zkoušek 7.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránících užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 5z9

6 7.2 Po protokolárním předání a převzetí díla zajistí dodavatel po dobu prvních 10 pracovních dnů, kdy objednatel zahájí vlastní provoz zařízení, účast odpovědných pracovníků, kteří zajistí aktivní pomoc (případně opětovné zaškolení) při zahájení reálného provozu objednatele. 7.3 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby zhotovení a o všech skutečnostech, které mohou dílo znemožnit. 7.4 Dodavatel je povinen předat v předávacím řízení následující doklady: - Technické listy (pasporty) od všech instalovaných zařízení - Návody a manipulační předpisy v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě - Návrh provozního řádu - Protokol o zaškolení obsluhy - Prohlášení (osvědčení) o shodě výrobků - DC 7.5 Protokol o předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel. 7.6 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 8. Vlastnická práva a nebezpečí škody na díle 8.1 Vlastnické práva k předmětům díla přechází na objednatele okamžikem úplného protokolárního předání a převzetí díla. 8.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. 8.3 Zhotovitel předloží na objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny na pojistnou částku znějící na výši minimálně 10 mil. Kč a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. 9. Záruční podmínky 9.1 Záruční doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce 60 měsíců. 9.2 V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. 9.3 Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu či nedodržením obvyklých způsobů užívání uvedených v návrhu provozního řádu či za závady způsobené nesprávnou údržbou dle návrhu provozního řádu nebo zanedbáním údržby dle návrhu provozního řádu, zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. Výjimka ze záruční doby se vztahuje dále na části zařízení, která svým charakterem podléhají běžnému opotřebení, a mají zpravidla životnost 6z9

7 kratší než je délka smluvní záruční doby (jako například, těsnění dveří, žárovky, vypouštěcí ventily varných kotlů, příslušenství ke strojům - krouhači disky a podobně, úřední ověřováni vah mimo prvotního, rozvodný systém granulí, vody v granulové myčce atd.). Výjimka ze záruční doby se vztahuje dále na úkony, které jsou charakteru běžné údržby (jako například odvápňování zavápněných zařízení, čištění atd.) a na spotřební materiál (jako například granule pro granulovou myčku, detergenty pro myčky, konvektomaty atd.). 9.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 10. Servisní podmínky 10.1 Zhotovitel po dobu trvání záruční lhůty bude bezplatně odstraňovat vzniklé záruční poruchy a vady na předaném předmětu plnění neprodleně po nahlášení - s nástupem na opravu maximálně do 6 hodin. Zhotovitel zajistí nepřetržitou pohotovost pomocí pevné telefonní linky nebo mobilního spojení a u a faxu. Maximální doba provedení opravy od jejího zahájení do odstranění závady 3 dny Zhotovitel bude záruční servis provádět výhradně autorizovanými servisními pracovníky autorizovaného servisního střediska. Jmenný seznam nejméně 5 autorizovaných servisních pracovníků je součástí této smlouvy jako příloha č V případě neopravitelných poruch a závad se zhotovitel zavazuje k tomu, že budou odstraněny výměnou za shodné (ekvivalentní) zařízení. Opravy se budou provádět na místě realizace předmětu plnění Součástí této smlouvy je návrh na pozáruční servis jako příloha č. 3, ve kterém jsou uvedeny stejné podmínky jako u záručního servisu a dále uvedení cen aktuálního roku za preventivní prohlídku, za servisní hodinu a za dopravu - cena za jednu cestu tam i zpět, ve které budou zahrnuty náklady na čas technika stráveného na cestě, náklady na PHM a náklady na amortizaci vozidla. 11. Spory 11.1 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, dohodly se smluvní strany ve smyslu 262 obchodního zákoníku, že se tento smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 7z9

8 12. Dodatky a změny smlouvy 12.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 13. Důvěrná povaha informací, duševní vlastnictví 13.1 Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s 271 an. obchodního zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní- li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových poměrů. 14. Závěrečná ustanovení 14.1 Objednatel souhlasí s odkupem pohledávky zhotovitele (odkup pohledávky s postihem na klienta; klientem se rozumí společnost MÁVÁ spol. s r.o.) za objednatelem Českou spořitelnou, a.s Tato smlouvaje uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, zeje platná Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v či. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy bude předmět díla financován prostřednictvím třetí strany, je tato třetí strana oprávněna vstoupit do smluvního vztahu mezi zhotovitelem a objednatelem, a to za účelem financování předmětu díla Přílohou č. l této smlouvy je technická specifikace s cenovým výměrem. Přílohou č. 2 této smlouvy jmenný seznam autorizovaných servisních pracovníků. Přílohou č. 3 této smlouvy jsou podmínky pozáručního servisu Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel i objednatel obdrží po 2 vyhotoveních. 8z9

9 Sf 15. Podpisy smluvních stran V Kroměříži, dne Za objednatele Ing. Pavel Calábek předseda představenstva Kroměřížská nemocnice a.s. Havlíčkova 660/ Kroměříž IC DIČ CZ Té! Fax: Za zhotovitele Ing. Jiří Válek st., Ing. Jiří Válek ml. jednatelé společnosti (MÁVÁ) ^.společnost s ručením omezeným Sovova 1291/5, Ostrava-VKkovtee Tel.: , IC: DlC: CZ z9

KROMERIZSKA NEMOCNICE

KROMERIZSKA NEMOCNICE KROMERIZSKA NEMOCNICE akciová společnost Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž IČO: 27660532 DIČCZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz Zadávací dokumentace VZ-02/2012/RM Nákup gastrotechnologie

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP Pardubice, tř. Míru oprava, rekonstrukce a přístavba č. p. 60 a 450 generální klíč 1. Základní údaje o zadavateli: Rozvojový

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011.

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011. Servisní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění Číslo smlouvy: 7/127/2011 mluvní strany Objednatel: Město Broumov Masarykova 239 550 14 Broumov IČ: 00272523

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Kupní smlouva č. ev.../2015

Kupní smlouva č. ev.../2015 Kupní smlouva č. ev..../2015 uzavřená ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek 1 Smluvní strany Ladislav Ministr Místo podnikání:

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.8 /2013/Město Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích 1. Základní údaje o zadavateli: Statutární město Pardubice

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Smlouva o dílo Článek I. smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most Zastoupený: Karlem Řehákem, starostou obce IČ: 00266124 DIČ:

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

S M L O U V A O D Í L O č.../2009

S M L O U V A O D Í L O č.../2009 S M L O U V A O D Í L O č.../2009 uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi : I. Smluvní strany 1.1 Objednatel:...... Bankovní spojení:...... Číslo účtu:......

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Příloha č. 1 Zadavatel:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STRUKTURA SMLOUVY O DÍLO Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky: 1. Prodávající: firma(přesný název dle výpisu z obchodního věstníku) Zapsaná u: Zastoupená: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Č.účtu: 2.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-16370-5/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO stavební úpravy kuchyně, ubytovna Barbora, Elišky Přemyslovny 1259, Praha 5 - Zbraslav uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

Smlouva o dílo. číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo. číslo smlouvy zhotovitele: Smlouva o dílo číslo smlouvy zhotovitele: Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice IČO 00234508 Bankovní spojení: 3321141/0100 Telefon: 312 658 007 E-mail: ou@kamennezehrovice.cz

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy Smlouva o dílo č 1 I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice IČ 00255963 zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavřičkou č. účtu domovské stránky: www. e-mail:

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Smlouva o dílo MKDS Stříbro č. 20/HIO/2011

Smlouva o dílo MKDS Stříbro č. 20/HIO/2011 Smlouva o dílo MKDS Stříbro č. 20/HIO/2011 uzavřená na základě vzájemné dohody smluvních stran, jejíž předmětem je Městský kamerový dohlížecí systém pro město Stříbro, jehož specifikace je uvedena v technické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník) I. Smluvní strany

Více

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č..

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č.. KUPNÍ SMLOUVA č. čj. čl. I. Smluvní strany Kupující: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KOLEJE A MENZY se sídlem: Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Bankovní spojení: Komerční banka Praha

Více

Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 -1- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zadávacího řízení: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 Zadavatel zakázky: Obec Bařice-Velké Těšany IČO: 00287 024 Sídlo: Bařice č.p.8 767 01 Kroměříž Zadavatel

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 487/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 439 ze dne 17.07.2013 Nerezové bazény Pražačka - III.etapa - projektová dokumentace pro provedení stavby Rada městské části I.

Více

SMLOUVA O DÍLO. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění Obec Korouhev se sídlem Korouhev 234, 569 93 Korouhev IČ 002 76 855 zastoupená Mgr. Ladislavem Filipim, starostou

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby Č. j. NA 1245 6/11-2013 Výběrové řízení na tisk publikací zařazených do edičního plánu Národního archivu pro rok

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dole uvedeného dne, měsíce a roku. Čl. 1 - Smluvní strany : Objednatel : Tel.: Fax. : E-mail :

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dole uvedeného dne, měsíce a roku. Čl. 1 - Smluvní strany : Objednatel : Tel.: Fax. : E-mail : SMLOUVA O DÍLO č. uzavřená dole uvedeného dne, měsíce a roku Čl. 1 - Smluvní strany : Objednatel : Tel.: Fax. : E-mail : zastoupen : zmocněnec pro jednání ve věcech smlouvy: IČO : EU-DIČ : Bank.spojení:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE na zakázku se nevztahuje zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

SMLOUVA o zajištění úklidu

SMLOUVA o zajištění úklidu SMLOUVA o zajištění úklidu podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) Objednatel: Město Nový Bor se sídlem : náměstí Míru 1, PSČ

Více

SMLOUVA O DÍLO na zhotovení dokumentace stavby č. 20100102 uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku

SMLOUVA O DÍLO na zhotovení dokumentace stavby č. 20100102 uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku SMLOUVA O DÍLO na zhotovení dokumentace stavby č. 20100102 uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6 zapsaná

Více

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy Kupujícího: číslo smlouvy Prodávajícího:

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy Kupujícího: číslo smlouvy Prodávajícího: (Poznámka: uchazeč předloží tento závazný text kupní smlouvy ve své nabídce, doplněny budou pouze identifikační údaje a zástupce uchazeče, celková cena dodávky v čl. IV, smlouva bude podepsaná oprávněnou

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY

Smlouva o dílo. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY Smlouva o dílo uzavřená dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY 1.) Objednatel : Psychiatrická nemocnice Brno Húskova 2 618 32 Brno Bankovní spojení

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Smlouva o dílo č. SM1100x

Smlouva o dílo č. SM1100x - 1 - (celkem 5) Smlouva o dílo č. SM1100x uzavíraná ve smyslu ustanovení 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění a ve smyslu ustanovení příslušných zákonných předpisů souvisejících.

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ).

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ). Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2015/098853-G

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Prodávající: I. Smluvní strany sídlo: IČO: zastoupený: DIČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. kupujícího 179/2014 č. prodávajícího

KUPNÍ SMLOUVA č. kupujícího 179/2014 č. prodávajícího KUPNÍ SMLOUVA č. kupujícího 179/2014 č. prodávajícího podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřely tyto smluvní strany 1. Česká

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více