ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3"

Transkript

1 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., , Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku k aktuálním tématům z oblasti daní a účetnictví. Konec roku 2013 je ve znamení příprav na rekodifikaci českého soukromého práva, které přináší nový občanský zákoník, jehož účinnost nastává Legislativní proces související s novým občanským zákoníkem byl zdárně dokončen, zákonná opatření schválená senátem byla potvrzena sněmovnou a v tuto chvíli nic nebrání jeho uvedení do života. Věnujeme se v tomto občasníku novému občanskému zákoníku a změnám, které se objeví v DPH, v dani z příjmu a v účetnictví. Přidali jsme téma z pracovně-právní oblasti a dali prostor pro specifické téma uplatnění daru ze společného jmění. Dovolte mi, abych vám touto formou poděkoval za Vaši spolupráci v letošním roce a popřál Vám úspěšný nový rok Obsah Nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích 2 Transparentnost akciových společností 3 Aktuální vývoj v oblasti DPH 4 Daň z příjmů - změny pro rok Účetní praxe ve vazbě na nový občanský zákoník 7 Nemocenské a důchodové pojištění v roce Uplatnění daru ze společného jmění manželů 9 ESCAPE TEAM 10 Ing. Michal Markvart Daňový poradce č

2 2 Nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích Ing. Michal Markvart, daňový poradce č Velkým tématem závěru letošního roku je nový občanský zákoník (vydaný pod číslem 89/2012 Sb.), který vstupuje v účinnost dnem , a který rekodifikuje české soukromé právo. Nový občanský zákoník nahradí nejen stávající občanský zákoník z roku 1964 (zákon č. 40/1964 Sb.), ale i řadu dalších právních předpisů (v úhrnu jde o více jak 100 právních předpisů). Nový občanský zákoník má paragrafů a my se k němu podrobněji vrátíme v našem občasníku začátkem příštího roku. Pro podnikatelskou praxi je důležité, že je nahrazen i stávající obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.) a to v části týkající se závazkových vztahů právě novým občanským zákoníkem a v části týkající se obchodních společností a družstev novým Zákonem o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.). Dochází tedy i rekodifikaci tzv. obchodního práva a shrňme základní změny, které nastanou u obchodních společností s účinností nového občanského zákoníku (NOZ) a Zákona o obchodních korporacích (ZOK), tedy od : Správa obchodních korporací Správou obchodních korporací se rozumí především systém rozložení práv a povinností mezi jednotlivými stranami zainteresovanými v obchodní korporaci zejména mezi společníky/akcionáři, statutárními orgány, výkonným managementem, a například věřiteli. ZOK zavádí konstrukci, dle které mají členové orgánů při správě společnosti nebo družstva povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, a za tato jednání osobně ručí společníkům, a ve specifických případech i věřitelům. ZOK stanoví, že osoba, která porušila povinnost péče řádného hospodáře, vydá obchodní korporaci prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získala ( 53 ZOK). Dále ZOK stanoví, že členové statutárních orgánů ručí za splnění povinností obchodní korporace v úpadku, pokud věděli, nebo měli a mohli vědět, že společnost je v hrozícím úpadku a neučinili pro jeho odvrácení vše potřebné. V takovém případě navíc insolvenční správce může vyzvat k navrácení získaných benefitů za poslední 2 roky. V praxi se tedy můžeme dočkat zajímavých soudních sporů, a bude důležité, jak budou soudy judikovat, co je porušení povinností péče řádného hospodáře a kdy mohli a měli členové statutárních orgánů odvrátit hrozící úpadek. Společnost s ručením omezeným U společnosti s ručením omezeným je důležité zmínit, že je sice zachována povinnost vkladu do základního kapitálu, ale ten může činit i pouhou 1 Kč. ZOK akcentoval skutečnost, že dosavadní úprava předpisovala složit základní kapitál ve výši Kč, ale již s.r.o. nenutila udržovat majetek v této hodnotě. Nová úprava tedy umožní snadný vznik nové s.r.o., lze ale předpokládat, že zakladatelé, pokud budou chtít zvýšit důvěryhodnost svých společností, například pro získání cizího kapitálu, budou do základního jmění společnosti skládat vyšší částky. Akciová společnost Akciová společnost (a.s.) je představitelem kapitálové obchodní společnosti. Společníci, v tomto případě akcionáři, se na ní podílejí poskytnutým kapitálem ve formě akcií, přičemž samotný chod řídí profesionální management. Nadále je zachována variabilita akcií, společnost navíc může vydat různé druhy akcií. Je důležité zmínit, že v souvislosti se zákonem o transparentnosti (viz samostatný článek) zavádí ZOK u akcií na majitele povinnost jejich zaknihování, či imobilizace. Co se týče řízení a.s. je nově možné volit mezi dualistickou či monistickou strukturou řídících orgánů. Dualistická struktura řídících orgánů zahrnuje představenstvo a dozorčí radu, v rámci monistické struktury se zřizuje doplněná o statutárního ředitele. ZOK navíc nově umožňuje, aby uvedené orgány byly jednočlenné. U akciové společnosti zůstává zachována minimální výše základního kapitálu, která činí Kč, nebo EUR. Ostatní právnické osoby ZOK zachovává možnost vzniku obchodních společností založených na osobách zakladatelů (tedy nikoliv kapitálu), tedy Veřejnou obchodní společnost a Komanditní společnost. Nadále je možnost založit družstvo coby formu obchodní společnosti. NOZ a ZOK nově upravují možnost sdružování do veřejně prospěšných společností, které souhrnně nazývají spolky. Těmto spolkům není odepřena možnost výdělečné činnosti, byť za předpokladu existence jejich veřejné prospěšnosti. Podrobněji se těmto spolkům budeme věnovat v dalším vydání našeho občasníku. Koncerny ZOK zavádí třístupňovou regulaci podnikatelského seskupení prosté ovlivnění, ovládání a koncern. S každým stupněm se přitom pojí mírně odlišná sada pravidel. Základní koncept regulace je takový, že ovlivnění v jakémkoliv stupni je možné, ale ovlivňovatel musí nahradit újmu, která by komukoliv tímto ovlivněním vznikla. V této souvislosti bych zmínil že NOZ a ZOK zrušili koncept zahrnutý v dnes platném ustanovení 196a obchodního zákoníku, který vyžadoval pro přesuny majetku mezi ovládanou a ovládající osobou posudek znalce jmenované-

3 3 ho soudem, a to navíc pod hrozbou absolutní neplatnosti. U s.r.o. již takový posudek není potřeba vůbec, a u a.s. pouze u vyjmenovaných transakcí. Pozitivní je že NOZ a ZOK upustili od konceptu absolutní neplatnosti úkonu. Pokud někde stanoví možnost neplatnosti, tak relativní (tj. musí se jí někdo dovolat). Přechod na nové podmínky Korporátní dokumentaci je potřeba uzpůsobit ustanovením NOZ a ZOK do 6-ti měsíců od nabytí jejich účinnosti, tedy do Přestože hlavním předmětem naší činnosti je vedení účetnictví, dokážeme klientům nabídnout komplexní portfolio ekonomických činností. Přenechejte nám administrativu své firmy a věnujte se jejímu rozvoji! Transparentnost akciových společností Mgr. Ing. Lucie Benešová Boj proti korupci a legalizaci výnosů z trestné činnosti nabyl nových rozměrů přijetím zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (dále jen Zákon o transparentnosti a.s. ), kterým budou k všechny listinné akcie na majitele, které nejsou imobilizovány, přeměněny na listinné akcie na jméno. Tato změna se netýká pouze společností s účastí na veřejných zakázkách či jiných obdobných projektů podporovaných z veřejných finančních zdrojů, ale všech akciových společností bez výjimky. Představenstvo akciových společností (nikoliv valná hromada) má několik možností řešení, zejména s ohledem na nákladnost, počet akcionářů a další okolnosti. Pro společnosti s menším počtem akcionářů bude nejvhodnější pouze vyznačení změn na dosavadních akciích. Společnosti větší budou naproti tomu preferovat spíše výměnu současných akcií za akcie na jméno, jejich zaknihování či imobilizaci. Tento pojem zavádí nový občanský zákoník a další ustanovení obsahuje také zákon o podnikání na kapitálových trzích a zákon o cenných papírech. V podstatě se jedná o hromadnou úschovu cenných papírů u centrálního depozitáře, obchodníka s cennými papíry nebo jiné zahraniční osoby s oprávněním k poskytování těchto služeb. Při imobilizaci mohou být cenné papíry nahrazeny hromadnou listinou, nebo i více hromadnými listinami (např. podle jednotlivých akcionářů). Práva vlastníků cenných papírů, případně hromadných listin, jsou stanovena v emisních podmínkách, u účastnických cenných papírů ve stanovách společnosti. Zákon o transparentnosti a.s. ponechává společnostem pro provedení změny akcií, uvedení stanov do souladu se zákonem včetně zápisu do obchodního rejstříku, prostor do Nejpozději do konce března uveřejní společnost způsobem pro svolání valné hromady výzvu k předložení akcií a oznámí akcionářům důsledky pro případ, že akcie do konce června nepředloží. Povinností akcionářů je tuto výzvu splnit, sdělit společnosti potřebné údaje a případně informovat osoby, které mají jejich akcie u sebe, aby tuto povinnost obstaraly. V případě, že je akcionář se svou povinností v prodlení, není až do splnění oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi a to včetně práva na dividendu, o níž v době jeho prodlení společnost rozhodne.

4 4 Aktuální vývoj v oblasti DPH Ing. Michal Šesták Daňový poradce č S účinností od ledna 2014 vstupuje v platnost dlouho očekávaný zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, coby základní předpis soukromého práva. Jeho přijetí mělo za následek i poměrně zásadní dopady do daňového práva a tedy i do oblasti DPH. Pokusím se tedy popsat základní změny, které nás v DPH čekají od v souvislosti s novým občanským zákoníkem a zmíním se i o některých žhavých aktualitách. Dopady účinnosti nového občanského zákoníku (dále jen NOZ) na DPH. Pojem závdavek Nový občanský zákoník mění současný pohled na tzv. kauce a zavádí nový termín závdavek. Závdavek je plněním poskytnutým před či při plnění smlouvy, kterým strana poskytuje jistotu, že svůj dluh splní. Závdavek můžeme chápat jako něco mezi kaucí a zúčtovatelnou zálohou a to podle toho, zda k plnění dojde či nikoliv. Jedná se zároveň také o realizaci sankční funkce, neboť při nesplnění smlouvy závdavek propadá. Pokud smluvní strana, která závdavek poskytla, smlouvu nesplní, závdavek propadne ve prospěch druhé strany. Pokud nebude závazek ze smlouvy splněn stranou, která závdavek přijala, má tato strana povinnost vydat dvojnásobek toho, co přijala jako závdavek, anebo nahradit škodu vzniklou v důsledku porušení smluvní povinnosti. To znamená, že závdavek nelze požadovat vedle plnění smlouvy. Výše uvedené pochopitelně vyvolává zásadní otázku, zda přijetí závdavku lze chápat jako přijetí zúčtovatelné zálohy a tuto částku zdanit v souladu s 21 odst. 1 zákona o DPH z titulu přijetí platby či nikoliv. Vzhledem k předpokladu, že plnění bude na základě smlouvy poskytnuto a závdavek bude zúčtován oproti ceně plnění, docházíme k závěru, že přijetí závdavku je skutečně zálohou a zdanění se z titulu přijetí platby nelze vyhnout. Otázkou však zůstává, co se stane v okamžiku, kdy k plnění nedojde a závdavek se stane smluvní sankcí. Viděno striktně dikcí zákona nebude možné opravit základ a výši daně v souladu s 42 odst. 1 písm. e), neboť nedojde k vrácení úplaty, ze které vznikla plátci povinnost přiznat daň. V této věci nezbývá než vyčkat na stanovisko Ministerstva financí. Převod vlastnictví NOZ zakládá převod vlastnictví ke dni účinnosti smlouvy (pokud není stanoveno jinak). Zákon o DPH ve vztahu k datu uskutečnění zdanitelného plnění zakládá povinnost přiznat daň ke dni dodání zboží ( 21 odst. 2 zákona). Občanský zákoník však již pojem den dodání nezná a zavádí nový termín den převzetí věci. Díky nesjednocené terminologii tedy není zřejmé, kdy vlastně plátci vzniká povinnost přiznat daň při dodání zboží. Opět se očekává výkladové stanovisko MFČR a hlavně brzká novelizace ustanovení 21 odst. 2 zákona o DPH. Finanční leasing povinnost odkoupit Do konce roku 2013 máme ve vztahu k finančnímu leasingu z pohledu DPH dvě varianty řešení. U leasingů s právem odkoupit (většina v současnosti uzavíraných leasingových smluv) je uplatňován nárok na odpočet DPH na straně nájemce a realizován odvod DPH na straně pronajímatele v jednotlivých splátkách nájemného. Pouze u smluv s povinností odkoupit předmět finančního pronájmu po ukončení nájemní smlouvy je tato smlouvy od prvopočátku chápána jako smlouva kupní, zakládající ekonomické vlastnictví předmětu pronájmu až do data odkoupení. V tomto případě má nájemce nárok na odpočet z celé ceny předmětu leasingu již v okamžiku uzavření leasingové smlouvy a pronajímatel DPH v plné výši ke stejnému datu odvádí. Od budou uzavírány výhradně smlouvy o finančním leasingu s povinností předmět pronájmu odkoupit. Toto bude mít dopad zejména na leasingové společnosti, které budou nuceny celé DPH odvést již v okamžiku uzavření smlouvy. Zákonné opatření senátu Asi největší dopad ve vztahu k DPH má NOZ v oblasti převodu a nájmu nemovitostí (nově nemovitých věcí). Občanský zákoník od chápe stavbu jako součást pozemku a pozemek se stavbou se stává jednou věcí. V souvislosti s tím končí osvobození převodu pozemků dle 56 odst. 2 zákona o DPH. Senát ve svém zákonném opatření (které již schválila i PSP ČR) nově upravil 56 odst. 2 takto: (2) Od daně je osvobozeno dodání vybrané nemovité věci, která A) je pozemkem, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť, a B) není pozemkem, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení územního souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba. S ohledem na výše uvedené tedy již nejsou osvobozené tzv. zastavěné pozemky. V této souvislosti je ovšem třeba poukázat na celou řadu nejasností. Zejména není jasné, co bude oním pozemkem se stavbou. Bude jím tedy parcela, na které stojí stavba, nebo jen zastavěná část pozemku, nebo i parcela náležející k nemovitosti byť s jiným parcelním číslem (např. zahrada)? Stejně tak není zcela jasné, jaká sazba DPH bude u převodu neosvobozených pozemků použita. 48 a 48a zákona o DPH upravující sníženou sazbu daně u oprav rodinných a bytových domů a u výstavby tzv. sociálního bydlení řeší sníženou sazbu výhradně u stavby a nikoliv u pozemku, u převodu pozemku by tedy měla být uplatněna sazba základní. Pokud ovšem chápeme stavbu jako neoddělitelnou součást pozemku v souladu s OZ, je otázka sazby daně nejasná. Vyhnout se zdanění převáděných pozemků se nelze ani poukázáním platby v roce 2013, neboť se nejedná o zdanitelné plnění, které by zakládalo osvobození převodu v roce Mimo novelizovaný 56 přijal senát svým zákonným opatřením i zcela nový 56a, kterým se nově řeší osvobození nájmu vybraných nemovitých věcí.

5 5 Celou touto problematikou by se měl zabývat koordinační výbor MF a KDP dne , o výsledku vás budeme informovat. Aktuální novinky v DPH. Ručení z titulu poukázání platby na nezveřejněný účet Součástí zákonného opatření schváleného senátem (i PSP ČR) je i změna, která od omezuje vznik ručení odběratele za odvod DPH dodavatelem v případě platby na jiný než zveřejněný bankovní účet, a to na případy, v nichž úplata za zdanitelné plnění překročí dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, tedy částku Kč. Konkrétně jde o úpravu 109 odst. 2 zákona o DPH. Nespolehlivý plátce GFŘ umožnilo od v rámci propojení softwarů cizích firem zveřejnění seznamu všech nespolehlivých plátců. Nyní je tedy možné získat nejen informaci o statusu plátce, ale také celkový seznam nespolehlivých plátců v daném okamžiku. Podle seznamu nespolehlivých plátců zveřejněném na internetových stránkách společnosti Creditreform, bylo k označeno příznakem nespolehlivý 23 subjektů. Pro úplnost uvádím definici nespolehlivého plátce, která pro příjemce zdanitelného plnění zakládá ručení dle 109 odst. 3 zákona o DPH. Nespolehlivý plátce:»» subjekt, kterému bylo doměřeno dle pomůcek více jak Kč»» účastník podvodných řetězových obchodů»» má nedoplatek na DPH převyšující Kč. Povinná elektronická forma podání Od vstupuje v účinnost nový 101a zákona o DPH zakládající povinnou elektronickou formu podání. Od tohoto data zakládá toto ustanovení povinnost elektronicky podávat daňová přiznání, hlášení, přílohy k daňovému přiznání, přihlášky k registraci plátce a oznámení o změně registračních údajů. Podání je nutné učinit prostřednictvím datové schránky, případně se zaručeným elektronickým podpisem. Jiná forma podání bude neplatná. Výjimku tvoří pouze fyzické osoby, jejichž obrat za předcházejících 12 kalendářních měsíců nepřesáhne Kč. Obrat pro povinnou registraci plátce - Změna k V návaznosti na plánované zavedení jednotného inkasního místa by mělo zároveň dojít ke snížení limitu pro povinnou registraci osoby povinnou registraci osoby povinné k dani jako plátce na 750 tis. Kč. Daň z příjmů - změny pro rok 2014 Novinky 2013 Byla založena dceřinná společnost Escape Consult SK spol. s r.o. Základní kapitál společnosti byl navýšen na Kč Účastníme se projektu Fondu dalšího vzdělávání Stáže pro mladé Ing. Ing. Jana Klimková, daňový poradce č Poslanecká sněmovna potvrdila dne daňová zákonná opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a dala tak jednoznačnou odpověď na otázku, zda náhodou nebude ještě odložena účinnost NOZ. Součástí daňových zákonných opatření Senátu je značný rozsah daňových změn, které nás tak od čekají. Nové podmínky osvobození u příjmů z prodeje cenných papírů Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů obsahuje stejně jako v minulých letech ustanovení umožňující za stanovených podmínek příjmy z prodeje cenných papírů u fyzických osob od daně z příjmů osvobodit. S účinností od se ovšem tyto podmínky poměrně výrazně mění. Dochází k celkovému zpřísnění podmínek nároku na osvobození, neboť se prodlužuje lhůta mezi nabytím a prodejem cenného papíru, která musí uplynout, aby nárok na osvobození vznikl. Zatímco do konce roku 2013 byla lhůta stanovená v 4 odst. 1 písm. w) ZDP šestiměsíční, od roku 2014 se

6 6 prodlužuje na tři roky. Znamená to, že příjem z prodeje cenného papíru je od daně osvobozen pouze tehdy, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru při jeho prodeji dobu tří let. Stejně tak je osvobozen i příjem z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, přesáhne-li doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu dobu tří let, přičemž doba tří let mezi nabytím a převodem cenného papíru u téhož poplatníka se nepřerušuje při sloučení nebo splynutí podílových fondů nebo při přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond. Podmínka, že osvobození nelze uplatnit u cenných papírů zahrnutých do obchodního majetku, má rovněž ten dopad, že osvobození se nevztahuje na příjem z prodeje cenného papíru, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do tří let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, a na příjem z kapitálového majetku. Výše uvedené zpřísnění podmínek nároku na osvobození se na druhé straně nevztahuje na osoby, které mají z prodeje cenných papírů pouze relativně nízké příjmy. U fyzických osob, jejichž roční příjem z prodeje cenných papírů nepřesahuje částku Kč, platí, že pokud neměly tyto cenné papíry zahrnuty v obchodním majetku, žádná časová lhůta pro osvobození na ně nedopadá, neboť příjmy z prodeje cenných papírů a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období Kč, jsou od daně z příjmů osvobozeny podle 10 odst. 3 písm. c) ZDP. Z přechodných ustanovení vyplývá, že je potřeba testovat osvobození dle 4 odst. 1 písm. w) tak, že u cenných papírů nabytých do bude rozhodující lhůta 6 měsíců a cenných papírů nabytých později lhůta 3 roky od nabytí. Nový 4a o osvobození bezúplatných příjmů Předmět daně se rozšiřuje o nové druhy příjmů, takzvaných bezúplatných příjmů. Jde zejména o dopad zrušení zákona o dani dědické a dani darovací, dále úpravu příjmů plynoucích z provozu rodinného závodu nebo ze společenství jmění. Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu a příjem z převodu majetku mezi zůstavitelem a obmyšlenou osobou z titulu zřízení svěřeneckého fondu. Osvobození příjmů žáků a studentů z praktického výcviku Původní ustanovení 6 odst. 9 písm. l) o bezúročných půjčkách pro zaměstnance nahrazuje osvobození příjmů za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy. Tyhle příjmy nadále nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Podnikové stipendium a odčitatelné položky U studentů ještě zůstaneme. Novela zvyšuje motivační příspěvek poskytnutý žákovi nebo studentovi jako daňově uznatelná položka v případě středních škol z dosavadních 2.000,- Kč na 5.000,- Kč, u vysokých škol z dosavadních 5.000,- Kč na ,- Kč. Motivačním příspěvkem se rozumí stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek. U motivačního příspěvku nadále platí, že na straně studenta nepodléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Samozřejmě podléhá daním z příjmů, ovšem vlivem uplatnění slev na dani se jejich daňová povinnost obvykle zcela eliminuje. Současně se zavádí nové odčitatelné položky od základu daně na podporu odborného vzdělávání. Jedná se o nové 34 f, 34 g, 34 h zákona o daních z příjmů (pořízení majetku pro účely vzdělávání a odpočet výdajů na žáky nebo studenty ve výši 200,- korun na hodinu podle počtu hodin uskutečněných v období na pracovišti poplatníka v rámci praktického vyučování, odborné praxe, vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy. Srážková daň Pro uplatnění srážkové daně u dohod o provedení práce bez podepsaného prohlášení se současný limit 5.000,- Kč zvyšuje na ,- Kč. Nově vzniká možnost podat daňové přiznání a uplatnit si všechny slevy na dani. Stačí si od zaměstnavatele vyžádat potvrzení o sražené dani. Autorské honoráře Limit se zvyšuje i pro zdanění příjmů ů zvláštní sazbou daně. Pokud úhrn ských honorářů od jednoho plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci ,- Kč (do 2013 limit 7.000,- Kč), budou příjmy zdaněny srážkovou daní. Rovněž vzniká možnost podat daňové přiznání, ve kterém si uplatní související výdaje, nezdanitelné částí a slevy na dani. Příjmy z příležitostných činností Limit osvobození u příležitostných příjmů, zemědělské výroby nebo pronájmu movitých věcí se zvyšuje na maximálně ,- Kč ročně (obdobně byl zvýšen maximální počet včelstev u příjmů z chovu včel z dosavadních 40 na 60. Jedno včelstvo je oceněno částkou 500 korun). Mezi ostatní příjmy podle 10 se řadí i bezúplatný příjem, původně dar. Osvobození bezúplatných příjmů je stejné jako v Zákoně o dani darovací (příjmy od příbuzného v linii přímé i v linii vedlejší, příjmy z obmyšleného majetku, i příjmy nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosahuje Kč). Nezdanitelné částí základu daně Zvýšil se maximální limit pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely. Maximální uplatnitelná výše hodnoty daru u fyzických osob bude 15 % ze základu daně. U právnických osob dochází ke sjednocení limitu na 10 %.

7 7 Účetní praxe ve vazbě na nový občanský zákoník Ing. Kamila Procházková Účetní praxe není pouze o znalosti účetnictví. K tomu, abychom mohli účetní případ správně zaúčtovat, je třeba znát právní podstatu účetního případu. Změny a novinky, které jsou obsaženy v novém občanském zákoníku, přímo do způsobu účetnictví v zásadě nezasahují, je tu však spousta změn v terminologii. Bez znalosti této terminologie nelze správně posoudit jednotlivé účetní případy a tedy ani je správně zaúčtovat. A na správné zaúčtování pak navazují daně. Je tedy nutné, aby účetní měli i tyto právní znalosti. Pro tyto účely byly vydány Převodové tabulky (ÚZ č.902) mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna Jednotlivé instituty zde jsou seřazeny podle stávajícího občanského a obchodního zákoníku, v závorkách je uveden nový název a v dalším sloupci je uveden NOZ (Nového občanského zákoníku) nebo ZOK (Zákona o obchodních korporacích). Novinky nás čekají při práci s pohledávkami. Pokud nejsou pohledávky v jisté době po splatnosti uhrazené, snižuje se jejich reálná hodnota. Z toho důvodu se k těmto nepromlčeným pohledávkám, které byly v době svého vzniku ve výnosech, tvoří opravné položky daňové a účetní. Tvorba daňových opravných položek se řídí Zákonem č.593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Obecně nelze tvořit opravné položky k pohledávkám mezi spojenými osobami a za členy obchodní korporace za upsaný vlastní kapitál. Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení (dle 8) se budou tvořit stejně jako doposud, tedy až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek přihlášených u soudu od zahájení insolvenčního řízení do stanovené lhůty, a to v období, za které se podává přiznání a v němž byly přihlášeny. Nově jsou z tvorby opravných položek vyloučeny pohledávky mezi spojenými osobami. Zásadní změny jsou v 8a Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám. Zde lze nově tvořit opravné položky ve výši: 50% neuhrazené výše pohledávky, které jsou více než 18 měsíců po splatnosti 100% neuhrazené výše pohledávky, které jsou více než 36 měsíců po splatnosti U pohledávky nabyté postoupením, jejíž hodnota bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku byla vyšší než Kč, se mohou tvořiti tyto opravné položky pouze v případě, že bylo ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí, soudní, nebo správní řízení, jehož se poplatník řádně zúčastní. Toto ustanovení se však použije až na pohledávky vzniklé po nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy po Pro pohledávky vzniklé do se budou tvořit opravné položky podle 8a ve znění platném do Pro malé pohledávky, jejichž hodnota v okamžiku vzniku nebyla vyšší než Kč a jsou více než 12 měsíců po splatnosti, lze (dle 8c) tvořit opravné položky až do výše 100 %, přičemž celková hodnota pohledávek vůči témuž dlužníkovi, u nichž uplatňujeme tento postup, nepřesáhne Kč. Problematiky práce s pohledávkami se týká rovněž promlčecí doba. Veškeré opravné položky lze totiž tvořit pouze k nepromlčeným pohledávkám, je tedy nutné nejen zkontrolovat, zda pohledávka, ke které chceme opravné položky tvořit, není promlčená, ale také včas zajistit, aby k promlčení nedošlo. Doba promlčení závisí na tom, podle kterého zákona byla smlouva uzavřená. Smlouvy uzavřené do podle obchodního zákona se budou nadále tímto zákonem řídit a u těchto pohledávek bude promlčecí doba 4 roky. Smlouvy uzavřené dle občanského zákona mají promlčecí lhůtu 3 roky. Nově uzavírané smlouvy budou uzavřené podle nového občanského zákona a promlčecí lhůta bude 3 letá. A právě u těchto pohledávek musíme řešit promlčecí dobu. Opravné položky podle 8a ve výši 100% můžeme tvořit u nepromlčených pohledávek až 36 měsíců po splatnosti, tedy 3 roky. V tomto okamžiku se však pohledávka stává promlčenou a opravné položky k ní tedy nelze tvořit. Abychom mohli plně využít možnosti dostat do daňových nákladů tyto neuhrazené pohledávky, musíme okamžik promlčení pohledávky posunout. Toho lze dosáhnout uznáním dluhu. Nemůžeme si ovšem myslet, že odsouhlasení závazků a pohledávek prováděné na konci účetního období a potvrzené na účtárně, je uznání dluhu. Aby bylo uznání dluhu právoplatné, musí být takto pojmenované a musí ho podepsat statutární orgán dlužníka. A takovýto dokument nám posune promlčecí dobu o další 3 roky a my můžeme po 36 měsících od splatnosti vytvořit 100% opravné položky k těmto neuhrazeným pohledávkám a tím se alespoň částečně zahojit na ztrátách vzniklých špatnou platební morálkou nebo platební neschopností našich odběratelů. Další změnou, která se promítne i do účetnictví je zrušení povinnosti tvořit zákonný rezervní fond. Dosud měly s.r.o. dle 124 nebo společenské smlouvy až do výše 10% základního kapitálu a a.s. dle 217 nebo dle stanov až do výše 20% základního kapitálu povinnost tvořit rezervní fond ze zisku. Teprve až má společnost vytvořený rezervní fond do stanovené minimální výše, může další zisk použít k rozdělení. A tyto ustanovení v novém obchodním zákonu vypadly. Společnosti již nemusí tvořit rezervní fond ze zisku a již vytvořený fond mohou převést na zisk minulých let, který si mohou vlastníci (společníci nebo akcionáři) rozdělit. Povinnost tvořit rezervní fond tedy nadále zůstává pouze těm společnostem, které mají jeho tvorbu ustanovenou ve společenské smlouvě, případně ve stanovách. Je na zvážení těchto společností, zda rezervní fond ponechat, nebo zda změnit společenskou smlouvu, případně stanovy.

8 8 Nemocenské a důchodové pojištění v roce 2014 Ing. Veronika Klvaňová Změna od v době poskytování náhrady mzdy a nemocenského Poskytování náhrady mzdy místo nemocenského bylo zavedeno v návaznosti na úpravu v novém zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který nabyl účinnosti dnem Podle tohoto zákona náleželo nemocenské až od 15. dne trvání pracovní neschopnosti. Do zákoníku práce byla proto zapracována úprava zakládající nárok na poskytování náhrady mzdy v období prvních 14-ti kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti. S účinností od bylo zákonem č. 364/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí stanoveno, že v období od do náleží nemocenské až od 22. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti, a že náhrada mzdy náleží v období prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti. Od opět náleží nemocenské od 15. dne trvání pracovní neschopnosti a náhrada mzdy jen v období prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy se vyplácí jen při trvání pracovního poměru za odpadlé směny. Za první 3 dny, maximálně 24 hodin, náhrada mzdy nenáleží. Tato změna se týká pojištěnců, jimž vznikla pracovní neschopnost až po Přechází-li trvání pracovní neschopnosti z roku 2013 do 2014, poskytuje se náhrada mzdy v období prvních 21 dní a nemocenské až od 22. dne trvání pracovní neschopnosti. Postupuje se nadále podle předpisů platných v době vzniku pracovní neschopnosti. Podpůrčí doba u nemocenského začíná 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti a končí dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost. Podpůrčí doba však trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy Výše redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy za pracovní dny v období prvních 14-ti kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti, výše redukčních hranic pro výpočet dávek nemocenského pojištění a výše maximálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální pojištění se vždy nově stanoví k 1.1. každého kalendářního roku podle výše průměrné mzdy stanovené pro účely sociálního pojištění. Průměrná mzda se stanoví podle 23b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje. Průměrná měsíční mzda v roce 2014 bude činit Kč (v roce 2013 činí Kč). RH 2014 pro nemocenské RH 2014 pro náhradu mzdy První % 151,38 Druhá % 227,15 Třetí % 454,13 Redukce u PPM do 1 redukční hranice 100 % Redukce u PPM mezi 1 a 2 redukční hranicí 60 % Redukce u PPM mezi 2 a 3 redukční hranicí 30 % Sazby nemocenského a ošetřovného 60 % Sazba PPtM 70 % Přechází-li nárok na poskytování náhrady mzdy nebo na dávku nemocenského pojištění z roku 2013 do roku 2014, musí být výše dávky k přepočtena podle výše nových redukčních hranic. Maximální vyměřovací základ 2014 činí 48násobek průměrné mzdy Kč. Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění v roce 2014 je Kč. Sazby pojistného 2014 Zaměstnavatelé 25 % Zaměstnanci 6 % Zaměstnanci s účastí na důchodovém spoření 3,5 % Elektronické podání v sociálním pojištění Zákonem č. 470/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, bylo zavedeno povinné podávání údajů elektronicky. Ustanovení o této povinnosti nabylo účinnosti dnem Zaměstnavatelům, OSVČ a lékařům byla dána jednoroční lhůta na přípravu elektronického přenosu dat. Povinnost zasílat údaje z předepsaných tiskopisů pouze elektronicky nabývá účinnosti dnem To znamená, že tiskopisy, které mají být podány ve lhůtě začínající , budou muset být podány již elektronicky. Důchody Redukční hranice se započítává plně Od z částky se počítá 26% Od z částky se počítá 22% Od z částky se počítá 3% 0 Výpočtový základ: Stanovení procentní výměry důchodu: Procentní výměra důchodu se stanoví z výpočtového základu, přičemž za každý rok pojištění získaný do dne vzniku nároku na důchod náleží 1,5%. V případě 45 let pojištění by procentní sazba pro stanovení pracovní výměry byla: 45 x 1,5% = 67,5%. Výpočet starobního důchodu od : Výpočtový základ Procentní výměra /67,5% z / Základní výměra výše starobního důchodu

9 9 Zvýšení minimální mzdy Dnem nabylo účinnosti zařízení vlády č. 210/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostření a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostření. Tímto nařízením vlády byla po více než šesti letech zvýšena minimální mzda i nejnižší úrovně zaručené mzdy. Základní měsíční sazba minimální mzdy byla s účinností od zvýšena z dosavadních 8000 Kč na Kč, základní hodinová sazba minimální mzdy se zvýšila ze 48,10 Kč na 50,60 Kč. Nejnižší úrovně zaručené mzdy od : Skupina prací Nejnižší úrovně zaručené mzdy V Kč za hodinu V Kč za měsíc 1 50, , , , , , , U zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, zůstává sazba minimální mzdy pro týdenní pracovní dobu 40 hodin 48,10 Kč za hodinu nebo 8000 Kč za měsíc. Uplatnění daru ze společného jmění manželů Bc. Jan Škarvada Uplatnění daňového odpočtu u darů poskytnutých ze společného jmění manželů, poskytnutého pro účely definované v 15 odst 1. Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Možnost uplatnění poskytnutí daru ze společného jmění manželů jako nezdanitelné části základu daně z příjmů funguje obdobně jako u jiných darů, tzn. od základu daně lze odečíst pouze dary poskytnuté na účely taxativně vymezené a ve výši uvedené v 15 odst. 1 ZDP. V případě darování majetku ze společného jmění manželů však existují určitá úskalí. Jedním z nich je otázka, zda v případě, kdy darovací smlouvu uzavírá jeden z manželů, potřebuje i souhlas svého protějšku. Pokud pomineme tzv. smluvní režim manželského majetkového práva, ve kterém nakládání s majetkem ve společném jmění manželů závisí pouze na základě manžely uzavřené smlouvy, můžeme se zaměřit pouze na tzv. zákonný režim. V 713 a 714 občanského zákoníku, který vstupuje v účinnost , je uvedeno, že Součásti společného jmění užívají, berou z nich plody a užitky, udržují je, nakládají s nimi, hospodaří s nimi a spravují je oba manželé nebo jeden z nich podle dohody. V záležitostech týkajících se společného jmění a jeho součástí, které nelze považovat za běžné, právně jednají manželé společně, nebo jedná jeden manžel se souhlasem druhého.. Z výše zmíněného plyne, že záleží na individuálním posouzení majetku, který má být darován pokud tvoří relativně malou část společného jmění manželů, resp. spadá-li darování do běžného nakládání s majetkem, pak může darovací smlouvu podepsat pouze jeden z manželů. V opačném případě je potřeba souhlas obou, např. při specifické situaci, kdy má být majetek darován a následně používán k podnikání jednoho z manželů (viz 715). Otázkou zůstává, zda jsou touto jednostrannou smlouvou vázáni oba manželé. 713 odst. 3 říká následující: Z právních jednání týkajících se společného jmění nebo jeho součástí jsou manželé zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně.. To znamená, že i v případě smlouvy podepsané pouze jedním z manželů, právní účinky mají dopad na oba, jinak řečeno, dar poskytují manželé společně a nerozdílně. Dalším problém se na první pohled může zdát otázka, jakým způsobem mohou manželé uplatnit dar jako nezdanitelnou částku. Zákon o dani z příjmů nestanovuje, v jakém poměru mají manželé dar rozdělit a následně odečíst od základu daně. Zdánlivě tedy záleží pouze na nich, v jakém poměru dar uplatní zda oba ve stejném poměru, různém poměru, či jen jeden z nich v plné výši. Za této situace však na manžele přechází důkazní břemeno uplatnění správné hodnoty daru. Jak uvádí závěry ze zápisu z koordinačního výboru ze dne , dar obvykle uplatňuje ten z manželů, který je uveden v darovací smlouvě, tzn. jeden či oba. V situaci, kdy v darovací smlouvě není uveden poměr uplatnění odpočtu mezi oběma manželi, případně kdy darovací smlouvu podepsal pouze jeden z nich a odpočet uplatňují oba, je nutné prokázat poskytnutí daru ze společného jmění manželů a zároveň prokázat, jakou výši daru uplatnil každý z nich, aby se zamezilo riziku duplicity součet uplatněných odpočtů od základu daně u obou manželů musí dávat maximálně stoprocentní hodnotu poskytnutého daru, přičemž samozřejmě respektujeme i omezení dle 15 odst. 1 zákona o dani z příjmů. Samotná darovací smlouva tedy v tomto případě nestačí. V praxi se také můžeme setkat se situací, kdy hodnota daru přesáhne 15 % základu daně jednoho z manželů, zároveň je však nižší než 15 % základu daně obou manželů dohromady. S přihlédnutím k faktům, které popisuji v předchozím textu, je možné takovýto dar, o hodnotě minimálně Kč, která zároveň přesahuje 2 % základu daně, rozdělit a poměrné hodnoty daru uplatnit jako nezdanitelné částky u obou manželů tak, aby byla dodržena omezení vyplývající ze zákona o dani z příjmů, opět je zde však nutnost dostát důkaznímu břemenu.

10 10 ESCAPE TEAM Vedení společnosti: Ing. Michal Šesták daňový poradce č Ing. Michal Markvart daňový poradce č Odborní pracovníci: Ing. Veronika Klvaňová/mzdová účetní Gabriela Hudcová/účetní Jana Nováková/asistentka Jitka Hrozníčková/mzdová účetní Ing. Ing. Jana Klimková/účetní daňový poradce č Ing. Jitka Červinková/ekonom Ing. Kamila Procházková/ekonom Ing. Vendula Jurečková/účetní Ing. Eva Štipčáková/účetní Jana Šikulová/účetní Mgr. Ing. Lucie Benešová/účetní Kamila Pírková/účetní Ing. Lukáš Vecheta/účetní Ing. Jarmila Plajtová/účetní Ing. Martina Procházková/účetní Ing. Martina Ťoková/účetní Ing. Karolína Nietscheová Bc. Jan Škarvada

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH pohledávky vlastní = vznikají

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Vážení klienti, Bude trvat značnou dobu, než se celá řada nových termínu a zákonných ustanovení z obsáhlého občanského zákoníku zažije

Vážení klienti, Bude trvat značnou dobu, než se celá řada nových termínu a zákonných ustanovení z obsáhlého občanského zákoníku zažije 1. NOVELA ZÁKONA O DPH 2. RUČENÍ PŘÍJEMCE ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ ZA DPH 3. ZMĚNY V OBLASTI DANĚ DĚDICKÉ, DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ 4. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 5. NOVELA

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Daňový a účetní bulletin 02/2014 Daňové změny v roce 2014

Daňový a účetní bulletin 02/2014 Daňové změny v roce 2014 DPH Elektronická podání povinně ( 101a) Daňový a účetní bulletin 02/2014 Daňové změny v roce 2014 Daňové přiznání, souhrnné hlášení, Výpis z evidence pro daňové účely, registrace a její změny atd. veškerá

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b Část I Daň z příjmů fyzických osob NOVELIZACE PRO ROK 2014 Zákonné opatření č. 344/2013 sb. mění ZDP od 1. 1. 2014, změny v paragrafech

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 08_2014 listopad 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 08_2014 listopad 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 08_2014 listopad

Více

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013 Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek Stavební fórum 4. prosince 2013 Daň z příjmů Nabývací cena Rozdělení nabývací ceny mezi pozemek a stavbu pro daňové účely Vyhláška: 61a Metoda

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu 7. března 2014 Jiří Vrzal Agenda 1. Novinky v DPH 2014 2. Daně z příjmů 3. Dědění, darování, změny v daňovém řádu 4. Novela

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční :

Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční : 1) Daň z příjmů a) Daň z příjmů fyzických osob 6 (1) a,b Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanci, společníci s. r. o. apod.) Základem daně je superhrubá mzda (nebo také mzdový náklad) Co je to superhrubá

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více